HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU"

Transkript

1 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLÝÐÝ SEMPOZYUMU - KHGM NÝN KAPATILMASI ANAYASAYA AYKIRIDIR... - TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NIN YENÝDEN YAPILANDIRILMASI - HUKUK KÖÞESÝ - ÖZLÜK HAKLARIMIZDA YENÝ KAZANIMLAR BU SAYIDA A : DANIÞMA KURULU... 2 DANIÞMA KURULU KARARLARI... 4 ETKÝNLÝKLER... 6 ÖZLÜK HAKLARIMIZ BASIN AÇIKLAMALARI ODA GÖRÜÞLERÝMÝZ ÞUBELERÝMÝZDEN... 36

2 39. DÖNEM II. DANIÞMAD KURULU ERZURUM 39. DÖNEM II. DANIÞMA D KURULK URULU TOPLANDI 39. Dönem II. Danýþma Kurulu Toplantýmýz, 1-3 Ekim 2004 tarihlerinde, Erzurum'da gerçekleþtirildi. Danýþma Kurulu'nda, tarýmsal danýþmanlýk hizmetleri, "1000 Tarým Gönüllüsü" uygulamasý, gýda mevzuatý ve sorumlu yöneticilik, özlük haklarý, Türkiye'nin gündemi ve tarým sektöründe yaþanan geliþmeler karþýsýnda ODA'mýzýn tavrý da içinde olmak üzere birçok konu deðerlendirildi. Toplantýda, Tarýmsal Üretime Destek Projesi 'ne iliþkin ODA mýzýn daha önce belirlemiþ ve açýklanmýþ görüþleri saklý kalmak kaydýyla, Proje de görev alan meslektaþlarýmýza gerekli desteðin verilmesi, Ziraat Mühendislerinin Kamu Dýþý Hizmetleriyle Ýlgili Görev ve Yetkileri Hakkýnda Yönetmelik" Taslaðýnýn yeniden gündeme taþýnmasý, deri mühendislerinin ODA'mýza üye olmalarýnýn saðlanmasý, Tarýmcý Öðrenci Kurultayý'nýn yapýlmasý ve "Türkiye Tarýmsal Eðitimi, Yapý ve Sorunlar, Çözüm Arayýþlarý" konulu bir Çalýþtay gerçekleþtirilmesi gibi pekçok karar alýndý. Geniþ katýlýmýn saðlandýðý toplantýda ayrýca gýda sektöründe çalýþan sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve özlük haklarýna iliþkin olarak Ziraat, Gýda, Kimya Mühendisleri ODASI ve Veteriner Hekimler ODASI tarafýndan ortaklaþa hazýrlanarak Danýþma Kurulu nun gündemine getirilen yönetmelik taslaðý, alt sektörde uygulanacak ücretlere iliþkin protokol taslaðý ve sorumlu yöneticilere yönelik Tip Sözleþme üzerinde görüþme-ler yapýldý. 39. Dönem II. Danýþma Kurulu Toplantýmýz, 1-3 Ekim 2004 tarihlerinde, Erzurum Palan Otel'de gerçekleþtirildi. Toplantýya, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri; önceki dönem ODA Baþkanlarýmýz, TMMOB Yönetim Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu üyelerimiz; Þube Baþkan ve Yönetim Kurulu üyeleri (Saymanlar) ile çevre illerin temsilcileri katýldý. Toplantý, Erzurum Þube Baþkanýmýz Vedat DAÐDEMÝR ve ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Erzurum Valisi Sayýn Celalettin GÜVENÇ, Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet KÜÇÜKLER, ODA'mýz önceki dönem Baþkanlarýndan Prof. Dr. Gürol ERGÝN, Prof. Dr. Duran TARAKLI, Mahir GÜRBÜZ, TEDGEM Genel Müdür Yardýmcýsý Sayýn Ýrfan DÝLSÝZ, Atatürk Üniversitesi 2

3 ERZURUM 39. DÖNEM II. DANIÞMAD KURULU Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mükerrem KAYA, Doðu Adadolu Besiciler Birliði Baþkaný Nazmi ILICALI da toplantýmýza katýldýlar. Konuk konuþmacýlar, tarým sektörünün ülke için önemini ve ODA'mýzýn çalýþmalarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Toplantýmýza katýlan ve telgrafla iyi dileklerini ileten tüm konuklarýmýza teþekkür ediyoruz. 39. Dönem II. Danýþma Kurulu, eþ zamanlý iki ayrý toplantýyla gerçekleþtirildi. 'I. GRUP' Toplantýsý'na II. Grup dýþýnda Danýþma Kurulu üyeleri, konuklar ve ODA Avukatý katýldý. Toplantýda, Genel Merkez'in çalýþmalarý ve 39. Dönem I. Danýþma Kurulu kararlarý, Tarýmsal Danýþmanlýk Hizmetleri, Gýda Mevzuatý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý; Özlük Haklarýna Ýliþkin Çalýþmalar, Ziraat Mühendislerinin Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarý, Mesleki Denetim, Bilirkiþilik Uygulamalarý, ODA Örgütlenmesi, ODA- Üye Ýliþkileri, Öðrenci Konseyi Çalýþmalarý, Mevzuat (Tarým Sigortalarý Yasa Tasarýsý, Lisanslý Depoculuk Yasa Tasarýsý), Mali Ýþler, TMAP, e-zmo Çalýþmalarý, Türkiye'nin Gündemi ve Tarým Sektörü nde yaþanan geliþmeler karþýsýnda ODA'mýzýn tavrý ve tarýmda güç birliði oluþturma çabalarý görüþüldü. "1000 Tarým Gönüllüsü" konusunda TEDGEM Genel Müdür Yardýmcýsý Ýrfan DÝLSÝZ de bir sunum yaptý. II. GRUP Toplantýsý'na Genel Merkez II. Baþkaný, Saymaný, Denetleme Kurulu Üyeleri, Þube Saymanlarý, ODA Muhasebecisi, TMAP Sorumlusu ve ODA Biliþim Hizmetleri Sorumlusu katýldý. Toplantýda, ZMO Mali Ýþler Konularý, TMAP (Tarým Mühendisi Araþtýrma Projesi), e-zmo Projesinin Kullanýmý ve Üye Kayýtlarýnýn Güncellenmesi gündeme geldi. Katýlýmcýlar, çalýþmalarýný tamamladýktan sonra I. Grup Toplantýsý'na katýldýlar. Gündem maddeleri görüþülürken söz alan Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR (Ýzmir Þube Baþkaný), Ayhan BARUT (Adana Þube Baþkaný), Prof. Dr. Temel GENÇTAN (Tekirdað Þube Baþkaný), Ýlhan DEMÝRÖZ (Bursa Þube Baþkaný), Vahap TUNCER (Antalya Þube Baþkaný), Vedat DAÐDEMÝR (Erzurum Þube Baþkaný), Kadir ÇETÝNKOL (Denizli Þube Baþkaný), Aydýn ÇALIÞKAN (Kayseri Þube Baþkaný), Engin KURT (Manisa Þube Baþkaný), Hýdýr SARIOÐLU (Eskiþehir Þube Saymaný), Karaca BOZGEYÝK (Gaziantep Þube Baþkaný), Ramazan BOZDAÐ (Þanlýurfa Þube II. Baþkaný), Galip ORHAN (Aydýn Þube Baþkaný), Ahmet ATALIK (Ýstanbul Þube Baþkaný), Ayþe ERTÜK (Samsun Þube Yönetim Kurulu Üyesi), Önceki Dönem Baþkanlarýmýzdan Prof. Dr. Duran TARAKLI, Mahir GÜRBÜZ ve Prof. Dr. Gürol ERGÝN görüþlerini dile getirdiler. 3

4 39. DÖNEM II. DANIÞMAD KURULU U KARARLK ARARLARIARI 1- "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi"nde görevli Ziraat Mühendisi Tarým Danýþmanlarý'yla Ýlgili Çalýþmalar *"Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi" ile ilgili olarak Gaziantep Danýþma Kurulunda alýnan kararlar doðrultusunda tüm ZMO örgütlülüðü, Projede görev alan meslektaþlarýmýza moral, bilimsel, psikolojik, sosyolojik destek vermek amacýyla çeþitli çalýþmalar gerçekleþtirdi. Genel Merkez'ce eðitim çalýþmasý yapýldý. Þubelerce de eðitim çalýþmalarý tamamlandý ya da yakýn tarihte gerçekleþtirilmek üzere planlandý. Tüm ZMO örgütlülüðü, önümüzdeki dönemde de, Projede görevli arkadaþlarýmýzla iliþkilerini sürdürecek; düzenli toplantýlar yaparak, özellikle kendi yörelerindeki tarýmsal uygulamalar konusunda gerekli desteði saðlayacaklardýr. *Þubeler, kendi yörelerinde danýþmanlarýn yaþamakta olduklarý sorunlarý saptayarak, Ekim ayý sonuna kadar Genel Merkez'e bildirecekler, konu Genel Merkez'ce yeniden incelenip, sorunlara dönük çözüm önerileri oluþturulup ilgili makamlara sunulacaktýr. Bu kapsamda Genel Merkez ODA örgütlülüðü anlayýþýyla gerekli çalýþmalarý yürütecektir. 2-Gýda Mevzuatý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý *Konuyla ilgili olarak Genel Merkez giriþimleri sonunda, ODA'mýz, Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ile Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda; gýda sanayinde sorumlu yöneticilik yapan ODA üyesi çalýþanlarýn ortak sorunlarýn tespiti ve çözüm yollarý bulunabilmesini saðlamak üzere iki ayrý komisyon oluþturulmuþtur. Bunlardan ilki, sahada ortak uygulama yapabilmesi ve ortak eðitim programýna yönelik Eðitim Komisyonu, ikincisi ise yaþanýlan ortak sorunlarýn tespiti ve çözüm yollarýnýn ortaklaþa saðlanmasýna yönelik Protokol Komisyonu'dur. Protokol Komisyonu'nun çalýþmalarý sonucunda, gýda sektöründe çalýþan sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve özlük haklarýna iliþkin "Yönetmelik Taslaðý" hazýrlanmýþtýr. Ayrýca alt sektörlere yönelik her yýl enflasyon oraný ile refah payý dikkate alýnarak yeniden tespit edilecek olan ücretleri karara baðlayacak Protokol Taslaðý ile deðinilen dört meslek grubu mensubu sorumlu yöneticiler için uygulanacak olan "Tip Sözleþme" metni oluþturulmuþtur. Hazýrlanmýþ olan metinler, Þubelerimize gönderilmiþ, Ekim ayýnýn sonuna kadar konuyla ilgili görüþleri istenmiþtir. Þubelerimizden gelecek öneri ve katkýlar dikkate alýnarak konu sonuçlandýrýlmak üzere Genel Merkez tarafýndan çalýþmalar yürütülecektir. *Ýnternet ortamýnda yayýmlanan "50 Soruda Sorumlu Yöneticilik El Kitabý", 5179 sayýlý Yasa ve oluþturulan Yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmiþtir. Kitap, yakýn süreçte çýkacak yönetmeliklerle birlikte deðerlendirilip basýlacak ve sorumlu yönetici meslektaþlarýmýza daðýtýlacaktýr. *Kýrmýzý Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluþ, Açýlýþ, Çalýþma ve Denetleme Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile Kuluçkahane ve Damýzlýk Ýþletmelerinin Çalýþma ve Saðlýk Kontrol Yönetmeliði nde yer alan ziraat mühendislerinin görev ve yetkilerine aykýrý düzenlemeler için gerekli giriþimlerde bulunulmuþ olup, süreç izlenmeye devam edilecektir. *"Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yönetmelik" için yürütülen dava sürmekle birlikte, önümüzdeki süreçte davanýn yürütülmesinde yeni yönelimler izlenecektir. *5179 sayýlý Gýdalarýn Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK kapsamýnda, çýkarýlmakta olan yönetmelikler konusunda, ilgili süreçte ODA'mýz görüþleri doðrultusunda etkin katýlým saðlanacaktýr. 3- "Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarý Ýle Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý ve Disiplin Hükümleri Hakkýnda Yönetmelik" Uygulamalarý ile Kamu Dýþý Özel Hizmet Alanlarýnda Çalýþan Meslektaþlarýmýzýn Sorunlarýna Yönelik Çalýþmalar: *2002 yýlýnda TARGEV'in koordinasyonu ve ODA'mýz ile konuyla ilgili yetkin meslektaþlarýmýzýn katýlýmýyla çalýþmasý sonuçlandýrýlan, "Ziraat Mühendislerinin Kamu Dýþý Hizmetleriyle Ýlgili Görev ve Yetkileri Hakkýnda Yönetmelik" Taslaðý nýn yeniden gündeme taþýnmasý için, Yönetmelik Taslaðý konusunda Þubelerimizin görüþlerinin Ekim ayýnýn sonuna kadar Genel Merkez e gönderilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. *"Zirai Mücadele Ýlaçlarýnýn Toptan ve Perakende Satýþý ve Depolanmasý Hakkýnda Yönetmelik" hükümlerinde gerekli deðiþiklikler konusunda, Diyarbakýr Þube Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý rapor ile "Pazar yerlerinin tüketici saðlýðý, ürün giriþ-çýkýþ kontrolü, atýklarýn durumu, esnaf denetimi, kent planlarý içindeki konumu, ziraat mühendisi istihdamý vb. alanlardaki iþlevlerinin, verili yasal dayanaklar dikkate alýnarak yeniden düzenlenmesine yönelik" Ýzmir Þube Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý rapor, Þubeler tarafýndan deðerlendirilerek, ilgili görüþlerle birlikte Kasým ayý sonuna kadar Genel Merkeze bildirilecektir. *Ev, iþyeri ve yerleþim merkezlerindeki hastalýk ve zararlýlarla mücadele konusunda çalýþabilecek meslek gruplarý içinde ziraat mühendislerinin de yer almasýyla ilgili olarak, Ýstanbul Þubemiz tarafýndan hazýrlanan rapor, Genel Merkezce deðerlendirilecek ve gereði yapýlmak üzere çalýþmalar baþlatýlacaktýr. *Antalya Þubemiz, "Ustalýk Belgesi"ne yönelik olarak etkin çalýþmýþtýr, TOBB Yasasý'nda yapýlan deðiþiklik, sorunu ortadan kaldýrmýþ görünmektedir. Önümüzdeki süreçte konu ile ilgili sorunun yinelenmesi halinde, ilgili Bakanlýklar hakkýnda dava açýlmasý yoluna gidilecektir. 4

5 39. DÖNEM II. DANIÞMAD KURULU *Tarým Makinalarý alanýndaki yetkilerimize iliþkin olarak, Genel Merkez'in, AÝTM Yönetmeliði'nin deðiþtirilmesine yönelik Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nezdinde yaptýðý gi-riþimler olumlu sonuç vermiþtir. Konuyla ilgili çalýþmalar ayný kararlýlýkla sürdürülecektir. *Kamuda çalýþan Ziraat Mühendislerinin arazi tazminatý konusunda Danýþma Kurulu'na bilgi verildi, görüþ alýþveriþi yapýldý. Konuyla ilgili, Bakanlar Kurulu Kararýnýn deðiþmesi gerektiði yönünde Bakanlýða muhatap bir yazý yazýlmasý kararlaþtýrýldý. Konu TMMOB'a taþýnacaktýr. *Döner Sermaye den alýnan paylarýn standardizasyonunun saðlanmasý gerekmektedir. Konuyla ilgili açýlan dava ve ilk dava sonucu ilgili þube tarafýndan Genel Merkez'e gönderilecektir. Genel Merkez'in gerçekleþtireceði inceleme sonucuna göre iþlem yapýlacaktýr. *Metil bromil uygulamasý yapacak Fumigatörlerin ayrýlmasý sorun yaratmaktadýr. Konu araþtýrýlarak gerekli müdahaleler yapýlacaktýr. *Deri Mühendislerinin ODA'mýza üye olmalarý konusunda Ýzmir Þube mizin koordinasyonuyla, TMMOB ne iletilmek üzere ilgili Fakülte tarafýndan gerekçe hazýrlanacak ve Genel Merkez e gönderilecektir. *Ziraat Fakültesi Dekanlarýnýn, Mühendislik Fakülteleri Dekanlarý Konseyi nde temsil edilmelerini saðlamak üzere TMMOB nezdinde yapýlan giriþimlere sonuç alýnýncaya kadar devam edilmesi kararlaþtýrýldý. 4- Ziraat Mühendisliði Eðitim - Ýstihdam Sorunlarý *"Tarýmcý Öðrenci Kurultayý"na iliþkin çalýþmalar Genel Merkez ve bazý Þubelerce baþlatýldý. Çalýþmalar daha etkin bir þekilde hýzlandýrýlacak ve Mayýs 2005 tarihinde Kurultay gerçekleþtirilecektir. *YÖK, Tarým Orman ve Su Ürünleri Konseyi, Ziraat Fakülteleri, TÜBÝTAK ve ilgili tüm taraflarýn iþbirliðiyle, "Türkiye Tarýmsal Eðitimi, Yapý ve Sorunlar, Çözüm Arayýþlarý" konulu bir Çalýþtay, 39. Çalýþma Dönemi içerisinde gerçekleþtirilecektir. 5- Bilirkiþilik Uygulamalarý *Bir önceki Danýþma Kurulu'nda alýnan karar soðrultusunda, ODA %10 paylarýnýn eksiksiz ödenmesinin saðlanmasý için, tüm örgütümüzün çabalarýný artýrmasýyla olumlu sonuçlar alýnmýþtýr. Bir kýsým bilirkiþiler ödemelerini yapmýþlardýr. %10 ODA payý ödemeyenlere, yazý yazýlarak, 1 ay içinde ODA hesabýna ödeme yapmalarý istenmiþ olup, ödeme yapmayanlar için icra iþlemleri yürütülmeye devam edilecektir. *Ýstanbul'da ve Kýrþehir'de, ODA bilirkiþi listesinde olmadýðý halde hakimler tarafýndan kamulaþtýrma ve el atma davalarýna götürülerek bilirkiþilik yapanlar saptandý; hakimler hakkýnda þikayet dilekçeleri yazýldý. "Soruþturmaya yer yoktur" kararlarýna karþýlýk davalar açýldý. Davalar izlenerek gerekli müdahaleler yapýlmaya devam edilecektir. *El atma davalarindaki heyet oluþturma yönteminin, kamulaþtýrma davalarýndaki gibi olacaðýna iliþkin kararlarýn, içtihata dönüþmesi yolunda hukuki çaba sürdürülmektedir. 6- ODA Örgütlülüðü Üye Ýliþkileri *2005 yýlý aidatlarýnýn artýrýlmamasýna, aidatlarýn 2004 yýlýnda olduðu gibi TL olarak alýnmasýna karar verildi. *Üye aidatlarýnýn etkin toplanmasýna yönelik "Mail Order" sistemi kurulmuþ olup, bu sistem ile gerçekleþtirilecek aidat toplama uygulamasý etkin olarak yürütülecek; sisteme girmemekte ve aidat ödememekte direnen üyelere karþý, Tüzük hükümleri uygulanacaktýr. Yeni kayýtlar esnasýnda, geriye dönük olarak tahsil edilecek olan TL en fazla 8 taksitte alýnabilecektir. Aidat borçlarý 12 taksit yapýlarak tahsil edilecektir. Sisteme giriþ için son tarih, 15 Mart 2005 tir. *Web üzerinden ödeme (SSL) uygulamasýyla ilgili Genel Merkezce baþlatýlan çalýþmalar sonuçlandýrýlacaktýr. 7- Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi (TMAP) *AÜSBF Kamu Yönetimi Araþtýrma- Uygulama Merkezi'nin iþbirliðiyle baþlatýlan "Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi" kapsamýnda "anket formu" hazýrlandý ve formlarýn doldurma biçimine iliþkin olarak, Mayýs 2004 tarihleri arasýnda tüm Þubelerimize eðitim verildi. Uygun örnekleme yöntemleri çerçevesinde, her ilimizde form dolduracak üyelerimiz belirlendi. Önümüzdeki süreçte, tüm örgütümüzün etkin katýlýmý ile formlarýn doldurulmasý tamamlanacak, esnek sorgulama yöntemi ile deðerlendirilmesi ve sonuçlarýn yayýmlanmasý iþlemi gerçekleþtirilecektir. *Bazý ziraat fakültelerinden, Ege, Selçuk gibi veri toplanmasý iþlemi sürmektedir. Gerektiðinde fakültelere teknik destek saðlanarak çalýþmalar sonuçlandýrýlacaktýr. 8- e-zmo *e-zmo Projesi'ne yönelik olarak, gerçekleþtirilen eðitim çalýþmasý sonucunda, Þubelerimizin "e-zmo"nun saðladýðý olanaklarý kullanma durumlarýnda önemli yükselmeler kaydedildi. Birçok Þubemiz, kendi faaliyetlerini ODA web sayfasýna yüklemektedir. Çalýþma tüm þubelerimizde etkin hale getirilecektir Ekim 2004 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen 39. Dönem II. Danýþma Kurulu'nda, ayrýca bir Saymanlar Toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda, saymanlarýn ileriye dönük uygulamalarýyla ilgili kararlar alýndý. 5

6 TARLADANAN SOFRAYA GIDA GÜVENLÝÐÝ SEMPOZYUMU DÜNYA A GIDA A GÜNÜ Ekim 2004 "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" Sempozyumu Dünya Gýda Günü nedeniyle Ekim 2004 tarihlerinde Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde, "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" Sempozyumu gerçekleþtirildi. Odamýz, Gýda Mühendisleri Odasý, Çankaya Belediyesi ve TEMA Vakfý'nca ortaklaþa düzenlenen sempozyumda, 2 gün boyunca gýda sektörü masaya yatýrýlarak, sorunlar, saptandý, çözüm önerileri ortaya konuldu. Sempozyumda konuþan ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Avrupa Birliði'nin (AB) Türkiye'nin önüne Kopenhag Kriterleri'nden sonra tarým kriterleri koyduðunu belirterek, süreç içinde kimi çevrelerce, üyelik içindeki tek engelin tarým sektörü olarak gösterilme olasýðýnýn yüksek olduðunu bunun da tarým ve köylülüðü öteki olarak gören anlayýþýn devamý niteliðinde, tehlikeli bir yöneliþ olarak saptanmasý gerektiðini ifade etti. GÜNAYDIN, "Korkarým yarýn tarým sektörü AB'ye giriþimizi engelliyor iddiasý ile bu sektörü gözden çýkaracaklar. Bu Türkiye'nin sonu olur ve gýda güvenliði bir yana ortada konuþulacak tarým konusu bile kalmaz" dedi. Sempozyumun "Gýda Sektörünü Türkiye Yararýna Kurgulamak" baþlýklý panelinde, yabancýlara toprak satýþýnýn gýda güvenliðini tehdit ettiði dile getirildi. Panele CHP adýna katýlan Muðla Milletvekili ve ODA'mýz önceki dönem baþkanlarýndan Prof. Dr. Gürol ERGÝN, yabancýlara toprak satýþýnýn ülke için en büyük tehlike olduðunu, toprak satýþýnýn ülke insanýn geleceðini ipotek altýna koyma anlamýna geldiðini belirtti.dünya Gazetesi Ýzmir Temsilcisi ve Tarým Yazarý Ali Ekber YILDIRIM da, toprak güvenliðinin sadece askerlerin topraðý korumasý anlamýna gelmediðini vurgulayarak, "Topraðýn bilinçsiz kullanýmý, tarým dýþý kullanýmý, yanlýþ girdi kullanýmý ve erozyon topraklarýmýzý kullanýlamaz hale getiriyor. Ülkenin gýda güvenliði için öncelikle toprak güvenliðinin saðlanmasý gerekir" dedi. Gýda Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Petek ATAMAN ise gýda denetimleri konusunda Tarým Bakanlýðý'nýn ilgili yönetmelikleri bir an önce çýkarmasý ve bu konuda sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yapmasý gerektiðini dile getirdi. Sempozyum da, gýda sektörüne katkýlarýndan ve hizmetlerinden dolayý, Dr. Meftune EMÝROÐLU ve Dr. Yavuz TANER e, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Çankay Belediye 6

7 TARLADANAN SOFRAYA GIDA GÜVENLÝÐÝ SEMPOZYUMU Baþkaný Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ tarafýndan plaket sunumu yapýldý. Ülke Yararýna Tarým Politikasý Oluþturmak Sempozyumda tarýmla ilgili tüm kesimlerin acilen ulusal tarým politikalarýný oluþturarak, bunlarýn yaþama geçirilmesi için çaba harcamasý gerektiðine dikkat çekildi. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye'nin her yýl kendi yetiþtirdiði ürünleri dýþarýdan almak için 2 milyar dolar ödediðini belirtti. Dünya Bankasý'nýn kendi hazýrladýðý raporda bile Türkiye'de üreticinin giderek üretimden vazgeçtiðine yer verdiðini belirten GÜNAYDIN, 450 bin hektarlýk alanda üreticinin üretimden vazgeçtiðini söyledi. Türkiye'ye GDO'lu ürün giriyor Türkiye'ye 2003 yýlýnda 1.8 milyon ton mýsýr girdiðini anlatan GÜNAYDIN, bu mýsýrýn yüzde 80'inin ABD ve Arjantin'den geldiðini ve açýkça Türkiye'ye genetiði deðiþtirilmiþ ürünler sokulduðunu bildirdi. GÜNAYDIN, "Biz genetiði deðiþtirilmiþ ithal mýsýrý, ithal soyayý istemiyoruz, çünkü biz bu ürünleri rahatlýkla yetiþtirebiliyoruz" dedi. GÜNAYDIN, tarýmla uðraþan herkesin biraraya gelerek, ülke yararýna, gerçekçi ve dönüþtürücü tarým politikalarýný ortaya çýkarmasý ve yaþama geçirilmesi için çaba harcamasý gerektiðini vurgulayarak, "artýk somut adýmlar atmaz isek, patinaj yapmaya devam edeceðiz. Türkiye, kýrsalýnda 23 milyon insanýn açlýk sýnýrýnda yaþamasýný hak etmiyor" diye konuþtu. CHP Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN, Türkiye'de üretilen ürünlerin dýþarýdan getirilmesinin kesinlikle anlaþýlamayacaðýný belirterek, kaçak gýda giriþinin Türkiye tarýmýna ayrý bir darbe vurduðunu söyledi. AKP Milletvekili Vahit KÝRÝÞCÝ ise hammaddeden pazara, tarýmýn birçok alanýnýn çözüm beklediðini söyledi. Yeni Gýda Yasasý'ný ele alan KÝRÝÞCÝ, Tarým Bakanlýðý'nýn mevcut kadrolarý ile Türkiye çapýnda tüm denetimleri yapmasýnýn olanaklý olmadýðýný kabul etti. Sektörün sahipsiz olduðunu söyleyen KÝRÝÞÇÝ, IMF, DTÖ, AB dayatmalarýný küreselleþmenin getirdiði kaçýnýlmaz dayatmalar olarak nitelendirdi. Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN da, yeni Gýda Yasasý'nýn yetkileri tek elde topluyormuþ gibi göründüðünü ancak, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarýsý yasalaþtýðýnda, yetkilerin yerel yönetimlere devredileceðine dikkat çekti. Sempozyumda ayrýca "Tarýmsal Üretim Süreçleri ve Politikalar", "Gýda Sanayiinde Yapý ve Deðiþme Eðilimleri", "Gýda Sanayii ve Politikalar", "Gýda Mevzuatý ve Tüketici Haklarý", "Gýda Güvenliði" ve "Tarým ve Gýda Alanýnda Yeni Olgular" konularý tartýþýldý. Sempozyum kitaplaþtýrýlarak, yararlanýcýlara sunulacaktýr. 7

8 ÇÝFTÇÝ DOSTU SADULLS ADULLAH AH USUMÝ'YÝ ANDIK30 Eylül 2004 Gazeteci, politikacý, sendikacý, "Çiftçi Dostu" Sadullah USUMÝ'yi, ölümünün ikinci yýlda, 30 Eylül 2004 tarihinde Ankara'da Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gerçekleþtirdiðimiz etkinlikle andýk. ODA'mýz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ortaklaþa düzenlediði etkinlikte, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, CHP Genel Baþkaný Deniz BAYKAL, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa BALBAY ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Baþkaný Orhan ERÝNÇ yaptýklarý konuþmalarda, tarým sektörünün bugün geldiði noktada, tarýma ve üreticilere sahip çýkan "Çiftçi Dostu" Sadullah Usumi'nin eksikliðini dile getirdiler. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan CHP Genel Sekreter Yardýmcýsý Prof. Dr. Oðuz OYAN'ýn yönettiði bir panel gerçekleþtirildi. Panelistlerden USUMÝ'nin kýzý Dilek BÝL, "Baba USUMÝ"yi, Dünya Gazetesi Yazarý Ali Ekber YILDIRIM "Gazeteci USUMÝ"yi, Orhan ERÝNÇ "Sendikacý USUMÝ"yi, Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYÝM "Politikacý USUMÝ"yi, Burhaniye Belediye Baþkaný Fikret AKOVA "Çiftçi Dostu USUMÝ"yi ve Prof. Dr. Gürol ERGÝN "Dost USUMÝ"yi anlattýlar. Panel sonunda gerçekleþtirilen söyleþi kýsmýnda okuyucularý ve dostlarý USUMÝ ile ilgili duygu ve düþüncelerini paylaþtýlar. Daha sonra Þükrü ERBAÞ ve Vedat ÜLGER, "Þiir ve Türkü Dinletisi" ve bir kokteyl gerçekleþtirildi. Sadullah USUMÝ'yi bundan sonraki yýllarda da saygý sevgi ve özlemle anacaðýz. 8

9 ETKÝNLÝKLER GÜZ KONFERANSLARI K Eylül-Kasým 2004 Geleneksel hale gelen "Güz Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konuda gerçekleþtirildi. Konferanslarýmýzýn ilkini, 18 Eylül 2004 tarihinde Odamýz Lokali'nde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa BALBAY verdi. "Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) ve Türkiye" baþlýklý konferansta BALBAY, BOP'un öngördüðü sistem, Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin neler yapmasý gerektiðine yönelik görüþlerini aktardý ve sorularý yanýtladý. Konferans üyelerimizin yaný sýra konuklarýmýzdan da büyük ilgi gördü. "Güz Konferanslarý" etkinliði, Tanfer DÝNLER'in 6 Kasým'da verdiði "Tarým Sigortalarý" ve AÜZF öðretim görevlisi Gülcan ERAK- TAN ile Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'ndan Aylin BEBEKOÐLU'nun katýldýðý "DTÖ Cenevre Anlaþmasý" konferanslarý ile sona erdi. GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ ORGANÝZMAL ANÝZMALARA ARA HAYIR!!! 23 Eylül 2004 ODA'mýzýn da bileþenlerinden olduðu Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalara (GDO) Hayýr Platformu, 23 Eylül ve 7 Ekim tarihlerinde ODA mýzda birer toplantý yaptý. Platform ayrýca 27 Ekim 2004 tarihinde ODA mýzda bir basýn toplantýsý düzenle-yerek üretici ve tüketicinin karþý karþýya bulunduðu tehlikelere iþaret etti. Platformun Ekim - 01 Kasým 2004 tarihlerinde Sýhhiye'deki Abdi Ýpekçi Parký'nda "Canavar Balon Kampanyasý" çerçevesinde gerçekleþtirdiði etkinlikler de yurttaþlarýn büyük ilgisiyle karþýlandý. 9

10 KOMÝSYON ON TOPLANTIL ANTILARIARI GIDA ÝÞLETMELERÝ/SORUMLU YÖNETÝCÝLÝK, EÐÝTÝM VE PROTOKOL KOMÝSYONLARI TOPLANDI Ekim 2004 ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI, Kimya Mühendisleri ODASI ve Veteriner Hekimleri ODASI'nýn katýlýmýyla Sorumlu Yöneticilik Sorunlarýnýn çözümüne dönük olarak kurulan komisyonlardan Eðitim Komisyonu 18 Ekim'de, Protokol Komisyonu da 19 Ekim'de ODA'mýzda toplandý. Toplantýlarda sorumlu yöneticilik belgesiyle ilgili protokolün son hali incelendi. Gýda iþletmelerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek gýda, kimya, veteriner ve ziraat mühendislerinin alacaklarý asgari ücretler saptandý ve Sorumlu Yönetici Sözleþmesi hazýrlandý. Ayrýca Sorumlu Yöneticilerin Yetki Sorumluluk ve Özlük Haklarýna Dair Yönetmelik Taslaðý gözden geçirildi. TOPRAK-SU KOMÝSYONU TOPLANTISI 16 Eylül 2004 Toprak ve Su Kaynaklarý Komisyonu, 15 Eylül 2004 tarihinde ODA'mýzda toplandý. Komisyon'un hazýrladýðý "Deniz Araçlarý Yapým-Bakým ve Onarým Tesislerinin Doðal Kaynaklarýmýz Üze-rine Yapabileceði Olumsuz Etkiler" konulu rapor, ODA Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanarak, 27 Eylül 2004 tarihinde açýklandý. Rapor, özetle þöyle: "Üç yaný denizlerle çevrili ülkemizde denizyolu taþýmacýlýðýnýn geliþtirilmesini savunan ODA'mýz, bu kapsamda yeni tersanelerin kurulmasýný zorunlu görmekte ve savunmaktadýr. Ancak, Anayasa ve yasalarýn çizdiði sýnýrlarý, bilimsel gerçekleri gözardý ederek, siyasi çýkarlarýn ve rant elde etme arzusunun bilimsel gerçeklerin önüne geçirilerek, "Ben yaptým, oldu" mantýðýyla, kýyýlarýn ve tarým arazilerinin yaðmalanmasýna karþý çýkmaktadýr. Kýyýlar, gerek doðal dengenin korunmasý ve gerekse ülke ekonomisi açýsýndan büyük bir öneme sahiptirler. Kýyýlarýn kullanýlmasý, korunmasý ve geliþtirilmesi gerçekte ülke topraklarýnýn, doðal kaynaklarýn toplum yararýna kullanýlmasý sorununun bir parçasýdýr. Her yerleþim yeri doðal çevrenin bir parçasý olduðu için, düzenli, dengeli ve saðlýklý yerleþimin temel koþulu, yer seçiminin uygun yapýlmasýna baðlýdýr. Doðal kaynaklar açýsýndan önemli bir potansiyele sahip olan kýyý bölgelerindeki ekonomik faaliyetlerin yoðunluk ve çeþitliliði bu alanlarda önemli bir baský unsuru oluþturmaktadýr. Kýyýlarda, ayrýntýlý planlama yapýlmadan, ya da yapýlmýþ planlara uyulmadan, yalnýzca ekonomik getiriler gözetilerek yapýlan yatýrýmlar, sonraki aþamalarda kýyýsal çevreyi, geri dönülmeyecek düzeyde olumsuz biçimde etkilemektedir. Kýyý yapýlarý için uygun olmayan yer seçimleri, bu yapýlardan kaynaklanan olumsuz etkiler kýyýlarýmýzýn doðal yapýsýný bozmakta, büyük bir hýzla tahrip olan kýyýlar için bir özel yönetim planlamasý ihtiyacýný doðurmaktadýr. Bu teknik planlama, yürürlükteki mevzuatýmýzda ÇED süreci olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Kýyýlarda "korumacýlýk-yatýrým" ikilemi sadece ülkemizde deðil, dünyada da evrensel boyutta tartýþma konusudur. Altýnova Tersanesi, kalkýnma açýsýndan büyük öneme sahip olmasýna karþýlýk, doða ile dengeli olup olmadýðý tartýþmalý bir tesistir. Kýyý alanlarýndaki yanlýþ geliþmelerin ve alan kullanýmlarýnýn ve bunlarýn yol açtýðý kullaným çeliþkilerinin, bir yandan uzun dönemdeki ekonomik geliþmeyi olumsuz etkilediði, diðer yandan doðal kaynaklara, çevresel ve kültürel deðerlere zarar verdiði bir gerçektir. Bir taraftan yeni iþ sahasý yaratýlýrken, diðer taraftan yenilenemeyen bir doðal kaynak olan tarým topraklarýnýn yok edilmesi gözardý edilmektedir. Tersane yapýmý, gerektirdiði altyapý ve yan sanayi ile birlikte, bu eþsiz zenginliðin sonsuza deðin yok olmasýna yol açacaktýr. Oysa yörede, verimli tarým topraklarýnýn kaybýna neden olmaksýzýn, sözkonusu sektörümüzü geliþtirici önemli bir potansiyel vardýr. Birtakým siyasal hesaplarýn ve çýkar bölüþümü olasýlýklarýnýn, planlanan alanýn seçiminde rol oynadýðýna inanmak istemiyoruz. Tüm bu gerekçelerle; Yalova-Altýnova-Subaþý ve çevresinde kurulmasý planlanan tersaneye iliþkin karar yeniden deðerlendirilmeli ve verimli tarým topraklarý yerine, dolgu gerektirmeyen yeterli derinliðe sahip daha uygun bir alan seçilmelidir. Nitekim, yanlýþ yer seçimi kararlarýna en son örnek, Ýzmir- Sasalý Beldesi Çamaltý Tuzlasý'na yapýlacak liman kararýydý. Çevre ve Orman Bakanlýðý, Ýzmir Körfezi Konteyner Terminali adý altýnda Ada Lima yapýlmasý projesini baþlamadan durdurmuþtur. Hem Yalova-Altýnova örneði, hem de yapýmý düþünülen diðer tersanelerin yer seçimi ölçütlerinde, alanýn doðal, kültürel, ekonomik ve çevresel zenginliklerinin de çok titiz biçimde deðerlendirilmesi gerektiðini düþünen ODA'mýzýn, kalýcý çözüm önerileri þunlardýr: 1. Yer seçimi aþamasýnda tek tek ilgili kuruluþlardan görüþ almak yerine, "organize sanayi bölgeleri" seçiminde olduðu üzere, tüm taraflarýn katýldýðý kurullarýn yetkilendirilmesi yoluna gidilmelidir. 2. Tersane yer seçimi konusunda var olan yasal boþluk hýzla doldurulmalýdýr. 3. Ýl düzeyinde hazýrlanmakta olan Çevre Düzeni Planlarýnda tarým arazilerinin korunmasý konusuna önem ve öncelik verilmelidir. 4. Kýyýlarýmýzý özelleþtirici süreçler derhal durdurulmalýdýr. ODA'mýz kuþkusuz bu konunun takipçisi olmayý sürdürecektir. Gerek duyulduðunda her türlü katkýda bulunmayý da görev saymaktadýr." Konu ile ilgili olarak ODA mýzýn 27 Eylül 2004 tarihinde yaptýðý Basýn Açýklamasý ný, ilerleyen sayfalarýmýzda bulabilirsiniz. 10

11 ETKÝNLÝKLER "AGROTEC 2004" TARIM T FUARI 2-5 Eylül 2004 ODA'mýz 2-5 Eylül 2004 tarihlerinde Altýnpark Fuar Alanýnda düzenlenen 8. Uluslararasý Tarým Fuarý "AGROTEC 2004"te stant açtý. ODA'mýz faaliyetlerinin ve yayýnlarýnýn tanýtýmýný yaptýðýmýz standýmýzý Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sami GÜÇLÜ ve diðer bakanlýk yetkilileri, özel sektör temsilcileri, çok sayýda meslektaþýmýz, çiftçi, tarým sektörü çalýþaný ve ilgililer ziyaret etti. ATO'DA TOPLANTI 2 Eylül 2004 Ankara Tabip Odasý'nda, "Son dönemde uygulanan politikalarýn halkýn saðlýk hizmetlerinden yararlanmasý ve saðlýk alanýna etkileri"ne iliþkin olarak 2 Eylül 2004 tarihinde düzenlenen toplantýya, ODA'mýz adýna Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Servet KEFÝ katýldý. Toplantýda, ülkenin bir yol ayrýmýnda olduðu ve hükümetin yurttaþý müþterine yerine koyduðu saptamasý yapýlarak, çalýþmanýn toplumun bütününe yayýlmasý ve tarým alanýnda yapýlanlarýn saðlýða etkisinin anlatýlmasý önerileri getirildi. GIDA MADDELERÝ DIÞ TÝCARET YÖNETMELÝÐÝ 3 Eylül 2005 Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Yasa'ya dayanýlarak hazýrlanan "Gýda Maddeleri ve Gýda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Ýthalat ve Ýhracatýnda Yapýlacak Kontrol ve Denetimlere Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik" Taslaðý, 3 Eylül 2004 tarihinde Ýhracatçý Birlikleri'ndeki toplantýyla görüþe açýldý. Toplantýya, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN katýldý. "DTÖ TAAHHÜTLERÝ KARÞISINDA TÜRKÝYE" TOPLANTISI 13 Eylül 2004 TEMA tarafýndan 13 Eylül 2004 tarihinde Ýstanbul da düzenlenen "DTÖ, Son Geliþmeler ve Türk Tarihine Etkisi" konulu toplantýya, ODA Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN katýlarak bir sunu yaptý. Taþdöðen konuyla ilgili ODA'mýz görüþlerini aktararak, sorularý yanýtladý. 11

12 ETKÝNLÝKLER ANKARA TARIM DANIÞMANLARI EÐÝTÝM TOPLANTISI Eylül 2004 Gaziantep'te Nisan 2004'te gerçekleþtirilen 39. Dönem I. Danýþma Kurulu Toplantýsý'nda, "Tarýmsal Danýþmanlýk Hizmetleri, '1000 Tarým Gönüllüsü' Uygulamalarýnýn Deðerlendirilmesi" baþlýðý altýnda projede görev alan meslektaþlarýmýza destek verilmesi, tarým danýþmanlarýyla düzenli toplantýlar yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu doðrultuda, Teþkilatlandýrma ve Destekleme Genel Müdürlüðü (TEDGEM) ziyaret edilerek, görüþmeler yapýldý. Tüm tarým danýþmanlarýnýn telefon numaralarý, görev yaptýklarý illerdeki ODA örgütlerine iletildi. Genel Merkez tarafýndan planlanan ve Ankara ile Kýrklareli ilinde görev yapan meslektaþlarýmýzý kapsayan "Eðitim Toplantýsý", Eylül 2004 tarihlerinde ODA mýzda ve Tarým Alet ve Makinalarý Test Merkezi Müdürlüðü'nde yapýldý. Toplantý, ODA mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, TEDGEM Genel Müdür Yardýmcýsý Ýrfan DÝLSÝZ ve Yayýn Daire Baþkaný Ayþegül AKIN'ýn açýþ konuþmalarýyla baþladý. Danýþmanlarýmýzýn istekleri doðrultusunda, AÜZF öðretim üyeleri, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý yetkilileri ve Odamýz üyelerince teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Etkinlikte, "Toprak Tahlili, Toprak Islahý ve Gübreleme", "Hayvan Yetiþtirme, Hayvan Besleme, Hayvan Hastalýklarý", "Tahýllar, Baklagiller ve Yem Bitkileri Üretim Teknikleri, Alternatif Ürünler", "Asma ve Meyvelerde Budama ve Aþýlama; Organik Ürün Üretim ve Pazarlamasý" ve "Hububat, Bað ve Meyve Hastalýk ve Zararlýlarý, Zirai Mücadele Uygulamalarý; Ekim-Dikim Ýlaç ve Hasat Ekipmanlarý Kalibrasyon Ayarlarý" konularý deðerlendirildi. Önümüzdeki aylarda, benzer eðitim programýna devam edilerek, meslektaþlarýmýzýn mesleki yeterlilik konusunda desteklenmesi sürdürülecektir. TARIM-ORMANCILIK-GIDA-ÇEVRE PLATFORMU TOPLANTISI 15 Eylül 2004 Tarým-Ormancýlýk-Gýda-Çevre Platformu 15 Eylül 2004 tarihinde Odamýzda bir toplantý gerçekleþtirdi. 11 Temmuz 2004 tarihindeki basýn toplantýsýyla kuruluþunu ilan eden Platformun bu toplantýsýnda, katýlýmcý kuruluþlarýn temsilcileri, ülke gündemine de koþut olarak önümüzdeki dönem çalýþma programýný belirlemek üzere görüþ alýþveriþi yapýldý. Toplantýda, ayrýca Platform sekreteryasýnýn ODA mýz tarafýndan yürütülmesinin devamýna karar verildi. 12

13 ETKÝNLÝKLER AMASRA GEZÝSÝ 25 Eylül 2004 "Güz Etkinlikleri 2004" kapsamýnda düzenlenen Amasra Gezisi, 25 Eylül 2004'te gerçekleþtirildi. Gezi, katýlýmcýlardan büyük beðeni gördü. TARIMCILAR BEYPAZARI'NDA 4 Aralýk 2004 Ankara'nýn Beypazarý Ýlçesi'ne 4 Aralýk 2004 tarihinde düzenlenen gezi, tarýmcýlardan büyük ilgi gördü. Geziye katýlan tarýmcýlar, tarihi konakta sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Taþ Mektep'te öðle yemeði yediler. Beypazarý gezisi, ilçedeki Hýdýrlýk Tepesi, Örnek Müze Evi, Ýnözü Vadisi, Kilim Atölyesi ve Maden Suyu Fabrikasý'na gidilmesinin ardýndan sona erdi. ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLAN- TISI 18 Eylül 2004 Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý, 18 Eylül ve 6 Kasým 2004 tarihlerinde ODA mýzda gerçekleþtirildi. Toplantýlarda, ODA mýz çalýþmalarý hakkýnda Ýþ Yeri Temsilcilerimiz bilgilendirildi, görüþ alýþveriþinde bulunuldu ve üyelerimizin ODA mýzdan beklentileri dile getirildi. 13

14 ETKÝNLÝKLER TMMOB YÖNETÝM KURULU ODA'MIZI ZÝYARET ETTÝ 21 Eylül 2004 TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný ve Üyeleri, 21 Eylül 2004 günü ODA'mýzý ziyaret ettiler. Yapýlan görüþmelerde, Mühendislik Dekanlarý Konseyi toplantýsýna Ziraat Fakültesi dekanlarýnýn alýnmamasý deðerlendirilerek, TMMOB'nin bu konuda gerekli giriþimlerde bulunmasý kararý alýndý. Ayrýca, Ziraat Mühendisleri ODASI "Ana Yönetmeliði" çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý benimsendi. Bu yýl bir "Toprak Reformu Sempozyumu" yapýlmasý da, görüþmelerde ele alýndý. ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ TOPLANTISI 5 Ekim 2004 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Öðrenci Temsilciliði, 5 Ekim 2004 Salý günü ODA'mýzda ilk toplantýsýný yaptý. Öðrenci Temsilci Yardýmcýsý Baþak ÝÞKUR'un yönetimindeki toplantýya, ODA'mýz II. Baþkaný Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyesi Þule YILDIRIM da katýldý. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði toplantýda, ODA'mýz hakkýnda öðrencilere bilgi verildi, gerçekleþtirilmesi planlanan çalýþmalarla ilgili açýklamalar yapýldý ve ODA'mýza iliþkin sorular yanýtlandýrýldý. Öðrencilerin ODA'mýzdan beklentileri ve bunlara yönelik yapýlacak çalýþmalar hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Öðrenci Temsilciliðimiz, düzenli olarak toplantýlarýna devam etmekte ve oluþturduklarý komisyonlar ile çeþitli etkinlikler gerçekleþtirmektedir. II. TARIM T ÞURASI II. Tarým Þurasý, 29/30 Kasým-1 Aralýk 2004 tarihlerinde Ankara'da toplandý. Komisyonlarýn ürettikleri raporlar üzerinden çalýþmalarýný tamamlayan Þura'da, ODA'mýz, tüm komisyonlara üye verdi. "Tarýmsal Yapýda Deðiþme ve Geliþmeler" baþlýklý II. Komisyonun Baþkanlýðýný, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN yaptý. Þura'nýn Sonuç Bildirgesi'nde ve raporlarýnda dile getirilen konular, I. Tarým Þurasý'nda olduðu gibi kaðýt üzerinde kalmamalýdýr. IMF-Dünya Bankasý odaklý politikalar yerine, bu ülkenin uzmanlarýnca hazýrlanan politika önerilerinin yaþama geçirilmesi gerekmektedir. TÜRK SANAT T MÜZÝÐÝ KOROSU ÇALIÞMALARINA BAÞLADI 11 Ekim 2004 Ziraat Mühendisleri Odasý Türk Sanat Müziði Korosu 11 Ekim 2004 Pazartesi günü ODA'mýz Toplantý Salonu'nda çalýþmalarýna baþladý. 14

15 ETKÝNLÝKLER "FRIENDS OF THE EARTH EUROPE" ORGANÝZASYONU TEMSÝLCÝLERÝ ODAMIZI ZÝYARET ETTÝ - 13 Ekim 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan Günaydýn, 13 Ekim 2004 günü, "Friends of the Earth Europe" organizas-yonu kapsamýnda ODA'mýzý ziyaret eden Geert RITSEMA ve Carmen OLMEDO ile görüþtü. Ziyarette, genetiði deðiþtirilmiþ organizmalarýn Türkiye'ye giriþi ve satýþý ile ülke üzerine sosyoekonomik etkileri konusunda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 50. YILINDA TMMOB ÖRGÜTLÜLÜÐÜ FORUMU 23 Ekim 2004 "CUMHURÝYET KAZANACAK" PANELÝ 30 Ekim 2004 Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleþtirilen "Cumhuriyet Kazanacak" paneline konuþmacý olarak ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, A.Ü.S.B.F. öðretim üyeleri Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER ve Prof. Dr. Sina AKÞÝN ve Cumhuriyetçi Kadýnlar Derneði Baþkaný Þenal Saruhan katýldý. Paneli Ýlter ERTUÐRUL yönetti. 50. Yýlýnda TMMOB Örgütlülüðü Forumu, 23 Ekim 2004 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleþtirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI'nýn yönettiði panelde, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve TMMOB'a baðlý ODA Baþkanlarý konuþma yaparak TMMOB Örgütlülüðü açýsýndan süreci deðerlendirdiler. 15

16 ETKÝNLÝKLER "KÖY HÝZMETLERÝ GERÇEÐÝ" FORUMU 4 Kasým 2004 Türk Mühendis ve Mimarlar Odalarý Birliði'nin (TMMOB) düzenlediði, "Mühendis ve Mimar Çalýþanlarý Gözüyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü Gerçeði" Forumu, 4 Kasým Perþembe günü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü (KHGM) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. ODA mýzýn TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki remzi SUÝÇMEZ in organize ettiði forumu, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI yönetti. Forumda, KHGM'nin Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ve sonradan ayrý bir yasa ile kapatýlmasý konusu her yönüyle tartýþýldý. ÖÐRENCÝLERDEN ODAMIZA ZÝYARET 3 Kasým 2004 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim 3/A sýnýfý öðrencileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðretim üyesi Doç Dr. Bülent GÜLÇUBUK ile beraber 03 Kasým 2004 Çarþamba günü ODA mýzý ziyaret etti. Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hamdi ARPA öðrencilere, ODA faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. TBMM KOMÝSYON ON TOPLANTILARI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün Kaldýrýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý" ile ilgili gündemle toplanan TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplantýlarýna katýlarak, ODA'mýz görüþlerini aktardý. ODA'mýz Baþkaný Günaydýn, TBMM'de ayrýca "Organik Tarým Kanunu Tasarýsý", "Tarýmsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarýsý", "Tohumculuk Kanunu Tasarýsý" ve "Tarým Ürüneri Lisanslý Depoculuk Kanunu Tasarýsý"nýn görüþüldüðü Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu toplantýlarýna katýldý. ÜNÝVERSÝTE ZÝYARETLERÝ *ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 2. Baþkan Dr. Turhan TUNCER ve Yönetim Kurulu üyeleri Özden GÜNGÖR, Hamdi ARPA ve Þule YILDIRIM, 3 Aralýk 2004 tarihinde, görevine yeni atanmasý nedeniyle Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ'u ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu üyelerimiz, ODA'mýz önceki dönem Baþkaný da olan TALUÐ'a görevinde baþarýlar dilediler. *ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve ODA'mýz önceki dönem baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN, 8 Aralýk 2004 tarihinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin KESÝCÝ'ye bir kutlama ziyaretinde bulundular. 16

17 ETKÝNLÝKLER "SOSYAL DEVLET, SOSYAL ADALET" MÝTÝNGÝ 20 Kasým 2004 Emek Platformu tarafýndan SSK Saðlýk Kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý'na devrine ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün kapatýlmasýna karþý, Türkiye'nin her tarafýndan gelen katýlýmcýlarla, 20 Kasým 2004 Cumartesi günü Ankara'da bir miting düzenlendi. ODA'mýzýn da yer aldýðý "Sosyal Devlet, Sosyal Adalet" mitingi yoðun bir katýlým ve coþkuyla gerçekleþtirildi. "AB TÜRKÝYE TARIMINI T NASIL ETKÝLER?" 11 Aralýk 2004 ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 11 Aralýk 2004 günü, BCP Genel Merkezi'nde "AB Türkiye Tarýmýný Nasýl Etkiler?" konulu bir konferans verdi. "AB ve TARIM" T PANELÝP 21 Aralýk 2004 ZMO Öðrenci Temsilciliði tarafýndan, 21 Aralýk 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, "AB ve Tarým" konulu bir panel düzenlendi. Oturum Baþkanlýðýný A.Ü.Z.F. Tarým Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN'ýn yaptýðý panele konuþmacý olarak ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ýktisatçý Mesut ODMAN ve Öðrenci Temsilciliði adýna Baþak ÝÞKUR katýldý. 17

18 ETKÝNLÝKLER "AB ÝLERLEME RAPORU'NUN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ" PANELÝ ODTÜ - 25 Kasým 2004 Oda Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 25 Kasým Perþembe günü Orta Doðu Öðretim Elemanlarý Derneði'nin düzenlediði, Avrupa Birliði (AB) Komisyonu Ýlerleme Raporu'nun deðerlendirilmesine iliþkin Panel e katýldý. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapýlan toplantýda, konuþmacý olarak ayrýca CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur ÖYMEN, Ý.Ü Ýktisat Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Türkel MÝNÝBAÞ ve A.Ü Kamu Yönetimi Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER yer aldý. Görsel Basýnda Odamýz TRT: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 28 Ekim 2004 Perþembe sabahý, GAP TV'de yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýna katýlarak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün kapatýlmasýna yönelik Kanun Tasarýsý hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. Programa, AKP Milletvekili ve TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Vahit KÝRÝÞÇÝ de konuk oldu. GAP TV'de 29 Ekim 2004 Cuma sabahý yayýnlanan ve "Cumhuriyet ve Türkiye Tarýmý" konusunun iþlendiði "Bu Topraðýn Sesi" programýna da, önceki ODA Baþkanýmýz Prof. Dr. Gürol ERGÝN ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ katýldý. ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 1 Kasým 2004 Pazartesi günü, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun canlý yayýnýna katýlarak, tarým sektörü ile ilgili son geliþmeleri deðerlendirdi. GÜNAYDIN, GAP TV'de 22 Kasým 2004 günü yayýmlanan "Bu Topraðýn Sesi" programýnda da "Lisanslý Depoculuk Yasa Tasarýsý" hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. Programa ayrýca, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdür Yardýmcýsý Cezmi GÜR ve Toprak Mahsülleri Ofisi Hukuk Müþaviri Vekili Berrin EKMEKÇÝ katýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN 30 Kasým 2004 Salý günü TRT-1 de katýldýðý "Büyüteç" programýnda, "AB Sürecinin Tarým Sektörüne Etkileri"ni anlattý. Programýn diðer katýlýmcýlarý ise; Prof. Dr. Ahmet ALTAN ve ODTÜ Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Halis AKDER oldular. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN de, 18 Kasým 2004 Perþembe günü TRT-3'de yayýnlanan "Et Ýthalatý Konusunda Avrupa Birliði'nin Baskýlarý" konusunun iþlendiði "Bu Topraðýn Sesi" programýna katýlarak ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ODA'mýz Tarým Politikalarý Komisyonu Üyesi Ergin ÖZÜGÜR, 6 Eylül 2004 Pazartesi günü GAP TV'de yayýnlanan programa katýlarak Doðrudan Gelir Desteði uygulamalarýna iliþkin ODA'mýz görüþlerini sundu. TV 8: ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 28 Ekim 2004 Perþembe günü, TV 8'in yayýnýna katýlarak "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. NTV: ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 10 Aralýk 2004 Cuma günü, NTV'de yayýnlanan "Günlük Hayat" programýna konuk olarak Ekolojik Tarým konusunda ODA'mýzýn görüþlerini paylaþtý. Kanal B: ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Gýda Mühendisleri ODASI Baþkaný Petek ATAMAN, Veteriner Hekimler Derneði Baþkaný Ýsmail Hakký KORKUT, TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Ramazan CANHÝLAL ve Daire Baþkaný Musa ARIK, Kanal B Televizyonu'nda, 21 Kasým 2004 günü yayýnlanan programa katýlarak, "Hormon ve Pestisit kullanýmý" ile ilgili görüþlerini açýkladýlar. ODA'mýz Toprak ve Su Kaynaklarý Komisyonu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ de, 6 Ekim 2004 tarihinde Kanal B'ye canlý yayýn konuðu olarak, Yalova- Altýnova-Subaþý yöresinde kurulmasý planlanan tersane hakkýnda ODA'mýz görüþlerini sundu. Ayrýca tarýmýn genel sorunlarý ve yabancýlara arazi satýþýnýn sakýncalarý konusunda da kamuoyunu bilgilendiren açýklamalar yaparak, sorularý yanýtladý. AL-ALAM TV: Ýran Televizyonu AL- ALAM TV, 28 Ekim 2004 tarihinde ODA'mýzý ziyaret ederek, Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar hakkýnda ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile röportaj yaptý. Samanyolu TV: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN 13 Ekim 2004 tarihinde Samanyolu TV de yayýnlanan "Merhaba Yenigün" programýna katýlarak "Ýlerleme Rap oru ve Tarým Ýliþkisi" hakkýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. TV5: ABD Elçisi EDELMAN'ýn Tarým ve Köyiþleri Bakaný'ný ziyaret ederek pirinçte ithalat kotalarý, et ve canlý hayvanda ithalat yasaðý uygulamalarýna son verilmesine iliþkin istemleri, ODA Baþkaný'mýz tarafýndan 21 Eylül 2004 tarihinde TV5'e deðerlendirildi. 18

19 ETKÝNLÝKLER Yazýlý Basýnda Odamýz AB ADAYLIK SÜRECÝNDE TARIMA PARA YAÐACAK BEKLENTÝSÝ HAYAL-CUMHURÝYET DOÐAYA DÖNELÝM CEBÝMÝZ DOLSUN - AKÞAM TARIMDA AB ÝLE REKABET ÝÇÝN 20 MÝLYAR DOLARA ÝHTÝYACIMIZ VAR - DÜNYA BÝYOGÜVENLÝK ADINA - CUMHURÝYET CANAVAR DOMATES ANKARA'DA - CUMHURÝYET MISIRDA KARANLIK TABLO - CUMHURÝYET ZÝRAATÇILAR: GDO ÜRETÝMÝ VE ÝTHALATI YASAKLANSIN - DÜNYA KÖY HÝZMETLERÝ'NÝN DEVRÝ HÝZMET AKSATIR - REFERANS BEBEKLER DE TEHDÝT ALTINDA - AKÞAM AB'NÝN TÜRKÝYE'DE TARIMI YOK ETME KRÝTERLERÝ DEVREYE GÝRÝYOR - ÝÞÇÝ-KÖYLÜ YABANCILARA TOPRAK SATIÞI GIDADA TARTIÞMA YARATTI - DÜNYA GIDA YETERLÝLÝÐÝMÝZDE TEHLÝKE ARTIYOR - EVRENSEL TARIM SEKTÖRÜNDE AB ÜYELÝÐÝ TARTIÞILIYOR - MÝLLÝYET TARIMA AB KILIFI HAZIR - EVRENSEL GIDAMIZI ÝTHAL EDÝYORUZ - BÝRGÜN MÜZAKERELERDE TARIM DOSYASI KAPANMAZ - RADÝKAL AB, TARIM DOSYASINI AÇACAK VE KAPATMAYACAK - MÝLLÝYET TARIMA DA KRÝTER - CUMHURÝYET TARIM TEÐET GEÇÝLDÝ - CUMHURÝYET SADULLAH USUMÝ'YÝ ANARKEN TARIMI HATIRLAMAK -DÜNYA SADULLAH USUMÝ ANILIYOR - CUMHURÝYET ABD ETÝ KULLANIP PÝRÝNCÝNE PAZAR ARIYOR - REFERANS NÝMET DEÐÝL, TEHLÝKE - RADÝKAL TÜRKÝYE TARIM MÜZAKERELERÝNE NASIL HAZIRLANIYOR? - DÜNYA TARIM TÝCERETÝNÝN LÝBERALÝZASYONU KÝMÝN ÝÞÝNE YARIYOR? - CUMHURÝYET BAKARSAN BAÐ BAKMAZSAN DAÐ OLUR!.. - SABAH MESLEKÝ DÝSÝPLÝN UYGULAMALARI ODA'mýz dönem içerisinde, mesleki disiplin uygulamalarýna aykýrý hareket eden iki üyemiz hakkýnda disiplin soruþturmasý süreci baþlatmýþtýr. Bu doðrultuda; 1- ODA'mýzca belirlenen mesai saatine uymamakta direnen bir üyemize, ODA'mýz Onur Kurulu'nca hafif para cezasý verilmiþ ve ceza uygulanmýþtýr. 2- ODA'mýza üye olmadan özel mesleki faaliyette bulunan bir meslektaþýmýz hakkýnda ODA'mýz Onur Kurulu tarafýndan verilen aðýr para cezasý, TMMOB Yüksek Onur Kurulu'nca da onaylanmýþtýr. Ceza uygulama aþamasýndadýr. 19

20 ÖZLÜK HAKLARIMIZ ARIMIZ AÝTM YÖNETMELÝÐÝ ODA mýz, 7472 Sayýlý Ziraat Yüksek Mühendisliði Hakkýnda Yasa ve bu yasaya dayanýlarak çýkarýlan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine Ýliþkin Tüzük ile çeliþki içinde bulunan Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý Yönetmeliði (AÝTM) hakkýnda, 3 Mart 2004 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'na bir yazý yazdý. AÝTM Yönetmeliði'ndeki hükümlerin günün koþullarýna uygun hale getirilmesi yönündeki çalýþmalar kapsamýnda, ODA istemlerinin de gözönüne alýnarak, çeliþkilerin giderilmesini istedi. ODA mýzýn yazýsý ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Altýnsoy'un verdiði yanýt þöyle: T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI Sanayi Genel Müdürlüðü (AÝTM Þube Müdürlüðü) Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý (AÝTM) Yönetmeliðinde ziraat mühendislerinin yetkilerine iliþkin istemlerimizi bildirir ilgi (a) yazýmýza cevaben aldýðýmýz ilgi (b) yazýnýzda, "ziraat mühendislerinin traktör ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yetkili mühendis olarak çalýþabilmeleri" hususunun AÝTM Yönetmelik çalýþmalarý çerçevesinde deðerlendirileceði belirtilmiþtir. Ýzleyen süreçte ODA'mýza iletilen AÝTM Yönetmelik Taslaðý incelenmiþ ve ilgi (c) yazýmýzda, Taslaða iliþkin ODA'mýzýn somut görüþleri, Bakanlýðýnýza iletilmiþtir. Bu baðlamda, Yönetmelik deðiþikliðine iliþkin taslaðýn 7 (f) maddesinde yer alan; "Tarým ve ormancýlýk traktörleri ile römorklarý, tarým makineleri dalýnda eðitim görmüþ ziraat mühendisleri tarafýndan yapýlabilir. Yetkili mühendisler, imalatçý firmanýn personeli veya Makine Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr" hükmü ile ilgili olarak, çalýþma alaný açýsýndan istemimizin yerine getirilmiþ bulunduðu, bununla beraber, ziraat mühendislerinin ancak Ziraat Mühendisleri Odasý'ndan Büro Tescil Belgesi alabilmeleri mümkün olduðundan, maddenin son cümlesinin aþaðýdaki þekilde düzenlenmesi yararlý olacaðý belirtilmiþtir; Yetkili mühendisler, imalatçý firmanýn personeli veya Makine Mühendisleri Odasý ya da Ziraat Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr" Bu kez ilgi (d) elektronik iletiniz ekinde alýnan Yönetmelik Taslaðý'nýn son þeklinde ise, yazýþmalara konu alanýn, 7 inci maddenin (f) fýkrasýnýn ikinci paragrafýnda, aþaðýdaki þekilde düzenlendiði görülmüþtür; "Tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için ise baþvurular, makine mühendisleri yaný sýra tarým makineleri dalýnda eðitim görmüþ, Bakanlýk veya Bakanlýk adýna görevlendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yetki belgesi verilmiþ ziraat mühendisleri tarafýndan da yapýlabilir. Bu durumda, yetkili ziraat mühendisleri, imalatçý firmanýn personeli veya Ziraat Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr ". Öncelikle Bakanlýðýnýza, iletiþime açýk tavrý nedeniyle ODA'mýz adýna teþekkürlerimizi sunmayý bir borç bilirim. Gerçekleþtirilen düzenleme, ilgi (a) ve (c) yazýlarýmýzda çerçevesi çizilen üst mevzuat hükümlerine, eskiye oranla çok daha fazla uyarlýlýk taþýmaktadýr. Bununla birlikte, maddenin aþaðýdaki þekilde yazýmý, halen sürmekte olan bazý sorunlarý da tümüyle ortadan kaldýracak ve hukuki düzenlemeler hiyerarþisi ile uzmanlýk alanlarýna saygý açýsýndan sorunsuz bir düzenleme niteliði taþýyacaktýr; "Tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için ise baþvurular, tarým makineleri dalýnda eðitim görmüþ, Bakanlýk veya Bakanlýk adýna görevlendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yetki belgesi verilmiþ ziraat mühendisleri tarafýndan yapýlabilir. Bu durumda, yetkili ziraat mühendisleri, imalatçý firmanýn oda üyesi personeli veya Ziraat Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr ". Yönetmelik Taslaðý'nýn 7 inci maddesýnin (f) fýkrasýnýn ikinci paragrafýnýn, yukarýda belirtilen þekilde son kez düzeltilmesi istemiyle, çalýþmalarýnýzda baþarýlar ve kolaylýklar dilerim. Saygýlarýmla. T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI Sanayi Genel Müdürlüðü TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI Karanfil Sokak No: 28/12 Kýzýlay / ANKARA ÝLGÝ: tarih ve 318 sayýlý yazýnýz. Ýlgide kayýtlý yazýnýz incelenmiþtir. Bilindiði üzere, Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý Hakkýnda Yönetmeliði (AÝTM) trafiðe çýkan araçlarý kapsamakta olduðundan, sadece traktör ve bunlarýn römorklarý bahsi geçen yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmektedir. Tarým alet ve makinalarý ise bu yönetmelik kapsamýnda bulunmamaktadýr. Ziraat mühendislerinin traktör ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yetkili mühendis olarak çalýþabilmeleri ile ilgili talebiniz AÝTM Yönetmelik çalýþmalarýnda deðerlendirilecektir. Bilgilerinizi rica ederim. Abdullah ALTINSOY Bakan a. Sanayi Genel Müdür Yard. SONUÇ ALINDI ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL, MONTAJI YÖNETMELÝÐÝ nde ODA mýzýn ve meslektaþlarýmýzýn konu ile ilgili görev ve yetki alanýna uyarlý olacak deðiþiklik gerçekleþtirildi. Yönetmeliði 119 E/c maddesi eski hükmü þöyle idi; Projelerin çizim ve hesaplarý Makine Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik bürolarý tarafýndan yapýlýr. (LTT lere ait olanlar tarým makineleri dalýnda öðrenim görmüþ Ziraat Mühendisleri tarafýndan yapýlabilir.) Bu amaç ile Makine ve Ziraat Mühendislerinin Bakanlýktan veya Bakanlýðýn uygun gördüðü bir kuruluþtan Yetki Belgeleri almasý þarttýr. Anýlan Yönetmelik in, tarih, sayýlý Resmi gazete de yayýnlanan ilgili hükmü þöyle; Tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için ise baþvurular, makine mühendisleri yaný sýra, tarým makineleri dalýnda eðitim görmüþ Bakanlýk veya Bakanlýk adýna görevlendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yetki belgesi verilmiþ Ziraat Mühendisleri tarafýndan da yapýlabilir. Bu durumda yetkili Ziraat Mühendisleri, imalatçý firmanýn personeli veya Ziraat Mühendisleri Odasý Büro Tescil Belgesi Sahibi Serbest Mühendislik ve Müþavirlik Bürosu personeli olacaktýr. ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLE DUYURULUR. 20

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR V E Þ E H Ý R P L A N C I L A R I KU R U LTAY I SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı