Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır."

Transkript

1 Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

2 Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su Krizi Petrl yirminci yüzyıl byunca dünya için ne anlama gelmiş ise su yirmibirinci yüzyılda anlama gelecektir. İnsanın temel ihtiyacı lan su dünyadaki küresel stratejilerin yeniden yapılandırılması gereksinimini rtaya çıkarmış, uzun vadeli strateji geliştiren küresel yapılar dğmasına yl açmıştır. Ağusts /58

3 Misynumuz, Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz larak temin edilmesi ve luşan atıksuyun ekljik dengeyi bzmayacak şekilde bertarafının sağlanmasıdır. Vizynumuz, Su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köşelere kadar kesintisiz sağlayan, altyapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknljiyi kullanarak çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrsu ile vatandaş daklı hizmet üreten bir kurum larak değer yaratmaktır. Ağusts /58

4 Macit Özcan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Ağusts /58

5 Başkan ın Sunuşu Gittikçe kirlenen ve kaynakların hızla tükendiği dünyamızda bugün, Mersin imizde 220 bin su abnesi ve yaklaşık nüfusa hizmet götüren MESKİ Su ve Kanalizasyn İdaremiz hepimiz için hayati önem taşıyan su ve kanalizasyn ile ilgili birçk prjeye öncülük etmiş ve etmeye devam edecektir. Temel amacımız halkımızın sadece ifade ettiği değil ifade etmediği ihtiyaçlarını da öngörerek yatırım ve hizmetlerimizi planlamak ve kaynaklarımızı yönetmektir. Katılımcı ve şeffaf belediyeciliğin önemli unsurlarından birisi kaynakların etkin kullanımı ve hizmet süreçlerinin halkımızın memnuniyetini sağlayacak şekilde iyileştirilerek kurumsal kapasitemizin geliştirilmesidir. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından AB Ulusal Prgramı ve Dkuzuncu Kalkınma Planı dğrultusunda kamu yönetiminin geliştirilmesi, kurumsal yönetim ilkelerine uygun hizmet verilmesi anlayışı benimsenmiş ve bu dğrultuda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kntrl Kanunu gerekleri de dikkate alınarak MESKİ Stratejik Planı hazırlanmıştır. MESKİ Stratejik Planı belediyemizin Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, dğa, spr, deniz ve ticareti ile yaşanabilir, zengin, refah düzeyi yüksek, uluslararası metrpl kenti Mersin için el ele vizynunun gerçekleştirilmesinde önemli bir görev üstlenecektir. MESKİ Stratejik planının başarı ile hayata geçirilmesini diler, planı hazırlayan değerli MESKİ yönetimine ve çalışanlarına, plana katkıda bulunan abnelerimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Macit Özcan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Ağusts /58

6 Genel Müdür ün Sunuşu Su ve atıksu yönetim hizmetlerini sunmakta lduğumuz Mersin imizde halkımıza kaliteli içme suyunu kesintisiz larak sağlamak üzere; Mevcut kaynakların krunması ve etkin kullanımı, Alternatif kaynakların araştırılması ve su ihtiyacının kesintisiz larak karşılanabilmesi, Oluşan atıksuyun çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve ekljik dengeyi bzmayacak şekilde bertaraf edilmesi veya yeniden kullanımına yönelik yeniliklerin ve teknljilerin uygulamaya alınması knusunda misyn üstlenmiş lan kurumumuz, Mersin halkına verdiği hizmet kalitesini ve verimliliğini artırmak, kaynaklarını, sunulan hizmetin yaygınlığını, sürekliliğini ve kalitesini en üst düzeyde sağlayacak şekilde planlamak ve yönetmek amacı ile hedeflerle yönetim anlayışının kurum kültürü haline gelmesine hizmet edecek lan stratejik planlama çalışmasını başlatmıştır. Başlatmış lduğumuz planlama çalışması aynı zamanda kaynakların merkezi larak planlanmasına ve yatırım bütçelerinin luşturulmasına hizmet edecek lan merkezi stratejik planlama anlayışının bir parçası larak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kntrl Kanunu ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun gibi yasal düzenlemelerin gereklerini de karşılamayı hedeflemektedir. Stratejik planlama sürecinin temel amacı kurumumuzun vizyn ve misynunun gerçekleştirilmesi ile ilgili larak stratejik yönelimler dğrultusunda geliştirilmiş hedeflerin planlı bir şekilde hizmet sunma plitikalarımıza yansıtılması ve hedeflerimizin smut prgram ve faaliyetlere dönüştürülmek suretiyle hizmet etkinliğimizi ve perfrmansımızı artırmak, stratejik planlama anlayışının kurumun her seviyesinde özümsenerek bir kurum kültürü haline dönüşmesini sağlamaktır. Stratejik planlama yaklaşımının en önemli öğelerinden birisi, bulunduğumuz sektörde hizmet süreçlerimizi ve yaklaşımlarımızı sürekli iyileştirerek örnek bir belediye kuruluşu lmamıza hizmet etmesidir. Amacımız, daha etkin ve kaliteli hizmet sağlamamıza destek verecek plitika ve araçları geliştirmek, uygulamaya almak, bu dğrultuda rganizasyn ve iş süreçlerimizde gerekli iyileştirme, geliştirmeleri yaparak sürekli gelişimi ve değişimi temin etmektir. Bu suretle kurduğumuz sistemlerin t kntrlü, gelişimi sağlanacak ve önerilen rganizasyn yapısına ulaşılacaktır. Ağusts /58

7 Kurumumuzun vizyn ve hedeflerine ulaşmasında, bireysel gelişim hedeflerimiz ile kurumsal hedeflerimizin eş düzeyde gelişmesine hizmet edecek uygulama ve sistemleri hayata geçirmek için, abnelerimiz, halkımız, rtaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz gibi tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmak temel yönetim yaklaşımımız lacaktır. Unutulmamalıdır ki izlenebilir bir örgüt ancak izlenebilir çalışanları ile mümkündür ve biz MESKİ yönetimi larak halkımıza hizmette en önemli kaynağımız lan çalışanlarımızın memnuniyeti ve bağlılığını yaratacak sistemleri uygulamaya alma knusunda öncü prjeler başlatarak kurumumuzun vitrinini aydınlatmayı birincil hedeflerimiz arasında görüyruz. Faaliyetlerimizi tam larak yerine getirmek amacı ile geliştirmiş lduğumuz stratejik plan 2013 yılına kadar kurumumuzun yapacağı prje ve faaliyetleri kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Halkımızın, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katkıları ve katılımları ile su kaynaklarını daha etkin kullanan, çevreye lan duyarlılığı ve iyi uygulamaları ile örnek lan bir MESKİ yaratacağımıza inancımız tamdır. MESKİ yönetimi larak gücümüzü bu yönde kullanacak ve tpyekün katılımla başarıya ulaşacağız. Saygılarımla, Ömer Gülay MESKİ Genel Müdürü Ağusts /58

8 İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN SUNUŞU 5 GENEL MÜDÜR ÜN SUNUŞU 6 TABLO LĐSTESĐ 9 ŞEKĐL LĐSTESĐ 9 KISALTMALAR VE TANIMLAR 10 1 STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMA ADIMLARI VE YAKLAŞIMI 11 2 DURUM ANALĐZĐ Dünyada ve Ülkemizde Su Durumu Artan Đhtiyaçlar ve Su Kaynakları Üzerindeki Baskılar Mersin ve Su Kaynakları Atıksu ve Kanalizasyn Türkiye de Su Yönetimi MESKĐ Genel Müdürlüğü Mevcut Organizasyn ve Persnel Yapısı MESKĐ nin Görevleri Mevzuat Paydaş Analizi Paydaş Memnuniyeti Müşteri (Abne) Memnuniyeti Tedarikçi Değerlendirme Kuruluş Đçi Analiz Organizasyn Yapısı Yönetim ve Mtivasyn Kurum Đçi Đletişim ve Raprlama Bilgi Đletişim Altyapısı Kurumsal Yapı Mali Yapı Çevre Analizi 33 3 GELECEK SENARYOSU ANALĐZĐ 33 4 SWOT ANALĐZĐ 36 5 MĐSYON, VĐZYON, DEĞERLER Misyn Tanımı Vizyn Tanımı Vizyn Unsurları Değerler 39 6 STRATEJĐK YÖNELĐMLER, HEDEFLER Stratejik Yönelimler Stratejik Amaçlar ve Perfrmans Ölçüm Kriterleri Strateji Haritası 42 7 HEDEF ORGANĐZASYON YAPISI 43 8 HEDEFLER VE HEDEF BĐRĐM ĐLĐŞKĐSĐ 43 9 ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME Temel Varsayımlar Aktivite Detayları Süreç Yöntem ve Organizasyn Perfrmans Göstergesi SONUÇ REFERANSLAR 58 Ağusts /58

9 TABLO LİSTESİ Tabl Tabl Adı N Sayfa N 1 Ülkeler Bazında Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı (Yıllık) 13 2 Türkiye de Kişi Başına Düşen Su Miktarı 13 3 Mersin İli nde İşletmede Olan ve İnşa Halindeki Tesisler 16 4 Mersin İli Su Kaynakları 17 5 Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Kanalizasyn ebekesi Dağılımı 18 6 MESKİ Yönetim Kurulu 21 7 MESKİ Genel Müdürlüğü 21 8 Mevcut Yapıya Göre Pzisyn ve Persnel Dağılımı 21 9 Yıllar İtibarıyla Persnel Sayısı MESKİ Faaliyetlerinde Dikkate Alınan Kanun ve Yönetmelikler MESKİ Paydaşları MESKİ Bünyesinde Yapılan Tplantılar MESKİ Bünyesindeki PC, Terminal ve Yazıcıların Dağılımı Bilgi Teknljileri Varlık Envanteri Birimler Bazında Bilgisayar ve Ofis Makinaları Dağılımı Mali Yapı Oranları Likide Yapısı Oranları Aktivite Detayları 53 EKİL LİSTESİ ekil N ekil Adı Sayfa N 1 Türkiye de Yıllara Göre Kişi Başına Düşen Yıllık Su Miktarı 13 2 MESKİ Mevcut Organizasyn eması 20 3 Paydaş Yapısı 25 4 MESKİ Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi 26 5 Altyapı Yatırımlarından Duyulan Memnuniyet Düzeyi 26 6 Su Faturası Ücretlerinin Yansıma Düzeyi 26 7 Atıksu Tesislerinin Gerekliliği 27 8 MESKİ Faturalarını Ödeme Sistem Tercihi 27 9 MESKİ Faaliyetleri Hakkında Bilgi Kanalları MESKİ Faaliyetleri Hakkında Bilgi Edinebilme Düzeyi Gelecek Senarysu Vizyn Unsurları MESKİ Strateji Haritası 43 Ağusts /58

10 KISALTMALAR VE TANIMLAR Misyn: Kurumun var luş gayesinin bir ifadesidir. Vizyn: Kurumun gelecekte lmak istediği durumu ve bu duruma ulaşma yllarını gösterir. Plitika: Kurumun günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Strateji: Belirlenen vizynu gerçeğe dönüştürmek için uygulanması gereken yl, yöntem ve yaklaşımlardır. Hedef: Kuruluşun temel amacına ne randa ulaştığını gösteren net ve ölçülebilir aktivite ve eylemlerdir. Perfrmans: Hedeflere ulaşma derecesidir. Perfrmans göstergesi: Hedeflere ne randa ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. SWOT Analizi: SWOT kelimesi İngilizce, Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opprtunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) kelimeleri için kullanılan bir kısaltmadır. SWOT Analizi, kurumun genel, faaliyet ve dâhili çevresindeki knumunun değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır. Aşağıdaki gibi srulara cevap verilmesine yardımcı lur: Kurumun strateji geliştirme sürecine girdi labilecek güçlü yönleri nelerdir? Hangi zayıf yönler kurumun belirli stratejik hareketleri önünde engel luşturmaktadır? Kurumun değerlendirebileceği öncelikli fırsatlar nelerdir? Dikkatli bir şekilde ele alınarak yönetilmesi gereken tehditler hangileridir? Çevre Analizi: Çevre Analizi, kurum stratejilerinin en uygun şekilde belirlenmesi sürecine girdi sağlanması amacıyla: Kurumun faaliyet gösterdiği rganizasynel çevrenin Genel/ Faaliyet/Dâhili Çevre lmak üzere sürekli larak incelenmesi, Stratejik Analiz araçları kullanılarak (genellikle pazar, müşteri, şirket, rekabet başlıklarından luşan) analiz raprlarının düzenli larak üretilmesi, faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede, kurumun rganizasynel çevresini luşturan üç ana bileşen temel larak aşağıdaki başlıklardan luşmaktadır: Genel Çevre: Eknmik, yasal, teknljik, ssyal, uluslararası faktörler. Faaliyet Çevresi: Müşteriler, rekabet, tedarikçiler, ikame ürünler, pazara yeni girenler. Dâhili Çevre: Organizasynel çevre, finansal durum, pazarlama, insan kaynakları, teknlji. Ağusts /58

11 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALI MA ADIMLARI VE YAKLA IMI Stratejik Planlama çalışma adımları ve çalışma süresince kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir: Aşama 1: Durum Analizi: Stratejik planlama çalışmasının birinci adımı kurumun faaliyet gösterdiği sektör ve ilişkili lduğu çevrede meydana gelecek değişikliklerin tespit edilmesi, kurumun geleceğini ve faaliyetlerini yönlendirecek, faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmelerini temin edecek stratejik adımların belirlenebilmesi için kurumun mevcut yapısının, vizyn ve misynunun anlaşılması, yönetim önceliklerinin netleştirilmesi, kurumun içsel güçlü ve zayıf yanlarının anlaşılması, dış çevrenin sunduğu fırsatlar ve barındırdığı tehditlerin tespit edilmesi amacı ile mevcut durumun analiz edilmesidir. Bu safhada yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir: Strateji Frmülasynu - MESKİ nin mevcut vizyn, misyn, plitika ve stratejik yönelimlerinin tespiti - MESKİ nin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak prjelerin anlaşılması - MESKİ nin hedefleri dğrultusunda rganizasyn ve insan kaynakları vizynunun belirlenmesi Örgüt Analizi - Mevcut rganizasyn yapısının analizi - Mevcut dkümantasyn (prsedür, yönetmelik, frm, talimat, görev tanımı, vb.) ve uygulamaların incelenerek süreçlerin analiz edilmesi ve mevcut Ana ve Destek süreçlerin belirlenmesi - Mevcut teknljik altyapının (yazılım/dnanım) incelenmesi (teknlji analizi) İnsan Kaynakları Analizi - Mevcut çalışanlara ilişkin yaş, kıdem, eğitim vb. verilerin tplanarak prfil analizlerinin yapılması - Çalışanlara yönelik bir Çalışan Memnuniyeti Analizi yapılması - Mevcut Perfrmans Değerlendirme Sistemi nin analizi, - Mevcut Eğitim Faaliyetleri nin analizi, - Mevcut Ücret Sistemi nin analizi, - Mevcut İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarının analizi Trend ve Gelecek Senarysu Analizi - Sektörde gelecek yılda beklenen eğilimlerin neler lduğu ve nasıl bir rtamda faaliyet gösterileceğinin tahmin edilmesi Sektör Analizi - Benzer iş / işler yapan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların ve en iyi uygulamaların masa başı çalışması ve literatür taraması ile araştırılması SWOT Analizi - MESKİ nin güçlü ve zayıf lduğu alanların belirlenmesi, fırsatların ve tehditlerin tespit edilmesi Bu safhada yapılan çalışmalarda; kurumumuz üst yönetiminin ve rta kademe yönetiminin katılımı ile çalıştay/çalıştaylar yapılmıştır. Bu çalıştaylarda mevcut vizyn, misyn ve stratejiler tespit edilmiştir. Bu aşamada ayrıca, mevcut rganizasyn yapısının netleştirilmesi, mevcut dkümantasyn, süreçler, insan kaynakları yapısı ve teknljik altyapı analizi, SWOT Analizi, srunlar ve önerilerin tespiti amacı ile ilgili kişilerle birebir görüşmeler ve grup tplantıları yapılmıştır. İş analizine yönelik larak her iş grubunu temsil eden belirli sayıda çalışana Mevcut Durum Analizi Anketi, tüm çalışanlara Çalışan Memnuniyet ve Kültürü Anketi, paydaşlara Memnuniyet Anketi yapılmış, paydaşlarla grup çalışmaları yapılmıştır. Müşteri Ağusts /58

12 memnuniyetinin tespitine yönelik larak örnek bir kitleye Müşteri Memnuniyeti Anketi yapılmıştır. Benzer iş / işler yapan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ve en iyi uygulamalar masa başı çalışması ve literatür taraması ile araştırılarak gelecek senary analizine veri teşkil edecek lan sektör analizi çalışması yapılmıştır. Aşama 2: Stratejik Plan Oluşturma: Bu aşamanın amacı; birinci aşamada yapılan SWOT analizi ışığında kurumun vizynunu gerçekleştirebilmesi için kısa, rta ve uzun vadede izlemesi gereken stratejilerin ve bu stratejileri uygulamaya geçirmek için ihtiyaç duyulan hareket adımlarının detaylı larak tanımlanmasıdır. Bu aşamada tüm hedeflerin sektör trendlerinden hareketle Mersin ili için gelecek planları dikkate alınmıştır. Stratejik hedeflerin belirlenmesinde Kurumsal Karne (Balanced Screcard) yaklaşımı referans alınmıştır. Bu aşamada yapılan faaliyetler aşağıdaki gibidir: Sektörel trendler, gelecek senarysu ve SWOT analizi snuçları dikkate alınarak kurumun vizyn, misyn ve değerlerin belirlenmesi, Stratejik dakların ve stratejik amaçların belirlenmesi, Kritik başarı faktörlerinin tespit edilmesi, Stratejik hareket adımlarının tanımlanması ve strateji haritasının luşturulması, Strateji haritasının kurum yönetimi ile paylaşılması ve sn haline getirilmesi, Hedeflerin ve perfrmans kriterlerinin belirlenmesi Çalışma esnasında üst yönetim ve stratejik plan prje ekiplerinin katılımı ile vizyn, misyn, değerler, stratejiler belirlenmesi ve stratejik hareket planı luşturulması amacına yönelik grup çalışmaları, birebir görüşmeler yapılmıştır. 2 DURUM ANALİZİ 2.1 Dünyada ve Ülkemizde Su Durumu Su, dğal yaşam için en temel ihtiyaçlardan biridir. Ancak, su kaynaklarının artan nüfusla birlikte tükenmeye başlaması, kullanılabilir-içilebilir-temiz suya erişimde yaşanan srunlar, su yksulluğu larak tarif edilen bir lgunun rtaya çıkması, suyun ticari bir meta larak görülmeye başlaması, uluslararası su plitikalarının ülkemiz dahil pek çk güney ülkesini ilgilendiren yansımaları, su knusunun önemini arttıran gelişmeler larak özetlenebilir. Su; ekljik yaşam, içme-kullanma, tarım, enerji ve sanayi için gerekli, ssyal ve eknmik gelişme için vazgeçilmez bir değerdir. Bu nktada, su plitikası ve su yönetimi, gerek küresel ölçekte gerekse ulusal ölçekte büyük önem taşımaktadır. Uygarlıkların ve kentlerin dğmasında, büyümesinde ve gelişmesinde diğer etkenler yanında, ssy-eknmik gelişmeler ve su yönetiminde kullanılan uygun teknikler önemli rl ynamıştır. Günümüzde, su deplama, iletim tesislerinin planlama ve işletimi, arıtma tesisleri, kntrl ve hijyen çalışmaları knularında bir çk teknljik gelişme lmasına rağmen, küresel iklim değişikliğinin ve kuraklığın yarattığı srunlarla birlikte, geçmiş yüzyıllarla benzer kıtlık senaryları gündeme gelmektedir. Ülkeler arasındaki su srunları, suyun meta haline gelmesi, uluslararası tekellerin su yönetiminde etkin rl almaya başlamaları, bu kıtlık lgusunu tetikleyen gelişmelerdir. Ağusts /58

13 Tabl 1 : Ülkeler Bazında Kişi Başına Düşen Yıllık Kullanılabilir Su Miktarı (1) Ülke Suriye m 3 Lübnan m 3 Türkiye m 3 Irak m 3 Asya Ortalaması m 3 Batı Avrupa Ortalaması m 3 Afrika Ortalaması m 3 Güney Amerika Ortalaması m 3 Dünya Ortalaması m 3 Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı (yıllık) Su miktarının kişi başına 1000 m 3 ün altına düşmesi durumunda, ülkenin su kıtlığı nktasına ulaştığı kabul edilmektedir. Eğer, bir ülkede kişi başına yıllık su miktarı 1000 ile 1670 m 3 arasında değişirse, bu durum su baskısı larak adlandırılır ve kıtlık öncesi, acil ve riskli bir durumu ifade eder. Ülkemizde plansız, hızlı ve çarpık sanayileşme, ve kentleşme su kaynaklarımızın yönetimi ve planlanmasında önemli engel larak rtaya çıkmaktadır. Türkiye de kişi başına düşen su miktarındaki değişim aşağıdaki gibidir: Tabl 2: Türkiye de Kişi Başına Düşen Su Miktarı (2) Yıl Miktar (m 3 ) (UNEP) ekil 1: Türkiye de Yıllara Göre Kişi Başına Düşen Su Miktarı (1) Tabldan da görüldüğü üzere 2030 yılında nüfusun 100 milyna çıkması ve su tüketiminin de kişi başına 1000 m 3 e inmesi beklenmektedir. Görüldüğü üzere Türkiye hızla acil ve riskli durum nktasına taşınmaktadır. Ağusts /58

14 2.1.1 Artan İhtiyaçlar ve Su Kaynakları Üzerindeki Baskılar (3) Birleşmiş Milletler Çevre Prgramı nın (UNEP), 2002 yılında yayınladığı 3. Küresel Çevre Rapru na göre; su sıkıntısını en çk hissedecek ülkelerden biri de Türkiye dir. Küresel iklim değişikliği, eksistem üzerindeki lumsuz baskılar, rmanların yk edilmesi, tprakların yanlış kullanımı, atıklarla kirletilmiş su kaynakları, hava kirliliği ve sn larak bir yandan kuraklık, bir yandan sel felaketleri, taşkın layları bir ekljik kriz in ayak sesleri larak görülmelidir. Ülkemiz su kaynaklarının yönetiminde yaşanan plitikasızlık, yasa ve yönetmelikler eliyle su kaynaklarımızın yk edilmesi içme suyu şebeke ve arıtım süreçlerindeki yetersizlikler ve yanlışlıklar nedeniyle ülkemiz nüfusunun ancak %74 ü su şebekesine sahip labilmiştir. Bu arada, ülkemiz insanının ancak %35 i arıtılmış su içebilmekte, kullanabilmektedir. Uluslararası çevre hukuku, uluslararası sözleşmeler, ülkemizin taraf lduğu uluslararası anlaşmalar ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 56. Maddesi, çevreyi geliştirmeyi, çevre sağlığını krumayı, herkesin eşit ve yeterli yaşam kşullarına sahip lmasını güvence altına almıştır. Bu kapsamda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir: Su kaynaklarının krunması ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanması için, gerekli araç ve teknikler geliştirilmeli, bu nktada yeni bir bakış açısı öne çıkarılmalıdır. Ulusal ve yerel ölçekte, su kaynaklarının krunması ve yönetimine ilişkin su plitikaları geliştirilmeli ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bireysel ve küresel ölçekte, eşitliğe dayalı, dğayı kruyan, uluslararası bir su plitikasının tesisinde Türkiye, öncü ve örnek ülkelerden biri lmalıdır. Su kaynaklarının krunması, geliştirilmesi, dğru ve planlı kullanımında, yasal düzenlemeler bilim ve tplum yararı ekseninde yapılmalıdır. Su plitikası ve yönetiminde, görev ve yetki karmaşasını çözecek merkezi, yerel örgütlenmeler ve tüzel düzenlemeler, yeni bir anlayışla ele alınmalıdır. Mevcut su kaynakları, miktar ve kalite larak krunmalı ve iyileştirilmelidir. Ülkemiz yeraltı ve yerüstü envanteri, kullanım ve tüketim senaryları, kamusal bir bakışla ve katılımcı bir anlayışla yapılmalıdır. Hükümet, ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve meslek daları ile işbirliğini, özellikle su knusunda acil ve öncelikli bir yaklaşım larak ele almalıdır. Tarımda, sanayide ve knutlarda, suyun verimli kullanımına yönelik prgram ve prjeler geliştirilmelidir. Su kaynaklarının, atıksular, katı atıklar, tarımsal ilaç ve gübre kullanımı ile kirlenmesinin önüne geçilmeli, bu alanda prje ve yaptırımlar öncelikle tesis edilmelidir. İller Bankası ve DSİ Genel Müdürlüğü gibi kurumların, su plitikaları ve su yönetimi alanındaki görev ve srumlulukları yeniden tanımlanmalı, havza yönetimi temelinde yetkileri genişletilmelidir. Uluslararası su tekellerinin, kent ölçeğindeki su yönetimi plitikalarına, bu alandaki prjelerine karşı, su dağıtım şebekeleri ve arıtım sistemleri kamulaştırılmalı ve belediyeler kntrlünde yönetilmelidir. Ağusts /58

15 2.1.2 Mersin ve Su Kaynakları Suya duyulan ihtiyacın, artan nüfusla birlikte her geçen gün arttığı, ihtiyaç artışına karşın mevcut su kaynakları ve havzalardaki su miktarının gittikçe azaldığı bir gerçektir. Mersin de de azalan yağış ranları su sıkıntısı srunu yaşanmasına sebep lmaktadır. Bitkisel üretimin en önemli unsuru sulama lan bölgede, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının varlığı ve bunların debileri önem kazanmaktadır. Akdeniz bölgesi genelinde lduğu gibi, Mersin'de de akarsu rejimleri düzensizdir. Yerüstü su kaynaklarının en önemlilerini luşturan Göksu Nehri nin ve Berdan Çayı nın, karların erimesinden snra, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında debileri artar. Çk yğun buharlaşma lan yaz ve snbahar aylarında ise, debileri çk azalır. Mersin in yıllık akarsu ptansiyeli 7.28 milyar m 3 ve yeraltı su ptansiyeli 87 milyn m 3 dür. Mersin il merkezi ve çevresinde içme suyu Berdan Barajı ndan sağlanmaktadır. Berdan Barajı, Mersin'de, Berdan Çayı'nın üzerinde, sulama, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacı ile yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Tprak gövde dlgu tipi lan barajın gövde hacmi m³, akarsu yatağından yüksekliği 41,60 m, nrmal su ktunda göl hacmi 87,50 hm 3, nrmal su ktunda göl alanı 6,55 km²'dir. Baraj hektarlık bir alana sulama hizmeti vermekte, yılda 66 hm 3 (günlük rtalama m 3 ) içmekullanma suyu sağlamaktadır. Biri ana dep lmak üzere tplam 6 depdan Mersin şebekesine su gönderilmektedir. (4) Özellikle Mersin-Anamur kıyı bandındaki yerleşim birimlerinin su ihtiyaçları yeraltı su kaynaklarından temin edilmektedir. Bu bölgede yğun tarımsal faaliyetler ile yaşam iç içedir. Yaz ayları bu bölgedeki nüfus artışı yüzde ranındadır. Ağusts /58

16 Tabl 3: Mersin İli nde İşletmede Olan ve İnşa Halindeki Tesisler Mersin İli İşletmedeki Tesisler BARAJLAR Ve HİDROELEKTRİK SANTRALLER ( Berdan Barajı) Mersin İli İnşa Halindeki Tesisler GÖLETLER (Mersin Arslanköy Göleti ve Sulaması) GÖLETLER (Mersin-Gülnar-Köseçbanlı Bardat Göleti) SULAMA TESİSLERİ (İçel Anamur, Gilindire I-II, A Göksu, Lamas, Berdan I-II) SULAMA TESİSLERİ (Mersin-Silifke, İçel-Mut, Aşağı Göksu) TA KIN TESİSLERİ (26 adet) İÇME SUYU TESİSLERİ (Berdan Barajı) Mersin İli Planlanmış Olan Tesisler TA KIN TESİSLERİ (16 adet) İÇME SUYU TESİSLERİ (Berdan II. Merhale Prjesi) Pamuklu Barajı Mersin bölgesi için içme, kullanma ve sulama suyunun tamamını karşılayan Berdan ın kurumaması için havzanın erzyna karşı hızlı biçimde ağaçlandırılması gerekmektedir. Ağaçlandırma erzyna karşı en dğal kruma aracıdır. u anda 1 milyndan fazla nüfusun su ihtiyacına yanıt vermek zrunda kalan Berdan Havzası ndaki su tutucuların krunması ve geliştirilmesi yaşamsal önemdedir. Havzanın bir an önce kruma çemberi içine alınarak kirlenmenin önüne geçilmesi ağaçlandırma yapmak kadar önem taşımaktadır. MESKİ bu knuda istimlak ve kruma altına alma çalışmalarına başlamıştır. Bölgedeki su ihtiyaçlarının karşılandığı derin su kuyularının suyu tuzlanmakta ve kireçlenmekte, kalitesi bzulmakta, aşırı su çekimi nedeni ile kuyuların eknmik ömrü kısalmaktadır. MESKİ Genel Müdürlüğü bunun önüne geçmek için sndaj kuyularını abne yapmadan önce suyun içilebilir ve kullanılabilir raprunu talep etmektedir. Geçmiş yıllara göre su kaynaklarının kapasitesinde azalmalar başlamış lup bu azalmanın en önemli nedenleri ; Suyun bilinçsiz kullanımı Ağaçların ve rmanın rtadan kalkması Metrekareye düşen yağmur kütlesinin azalmasıdır. Mersin in içme suyu hatlarının eskimiş lması ve eknmik ömrünü tamamlanmış lması nedeni ile Berdan dan çekilen suyun %35 i kullanılmakta ve %65 i kaybedilmektedir. ebeke yenilenmesi amacı ile Dünya Bankası ndan kredi alınmış lup yenilemeye ilişkin fizibilite çalışmasının ardından, prje uygulama aşamasına alınmıştır (5). ebeke kaybı Dünya şehirlerinde %15 iken Türkiye genelinde Gaziantep, Kayseri vb. illerde %30 diğer tüm illerde %60-65 arasındadır. Mersin e su sağlayacak ikinci bir kaynak da Pamuklu barajının prje ihalesi lup barajın 2015 yılında bitmesi planlanmaktadır. Pamuklu Barajı prjesi sadece içme suyu değil aynı zamanda sulama suyu ihtiyacı da dikkate alınarak planlanmıştır sayılı yasa ile bağlanan 19 belediye ve 39 rman köyünün %70 ine Berdan dan su sağlanmış lup kalan %30 una tekabül eden belde ve köylere kuyu ve kaynak sularından klrlama yapmak suretiyle cazibe veya pmpa ile su sağlanmaktadır. Ağusts /58

17 Altyapı yatırımlarının önündeki önemli engellerden birisi de Mersin in cğrafyasıdır. Mersin de yükseklik denizden karaya dgru hemen hemen 20km snra 1000 metreye çıkmaktadır. Engebelerle dlu lan tpgrafik yapı içme suyu ve kanalizasyn yatırımlarının bağlı kasaba ve köylere ulaştırılmasında zrluklar yaratmakta fiziki imkansızlıkların yanı sıra önemli maliyetler yüklemektedir. Mersin su kaynakları ve kapasiteleri ile ilgili bilgiler DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve MESKİ verileri dikkate alınarak hazırlanmış lup merkez, kasaba ve köyler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: Tabl 4. Mersin İli Su Kaynakları İçme Suyu Debi Var Yk Lt/sn Belde ve Köyler Temin Edilen Yer Beldeler Akdeniz Belediyesi x Berdan arıtma tesisleri Trslar Belediyesi x Berdan arıtma tesisleri Yenişehir Belediyesi x Berdan arıtma tesisleri Mezitli Belediyesi x 185 Berdan arıtma tesisleri Huzurkent Beldesi x 55 7 adet kuyu Adanalığlu Beldesi x 9 Berdan arıtma tesisleri Bağcılar Beldesi x 20 Berdan arıtma tesisleri Yeni Taşkent Beldesi x 24 Berdan arıtma tesisleri Bahçeli Beldesi x 16 Kayacı mevkii kaynak suyu Kazanlı Beldesi x 20 Berdan arıtma tesisleri Kuyuluk Belediyesi x 14 Berdan arıtma tesisleri Davultepe Belediyesi x adet sndaj kuyusu Tece Belediyesi x 25 Dedekavak kaynak suyu Çiftlik Belediyesi x 11 Berdan arıtma tesisleri Yalınayak Belediyesi x 20 Berdan arıtma tesisleri Karacailyas Belediyesi x 35 Berdan arıtma tesisleri Drukkent Belediyesi x 28 Berdan arıtma tesisleri Arpaçsakarlar Belediyesi x 10 Berdan arıtma tesisleri Dikilitaş Belediyesi x 11 Berdan arıtma tesisleri Değirmençay Belediyesi x 10 Kaynak suyu Gözne Belediyesi x 30 Cehennem dere mevkii Sğucak Belediyesi x 6 Sndaj kuyusu Köyler Emirler Köyü x 5 Çukurkeşlik köyü kaynağı İnsu Köyü x 2 Kaynak suyu Kcahamzalı Köyü x 7,5 Kaynak suyu Aladağ Köyü x 2 Kaynak suyu Kayrakkeşli Köyü x 2 Kaynak suyu Kerimler Köyü x 1,5 Kaynak suyu Krucular Köyü x 1,5 Kaynak suyu Çamlıdere Köyü x 4 Çukurkeşlik mevkii Druklu Köyü x 2 Kaynak suyu Dalakderesi Köyü x 2 Kaynak suyu Evrenli Köyü x 2 Kaynak suyu Musalı Köyü x 10 Kaynak suyu Çelebili Köyü x 3 Kaynak suyu Işıktepe Köyü x 1,5 Kaynak suyu Çavak Köyü x 5 Karapınar kaynak suyu Hamzabeyli Köyü x 2 Karapınar kaynak suyu Çukurkeşlik Köyü x 2 Kaynak suyu Ağusts /58

18 Belde ve Köyler İçme Suyu Debi Var Yk Lt/sn Temin Edilen Yer Camili Köyü x 6 Berdan arıtma tesisleri Resul Köyü x 4 Berdan arıtma tesisleri Çpurlu Köyü x 3 Çukurlukeş kaynak suyu veya Berdan arıtma tesisleri Kepirli Köyü x 2 Kaynak suyu Darısekisi Köyü x 2 Gözne ve köy kaynağı Dğlu Köyü x 3 1 adet sndaj kuyusu Bzön Köyü x 3 Kaynak suyu Çevlik Köyü x 1 1 adet sndaj kuyusu Pelit Kyağı Köyü x 2 1 adet sndaj kuyusu Cemilli Köyü x 0,52 Bzön Güzlesi kaynak suyu Dğançay Köyü x 2 Bzön Güzlesi kaynak suyu Kuzucubelen Köyü x 2 Bzön Güzlesi kaynak suyu Turunclu Köyü x 0,70 Kaynak suyu Karahacılı Köyü x 3 Kaynak suyun Gökkuşağı Köyü x 6 Kayacı mevkii kaynak suyu Puğ Karacadağ Köyü x 5 Kayacı mevkii kaynak suyu Parmakkurdu Köyü x 5,5 Kayacı mevkii kaynak suyu Esenli Köyü x 6 Sndaj kuyusu Hebili Köyü x 2 Sndaj kuyusu Yeşilva Köyü x 14 Sndaj kuyusu Iğdır Köyü x 20 Sndaj kuyusu Uzunkaş Köyü x 1 Kaynak suyu Atıksu ve Kanalizasyn MESKİ yönetim alanında bulunan beldelerde atıksu ve kanal işletmesine ve altyapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabldadır: Tabl 5. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Kanalizasyn ebekesi Dağılımı Beldeler Kanalizasyn Belde ve Köyler Var Yk Bertaraf şekli Akdeniz Belediyesi x Merkez ve Karaduvar pmpa istasynlarından denize derin deşarj Trslar Belediyesi, Mezitli Belediyesi x Denize deşarj Yenişehir Belediyesi x Batı pmpa istasynundan denize derin deşarj Huzurkent Beldesi, Adanalığlu Beldesi x Drenaj kanalına deşarj Kazanlı Beldesi x DSİ kanalına deşarj Çiftlik Belediyesi x Kısmen Yalınayak Belediyesi x Karaduvar pmpa istasynundan denize deşarj Ağusts /58

19 Kanalizasyn Belde ve Köyler Var Yk Bertaraf şekli Karacailyas Belediyesi x Deliçay deresine deşarj Bağcılar, Yenitaşkent, Bahçeli, Kuyuluk, Davultepe, Tece, Drukkent, Arpaçsakarlar, Dikilitaş, Değirmençay, Gözne ve Sğucak Beldeleri Köyler Musalı Köyü x Çökeltme havuzundan x dereye akıtılıyr Iğdır Köyü x Dereye deşarj Emirler, İnsu, Kcahamzalı, Aladağ, Kayrakkeşli, Kerimler, Krucular, Çamlıdere, Druklu, Dalakderesi, Evrenli, Çelebili, Işıktepe, Çavak, Hamzabeyli, Çukurkeşlik, Camili, Rasul, Çpurlu, Kepirli, Darısekisi, Dğlu, Bzön, Çevlik, Pelit Kyağı, Cemilli, Dğançay, Kuzucubelen, Turunclu, Karahacılı, Gökkuşağı, Puğ Karacadağ, Parmakkurdu, Esenli, Hebili, Yeşilva ve Uzunkaş Köyleri Kanalizasyn altyapısı lmayan beldeler için yatırım planları stratejik plan dönemi için luşturulmuştur. Knu ile ilgili kurum öz kaynakları ve Avrupa Yatırım Bankası ndan alınan kredi kapsamında 2013 yılına kadar tüm beldelerde altyapı ve atıksu arıtma tesisi devreye alınmış lacaktır. 2.2 Türkiye de Su Yönetimi Ülkemizde su sektöründe faaliyet gösteren, a. uygulamacı yatırımcı b. izleyici denetleyici lmak üzere srumluluklar üstlenen ve hem genel hem de yerel anlamda MESKİ nin paydaşı larak tanımlanan teknik kurumlar aşağıdaki gibidir, a- Uygulamacı- Yatırımcı Kurumlar - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) - İller Bankası Genel Müdürlüğü - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİEİ) - Çevre ve Orman Bakanlığı - Yerel Yönetimler b) İzleyici - Denetleyici Kurumlar - Çevre ve Orman Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) - Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 2.3 MESKİ Genel Müdürlüğü Mersin Su ve Kanalizasyn İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyn hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu lanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunun ve değişik 3009 sayılı kanunda x Ağusts /58

20 belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararnamesi ve Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur. Hizmet alanı Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı lan MESKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının krunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir. Mersin Su ve Kanalizasyn İdaresi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. MESKİ persneli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir Mevcut Organizasyn ve Persnel Yapısı Kurumun mevcut rganizasyn yapısı aşağıdaki gibidir: ekil 2. MESKİ Mevcut Organizasyn eması (Bu şema planlama esnasında hazırlanmıştır) Ağusts /58

21 Tabl 6. MESKİ Yönetim Kurulu Macit ÖZCAN Ömer GÜLAY Gani ALTIOK Caner URAL Necdet ÖZÇAĞ Kamil ÜLGEN Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Üye Üye Üye Üye Tabl 7. MESKİ Genel Müdürlüğü Ömer GÜLAY Nizamettin YILDIRIM Kamil ÜLGEN Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (İdari) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Tabl 8. Mevcut Yapıya Göre Pzisyn ve Persnel Dağılımı Ünvanı Adedi Dlu Bş Açıklama Genel Müdür 1 1 Genel Müdürlük görevi vekaleten yürütülmektedir. Genel Müdür Yardımcısı 3 3 Genel Müdür Yardımcılığı kadrsunun 2 si fiilen görev yapmakta 1'i Genel Müdürlüğe vekalet etmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi 3 3 Teftiş Kurulu Başkanı 1 1 Hukuk Müşaviri 1 1 Vekaleten yürütülmektedir. Daire Başkanı adet kadr dlu 4 adet kadr vekaleten yürütülmektedir, 1 kadr için henüz atama yapılmamıştır. ube Müdürü adet kadr dlu lup 24 adedi vekaleten yürütülmektedir. Müfettiş 4 4 Müfettiş Yardımcısı 2 2 Avukat Mali Hizmet Uzmanı 4 4 Mali Hizmet Uzman 2 2 Yrd. Uzman 6 6 ef İdari Persnel Ağusts /58

22 Ünvanı Adedi Dlu Bş Açıklama Sağlık Persneli Teknik Persnel Kadrlu İşçi Geçici İşçi Geçici işçiler için kadr talep edilmiş lup, naylanan sayıda persnel kadrlu işçi larak atanacaktır. Genel Tplam Sn beş yıl dikkate alındığında persnel sayısındaki değişim aşağıdaki gibidir: Tabl 9. Yıllar İtibariyle Persnel Sayısı Yıllar İtibariyle Persnel Sayısı AÇIKLAMA Kadrlu İşçi Memur Tplam Geçici İşçi GENEL TOPLAM MESKİ nin 2006 yılındaki persnel sayısındaki artış 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile gerçekleşmiştir MESKİ nin Görevleri a. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abnelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve prjesini yapmak veya yaptırmak, bu prjelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu lanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve narımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b. Kullanılmış sular ile yağış sularının tplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde bşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abnelerden başlanarak bu suların tplanacakları veya bırakılacakları nktaya kadar her türlü tesisin etüt ve prjesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu prjelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu lanları devralıp işletmek ve bunların bakım narımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yl açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu knuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d. Su ve kanalizasyn hizmetleri knusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu knulardaki yetkileri kullanmak, Ağusts /58

23 e. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, eknmik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri dğrudan dğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla rtak larak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta lan tesislere iştirak etmek, f. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 2.4 Mevzuat Tabl 10. MESKİ Faaliyetlerinde Dikkate Alınan Kanun ve Yönetmelikler MESKİ Faaliyetlerinde Dikkate Alınan Kanun ve Yönetmelikler 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5272 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kntrl Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyn İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 506 Sayılı Ssyal Sigrtalar Kanunu 5434 Emekli Sandığı Kanunu 237 Sayılı Taşıt Kanunu 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 818 Sayılı Brçlar Kanunu 5237 Türk Ceza Kanunu 10/6/2004 N: 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 7126 Sayılı İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Siv. Savunma Kan. 6/2/ /6801 Kamu Kurum ve Kur. Persnel Servis Hizmet Yönt. 26/ 07/ 2002 N: Sayılı Binaların Yangından Krunması Hakkında Yönt. 04/02/1924 N: 406 Sayılı Telgraf ve Telefn Yönetmeliği 488 Damga Ver. Kanunu 3065 Katma Değer Ver. Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 6183 Amme Al. Tahsili Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 20/12/1995 N: Sayılı Asansör Yönetmeliği İSKİ Atıksuların Kanalizasyna Deşarj Yönetmeliği Sayılı Su Kirliliği Kntrlü Yönetmeliği TS 266 (Su Genel Teknik artnamesi) 2.5 Paydaş Analizi Kuruluşlar, diğer kuruluşlarla ve tplumla işbirliği lanaklarını değerlendirmelidir. İşbirliği yapılan paydaşlarla ilişkilerin değer üretecek ve üretilen değeri maksimize edecek biçime getirmesi sağlanmalıdır. Paydaş tanımı kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluşun faaliyetlerinden lumlu/lumsuz yönde etkilenen tarafları ifade eder. Bu tanımdan hareketle kuruma; Girdi sağlayan kesimler Hizmet sunulan kesimler İş birliği yapılan kesimler Ağusts /58

24 Kurum faaliyetlerinden etkilenen kesimler Kurumu etkileyen kesimler Çalışanlar Paydaş belirlemede esas alınmıştır. MESKİ üst ve rta kademe yöneticileri ile yapılan çalışmalarda ; MESKİ nin faaliyetleri/hizmetleri ile ilgili lanlar kimlerdir? MESKİ nin faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? MESKİ nin faaliyetlerini ve hizmetlerini kullananlar kimlerdir? MESKİ nin faaliyet ve hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir? MESKİ nin faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? Srularının yanıtları aranmış lup, belirlenen paydaş yapısı aşağıdaki tablda gösterilmiştir. Tabl 11. Meski Paydaşları Paydaş Adı İç Paydaş/Dış Paydaş/Müşteri Neden Paydaş Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. Belde Belediyeler Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir Abneler Vatandaşlar Kamu Kurum ve kuruluşları Endüstriyel ve Ticari İşletmeler Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri kullanır, hizmetlerden etkilenir. Medya Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri etkiler. Tedarikçiler Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri etkiler Sivil Tplum Örgütler Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri etkiler Sağlık Müdürlüğü Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. DSİ Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. Karaylları Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. Mersin Valiliği Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. Kmşu Belediyeler Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri etkileyen. Meslek Odaları Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri etkileyen. Berdan Havzası nı kullanan kişiler Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri etkileyen. Muhtarlıklar Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. Sendikalar Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri yönlendirir. Su Hırsızları Dış Paydaş Faaliyet ve hizmetleri etkileyen. MESKİ nin faaliyet ve İller Bankası Dış Paydaş hizmetlerine yönlendiren ve destek veren Belirlenen paydaşlar ile yapılan anket çalışmaları ve grup tplantılarında paydaşların MESKİ hizmetleri hakkındaki düşünceleri, beklentileri ve önerileri ele alınmıştır. MESKİ nin bilgilerine başvurulan başlıca paydaşları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ağusts /58

25 Abneler Anket Çalışanlar MESKİ Mersin Büyükşehir Belediyesi Odak Grup Çalışmaları Dış Kurum ve Kuruluşlar Birebir Görüşmeler Geribildirimlerine Başvurulan MESKİ Paydaşları ekil 3. Paydaş Yapısı Paydaş tplantısına davet edilen kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir: DSİ Bölge Müdürlüğü Büyük ehir Belediye Başkanlığı, Stratejik Planlama, Fen İşleri, Çevre Sağlığı Müdürlükleri Akdeniz Belediyesi Başkanlığı Yenişehir Belediye Başkanlığı Trslar Belediye Başkanlığı Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Bayındırlık İl Müdürlüğü İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Karaylları 5. Bölge Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Kent Knseyi Başkanlığı İl Özel İdaresi Vilayet Mahalli İşler Dairesi Başkanlığı, TASKİ (Yatırımlar, su kanal) Berdan Arıtma İşletme Yöneticisi İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü AYKOME TEMA Vakfı Yazılı ve Görsel medya İnşaat Mühendisleri Odası Çevre Mühendisleri Odası Ticaret ve Sanayi Odası Mimarlar Odası Paydaş Memnuniyeti Yukarıda belirtilen paydaşlar ile yapılan iki günlük grup çalışmasında Mersin su kaynaklarının krunması ve MESKİ ye ve diğer paydaşlara düşen görevler knusunda görüşler rtaya knulmuş ve gelecek senarysu da dikkate alınarak, alınması gereken önlemler, yapılması gereken faaliyetlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın birinci gününde paydaşlar ile Mersin ilinde gelecekte nelerin değişeceği ve nasıl bir rtamda Mersin halkına hizmet üretileceği rtaya knulmuş, trendlerin neler lacağı tartışılmış, su ve su yönetimi knusundaki muhtemel fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir Müşteri (Abne) Memnuniyeti Stratejik planlama çalışması kapsamında MESKİ nin en önemli paydaşlarından lan abnelerin memnuniyetini ölçmek amacı ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması 10 günlük zaman diliminde tüm şubelere işlem yapmaya gelen abneler ile gerçekleştirilmiş lup 374 abnenin görüşü alınmıştır. Ağusts /58

26 22% 10% MESKİ hizmetlerinden memnunmusunuz? Evet Kısmen Ankete katılan abnelerin %68 i MESKİ hizmetlerinden memnun lduğunu ifade etmiştir. %22 si kısmen memnun lduğunu %10 u ise memnun lmadığını ifade etmiştir. Hayır 68% ekil 4. MESKİ Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Düzeyi Altyapı yatırımlarından memnunmusunuz? 32% 44% Hayır Kısmen Evet Yandaki şekilden de görüldüğü üzere katılımcıların %44 ü altyapı yatırımlarından memnun lduğunu, %24 ü kısmen memnun lduğunu %32 si ise memnun lmadığını ifade etmiştir. 24% ekil 5. Altyapı Yatırımlarından Duyulan Memnuniyet Düzeyi 38% Su faturasına yansıyan ücretler için ne düşünüyrsunuz? Katılımcıların %62 si su fiyatlarını yüksek bulmuştur. Özellikle atıksu bedelinin yüksekliğinden ve kaldırılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Yüksek Nrmal 62% ekil 6. Su Faturası Ücretlerinin Yansıma Düzeyi Su faturalarındaki atıksu bedellerinin yüksekliği MESKİ tarafından yapılmakta lan atıksu arıtma tesisinin kreditörü tarafından knulan şarttır ve kredi ödemesi şartları sna erdiğinde muhtemelen bu bedel düşürülecektir. Bu bedelin şehre verilen hizmet kalitesinin artırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması karşılığı luşan bir yatırım bedeli lduğu görülmektedir. Ağusts /58

27 Kentimize yapılacak lan atıksu arıtma tesisleri için ne düşünüyrsunuz? 5% Yapılması gerekiyr Yapılması gerekmiyr Nitekim katılımcıların %95 i atıksu arıtma tesisinin gerekli lduğunu ifade etmiştir. Su bedellerinin yüksekliğinin nedenlerinin Mersin halkı ile paylaşılması idareye lan güvenilirliği artıracaktır. 95% ekil 7. Atıksu Tesislerinin Gerekliliği 16% MESKİ faturalarını öderken hangi sistemi kullanmayı tercih edersiniz? 6% 3% 75% Vezne Banka İnternet PTT Katılımcıların %75 i vezne % 16 sı banka aracılığı ile %6 sı internet ve %3 ü de PTT aracılığı ile ödemeyi tercih ettiğini ifade etmiştir. Mersin halkının teknlji kullanım düzeyi dikkate alınarak ödeme çeşitlemesinin yapılması veznelerde birikmeyi önleyecektir. Nitekim MESKİ, PTT ile anlaşma yapmak suretiyle ödeme ağını genişletmektedir. ekil 8. MESKİ Faturalarını Ödeme Sistem Tercihi Ödeme sistemi knusunda abnenin bilgilendirilmesi, özellikle klay ödeme seçeneklerine ilgiyi artıracağından hem vatandaş memnuniyeti artacak hem de kurumsal perfrmans yükselecektir. MESKİ nin müşterilerine ulaşmasında kullanılacak en etkili araçların yerel medya, yerel televizyn ve açık hava reklamları lduğu yapılan anket snuçlarına da yansımıştır. MESKİ bu araçları halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi knusunda daha etkin, stratejik amaçları dğrultusunda planlı ve prgramlı larak kullanmalıdır. 25% Hangi kanallardan bilgi ediniyrsunuz? 29% Katılımcıların sadece %23 ü MESKİ faaliyetleri hakkında yeterli bilgi sahibi lduğunu kalanı ise yeterli düzeyde lmadığını belirtmiştir. 6% 40% Yerel Basın Yerel TV MESKİ Web Sitesi Açıklama ve Reklamlar Katılımcıların %29 u yerel basın, %40 ı yerel televizyn, %25 i ise açık hava reklamlarından bilgilendiğini ifade etmiştir. ekil 9. MESKİ Faaliyetleri Hakkında Bilgi Kanalları Ağusts /58

28 MESKİ'nin faaliyet ve prjeleri hakkında bilgi edinebiliyrmusunuz? 10% 23% İnternet aracılığı ile bilgilenenler sadece %6 sıdır. Ancak bu veri vezneye gelenler anket uygulandığı için yeterli düzeyde bjektif bir snuç sağlamamaktadır. 34% 33% Evet Kısmen Hayır İlgilenmiyrum Bu nedenle internetin etkinliği kesinlikle yadsınmamalıdır. İnternetten işlem yapma ve bilgilenme en üst düzeyde temin edilmeli ve MESKİ Web sayfası MESKİ nin vitrini larak kullanılmalıdır. ekil 10. MESKİ Faaliyetleri Hakkında Bilgi Edinebilme Düzeyi Tedarikçi Değerlendirme Tedarikçi/taşernlar kurumun temel misynunu gerçekleştirmeye daklanması ve dğrudan katma değer yaratmayan, sürekliliği lmayan ve/veya bünyede kadrlu larak bulundurulması eknmik lmayan prfesynel hizmetlerin ve destek faaliyetlerin dış satın alma ile temini bakımından yararlı ve gerekli işbirlikleridir. Bu tür işbirliklerinin amacı, faaliyet kapsamı ve çıktıları, ana süreçlerle ilişkileri, bilgi alışverişi ve raprlama düzeni, perfrmans kriterleri ve değerlendirme yöntemi, kurumsal kimlikle bağlantısı, karşılıklı srumluluk alanları bilinmelidir. MESKİ de bir çk alanda tedarikçi ve taşern kullanılmakla birlikte bir tedarikçi yönetim sistemi mevcut lup daha etkin bir sistem luşturmak için çalışılmaya devam edilmektedir. MESKİ faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, maliyetlerini düşürmek ve gelirlerini artırmak için aşağıdaki knularda hizmet almaktadır: Memurlara Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alımı İşi Temizlik Hizmet Alımı İşi Güvenlik Hizmet Alımı İşi Mersin Kenti İçme Suyu ebekesi Arıza Onarım Hizmet Alımı Merkez ve Batı Pmpa İstasynları İşletilmesi Hizmet Alımı Kanalizasyn ve Yağmur Suyu ebekesi Bakım, Onarım ve Temizliği Hizmet Alımı İşi Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri İşletilmesi Hizmet Alımı İşi Su Depları ve Pmpa İstasynları İşletilmesi Hizmet Alımı İçme Suyu ve Atıksu Abnelerinin Sayaçlarının Okunması, İhbarnamelerinin Basımı ve Dağıtımı, Bilgisayar Operatörü Görevlendirilmesi, Su Sayaçlarının Sökülmesi- Takılması-Mühürlenmesi ve Kaçak Su Bildirimi Hizmet Alımı İşi Karaduvar Atıksu Pmpa İstasynu İşletilmesi Hizmet Alımı İşi Klrlama Hizmet Alımı İşi Mali Müşavirlik Hizmet Alımı İşi Kanalizasyn ebekesi Döşenmesi Yapım İşi İçme Suyu ebekesi Döşenmesi Yapım İşi Mersin şehir merkezindeki MESKİ tarafından sistemli bir şekilde yürütülen hizmetler; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu kapsamında sınırların genişlemesiyle, belde, kasaba ve köylere götürülmeye başlanmış lup, hizmetin daha da geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu knuda da tedarikçi/taşernlardan hizmet alınmaktadır. Ağusts /58

29 2.6 Kuruluş İçi Analiz Organizasyn Yapısı Kurumda yapılan anket çalışması ve birebir görüşmelerde kurum rganizasyn yapısı knusunda rtaya çıkan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir: Organizasyn yapısının sektörde başarılı uygulamaları lan yurt içi ve yurt dışı rganizasynlarla kıyaslanması ve kurum iş süreçlerine uygun, fnksiynel larak ayrılmış, yatay entegrasynu sağlanmış verimli bir rganizasyn yapısına dönüştürülmesi gerekliliği rtaya çıkmış ve kurum yöneticileri ile yapılan çalışmalar neticesinde stratejik plan döneminde uygulamaya alınacak rganizasyn yapısı tasarlanmış ve gerekli atamalar yapılmıştır. Kurum hedefleri ve ihtiyaçları dğrultusunda gerekli iyileştirmeler zaman içerisinde tekrar yapılabilecektir. Hizmet binasının yeterli lmaması ve bölünmüş birimler nedeni ile abnelerin iş takibinde zrluk yaşaması müşteri ve çalışan memnuniyetini lumsuz etkilemektedir. Çalışanların perfrmansını ölçen ve bu dğrultuda geliştirilmiş ödül ve teşvik sistemi bulunmamaktadır. Bazı pzisynlarda bşluklar ve vekaleten atamalar bulunmaktadır. Çalışanların verimliliğini artırmak için atamaların yapılması gerekmektedir Yönetim ve Mtivasyn Üst ve rta kademe yöneticiler arasında yapılan anket çalışmasında mevcut yönetimin yeniliklere açık ve hşgörülü lduğu ifade edilmektedir. Katılımcılar, daha fazla ssyal aktivite ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaçları lduğunu ve atamalarda yetkinlik ve işe uygunluğa önem verilmesi gerektiğini ifade etmektedirler Kurum İçi İletişim ve Raprlama Kurumlar sürdürebilir bir gelişme sağlayabilmek için gerek kurum içi ve gerekse kurum dışında ilişki içerisinde lduğu paydaşlara güven veren bir iletişim yeteneğine sahip lmalıdır. Ayrıca sürdürülen faaliyetleri takip ve kntrl eden, diğer taraftan verilecek kararları destekleyen, kuruma özel faaliyet neticelerini ilgili yönetim kademelerine sunan yönetim raprlama sistemine sahip lunmalıdır. Yapılan anket çalışması ve görüşmelerden elde edilen bilgiler aşağıdaki gibidir: Kurum içi faaliyetlerin sürdürülmesinde en önemli prblemlerden birisi iletişimin yeterli düzeyde lmamasıdır. ube Müdürlükleri ile Genel Müdürlük dışı birimler arasında ve hizmet binasının yetersizliği nedeniyle birimlerin dağınıklığı zaman ve iş kaybına neden lmaktadır. Kurum bünyesinde yapılan tplantılar aşağıdaki gibidir: Tabl 12. MESKİ Bünyesinde Yapılan Tplantılar Tplantı Cinsi Daire Başkanları ve Müdürler Tplantısı Muhtarlar Tplantısı Birim efleri ile Haftalık Değerlendirme Periydu Ayda 1 defa Yılda 2 defa Haftada 1 defa Ağusts /58

30 Tplantı Cinsi Tplantısı Belde efleri Tplantısı Disiplin Kurulu Tplantıları Periydu Haftada 1 defa Gerek duyuldukça Gerek karar alma süreçlerinde ve gerekse de çalışanların yönetime katılması, alınan kararlar hakkında bilgilendirilmesi kurumsal bağlılığı artıracaktır Kurumun faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi, için hizmet içi eğitim çalışmaları artırılmalıdır. Kurum içi analizde, birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gelen gerekli bilgi ve belgelerin zamanlamasında ve içeriğinin yeterliğinde zaman zaman aksamalar lduğu ifade edilmektedir. Ankete katılanların %84 ü bilgilerin yeterli lduğunu ve zamanında geldiğini belirtmişlerdir Bilgi İletişim Altyapısı Kurumsallaşma ve perasynel verimlilik stratejilerine uygun larak kurum bilgi iletişim altyapısının daha sağlıklı ve sürekli işleyecek şekilde luşturulması, birimler arasındaki entegrasyn kpukluğunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Mevcut tmasynun Su Mdülü, Prgres prgramlama diliyle yazılmıştır. Kurumdaki tüm persnelin izin, maaş, ikramiye ve ssyal hakları bilgi işlem bünyesinde yazılmış lup, gerekli güncelleme bilgi işlem birimi tarafından yapılmaktadır yılında 19 beldenin de MESKİ sınırları içine girmesi nedeniyle bu uç birimler de netwrk kapsamına alınmıştır. WEB sitesinde vatandaşın işini klaylaştırıcı ve vatandaşın hızla ve daha geniş bilgi sağlayabileceği, interaktif bir yapıya kavuşturulması, görsel yapının kuvvetlendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Bilgi İşlem bünyesinde hizmet veren 2 adet ana sunucu (server) bulunmaktadır. Bu sunucularda yüklü lan işletim sistemi Linux (red hat) dır. MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki PC, Terminal ve Yazıcılarının dağılımını, bilgi teknljileri varlık envanterini, birimler bazında bilgisayar ve fis makineleri dağılımını gösteren tabllar aşağıdaki gibidir: Tabl 13. MESKİ Bünyesindeki PC, Terminal ve Yazıcıların Dağılımı S.N Birim Adı Terminal Sayısı PC Sayısı Yazıcı Sayısı 1 Halkla İlişkiler Müdürlüğü Okuma İtiraz Servisi Yeni Abne Servisi Hesap Kesme Servisi Kaçak Servisi İcra Servisi Tahsilat Servisi Tahakkuk Servisi Hukuk Müşavirliği Abne İşleri Servisi Sayaç Ayar Servisi 1 1 Ağusts /58

31 S.N Birim Adı Terminal Sayısı PC Sayısı Yazıcı Sayısı 12 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ube Müdürlüğü Finans Müdürlüğü Yönetim Kurulu Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Vezneler Kesme Bağlama Servisi Okuma Servisi-Teknik Servis 7 7 Tabl 14. Bilgi Teknljileri Varlık Envanteri Cinsi Birim Sayısı İşletim Sistemi Adet 82 Prgramlama Dilleri Adet 1 Prgramlar Adet 3 Office Prgramları Adet 40 Server İşletim Sistemi Adet 2 Güvenlik Yazılımı Adet 1 Tabl 15. Birimler Bazında Bilgisayar ve Ofis Makineleri Dağılımı Cinsi Birim Sayısı Server Adet 2 Masaüstü PC Adet 82 Terminal PC Adet 36 Yazıcı Adet 125 Switch ve Hub Adet 24 Mdem Adet 5 Firewall Adet 1 Otmasyndaki su mdülünün entegre çalışmasını artırmak, WEB sitesini daha etkin kılmak, kağıtsız fis rtamına geçişin sağlanması ve Kurum un verimliliğinin artırılabilmesi için süreçlere Entegre Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) sisteminin kurulması, elektrnik rtamda yapılacak hizmetlerimizden bazılarıdır Kurumsal Yapı Kurum bünyesinde yapılan anket ve birebir görüşmelerden elde edilen snuçlara göre kurum içerisinde; Kurum plitika ve stratejilerini destekleyecek, müşteri ve diğer paydaşlarını tam larak tatmin edecek süreçlerin analizi, tasarlanması ve iyileştirilmesi yapılmalıdır. Asli faaliyetlerin yürütülmesine yönelik makine ve malzeme yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve ihtiyaç tanımlaması yapılmalıdır. Çalışma rtamı çalışan ve müşteri memnuniyetini artıracak şekilde düzenlenmelidir. Birimler arası iletişim ve krdinasynun kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. İş süreçlerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik analiz ve iyileştirmeler yapılmalıdır. Ağusts /58

32 Faaliyetlerin hızlandırılması ve verimliliğinin artırılmasında teknljinin etkin kullanımı, altyapının uygunluğunun sağlanması ve çalışanların eğitilmesi gerekmektedir. Perfrmans ve yetkinlik temelli ücretlendirme yapılması gerekmektedir. Kaliteli işgücü istihdamına gidilmesi veya çalışanların işe uygunluğunun analiz edilip uygun pzisynlara yerleştirilmesi, yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Birimler arası iletişimi artıracak ssyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bireysel perfrmansın değerlendirilmesine ve ödüllendirilmesine yönelik sistemlerin uygulamaya alınması gerekmektedir Mali Yapı Kurumun gelişmesinde ve büyümesinde mali yapının sağlıklı ve kuvvetli lması kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle stratejik planlama sürecinin en önemli unsurlarından birisi de mevcut mali durumun değerlendirilmesidir. Stratejik planlama aşamasında sadece temel mali rasyların değerlendirilmesi kurumun mali dinamiklerinin anlaşılması için yeterlidir. Bu temel mali rasylar; kurumun finansal perfrmansının anlaşılması, perfrmansın önceki yıllar ve genel kabul gören standart ranlar ile kıyaslanması, nereye gidildiğinin ve ne yapıldığının anlaşılmasını kısaca tanımlayacaktır. Tabl 16. Mali Yapı Oranları Sn 3 Yılda Mali Yapıdaki Değişim Brç/Öz Sermaye 0,03 0,02 0,20 Kaldıraç Oranı (Brçlar/Pasif Tplamı) 0,02 0,01 0,17 Duran Varlıklar/(Öz Sermaye+Uzun Vadeli Brçlar) 1,03 0,98 0,58 Kurumun mali yapısı incelendiğinde, kurum öz sermayesinin tplam brçları karşılama ranının 2006 yılında önceki yıllara ranla önemli miktarda artmış lduğu gözlemlenmektedir. Kurum faaliyetlerinin ne kadarının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösteren kaldıraç ranının düşük lması kurum riskinin azlığını ifade etmektedir. Kurumun duran varlıklarının öz sermayeden karşılanıp karşılanmadığına bakıldığında bu ranın giderek azaldığı görülmektedir. Nitekim, teamüllere göre bu ranın 1 den küçük lması beklenmektedir. Tabl 17. Likidite Yapısı Oranları Sn 3 Yılda Likidite Yapısındaki Değişim Cari Oran 14,5 23,6 10,7 Likidite Oranı 23,2 14,0 10,6 Nakit Oranı 1,9 0,3 1,3 Cari ran Kurumun mevcut yükümlülüklerini karşılama ölçütünü ifade etmekte lup uluslar arası genel kabul ranı %2 dir. MESKİ de bu ran yaklaşık %11 civarında lup, kurumun nakit ve nakde çevrilebilir varlıklarının yüksek lduğunu göstermektedir. Bu durum; özellikle önümüzdeki 5 yılda yapılması planlanan yatırımlar için bir avantaj larak değerlendirilmektedir. Planlama ve faaliyetlerde bu ranın %3 ün altına düşmemesi kurumun Ağusts /58

33 genel kabulüdür. Likidite ranı mevcut yükümlülüklerin nakit larak karşılanabilme gücünü ifade etmektedir (likit değerler/kısa vadeli brçlar). Bu ranın uluslararası genel kabullere göre %1 in üzerinde lması gereklidir. Kurum açısından bakıldığında ranın yüksekliği kurumu likit yaratma kabiliyetini göstermektedir. Kurum brçlarının 10,6 katı ranında likit varlığa sahiptir. Nakit ranı dğrudan nakit veya nakit muadili değerlerin kısa vadeli brçları ödeme düzeyini göstermektedir. Bu ranın 1 in altında lması genel kabullere göre srun lmamaktadır. Nakit ranını etkileyen en önemli knu nakit varlıkların çğunluğunun alacaklarda beklemesidir, bu nedenle kurum tahsilatlarının hızlandırılması ve takibinin önemi rtaya çıkmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile krdinasyn halinde yürütülecek lan Süreçlere Entegre Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) sisteminin kurulması ile müşteri hesapları muhasebe ile entegre hale getirilecek ve alacakların izlenmesi ve yaşlandırılarak finansal maliyetlerinin de faturalara yansıtılması knusunda aşama kaydedilmiş lacaktır. Ayrıca tahsilat işlemlerinin hızlandırılması amacı ile çeşitli ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması knusunda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı nın çalışmaları devam etmektedir. 2.7 Çevre Analizi Stratejik Planlama çalışmasında, kurumun gelecekte karşılaşacağı güçlüklere, yeni perfrmans düzeyleri luşturmak ve uygulanabilecek stratejilere ilişkin bir bakış açısı kazanması için, aşağıdaki srular göz önünde bulundurulmuştur: Sektörü şekillendirecek temel eğilimler Değişimde katalizör görevi üstlenecek stratejik güçlükler Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için sektörde luşacak değişimler Kurumun farklılaşması 3 GELECEK SENARYOSU ANALİZİ MESKİ yöneticileri ve uzman kuruluşlarla yapılan çevre analizi tplantılarında gerek dünyada ve gerekse de ülkemizde sektörde yaşanması lası gelişme ve değişim yaklaşımlarının incelenmesi snucunda sektörün gelecekte karşılaşacağı çalışma rtam senarysu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Ağusts /58

34 Suyun tasarruflu kullanılmasını sağlayan teknlji kullanımı artacaktır Daha bilinçli abne, kaliteli ve ucuz hizmet beklentisi lacaktır Nüfusun artması su tüketimini artıracaktır MERSİN Su ve Atıksu Yönetiminde Gelecek AB Uyumu çerçevesinde çevre ve halk sağlığı uygulamaları daha sıkı kntrl edilecektir Küresel Isınma su kaynaklarını azaltacak, su baskınları artacak, yağış miktarı azalacaktır Kamu ve Yerel Yönetimlerin yatırım ve kntrl srumluluğu artacak, özel sektör daha fazla bu alanda faaliyet gösterecektir ekil 11. Gelecek Senarysu MESKİ yapılanma, yönetim ve faaliyetlerinde bu temel kabuller ışığında strateji geliştirmeyi prensip larak kabul etmiş lup; stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde temel kabullerdeki değişimi de takip ederek güncellemeli ve yönetim anlayışını çevrede yaşanacak değişimler dğrultusunda geliştirmelidir. Senary 1: Küresel Isınma Su Kaynaklarını Azaltacak, Su Baskınları Artacak, Yağış Miktarı Azalacaktır Küresel ısınma kaynaklı larak, iklim değişiklikleri luşacak, kimi ülkelerde kasırgalar, kuvvetli yağışlar, seller, taşkınlar beklenirken, kimi ülkelerde uzun süreli kuraklıklar ve çölleşme riski lacaktır. Akdeniz Bölgesi özelinde beklentiler aşağıdaki gibidir: Akdeniz bölgesinde kuraklık lması beklenmektedir milyar m³ lan yeraltı su rezervi, hızla azalmakta, yğun larak kirlenmektedir. Yılda 5.2 milyar m³ yeraltı suyu tüketilmektedir. Yeraltı su kaynakları hızla azalmaktadır. Yerüstü su kaynakları beslenememekte, hızla kirlenmektedir. Barajlardan çıkan suyun, ancak üçte biri kullanılmaktadır. Senary 2- Kamu ve Yerel Yönetimlerin Yatırım ve Kntrl Srumluluğu Artacak, Özel Sektör Daha Fazla Bu Alanda Faaliyet Gösterecektir Kamu sektörü halka sunduğu hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak amacı ile hizmet üreten değil daha çk üretilen hizmetin kalite standartlarını luşturan ve kntrl eden bir yapıya dönüşecek, hizmet üretiminin belirli alanlarda uzmanlaşmış özel sektör temsilcilerine kayması söz knusu lacaktır. Bu suretle kamu sunduğu hizmetin etkinliğini ve verimliliğini artırmış lacaktır. Bu anlamda merkezi ve yerel yönetimler; Ağusts /58

MESKİ - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2010 2014 Stratejik Planı 1/78

MESKİ - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2010 2014 Stratejik Planı 1/78 1/78 Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su Krizi Petrl yirminci yüzyıl byunca dünya için ne anlama gelmiş ise su yirmibirinci yüzyılda anlama gelecektir. İnsanın temel ihtiyacı

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı GENEL MÜDÜR SUNU U MESKİ vizyonunun gerçekleşmesinde ve bu amaçla 2008-2012 Stratejik Planı kapsamında belirlenmiş olan hedeflerimize ulaşılmasında kurumsal ve bireysel performans yönetiminin önemi tüm

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com IWE 2015 İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknljileri Fuarı ve Knferansı FUAR SONU RAPORU www.istanbulwaterexp.cm Akıllı Su Çözümleri IWE Istanbul Water Exp 2015, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması,

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI Bu belge, İSKİ bünyesinde

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı Hakkımızda Kuruluş : 1988 İstanbul 16 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kzyatağı, İst.-Gebze, İç Anadlu, Ostim, Ege, Güney Anadlu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri,

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

Başlıca hizmetlerimiz;

Başlıca hizmetlerimiz; VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE ÖLÇÜM HİZM. İ.S.G. TİC. LTD. ŞTİ. Ç ÇÖ ÖZ ZÜ ÜM MO OR RT TA AĞ ĞIIN NIIZ Z V VE ER RD DE EÇ ÇE EV VR RE E H HE ER RY YE ER RD DE E Başlıca hizmetlerimiz; Çevre

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Hizmet Sektörleri Platfrmu Tanım Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Örnekler Faaliyetler

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1) AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu yönetmeliğin amacı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı srumluluk alanı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler: Amaç ve Kapsam: MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Belediye

Detaylı