Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Takn Tehlike Alanlarnn Oluturulmas: Samsun Terme Örnei Serdar Sürer*, Baar Bozolu*, Taha Emre Erdin** *Hidrosaf Yazlm, Teknokent ODTÜ, Ankara, ** Akar-su Mühendislik, Mustafa Kemal Mah., Ankara ÖZET Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi tarafndan kabul edilen takn risklerinin deerlendirilmesi ve yönetimi olan takn direktifi kapsamnda üye ülkelerin takn tehlike ve takn risk haritalarn oluturmalar beklenmektedir. Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan sonra son yllardaki taknlardan gayri safi milli haslaya oran bakmndan en olumsuz etkilenen üçüncü ülke konumundadr. Bu kapsamda bu çalmada Samsun-Terme ilçesi için takn tehlike haritalar oluturulmutur. Proje alan için yinelemeli pik takn debileri Terme çay üzerinde bulunan 2245 Gökçeli akm gözlem istasyonundan elde edilen akm deerlerine noktasal frekans analizi yöntemi uygulanarak elde edilmitir. Terme Çay proje alan Karadenizden balayarak menbaya doru 6 kmlik ksm kapsamaktadr. Terme Çay membasnda yaplmas planlanan Salpazar Barajnn takn depolamasnda olumu etkisi olmayaca kabul edilmitir. Hidrolik modelleme 1-B ve 2-B olarak yaplmtr. Bu kapsamda MIKE-11 ve MIKE-21 programlar kullanlmtr. 1-B modellemenin çözümünde nehir yata boyunca hidrolik parametrelerin hesaplanabilmesi için ak yönüne dik olarak hazrlanan kesitler çalma alanna ait saysal yükseklik modelinden (SYM) elde edilmitir. 2- B modellemede mevcut SYM kullanlmtr. Mevcut binalar da dikkate alnarak çalmada kullanlan SYM i düzenlenmitir. Her iki modellemede snr koullar olarak menbada uygun yinelemeli hidrograf, mansapta ise zamanla deien deniz seviyesi kullanlmtr. Temmuz 2012 ylnda meydana gelen olayda gözlenen debi ve su seviyeleri dikkate alnarak model kalibre edilmitir. Kalibrasyon srasnda Manning pürüzlülük deeri dikkate alnm, yersel örnekleme ve nehirin fiziksel özellikleri dikkate alnarak Cowan yöntemi ile uygun pürüzlülük deeri bulunmutur. Kalibre edilen 2-B model ile 100 yl tekerrürlü takn tehlike haritas oluturulmutur. Nehir üzerinde yer alan köprüler de sisteme entegre edilmitir. Terme merkezinde yer alan iki adet köprünün dere yatan daraltmasnn yan sra, köprü üst kotlarnn sa ve sol sahildeki takn yata kotlarndan daha yüksek seviyede olmas takn risk faktörünü daha da artrd gözlenmitir. Corafi Bilgi Sistemleri tabannda gerçekletirilen çalmada mevcut arazi kullanm, yollar ve binalar dikkate alnarak takn risk haritalar elde edilmitir. Takn risk haritalarn oluturmada su derinlii ve su hz dikkate alnarak haritalar oluturulmutur. Anahtar Kelimeler: Takn tehlike haritas, 2-B takn modelleme, Samsun-Terme Developing Flood Hazard Maps: Case Study Samsun-Terme SUMMARY According to the flood directive accepted by European Parliament and Council of Ministers, flood hazard and risk maps must be developed by the member countries. Turkey is the third

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon country after Czech Republic and Romania, which has been affected in worse according to the last years flood hazards ratio to gross national product. Regarding to the flood hazard map development, flood hazard maps for Terme creek have been developed as case study. The flood hydrographs having different return periods were calculated by applying point frequency analysis to discharge observations at gaging station, 2245-Gökçeli. The project site covers the area starting from Black sea side to 6km upstream of Terme creek. It is assumed that Salpazar Dam which is planned at the upstream of Terme creek will not affect the attenuation of flood. 1-D and 2-D hydrodynamic modeling was done by using MIKE-11 and MIKE-21 programs. In 1-D modelling the x-sections were obtained from digitial elevation model (DEM) of the area. In 2-D modelling the available DEM was used. The available DEM was corrected by integrating the buildings into the DEM. In each model, hydrographs having different return periods for upstream and dynamic sea level for downstream were used as the boundary conditions.the model was calibrated according to the discharge and water level observations made in the flood event occured in July During calibration studies Manning parameter was used and to be physically meaningful Manning value was also estimated by using Cowan method. Flood hazard map for Q100 was obtained from the calibrated 2-D model. All the bridges were also integrated into the model. Due to the contraction in the x-section caused by two bridges in the town center and having higher base level compared to flood plain area level, it is observed that the flood risk was increased in the area. The flood hazard maps were obtained by considering the roads, buildings and recent land use within the GIS framework. Water depth and velocity were considered in flood hazard definition and mapping. Keywords: Flood Hazard Map, 2-D modeling, Samsun-Terme 1.GR Avrupa Takn Direktifi (Direktif 2007/60/EC) dorultusunda öncelikle takn risk kavramnn belirlenmesi, daha sonra takn tehlike ve takn risk haritalarnn oluturulmas, nihayetinde takn risk yönetim strateji planlarnn gelitirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Devlet Su leri Genel Müdürlüü tarafndan ihale edilen Samsun-Havza, Terme ve 19 Mays lçe merkezlerindeki derelerin takn tehlike alanlarnn belirlenmesi mühendislik hizmetleri kapsamnda takn tehlike alanlar modellemesi gerçekletirilmitir. Bu çalmada proje kapsamnda gerçekletirilen Terme Çaynn Terme lçesinin giriinden itibaren Karadeniz e kadar olan ksmnda takn tehlike alanlarnn belirlenmesi çalmalar anlatlmaktadr. Bu kapsamda takn risk haritalar için gerekli takn tehlike alan haritalar oluturularak Terme lçe merkezinin olas bir takn durumuna hazrlkl olmas amaçlanmaktadr. Takn alanlarnn belirlenmesi için gerekli ölçümler pekçok nehir için bulunmamaktadr. Bu nedenle modelleme çalmalar takn alanlarnn belirlenmesinde skça kullanlmaktadr. Bu modeler karmaklk derecelerine bal olarak en basit yaklamda su yüzü düzleminin saysal yükseklik modeli ile çaktrlmas ile elde edilebildii gibi Navier-Stokes denklemlerinin üç boyutlu olarak çözümünün saland daha kompleks modeler (Thomas ve Williams, 1995; Younis, 1996) olarak karmza çkmaktadr. Takn alanlarnn belirlenmesi çok basit deildir. Menderesli nehir yapsndaki akmn üç-boyutlu olduu bilinmektedir ve kanal ile takn alan arasnda kuvvetli kayma düzlemi olumaktadr (Knight ve Shiono, 1996). Bu karmak yapnn çözümlenmesinde kullanlacak model mümkün olduunca basit ve kullancnn talep ettii bilgiyi eldeki verinin kullanlmas ile salamas gerekmektedir. Popüler yaklam olarak imdiye kadar hidrolik modellemede 5-50km nehir boy kesitlerinde bir boyutlu sonlu farklar çözüm yöntemi ile St Venant denkelemlerinin çözümü gerçekletirilmitir (Fread 1993; Erivine ve MacLeod, 1999). Bu modelleme yöntemine örnek olarak MIKE11, FLUCOMP ve HEC_RAS verilebilir. Özellikle ehir taknlarnda veya suyun takn alanndan çkarak yüzeyde hareketinin modellenmesinde iki boyutlu sonlu farklar ve sonlu eleman modellerinin kullanlmas gerekmektedir. Bu modelleme yöntemi ile nehir hidroliinin daha gerçekçi olarak ifade edilmesi salanmaktadr (Feldhaus vd., 1992; Bates ve Too, 2000).

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon METODOLOJ Projenin hidrolik modelleme çalmalar kapsamnda gerek 1-Boyutlu gerekse 2-Boyutlu hidrodinamik modelleme yaklamlar dikkate alnm ve MIKE 11 ve MIKE21 programlar kullanlarak 1-Boyutlu ve 2-Boyutlu hidrodinamik modelleme yaplmtr. 1-Boyutlu Hidrolik Modelleme 1-Boyutlu hidrolik modelleme kapsamnda MIKE 11 modeli kullanlmtr. Bu modelde süreklilik ve momentumun korunumu dikkate alnarak, uygun matematiksel denklemler çift taramal algoritma uygulanarak sonlu farklar yöntemiyle çözülür. Hidrolik model hesaplar, nehir yata boyunca Q-noktalar ve H-noktalar olarak snflandrlan yerlerde debi ve su seviyesi deerlerinin belirlenmesi için yaplmaktadr. H-noktalar her kesitte temin edilmekte olup; Q-noktalar otomatik olarak ardk H-noktalarnn ortasnda ve hidrolik yaplarda yer alr. Model parametrelerinin ifade edilmesi için nehir yata boyunca ak yönüne dik olarak hazrlanan kesitler kullanlr. Kesitlerin alnma skl arazi koullar tarafndan belirlenir. Etken faktörler nehir yata kesitindeki ve eimindeki deiimler, sürtünme katsaysndaki deiim, sanat yaplar, ana kol-yan kol etkileimi olarak sralanabilir. Kurulan modelin kararl olup olmadn belirlemek amac ile zaman ve mesafe aral dikkate alnarak elde edilen Courant says kullanlmaktadr. Courant says aadaki formülle hesaplanr; (1) Hz, zaman ve mesafe faktörlerine bal hesaplanan Courant says hidrolik modellemenin saysal açdan kararl ve tutarl sonuçlar verebilmesi için önemlidir. Bu yüzden maksimum Courant sayssnn 1 den az olmas gerekmektedir. ii) 2-Boyutlu Hidrolik Modelleme 2-Boyutlu hidrolik modelleme kapsamnda MIKE 21 modeli kullanlmtr. MIKE-21 modeli süreklilik ve momentum denklemlerini Alternating Direct Implicit metodu kullanarak çözer. Bu çözüm sonucu ortaya çkan denklem kümeleri Double Sweeping algoritmas kullanlarak tekrar çözülür. Bu ekilde tüm çalma alannn saysal arazi modeli kullanlarak hidrolik modelleme yaplabilir. Modelleme çalmalarda hem Hidrolik analiz hem de Saysal analiz prensiplerine uyum temin edilmelidir. 1 ve 2-Boyutlu modeller deerlendirildiinde kentsel taknlar için 2-Boyutlu modelin en uygun model olduu söylenebilir. 1 boyutlu model kesitler aras çalp var olmayan ksmlar enterpole ederken 2-Boyutlu model piksel baznda gridler üzerinde çalarak bütün araziyi hesap dahilinde inceler. Bunun yannda, bir boyutlu modelin tek bir dorultuda yapt hesaplar 2-Boyutlu modelin x ve y kordinatlarnn ikisini de kullanarak takn sahalarndaki yaylm göstermesinin yannda yetersiz kalmaktadr. 2-Boyutlu çözüm salayan MIKE-21 üç fakl grid türünde çalabilmektedir. Seçilen grid modelleme çalmasn dorudan ve büyük oranda etkiledii için arazi artlarna en uygun grid modeli sahay temsil edecek ekilde seçilmelidir. Esnek grid sistemi genellikle açk alanlarda olmak üzere arazi kotunun sk deimedii haritalarda rahatlkla kullanlabilir. Ani arazi deiikliklerinin olduu yaplamann görüldüü haritalarda esnek grid yöntemi hava fotoraf gibi detayl yaplan haritalamalar için uygundur. Aksi halde stabilite problemi yaanmas kaçnlmazdr. Esnek gridde grid aral düürüldükçe (yükseklik farklarn yakalamak için) model çalma süresinde de dikkate alnmas gereken uzamalar görülür. Bunun yannda Tekli Grid sistemi piksel baznda dikdörtgen gridler kullanarak çeitli dorultularda suyun akmn ve akm deiimini modelleyebilmektedir. Yaplamann sk görüldüü bölgelerde düük grid aralyla çaltrlan model, yaplarn hepsini tanmlayarak su dalmn en gerçekçi ekilde temsil eder.

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon 2.ÇALIMA ALANI ve VER Proje alan Orta Karadeniz Bölgesinde Samsun linin 58 km dousundaki Terme lçesi içerisinden geçen Terme Çay nn, Karadeniz den itibaren takriben 6 km lik bölümünü kapsamaktadr. Proje alannn genel görünümü ekil 1 de verilmitir. ekil 1: Terme lçe Merkezi Genel Görünüm Proje alanna ait hidroloji çalmasnda Terme Çay üzerinde Terme Köprüsü AG (Ya Alan: 436,4 km2), Gökçeli AG (Ya Alan: 232,8 km2) ve yan kol olan Deirmendere üzerinde Salpazar (Ya Alan: 74,5 km2) akm gözlem istasyonlar mevcuttur yllarna ait aylk akm gözlem deerleri bulunan AGI ye ait akm deerleri kullanlarak noktasal frekans analizi ile farkl dönü aralklarna sahip takn debileri elde edilmitir. Terme Çaynn membasnda yan kol olan Deirmendere üzerinde, Planlama raporu DS 7. Bölge Müdürlüü tarafndan 2009 ylnda hazrlanan Salpazar Barajnn yaplmas planlanmaktadr.proje takn çalmas memba gelimeli olarak Salpazar Baraj olmas durumunda da hesaplanmtr. Ancak Salpazar Baraj nn olmas durumunda proje yerindeki takn durumuna olumlu etkisinin olmad görülmütür. Çünkü Salpazar Baraj nda takn hacmi braklmam ve dar bir vadide bulunduundan uygulanan öteleme hesaplar sonucunda giren debinin fazla krlmadan çkmakta olduu belirlenmitir.bu sebeple barajn etkisi ihmal edilerek memba gelimesiz olarak hesaplanan takn debileri proje takn debileri olarak kabul edilmitir.proje takn debileri olarak Terme Çay üzerinde bulunan Gökçeli AG den noktasal olarak hesaplanan takn debileri kabul edilmesi uygun görülmütür. Proje alannn membasnda yer alan AGI de ve proje yerinde alan oran ile hesaplanan yinelenmeli pik takn debileri (m 3 /sn) Tablo-1 de özetlenmektedir. Alan oranyla proje bölgesine tanan pik debiler ve AG de ölçülen deerlerin arasndaki farklar yukarda gözlenmektedir. Proje alannn membanda kalan AG den proje alanna kadar olan bölüm karakteristlik olarak menderesli bir yapda olup oldukça düük bir eime sahiptir. Bu bilgiler dorultusunda Terme Köprüsü AG ve Gökçeali AG nin birlikte açk olduu kstl süre karlatrldnda membada ki Gökçeali AG den Terme Köprüsü AG ye kadar olan ksmda ötelenen takn pikinde düülerin olabildii gözlenmitir. Bütün bu artlar düünüldüünde kstl olan bu karlatrma süreci ve arazi artlar göz ard edilmemelidir. Sonuç olarak oluturulacak takn haritalar için AG de ölçülen mevcut deerler (ötelenme olmakszn proje alanna tanm gibi) dikkate alnmtr.

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Tablo 1. AGI22-45 ve proje alannda hesaplanan çeitli yinelemeli takn pik debileri 2-yl 5-yl 10-yl 25-yl 50-yl 100-yl 500-yl AGI Pik Debi (m3/sn) Proje Alan Pik Debi (m 3 /sn) Boyutlu modelleme kapsamnda gerekli veriler: Saysal yükseklik modeli, Binalar, yollar, Memba ve mansap Snr Koullar, Manning Sürtünme Katsays, Mevcut sanat yaplar olarak saylabilir. Çalma alanna ait saysal yükseklik modeli 1/5000 ölçekli haritalardan elde edilmitir. Çalma alannda yer alan yol ve binalar da saysal yükseklik modeline katlarak takn modellemesinde kullanlacak saysal arazi modeli elde edilmitir (ekil 2). ekil 2. Çalma alanna ait saysal arazi modeli Modelin kullanmnda memba ve mansap snr koullarnn Hidrolojik ve Hidrolik olarak tanmlanmas gerekmektedir. Memba snr koulu farkl tekerrür yllarna sahip takn hidrograflar kullanlarak ifade edilmitir. Mansaptaki hidrolik koullar Terme Çaynn Karadeniz e döküldüü yerdeki su seviyesi esas alnarak ifade edilmitir. Deniz su seviyesi takn annda sabit kalmayarak deiim gösterecektir, bu nedenle mansap snr koulu olarak deiken su seviyesi kullanlmtr. Manning pürüzlülük katsays araziden elde edilen örnekler kullanlarak Cowan metoduna göre belirlenmitir. Cowan Metoduna göre Manning pürüzlülük katsays hesab aadaki formüle göre hesaplanmaktadr n=(n 0 +n 1 +n 2 +n 3 +n 4 )xm (2)

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Bu denklemde; n0 katsays: Dere yatann özelliklerine baldr. n0 katsaysnn belirlenmesinde elek analizi sonuçlar kullanlmtr. n1 katsays: Kanal düzensizliini içeren düzeltme katsaysdr. n2 katsays: Kanal kesitinin ekil ve boyutundaki deimeyi içeren düzeltme faktörüdür. n3 katsays: Kanalda mevcut engelleri içeren düzeltrne faktörüdür. n4 katsays: Kanalda mevcut olan bitki örtüsüne göre tayin edilir. m katsays: Kanalda mendereslenme (kvrm) düzeyine göre belirlenen bir katsaydr. Bölgede sanat yaps olarak 8 adet köprü bulunmaktadr. Bu bölgede bulunan köprüler CBS ortamna ilenerek modelleme çalmalar srasnda kullanlmtr. 2. MODELLEME VE TARTIMA Terme Çay takn modellemesinde 2-Boyutlu hidrolik modelleme yaklamnn tekli grid çözüm yöntemi kullanlmtr. Bu yaklamn seçilme nedenleri; i-terme Çay proje giri ksmnda menderesli bir yap göstermesi, ii-derenin slah olan kesminde akm 1-Boyutlu özellik gösterse de dere yatandan tama durumunda 2-Boyutlu modelleme gerekli olmaktadr. iii-takn yata boyunca mevcut olan binalarn suyun hareketine olan etkileri dikkate alnarak 2-Boyutlu modellemenin tekli grid yaklam kullanlarak uygulanmas uygun bulunmutur. iv-2-boyutlu modellemenin çoklu grid ve esnek grid yaklamlarnda yaanabilecek kararllk problemi ve gerekli altlklarn oluturulmas için elzem girdilerden biri olan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin mevcut olmamas nedeniyle sabit grid yöntemi kullanlmas tercih edilmitir. Modelleme çalmalarnda kullanlan modelin kalibrasyonu önemlidir. Geçmi yllarda oluan taknlarn modellenmesi sonucunda kullanlacak model kalibre edilmelidir Temmuz aynda meydana gelen olayda Terme Çay nn slah edilmi ksmndan suyun tamadan geçtii gözlendii DSI yetkilileri tarafndan raporlanmtr. Kullanlan modelin kalibrasyonunun yaplabilmesi için öncelikle Temmuz 2012 olay hem 1-Boyutlu hem de 2-Boyutlu olarak çallmtr. Model çalmalar üzerinde Manning pürüzlülük deeri doal yatakta 0.03, slahl alanda 0.02 alnarak piki 510 m3/s olan hidrograf (Q5 hidrograf) yataktan minimum tama ile geçirilmitir. Membada doal dere yatanda suyun yataktan bir miktar çkm olduu gözlense de projeli kesit debiyi geçirmektedir. 1-Boyutlu model çalmalar için MIKE11 program kullanlmtr. Bu kapsamda öncelikli olarak, oluturulan saysal yükseklik modeli üzerine arazi durumunu en iyi temsil edecek yaklak 100 metre aralklardan kesitler alnmtr. Kesit aral seçilirken dere yatanda oluabilecek deiiklikler olabildiince temsil edilmeye çallm ve gerekli bölgelerde metre aralklarla kesit alnmtr. Bunun yannda modelde kullanlacak sanat yaplarn en iyi ekilde temsili için sanat yaplarnn hemen öncesinden ve hemen sonrasndan kesit alnarak, modelleme çalmalarnn gerçee uygunluu salanmtr (ekil 3). Takn tehlike alanlarnn belirlenmesi amac ile 2-B modelleme MIKE21 program ile gerçekletirilmitir. Pürüzlülük katsaylar arazinin tamamn tanmlayabilecek bir yüzey eklinde modele tanmlanmtr. Bu altlk oluturulurken; pürüzlülük raporundaki deerler, saha gözlemleri, CORINE veri taban ve kalibrasyon çalmalar dikkate alnarak çallmtr. Dere yatanda slah edilmi kesim ve slah edilmemi kesim için iki farkl manning deeri kullanlmtr (n=0.02 ve n=0.03). Dere kenarnda hazrlanan takn koruma amaçl alanlarda manning deerleri yüksek seçilerek n=0.066 deeri kullanlmtr. ehirlemenin olduu bölümlerde ise düen pürüzlülük dikkate alnarak n=0.016 deeri kullanlmtr. Ayrca köprülerde hidrolik açdan oluacak sorunlar takn alann dorudan etkileyecei için köprü altlarnda rusubat birikimi ve engeller göz önüne alnarak Manning deeri dere yatandan daha yüksek belirlenmitir. Bütün bu altlklar hazrlandktan sonra istenilen takn tehlike haritalarnn oluturulmas amacyla programa Q100 hidrograf verilmi ve sonuçlar elde edilmitir. Elde edilen haritalar üzerinde su derinlii, hz vektörleri, anlk debiler gibi deerler gözlenebilmektedir. ekil 4 de hz vektörlerinin görüldüü anlk bir görüntü verilmitir. Bu

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon görüntüde krmz olan ve hzn yükseldii bölge iki köprü arasndaki daralmadan dolay olutuu gözlenebilmektedir. Avrupa Birlii Takn Direktifi dorultusunda birçok ülkede üretilmi takna ait tehlike ve risk alanlarn belirlemek amac ile temel olarak iki farkl haritalama metodu seçildii gözlenmitir. lk olarak üretilmekte olan su yükseklikleri tematik haritas söylenebilir. ekil 5 de Terme lçe merkezine yaknlatrlm olarak Q100 debisi için su yükseklikleri tematik haritasnn 1/ ölçekli toporafik haritalar üzerindeki deiimi görülmektedir. Bu ekilde dört farkl su yükseklii snf kullanlm olup, Avrupa Birlii Takn Direktifi yönergeleri ile hazrlanan tematik haritalara ait aralklar ve renklerle ifade edilmitir. ekil 3.1-Boyutlu modelleme sonucu ekil 4. 2-BBB modelleme sonucunda arazide bulunan köprüler çevresindeki su derinlii ve hz vektörlerinin deiimi

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Buna ek olarak tematik ekilde bir dier takn tehlike alanlarnn ifade edilmesi yaklam ise su yüksekliklerine dier baz hidrolik deikenleri de eklemek metodu ile yaplmaktadr. Özellikle ngiltere, Fransa ve Hollanda daki çalmalarda 100-yl, 500-yl ve üzeri tekerrürlere ait yüksek debili hidrograflarla yaplan modelleme çalmalarnda üretilen takn tehlike alanlar haritalarnda kullanlan ngilizce ad Hazard Rating (HR) olarak da bilinen Türkçe olarak Tehlike Derecesi olarak da ifade edilebilecek endeks sonucunda daha gerçekçi takn tehlike alanlar haritalar üretilebilmektedir. Bu endeksin hesaplanmas aadaki formül dorultusunda yaplabilmektedir. TD = [Derinlik x (Hz +0.5)] + Süprüntü Faktörü (8) Bu formül dahilindeki Derinlik, 2-Boyutlu modelleme sonucunda üretilen bölgeye ait her bir grid için su derinlii deerlerini temsil etmektedir. Hz ise yine ayn gridler için gözlenen hz deerlerini ihtiva etmektedir. Süprüntü (Mucur, Moloz, Tanm, vs..) Faktörü ise Avrupa Birlii Takn Direktifi kapsamnda yaplan birçok çalmada göz önünde bulundurulan ve süprüntü miktarnn takn tehlikesine katksnn etkisini göz önünde bulundurmak amac ile hesaplamaya katlan bir parametredir. Genellikle bu faktör ile ilgili yeterli detayl ölçüm bulunamad için hz profiline bal olarak hesaplanarak ileme dahil edilir. ekil 5. Terme lçe Merkezi Q100 Su Derinlikleri Bu dorultuda MIKE21 arac ile yaplan simülasyonlarda bu Tehlike Derecesi endeksinin hesaplanmas için gerekli altlklar da ayr ayr üretilerek yukardaki formüle tabil tutulmu ve Takn Tehlike Alanlar haritalar üretilmitir. Bu tematik haritada yukardaki endeks ile elde edilen deerler dört farkl snfa ayrlarak taknn tehlike miktar kalitatif olarak ifade edilmitir. ekil 6 da Q100 debisi için Terme lçe merkezine ait Takn Tehlike Alanlar tematik haritas verilmektedir.takn tehlikesinin seviyeleri aadaki aralklar ile belirlenmitir.

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Düük: Tehlike Derecesinin 0.75 den küçük olduu durumlar Orta: Tehlike Derecesinin arasnda olduu durumlar Yüksek: Tehlike Derecesinin arasnda olduu durumlar Çok Yüksek: Tehlike Derecesinin 2.50 den yüksek olduu durumlar 4.SONUÇLAR Samsun ili Terme ilçesinde bulunan Terme Çayna ait takn tehlike alanlar 2-B modellme sonucunda elde edilmitir. Sanat yaplar civarnda oluan sorunlu bölümler takn tehlike haritalarndan açkça görülebilmektedir. Proje alan membanda bulunan köprünün yaratt daralmadan dolay membada su seviyesi artmaktadr, ki simulasyon sürecinde gözlendiinde asl basma alanlarnn memba ile bu köprü arasndaki bölgenin sol sahilinden gerçekletii gözlenebilmektedir. Takn tehlike haritalarnn elde edilmesi ile takn önleme konusunda çözümlerin gelitirilmesi mümkün olacaktr. Ayrca takn tehlike haritalar kullanlarak takn risk haritalar elde edilecek ve gerek karar vericiler gerekse halkn bu konuda bilinçlendirilmesi mümkün olacaktr. ekil 6. Terme lçe Merkezi Q100 Takn Tehlike Haritas KAYNAKLAR: [1] Bates P. D. ve A.P.J.De Roo, A simple raster-based model for flood inundation simulation, Journal of Hydrology, 236,54-77

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon [2] Ervine, D.A., MacCleod, Modelling a river channel withdistant floodbanks. Proceedings of the Institution of Civil Engineers,Water Maritime and Energy 136, [3] Feldhaus, R., Ho ttges, R., Brockhaus, T., Rouve, G., Finiteelement simulation of flow and pollution transport applied to part of the River Rhine. In: Falconer, R.A., Shiono, K.,Matthews, R.G.S. (Eds.). Hydraulic and Environmental Modelling:Estuarine and River Waters, Ashgate, Aldershot, pp [4] Fread, D.L., In: Maidment, D.R. (Ed.). Handbook of Applied Hydrology, McGraw-Hill, New York (chap. 10). [5] Knight, D.W., Shiono, K., River channel and floodplainhydraulics. In: Anderson, M.G., Walling, D.E., Bates, P.D.(Eds.). Floodplain Processes, Wiley, Chichester, pp [6] Thomas, T.G., Williams, J.J.R., Large eddy simulation ofturbulent flow in an asymmetric compound open channel. Journal of Hydraulic Research 33, [7] Younis, B.A., Progress in turbulence modelling for openchannel flows. In: Anderson, M.G., Walling, D.E., Bates,P.D. (Eds.). Floodplain Processes, Wiley, Chichester, pp

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 391 - Takn Alanlarnn Corafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi Knkl Yerlekesi çin Bir Uygulama

Detaylı

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 443 - Takn Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etrafnda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Aratrlmas M. ükrü Güney

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği Prof. Dr. Osman Nuri Özdemir Gazi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-İnşaat

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının Oluşturulması

Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının Oluşturulması Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının Oluşturulması Prof. Dr. Zuhal Akyürek ODTÜ İnşaat Müh Böl. Su Kaynakları Lab. Ankara zakyurek@metu.edu.tr Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı Hizmet

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli [ve Fiziksel Model Kıyaslaması] Ürkmez Barajı Dr. İsmail HALTAŞ Zirve Üniversitesi, Gaziantep Dr. Gökmen TAYFUR Dr. Şebnem ELÇİ, İzmir Yüksek

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 13 - Ceyhan Havzas çin Bölgesel Takn Frekans Analizi Mehmet Altu ahin (1), Prof.Dr.Zuhal Akyürek (2) ODTÜ-naat Müh. Böl. Su Kaynaklar Lab.06531 Ankara

Detaylı

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 155 - Ekstrem Yalarn iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örnei Dr. Abdullah Gökhan Ylmaz Victoria University, College of Engineering and Science,

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i

1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 617-1 ve 2 Boyutlu Takn Yaylm Alanlarnn Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örnei Ar.Gör.Osman Sönmez 1, Doç.Dr.Emrah Doan 1, Prof.Lütfi Saltaba 1, Ar.Gör.Gökmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 ÇALIŞMA KONULARI... 3 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 3.3 Regülatörlerde Su Temini... 3 3.3.1

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi Havza Veritabanının Oluşturulması (ArcHydro) Baraj ve gölet gibi

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar SU YAPILARI 2.Hafta Genel Tanımlar Havzalar-Genel özellikleri Akım nedir? ve Akım ölçümü Akım verilerinin değerlendirilmesi Akarsularda katı madde hareketi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI Açık kanallarda akış, yerçekimi-eğim ortak bileşeni nedeniyle oluşur, bu nedenle kanal taban eğiminin sertliği (dikliği), kesinlikle akışın hızını

Detaylı

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 585 - Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çalmas Dr. Jeoloji Yük. Müh. Fazilet Altnk

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan).

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan). KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 014-015 GÜZ YARIYILI SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I ARASINAV SORULARI Tarih: 16 Kasım 014 SORULAR VE CEVAPLAR Adı Soyadı: No: İmza:

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması *

Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması * İMO Teknik Dergi, 203 6575-6580, Yazı 40, Teknik Not Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması * Ender DEMİREL* Nuri ÇAYNAK** İsmail AYDIN*** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

OLMAYAN ve ARA-NOKTA KO ULLARI LE TEMEL VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

OLMAYAN ve ARA-NOKTA KO ULLARI LE TEMEL VE SAYISAL ÇÖZÜMLER KNC MERTEBEDEN DFERANSYEL DENKLEMLERN YEREL- OLMAYAN ve ARA-NOKTA KOULLARI LE TEMEL VE SAYISAL ÇÖZÜMLER Kamil ORUÇOLU ve Ali DNLER stanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, 34469 Maslak, e-osta: koruc@itu.edu.tr

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Determination of Flood Risk in Agva. Ağva nın Taşkın Riskinin Belirlenmesi

Determination of Flood Risk in Agva. Ağva nın Taşkın Riskinin Belirlenmesi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Determination of Flood Risk in Agva 1 Osman Sönmez

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 293 - Tabii Yamaçlarn Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Doç.Dr. A. Ouz Tan TÜ naat Fakültesi, Ayazaa-34744-stanbul, (212) 285 37 39, oguztan@itu.edu.tr

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

PEZOELEKTRK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI ÇEREN ESNEK BR KRN AKTF TTREM KONTROLÜNÜN SMÜLASYONU

PEZOELEKTRK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI ÇEREN ESNEK BR KRN AKTF TTREM KONTROLÜNÜN SMÜLASYONU PEZOELEKTRK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI ÇEREN ESNEK BR KRN AKTF TTREM KONTROLÜNÜN SMÜLASYONU Levent MALGACA*, Hira KARAGÜLLE* *Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisli!i Bölümü

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ ESTIMATION OF FLOOD DISCHARGE IN ISTANBUL RIVERS

İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ ESTIMATION OF FLOOD DISCHARGE IN ISTANBUL RIVERS SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 130-135, 2012 29.05.2012 İlk Gönderim 14.06.2012 Kabul Edildi İstanbul Derelerinin Taşkın Debilerinin Tahmini O. SÖNMEZ İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN

Detaylı

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri KÖPRÜLER Köprü yapımı ile; Akarsu tabanında oyulmalar Yatak değişmeleri Membada su kabarmaları meydana

Detaylı

Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi

Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(1), 2016 41 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(1), 2016 Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi Mehmet ÜNSAL 1, Alişan

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E itimi A.B.D., Kad köy- stanbul, *nonat@marmara.edu.tr **sedatersoz1@gmail.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E itimi A.B.D., Kad köy- stanbul, *nonat@marmara.edu.tr **sedatersoz1@gmail. FOTOOLTAK SSTEMLERDE MAKSMUM GÜÇ NOKTASI ZLEYC ALGORTMALARININ KARILATIRILMASI Nevzat ONAT * Sedat ERSÖZ** Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eitimi A.B.D., Kadköy-stanbul, *nonat@marmara.edu.tr

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI Ar.Gör. Ozan KAYACAN Doç.Dr. Ender Yazgan BULGUN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Böl. ÖZET Günlük ya antmzn ayrlmaz bir parças olan konfeksiyon

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

ISI HTYACI KMLK BELGES

ISI HTYACI KMLK BELGES ISI HTYACI KMLK BELGES Pafta / Ada / Parsel Proje Tarihi Bina Tan(m( YÖNETM BNALARI l / lçe ZMR Cadde bina numaras( Belediye Kullan(lacak Yak(t Türü FUEL OL Proje Sahibi Müsaade edilen maksimum Hesaplanan

Detaylı

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET Elektronik-I Laboratuvar 6. eney Ad-oyad: mza: rup No: 1 FET ve FET Çal³ma Bölgeleri Alan etkili transistorlar ksaca FET (Field-Eect Transistor) olarak bilinmektedir. Aktif devre eleman olan alan etkili

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI)

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) April 2009 Turkey is located on the crossroads of Europe and Asia Turkey DSI DSI is a state organization

Detaylı

Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1

Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3323-3334, Yazı 223 Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1 Galip SEÇKİ * Mehmet ARDIÇLIOĞLU ** eslihan SEÇKİ *** Serter ATABAY ****

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Özet Gelien teknolojiyle beraber saysal bilginin güvenlii oldukça önem kazanmtr. Görüntü damgalama,

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME

BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME SolidWorks ile geçerli bir sketch olu$turulduktan sonra kat' model olu$turmak için ilgili Feature i$lemleri kullan'l'r. View menüsü içerisinden

Detaylı