TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU"

Transkript

1 TEKNOLOJİ RAPORU

2 TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren şeyler de olduğunu belirtmek için sõkça başvurulan bir klişe. Bir topluiğne bile yapamazken otomobiller, televizyonlar, makineler üretir olmuşuz. Olmuşuz olmasõna da, elin oğlu boş mu durmuş bu arada? Moda deyimle benchmarking kõyaslama, çõta koyma yõ kendi geçmişimizle mi yapmak doğru, yoksa bõrakõn ABD, İngiltere, Almanya gibi zenginlikleri birkaç yüzyõl geriye giden ülkeleri, daha yarõm yüzyõl öncesinde bizimle hemen hemen aynõ konumda olan ülkelerle mi yapmak doğru? Bundan 50 yõl önce kişi başõ milli geliri Türkiye nin 2,5 katõ olan İsveç le aramõzdaki fark 16 katõna çõkmõştõr yõlõnda kişi başõ 65 dolar olan Güney Kore Türkiye ye göre 21 kez daha hõzlõ gelişmiştir lerde Avrupa nõn zenginleri arasõnda sayõlabilen Türkiye yarõm yüzyõl sonra Portekiz ve Yunanistan õn kişi başõ milli gelirinin dörtte birine düşmüştür. İspanya, Portekiz ve Yunanistan õn refah düzeyleri Avrupa Birliği ne girmekle katlanmõş ancak ne yazõk ki Türkiye bu treni de kaçõrmõştõr. Daha dün demirperdeden kurtulan, AB nin bekleme odasõnda Türkiye den çok daha önce odaya girecek olan Macaristan ve Polonya ile bile bir çok parametredeki karşõlaştõrma aleyhimizedir. Peki neden Türkiye bugün Avrupa nõn en fakir ülkelerinden biri durumunda? Neden rekabet gücü sõralamasõndaki yeri 46 ülke arasõnda son sõralarda? Neden TL tüm dünyadaki bağõmsõz para birimleri arasõnda sondan ikinci? Neden kriz üstüne kriz yaşõyor? Bu kõsõr döngüden kurtuluş yolu yok mu? Yaşadõğõmõz dar boğazõn tarihi nedenlerini hepimiz biliyoruz. İktidar kavgalarõyla, savaşlarla, isyanlar, şeriat kõsõtlamalarõyla geçen Osmanlõnõn son 400 yõlõnda matbaa, sanayi devrimi, kültür devrimi imparatorluk topraklarõna ya uğramamõş ya da geç veya etkisi iyice azalmõş halde girebilmişti. Cumhuriyet döneminde zamanõn kõt olanaklarõyla sanayileşme hamlesi başlatõlmõş, ancak özel sermayenin yetersizliği dolayõsõyla devletçe desteklenen bu hamle, modern bir sanayi toplumunun son derece karõşõk fonksiyonlarõn, faaliyet ve çabalarõnõ yerine getirebilecek güç ve yetenekte kadro, gerekli kültürel ve sosyal hazõrlõk olmadõğõndan amacõna tam olarak ulaşamamõştõr. Kalkõnmanõn ana şartlarõ tayin edilememiş, en önemlilerinden biri olan gerçek eğitim düzeyine kavuşamamõştõr. Türkiye uzun yõllar bilim ithal edecek yerde eskimiş teknolojileri ödünç almakla yetinmiştir. Buna karşõn Japon hükümeti II. Dünya Savaşõ ndan sonra ulusal ekonomik bağõmsõzlõğõ korumak için yabancõ yatõrõmlarõ adamakõllõ sõnõrlamõş, para değil de teknoloji girişi karşõlõğõnda çoğunluk hissesinin yabancõ olmasõna izin vermiştir. Bu yüzden IBM şimdi en büyük rakipleri olan Japon firmalarõna teknolojisini açõklamak zorunda kalmõştõr. MITI nin eski başkan yardõmcõsõ Ichiro Fiyiwara sözleriyle: 2

3 Örnek olarak ana (mainframe) bilgisayarõ ele alalõm. Savaştan sonra Japon firmalarõ işe sõfõrdan başlamak zorunda kaldõlar. Bilgisayarlõ imalat ve yönetim sistemleriyle silahlanmõş yabancõ rakipler karşõsõnda sağ kalabilmek için eskimiş teknoloji ve kõt sermaye ile mücadele verdiler. Sorumluluk sahibi hiçbir hükümet ellerini kavuşturup yerli sanayiinin dõş rekabetin tekerlekleri altõnda ezilmesine seyirci kalamazdõ. Yerli bilgisayar sektörünü ayaklarõ üzerinde duracak hale getirmeliydik. Türkiye ise üçüncü dünya ülkelerinin çoğu gibi ithal ikamesi yolunu seçmiştir. Anahtar teslimi satõn alõnan fabrikalarda üretim gümrük duvarlarõyla korunan, ürettiği malõ iç pazarlarda istediği tür ve kalitede yüksek fiyatla satabilen sanayi sektörü teknoloji üretimine gerek duymamõştõr. Ancak uygulanan hiçbir yerde ithal ikamesi işe yaramamõş, ülkeyi gelişmiş ülkelerin boyunduruğundan kurtaramamõştõr. Kore, Tayvan, Singapur verimliliğin ihracata yönelik büyümeden geçtiğini kanõtlamõşlardõr. Bu ülkelerde yerli şirketler yalnõzca ihracat yapabiliyorlarsa dõş rekabete karşõ iç pazarda korunuyorlardõ. Gelişmiş ülkelere ihracat yapabilmek için de verimli olmak zorundaydõlar li yõllarõna gelindiğinde dünya yeni bir dönemi girmiştir. Finansal piyasalardaki serbestleşme hareketleri ve bilgisayar-iletişim teknolojisi(bit)ndeki gelişmelerle başlayan küreselleşme hõzla ekonominin diğer alanlarõnõ da etkisi altõna almõş, oyunun kurallarõnõ değiştirmiştir. Üretimdeki teknolojik gelişmeler sonucunda üretim süreçlerinin bölünmesi yönetim bilimindeki ilerlemelerle birleşince firmalar dünyanõn uzak bölgelerindeki bir çok üretim birimini yönetebilecek yeteneğe sahip olmuşlardõr. Çok sayõda bilgiyi çok düşük maliyetlerle uzak mesafelere ulaştõrabildikleri için yönetim etkinliğini yitirmeden üretimin çeşitli aşamalarõnõ farklõ coğrafi alanlarda örgütleme imkanõna kavuşmuşlardõr. Hava taşõmacõlõğõndaki ilerlemeler, dünyanõn her yerinden malzeme tedarikini mümkün kõlan lojistik devrimini yaratmõştõr. Gerek üretim mahallinde, gerekse ürün satõşlarõnda sõnõrlar hemen hemen kalktõğõ için ülkeler arasõnda hem işbirliği, hem de kõyasõya bir rekabet ortamõ doğmuştur. Ülkeler arasõndaki askeri rekabet israftan başka bir şey değildir. Kaynaklar, kullanõlmadõğõ takdirde (savaş yoksa) insanõn refahõna katkõda bulunmayan, kullanõldõğõ takdirde (savaş olunca) insanõ yok eden aktivitelere aktarõlmõş olur. Ekonomik rekabette ise hükümetler hayatõ vatandaşlarõna çok daha güzel hale getirmek için uğraşõrlar. Şu sorulara cevap aranõr: En iyi mallarõ kim yapar? Yaşam standardõnõ en çabuk kim yükseltir? Dünyanõn en eğitimli ve en becerikli iş gücüne kim sahip? Fabrika donanõm, Ar-Ge, altyapõ yatõrõmlarõnda dünya lideri kim? En iyi kim organize olmuş? Eğitim, sağlõk, bürokrasi gibi kurumlar en iyi kimde işliyor? Sermaye, üretim ve ticaretin küreselleşmesi dolayõsõyla kalite ve maliyette dünya çapõnda rekabet edebilmek için ürün ve üretim süreçlerinin tamamen yüksek teknolojiye dayanmasõ (nihai ürün bir tornovida veya buzdolabõ gibi sõradan ürünler olsa bile üretim süreci yüksek teknolojiye dayanmadõkça rekabet şansõ hemen hemen 3

4 kalmamõştõr) ülkeleri buna cevap verecek ortam sağlama politikalarõna yöneltmiştir. Bu ortamõn en başla gelen olmazsa olmazlarõ ise Ar-Ge ve insana yapõlan yatõrõmlardõr. 20. yüzyõla gelinceye kadar, hatta 20. yüzyõlõn başlarõnda ürünler çok komplike değildi ve çoğunlukla bir kişinin bazen tesadüfen bazen uzun uğraşlar sonunda icat ettiği şeylerdi. Bugün kime sorulsa matbaayõ Guttenberg, telefonu Bell, elektrik ampulünü Edison un icat ettiğini söyleyebilir. Ancak ürünler git gide daha karmaşõk hale geldikçe ürünün gerek icadõ, gerekse daha sonra iyileştirilmesi ve kalitesinin yükseltilerek maliyetinin düşürülmesi uzun soluklu, yoğun uğraşlõ ve pahalõ bir ekip işi haline gelmiştir. Buna paralel olarak da dünya pazarõnda söz sahibi olmak isteyen şirketlerin ana birimlerinden biri Ar-Ge departmanlarõ oluşturmuştur. Ar-Ge nin sorumluluğu üç yönlüdür. Ürünü icat etmek, durmaksõzõn geliştirmek ve en ucuz, en kaliteli biçimde üretim yapabilecek prosesi yaratmak. Bunlarõn hepsi beyin gücüne dayanõr. Üretim dünyanõn herhangi bir yerinde konuşlandõrõlabildiğine göre, nerede olacağõ gerekli beyin gücünü kimin organize edeceğine bağlõdõr. Ülkelerin üstünlük yarõşõnda doğal kaynaklara sahip olmak gibi pek çok faktör önemini yitirmiş insan ön plana geçmiştir. Teknolojinin getirdiği insan yapõsõ üstünlüğü korumak, en tepeden en alta kadar vasõflõ işgücü gerektirir. 21. yüzyõlda işgücünün vasõflarõ rekabetin başlõca silahõ olacaktõr. Beyin gücü yeni teknolojileri yaratacak fakat bu teknolojileri düşük maliyetle üretebilmenin kollarõ ve bacaklarõ vasõflõ işgücü olacaktõr. Başarõya giden yol yeni ürünler icat etmek ise, işgücünün en zeki %25 inin eğitimi büyük önem taşõr. Bu üst gruptan bir kişi yarõnõn yeni ürünlerini icat edecektir. Ancak başarõya giden yol ürünleri en kaliteli ve en ucuza üretmek ise, nüfusun alt %50 sinin eğitimi sahnenin ortasõna gelir. Nüfusun bu kesimi yeni prosesleri işletecektir. Alt %50 öğrenmesi gereni öğrenemezse, yeni high-tech prosesler uygulanamaz. Firmalar başarõ için yeni bilgisayarlõ CAD-CAM teknolojilerini, istatistik kalite kontrolü, tam zamanõnda envanterleri, esnek imalat sistemlerini uygulamak zorundadõrlar. Bu da her bölüm ve kademedeki elemanõn iyi eğitim ve becerili olmasõnõ gerektirir. Öğretileni öğrenebilmesi için her işçinin normal lisede öğretilenin çok üstünde temel matematik bilgisine sahip olmasõ şarttõr. Aksi takdirde ürünler ne icat edilebilir ne de imal edilebilir; edilse de verim yüksek olmaz. Bu gerçeklerin bilincinde olan ülkeler bir taraftan kendi şirketlerinin kurulmasõnõ, büyümesini ve Ar-Ge çalõşmasõ yapmasõ için gerekli mali ve idari politikalarõ uygulamaya koyarken bir taraftan yabancõ sermayeyi özelikle de yüksek teknolojiye dayalõ üretim yapan yabancõ sermayeyi cezbedecek imkanlar sunmaktadõrlar. Bir kõyaslama için Türkiye nin onda birinden az nüfusa sahip üç ülkeyi ele alõp bu alanda neler yaptõklarõna bir göz atalõm: 4

5 İskoçya: 5 milyon nüfusu ve km 2 yüzölçümüyle İskoçya, %7.3 işsizlik oranõ ve Pound luk kişi başõna düşen ulusal geliri ile yüksek teknoloji alanõnda büyük çalõşmalarõn yapõldõğõ ve ülke ekonomisinin yüksek teknolojiye dayandõğõ bir ülkedir. Avrupa da üretilen markalõ bilgisayarlarõn %30 dan fazlasõ, iş istasyonlarõnõn %80 i, ATM lerin %65 i, notebook bilgisayarlarõn %50 si İskoçya da üretilmektedir. Ayrõca, Avrupa nõn yarõ iletken üretiminin %15 i İskoçya da yapõlmaktadõr. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal refahõn, özel sektörün yüksek teknoloji alanõnda yaptõğõ yatõrõmlara ve geliştirdiği yeni ürünlere bağlõ olduğu gerçeğinden hareket eden İskoç parlamentosu, ulusal politikasõnõ da buna göre şekillendirmiştir. Bu politika doğrultusunda devlet desteği ile faaliyet gösteren en önemli kuruluş Scottish Enterprise dõr. Nihai hedefi İskoçya halkõnõn refah düzeyini artõrmak ve sürdürülebilir yüksek yaşam standartõna sahip olmalarõnõ sağlamak olarak tanõmlanan Scottish Enterprise (SE), 1991 yõlõnda, devlet tarafõndan sağlanan fonlarla yarõ otonom sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. SE õn destekleri için kullandõrdõğõ yõllõk toplam rakam, devlet tarafõndan ayrõlan kaynak ve faaliyet gelirleriyle 450 milyon Pound u bulmaktadõr. SE õn kurulduğu dönemde, İskoçya geleneksel imalat sanayinde Kore, Tayvan, Çin, Singapur gibi ülkelere karşõ rekabet avantajõnõ kaybetmeye başlamõştõr. Bunun için, SE, ülkeye rekabet gücü kazandõracak # Biyoteknoloji # Bilişim teknolojileri, # Optoelektronik # Gõda sektörlerini öncelikli sektörler olarak belirleyerek kaynaklarõnõn büyük bölümünü bu sektörlerin gelişmesine ve bu alanda yapõlacak Ar-Ge çalõşmalarõnõn desteklenmesine ayõrmõştõr. Bu politakanõn bir sonucu olarak, üniversiteler, uygulamalõ araştõrma yapmaya ve bu araştõrma sonuçlarõnõ spin-off larõn kurulmasõ veya sanayiye teknoloji transferi yapõlmasõ yoluyla ticarileştirmeye teşvik edilmiştir (üniversitelerin araştõrma sonuçlarõnõ lisans yoluyla sanayiye devretmesi, yarattõğõ etki ve katma değerin düşüklüğü nedeniyle tercih edilmemektedir.). SE, ülke geneline yayõlmõş bir ağ halinde faaliyet göstermektedir. Merkez ofise bağlõ 13 şubenin yanõnda yurtdõşõnda da bağlantõ noktalarõ bulunmaktadõr. SE õn yürüttüğü faaliyetler aşağõdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadõr: 5

6 1. Yüksek büyüme potansiyeli taşõyan teknoloji tabanlõ yeni firmalarõn kurulmalarõnõn (business start-ups) ve mevcut firmalarõn büyümelerinin sağlanmasõ, 2. İhracatõn desteklenmesi ve firmalarõn küreselleşmelerinin teşvik edilmesi, 3. Yüksek teknoloji yatõrõmlarõnõn desteklenmesi, 4. Yüksek kalifiye iş gücünün yaratõlmasõ, 5. İstihdamõn artõrõlmasõ, 6. İş alanlarõnõn geliştirilmesi ve çevre şartlarõnõn iyileştirilmesiyle, İskoçya nõn yeni yatõrõmlar için tercih edilen bir ülke haline getirilmesi. SE, yürüttüğü faaliyetlerle, yõllarõnda yeni istihdam yaratmõş; ülke ekonomisine 600 milyon Pound un üzerinde bir gelir sağlamõştõr yõlõnda SE tarafõndan desteklenmeye başlayan proje sayõsõ dõr. Bu projelerin sonuçlanmasõyla üç yõl içinde 820 milyon Pound luk bir satõş hacmi yaratõlmasõ beklenmektedir. Yine 2000 yõlõ içinde 229 yeni şirket 567 yeni pazara ihracat yapar hale gelmiştir. SE õn faaliyetlerinden birisi olan yüksek teknoloji alanõnda faaliyet gösteren yabancõ sermayeyi ülkeye çekme çalõşmasõ kapsamõnda 650 milyon Pound luk 91 yeni yatõrõm yapõlmõş ve bu yatõrõmlar yeni istihdam sağlamõştõr. SE, dinamik bir ekonomi yaratabilmek için yüksek büyüme potansiyeli taşõyan şirketlerin kurulmasõnõn sağlanmasõ gereğinden yola çõkõlarak yoğun bir faaliyet yürütmeye başlanmõştõr. Bu kapsamda, 2000 yõlõnda, SE õn girişimleriyle yeni şirket kurulmuştur. Bu şirketlerin 3 yõl içinde yeni istihdam sağlamasõ planlanmaktadõr yõlõndan bu yana sanayi ve hizmet sektöründe kurulmasõ desteklenen şirket sayõsõ civarõndadõr. Yüksek büyüme potansiyeli taşõyan firmalarõn kurulmasõnõn sağlanmasõ stratejisi, SE õn ülke genelinde diğer ilgili kurumlarla işbirliği halinde yürüttüğü bir kampanyayla desteklenmektedir. Bu kampanya dahilinde, ana okulundan üniversite düzeyine kadar tüm okullarda öğrencilere girişimcilik konularõnda dersler verilmekte ve çeşitli yarõşmalar düzenlenmektedir. Ayrõca, TV kanallarõ, radyolar ve yazõlõ basõnda yüksek teknoloji tabanlõ girişimciliği öne çõkaran ve toplumu buna özendiren yayõnlar yapõlmaktadõr. SE õn diğer önemli stratejisi, ülkedeki sanayi ve yazõlõm firmalarõnõn küreselleşmelerini sağlamaktõr. Bu amaçla yürütülen çalõşmalar, küresel pazarda söz sahibi olma potansiyeli taşõyan firmalara her türlü finansman, teknik ve yönetim desteğinin verilmesini kapsamaktadõr. Bu strateji doğrultusunda 2005 yõlõnda ulaşõlmasõ beklenen hedef, küresel hale getirmek amacõyla desteklenen firmalardan en az 6 sõnõ, herbiri ortalama yõllõk 10 milyar Pound un üzerinde ciro yapan, 400 milyon Pound istihdam geliri sağlayan ve nin üzerinde istihdam yaratan firmalar haline getirmektir. 6

7 İrlanda: km2 yüzölçümü ve 3.7 milyon nüfusu ile küçük bir ülke olan İrlanda, diğer Avrupa ülkelerinin aksine, her on kişiden dördü 25 yaşõn altõnda olan oldukça genç bir nüfusa sahiptir. Ülkede çalõşan nüfus 1.5 milyonun üzerindedir yõllarõ arasõnda %9 luk büyümeyle OECD ülkeleri içinde en hõzlõ büyüyen ülke durumuna geçmiş (OECD ortalamasõ %2.7) ve kişi başõna düşen $ ile ulusal gelir OECD ülkeleri içinde 7. sõraya yükselmiştir. Ülkenin ihracatõ yõllarõ arasõnda %72 oranõnda artmõş ve OECD ülkeleri arasõnda 3. sõraya yerleşmiştir. Kõsa sürede sağlanan bu büyümenin nedeni, eğitime, teknolojiye ve sanayide Ar- Ge ye yapõlan yatõrõmlar sonunda İrlanda ekonomisinin rekabet edebilir bir düzeye çekilmiş olmasõ ve ülkenin uluslararasõ ticarete açõlmasõdõr. Geçen 10 yõl içinde üniversitede eğitim gören öğrenci sayõsõ %80 oranõnda yükselmiş, teknik/teknolojik eğitim kurumlarõnõn sayõsõ iki katõna çõkmõştõr yaşlarõ arasõnda bilimsel/teknik eğitim almõş nüfus açõsõnda OECD ülkeleri arasõnda ilk sõradadõr. Bilimsel ve teknolojik yönden gelişen bu altyapõ, diğer ülkelerde yaşayan İrlandalõlarõ da ülkelerine geri çekmekte ve genç, deneyimli, iyi eğitimli ve dinamik bir insan gücü yaratmaktadõr. İrlanda nõn bu dikkat çekici gelişiminde büyük rol oynayan en önemli kurumlarõn başõnda Enterprise Ireland (EI) gelmektedir. EI õn misyonu, sürdürülebilir rekabet gücü, artan istihdam ve ihracat için özel sektörün gelişmesini sağlamak olarak tanõmlanmaktadõr. EI, bu amaçla ayrõlan devlet desteklerinin ve Avrupa Birliği fonlarõnõn özel sektöre kullandõrõlmasõnda aracõ görevi yapmakta, özel sektör kuruluşlarõnõn teknolojik inovasyon yeteneklerinin artõrõlmasõ için gerekli tüm destekleri ve kaynaklarõ kanalize etmekte; yüksek teknoloji alanõnda faaliyet gösteren yabancõ yatõrõmcõlarõn ülkeye çekilmesi için çalõşmakta; yüksek öğrenim kurumlarõ ile sanayinin işbirliğini teşvik etmektedir. EI a devlet tarafõndan ayrõlan yõllõk bütçe 295 milyon Euro civarõndadõr. EI õn İrlanda da 13, yurtdõşõnda Avrupa, Asya, Uzak Doğu ve Amerika nõn farklõ ülkelerinde 30 ofisi bulunmaktadõr. Enterprise Ireland (EI) tarafõndan desteklenen firmalarõn # Satõşlarõ # İhracatlarõ # Yarattõklarõ yeni istihdam hõzla artmõştõr. # Karara bağladõklarõ büyük teknolojik yatõrõm projesi sayõsõ 240 a yükselmiştir yõlõ sonu itibariyle, EI, yukarõda sõralanan ve 3 yõl içinde ulaşmalarõ gereken performans hedeflerine 2 yõl içinde ulaşmõştõr. 7

8 EI, 2000 li yõllardaki hedefini, İrlanda firmalarõnõn küreselleşmeleri üzerine kurmuştur. Bu doğrultuda başlatõlan faaliyetler kapsamõnda, 2000 yõlõnda, yaklaşõk 500 İrlanda şirketinin 30 ülkeye ziyaret yapmasõ sağlanmõş; yaklaşõk yabancõ şirket temsilcisi İrlanda ya getirilerek firmalarla görüştürülmüştür. Ayrõca, 300 şirketin 35 uluslararasõ fuara katõlmasõ sağlanmõştõr. Bu çabalarõn sonucu, İrlanda şirketleri İngiltere ve Amerika pazarlarõnõn yanõnda, devlet stratejisinin bir parçasõ olan Asya pazarlarõna açõlma konusunda da büyük mesafe katedilmiştir. Küreselleşme politikasõnõn önemli bir sonucu olarak ABD de EI õn inkübatör kurma çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Bu inkübatörler, ABD pazarõna girmeye çalõşan küçük İrlanda firmalarõnõn, kendi tesislerini kuruncaya kadar faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli her türlü altyapõyõ sağlayan merkezler olacaktõr. EI õn 2000 yõlõnda başlattõğõ bir diğer önemli faaliyet, İrlanda firmalarõnõn Avrupa pazarõna girmeleri için gereken bilgi ve becerinin kazandõrõlmasõnõ amaçlanmaktadõr. Bu faaliyet kapsamõnda, İrlanda firmalarõ, 2000 yõlõnda Avrupa ya 5 milyon İrlanda Pound unun üzerinde ihracat yapmõşlardõr. Ayrõca Avrupa da belli ülkelerde inkübatörler kurulmuş; Avrupalõ alõcõlarõn İrlanda ya gelmesini teşvik eden bir çalõşma başlatõlmõş; satõş becerileri, dil ve kültür eğitimleri düzenlenmiş; hedeflenen pazarlarla ilgili detaylõ bilgiler sağlanmõş ve İrlanda firmalarõnõn rekabet gücünü artõrmayõ hedefleyen çalõşmalar başlatõlmõştõr. EI, yeni kurulan, yüksek teknoloji alanõnda faaliyet göstermeleri nedeniyle yüksek risk içeren ancak bir o kadar da hõzlõ büyüme ve küreselleşme potansiyeli olan firmalara finansal ve yönetimsel destek sağlamaktadõr. Bu destek karşõlõğõnda da firmalardan küçük miktarlarda hisse almaktadõr. Bu kapsamda, 2000 yõlõ içinde 80 milyon Pound luk bir gelir sağlanmõştõr yõlõnda 25 milyon Pound civarõnda olan bu gelirin hõzlõ bir şekilde artmasõ, benzer desteklerin artarak sürdürülmesi gereğini ortaya çõkarmõştõr. EI, yeni kurulan yüksek teknoloji firmalarõnõ desteklemenin yanõ sõra, proaktif olarak bu tür firmalarõnõn kurulmalarõnõ da sağlamaktadõr yõlõnda, yüksek büyüme potansiyeli taşõyan 57 yeni şirketin kurulmasõ sağlanmõştõr yõlõnda kurulmasõ sağlanan, hõzlõ büyüme ve küreselleşme potansiyeli olan firmalarla birlikte sayõ 97 ye yükselmiştir. Devlet politikasõnõn bir sonucu olarak, EI õn destekleriyle 2000 yõlõnda 75 şirkete ait tutarõ 70 milyon Pound u aşan Ar-Ge projesi başlatmõştõr. EI, bu desteklerle, İrlanda firmalarõnõn Ar-Ge yeteneğini yükseltmeyi, yüksek öğretim kurumlarõyla etkileşimlerini artõrmayõ ve pazarlanabilir yeni ürün geliştirme sürecini hõzlandõrmayõ hedeflemektedir. EI tarafõndan üzerinde önemle durulan çalõşmalardan biri de İrlanda firmalarõnõn elektronik-iş e yönelmelerini sağlamaktõr. Bu amaçla 2000 yõlõnda firmalara, bilinç oluşturma seminerlerinin yanõ sõra web geliştirme ve yönetme eğitimleri verilmiş ve E-iş e Geçişi Hõzlandõrma Fonu adõ altõnda 10 milyon Pound luk bir kaynak ayrõlmõştõr yõlõnda bu fondan yararlanmak amacõyla yapõlan başvurulardan 102 si onaylanmõş ve 10 milyon Pound un tamamõ bu projelere bağlanmõştõr. Bu 8

9 faaliyet, e-iş fonundan yararlanan firmalarõn yanõ sõra bu firmalarõn müşteri ve tedarikçilerine de büyük yararlar sağlayacaktõr. EI õn destekleri İrlanda firmalarõnõ inovatif, dünya sõnõfõ, yüksek teknoloji çözümler üreten, küreselleşmiş firma haline getirmeyi hedeflenmektedir. Finlandiya: Ar-Ge ve insana yatõrõm, 20 yõldõr Finlandiya nõn öncelikli devlet politikasõdõr. Bu politikanõn bir sonucu olarak, gayrisafi yurtiçi hasõladaki (GSYİH) Ar-Ge harcamalarõnõn oranõ, 1985 yõlõnda %1.5 iken 2000 yõlõnda % 3.1 e yükselmiş; toplam ihraç ürünleri içindeki yüksek teknoloji ürünlerin oranõ %5 den %20 ye çõkmõştõr. Finlandiya nõn oldukça kõsa bir sürede, etkin devlet politikalarõyla özellikle bilişim ve telekomünikasyon teknolojileri alanõnda yapõlan Ar-Ge çalõşmalarõ sonucu geliştirdiği yeni ürünlerle Avrupa Birliği, Japonya ve ABD den de fazla oranda ihracat yapar hale gelmesi ve buna bağlõ ekonomik büyüme ekonomistlerce Modern bir Kül Kedisi Öyküsü olarak nitelendirilmektedir. Finlandiya nõn ilk teknoloji politikasõ 1980 yõlõnda oluşturulmuştur. Buna bağlõ olarak 1980 lerin ortasõnda, başbakanõn başkanlõk ettiği Bilim-Teknoloji Politikalarõ Konseyi nin kurulmasõyla teknoloji politikalarõnõn gerçekleştirilmesi amacõyla ayrõlan kaynak miktarõ yükseltilmiştir de kurulan Tekes, endüstriyel Ar-Ge ve uygulamalõ teknoloji araştõrmalarõ alanõnda verdiği desteklerle, ülke ekonomisinde beklenen katma değerin yaratõlmasõnõ ve ülkenin rekabet gücünün artmasõnõ sağlamõştõr. Finlandiya da 2000 yõlõ itibariyle Ar-Ge ye ayrõlan 3.7 milyar Euro luk kaynağõn 2.6 milyar Euro su özel sektör Ar-Ge harcamalarõndan oluşmaktadõr. Finlandiya da uygulamalõ ve endüstriyel Ar-Ge yi destekleyen en önemli kuruluş Tekes dir. Tekes in kaynaklarõ devlet bütçesinden ayrõlmaktadõr ve bu kaynak yõllõk ortalama 370 milyon Euro civarõndadõr. Tekes in amacõ, Finlandiya sanayi kuruluşlarõnõn rekabet gücünün teknoloji yoluyla artõrmalarõnõ sağlamak olarak tanõmlanmaktadõr. Bu amaçla yürütülen faaliyetlerin nihai hedefi, istihdam ve sosyal refah için üretim yapõlarõnõn çeşitlendirilmesi, üretkenliğin ve ihracatõn artõrõlmasõdõr. Tekes in Finlandiya içinde 15 ofisi bulunmaktadõr. Ayrõca, Avrupa, Amerika ve Asya daki 5 ofisi, Finlandiya firmalarõnõn yeni pazarlara açõlmalarõnõ kolaylaştõrmanõn yanõsõra, yeni teknolojik inovasyonlara, gelişmekte olan teknolojilere, teknik standartlara, ihtiyaçlara ve spesifikasyonlara erişimlerini kolaylaştõrmak amacõyla faaliyet göstermektedir. Tekes, 2000 yõlõnda, Ar-Ge projesini desteklemiştir. Bu projelerin toplam bütçesi 740 milyon Euro olup yaklaşõk 370 milyon Euro luk kõsmõ Tekes tarafõndan 9

10 finanse edilmiştir yõlõnda desteklenen üniversiteler ve araştõrma kurumlarõ ile özel sektör kuruluşlarõnõn işbirliğiyle yürütülen proje sayõsõ 995 dir. Bu projelerin 400 ü patent almõş veya patente başvurmuştur. Tekes, yüksek teknoloji şirketlerinin kurulmasõ için de büyük çaba harcamaktadõr. Bu çabalar sonucu yõlda ortalama 50 yüksek büyüme potansiyeli içeren teknoloji şirketi Tekes tarafõndan desteklenmektedir. Gelelim Türkiye deki duruma; Türkiye'de Gayrisafi Yurtiçi Hasõla (GSYİH)'dan Ar-Ge'ye ayrõlan pay binde 4.9 iken, OECD ülkelerinin ortalamasõ yüzde 2.3'dür. Türkiye'deki toplam Ar-Ge harcamalarõnõn %57.2'si üniversite, %32.3'ü özel sektör, %10,5'i kamu sektörü tarafõndan yapõlmaktadõr. Amerika, Japonya ve Avrupa ülkelerinde ise üniversite ile özel sektör arasõndaki dağõlõm Türkiye'dekinin tam tersidir. Türkiye'de sanayi kuruluşlarõ tarafõndan gerçekleştirilen Ar-Ge'nin desteklenmesi için devlet tarafõndan ayrõlan pay, ABD ve Japonya'da devletin ayõrdõğõ payõn %0.001'i, Hollanda nõn ayõrdõğõ payõn %0.005'i, İspanya'nõn ayõrdõğõ payõn % 10'u kadardõr. Türkiye'de sanayi kuruluşlarõ tarafõndan gerçekleştirilen Ar-Ge çalõşmalarõna devlet desteği sağlayan ilk kuruluş olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV) 1991 yõlõnda kurulduğu halde, TTGV benzeri bir kuruluş Hindistan'da 1955'de, Avusturya'da 1967'de, İspanya'da 1977'de kurulmuştur. TTGV'nin kurulduğu 1991 yõlõndan bu yana sanayi kuruluşlarõnõn Ar-Ge faaliyetlerine kullandõrmasõ için devlet tarafõndan tahsis edilen toplam rakam 90 Milyon Euro iken Avusturya'da aynõ faaliyeti yürüten devlet destekli kuruluşun yõllõk bütçesi 154 Milyon Euro, Hollanda dakinin 500 Milyon Euro, İspanya'dakinin 240 Milyon Euro dur. TTGV, kendisine ayrõlan kaynaklarla 1991 yõlõndan bu yana sanayi kuruluşlarõnõn ve yazõlõm firmalarõnõn toplam 245 teknoloji geliştirme projesini desteklemişken, Finlandiya da TTGV benzeri bir kuruluş olan Tekes in yõllõk desteklediği teknoloji geliştirme projesi sayõsõ 2000 nin üzerindedir. Ar-Ge sonucu elde edilen yüksek teknoloji ürünleri ithalatõnda, Türkiye 3,120 Milyon Euro ile Avrupa Birliği üyesi dõşõndaki Akdeniz ülkeleri arasõnda 1. sõradadõr. Ar-Ge sonucu elde edilen yüksek teknoloji ürünleri ihracatõnda ise Türkiye'nin payõ 158 Milyon Euro dur. Türkiye'de özel sektör tam zamanlõ Ar-Ge personelinin sayõsõ 3,634 iken İsveç'te 41,636; Japonya'da 573,713'dür. 10

11 Türkiye, yõllõk ulusal patent başvurusuyla OECD ülkeleri arasõnda sonuncu sõradadõr. Güney Kore ve Almanya nõn ulusal patent başvurularõ yõllõk nin üzerindedir. İsveç teki üniversite araştõrmacõlarõnõn sayõsõ ile nüfusu İsveç ten 9 kat fazla olan Türkiye deki üniversite araştõrmacõlarõnõn sayõsõ birbirine eşittir (13.500). Bilgi çağõnõ yakalama göstergesi olarak; Türkiye de GSYİH dan bilişim ve iletişim teknolojileri harcamalarõna ayrõlan pay %2.3 iken İsveç te %8, Yunanistan da %4, OECD ortalamasõ % 6.5 dir. Her 1000 kişiye düşen internet bağlantõsõ sayõsõ Türkiye de 4 civarõnda iken Finlandiya da 120, ABD de 115, OECD ortalamasõ 50 dir. Her iki göstergede de Türkiye OECD ülkeleri arasõnda sonuncu sõradadõr. Sonuç: Bugün Türkiye nin yaşadõğõ sorunlar nedir diye sorulduğunda hemen herkesin üzerinde birleştiği enflasyon, bütçe açõğõ, durgunluk, iç ve dõş borçlar rantõn egemenliği, işsizlik, bozuk gelir dağõlõmõ ve dõş ticaret açõğõ gibi faktörlerin hemen hepsinin temelinde yeterli üretim yapamamak yatmaktadõr. Burada yeterli üretim derken, hizmet veya ürünün Ar-Ge sinden tasarõmõna, üretiminden pazarlanmasõna kadar katma değeri yüksek, kaliteli, düşük maliyetli ve marka olarak aranan - tanõnan üretimden söz ediyoruz; ucuz işgücüne dayanan, dünyanõn öbür ucundaki bir ülke hapşõrsa burada zatürre olan, verimsiz, katma değeri düşük, rekabet gücü olmayan üretimden değil. Türkçemizde Vermeden Almak Allah a mahsustur diye güzel bir atasözü vardõr. Hiçbir ulus üretmeden tüketmeye ilanihaye dayanamaz. Çetin Altan õn deyimiyle 20. yüzyõlõ õskalayan Türkiye bugün ciddi bir yol ayõrõmõndadõr. Alacağõ önlemler ve gerçekleştireceği atõlõmla ya gelişmiş ülkeler arasõnda yer almaya yönelecek, ya da kronikleşen yapõsal sorunlarõn ağõrlaştõrdõğõ, istikrarsõz bünyesi ile dönüşsüz bir biçimde bu gruptan kopacaktõr. 25. saat gelmiştir. 11

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI

ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI BÖLÜM I ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 Geleneksel anlamda seramik ürünler anorganik endüstriyel hammaddelerin belirli oranlarda karõştõrõlõp şekillendirildikten sonra pişirilerek sertleşmesi suretiyle elde edilen

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD Şirket Raporu 12 Mayõs 2003 % 130 120 110 100 Enka İnşaat Holding ENKAI.IS / 9 Mayõs 2003 Fiyat (TL) 52,500 Piyasa Değeri (mn $) 1,766 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,777 Artõş Potansiyeli (%) %1 İşlem Hacmi

Detaylı

ACIBADEM (ACIBD.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.85 17.02.2004. ! Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0.

ACIBADEM (ACIBD.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.85 17.02.2004. ! Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0. ACIBADEM (ACIBD.IS) (TL6800/ABDc0.52) Sağlõk ABDc 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 01/01 02/01 05/01 06/01 08/01 ACIBD 10/01 Hisse Senedi Bilgileri 120 100 80 60 40 20 12/01 ACIBADEM 02/02 04/02 06/02 08/02

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

FD/SATIŞ FD/FAVÖK F/K BORSA 2002T 2003T 2002T 2003T 2002T 2003T

FD/SATIŞ FD/FAVÖK F/K BORSA 2002T 2003T 2002T 2003T 2002T 2003T 1 GOLDAS AL ABDc 0.3 0.2 0.1 0 01.01 03.01 05.01 GOLDAS 08.01 GOLDAŞ 10.01 01.02 03.02 05.02 08.02 10.02 01.03 Endekse Relatif (sağ taraf) 1.4 1.1 0.8 0.5 GOLDS.IS 20/01/2003 Fiyat (TL/ABDc): 830 / 0.05

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

Ulusal İnovasyon (Yenilikçilik) Sistemi

Ulusal İnovasyon (Yenilikçilik) Sistemi ULUSLARARASI SİLAHLI KUVVETLER MUHABERE ve ELEKTRONİK DERNEĞİ TÜRKİYE ŞUBESİ Ulusal İnovasyon (Yenilikçilik) Sistemi 10 Şubat 2005, Ankara Müfit AKYOS Endüstri Mühendisi Teknoloji Yönetimi Danõşmanõ makyos@isbank.net.tr

Detaylı

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ Reysaş HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ, 31/01/2006 Alper Çelik (212) 318 2739 YAPISI GENEL BİLGİ Reysaş õn ödenmiş sermayesi 3,500,000 YTL den 50,000,000 YTL ye çõkartõlacak, nakit karşõlõğõ artõrõlan

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Prof. Dr. Faruk fien Giriş Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8 nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünyadaki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya da yaşamaktadõr.

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ Tuncer KOCAMAN (*) Özet: Türkiye de Planlõ dönemin başõndan bu yana sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelere paralel olarak doğuşta ortalama hayatta

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr.

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. EKİM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

ÇİN, AVRUPA VE RUSYA İLE YAŞAMAK

ÇİN, AVRUPA VE RUSYA İLE YAŞAMAK JEOSTRATEJİK ÜÇLÜ ÇİN, AVRUPA VE RUSYA İLE YAŞAMAK Amerikan Dõşişlerinin Merkezi Arenasõ olarak Avrupa politikalarõnõn yerini Avrasya politikalarõ aldõ. Avrupa daki savaşlar Amerika yõ tehdit eder hale

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

KAFA KAFAYA ORMANDAKİ AYI ARTIK YOK. endişelenmekle geçirdik. Demokrasi ve kapitalizmin karşõsõnda diktatörlük ve

KAFA KAFAYA ORMANDAKİ AYI ARTIK YOK. endişelenmekle geçirdik. Demokrasi ve kapitalizmin karşõsõnda diktatörlük ve KAFA KAFAYA KAFA KAFAYA BÖLÜM 1 ORMANDAKİ AYI ARTIK YOK Son yarõm yüzyõlõn büyük bir kõsmõnõ ormandaki Sovyet ayõsõ yüzünden endişelenmekle geçirdik. Demokrasi ve kapitalizmin karşõsõnda diktatörlük ve

Detaylı

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma Şirket Raporu 17 Nisan 2006 Ali Çakõroğlu cakiroglua@tskb.com.tr (212) 334 52 76 KARSAN AL Risk: Yüksek KARSN 5.30YTL İMKB 41,861 Hisse bilgileri Hisse kodu Son Fiyat 5.30YTL KARSN & 3.95$ İMKB-100 & $/YTL

Detaylı

TÜRKİYE NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ VE AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ÜRETİM POLİTİKALARI NA BAKIŞ

TÜRKİYE NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ VE AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ÜRETİM POLİTİKALARI NA BAKIŞ TÜRKİYE NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ VE AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ÜRETİM POLİTİKALARI NA BAKIŞ TÜRKİYE NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ Türkiye, petrol ve doğalgaz gibi birincil

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROKIMYA SANAYİİ VE GELİŞİMİ SEKTÖREL RAPOR DİZİSİ: 2 EKİM 1994, ANKARA

TMMOB TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROKIMYA SANAYİİ VE GELİŞİMİ SEKTÖREL RAPOR DİZİSİ: 2 EKİM 1994, ANKARA TMMOB TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROKIMYA SANAYİİ VE GELİŞİMİ SEKTÖREL RAPOR DİZİSİ: 2 EKİM 1994, ANKARA ISBN 975-395-131-O Baskõ: MF Ltd. Şti. Mithatpaşa Cad. 62/21 Kõzõlay Tel: 425 37 68-417

Detaylı

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık?

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? Ankara, 29 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Şimdi neredeyiz? Türkiye nin geçirdiği

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden

1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden ÖNSÖZ 1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden birisi kamu açõklarõ ve bu açõklarõn finansman gereksiniminin yeterince derinleşememiş olan mali sektör içindeki payõnõn oldukça

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ GİRİŞİMLERİ VE HAPSEDİLEN ALAN ULUSLARARASI TAHKİM SORUNU. kavuran kara para sahiplerinin gözünde Türkiye'nin müstesna bir yeri

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ GİRİŞİMLERİ VE HAPSEDİLEN ALAN ULUSLARARASI TAHKİM SORUNU. kavuran kara para sahiplerinin gözünde Türkiye'nin müstesna bir yeri ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ GİRİŞİMLERİ VE HAPSEDİLEN ALAN ULUSLARARASI TAHKİM SORUNU Ekim, 1999 Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği SUNUŞ Küreselleşme ve yeni dünya düzeni politikalarõnõn, yeryüzünü kasõp

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

2007 yõlõ Nisan ayõnda Cumhurbaşkanlõğõ seçimi ve Kasõm ayõnda ise genel seçimlerin

2007 yõlõ Nisan ayõnda Cumhurbaşkanlõğõ seçimi ve Kasõm ayõnda ise genel seçimlerin 1. 26 Yõlõnõn Ekonomik Değerlendirmesi Ekonomik ve siyasi istikrarõn 26 yõlõnda da devam etmesi, Türkiye ekonomisinin pozisyonunu güçlendiren önemli bir etken oldu. Mayõs ve Haziran döneminde yaşanan sõcak

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ANKARA EKİM 2001 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. EKONOMİK GELİŞMELER... 3 1.1. Reel Ekonomi... 4 1.2. Enflasyon ve Ücretler... 5 1.3. Cari İşlemler Dengesi...

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Ürün Tanõmõ ve Çeşitleri 1.2. Plastiğin Kullanõm Alanlarõ 2. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE POTANSİYELİ

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64

Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AVUSTRALYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Avustralya Topluluğu Yönetim Şekli

Detaylı

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ 19 Nisan 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 19 Nisan 2006! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ! Emeklilik ve genel sağlõk reformlarõnõn bu hafta yasalaşmasõ

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme Kamil Yõlmaz* Koç Üniversitesi Aralõk 1999 * Bu raporun hazõrlanmasõna fikirleri ve tenkitleriyle katkõda bulunan İzak Atiyas,

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Şubat 2007. Ankara Ticaret Odasõ. Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02

Şubat 2007. Ankara Ticaret Odasõ. Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 AYLIK EKONOMİK GÖRÜNÜM Şubat 2007 Ankara Ticaret Odasõ Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Türkiye, 2007 yõlõna, 2006 yõlõnda da çözümleyemediği

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta.

İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta. İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta. Sera etkisine ilişkin 10 soru 10 yanõt. Bildhuset / Jan Hهkan Dahlstr m Dünyanõn iklimi değişiyor. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarasõ İklim Değişikliği Paneli

Detaylı

BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL HAZİRAN 2006 EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ HAZİRAN 2006 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 5 1.GİRİŞ... 5 2.SOSYAL

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi

Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi Anadolu Bulvarõ, 11. Sokak, no. 14, Söğütözü 06510, Ankara http://www.ere.com.tr ERE Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi N. Nadi BAKIR,

Detaylı

Şirket Raporu: Alarko Holding Serap Mutlu 22/01/2003 smutlu@garanti.com.tr

Şirket Raporu: Alarko Holding Serap Mutlu 22/01/2003 smutlu@garanti.com.tr 1 Şirket Raporu: Alarko Holding Serap Mutlu 22/01/2003 smutlu@garanti.com.tr AL ABDc ALARKO HOLDİNG (2001-2003) 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 01/01 02/01 04/01 05/01 07/01 08/01 10/01 Alark ABDc 12/01 01/02 03/02

Detaylı