Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas"

Transkript

1 statistikçiler Dergisi 4 (011) statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal, 0300-Afyon, Türkiye Oktay Emir Anadolu Üniversitesi, '(letme Fakültesi, Konaklama '(letmecili)i Bölümü, 6470-Eski(ehir, Türkiye Gonca Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm '(letmecili)i ve Otelcilik Yüksekokulu, 0300-Afyon, Türkiye Özet Bu çal(mada, dünyann hemen her bölgesinden veya ktasndan örneklerin yer ald) 30 ülkenin, 007 ylna ait dokuz de)i(ken ile verilen turizm istatistikleri kullanlarak bulank kümeleme analizi ile snflandrlmas amaçlanm(tr. Çal(mada, her bir küme says (k=,3,4, ) için ortalama gölge istatisti)i, Dunn katsays ve normalle(tirilmi( Dunn katsays olarak bilinen Nonfuzziness Index hesaplanm(tr. Bununla birlikte, her bir küme says için belirlenen küme üyelik fonksiyonlar kullanlarak ülkelere ait veri setine Diskriminant Analizi uygulanm( ve do)ru snflandrlma oranlar saptanm(tr. Elde edilen bu parametreler vastas ile en uygun küme yaps veya says belirlenmeye çal(lm(tr. Anahtar Kelimeler: Çok de)i(kenli analiz; Bulank kümeleme analizi; Turizm istatistikleri. Abstract Classification of countries in terms of tourism statistics using fuzzy clustering analysis In this study, it was aimed to classify 30 countries, which include samples from almost all the regions or continents of the world, with fuzzy clustering analysis by using the tourism statistics given with nine variables belonging to the year 007. In the study, average Silhouette Coefficient, Dunn Coefficient and Nonfuzziness Index known as normalized Dunn Coefficient were computed for each cluster number (k=,3,4, ). In addition to this, by using cluster membership functions determined for each cluster number, discriminant analysis was applied to the data set belonging to the countries and correct classification percentages were determined. With the help of these obtained parameters, the most appropriate cluster structure and number was tried to be determined. Keywords: Multivariate analysis; Fuzzy clustering analysis; Tourism statistics. 1. Giri Turizm istatistikleri ile ilgili yaplan çal!malar kapsamnda, Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization, WTO) ve Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (World Travel and Tourism Council, WTTC) gibi kurulu!larn de+erlendirmelerinin hemen hemen tamamnda, sadece turizm geliri veya turist says gibi de+i!kenler tek ba!na dikkate alnmakta ve ülkelere ili!kin yaplan kar!la!trmalarda konunun bütünlü+ü do+ru bir!ekilde yanstlamamaktadr. Oysaki yaplacak kar!la!trmalarda ülkelerin turizm potansiyellerini ilgilendiren tüm de+i!kenlerin e!zamanl olarak ele alnmas gerekir. Di+er taraftan, yaplan de+erlendirmelerde ülkelerin büyüklü+ü gibi önemli bir faktör göz ard edilerek sadece turizm gelirleri ve turist saylar dikkate alnmaktadr. Oysa, bir ülkeyi turizm faaliyetleri veya göstergeleri açsndan de+erlendirmek ve di+er ülkelerle kar!la!trma yapabilmek için gerek nüfus, gerekse ekonomik

2 . Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (011) bakmndan büyüklü+ünün mutlaka hesaba katlmas gerekir. Zira nüfus ve ekonomik hacim bakmndan büyük bir ülke için ylda sözgelimi 50 milyon turist çok!ey ifade etmeyebilirken, ba!ka bir küçük ülke için ise belki de 5 milyon turist oldukça önemlidir. Göreli bu saylara bakarak büyük olan ülkenin turizm istatistikleri bakmndan önde oldu+u veya küçük olan ülkenin turizm açsndan geride oldu+u!eklinde de+erlendirme yaplmas hatal olabilmektedir. Bu durumda, turizm gelirleri ve turist saylarnn yan sra turizm göstergelerinin önemli parametreleri olan oda says, yatak kapasitesi, doluluk oran, ortalama kal! süresi, turizm gelirlerinin GSYH içindeki pay, turizme ili!kin mal ihracatnn toplam ihracattaki pay ve turizme ili!kin hizmet ihracatnn toplam ihracattaki pay gibi ortalama ve oranlarn da yanstld+ pek çok de+i!kenin de dikkate alnmas gerekir. Bununla birlikte, farkl ölçü birimlerinden (say, zaman, oran vb) olu!an bu de+i!kenlerin standartla!trlarak ve e!zamanl olarak çok de+i!kenli istatistiklerle de+erlendirilmesinin daha do+ru bir yakla!m oldu+u kabul edilebilir. Çünkü standartla!trma i!lemi ile farkl ölçü birimlerinde ve çok farkl büyüklüklerde olan de+i!kenlerin, bu yüzden daha fazla veya daha az a+rlklandrlmalar önlenecek ve böylece, birimlere ait gerçek snflama i!lemi yaplabilecektir. Kümeleme analizleri kullanlarak gerek!ehirlerin gerekse ülkelerin farkl özelliklerine göre snflandrlmasna yönelik literatürde pek çok çal!ma yaplm!tr. 6ahin ve Hamarat [15] tarafndan yaplan çal!mada G-10 Avrupa Birli+i ve OECD ülkelerinin sosyo-ekonomik benzerliklerinin bulank (fuzzy) kümeleme analizi ile belirlenmesi amaçlanm!tr. Terlemez [16] ise kümeleme analizi ile Avrupa Birli+i ne aday ülkelerin ekonomik durumlarn incelemi!tir. Atba! [] tarafndan yaplan çal!mada ise Türkiye deki illerin suç istatistikleri bakmndan farkl kümeleme yöntemleri ile kümelendirilmesi yaplm! uygun küme saysnn tespit edilmesine çal!lm!tr. Geler [8], Koç [11] ve Ylanc [19] tarafndan yaplan çal!malarda da Sosyo-ekonomik özelliklerine göre Türkiye deki illerin kümeleme analizi ile snflandrmas yaplm!tr. Bu çal!mada, dünyann hemen her bölgesinden veya her ktasndan örneklerin yer ald+ 30 ülkenin, 007 ylna ait dokuz de+i!ken ile verilen turizm istatistikleri kullanlarak bulank kümeleme analizi (Fuzzy Clustering Method) ile snflandrlmas amaçlanm!tr. Dünya Turizm Örgütü (WTO) [17,18] 007 yl turizm istatistiklerinde 50 ye yakn ülkenin istatistikleri yer almasna ra+men oda says, yatak kapasitesi ve doluluk oran gibi baz de+i!kenler için 0 ülkenin istatistiklerinde eksiklikler bulundu+u için bu ara!trmada dokuz de+i!ken açsndan tam olarak sunulan 30 ülkenin istatistikleri kullanlm!tr.. Yöntem Bu ara!trmada kullanlan veri grubunu, 30 ülkenin 007 ylna ait turizm istatistikleri [17,18] olu!turmaktadr. 30 ülkeye ait turizm istatistikleri; ziyaretçi says, turizm geliri, oda says, yatak kapasitesi, doluluk oran, ortalama kal( süresi, turizm gelirlerinin GSYH içindeki pay, turizme ili(kin mal ihracatnn toplam ihracattaki pay ve turizme ili(kin hizmet ihracatnn toplam ihracattaki pay olmak üzere dokuz de+i!kenden olu!maktadr. Ara!trmada kullanlan de+i!kenler farkl ölçü birimlerinde (say, $, gün, yüzde) olup rakamsal olarak da oldukça farkl büyüklüktedirler. Bu nedenle, farkl ölçü birimlerinde ve çok farkl büyüklüklerde olan de+i!kenlerin di+er de+i!kenlere göre daha fazla ya da daha az a+rlklandrlmalarn önlenmek amacyla ham verilerin yan sra standartla!trlm! veriler de kullanlm!tr. Verilerin standartla!trlmasnda, bir de+i!kene ait her bir de+erden ortalama de+erlerin çkarlarak sonucun standart sapma de+erine bölünmesiyle [(x-g)/i] elde edilen de+erler kullanlm!tr. Bu çerçevede, ara!trmada gerek standartla!trlmam! ve gerekse standartla!trlm! veriler için elde edilen bulgular kar!la!trma yaplabilmesi için birlikte sunulmu!tur. Çal!mada, ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas amac ile bulank kümeleme yöntemi (Fuzzy Clustering Method) uygulanm!tr. Klasik kümeleme yöntemleri her bir birim için kesin karar alrlar ve bir kümeye atarlar. Sonuçlar itibariyle yakla!k ayn sonuçlar veren kümeleme algoritmalarnda baz birimlerin farkl kümelerde yer ald+ gözlenebilmektedir. Bu tip durumlarda birimlerin küme üyeliklerinde bir bulanklk söz konusu olmakta ve birimlerin küme üyeliklerinde bir kararszlk ortaya çkmaktadr. Bulank kümeleme yöntemi bu tip durumlar tanmlamak amac ile

3 . Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (011) geli!tirilen önemli bir yöntemdir [15]. Daha açk bir ifade ile bulank kümeleme yöntemi, birimler kümelere göre birbirinden belirgin bir!ekilde ayrlamyorsa veya küme üyeliklerinde baz birimler kararsz bir durum yaratyorsa uygun bir yöntem olarak ortaya çkmaktadr. Bulank kümeleme yönteminde ço+unlukla Kaufman ve Rousseeuw [9] tarafndan geli!tirilen bulank C algoritmas kullanlmaktadr. Burada uzaklklar ve küme üyeliklerinden a!a+da verilen formül (E!itlik 1) ile hesaplanan C amaç fonksiyonunu minimize etmek hedeflenir [13]. C = n u k ivu i, j= 1 n v= 1 j= 1 jv u d( ij) jv i, j =1,.n ve v =1,.,k (1) Burada, d(ij), i ve j. birimler arasndaki uzaklk (benzerlik); u iv, i. birimin v. kümeye bilinmeyen üyeli+ini ve u jv, j. birimin v. kümeye bilinmeyen üyeli+ini tanmlar. Bulank kümelemede her bir birimin tüm kümelere olan üyelik katsaylar toplam daima bir olacak!ekilde pozitiftir. Bulank kümelemenin, kesin kümelemeden ne kadar uzakta oldu+u Dunn ayr!trma katsaysyla belirlenir. Bu katsay elde edilen kümenin ne kadar bulank oldu+una ili!kin bir fikir verir. Dunn Ayr!trma Katsays, tüm üyelik katsaylarnn (u iv ) kareler toplamnn birim saysna bölünmesiyle hesaplanr (E!itlik ): F(u) = () 1 n k u iv n i = 1 v = 1 F(u) her zaman [1/k, 1] aral+nda bulunur. Böylelikle birimlere ili!kin üyelik matrisi elde edilir. Küme saysndan ba+msz olarak bu katsay a!a+daki formül (E!itlik 3) ile normalle!tirilir: F k (u) = kf ( u ) 1 k 1 (3) Bulankszlk Endeksi (Nonfuzziness Index) olarak isimlendirilen Normalle!tirilmi! Dunn Katsays (F k (u)) 0 ile 1 aral+nda bir de+er alr. Ayrca, uygun kümelemede çekirdek says ve bu çekirdek noktalarna göre belirlenen kümelerin uygunlu+u veya kümelerin kararllk yaps için gölge istatisti+i (Silhoutte Coefficient (SC)) kullanlr ve bu de+erlerin ortalamas Ortalama Gölge statisti+i ( SC ) olarak bilinir. Sonuç olarak, bulank kümeleme yönteminde Ortalama Gölge statisti+i ( SC ) ve Dunn ayr!trma katsays (F(u)) uygun küme yapsn veren parametrelerdir ve bir veri setinde uygun kümeleme yaps olmas için SC de+erinin en az 0.50 olmas beklenir [3,14-15]. Bu çal!mada, birimler arasndaki uzaklk ölçütü Öklid uzakl+ ile belirlenmi! ve her bir küme says (k=,3,4, ) için ortalama gölge istatisti+i, Dunn ayr!trma katsays ve normalle!tirilmi! Dunn ayr!trma katsays hesaplanm!tr. Kümeleme analizlerinde en uygun küme saysnn tespit edilmesine yönelik olarak literatürde [1,4-7,1] pek çok yakla!m vardr. Bulank kümeleme yöntemi gibi a!amal olmayan kümeleme yöntemlerinde küme saysnn belirlenmesi için en çok tercih edilen yöntem; k=, 3, 4, biçiminde ard!k olarak küme saysn bir artrarak olu!an kümelemede birimlerin hangi kümeye ait oldu+unu belirten küme üyelik fonksiyonlarn kullanarak yeni veri yapsna ayrma (diskriminant) analizi uygulamaktr [13]. Bilindi+i gibi kümeleme analizlerinde birimler belirli sayda kümelere ayrldklarnda hangi kümeye ait olduklarn veren de+erler küme kodu (küme üyelik fonksiyonu) olarak adlandrlr. Ayrma analizinde ise hangi gruba ya da kümeye ait oldu+u bilinen n birimin p tane özelli+i kullanlarak gerçek gruplarna veya snflarna optimal düzeyde atanmalarn sa+layacak fonksiyonlar türetilir ve birimlerin gerçek veya do+ru snflama oranlar elde edilir. Bu çerçevede kümeleme analizi ile bulunan küme üyelik fonksiyonlar bir

4 . Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (011) de+i!ken olarak ele alnarak birimlerin p özelli+ine göre ayrma analizi uyguland+nda do+ru snflama oranlar elde edilebilir. Böylelikle en yüksek do+ru snflama oranna sahip küme says en iyi parçalama olarak kabul edilebilir. Bu çal!mada da ayrma analizinin önemli bir varsaym olan çok de+i!kenli normallik testine yönelik olarak grup kovaryans matrislerinin homojenli+i testi olarak bilinen Box S M testi uygulanm!tr. Bu çerçevede, her bir küme says (k=,3,4, ) için belirlenen küme kodlar veya üyelik fonksiyonlar kullanlarak ülkelere ait veri setine ayrma analizi uygulanm! ve do+ru snflandrlma oranlar saptanm!tr. Elde edilen bu parametreler vastas ile en uygun küme yaps veya says belirlenmeye çal!lm!tr. Ara!trmada kullanlan verilerin analizinde NCSS 007 ve SPSS programlarndan yararlanlm!tr. 3. Bulgular 30 Ülkenin turizm istatistiklerine göre bulank kümeleme yöntemi ile snflandrlmasna yönelik farkl küme saylar (k=, 3, 4, ) için elde edilen ortalama gölge istatisti+i, Dunn ayr!trma katsays, normalle!tirilmi! Dunn ayr!trma katsays ve küme üyelik fonksiyonlarna göre uygulanan Ayrma Analizi do+ru snflandrlma oranlar Çizelge 1 de verilmi!tir. Çizelge 1. Ülkelerin turizm istatistiklerine ili!kin bulank kümeleme analizi sonuçlar Küme Says (k) Standartla!trlm! veriler için Ham veriler için D.S.O. SC F(u) F k (U) D.S.O. SC F(u) F k (U) % % % % % % % % % % % % % % D.S.O.: Ayrma (diskriminant) analizi sonucunda elde edilen do)ru snflandrlma oran, SC :Ortalama gölge istatisti)i, F(u): Dunn ayr(trma katsays, F k (U): Normalle(tirilmi( Dunn ayr(trma katsays. Çizelge 1 deki bulgular, gerek standartla!trlm! gerekse ham veriler için ortalama gölge istatisti+i ve Dunn ayr!trma katsaylarnn, en iyi kümeleme yapsnn küme says 3 oldu+unda ortaya çkt+n göstermektedir. 3 küme için ortalama gölge istatisti+i SC =0.543 olarak bulunmu! olup bu de+er 3 küme için uygun küme yapsnn olu!tu+unu göstermektedir. Normalle!tirilmi! Dunn katsays ise (F k (U)=0.675) minimum bulankl+n veya maksimum bulankszl+n 3 küme (k=3) için olarak hesapland+n göstermektedir. Di+er taraftan, her iki veri seti için Ayrma Analizi do+ru snflandrlma oran en yüksek olan küme says da 3 tür. Ülkelerin hangi kümede yer aldklarn belirten küme üyelik de+erleri Çizelge ve Çizelge 3 te sunulmu!tur. Buna göre, birinci kümede 5 ülke, ikinci kümede 9 ülke ve üçüncü kümede ise 16 ülke yer alm!tr. Her bir kümeye ait gölge istatistikleri (SC), her iki veri seti için en kararl veya homojen kümenin ikinci küme (SC=0.688; SC=0.645) oldu+unu göstermektedir. En kararsz veya bulank küme ise üçüncü küme olmu!tur.

5 . Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (011) Çal!mada, 3 küme için elde edilen Ayrma Analizi do+ru snflandrlma istatistikleri Çizelge 4 te sunulmu!tur. Analizde grup kovaryans matrislerinin homojenli+ini test eden Box S M testi için elde edilen sonuçlar, çok de+i!kenli normal da+lm varsaym altnda uygulanabilecek olan do+rusal ayrma analizinin uygulanabilirli+ini ortaya koymu!tur (Box S M=3.69; p>0.05). Buna göre, genel do+ru snflandrlma oran standartla!trlm! veriler için %86.7, ham veriler için ise %80 olarak hesaplanm!tr. Standartla!trlm! verilerde ilk kümenin tamam do+ru snflanrken, Çizelge ye göre. kümede yer alan Portekiz üçüncü kümede; Çizelge ye göre 3. kümede yer alan Türkiye, spanya ve Slovenya dan iki ülke (Türkiye ve spanya). kümede ve bir ülke (Slovenya) de 1. kümede yer alm!tr. Ham verilerde yaplan snflandrmada ise Çizelge 3 e göre 1. kümede yer alan Hollanda, Slovenya ve Macaristan dan Hollanda 3. kümede, Slovenya ve Macaristan ise. kümede yer alm!tr. Bununla birlikte, Çizelge 3 te. kümede yer alan Filipinler 1. kümede, 3. kümede yer alan Avusturya. kümede, Polonya ise 1. kümede yer alm!tr. Çizelge. Ülkelerin küme üyelik de+erleri (standartla!trlm! veriler için) Ülkeler Üye 1.Küme.Küme 3.Küme Küme Deerleri Deerleri Deerleri Paraguay Norveç Macaristan ili Slovakya Almanya talya Avusturya Çin Fransa Polonya Hollanda ABD Portekiz* Suudi Arabistan Filipinler Panama Tunus Jamaika Msr Avustralya Ürdün Hrvatistan Fas Belarus srail Finlandiya Türkiye* 'spanya* Slovenya* SC

6 . Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (011) Çizelge 3. Ülkelerin küme üyelik de+erleri (ham veriler için) Ülkeler Üye 1.Küme.Küme 3.Küme Küme Deerleri Deerleri Deerleri Finlandiya srail ili Norveç Belarus Paraguay Azerbaycan Hollanda* Slovenya* Macaristan* Fas Tunus Hrvatistan Jamaika Ürdün Msr Portekiz Filipinler* Fransa talya Çin Meksika spanya Türkiye Almanya Avustralya ABD Suudi Arabistan Avusturya* Polonya* SC Çizelge 4. Üç küme için ayrma analizi do+ru snflandrlma oranlar Gerçek Grup Üyeli+i Tahmin Edilen Grup Üyeli+i Standartla!trlm! veriler için Ham veriler için statistikler 1.Küm 1.Küme.Küme 3.Küme.Küme 3.Küme e Say 1.Küme Küme Küme Oran 1.Küme %100.0 %0.0 %0.0 %70.0 %0.0 %10.0.Küme %0.0 %88.9 %11.1 %1.5 %87.5 %0.0 3.Küme %6. %1.5 %81.3 %8.3 %8.3 %83.4 Box s M= 3.69; p=0.063 Standartla(trlm( veriler için genel do)ru snflandrlma oran = %86.7 Ham veriler için genel do)ru snflandrlma oran = %80.0

7 . Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (011) Sonuç Turizm istatistikleri bakmndan 30 ülkenin bulank kümeleme analizi ile snflandrlmas amac ta!yan bu çal!mada elde edilen sonuçlara göre, standartla!trlm! ve ham veri setlerinin her ikisi için gerek ortalama gölge istatisti+i gerek Dunn ayr!trma katsaylar ve gerekse Ayrma Analizi do+ru snflandrlma oran en yüksek olan küme says 3 olarak belirlenmi!tir. Uygulanan bulank kümeleme analizine göre, birinci kümede Paraguay, Norveç, Macaristan, 6ili, Slovakya; ikinci kümede Almanya, talya, Avusturya, Çin, Fransa, Polonya, Hollanda, ABD, Portekiz ve üçüncü kümede ise Arabistan, Filipinler, Panama, Tunus, Jamaika, Msr, Avustralya, Ürdün, Hrvatistan, Fas, Belarus, srail, Finlandiya, Türkiye, spanya, Slovenya ülkeleri yer alm!tr. Ayrma Analizi do+ru snflandrlma oranlarna göre, ülkeler 3 gruba ayrld+nda standartla!trlm! verilerde 30 ülkenin %86.7 s, ham verilerde ise %80 i do+ru kümede yer alm!lardr. Küme üyelik de+erleri dü!ük olan baz ülkeler (standartla!trlm! veriler için: Portekiz, Türkiye, spanya, Slovenya; ham veriler için: Hollanda, Slovenya, Macaristan, Filipinler, Avusturya, Polonya) kararsz bir yap göstermi!ler ve snflandrma açsndan bulanklk sergilemi!lerdir. Klasik kümeleme yöntemlerinde oldu+u gibi bulank kümeleme yönteminde de n birim belirli saydaki kümelere ayrlr, ancak bu birimlerden bazlar herhangi bir kümeye girmeye zorlanmaz. Bulank kümeler kümedeki birimin üyeli+i olarak tanmlanan 0 ile 1 arasndaki her bir birimi belirleyen fonksiyonlardr. Birbirine çok benzeyen birimler ayn kümede yüksek üyelik ili!kisine göre yer alrlar. Bundan dolay bulank kümeleme yöntemi, birimlerin kümeye ya da kümelere ait olabilme katsaylarn hesaplar. Üyelik katsaylarnn toplam daima 1 e e!ittir. Böylelikle birim en yüksek üyelik katsaysna sahip oldu+u kümeye atanr. Üyelik fonksiyonlar, kümedeki elemanlar sürekli veya süreksiz olsun bir bulank kümedeki bulankl+ karakterize eden fonksiyonlardr. Klasik kümeleme yöntemlerinde ise her bir birim sfr olmayan sadece bir üyelik katsaysna sahiptir ve bu de+er daima 1 dir [3,9,13,15]. Bu durum, di+er klasik kümeleme yöntemlerinin, bulank çözümlemenin snrl bir durumu oldu+unu göstermektedir [10]. Bu bilgiler do+rultusunda klasik kümeleme yöntemlerinden farkl olarak bulank kümeleme yöntemi ile bireylerin küme üyeliklerindeki kararszlk veya bulanklk ortaya konuldu+u için gerek turizm gerekse fakl alanlarda, birimlerin farkl özeliklerine göre snflandrlmasna yönelik yaplacak çal!malarda daha açklayc bilgiler verebilecektir. Kaynaklar [1] M.R. Anderberg, 1973, Cluster Analysis for applications, Academic Press, New York. [] A.C.G. Atba!, 008, Kümeleme analizinde küme saysnn belirlenmesi üzerine bir çal(ma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [3] J.C. Bezdek, S.K. Pal, 199, Fuzzy Models For Pattern Recognition: Methots That Search For Structures in Data, IEEE Press, New York. [4] R.B. Calinski, J. Harabasz, 1974, A dendirite method for cluster analysis, Communications in Statistics, 3, 1-7. [5] K.S. Dinçer, K. Özdamar, 199, Kümeleme çözümlemesinde uygun kümeleme ölçütlerinin kar!la!trlmas, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, [6] N.A. Erilli, U. Yolcu, E. E+rio+lu, C.H. Alada+, Y. Öner, 011, Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks, Expert Systems with Applications, 38/3, [7] B. Everitt, 1974, Cluster Analysis, Heinmann, London. [8] D. Geler, 005, Sosyo-ekonomik de)i(kenliklerine göre illerin kümelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [9] L. Kaufman, P.J. Rousseeuw, 1990, Finding Groups Data: An Introduction to Cluster Analysis, John Wiley and Sons Inc, New York. [10]. Klç, 008, Canl a)rlk ve baz vücut ölçüleri kullanlarak Karayaka ve Bafra (Sakz x Karayaka G 1 ) koyunlarnn çok de)i(kenli istatistiksel yöntemler ile incelenmesi. Ankara Üniversitesi Sa+lk Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

8 . Klç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (011) [11] S. Koç, 001, 'llerin sosyo-ekonomik özelliklere göre snflandrlmas, Çukurova Üniversitesi 5. Ulusal Ekonometri ve statistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana. [1] F.H.C. Marriot, 1971, Practical Problems in a method of Cluster Analysis, Biometrics, 7, [13] K. Özdamar, 004, Paket Programlar ile 'statistiksel Veri Analizi (Çok De)i(kenli Analizler), Kaan Kitabevi, Eski!ehir. [14] S. Sharma, 1996, Applied Multivariate Techniques, John Wiley and Sons Inc, New York. [15] M. 6ahin, B. Hamarat, 00, G-10 Avrupa Birli)i ve OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Benzerliklerinin Fuzzy Kümeleme Analizi 'le Belirlenmesi, ODTÜ VI. International Conference in Economics, [16] L. Terlemez, 001, Kümeleme analizi ile Avrupa Birli)ine aday ülkelerin ekonomik durumlarnn incelenmesi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eski!ehir. [17] WTO, 009, Compendium of Tourism Statistics-Data , World Tourism Organization (UNWTO), Madrid. [18] WTO, 010, UNWTO World Tourism Barometer. Interim Update April 010, [19] V. Ylanc, 010, Bulank kümeleme analizi ile Türkiye deki illerin sosyoekonomik açdan snflandrlmas, Süleyman Demirel Üniversitesi 'ktisadi ve 'dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/3,

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

2004 Yılında Türkiye ye Gelen Yabancıların Taşıt Araçlarına Göre Dağılımının İstatistiksel Analizi

2004 Yılında Türkiye ye Gelen Yabancıların Taşıt Araçlarına Göre Dağılımının İstatistiksel Analizi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Güz: 184-188, 2006, 2004 Yılında Türkiye ye Gelen Yabancıların Taşıt Araçlarına Göre Dağılımının İstatistiksel Analizi Copyright 2006 anatolia Bütün

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (010) 37-44 statistikçiler Dergisi Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli Özlem Ceren Gültekin skenderun Demir

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Bilimsel Aratrmalarda statistiksel Yöntemler

Bilimsel Aratrmalarda statistiksel Yöntemler 1 Bilimsel Aratrmalarda statistiksel Yöntemler Doa ve davran bilimlerine konu olan olgu ve olaylar belli bir sistem çerçevesinde geliirler. Bu olgu ve olaylara göre davran gösteren sistemin özelliklerini

Detaylı

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Davran bilimlerinde, niceliksel çözümleme modelleri için gerekli olan ölçme i lemi; bir psikolojik

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE YE GELEN YABANCI TURİSTLERİN GELİR DÜZEYİ KÜMELERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

TÜRKİYE YE GELEN YABANCI TURİSTLERİN GELİR DÜZEYİ KÜMELERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (1) 2016, 27-37 TÜRKİYE YE GELEN YABANCI TURİSTLERİN GELİR DÜZEYİ KÜMELERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ ALTERATION CLUSTERS OF INCOME LEVEL OF FOREIGN TOURISTS THAT COME TO TURKEY

Detaylı

Avrupa Ülkelerinin İntihar Oranlarına Göre Sınıflandırılması

Avrupa Ülkelerinin İntihar Oranlarına Göre Sınıflandırılması SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2014, Sayı: 31, ss.235-247 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences April 2014, No: 31, pp..235-247 Avrupa Ülkelerinin İntihar

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm)

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Birdal eno lu ükrü Acta³ çindekiler 1 Giri³ Giri³ 2 3 4 LS Tahmin Edicilerinin Özellikleri 5 Genel Kareler Toplamnn Parçalan³ ndirgenmi³ Model-Tam Model Yakla³m

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Murat DURAK Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği-TÜREB) md@enermet.com.tr www.tureb.com.tr 5 Mart, 2010 ANKARA 1 1. Giriş (TÜREB) 2. RES Projelerinin

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

PISA EARGED PISA BÜLTENÝ 2 OECD MEB Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý nýn Uluslararasý Öðrenci Deðerlendirme Programý (PISA-Programme for International Student Assessment) ile ilgili hazýrladýðý

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ 34.305.904 (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ 5.470.481 (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA 828 $ 2014 GSYH 867.325 (Milyar $) 2014 TURİZM GELİRLERİNİN

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Do u Karadeniz Havzas Ta k n Verileri çin Homojenlik Analizi

Do u Karadeniz Havzas Ta k n Verileri çin Homojenlik Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 367 - Dou Karadeniz Havzas Takn Verileri çin Homojenlik Analizi Ara. Gör. Tuçe ANILAN (1), Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (2) ve Ör. Gör. Dr. Hülya BOULU

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmİr turizminde 7 aylık durum analizi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmİr turizminde 7 aylık durum analizi etik xclusive yönetim raporları ETİK Yönetim Kurulu Mehmet İşler: Y.K Başkanı ve TÜROFED Başkan Yrd. Uğur Şahbaz: Başkan Yrd. Bülent Tercan: Başkan Yrd. Sevda Zorlu Başkan Yrd. Şinasi Akçay: Genel Sekreter

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI NIN 2010-2013 TURİZM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MAKRO DÜZEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI OLUŞABİLMESİ İÇİN KOYMUŞ OLDUĞU HEDEFLER: 1. Turist sayısının kademeli

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

BÖLÜM 1. Matematiksel ndüksiyon Prensibi

BÖLÜM 1. Matematiksel ndüksiyon Prensibi BÖLÜM 1 Matematiksel ndüksiyon Prensibi Matematiksel indüksiyon prensibini kullanarak a³a daki e³it(siz)liklerin her n N için gerçeklendi ini ispatlaynz. 1. 1 2 + 2 2 + 3 2 + + n 2 = n(n+1)(2n+1) 6 2.

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Kümeleme İşlemleri Kümeleme Tanımı Kümeleme Uygulamaları Kümeleme Yöntemleri Kümeleme (Clustering) Kümeleme birbirine

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 1-8 statistikçiler Dergisi Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab Murat Büyükyazc Hacettepe Üniversitesi Fen

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Sayı 0 www.hkmo.org.tr hkm Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Say 0 www.hkmo.org.tr Geçiş ğrisi larak.dereceden Parabol Geçi

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E itimi A.B.D., Kad köy- stanbul, *nonat@marmara.edu.tr **sedatersoz1@gmail.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E itimi A.B.D., Kad köy- stanbul, *nonat@marmara.edu.tr **sedatersoz1@gmail. FOTOOLTAK SSTEMLERDE MAKSMUM GÜÇ NOKTASI ZLEYC ALGORTMALARININ KARILATIRILMASI Nevzat ONAT * Sedat ERSÖZ** Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eitimi A.B.D., Kadköy-stanbul, *nonat@marmara.edu.tr

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

SESSION 4C: Turizm I 695

SESSION 4C: Turizm I 695 SESSION 4C: Turizm I 695 Ülkelerin Turizm İstatistikleri Bakımından Farklı Kümeleme Analizi Metotları ile Sınıflandırılması ve Türkiye nin Bu Oluşumdaki Yeri Classification of Countries According to their

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir.

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. BÖLÜM 1 0, Q 1. f() = 1, R/Q, Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. Buna göre a³a da verilen tanm bölgeleri altnda görüntü cümlelerini

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

KÜMELEME ANALZNDE YEN BR YAKLAIM: KENDN DÜZENLEYEN HARTALAR (KOHONEN ALARI)

KÜMELEME ANALZNDE YEN BR YAKLAIM: KENDN DÜZENLEYEN HARTALAR (KOHONEN ALARI) KÜMELEME ANALZNDE YEN BR YAKLAIM: KENDN DÜZENLEYEN HARTALAR (KOHONEN ALARI) Aye OUZLAR (*) Özet: Kendini düzenleyen haritalar (Self-Organizing Maps-SOM) veya dier bir söyleyile Kohonen aları 1980 lerde

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Ocak - 2017 Hazırlayan: Sezin Ulusoy İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

Bulanık Kümeleme Analizi Kullanarak Türkiye yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Profillerinin Belirlenmesi

Bulanık Kümeleme Analizi Kullanarak Türkiye yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Profillerinin Belirlenmesi 25 Bulanık Kümeleme Analizi Kullanarak Türkiye yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Profillerinin Belirlenmesi Özet Muhammet Oğuzhan YALÇIN 1 Nevin GÜLER DİNCER 2 Bu çalışmanın amacı, Türkiye yi ziyaret

Detaylı

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 13 - Ceyhan Havzas çin Bölgesel Takn Frekans Analizi Mehmet Altu ahin (1), Prof.Dr.Zuhal Akyürek (2) ODTÜ-naat Müh. Böl. Su Kaynaklar Lab.06531 Ankara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı