YARGITAY 7. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 7. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 7. HUKUK DA RES

2

3 YARG1TAY 7. HUKUK DA RES E: 2005/1933 K: 2005/1890 T: TAVZ H YOLUYLA LER SÜRÜLEB LECEK STEMLER HÜKMÜN ÖZÜNÜ VE ÇER N DE fit RECEK N TEL KTE TAVZ H STENEMEYECE ( HUMK m S Teb Y.) Özet: Tavzih yoluyla bir ilamda bulunan; isim, s fat, flöhret ve basit yaz hatalar düzeltilebilir. Hükmün özünü ve kapsam n de ifltirecek nitelikte isteklerin tavzih yoluyla gerçeklefltirilmesi olanaks zd r. Taraflar aras nda kadastro tespitinden do an dava sonucunda verilen hükmün, Yarg tay'ca incelenmesi davac taraf ndan istenilmekle, temyiz iste inin süresinde oldu u anlafl lmakla, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin aç klamalar dinlendi, gere i gör ü fl ü l d ü : ddia ve savunmaya, mahkemece toplan p de erlendirilen delillere, duruflma tutanaklar na yans yan bilgi ve belgelere göre istek usulün 455 ve onu izleyen maddeleri hükmünde tan mlanan biçimde tavzih istemine iliflkindir. Hemen duraksamas z vurgulamak gerekirse, tavzihi içeren istemler hakk nda evrak üzerinde karar verilebilece i gibi, tazvih isteminin niteli i ve kapsam na göre taraflara 7201 say l Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi uyar nca yöntemine uygun flekilde davetiye tebli edilmek kofluluyla yöntemine uygun flekilde davetiye tebli edilmek kofluluyla tavzih isteminin duruflmal olarak yap labilece i de kuflkusuzdur. Mahkemece, tavzihi gerektirecek yasal bir neden olmad gerekçe gösterilerek istemin reddine karar verilmifltir. Kural olarak, sicillerin do ru ve gerçe i yans tacak flekilde tutulmas ndan Devlet dolay s yla hazine sorumludur. Kadastro hakiminin infaz mümkün do ru sicil oluflturmas zorunludur. Öte yandan, Anayasan n 138. maddesi hükmü uyar nca kesinleflen mahkeme kararlar n n aynen yerine getirmesi de zorunludur. Bu olgular hukukun temel kurallar ndand r. Kural olarak tavzih isim, s fat, flöhret ve basit daktilo hatalar n n düzeltilmesine olanak veren usulü bir ifllemdir. Kuflkusuz hükmün özünü

4 768 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 ve sözünü ve kapsam n de ifltirecek nitelikteki isteklerin tavzih yoluyla düzeltilmesi mümkün de ildir. Dosya içeri ine göre 132 ada 54 parsel say l tafl nmaz n kadastro tespitinden sonra, ifraz yoluyla 58 ve 59 parseller alt nda ifllem gördü ü, tavzihe konu, uzman bilirkifliler ER ve MU taraf ndan düzenlenen haritada (A), (B) ve (C) harfleri ile iflaretli kesimlerin ifraz yoluyla oluflan 59 parsel say l tafl nmaz içerisinde kald anlafl lmaktad r. Mahkemece yap lacak ifl, ifraz gününden önce 132 ada 54 parsel say l tafl nmaz n, s n r ndaki komflu tafl nmazlar da gösterecek flekilde genifl kapsaml birleflik harita ile 132 ada 54 parsel say l tafl nmaz n ifraz yoluyla oluflan 58 ve 59 parsel say l tafl nmazlar ve bu tafl nmazlar n çevresindeki komflu tafl nmazlar da gösterecek flekilde genifl kapsaml birleflik harita Kadastro Müdürlü ü ya da Tapu Sicil Müdürlü ünden getirtilmeli, bundan sonra yöreyi iyi bilen elverdi inde yafll, yans z, yerel ve uzman bilirkifli tapu fen memuru, haz r oldu u halde tavzihe konu tafl nmaz bafl nda keflif yap lmal, 132 ada 54 parsel say l tafl nmaz ile ifraz yoluyla oluflan 58 ve 59 parsel say l tafl nmazlar bir arada gösteren ve hükme, dayanak yap lan uzman bilirkifli haritalar n n ölçekleri eflitlenerek yerel bilirkifli yard m, uzman bilirkifli eliyle haritalar çak flt r lmak suretiyle yerine uygulanmal, uygulamada haritalarda tarif edilen belli poligon ve röper noktalar ile arz üzerindeki do al yada yapay s n r yerlerinden yararlan lmal, haritada (A), (B) ve tavzih istemine konu (C) harfleri ile iflaretli bölümlerin kesinleflen hükümde adlar na tescil karar verilen hak sahipleri az yukar - da aç klanan haritada (A), (B) ve (C) harfleriyle gösterilen kesimlerin yüzölçümleri ve geometrik durumlar de ifltirilmeksizin hükmün tavzih edilebilece i düflünülmeli, daha aç k bir anlat mla sözü edilen bölümlerle ilgili hükmün özünü ve sözünü de ifltirmeksizin tavzihin yap labilece i düflünülmeli, uzman bilirkifliden keflfi izlemeye bilirkifli sözlerini denetlemeye imkan verecek flekilde ayr nt l gerekçeli rapor al nmal, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte de erlendirilerek tavzih istemi hakk nda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmelidir. Mahkemece böylesine bir araflt rma ve soruflturma yap lmaks z n yaz l flekilde hüküm kurulmas isabetsiz, tavzih isteyen davac OR un temyiz itirazlar bu nedenlerle yerinde görüldü ünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), gününde oybirli i ile karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 769 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/3705 K: 2006/3626 T: TAfiINMAZDA BULUNAN KUYUDAN SU ÇIKARTILMASI ATIK SU BEDEL TAfiINMAZDA BULUNAN KUYUDAN SU ÇIKARTILMASI DURUMUNDA ATIK SU SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (2560 SY m. Ek 5, 2560 SY m. 2/b, 23) Özet: Kendi tafl nmaz ndaki kuyudan su ç kartarak kullanan kiflinin eylemi kaçak su kullanma olarak de erlendirilemez. Ancak bu kiflinin kulland kuyu suyu kadar at ksu üretti i kuflkusuzdur. Bu durumda, at k sular n uzaklaflt r lmas konusunda davac kurumun hizmetlerinden yararland n n ve at ksular kanalizasyon flebekesi vas tas yla tafl nmaz ndan uzaklaflt rd n n saptanmas halinde tarife ile belirlenen at ksu bedelinden sorumlu tutulmas n n gerekti i de kuflkusuzdur. Taraflar aras nda görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yarg - tay'ca incelenmesi daval taraf ndan istenilmekle, temyiz isteminin süresinde oldu u anlafl lmakla dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin aç klamalar dinlendi. Gere i görüflüldü. Dava, niteli i ve içeri i itibariyle tacir ya da tacir say lan taraflar aras nda haks z fiilden kaynaklanan maddi tazminat alaca n n tahsili istemine iliflkindir. Mahkemece benimsenen uzman bilirkifli raporuna göre davan n k smen kabulüne karar verilmifl ise de, yetersiz bilirkifli raporu hükme esas al namayaca gibi, eksik araflt rma ve soruflturma ile de hüküm verilemeyece inden var lan sonuç davan n niteli ine, dosya kapsam nda toplanan delillere uygun düflmemifltir say l SK Genel Müdürlü ünün Kurulufl ve görevleri Hakk ndaki Kanuna 3305 say l kanunla eklenen Ek Madde 5 hükmü ile bu kanunun di er Büyükflehir belediyelerinde de uygulanmas imkan sa lanm fl, davac ASK Genel Müdürlü ü de an lan kanun hükümlerine göre kurulmufltur say l Kanunun 2/b maddesi hükmünde kullan lm fl sular ile ya fl sular n n toplanmas, yerleflim yerlerinden (uzaklaflt r lmas ve zarars z bir biçimde boflaltma yerine ulaflt r lmas vb. büyükflehir

6 770 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 belediyeleri bünyesinde ayr bir tüzel kiflilik olarak kurulacak su ve kanalizasyon idarelerinin görevleri aras nda say lm fl, 23. madde hükmü ile de kurulacak su ve kanalizasyon idarelerine su sat fl, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullan lm fl sular n uzaklaflt r lmas, septik çukurlar n boflalt lmas giderleri için tarifeler yapmak, tarifelerin tespiti ve tahsilatla ilgili usul ve esaslar belirlemek üzere yönetmelik ç karma yetkisi verilmifltir. Görev bölgelerinde, su ve kanalizasyon idarelerince yerine getirilecek bu hizmetin bir kamu hizmeti oldu u, kanun ve ç kart lacak yönetmelik ve yay nlanacak tarifeler uyar nca al nmas öngörülen bedellerin de bu hizmetin karfl l olarak al nan bir ücret olaca, abone olsun veya olmas n hizmetten yararlanan herkesin belirlenecek bu bedelleri ödemesi gerekti i kuflkusuzdur. Davac ASK Genel Müdürlü ünce yay nlanan Tarifeler Yönetmeli inin 5. maddesinde su abonesi ve at ksu (kullan lm fl su) abonesi olmak üzere iki tür abonelik say lm fl, 6. maddesi hükmünde kuyu aboneli i "Yeralt sular ndan kullanma ve sanayi suyu elde eden abonelikler" olarak tan mlanm fl, kuyusu bulunan kamu ve özel hukuk' tüzel kiflilerinin idareye baflvurarak kuyu abonesi sözleflmesi yapmak zorunda olduklar aç klanm fl, ayr ca yay nlanan "At k sular n Kanalizasyon fiebekesine Dejarj Yönetmeli i"nin 2. maddesi hükmünde at ksu kaynaklar Faaliyet ve üretimleri nedeniyle at ksu üreten konutlar, ticari binalar, endüstri kurulufllar, tar msal alanlar, kentsel bölgeler e itim kurulufllar, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kurulufl ve iflletmeler" olarak tan mland ktan sonra di er maddelerinde ilkeler ve yasaklar saptanarak, evsel ve endüstriyel at ksu kaynaklar n n kanalizasyon flebekesine veya al c ortama deflarj koflullar ve yine kanalizasyon flebekesinin bulunmad yerlerdeki at ksu kaynaklar n n uyacaklar esaslar, yönetmeli e ayk - r davran fl halinde yap lacak ifl ve ifllemler kapsaml biçimde aç klanm flt r. Davac ASK Genel Müdürlü ü, belirli dönemlerde yay nlad tarifelerle al nacak su ve at ksu bedellerini belirleyip duyurmaktad r. Toplanan ve de erlendirilen deliller ve özellikle yap lan keflif sonucu verilen uzman bilirkifli raporu içeri inden, davac n n daval ASK 'ye abone olmadan kendisine ait iflyerinin bahçesindeki kuyudan yer alt suyu ç kartarak tankere depolad, daha sonra da bu suyu yak t alan müflterilerin araçlar n n y kanmas nda kulland anlafl lmaktad r. Hükme dayanak yap lan uzman bilirkifli raporunda, abone olmadan kuyu suyu kullanan daval n n fiili kaçak su kullanma olarak de erlendirilerek ASK Tarifeler Yönetmeli inin 59. maddesi hükmüne göre kaçak su bedeli hesaplanm fl ve mahkemece de bu rapor benimsenmifl ise de, an lan yönetmelik maddesi, abone olmaks z n ASK kurumuna ait yer alt ve yüzeysel su kaynaklar ile su da t m flebekesinden su kullanmay kaçak kullanma olarak tarif etmekte ve bu fiillerin yapt r m n düzenlemektedir. Kendi tafl nmaz ndaki kuyudan su ç kartarak kullanan daval n n fiili, an lan madde hükmüne

7 Yarg tay Kararlar 771 göre kaçak su kullanma olarak de erlendirilemez. Ancak, daval n n kulland kuyu suyu kadar at ksu üretti i, at k sular n uzaklaflt r lmas konusunda davac kurum taraf ndan verilen hizmetlerden yararlanmas ve at ksular kanalizasyon flebekesi vas tas yla binadan uzaklaflt rmas halinde,tarife ile belirlenen at ksu bedelinden sorumlu tutulmas gerekti i de kuflkusuzdur. Ne var ki, mahkemece kuyu suyunun kullan ld y kama yerinin davac kurum taraf ndan verilen hizmetlerden yararlan p yararlanmad araflt r l p soruflturulmam fl, keflif yap lmas na ra men bu husus uzman bilirkifli raporunda da aç klanmam fl, bilirkifli taraf ndan bu olgu ve özellikle de at k sulara iliflkin at ksular n Kanalizasyon fiebekesine Dejarj Yönetmeli i" hükümleri hiç dikkate al nmadan rapor düzenlenmifltir. Eksik araflt rma ve soruflturmayla, yetersiz bilirkifli raporu dayanak yap - larak hüküm kurulamaz. Hal böyle olunca, öncelikle davac ya ait iflyerindeki y kama yerinin ASK kanalizasyon flebekesine ba l olup olmad n n, y kama yerinden ç kan at ksular n an lan yerden ne flekilde uzaklaflt r ld - n n sorulup saptanmas, bu konuda taraflarca gösterilen ve gösterilecek delillerin toplanmas, gerekirse keflfe kat lan bilirkifliden bu konuda ek rapor al nmas, daval n n at ksular n uzaklaflt r lmas için davac ASK taraf ndan verilen hizmetlerden yararlan p yararlanmad n n duraksamas z belirlenmesi, daval n n sorumlulu unun kapsam belirlenirken yaln zca "ASK Tarifeler Yönetmeli i" hükümlerinin de il, "ASK At ksular n Kanalizasyon fiebekesine Deflarj Yönetmeli i" hükümlerinin de göz önünde bulundurulmas ve özellikle de daval n n eylemi kaçak su kullanma say lmasa dahi, at ksular n uzaklaflt r lmas konusunda davac kurum taraf ndan verilen hizmetlerden yararlanmas halinde at k su bedelinden sorumlu tutulmas gerekti inin dikkate al nmas ve toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte de erlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araflt rma ve soruflturma ile yaz l flekilde hüküm kurulmas isabetsiz oldu u gibi, kabule göre de cra flas Kanununun 67. maddesi hükmünde yaz l icra inkar tazminat na karar verilebilmesi için borçlunun takibe itiraz nda haks z ç kmas n n yeterli olmad, ayn zamanda alaca n da likid ve muayyen olmas, gerçek miktar n n belirlenebilmesinin yarg lamay gerektirmemesi, bir baflka deyiflle alacak miktar n n taraflarca önceden kararlaflt r lm fl veya borçlu taraf ndan yap lacak basit bir araflt rma veya hesapla belirlenebilecek nitelikte olmas n n gerekti i, haks z fiilden kaynaklanan alacaklar n likid ve muayyen olmad, hükmedilecek gerçek zarar miktar n n yap lacak yarg lama sonucunda mahkemece belirlenece- i, bu tür alacaklar yönünden icra inkar tazminat na hükmedilemeyece i dikkate al nmaks z n davac n n icra inkar tazminat isteminin kabulüne karar verilmesi dahi isabetsiz, daval taraf n temyiz itirazlar bu nedenlerle yerinde görüldü ünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peflin al - nan harc n istek halinde daval ya iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi.

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı