TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU"

Transkript

1 TEKNOLOJİ RAPORU

2 TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren şeyler de olduğunu belirtmek için sõkça başvurulan bir klişe. Bir topluiğne bile yapamazken otomobiller, televizyonlar, makineler üretir olmuşuz. Olmuşuz olmasõna da, elin oğlu boş mu durmuş bu arada? Moda deyimle benchmarking kõyaslama, çõta koyma yõ kendi geçmişimizle mi yapmak doğru, yoksa bõrakõn ABD, İngiltere, Almanya gibi zenginlikleri birkaç yüzyõl geriye giden ülkeleri, daha yarõm yüzyõl öncesinde bizimle hemen hemen aynõ konumda olan ülkelerle mi yapmak doğru? Bundan 50 yõl önce kişi başõ milli geliri Türkiye nin 2,5 katõ olan İsveç le aramõzdaki fark 16 katõna çõkmõştõr yõlõnda kişi başõ 65 dolar olan Güney Kore Türkiye ye göre 21 kez daha hõzlõ gelişmiştir lerde Avrupa nõn zenginleri arasõnda sayõlabilen Türkiye yarõm yüzyõl sonra Portekiz ve Yunanistan õn kişi başõ milli gelirinin dörtte birine düşmüştür. İspanya, Portekiz ve Yunanistan õn refah düzeyleri Avrupa Birliği ne girmekle katlanmõş ancak ne yazõk ki Türkiye bu treni de kaçõrmõştõr. Daha dün demirperdeden kurtulan, AB nin bekleme odasõnda Türkiye den çok daha önce odaya girecek olan Macaristan ve Polonya ile bile bir çok parametredeki karşõlaştõrma aleyhimizedir. Peki neden Türkiye bugün Avrupa nõn en fakir ülkelerinden biri durumunda? Neden rekabet gücü sõralamasõndaki yeri 46 ülke arasõnda son sõralarda? Neden TL tüm dünyadaki bağõmsõz para birimleri arasõnda sondan ikinci? Neden kriz üstüne kriz yaşõyor? Bu kõsõr döngüden kurtuluş yolu yok mu? Yaşadõğõmõz dar boğazõn tarihi nedenlerini hepimiz biliyoruz. İktidar kavgalarõyla, savaşlarla, isyanlar, şeriat kõsõtlamalarõyla geçen Osmanlõnõn son 400 yõlõnda matbaa, sanayi devrimi, kültür devrimi imparatorluk topraklarõna ya uğramamõş ya da geç veya etkisi iyice azalmõş halde girebilmişti. Cumhuriyet döneminde zamanõn kõt olanaklarõyla sanayileşme hamlesi başlatõlmõş, ancak özel sermayenin yetersizliği dolayõsõyla devletçe desteklenen bu hamle, modern bir sanayi toplumunun son derece karõşõk fonksiyonlarõn, faaliyet ve çabalarõnõ yerine getirebilecek güç ve yetenekte kadro, gerekli kültürel ve sosyal hazõrlõk olmadõğõndan amacõna tam olarak ulaşamamõştõr. Kalkõnmanõn ana şartlarõ tayin edilememiş, en önemlilerinden biri olan gerçek eğitim düzeyine kavuşamamõştõr. Türkiye uzun yõllar bilim ithal edecek yerde eskimiş teknolojileri ödünç almakla yetinmiştir. Buna karşõn Japon hükümeti II. Dünya Savaşõ ndan sonra ulusal ekonomik bağõmsõzlõğõ korumak için yabancõ yatõrõmlarõ adamakõllõ sõnõrlamõş, para değil de teknoloji girişi karşõlõğõnda çoğunluk hissesinin yabancõ olmasõna izin vermiştir. Bu yüzden IBM şimdi en büyük rakipleri olan Japon firmalarõna teknolojisini açõklamak zorunda kalmõştõr. MITI nin eski başkan yardõmcõsõ Ichiro Fiyiwara sözleriyle: 2

3 Örnek olarak ana (mainframe) bilgisayarõ ele alalõm. Savaştan sonra Japon firmalarõ işe sõfõrdan başlamak zorunda kaldõlar. Bilgisayarlõ imalat ve yönetim sistemleriyle silahlanmõş yabancõ rakipler karşõsõnda sağ kalabilmek için eskimiş teknoloji ve kõt sermaye ile mücadele verdiler. Sorumluluk sahibi hiçbir hükümet ellerini kavuşturup yerli sanayiinin dõş rekabetin tekerlekleri altõnda ezilmesine seyirci kalamazdõ. Yerli bilgisayar sektörünü ayaklarõ üzerinde duracak hale getirmeliydik. Türkiye ise üçüncü dünya ülkelerinin çoğu gibi ithal ikamesi yolunu seçmiştir. Anahtar teslimi satõn alõnan fabrikalarda üretim gümrük duvarlarõyla korunan, ürettiği malõ iç pazarlarda istediği tür ve kalitede yüksek fiyatla satabilen sanayi sektörü teknoloji üretimine gerek duymamõştõr. Ancak uygulanan hiçbir yerde ithal ikamesi işe yaramamõş, ülkeyi gelişmiş ülkelerin boyunduruğundan kurtaramamõştõr. Kore, Tayvan, Singapur verimliliğin ihracata yönelik büyümeden geçtiğini kanõtlamõşlardõr. Bu ülkelerde yerli şirketler yalnõzca ihracat yapabiliyorlarsa dõş rekabete karşõ iç pazarda korunuyorlardõ. Gelişmiş ülkelere ihracat yapabilmek için de verimli olmak zorundaydõlar li yõllarõna gelindiğinde dünya yeni bir dönemi girmiştir. Finansal piyasalardaki serbestleşme hareketleri ve bilgisayar-iletişim teknolojisi(bit)ndeki gelişmelerle başlayan küreselleşme hõzla ekonominin diğer alanlarõnõ da etkisi altõna almõş, oyunun kurallarõnõ değiştirmiştir. Üretimdeki teknolojik gelişmeler sonucunda üretim süreçlerinin bölünmesi yönetim bilimindeki ilerlemelerle birleşince firmalar dünyanõn uzak bölgelerindeki bir çok üretim birimini yönetebilecek yeteneğe sahip olmuşlardõr. Çok sayõda bilgiyi çok düşük maliyetlerle uzak mesafelere ulaştõrabildikleri için yönetim etkinliğini yitirmeden üretimin çeşitli aşamalarõnõ farklõ coğrafi alanlarda örgütleme imkanõna kavuşmuşlardõr. Hava taşõmacõlõğõndaki ilerlemeler, dünyanõn her yerinden malzeme tedarikini mümkün kõlan lojistik devrimini yaratmõştõr. Gerek üretim mahallinde, gerekse ürün satõşlarõnda sõnõrlar hemen hemen kalktõğõ için ülkeler arasõnda hem işbirliği, hem de kõyasõya bir rekabet ortamõ doğmuştur. Ülkeler arasõndaki askeri rekabet israftan başka bir şey değildir. Kaynaklar, kullanõlmadõğõ takdirde (savaş yoksa) insanõn refahõna katkõda bulunmayan, kullanõldõğõ takdirde (savaş olunca) insanõ yok eden aktivitelere aktarõlmõş olur. Ekonomik rekabette ise hükümetler hayatõ vatandaşlarõna çok daha güzel hale getirmek için uğraşõrlar. Şu sorulara cevap aranõr: En iyi mallarõ kim yapar? Yaşam standardõnõ en çabuk kim yükseltir? Dünyanõn en eğitimli ve en becerikli iş gücüne kim sahip? Fabrika donanõm, Ar-Ge, altyapõ yatõrõmlarõnda dünya lideri kim? En iyi kim organize olmuş? Eğitim, sağlõk, bürokrasi gibi kurumlar en iyi kimde işliyor? Sermaye, üretim ve ticaretin küreselleşmesi dolayõsõyla kalite ve maliyette dünya çapõnda rekabet edebilmek için ürün ve üretim süreçlerinin tamamen yüksek teknolojiye dayanmasõ (nihai ürün bir tornovida veya buzdolabõ gibi sõradan ürünler olsa bile üretim süreci yüksek teknolojiye dayanmadõkça rekabet şansõ hemen hemen 3

4 kalmamõştõr) ülkeleri buna cevap verecek ortam sağlama politikalarõna yöneltmiştir. Bu ortamõn en başla gelen olmazsa olmazlarõ ise Ar-Ge ve insana yapõlan yatõrõmlardõr. 20. yüzyõla gelinceye kadar, hatta 20. yüzyõlõn başlarõnda ürünler çok komplike değildi ve çoğunlukla bir kişinin bazen tesadüfen bazen uzun uğraşlar sonunda icat ettiği şeylerdi. Bugün kime sorulsa matbaayõ Guttenberg, telefonu Bell, elektrik ampulünü Edison un icat ettiğini söyleyebilir. Ancak ürünler git gide daha karmaşõk hale geldikçe ürünün gerek icadõ, gerekse daha sonra iyileştirilmesi ve kalitesinin yükseltilerek maliyetinin düşürülmesi uzun soluklu, yoğun uğraşlõ ve pahalõ bir ekip işi haline gelmiştir. Buna paralel olarak da dünya pazarõnda söz sahibi olmak isteyen şirketlerin ana birimlerinden biri Ar-Ge departmanlarõ oluşturmuştur. Ar-Ge nin sorumluluğu üç yönlüdür. Ürünü icat etmek, durmaksõzõn geliştirmek ve en ucuz, en kaliteli biçimde üretim yapabilecek prosesi yaratmak. Bunlarõn hepsi beyin gücüne dayanõr. Üretim dünyanõn herhangi bir yerinde konuşlandõrõlabildiğine göre, nerede olacağõ gerekli beyin gücünü kimin organize edeceğine bağlõdõr. Ülkelerin üstünlük yarõşõnda doğal kaynaklara sahip olmak gibi pek çok faktör önemini yitirmiş insan ön plana geçmiştir. Teknolojinin getirdiği insan yapõsõ üstünlüğü korumak, en tepeden en alta kadar vasõflõ işgücü gerektirir. 21. yüzyõlda işgücünün vasõflarõ rekabetin başlõca silahõ olacaktõr. Beyin gücü yeni teknolojileri yaratacak fakat bu teknolojileri düşük maliyetle üretebilmenin kollarõ ve bacaklarõ vasõflõ işgücü olacaktõr. Başarõya giden yol yeni ürünler icat etmek ise, işgücünün en zeki %25 inin eğitimi büyük önem taşõr. Bu üst gruptan bir kişi yarõnõn yeni ürünlerini icat edecektir. Ancak başarõya giden yol ürünleri en kaliteli ve en ucuza üretmek ise, nüfusun alt %50 sinin eğitimi sahnenin ortasõna gelir. Nüfusun bu kesimi yeni prosesleri işletecektir. Alt %50 öğrenmesi gereni öğrenemezse, yeni high-tech prosesler uygulanamaz. Firmalar başarõ için yeni bilgisayarlõ CAD-CAM teknolojilerini, istatistik kalite kontrolü, tam zamanõnda envanterleri, esnek imalat sistemlerini uygulamak zorundadõrlar. Bu da her bölüm ve kademedeki elemanõn iyi eğitim ve becerili olmasõnõ gerektirir. Öğretileni öğrenebilmesi için her işçinin normal lisede öğretilenin çok üstünde temel matematik bilgisine sahip olmasõ şarttõr. Aksi takdirde ürünler ne icat edilebilir ne de imal edilebilir; edilse de verim yüksek olmaz. Bu gerçeklerin bilincinde olan ülkeler bir taraftan kendi şirketlerinin kurulmasõnõ, büyümesini ve Ar-Ge çalõşmasõ yapmasõ için gerekli mali ve idari politikalarõ uygulamaya koyarken bir taraftan yabancõ sermayeyi özelikle de yüksek teknolojiye dayalõ üretim yapan yabancõ sermayeyi cezbedecek imkanlar sunmaktadõrlar. Bir kõyaslama için Türkiye nin onda birinden az nüfusa sahip üç ülkeyi ele alõp bu alanda neler yaptõklarõna bir göz atalõm: 4

5 İskoçya: 5 milyon nüfusu ve km 2 yüzölçümüyle İskoçya, %7.3 işsizlik oranõ ve Pound luk kişi başõna düşen ulusal geliri ile yüksek teknoloji alanõnda büyük çalõşmalarõn yapõldõğõ ve ülke ekonomisinin yüksek teknolojiye dayandõğõ bir ülkedir. Avrupa da üretilen markalõ bilgisayarlarõn %30 dan fazlasõ, iş istasyonlarõnõn %80 i, ATM lerin %65 i, notebook bilgisayarlarõn %50 si İskoçya da üretilmektedir. Ayrõca, Avrupa nõn yarõ iletken üretiminin %15 i İskoçya da yapõlmaktadõr. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal refahõn, özel sektörün yüksek teknoloji alanõnda yaptõğõ yatõrõmlara ve geliştirdiği yeni ürünlere bağlõ olduğu gerçeğinden hareket eden İskoç parlamentosu, ulusal politikasõnõ da buna göre şekillendirmiştir. Bu politika doğrultusunda devlet desteği ile faaliyet gösteren en önemli kuruluş Scottish Enterprise dõr. Nihai hedefi İskoçya halkõnõn refah düzeyini artõrmak ve sürdürülebilir yüksek yaşam standartõna sahip olmalarõnõ sağlamak olarak tanõmlanan Scottish Enterprise (SE), 1991 yõlõnda, devlet tarafõndan sağlanan fonlarla yarõ otonom sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. SE õn destekleri için kullandõrdõğõ yõllõk toplam rakam, devlet tarafõndan ayrõlan kaynak ve faaliyet gelirleriyle 450 milyon Pound u bulmaktadõr. SE õn kurulduğu dönemde, İskoçya geleneksel imalat sanayinde Kore, Tayvan, Çin, Singapur gibi ülkelere karşõ rekabet avantajõnõ kaybetmeye başlamõştõr. Bunun için, SE, ülkeye rekabet gücü kazandõracak # Biyoteknoloji # Bilişim teknolojileri, # Optoelektronik # Gõda sektörlerini öncelikli sektörler olarak belirleyerek kaynaklarõnõn büyük bölümünü bu sektörlerin gelişmesine ve bu alanda yapõlacak Ar-Ge çalõşmalarõnõn desteklenmesine ayõrmõştõr. Bu politakanõn bir sonucu olarak, üniversiteler, uygulamalõ araştõrma yapmaya ve bu araştõrma sonuçlarõnõ spin-off larõn kurulmasõ veya sanayiye teknoloji transferi yapõlmasõ yoluyla ticarileştirmeye teşvik edilmiştir (üniversitelerin araştõrma sonuçlarõnõ lisans yoluyla sanayiye devretmesi, yarattõğõ etki ve katma değerin düşüklüğü nedeniyle tercih edilmemektedir.). SE, ülke geneline yayõlmõş bir ağ halinde faaliyet göstermektedir. Merkez ofise bağlõ 13 şubenin yanõnda yurtdõşõnda da bağlantõ noktalarõ bulunmaktadõr. SE õn yürüttüğü faaliyetler aşağõdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadõr: 5

6 1. Yüksek büyüme potansiyeli taşõyan teknoloji tabanlõ yeni firmalarõn kurulmalarõnõn (business start-ups) ve mevcut firmalarõn büyümelerinin sağlanmasõ, 2. İhracatõn desteklenmesi ve firmalarõn küreselleşmelerinin teşvik edilmesi, 3. Yüksek teknoloji yatõrõmlarõnõn desteklenmesi, 4. Yüksek kalifiye iş gücünün yaratõlmasõ, 5. İstihdamõn artõrõlmasõ, 6. İş alanlarõnõn geliştirilmesi ve çevre şartlarõnõn iyileştirilmesiyle, İskoçya nõn yeni yatõrõmlar için tercih edilen bir ülke haline getirilmesi. SE, yürüttüğü faaliyetlerle, yõllarõnda yeni istihdam yaratmõş; ülke ekonomisine 600 milyon Pound un üzerinde bir gelir sağlamõştõr yõlõnda SE tarafõndan desteklenmeye başlayan proje sayõsõ dõr. Bu projelerin sonuçlanmasõyla üç yõl içinde 820 milyon Pound luk bir satõş hacmi yaratõlmasõ beklenmektedir. Yine 2000 yõlõ içinde 229 yeni şirket 567 yeni pazara ihracat yapar hale gelmiştir. SE õn faaliyetlerinden birisi olan yüksek teknoloji alanõnda faaliyet gösteren yabancõ sermayeyi ülkeye çekme çalõşmasõ kapsamõnda 650 milyon Pound luk 91 yeni yatõrõm yapõlmõş ve bu yatõrõmlar yeni istihdam sağlamõştõr. SE, dinamik bir ekonomi yaratabilmek için yüksek büyüme potansiyeli taşõyan şirketlerin kurulmasõnõn sağlanmasõ gereğinden yola çõkõlarak yoğun bir faaliyet yürütmeye başlanmõştõr. Bu kapsamda, 2000 yõlõnda, SE õn girişimleriyle yeni şirket kurulmuştur. Bu şirketlerin 3 yõl içinde yeni istihdam sağlamasõ planlanmaktadõr yõlõndan bu yana sanayi ve hizmet sektöründe kurulmasõ desteklenen şirket sayõsõ civarõndadõr. Yüksek büyüme potansiyeli taşõyan firmalarõn kurulmasõnõn sağlanmasõ stratejisi, SE õn ülke genelinde diğer ilgili kurumlarla işbirliği halinde yürüttüğü bir kampanyayla desteklenmektedir. Bu kampanya dahilinde, ana okulundan üniversite düzeyine kadar tüm okullarda öğrencilere girişimcilik konularõnda dersler verilmekte ve çeşitli yarõşmalar düzenlenmektedir. Ayrõca, TV kanallarõ, radyolar ve yazõlõ basõnda yüksek teknoloji tabanlõ girişimciliği öne çõkaran ve toplumu buna özendiren yayõnlar yapõlmaktadõr. SE õn diğer önemli stratejisi, ülkedeki sanayi ve yazõlõm firmalarõnõn küreselleşmelerini sağlamaktõr. Bu amaçla yürütülen çalõşmalar, küresel pazarda söz sahibi olma potansiyeli taşõyan firmalara her türlü finansman, teknik ve yönetim desteğinin verilmesini kapsamaktadõr. Bu strateji doğrultusunda 2005 yõlõnda ulaşõlmasõ beklenen hedef, küresel hale getirmek amacõyla desteklenen firmalardan en az 6 sõnõ, herbiri ortalama yõllõk 10 milyar Pound un üzerinde ciro yapan, 400 milyon Pound istihdam geliri sağlayan ve nin üzerinde istihdam yaratan firmalar haline getirmektir. 6

7 İrlanda: km2 yüzölçümü ve 3.7 milyon nüfusu ile küçük bir ülke olan İrlanda, diğer Avrupa ülkelerinin aksine, her on kişiden dördü 25 yaşõn altõnda olan oldukça genç bir nüfusa sahiptir. Ülkede çalõşan nüfus 1.5 milyonun üzerindedir yõllarõ arasõnda %9 luk büyümeyle OECD ülkeleri içinde en hõzlõ büyüyen ülke durumuna geçmiş (OECD ortalamasõ %2.7) ve kişi başõna düşen $ ile ulusal gelir OECD ülkeleri içinde 7. sõraya yükselmiştir. Ülkenin ihracatõ yõllarõ arasõnda %72 oranõnda artmõş ve OECD ülkeleri arasõnda 3. sõraya yerleşmiştir. Kõsa sürede sağlanan bu büyümenin nedeni, eğitime, teknolojiye ve sanayide Ar- Ge ye yapõlan yatõrõmlar sonunda İrlanda ekonomisinin rekabet edebilir bir düzeye çekilmiş olmasõ ve ülkenin uluslararasõ ticarete açõlmasõdõr. Geçen 10 yõl içinde üniversitede eğitim gören öğrenci sayõsõ %80 oranõnda yükselmiş, teknik/teknolojik eğitim kurumlarõnõn sayõsõ iki katõna çõkmõştõr yaşlarõ arasõnda bilimsel/teknik eğitim almõş nüfus açõsõnda OECD ülkeleri arasõnda ilk sõradadõr. Bilimsel ve teknolojik yönden gelişen bu altyapõ, diğer ülkelerde yaşayan İrlandalõlarõ da ülkelerine geri çekmekte ve genç, deneyimli, iyi eğitimli ve dinamik bir insan gücü yaratmaktadõr. İrlanda nõn bu dikkat çekici gelişiminde büyük rol oynayan en önemli kurumlarõn başõnda Enterprise Ireland (EI) gelmektedir. EI õn misyonu, sürdürülebilir rekabet gücü, artan istihdam ve ihracat için özel sektörün gelişmesini sağlamak olarak tanõmlanmaktadõr. EI, bu amaçla ayrõlan devlet desteklerinin ve Avrupa Birliği fonlarõnõn özel sektöre kullandõrõlmasõnda aracõ görevi yapmakta, özel sektör kuruluşlarõnõn teknolojik inovasyon yeteneklerinin artõrõlmasõ için gerekli tüm destekleri ve kaynaklarõ kanalize etmekte; yüksek teknoloji alanõnda faaliyet gösteren yabancõ yatõrõmcõlarõn ülkeye çekilmesi için çalõşmakta; yüksek öğrenim kurumlarõ ile sanayinin işbirliğini teşvik etmektedir. EI a devlet tarafõndan ayrõlan yõllõk bütçe 295 milyon Euro civarõndadõr. EI õn İrlanda da 13, yurtdõşõnda Avrupa, Asya, Uzak Doğu ve Amerika nõn farklõ ülkelerinde 30 ofisi bulunmaktadõr. Enterprise Ireland (EI) tarafõndan desteklenen firmalarõn # Satõşlarõ # İhracatlarõ # Yarattõklarõ yeni istihdam hõzla artmõştõr. # Karara bağladõklarõ büyük teknolojik yatõrõm projesi sayõsõ 240 a yükselmiştir yõlõ sonu itibariyle, EI, yukarõda sõralanan ve 3 yõl içinde ulaşmalarõ gereken performans hedeflerine 2 yõl içinde ulaşmõştõr. 7

8 EI, 2000 li yõllardaki hedefini, İrlanda firmalarõnõn küreselleşmeleri üzerine kurmuştur. Bu doğrultuda başlatõlan faaliyetler kapsamõnda, 2000 yõlõnda, yaklaşõk 500 İrlanda şirketinin 30 ülkeye ziyaret yapmasõ sağlanmõş; yaklaşõk yabancõ şirket temsilcisi İrlanda ya getirilerek firmalarla görüştürülmüştür. Ayrõca, 300 şirketin 35 uluslararasõ fuara katõlmasõ sağlanmõştõr. Bu çabalarõn sonucu, İrlanda şirketleri İngiltere ve Amerika pazarlarõnõn yanõnda, devlet stratejisinin bir parçasõ olan Asya pazarlarõna açõlma konusunda da büyük mesafe katedilmiştir. Küreselleşme politikasõnõn önemli bir sonucu olarak ABD de EI õn inkübatör kurma çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Bu inkübatörler, ABD pazarõna girmeye çalõşan küçük İrlanda firmalarõnõn, kendi tesislerini kuruncaya kadar faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli her türlü altyapõyõ sağlayan merkezler olacaktõr. EI õn 2000 yõlõnda başlattõğõ bir diğer önemli faaliyet, İrlanda firmalarõnõn Avrupa pazarõna girmeleri için gereken bilgi ve becerinin kazandõrõlmasõnõ amaçlanmaktadõr. Bu faaliyet kapsamõnda, İrlanda firmalarõ, 2000 yõlõnda Avrupa ya 5 milyon İrlanda Pound unun üzerinde ihracat yapmõşlardõr. Ayrõca Avrupa da belli ülkelerde inkübatörler kurulmuş; Avrupalõ alõcõlarõn İrlanda ya gelmesini teşvik eden bir çalõşma başlatõlmõş; satõş becerileri, dil ve kültür eğitimleri düzenlenmiş; hedeflenen pazarlarla ilgili detaylõ bilgiler sağlanmõş ve İrlanda firmalarõnõn rekabet gücünü artõrmayõ hedefleyen çalõşmalar başlatõlmõştõr. EI, yeni kurulan, yüksek teknoloji alanõnda faaliyet göstermeleri nedeniyle yüksek risk içeren ancak bir o kadar da hõzlõ büyüme ve küreselleşme potansiyeli olan firmalara finansal ve yönetimsel destek sağlamaktadõr. Bu destek karşõlõğõnda da firmalardan küçük miktarlarda hisse almaktadõr. Bu kapsamda, 2000 yõlõ içinde 80 milyon Pound luk bir gelir sağlanmõştõr yõlõnda 25 milyon Pound civarõnda olan bu gelirin hõzlõ bir şekilde artmasõ, benzer desteklerin artarak sürdürülmesi gereğini ortaya çõkarmõştõr. EI, yeni kurulan yüksek teknoloji firmalarõnõ desteklemenin yanõ sõra, proaktif olarak bu tür firmalarõnõn kurulmalarõnõ da sağlamaktadõr yõlõnda, yüksek büyüme potansiyeli taşõyan 57 yeni şirketin kurulmasõ sağlanmõştõr yõlõnda kurulmasõ sağlanan, hõzlõ büyüme ve küreselleşme potansiyeli olan firmalarla birlikte sayõ 97 ye yükselmiştir. Devlet politikasõnõn bir sonucu olarak, EI õn destekleriyle 2000 yõlõnda 75 şirkete ait tutarõ 70 milyon Pound u aşan Ar-Ge projesi başlatmõştõr. EI, bu desteklerle, İrlanda firmalarõnõn Ar-Ge yeteneğini yükseltmeyi, yüksek öğretim kurumlarõyla etkileşimlerini artõrmayõ ve pazarlanabilir yeni ürün geliştirme sürecini hõzlandõrmayõ hedeflemektedir. EI tarafõndan üzerinde önemle durulan çalõşmalardan biri de İrlanda firmalarõnõn elektronik-iş e yönelmelerini sağlamaktõr. Bu amaçla 2000 yõlõnda firmalara, bilinç oluşturma seminerlerinin yanõ sõra web geliştirme ve yönetme eğitimleri verilmiş ve E-iş e Geçişi Hõzlandõrma Fonu adõ altõnda 10 milyon Pound luk bir kaynak ayrõlmõştõr yõlõnda bu fondan yararlanmak amacõyla yapõlan başvurulardan 102 si onaylanmõş ve 10 milyon Pound un tamamõ bu projelere bağlanmõştõr. Bu 8

9 faaliyet, e-iş fonundan yararlanan firmalarõn yanõ sõra bu firmalarõn müşteri ve tedarikçilerine de büyük yararlar sağlayacaktõr. EI õn destekleri İrlanda firmalarõnõ inovatif, dünya sõnõfõ, yüksek teknoloji çözümler üreten, küreselleşmiş firma haline getirmeyi hedeflenmektedir. Finlandiya: Ar-Ge ve insana yatõrõm, 20 yõldõr Finlandiya nõn öncelikli devlet politikasõdõr. Bu politikanõn bir sonucu olarak, gayrisafi yurtiçi hasõladaki (GSYİH) Ar-Ge harcamalarõnõn oranõ, 1985 yõlõnda %1.5 iken 2000 yõlõnda % 3.1 e yükselmiş; toplam ihraç ürünleri içindeki yüksek teknoloji ürünlerin oranõ %5 den %20 ye çõkmõştõr. Finlandiya nõn oldukça kõsa bir sürede, etkin devlet politikalarõyla özellikle bilişim ve telekomünikasyon teknolojileri alanõnda yapõlan Ar-Ge çalõşmalarõ sonucu geliştirdiği yeni ürünlerle Avrupa Birliği, Japonya ve ABD den de fazla oranda ihracat yapar hale gelmesi ve buna bağlõ ekonomik büyüme ekonomistlerce Modern bir Kül Kedisi Öyküsü olarak nitelendirilmektedir. Finlandiya nõn ilk teknoloji politikasõ 1980 yõlõnda oluşturulmuştur. Buna bağlõ olarak 1980 lerin ortasõnda, başbakanõn başkanlõk ettiği Bilim-Teknoloji Politikalarõ Konseyi nin kurulmasõyla teknoloji politikalarõnõn gerçekleştirilmesi amacõyla ayrõlan kaynak miktarõ yükseltilmiştir de kurulan Tekes, endüstriyel Ar-Ge ve uygulamalõ teknoloji araştõrmalarõ alanõnda verdiği desteklerle, ülke ekonomisinde beklenen katma değerin yaratõlmasõnõ ve ülkenin rekabet gücünün artmasõnõ sağlamõştõr. Finlandiya da 2000 yõlõ itibariyle Ar-Ge ye ayrõlan 3.7 milyar Euro luk kaynağõn 2.6 milyar Euro su özel sektör Ar-Ge harcamalarõndan oluşmaktadõr. Finlandiya da uygulamalõ ve endüstriyel Ar-Ge yi destekleyen en önemli kuruluş Tekes dir. Tekes in kaynaklarõ devlet bütçesinden ayrõlmaktadõr ve bu kaynak yõllõk ortalama 370 milyon Euro civarõndadõr. Tekes in amacõ, Finlandiya sanayi kuruluşlarõnõn rekabet gücünün teknoloji yoluyla artõrmalarõnõ sağlamak olarak tanõmlanmaktadõr. Bu amaçla yürütülen faaliyetlerin nihai hedefi, istihdam ve sosyal refah için üretim yapõlarõnõn çeşitlendirilmesi, üretkenliğin ve ihracatõn artõrõlmasõdõr. Tekes in Finlandiya içinde 15 ofisi bulunmaktadõr. Ayrõca, Avrupa, Amerika ve Asya daki 5 ofisi, Finlandiya firmalarõnõn yeni pazarlara açõlmalarõnõ kolaylaştõrmanõn yanõsõra, yeni teknolojik inovasyonlara, gelişmekte olan teknolojilere, teknik standartlara, ihtiyaçlara ve spesifikasyonlara erişimlerini kolaylaştõrmak amacõyla faaliyet göstermektedir. Tekes, 2000 yõlõnda, Ar-Ge projesini desteklemiştir. Bu projelerin toplam bütçesi 740 milyon Euro olup yaklaşõk 370 milyon Euro luk kõsmõ Tekes tarafõndan 9

10 finanse edilmiştir yõlõnda desteklenen üniversiteler ve araştõrma kurumlarõ ile özel sektör kuruluşlarõnõn işbirliğiyle yürütülen proje sayõsõ 995 dir. Bu projelerin 400 ü patent almõş veya patente başvurmuştur. Tekes, yüksek teknoloji şirketlerinin kurulmasõ için de büyük çaba harcamaktadõr. Bu çabalar sonucu yõlda ortalama 50 yüksek büyüme potansiyeli içeren teknoloji şirketi Tekes tarafõndan desteklenmektedir. Gelelim Türkiye deki duruma; Türkiye'de Gayrisafi Yurtiçi Hasõla (GSYİH)'dan Ar-Ge'ye ayrõlan pay binde 4.9 iken, OECD ülkelerinin ortalamasõ yüzde 2.3'dür. Türkiye'deki toplam Ar-Ge harcamalarõnõn %57.2'si üniversite, %32.3'ü özel sektör, %10,5'i kamu sektörü tarafõndan yapõlmaktadõr. Amerika, Japonya ve Avrupa ülkelerinde ise üniversite ile özel sektör arasõndaki dağõlõm Türkiye'dekinin tam tersidir. Türkiye'de sanayi kuruluşlarõ tarafõndan gerçekleştirilen Ar-Ge'nin desteklenmesi için devlet tarafõndan ayrõlan pay, ABD ve Japonya'da devletin ayõrdõğõ payõn %0.001'i, Hollanda nõn ayõrdõğõ payõn %0.005'i, İspanya'nõn ayõrdõğõ payõn % 10'u kadardõr. Türkiye'de sanayi kuruluşlarõ tarafõndan gerçekleştirilen Ar-Ge çalõşmalarõna devlet desteği sağlayan ilk kuruluş olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV) 1991 yõlõnda kurulduğu halde, TTGV benzeri bir kuruluş Hindistan'da 1955'de, Avusturya'da 1967'de, İspanya'da 1977'de kurulmuştur. TTGV'nin kurulduğu 1991 yõlõndan bu yana sanayi kuruluşlarõnõn Ar-Ge faaliyetlerine kullandõrmasõ için devlet tarafõndan tahsis edilen toplam rakam 90 Milyon Euro iken Avusturya'da aynõ faaliyeti yürüten devlet destekli kuruluşun yõllõk bütçesi 154 Milyon Euro, Hollanda dakinin 500 Milyon Euro, İspanya'dakinin 240 Milyon Euro dur. TTGV, kendisine ayrõlan kaynaklarla 1991 yõlõndan bu yana sanayi kuruluşlarõnõn ve yazõlõm firmalarõnõn toplam 245 teknoloji geliştirme projesini desteklemişken, Finlandiya da TTGV benzeri bir kuruluş olan Tekes in yõllõk desteklediği teknoloji geliştirme projesi sayõsõ 2000 nin üzerindedir. Ar-Ge sonucu elde edilen yüksek teknoloji ürünleri ithalatõnda, Türkiye 3,120 Milyon Euro ile Avrupa Birliği üyesi dõşõndaki Akdeniz ülkeleri arasõnda 1. sõradadõr. Ar-Ge sonucu elde edilen yüksek teknoloji ürünleri ihracatõnda ise Türkiye'nin payõ 158 Milyon Euro dur. Türkiye'de özel sektör tam zamanlõ Ar-Ge personelinin sayõsõ 3,634 iken İsveç'te 41,636; Japonya'da 573,713'dür. 10

11 Türkiye, yõllõk ulusal patent başvurusuyla OECD ülkeleri arasõnda sonuncu sõradadõr. Güney Kore ve Almanya nõn ulusal patent başvurularõ yõllõk nin üzerindedir. İsveç teki üniversite araştõrmacõlarõnõn sayõsõ ile nüfusu İsveç ten 9 kat fazla olan Türkiye deki üniversite araştõrmacõlarõnõn sayõsõ birbirine eşittir (13.500). Bilgi çağõnõ yakalama göstergesi olarak; Türkiye de GSYİH dan bilişim ve iletişim teknolojileri harcamalarõna ayrõlan pay %2.3 iken İsveç te %8, Yunanistan da %4, OECD ortalamasõ % 6.5 dir. Her 1000 kişiye düşen internet bağlantõsõ sayõsõ Türkiye de 4 civarõnda iken Finlandiya da 120, ABD de 115, OECD ortalamasõ 50 dir. Her iki göstergede de Türkiye OECD ülkeleri arasõnda sonuncu sõradadõr. Sonuç: Bugün Türkiye nin yaşadõğõ sorunlar nedir diye sorulduğunda hemen herkesin üzerinde birleştiği enflasyon, bütçe açõğõ, durgunluk, iç ve dõş borçlar rantõn egemenliği, işsizlik, bozuk gelir dağõlõmõ ve dõş ticaret açõğõ gibi faktörlerin hemen hepsinin temelinde yeterli üretim yapamamak yatmaktadõr. Burada yeterli üretim derken, hizmet veya ürünün Ar-Ge sinden tasarõmõna, üretiminden pazarlanmasõna kadar katma değeri yüksek, kaliteli, düşük maliyetli ve marka olarak aranan - tanõnan üretimden söz ediyoruz; ucuz işgücüne dayanan, dünyanõn öbür ucundaki bir ülke hapşõrsa burada zatürre olan, verimsiz, katma değeri düşük, rekabet gücü olmayan üretimden değil. Türkçemizde Vermeden Almak Allah a mahsustur diye güzel bir atasözü vardõr. Hiçbir ulus üretmeden tüketmeye ilanihaye dayanamaz. Çetin Altan õn deyimiyle 20. yüzyõlõ õskalayan Türkiye bugün ciddi bir yol ayõrõmõndadõr. Alacağõ önlemler ve gerçekleştireceği atõlõmla ya gelişmiş ülkeler arasõnda yer almaya yönelecek, ya da kronikleşen yapõsal sorunlarõn ağõrlaştõrdõğõ, istikrarsõz bünyesi ile dönüşsüz bir biçimde bu gruptan kopacaktõr. 25. saat gelmiştir. 11