Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Ankara Özet Bu çalmada granüler malzemeden oluan bir evin yenilme olasl basit yöntemler ve göreceli olarak daha ileri olaslksal analizler ile incelenmitir. Özellikle zemin parametrelerinde yerel ortalama kullanmnn sonuçlar üzerindeki etkisi deerlendirilmitir. Basit yaklamda klasik ev stabilitesi analiz yöntemleri uygulanm ve sadece içsel sürtünme açs rastsal deiken olarak ele alnmtr. leri olaslksal analiz ile kastedilen, rastsal saha teorisini elastoplastik davran ile birletiren rastsal sonlu elemanlar yöntemidir. Bu yöntem, geleneksel olaslksal ev stabilitesi analizlerine kyasla birçok avantaja sahiptir. En önemlisi, ev yenilme mekanizmasn, doal biçimde en kritik mekanizmay seçerek belirleme imkann sunmaktadr. Gerçekletirilen analizler, mükemmel korelasyon kabulü ile yerel deikenlii ihmal eden geleneksel ev stabilitesi yöntemlerinin güvenli tarafta kalmayan sonuçlar ortaya çkartabileceini ortaya koymutur. Giri Belirsizliklerin ve olaslksal analizlerin geoteknik mühendisliinde halen en önemli yer tuttuu çalma alanlarndan birinin ev stabilitesi problemleri olduu söylenebilir li yllardan itibaren literatürde ev stabilitesinin olaslk teorisi dahilinde deerlendirildii çalmalara rastlamak mümkün olmu, bu gelimeye yazlm firmalar da programlarna genellikle ev yenilme olasln hesaplama imkan sunan modüller koyarak ayak uydurmaya çalmlardr. Her ne kadar bu gelimeler umut verici olsa da, olaslksal analizlerde öneminin tartmasz olduu açk olan ve mekansal korelasyon ya da otokorelasyon ile temsil edilen yerel deikenliin uygulamada önemli yer tutan ve olaslksal analiz gerçekletirme kapasitesine sahip ev stabilitesi yazlmlarnn hemen hiçbirinde göz önüne alnamyor olmas dikkat çekici bir unsurdur. Bu balamda, Griffiths ve Fenton (2004) ve Griffiths vd. (2009) tarafndan yaplan çalmalarda, söz konusu yazarlar tarafndan gelitirilen rastsal sonlu eleman yöntemi (RFEM) sonuçlar ve yerel deikenliin etkisini göz önünde bulundurmayan geleneksel analitik olaslksal analizler (FORM birinci derece güvenilirlik yöntemi) karlatrlm, mukavemet parametrelerinin varyasyon katsays (COV) baz snr deerleri atnda, geleneksel yöntem ile güvenli tarafta kalmayan sonuçlara ulald gözlenmitir. Yerel deikenlik nadir de olsan baz aratrmaclar tarafndan limit denge yöntemi ile birletirilmi (örn. Low vd. 2007), gerçekletirilen tüm çalmalar, dalgalanma ölçei olarak da adlandrlan ve hangi mesafeye dek iki noktann özelliklerinin anlaml ekilde korele olduunu betimleyen mekansal korelasyon mesafesindeki artn yenilme olasln da artrdn ortaya çkartmtr. Bu sonuca Griffiths vd. (2009), yaplan çalmalarn sadece bir boyuttaki rastsal saha etkisini göz önüne aldn belirterek ve yenilme olaslnn baz

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon durumlarda yerel deikenliin yan sra deikenlerin varyans deerine de bal olduunu belirterek kar çkmlardr. Yukardaki açklamalardan da görüldüü üzere, yerel deikenliin olaslksal ev stabilitesi deerlendirmeleri üzerinde önemli etkisi olduu bilinmekle birlikte, bu etkinin yön ve deeri halen tartmaya açk bir konudur. Bu noktalardan hareketle, bu çalmada kohezyonsuz malzemeden oluan bir ev için öncelikle RFEM sonuçlar ile uygulamada kendine geni yer tutan ev stabilitesi analiz programlarndan Rocscience Slide ile gerçekletirilmi olaslksal analizlerden elde edilenler karlatrlmtr. Sonuçlar, yerel deikenliin ihmalinin yenilme olasl üzerindeki etkisi çerçevesinde deerlendirilmitir. Ayn zamanda, geoteknik parametrelerin farkl varyans katsaylar için, yenilme olaslnn korelasyon mesafesi ile deiimi incelenmitir. Teori Rastsal alanda deiebilirliin kullanl ölçüsü korelasyon mesafesidir (). Bazen dalgalanma ölçei olarak da adlandrlmaktadr (Vanmarcke, 1983; Tekin ve Akba, 2010). belirli bir mesafedeki noktalarn anlaml ekilde korele olduunu (örnein %20 den fazla) gösterir. Tersi olarak iki nokta mesafesinden uzak ise aralarnda bir korelasyonun olmad söylenebilir. Matematiksel olarak korelasyon mesafesi korelasyon fonksiyonunun altnda kalan alana eittir (Vanmarcke, 1984): (1) Burada () korelasyon fonksiyonudur. Markov korelasyon fonksiyonu basitliinden dolay yaygn olarak kullanlmaktadr (Fenton ve Griffiths, 2008). Çünkü tahmin edilecek koullu olaslklar sadece var olan diziye baldr: (2) Burada X(t) rastsal alan oluturan dizilerdir. Sadece X(t n-3 ), X(t n-4 ),... biliniyorsa ve X(t n+1 ) ile ilgili olan koullu olasln deeri bilinmek isteniyorsa Markov korelasyon fonksiyonu aadaki biçimi alr: (3) Burada = rastsal alanda bulunan iki nokta arasndaki mesafedir. Aadaki birinci derece türevsel ifadenin çözümünü gerektir: (4) Burada c ve katsaylar, W(t) sfr ortalamal, G 0 younluklu beyaz gürültü girdisidir. Beyaz gürültü girdisinin çözümü için birçok rastsal deikenin X 1 = X(t 1 ), X 2 = X(t 2 ) gibi sonsuz t dizisinin bir araya gelerek X(t) rastsal alann oluturmaktadr. Herbirinin marjinal dalm f x (x) ise, herbir dizi bamsz olduundan birleik dalmlar, marjinal dalmlarn çarpmna eittir: (5) X(t 1 ) vex(t 2 ) noktalar arasndaki kovaryans fonksiyonu aadaki gibidir: (6)

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Yukardaki ifade için benzetim yardmyla beyaz gürültü elde edilir. Problemin çözümü ise Ornstein-Uhlenbeck ilemi olarak isimlendirilir (Uhlenbeck ve Ornstein, 1930). Küçük korelasyon mesafeleri rastsal alann düzensiz ve ani deimesini, büyük korelasyon mesafeleri ise daha yava ve daha az farkllk göstermesini salar. Örnein arazide = ile farkllk gösteren iki noktann korelasyonlar e -2 = 0.13 e düer. Dier taraftan Markov ileminin varyans fonksiyonu: (7) ve tek tarafl spektrum younluk fonksiyonu (G()) aadaki gibi tanmlanr: (8) Markov korelasyon fonksiyonun türevi süreksizdir ve sonsuz deikendir. Rastsal Sonlu Elemanlar Yöntemi Yukardaki geometrik özellikleri betimlemeye yardmc olan eitlikler problemin olaslksal olarak tanmlanmasn salar. Olaslksal geometriden yola çkarak Fenton ve Griffiths rastgele alan benzetimini sonlu elemanlar yöntemi ile birletirmi Rastsal Sonlu Elemanlar Yöntemini (RFEM: Random Finite Element Method) oluturmulardr (Fenton ve Griffiths, 2008). Problemin geometrik özellikleri yukarda anlatlan yöntemlerle rastsal parametrelere dönütürülür (ekil 1). ekil 1 de, örnein, daha koyu olan elemanlar içsel sürtünme açsnn daha yüksek deerlerini sembolize etmektedir. RFEM ile zeminin rastsal davran szma (Griffiths ve Fenton, 1993; Griffiths ve Fenton, 1997), s temellerin oturmas (Paice, Griffiths ve Fenton, 1996; Fenton ve Griffiths, 2002), s temellerin tama gücü (Griffiths, Fenton ve Manoharan, 2002; Fenton ve Griffiths, 2003), ev stabilitesi (Chok ve ark., 2007; Griffiths, Huang ve Fenton, 2010) gibi geoteknik problemlere uygulanmtr. ekil 1 RFEM kullanlarak modellenmi ev (yatay / düey = 2) Rastsal Sonlu Elemanlar Yöntemi ile ev Stabilitesi Analizi Bu çalmada ele alnan kohezyonsuz zeminden müteekkil ev için, olaslksal ev stabilitesi analizlerinde kullanlan zemin parametrelerideerleri ve varyans katsaylar Tablo 1 de verilmitir (Phoon ve Kulhawy, 1999). Ortalama içsel sürtünme açs 30, içsel sürtünme açs varyans katsays için (COV ) %5 - %15 aral, ortalama elastisite modülü 4150 kn/m 2, elastisite modülü varyans katsays için (COV E ) %15 - %65 aral kullanlarak oluturulan ev analiz parametreleri Tablo 2 de tanmlanmtr. RFEM 2 boyutlu ev stabilitesi için

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon yatay/düey: 2/1 ev geometrisi tanmlanmtr. Yazlmda Markov fonksiyonu ile korelasyon mesafesi 0.2, 1 ve 5 için hesaplamalar yaplmtr. Tablo 2 de belirtilen analizler için yenilme olaslklar (P f ) ve bunlara karlk gelen standart sapmalar () Tablo 3 de verilmitir. Yenilme olaslnn korelasyon mesafesi ile deiim gösterdii açk biçimde görülebilmektedir. Tablo 1 Olaslksal ev stabilitesi analizlerinde kullanlan zemin parametreleri Parametre Dalm Ortalama, Deiim Katsays, COV (%) Kohezyon, c [kn/m 2 ] Deterministik çsel Sürtünme Açc, [] Lognormal Dilatasyon Açs, [] Deterministik 0 - Birim Arlk, [kn/m 3 ] Deterministik Elastisite Modülü, E 35 Lognormal 4150 [kn/m 2 ] Poisson Oran, Deterministik Analiz No Tablo 2 Olaslksal ev stabilitesi analizleri ev Yatay / Düey çsel sürtünme Açs [] Ortalam a, COV (%) Elastisite Modülü, [kn/m 2 ] COVE (%)

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Tablo 3 Korelasyon mesafesine bal olarak yenilme olaslklar Analiz No Korelasyon Mesafesi = 0.2 = 1 = 5 Pf Pf Pf

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 2 Elastisite modülü ve içsel sürtünme açs varyans katsays ile yenilme olasl deiimi ekil 2 de ev yenilme olasl deerleri, = 1 için içsel sürtünme açs ve elastisite modülünün varyans katsays ile deiimi gösterilmektedir. Sabit korelasyon mesafesi için, geoteknik parametrelerdeki deikenlik arttkça yenilme olaslnn da yükseldii gözlenmektedir. Olaslksal Limit Denge Analizi Rocscience Slide yazlm Monte Carlo / Latin Hypercube benzetim yöntemlerini kullanarak olaslksal analiz yapmaya imkan vermektedir. Zemin dayanm parametreleri, yükler, yeralt su seviyesi, çekme çatla rastgele deiken olarak tanmlanabilmektedir. Yazlm olaslksal analizleri iki yöntemle gerçekletirmektedir. Birinci yöntemde kayma yüzeyi deterministik olarak minimum güvenlik katsaysn verecek ekilde hesaplanmaktadr. Kayma yüzeyi belirlendikten sonra örnekleme yaplarak göçme olasl ve güvenilirlik indeksi hesaplanmaktadr. Dier yöntemde ise herbir rastsal deiken takm için minimum güvenlik katsaysn veren kayma yüzeyi hesaplanr. Rastsal deiken takmlar için hesaplanan kritik yüzeyler bir bant oluturur. Yenilme olasl, minimum güvenlik katsays 1'den küçük hesaplanan benzetim saysnn toplam benzetim saysna bölünmesi ile elde edilir. Çalmann ikinci aamasnda Tablo 1 de verilen zemin parametreleri Slide yazlmnda Monte Carlo örnekleme yöntemi kullanlarak 1000 adet benzetim yaplarak gerçekletrilmitir. Olaslksal analiz için global minimum yaklam seçilmitir. Problem 200 dilime bölünerek basitletirilmi Bishop yöntemi uygulanmtr. Bu analizden mükemmel korelasyon kabulü yapld unutulmamaldr. Basitletirilmi Bishop yönteminde elastisite modülü kullanlmadndan, analiz sonuçlar içsel sürtünme açs deiim katsaysnn %5, %10 ve %15 olan deerleri için Tablo 4 de verilmitir. Tablo 4 COVphi %5, %10, %15 için yenilme olaslklar Analiz No Basitletirilmi Bishop COV (%) Determini stik FS FS FS Pf Tablo 4 de verilen yenilme olasl örnein 1-6 nolu analizlerde 1000 adet hesap yaplan kayma yüzeyi için 8 tanesinin yenildiini ifade etmektedir. Slide yazlm içsel sürtünme açsn deterministik deerlendirdiinde güvenlik katsaysn bütün analizler için olarak hesaplamtr. Oysa olaslksal parametrelerle hesap yapldnda örnein 1-6 nolu analizler için güvenlik katsays ortalamas 1.157, standart sapmas 0.067, minimum güvenlik katsays 0.962, maksimum güvenlik katsays tür (ekil 3). Deerlendirme altnda tutulan 2:1 geometriye sahip kohezyonsuz evin = 0.2, 1, 5 deerlerindeki RFEM ve Slide analizlerine gore yenilme olaslklar, içsel sürtünme açs varyans katsays %10 için ekil 4 de; COV = %15 için ise ekil 5 de gösterilmitir.

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon FS(deterministik)=1.155 FS(ortalama)=1.158 a. Analiz 1-6 için FS b. Analiz 1-6 için FS frekanslar FS(deterministik)=1.155 FS(ortalama)=1.161 c. Analiz 7-12 için FS d. Analiz 7-12 için FS frekanslar FS(deterministik)=1.155 FS(ortalama)=1.166 e. Analiz için FS f. Analiz için FS frekanslar ekil 3 Güvenlik katsaylar deiimleri ve frekanslar

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon 0,120 0,100 YenilmeOlasl,Pf 0,080 0,060 0,040 RFEM,Theta=5 RFEM,Theta=0.2 RFEM,Theta=1 Slide 0,020 0, COVE(%) ekil 4 COV = %10 ve = 0.2, 1, 5 için yenilme olasklar deiimi 0,300 0,250 YenilmeOlasl,Pf 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000 RFEM,Theta=5 RFEM,Theta=0.2 RFEM,Theta=1 Slide COVE(%) ekil 5 COV = %15 ve = 0.2, 1, 5 için yenilme olasklar deiimi

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Sonuç ve Öneriler Bu çalmada ortalama içsel sürtünme açs 30 o ve eimi yatay/düey: 2/1 olarak tanmlanan kohezyonsuz malzemeden oluan bir ev için rastsal sonlu eleman analizleri ve Rocscience Slide ile gerçekletirilmi olaslksal analizlerden elde edilen sonuçlar karlatrlmtr. Sonuçlar aadaki biçimde özetlenebilir: Sabit korelasyon mesafesi için, geoteknik parametrelerdeki deikenlik arttkça yenilme olaslnn da yükseldii gözlenmektedir. Korelasyon mesafesi, yenilme olasl üzerinde önemli etkiye sahiptir. Daha önce gerçekletirilen çalmalarn birçounda öne sürülenin aksine, korelasyon mesafesinin artmas ile yenilme olaslnda kesin bir yükselme gözlenmemi, bir çok durumda en yüksek yenilme ihtimali ara korelasyon mesafesi deerlerinde ortaya çkmtr. COV = %10 seçildiinde, olaslksal limit denge analizinden elde edilen yenilme olaslklarnn incelenen tüm korelasyon mesafeleri ve modül deikenlii deerleri için, rastsal sonlu eleman analizine oranla daha yüksek yenilme olasl ortaya koyduu görülmütür. çsel sürtünme açsnn varyans katsays %15 e yükseltildiinde ise, korelasyon mesafesinin göreceli olarak daha yüksek deerleri olan 1 ve 5 için, zemin modülünün varyans katsaysna bal olarak limit denge analizinin güvensiz tarafta kalan deerler verebildii gözelnmitir. Bu sonuç, yenilme olaslnn yerel deikenliin yan sra geoteknik deikenlerin varyans deerine de bal olduu savn desteklemektedir. Kaynaklar Chok, Y.H., Jaksa, M.B., Griffiths, D.V., Fenton, G.A. ve Kaggwa, W.S., A parametric study on reliability of spatially random cohesive slopes, Australian Geomechanics, 42(2), , (2007). Fenton, G.A. ve Griffiths, D.V., Bearing capacity prediction of spatially random c - soils, Canadian Geotechnical Journal, 40(1), , (2003). Fenton, G.A. ve Griffiths, D.V., Probabilistic foundation settlement on spatially random soil, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 128(5), , (2002). Fenton, G.A. ve Griffiths, D.V., "Risk assessment in geotechnical engineering", John Wiley and Sons, Canada, (2008). Griffiths, D.V. ve Fenton, G.A., Seepage beneath water retaining structures founded on spatially random soil, Géotechnique, 43(6), , (1993). Griffiths, D.V.ve Fenton, G.A., Three-dimensional seepage through spatially random soil, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 123(2), , (1997). Griffiths, D.V.ve Fenton, G.A., Probabilistic slope stability analysis by finite elements, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(5), , (1997). Griffiths, D.V., Fenton, G.A. ve Manoharan, N., Bearing capacity of a rough rigid strip footing on cohesive soil -- a probabilistic study, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 128(9), (2002). Griffiths, D.V., Huang, J. ve Fenton, G.A., Influence of spatial variability on slope reliability using 2-D random fields,, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 135(10), (2009). Griffiths, D.V., Huang, J., ve Fenton, G.A., Probabilistic infinite slope analysis, Computers and Geotechnics, 38(4), , (2010). Low, B.K, Lacasse, S. ve Nadim, F., Slope reliability analysis accounting for spatial variation, Georisk, 1, , (2007). Paice, G.M., Griffiths, D.V., ve Fenton, G.A., Finite element modeling of settlements on spatially random soil, ASCE Journal of Geotechnical Engineering, 122(9), , (1996).

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Phoon, K.K. ve Kulhawy, F.H., "Characterization of geotechnical variability", Canadian Geotechnical Journal, 36(4): (1999). Tekin, E. ve Akba, S. O., Killi Zeminlerde Dalgalanma Ölçeinin CPT Sonuçlarna Dayal Belirlenmesi, Zemin Mekanii ve Temel Mühendislii Onüçüncü Ulusal Kongresi, stanbul, (2010). Uhlenbeck, G. E. ve Ornstein, L. S., "On the theory of Brownian Motion", Phys.Rev., 36: , (1930). Vanmarcke, E., "Random fields: analysis and synthesis", Cambridge, MA, MIT Press, 394 p., (1983).

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 443 - Takn Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etrafnda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Aratrlmas M. ükrü Güney

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 293 - Tabii Yamaçlarn Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Doç.Dr. A. Ouz Tan TÜ naat Fakültesi, Ayazaa-34744-stanbul, (212) 285 37 39, oguztan@itu.edu.tr

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Do u Karadeniz Havzas Ta k n Verileri çin Homojenlik Analizi

Do u Karadeniz Havzas Ta k n Verileri çin Homojenlik Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 367 - Dou Karadeniz Havzas Takn Verileri çin Homojenlik Analizi Ara. Gör. Tuçe ANILAN (1), Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (2) ve Ör. Gör. Dr. Hülya BOULU

Detaylı

PEZOELEKTRK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI ÇEREN ESNEK BR KRN AKTF TTREM KONTROLÜNÜN SMÜLASYONU

PEZOELEKTRK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI ÇEREN ESNEK BR KRN AKTF TTREM KONTROLÜNÜN SMÜLASYONU PEZOELEKTRK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI ÇEREN ESNEK BR KRN AKTF TTREM KONTROLÜNÜN SMÜLASYONU Levent MALGACA*, Hira KARAGÜLLE* *Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisli!i Bölümü

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 1-8 statistikçiler Dergisi Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab Murat Büyükyazc Hacettepe Üniversitesi Fen

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Homojen Zeminlerde Deprem Ve Yer Alt Suyunun ev Güvenlik Say s na Etkisinin Janbu Yöntemi le ncelenmesi

Homojen Zeminlerde Deprem Ve Yer Alt Suyunun ev Güvenlik Say s na Etkisinin Janbu Yöntemi le ncelenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 203, Trabzon - 33 - Homojen Zeminlerde Deprem Ve Yer Alt Suyunun ev Güvenlik Saysna Etkisinin Janbu Yöntemi le ncelenmesi Ör.Gör. Tülin ÇETN, Doç.Dr. Yusuf ERZN

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlar n Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi

Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlar n Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 277 - Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlarn Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi Neval Uysal Ara. Gör., Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir.

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. BÖLÜM 1 0, Q 1. f() = 1, R/Q, Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. Buna göre a³a da verilen tanm bölgeleri altnda görüntü cümlelerini

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI 11. ŞEV DURAYLILIĞI ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability) Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir. Şevler Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç) Belirli bir geometriye sahip

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Sayı 0 www.hkmo.org.tr hkm Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Say 0 www.hkmo.org.tr Geçiş ğrisi larak.dereceden Parabol Geçi

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Deprem Kaynakl ev Deplasmanlar n Hesaplayan Basitle tirilmi Yöntemlerin ncelenmesi

Deprem Kaynakl ev Deplasmanlar n Hesaplayan Basitle tirilmi Yöntemlerin ncelenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 213, Trabzon - 113 - Deprem Kaynakl ev Deplasmanlarn Hesaplayan Basitletirilmi Yöntemlerin ncelenmesi Hasan Emre Demirci 1, Musaffa Ayen Lav 2 1 hasanemredemirci@gmail.com,

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Şev stabilitesinin iki ve üç boyutlu modeller ile incelenmesi

Şev stabilitesinin iki ve üç boyutlu modeller ile incelenmesi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: mühendislik 6, 1, 1-8 3-9 dergisi Haziran 2015 Şev stabilitesinin iki ve üç boyutlu modeller ile incelenmesi Taha TAŞKIRAN 1, Veysel Süleyman YAVUZ 2, Mehmet

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

Kuma Oturan Yüzeysel Temellerde Temel Boyutunun Taşıma Kapasitesine Etkisi

Kuma Oturan Yüzeysel Temellerde Temel Boyutunun Taşıma Kapasitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(2), ss. 37-45, Aralık 2012 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 27(2), pp. 37-45, December 2012 Kuma

Detaylı

EKSENEL YÜKLÜ TEKİL KAZIĞIN FARKLI YÖNTEMLERLE SAYISAL ANALİZİ

EKSENEL YÜKLÜ TEKİL KAZIĞIN FARKLI YÖNTEMLERLE SAYISAL ANALİZİ EKSENEL YÜKLÜ TEKİL KAZIĞIN FARKLI YÖNTEMLERLE SAYISAL ANALİZİ NUMERICAL ANALYSIS OF AN AXIAL LOADED SINGLE PILE WITH DIFFERENT METHODS Mustafa TOLUN 1 Mustafa LAMAN 2 ABSTRACT In this study, it has been

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ

BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.2, 2003 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVIII, No: 2, 2003 BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ Gülgün YILMAZ 1, Emre

Detaylı

Alüvyon Üzerinde Oturan Demiryolu Dolgu ve Yarma evlerinde Durayl l k Problemleri_Adapazar -Karasu Hatt Örne i

Alüvyon Üzerinde Oturan Demiryolu Dolgu ve Yarma evlerinde Durayl l k Problemleri_Adapazar -Karasu Hatt Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 231 - Alüvyon Üzerinde Oturan Demiryolu Dolgu ve Yarma evlerinde Durayllk Problemleri_Adapazar-Karasu Hatt Örnei Yrd.Doç.Dr. Akn ÖZOCAK 1, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlar n n Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Kar la t rma

Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlar n n Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Kar la t rma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 265 - Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlarnn Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Karlatrma Yavuz AHN 1, sfendiyar EGEL 2 1 Ar-Gör,

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (010) 37-44 statistikçiler Dergisi Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli Özlem Ceren Gültekin skenderun Demir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin Şev Stabilitesi Uygulama Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin 1) Şekilde zemin yapısı verilen arazide 6 m yükseklikte ve 40⁰ eğimle açılacak bir şev için güvenlik sayısını belirleyiniz.

Detaylı

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 315 - Takn Tehlike Alanlarnn Oluturulmas: Samsun Terme Örnei Serdar Sürer*, Baar Bozolu*, Taha Emre Erdin** *Hidrosaf Yazlm, Teknokent ODTÜ, Ankara,

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK

Detaylı

ZEMİN GERİLMELERİNİN SAYISAL GERİLME ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİYLE TAHMİNİ PREDICTION WITH NUMERICAL STRESS ANALYSIS METHOD OF SOIL STRESSES

ZEMİN GERİLMELERİNİN SAYISAL GERİLME ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİYLE TAHMİNİ PREDICTION WITH NUMERICAL STRESS ANALYSIS METHOD OF SOIL STRESSES 121 SDU International Technologic Science Vol. 5, No 1, June 2013 pp. 121-127 Constructional Technologies ZEMİN GERİLMELERİNİN SAYISAL GERİLME ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİYLE TAHMİNİ Cevdet Emin EKİNCİ, Müge Elif

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi 12

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

Kumlu şevlere oturan şerit temellerin analizi

Kumlu şevlere oturan şerit temellerin analizi Kml şevlere otran şerit temellerin analizi Analysis of strip footings on sandy slopes M. Salih Keskin, Mstafa Laman, Fark Aslan Çkrova Üniversitesi, Adana, Türkiye ÖZET: B çalışmada, şevlendirilmiş kml

Detaylı

rnak li Yerle im Alan ndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike De erlendirmesi ve Haritalamas

rnak li Yerle im Alan ndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike De erlendirmesi ve Haritalamas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 573 - rnak li Yerleim Alanndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike Deerlendirmesi ve Haritalamas DEVLET CRAGOGLU a,, YILDIRIM SMAL

Detaylı

SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES ÖZET

SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES ÖZET SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES Murat OLGUN Ar. Gör. Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. n aat Müh. Bölümü Konya/Türkiye M. Hilmi ACAR Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

Mert GARAGON, Tolga ÇAN*

Mert GARAGON, Tolga ÇAN* Seçilmi baz kumtalarnda dayanm anizotropisi davranlarnn incelenmesi ve çok deikenli polinomal regresyon analizleri ile kestirimi Investigation of the anisotropic strength behavior of some selected sandstones

Detaylı

ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM

ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM Makina Tasarm ve malat Teknolojileri Kongresi, Makina Mühendisleri Odas Konya ubesi, 2-3 Kasm 2001. ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM ETM Prof.Dr. Hira Karagülle, Doç.Dr. Ramazan Karakuzu ve Ör.Gör.

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN

SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisli$i Bölümü, Maden 'letme Anabilim Dal) Engin KARAMAN Aral)k, 2008 ZMR YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

0.04.03 Standart Hata İstatistikte hesaplanan her istatistik değerin mutlaka hatası da hesaplanmalıdır. Çünkü hesaplanan istatistikler, tahmini bir değer olduğu için mutlaka hataları da vardır. Standart

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz.

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz. MC 411/ANAL Z IV ARA SINAV II ÇÖZÜMLER 1 x k k N, R n içinde yaknsak iti x olan bir dizi olsun. {x} = {x m m k} k=1 Çözüm. Her k N için A k := {x m m k} olsun. x k k N dizisinin iti x oldu undan, A k =

Detaylı

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafza bitleri de denilmektedir. Özel hafza bitleri, CPU ile program arasnda iletiim salayarak çeitli kontrol fonksiyonlarn

Detaylı

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Özet Gelien teknolojiyle beraber saysal bilginin güvenlii oldukça önem kazanmtr. Görüntü damgalama,

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı