Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas."

Transkript

1 XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Özet: Ölçek geli!tirme çal"!malar"nda deneysel uygulamalar"n olanakl" olmad"" durumlarda kapsam geçerlik oranlar"na ba!vurulur. Kapsam geçerlilik oranlar", uzman görü!lerine dayal" nitel çal"!malar" istatistiksel nicel çal"!malara dönü!türmek için kullan"lan bir yöntemdir. u çal"!mada kapsam geçerlik oranlar" ve kapsam geçerlik indekslerinin kullan"m" tan"t"lm"! ve deneysel uygulama sonuçlar" ile kapsam geçerlik çal"!malar"n"n tutarl"" incelenmi!tir. Anahtar Kelimeler: Ölçek geli!tirme, uzman görü!leri, kapsam geçerlik oranlar", kapsam geçerlik indeksleri Abstract: When developing a scale in which an pilot study is not possible, the content validity ratios are used. The content validity ratio is a method to convert the expert s judgments based on qualitative analysis to statistical quantitative analysis. The purpose of this study is to explore the content validity ratio usage and the content validity index. In addition, in scale development process, the coherent between the results of experimental application and content validity application have been investigated. KeyWords: Scale development, expert judgments, content validity ratio, content validity index Giri, Eitim ve psikolojide ölçek geli!tirme çal"!malar"nda, geli!tirilmek istenilen ölçek ile ölçülmek istenilen özellik aras"ndaki ba"nt"n"n tutarl" olmas" amaçlan"r. u nedenle; ölçei olu!turan maddelerin yüksek düzeyli psikometrik özellikler göstermesi gerekir. Ancak ölçek maddelerinin psikometrik özelliklerini belirlemek için deneme uygulamas"n"n (pilot study) olanakl" olmad"" durumlarda ölçmeye konu olan özellik kapsam"nda uzman görü!lerine ba!vurulur. Uzman görü!leri üzerine yap"lan çal"!malar özünde nitel bir çal"!mad"r. Kapsam geçerlik oranlar" ve kapsam geçerlik indeksleri, uzman görü!lerine dayal" nitel çal"!malar", istatistiksel nicel çal"!malara dönü!türmek amac"yla kullan"lan bir yöntemdir. u çal"!mada kapsam geçerlik oranlar"n"n tutarl"l"" ele al"nm"!t"r. Ölçek Geli tirme Çal malar Ölçek kavram" özünde ölçme sonuçlar"n"n matematiksel niteliklerini göstermekle birlikte (Turgut ve aykul, 992) eitim ve psikoloji gibi davran"! bilimlerinin bir çok alan"nda, hedeflenen ki!i(ler), sistem, konu ya da içerik aç"s"ndan veri/bilgi toplamak amac"yla kullan"l"r. Torgerson (958), ölçekleri uygulan"! biçimine göre iki grupta toplamaktad"r; (a) yan"tlay"c" merkezli ve (b) gözlemleyici merkezli ölçekler. Çoktan seçmeli testler, tutum ölçekleri, anketler gibi ölçme araçlar" yan"tlay"c" merkezli ölçekler kapsam"ndad"r. Dier taraftan gözlemleyici merkezli ölçekler için gözlem formlar", rubrikler vb. örnek olarak verilebilir. Ölçek geli!tirme çal"!malar", genellikle deneysel süreç ya da kuramsal süreçler ile gerçekle!tirilir (EK-). Deneysel süreçte literatür ya da uzman yakla!"mlar" sayesinde aday ölçek formu elde edilir ve hedef kitle ile benzer özellikler ta!"yan bir örneklem grubuna deneme uygulamas" yap"larak ölçek maddelerine ili!kin psikometrik özellikler belirlenerek ideal maddelerden nihai form elde edilir. u sürecin karakteristik özellikleri ise; nicel bir çal"!ma özellii ta!"mas", genellikle faktör analizlerinin kullan"lmas" ve büyük örneklem gerektirmesidir. u sürece ili!kin genel yakla!"m ve bilgiler Tezba!aran (989) ve Torgerson (958) taraf"ndan ayr"nt"l" bir!ekilde aç"klanm"!t"r. Kuramsal süreçte ise; büyük örneklem gruplar"na ula!amama durumlar"nda aday ölçek formundaki maddelere ili!kin uzman görü!leri al"narak nitel çal"!ma yap"lmaktad"r. Nitel çal"!mada uzman görü!leri aras"ndaki uyumluluklar test edilebilmektedir. Ancak kapsam geçerlik oranlar" yard"m" ile bu nitel süreç istatistiksel nicel bir sürece dönü!türebilmektedir (McGartland vd., 2003). Kapsam Geçerlik Oranlar ve ndeksleri ilindii gibi ölçülmek istenilen özellik ile ölçek maddeleri aras"ndaki ba"nt", ölçme arac"n"n geçerliine ili!kindir. Ölçek maddesinin ölçülmesi amaçlanan özellii kapsama (kapsam geçerlii) ya da maddenin ilgili yap"y" yorma (yap" geçerlii) gücünü belirlemek amac"yla önsel çal"!malara ihtiyaç vard"r (McGartland vd., 2003). Yine ölçme arac"n"n geçerliini etkileyen dier faktörler de ölçek geçerlii için göz önüne al"nmas" gereken noktalard"r; ölçek

2 maddesinin anla!"labilir olmas", hedef-kitleye uygunluu vb. Önsel çal"!malarda elde edilen uzman görü!leri aras"ndaki uyum/uyumsuzluk ayn" zamanda kapsam ya da yap" geçerlii için birer kestirim niteliinde kullan"lmaktad"r. Kapsam geçerlik oranlar", Lawshe (975) taraf"ndan geli!tirilmi!tir. u nedenle Lawshe teknii olarak bilinen bu yakla!"m 6 a!amadan olu!maktad"r. 2 a) Alan uzmanlar" grubunun olu!turulmas" b) Aday ölçek formlar"n"n haz"rlanmas" c) Uzman görü!lerinin elde edilmesi d) Maddelere ili!kin kapsam geçerlik oranlar"n"n elde edilmesi e) Ölçee ili!kin kapsam geçerlik indekslerinin elde edilmesi f) Kapsam geçerlik oranlar"/indeksi ölçütlerine göre nihai formun olu!turulmas" Lawshe tekniinde, en az 5 en fazla ise 40 uzman görü!üne ihtiyaç vard"r. Her bir madde uzman görü!leri madde hedeflenen yap"yor ölçüyor, madde yap" ile ili!kili ancak gereksiz ya da madde hedeflenen yap"y" ölçmez!eklinde derecelendirilmektedir. Kapsam geçerliinin yan" s"ra benzer!ekilde maddenin anla!"labilirlii, hedefkitleye uygunluu vb. amac"yla da uzman görü!leri derecelendirilebilir. una göre, uzmanlar"n herhangi bir maddeye ili!kin görü!leri toplanarak kapsam geçerlik oranlar" elde edilir (Tablo 2). Kapsam geçerlik oranlar" (KGO), herhangi bir maddeye ili!kin Gerekli görü!ünü belirten uzman say"lar"n"n, maddeye ili!kin görü! belirten toplam uzman say"s"na oran"n"n eksii ile elde edilir. N KGO= G () N / 2 urada; N G, maddeye Gerekli diyen uzmanlar" say"s"n" ve N ise maddeye ili!kin görü! belirten toplam uzman say"s"n" göstermektedir. E!itlik e göre; uzmanlar"n yar"s" maddeye ili!kin Gerekli!eklinde görü! bildirdiklerinde KGO=0, yar"s"ndan fazlas" Gerekli!eklinde görü! bildirmi! ise KGO>0 ve uzmanlar"n yar"s"ndan fazlas" Gerekli!eklinde görü! bildirmemi! ise KGO<0 olacakt"r. KGO deerleri negatif ya da 0 deer içeriyorsa böyle maddeler ilk etapta elenen maddelerdir. KGO deerleri pozitif olan maddeler için istatistiksel ölçütler ile anlaml"l"klar" test edilirler. Elde edilen KGO lar"n istatistiksel olarak anlaml"l""n" test etmek için kapsam geçerlik ölçütleri için ilgili literatürde önceleri birikimli normal da"l"mdan yararlan"l"rken, hesaplama kolayl"" aç"s"ndan =0,05 anlaml"l"k düzeyinde KGO lar"n minimum deerleri (kapsam geçerlik ölçütleri) Veneziano ve Hooper (997) taraf"ndan tabloya dönü!türülmü!tür. una göre, uzman say"s"na ili!kin minimum deerler ayn" zamanda maddenin istatistiksel anlaml"l""n" vermektedir. Tablo : =0,05 anlaml"l"k düzeyinde KGO lar" için minimum deerler. Uzman Say.s. Minimum Deer Uzman Say.s. Minimum Deer Tablo 2 de ise kapsam geçerlik oranlar"n"n elde edilmesine ili!kin örnek uygulama verilmi!tir. Toplam 2 uzman"n maddelere ili!kin belirtmi! olduklar" görü!ler üzerinden, E!itlik ile verilen ifade yard"m" ile kapsam geçerlik oranlar" elde edilmi!tir. Daha sonra, bu oranlar"n istatistiksel olarak anlaml"l"", Tablo de yer alan deerlerle (0,59) kar!"la!t"r"larak belirlenmi!tir. Testin tümüne ili!kin kapsam geçerlik indeksi de yine Tablo deki deerler ile kar!"la!t"r"lm"!t"r. Kapsam geçerlik indeksi (KGQ), =0,05 düzeyinde anlaml" olan ve nihai forma al"nacak maddelerin toplam KGO ortalamalar" üzerinden elde edilir. Eer ölçülmek istenilen özellik birden fazla boyutta toplanm"! ise her bir boyut için KGQ elde edilmelidir. Tablo 2 deki örnekte tek bir boyut söz konusu olduu varsay"m" ile KGQ>0,67 olduundan ölçek istatistiksel olarak anlaml" olduu söylenebilir. KGQ deerleri alt boyutlar için geçerli olup, her bir alt boyut için, alt boyutta yer alan maddeler dikkate al"narak elde edilmektedir.

3 3 Tablo 2: Uzman görü!lerinin toplanmas" oranlar"n"n elde edilmesi ve kapsam geçerlik Gerekli Yararl"/Yetersiz Gereksiz Kapsam Geçerlik Oranlar" Madde 2 0 0,00 + Madde 2 0 0,67 + Madde ,33 - : : : : : Madde k ,67 Uzman Say.s. 2 Kapsam Geçerlik Ölçütü 0,59 Kapsam Geçerlik &ndeksi 0,67 * Kapsam geçerlii konusunda kullan"lan en yayg"n teknik Lawshe teknii olmas"na kar!"n ba!ka tekniklerde geli!tirilmi!tir. unlardan Davis (992) teknii uzman görü!lerini (a) Uygun, (b) Madde hafifçe gözden geçirilmeli, (c) Madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) Madde uygun deil!eklinde dörtlü derecelendirmektedir. u teknikte (a) ve (b) seçeneini i!aretleyen uzmanlar"n say"s" toplam uzman say"s"na bölünerek maddeye ili!kin kapsam geçerlik indeksi elde edilmektedir ve bu deer istatistiksel bir ölçütle kar!"la!t"rmak yerine 0,80 deeri ölçüt olarak kabul edilmektedir. Yöntem u çal"!mada askeri kurumlarda çal"!an personelin verimliliklerine ili!kin deerlendirme ölçeinin geli!tirilmesi ele al"nm"!t"r. Qlgili literatüre ve konu alan" uzmanlar"na dayan"larak 5 alt boyutta toplam 90 adet aday ölçek maddesi üretilmi!tir. Tablo 3: Aday ölçek maddelerinin alt boyutlara göre da"l"m" Alt oyut Madde Say.s. Tak"m Ruhu 8 Sorumluluk 6 Planlama 22 Mesleki Deneyim 6 Problem Çözme ve Yarat"c"l"k 8 Aday ölçek maddeleri öncelikle kapsam geçerlii aç"s"nda uzman görü!lerine ba!vurularak (uzman say"s" 4) her bir madde için kapsam geçerlik oranlar" elde edilerek maddelerin kalitesi belirlenmi!tir. Ancak aday ölçek için, 90 maddeye ili!kin KGO lara dayal" madde analizi yap"lmadan (olumsuz maddeler elimine edilmeyerek) tüm maddeleri içeren ölçek tasla"na yönelik deneme uygulamas"na gidilmi!tir. Elde edilen sonuçlar aykal (994) taraf"ndan eitim alan"na uygulanan yap"sal geçerlik katsay"s" yard"m" ile tutarl"klar" incelenmi!tir. H(X) = log K H(Y) = log K K K N(X) log N(X) N(Y) log N(Y) urada; K, toplam madde say"s"n",, testte tan"mlanan boyut say"s"n", H(X), beklenen belirsizlik deerini ve H(Y) ise gözlenen belirsizlik deerini göstermektedir. N(X) ve N(Y) ise s"ras"yla; tan"mlanan boyutlardaki beklenen ve gözlenen boyut say"lar"d"r. Ayn" zamanda çapraz belirsizlik ise; H(X, Y) = log K K N(X, Y) X= Y= log N(X, Y)

4 !eklinde ifade edilmektedir. u belirsizlik deerleri uyar"nda yap"sal geçerlik katsay"s" ise; H(X) + H(Y) H(X, Y) g = H(X, Y)!eklinde tan"mlanmaktad"r. Yap"sal geçerlik katsay"s"n"n istatistiksel anlaml"l"" ki-kare (chi-square) test istatistii ile test edilmektedir (aykal, 994). ulgular Kapsam geçerlik oranlar"na dayal" kapsam geçerlik çözümlemesi ve deneme uygulamas" sonucu faktör çözümlemesi ile elde edilen maddelerin ölçein alt boyutlar"na göre da"l"mlar" Tablo 4 te verilmi!tir. 4 Tablo 4: Kapsam geçerlik çözümlemesi ve faktör çözümlemesine göre maddeleri da"l"m" eklenen (Kapsam Geçerlik Çözümlemesi) Tak"m Mesleki Sorumluluk Planlama Yarat"c"l"k Ruhu Deneyim Gözlenen (Faktör Çözümlemesi) Elenen Toplam Maddeler Tak"m Ruhu 2 2 Sorumluluk Planlama 5 5 Mesleki Deneyim 0 0 Yarat"c"l"k Elenen Maddeler Toplam Tablo 4 e göre; kapsam geçerlik oranlar" kullan"larak belirlenen maddeler ile faktör analizi yöntemi ile özellikleri saptanan maddelerin da"l"m" ve her iki yakla!"ma ili!kin boyutlarda toplanan maddelerin marjinal da"l"mlar" görülmektedir. u verilere göre elde edilen belirsizlik katsay"lar" ve beklenen ile gözlenen madde/boyut tutarl"klar"na ili!kin yap"sal geçerlik katsay"lar" elde edilmi!tir. Kapsam Geçerlik elirsizlii: H(X)=0,78 Faktör Çözümleme elirsizlii: H(Y)= 0,78 Çapraz elirsizlik: I(X,Y)=0,93 Yap"sal Geçerlik Katsay"s": g=0,69 u bulgulara göre her iki yakla!"m"n birbirleri ile tutarl" olduu gözlenmi!tir. Sonuç ve Öneriler Eitim ve psikoloji alan"ndaki ölçek geli!tirme çal"!malar"nda; deneysel uygulamalar"n olanakl" olmad"" durumlarda, uzman görü!lerine dayal" nitel çal"!malar ile ölçek ve ölçekte yer alan maddelerin kalitesi kestirilmektedir. Kapsam geçerlik çözümlemesi, uzman görü!lerine dayal" nitel çal"!malar" istatistiksel nicel çal"!malara dönü!türen bir süreç olarak ele al"nabilir. u çal"!mada deneysel uygulama yöntemiyle elde edilen maddelerin psikometrik özellikleri ile kapsam geçerlik çözümlemesinden elde edilen özelliklerin tutarl" olduu bulgusuna ula!"lm"!t"r. Son zamanlarda eitim alan"nda süreç ya da ürün deerlendirmeye yönelik olarak gözlemleyici merkezli ölçme araçlar"na ili!kin uygulamalar"n artt"" görülmektedir. Gözlemleyici merkezli yakla!"mlarda ölç(ül)meye konu olan özelliklerin daha özel alanlarda yer almas"ndan ve bu alanda geni! örneklemelere ula!man"n zorluklar" göz önüne al"nd""nda kapsam geçerlik çözümlemelerinin uygulanabilirlii görülmü!tür. Örnein proje tabanl" örenme ürünlerinde proje üye say"lar"n"n çok s"n"rl" olmas", bu konudaki ölçek geli!tirme çal"!malar"nda deneme uygulamalar"n" olanaks"z hale getirmektedir. u gibi durumlarda kapsam geçerlik çözümlemelerinin kullan"m" deneme uygulamas" ile tutarl" sonuçlar verebilecei görülmektedir. Kapsam çözümlemesinin tutarl"/yans"z sonuçlar verebilmesinin bir ölçütü olarak uzmanlar"n nitelii de önem ta!"maktad"r. Kuramsal sürece, bir dier ifade ile uzman görü!lerine dayal" çal"!malarda kapsam geçerlik çözümlemesi, geçerlii yüksek ölçekler geli!tirmede, uzman görü!lerini nicel bulgulara dönü!türmede ve i!lem-zaman kolayl"" aç"s"ndan yararl"d"r.

5 Kapsam geçerlik çal"!malar", deneysel süreçlerde de uygulanabilirlii gözlenmektedir. u durumda kapsam çözümlemesi; ölçein ölçmeye yöneldii yap"ya ili!kin yap" geçerliini art"rma, önsel madde analizleri ve maddefaktör say"lar"n" kontrol edebilme gibi avantajlar salamaktad"r. 5 Kaynakça aykal, A. (994). Davran ölçümünde yapsal geçerlik göstergesi. Türk Psikoloji Dergisi, 33, Davis, L.L.(992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, Lawshe, C. H. (975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, McGartland, R. D., erg-weger, M., Tebb, S., Lee, E. S., ve Rauch, S. (2003). Objectifying content validity: Conducting a content validity study in social work research. Social Work Research, 27(2), Tezba!aran, A. (997). Likert tipi ölçek geli,tirme k.lavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Dernei Yay"nlar". Togerson, W.S. (958). Theory and Methods of Scaling, New York: Wiley. Turgut, M. F. ve aykul, Y. (992). Ölçekleme Teknikleri, ÖSYM Yay"nlar", Ankara. Veneziano L. ve Hooper J. (997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health ehavior, 2():67-70.

6 Ölçek Geli,tirme Süreci 6 Ölçek Olu,turma Süreci Psikometrik Özelliklerin elirlenme süreci Deneysel Süreç Ölçülecek Özelliin Uzman Görü!leri ve Literatür Aday Ölçein Elde Edilmesi Ölçek Uygun Örneklemde Deneme Uygulamas"n"n Yap"lmas" Madde/Faktör Analizi ile Deneysel Formun Elde Edilmesi Kuramsal Süreç Ölçülecek Özelliin Alan/Konu Uzmanlar"n"n Görü!leri Aday Ölçein Elde Edilmesi Ölçek Kapsam Geçerlik Oranlar"n"n Kapsam Geçerlik Qndekslerine Göre Kuramsal Formun Elde Edilmesi

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First Order and Second Order Factor Analysis for Multiple Choice Test Data

The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First Order and Second Order Factor Analysis for Multiple Choice Test Data Elementary Education Online, 6(), 54-79, 007. İlköğretim Online, 6(), 54-79, 007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS 2 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (Aralık 200) FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME Canan LAÇİN ŞİMŞEK * Hasret NUHOĞLU ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:18 2013 116-133 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Hakan BEKTAŞ

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması

Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması 33 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2013, 4(2), 64-75 Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara

Detaylı