SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam"

Transkript

1 s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin bir saonu gö üs hasta kar ie igii teme konuardaki günce geiflmeeri aktarabimek ve karfl k bekentierin interaktif bir ortamda ifade edimesini sa amak amac ya aie hekimerine ayr d. ACI KAYBIMIZ Dr.Ersin Arsan Gaziantep Gaziantep te sadırıya uğrayan Üniversitesi Tıp Fakütesi Göğüs değeri mesektaşımız ve üyemiz Cerrahisi ne 2006 yıında asistan oarak Dr. Ersin Asan a yapıan zaim başadı. İk günden itibaren çaışkan, sadırıyı kınamak amacıya, TTB dikkati, düzeni kişiiği ie çağdaş, ve İstanbu Tabip odası eyemine niteiki bir Türk Hekimi omanın TÜSAD oarak destek verdik. örneğini verdi. Zor ve çiei Avrupa ve Anadou yakasında Dr. Ersin Arsan asistanığında hiç asık suratı faküte ve hastane bahçeerinde görmedim. Onuna girdiğim buuşup daha sonra farkı noktaardan ameiyatardan zevk aırdım ve gözüm arkada Beyazıt'a ve oradan da İstanbu Sağık kamazdı. Biz onu devet mecburi hizmetine Müdürüğü önüne yürüyen binerce doktor tekrar kiniğimize dönmek üzere gönderdik. ve sağık çaışanının bu eyemine, Dünya Yurtdışı panını yapmıştım ve bir doçentik Tabip Odası Başkanı Gomez Do Amara da dosyasına şimdiden sahipti. Herşeyden öte o katıdı. İstanbu Tabip Odası Başkanı hastaya nazik, sevecen ve insancı kişiiği ie Dr. Taner Gören'in konuşmaarıya yakaşırdı. Bu sevgidir ki beki de öümüne gerçekeşen eyemimiz büyük ses getirdi. neden oan bu zor ve prognozu Yazıı ve görse basında Bugüne kötü hastaya sahipenmesini getirdi. kadar ki en büyük doktor eyemi! Dr.Levent Ebeyi oarak yer adı. Gaziantep Üniversitesi Dr. A. Fiiz Koşar Tıp Fakütesi Göğüs Cerrahisi AD TÜSAD Başkan Yardımcısı De eri Sounum Aktüe Okurar, Yeni say m za sizere merhaba diyoruz. nsan sa na hizmet etmeye odakanm fl oan sa k ça flanar n n karfl aflt fliddet art k son noktaya uaflm fl durumda. Yaflanan oayarda, sa k poitikaar n yönendirener ve medya, sorumuukar n görmei ve en k sa sürede çözüm üretmeidir. Bu say m zda sa k aan nda ça flanar n yaflad kar fliddeti konu aan bir yaz m z sizine payafl yoruz. TÜSAD n 34. Uusa Kongresi SOLUNUM 2012 nin biimse program büyük oranda flekienmifl oup kongrenin ayr nt ar n bu say m zda sizere aktar yoruz. Editörden TÜSAD Akademi nin 2012 y içerisinde ükemizin de iflik bögeerinde yapm fl odu u topant ar n d fl nda yurtd fl ndaki dernek ve üniversiteere ortakafla düzenedikeri topant ar n da bafl kar n bu say m zda buabieceksiniz. fiube ve ça flma grupar m zdan habererimiz iç sayfaarda yer amaktad r. Sigaradan kurtumak sigara içen bir çok kiflinin iste i omaka birikte ço unun denemeye cesaret edemedi i bir durum. brahim Akkurt hocam z Nas Kurtudum isimi kitab nda, cesarete, bir o kadar içten duyguara mücadeesini anatm fl. Sn. Arzu Mirici nin bu kitap hakk ndaki de erendirmeerini sizine payafl yoruz. Bir sonraki say da sizere buuflmak die i ie... T devam sayfa 4-5 te çindekier TÜSAD AKADEM 'nin Biimse Aktiviteeri S n rar Aflt TÜSAD AKADEM 2012 y ndaki biimse aktiviteerini yurtd fl dernek ve üniversiteeri yapaca topant ar youya s n r ötesine tafl yor. TÜSAD, bu y baflta taya, spanya ve Rusya omak üzere çefliti ükeerdeki önde geen sounum dernekeri ve kiniker ie ietiflime geçerek Türk Gö üs Hasta kar hekimerinin yurtd fl deneyimine katk da buunmak amac ya biimse topant ar panamaktad r. Bu topant ar n iki, Mart 2012 tarihinde Roma'da yap d. Vergata Üniversitesi Gö üs hasta kar Kini i ÜSAD' n 34. Uusa Kongresi SOLUNUM 2012, bu y yine Ege'nin incisi Çeflme'de gerçekefltiriecek Ekim 2012 tariheri aras nda Sheraton Kongre Merkezi nde düzenenecek oan kongrenin biimse içeri i SOLUNUM 2011 Kongresi s ras nda kat mc ara da t an anketin sonucunda ouflturudu. Kongrenin teme hedefi; gö üs hasta kar, aerji, torasik onkooji, yo un bak m, uyku, pediatrik gö üs hasta kar, gö üs cerrahisi, sounum fizyoojisi, pumoner rehabiitasyon, evde bak m ve görüntüeme yöntemeri konusunda günce geiflmeeri günük prati imize uyarayarak interaktif bir ortamda kat mc ara payaflabimek oarak beirendi. ie yap an görüflmeerde, tayan gö üs hasta kar uzmanar n n araflt rma Bronkoskopi, Mekanik Ventiasyon, SFT gibi prati e yöneik konuardaki yakafl mar n gözememe imkan sa and. Ayr ca, bu topant arda tayan gö üs hasta kar uzmanar ya birikte baflta KOAH ve tan sa bronkoskopi omak üzere birçok konuyu içeren oturumar yap d. TÜSAD AKADEM 'nin ikinci topant s oan Mastercass topant s 5-8 Nisan 2012 tariheri aras nda St.Petersburgh Pavov Üniversitesi Gö üs Hasta kar Kini i ie beraber 40 Türk 30 Rus topam 70 Gö üs hasta kar uzman kat m ie gerçekeflti. TÜSAD AKADEM oarak gerek yurtiçi gerek ise yurtd fl ndaki biimse etkinikeri Gö üs Hasta kar aan ndaki biimse misyonunu baflar ie sürdürmektedir. TÜSAD AKADEM n TÜSAD Ast m Aerji Ça flma Grubu Hasta E itimine Önem Veriyor sayfa 2 de n KOAH Güneri 2012 Sempozyumu Biimse Bir fiöene Dönüfltü sayfa 3 te n Giriflimse Pumonoojide Geiflener... De iflener... sayfa 7 de

2 n sayfa 2 sounum aktüe günce TÜSAD Ast m Aerji Ça fma Grubu Hasta E itimine Önem Veriyor Dr. Zeynep Ferhan ÖZŞEKER Astım ve Aerji Çaışma Grubu Başkanı Ast m ve di er aerjik hasta kar n s k son y arda giderek artmaktad r. Hastaar aç s ndan yafam kaitesini odukça oumsuz etkieyen bu hasta kar, tedavierinin paha ve uzun sürei omas nedeni ie de kifiye ve topuma ekonomik yük getirmektedir. Özeike morbidite ve mortaitesi yüksek oan ast ma tan koymak bazen çok afama testeri gerektirmekte, tedavi ve takibi de önem taf maktad r. Ast mda hastaya yan zca tedavi vermek de i, tedavinin düzeni omas, do ru iac n ve tekni in önemi biinmektedir. Bu aç dan da hasta e itimi her kronik hasta kta odu u gibi ast mda ön s radad r. Ast m ve Aerji Ça fma Grubumuz bütün bunar göz önüne aarak tan dan tedaviye birçok etkini e imza atm ft r ve ieride de bu etkinikere devam edecektir. TÜSAD 2011 Kongresi nde Ast m ve Aerjik Hata karda tan ve tedavi kursu düzenedik. Odukça igi gören kursumuzda aerjik hasta karda tan testerinin yan s ra her hekimin mese ini icra ederken s k ka karf afabiece i aerjik hasta karda aci durumara nas müdahee edebiece i gibi pek çok konu da anat d. TÜSAD Akademi kapsam nda Antakya da düzenenecek oan bögese topant da ça fma grubumuz da görev amaktad r. Bu topant da da kat mc ara fayda bigier aktar acakt r. Dünya Ast m Haftas 'nda (3-4 May s 2012) ça fma grubu oarak TÜSAD Akademi kapsam nda "Aerjik Hasta karda Uyguama Tan Testeri Kursu" yap mas n panad k. Kursumuzun birinci gününde sounum fonksiyon testi aboratuar nda ça fan teknisyenere yöneik sounum fonksiyon testi kursu, ikinci günü ise gö üs hasta ar asistan ve uzman hekimerine yöneik tan testeri kursu düzenenmesi panand. Bu kursta amac m z kat mc ar n aktif oarak uyguama yapabimeerine oanak sa amak oacak. Ça fma grubumuz gö üs hasta kar hekimerinin en s k karf aft semptomardan biri oan öksürüke igii genif kapsam bir kitap haz rad ve bas ma veridi; Ast mda hastaya yan zca tedavi vermek de i, tedavinin düzeni omas, do ru iac n ve tekni in uyguanmas önemidir. Bu aç dan hasta e itimi her kronik hasta kta odu u gibi ast mda da ön s radad r. önümüzdeki ayarda hekim arkadafar m za uafaca n düfünüyoruz. Ça fma grubu arkadafar m z n büyük eme i ie önümüzdeki ayarda yaz m tamamanacak oan "Öze ve Efik Eden Durumarda Ast m" konuu kitab n da mesektafar m za güze bir bafvuru kayna oaca na inan yoruz. Ast m hastaar na yöneik hasta e itim güneri düzenenmesi ve yine hastaar n bafvurabiecekeri hasta e kavuzar n n haz ranmas da ça fma grubumuzun bu y ast m hastaar na yöneik yapaca ifer aras nda yer a yor. Ast m ve Aerji Ça fma Grubu Bafkan oarak yakaf k bef ayd r görevdeyim. Bu k sa sürede özverii ça fmaar ve bana verdikeri destek nedeni ie tüm ça fma grubu üyeerine; ça fma grubumuza destekeri nedeni ie TÜSAD Merkez Yönetim Kuruu na sonsuz tefekkür ederim. Bu yeni dönemde ça fma grubumuz yönetim kuruunu oufturan bafkan yard mc s Dr. Sevda fiener Cömert, sekreter Dr. Gübanu Horzum, Dr. Sami Öztürk, Dr. Özem Gökse e bana verdikeri destek, özverii ça fmaar, ad kar göreveri kusursuz yerine getirerek grubumuza ça fmaar na ivme kazand rd kar için ayr ca ve bir kez daha tefekkür ederim. Nice güze etkinik ve bafar ara birikte imza atmak die i ie Sa k Sisteminin Aksak kar Hekime Yöneik fiiddeti Art rd Türkiye Sounum Araft rmaar Derne i Ad na Sahibi: Dr. Mecit SÜERDEM Yaz feri Müdürü: Dr. Benan ÇA LAYAN Editör: Dr. O uzhan OKUTAN YÖNET M MERKEZ : Kozyata Mh. Sümko 2 Sitesi M7-A Bok K:10 D:41 Kad köy / stanbu Te: (216) Faks: (216) e-posta: YAYIN HAZIRLIK: YÜCE rekam/yayım/dağıtım a.ş. Nato Caddesi, 23/3 Seyrantepe Ka thane stanbu Teefon: (212) (pbx) Faks: (212) BASKI: Özgün Ofset Levent/ stanbu Te: (0212) Bask Tarihi: Nisan 2012 SOLUNUM Aktüe de yay nanan röportaj veya köfe yaz ar ndaki görüfer ie igii sorumuuk tamamen ropörtaj veren kifiere ve yazarar na aittir. Geri Dönüfümü Ka da Bas yor Sounum Aktüe gazetesi TÜSAD n çevreye duyar ndan ötürü geri dönüfümü ka da bas maktad r. SOLUNUM AKTÜEL Gazetesi yıda üç sayı oarak yayınanmaktadır. Dr. Ükü Aka Aktürk Arnavutköy Devet Hastanesi Göğüs Hastaıkarı Kiniği De eri mesektafar m, Sa k poitikas ndaki bu ak amaz de ifimin beraberinde getirdi i önemi sonuçardan biri de hekimere yöneik fiddetteki h z art ft r. fiiddet sadece ödürme, yaraama gibi fizikse sad r ar de i sözü hakaret, tehdit ve zorama gibi sözü sad r ar da kapsar. Bu ba amda ee a nd nda hekimerin büyük bir ço unu unun mesek hayat boyunca çefiti biçimerde fiddete maruz kad tespit edimiftir. Sa kta reform oarak adand r an, at yap s haz ranmadan yap an sistem de ifiki inin oumsuz etkieri hastaara yans maktad r. Özeike af r hasta yükü, hasta baf na ayr an sürenin k sa, hekim sayg n n n giderek azamas, ekonomik krize ba yoksuu un artmas ve sa k sistemindeki aksak kar n sorumusu oarak hekimerin ve sa k ça fanar n n gösterimesi hekime yöneik fiddetin artmas nda beireyici omaktad r. Hastaar ad kar hizmetten memnun omad kar nda bunun sorumusu oarak karf s nda budu u hekime sad rmaktad r. Ayr ca ça fma ortamar nda yeteri güvenik önemerinin a nmamas ve cezaar n cayd r c omamas hekimere yöneik fiddeti art ran di er nedener aras nda say abiir. Yine yetkiierin hekimere igii oumsuz söz ve davran far hastaara, fiddet uyguama anam nda cesaret vermektedir. Türk Tabiper Biri inin kay tar na göre 2011 y n n son 4 ay nda 40 tan faza doktor ve sa k ça fan hasta ve hasta yak nar n n sad r s na u ram ft r. Hekimer söze ve/veya fizikse fiddete u rad kar nda pek çok nedenden doay bidirim yapmad kar ndan bu rakamar gerçek rakamar çok at nda oup buzda n n görünen yüzüdür. stanbu da 2008 y nda yap an bir ça fmada sa k ça fanar n n sözü veya fizikse sad r ya u rama oran % 87 oarak tespit edimiftir. Ancak oayar n bidirime oran %40 iken, dava aç ma oran %33 oarak beirenmiftir. Özeike kamuda ça fan hekimerde, kad narda ve genç hekimerde fiddete maruz kama s k n n daha yüksek odu u saptanm ft r. Bu sorunun gerçek boyutar n aç kça göstermenin en koay you, fiddete u rayan tüm hekimerin titizike bidirimerini yapmaar d r. Yine hastaneerde hasta ve yak nar n n görebiecekeri yerere, hekimere yöneik fiddetin kanunen yapt r ma tabi odu una iifkin uyar ar n as mas da hastaar bu eyemerden uzakaft rma yönünde fayda oabiecektir. Maesef art k geece ini göremeyen, özük hakar ya igii ciddi kayg ar oan ve hatta aie bütünü ünü bie koruyamayan bir mesek grubuyuz. Sa k poitikaar nda kökü ve iyieftirici bir de ifim omad sürece bu devam edecektir. Hekime yöneik fiddet de ne yaz k ki artacakt r. Karf m zda bizi sahipenen, sorunar m za sa duyu ie yakafan, niteiki sa k hizmeti vermeyi hedefeyen bir kurum omad için bunu de iftirmenin tek you bizim bir bütün oarak hakar m z savunmam zd r ve bu konuda mücadee vermemizdir. Hekimerin mutu omad bir sistemde hastaar n ad hizmetten memnun omas mümkün de idir. Hepimizin iste i özük hakar m z n korundu u, geecek endifesi taf mad m z güveni bir ortamda kendimizi adad m z mese imizi icra etmek. Daha fazas de i Bu sat rar yazd mda Ersin henüz katedimemifti. Yafam n n henüz bahar ndayken, kendisini adad kutsa mese ini icra ederken ödürümüftür. Sa kta izenen bu dehfet verici, sözde sa k reformu ad verien yakaf m n yaratt bir insan müsvettesi taraf ndan ac mas zca katedimiftir. Do acak çocu unun yüzünü bie göremeden Art k yeter diye hayk rmak istiyorum. Böyesine büyük bir ac ya nas dayan r biemiyorum. O anet günden bu yana uyuyam yorum. Kimse ama kimse, bu oay münferit bir oay oarak görmesin veya cehaete aç kama cesaretini göstermesin. Hepimiz biiyoruz ki hak m z hekimere düfman k an, mesek onurumuzu ayakar at na aan, hekimeri paragöz insanar oarak tan tan, oy u runa hak k fk rtan popüist söyemerin bir sonucudur bu. Ayr ca izenen sa k poitikas nedeniye yafanan sorunar n nedeninin hekimer/sa k ça fanar oarak gösterimesi ve hekimi in sayg n n n yok edimeye ça f mas fiddet oayar n h za art rmaktad r. Sa k Bakan, hekime yöneik fiddet konusunda gereki önemerin a nmas ve yasa düzenemeerin yap mas konusunda defaarca uyar m f omas na ra men bugüne kadar duyars z kam ft r. Bu duyars z kar n n sonucunun gencecik bir can n kayb na neden oabiece ini tahmin edebidier mi! Acaba fimdi vicdanar na nas hesap vereceker Sevgii kardefimiz Ersin e Aah tan rahmet, aiesine, efine ve tüm sa k camias na bafsa ve sab r diiyorum. Sayg ar ma

3 sounum aktüe n sayfa 3 günce KOAH Güneri 2012 Sempozyumu Biimse Bir fiöene Dönüfltü Dr. Hakan GÜNEN KOAH Güneri 2012 Sempozyum Başkanı KOAH Güneri 2012 Sempozyumu 2-3 Mart 2012 tariherinde Pendik The Green Park Ote de gerçekefltiridi. TÜSAD Akademi çat s at nda gerçekefltirien KOAH Güneri Sempozyumu'na uusararas aanda tan nm fl konuflmac ar da kat d. Büyük oranda TÜSAD Baflkan Dr. Mecit Süerdem ve TÜSAD Akademi Baflkan Dr. Mustafa Özhan ve KOAH Ça flma Grubu üyeerinin gayreteri ie gerçekeflen bu organizasyona kat m bekenenden yüksek odu. Türkiye nin dört bir yan ndan geen kat mc ar sempozyum boyunca topant saonunu büyük oranda dodurduar. Kat mc ar iki gün sürei bu topant ya gösterien yo un iginin en önemi nedeninin uzun süredir sadece KOAH üzerine yo unaflan ve son geiflmeer fl nda KOAH tüm yöneri ie ee aan böyesine büyük bir organizasyon yap mam fl omas na ba ad ar. Sempozyumda baflta KOAH tedavisinin geece i, KOAH fenotiperi, KOAH teflhisinde tart flma konuar, KOAH aevenmeerinin önenmesi ie tedavisi ve KOAH ta yaflam kaitesi omak üzere çok say da konuyu dineme ve tart flma f rsat n yakaad ar. Günce bigier fl nda konusunda ükemizin en önde geen araflt r c ar taraf ndan yap an konuflmaar ve sonras nda gerçekeflen tart flmaar kat anar n KOAH taki bigi da arc n zenginefltirdi. Ayr ca GOLD KOAH Rehberinin baflyazar spanya dan Dr. Roberto Rodriguez-Roisin, 2011 KOAH Günceemesi hakk nda genifl bir konferans verdi. Konferans n ard ndan yap an tart flma böümünde ise bu günceeme ie zihinerde ouflan soruar büyük oranda cevapama oana budu. Bu kadar önemi bir konunun birinci a zdan dinenmifl omas n n kat mc ar aç s ndan büyük bir flans odu unu düflünüyoruz. Ayr ca ECLIPSE ça flmas n n bafl araflt r c ar ndan oan ngitere den Dr. Wiiam MacNee, ECLIPSE ça flmas n gene hatar n bir kez daha tan mad ve ça flman n son buguar n bizere payaflt. ECLIPSE ça flmas buguar ayn zamanda yeni GOLD KOAH rehberinde yap an de iflikikerin de en önemi dayana n ouflturmaktad r. Baflar geçen bu sempozyumun ard ndan TÜSAD oarak KOAH Güneri Sempozyumu nun her sene yap mas yönünde prensip karar am fl buunuyoruz. Sempozyumun gerçekeflmesinde katk s buunan herkese ve her kuruufla gönüden teflekkürü bir borç biiriz. eri Yaflam Deste i Uyguay c Kursu Antaya da Baflar ya Gerçekefltiridi TÜSAD zmir fiubesi'nden 2012 Y n n k Aktivitesi TÜSAD Akademi, Resüsitasyon Derne i ve European Resuscitation Counci (ERC) iflbiri i ie fiubat 2012 tarihinde Antaya-Beek Corneia de Luxe Resort Otei nde düzenenen 2. TÜSAD Akademi eri Yaflam Deste i Uyguay c Kursu baflar ie tamamand. Kurs, dört uyguama aboratuar nda grup pratik e itimeri ve topu teorik derser ie birikte ERC sertifika 10 e itmen denetiminde gerçekefltiridi. Kursa de iflik hastaneerden ve e itim kurumar ndan topam 30 kursiyer kat d. Teorik-pratik s navarda baflar oanara European Resuscitation Counci sertifikaar veridi. Kat mc ar n tamam kursun bütünü ie igii oarak oumu bidirimerde buunarak, kat mc ardan kurs sonras topanan de erendirme formar n n tamam nda kursun devam ve tekrar ie igii pozitif yorumarda buunduar. Kurs Türk Tabiper Biri i taraf ndan krediendiridi. Kurs, aci sounum you açıkığının sağanması, resüsitasyon ve kardiyopumoner arrest oguarına yakaşım ve pratik becerierin ouşturuması, yoğun bakım ve bronkoskopi gibi üniteerde çaışan hekimerin aci girişim becerierini artırmayı hedefiyor. TÜSAD İzmir Şubesi 2012 yıının ik biimse aktivitesini 08.Mart 2012 tarihinde İzmir'de gerçekeştirdi. Topantıya 70'e yakın üyenin katıımı sağandı. Biimse içeriği odukça yoğun oan topantıda "Sessiz Aan, Küçük Hava Yoarı" ve "Tüberküoz Pörezisi" konuarı sunudu ve katıımcıara birikte etrafı bir şekide tartışıdı. Topantı öncesi TÜSAD Üyesi, Türk Göğüs Hastaıkarı Koordinasyon Kuruu başkanı, Ege Üniversitesi Göğüs Hastaıkarı öğretim üyesi ve geçmiş dönem rektörü, hocamız Prof.Dr.Ükü Bayındır'ın emekiiği doayısıya küçük bir tören düzenendi ve sağıkı bir emekiik geçirmesi dieğiye kendisine bir paket takdim edidi. TÜSAD aiesi oarak Derneğimiz'e yapmış oduğu katkıardan doayı Prof. Dr. Bayındır'a teşekkür eder, sağıkı bir emekiik ve nice topantıarda beraber oma diekerimizi sunarız.

4 Kat mc ar n Görüfleri Do rutusunda fiekienen Bir Kongre SOLUNUM 2012 Ükü Yımaz Kongre Başkanı Benan Çağayan Kongre İkinci Başkanı De eri mesektaflar m z, 34. TÜSAD Kongresi Sounum 2012 de sizeri a rayacak oman n gururunu yafl yoruz. Bu y da Ege nin incisi Çeflme deyiz. Sounum 2012 Organizasyon Komitesi oarak ça flmaar m za Sounum 2011 kongresinin hemen bitiminde baflad k. Ça flmaar m z n ik ad m ; sizin be enieriniz, istekeriniz ve ihtiyaçar n z do rutusunda bir haz r k yapabimek amac ya Sounum 2011 içinde yap an kat mc anketine ek oarak genifl kapsam bir anketi web sitemizden sizere payaflmak odu. Ça flma grupar ve koordinasyon kuruar baflkanar ndan ouflan Kongre Biimse Komitesi ie 26 kas m 2012 de yapt m z ik topant da bu anketer bizim için önemi öçüde yo gösterici odu. Anketerden bizden bekentierinizin çok faza saona da mayan, rafine, deri topu bir biimse program odu u sonucuna vard k. Önerierinizin yans mas oarak bu y oturumar üç saon flekinde düzenedik. Teme hedefimizi; gö üs hasta kar, aerji, torasik onkooji, yo un bak m, uyku, pediatrik gö üs hasta kar, gö üs cerrahisi, sounum fizyoojisi, pumoner rehabiitasyon, evde bak m ve görüntüeme yöntemeri konusunda günce geiflmeeri günük prati imize uyarayarak interaktif bir ortamda sizere payaflabimek oarak beiredik. Bu y TÜSAD oarak bir ike daha imza att k. Günük prati imizde, günce sa k poitikaar n bir sonucu oarak yo un iflbiri i içerisinde ça flmaya baflad m z de eri aie hekimi mesektaflar m z da hedef grupar m z içine katmaya karar verdik. Kongrenin dördüncü saonunu onara ay rd k. Amac m z, aie hekimi mesektaflar m za gö üs hasta kar ie igii teme konuardaki günce geiflmeeri günük pratikerine yans yacak flekide aktarabimek ve karfl k bekentierin interaktif bir ortamda ifade edimesini sa amakt r. Kongremiz, her y odu u gibi bu y da kongremiz zengin içeriki kurs programar ie baflayacak. Teme konuarda, odukça ayr nt oarak haz rad m z kurs programar n n içeri ini çok k sa bir süre içerisinde web sitemizden sizere payaflaca z. Kongre sürecinde biimse program içerisinde paneer, konferansar, karfl t görüfl topant ar, yuvarak masa oturumar, uzman k ö rencisi oturumu, günceeme topant ar, ogu sunumu oturumar ve geçen y odukça faza igi çeken sabah uzman ie Oğuzhan Okutan Biimse Komite Başkanı yürüyüfler yer aacak. Kongre kat mc ar konusunda uzman yeri ve yabanc biim adamar ie sohbetin keyfini sabah sohbet yürüyüflü ve yere kahvat s s ras nda yaflama f rsat buabieceker. Ayr ca zengin bir biimse programa ek oarak, odukça zengin bir sosya program haz r içerisindeyiz. Birikte ürettikerimizi payaflman n tad na varmak die iye sizeri 6-10 Ekim de Çeflme ye, SOLUNUM 2012 ye bekiyoruz. Sayg ve sevgierimize Biimse Tecrübeerimizi Genç Mesektaflar m za Payaflaca z Dr. Ai Fidan SOLUNUM 2012 Biimse Komite Sekreteri SOLUNUM 2011 kongresi öncesinde Sounum Aktüe için Göğüs Hastaıkarı Uzmanı Gözüye: Bir Kongre Nası Omaı? başıkı bir yazı yazmam istendiğinde içimden geçeneri bir çırpıda yazıvermiştim. Yazıyı yazmak da, kongreyi izemek de bir çırpıda ouvermişti. Tıpkı o yazıda beirttiğim gibi Eksikiğini duyduğum bir konudaki oturuma/kursa katııp onca biim insanının uzun emekeri sonucunda ürettikeri teorik ve pratik eğitim sayesinde adeta hazıra konuvermiştim. O zaman da kongre hazırıkarının birçok insanın uzun süren emekeri ve gayreteri ie tamamandığını biir ve söyerdim ancak bir gün kendimi bu işin ortasında buuvereceğimi hiç düşünmemiştim: TÜSAD 34. Uusa Kongresi SOLUNUM 2012 için atyapı hazırıkarı daha 2011 kongresi bitmeden başamıştı. Kongrenin hemen ardından yeni Kongre Organizasyon Komitesi ouşturudu. İk iş oarak TÜSAD web sayfasında bir anket konuarak siz mesektaşarımızın görüş ve düşünceeri aındı. Anket sonuçarı Çaışma Gruparı ve Koordinasyon Kuruarı na aktarıdı. Merkez Yürütme Kuruu kararı uyarınca Çaışma Grubu ve Koordinasyon Kuruu başkanarı, kendi kuruarını temsien SOLUNUM 2012 Biimse Komitesi nin üyesi oarak yer adıar ve anket sonuçarı ışığında biimse programın ön hazırıkarına başadıar. Kongre Organizasyon Komitesi ve Biimse Komite ik ortak topantısını 26 Kasım 2012 de gerçekeştirdi. Bu topantı SOLUNUM 2012 biimse programının ana çatısının ouşturuduğu topantı odu. Ardından, Çaışma Gruparı ve Koordinasyon Kuruarı kendi aanarındaki konuara igii oarak TÜSAD 33. Uusa Kongre Sunumar tunes Üzerinde Eriflime Aç d TÜSAD üyeeriye biimse aktiviteerini daha genifl kapsam oarak payaflabimek için teknoojinin tüm oanakar ndan yararan yor. Baflar ie gerçekeflen "SOLUNUM 2011" Çeflme Kongremizin görüntüü sunuar Video PostCast oarak web sitemize yükenmifltir, ayr ca itunes üzerinden iphone, ipod ve ipad'er ie sunuara erifliebiir. SOLUNUM 2012 de buuflmak die iye... TÜSAD MYK oturumarı detayandırdıar. Bu süreç içinde Organizasyon Komitesi, e-posta trafiğinin akı amaz yoğunuğuna ek oarak küçük topantıar yaparak eksikikeri tamamamaya çaışmaktaydı. 23 Şubat 2012 günü yapıan Kongre Organizasyon Komitesi topantısının ardından kongre web sitesinde yayınanan biimse program başıkarına son hai veridi: 6 kurs, 10 uzmanı ie yürüyüş, 23 pane, 7 ogu oturumu, 15 konferans, 1 tamamayıcı görüş ve 2 Ben Nası Yapıyorum? oturumu. Bu yı bir ik oarak aie hekimerine yöneik oturumar kongre biimse programında yer adı ve 6 aie hekimiği oturumu panandı. Önceki sayıda Kongre Başkanarı'nın beirtmiş odukarı gibi Biimse Program içindeki eğitici kursar, pane, konferansar, karşıt görüş topantıarı, günceeme topantıarı, uzmanık öğrencisi oturumu, ogu sunumu oturumarı ve ayrıca hekimik meseği ve uzmanık aanımızı igiendiren paramedika konuara yer vermeyi ve bunarı sizere konusunda deneyimi hocaarımızın rehberiğinde, genç mesektaşarımıza oabidiğince kendierini ifade etme imkanı sunarak payaşmayı panıyoruz. SOLUNUM 2012 de sizere buuşmak, birikte ürettikerimizi payaşmak dieğiye

5 SOLUNUM 2012 Biimse Program Bei Odu Uzman e Yürüyüfl Obstrüktif Akci er Hasta kar nda tedavi seçimi: SFT bizi ne öçüde yönendirmei? Tüberküoz Tedavisinde Toksisiteere Yakafl m Maign Pevra Effüzyonun Yönetimi PET ve Uyguamadaki Sorunar Giriflimse Pumonoojide kompikasyonara bafla ç kma Anti Ig E tedavisinde hasta takibi Aie Hekimi i uyguamas nda Mesek Hasta kar na yakafl m n gene ikeeri nterstisye akci er hasta kar nda aevenmeere yakafl m Akci er Kanserinde Payatif Cerrahi OSAS da CPAP d fl tedavier Mezoteyema Günceeme Panei Fark pumoner patoojierde rehabiitasyon Günümüzde Hemoptizi: Teknooji Neeri De ifltirdi Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) tan ve tedavisinde tart flma konuar Konferansar ve Mini Konferansar Pane Pumoner emboide tart flma konuar Riski gruparda bronkoskopi Ast mda akci er periferinin mekanikeri: Patogenezden tedaviye de iflener Sepsis tan ve tedavisi günceeme Çocukuktan eriflkine akci er do umsa anomaieri Hipoksi ve Pumoner Hipertansiyon Hipoksi: Dayan k k Nereye Kadar? Akci er Tüberküozunda Günce Konuar Hasta ve Hasta k Odak nhaer Tedavi Seçimi Ne Kadar Mümkün? KOAH ta fenotip kavram : Fark kar neeri de ifltirir? Uusa kontro program do rutusunda pnömokonyozara yakafl m Sigara B rakma Tedavierinde Tart flma Konuar Gö üs Hasta kar nda Fizyoterapi ve Rehabiitasyon Yakafl mar IPF 2011 Rehberi inde AH da tan At Sounum You Enfeksiyonar Tan ve Tedavi Yakafl mar Günceeme (2011 ERS ESCMID) Akci er kanserinde erken tan, tarama Tamamay c Görüfl Amfizemde voüm küçütme KHDAK de evreere göre tedavi, günceeme Çocuk Gö üs Hasta kar Oturumu nteraktif Ogu Sunumu Oturumar Giriflimse Bronkoskopik Ogu Sunumu Zor ast m oguar Torasik onkooji: Ogu tart flmaar Ç D-TB ve XDR-TB Mekanik ventiasyonda s k karfl afl an sorunar: Bu aarmar neden susmuyor? Radyoojik Ogu Sunumar Oguara PAP tedavisi uyguamaar SOLUNUM 2012 Kurs Program Çeflme Sheraton Ote de gerçekefltiriecek oan TÜSAD 34. Uusa Kongresi her y odu u gibi bu y da kurs program ie bafl yor. Bu kez 7 ana bafl kta ve 7 saonda gerçekefltiriecek oan kursar n bir böümü ö eden sonraki oturumar nda uyguama oarak devam edecek. Kursara kat m s n r say da odu undan önceden kay t yapt r mas gerekmektedir. Pumoner Hipertansiyon ve Ekokardiyografi Kursu Pevra Effüzyona Yakafl m Kursu Ekokardiyografi ve Torasik Utrasonografi Kursu Tan dan Tedaviye Oguara Uykuda Sounum Bozukukar Kursu Sigara B rakma Yöntemeri Kursu Fark Hasta Grupar nda Mekanik Ventiasyon Kursu Bronkoskopi Ünitesi Yönetimi Kursu Radyooji Kursu ( nteraktif Ogu Tart flmaar ie) 2011-Uykuda Sounum Bozukukar Kursu Akci er adenokarsinomunda yeni histopatoojik s n fama eri yaflta tan konan obstrüktif akci er hasta : Ast m m? KOAH m? Akci er Transpantasyonu OSAS da CPAP d fl tedavier (ERS raporu) Küratif Tedavi Uyguanm fl Akci er Kanseri Hastada zem Yaflam n sonu: YB da etik ve yasa sorunar nterstisye Akci er Hasta kar nda Serooji Tromboemboide profaksi nhaer ve aeroso iaç tedavieri ie igii yay nanm fl rehberer ve uzafl raporar - neer fark? Rinitten ast ma geçifl durduruabiir mi? Mobi Sa k Uyguamaar Aspirasyon Pnömonieri Spor ve egzersizde immun yan t Bronkoskopide ça flan, hasta ve cihaz güveni i nas sa an r Gö üs Hasta kar nda Mauiyet Trakeobronfliya a ac n benign tümöreri Ben Nas Yap yorum Bronkoskopide S cak ve so uk uyguamaar KPET Aie Hekimi i Oturumar Semptomdan tan ya sounum sistemi Sounum sistemi hasta kar nda hasta takibi Sounum sistemi enfeksiyonarina 1. Basamak sa k hizmeterinde yakafl m Obstrüktif Hava you hasta kar na yakafl m Tüberküoz nhaasyon cihaz uyguama hataar ve cihaz seçimi / e itimi Türk Toraks Derne i 20. Y Kutama Mesaj Türk Toraks Derne i (TTD) ni 20. kuruufl y dönümü nedeniye kutuyoruz. TTD güçü bir gene merkez yap anmas, tüm ükeye yay an etkin bir örgütenme ve kuruan ça flma grupar ie k sa sürede di er uzman k dernekerine örnek teflki eden bir uzman k derne ine dönüfltü. Derne in kuruufl aflamas nda görev aan ve 20 y da dernek faaiyeterine ve doay s ya disipinimize emek verentüm mesektaflar m z gönüden kutuyoruz. 42 y önce kuruan ve kuruufl y ar ndan itibaren kesintisiz oarak gö üs hasta kar disipinine bir oku oarak hizmet veren ükemizin ik uzman k dernekerinden Türkiye Sounum Araflt rmaar Derne i ve Türk Toraks Derne i nin Türk Gö üs Hasta kar Yeteriik Kuruu ça flmaar d fl na taflan koordinasyonu ie aan m zda ouflan güç biri inin önümüzdeki süreçte artarak devam edece inden eminiz. Ayn amaçara hizmet eden ve etik de erere sahip ç kan, vizyonar ayn oan iki çok güçü derne in pozitif rekabet ortam içinde geiflen faaiyeterinin yarataca sinerjizm, gö üs hasta kar aan m za çok say da boyutuya süreki bir pozitif ivme kazand racakt r. Dernekerin ça flmaar n n zengineflmesi ie dernek faaiyeterinde gönüü yer amak, ekip ça flmas keyfini yaflamak ve üretmek isteyen üyeerimize bu anamda kendierini ifade edebiecekeri daha çok f rsatar yarat maktad r. Di er yandan iki dernek aras nda kuruan eflgüdüm ça flmaar ; üyeerin dernekere ve yöneticiere oan güvenerinde art fl sa amakta ve sa k yöneticieri karfl s nda daha etkii bir temsiiyet gerçekeflmektedir. Dernekerimizin çat ar at nda sizerin katk ar n bekiyor sayg ar m z sunuyoruz. TÜSAD Merkez Yönetim Kuruu Üyeeri

6 sounum aktüe n sayfa 6 günce Asistanar E itimerine ve Özük Hakar na Sahip Ç k yor Asistan ve Genç Uzman Hekimer Ça flma Grubu Mecburi Hizmeti Tart flt... Tuğba Önaan TÜSAD Asistan Temsicisi Ege Ünv. Tıp Fak. Göğüs Hastaıkarı AD Asistan ve Genç Uzman Hekimer (AGUH) Ça flma Grubu, Ocak ta Antakya da Mecburi Hizmet Zirvesi ni topad. TTB Baflkan Dr. Erifl Biao u, TTB-UDEK Baflkan Dr. skender Sayek in de kat d zirvede mecburi hizmetin verimi bir dönem oarak kuan abimesi için neer yap mas gerekti i tart fl d. Son zamanarda, sa k aan nda bafl m z döndürecek h zda meydana geen de iflimeri ço umuzun takip etmekte zorand na eminim. Hatta büyük bir k sm m z uzman odu umuzda bizi neerin bekedi i hakk nda yeni uzman oan arkadaflardan duydukar m zdan öte birfley bimiyoruz. Mese imize ve uzman m za sahip ç kman n you iflimizi iyi yapmaya ça flman n yan nda sorumuukar m z ve hakar m z da iyice ö renmemizden geçiyor. Asistan hekimer oarak bizer, özeike birkaç y d r, bir araya gedi imizde sesimizin daha güçü ç kaca n n biincinde oarak e itim ve özük hakar m z için önemi ad mar att k. Türk Tabiper Biri i Uzman k Dernekeri Eflgüdüm Kuruu bünyesinde bir ça flma grubu ouflturudu. Asistan ve Genç Uzman Hekimer ça flma grubu bünyesinde verimi topant ar gerçekefltiridi. Asistan ve Genç Uzman Hekimer Ça flma Grubu nun temeeri Asistan nisiyatifi oarak 2002 de yap m fl oan 8. T pta Uzman k E itimi Kurutay Sonuç Bidirgesinde yer aarak at m fl ve her uzman k derne inin bu yap anma içerisinde uzman k ö rencisi ie temsii sa anmaya ça fl m flt r y na kadar dernekerin bu oufluma etkin oranda kat m sa anamam flsa da, önümüze konuveren kuraar ve kanunar sisiesinin kofluar m z h za de ifltirmesiye beraber bu topuu a igi artt y nda ayr bir ça flma grubu haine gedi ve 2010 y nda birçok uzman k da nda e itim aan asistanar ve hizmet veren genç uzmanar n kat m ya ça flma grubu genifledi. 25 Kas m 2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi nde gerçekefltirien oan TTB-UDEK 17. T pta Uzman k E itimi Kurutay bünyesinde 23 Uzman k derne inden 44 temsicinin kat m ya en kaaba k ça flma kou oan Asistan ve Genç Uzman Hekim (AGUH) Ça flma Grubu ikinci gene kuruunu düzenedi. Önceiki oarak e itim sorunar üzerinde ça flmay hedefeyen bu ça flma grubu, ikinci oarak özük hakar n gündeme amay pan yor. Asistan ve Genç Uzman Hekimerin Taeperi Asistan hekimer ayr ca Ekim de Cerrahpafla T p Fakütesi nde Asistan Hekim Kurutay düzenendi. Kurutay taraf ndan 5 taep somutaflt r d. 1-Her uzman k da için çekirdek e itim kurutay n n ouflturumas, e itimerin mesai saaterinde yap mas, asistanar n kongreere ve e itim topant ar na kat mar n n mutaka sa anmas, gerekirse masrafar n e itim kurumunca karfl anmas, 2-Asistanar n görev tan m n n yasaara netefltirimesi, keyfi ça flt r ma durumunun sona ermesi, 3-Nöbet ertesi izin hakk, asistan n haftada 56 saatten faza ça flt r mamas, 4-Sa k ça flanar na yöneik fliddetin kamu davas oarak görümesi ve cayd r c cezaar n yürürü e girmesi, 5-Puan sisteminden ba ms z, yaflanabiir, emekii imize yans yan oranda ücret (yabanc uyruku asistanar n da güvencei ve ücreti oarak ça flmaar ) Asistan ve Genç Uzman Hekim Mecburi Hizmet Zirvesi AGUH Ça flma grubu oarak k sa ve uzun dönem faaiyet panar haz rand ve bunardan iki oan Mecburi Hizmet Zirvesi Ocak ta Antakya da gerçekeflti. TTB Baflkan Dr. Erifl Biao u, TTB-UDEK Baflkan Dr. skender Sayek in de kat d zirveye Sa k Bakan ndan bir temsici de davet edidi. Ne yaz k ki böye bir kat m omasa da a nan kararar odukça önemi kuflkusuz. Zorunu Hizmet Zirvesi, hekimerin bu hizmetin var n n biincinde oarak, bu esnada meseki geiflimerini art rabimek, akademik hayaerini köretmeden, hekimik mese inin heyecan n kaybetmeden bu hizmeti gerçekefltiriebimeerini sa amak için topand. Zorunu Hizmet Yükümüü ü Türkiye de daha önceki dönemerde de uyguanm flt ancak hiçbir dönemde dipomaara 'e konumam flt. Zirvede dünyada baflka bir örne i buunmayan bu önceiki konu üzerinde durudu. Bir di er çok önemi konu da uzman k e itimini tamamayan mesektaflar m z n yeteri ekipman buunmayan bögeere atamaar n n yap mas. Birçok hastanede anestezi hekimi yokken cerrah n buunmas, ya da ameiyathane yokken patooji hekiminin buunmas gibi örnekerin say s son zamanarda h za artt. Hekimerin uzman k daar na uygun omayan hastaneere atamaar n n yap mas durumunda tayin isteme hakar n n omas taep edidi. Ne yaz k ki, birçok bögede ikamete igii destek yok. Asistan hekimer oarak bizerin, mecburi hizmet bögemize yan zca bavuumuzu aarak gidebiece imiz, içerisinde asgari tüm oanakar n (buzdoab, çamafl r makinas gibi) buundu u hekimeveri kurumas istendi. Aie bütünü ünün meburi hizmet s ras nda bozumas, hekimerin odu u kadar çocukar n n da geifliminin ve e itiminin önünde bir enge ouflturabiiyor. Örne in küçük bir çocu u oan bir bayan uzman n efli yan nda omad için gece icab na çocu unu uyand rarak yan nda götürmek zorunda kamas odukça üzücü. Öze sektörde ça flan eflerin ça flabiecekeri bögeerin de oabidi ince gözetimesi sorunun çözümünde önemi bir ad m oarak gösteridi. Ayr ca uzman eflerin, flehirere atama kuras nda fark kategorierde buundu undan ayr yerere tayin edimesinin engeenmesi istendi. Uzman k dernekerinin genç hekimerin sorunar ve bekentieri üzerine daha faza e imeeri ve TTB ie yak n ietiflimde omaar, mecburi hizmetteki hekimere ait veri taban n n uzman k dernekeri arac ya ouflturumas panand. Doktorar n ça flma ortamar n n, özverii ça flmaar n n haka anat maya ça fl mas n n son dönemerde hekimere uyguanan fliddeti önemek ve hekimerin taeperinin yan zca para ie igii N MV Kursu TÜSAD AKADEMİ ve TÜSAD Ankara Şubesi birikteiğinde düzenenen NİMV kursu, 24 Mart Cumartesi günü, Ankara'da, 40 mesektaşımızın katıımı ie başarı ie gerçekeştirimiştir. Kursumuza konuşmacı oarak katıan değeri hocaarımıza ve kursiyererimize çok teşekkür ediyoruz Saygıarımıza. TÜSAD AKADEMİ, TÜSAD Ankara Şubesi Yönetim Kuruu omad n topuma anatabimek, böyece daha huzuru, bar flç bir ortamda hizmet verebimek amac ya foto raf ve k sa fim yar flmaar gibi uyguamaar n yard mc oabiece i fikri tart fl d. Kat an asistan ve uzman hekimer oarak hepimiz bu zirvenin Antakya da yap m fl omas ndan doay odukça memnunduk. Geri dönüflümüz havaiman n n suar at nda kamas ndan doay biraz meflakkati osa da, Antakya y çok sevdi imizi ve mutaka ziyaret edimesi gerekti ini düflündü ümüzü de beirtmeden geçemeyece im. Asistan hekimer art k e itimerine ve özük hakar na daha çok sahip ç k yorar. Mese imizin her aflamas nda ouflturaca m z dayan flma, teeperimizi ve ihtiyaçar m z daha koay ortaya koyarak, bigi payafl m n ve ortak de ererde buuflmam z koayaflt racakt r. Bu nedene tüm asistan arkadaflar m dernekeriye daha yak n ietiflime geçmeye davet ediyorum. Mecburi hizmet ve di er konuardaki önerierinizi, sorunar n z Türkiye Sounum Araflt rmaar Derne i ad na bekedi imizi beirtmek istiyorum.

7 n sayfa 7 sounum aktüe günce Girifimse Pumonoojide, Tan ve Tedavide Geifmeer Dr. Levent Daar Yedikue Göğüs Hastaıkarı ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girifimse endoskopik ifemer teknoojideki ieremeye parae oarak son ei y içinde neredeyse tüm t p daar nda giderek artan bir yer tutuyor. Sizin de bidi iniz gibi gö üs hasta kar ve gö üs cerrahisi de bu geifmeerden pay n a yor. Fiberoptik bronkoskop icad ndan bu yana neredeyse akci er grafisi gibi gündeik prati in içinde fizik muayenenin tamamay c teme parçaar ndan birine dönüfmüf durumda. Bu durum hasta kara tan koymam z koayaft r rken baf etmemiz gereken sorunar da koayca tan mam z sa ad. Geçti imiz 30 y tan sa ifemerin yan nda tedavi edici endoskopik ifemerde de önemi at mar beraberinde getirdi. Fransa da Dr. Dumon, ABD de Dr. Harre, taya da Dr. Cavaiere ve spanya da Dr. Diaz-Jimenez bu geifmede öncü roünü üstendier. Lazerin trakeobronfiya a açta kuan ma girmesi, kriyoterapinin tekrar keffedimesi ve bronf sisteminde kuan mas, rijit bronkoskopi uyguamaar n n yenienmesi ve tekrar tan manmas girifimse pumonoojinin teme tafar n oufturdu. Bronkoskopinin yan s ra torakoskopi prati inin günceenmesi, ka c oksijen kateteri yereftirme ve diatasyone trakeostomi açma uyguamaar da girifimse pumonooji aan na dahi odu. Teme oarak günük tan sa fiberoptik bronkoskopinin d f nda kaan tüm bronkoskopi uyguamaar n girifimse pumonooji aan içinde de erendirmek, bizi tan mama güçü ünden kurtaracakt r. Girifimse pumonoojiyi bronkoskopik uyguamaar, torakoskopi (pöroskopi) ve di ereri oarak üç teme aana ay rmak bize aan n s n rar n kesin çizgiere beireyecektir. Girifimse Bronkoskopi Tedaviye ve tan ya yöneik ifemer iki ana grubu ouftururar. Ana havayounun maign ve benign obstrüksiyonar, endobronfiya tedavi uyguamaar n n teme endikasyonudur. Postentübasyon trakea stenoz oguar ndan trakeobronfiya a ac n benign tümörerine ya da maign obstrüksiyonara dek büyük havayoar n n t kay c tüm ezyonar nda girifimse bronkoskopik yöntemer büyük kinik fayda ie kuan mdad r. Bu oguarda güveni ve etkin ça fman n birinci kofuu iyi rijit bronkoksopi uyguamas n bimek ve gerçekeftirmektir. Gerçekten de azer gibi, eektrokoter ya da kriyoterapi gibi birçok tedavi yakaf m fiberoptik bronkoskop ie de uyguanabiirer. Ancak girifimse ifemerde do ru ve güvene iereyebimek her iki bronkoskopa da hakim omay ve gerekti inde birinden di erine h za ve usta ka geçebiecek teknik ve kifise donan mda omay gerektirir. Buundu unuz sa k tesisinin niteikerine ba oarak tam donan m bir girifimse bronkoskopi ünitesinden sadece fiberoptik bronkoskop ie eektrokoter uyguamas na dek genif bir spektrumda s n rar n bierek ça fmak birçok hasta için hayat kurtar c oabiir. Ancak stent uyguamaar ve azer gibi hasta güveni ini daha öne amak gereken ifemerde tam donan m ve gerekti inde rijit bronkoskopiyi de hemen ve koay ka kuanabiece iniz sa am bir ünite teme kofudur. Di er taraftan endobronfiya utrasonografi, eektromanyetik navigasyon gibi mediastina ve periferik ezyonar n tan sa zorukar n afmay hedefeyen cihazar da popüer uyguamaar n baf nda gemektedir. Ükemizde de birçok merkez bu cihazar güven ve bafar ie kuanmaktad r. Bu aanda bir bafka geifme de bronf a ac n n en periferik daar na dek uafmay sa ayan endomikroskopi uyguamaar d r. Aveo yap s n n eastin çat s n görüntüemeye oanak sa ayan ve geifmeye aç k bu cihaz aveooskopi ad ya biinmektedir. Erken evre bronfiya maign ezyonar n beirenmesi de tan sa girifimse bronkooji uyguamaar n n bir di er aan d r. Otoforesan bronkoskopi ve narrow band imaging (NBI) görüntüeme bu aanda hekime baz oanakar sunar ve erken evre prekanseröz ya da kanseröz ezyonar n tan nmas nda yo göstericidirer. Di er taraftan henüz günük prati imizde yer amayan ancak umut veren bir di er sistem de optica coherence tomography (OCT) dir. Medika torakoskopi (pöroskopi) Girifimse pumonoojinin di er önemi aan yüzy baf nda odukça Teme oarak günük tan sa fiberoptik bronkoskopinin d f nda kaan tüm bronkoskopi uyguamaar n girifimse pumonooji aan içinde de erendirmek, bizi tan mama güçü ünden kurtaracakt r. Endobronfiya utrasonografi, eektromanyetik navigasyon gibi mediastina ve periferik ezyonar n tan sa zorukar n afmay hedefeyen cihazar da popüer uyguamaar n baf nda gemektedir. popüer oan sonra cerrahi uyguamaar ndaki art f ie k smen unutuan ve son 20 y d r giderek artan oranda kuan an medika torakoskopi (pöroskopi) dir. Pöroskopi ie pevra bofu u gözememek, ezyonar tan mamak ve görerek biyopsi amak mümkündür. Uyguamas koay ve kompikasyonar odukça s n r oan bu yöntem ükemizde de giderek artan say da merkezde kuan mdad r. Rijit ve iyi biinen pöroskopi seterinin yan s ra son birkaç y d r kuan mda oan semirijit pöroskop fiberoptik bronkoskopiye benzer kuan m ve yine bu üniteerin f k kayna ve ifemcierine uygun oufu ie bu prati in yayg nafmas na katk da buunacakt r. k Uusa Sempozyum Ükemizde girifimse pumonooji uyguamaar 1990 ar n yar s nda kimi kifise çabaara bafam f ancak kurumsa ve dayanak iereme 2000 i y ar n bafar nda mümkün oabimiftir. Art k çok say da omasa da baz merkezerde dünya standartar nda girifimse pumonooji uyguamaar yap makta bu yakaf mdan faydaanan hasta say s giderek artmaktad r. Ancak hedef iyi girifimse uyguamaar n tüm üke çap nda istenen düzeye uafmas ve hiç de ise her böge için bir referans merkezin aci hastaya da hizmet verebiecek kurumsa kta ve yetkin, e itimi hekimerce donat arak ifetimesidir. Bu düzeye uafabimemizin teme kofuar ndan biri aan n uzmanar ie Erken evre bronfiya maign ezyonar n beirenmesi de tan sa girifimse bronkooji uyguamaar n n bir di er aan d r. etkin bir tart fma ortam ie ietifim kurmakt r. Dünya çap nda girifimse pumonoojiye emek vererek kinik uyguamaar geiftiren uzmanara buufmak ve can tart fma ortam sa amak ükemizdeki prati i de iyieftirecek ve geiftirecektir. TÜSAD Girifimse Pumonooji Ça fma Grubu taraf ndan organize edien 1. Uusa Girifimse Pumonooji Sempozyumu ükemizde ik kez 3 gün boyunca yetkin uusa ve uusararas isimerce aan n kapsad tüm konuar n konufumas na oanak tan d. Dünya çap nda biinen birçok ismin konuk edidi i bu sempozyumda girifimse pumonoojinin kapsad tüm konuar etraf ca tart f d ve konunun uzmanar ie buufmak mümkün odu. Tan sa ifemerden tedavi uyguamaar na her konunun etraf ca tart f d bu sempozyum umar z ki daha kaitei ve biimse uyguamaar n artmas na oanak tan yacakt r. Üç gün boyunca gerçekten renki konufma ve tart fmara sahne oan sempozyumdan kat mc ar biimse aç dan doygun ayr d ar. Eme i geçen herkese, konufmac ara ve kat mc ara çok tefekkür ederiz. Mesaj Grubu Girifimse Pumonooji Ça fma Grubu ie igii bir di er yeniik de oufturuan mesaj grubu odu. Mesaj göndermek isteyener için grup adresi: Ayn zamanada gruba üye omak için grup sekreterine mesaj göndermek ve geen daveti izeyerek gruba kat mak yeteri. Can bir tart fma ortam n n oufmas n arzu etti imiz bu patform, ogu ve iteratür payaf mar ya hemen hareketi bir biimse ortama sahne odu. Devam n n artarak geece ini umut etti imiz bu biimse tart fma ortam n can tutmak genif bir kat ma mümkün oacakt r. Hepinizi mesaj grubuna kat maya davet ediyoruz. Ükemizde de Girifimse Pumonooji nin istenen düzeye uafmas, can bir biimse üretim ve sa k güner die iye

8 sounum aktüe n sayfa 8 günce Bir Akademisyenin Sigaraya Mücadeesi Dr. Arzu MİRİCİ 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakütesi Göğüs Hastaıkarı AD Bu kitab sigara içen ya da içmeyen herkes okuma... Üsteik herkesin anayaca flekide Profesör brahim Akkurt bir sade ama tüm kitap yazm fl, ad Nas samimiyeti ie Kurtudum-iflkenceden özgürü e yazm flt. Ben o uzun bir yocuuk fiimdi size akflam zorunu bu kitapa nas tan flt m ve iflerim d fl nda kitapta neer budu umu anatmak gece yat ncaya istiyorum. kadar kitab okudum ve bitirdim. Bir çarflamba ö eden sonras yd, Ard ndan hemen bir hastanede iflerimi bitirip, biraz kutama mesaj gönderdim. ça flmak için faküteye döndüm. Gerçekten kutanacak bir fley yapm flt Kargo geirdi bu saaterde geneike ve buna sessiz kamama yd k. ve kimden gedi ine bak p daha Herkesin, evet herkesin okumas sonra inceemek üzere bir kenara gereken bir kitap idi. Sigara içenerin, b rak rd m. brahim Hocan n ad n hayat nda hiç sigara içmemifl görünce ve bir kitap odu unu oanar n, t p ö rencierinin, tüm anay nca açt m. Yine Mesek hekimerin, yöneticierin, medya hasta kar ya igii bir fleydir diye temsicierinin sinema ve TV fimi düflündüm. brahim Hoca ie uzun yap mc ar n n, sigara üreticierinin y ard r tan fl r z. Kongreerde dernek Bu isteyi böye uzat p sürdürebiirim. topant ar nda karfl afl r z, Sigara içenerin as nda s k ka parae düflünürüz ne büyük ve güçü bir ama birbirimizi eefltiririz k skaca yakaanm fl de Mesekdaflar m odukar n ; aras nda beki eefltirimekten, Anadou da bazen ac mas zca ça flt ndan, beki ik afla anmaktan y arda sigara içti i için korkmadan yazmak, beki de parae bigece gedi bana düflünceerimiz nedeniye Evet sigara içener ayr bir yeri vard r. eefltiriir ve afla an rar Bigisayar kapatt m ve ne ve yine de içerer. Bunu Dr. İbrahim yazm fl bu sefer diye yapan bir hekim, bir Akkurt baflad m okumaya gö üs hasta kar brahim Hoca bu kez profesörü osa bie böye sigaradan nas kurtudu unu yaparar. Onar da ayn insan anatomi yazm flt. Ancak bir akademisyenin ve fizyoojisine sahiptirer ve onar n yazabiece i, ancak bir sigara içen reseptöreri de ayn flekide ça fl r. hekimin yazabiece i ama hiçbir Son y arda en az brahim zaman cesaret edimeyeni yapm flt. Hoca n n kitab kadar h z okudu um ve sevdi im bir baflka kitap Do an Cüceo u nun nehir söyefli kitab Damdan düflen Psikoog omufltu. Burada da damdan düflen bir gö üsçü ie karfl karfl yay z. Kitab bu boyutu bence çok önemi E er insanar bunu anarsa, sigara içme özgürü ü gibi bir safsatay savunabimeyi, ya da ben istedi im zaman b rak r m,ama flimdi de i, sigara bana zarar vermiyor, ben az içiyorum zaten, dedem de içerdi 90 yafl nda ödü ve benzeri söyemeri de anayabiir. Bunar n ço unun arkas nda b rakmak istiyorum b rakam yorum, bana yard m edin mesaj odu unu görebiir. Kitab n T p faküteerinde anatmakta odu umuz S GARA VE ZARARLARI derserine kaynak kitap omas gerekti ini düflünüyorum. Ö rencierimize, baflta kendi sa kar için, sonra mesek onuru ve baflar ar ad na çok önemi bir katk oaca na inan yorum. brahim Hoca as nda sigara mücadeesi ekseninde yaflam n n bir böümünü hem de önemi bir böümünü bizere payaflm fl. Bu nedene kitapta akademik dünyaya ve mese e bak fl aç s ndan da önemi notar buunabiece ini düflünüyorum. Genç akademisyenere de hararete öneririm. Sigara b rakma ifliye igienen ya da igienmeyen her hekimin kitaptan edinece i faydaar var. Kuflkusuz hepimizin bidi i, beki de gün boyunca defaarca söyedi i sözeri okuyorsunuz. Ama bu kitab okudu unuzda ak n za daha onarca söyeme biçimi geiveriyor. Topuma yöneik ça flmaarda sigaray ne kadar fark aç ardan, ne kadar çok anatabiirsek o kadar çok kifliye uaflabiece imizi düflünüyorum. Bizeri dinerken daha faza kifli evet beni an yorar diye düflünüyor ve onara yard m edebiece imize inan yor. Kat d m teevizyon programar nda kitab okumay öneriyorum. Sigara b rakmada karar verme aflamas n bu kitap ie ouflturmaya ça fl yorum. Ça m zda eektronik ietiflim oanakar n n gögesinde kaan ama kiflinin kendiye gerçekten bafl bafla odu u kitap bu aç s ndan da eflsiz bir f rsat sunuyor okurar na Kimseye payaflmadan kendi bafl n za bir kenara çekiip okuyabiiyorsunuz. Sigaray b rakmak isteyip de b rakamayanar ve hatta bundan korktukar için b rakmay düflünmeyenerin aras nda depresyon tan s hiç de az de i Okumak, onara iyi geebiir. Son oarak; her fleyin medyatik odu u, medyatik oan n da kazand günümüzde diimizde ve beki de dünyada benzeri yap mam fl bir ça flman n yayg naflt r mas n sa ama y z. Bu kitab tüm sigara içeneri, sevdikeri ve sa anacak tüm ekonomik, sosya faydaar düflünerek sigara ie mücadeemizin bayra yapmam z gerekti ine inan yorum. Kaemine ve yüre ine sa k hocam TÜSAD, Ankara fiube Topant s Konya'da Yap d Sounum Fonksiyon Testeri Kursu TÜSAD Akademi taraf ndan 12 fiubat 2012 tarihinde Yedikue Gö üs Hasta kar Hastanesi nde gerçekefltirien Teknisyener için Sounum Fonksiyon Testeri Kursu baflar ya tamamanm flt r. Teorik ve pratik uyguamaar n buundu u kursa; Teknisyener, hemflireer, Sounum Fonksiyon Testeri sorumuar ve sa k memurar kat d ar. nteraktif bir ortamda dineyicierin de aktif oarak dahi odukar kursa kat m s n r tutudu. Kat m c ar n büyük bir be eni ie takip etti i ve son derece memnun ayr d kursun ieriki dönemerde de düzenenmesi taep edidi. TÜSAD, Ankara Şube topantısı 17 Mart Cumartesi günü Konya'da gerçekeştiridi. Yakaşık 50 kişinin katıdığı topantıda bronkoskopi, pumoner nodü ve KOAH tedavisi konuarında günce yakaşımar payaşıdı. Topantıya konuşmacı ve dineyici oarak katıan tüm mesektaşarımıza teşekkür ediyorum. Konuşma saytarına web sayfamızdan uaşmanız mümkündür. TÜSAD Ankara Şube Başkanı Dr. Mera GÜLHAN Akci er Kanserinde Hemflireik Uyguamaar Kursu Uusa Kanser Haftas, TÜSAD Akademi'nin de e itim faaiyeterini gerçekefltirdi i bir hafta odu. 6. Nisan 2012 'de Kanser Haftas etkinikeri çerçevesinde TÜSAD Akademi, Ankara Gö üs Hasta kar Hastanesi ve Onkooji Hemflirei i Derne i ie beraber düzenedi i Akci er kanserinde hemflireik uyguamaar kursu 100 kat mc ie baflar ya gerçekefltiridi. SARKO DOZ Günce Tan ve Tedavi Yakafl mar Dr. Zafer Kartaoğu ve Dr. Oğuzhan Okutan'ın editörüğünde hazıranan bu kitap, biinmeyen birçok faktörün ro oynadığı sarkoidoz hastaığına günce bigier ve geişmeer ışığında ayrıntıı bir şekide odakanmaktadır. Esas oarak bir akciğer hastaığı şekinde de tanımanabien sarkoidoz, kinik görünümü odukça değişken, tüm organ ve dokuarı tutabien bir hastaık oduğundan, kitapta göğüs hastaıkarının yanı sıra farkı branşarda katıan, aanarında deneyimi topam 32 yazar tarafından kaeme aınan 24 konu çerçevesinde, patognezinden tanı ve tedavisine tüm boyutarıya ee aınmaktadır. Kitap, Gene Bigier, Laboratuvar, Pumoner Sarkoidoz, Görüntüeme Yöntemeri, Akciğer Dışı Sarkoidoz, Tedavi ve Doğa Seyir ve Prognoz böümerinden ouşuyor.

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

Merhaba M. Ç DENET M / K fl 2003. erhaba de erli okuyucumuz,

Merhaba M. Ç DENET M / K fl 2003. erhaba de erli okuyucumuz, 3 Merhaba M erhaba de eri okuyucumuz, Zor bir aanda yürümeye devam ediyoruz. Önemi bir ifkounun, bir yeniik getirmek zorunda oan dergisi omak, üzerinde titiz düfünmeyi ve bo miktarda eme i gerektiriyor.

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 4 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 205 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor.

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor. > KAPAK sektörerine biraz osun nefes ad racak. Türk müteahhiterimizin odukça etkin odu u bu pazararda, ticari engeerin kad r mas ie birikte Türk inflaat ürünerinin de koay ka nüfuz edebiece i düflünüüyor.

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

KOB Zirve lerinin V. si stanbul da. KOB lerin Z RVE si Cevahir de. Abdullah ÇÖRTÜ. Fettah GÜVENTÜRK. fiefik ÇALIfiKAN. Veli SARITOPRAK.

KOB Zirve lerinin V. si stanbul da. KOB lerin Z RVE si Cevahir de. Abdullah ÇÖRTÜ. Fettah GÜVENTÜRK. fiefik ÇALIfiKAN. Veli SARITOPRAK. Abduah ÇÖRTÜ Petro Fiyatar Üzerine n 18 de Fettah GÜVENTÜRK Vas f çeik kuan m nda teknoojik geifmeer n 5 te fiefik ÇALIfiKAN YTL nin ifevsizefti i ne zaman anaf acak? n 15 te Vei SARITOPRAK Hofgedin Gazi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 146 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 5 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

Bu deniz motosikletini çal flt rmadan önce bu klavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu klavuz, tafl t n sat lmas halinde WaveRunner da kalmal d r.

Bu deniz motosikletini çal flt rmadan önce bu klavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu klavuz, tafl t n sat lmas halinde WaveRunner da kalmal d r. Bu deniz motosiketini ça ft rmadan önce bu kavuzu dikkatice okuyunuz. Bu kavuz, taf t n sat mas hainde WaveRunner da kama d r. Önemi kavuz bigieri EJU37540 Kifise Deniz Motosiketi (PWC) için, 2003/44/EC

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur.

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur. ÜTE, A IRI VE Efi T OU TERAZ TEST - 1 1. 2 3 Z Denkem 2 yi denkem 1 de yazarsak 2P = 2.2 + (6+P) P = g I. yarg kesinike do rudur. fieki- I deki terazinin dengesinden, = 2.1 + = + 2 g Buradan, m > m dir.

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015

TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 6 TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 05 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Haziran 008 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi ahit rf Matematik Güneri IV - 005 Hibert Mesafesi kinci Gün Soruar, 6 Nisan 005 ndrei Ratiu* / ratiu@bigi.edu.tr R Ökid düzeminde ayn do rusu veya ayn Ω çemberi üzerindeki oan dört fark,,, noktas aa m.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 9 BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Ocak 2010 YAYINLAYAN Gayrimenk Yat r m Ortak Derne

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar Bakan Güüce den Başkan Keskin e HAYIRLI OLSUN ZiYARETi Mehmet Özdi Oda nın devrini aıp STARTI VERDi ATAŞEHİR DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU YAŞLI TEYZENİN FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. TÜSAD 35. Y ll k Kongresi'nin Bilimsel Program Oluflturuldu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. TÜSAD 35. Y ll k Kongresi'nin Bilimsel Program Oluflturuldu sounum aktüe Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2013 www.sounum.org.tr YIL 4 / SAYI 11 / SSN: 1309-5285 TÜSAD 35. Y k Kongresi'nin Biimse Program Oufturudu SOLUNUM 2013 Haz r kar

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU 2 TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Başkanı Araık 2006 YAYINLAYAN

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. C M Y K Parsak tan şehit ve gaziere vefa MHP Afyonkarahisar Mietvekii Mehmet Parsak, şehiterimizin ve terör sadırısı nedeniye Gazi oan asker ve poiserimizin banka borçarının devet tarafından karşıanması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Gaziantep ten Irak a uzanan iflbirli i koridoru GÜNCEL

Gaziantep ten Irak a uzanan iflbirli i koridoru GÜNCEL GÜNCEL GAZ ANTEP, II. IRAK ULUSLARARASI FUARI'NA EV SAH PL YAPTI Gaziantep ten Irak a uzanan ifbiri i koridoru Irak, ran Suriye gibi komfu ükeerin yan s ra dünyan n dört bir yan ndan otuz ükeden yakaf

Detaylı