HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU"

Transkript

1 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLÝÐÝ SEMPOZYUMU - KHGM NÝN KAPATILMASI ANAYASAYA AYKIRIDIR... - TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NIN YENÝDEN YAPILANDIRILMASI - HUKUK KÖÞESÝ - ÖZLÜK HAKLARIMIZDA YENÝ KAZANIMLAR BU SAYIDA A : DANIÞMA KURULU... 2 DANIÞMA KURULU KARARLARI... 4 ETKÝNLÝKLER... 6 ÖZLÜK HAKLARIMIZ BASIN AÇIKLAMALARI ODA GÖRÜÞLERÝMÝZ ÞUBELERÝMÝZDEN... 36

2 39. DÖNEM II. DANIÞMAD KURULU ERZURUM 39. DÖNEM II. DANIÞMA D KURULK URULU TOPLANDI 39. Dönem II. Danýþma Kurulu Toplantýmýz, 1-3 Ekim 2004 tarihlerinde, Erzurum'da gerçekleþtirildi. Danýþma Kurulu'nda, tarýmsal danýþmanlýk hizmetleri, "1000 Tarým Gönüllüsü" uygulamasý, gýda mevzuatý ve sorumlu yöneticilik, özlük haklarý, Türkiye'nin gündemi ve tarým sektöründe yaþanan geliþmeler karþýsýnda ODA'mýzýn tavrý da içinde olmak üzere birçok konu deðerlendirildi. Toplantýda, Tarýmsal Üretime Destek Projesi 'ne iliþkin ODA mýzýn daha önce belirlemiþ ve açýklanmýþ görüþleri saklý kalmak kaydýyla, Proje de görev alan meslektaþlarýmýza gerekli desteðin verilmesi, Ziraat Mühendislerinin Kamu Dýþý Hizmetleriyle Ýlgili Görev ve Yetkileri Hakkýnda Yönetmelik" Taslaðýnýn yeniden gündeme taþýnmasý, deri mühendislerinin ODA'mýza üye olmalarýnýn saðlanmasý, Tarýmcý Öðrenci Kurultayý'nýn yapýlmasý ve "Türkiye Tarýmsal Eðitimi, Yapý ve Sorunlar, Çözüm Arayýþlarý" konulu bir Çalýþtay gerçekleþtirilmesi gibi pekçok karar alýndý. Geniþ katýlýmýn saðlandýðý toplantýda ayrýca gýda sektöründe çalýþan sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve özlük haklarýna iliþkin olarak Ziraat, Gýda, Kimya Mühendisleri ODASI ve Veteriner Hekimler ODASI tarafýndan ortaklaþa hazýrlanarak Danýþma Kurulu nun gündemine getirilen yönetmelik taslaðý, alt sektörde uygulanacak ücretlere iliþkin protokol taslaðý ve sorumlu yöneticilere yönelik Tip Sözleþme üzerinde görüþme-ler yapýldý. 39. Dönem II. Danýþma Kurulu Toplantýmýz, 1-3 Ekim 2004 tarihlerinde, Erzurum Palan Otel'de gerçekleþtirildi. Toplantýya, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri; önceki dönem ODA Baþkanlarýmýz, TMMOB Yönetim Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu üyelerimiz; Þube Baþkan ve Yönetim Kurulu üyeleri (Saymanlar) ile çevre illerin temsilcileri katýldý. Toplantý, Erzurum Þube Baþkanýmýz Vedat DAÐDEMÝR ve ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Erzurum Valisi Sayýn Celalettin GÜVENÇ, Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet KÜÇÜKLER, ODA'mýz önceki dönem Baþkanlarýndan Prof. Dr. Gürol ERGÝN, Prof. Dr. Duran TARAKLI, Mahir GÜRBÜZ, TEDGEM Genel Müdür Yardýmcýsý Sayýn Ýrfan DÝLSÝZ, Atatürk Üniversitesi 2

3 ERZURUM 39. DÖNEM II. DANIÞMAD KURULU Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mükerrem KAYA, Doðu Adadolu Besiciler Birliði Baþkaný Nazmi ILICALI da toplantýmýza katýldýlar. Konuk konuþmacýlar, tarým sektörünün ülke için önemini ve ODA'mýzýn çalýþmalarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Toplantýmýza katýlan ve telgrafla iyi dileklerini ileten tüm konuklarýmýza teþekkür ediyoruz. 39. Dönem II. Danýþma Kurulu, eþ zamanlý iki ayrý toplantýyla gerçekleþtirildi. 'I. GRUP' Toplantýsý'na II. Grup dýþýnda Danýþma Kurulu üyeleri, konuklar ve ODA Avukatý katýldý. Toplantýda, Genel Merkez'in çalýþmalarý ve 39. Dönem I. Danýþma Kurulu kararlarý, Tarýmsal Danýþmanlýk Hizmetleri, Gýda Mevzuatý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý; Özlük Haklarýna Ýliþkin Çalýþmalar, Ziraat Mühendislerinin Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarý, Mesleki Denetim, Bilirkiþilik Uygulamalarý, ODA Örgütlenmesi, ODA- Üye Ýliþkileri, Öðrenci Konseyi Çalýþmalarý, Mevzuat (Tarým Sigortalarý Yasa Tasarýsý, Lisanslý Depoculuk Yasa Tasarýsý), Mali Ýþler, TMAP, e-zmo Çalýþmalarý, Türkiye'nin Gündemi ve Tarým Sektörü nde yaþanan geliþmeler karþýsýnda ODA'mýzýn tavrý ve tarýmda güç birliði oluþturma çabalarý görüþüldü. "1000 Tarým Gönüllüsü" konusunda TEDGEM Genel Müdür Yardýmcýsý Ýrfan DÝLSÝZ de bir sunum yaptý. II. GRUP Toplantýsý'na Genel Merkez II. Baþkaný, Saymaný, Denetleme Kurulu Üyeleri, Þube Saymanlarý, ODA Muhasebecisi, TMAP Sorumlusu ve ODA Biliþim Hizmetleri Sorumlusu katýldý. Toplantýda, ZMO Mali Ýþler Konularý, TMAP (Tarým Mühendisi Araþtýrma Projesi), e-zmo Projesinin Kullanýmý ve Üye Kayýtlarýnýn Güncellenmesi gündeme geldi. Katýlýmcýlar, çalýþmalarýný tamamladýktan sonra I. Grup Toplantýsý'na katýldýlar. Gündem maddeleri görüþülürken söz alan Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR (Ýzmir Þube Baþkaný), Ayhan BARUT (Adana Þube Baþkaný), Prof. Dr. Temel GENÇTAN (Tekirdað Þube Baþkaný), Ýlhan DEMÝRÖZ (Bursa Þube Baþkaný), Vahap TUNCER (Antalya Þube Baþkaný), Vedat DAÐDEMÝR (Erzurum Þube Baþkaný), Kadir ÇETÝNKOL (Denizli Þube Baþkaný), Aydýn ÇALIÞKAN (Kayseri Þube Baþkaný), Engin KURT (Manisa Þube Baþkaný), Hýdýr SARIOÐLU (Eskiþehir Þube Saymaný), Karaca BOZGEYÝK (Gaziantep Þube Baþkaný), Ramazan BOZDAÐ (Þanlýurfa Þube II. Baþkaný), Galip ORHAN (Aydýn Þube Baþkaný), Ahmet ATALIK (Ýstanbul Þube Baþkaný), Ayþe ERTÜK (Samsun Þube Yönetim Kurulu Üyesi), Önceki Dönem Baþkanlarýmýzdan Prof. Dr. Duran TARAKLI, Mahir GÜRBÜZ ve Prof. Dr. Gürol ERGÝN görüþlerini dile getirdiler. 3

4 39. DÖNEM II. DANIÞMAD KURULU U KARARLK ARARLARIARI 1- "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi"nde görevli Ziraat Mühendisi Tarým Danýþmanlarý'yla Ýlgili Çalýþmalar *"Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi" ile ilgili olarak Gaziantep Danýþma Kurulunda alýnan kararlar doðrultusunda tüm ZMO örgütlülüðü, Projede görev alan meslektaþlarýmýza moral, bilimsel, psikolojik, sosyolojik destek vermek amacýyla çeþitli çalýþmalar gerçekleþtirdi. Genel Merkez'ce eðitim çalýþmasý yapýldý. Þubelerce de eðitim çalýþmalarý tamamlandý ya da yakýn tarihte gerçekleþtirilmek üzere planlandý. Tüm ZMO örgütlülüðü, önümüzdeki dönemde de, Projede görevli arkadaþlarýmýzla iliþkilerini sürdürecek; düzenli toplantýlar yaparak, özellikle kendi yörelerindeki tarýmsal uygulamalar konusunda gerekli desteði saðlayacaklardýr. *Þubeler, kendi yörelerinde danýþmanlarýn yaþamakta olduklarý sorunlarý saptayarak, Ekim ayý sonuna kadar Genel Merkez'e bildirecekler, konu Genel Merkez'ce yeniden incelenip, sorunlara dönük çözüm önerileri oluþturulup ilgili makamlara sunulacaktýr. Bu kapsamda Genel Merkez ODA örgütlülüðü anlayýþýyla gerekli çalýþmalarý yürütecektir. 2-Gýda Mevzuatý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý *Konuyla ilgili olarak Genel Merkez giriþimleri sonunda, ODA'mýz, Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ile Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda; gýda sanayinde sorumlu yöneticilik yapan ODA üyesi çalýþanlarýn ortak sorunlarýn tespiti ve çözüm yollarý bulunabilmesini saðlamak üzere iki ayrý komisyon oluþturulmuþtur. Bunlardan ilki, sahada ortak uygulama yapabilmesi ve ortak eðitim programýna yönelik Eðitim Komisyonu, ikincisi ise yaþanýlan ortak sorunlarýn tespiti ve çözüm yollarýnýn ortaklaþa saðlanmasýna yönelik Protokol Komisyonu'dur. Protokol Komisyonu'nun çalýþmalarý sonucunda, gýda sektöründe çalýþan sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve özlük haklarýna iliþkin "Yönetmelik Taslaðý" hazýrlanmýþtýr. Ayrýca alt sektörlere yönelik her yýl enflasyon oraný ile refah payý dikkate alýnarak yeniden tespit edilecek olan ücretleri karara baðlayacak Protokol Taslaðý ile deðinilen dört meslek grubu mensubu sorumlu yöneticiler için uygulanacak olan "Tip Sözleþme" metni oluþturulmuþtur. Hazýrlanmýþ olan metinler, Þubelerimize gönderilmiþ, Ekim ayýnýn sonuna kadar konuyla ilgili görüþleri istenmiþtir. Þubelerimizden gelecek öneri ve katkýlar dikkate alýnarak konu sonuçlandýrýlmak üzere Genel Merkez tarafýndan çalýþmalar yürütülecektir. *Ýnternet ortamýnda yayýmlanan "50 Soruda Sorumlu Yöneticilik El Kitabý", 5179 sayýlý Yasa ve oluþturulan Yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmiþtir. Kitap, yakýn süreçte çýkacak yönetmeliklerle birlikte deðerlendirilip basýlacak ve sorumlu yönetici meslektaþlarýmýza daðýtýlacaktýr. *Kýrmýzý Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluþ, Açýlýþ, Çalýþma ve Denetleme Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile Kuluçkahane ve Damýzlýk Ýþletmelerinin Çalýþma ve Saðlýk Kontrol Yönetmeliði nde yer alan ziraat mühendislerinin görev ve yetkilerine aykýrý düzenlemeler için gerekli giriþimlerde bulunulmuþ olup, süreç izlenmeye devam edilecektir. *"Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yönetmelik" için yürütülen dava sürmekle birlikte, önümüzdeki süreçte davanýn yürütülmesinde yeni yönelimler izlenecektir. *5179 sayýlý Gýdalarýn Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK kapsamýnda, çýkarýlmakta olan yönetmelikler konusunda, ilgili süreçte ODA'mýz görüþleri doðrultusunda etkin katýlým saðlanacaktýr. 3- "Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarý Ýle Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý ve Disiplin Hükümleri Hakkýnda Yönetmelik" Uygulamalarý ile Kamu Dýþý Özel Hizmet Alanlarýnda Çalýþan Meslektaþlarýmýzýn Sorunlarýna Yönelik Çalýþmalar: *2002 yýlýnda TARGEV'in koordinasyonu ve ODA'mýz ile konuyla ilgili yetkin meslektaþlarýmýzýn katýlýmýyla çalýþmasý sonuçlandýrýlan, "Ziraat Mühendislerinin Kamu Dýþý Hizmetleriyle Ýlgili Görev ve Yetkileri Hakkýnda Yönetmelik" Taslaðý nýn yeniden gündeme taþýnmasý için, Yönetmelik Taslaðý konusunda Þubelerimizin görüþlerinin Ekim ayýnýn sonuna kadar Genel Merkez e gönderilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. *"Zirai Mücadele Ýlaçlarýnýn Toptan ve Perakende Satýþý ve Depolanmasý Hakkýnda Yönetmelik" hükümlerinde gerekli deðiþiklikler konusunda, Diyarbakýr Þube Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý rapor ile "Pazar yerlerinin tüketici saðlýðý, ürün giriþ-çýkýþ kontrolü, atýklarýn durumu, esnaf denetimi, kent planlarý içindeki konumu, ziraat mühendisi istihdamý vb. alanlardaki iþlevlerinin, verili yasal dayanaklar dikkate alýnarak yeniden düzenlenmesine yönelik" Ýzmir Þube Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý rapor, Þubeler tarafýndan deðerlendirilerek, ilgili görüþlerle birlikte Kasým ayý sonuna kadar Genel Merkeze bildirilecektir. *Ev, iþyeri ve yerleþim merkezlerindeki hastalýk ve zararlýlarla mücadele konusunda çalýþabilecek meslek gruplarý içinde ziraat mühendislerinin de yer almasýyla ilgili olarak, Ýstanbul Þubemiz tarafýndan hazýrlanan rapor, Genel Merkezce deðerlendirilecek ve gereði yapýlmak üzere çalýþmalar baþlatýlacaktýr. *Antalya Þubemiz, "Ustalýk Belgesi"ne yönelik olarak etkin çalýþmýþtýr, TOBB Yasasý'nda yapýlan deðiþiklik, sorunu ortadan kaldýrmýþ görünmektedir. Önümüzdeki süreçte konu ile ilgili sorunun yinelenmesi halinde, ilgili Bakanlýklar hakkýnda dava açýlmasý yoluna gidilecektir. 4

5 39. DÖNEM II. DANIÞMAD KURULU *Tarým Makinalarý alanýndaki yetkilerimize iliþkin olarak, Genel Merkez'in, AÝTM Yönetmeliði'nin deðiþtirilmesine yönelik Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nezdinde yaptýðý gi-riþimler olumlu sonuç vermiþtir. Konuyla ilgili çalýþmalar ayný kararlýlýkla sürdürülecektir. *Kamuda çalýþan Ziraat Mühendislerinin arazi tazminatý konusunda Danýþma Kurulu'na bilgi verildi, görüþ alýþveriþi yapýldý. Konuyla ilgili, Bakanlar Kurulu Kararýnýn deðiþmesi gerektiði yönünde Bakanlýða muhatap bir yazý yazýlmasý kararlaþtýrýldý. Konu TMMOB'a taþýnacaktýr. *Döner Sermaye den alýnan paylarýn standardizasyonunun saðlanmasý gerekmektedir. Konuyla ilgili açýlan dava ve ilk dava sonucu ilgili þube tarafýndan Genel Merkez'e gönderilecektir. Genel Merkez'in gerçekleþtireceði inceleme sonucuna göre iþlem yapýlacaktýr. *Metil bromil uygulamasý yapacak Fumigatörlerin ayrýlmasý sorun yaratmaktadýr. Konu araþtýrýlarak gerekli müdahaleler yapýlacaktýr. *Deri Mühendislerinin ODA'mýza üye olmalarý konusunda Ýzmir Þube mizin koordinasyonuyla, TMMOB ne iletilmek üzere ilgili Fakülte tarafýndan gerekçe hazýrlanacak ve Genel Merkez e gönderilecektir. *Ziraat Fakültesi Dekanlarýnýn, Mühendislik Fakülteleri Dekanlarý Konseyi nde temsil edilmelerini saðlamak üzere TMMOB nezdinde yapýlan giriþimlere sonuç alýnýncaya kadar devam edilmesi kararlaþtýrýldý. 4- Ziraat Mühendisliði Eðitim - Ýstihdam Sorunlarý *"Tarýmcý Öðrenci Kurultayý"na iliþkin çalýþmalar Genel Merkez ve bazý Þubelerce baþlatýldý. Çalýþmalar daha etkin bir þekilde hýzlandýrýlacak ve Mayýs 2005 tarihinde Kurultay gerçekleþtirilecektir. *YÖK, Tarým Orman ve Su Ürünleri Konseyi, Ziraat Fakülteleri, TÜBÝTAK ve ilgili tüm taraflarýn iþbirliðiyle, "Türkiye Tarýmsal Eðitimi, Yapý ve Sorunlar, Çözüm Arayýþlarý" konulu bir Çalýþtay, 39. Çalýþma Dönemi içerisinde gerçekleþtirilecektir. 5- Bilirkiþilik Uygulamalarý *Bir önceki Danýþma Kurulu'nda alýnan karar soðrultusunda, ODA %10 paylarýnýn eksiksiz ödenmesinin saðlanmasý için, tüm örgütümüzün çabalarýný artýrmasýyla olumlu sonuçlar alýnmýþtýr. Bir kýsým bilirkiþiler ödemelerini yapmýþlardýr. %10 ODA payý ödemeyenlere, yazý yazýlarak, 1 ay içinde ODA hesabýna ödeme yapmalarý istenmiþ olup, ödeme yapmayanlar için icra iþlemleri yürütülmeye devam edilecektir. *Ýstanbul'da ve Kýrþehir'de, ODA bilirkiþi listesinde olmadýðý halde hakimler tarafýndan kamulaþtýrma ve el atma davalarýna götürülerek bilirkiþilik yapanlar saptandý; hakimler hakkýnda þikayet dilekçeleri yazýldý. "Soruþturmaya yer yoktur" kararlarýna karþýlýk davalar açýldý. Davalar izlenerek gerekli müdahaleler yapýlmaya devam edilecektir. *El atma davalarindaki heyet oluþturma yönteminin, kamulaþtýrma davalarýndaki gibi olacaðýna iliþkin kararlarýn, içtihata dönüþmesi yolunda hukuki çaba sürdürülmektedir. 6- ODA Örgütlülüðü Üye Ýliþkileri *2005 yýlý aidatlarýnýn artýrýlmamasýna, aidatlarýn 2004 yýlýnda olduðu gibi TL olarak alýnmasýna karar verildi. *Üye aidatlarýnýn etkin toplanmasýna yönelik "Mail Order" sistemi kurulmuþ olup, bu sistem ile gerçekleþtirilecek aidat toplama uygulamasý etkin olarak yürütülecek; sisteme girmemekte ve aidat ödememekte direnen üyelere karþý, Tüzük hükümleri uygulanacaktýr. Yeni kayýtlar esnasýnda, geriye dönük olarak tahsil edilecek olan TL en fazla 8 taksitte alýnabilecektir. Aidat borçlarý 12 taksit yapýlarak tahsil edilecektir. Sisteme giriþ için son tarih, 15 Mart 2005 tir. *Web üzerinden ödeme (SSL) uygulamasýyla ilgili Genel Merkezce baþlatýlan çalýþmalar sonuçlandýrýlacaktýr. 7- Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi (TMAP) *AÜSBF Kamu Yönetimi Araþtýrma- Uygulama Merkezi'nin iþbirliðiyle baþlatýlan "Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi" kapsamýnda "anket formu" hazýrlandý ve formlarýn doldurma biçimine iliþkin olarak, Mayýs 2004 tarihleri arasýnda tüm Þubelerimize eðitim verildi. Uygun örnekleme yöntemleri çerçevesinde, her ilimizde form dolduracak üyelerimiz belirlendi. Önümüzdeki süreçte, tüm örgütümüzün etkin katýlýmý ile formlarýn doldurulmasý tamamlanacak, esnek sorgulama yöntemi ile deðerlendirilmesi ve sonuçlarýn yayýmlanmasý iþlemi gerçekleþtirilecektir. *Bazý ziraat fakültelerinden, Ege, Selçuk gibi veri toplanmasý iþlemi sürmektedir. Gerektiðinde fakültelere teknik destek saðlanarak çalýþmalar sonuçlandýrýlacaktýr. 8- e-zmo *e-zmo Projesi'ne yönelik olarak, gerçekleþtirilen eðitim çalýþmasý sonucunda, Þubelerimizin "e-zmo"nun saðladýðý olanaklarý kullanma durumlarýnda önemli yükselmeler kaydedildi. Birçok Þubemiz, kendi faaliyetlerini ODA web sayfasýna yüklemektedir. Çalýþma tüm þubelerimizde etkin hale getirilecektir Ekim 2004 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen 39. Dönem II. Danýþma Kurulu'nda, ayrýca bir Saymanlar Toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda, saymanlarýn ileriye dönük uygulamalarýyla ilgili kararlar alýndý. 5

6 TARLADANAN SOFRAYA GIDA GÜVENLÝÐÝ SEMPOZYUMU DÜNYA A GIDA A GÜNÜ Ekim 2004 "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" Sempozyumu Dünya Gýda Günü nedeniyle Ekim 2004 tarihlerinde Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde, "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" Sempozyumu gerçekleþtirildi. Odamýz, Gýda Mühendisleri Odasý, Çankaya Belediyesi ve TEMA Vakfý'nca ortaklaþa düzenlenen sempozyumda, 2 gün boyunca gýda sektörü masaya yatýrýlarak, sorunlar, saptandý, çözüm önerileri ortaya konuldu. Sempozyumda konuþan ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Avrupa Birliði'nin (AB) Türkiye'nin önüne Kopenhag Kriterleri'nden sonra tarým kriterleri koyduðunu belirterek, süreç içinde kimi çevrelerce, üyelik içindeki tek engelin tarým sektörü olarak gösterilme olasýðýnýn yüksek olduðunu bunun da tarým ve köylülüðü öteki olarak gören anlayýþýn devamý niteliðinde, tehlikeli bir yöneliþ olarak saptanmasý gerektiðini ifade etti. GÜNAYDIN, "Korkarým yarýn tarým sektörü AB'ye giriþimizi engelliyor iddiasý ile bu sektörü gözden çýkaracaklar. Bu Türkiye'nin sonu olur ve gýda güvenliði bir yana ortada konuþulacak tarým konusu bile kalmaz" dedi. Sempozyumun "Gýda Sektörünü Türkiye Yararýna Kurgulamak" baþlýklý panelinde, yabancýlara toprak satýþýnýn gýda güvenliðini tehdit ettiði dile getirildi. Panele CHP adýna katýlan Muðla Milletvekili ve ODA'mýz önceki dönem baþkanlarýndan Prof. Dr. Gürol ERGÝN, yabancýlara toprak satýþýnýn ülke için en büyük tehlike olduðunu, toprak satýþýnýn ülke insanýn geleceðini ipotek altýna koyma anlamýna geldiðini belirtti.dünya Gazetesi Ýzmir Temsilcisi ve Tarým Yazarý Ali Ekber YILDIRIM da, toprak güvenliðinin sadece askerlerin topraðý korumasý anlamýna gelmediðini vurgulayarak, "Topraðýn bilinçsiz kullanýmý, tarým dýþý kullanýmý, yanlýþ girdi kullanýmý ve erozyon topraklarýmýzý kullanýlamaz hale getiriyor. Ülkenin gýda güvenliði için öncelikle toprak güvenliðinin saðlanmasý gerekir" dedi. Gýda Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Petek ATAMAN ise gýda denetimleri konusunda Tarým Bakanlýðý'nýn ilgili yönetmelikleri bir an önce çýkarmasý ve bu konuda sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yapmasý gerektiðini dile getirdi. Sempozyum da, gýda sektörüne katkýlarýndan ve hizmetlerinden dolayý, Dr. Meftune EMÝROÐLU ve Dr. Yavuz TANER e, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Çankay Belediye 6

7 TARLADANAN SOFRAYA GIDA GÜVENLÝÐÝ SEMPOZYUMU Baþkaný Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ tarafýndan plaket sunumu yapýldý. Ülke Yararýna Tarým Politikasý Oluþturmak Sempozyumda tarýmla ilgili tüm kesimlerin acilen ulusal tarým politikalarýný oluþturarak, bunlarýn yaþama geçirilmesi için çaba harcamasý gerektiðine dikkat çekildi. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye'nin her yýl kendi yetiþtirdiði ürünleri dýþarýdan almak için 2 milyar dolar ödediðini belirtti. Dünya Bankasý'nýn kendi hazýrladýðý raporda bile Türkiye'de üreticinin giderek üretimden vazgeçtiðine yer verdiðini belirten GÜNAYDIN, 450 bin hektarlýk alanda üreticinin üretimden vazgeçtiðini söyledi. Türkiye'ye GDO'lu ürün giriyor Türkiye'ye 2003 yýlýnda 1.8 milyon ton mýsýr girdiðini anlatan GÜNAYDIN, bu mýsýrýn yüzde 80'inin ABD ve Arjantin'den geldiðini ve açýkça Türkiye'ye genetiði deðiþtirilmiþ ürünler sokulduðunu bildirdi. GÜNAYDIN, "Biz genetiði deðiþtirilmiþ ithal mýsýrý, ithal soyayý istemiyoruz, çünkü biz bu ürünleri rahatlýkla yetiþtirebiliyoruz" dedi. GÜNAYDIN, tarýmla uðraþan herkesin biraraya gelerek, ülke yararýna, gerçekçi ve dönüþtürücü tarým politikalarýný ortaya çýkarmasý ve yaþama geçirilmesi için çaba harcamasý gerektiðini vurgulayarak, "artýk somut adýmlar atmaz isek, patinaj yapmaya devam edeceðiz. Türkiye, kýrsalýnda 23 milyon insanýn açlýk sýnýrýnda yaþamasýný hak etmiyor" diye konuþtu. CHP Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN, Türkiye'de üretilen ürünlerin dýþarýdan getirilmesinin kesinlikle anlaþýlamayacaðýný belirterek, kaçak gýda giriþinin Türkiye tarýmýna ayrý bir darbe vurduðunu söyledi. AKP Milletvekili Vahit KÝRÝÞCÝ ise hammaddeden pazara, tarýmýn birçok alanýnýn çözüm beklediðini söyledi. Yeni Gýda Yasasý'ný ele alan KÝRÝÞCÝ, Tarým Bakanlýðý'nýn mevcut kadrolarý ile Türkiye çapýnda tüm denetimleri yapmasýnýn olanaklý olmadýðýný kabul etti. Sektörün sahipsiz olduðunu söyleyen KÝRÝÞÇÝ, IMF, DTÖ, AB dayatmalarýný küreselleþmenin getirdiði kaçýnýlmaz dayatmalar olarak nitelendirdi. Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN da, yeni Gýda Yasasý'nýn yetkileri tek elde topluyormuþ gibi göründüðünü ancak, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarýsý yasalaþtýðýnda, yetkilerin yerel yönetimlere devredileceðine dikkat çekti. Sempozyumda ayrýca "Tarýmsal Üretim Süreçleri ve Politikalar", "Gýda Sanayiinde Yapý ve Deðiþme Eðilimleri", "Gýda Sanayii ve Politikalar", "Gýda Mevzuatý ve Tüketici Haklarý", "Gýda Güvenliði" ve "Tarým ve Gýda Alanýnda Yeni Olgular" konularý tartýþýldý. Sempozyum kitaplaþtýrýlarak, yararlanýcýlara sunulacaktýr. 7

8 ÇÝFTÇÝ DOSTU SADULLS ADULLAH AH USUMÝ'YÝ ANDIK30 Eylül 2004 Gazeteci, politikacý, sendikacý, "Çiftçi Dostu" Sadullah USUMÝ'yi, ölümünün ikinci yýlda, 30 Eylül 2004 tarihinde Ankara'da Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gerçekleþtirdiðimiz etkinlikle andýk. ODA'mýz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ortaklaþa düzenlediði etkinlikte, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, CHP Genel Baþkaný Deniz BAYKAL, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa BALBAY ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Baþkaný Orhan ERÝNÇ yaptýklarý konuþmalarda, tarým sektörünün bugün geldiði noktada, tarýma ve üreticilere sahip çýkan "Çiftçi Dostu" Sadullah Usumi'nin eksikliðini dile getirdiler. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan CHP Genel Sekreter Yardýmcýsý Prof. Dr. Oðuz OYAN'ýn yönettiði bir panel gerçekleþtirildi. Panelistlerden USUMÝ'nin kýzý Dilek BÝL, "Baba USUMÝ"yi, Dünya Gazetesi Yazarý Ali Ekber YILDIRIM "Gazeteci USUMÝ"yi, Orhan ERÝNÇ "Sendikacý USUMÝ"yi, Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYÝM "Politikacý USUMÝ"yi, Burhaniye Belediye Baþkaný Fikret AKOVA "Çiftçi Dostu USUMÝ"yi ve Prof. Dr. Gürol ERGÝN "Dost USUMÝ"yi anlattýlar. Panel sonunda gerçekleþtirilen söyleþi kýsmýnda okuyucularý ve dostlarý USUMÝ ile ilgili duygu ve düþüncelerini paylaþtýlar. Daha sonra Þükrü ERBAÞ ve Vedat ÜLGER, "Þiir ve Türkü Dinletisi" ve bir kokteyl gerçekleþtirildi. Sadullah USUMÝ'yi bundan sonraki yýllarda da saygý sevgi ve özlemle anacaðýz. 8

9 ETKÝNLÝKLER GÜZ KONFERANSLARI K Eylül-Kasým 2004 Geleneksel hale gelen "Güz Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konuda gerçekleþtirildi. Konferanslarýmýzýn ilkini, 18 Eylül 2004 tarihinde Odamýz Lokali'nde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa BALBAY verdi. "Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) ve Türkiye" baþlýklý konferansta BALBAY, BOP'un öngördüðü sistem, Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin neler yapmasý gerektiðine yönelik görüþlerini aktardý ve sorularý yanýtladý. Konferans üyelerimizin yaný sýra konuklarýmýzdan da büyük ilgi gördü. "Güz Konferanslarý" etkinliði, Tanfer DÝNLER'in 6 Kasým'da verdiði "Tarým Sigortalarý" ve AÜZF öðretim görevlisi Gülcan ERAK- TAN ile Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'ndan Aylin BEBEKOÐLU'nun katýldýðý "DTÖ Cenevre Anlaþmasý" konferanslarý ile sona erdi. GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ ORGANÝZMAL ANÝZMALARA ARA HAYIR!!! 23 Eylül 2004 ODA'mýzýn da bileþenlerinden olduðu Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalara (GDO) Hayýr Platformu, 23 Eylül ve 7 Ekim tarihlerinde ODA mýzda birer toplantý yaptý. Platform ayrýca 27 Ekim 2004 tarihinde ODA mýzda bir basýn toplantýsý düzenle-yerek üretici ve tüketicinin karþý karþýya bulunduðu tehlikelere iþaret etti. Platformun Ekim - 01 Kasým 2004 tarihlerinde Sýhhiye'deki Abdi Ýpekçi Parký'nda "Canavar Balon Kampanyasý" çerçevesinde gerçekleþtirdiði etkinlikler de yurttaþlarýn büyük ilgisiyle karþýlandý. 9

10 KOMÝSYON ON TOPLANTIL ANTILARIARI GIDA ÝÞLETMELERÝ/SORUMLU YÖNETÝCÝLÝK, EÐÝTÝM VE PROTOKOL KOMÝSYONLARI TOPLANDI Ekim 2004 ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI, Kimya Mühendisleri ODASI ve Veteriner Hekimleri ODASI'nýn katýlýmýyla Sorumlu Yöneticilik Sorunlarýnýn çözümüne dönük olarak kurulan komisyonlardan Eðitim Komisyonu 18 Ekim'de, Protokol Komisyonu da 19 Ekim'de ODA'mýzda toplandý. Toplantýlarda sorumlu yöneticilik belgesiyle ilgili protokolün son hali incelendi. Gýda iþletmelerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek gýda, kimya, veteriner ve ziraat mühendislerinin alacaklarý asgari ücretler saptandý ve Sorumlu Yönetici Sözleþmesi hazýrlandý. Ayrýca Sorumlu Yöneticilerin Yetki Sorumluluk ve Özlük Haklarýna Dair Yönetmelik Taslaðý gözden geçirildi. TOPRAK-SU KOMÝSYONU TOPLANTISI 16 Eylül 2004 Toprak ve Su Kaynaklarý Komisyonu, 15 Eylül 2004 tarihinde ODA'mýzda toplandý. Komisyon'un hazýrladýðý "Deniz Araçlarý Yapým-Bakým ve Onarým Tesislerinin Doðal Kaynaklarýmýz Üze-rine Yapabileceði Olumsuz Etkiler" konulu rapor, ODA Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanarak, 27 Eylül 2004 tarihinde açýklandý. Rapor, özetle þöyle: "Üç yaný denizlerle çevrili ülkemizde denizyolu taþýmacýlýðýnýn geliþtirilmesini savunan ODA'mýz, bu kapsamda yeni tersanelerin kurulmasýný zorunlu görmekte ve savunmaktadýr. Ancak, Anayasa ve yasalarýn çizdiði sýnýrlarý, bilimsel gerçekleri gözardý ederek, siyasi çýkarlarýn ve rant elde etme arzusunun bilimsel gerçeklerin önüne geçirilerek, "Ben yaptým, oldu" mantýðýyla, kýyýlarýn ve tarým arazilerinin yaðmalanmasýna karþý çýkmaktadýr. Kýyýlar, gerek doðal dengenin korunmasý ve gerekse ülke ekonomisi açýsýndan büyük bir öneme sahiptirler. Kýyýlarýn kullanýlmasý, korunmasý ve geliþtirilmesi gerçekte ülke topraklarýnýn, doðal kaynaklarýn toplum yararýna kullanýlmasý sorununun bir parçasýdýr. Her yerleþim yeri doðal çevrenin bir parçasý olduðu için, düzenli, dengeli ve saðlýklý yerleþimin temel koþulu, yer seçiminin uygun yapýlmasýna baðlýdýr. Doðal kaynaklar açýsýndan önemli bir potansiyele sahip olan kýyý bölgelerindeki ekonomik faaliyetlerin yoðunluk ve çeþitliliði bu alanlarda önemli bir baský unsuru oluþturmaktadýr. Kýyýlarda, ayrýntýlý planlama yapýlmadan, ya da yapýlmýþ planlara uyulmadan, yalnýzca ekonomik getiriler gözetilerek yapýlan yatýrýmlar, sonraki aþamalarda kýyýsal çevreyi, geri dönülmeyecek düzeyde olumsuz biçimde etkilemektedir. Kýyý yapýlarý için uygun olmayan yer seçimleri, bu yapýlardan kaynaklanan olumsuz etkiler kýyýlarýmýzýn doðal yapýsýný bozmakta, büyük bir hýzla tahrip olan kýyýlar için bir özel yönetim planlamasý ihtiyacýný doðurmaktadýr. Bu teknik planlama, yürürlükteki mevzuatýmýzda ÇED süreci olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Kýyýlarda "korumacýlýk-yatýrým" ikilemi sadece ülkemizde deðil, dünyada da evrensel boyutta tartýþma konusudur. Altýnova Tersanesi, kalkýnma açýsýndan büyük öneme sahip olmasýna karþýlýk, doða ile dengeli olup olmadýðý tartýþmalý bir tesistir. Kýyý alanlarýndaki yanlýþ geliþmelerin ve alan kullanýmlarýnýn ve bunlarýn yol açtýðý kullaným çeliþkilerinin, bir yandan uzun dönemdeki ekonomik geliþmeyi olumsuz etkilediði, diðer yandan doðal kaynaklara, çevresel ve kültürel deðerlere zarar verdiði bir gerçektir. Bir taraftan yeni iþ sahasý yaratýlýrken, diðer taraftan yenilenemeyen bir doðal kaynak olan tarým topraklarýnýn yok edilmesi gözardý edilmektedir. Tersane yapýmý, gerektirdiði altyapý ve yan sanayi ile birlikte, bu eþsiz zenginliðin sonsuza deðin yok olmasýna yol açacaktýr. Oysa yörede, verimli tarým topraklarýnýn kaybýna neden olmaksýzýn, sözkonusu sektörümüzü geliþtirici önemli bir potansiyel vardýr. Birtakým siyasal hesaplarýn ve çýkar bölüþümü olasýlýklarýnýn, planlanan alanýn seçiminde rol oynadýðýna inanmak istemiyoruz. Tüm bu gerekçelerle; Yalova-Altýnova-Subaþý ve çevresinde kurulmasý planlanan tersaneye iliþkin karar yeniden deðerlendirilmeli ve verimli tarým topraklarý yerine, dolgu gerektirmeyen yeterli derinliðe sahip daha uygun bir alan seçilmelidir. Nitekim, yanlýþ yer seçimi kararlarýna en son örnek, Ýzmir- Sasalý Beldesi Çamaltý Tuzlasý'na yapýlacak liman kararýydý. Çevre ve Orman Bakanlýðý, Ýzmir Körfezi Konteyner Terminali adý altýnda Ada Lima yapýlmasý projesini baþlamadan durdurmuþtur. Hem Yalova-Altýnova örneði, hem de yapýmý düþünülen diðer tersanelerin yer seçimi ölçütlerinde, alanýn doðal, kültürel, ekonomik ve çevresel zenginliklerinin de çok titiz biçimde deðerlendirilmesi gerektiðini düþünen ODA'mýzýn, kalýcý çözüm önerileri þunlardýr: 1. Yer seçimi aþamasýnda tek tek ilgili kuruluþlardan görüþ almak yerine, "organize sanayi bölgeleri" seçiminde olduðu üzere, tüm taraflarýn katýldýðý kurullarýn yetkilendirilmesi yoluna gidilmelidir. 2. Tersane yer seçimi konusunda var olan yasal boþluk hýzla doldurulmalýdýr. 3. Ýl düzeyinde hazýrlanmakta olan Çevre Düzeni Planlarýnda tarým arazilerinin korunmasý konusuna önem ve öncelik verilmelidir. 4. Kýyýlarýmýzý özelleþtirici süreçler derhal durdurulmalýdýr. ODA'mýz kuþkusuz bu konunun takipçisi olmayý sürdürecektir. Gerek duyulduðunda her türlü katkýda bulunmayý da görev saymaktadýr." Konu ile ilgili olarak ODA mýzýn 27 Eylül 2004 tarihinde yaptýðý Basýn Açýklamasý ný, ilerleyen sayfalarýmýzda bulabilirsiniz. 10

11 ETKÝNLÝKLER "AGROTEC 2004" TARIM T FUARI 2-5 Eylül 2004 ODA'mýz 2-5 Eylül 2004 tarihlerinde Altýnpark Fuar Alanýnda düzenlenen 8. Uluslararasý Tarým Fuarý "AGROTEC 2004"te stant açtý. ODA'mýz faaliyetlerinin ve yayýnlarýnýn tanýtýmýný yaptýðýmýz standýmýzý Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sami GÜÇLÜ ve diðer bakanlýk yetkilileri, özel sektör temsilcileri, çok sayýda meslektaþýmýz, çiftçi, tarým sektörü çalýþaný ve ilgililer ziyaret etti. ATO'DA TOPLANTI 2 Eylül 2004 Ankara Tabip Odasý'nda, "Son dönemde uygulanan politikalarýn halkýn saðlýk hizmetlerinden yararlanmasý ve saðlýk alanýna etkileri"ne iliþkin olarak 2 Eylül 2004 tarihinde düzenlenen toplantýya, ODA'mýz adýna Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Servet KEFÝ katýldý. Toplantýda, ülkenin bir yol ayrýmýnda olduðu ve hükümetin yurttaþý müþterine yerine koyduðu saptamasý yapýlarak, çalýþmanýn toplumun bütününe yayýlmasý ve tarým alanýnda yapýlanlarýn saðlýða etkisinin anlatýlmasý önerileri getirildi. GIDA MADDELERÝ DIÞ TÝCARET YÖNETMELÝÐÝ 3 Eylül 2005 Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Yasa'ya dayanýlarak hazýrlanan "Gýda Maddeleri ve Gýda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Ýthalat ve Ýhracatýnda Yapýlacak Kontrol ve Denetimlere Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik" Taslaðý, 3 Eylül 2004 tarihinde Ýhracatçý Birlikleri'ndeki toplantýyla görüþe açýldý. Toplantýya, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN katýldý. "DTÖ TAAHHÜTLERÝ KARÞISINDA TÜRKÝYE" TOPLANTISI 13 Eylül 2004 TEMA tarafýndan 13 Eylül 2004 tarihinde Ýstanbul da düzenlenen "DTÖ, Son Geliþmeler ve Türk Tarihine Etkisi" konulu toplantýya, ODA Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN katýlarak bir sunu yaptý. Taþdöðen konuyla ilgili ODA'mýz görüþlerini aktararak, sorularý yanýtladý. 11

12 ETKÝNLÝKLER ANKARA TARIM DANIÞMANLARI EÐÝTÝM TOPLANTISI Eylül 2004 Gaziantep'te Nisan 2004'te gerçekleþtirilen 39. Dönem I. Danýþma Kurulu Toplantýsý'nda, "Tarýmsal Danýþmanlýk Hizmetleri, '1000 Tarým Gönüllüsü' Uygulamalarýnýn Deðerlendirilmesi" baþlýðý altýnda projede görev alan meslektaþlarýmýza destek verilmesi, tarým danýþmanlarýyla düzenli toplantýlar yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu doðrultuda, Teþkilatlandýrma ve Destekleme Genel Müdürlüðü (TEDGEM) ziyaret edilerek, görüþmeler yapýldý. Tüm tarým danýþmanlarýnýn telefon numaralarý, görev yaptýklarý illerdeki ODA örgütlerine iletildi. Genel Merkez tarafýndan planlanan ve Ankara ile Kýrklareli ilinde görev yapan meslektaþlarýmýzý kapsayan "Eðitim Toplantýsý", Eylül 2004 tarihlerinde ODA mýzda ve Tarým Alet ve Makinalarý Test Merkezi Müdürlüðü'nde yapýldý. Toplantý, ODA mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, TEDGEM Genel Müdür Yardýmcýsý Ýrfan DÝLSÝZ ve Yayýn Daire Baþkaný Ayþegül AKIN'ýn açýþ konuþmalarýyla baþladý. Danýþmanlarýmýzýn istekleri doðrultusunda, AÜZF öðretim üyeleri, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý yetkilileri ve Odamýz üyelerince teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Etkinlikte, "Toprak Tahlili, Toprak Islahý ve Gübreleme", "Hayvan Yetiþtirme, Hayvan Besleme, Hayvan Hastalýklarý", "Tahýllar, Baklagiller ve Yem Bitkileri Üretim Teknikleri, Alternatif Ürünler", "Asma ve Meyvelerde Budama ve Aþýlama; Organik Ürün Üretim ve Pazarlamasý" ve "Hububat, Bað ve Meyve Hastalýk ve Zararlýlarý, Zirai Mücadele Uygulamalarý; Ekim-Dikim Ýlaç ve Hasat Ekipmanlarý Kalibrasyon Ayarlarý" konularý deðerlendirildi. Önümüzdeki aylarda, benzer eðitim programýna devam edilerek, meslektaþlarýmýzýn mesleki yeterlilik konusunda desteklenmesi sürdürülecektir. TARIM-ORMANCILIK-GIDA-ÇEVRE PLATFORMU TOPLANTISI 15 Eylül 2004 Tarým-Ormancýlýk-Gýda-Çevre Platformu 15 Eylül 2004 tarihinde Odamýzda bir toplantý gerçekleþtirdi. 11 Temmuz 2004 tarihindeki basýn toplantýsýyla kuruluþunu ilan eden Platformun bu toplantýsýnda, katýlýmcý kuruluþlarýn temsilcileri, ülke gündemine de koþut olarak önümüzdeki dönem çalýþma programýný belirlemek üzere görüþ alýþveriþi yapýldý. Toplantýda, ayrýca Platform sekreteryasýnýn ODA mýz tarafýndan yürütülmesinin devamýna karar verildi. 12

13 ETKÝNLÝKLER AMASRA GEZÝSÝ 25 Eylül 2004 "Güz Etkinlikleri 2004" kapsamýnda düzenlenen Amasra Gezisi, 25 Eylül 2004'te gerçekleþtirildi. Gezi, katýlýmcýlardan büyük beðeni gördü. TARIMCILAR BEYPAZARI'NDA 4 Aralýk 2004 Ankara'nýn Beypazarý Ýlçesi'ne 4 Aralýk 2004 tarihinde düzenlenen gezi, tarýmcýlardan büyük ilgi gördü. Geziye katýlan tarýmcýlar, tarihi konakta sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Taþ Mektep'te öðle yemeði yediler. Beypazarý gezisi, ilçedeki Hýdýrlýk Tepesi, Örnek Müze Evi, Ýnözü Vadisi, Kilim Atölyesi ve Maden Suyu Fabrikasý'na gidilmesinin ardýndan sona erdi. ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLAN- TISI 18 Eylül 2004 Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý, 18 Eylül ve 6 Kasým 2004 tarihlerinde ODA mýzda gerçekleþtirildi. Toplantýlarda, ODA mýz çalýþmalarý hakkýnda Ýþ Yeri Temsilcilerimiz bilgilendirildi, görüþ alýþveriþinde bulunuldu ve üyelerimizin ODA mýzdan beklentileri dile getirildi. 13

14 ETKÝNLÝKLER TMMOB YÖNETÝM KURULU ODA'MIZI ZÝYARET ETTÝ 21 Eylül 2004 TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný ve Üyeleri, 21 Eylül 2004 günü ODA'mýzý ziyaret ettiler. Yapýlan görüþmelerde, Mühendislik Dekanlarý Konseyi toplantýsýna Ziraat Fakültesi dekanlarýnýn alýnmamasý deðerlendirilerek, TMMOB'nin bu konuda gerekli giriþimlerde bulunmasý kararý alýndý. Ayrýca, Ziraat Mühendisleri ODASI "Ana Yönetmeliði" çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý benimsendi. Bu yýl bir "Toprak Reformu Sempozyumu" yapýlmasý da, görüþmelerde ele alýndý. ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ TOPLANTISI 5 Ekim 2004 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Öðrenci Temsilciliði, 5 Ekim 2004 Salý günü ODA'mýzda ilk toplantýsýný yaptý. Öðrenci Temsilci Yardýmcýsý Baþak ÝÞKUR'un yönetimindeki toplantýya, ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyesi Þule YILDIRIM da katýldý. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði toplantýda, ODA'mýz hakkýnda öðrencilere bilgi verildi, gerçekleþtirilmesi planlanan çalýþmalarla ilgili açýklamalar yapýldý ve ODA'mýza iliþkin sorular yanýtlandýrýldý. Öðrencilerin ODA'mýzdan beklentileri ve bunlara yönelik yapýlacak çalýþmalar hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Öðrenci Temsilciliðimiz, düzenli olarak toplantýlarýna devam etmekte ve oluþturduklarý komisyonlar ile çeþitli etkinlikler gerçekleþtirmektedir. II. TARIM T ÞURASI II. Tarým Þurasý, 29/30 Kasým-1 Aralýk 2004 tarihlerinde Ankara'da toplandý. Komisyonlarýn ürettikleri raporlar üzerinden çalýþmalarýný tamamlayan Þura'da, ODA'mýz, tüm komisyonlara üye verdi. "Tarýmsal Yapýda Deðiþme ve Geliþmeler" baþlýklý II. Komisyonun Baþkanlýðýný, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN yaptý. Þura'nýn Sonuç Bildirgesi'nde ve raporlarýnda dile getirilen konular, I. Tarým Þurasý'nda olduðu gibi kaðýt üzerinde kalmamalýdýr. IMF-Dünya Bankasý odaklý politikalar yerine, bu ülkenin uzmanlarýnca hazýrlanan politika önerilerinin yaþama geçirilmesi gerekmektedir. TÜRK SANAT T MÜZÝÐÝ KOROSU ÇALIÞMALARINA BAÞLADI 11 Ekim 2004 Ziraat Mühendisleri Odasý Türk Sanat Müziði Korosu 11 Ekim 2004 Pazartesi günü ODA'mýz Toplantý Salonu'nda çalýþmalarýna baþladý. 14

15 ETKÝNLÝKLER "FRIENDS OF THE EARTH EUROPE" ORGANÝZASYONU TEMSÝLCÝLERÝ ODAMIZI ZÝYARET ETTÝ - 13 Ekim 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan Günaydýn, 13 Ekim 2004 günü, "Friends of the Earth Europe" organizas-yonu kapsamýnda ODA'mýzý ziyaret eden Geert RITSEMA ve Carmen OLMEDO ile görüþtü. Ziyarette, genetiði deðiþtirilmiþ organizmalarýn Türkiye'ye giriþi ve satýþý ile ülke üzerine sosyoekonomik etkileri konusunda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 50. YILINDA TMMOB ÖRGÜTLÜLÜÐÜ FORUMU 23 Ekim 2004 "CUMHURÝYET KAZANACAK" PANELÝ 30 Ekim 2004 Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleþtirilen "Cumhuriyet Kazanacak" paneline konuþmacý olarak ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, A.Ü.S.B.F. öðretim üyeleri Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER ve Prof. Dr. Sina AKÞÝN ve Cumhuriyetçi Kadýnlar Derneði Baþkaný Þenal Saruhan katýldý. Paneli Ýlter ERTUÐRUL yönetti. 50. Yýlýnda TMMOB Örgütlülüðü Forumu, 23 Ekim 2004 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleþtirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI'nýn yönettiði panelde, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve TMMOB'a baðlý ODA Baþkanlarý konuþma yaparak TMMOB Örgütlülüðü açýsýndan süreci deðerlendirdiler. 15

16 ETKÝNLÝKLER "KÖY HÝZMETLERÝ GERÇEÐÝ" FORUMU 4 Kasým 2004 Türk Mühendis ve Mimarlar Odalarý Birliði'nin (TMMOB) düzenlediði, "Mühendis ve Mimar Çalýþanlarý Gözüyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü Gerçeði" Forumu, 4 Kasým Perþembe günü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü (KHGM) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. ODA mýzýn TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki remzi SUÝÇMEZ in organize ettiði forumu, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI yönetti. Forumda, KHGM'nin Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ve sonradan ayrý bir yasa ile kapatýlmasý konusu her yönüyle tartýþýldý. ÖÐRENCÝLERDEN ODAMIZA ZÝYARET 3 Kasým 2004 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim 3/A sýnýfý öðrencileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðretim üyesi Doç Dr. Bülent GÜLÇUBUK ile beraber 03 Kasým 2004 Çarþamba günü ODA mýzý ziyaret etti. Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hamdi ARPA öðrencilere, ODA faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. TBMM KOMÝSYON ON TOPLANTILARI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün Kaldýrýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý" ile ilgili gündemle toplanan TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplantýlarýna katýlarak, ODA'mýz görüþlerini aktardý. ODA'mýz Baþkaný Günaydýn, TBMM'de ayrýca "Organik Tarým Kanunu Tasarýsý", "Tarýmsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarýsý", "Tohumculuk Kanunu Tasarýsý" ve "Tarým Ürüneri Lisanslý Depoculuk Kanunu Tasarýsý"nýn görüþüldüðü Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu toplantýlarýna katýldý. ÜNÝVERSÝTE ZÝYARETLERÝ *ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 2. Baþkan Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu üyeleri Özden GÜNGÖR, Hamdi ARPA ve Þule YILDIRIM, 3 Aralýk 2004 tarihinde, görevine yeni atanmasý nedeniyle Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ'u ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu üyelerimiz, ODA'mýz önceki dönem Baþkaný da olan TALUÐ'a görevinde baþarýlar dilediler. *ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve ODA'mýz önceki dönem baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN, 8 Aralýk 2004 tarihinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin KESÝCÝ'ye bir kutlama ziyaretinde bulundular. 16

17 ETKÝNLÝKLER "SOSYAL DEVLET, SOSYAL ADALET" MÝTÝNGÝ 20 Kasým 2004 Emek Platformu tarafýndan SSK Saðlýk Kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý'na devrine ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün kapatýlmasýna karþý, Türkiye'nin her tarafýndan gelen katýlýmcýlarla, 20 Kasým 2004 Cumartesi günü Ankara'da bir miting düzenlendi. ODA'mýzýn da yer aldýðý "Sosyal Devlet, Sosyal Adalet" mitingi yoðun bir katýlým ve coþkuyla gerçekleþtirildi. "AB TÜRKÝYE TARIMINI T NASIL ETKÝLER?" 11 Aralýk 2004 ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 11 Aralýk 2004 günü, BCP Genel Merkezi'nde "AB Türkiye Tarýmýný Nasýl Etkiler?" konulu bir konferans verdi. "AB ve TARIM" T PANELÝP 21 Aralýk 2004 ZMO Öðrenci Temsilciliði tarafýndan, 21 Aralýk 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, "AB ve Tarým" konulu bir panel düzenlendi. Oturum Baþkanlýðýný A.Ü.Z.F. Tarým Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN'ýn yaptýðý panele konuþmacý olarak ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ýktisatçý Mesut ODMAN ve Öðrenci Temsilciliði adýna Baþak ÝÞKUR katýldý. 17

18 ETKÝNLÝKLER "AB ÝLERLEME RAPORU'NUN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ" PANELÝ ODTÜ - 25 Kasým 2004 Oda Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 25 Kasým Perþembe günü Orta Doðu Öðretim Elemanlarý Derneði'nin düzenlediði, Avrupa Birliði (AB) Komisyonu Ýlerleme Raporu'nun deðerlendirilmesine iliþkin Panel e katýldý. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapýlan toplantýda, konuþmacý olarak ayrýca CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur ÖYMEN, Ý.Ü Ýktisat Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Türkel MÝNÝBAÞ ve A.Ü Kamu Yönetimi Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER yer aldý. Görsel Basýnda Odamýz TRT: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 28 Ekim 2004 Perþembe sabahý, GAP TV'de yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýna katýlarak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün kapatýlmasýna yönelik Kanun Tasarýsý hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. Programa, AKP Milletvekili ve TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Vahit KÝRÝÞÇÝ de konuk oldu. GAP TV'de 29 Ekim 2004 Cuma sabahý yayýnlanan ve "Cumhuriyet ve Türkiye Tarýmý" konusunun iþlendiði "Bu Topraðýn Sesi" programýna da, önceki ODA Baþkanýmýz Prof. Dr. Gürol ERGÝN ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ katýldý. ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 1 Kasým 2004 Pazartesi günü, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun canlý yayýnýna katýlarak, tarým sektörü ile ilgili son geliþmeleri deðerlendirdi. GÜNAYDIN, GAP TV'de 22 Kasým 2004 günü yayýmlanan "Bu Topraðýn Sesi" programýnda da "Lisanslý Depoculuk Yasa Tasarýsý" hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. Programa ayrýca, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdür Yardýmcýsý Cezmi GÜR ve Toprak Mahsülleri Ofisi Hukuk Müþaviri Vekili Berrin EKMEKÇÝ katýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN 30 Kasým 2004 Salý günü TRT-1 de katýldýðý "Büyüteç" programýnda, "AB Sürecinin Tarým Sektörüne Etkileri"ni anlattý. Programýn diðer katýlýmcýlarý ise; Prof. Dr. Ahmet ALTAN ve ODTÜ Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Halis AKDER oldular. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN de, 18 Kasým 2004 Perþembe günü TRT-3'de yayýnlanan "Et Ýthalatý Konusunda Avrupa Birliði'nin Baskýlarý" konusunun iþlendiði "Bu Topraðýn Sesi" programýna katýlarak ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ODA'mýz Tarým Politikalarý Komisyonu Üyesi Ergin ÖZÜGÜR, 6 Eylül 2004 Pazartesi günü GAP TV'de yayýnlanan programa katýlarak Doðrudan Gelir Desteði uygulamalarýna iliþkin ODA'mýz görüþlerini sundu. TV 8: ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 28 Ekim 2004 Perþembe günü, TV 8'in yayýnýna katýlarak "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. NTV: ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 10 Aralýk 2004 Cuma günü, NTV'de yayýnlanan "Günlük Hayat" programýna konuk olarak Ekolojik Tarým konusunda ODA'mýzýn görüþlerini paylaþtý. Kanal B: ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Gýda Mühendisleri ODASI Baþkaný Petek ATAMAN, Veteriner Hekimler Derneði Baþkaný Ýsmail Hakký KORKUT, TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Ramazan CANHÝLAL ve Daire Baþkaný Musa ARIK, Kanal B Televizyonu'nda, 21 Kasým 2004 günü yayýnlanan programa katýlarak, "Hormon ve Pestisit kullanýmý" ile ilgili görüþlerini açýkladýlar. ODA'mýz Toprak ve Su Kaynaklarý Komisyonu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ de, 6 Ekim 2004 tarihinde Kanal B'ye canlý yayýn konuðu olarak, Yalova- Altýnova-Subaþý yöresinde kurulmasý planlanan tersane hakkýnda ODA'mýz görüþlerini sundu. Ayrýca tarýmýn genel sorunlarý ve yabancýlara arazi satýþýnýn sakýncalarý konusunda da kamuoyunu bilgilendiren açýklamalar yaparak, sorularý yanýtladý. AL-ALAM TV: Ýran Televizyonu AL- ALAM TV, 28 Ekim 2004 tarihinde ODA'mýzý ziyaret ederek, Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar hakkýnda ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile röportaj yaptý. Samanyolu TV: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN 13 Ekim 2004 tarihinde Samanyolu TV de yayýnlanan "Merhaba Yenigün" programýna katýlarak "Ýlerleme Rap oru ve Tarým Ýliþkisi" hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. TV5: ABD Elçisi EDELMAN'ýn Tarým ve Köyiþleri Bakaný'ný ziyaret ederek pirinçte ithalat kotalarý, et ve canlý hayvanda ithalat yasaðý uygulamalarýna son verilmesine iliþkin istemleri, ODA Baþkaný'mýz tarafýndan 21 Eylül 2004 tarihinde TV5'e deðerlendirildi. 18

19 ETKÝNLÝKLER Yazýlý Basýnda Odamýz AB ADAYLIK SÜRECÝNDE TARIMA PARA YAÐACAK BEKLENTÝSÝ HAYAL-CUMHURÝYET DOÐAYA DÖNELÝM CEBÝMÝZ DOLSUN - AKÞAM TARIMDA AB ÝLE REKABET ÝÇÝN 20 MÝLYAR DOLARA ÝHTÝYACIMIZ VAR - DÜNYA BÝYOGÜVENLÝK ADINA - CUMHURÝYET CANAVAR DOMATES ANKARA'DA - CUMHURÝYET MISIRDA KARANLIK TABLO - CUMHURÝYET ZÝRAATÇILAR: GDO ÜRETÝMÝ VE ÝTHALATI YASAKLANSIN - DÜNYA KÖY HÝZMETLERÝ'NÝN DEVRÝ HÝZMET AKSATIR - REFERANS BEBEKLER DE TEHDÝT ALTINDA - AKÞAM AB'NÝN TÜRKÝYE'DE TARIMI YOK ETME KRÝTERLERÝ DEVREYE GÝRÝYOR - ÝÞÇÝ-KÖYLÜ YABANCILARA TOPRAK SATIÞI GIDADA TARTIÞMA YARATTI - DÜNYA GIDA YETERLÝLÝÐÝMÝZDE TEHLÝKE ARTIYOR - EVRENSEL TARIM SEKTÖRÜNDE AB ÜYELÝÐÝ TARTIÞILIYOR - MÝLLÝYET TARIMA AB KILIFI HAZIR - EVRENSEL GIDAMIZI ÝTHAL EDÝYORUZ - BÝRGÜN MÜZAKERELERDE TARIM DOSYASI KAPANMAZ - RADÝKAL AB, TARIM DOSYASINI AÇACAK VE KAPATMAYACAK - MÝLLÝYET TARIMA DA KRÝTER - CUMHURÝYET TARIM TEÐET GEÇÝLDÝ - CUMHURÝYET SADULLAH USUMÝ'YÝ ANARKEN TARIMI HATIRLAMAK -DÜNYA SADULLAH USUMÝ ANILIYOR - CUMHURÝYET ABD ETÝ KULLANIP PÝRÝNCÝNE PAZAR ARIYOR - REFERANS NÝMET DEÐÝL, TEHLÝKE - RADÝKAL TÜRKÝYE TARIM MÜZAKERELERÝNE NASIL HAZIRLANIYOR? - DÜNYA TARIM TÝCERETÝNÝN LÝBERALÝZASYONU KÝMÝN ÝÞÝNE YARIYOR? - CUMHURÝYET BAKARSAN BAÐ BAKMAZSAN DAÐ OLUR!.. - SABAH MESLEKÝ DÝSÝPLÝN UYGULAMALARI ODA'mýz dönem içerisinde, mesleki disiplin uygulamalarýna aykýrý hareket eden iki üyemiz hakkýnda disiplin soruþturmasý süreci baþlatmýþtýr. Bu doðrultuda; 1- ODA'mýzca belirlenen mesai saatine uymamakta direnen bir üyemize, ODA'mýz Onur Kurulu'nca hafif para cezasý verilmiþ ve ceza uygulanmýþtýr. 2- ODA'mýza üye olmadan özel mesleki faaliyette bulunan bir meslektaþýmýz hakkýnda ODA'mýz Onur Kurulu tarafýndan verilen aðýr para cezasý, TMMOB Yüksek Onur Kurulu'nca da onaylanmýþtýr. Ceza uygulama aþamasýndadýr. 19

20 ÖZLÜK HAKLARIMIZ ARIMIZ AÝTM YÖNETMELÝÐÝ ODA mýz, 7472 Sayýlý Ziraat Yüksek Mühendisliði Hakkýnda Yasa ve bu yasaya dayanýlarak çýkarýlan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine Ýliþkin Tüzük ile çeliþki içinde bulunan Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý Yönetmeliði (AÝTM) hakkýnda, 3 Mart 2004 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'na bir yazý yazdý. AÝTM Yönetmeliði'ndeki hükümlerin günün koþullarýna uygun hale getirilmesi yönündeki çalýþmalar kapsamýnda, ODA istemlerinin de gözönüne alýnarak, çeliþkilerin giderilmesini istedi. ODA mýzýn yazýsý ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Altýnsoy'un verdiði yanýt þöyle: T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI Sanayi Genel Müdürlüðü (AÝTM Þube Müdürlüðü) Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý (AÝTM) Yönetmeliðinde ziraat mühendislerinin yetkilerine iliþkin istemlerimizi bildirir ilgi (a) yazýmýza cevaben aldýðýmýz ilgi (b) yazýnýzda, "ziraat mühendislerinin traktör ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yetkili mühendis olarak çalýþabilmeleri" hususunun AÝTM Yönetmelik çalýþmalarý çerçevesinde deðerlendirileceði belirtilmiþtir. Ýzleyen süreçte ODA'mýza iletilen AÝTM Yönetmelik Taslaðý incelenmiþ ve ilgi (c) yazýmýzda, Taslaða iliþkin ODA'mýzýn somut görüþleri, Bakanlýðýnýza iletilmiþtir. Bu baðlamda, Yönetmelik deðiþikliðine iliþkin taslaðýn 7 (f) maddesinde yer alan; "Tarým ve ormancýlýk traktörleri ile römorklarý, tarým makineleri dalýnda eðitim görmüþ ziraat mühendisleri tarafýndan yapýlabilir. Yetkili mühendisler, imalatçý firmanýn personeli veya Makine Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr" hükmü ile ilgili olarak, çalýþma alaný açýsýndan istemimizin yerine getirilmiþ bulunduðu, bununla beraber, ziraat mühendislerinin ancak Ziraat Mühendisleri Odasý'ndan Büro Tescil Belgesi alabilmeleri mümkün olduðundan, maddenin son cümlesinin aþaðýdaki þekilde düzenlenmesi yararlý olacaðý belirtilmiþtir; Yetkili mühendisler, imalatçý firmanýn personeli veya Makine Mühendisleri Odasý ya da Ziraat Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr" Bu kez ilgi (d) elektronik iletiniz ekinde alýnan Yönetmelik Taslaðý'nýn son þeklinde ise, yazýþmalara konu alanýn, 7 inci maddenin (f) fýkrasýnýn ikinci paragrafýnda, aþaðýdaki þekilde düzenlendiði görülmüþtür; "Tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için ise baþvurular, makine mühendisleri yaný sýra tarým makineleri dalýnda eðitim görmüþ, Bakanlýk veya Bakanlýk adýna görevlendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yetki belgesi verilmiþ ziraat mühendisleri tarafýndan da yapýlabilir. Bu durumda, yetkili ziraat mühendisleri, imalatçý firmanýn personeli veya Ziraat Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr ". Öncelikle Bakanlýðýnýza, iletiþime açýk tavrý nedeniyle ODA'mýz adýna teþekkürlerimizi sunmayý bir borç bilirim. Gerçekleþtirilen düzenleme, ilgi (a) ve (c) yazýlarýmýzda çerçevesi çizilen üst mevzuat hükümlerine, eskiye oranla çok daha fazla uyarlýlýk taþýmaktadýr. Bununla birlikte, maddenin aþaðýdaki þekilde yazýmý, halen sürmekte olan bazý sorunlarý da tümüyle ortadan kaldýracak ve hukuki düzenlemeler hiyerarþisi ile uzmanlýk alanlarýna saygý açýsýndan sorunsuz bir düzenleme niteliði taþýyacaktýr; "Tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için ise baþvurular, tarým makineleri dalýnda eðitim görmüþ, Bakanlýk veya Bakanlýk adýna görevlendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yetki belgesi verilmiþ ziraat mühendisleri tarafýndan yapýlabilir. Bu durumda, yetkili ziraat mühendisleri, imalatçý firmanýn oda üyesi personeli veya Ziraat Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr ". Yönetmelik Taslaðý'nýn 7 inci maddesýnin (f) fýkrasýnýn ikinci paragrafýnýn, yukarýda belirtilen þekilde son kez düzeltilmesi istemiyle, çalýþmalarýnýzda baþarýlar ve kolaylýklar dilerim. Saygýlarýmla. T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI Sanayi Genel Müdürlüðü TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI Karanfil Sokak No: 28/12 Kýzýlay / ANKARA ÝLGÝ: tarih ve 318 sayýlý yazýnýz. Ýlgide kayýtlý yazýnýz incelenmiþtir. Bilindiði üzere, Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý Hakkýnda Yönetmeliði (AÝTM) trafiðe çýkan araçlarý kapsamakta olduðundan, sadece traktör ve bunlarýn römorklarý bahsi geçen yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmektedir. Tarým alet ve makinalarý ise bu yönetmelik kapsamýnda bulunmamaktadýr. Ziraat mühendislerinin traktör ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yetkili mühendis olarak çalýþabilmeleri ile ilgili talebiniz AÝTM Yönetmelik çalýþmalarýnda deðerlendirilecektir. Bilgilerinizi rica ederim. Abdullah ALTINSOY Bakan a. Sanayi Genel Müdür Yard. SONUÇ ALINDI ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL, MONTAJI YÖNETMELÝÐÝ nde ODA mýzýn ve meslektaþlarýmýzýn konu ile ilgili görev ve yetki alanýna uyarlý olacak deðiþiklik gerçekleþtirildi. Yönetmeliði 119 E/c maddesi eski hükmü þöyle idi; Projelerin çizim ve hesaplarý Makine Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik bürolarý tarafýndan yapýlýr. (LTT lere ait olanlar tarým makineleri dalýnda öðrenim görmüþ Ziraat Mühendisleri tarafýndan yapýlabilir.) Bu amaç ile Makine ve Ziraat Mühendislerinin Bakanlýktan veya Bakanlýðýn uygun gördüðü bir kuruluþtan Yetki Belgeleri almasý þarttýr. Anýlan Yönetmelik in, tarih, sayýlý Resmi gazete de yayýnlanan ilgili hükmü þöyle; Tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için ise baþvurular, makine mühendisleri yaný sýra, tarým makineleri dalýnda eðitim görmüþ Bakanlýk veya Bakanlýk adýna görevlendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yetki belgesi verilmiþ Ziraat Mühendisleri tarafýndan da yapýlabilir. Bu durumda yetkili Ziraat Mühendisleri, imalatçý firmanýn personeli veya Ziraat Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi Sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr. ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLE DUYURULUR. 20

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ CUMHURÝYET REJÝMÝNE YÖNELÝK SÝSTEMLÝ SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ. TEHLÝKENÝN FARKINDAYIZ, KARÞISINDAYIZ!.. 18 Mayýs 2006 Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan laik-demokratik-sosyal hukuk devleti ilkeleri,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI ZMO ARAÞTIRMASI : IV PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI Hükümetin, görkemli törenlerle tanýttýðý ve büyük vaatlerle yürürlüðe koyduðu "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı