YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI"

Transkript

1 YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2004/432 K: 2004/2485 T: YÖNET C N N TEMS L YETK S KAT MAL K OLMAYAN YÖNET C N N DAVA AÇAB LME OLANA I Özet: Kat malikleri kurulunca kendisine temsil yetkisi verilmeyen ve kat maliki olmayan yöneticinin malikler ad na dava açabilmesi olanaks zd r. (*) YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI Taraflar aras nda görülen davada; Davac, 1107 parsel say l tafl nmaza komflu 1106 parsel maliklerinin duvar yapmak suretiyle elatt klar n ileri sürerek elatman n önlenmesi iste inde bulunmufltur. Daval site yönetim kurulu temsilcisi, tecavüzlü durum varsa bile bunun komflu parsellerdeki kaymalardan meydana gelmifl olabilece ini, davan n reddi gerekti ini belirtmifl aksi halde tecavüzlü k sm n siteleri ad - na temliken tescili veya geçit hakk tesisine karar verilmesini istemifltir. Mahkemece davan n kabulü ile daval n n çekiflme konusu 1107 parsele elatmas n n önlenmesine karar verilmifltir. Karar daval vekili taraf ndan süresinde temyiz edilmifl olmakla. Tetkik Hâkimi fiükran Da l lgün'ün raporu okundu düflüncesi al nd. Dosya incelendi, gere i görüflülüp düflünüldü: KARAR Dava, çapl tafl nmaza elatman n önlenmesi iste ine iliflkindir. Mahkemece davan n kabulüne karar verilmifltir. Dosya içeri indeki belgelerden davan n A. Sahil Sitesi Yönetim Kurulu ad na YÖ taraf ndan aç ld anlafl lmaktad r. Çekiflme konusu 1107 parsel payl mülkiyet üzere olup. çok say da paydafl mevcuttur. Site yönetimi ad na dava açan davac n n tafl nmazla kayden ilgisi yoktur. Davada, gerçek ve tüzel kifliler ya da bunlar n yasal temsilcileri taraf olma ehliyetine sahiptir. Site kat malikleri yönetim kurulunun tüzel kiflili i ve bu nedenle taraf ehliyeti bulunmamaktad r. Kat malikleri kurulun- (*) Gön: Av. Hulki ÖZEL (Mersin Barosu)

2 2200 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 ca kendisine temsil yetkisi verilmeyen ve kat maliki olmayan yönetici taraf ndan aç lan davan n husumet yoklu u nedeniyle reddi gerekirken yaz l oldu u üzere hüküm kurulmas do ru de ildir. Daval taraf n temyiz itiraz yerindedir. Kabulü ile hükmün aç klanan nedenlerden ötürü HUMK un 428. maddesi gere ince BOZULMASINA, al nan peflin harc n temyiz edene geri verilmesine tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2005/12485 K: 2005/13765 T: MÜLK YET HAKKININ SINIRLARI KOMfiULUK HUKUKU MAL K SIFATI OLMAYAN KOMfiUNUN HAKLARI (TMK. M. 737; MK. m. 683) Özet: Mülkiyet hakk, tan d genifl hak ve yetkilerin yan nda baz ödevlerde yükleyen bir ayni hakt r. Bu nedenle bir tafl nmaz n maliki komflusuna zarar verecek her türlü taflk nl ktan kaç nmakla yükümlüdür. Komfluluk hukukundan kaynaklanan iddian n ileri sürülebilmesi için, mutlaka komflu tafl nmaz n maliki olunmas gerekmez. (*) Taraflar aras nda görülen davada; Davac, kayden maliki oldu u 228 parsel say l tafl nmaz n 200 m2 lik k sm n n otopark olarak kullan lmas için bedelsiz olarak Belediyeye terk edildi ini, bu parselden ifrazen oluflan 273 nolu parsellerine lojman yap ld n, daval larca amac d fl nda kaçak yap yap lmak suretiyle manzaran n kapat l p, hava ak m n n engellendi ini, kendi at k su giderlerine ba lant yap ld n ileri sürerek, muarazan n meni, y k m ve eski hale getirme iste inde bulunmufltur. Daval lar, davan n reddi gerekti ini savunmufllard r. Mahkemece, davan n reddine karar verilmifltir. Karar, davac taraf ndan süresinde temyiz edilmifl olmakla; Tetkik Hakimi Hülya Gerçeker'in raporu okundu, düflüncesi al nd. Dosya incelendi, gere i görüflülüp düflünüldü. (*) Gön.: Av. Refik HANSOY Av. fiefika HANSOY

3 Yarg tay Kararlar 2201 KARAR Dava, komfluluk hukukundan kaynaklanan elatman n önlenmesi, y - k m, eski hale getirme isteklerine iliflkindir. Mahkemece, davan n reddine karar verilmifltir. Davan n, aç klanan niteli ine göre, komfluluk hukukuna iliflkin Türk Medeni Kanununun 737. ve izleyen maddelerinde tan mlanan ilkeler çerçevesinde çözüme kavuflturulaca kuflkusuzdur. Bilindi i üzere; ça dafl hukuk sistemlerindeki tan m yla mülkiyet: genifl haklar, buna ba l yetkiler ile birlikte baz ödevlerin oluflturdu u bir hukuksal kurumdur. Baflka bir söyleyiflle mülkiyet, tan d genifl hak ve yetkilerin yan nda baz ödevler de yükleyen bir ayni hakt r. Medeni Kanunun 683. maddesinde "Bir fleye malik olan kimse hukuk düzeninin s n rlar içinde, o fley üzerinde diledi i gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir." hükmü getirilmek suretiyle mülkiyet hakk - n n kanunla k s tlanabilece ine iflaret olunmufltur. Bu do rultuda olmak üzere, tafl nmaz malikini komflusuna zarar verebilecek her türlü taflk nl klardan kaç nmakla yükümlü k lan ayn kanunun 737. maddesi komfluluk iliflkilerinden do an zorunlu ç kar çat flmalar n düzenlemifl, bir arada yaflamak durumunda olan, komflu tafl nmaz maliklerinin ekonomik, sosyal ç karlar n dengede tutabilmek için onlara katlanma ve kaç nma ödevleri yüklemifltir. O halde, bir toplumda birlikte yaflama olana sa layan insanc l, gerçekçi, zorunlu temel hukuk kural na göre, hakim; somut olay n özelli ini, tafl nmazlar n konumlar n, kullanma amaçlar n, niteliklerini, yöresel örf ve adetleri, toplumun do al ihtiyaç ve gerçeklerini gözönünde bulundurarak, komflular n birbirlerine göstermekle yükümlü olduklar ola an katlanma ve hoflgörü s n r n aflan bir taflk nl n bulunup bulunmad - n saptama, zarar giderici, önlemlerden en uygununu bulma, kaç n lmaz müdahaleleri yapmak suretiyle özverileri denklefltirme durumundad r. Bunun içinde zarar n niteli i, kapsam ve ne surette giderilece i yönünde taraflar n tüm delilleri topland ktan, gerekti inde yerinde keflif yap ld ktan sonra uzman bilirkiflilerden bilim ve tekni e uygun gerekçeli rapor al nmas zorunludur. Somut olaya gelince; davac kurum, daval n n komflu tafl nmazda imara ayk r nitelikte ve kaçak olarak yapt binan n kendi manzaras n kapatt n, havas n kesti ini ve kendi at k su borular na logar yapmak suretiyle ba lant kurdu unu ileri sürerek muarazan n men'i y k m ve eski hale getirme ile zarar n giderimini istemifltir. Mahkemece, bina yapmak suretiyle oluflumuna sebebiyet veren komflu parselde, davac n n mülkiyetten kaynaklanan bir hakk n n bulunmad belirtilerek davac n n korunmas gereken üstün hakk n n bulunmad ndan bahisle davan n reddine karar verilmifltir.

4 2202 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 Oysa, davada ileri sürülen iddian n içeri ine göre; davadaki istek, Türk Medeni Kanununun 683 ve takip eden madde hükümleri gere ince mülkiyetten de il, komfluluk hukukundan kaynakland aç kt r. Ancak, mahkemece bu konuda bir araflt rma yap lm fl de ildir. Hal böyle olunca, yukar da de inilen ilkeler çerçevesinde taraf delillerinin toplanmas, iddia ve savunma do rultusunda araflt rma, inceleme ve uygulama yap lmas, soruflturman n eksiksiz tamamlanmas, ondan sonra bir karar verilmesi gerekirken, yan lg l de erlendirme ile yaz l oldu u üzere hüküm kurulmas do ru de ildir. Davac n n temyiz itirazlar yerindedir. Kabulüyle hükmün HUMK'un 428. maddesi gere ince BO- ZULMASINA, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2005/13460 K: 2005/13858 T: "NAM-I MÜSTEAR" VEYA "MUVAZAA" SAVI KANITLAMA YÖNTEM YAZILI KANIT ( Gün ve 20/6 Say l Y BK.) Özet: Bir tafl nmaz n tapu kayd nda görünen mülkiyet durumunun gerçek olmad - na, baflka bir anlat mla mülkiyet olgusunun arkas nda gizlenen baflka bir ifllemin bulundu una yönelik olan ve uygulamada "Muvazaa" veya "Nam- müstear" bafll klar alt nda nitelendirilen savlar n yaz l kan t ile kan tlanmas gerekir. (*) Taraflar aras nda görülen davada; Davac, kayden maliki bulundu u 1286 parsel say l tafl nmaz n haks z olarak daval kullan m nda oldu unu ileri sürerek, elatman n önlenmesi ve ecrimisil iste inde bulunmufltur. Daval, davan n reddini savunup maliki oldu u çekiflmeli tafl nmaz - n teminat karfl l bedelsiz olarak dava d fl A ya sat fl suretiyle devretti- ini, A n n H ya, H n n S ye, S nin de davac ya temlik etti ini, ifllemlerin muvazaal oldu unu belirtip tapu iptali ve tescil iste iyle karfl dava açm flt r. (*) Gön.: Av. Hulki ÖZEL (Mersin Barosu)

5 Yarg tay Kararlar 2203 Mahkemece, as l davan n reddine, karfl davan n kabulüne karar verilmifltir. Karar, davac (karfl daval ) fia vekili taraf ndan süresinde duruflma istekli temyiz edilmifl olmakla, duruflma günü olarak saptanan Sal günü için yap lan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat AHY ile temyiz edilen vekili Avukat fim geldiler, duruflmaya baflland, süresinde verilen ve kay t olundu u anlafl lan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü aç klamalar dinlendi, duruflman n bitti i bildirildi, ifl karara b rak ld bilahare Tetkik Hakimi A. Sevil Çal ko lunun raporu okundu, düflüncesi al nd. Dosya incelendi gere i görüflülüp düflünüldü: KARAR Dava, elatman n önlenmesi ecrimisil; karfl dava tapu iptal-tescil isteklerine iliflkindir. Mahkemece, tapu iptal-tescil iste inin kabulüne, elatman n önlenmesi iste inin reddine hükmedilmifltir. Dosya içeri i ve toplanan delillerden; kayden davac ya ait 1286 parsel say l tafl nmaz n tarihli akitle sat fl yoluyla dava d fl Abdullah'a temlik edildi i, daha sonra an lan yerin iki el daha de ifltikten sonra tarihinde daval fiermin'e sat fl yoluyla intikal ettirildi- i anlafl lmaktad r. Kay t maliki davac tafl nmaz n daval (karfl davac ) Avni'nin iflgalinde bulundu unu ileri sürerek elatman n önlenmesini isterken karfl davas nda tafl nmaz n dava d fl Abdullah'tan ald borç karfl l inançl ifllemle devretti ini savunmufl, mahkemece bu savunmaya de er verilmek suretiyle hüküm kurulmufltur. Oysa, inanç sözleflmesi, inananla inan lan aras nda yap lan, onlar n hak ve borçlar n belirleyen, inançl muamelenin sona erme sebeplerini ve devredilen hakk n, inan lan taraf ndan inanana geri verme (iade) flartlar - n içeren borçland r c bir muameledir. Bu sözleflme, taraflar n n hak ve borçlar n kapsayan ba ms z bir akit olup, alacak ve mülkiyetin naklinin hukuki sebebini teflkil eder. Taraflar böyle bir sözleflme ve buna ba l ifllemle genellikle, teminat teflkil etmek veya idare olunmak üzere, mal varl na dahil bir fley veya hakk, ayn amac güden ola an hukuki muamelelerden daha güçlü bir hukuki durum yaratarak, inan lana inançl olarak kazand rmak için baflvururlar. Di er bir anlat mla, bu ifllemle borçlu, alacakl s na mal n rehin edecek, yani yaln zca s n rl ayni bir hak tan yacak yerde, mal n n mülkiyetini geçirerek rehin hakk ndan daha güçlü, daha ileri giden bir hak tan r.

6 2204 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 Sözleflmenin ve buna ba l temlikin, de inilen bu özellikleri nedeniyle, tafl nmaz inanç sözleflmesi ile satan kimsenin art k sadece, ödünç alm fl oldu u paray geri vererek tafl nmaz n kendisine temlik edilmesini istemek yolunda bir alacak hakk ; tafl nmaz, inanç sözleflmesi ile alan kimsenin de borcun ödenmesi gününe kadar tafl nmaz baflkas na satmamak ve borç ödenince de geri vermek yolunda yaln zca bir borcu kalm flt r. Di er bir bak fl aç s yla tafl nmaz n mülkiyeti inan lana (alacakl ya) geçmifltir. Tafl nmazda inanarak satan n (borçlu) mülkiyet hakk kalmad gibi, al c n n bu mülkiyet hakk üzerinde kurulmufl olan bir rehin hakk ndan da söz edilemez. Bu durumda; gayrimenkul rehini bak m ndan geçerlili i olan MK n n 873. maddesinin inanç sözleflmelerine dayal temlike konu tafl nmazlar bak m ndan uygulama yeri olmad da kuflkusuzdur. Nitekim bu düflünce Hukuk Genel Kurulu nun gün ve 1990/ say l karar nda da aynen benimsenmifltir. Bilindi i gibi, inanç sözleflmeleri, taraflar n karfl l kl iradelerine uygun bulundu u için, onlara karfl l kl borç yükleyen ve alacak hakk veren geçerli sözleflmelerdir. (Borçlar Kanunu mad.81) An lan sözleflmelerde, taraflar, sözleflmenin kendilerine yükledi i hak ve borçlan belirlerken, inançl ifllemin sona erme sebeplerini; devredilen hakk n inan lan taraf ndan inanana iade flartlar n, bu arada tabii ki süresini de belirleyebilirler. Bunun d fl nda, akde ayk r davran fl n yapt r m na da sözleflmelerinde yer verebilirler. Buna dair akit hükümleri de Borçlar Kanunu nun 19 ve 20 maddelerine ayk r l k teflkil etmedi i sürece geçerli say l r. nanç sözleflmesine ve buna ba l ifllemle alacakl olan taraf, ödeme günü gelince alaca n elde etmek için dilerse; teminat için temlik edilen fleyi "ifa u runa edim" olarak kendisinde al koyabilece i gibi; o fleyi, aç k art rma yoluyla veya serbestçe sat p sat fl bedelinden alma yoluna da baflvurabilir. Bu sonuçlar kendine özgü bu akdin tabiat nda mevcuttur. Sözleflme ile öngörülen ifa süresi içerisinde, s rf sözleflmeyi imkans z k lmak amac yla muvazaal olarak yap lan temliklerin yasal koruma alt nda tutulamayaca izahtan varestedir. Meri hukuk sistemimizde her hangi bir düzenleme olmamas na karfl n; inanç sözleflmelerinin, yukar da de inilen ilkeler çerçevesinde uygulama yeri bulan kendine özgü bir müessese oldu u, ö reti ve uygulamada kabul edilegelen bir olgudur. nanç sözleflmelerinin taraflar aras nda, onlar n gerçek iradelerini ve akitten amaçlad klar n yans tmas bak m ndan geçerli oldu u; taraflar na Borçlar Kanunu çerçevesinde nisbi haklar n talep etme olana n verdi i tart flmas zd r. Burada üzerinde durulmas gereken husus, tafl nmaz mallar yada flekle ba l akitlerde inanç sözleflmelerinin ne gibi hukuki sonuç do uraca d r. Di er bir anlat mla, sözleflmede öngörülen koflullar n gerçeklefl-

7 Yarg tay Kararlar 2205 mesi halinde, tafl nmaz mülkiyetinin naklinin sebebini oluflturup oluflturmayaca d r. Bilindi i üzere; uygulamada mesele, tarih 20/6 say l nançlar Birlefltirme Karar ile iliflkilendirilip, bu karar dayanak yap lmak suretiyle çözüme gidilmektedir. Söz konusu kararda; eski hukuka göre mümkün ve geçerli olan muvazaa ve nam- müstear iddialar n n, Medeni Kanunun yürürlü ünden sonra tafl nmaz mallar hakk nda dinlenip dinlenemeyece i tart fl lm flt r. An lan kararda; çeflitli sebep ve amaçlarla bir tafl nmaz kayd na gerçek malik yerine baflka bir nam ve bir sözleflmede akitlerden biri yerine üçüncü bir flahs n gösterilmesinin mümkün oldu u, bu gibi hallerde vekilin kendi nam na ve müvekkili hesab na yapt tasarruflarda oldu u gibi hukuki bir durum veya herhangi bir maksatla üçüncü flah slardan gerçe i gizleme gayesi güdülebilece i, "kötüniyetli ve haks z gizlemeler" d - fl nda, belirtilen olas l klara göre aç lacak bir davan n, gerçekten, ya mevcut bir hakka dayanarak bir el de ifltirme veya bir hakk n korunmas niteli ini tafl yaca ; bu durumun da, temsilciye vekalet iliflkisinde, mülkîyette halefiyet esas olarak kabul edilmifl bir husus olup, halefiyeti düzeltme amac yla öncelikle mülkiyetin vekile aidiyeti düflünülse bile, temsil hükümlerine ayk r oldu undan bunun korunmas ve devam na hükmolunamayaca, zira Borçlar Kanunu nun "müvekkil vekiline karfl muhtelif borçlar n ifa edince vekilin kendi nam na ve müvekkili hesab na üçüncü flah staki alaca müvekkilin olur" hükmünün bu düflünceyi do rulad, öte yandan gerek tafl n r, gerek tafl nmaz mallara iliflkin olsun nam- müstear hadiselerinde, meselenin bir istihkak ve mülkiyet davas niteli- ini geçemeyece inden, ne resmi senet, ne de flekil meselesinin bahse konu olamayaca, meselenin akitte ve isimde muvazaay kapsam na alan Borçlar Yasas n n 18. maddesi kapsam nda düflünülmesinin kanunun amac na uygun düflece ine, de inildikten sonra sonuçta, nam- müstear davalar n n dinlenebilir ve yaz l delil ile ispat n n mümkün oldu una, hükmolunmufltur. çtihad Bilefltirme kararlar n n konular yla s n rl, sonuçlar yla ba lay c bulundu u tart flmas zd r. Nam- müstear için düzenleme getiren 1947 tarihli karar n, teminat amac yla temlike dair inanç sözleflmelerini kapsad da kuflkusuzdur. Uygulamada an lan sözleflmeler gerek özü, gerek iflleyifli aç s ndan, genelde muvazaa, özelde ise nam- müstear bafll klar alt nda nitelendirile gelmektedir. Belirtilen çtihad Birlefltirme Karar nda da de inildi i üzere; inanç sözleflmeleri bir yandan mülkiyeti nakil borcu do urmas bak m ndan taraflar ba lay c, di er yandan, mülkiyetin naklinin sebebini teflkil etmesi aç s ndan tasarruf ifllemlerini bünyesinde bar nd ran sözleflmelerdir. Bu durumda koflullar n oluflmas halinde tafl nmaz mülkiyetini nakil özelli ini tafl d kabul edilmelidir.

8 2206 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 çtihad Birlefltirme karar n n sonuç bölümünde ifade olundu u üzere, inançl iflleme dayal olup dinlenilirli i kabul edilen iddialar n ispat, flekle ba l olmayan yaz l delildir. nanç sözleflmesi olarak adland r lan bu belgenin sözleflmeye taraf olanlar n imzas n içermesi ve en geç sözleflme konusu ifllem tarihinde düzenlenmifl olmas gereklidir. Bunun d fl ndaki bir kabul, hem çtihad Birlefltirme Karar n n kapsam n n geniflletilmesi, hem de tafl nmazlar n tapu d fl sat fllar na olanak sa lamak anlam n tafl yaca ndan kendine özgü bu sözleflmelerle ba daflt r lamaz. Somut olaya gelince; daval (karfl davac ) taraf ndan dosyaya sunulan tarihsiz belgenin yukarda sözü edilen tarih 20/6 Say l nançlar Birlefltirme Karar nda öngörülen inançl ifllemin belgesi niteli- inde oldu u kabul edilemez. Hal böyle olunca, kan tlanamayan tapu iptal-tescil davas n n reddine, kayda de er verilmek suretiyle elatman n önlenmesi davas n n kabulüne, ecrimisil iste i bak m ndan da gerekli araflt rman n yap larak ecrimisile de karar verilmesi gerekirken yaz l oldu u üzere hüküm kurulmas do ru de ildir. Davac ( karfl daval ) fia'n n temyiz itirazlar yerindedir. Kabulü ile hükmün aç klanan nedenden ötürü HUMK'un 428. maddesi gere ince BOZULMASINA, tarifesinde yürürlü e giren Avukat Ücreti Tarifesinin 14. maddesi gere ince gelen temyiz eden vekili için 450,00 YTL duruflma Avukat paras n n temyiz edilenden al nmas na, al nan peflin harc n temyiz edene geri verilmesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

9 Yarg tay Kararlar 2207 YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2005/3593 K: 2005/5238 T: ELATMANIN ÖNLENMES VE ECR M S L DAVASI VEKALET ÜCRET Özet: Elatman n önlenmesi ve ecrimisil davalar nda olumlu karar verilmesi durumunda, dava dilekçesinde belirtilen ve itiraza u ramayan dava de eri üzerinden avukatl k ücretine hükmedilmesi gerekirken, keflfen saptanan yarg lama aflamas nda harc tamamlanmayan de er üzerinden ücret tayini do ru de ildir. Taraflar aras nda görülen davada; Davac lar, kayden paydafl bulunduklar 8906 parseldeki paylar na karfl l k olan ba ms z bölümü daval n n haks z olarak iflgal etti ini ileri sürüp; elatman n önlenmesi ve ecrimisil talebinde bulunmufllard r. Daval, davac lara ait paylar n mahkeme karar ile iptal edildi ini, davac lar n davada davac s fatlar n n kalmad n belirtip davan n reddini savunmufltur. Mahkemece, daval n n müdahalesinin sabit oldu u gerekçesiyle davan n k smen kabulüne karar verilmifltir. Karar, daval taraf ndan süresinde temyiz edilmifl olmakla; Tetkik Hakimi Berna Dizdaro ullar Koç un raporu okundu, düflüncesi al nd. Dosya incelendi, gere i görüflülüp, düflünüldü. KARAR Dava, elatman n önlenmesi ve ecrimisil isteklerine iliflkin olup, kayden davac lar n paydafl bulundu u 8906 parsel say l tafl nmaza daval - n n hakl ve geçerli bir neden olmaks z n elatt anlafl lmaktad r; öyle ise bu olgu benimsenerek davan n kabul edilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Daval n n bu yöne de inen temyiz itirazlar yerinde de ildir. Reddine. Ancak, davac lar vekili yarar na dava dilekçesinde belirtilen ve itiraza u ramayan dava de eri üzerinden avukatl k paras na hükmedilmesi gerekirken, keflfen saptanan yarg lama aflamas nda harc tamamlanmayan de er gözetilerek fazla ücret tayini do ru de ildir. Daval n n bu yöne de inen temyiz itirazlar n n kabulü ile hükmün aç klanan nedene hasren HUMK un 428. maddesi gere ince BOZULMASINA, peflin harc n temyiz edene geri verilmesine tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004 PAYDAfiLARIN HAKLARI ECR M S L KÖTÜN YETL Z LYET ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK (TMK m. 2, 693, 993, 995) Özet:

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARG1TAY 7. HUKUK DA RES E: 2005/1933 K: 2005/1890 T: 7.6.2005 TAVZ H YOLUYLA LER SÜRÜLEB LECEK STEMLER HÜKMÜN ÖZÜNÜ VE ÇER N DE fit RECEK N TEL KTE TAVZ H STENEMEYECE ( HUMK

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES

YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/7007 K: 2005/552 T: 31.1.2005 ARAÇ K RALAMASI HAKSIZ EYLEM K RALAMA fi RKET N N SORUMLULU U* (2918 SK m. 3, 85/1) Özet: Dört günlü üne kiralanm

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI VEKİLLERİ DAVALI KONU : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat Ankara : Av.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 139! 1. GENEL B LG Dursun Ali TURANLI * nflaat ifllerinin tan mlanmas hem muhasebe hem de vergi aç s ndan önem tafl maktad r. nflaat n türüne göre farkl muhasebelefltirme ve vergilendirme

Detaylı

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No: 2010/868 İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Vekili : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU YARGITAY KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2614 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E : 2006/9-374 K : 2006/382 T : 1 4. 0 6. 2 0 0 6 fi HUKUKU FAZLA ÇALIfiMA

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

Hukuk ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN AÇTIĞI İŞE İADE DAVASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI. Karar İncelemesi

Hukuk ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN AÇTIĞI İŞE İADE DAVASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI. Karar İncelemesi 75 ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN AÇTIĞI İŞE İADE DAVASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI Karar İncelemesi Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas No: 2011/8467 Karar No: 2012/1744 Tarihi: 13/02/2012 Karar Özeti: 4857 Sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BÖLÜM V PERSONEL KONULARI

BÖLÜM V PERSONEL KONULARI BÖLÜM V PERSONEL KONULARI 211 PERSONEL YÖNETMEL N N KANUN DAYANA I Oda, Borsalar ve Birli imizin kurulufl kanunu olan 5590 say l Kanunun Personelin Özlük Haklar ve Ayr lma Tazminat bafll kl 86 nc maddesi;

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine

T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine TAZM NATLARIN HUKUKSAL VE VERG SEL BOYUTU Ercan ALPTÜK Gelirler Baflkontrolörü I- G R fi T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine yönelik olarak zarar verenler ile ekonomik

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KUR ULUŞ: OCAK-1975, YIL: 31 SIRA SAYI: 363

KUR ULUŞ: OCAK-1975, YIL: 31 SIRA SAYI: 363 KUR ULUŞ: OCAK-1975, YIL: 31 SIRA SAYI: 363 CİLT: 31 MAYIS - 2005 SAYI: 5 f w \ r 1 ' Sahibi : Yargıtay Adına, Birinci Başkan Osman ARSLAN Yayın Müdürü : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU TASNİF

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı