SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam"

Transkript

1 s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin bir saonu gö üs hasta kar ie igii teme konuardaki günce geiflmeeri aktarabimek ve karfl k bekentierin interaktif bir ortamda ifade edimesini sa amak amac ya aie hekimerine ayr d. ACI KAYBIMIZ Dr.Ersin Arsan Gaziantep Gaziantep te sadırıya uğrayan Üniversitesi Tıp Fakütesi Göğüs değeri mesektaşımız ve üyemiz Cerrahisi ne 2006 yıında asistan oarak Dr. Ersin Asan a yapıan zaim başadı. İk günden itibaren çaışkan, sadırıyı kınamak amacıya, TTB dikkati, düzeni kişiiği ie çağdaş, ve İstanbu Tabip odası eyemine niteiki bir Türk Hekimi omanın TÜSAD oarak destek verdik. örneğini verdi. Zor ve çiei Avrupa ve Anadou yakasında Dr. Ersin Arsan asistanığında hiç asık suratı faküte ve hastane bahçeerinde görmedim. Onuna girdiğim buuşup daha sonra farkı noktaardan ameiyatardan zevk aırdım ve gözüm arkada Beyazıt'a ve oradan da İstanbu Sağık kamazdı. Biz onu devet mecburi hizmetine Müdürüğü önüne yürüyen binerce doktor tekrar kiniğimize dönmek üzere gönderdik. ve sağık çaışanının bu eyemine, Dünya Yurtdışı panını yapmıştım ve bir doçentik Tabip Odası Başkanı Gomez Do Amara da dosyasına şimdiden sahipti. Herşeyden öte o katıdı. İstanbu Tabip Odası Başkanı hastaya nazik, sevecen ve insancı kişiiği ie Dr. Taner Gören'in konuşmaarıya yakaşırdı. Bu sevgidir ki beki de öümüne gerçekeşen eyemimiz büyük ses getirdi. neden oan bu zor ve prognozu Yazıı ve görse basında Bugüne kötü hastaya sahipenmesini getirdi. kadar ki en büyük doktor eyemi! Dr.Levent Ebeyi oarak yer adı. Gaziantep Üniversitesi Dr. A. Fiiz Koşar Tıp Fakütesi Göğüs Cerrahisi AD TÜSAD Başkan Yardımcısı De eri Sounum Aktüe Okurar, Yeni say m za sizere merhaba diyoruz. nsan sa na hizmet etmeye odakanm fl oan sa k ça flanar n n karfl aflt fliddet art k son noktaya uaflm fl durumda. Yaflanan oayarda, sa k poitikaar n yönendirener ve medya, sorumuukar n görmei ve en k sa sürede çözüm üretmeidir. Bu say m zda sa k aan nda ça flanar n yaflad kar fliddeti konu aan bir yaz m z sizine payafl yoruz. TÜSAD n 34. Uusa Kongresi SOLUNUM 2012 nin biimse program büyük oranda flekienmifl oup kongrenin ayr nt ar n bu say m zda sizere aktar yoruz. Editörden TÜSAD Akademi nin 2012 y içerisinde ükemizin de iflik bögeerinde yapm fl odu u topant ar n d fl nda yurtd fl ndaki dernek ve üniversiteere ortakafla düzenedikeri topant ar n da bafl kar n bu say m zda buabieceksiniz. fiube ve ça flma grupar m zdan habererimiz iç sayfaarda yer amaktad r. Sigaradan kurtumak sigara içen bir çok kiflinin iste i omaka birikte ço unun denemeye cesaret edemedi i bir durum. brahim Akkurt hocam z Nas Kurtudum isimi kitab nda, cesarete, bir o kadar içten duyguara mücadeesini anatm fl. Sn. Arzu Mirici nin bu kitap hakk ndaki de erendirmeerini sizine payafl yoruz. Bir sonraki say da sizere buuflmak die i ie... T devam sayfa 4-5 te çindekier TÜSAD AKADEM 'nin Biimse Aktiviteeri S n rar Aflt TÜSAD AKADEM 2012 y ndaki biimse aktiviteerini yurtd fl dernek ve üniversiteeri yapaca topant ar youya s n r ötesine tafl yor. TÜSAD, bu y baflta taya, spanya ve Rusya omak üzere çefliti ükeerdeki önde geen sounum dernekeri ve kiniker ie ietiflime geçerek Türk Gö üs Hasta kar hekimerinin yurtd fl deneyimine katk da buunmak amac ya biimse topant ar panamaktad r. Bu topant ar n iki, Mart 2012 tarihinde Roma'da yap d. Vergata Üniversitesi Gö üs hasta kar Kini i ÜSAD' n 34. Uusa Kongresi SOLUNUM 2012, bu y yine Ege'nin incisi Çeflme'de gerçekefltiriecek Ekim 2012 tariheri aras nda Sheraton Kongre Merkezi nde düzenenecek oan kongrenin biimse içeri i SOLUNUM 2011 Kongresi s ras nda kat mc ara da t an anketin sonucunda ouflturudu. Kongrenin teme hedefi; gö üs hasta kar, aerji, torasik onkooji, yo un bak m, uyku, pediatrik gö üs hasta kar, gö üs cerrahisi, sounum fizyoojisi, pumoner rehabiitasyon, evde bak m ve görüntüeme yöntemeri konusunda günce geiflmeeri günük prati imize uyarayarak interaktif bir ortamda kat mc ara payaflabimek oarak beirendi. ie yap an görüflmeerde, tayan gö üs hasta kar uzmanar n n araflt rma Bronkoskopi, Mekanik Ventiasyon, SFT gibi prati e yöneik konuardaki yakafl mar n gözememe imkan sa and. Ayr ca, bu topant arda tayan gö üs hasta kar uzmanar ya birikte baflta KOAH ve tan sa bronkoskopi omak üzere birçok konuyu içeren oturumar yap d. TÜSAD AKADEM 'nin ikinci topant s oan Mastercass topant s 5-8 Nisan 2012 tariheri aras nda St.Petersburgh Pavov Üniversitesi Gö üs Hasta kar Kini i ie beraber 40 Türk 30 Rus topam 70 Gö üs hasta kar uzman kat m ie gerçekeflti. TÜSAD AKADEM oarak gerek yurtiçi gerek ise yurtd fl ndaki biimse etkinikeri Gö üs Hasta kar aan ndaki biimse misyonunu baflar ie sürdürmektedir. TÜSAD AKADEM n TÜSAD Ast m Aerji Ça flma Grubu Hasta E itimine Önem Veriyor sayfa 2 de n KOAH Güneri 2012 Sempozyumu Biimse Bir fiöene Dönüfltü sayfa 3 te n Giriflimse Pumonoojide Geiflener... De iflener... sayfa 7 de

2 n sayfa 2 sounum aktüe günce TÜSAD Ast m Aerji Ça fma Grubu Hasta E itimine Önem Veriyor Dr. Zeynep Ferhan ÖZŞEKER Astım ve Aerji Çaışma Grubu Başkanı Ast m ve di er aerjik hasta kar n s k son y arda giderek artmaktad r. Hastaar aç s ndan yafam kaitesini odukça oumsuz etkieyen bu hasta kar, tedavierinin paha ve uzun sürei omas nedeni ie de kifiye ve topuma ekonomik yük getirmektedir. Özeike morbidite ve mortaitesi yüksek oan ast ma tan koymak bazen çok afama testeri gerektirmekte, tedavi ve takibi de önem taf maktad r. Ast mda hastaya yan zca tedavi vermek de i, tedavinin düzeni omas, do ru iac n ve tekni in önemi biinmektedir. Bu aç dan da hasta e itimi her kronik hasta kta odu u gibi ast mda ön s radad r. Ast m ve Aerji Ça fma Grubumuz bütün bunar göz önüne aarak tan dan tedaviye birçok etkini e imza atm ft r ve ieride de bu etkinikere devam edecektir. TÜSAD 2011 Kongresi nde Ast m ve Aerjik Hata karda tan ve tedavi kursu düzenedik. Odukça igi gören kursumuzda aerjik hasta karda tan testerinin yan s ra her hekimin mese ini icra ederken s k ka karf afabiece i aerjik hasta karda aci durumara nas müdahee edebiece i gibi pek çok konu da anat d. TÜSAD Akademi kapsam nda Antakya da düzenenecek oan bögese topant da ça fma grubumuz da görev amaktad r. Bu topant da da kat mc ara fayda bigier aktar acakt r. Dünya Ast m Haftas 'nda (3-4 May s 2012) ça fma grubu oarak TÜSAD Akademi kapsam nda "Aerjik Hasta karda Uyguama Tan Testeri Kursu" yap mas n panad k. Kursumuzun birinci gününde sounum fonksiyon testi aboratuar nda ça fan teknisyenere yöneik sounum fonksiyon testi kursu, ikinci günü ise gö üs hasta ar asistan ve uzman hekimerine yöneik tan testeri kursu düzenenmesi panand. Bu kursta amac m z kat mc ar n aktif oarak uyguama yapabimeerine oanak sa amak oacak. Ça fma grubumuz gö üs hasta kar hekimerinin en s k karf aft semptomardan biri oan öksürüke igii genif kapsam bir kitap haz rad ve bas ma veridi; Ast mda hastaya yan zca tedavi vermek de i, tedavinin düzeni omas, do ru iac n ve tekni in uyguanmas önemidir. Bu aç dan hasta e itimi her kronik hasta kta odu u gibi ast mda da ön s radad r. önümüzdeki ayarda hekim arkadafar m za uafaca n düfünüyoruz. Ça fma grubu arkadafar m z n büyük eme i ie önümüzdeki ayarda yaz m tamamanacak oan "Öze ve Efik Eden Durumarda Ast m" konuu kitab n da mesektafar m za güze bir bafvuru kayna oaca na inan yoruz. Ast m hastaar na yöneik hasta e itim güneri düzenenmesi ve yine hastaar n bafvurabiecekeri hasta e kavuzar n n haz ranmas da ça fma grubumuzun bu y ast m hastaar na yöneik yapaca ifer aras nda yer a yor. Ast m ve Aerji Ça fma Grubu Bafkan oarak yakaf k bef ayd r görevdeyim. Bu k sa sürede özverii ça fmaar ve bana verdikeri destek nedeni ie tüm ça fma grubu üyeerine; ça fma grubumuza destekeri nedeni ie TÜSAD Merkez Yönetim Kuruu na sonsuz tefekkür ederim. Bu yeni dönemde ça fma grubumuz yönetim kuruunu oufturan bafkan yard mc s Dr. Sevda fiener Cömert, sekreter Dr. Gübanu Horzum, Dr. Sami Öztürk, Dr. Özem Gökse e bana verdikeri destek, özverii ça fmaar, ad kar göreveri kusursuz yerine getirerek grubumuza ça fmaar na ivme kazand rd kar için ayr ca ve bir kez daha tefekkür ederim. Nice güze etkinik ve bafar ara birikte imza atmak die i ie Sa k Sisteminin Aksak kar Hekime Yöneik fiiddeti Art rd Türkiye Sounum Araft rmaar Derne i Ad na Sahibi: Dr. Mecit SÜERDEM Yaz feri Müdürü: Dr. Benan ÇA LAYAN Editör: Dr. O uzhan OKUTAN YÖNET M MERKEZ : Kozyata Mh. Sümko 2 Sitesi M7-A Bok K:10 D:41 Kad köy / stanbu Te: (216) Faks: (216) e-posta: YAYIN HAZIRLIK: YÜCE rekam/yayım/dağıtım a.ş. Nato Caddesi, 23/3 Seyrantepe Ka thane stanbu Teefon: (212) (pbx) Faks: (212) BASKI: Özgün Ofset Levent/ stanbu Te: (0212) Bask Tarihi: Nisan 2012 SOLUNUM Aktüe de yay nanan röportaj veya köfe yaz ar ndaki görüfer ie igii sorumuuk tamamen ropörtaj veren kifiere ve yazarar na aittir. Geri Dönüfümü Ka da Bas yor Sounum Aktüe gazetesi TÜSAD n çevreye duyar ndan ötürü geri dönüfümü ka da bas maktad r. SOLUNUM AKTÜEL Gazetesi yıda üç sayı oarak yayınanmaktadır. Dr. Ükü Aka Aktürk Arnavutköy Devet Hastanesi Göğüs Hastaıkarı Kiniği De eri mesektafar m, Sa k poitikas ndaki bu ak amaz de ifimin beraberinde getirdi i önemi sonuçardan biri de hekimere yöneik fiddetteki h z art ft r. fiiddet sadece ödürme, yaraama gibi fizikse sad r ar de i sözü hakaret, tehdit ve zorama gibi sözü sad r ar da kapsar. Bu ba amda ee a nd nda hekimerin büyük bir ço unu unun mesek hayat boyunca çefiti biçimerde fiddete maruz kad tespit edimiftir. Sa kta reform oarak adand r an, at yap s haz ranmadan yap an sistem de ifiki inin oumsuz etkieri hastaara yans maktad r. Özeike af r hasta yükü, hasta baf na ayr an sürenin k sa, hekim sayg n n n giderek azamas, ekonomik krize ba yoksuu un artmas ve sa k sistemindeki aksak kar n sorumusu oarak hekimerin ve sa k ça fanar n n gösterimesi hekime yöneik fiddetin artmas nda beireyici omaktad r. Hastaar ad kar hizmetten memnun omad kar nda bunun sorumusu oarak karf s nda budu u hekime sad rmaktad r. Ayr ca ça fma ortamar nda yeteri güvenik önemerinin a nmamas ve cezaar n cayd r c omamas hekimere yöneik fiddeti art ran di er nedener aras nda say abiir. Yine yetkiierin hekimere igii oumsuz söz ve davran far hastaara, fiddet uyguama anam nda cesaret vermektedir. Türk Tabiper Biri inin kay tar na göre 2011 y n n son 4 ay nda 40 tan faza doktor ve sa k ça fan hasta ve hasta yak nar n n sad r s na u ram ft r. Hekimer söze ve/veya fizikse fiddete u rad kar nda pek çok nedenden doay bidirim yapmad kar ndan bu rakamar gerçek rakamar çok at nda oup buzda n n görünen yüzüdür. stanbu da 2008 y nda yap an bir ça fmada sa k ça fanar n n sözü veya fizikse sad r ya u rama oran % 87 oarak tespit edimiftir. Ancak oayar n bidirime oran %40 iken, dava aç ma oran %33 oarak beirenmiftir. Özeike kamuda ça fan hekimerde, kad narda ve genç hekimerde fiddete maruz kama s k n n daha yüksek odu u saptanm ft r. Bu sorunun gerçek boyutar n aç kça göstermenin en koay you, fiddete u rayan tüm hekimerin titizike bidirimerini yapmaar d r. Yine hastaneerde hasta ve yak nar n n görebiecekeri yerere, hekimere yöneik fiddetin kanunen yapt r ma tabi odu una iifkin uyar ar n as mas da hastaar bu eyemerden uzakaft rma yönünde fayda oabiecektir. Maesef art k geece ini göremeyen, özük hakar ya igii ciddi kayg ar oan ve hatta aie bütünü ünü bie koruyamayan bir mesek grubuyuz. Sa k poitikaar nda kökü ve iyieftirici bir de ifim omad sürece bu devam edecektir. Hekime yöneik fiddet de ne yaz k ki artacakt r. Karf m zda bizi sahipenen, sorunar m za sa duyu ie yakafan, niteiki sa k hizmeti vermeyi hedefeyen bir kurum omad için bunu de iftirmenin tek you bizim bir bütün oarak hakar m z savunmam zd r ve bu konuda mücadee vermemizdir. Hekimerin mutu omad bir sistemde hastaar n ad hizmetten memnun omas mümkün de idir. Hepimizin iste i özük hakar m z n korundu u, geecek endifesi taf mad m z güveni bir ortamda kendimizi adad m z mese imizi icra etmek. Daha fazas de i Bu sat rar yazd mda Ersin henüz katedimemifti. Yafam n n henüz bahar ndayken, kendisini adad kutsa mese ini icra ederken ödürümüftür. Sa kta izenen bu dehfet verici, sözde sa k reformu ad verien yakaf m n yaratt bir insan müsvettesi taraf ndan ac mas zca katedimiftir. Do acak çocu unun yüzünü bie göremeden Art k yeter diye hayk rmak istiyorum. Böyesine büyük bir ac ya nas dayan r biemiyorum. O anet günden bu yana uyuyam yorum. Kimse ama kimse, bu oay münferit bir oay oarak görmesin veya cehaete aç kama cesaretini göstermesin. Hepimiz biiyoruz ki hak m z hekimere düfman k an, mesek onurumuzu ayakar at na aan, hekimeri paragöz insanar oarak tan tan, oy u runa hak k fk rtan popüist söyemerin bir sonucudur bu. Ayr ca izenen sa k poitikas nedeniye yafanan sorunar n nedeninin hekimer/sa k ça fanar oarak gösterimesi ve hekimi in sayg n n n yok edimeye ça f mas fiddet oayar n h za art rmaktad r. Sa k Bakan, hekime yöneik fiddet konusunda gereki önemerin a nmas ve yasa düzenemeerin yap mas konusunda defaarca uyar m f omas na ra men bugüne kadar duyars z kam ft r. Bu duyars z kar n n sonucunun gencecik bir can n kayb na neden oabiece ini tahmin edebidier mi! Acaba fimdi vicdanar na nas hesap vereceker Sevgii kardefimiz Ersin e Aah tan rahmet, aiesine, efine ve tüm sa k camias na bafsa ve sab r diiyorum. Sayg ar ma

3 sounum aktüe n sayfa 3 günce KOAH Güneri 2012 Sempozyumu Biimse Bir fiöene Dönüfltü Dr. Hakan GÜNEN KOAH Güneri 2012 Sempozyum Başkanı KOAH Güneri 2012 Sempozyumu 2-3 Mart 2012 tariherinde Pendik The Green Park Ote de gerçekefltiridi. TÜSAD Akademi çat s at nda gerçekefltirien KOAH Güneri Sempozyumu'na uusararas aanda tan nm fl konuflmac ar da kat d. Büyük oranda TÜSAD Baflkan Dr. Mecit Süerdem ve TÜSAD Akademi Baflkan Dr. Mustafa Özhan ve KOAH Ça flma Grubu üyeerinin gayreteri ie gerçekeflen bu organizasyona kat m bekenenden yüksek odu. Türkiye nin dört bir yan ndan geen kat mc ar sempozyum boyunca topant saonunu büyük oranda dodurduar. Kat mc ar iki gün sürei bu topant ya gösterien yo un iginin en önemi nedeninin uzun süredir sadece KOAH üzerine yo unaflan ve son geiflmeer fl nda KOAH tüm yöneri ie ee aan böyesine büyük bir organizasyon yap mam fl omas na ba ad ar. Sempozyumda baflta KOAH tedavisinin geece i, KOAH fenotiperi, KOAH teflhisinde tart flma konuar, KOAH aevenmeerinin önenmesi ie tedavisi ve KOAH ta yaflam kaitesi omak üzere çok say da konuyu dineme ve tart flma f rsat n yakaad ar. Günce bigier fl nda konusunda ükemizin en önde geen araflt r c ar taraf ndan yap an konuflmaar ve sonras nda gerçekeflen tart flmaar kat anar n KOAH taki bigi da arc n zenginefltirdi. Ayr ca GOLD KOAH Rehberinin baflyazar spanya dan Dr. Roberto Rodriguez-Roisin, 2011 KOAH Günceemesi hakk nda genifl bir konferans verdi. Konferans n ard ndan yap an tart flma böümünde ise bu günceeme ie zihinerde ouflan soruar büyük oranda cevapama oana budu. Bu kadar önemi bir konunun birinci a zdan dinenmifl omas n n kat mc ar aç s ndan büyük bir flans odu unu düflünüyoruz. Ayr ca ECLIPSE ça flmas n n bafl araflt r c ar ndan oan ngitere den Dr. Wiiam MacNee, ECLIPSE ça flmas n gene hatar n bir kez daha tan mad ve ça flman n son buguar n bizere payaflt. ECLIPSE ça flmas buguar ayn zamanda yeni GOLD KOAH rehberinde yap an de iflikikerin de en önemi dayana n ouflturmaktad r. Baflar geçen bu sempozyumun ard ndan TÜSAD oarak KOAH Güneri Sempozyumu nun her sene yap mas yönünde prensip karar am fl buunuyoruz. Sempozyumun gerçekeflmesinde katk s buunan herkese ve her kuruufla gönüden teflekkürü bir borç biiriz. eri Yaflam Deste i Uyguay c Kursu Antaya da Baflar ya Gerçekefltiridi TÜSAD zmir fiubesi'nden 2012 Y n n k Aktivitesi TÜSAD Akademi, Resüsitasyon Derne i ve European Resuscitation Counci (ERC) iflbiri i ie fiubat 2012 tarihinde Antaya-Beek Corneia de Luxe Resort Otei nde düzenenen 2. TÜSAD Akademi eri Yaflam Deste i Uyguay c Kursu baflar ie tamamand. Kurs, dört uyguama aboratuar nda grup pratik e itimeri ve topu teorik derser ie birikte ERC sertifika 10 e itmen denetiminde gerçekefltiridi. Kursa de iflik hastaneerden ve e itim kurumar ndan topam 30 kursiyer kat d. Teorik-pratik s navarda baflar oanara European Resuscitation Counci sertifikaar veridi. Kat mc ar n tamam kursun bütünü ie igii oarak oumu bidirimerde buunarak, kat mc ardan kurs sonras topanan de erendirme formar n n tamam nda kursun devam ve tekrar ie igii pozitif yorumarda buunduar. Kurs Türk Tabiper Biri i taraf ndan krediendiridi. Kurs, aci sounum you açıkığının sağanması, resüsitasyon ve kardiyopumoner arrest oguarına yakaşım ve pratik becerierin ouşturuması, yoğun bakım ve bronkoskopi gibi üniteerde çaışan hekimerin aci girişim becerierini artırmayı hedefiyor. TÜSAD İzmir Şubesi 2012 yıının ik biimse aktivitesini 08.Mart 2012 tarihinde İzmir'de gerçekeştirdi. Topantıya 70'e yakın üyenin katıımı sağandı. Biimse içeriği odukça yoğun oan topantıda "Sessiz Aan, Küçük Hava Yoarı" ve "Tüberküoz Pörezisi" konuarı sunudu ve katıımcıara birikte etrafı bir şekide tartışıdı. Topantı öncesi TÜSAD Üyesi, Türk Göğüs Hastaıkarı Koordinasyon Kuruu başkanı, Ege Üniversitesi Göğüs Hastaıkarı öğretim üyesi ve geçmiş dönem rektörü, hocamız Prof.Dr.Ükü Bayındır'ın emekiiği doayısıya küçük bir tören düzenendi ve sağıkı bir emekiik geçirmesi dieğiye kendisine bir paket takdim edidi. TÜSAD aiesi oarak Derneğimiz'e yapmış oduğu katkıardan doayı Prof. Dr. Bayındır'a teşekkür eder, sağıkı bir emekiik ve nice topantıarda beraber oma diekerimizi sunarız.

4 Kat mc ar n Görüfleri Do rutusunda fiekienen Bir Kongre SOLUNUM 2012 Ükü Yımaz Kongre Başkanı Benan Çağayan Kongre İkinci Başkanı De eri mesektaflar m z, 34. TÜSAD Kongresi Sounum 2012 de sizeri a rayacak oman n gururunu yafl yoruz. Bu y da Ege nin incisi Çeflme deyiz. Sounum 2012 Organizasyon Komitesi oarak ça flmaar m za Sounum 2011 kongresinin hemen bitiminde baflad k. Ça flmaar m z n ik ad m ; sizin be enieriniz, istekeriniz ve ihtiyaçar n z do rutusunda bir haz r k yapabimek amac ya Sounum 2011 içinde yap an kat mc anketine ek oarak genifl kapsam bir anketi web sitemizden sizere payaflmak odu. Ça flma grupar ve koordinasyon kuruar baflkanar ndan ouflan Kongre Biimse Komitesi ie 26 kas m 2012 de yapt m z ik topant da bu anketer bizim için önemi öçüde yo gösterici odu. Anketerden bizden bekentierinizin çok faza saona da mayan, rafine, deri topu bir biimse program odu u sonucuna vard k. Önerierinizin yans mas oarak bu y oturumar üç saon flekinde düzenedik. Teme hedefimizi; gö üs hasta kar, aerji, torasik onkooji, yo un bak m, uyku, pediatrik gö üs hasta kar, gö üs cerrahisi, sounum fizyoojisi, pumoner rehabiitasyon, evde bak m ve görüntüeme yöntemeri konusunda günce geiflmeeri günük prati imize uyarayarak interaktif bir ortamda sizere payaflabimek oarak beiredik. Bu y TÜSAD oarak bir ike daha imza att k. Günük prati imizde, günce sa k poitikaar n bir sonucu oarak yo un iflbiri i içerisinde ça flmaya baflad m z de eri aie hekimi mesektaflar m z da hedef grupar m z içine katmaya karar verdik. Kongrenin dördüncü saonunu onara ay rd k. Amac m z, aie hekimi mesektaflar m za gö üs hasta kar ie igii teme konuardaki günce geiflmeeri günük pratikerine yans yacak flekide aktarabimek ve karfl k bekentierin interaktif bir ortamda ifade edimesini sa amakt r. Kongremiz, her y odu u gibi bu y da kongremiz zengin içeriki kurs programar ie baflayacak. Teme konuarda, odukça ayr nt oarak haz rad m z kurs programar n n içeri ini çok k sa bir süre içerisinde web sitemizden sizere payaflaca z. Kongre sürecinde biimse program içerisinde paneer, konferansar, karfl t görüfl topant ar, yuvarak masa oturumar, uzman k ö rencisi oturumu, günceeme topant ar, ogu sunumu oturumar ve geçen y odukça faza igi çeken sabah uzman ie Oğuzhan Okutan Biimse Komite Başkanı yürüyüfler yer aacak. Kongre kat mc ar konusunda uzman yeri ve yabanc biim adamar ie sohbetin keyfini sabah sohbet yürüyüflü ve yere kahvat s s ras nda yaflama f rsat buabieceker. Ayr ca zengin bir biimse programa ek oarak, odukça zengin bir sosya program haz r içerisindeyiz. Birikte ürettikerimizi payaflman n tad na varmak die iye sizeri 6-10 Ekim de Çeflme ye, SOLUNUM 2012 ye bekiyoruz. Sayg ve sevgierimize Biimse Tecrübeerimizi Genç Mesektaflar m za Payaflaca z Dr. Ai Fidan SOLUNUM 2012 Biimse Komite Sekreteri SOLUNUM 2011 kongresi öncesinde Sounum Aktüe için Göğüs Hastaıkarı Uzmanı Gözüye: Bir Kongre Nası Omaı? başıkı bir yazı yazmam istendiğinde içimden geçeneri bir çırpıda yazıvermiştim. Yazıyı yazmak da, kongreyi izemek de bir çırpıda ouvermişti. Tıpkı o yazıda beirttiğim gibi Eksikiğini duyduğum bir konudaki oturuma/kursa katııp onca biim insanının uzun emekeri sonucunda ürettikeri teorik ve pratik eğitim sayesinde adeta hazıra konuvermiştim. O zaman da kongre hazırıkarının birçok insanın uzun süren emekeri ve gayreteri ie tamamandığını biir ve söyerdim ancak bir gün kendimi bu işin ortasında buuvereceğimi hiç düşünmemiştim: TÜSAD 34. Uusa Kongresi SOLUNUM 2012 için atyapı hazırıkarı daha 2011 kongresi bitmeden başamıştı. Kongrenin hemen ardından yeni Kongre Organizasyon Komitesi ouşturudu. İk iş oarak TÜSAD web sayfasında bir anket konuarak siz mesektaşarımızın görüş ve düşünceeri aındı. Anket sonuçarı Çaışma Gruparı ve Koordinasyon Kuruarı na aktarıdı. Merkez Yürütme Kuruu kararı uyarınca Çaışma Grubu ve Koordinasyon Kuruu başkanarı, kendi kuruarını temsien SOLUNUM 2012 Biimse Komitesi nin üyesi oarak yer adıar ve anket sonuçarı ışığında biimse programın ön hazırıkarına başadıar. Kongre Organizasyon Komitesi ve Biimse Komite ik ortak topantısını 26 Kasım 2012 de gerçekeştirdi. Bu topantı SOLUNUM 2012 biimse programının ana çatısının ouşturuduğu topantı odu. Ardından, Çaışma Gruparı ve Koordinasyon Kuruarı kendi aanarındaki konuara igii oarak TÜSAD 33. Uusa Kongre Sunumar tunes Üzerinde Eriflime Aç d TÜSAD üyeeriye biimse aktiviteerini daha genifl kapsam oarak payaflabimek için teknoojinin tüm oanakar ndan yararan yor. Baflar ie gerçekeflen "SOLUNUM 2011" Çeflme Kongremizin görüntüü sunuar Video PostCast oarak web sitemize yükenmifltir, ayr ca itunes üzerinden iphone, ipod ve ipad'er ie sunuara erifliebiir. SOLUNUM 2012 de buuflmak die iye... TÜSAD MYK oturumarı detayandırdıar. Bu süreç içinde Organizasyon Komitesi, e-posta trafiğinin akı amaz yoğunuğuna ek oarak küçük topantıar yaparak eksikikeri tamamamaya çaışmaktaydı. 23 Şubat 2012 günü yapıan Kongre Organizasyon Komitesi topantısının ardından kongre web sitesinde yayınanan biimse program başıkarına son hai veridi: 6 kurs, 10 uzmanı ie yürüyüş, 23 pane, 7 ogu oturumu, 15 konferans, 1 tamamayıcı görüş ve 2 Ben Nası Yapıyorum? oturumu. Bu yı bir ik oarak aie hekimerine yöneik oturumar kongre biimse programında yer adı ve 6 aie hekimiği oturumu panandı. Önceki sayıda Kongre Başkanarı'nın beirtmiş odukarı gibi Biimse Program içindeki eğitici kursar, pane, konferansar, karşıt görüş topantıarı, günceeme topantıarı, uzmanık öğrencisi oturumu, ogu sunumu oturumarı ve ayrıca hekimik meseği ve uzmanık aanımızı igiendiren paramedika konuara yer vermeyi ve bunarı sizere konusunda deneyimi hocaarımızın rehberiğinde, genç mesektaşarımıza oabidiğince kendierini ifade etme imkanı sunarak payaşmayı panıyoruz. SOLUNUM 2012 de sizere buuşmak, birikte ürettikerimizi payaşmak dieğiye

5 SOLUNUM 2012 Biimse Program Bei Odu Uzman e Yürüyüfl Obstrüktif Akci er Hasta kar nda tedavi seçimi: SFT bizi ne öçüde yönendirmei? Tüberküoz Tedavisinde Toksisiteere Yakafl m Maign Pevra Effüzyonun Yönetimi PET ve Uyguamadaki Sorunar Giriflimse Pumonoojide kompikasyonara bafla ç kma Anti Ig E tedavisinde hasta takibi Aie Hekimi i uyguamas nda Mesek Hasta kar na yakafl m n gene ikeeri nterstisye akci er hasta kar nda aevenmeere yakafl m Akci er Kanserinde Payatif Cerrahi OSAS da CPAP d fl tedavier Mezoteyema Günceeme Panei Fark pumoner patoojierde rehabiitasyon Günümüzde Hemoptizi: Teknooji Neeri De ifltirdi Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) tan ve tedavisinde tart flma konuar Konferansar ve Mini Konferansar Pane Pumoner emboide tart flma konuar Riski gruparda bronkoskopi Ast mda akci er periferinin mekanikeri: Patogenezden tedaviye de iflener Sepsis tan ve tedavisi günceeme Çocukuktan eriflkine akci er do umsa anomaieri Hipoksi ve Pumoner Hipertansiyon Hipoksi: Dayan k k Nereye Kadar? Akci er Tüberküozunda Günce Konuar Hasta ve Hasta k Odak nhaer Tedavi Seçimi Ne Kadar Mümkün? KOAH ta fenotip kavram : Fark kar neeri de ifltirir? Uusa kontro program do rutusunda pnömokonyozara yakafl m Sigara B rakma Tedavierinde Tart flma Konuar Gö üs Hasta kar nda Fizyoterapi ve Rehabiitasyon Yakafl mar IPF 2011 Rehberi inde AH da tan At Sounum You Enfeksiyonar Tan ve Tedavi Yakafl mar Günceeme (2011 ERS ESCMID) Akci er kanserinde erken tan, tarama Tamamay c Görüfl Amfizemde voüm küçütme KHDAK de evreere göre tedavi, günceeme Çocuk Gö üs Hasta kar Oturumu nteraktif Ogu Sunumu Oturumar Giriflimse Bronkoskopik Ogu Sunumu Zor ast m oguar Torasik onkooji: Ogu tart flmaar Ç D-TB ve XDR-TB Mekanik ventiasyonda s k karfl afl an sorunar: Bu aarmar neden susmuyor? Radyoojik Ogu Sunumar Oguara PAP tedavisi uyguamaar SOLUNUM 2012 Kurs Program Çeflme Sheraton Ote de gerçekefltiriecek oan TÜSAD 34. Uusa Kongresi her y odu u gibi bu y da kurs program ie bafl yor. Bu kez 7 ana bafl kta ve 7 saonda gerçekefltiriecek oan kursar n bir böümü ö eden sonraki oturumar nda uyguama oarak devam edecek. Kursara kat m s n r say da odu undan önceden kay t yapt r mas gerekmektedir. Pumoner Hipertansiyon ve Ekokardiyografi Kursu Pevra Effüzyona Yakafl m Kursu Ekokardiyografi ve Torasik Utrasonografi Kursu Tan dan Tedaviye Oguara Uykuda Sounum Bozukukar Kursu Sigara B rakma Yöntemeri Kursu Fark Hasta Grupar nda Mekanik Ventiasyon Kursu Bronkoskopi Ünitesi Yönetimi Kursu Radyooji Kursu ( nteraktif Ogu Tart flmaar ie) 2011-Uykuda Sounum Bozukukar Kursu Akci er adenokarsinomunda yeni histopatoojik s n fama eri yaflta tan konan obstrüktif akci er hasta : Ast m m? KOAH m? Akci er Transpantasyonu OSAS da CPAP d fl tedavier (ERS raporu) Küratif Tedavi Uyguanm fl Akci er Kanseri Hastada zem Yaflam n sonu: YB da etik ve yasa sorunar nterstisye Akci er Hasta kar nda Serooji Tromboemboide profaksi nhaer ve aeroso iaç tedavieri ie igii yay nanm fl rehberer ve uzafl raporar - neer fark? Rinitten ast ma geçifl durduruabiir mi? Mobi Sa k Uyguamaar Aspirasyon Pnömonieri Spor ve egzersizde immun yan t Bronkoskopide ça flan, hasta ve cihaz güveni i nas sa an r Gö üs Hasta kar nda Mauiyet Trakeobronfliya a ac n benign tümöreri Ben Nas Yap yorum Bronkoskopide S cak ve so uk uyguamaar KPET Aie Hekimi i Oturumar Semptomdan tan ya sounum sistemi Sounum sistemi hasta kar nda hasta takibi Sounum sistemi enfeksiyonarina 1. Basamak sa k hizmeterinde yakafl m Obstrüktif Hava you hasta kar na yakafl m Tüberküoz nhaasyon cihaz uyguama hataar ve cihaz seçimi / e itimi Türk Toraks Derne i 20. Y Kutama Mesaj Türk Toraks Derne i (TTD) ni 20. kuruufl y dönümü nedeniye kutuyoruz. TTD güçü bir gene merkez yap anmas, tüm ükeye yay an etkin bir örgütenme ve kuruan ça flma grupar ie k sa sürede di er uzman k dernekerine örnek teflki eden bir uzman k derne ine dönüfltü. Derne in kuruufl aflamas nda görev aan ve 20 y da dernek faaiyeterine ve doay s ya disipinimize emek verentüm mesektaflar m z gönüden kutuyoruz. 42 y önce kuruan ve kuruufl y ar ndan itibaren kesintisiz oarak gö üs hasta kar disipinine bir oku oarak hizmet veren ükemizin ik uzman k dernekerinden Türkiye Sounum Araflt rmaar Derne i ve Türk Toraks Derne i nin Türk Gö üs Hasta kar Yeteriik Kuruu ça flmaar d fl na taflan koordinasyonu ie aan m zda ouflan güç biri inin önümüzdeki süreçte artarak devam edece inden eminiz. Ayn amaçara hizmet eden ve etik de erere sahip ç kan, vizyonar ayn oan iki çok güçü derne in pozitif rekabet ortam içinde geiflen faaiyeterinin yarataca sinerjizm, gö üs hasta kar aan m za çok say da boyutuya süreki bir pozitif ivme kazand racakt r. Dernekerin ça flmaar n n zengineflmesi ie dernek faaiyeterinde gönüü yer amak, ekip ça flmas keyfini yaflamak ve üretmek isteyen üyeerimize bu anamda kendierini ifade edebiecekeri daha çok f rsatar yarat maktad r. Di er yandan iki dernek aras nda kuruan eflgüdüm ça flmaar ; üyeerin dernekere ve yöneticiere oan güvenerinde art fl sa amakta ve sa k yöneticieri karfl s nda daha etkii bir temsiiyet gerçekeflmektedir. Dernekerimizin çat ar at nda sizerin katk ar n bekiyor sayg ar m z sunuyoruz. TÜSAD Merkez Yönetim Kuruu Üyeeri

6 sounum aktüe n sayfa 6 günce Asistanar E itimerine ve Özük Hakar na Sahip Ç k yor Asistan ve Genç Uzman Hekimer Ça flma Grubu Mecburi Hizmeti Tart flt... Tuğba Önaan TÜSAD Asistan Temsicisi Ege Ünv. Tıp Fak. Göğüs Hastaıkarı AD Asistan ve Genç Uzman Hekimer (AGUH) Ça flma Grubu, Ocak ta Antakya da Mecburi Hizmet Zirvesi ni topad. TTB Baflkan Dr. Erifl Biao u, TTB-UDEK Baflkan Dr. skender Sayek in de kat d zirvede mecburi hizmetin verimi bir dönem oarak kuan abimesi için neer yap mas gerekti i tart fl d. Son zamanarda, sa k aan nda bafl m z döndürecek h zda meydana geen de iflimeri ço umuzun takip etmekte zorand na eminim. Hatta büyük bir k sm m z uzman odu umuzda bizi neerin bekedi i hakk nda yeni uzman oan arkadaflardan duydukar m zdan öte birfley bimiyoruz. Mese imize ve uzman m za sahip ç kman n you iflimizi iyi yapmaya ça flman n yan nda sorumuukar m z ve hakar m z da iyice ö renmemizden geçiyor. Asistan hekimer oarak bizer, özeike birkaç y d r, bir araya gedi imizde sesimizin daha güçü ç kaca n n biincinde oarak e itim ve özük hakar m z için önemi ad mar att k. Türk Tabiper Biri i Uzman k Dernekeri Eflgüdüm Kuruu bünyesinde bir ça flma grubu ouflturudu. Asistan ve Genç Uzman Hekimer ça flma grubu bünyesinde verimi topant ar gerçekefltiridi. Asistan ve Genç Uzman Hekimer Ça flma Grubu nun temeeri Asistan nisiyatifi oarak 2002 de yap m fl oan 8. T pta Uzman k E itimi Kurutay Sonuç Bidirgesinde yer aarak at m fl ve her uzman k derne inin bu yap anma içerisinde uzman k ö rencisi ie temsii sa anmaya ça fl m flt r y na kadar dernekerin bu oufluma etkin oranda kat m sa anamam flsa da, önümüze konuveren kuraar ve kanunar sisiesinin kofluar m z h za de ifltirmesiye beraber bu topuu a igi artt y nda ayr bir ça flma grubu haine gedi ve 2010 y nda birçok uzman k da nda e itim aan asistanar ve hizmet veren genç uzmanar n kat m ya ça flma grubu genifledi. 25 Kas m 2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi nde gerçekefltirien oan TTB-UDEK 17. T pta Uzman k E itimi Kurutay bünyesinde 23 Uzman k derne inden 44 temsicinin kat m ya en kaaba k ça flma kou oan Asistan ve Genç Uzman Hekim (AGUH) Ça flma Grubu ikinci gene kuruunu düzenedi. Önceiki oarak e itim sorunar üzerinde ça flmay hedefeyen bu ça flma grubu, ikinci oarak özük hakar n gündeme amay pan yor. Asistan ve Genç Uzman Hekimerin Taeperi Asistan hekimer ayr ca Ekim de Cerrahpafla T p Fakütesi nde Asistan Hekim Kurutay düzenendi. Kurutay taraf ndan 5 taep somutaflt r d. 1-Her uzman k da için çekirdek e itim kurutay n n ouflturumas, e itimerin mesai saaterinde yap mas, asistanar n kongreere ve e itim topant ar na kat mar n n mutaka sa anmas, gerekirse masrafar n e itim kurumunca karfl anmas, 2-Asistanar n görev tan m n n yasaara netefltirimesi, keyfi ça flt r ma durumunun sona ermesi, 3-Nöbet ertesi izin hakk, asistan n haftada 56 saatten faza ça flt r mamas, 4-Sa k ça flanar na yöneik fliddetin kamu davas oarak görümesi ve cayd r c cezaar n yürürü e girmesi, 5-Puan sisteminden ba ms z, yaflanabiir, emekii imize yans yan oranda ücret (yabanc uyruku asistanar n da güvencei ve ücreti oarak ça flmaar ) Asistan ve Genç Uzman Hekim Mecburi Hizmet Zirvesi AGUH Ça flma grubu oarak k sa ve uzun dönem faaiyet panar haz rand ve bunardan iki oan Mecburi Hizmet Zirvesi Ocak ta Antakya da gerçekeflti. TTB Baflkan Dr. Erifl Biao u, TTB-UDEK Baflkan Dr. skender Sayek in de kat d zirveye Sa k Bakan ndan bir temsici de davet edidi. Ne yaz k ki böye bir kat m omasa da a nan kararar odukça önemi kuflkusuz. Zorunu Hizmet Zirvesi, hekimerin bu hizmetin var n n biincinde oarak, bu esnada meseki geiflimerini art rabimek, akademik hayaerini köretmeden, hekimik mese inin heyecan n kaybetmeden bu hizmeti gerçekefltiriebimeerini sa amak için topand. Zorunu Hizmet Yükümüü ü Türkiye de daha önceki dönemerde de uyguanm flt ancak hiçbir dönemde dipomaara 'e konumam flt. Zirvede dünyada baflka bir örne i buunmayan bu önceiki konu üzerinde durudu. Bir di er çok önemi konu da uzman k e itimini tamamayan mesektaflar m z n yeteri ekipman buunmayan bögeere atamaar n n yap mas. Birçok hastanede anestezi hekimi yokken cerrah n buunmas, ya da ameiyathane yokken patooji hekiminin buunmas gibi örnekerin say s son zamanarda h za artt. Hekimerin uzman k daar na uygun omayan hastaneere atamaar n n yap mas durumunda tayin isteme hakar n n omas taep edidi. Ne yaz k ki, birçok bögede ikamete igii destek yok. Asistan hekimer oarak bizerin, mecburi hizmet bögemize yan zca bavuumuzu aarak gidebiece imiz, içerisinde asgari tüm oanakar n (buzdoab, çamafl r makinas gibi) buundu u hekimeveri kurumas istendi. Aie bütünü ünün meburi hizmet s ras nda bozumas, hekimerin odu u kadar çocukar n n da geifliminin ve e itiminin önünde bir enge ouflturabiiyor. Örne in küçük bir çocu u oan bir bayan uzman n efli yan nda omad için gece icab na çocu unu uyand rarak yan nda götürmek zorunda kamas odukça üzücü. Öze sektörde ça flan eflerin ça flabiecekeri bögeerin de oabidi ince gözetimesi sorunun çözümünde önemi bir ad m oarak gösteridi. Ayr ca uzman eflerin, flehirere atama kuras nda fark kategorierde buundu undan ayr yerere tayin edimesinin engeenmesi istendi. Uzman k dernekerinin genç hekimerin sorunar ve bekentieri üzerine daha faza e imeeri ve TTB ie yak n ietiflimde omaar, mecburi hizmetteki hekimere ait veri taban n n uzman k dernekeri arac ya ouflturumas panand. Doktorar n ça flma ortamar n n, özverii ça flmaar n n haka anat maya ça fl mas n n son dönemerde hekimere uyguanan fliddeti önemek ve hekimerin taeperinin yan zca para ie igii N MV Kursu TÜSAD AKADEMİ ve TÜSAD Ankara Şubesi birikteiğinde düzenenen NİMV kursu, 24 Mart Cumartesi günü, Ankara'da, 40 mesektaşımızın katıımı ie başarı ie gerçekeştirimiştir. Kursumuza konuşmacı oarak katıan değeri hocaarımıza ve kursiyererimize çok teşekkür ediyoruz Saygıarımıza. TÜSAD AKADEMİ, TÜSAD Ankara Şubesi Yönetim Kuruu omad n topuma anatabimek, böyece daha huzuru, bar flç bir ortamda hizmet verebimek amac ya foto raf ve k sa fim yar flmaar gibi uyguamaar n yard mc oabiece i fikri tart fl d. Kat an asistan ve uzman hekimer oarak hepimiz bu zirvenin Antakya da yap m fl omas ndan doay odukça memnunduk. Geri dönüflümüz havaiman n n suar at nda kamas ndan doay biraz meflakkati osa da, Antakya y çok sevdi imizi ve mutaka ziyaret edimesi gerekti ini düflündü ümüzü de beirtmeden geçemeyece im. Asistan hekimer art k e itimerine ve özük hakar na daha çok sahip ç k yorar. Mese imizin her aflamas nda ouflturaca m z dayan flma, teeperimizi ve ihtiyaçar m z daha koay ortaya koyarak, bigi payafl m n ve ortak de ererde buuflmam z koayaflt racakt r. Bu nedene tüm asistan arkadaflar m dernekeriye daha yak n ietiflime geçmeye davet ediyorum. Mecburi hizmet ve di er konuardaki önerierinizi, sorunar n z Türkiye Sounum Araflt rmaar Derne i ad na bekedi imizi beirtmek istiyorum.

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı.

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı. Solunum Aktüel SAYI: 14 www.solunum.org.tr YIL: 5 TÜSAD 36. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2014, katılımcılarını 15-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Otel de ağırlıyor. Sayfa 4 TÜSAD, 31 Mayıs Dünya

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı