Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *"

Transkript

1 DOI: /jhes Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN, Eif IŞIK, Nurhayat KILIÇ Öz Eeştire düşünme ve probem çözme becerierinin bireyerin hem öğrenciik hem de sosya yaşamarında vazgeçimez bir öğe oması nedeni ie hemşireik isans öğrencierinin eeştire düşünme ve probem çözme becerierini inceendiği bu çaışma pananmıştır. Bu çaışma tanımayıcı tiptedir. Çaışmanın evrenini eğitim öğretim yıında bir üniversitede isans eğitimi gören hemşireik öğrencieri ouşturmuştur. Herhangi bir örnekeme yöntemine başvurumayıp çaışmaya katımayı kabu eden bütün öğrencier çaışma kapsamına aınmıştır. Soru formarını eksik doduran öğrencierden doayı çaışmanın örnekemini 231 hemşireik öğrencisi ouşturmuştur. Çaışmanın veri topama aşamasında Sosyo- demografik özeiker formu, Kaifornia Eeştire Düşünme Eğiim Öçeği ve Probem Çözme Envanteri kuanımıştır. Yaş ortaaması oarak beirenen örnekem; 148 kız, 83 erkek omak üzere topam 231 kişiden ouşmaktadır. Birinci sınıf öğrencierin eeştire düşünme eğiim puan ortaaması , ikinci sınıfarın , üçüncü sınıfarın , dördüncü sınıfarın dir. Örnekemin eeştire düşünme eğiim puan ortaaması ise oarak beirenmiş oup bu puan orta düzeydedir. Sınıfar arasında eeştire düşünme puan ortaamaarı açısından farkıık buunmasına karşın bu farkıık istatistikse oarak anamı değidir (p>0.05). Birinci sınıf öğrencierin probem çözme beceri puan ortaamaarı 92.86, ikinci sınıfarın 94.29, üçüncü sınıfarın 87.00, dördüncü sınıfarın dir. Örnekemin probem çözme beceri puan ortaaması ise oarak beirenmiştir. Sınıfara göre probem çözme beceri puan ortaamaarı arasında farkııkar buunmasına karşın bu fark istatistikse oarak anamı buunmamıştır (p>0.05). Bu çaışmada örnekemin yaş ie eeştire düşünme becerisi ve probem çözme becerisi arasında istatistikse oarak anamı bir iişkiye uaşıamamıştır (p>0.05). Buna karşın eeştire düşünme becerisi ie probem çözme becerisi arasında negatif yönde ve düşük düzeyde iişki buunmuştur. Bu buguya göre eeştire düşünme puanı arttıkça probem çözme puanı da artış göstermektedir. Probem çözme envanteri puan azadıkça bireyin probem çözme becerisindeki artışı ifade eden bir öçme aracıdır. Doayısıya bireyerin eeştire düşünme becerieri arttıkça probem çözme becerieri de artmaktadır. Ayrıca bu çaışmanın buguarına göre öğrencierin cinsiyeterine göre eeştire düşünme ve probem çözme becerierinin farkıık göstermediği beirenmiştir (p>0.05). Sonuç oarak hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme eğiim puan ortaamaarının orta düzeyde oduğu, sınıfara göre eeştire düşünme ve probem çözme beceri puan ortaamaarı arasında fark omadığı beirenmiştir. Ayrıca yaş ie eeştire düşünme ve probem çözme becerisi arasında iişki buunmadığı, eeştire düşünme puanı arttıkça probem çözme becerisinin de arttığı, cinsiyete göre eeştire düşünme ve probem çözme becerierinin farkıık göstermediği beirenmiştir. Anahtar Sözcüker: Eeştire düşünme, Probem çözme, Hemşireik öğrencieri ABSTRACT Due to the fact that critica thinking and probem soving skis are essentia components of educationa and socia ives of individuas, this present study which investigate critica thinking and probem soving skis of undergraduate students of nursing was panned. This is a descriptive study. The study popuation consisted of undergraduate nursing students of a university during the academic *Bu çaışma Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu nda (31 Mayıs-2 Haziran, Artvin, Türkiye) söze bidiri oarak sunumuştur. *This study was presented as an ora presentation at Artvin Symposium on Education in Focus (May 31- June 2, Artvin, Turkey). Yaçın KANBAY ()) Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağık Yüksekokuu, Hemşireik Böümü, Artvin, Türkiye Artvin Çoruh University, Schoo of Heath, Department of Nursing, Artvin, Turkey Özgür ASLAN Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağık Yüksekokuu, Hemşireik Böümü, Artvin, Türkiye Artvin Çoruh University, Schoo of Heath, Department of Nursing, Artvin, Turkey Eif IŞIK Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağık Yüksekokuu, Hemşireik Böümü, Artvin, Türkiye Artvin Çoruh University, Schoo of Heath, Department of Nursing, Artvin, Turkey Nurhayat KILIÇ Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağık Yüksekokuu, Hemşireik Böümü, Artvin, Türkiye Artvin Çoruh University, Schoo of Heath, Department of Nursing, Artvin, Turkey Geiş Tarihi/Received : Kabu Tarihi/Accepted :

2 year. Any specific samping method was not determined and ony the vountary students was enroed in the study. Severa participants were excuded due to incompete questionnaires, and eventuay a tota of 231 nursing students were incuded in the fina samping. Socio Demographic Features Data Form and the Caifornia Critica Thinking Disposition Scae and Probem Soving Inventory were used for data coection. The mean age of 231 subjects (148 girs, 83 boys) was The mean score of critica thinking was for the first-grade, for the second-grade, for the third-grade, and for the forth-grade students. The mean score of critica thinking was determined as for the sampe, which can be considered as an average vaue. Athough there are mean score differences of critica thinking between the casses, they were not statisticay significant (p> 0.05). With regard to the mean score of probem soving, the first-grade students had 92.86, the second-grade students had , the third-grade students had 87.00, and the forth-grade students had The mean score of probem soving was determined as for the sampe. Athough there are differences between the casses in terms of mean scores of probem soving, it was not found statisticay significant (p> 0.05). In this study, statisticay significant correation coud not be identified between age and critica thinking skis of the subjects (p>0.05). However, a negative correation was identified at ow eves between critica thinking skis and probem soving skis. Accordingy, probem soving scores increased in parae to an increase in the critica thinking scores. Probem Soving Inventory is a measuring too indicating an increase in the probem soving skis in parae to a decrease in the scores. Therefore, as the critica thinking skis of individuas go up, their probem soving skis aso increase. Furthermore, according to the outcomes of the study, critica thinking and probem soving skis of the students did not show any correation between genders (p>0.05). As a resut, we concuded that the mean scores of critica thinking skis were found at medium eves among nursing students and the mean scores of critica thinking and probem-soving skis between the casses dispayed no differences. In addition, no reationship between the age and gender of the subjects and their critica thinking and probem soving skis was identified. Moreover, in parae to an increase in the scores of critica thinking skis, probem soving skis aso increased. Keywords: Critica thinking, Probem soving, Nursing students GİRİŞ Eeştire düşünme; yorumama, anaiz, değerendirme ve anamandırma sonucu amaçı ve otonom bir şekide karar vermeye dayanan bir düşünme şekidir (Facione, 1990). Diğer bir deyişe, eeştire düşünme bir karar verme sürecidir (Facione & Facione, 2008). Modern eeştire düşünme geeneğinin babası oarak görüen Dewey eeştire düşünmeyi; bir bigiyi destekeyen daha faza sonuç ie gerçekerin ışığında bir inancın etkin, ısrarı ve dikkati bir şekide değerendirimesi şekinde tanımamakta ve eeştire düşünmenin yansıtıcı bir düşünme şeki oduğunu ifade etmektedir (Fisher, 2001). Eeştire düşünme meseki uyguama aanarında geniş bir yepazede bigiyi ve meseki yargı süreçerini geiştirmek amacı ie kuanıan biişse bir mekanizma oarak kabu edimektedir (Facione & Facione,1996). Facione ve Facione (2008) e göre eeştire düşünme, karar vermede kuanıan yaygın bir süreçtir ve profesyone kararar aabimek için bireyin eeştire düşünme becerisini kuanması gerekmektedir. Yapıan çaışmaar eeştire düşünme becerisinin akademik başarıyı arttırdığını (Ip, Lee, Lee & Chau, 2000; Tümkaya, 2011), probem çözme becerisini geiştirdiğini (Kantek, Öztürk & Gezer, 2010; Beşer & Kıssa, 2009), kinik karar verme becerisi üzerinde etkii oduğunu (Shin, 1998; Bowes, 2000; Küçükgüçü & Kanbay, 2011) ve eeştire düşünme puanı yüksek oan öğrencierin meseki uyguamaarda daha başarıı oduğunu (Shin, 1998; Bowes, 2000) göstermektedir. Eeştire düşünme gerek demokratik bir topum temeinin ouşmasında gerekse bireyerin kişise ve meseki yaşamarı açısından önemi bir işeve sahip omasına karşın bireyerin mesek yaşamarına atıma öncesi basamağı ouşturan üniversite eğitiminin eeştire düşünme becerisini yeterince geiştirmediği görümektedir. Yapıan çaışmaar üniversite öğrencierinin eeştire düşünme becerierinin düşük (Kantek et a., 2010; Akkuş, Kapan & Kaçar, 2010; Arsan, Demir, Eşer & Khorshid, 2009; Buut, Ertem & Sevi, 2009; Öztürk & Uusoy, 2008; Öztürk, 2006; Öztürk & Karayağız, 2005) ya da orta düzeyde (Küçükgüçü & Kanbay, 2011; Korkmaz, 2009; Şen, 2009; Çetin, 2008; Çekiç, 2007; Beşer & Kıssa, 2009; Kürüm, 2002) oduğunu göstermektedir. Eeştire düşünme üst düzey bir düşünme becerisidir ve ayrıca düşünme ie probem çözme iç içe oan becerierdir (Dewey, 1910). Probem çözme; biişse, duyuşsa ve davranışsa etkinikeri içeren karmaşık, geniş ve çok kapsamı bir süreçtir (Gütekin, 2006). Probem çözümünde aşamaar doğru bir şekide yürütüse bie, probem her zaman sonuca uaşmayabiir. Çünkü probem çözme yaratıcı düşünmeyi, eeştire düşünmeyi gerektiren, yani üst düzey düşünebimeyi gerektiren bir beceri şekidir. Eğer birey üst düzey düşünebime becerierine sahip değise probem çözmeyi başaramaz. Probem çözme bir beceri gerektirir ve bu beceri bir süreç içerisinde kazanıır (Güreyürek, 2008). Meseğin içeriğine ve niteiğine dinamikik kazandıran probem çözme becerisinin yetersiziği hizmette kaiteyi, etkiniği ve verimiiği, değişimi, mesekte profesyoneiği, otonomi ve güç sahibi omayı oumsuz yönde etkiemektedir (Abaan & Atıntoprak, 2005). Yapıan çaışmaar probem çözme becerisi yüksek oan öğrencierin eeştire düşünme becerierinin daha yüksek oduğunu (Kantek et a., 2010; Beşer & Kıssa, 2009; Tümkaya, Aybek & Adağ, 2009), daha atıgan ve iç kontroü davrandıkarını (Günüşen & Üstün, 2011; Özbuak, Aypay & Aypay, 2011), umutsuzuk düzeyerinin düşük oduğunu (Oğuztürk, Akça & Şahin, 2011), daha otonom davrandıkarını (Keskin & Yıdırım, 2008), akademik, duygusa ve sosya oarak daha 245

3 yetkin odukarını (Arı, Atunay, Yaçınkaya, 2011; Çeikkaei & Gündüz, 2010; Güreyürek, 2008) göstermektedir. Bireyin, probem çözme konusundaki bigi ve becerisi ancak etkii probem çözmeyi hedef aacak bir eğitime kazandırııp, arttırıabiir. Bu konuda en büyük görev ise eğitimcierindir (Poat & Tümkaya, 2010). Yapıan çaışmaar eeştire düşünme becerisi yüksek oan öğrencierin probem çözme becerierinin de yüksek oduğunu ayrıca eeştire düşünme ve probem çözme becerisinin eğitim süreci içerisinde geiştiriebieceğini göstermektedir (Beşer & Kıssa, 2009; Tümkaya et a., 2009; Günüşen & Üstün, 2011; Kökdemir, 2003). Kantek ve arkadaşarı (2010) sağık yüksekokuu öğrencierinin eeştire düşünme ve probem çözme becerierini inceedikeri çaışmada öğrencierin eeştire düşünme düzeyerinin düşük ve probem çözme düzeyerinin orta oduğu ayrıca öğrencierin eeştire düşünme becerieri arttıkça, probem çözme beceri düzeyerinin de arttığını beiremişerdir. Eeştire düşünmenin eğitime kazanıabieceğini bu nedene üniversite eğitiminde yeniiğe açık, sorguamaya dayanan ve öğrencierin pasif aıcıar yerine aktif katıımcıar gibi davrandığı bir eğitim modeinin gerekiiğinin üniversite eğitimi açısından çok önemi oduğunu vurguanmaktadır (Kökdemir, 2003). Üniversite eğitiminde anaitik düşüncenin öğretimesi, mümkün oduğunca probem çözme ve doğru eğiimer için düşünmenin kuanımasına fırsat vererek öğrencierin biişse ve zihinse aışkanıkarının geiştirimesi gerekmektedir (Facione, Bohm, Facione & Giancaro, 2006). Eeştire düşünen birey sadece iyi bir probem çözücü deği aynı zamanda var oan probemerin ortaya çıkarımasında ve çözümünde de etkii kişidir. Eeştire düşünme ve probem çözme becerierinin bireyerin, hem öğrenciik hem mesek hem de sosya yaşamarında vazgeçimez bir öğe oması nedeni bu becerierin geiştirimesine ihtiyaç duyumaktadır. Bu nedene isans öğrencierinin probem çözme becerieri ve eeştire düşünme becerierinin inceendiği bu çaışma pananmıştır. Bu çaışmada aşağıdaki soruara yanıt aranmıştır: Sınıfara göre eeştire düşünme eğiim puan ortaamaarı arasında fark var mıdır? Sınıfara göre probem çözme beceri puan ortaamaarı arasında fark var mıdır? Yaş ie eeştire düşünme ve probem çözme becerisi arasında iişki var mıdır? Eeştire düşünme becerisi ie probem çözme becerisi arasında iişki var mıdır? Cinsiyete göre eeştire düşünme ve probem çözme becerierinde fark var mıdır? YÖNTEM Bu çaışma tanımayıcı tipte bir çaışma oup bir üniversitede eğitim gören hemşireik isans öğrencierinin eeştire düşünme ve probem çözme becerierini inceemek amacı ie pananmıştır. Çaışmanın evrenini eğitim öğretim yıında bir üniversiteye bağı oarak isans eğitimi gören hemşireik öğrencieri ouşturmuştur. Çaışmada herhangi bir örnekeme yöntemine başvurumayıp çaışmaya katımayı kabu eden bütün öğrencier çaışma kapsamına aınmıştır. Soru formarını eksik doduran öğrencier oması nedeni ie çaışmanın örnekemini 231 hemşireik öğrencisi ouşturmuştur. Araştırmanın bağımı değişkeneri eeştire düşünme becerisi ve probem çözme becerisi, bağımsız değişkener ise sınıf, yaş ve cinsiyettir. Çaışmanın veri topama aşamasında sosyo-demografik özeiker formu, Kaiforniya Eeştire Düşünme Eğiim Öçeği ve Probem Çözme Envanteri kuanımıştır. Sosyo-Demografik Özeiker Anket Formu: Araştırmacı tarafından iteratür taramaarı sonucu ouşturumuş, öğrencierin eeştire düşünme ve probem çözme becerieri üzerinde etkii oabieceği düşünüen sosyo-demografik özeikeri içeren bir formdur. Formun ouşturuması aşamasında araştırmacı tarafından gereki iteratür taranmış ve araştırmacıar tarafından (Kürüm, 2002; Çekiç, 2007; Güveren, 2007; Çetin, 2008) öğrencierin eeştire düşünme ve probem çözme becerieri üzerinde etkisinin oduğu beirtien maddeer anket formuna aınmıştır. Kaiforniya Eeştire Düşünme Eğiim Öçeği (KEDEÖ): 1990 yıında Facione tarafından geiştirien Kaiforniya eeştire düşünme eğiim öçeği bir beceriyi öçmek için deği kişinin eeştire düşünme düzeyini değerendirmek amacı ie kuanımaktadır. Öçeğin kuramsa oarak beirenmiş ve psikometrik oarak da test edimiş yedi at boyutu buunmaktadır. Kaiforniya eeştire düşünme eğiim öçeği topam 75 sorudan ouşan, atıı Likert tipi bir öçektir. Öçekteki 5., 6., 9., 11., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 28., 33., 36., 41., 43., 45., 49. ve 50. soruar tersinden puananarak hesapanmıştır. Her at öçekte eeştire düşünme eğiimi puanının 50 nin üstünde oması yüksek, 40 ın atında oması düşük puanı ifade etmektedir. Öçeğin bütününde ise topam puanarı 280 den az oan kişierin eeştire düşünme eğiimeri düşük; 350 den yüksek oan kişierin eeştire düşünme eğiimeri yüksek oarak değerendirimektedir. Eeştire düşünme eğiimini beiremek için yedi at boyuttan aınan topam puanın kuanıdığı bu öçeğin Cronbach afa değeri.92 dir (Facione, 1990). Öçeğin Türkiye deki geçeriik güvenirik çaışması Kökdemir tarafından 2003 yıında yapımıştır. Her at öçekten aınan puan topamının 10 ie çarpııp at öçekteki madde sayısına böünmesi ie at öçekerden aınan puanar hesapanmaktadır. At öçekerden aınan puanarın topanması ie de öçekten aınan topam puan hesapanmaktadır. Değerendirmede puanı 240 dan (40 x 6) az oan kişierin gene eeştire düşünme eğiimerinin düşük, puanı 300 den (50x6) faza oanarın ise bu eğiimerinin yüksek oduğu söyenebiir. Topam 6 boyut ve 51 maddeden ouşan yeni öçeğin iç tutarıık katsayısı (afa).88 oarak buunmuştur (Kökdemir, 2003). KEDEÖ At Boyutarı: Anaitik at öçeği ( Anayticity ): Potansiye oarak sorun çıkabiecek durumara karşı dikkati oma ve zor probemer karşısında bie akı yürütme ve nesne kanıt kuanma eğii- 246

4 mini ifade eder. Öçeğin iç tutarıık katsayısı (afa).75 oarak buunmuştur. Anaitikik at öçeği 2, 3, 12, 13, 16, 17, 24, 26, 37, 40. maddeerden ouşmaktadır Açık fikiriik at öçeği ( Open-Mindedness ): Açık fikiriik, kişinin farkı yakaşımara karşı hoş görüsünü ve kendi hataarına karşı duyarı omasını ifade etmektedir. Bu öçeğin iç tutarıık katsayısı (afa).75 dir. Açık fikiriik at öçeği 5, 7, 15, 18, 22, 33, 36, 41, 43, 45, 47, 50. maddeerden ouşmaktadır. Merakıık at öçeği ( Inquisitiveness ): Merakıık ya da enteektüe merakıık, herhangi bir kazanç ya da çıkar bekentisi omaksızın kişinin bigi edinme ve yeni şeyer öğrenme eğiimini yansıtmaktadır. Öçeğin iç tutarıık katsayısı (afa).78 oarak buunmuştur. Merakıık at öçeği 1, 8, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 46. maddeerden ouşmaktadır. Kendine güven at öçeği ( Sef-confidence ): Kendine güven, kişinin kendi akı yürütme süreçerine duyduğu güveni yansıtır. Öçeğin iç tutarıık katsayısı.77 oarak buunmuştur. Kendine güven at öçeği 14, 29, 35, 39, 44, 48, 51. maddeerden ouşmaktadır. Doğruyu arama at öçeği ( Truth-seeking ): Bu öçek aternatiferi ya da birbirinden farkı düşünceeri değerendirme eğiimini öçmektedir. Bu öçeğin iç tutarıık katsayısı (afa).61 oarak buunmuştur. Doğruyu arama at öçeği 6, 11, 20, 25, 27, 28, 49. maddeerden ouşmaktadır. Sistematikik at öçeği ( Systematicity ): Sistematikik, örgütü, panı ve dikkati araştırma eğiimidir.bu öçeğin iç tutarıık katsayısı (afa).63 tür. Sistematikik at öçeği 4, 9, 10, 19, 21, 23. maddeerden ouşmaktadır (Kökdemir,2003). Probem Çözme Envanteri (PÇE): Heppner ve Peterson (1982) tarafından geiştirien bu öçek ergen ve yetişkinerin probem çözme becerisi konusunda kendi agıayışını öçen 35 maddeden ouşan 1-6 arası puananan ikert tipi bir öçektir. Her madde için kişiere kendierinin hangi sıkıka öçek maddeerindeki gibi davrandıkarı sorumaktadır. Seçeneker: Her zaman böye davranırım, Çoğunuka böye davranırım, Sık sık böye davranırım, Arada sırada böye davranırım, Ender oarak böye davranırım ve Hiçbir zaman böye davranmam şekindedir. Verien yanıtara 1 ie 6 arasında değişen puanar veriir. Puanama sırasında 9, 22 ve 29. maddeer puanama dışı tutuur. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30 ve 34. maddeer ters oarak puananan maddeerdir. Öçekten aınan topam puanarın yüksekiği, bireyin probem çözme becerieri konusunda kendini yetersiz oarak agıadığını gösterir. Öçekten aınabiecek en düşük puan 32, en yüksek puan ise 192 dir. Öçeğin orjinainin Cronbach afa tutarıık katsayısı.90, at öçeker için ede edien katsayıar ise,.72 ie.85 arasında buunmuştur. Öçeğin at öçekerinin test tekrar test güvenirik katsayıarı, r =.83 ie r =.89 arasında değişmektedir. Öçek Şahin ve ark., (Şahin, Şahin & Heppner, 1993) tarafından Türkçeye uyaranmış ve ouşan yeni öçeğin Cronbach afa tutarıık katsayısı.88 oarak buunmuştur. Verierin değerendirimesi SPSS 17.0 ortamında sayı, koreasyon anaizi, varyans anaizi ve iki ortaama arasındaki farkın önemiik testi kuanıarak yapımıştır. Araştırma etiği bakımından çaışmanın yürütüdüğü kurumardan yazıı izin, katıımcıardan ise bigiendirimiş onam aınmıştır. BULGULAR ve TARTIŞMA Örnekemin sınıfara göre yaş ortaamaarı ve cinsiyet bigier Tabo 1 de verimiştir. Örnekem 148 kadın, 83 erkek omak üzere topam 231 kişiden ouşmaktadır. Birinci sınıf öğrencierin yaş ortaaması 19.75, ikinci sınıf öğrencierin 20.96, üçüncü sınıfarın 21.98, dördüncü sınıfarın tir. Örnekemin yaş ortaaması ise oarak beirenmiştir. Örnekemin eeştire düşünme eğiim puanarı ve sınıfara göre eeştire düşünme puanarı arasındaki fark Tabo 2 de verimiştir. Birinci sınıf öğrencierin eeştire düşünme eğiim puan ortaaması , ikinci sınıfarın , üçüncü sınıfarın , dördüncü sınıfarın dir. Örnekemin eeştire düşünme eğiim puan ortaaması ise oarak beirenmiştir. Sınıfar arasında eeştire düşünme puan ortaamaarı açısından farkıık buunmasına karşın bu farkıık istatistikse oarak anamı değidir (p>0.05). Sınıfara göre eeştire düşünme eğiim puan ortaamaarı ie puan arasında değişmekte oup bu puanar orta düzeyde puanardır (Kökdemir, 2003). Orta düzeyde oan bu puanar hemşireik açısından istendik puanar değidir. Çünkü hemşireik meseği bireye ve topuma daha iyi hemşireik bakımı verebimek için süreki eeştire düşünmek ve probem çözmek durumunda oan bir mesektir. Doayısıya hemşireik öğrencierinden meseki aanda eeştire düşünme ve probem çözme becerierini süreki oarak kuanmaarı bekenmektedir. Ükemizde ve yurt dışında hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme becerierini inceeyen çaışmaarda gene oarak öğrencierin hatta dahası hemşireerin eeştire düşünme becerierinin orta ya da düşük düzeyde oduğu beirtimektedir (Küçükgüçü & Kanbay, 2011; Kanbay, Işık, Asan, 2011); Beşer & Kıssa, 2009; Şenturan & Apar, 2008; Kawashima & Petrini, 2004). Bu çaışmanın buguarına göre sınıfar arasında eeştire düşünme eğiim puan ortaamaarı açısından fark buunmamaktadır. Yapıan çaışmaarda eeştire düşünme becerisinin eğitime geiştiriebieceği beirtimektedir (Kökdemir, 2003). Ancak öğrencierin eeştire düşünme becerierini öçen bazı çaışmaarda bu çaışmanın buguarına benzer oarak değişik akademik düzeydeki öğrencierin eeştire düşünme becerieri arasında fark buunamamıştır. Maynard (1996) hemşireik öğrencierinin 2. sınıftan mezuniyete kadar eeştire düşünme becerisini Tabo 1: Cinsiyet ve Yaş Değişkenerine Ait Bigier Cinsiyet Yaş Sınıf Kadın Erkek Minimum Maksimum Ortaama Topam

5 inceediği çaışmada eeştire düşünme becerierinde bir artış buamamıştır. Bu sonuç hemşireik müfredatarının eeştire düşünme yönünden gözden geçirimesi gerektiğini göstermektedir. Benzer oarak Şenturan ve Apar (2008) farkı öğretim yöntemeri ie öğrenim gören 1 ve 4. sınıf hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme becerierini inceedikeri çaışmada; kasik eğitim müfredatı ie eğitim gören öğrencierin, farkı eğitim programı ie eğitim gören öğrencierden daha düşük eeştire düşünme eğiim puanarına sahip omaka birikte öğrencierin tümünün eeştire düşünme eğiim puan ortaamaarının düşük oduğunu, 1 ve 4. sınıf öğrencierin eeştire düşünme eğiim puan ortaamaarı arasında fark omadığını beiremişerdir. Haen dünyada hemşireik eğitiminde farkı yöntemer kuanımakta kasik öğretim yöntemeri yanı sıra öğrencinin öğretime aktif oarak katıdığı ve içerik temei oarak eeştire düşünmenin konuara entegre edidiği öğretim yöntemeri buunmaktadır. Bu öğretim yöntemerinde öğrencinin içerikten yoa çıkarak eeştire düşünme becerierini kazanması ve konuya entegre edimiş oarak öğrendiği eeştire düşünme becerierini diğer aanara ve yaşamına aktarması bekenmektedir. Fakat içerik temei oarak hazıranan programarda öğrenci kazandığı beceriyi diğer aanara ve günük yaşama aktarmada güçüker yaşadığı için ya da aktaramadığı için eeştire düşünme becerisinde istendik düzeyde geişme gösterememektedir. Doayısıya bu noktada eeştire düşünme becerisinin beceri temei oarak kazandırıdığı (Işık, Karabuutu, Kanbay & Asan, 2012), öğrencinin edindiği eeştire düşünme becerierini danışman ie birikte konu içeriğine ve yaşama aktarıdığı beceri temei eeştire düşünme derserinin müfredata konuması büyük önem taşımaktadır. Bu sonuçardan yoa çıkarak öğrencierin eeştire düşünme becerierini istendik düzeye çıkarabimek için farkı öğretim yöntemerinden çok müfredata beceri temei eeştire düşünme dersinin konuması gerektiği düşünüebiir. Örnekemin probem çözme beceri puan ortaamaarı ve sınıfara göre probem çözme puanarı arasındaki fark Tabo 3 te verimiştir. Birinci sınıf öğrencierinin probem çözme beceri puan ortaamaarı 92.86, ikinci sınıfarın 94.29, üçüncü sınıfarın 87.00, dördüncü sınıfarın dir. Örnekemin probem çözme beceri puan ortaaması ise oarak beirenmiştir. Sınıfara göre probem çözme beceri puan ortaamaarı arasında farkııkar buunmasına karşın bu fark istatistikse oarak anamı buunmamıştır (p>0.05). Bu çaışmada öğrencierin sınıfara göre probem çözme becerieri arasında farkıık buunmamaktadır. Bu bugu iteratüre uyum göstermemektedir. Yapıan çaışmaarda öğrencierin sınıf düzeyi yüksedikçe probem çözme beceri puanarının istatistikse oarak anamı düzeyde artış gösterdiği beirenmiştir (Günüşen & Üstün, 2011; Yurttaş, 2001). Probem çözme becerisi; agıanan sosya destek (Okanı, Tortumuoğu, Kırpınar, 2003), etkii probem çözmeyi hedef aan eğitim (Poat & Tümkaya, 2010), iç kontroü davranış özeiği (Özbuak et a., 2011), cinsiyet (Yunus, Hamzah, Tarmizi & Abu, 2006), anne ve baba eğitim düzeyi (Saygıı, 2000) gibi değişkenere iişkii bir beceridir. Bu nedene bu çaışmada sınıf değişkenine göre probem çözme becerisinin değişikik göstermediği düşünümektedir. Yaş ie eeştire düşünme puanı ve probem çözme puanı arasındaki iişkiye ait verier Tabo 4 te verimiştir. Yaş ie eeştire düşünme ve probem çözme beceri arasında anamı iişki buunmamıştır (p>0.05). Bu çaışmada örnekemin yaş ie eeştire düşünme becerisi ve probem çözme becerisi arasında istatistikse oarak anamı bir iişkiye uaşıamamıştır. Bunun nedeninin eeştire düşünme ve probem çözme becerisinin eğitime geiştiriebiecek becerier oması ve demografik değişkenerden etkienmemesinden Tabo 2: Sınıfara Göre Eeştire Düşünme Eğiim Puanarı Arasındaki Fark p>0.05. Eeştire Düşünme Sınıf n Minimum Maksimum Ortaama Ss Önemiik F: *p:.183 Topam Tabo 3: Sınıfara Göre Probem Çözme Beceri Puanarı Arasındaki Fark p>0.05. Probem Çözme Sınıf n Minimum Maksimum Ortaama Ss Önemiik F: *p:.407 Topam

6 kaynakandığı düşünümektedir. Bu bugu iteratürdeki kimi çaışmaara uyum gösterse de (Işık et a, 2012; Öztürk, 2006; Di & Öz, 2005) aksi yönde çaışmaar da buunmaktadır (Öztürk & Uusoy, 2008). Eeştire düşünme becerisi ie probem çözme becerisi arasındaki iişkiye ait buguar Tabo 5 te verimiştir. Eeştire düşünme becerisi ie probem çözme becerisi arasında negatif yönde ve düşük düzeyde iişki buunmuştur (p<0.05). Bu buguya göre eeştire düşünme puanı arttıkça probem çözme puanı da artış göstermektedir. Probem çözme envanteri puan azadıkça bireyin probem çözme becerisindeki artışı ifade eden bir öçme aracıdır. Doayısıya bireyerin eeştire düşünme becerieri arttıkça probem çözme becerieri de artmaktadır. Bu çaışmada öğrencierin eeştire düşünme puan ortaamaarı arttıkça probem çözme becerieri de artış göstermektedir. Bu bugu iteratüre de uyum göstermektedir (Kantek et a., 2010; Tümkaya et a., 2009). Eeştire düşünmenin modern anamda babası sayıan Dewey (1910) a göre probem çözme eeştire düşünmenin bir at basamağıdır. Çünkü eeştire düşünme probem çözmeyi de kapsayan probemin tanımanması, anaiz, sentez, uyguama ve değerendirme aşamaarını da içeren biimse bir probem çözme sürecidir. Çaışmadaki bu buguya benzer oarak Beşer ve Kıssa (2009) hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme ve probem çözme becerierini inceedikeri çaışmada eeştire düşünme becerisi yüksek öğrencierin daha iyi probem çözücü odukarını beiremişerdir. Cinsiyete göre eeştire düşünme ve probem çözme becerieri arasındaki farka ait buguar Tabo 6 da verimiştir. Cinsiyete göre öğrencierin eeştire düşünme ve probem çözme becerieri farkıık göstermektedir (p>0.05). Cinsiyete göre eeştire düşünme ve probem çözme becerieri farkıık göstermemektedir. Benzer oarak Beşer ve Utku (2005) yaptıkarı çaışmada öğrencierin cinsiyeterine göre eeştire düşünme becerierinde; Arı ve ark., (2011) ve Yıdırım ve ark., (2011) ise cinsiyete göre probem çözme becerierinde farkıık omadığını beirtmektedirer (Yıdırım, Hacıhasanoğu, Karakurt & Türkeş, 2011). Buna karşın probem çözme becerisinin cinsiyete göre farkıık gösterdiğini beirten çaışmaar da buunmaktadır (Karabuut & Uucan, 2011; Gütekin, 2006). Sınırııkar bu çaışmanın sonuçarı üzerinde çaışımış oan örnekemi bağayıcı niteikte oup tüm hemşireik öğrencieri için gene geçeri sonuçar değidir. SONUÇLAR Sonuç oarak hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme eğiim puan ortaamaarının orta düzeyde oduğu, sınıfara göre eeştire düşünme ve probem çözme beceri puan ortaamaarı arasında fark omadığı, yaş ie eeştire düşünme ve probem çözme becerisi arasında iişki buunmadığı, eeştire düşünme puanı arttıkça probem çözme becerisinin de arttığı, cinsiyete göre eeştire düşünme ve probem çözme becerierinin farkıık göstermediği beirenmiştir. Sonuçarın Uyguamada Kuanımı Araştırmanın buguarına göre araştırmacıara ve eğitimciere şu önerierde buunumuştur: Eeştire düşünme ve probem çözme becerierinin inceendiği başka çaışmaarın yapıması Hemşireik müfredatarına beceri temei eeştire düşünme derserinin konuması Tabo 4: Yaş ie Eeştire Düşünme Puanı ve Probem Çözme Puanı Arasındaki İişki Değişken n r r 2 p Eeştire Düşünme Becerisi * 231 Probem Çözme Becerisi * p>0.05. Tabo 5: Eeştire Düşünme Becerisi İe Probem Çözme Becerisi Arasındaki İişki Değişken n r r 2 p Probem Çözme Becerisi * p<0.05. Tabo 6: Cinsiyete Göre Eeştire Düşünme ve Probem Çözme Puanarı Arasındaki Fark Değişken Cinsiyet n x Ss T p Eeştire Düşünme Becerisi Kadın Erkek * Probem Çözme Becerisi Kadın Erkek * *p>

7 KAYNAKLAR Abaan, S. & Atıntoprak, A. (2005). Hemşireerde probem çözme becerieri: Öz değerendirme sonuçarının anaizi. Hacettepe Üniversitesi Hemşireik Yüksekokuu Dergisi, 12(1), Akkuş, Y., Kapan, F., & Kaçar, N. (2010). Kars sağık yüksekokuu hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme düzeyeri ve etkieyen faktörerin beirenmesi. Fırat Sağık Hizmeteri Dergisi, 5(15), Arı, D., Atunay, E., & Yaçınkaya, M. (2011). Öğretmen adayarında duygusa zeka, probem çözme ve akademik başarı iişkisi. Akademik Bakış Dergisi, 25, Arsan, G.G., Demir, Y., Eşer, İ., & Khorshid, L. (2009). Hemşireerde eeştire düşünme eğiimini etkieyen etmenerin inceenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşireik Yüksekokuu Dergisi, 12(1), Beşer, A. & Kıssa, A. (2009). Critica thinking disposition and probem soving skis among nursing students. Dokuz Eyü Üniversitesi Hemşireik Yüksekokuu Eektronik Dergisi, 2(3), Beşer, A. & Utku, M. (2005). Hemşireik ve mühendisik öğrencierinin eeştire düşünme eğiimerinin beirenmesi. II. Aktif Eğitim Kurutayı, İzmir, Dokuz Eyü Üniversitesi Yayınarı, ss Bowes, K. (2000). The reationship of critica-thinking ski and the cinica judgment skis of baccaaureate nursing students. Journa of Nursing Education, 39(8), Buut, S., Ertem, G., & Sevi, Ü. (2009). Hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme düzeyerinin inceenmesi. Dokuz Eyü Üniversitesi Hemşireik Yüksekokuu Dergisi, 2(2), Çeikkaei, Ö. & Gündüz, B. (2010). Ergenerde probem çözme becerieri yetkinik inançarı. Çukurova Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü Dergisi, 19(2), Çekiç, S. (2007). Matematik öğretmeniği isans öğrencierinin eeştire düşünme gücü düzeyerinin bazı değişkenere göre inceenmesi. Yayınanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eyü Üniversitesi Eğitim Biimeri Enstitüsü, İzmir. Çetin, A. (2008). Sınıf öğretmeni adayarının eeştire düşünme gücü. Yayınanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uudağ Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü, Bursa. Dewey, J. (1910). How we think. Boston: D.C. Heath & Company. Di, S. & Öz, F. (2005) Hemşireik yüksekokuu ve besenme ve diyetetik böümü öğrencierinin eeştire düşünme becerierini etkieyen faktörer. Zongudak Karaemas Üniversitesi Sağık Yüksekokuu Dergisi, 1(1), Facione, P.A. (1990). Critica thinking: A statement of expert consensus for purposes of educationa assessment and ınstruction (executive summary the dephi report ). ERIC Document, Facione, N.C. & Facione, P.A. (1996). Externaizing the critica thinking in cinica judgment. Nursing Outook, 44, Facione, P.A., Bohm, S.W., Facione, N.C., & Giancaro, C.A.F. (2006). Professiona Judgment Rating Form: Novice/ Internship Leve Critica Thinking Abiities and Habits of Mind. Mibrae, CA: The Caifornia Academic Prs LLP. Facione, N.C. & Facione, P.A. (2008). Critica thinking and cinica judgment (from critica thinking and cinica reasoning in the heath sciences: A teaching anthoogy). Mibrea CA: Pubished by Insight Assessment/ The Caifornia Academic Pres. Fisher, A. (2001). Critica thinking. An introduction. New York: Cambridge University Press. Gütekin, A. (2006). Psikoojik danışmanık ve rehberik öğrencierinin probem çözme becerierinin inceenmesi. Yayınanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü, Erzurum. Günüşen, N.P. & Üstün, B. (2011) Hemşireik öğrencierinin probem çözme beceri düzeyeri ie kontro odağı arasındaki iişki. Dokuz Eyü Üniversitesi Hemşireik Yüksekokuu Dergisi, 4(2), Güreyürek, G.C. (2008). Sınıf öğretmeni adayarının çeşiti değişkener açısından eeştire düşünme eğiimeri, probem çözme becerieri ve akademik başarı düzeyerinin inceenmesi. Yayınanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zongudak Karaemas Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü, Zongudak. Güveren, H. (2007). Eğitim fakütesi öğrencierinin eeştire düşünme becerieri ve bu becerieri etkieyen eeştire düşünme faktörer. Doktora Tezi, Dokuz Eyü Üniversitesi, Eğitim Biimeri Enstitüsü, Eğitim Biimeri Anabiim Daı, İzmir. Ip, W.Y., Lee, D.T.F., Lee, I.F.K., & Chau, J.P.C. (2000). Disposition towards critica thinking: A study of chinese undergraduate nursing students. Journa of Advanced Nursing, 32(1), Işık, E., Karabuutu, Ö., Kanbay, Y., & Asan, Ö. (2012). Hemşireerde eeştire düşünme eğiimerinin beirenmesi. Dokuz Eyü Üniversitesi Hemşireik Yüksekokuu Eektronik Dergisi, 5, Kanbay, Y., Işık, E., & Asan, Ö. (2011). Hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme eğiimeri ie akademik başarıarı arasındaki iişkinin inceenmesi. Psikiyatri Hemşireiği Dergisi, 2(3), Kantek, F., Öztürk, N., & Gezer, N. (2010). Bir sağık yüksekokuunda öğrencierin eeştire düşünme ve probem çözme becerierinin inceenmesi. Internationa Conference on New Trends in Education and Their Impications, Antaya. Karabuut, E. O. & Uucan, H. (2011). Yetiştirme yurdunda kaan öğrencierin probem çözme becerierinin çeşiti değişkener bakımından inceenmesi (Kırşehir İi Örneği). Ahi Evran üniversitesi Eğitim Fakütesi Dergisi, 12(1), Kawashima, A. & Petrini, M. A. (2004). Study of critica thinking skis in nursing students and nurses in Japan. Nurse Education Today, 24, Keskin, G. & Yıdırım, G. Ö. (2008). Yapısacı yakaşım normarında üniversite öğrencierinin probem çözme, otonomi, çoku zekâ durumarının değerendirimesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakütesi Dergisi, 9(16), Korkmaz, Ö. (2009). Eğitim faküteerinin öğrencierin eeştire düşünme eğiim ve düzeyerine etkisi. Türk Eğitim Biimeri Dergisi, 7(4), Kökdemir, D. (2003). Beirsizik durumarında karar verme ve probem çözme. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü, Ankara. 250

8 Küçükgüçü, Ö. & Kanbay, Y. (2011) Hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme eğiimeri ie kinik başarıarı arasındaki iişkinin inceenmesi. Anadou Hemşireik ve Sağık Biimeri Dergisi, 14(3), Kürüm, D. (2002). Öğretmen adayarının eeştire düşünme gücü. Yayınanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadou Üniversitesi Eğitim Biimeri Enstitüsü, Eskişehir. Maynard, C. (1996). Reationships of critica thinking abiity to professiona nursing compotence. Journa of Nursing Education, 35(1), Oğuztürk, Ö., Akça, F., & Şahin, G. (2011). Üniversite öğrencierinde umutsuzuk düzeyi ie probem çözme becerieri arasındaki iişkinin bazı değişkener üzerinden inceenmesi. Kinik Psikiyatri, 14, Özbuak, B. E., Aypay, A., & Aypay, A. (2011). Ortaöğretim öğrencierinin probem çözme ve atıganık becerierinin bazı değişkenere iişkisi. Eektronik Sosya Biimer Dergisi, 10(36), Öztürk, N. & Uusoy, H. (2008). Lisans ve yüksek isans hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme düzeyeri ve eeştire düşünmeyi etkieyen faktörer. Matepe Üniversitesi Hemşireik Biim ve Sanatı Dergisi, 1(1), Öztürk, N. (2006). Hemşireik öğrencierinin eeştire düşünme düzeyeri ve eeştire düşünmeyi etkieyen faktörer. Yayınanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağık Biimeri Enstitüsü, Sivas. Öztürk, C. & Karayağız, G. (2005). Farkı eğitim modeerinin öğrenci hemşireerin eeştire düşünme becerieri üzerine etkisi. II. Aktif Eğitim Kurutayı, İzmir, Dokuz Eyü Yayınarı, ss Poat, R. H. & Tümkaya, S. (2010). Sınıf öğretmeniği öğrencierinin düşünme ihtiyacına göre probem çözme becerierinin inceenmesi. İköğretim Onine, 9(1): Saygıı, H. (2000). Probem çözme becerisi ie sosya ve kişise uyum arasındaki iişkinin inceenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü, Eğitim Biimeri Anabiim Daı. Erzurum. Şenturan, L. & Apar, Ş. E. (2008). Hemşireik öğrencierinde eeştire düşünme. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşireik Yüksekokuu Dergisi, 12(1), Shin, K. R. (1998). Critica thinking abiity and cinica decision Making skis among senior nursing students in associate and baccaaureate programmes in Korea. Journa of Advanced Nursing, 27, Şahin, N., Şahin, N.H., & Heppner, P.P. (1993). Psychometric properties of the probem soving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy Research, 17(4), Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adayarının eeştire düşünme tutumarının çeşiti değişkener açısından değerendirimesi. Journa of Word of Turks, 1(2), Tümkaya, S. (2011). Fen biimeri öğrencierinin eeştire düşünme eğiimeri ve öğrenme stierinin inceenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakütesi Dergisi, 12(3), Tümkaya, S., Aybek, B., & Adağ, H. (2009). Üniversite öğrencierinin eeştire düşünme eğiimeri ve probem çözme becerierinin inceenmesi. Eurasian Journa of Educationa Research, 36, Yıdırım, A., Hacıhasanoğu, R., Karakurt, P., & Türkeş S. (2011). Lise öğrencierinin probem çözme becerieri ve etkieyen faktörer, Uusararası İnsan Biimeri Dergisi, 8(1), Yunus, A. S., Hamzah, R., Tarmizi, R. A., & Abu, R. (2006). Probem soving abiities of Maaysian university students. Internationa Journa of Teaching and Learning in Higher Education, 17(2), Yurttaş, A. (2001). Sağık Yüksekokuu öğrencierinin empatik becerieri ie probem çözme becerierinin karşıaştırıması. Yayınanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağık Biimeri Enstitüsü, Erzurum. 251

9

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 123 Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Examination of the Relationship Between Critical Thinking

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER CRITICAL THINKING LEVELS OF STUDENTS STUDYING IN

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki 1

Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki 1 ISSN: 2146-5177 Yıl Year :5 Cilt Volume :5 Sayı Issue :8 Haziran June - 2015/1 Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki 1 * Ali Rıza Erdem * - Galip

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

AKADEMĠK PERSONELDE ELEġTĠREL DÜġÜNME EĞĠLĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ*

AKADEMĠK PERSONELDE ELEġTĠREL DÜġÜNME EĞĠLĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ* AKADEMĠK PERSONELDE ELEġTĠREL DÜġÜNME EĞĠLĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ* Yalçın KANBAY 1, Elif IġIK 2,Özgür ASLAN 2,Handan ÖZDEMĠR 3 ÖZET Eleştirel düşünme; yorumlama, analiz, değerlendirme ve anlamlandırma sonucu

Detaylı

Araştırma Makalesi Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniv Sağlık Bilim Derg, 1(1); 2015 Araştırma Makalesi Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Research Article Evaluation of University Students Problem Solving

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi Süreyya BULUT** Gül ERTEM*** Ümran SEVİL****

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi Süreyya BULUT** Gül ERTEM*** Ümran SEVİL**** DEUHYO ED 2009, 2(2), 27-38 Eleştirel Düşünme 27 Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi Süreyya BULUT** Gül ERTEM*** Ümran SEVİL**** Özet Giriş: Eleştirel düşünme, bir sorun

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE KLİNİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE KLİNİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE KLİNİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ* Yalçın KANBAY** Alınış Tarihi: 04.10.2010 Kabul Tarihi: 16.05.2011

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2016-2017 İÇİNDEKİLER Rektör den.4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Arda ÖZTÜRK 1 Betül BAYAZIT 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cit 22, No 4, 791-799, 2007 Vo 22, No 4, 791-799, 2007 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Metin DAĞDEVİREN

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu Bazı Siindirik Eş-düzemi Dagakıavuzu Süreksizikerinin RF/Mikrodaga Pasif Devre Eemanı oarak Tasarım ve Anaizeri Designs and Anayses of Some Cyindrica CPW Discontinuities as RF/Microwave Passive Components

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayşenur KULOĞLU* Üzeyir ARI**

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayşenur KULOĞLU* Üzeyir ARI** FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayşenur KULOĞLU* Üzeyir ARI** Özet Bu çalışmada fen ve teknoloji bölümündeki öğretmen adaylarının

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(6):673-680 Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi [Student Nurses Perceptions of Their Problem-Solving Ability]

Detaylı

Lisans ve Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler

Lisans ve Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler Lisans ve Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler Nezaket ÖZTÜRK*, Hatice ULUSOY** ÖZET Amaç: Araştırmanın amacı, lisans ve yüksek

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2014 : Special Issue 2 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS201 Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin ve eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin ve eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 35-39 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin ve eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. C M Y K Parsak tan şehit ve gaziere vefa MHP Afyonkarahisar Mietvekii Mehmet Parsak, şehiterimizin ve terör sadırısı nedeniye Gazi oan asker ve poiserimizin banka borçarının devet tarafından karşıanması

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF EMPATHIC TENDENCIES AND EMPATHIC SKILL LEVELS

Detaylı

Problem Çözme Envanterinin 10-14 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanması

Problem Çözme Envanterinin 10-14 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanması Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(5):545-552 Problem Çözme Envanterinin 10-14 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanması [Implementation of Problem Solving Inventory in Children 10-14 Age Group]

Detaylı

İnfektif Endokardite Bağlı Sinüs Valsalva Pseudoanevrizmalarının Cerrahi Tedavisi*

İnfektif Endokardite Bağlı Sinüs Valsalva Pseudoanevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* * Dr. Gökhan İpek, Doç. Dr. Ömer Işık, Dr. Ai Civeek, Dr. Mehmet Bakanay, Dr. Esat Akıncı, Dr. Mecdi Ergünay, Doç. Dr. Cevat Yakut Koşuyou Kap ve Araştırma Hastanesi, İstanbu Sinüs vasava anevrizmaarı

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı