TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2007 SEÇ MLER"

Transkript

1 YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan bir yöneten yönetilen ilikileri sürecidir. Bu metaforun kolektif zihindeki çamlarna baktzda güç, hile, gösteri, zekâ, bilgi, doru zaman kollama, hesaplk gibi siyasetin olmazsa olmaz niteliklerini ve bilgiye dayal stratejik öngörünün öncelendiini görürüz. Ve yine satrançtaki oyuncular gibi tek bir hedefe yönelmitir siyasetin aktörleri ne pahasna olursa olsun galibiyet! Bu yolda piyonda feda edilir, vezirde... Çoulcu güç yap modeline göre de seçim dönemleri iktidarn yeniden kurguland, siyasal parti ve aktörlerin hayati hamlelerini yaptklar, toplumsal sonuçlar itibariyle kritik öneme sahip süreçlerdir. Seçimler, Herzog un (1987:567) ifadesiyle insanlara protesto etmeleri, isyan etmeleri veya sembolik bir ekilde sistemi ve yöneticileri kötülemeleri için olanak tanyan; tansiyon yükseltici bir mekanizma hâline dönümütür. Bu tür mekanizmalarn kullanlmas ile sistemin meruluunun yenilenmesi, liderlerinin demesi/tayini ve vatandalarn sadakatinin tazelenmesi söz konusu olmaktadr. levleri itibariyle demokrasinin devam için vazgeçilmez nitelikte olan seçimler toplumsal önemleri nedeniyle sosyal bilim disiplinlerinin youn ilgisine mazhar olmaktadr. Seçim dönemlerinde siyasal iletiim yöntemleri aracyla kamuoyunun bilgilendirilmesi, destek elde edilmesi ve bu yöntemlerin oy verme davranna etkisi de iletiim bilimin (1) pertavsyla 1920 li yllardan beri incelenmekte olup, ortaya konan çalmalarn pek çou interdisipliner çalmalardr. Bu çalmada da seçim kampanyalar merkeze alnarak kampanyalarda kullanlan siyasal iletiim yöntemlerinin oy verme davran üzerine etkisi deerlendirilmitir. Ararmann Amac Partiler için kampanyalar güç ve etkinlik düzeylerinin srlarn çizilecei büyük güne, adm adm yaklalan, bir geri saym dönemidir. Bu çerçevede yanda desteini güçlendirmek, kararsz seçmenleri kazanmak, seçmenlerin oy verme karar detirmek adna özellikle kitle partileri tarafndan devasa reklam bütçeleri ayrlmakta, parti lideri, 1

2 adaylar ve tekilat yaplar aracyla büyük efor harcanmaktadr. Kitle iletiim araçlar da topluma kar bilgilendirme fonksiyonlar çerçevesinde bu dönemde yaynlarnda siyasi kurum ve aktörlere daha fazla yer vermekte, reklam mecras olarak da kullanlmaktadr. Schmitt-Beck ve Farrell (2002a:1) in de belirttii gibi siyasi kampanyalar geçtiimiz on llarda siyasi partilerden adaylara, hükümetten dier vatanda kurulular ve sosyal hareketlere kadar her türden siyasi aktörün politika oluum sürecine kat için artan bir ekilde gerekli bir katk olarak görülmeye balanmr. Ancak kampanya döneminde harcanan para/emek ile X partinin seçmen destei pay geniletmesi arasnda hakiki bir korelasyon olup olmad sorusunun cevab Türkiye ölçeinde çounlukla spekülatif öngörülerin ötesine gitmemektedir. Bu denli önemli ve sonuçlar itibariyle gerçekletii ülkenin kaderine yön veren seçim kampanyalarn muhataplar üzerindeki etkisini, etkinin yönünü ve gücünü kendi corafyamza ait somut verilerden yola çkarak tatmin eden çalmalarn azl ararma konusunun ve srlarn belirlenmesinde tetikleyici unsur olmutur. Bu çerçevede ararmann amac 2007 seçimlerinde oy verme davran etkileyen faktörler arasnda seçim kampanyalarn rolü ile srlandlmr. Ararma, tercihlerini kampanya dönemi esnasnda belirleyen ya da detirenlerle kampanya öncesinde tercih oluturarak detirmeyen seçmenlerin karlalmasyla seçim kampanyalarn seçmen davranna etkisinin bulgulanabilecei ön kabulünden hareketle biçimlendirilmitir. Arlkl olarak medya mecralar üzerinden yürütülen kampanyalarn seçmen tercihlerinin belirlenmesinde hangi srada yer ald, kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin (2) ilgi, bilgi ve karar süreçlerinde kampanyalarn anlamn ne olduu sorularna cevap aranmr. Siyasi partilerin kampanyalarnda giderek daha fazla yer ayrdklar siyasal reklamlar ile oy verme davran arasndaki ilikiyi netletirmek hedeflenmitir. Ararmann Varsaymlar 2007 seçim kampanyasn seçmen üzerindeki etkilerine odaklanan ararmada seçimlerin sosyal ve siyasi atmosferi de göz önüne alnarak adaki varsaymlar oluturulmutur: V1: Seçim kampanyalar esnasnda gerçekletirilen kampanya etkinlikleri kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin oy tercihlerini belirlemede birincil öneme sahip deildir. V2: Karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin oy verme nedenlerinde ideolojik faktörler kararl seçmenlere göre daha etkilidir. 2

3 V3: Kararl seçmenlerin seçim kampanyalarna yönelik ilgi ve kampanya faaliyetlerine aktif katmlar karar kampanya döneminde oluturan seçmenlere oranla daha yüksektir. V4: Seçim kampanyalar esnasnda gerçekletirilen siyasal reklamlar kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin oy tercihlerini dier kampanya etkinliklerine göre daha az etkilemektedir. V5: Seçim kampanyalarndaki siyasal reklamlarn kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenler tarafndan hatrlanma düzeyleri önemli farklklar göstermemektedir. V6: Kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin oy tercihleri ile siyasal reklamlara yönelik beenileri arasnda iliki yoktur. Kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenler kampanyas beenmedikleri partiye oy verdikleri gibi kampanyas beendikleri partiye de oy vermeyebilirler. Ararmann Metodolojisi Bu ararmada yukarda sözü edilen varsaymlarn sorgulanmas amacyla ihtiyaç duyulan veriler panel teknii (AAker, Kumar, Day: ) kullanlarak saha çalmas yöntemiyle elde edilmitir. Saha çalmasnda görev alan anketörlere ararmann uygulanmas esnasnda yanszlklar korumalar salamak üzere gösterilmesi gereken uygun tutumlar açklayan eitim verilmitir. Veri toplamann ilk aamasnda 6-8 Mays 2007 tarihlerinde toplam 2642 denee ulalarak, yüz yüze görüme yöntemi kullanlarak, milletvekili seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz biçimindeki soru yöneltilmi ve verilen cevaplar kaydedilmitir. Ararmann birinci aamas esnasnda elde edilen telefon numaralar aracyla 12 ilde (Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakr, Erzurum, Gaziantep, stanbul, zmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon) 2200 seçmene telefonla ulalmak istenmi ancak 957 denee ulalarak telefon anketi yaplabilmitir. Ararma yönteminin gerekirliklerine uygun olarak çalmann her iki aamasnda da yer alan 957 denekten elde edilen veriler çalmaya dahil edilmitir. Ararmann Türkiye açndan temsil edicilii TÜK (Türkiye statistik Kurumu) tarafndan kullanlan NUTS1 bölgeleme düzeyleri çerçevesindeki 12 bölgeden birer ilin seçilmesiyle salanmr. Ancak seçim döneminde Güneydou bölgesinin (TRC) sonuçlar üzerindeki önemi ve bölgedeki iller aras sosyal farklklar göz önüne alnarak iki ilde (Gaziantep, Diyarbakr) ararma yaplmr. Bu balamda 12 il ile srl olan çalmada Bat Marmara (TR2) bölgesinden ararma için il seçilmemi, bölgedeki ortalamann Türkiye nin mikro izdüümü olan stanbul ili aracyla temsil edildii kabul edilmitir. 3

4 Kampanya etkisinin tespit edilmesinde en sk kullanlan teknikler arasnda yer ald için tercih edilen panel tipi ararmann (3) ikinci aamas 2007 Genel Seçimlerinin bitimini müteakip 5-12 Austos 2007 tarihleri arasnda uygulanm, deneklere oy verecekleri partiyi belirlemede etkili olan faktörleri, partilerin seçim kampanyalarna katlma ve izleme oranlar, siyasal reklamlarn hatrlanma, bilgilenme ve beenilme oranlar bulgulamaya yönelik sorular yöneltilmitir. Son test olarak deerlendirilecek bu saha çalmasn verileri yaslama amacyla kullanlmr. Saysal verilerin analizinde SPSS 15.0 paket program kullanlm olup, uygulanan istatistiksel analizlerde % 95 güven düzeyi öngörülmütür. Özellikle son testte srl sayda denek olmas nedeniyle, sorulara verilen cevaplardan önemli olanlar analize katrken az tercih edilen, skl düük olanlar dier grubu altnda birletirilmitir. Yaplan analizlerin kolay anlalabilmesi açndan istatistiksel analizler olabildiince ekonomik kullanlm, sonuçlarn yorumuna arlk verilmitir. statistiksel analiz olarak; nitel türdeki verilerin analizinde kullanlan Ki Kare analizi, oran deerlerinin karlalmasnda kullanlan tek yönlü ANOVA (Analysis of Variance-Student t testinin genel biçimi) testi ile korelasyon katsaylarndan yararlanlmr (Gates: ). Deneklerin Demografik Özellikleri ve Siyasal Tercihleri Deneklerin ya, cinsiyet ve eitim olarak srlandrdz temel demografik özellikleri Tablo 1 de gösterilmitir. 4

5 Tablo 1: Deneklerin Demografik Özellikleri Ya Cinsiyet itim Düzeyi Aras Aras Aras Aras Aras 65 ve Üzeri Toplam KADIN ERKEK Cevapsz Okur yazar deil Okur yazar lkokul Ortaokul Lise veya dengi okul Üniversite Lisans üstü (master-doktora) Toplam Cevapsz Okur yazar deil Okur yazar lkokul Ortaokul Lise veya dengi okul Üniversite Lisans üstü (master-doktora) Toplam Örneklemin illere göre damlar da Tablo 2 de gösterilmitir. Tablo 2: Deneklerin Ararmann Yapldllere Göre Da ller # % Adana Ankara Bursa Diyarbakr Erzurum Gaziantep stanbul zmir Kayseri Malatya Samsun Trabzon TOPLAM =35,053 ; P=0,000<0,05= 5

6 Daha önce ifade edildii gibi bu çalma son genel seçimlerde seçim kampanyalarn oy verme davran üzerindeki etkisini belirlemeye yöneliktir. Bir baka ifadeyle çalma seçmen davran belirleyen faktörlerin genel analizine yönelmemitir. Ancak ararmann gerçekletirildii kütlenin siyasal tercihlerinin ortaya konulmas bulgularn 2007 genel seçimlerindeki toplumsal tercihleri ne ölçüde yansttn dolayl bir salamas olma bakndan anlamlr. Bu perspektiften hareketle Tablo 3 de yer alan verilerin temsil ediciliinin oldukça yüksek olduu belirtilmelidir. Tablo 3: Deneklerin 2007 Genel Seçimindeki Siyasal Tercihleri (5-12 Austos 2007) Partiler # % AK Parti CHP Demokrat Parti MHP Genç Parti DTP nin destekledii bamsz aday Saadet Partisi Bamsz aday Dier Oy vermedim Toplam =78,578 ; P=0,000<0,05= Seçmen davranlarn kampanya öncesinde ve sonrasnda ne ölçüde detiinin bilinmesi, ararma aracyla ulalmak istenen bulgularn kabul edilebilirlii açndan, sine qua non dur. Böyle bir mukayese yaplmad takdirde siyasal mesaj ve kampanya faaliyetlerinin siyasal tercihler üzerindeki etkisi de dahil hiçbir faktörün oy verme davran üzerindeki etkisinden bahsedilemez. Bu gereklilikten hareketle, seçmen davranlar karlarabilmek için kampanya öncesi oy verme tercihleri ölçülmü olup, ilgili veriler Tablo 4 de gösterilmektedir. 6

7 Tablo 4: Kampanya Dönemi Öncesindeki Seçmen Tercihleri (6-8 Mays 2007) Partiler # % AK Parti CHP DYP-ANAP ttifak (Demokrat Parti) MHP Genç Parti DEHAP/DTP Saadet Partisi DSP Dier Kararsm Hiçbiri Toplam =518,313 ; P=0,000<0,05= 22 Temmuz Genel Seçimleri sonrasnda denek kütlesinden ikinci kez ulalabilen deneklerin kampanya öncesi beyanlar ile nihai kararlar arasndaki fark tespit edilmitir. Tablo 5 de gösterilen bu farklk denek kütlesinin % 65.3 ünün kararl seçmenlerden olutuunu ortaya koymutur. Tablo 5, Tablo 3 ve Tablo 4 de yer alan tercihlerin birlikte deerlendirilmesiyle oluturulmutur. Tablo 5: Seçim Öncesi ve Sonrasnda Seçmen Tercihlerindeki Deim Mays aynda A partisine oyunu vereceini beyan eden ve 22 Temmuz'da oyunu A partisine verenler Mays aynda A partisine oyunu vereceini beyan eden ve 22 Temmuz'da oyunu B partisine verenler Mays aynda A partisine oyunu vereceini beyan eden ve 22 Temmuz'da oy kullanmayanlar # % Mays aynda kararsz olduklar beyan eden ve 22 Temmuz'da oy kullananlar Mays aynda kararsz olduklar beyan eden ve 22 Temmuz'da oy kullanmayanlar Toplam = 135,769; P= 0,000<=0,05 Deneklerin % 7.8 i oy kullanaca beyan ettii halde oy kullanmam, % 4.5 i kampanya öncesinde beyan ettii gibi karar ver(e)memi ve oy kullanmam, %22.4 ü (parti tercihini detirenler %11, parti tercihini belirleyenler %11.4) ise nihai kararlar seçim kampanyas esnasnda oluturmutur. Dolayyla karar kampanya döneminde oluturan seçmenler seçimde anahtar rolüne sahiptir. 7

8 22 Temmuz 2007 Seçimlerinin Sosyal ve Siyasal Atmosferi Kampanyalarn seçmen davran üzerindeki etkisini deerlendirirken seçimin siyasal ve sosyal atmosferini mercek altna almak üphesiz ki önemlidir. Ancak Türkiye gibi çok partili sisteme geçtii günden bu yana sradan bir seçim süreci yaa(ya)mayan ülkelerde, bu tür deerlendirmeler yapmadan, ann fotoraf çeken verileri deerlendirmek hiçbir ekilde anlaml deildir. Bu balamda yaplacak ilk tespit, 2007 yn ilk aylarndan itibaren, gündemin Cumhurbakan Sezer in görev süresinin dolmas ile birlikte yeni Cumhurbakan nn kim olaca tartmalarna kilitlendiidir. Bu kilitlenmenin yansmalarndan ilki Ankara da 14 Nisan 2007 de gerçekletirilen Cumhuriyet Mitingleri dir. Mitingler davet metninde yer alan ülke problemlerinin ulus-devlet modeli ile çözülebilecei, siyasi iktidarn ülkeyi özelletirme ve dier politikalar balamnda sömürge modeli ile yönettii, demokrasi ad altnda Cumhuriyetin temel deerlerinin tahrip edildii, Cumhurbakan seçiminin rejimin teminat açndan bir mihenk ta olduu, irticaya hayr demek için bu mitinge katnmas gerektii ifadelerine kark gelen bir içerikle çeitli aydnlarn ve STK temsilcilerinin önderliinde yürütülmütür. Mitingler için seçilen iller(www.14nisan.gen.tr) sosyolojik ortalamas muhafazakar kesimlerin yan sra bu tür kavraylara daha mesafeli duran toplum kesimlerini de barndran heterojen yap zmir, Samsun, Manisa, stanbul, Antalya dr. Bu faaliyetler gerçekletirilirken oluumun ne kadar sivil bir oluum olduu, düzenleyicilerinin esas amaçlarn darbe ortamna zemin hazrlamak olduu gibi çeitli tartma alanlar açlmr. Mitinglere AK Parti Hükümeti ne eletirel yaklaan ahs ve gruplar aracyla dikkate deer bir katm olmutur. Medya kurulularn örtük ya da açk siyasi durular çerçevesinde mitingler lehte ya da aleyhte konumlandlm, ancak haber nesnesi olarak geni toplum kesimlerine ulalmr. Oluumun amaçlar açndan baar bir iletiim etkinlii gerçekletirilmi, Hükümeti desteklemeyen toplum kesimlerinde bir tepki atmosferinin olumasna katk salanmr. Bu atmosferin sosyal kuatmas devam ederken Abdullah Gül AK Parti tarafndan Cumhurbakan aday olarak açklanm ve gerilim daha da artmr. 27 Nisan 2007 tarihinde TBMM de Cumhurbakanl birinci tur seçimlerinde 357 kabul oyu çkmasna karn seçim için yasal gereklilik olan 367 sayna ulalamamr. Bu durum Anavatan ve Doru Yol Partisi liderlerinin partilerinin mensubu olan parlamenterlerin seçimlere katlmamalar yönünde karar almalar ve iktidar partisinin üye sayn yeterli olmamasndan kaynaklanmr. Seçim ikinci tura kalrken ana muhalefet 8

9 partisi CHP ilk oturumun açlabilmesi için 367 üyenin Mecliste hazr bulunmas gerektiini öne sürerek oturumun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bavurmu, Anayasa Mahkemesi 1 Mays 2007 tarihinde bavuruyu hakl bulmu ve 11. Cumhurbakan seçilememitir. Siyasette yaanan kaos, 27 Nisan günü gece yarna yakn saatlerde Genel Kurmay Bakanln resmi web sitesinde yer alan mevcut Hükümetin gerici faaliyetlerle yeterince mücadele etmediini örneklerle ifade eden Basn Açklamas ile bambaka tartmalara yönelmitir. Bildirinin kamuoyuna sunulduu dönemdeki konjonktür, kullanlan üslup özellikle bildirideki kendisine kanunlarla verilmi olan açk görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarslmaz kararl muhafaza etmektedir (http//www.tsk.mil.tr/10_arsiv/10_1_basin_yayin_faaliyetleri/10_1_basin_aciklamalari/ 2007/BA_08.html) ifadesi demokratik ileyie yeni bir müdahale tehdidi olarak alglanm ve pek çok kii tarafndan AK Parti Hükümeti ni hedefleyen bir e-muhtra olarak adlandlmr. 59. Hükümet bu bildiriye daha önceki yönetimlerden farkl olarak savunmac deil reaktif bir üslupla kark vermitir. 28 Nisan tarihindeki Babakanlk Basn Açklamas nda yer alan...genelkurmay Bakanl nn herhangi bir konuda hükümete kar bir ifade kullanmas demokratik bir hukuk devletinde düünülemez. Genelkurmay Bakanl, hükümetin emrinde, görevleri anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmi bir kurumdur. Anayasamza göre, Genelkurmay Bakan görev ve yetkilerinden dolay Babakana kar sorumludur... (http://tr.wikisource.org/wiki/28_nisan_2007_ba%c5%9fbakanl%c4%b1k_b as%c4%b1n_a%c3%a7%c4%b1klamas%c4%b1) cümleleri ile Hükümetin gündem yönetimini elden brakmamaya kararl olduunu gösteren bir hamle yaplmr. Ancak tarih yine bir kez daha tekerrür etmi, yaanan gelimeler dikkate alnarak, 1 Mays günü Babakan Recep Tayyip Erdoan erken seçim karar almak üzere TBMM ye bavuracaklar açklam ve siyasetin satranç tahtas oyunu yenilemek üzere bir kez daha seçmenin ellerine teslim edilmitir. Oy Tercihleri ve Kampanya Etkisi Ararmalarndaki Teorik Çerçeve Akademik literatürde siyasetin bütün dier veçhelerinden daha fazla oy verme davran ile ilgili çalma bulunmaktadr. Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson ve Hazel Gaudet in 1944 de yaynladklar artk klasikleen The People s Choice (nsanlarn Tercihi) çalmasndan bu yana çeitli ararma ekolleri üzerinden konuya açklama getirme çalmalar devam etmektedir. Bu balamda Lazarsfeld in de dahil olduu Columbia Üniversitesi Uygulamal Sosyal Ararmalar Merkezi nin, çok büyük ksm kampanya 9

10 enformasyonunun oy verme üzerindeki etkilerini ölçmek üzere dizayn edilen, çalmalar önemlidir. Bu ararmalardan kitle medyasn oy verme davran üzerinde çok az dorudan etkiye sahip olduu, medyann düünceleri ekillendirmek yerine onlar takviye ettii sonuçlar çkmr. Daha sonraki oy ararmalar gelenei ise Michigan Üniversitesi Saha Ararmalar Merkezi nden Campbell, Converse, Miller, Stakes ve Gurin tarafndan tekil edildi. Onlar kampanya dönemindeki iletiimin etkisini minimal farz ederek parti kimliinin uzun vadeli ve kal etkilerine vurgu yaptlar (Lenart 1994:6). Ancak her iki modelinde menei sosyal determinizmdir ve oy kararna yeterli ve basit bir zihni operasyonlar dizisinin neden olduunu varsayar. Rasyonel seçmenin modern teorik kavramsallarmas ise bir baka yaklam olup Downs n An Economic Theory of Democracy (ktisadi Bir Demokrasi Teorisi) kitabndan beri mevcuttur. Bu yaklamda iktisatçlarn insan davran modeli ödünç alnm ve oy verme eyleminde kar maksimize, maliyetleri ise minimize eden bir seçmen önerilmitir. Fakat son zamanlardaki oy verme süreci ile ilgili çok sayda formülasyon seçmenlerin kararlarna temel aldklar bilgi veya sürecin rasyonalitesinden çok seçmenlerin kendileriyle karar verebilecekleri makul kurallar üzerinde odaklanmaktadr. Brody ve Page heuristic model aracyla basitçe seçmenlerin en yüksek dereceyle deerlendirdiklerini seçtiklerini göstermektedirler. Eer bir seçmen bütün adaylardan eit derecede holanyorsa o tesadüfi oy verecektir. Bu model sosyal determinizme bavurulmaksn basit kognitif süreçleri olumlamaktadr. Miller ve Miller ise 1976 Bakanlk seçimlerinde rasyonel tercihin kapsaml bir analizini yaptlar. Siyasal bilgiyi bütünletirmenin kural sunmuyor olmalarna ramen parti kimlii ve meseleler gibi hiçbir tür bilginin oy için yalnz bana hesaba alnamayaca gösterdiler. Öyle görünüyor ki ararmaclar günümüzde daha makul bir sonuca ula bulunuyorlar. Seçmenler ne komple rasyonel, ne de tamamen laaklidirler, ikisinin arasnda bir yerdedirler (Herstein 1985: 18-21). Keza bu ararmann düünsel arka plannda da böyle bir ön kabul söz konusudur. Rezonans modelinde ise seçmenlerin ikna edilebilir olduunu kabul edilse bile modelin ayrt edici önermesi kampanya mesajlarn (seçmenler bunu her nereden alrlarsa) seçmenin hakim eilimleri ve fikirleri ile birlikte çalr. Etkinin her kampanyann özel karakteristikleri nedeniyle gerçekletiini varsayan deri altna enjeksiyon modelinin aksine, rezonans modeli etkinin kampanya mesajlar ile hakim tutumlar arasndaki uyumun derecesine ba olduunu düünür. Yeni mesajlar kimyasna ba olarak eskilerle karr ve bunun neticesinde seçmen tercihleri etkilenir veya etkilenmez. Seçmenlerin önceki yatknlklar içinde en etkili olan da hiç üphesiz ki parti kimliidir (Iyengar ve Simon 2000:158). 10

11 Siyasal iletiimin bir dier teorik yakla olan stratejik modelde ise kampanya etkisi karkl etkileimle belirlenir ve daha çok mesaj stratejileri arasndaki rekabete odaklanr. Bu yaklam, birbiriyle rekabet eden adaylar ile adaylarla medya arasndaki stratejik etkileimin farkl kampanya balamlar yaratabilme gücünü kabul eder. Rezonans modeli adayn seçmenlerle olan karkl faaliyetlerine odaklanr ve muhalif adaylarn faaliyetlerine çok az önem verir. Oysa ki stratejik model, herhangi bir belirli mesajn etkisinin dier elit aktörlerin mesajlarn etkileri tarafndan ekillendiini düünür ve ayrca deri altna enjeksiyon modelinin aksine, adaylar ve medya bamsz aktörler deildir, bunlar arasnda karkl bamlk söz konusudur (Iyengar ve Simon 2000:161). Farkl yaklamlar genelleyici bir bak açyla deerlendiren Schmitt-Beck ve Farrell (2002a:13) ise kampanya etkilerini mikro ve makro düzeyde ikiye ayrmaktadr. ekil 1 de gösterilen mikro etkiler çounlukla aniden ortaya çkar, ksa dönemlidir ve belirli bir kampanya neticesinde ortaya çkan somut etkilere referansta bulunur. Makro etkiler ise bunun tersine, her zaman olmasa bile çounlukla kampanyann toplum ve siyasal süreç üzerindeki uzun vadeli etkilerine referansta bulunur. ekil 1 Kampanya Etkilerindeki Çeitlilik Maksatl Etki Türleri Maksatsz Analiz Düzeyi Mikro Bilgi Edinme Alglarn Demesi Harekete Geçirme kna Aktifletirme Güçlendirme Dönütürme Bilgi Edinme Alglarn Demesi Motivasyon/Demotivasyon Destekleme/Yabanclama Makro Seçimlerde ve Referandumlarda Baar Gündem Oluturma Kamusal Tartmalarn Çerçevesini Oluturma Toplumu Bilgilendirme Elitlerin Katn Azalmas Merularma/Gayrimeru Hale Getirme Harekete Geçirme/Hareketsizletirme Elit Dönüümü Parti Dönüümü Kaynak: Schmitt-Beck ve Farrell (2002a:13) dan adapte edilmitir. Schmitt-Beck ve Farrell (2002b: ) kampanya etkisi üzerine yaplan çalmalardan üç temel sonucun çkarlabileceini ifade etmektedirler: 1) Kampanyalar etkili olabilir, fakat 2) kampanyalarn nasl etkili olaca farkl açlardan deiklik gösterebilir ve 3) kampanyalarn etkisi arta ve duruma bar. Kampanyalarn etkisinin srlar vardr. Bu 11

12 olgu öyle açklanabilir: Bir siyasi aktör, bir siyasi parti kampanya için bütün çabas harcasa; kampanyann, adayn ve önerilen politikalarn seçmenlere beendirilmesi için gerekli bütün kaynaklar seferber etse bile, eer seçmenler bu kampanyann önerilerini satn almyorsa, kampanyann bununla ilgili yapabilecei çok fazla ey yoktur. Bu tespitlerden hareketle, kampanya döneminin etkisini standardize etme ve kalp yarglar üzerinden deerlendirme imkan olmad ve alann yeni katklarla zenginletirilmesi gerekliliinin önemi bir kez daha vurgulanmalr. Oy Verme Nedenleri Hiyerarisi ve Seçim Kampanyalar Ararmann hipotezleri dorultusunda ve yukarda zikredilen teorik yaklamlarn ortaya koyduu katklar dikkate alnarak, öncelikle 2007 seçimlerinde seçmenin oy tercihini etkileyen nedenler skalas en geni ölçekte belirlenmeye çallmr. Böylece, seçmen tercihlerinin ana aks ortaya koymak hedeflenmitir. Ararmaya konu olan iki grubun oy verme tercihlerinde en fazla etkili olan ana faktör kategorileri belirlenmi, seçim kampanyalarn bu kategorilerin içinde ne ölçüde yer ald deerlendirilmitir. 12

13 Tablo 6: Oy Tercihini Belirleyen En Etkili Faktör Kararl Seçmenler Kararar Kampanya Döneminde Oluturan Seçmenler # % # % Çalmalar, Hizmetlerini Beendiim çin Aile Kararna Uyduum çin Muhalefet çin Siyasi stikrar ve Huzurun Devamçin Dürüst ve Adil Olduu çin Parti Lideri Cumhurbakanl Seçiminde Yaananlar Eskiden Beri Oy verdiim Parti Olduu çin Ekonominin yilemesi Tek Bana ktidar Olmasçin Dier Partilerden Daha yi Olduu çin Güven Duyduum çin Atatürkçü ve Laik Bir Parti Olduu çin Milliyetçi Olduu çin Ak Parti nin ktidar Olmamasçin Kiiye / Adaya Oy Verdim Denemek çin Sol Görülü Olduu çin Siyasi Görüüme Uygun Olduu çin Görüüme Daha Uygun Alternatif Bir Parti Olmadçin Vatandak Görevi Terörle Mücadele Edebileceine Duyduum nanç Deniz Baykal a Duyduum Tepki Etnik (Kürt) Kimliimin Gerei Olduu çin Fakirin Yannda Olmas Müslüman Olduklarçin Ülkenin Geleceini Daha yi Hale Getireceine Güven Duyduum çin ehrimin Kazanmlarçin Cevap Yok/Fikrim Yok Toplam =110,061 ; P=0,002<0,05= 13

14 Tablo 6 da görüldüü gibi kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenler açndan seçim kampanyalarnda yürütülen faaliyetler, hiçbir faktörü gözden kaçrmamak adna tercih edilen açk uçlu soru tekniiyle yaplan sorgulama sonucunda, seçmen davran belirleyen önemli bir etken olarak zikredilmek bir yana seçenek olarak dahi bulgulanmamr. Seçmen davran belirleyen ve en etkili neden olarak gösterilen seçenekler ideolojik ve rasyonel faktörler (4) olarak iki ana kategoride toplanmr. Rasyonel faktörler (kararl seçmenler %53.4, karar kampanya döneminde oluturan seçmenler % 42.6) ve ideolojik faktörler (kararl seçmenler %41.9, karar kampanya döneminde oluturan seçmenler % 49.1) gruplandrmas ile pek çok farkl nedenin iki ana kaynan olduu görülmektedir. Ancak karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin oy tercihlerinde ideolojik faktörler görece daha etkilidir. Bu farkl, nedensellik ilikileri yukarda izah edilen, seçim dönemindeki toplumu kutuplara ay siyasi atmosferin yaratmas güçlü bir olasktr. Ancak, böyle bir tespiti ve arka planndaki dinamikleri net bir biçimde irdelemek daha geni ve çok sayda çalmay gerektirmekte olup, bu yönüyle ararmann ilgisi ve kapsam dndadr. Kampanyaya Duyulan lgi, Katm ve Siyasal Kimlik Kampanyalarn oy verme nedenleri üzerinde etkili olabilecei düünülen faktörleri ve kampanya etkisini sorgulamada daha net tespitlere ulaabilmek için detaylandlm seçenekli kapal uçlu sorular da oluturulmutur. Bu sorgulamadan elde edilen veriler Tablo 7 de gösterilmitir. 14

15 Tablo 7: Oy Verme Davran Etkileyen Faktörler Kararl Seçmenler Karar Kampanya Döneminde Oluturan Seçmenler Etkili oldu Etkisi olmad CY/ FY Etkili oldu Etkisi olmad CY/ FY Partinin lideri Seçimde gösterdii adaylar ktidara gelme ans ve gücü Genç milletvekili adaylarna yer vermesi Kadn milletvekili adaylarna yer vermesi Toplumun milli ve manevi deerlerine ba Cumhuriyetin ilkelerine ba Demokrasiye inanc, hak ve özgürlükleri geniletmesi Ülke bütünlüünü korumas, bölücülükle kararl mücadele etmesi Seçim esnasnda verdii vaatler Seçim kampanyas esnasnda parti liderinin yapt mitingler ve verdii mesajlar Seçim kampanyas esnasnda milletvekili adaylarn ve parti tekilatn yürüttüü çalmalar Seçim kampanyas esnasnda propaganda için kullanlan afiler, ilanlar ve dier tan malzemeler Liderlerin televizyonlarda yapt konumalar Student t>1,96; ANOVA F>4,0; P<0,05 Tablo 7 de yer alan veriler önceki sorgulamada ulalan tespiti salamlarmaktadr. Bu noktada, oy tercihlerini daha fazla etkiledii bulgulanan dier nedenler üzerinde durulmayarak, ararmann varsaymlarna younlamann, çalmann amacna odaklanmak için tercih edildii de belirtilmelidir. Kampanya etkisi her iki grupta da oy verme davran en az etkileyen faktördür. Kararl seçmenler ile karar kampanya döneminde oluturan seçmenler arasnda dier faktörlerde olduu gibi hem kampanya dönemine gösterilen ilgi, hem de kampanyaya aktif katm açndan dikkate deer farklklar vardr. Kararl seçmenlerin % 52.3 ü oy verdii parti liderinin mitinglerde verdii mesajlardan, % 52.3 ü liderlerin televizyon kanallarnda yapt konumalardan, %50.7 si milletvekili adaylarn ve parti tekilatn yürüttüü çalmalardan, % 50.4 ü seçim esnasnda verilen vaatlerden, % 35.7 si ise kampanya esnasnda propaganda için kullanlan afiler, ilanlar (5) ve dier tan malzemelerden karar verme sürecinde etkilendiklerini ifade etmilerdir. Karar kampanya döneminde oluturan seçmenler ise liderlerin televizyon kanallarnda yapt konumalarn %33.5, milletvekili adaylarn ve parti tekilatn yürüttüü çalmalarn %31.6, parti 15

16 liderinin mitinglerde verdii mesajlarn %29.2, seçim esnasnda verilen vaatlerin % 27.4, kampanya esnasnda propaganda için kullanlan afiler, ilanlar ve dier tan malzemelerin %21.2 orannda etkili olduunu belirtmilerdir. Bu çerçevede Polat, Gürbüz ve nal n (2004: ) politik pazarlama karmasndaki promosyon araçlarn (reklam, halkla ilikiler, kiisel sat, haber programlarna katm, mitingler vs.) 2002 genel seçimlerindeki oy tercihlerini nasl etkilediini Nide ili ölçeinde ölçümledikleri ararmalarnda da televizyondaki tartma programlar (%67), televizyon haberleri (%57), televizyondaki seçim konumalar (%56,5), gazete haber/yorumlar (%41,8) ve mitingler (%35,2) aracyla etkinin gerçekletiini, dier unsurlarn önemli bir etken olmad bulgulanmalarn ararmamzdaki tespitlerle benzerlik arz ettii belirtilmelidir. Kararl seçmenlerin seçim kampanyas ile ilgili faktörlerden daha fazla etkilendiklerini belirtmeleri bu grubun tercihini zaten yapm olmasyla birlikte ele alndnda, etki olarak ifade edilenin kendi kendini akredite etme duygusu olduu kanaatine ulamam salamr. Kampanyalarla ilgili literatürde de, kampanyalarn oy vermeye yönelik üç tür etkisi üzerinde durulmaktadr: Güçlendirme, harekete geçirme ve dönütürme. Güçlendirme etkisinde kampanya seçmenin sanda gitme ile ilgili niyetini detirmez ama seçmenin kampanya öncesindeki oy verme eilimini tekrar teyit etmesini salar. Kampanyalar esas olarak mevcut ilimleri güçlendirir, bir ölçüde kararsz seçmenin kendi eilimlerine uygun bir partiye oy vermesi için harekete geçirir ve istisnai olarak da seçmenin eilimlerini detirir (Anduiza Perea 2005:225). Bu gruba dahil olan seçmenlerde, parti kimliklerinin ve siyasal ilgilerinin bir yansmas olarak, kampanya etkinliklerini takip etmekle doru tercih yaptklarna dair konum ve bilgilerini güçlendirmektedirler. Etkilenmek olarak ifade edilen unsurlar kanaat pekitirmesi amacyla gerçekletirilmektedir. Karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin siyasi kimlikleri ise dier gruptan daha az güçlü olup, bu duruma paralel bir biçimde siyasal ilgilerinin ve etkilenme düzeylerinin daha düük olduu düünülmektedir. Kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin -Tablo 8 de görüldüü gibi- seçim kampanyalarna katm düzeyleri arasnda da temel bir farklk mevcuttur. Kararl seçmenler partilerin yapt mitinglere %30.7, milletvekili adaylarn ve parti tekilatn yürüttüü çalmalara % 22.6 orannda katlmlardr. Karar kampanya döneminde oluturan seçmenler ise partilerin yapt mitinglere % 18.2, milletvekili adaylarn ve parti tekilatn yürüttüü çalmalara %14.5 orannda katk salamlardr. Kararl seçmenler kategorisinin, bir baka ifadeyle siyasi kimliini ve tercihini netletirmi seçmenlerin, kampanyalara aktif kat daha yüksektir. Bu farkln kararl seçmenlerin 16

17 siyasal kimliklerinin doal yansmas olan aktif sahipleni davranlar sergilemeye daha fazla gönüllü olmalarndan kaynakland düünülmektedir. Tablo 8: Seçim Kampanyalarna Katm ve Takip Kararl Seçmenler Karar Kampanya Döneminde Oluturan Seçmenler Evet Hayr Cevap Yok Evet Hayr Cevap Yok Partilerin yapt mitinglere katlmak Seçim kampanyas esnasnda milletvekili adaylarn ve parti tekilatn yürüttüü çalmalara itirak etmek Liderlerin televizyon programlarnda yapt konumalar takip etmek Parti sözcülerinin televizyon programlarnda yapt konumalar takip etmek Partilerin yaynladklar gazete ilanlar incelemek Partilerin seçim vaadlerinin neler olduunu medyadan veya dier kaynaklardan takip edip örenmek Partilerin milletvekili adaylarn kimler olduunu medyadan veya dier kaynaklardan takip edip örenmek Partilerin dattklar tan belgeleri (broür, kitapçk, el ilan vs.) incelemek Student t>1,96; ANOVA F>4,0; P<0,05) Dier taraftan kampanyalara pasif katm salamak-seçmenin dorudan katk vermedii takipçi konumunda yer ald etkinlikler- her iki grup açndan da daha fazla gerçekletirilmektedir. Pasif katm olarak nitelendirdiimiz liderlerin televizyon programlar takip kararl seçmenler tarafndan % 84.2, karar kampanya döneminde oluturan seçmenler tarafndan % 79.4 oranlaryla her iki grubun iç sralamasnda da en fazla gerçekletirilen kampanya katm faaliyetleridir. Bu noktada Tan (2002:149) n politik pazarlama faaliyetlerine yönelik seçmen kanaatlerini ölçen ararmasnda da benzer bir biçimde seçmenlerin en çok ilgisini çeken siyasi parti çalmalarn televizyon açk oturumlar olarak belirlendii vurgulanmalr. Ayn kategoride deerlendirilen parti sözcülerinin televizyon performanslar takip kararl seçmenlerce % 76.6 karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerce % 64, medya ve dier kaynaklardan partilerin seçim vaatlerinin örenilmesi kararl seçmenlerce % 71.8 karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerce % 72.4, medya veya dier kaynaklardan milletvekili adaylar hakknda bilgi edinme kararl seçmenlerce %69.4 karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerce %68.7 oranlarnda gerçekletirilmektedir. 17

18 Bu verilerden de görüldüü gibi pasif katm faaliyetleri, seçmenin bilgi daarc genileterek partiler aras karlarma yapma gücünü arttran, televizyon merkezli faaliyetlerdir. Televizyon sunduu kolay eriim ve tüketim imkanlaryla Moog ve Sluyter- Beltrao (2000:56) nun da belirttii gibi nüfusun çounluu için hangi formu alrsa alsn, büyük ihtimalle siyasi bilginin önemli bir kayna olarak kalacaktr. Dolayyla politikalar kamuoyuna ularmak için televizyon ekran optimum kullanan partiler rakiplerine kar ciddi bir üstünlük elde edecektir. Ancak Bennett ve Iyengar (2008:720) günümüzde eriilebilir haber kaynaklarndaki (televizyon kanallar da dahil olarak) hzl artn (çeitleniin) partizan insanlarn partizan haber kaynaklar bulmalar kolay bir i haline getirdiklerini iaret etmektedir. Dolayyla bu ararmaclar partizan seçmenler açndan medya tercihinin kendi tercihleriyle tutarl bilgilere ulamaya çallarak kullanlaca öngörmektedirler. Bu medya etkisinin partizan seçmenler ölçeinde kendi fikirlerini akredite etmekle srlanmas ihtimalini beraberinde getirebilir. Medya kurulularn çoald günümüz Türkiye sinde de siyasi tercihlere paralel seçici bir izlemeye yönelik benzer bir geliimin söz konusu olup olmadn da ararmaya deer bir konu olduu belirtilmelidir. Dier taraftan Kalender (2002:229) in oluturduu seçmen tipleri üzerinden karar vermede propaganda ve iletiim faktörlerinin etkisini ölçümledii çalmasnda da kitle iletiim araçlar ve yüzyüze iletiim çalmalarn seçmenlerin kararlar etkilemekten çok bilgilendirme ilevinin yerine getirdiini ortaya koyduu da ifade edilmelidir. Siyasal reklam ve tan materyalden seçmenin etkilenmesi ise Tablo 7 de görüldüü gibi her iki seçmen grubu içinde en alt düzeyde seyretmektedir. O Keefe ve Atwood (1981:343) seçim kampanyalarn etkilerini geni bir çerçevede inceleyen çalmalaryla tespit ettikleri gibi reklamlarn seçmenler üzerinde karar ald etkisi olduuna dair çok az delil ortaya çkmaktadr. Ararmada da, bu tespite paralel bir biçimde, kampanyaya pasif katm kategorisinde yer alan partilerin gazetelerde yaynladklar reklamlara ve dier tan materyale ilgi gösterilmesi her iki grup tarafndan da dier etkinliklere göre daha srl oranda gerçekletirilmektedir (Bkz. Tablo 8). Gazete reklamlar kararl seçmenlerin % 60.8 i, karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerin % 62.6 s incelemekte, el ilan/broür vs. materyal ise kararl seçmenin % 54.7 si karar kampanya döneminde oluturan seçmenin % 52.3 ü tarafndan incelenmektedir. Bu çerçevede kampanyalarda partilerin en büyük harcama kalemini oluturan siyasal reklamlarn katkn televizyon programlar bata olmak üzere dier iletiim unsurlarna göre srl olduu ortaya kmaktadr. 18

19 Siyasal Reklamlarn Seçmen Davranna Etkisi Siyasal reklamlarn siyasal iletiim sürecine katk, iletiim bilim literatüründe üzerinde en fazla çalma yaplan konu baklarndan olmakla birlikte, tutum ve davranlar üzerine etkisinin varl, gücü ve yönü hakknda konsensüs olumamr. Ararmada da bilimsel belirsizliin hakim olduu bu konuya katk salamak üzere iki farkl seçmen grubunda siyasal reklamlarn hatrlanma düzeyleri irdelenmitir. Tablo 9 da görüldüü gibi kararl ve karar kampanya döneminde oluturan seçmenler nezdinde en fazla hatrlanan kampanyalar yanda say yüksek, medya mecralar büyük bütçelerle kullanan kitle partilerinindir. Partilerin reklam kampanyalarn hatrlanmasnda karar kampanya döneminde oluturan seçmenler göreli olarak kampanyalar daha fazla hatrladklar ifade etmekle birlikte, iki grup arasnda dikkate deer farklklar gözlemlenmemitir. Tablo 9: Siyasal Reklamlarn Hatrlanma Düzeyi Karar Kampanya Kararl Seçmenler Döneminde Oluturan Seçmenler Partiler # % # % AK Parti CHP (CHP-DSP) MHP DP Genç Parti DTP'nin gösterecei aday Dier Hatrlamyor F<4,0; Student t<1,96; P>0,05 Bu tespit partilerin reklam kampanyalarn belkemii diyebileceimiz sloganlarn hatrlanma oranlar ölçümlenerek dolayl bir salamaya tabi tutulmutur. Tablo 10 da görüldüü gibi sadece AK Parti nin Durmak Yok Yola Devam (kararl seçmenler % 43.4, karar kampanya döneminde oluturan seçmenler %56.2) slogann hatrlanma düzeyi yüksektir. MHP nin Tek Bir Cevap Yeter (kararl seçmenler % 2.2 karar kampanya döneminde oluturan seçmenler % 2.9) ve Tek Bana MHP (kararl seçmenler % 6.6, karar kampanya döneminde oluturan seçmenler % 6.6), Genç Parti nin Mazot 1 YTL (kararl seçmenler %12.3, karar kampanya döneminde oluturan seçmenler % 8.8), Bamsz Türkiye Partisi nin, A, Haydar Ba (kararl seçmenler %3.4, karar kampanya döneminde oluturan seçmenler %5.8) dnda ana slogan-ki bu partilerin sloganlarnda da ksmen eksik/yanl hatrlamalar söz konusudur- hatrlanan bir parti yoktur (6). Bu verilerin nda her iki seçmen grubu arasnda reklam kampanyalarnda olduu gibi, 19

20 kampanya sloganlarn hatrlanma düzeyinde de dikkate deer farklklarn ortaya çkmad belirtilmelidir. Tablo 10: Partilerin Seçim Sloganlarn Hatrlanma Düzeyi Karar Kampanya Kararl Seçmenler Döneminde Oluturan Seçmenler # % # % Durmak Yok Yola Devam , a, Haydar Ba Tek Bir Cevap Yeter Mazot 1 YTL Tek Bana MHP Dier =9,575 ; P=0,144>0,05= Dier taraftan CHP nin ald oy oranyla ikinci parti olmasna ramen, kampanya slogann ( imdi CHP Zaman ) hatrlanrln kararl seçmenlerde %2, reklamlarn asl hedef kitlesi olan karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerde % 1.5 oluu dikkat çekici bulunmutur. Ana muhalefet partisinin toplumsal desteiyle örtümeyen bu durum kampanyalarn beenilme düzeyleri içinde geçerlidir. Partilerin reklam kampanyalarn beenilme düzeyleri ilgili varsaym dorultusunda deerlendirilmitir. Tablo 11 de görüldüü gibi kararl seçmenler nezdinde; AK Parti nin kampanyas % 57.8, CHP nin kampanyas % 8.3, MHP nin kampanyas % 7.5, DP nin kampanyas % 1.5, GP nin kampanyas % 4, DTP nin adaylarn kampanyalar % 2,5 orannda beenilmitir. Karar kampanya döneminde oluturan seçmenler açndan; AK Parti nin kampanyas % 43.1, CHP nin kampanyas % 12.4, MHP nin kampanyas % 8, GP nin kampanyas % 2.9, DTP adaylarn kampanyalar % 0.7 orannda beenilmitir. Dier bir ifadeyle kampanyalara yönelik beeni düzeylerinde her iki denek grubu baznda da dramatik farklklar yoktur. Dikkat çekici bir baka husus ise partilerin kampanyalarn beenilmemesinin kararl seçmenlerde % 20.4, karar kampanya döneminde oluturan seçmenlerde % 26.3 oranyla -AK Parti dnda- tek tek partilerin reklam kampanyalarna yönelik beeninin çok üstünde olmasr. AK Parti özelindeki yüksek beeninin de seçmen nezdinde en fazla destek elde eden parti olmas ve yandalarn reklam kampanyasna yönelik beenileri dnda, partizan bir tutumla partilerine yönelik beeniyi reklamlar ile ilgili kanaatlerine de yanstmalarndan kaynaklanabilecei düünülmektedir. 20

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ I İÇİNDEKİLER SUNUŞ......IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ A. SEÇİM DÖNEMİNE GİRİŞ... 3 Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 3 Erken Seçim Kararı... 4 B. SEÇİM DÖNEMİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER... 5 C. SEÇİM

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR...

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR... Türkiye Siyasi Eğilim Araştırması Ocak 2011 MARMARA SOSYAL ARAġTIRMALAR ve DANIġMANLIK şirketinin BĠLAL KALYONCU yönetiminde yaptığı "Türkiye Siyasi Eğilim /OCAK 2011 araştırmasının sonuçları bu pazar

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI Ö RENC LER N

7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI Ö RENC LER N Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ OYUN, HAREKET, DANS VE RM YOLUYLA MÜZK EN 7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI ÖRENCLERN SOSYAL GELMLER ÜZERNE ETK Prof. Selmin TUFAN GÜGEF. MEABD.

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBEC K VE SERBEST MUHASEBEC MAL HESAPLANMASI ÜZER NE B R SAHA ARA TIRMASI

SERBEST MUHASEBEC K VE SERBEST MUHASEBEC MAL HESAPLANMASI ÜZER NE B R SAHA ARA TIRMASI SERBEST MUHASEBECK VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK SEKTÖRÜNDE YAAM BOYU DEERN HESAPLANMASI ÜZERNE BR SAHA ARATIRMASI Yrd. Doç. Dr. ükrü Yaprakl Ercan Keser Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ktisadi

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI.. İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..40 2 I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 ARAŞTIRMANIN ADI: Türkiye

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Bo lu u doldurmak. Kan ttan eyleme. Kan ta dayal uygulamay anlama. kaynaklar. De im için vakay olu turma

Bo lu u doldurmak. Kan ttan eyleme. Kan ta dayal uygulamay anlama. kaynaklar. De im için vakay olu turma ULUSLARARASI HEMRELER KONSEY Boluu doldurmak Kanttan eyleme Kanta dayal uygulamay anlama Kant kaynaklar Deim için vakay oluturma Kanttan eyleme Uluslararas Hemireler Günü 12 Mays 2012 BOLUU DOLDURMAK:

Detaylı

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA PAZARLAMA ARATIRMASINDA ETK KARAR ALMA Dr. Erkan Özdemir Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ararma Görevlisi Özet Son yllarda genelde iletmelerdeki, özelde ise pazarlamann göz önünde

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ 214 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ Anket Amacı 214 Yerel Seçimleri Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin 214 yerel seçimlerinde destekledikleri ve desteklemedikleri siyasi partileri ölçmek, kullandıkları

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

AK PARTİ TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU BAŞKANI AMASYA MİLLETVEKİLİ. Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI

AK PARTİ TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU BAŞKANI AMASYA MİLLETVEKİLİ. Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI MÜLAKATLAR AK PARTİ TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU BAŞKANI AMASYA MİLLETVEKİLİ Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI Mehmet Naci Bostancı, 2 Ağustos 1957 de Amasya da doğdu. Babasının adı

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mays 009, Karabük, Türkiye YÜKSEK HIZLI DEMRYOLU KÖPRÜLERNDE ETKN DNAMK ANALZ YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS

Detaylı

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı