AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ M A L A R H I Z temsilcisi, çeþitli bakanlýklar adýna ihaleleri takip eden KAZANDI personel, ticaret odasý ve sanayi odasý temsilcileri Maliye Bakanlýðý ve Devlet Planlama Örgütü katýlýmý katýldý. AB ile uyumlu hale gelmesi amacýyla ile AB finans uzmanlarýnýn desteðiyle yürütülen Kamu deðiþtirilmekte olan Devlet Ýhale Tüzüðü'nün Harcamalarý Yönetimi alanýndaki faaliyetler 8-12 ve getireceði uygulamalar hakkýnda ihalelerle ilgili Þubat tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen bir dizi taraflarýn bilgilendirilmesi süreci öncesinde çalýþma ile hýz kazandý. 2 hafta boyunca devam eden gerçekleþtirilen görüþ alýþveriþi, ilerleyen günler de toplantýlar kapsamýnda Hazine ve Muhasebe Dairesi ile davam edecek. çalýþma esaslarýnýn yapýlandýrýlmasý, nakit akýþlarýnýn raporlanmasýnýn geliþtirilmesi, Bütçe Dairesi ile bütçe S A Ð L I Ð I N K O R U N M A S I A L A N I N D A rehberi hazýrlanmasý, bütçe rehberi ve bütçe BULAÞICI HASTALIKLAR VE TÜTÜN performans göstergeleri alanlarýnda AB uzmanlarý ile Ü R Ü N L E R Ý N Ý N Z A R A R L A R I N D A N etkin çalýþmalar yapýldý. Kamu maliyesi süreçlerinin K O R U N M A K O N U L A R I Ý L E Ý L G Ý L Ý reformu olarak da nitelendirilen çalýþmalar sonucunda ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR baþta Maliye Bakanlýðý olmak üzere diðer Saðlýðýn Korunmasý konusu Bakanlýlýklarýn daha tutarlý bütçe tahminlerine çerçevesinde yürütülen dört ulaþmasý, devlet bütçesinin tasarrufu ve tutarlý kamu öncelikli alandan iki tanesinde politikalarýnýn hayata geçirilmesine yönelik olarak Þubat ayý içerisinde çalýþma devlet bütçesinde yeterli düzeyde kaynak gerçekleþtirildi. Ýlk olarak, 10 ve 11 b u l u n d u r u l m a s ý n ý n m ü m k ü n k ý l ý n m a s ý Þubat 2010 tarihlerinde 44/2008 amaçlanmaktadýr. s a y ý l ý T ü t ü n Ü r ü n l e r i n i n Zararlarýndan Korunma ve Denetim Yasasý A B ' Y E U Y U M L U D E V L E T Ý H A L E kapsamýndaki tütün kontrollerinden sorumlu TÜZÜÐÜ'NÜN GETÝRECEÐÝ UYGULAMALAR müfettiþlere yönelik eðitim düzenlenerek, yasa ÝLGÝLÝ KESÝMLERE AKTARILDI uygulanmaya baþlamasýndan itibaren yapýlan Kamu Ýhale alanýnda Merkezi Ýhale Komisyonu ve AB denetimlerle ilgili uzmana bilgi verildi. Ayrýca, söz uzmanlarýyla ortaklaþa hazýrlanan Proje Uygulama konusu yasa temel alýnarak hazýrlanmýþ olan boþluk Planý çerçevesinde gerçekleþtirilen uzman ziyaretleri analizi raporu çalýþma grubu ile beraber 8-12 Þubat tarihlerinde devam etti. Ziyaret kapsamýnda deðerlendirilerek, yapýlmasý öngörülen yasal KKTC'de kamuya yönelik mal ve hizmet alýmlarýnda deðiþikliklere iliþkin uzmanýn görüþleri tartýþýldý. izlenen ihale yöntemlerinin kamuoyu, bakanlýklar, Bulaþýcý Hastalýklar konusu ile ilgili ise Þubat tedarikçiler ve sivil toplum dahil ilgili tüm ticari tarihlerinde gerçekleþtirilen üç günlük çalýþmada, bu taraflarýn mevcut ihale alandaki AB hukuku ile ilgili genel bilgilendirme süreciyle ilgili görüþlerinin yapýldý ve ilgili AB mevzuatýna iliþkin çalýþma grubuna a l ý n m a s ý a m a ç l a n d ý. detaylý bilgi verildi. Bu çalýþmalar sonrasýnda, bulaþýcý T o p l a n t ý l a r a M Ý K hastalýklar konusunda uygulanmakta olan mevcut Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 sistemle ilgili yerinde inceleme yapýlmasý için yarým ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝR ÇALIÞTAY günlük bir süre ayrýlarak saha incelemesi yapýldý. Ýlk DÜZENLENDÝ olarak Saðlýk Bakanlýðý bünyesindeki bulaþýcý 9-11 Þubat 2010 tarihleri arasýnda Tüketicinin ve hastalýklarla ilgili otoritelerde ve Dr. Burhan Saðlýðýn Korunmasý kapsamýnda ele alýnan Ürün Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde bulaþýcý hastalýklar Güvenliði konusuna iliþkin bir çalýþtay düzenlendi. bölümünde iþlemlerin nasýl yapýldýðýna dair incelemeler Ýlgili AB mevzuatýna iliþkin yeni oluþturulmuþ olan yapýldý. Üç günlük çalýþma sonucunda, bir sonraki adým çalýþma grubunun bilgilendirilmesi amacýyla olarak Bulaþýcý Hastalýklarýn Taranmasý ve Kontrolü gerçekleþtirilen çalýþtayda, Genel Ürün Güvenliði Yasa Tasarýsýnýn ilgili AB mevzuatýna uyumlu bir þekilde Direktifi, Yeni Yaklaþým Direktifleri ile ilgili detaylý kaleme alýnma çalýþmalarýna baþlanmasý kararlaþtýrýldý. bilgi verildi ve piyasa gözetim konusuna iliþkin yasal çerçeve tartýþýldý. Söz konusu çalýþtay önümüzdeki ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ ALANINDA AB'YE günlerde bu alanda yürütülmesi öngörülen faaliyetler UYUMLU MEVZUAT HAZIRLIKLARINDA için iyi bir zemin oluþturdu. ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ KKTC'deki iþ yaþamýnýn daha HAYVAN SAÐLIÐI, HAYVAN REFAHI VE kaliteli, saðlýklý ve güvenli bir VETERÝNER HALK SAÐLIÐI ALANLARINDA o r t a m a t a þ ý n m a s ý i ç i n AB MEVZUATINA UYUM SAÐLANMASINA s ü r d ü r ü l e n ç a l ý þ m a l a r Y Ö N E L Ý K Ç A L I Þ M A L A R kapsamýnda Þubat GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ t a r i h l e r i a r a s ý n d a i þ Hayvan saðlýðý, hayvan refahý ve yerlerindeki mevcut iþ risklerinin analiz edilmesi ve veteriner halk saðlýðý alanlarýnda önlenmesine yönelik mevzuat hazýrlanmasý ile ilgili bir AB mevzuatýna uyum çalýþmalarý dizi çalýþmalar gerçekleþtirildi. 5 gün süren çalýþmalarda Ocak 2010 tarihinde 5 AB AB uzmanlarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili u z m a n ý n ý n k a t ý l ý m ý y l a AB mevzuatýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý gerçekleþtirilen bir dizi çalýþma yetkililerine tanýtmak suretiyle bakanlýk bünyesinde ile hýz kazandý. Oluþturulan çalýþma gruplarý ile devam eden mevzuat hazýrlama faaliyetlerine katký gerçekleþtirilen görüþmelerde, hayvan saðlýðý, refahý saðlandý. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýnda Çalýþma ve veteriner halk saðlýðý konularýnda mevcut durum Dairesi Müdürlüðü'nün hazýrlamakta olduðu tüzükler deðerlendirilerek bir yýl boyunca devam edecek geçtiðimiz sene yürürlüðe konan AB uyumlu Ýþ Saðlýðý faaliyetlerin öncelik sýralamalarý yeniden gözden ve Güvenliði Yasasý'na iþlevsellik kazandýrmayý geçirildi. Veteriner Dairesi Müdürü ile yapýlan amaçlamaktadýr. toplantýda, Brucella ve Tüberküloz Hastalýklarýnýn Kontrol ve Eradikasyonuna Ýliþkin Tüzüklerin öncelikli Þ Ý R K E T L E R H U K U K U A L A N I N D A K Ý faaliyetler kapsamýna alýnmalarý kararlaþtýrýldý. Taslak ÇALIÞMALAR DEÐERLENDÝRÝLDÝ Hayvan Refahý Yasasý'nýn tamamlanmasýnýn ardýndan Ocak 2010 tarihleri arasýnda Þirketler Hukuku Çiftlik Amaçlý Hayvanlarýn Korunmasýna ve alanýnda gerçekleþtirilen dört günlük çalýþma Hayvanlarýn Kesilmeleri veya Öldürülmeleri çerçevesinde, ilk olarak Resmi Kabz Memurluðu ve Esnasýnda Koruyucu Önlemlerin Alýnmasýna iliþkin Mukayyitlik Dairesi otomasyon projesi ile ilgili sunumlar ile Tüzük çalýþmalarýna yönelik hazýrlýklar deðerlendirmeler yapýlarak, bu proje için var olan baþlatýldý. Buna baðlý olarak bu alanda mevcut mevcut þartname tartýþýldý. Otomasyon projesine ek uygulamalar ve denetimler konusunda ayrý bir çalýþma olarak, Muhasebe Meslek Yasa tasarýsý ele alýndý ve yasa gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. tasarýsýnýn ikinci taslaðýna iliþkin uzman görüþleri Veteriner Halk Saðlýðý alanýnda ise, özellikle hayvansal deðerlendirildi. Yapýlan deðerlendirme sonucunda, yasa orijinli gýdalarýn hijyeni ve resmi denetimleri tasarýsý üzerinde yapýlmasý gerekli görülen deðiþiklikler konusunda 852/2004, 853/2004 ve 854/2004 sayýlý tartýþýldý ve gerekli düzenlemelerin çalýþma grubu Direktifler çerçevesinde görüþ alýþveriþinde bulunuldu. tarafýndan tamamlanýp, yasa tasarýsýna ve kavram Bu çerçevede, Taslak Veteriner Hizmetleri Yasasý ve belgesine son þekli verilerek yasallaþma sürecinin Taslak Hayvan Saðlýðý Yasasý gözden geçirildi. Bunun baþlatýlmasýna karar verildi. yanýnda uygulamaya yönelik olarak Çok Yýllý Ulusal Kontrol Planý hakkýnda bir sunum gerçekleþtirilerek Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Veteriner Dairesinin bu çerçevede yapacaðý kontroller tartýþýldý. Resmi denetimler çerçevesinde geleneksel üretim metodlarý, az miktarda üretilen ürünlerin iþlenmesi, ev yapýmý ürünler ve hayvanlarýn öldürülmesi esnasýnda geleneksel yöntemler konularýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. AB kurallarýnýn bu gibi konularda daha iyi anlaþýlabilmesi için ayrý bir çalýþma gerçekleþtirilmesi uygun görüldü. BÝTKÝ KARANTÝNASI VE BÝTKÝ SAÐLIÐI TASLAK YASASI HAZIRLANDI Bitki Saðlýðý alanýnda AB uzmanlarý ile Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðýnýn eþgüdümünde hazýrlanan bir yýllýk Proje Uygulama Planý kapsamýnda 5-15 Ocak tarihleri arasýnda Taslak Bitki Karantinasý ve Bitki Saðlýðý Yasasý'na yönelik bir çalýþma ziyareti gerçekleþtirildi. Bu çerçevede Taslak Bitki Karantina ve Bitki Yasasý üzerinde çalýþýlýrken ayný zamanda yasanýn uygulamasýna yönelik olarak ülkeye girecek olan karantinaya tabi tüm ürünleri teftiþ eden müfettiþlere saðlanacak olan eðitim ile ilgili bir plan üzerinde çalýþýldý. Bu alanda çalýþmalar 1-5 Mart 2010 tarihleri arasýnda yasanýn kavram belgesi ve uyum tablosunun gözden geçirilmesi ve sonlandýrýlmasý hedefi ile devam edecektir. TARIM VE KIRSAL KALKINMA ALANINDAKÝ AB UYUM ÇALIÞMALARI ÝVME KAZANDI Tarým ve Kýrsal Kalkýnma alanýnda planlanan uzman ziyaretleri Ocak 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn yapýsý, tarým politikalarý, doðrudan ödemeler ve kýrsal kalkýnma alanlarýnda oluþturulan çalýþma gruplarý ile toplantýlar gerçekleþtirildi. Ortak Tarým Politikasý kapsamýnda doðrudan ödemelerin nasýl yapýldýðý ve gelecekte nasýl þekil alacaðý konusu yanýnda diðer AB ülkeleri örnek alýnarak bu ülkelerin üyelik süreçleri ile ilgili sunumlar gerçekleþtirildi. Sunumlarýn ardýndan yasal hazýrlýk sürecinde alýnmasý gereken kararlar tartýþýlarak bu konuda ülkemizdeki mevcut yasalar, uygulamalar ve AB'deki yasalarýn ve uygulamalarýn karþýlaþtýrýlabilmesi için tablolarýn hazýrlanmasýna baþlandý. Yasal uyumun yaný sýra politika alanýnda genel bir ekonomik analiz için tarýma ayrýlan bütçenin ne þekilde daðýldýðýna bakýlarak, detaylý politika analizi yapýlabilmesi için gerekli olan önceliklerin ve önlemlerin belirlenmesine baþlandý. Kýrsal Kalkýnma alanýnda ise Kýrsal kalkýnma biriminin þu anki statüsü ve fonksiyonlarý analiz edilerek, birimin kapasitesinin artýrýmý için gereksinimler tanýmlandý. B A N K A C I L I K V E S Ý G O R T A C I L I K ALANLARINDA OCAK VE ÞUBAT AYLARINDA ÇALIÞMALAR GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Mali Hizmetler kapsamýndaki Sigortacýlýk alanýna iliþkin Ocak ayýnda gerçekleþtirilen çalýþmalarda, AB uzmaný tarafýndan Taslak Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasasý'nýn sigortacýlýk ile ilgili temel prensipleri ve AB mevzuatýna uyum yönünden incelenerek hazýrlanan deðerlendirmeler, Sigortacýlýk Çalýþma Grubu ve Para Kambiyo ve Ýnkiþaf Sandýðý Ýþleri Dairesi üst düzey yetkilileri ile paylaþýldý. Yapýlan çalýþmalar sonucunda taslak yasa ile AB mevzuatý arasýnda tespit edilen farklýlýklar, çalýþma grubu tarafýndan deðerlendirilerek yasanýn bu yönde deðiþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Taslak Yasanýn nihai þeklini almasýnýn ardýndan ilgili çalýþma grubunun, yasa altýnda çýkarýlacak tüzüklere yönelik çalýþmalara baþlamasý beklenmektedir. Mali Hizmetlerin bir diðer bacaðýný oluþturan Bankacýlýk alanýnda ise 9-12 Þubat 2010 tarihleri arasýnda AB Bankacýlýk uzmanlarý ile gerçekleþtirilen toplantýlarda daha önce ilgili çalýþma grubu tarafýndan hazýrlanan Taslak Bankacýlýk Yasasý ile Mevduat Sigortasý ve Ýstikrar Fonu Yasasý deðerlendirildi. Yapýlan deðerlendirmelerde, yasalarýn AB mevzuatý yönünden farklýlýklarý tespit edilerek, yasalarýn yeniden ele alýnmalarý kararlaþtýrýldý. KARA PARAYLA MÜCADELE ALANINDAKÝ GELÝÞMELER DEÐERLENDÝRÝLDÝ Kara Para ile Mücadele alanýnda Ocak 2010 tarihleri arasýnda bir dizi toplantý gerçekleþtirilmiþtir. AB uzmanlarý ile Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB), Kara Para Aklanmasýnýn Önlenmesi Kurulu ve Þans Oyunlarý Kurulu Baþkanýnýn katýlým gösterdiði ilk toplantýda, kara para ile mücadelede etkin rol oynayan her bir kurumun görev ve sorumluluklarýn ne þekilde olacaðý belirlenerek Kara Para Aklanmasýnýn Önlenmesi Kurulunun daha etkin çalýþabilmesi için bir risk kayýt sistemi oluþturuldu. AB uzmanlarý, daha sonraki temaslarýnda, kara para ile mücadele ile ilgili yasalarýn uygulayýcýlarý olan Polis Genel Müdürlüðü temsilcileri ve Baþsavcýlýk temsilcileri ile bir araya gelerek, kara para suçlarýnýn soruþturulup yargýya taþýnmasýnýn nasýl daha etkili hale getirilebileceðini ve uluslararasý bilgi paylaþýmýnda karþýlaþýlan güçlüklerin nasýl aþýlabileceðini görüþtüler. MABEB ile yapýlan bir diðer toplantýda, uzmanlar Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Yasasý'ný yeniden deðerlendirerek, yasal metnin Kara Paranýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Ýliþkin Mali Çalýþma Grubu (FATF) ve AB kriterleri açýsýndan herhangi bir eksiklik içermediðini teyit ettiler. Son olarak Þans Oyunlarý Yasasý'nýn uygulanmasýnda Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 karþýlaþabilecek sorunlarý anlamak ve eksikliklerin nasýl giderilebileceði yönünde tavsiyelerde bulunabilmek amacýyla kumarhane iþletmecileri ile bir araya gelen uzmanlar, Lefkoþa ve Girne'de bulunan kumarhanelerden bazýlarýný ziyaret ederek uygulamalarý yerinde gözlemlediler. MALÝ KONTROL ALANINDAKÝ ÇALIÞMALAR HIZ KAZANDI Mali Kontrol alanýnda çalýþmalarda bulunmak amacýyla Þubat ayý içerisinde ülkeye ziyaret gerçekleþtiren AB uzmanlarý, Maliye Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan Kamu Ýç Mali Kontrol (KÝMK) çalýþma grubuyla bir dizi toplantý gerçekleþtirdiler. Toplantýlarda, Mali Kontrol ile ilgili ülkemizde var olan yasal mevzuatýn tespiti yapýlarak bu alandaki AB mevzuatý ile olan farklýlýklarýn tespit edilmesine yönelik çalýþmalar baþlatýldý. Ayrýca, Slovenya ve Litvanya'da Kamu Ýç Mali Kontrole iliþkin mevcut uygulamalarýn bulunduðu bir tablo da çalýþma grubu üyeleri ile paylaþýldý. Bir yýl boyunca Mali Kontrol alanýnda teknik yardým sunacak olan uzmanlarýn, ülkemizdeki durumu daha iyi deðerlendirebilmeleri için Maliye Teftiþ Kurulu Yasasý'nýn iþleyiþi ve devlet tarafýndan yapýlan çeþitli ihalelerdeki iç kontrol iþlemleri hakkýnda bilgilendirildiler. ÝSTATÝSTÝK ALANINDA ÞUBAT AYINDA ÝKÝ ÖNEMLÝ ÇALIÞMA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Ýstatistik alanýndaki uyum çalýþmalarý kapsamýnda, Þubat ayý içerisinde iki çalýþma gerçekleþtirildi. Ýlk çalýþma, 2010 yýlýnda gerçekleþtirilmesi planlanan tarým sayýmýnýn hazýrlýklarýna ve bütçelenmesine yönelik oldu. Orta Vadeli Teknik Yardým kapsamýnda bir yýllýk bir süre için hazýrlanan Proje Uygulama Planýnýn yürütülmesinden sorumlu uzmanýn teknik destek saðladýðý çalýþma kapsamýnda, Devlet Planlama Örgütü ile Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý tarým sayýmýna iliþkin bir koordinasyon toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýda, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesinin eþgüdüm içerisinde tarým sayýmýnýn hayata geçirilmesi tartýþýldý. Diðer çalýþmada ise Ödemeler Dengesi Hesaplarýnýn üretilerek yayýmlanmasý hususunda Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi ile KKTC Merkez Bankasý iþbirliði üzerinde durularak iki birimin sorumluluklarýnýn belirlenmesi için çalýþmalarýn baþlatýlmasý kararý alýndý. Ödemeler Dengesi Hesaplarýnýn AB standartlarý ve ilkeleri doðrultusunda çalýþmalarýn oluþturulan çalýþma grubu tarafýndan baþlatýlmasý için çalýþma grubu üyelerine gerekli eðitimin verilmesi için de bir planlama yapýldý. Ayrýca Ulusal Hesaplar Sisteminin geliþtirilmesine yönelik olarak yine bu uzmanýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen önceki çalýþmalarýn sonuçlarý deðerlendirilerek kayýt dýþý ekonominin hesaplanmasý çalýþmalarý baþlatýldý. Bu çalýþmalar için oluþturulan çalýþma grubu üyelerinin eðitim ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve sürdürecekleri çalýþmalarýn sonuçlarýnýn deðerlendirilmesine yönelik bir sonraki çalýþmanýn programý hazýrlandý. Son olarak, bu çalýþmalarýn yürütüldüðü dönem zarfýnda, Avrupa Komisyonu Ýstatistik Ofisi (Eurostat) Kýbrýs Türk masasýndan bir yetkili adaya ziyarette bulundu. Eurostat yetkilisi, 2010 yýlý için bir deðerlendirme yapmak ve yýllarý arasýnda sunulmasý muhtemel teknik yardým imkanlarýný görüþmek amacýyla gerçekleþtirdiði ziyarette, tarým sayýmý ve Ödemeler Dengesi Hesaplarý ile ilgili gerçekleþtirilen toplantýlara da katýlým göstererek, bu toplantýlarda kaydedilen geliþmeleri raporuna yansýtacaðýný dile getirdi. YOL ULAÞIMI ALANINDAKI MEVZUAT U Y U M Ç A L I Þ M A L A R I N D A ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda Þubat 2010 tarihleri arasýnda 3 günlük bir çalýþma gerçekleþtirildi. Yapýlan çalýþmada, bu alanda çýkarýlacak yasal mevzuata iliþkin hazýrlanmýþ olan kavram belgeleri sonlandýrýlarak, yasal mevzuat ile AB mevzuatýnýn karþýlaþtýrýlacaðý uyum tablolarý üzerinde de görüþ alýþ veriþi gerçekleþtirildi. Üç günlük programýn ilk gününde Emniyet Kemerlerinin Kullanýmýnýn ve Sürüþ Ehliyetleri Sisteminin AB standartlarýna ulaþtýrýlmasý önceliklerinde hazýrlanmýþ olan kavram belgelerine nihai þekilleri verildi. Ýkinci gün Emniyet Kemerlerinin Kullanýmýna yönelik hazýrlanan ilk taslak uyum tablosu deðerlendirildi. Üçüncü gün ise Sürüþ Ehliyetleri Sistemi için ilk taslak uyum tablosu üzerinde çalýþýldý. Yapýlan çalýþmalar neticesinde AB uzmanlarýnýn görüþleri de dikkate alýnarak uyum tablolarýnýn revize edilmeleri kararlaþtýrýldý. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Yeni Çerçeve Anlaþmasý 27 Ocak Çarþamba günü kabul edildi. Buna göre, AP ile Komisyon arasýndaki iliþkiler döneminde yeni çerçeve kapsamýnda yürütülecek. Barroso yönetimindeki yeni Komisyonun oylamaya tabi tutulmasýndan önce bu konu da 9 Þubat'ta oylandý. AP üyeleri Klaus-Heiner Lehne (EPP, Almanya), Hannes Swoboda (S&D, Avusturya), Dagmar Roth- Berendt (S&D, Almanya), Diana Wallis (ALDE, Ýngiltere) ve Rebecca Harms'dan (Yeþiller/EFA, Almanya) oluþan çalýþma grubu Komisyon Baþkaný Barroso ile düzenlemeler konusunda anlaþmaya vardýlar. Çalýþma Partisi adýna AP Baþkaný Jerzy Buzek'e bir mektup gönderen Klaus-Heiner Lehne her iki tarafýnda beþ sayfalýk taslak karar metni üzerinde anlaþmaya vardýklarýný ve belgenin 9 Þubat'ta oylamaya sunulduðunu söyledi. Barroso ile görüþmelerin hararetli ve bazen zor geçtiðini dile getiren Lehne yine de sonucun olumlu olduðuna dikkat çekti. Lehne, mektubunda Barroso'nun Parlamentonun Bakanlar Kurulu karþýsýnda eþit muamele ilkesini tanýdýðýný ve parlamento uzmanlarýna taslak metinlere, hazýrlýk toplantýlarýna katýlým hakký tanýmaya hazýr olduðunu belirtti. L e h n e a y r ý c a B a r r o s o n u n K o m i s y o n u n Parlamentodan gelen yasamayla ilgili ricalarýný daha yararlý bir þekilde ele almasýný kabul ettiðini, Komisyonun cevap vermesi için son tarihler belirlendiðini sözlerine ekledi. Taslak kararda ayrýca Komisyonun hesap sorabilirlik yetkisinin iyileþtirilmesi için gerekli olan tedbirlere de yer verildi. Bunun için Avrupa Dýþ Eylem Hizmetleri'ni oluþturacak özel temsilcilerin ve büyükelçilerin aday gösterilmesinde þeffaflýk saðlanmasý tavsiye edildi. Görünüþe göre, Parlamento daha önce yapýlan ve büyükelçilerin meclis oturumunda soru-cevaplara tabi tutulmasý yönündeki tekliften geri adým attý. AVRUPA KOMÝSYONU GÜVENOYU ALDI 2014 yýlýna kadar görev yapacak olan Avrupa Komisyonu, bir kaç aylýk bir gecikmenin ardýndan Av r u p a P a r l a m e n t o s u n d a n güvenoyu aldý. Ýkinci kez Jose Manuel Barroso baþkanlýðýnda faaliyet gösterecek Komisyonu oldukça zorlu bir dönem bekliyor. Avrupa Parlamentosu, 31 Ekim 2014'e kadar Avrupa Birliðine yön verecek olan Komisyona yeþil ýþýk yaktý. Yapýlan oylamada 488 parlamenter Komisyon Baþkaný Jose Manuel Barroso ve ekibine destek verirken 137 parlamenter aleyhte oy kullandý. 72 parlamenter ise çekimser kalmayý tercih etti. Lizbon Antlaþmasý'nýn yürürlüðe girmesinde yaþanan aksamalar ve Bulgaristan'ýn Komisyon için gösterdiði ilk adayla ilgili sorun çýkmasý nedeniyle oldukça gecikmeli gelen bu onay aslýnda 2. Barroso Komisyonuna tüm siyasi kanatlardan oldukça güçlü bir destek geldiðini gösteriyor. Oylama sonrasý Barroso'yla ortak basýn toplantýsý düzenleyen Avrupa Parlamentosu Baþkaný Jerzy Buzek de bu noktaya dikkat çekti. Buzek, sonucun saðlam ve beþ yýl öncesine oranla daha güçlü bir destek bulunduðunu gösterdiðini söyledi. Barroso ve ekibini baþta ekonomik sorunlar olmak üzere oldukça çalkantýlý ve bir o kadar da zorlu bir dönem bekliyor. Barroso, Avrupa Birliðinin içinde bulunduðu sýkýntýlarý bilmekle birlikte oldukça iddialý. Acil sorunlarýn acil eylem gerektirdiðinin altýný çizen Barroso, kendisinin ve ekibinin hazýr olduðunu ifade etti. Barroso'nun altýný çizdiði bir baþka unsur da Avrupa Birliði konusundaki karamsar yaklaþýmlarýn önüne geçilmesinin gerekliliði oluþturdu. Barroso, bundan bir kaç yýl önceki Avrupa Birliðiyle bugünkü karþýlaþtýrýldýðýnda mutlu ve gururlu olmak için çok sayýda neden olduðunun görüleceðini kaydetti. Barroso'nun yeni ekibi Hýristiyan Demokrat aðýrlýklý. Barroso da dâhil olmak üzere Komisyonun 13 üyesi bu siyasi aileye mensup. Komisyonda 8 liberal, 6 da sol kökenli üye bulunuyor. Komisyondaki toplam kadýn üye sayýsý ise 9. Komisyonun yeni yapýlanmasýndaki en önemli yenilik Baþkan Yardýmcýsý konumundaki Ýngiliz üye Catherine Ashton'ýn ayný zamanda Avrupa Birliði Dýþiþleri Bakaný olarak da görev yapacak olmasý. 2. Barroso Komisyonunda Türkiye açýsýndan da bir yenilik söz konusu. Türkiye dosyasý bugüne kadar Finlandiyalý üye Olli Rehn'e emanet edilmiþ durumdaydý. Bundan sonra ise Çek üye Stefan Füle bu dosyadan sorumlu isim olacak. AVRUPA PARLAMENTOSUNUN YETKÝ ALANI GENÝÞLÝYOR Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose M a n u e l B a r r o s o Av r u p a Parlamentosunun (AP) yeni dönemde Komisyonla iliþkilerinin yeni bir çerçevede düzenlenmesini kabul etti. Parlamentoya yasalarý inceleme ve üye devletler karþýsýnda profilini yükseltecek þekilde daha fazla yetki verilmesi kararlaþtýrýldý. AP'in önde gelen üyeleri Parlamentonun Komisyonla gelecekteki iliþkilerinin Lizbon Anlaþmasý çerçevesinde düzenlenmesi ve Strasburg'daki temsilciliðe daha fazla müzakere yetkisi verilmesi konusunda uzlaþmaya vardý. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 AP ayrýca Komisyondan uluslararasý konferanslara gözlemci statüsünde katýlmasý yönünde de onay aldý. Parlamento ve Komisyonun, yýllýk çalýþma programýnýn kabulünden önce ortak bir karar almalarý da gerekecek. Taslakta Parlamentonun Komisyon baþkanýndan atanmýþ bir komiseri geri çekmesini istemesi halinde baþkanýn o komiserin istifasýný istemesi yönünde karar almasýný beklediði de belirtildi. Lizbon Antlaþmasý'nda Komiserlerin istifasý öngörüsü bulunmuyor. AP, AB Dýþ Ýþleri Bakaný Catherine Ashton'ýn da tabi tutulduðu gibi Komisyon baþkanýyla halen uygulanmakta olan ve Soru Saati adý verilen mevcut bir modele göre komiserleri sorgulama þansýna da sahip oluyor. 9 Þubat'ta AP Strasburg'da Barroso'nun baþkanlýðýndaki yeni Komisyon için oy kullandý. Bu arada 3 Þubat'ta Brüksel'deki oturumda dinlenecek olan yeni Bulgar Komisyon üyesi Kristalina Georgieva'ya yeþil ýþýk yakýldý. Ancak oylamadan önce milletvekilleri Barroso ile yeni dönem, sorumluluklarýn nasýl paylaþýldýðý ve yeni Çerçeve Anlaþmasý gibi konularýn ele alýndýðý bir görüþme yaptýlar. ªUBAT 2010 için AB 7. Çerçeve Programý kapsamýndaki Multilingualism Integrated to Speech and Audio UNDerstanding (MULTISAUND) projesini hayata geçirdi. TÜBÝTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araþtýrma Merkezi (UEKAE) uzman araþtýrmacýlarýndan Alper Kanak, TÜBÝTAK UEKAE bünyesindeki merkezlerinin konuþma ve dil teknolojilerinde Türkçeyi uluslararasý platformlarda saygýn bir dil haline getirmeyi amaçlayan çalýþmalarýný uzun yýllardýr sürdürdüðünü anlattý. Kanak, son on yýlda geliþtirdikleri bilgi birikimiyle baþka dillerden Türkçeye çeviri yapýlmasýna, Türkçeden de baþka dillere çeviri yapýlmasýna olanak saðlayacak teknolojilerin alt yapýsýný hazýrladýklarýný belirtti. Bunlarýn yanýnda otomatik çeviri, konuþma sentezleme, dil ve aksan tanýma, konuþmacý ve konuþma tanýma, ses kodlama ve sayýsallaþtýrma, dil modelleme ve doðal dil iþleme, akustik ve fonotik modelleme, konuþma iyileþtirme ve gürültü giderme konularýnda da çalýþmalar yürüttüklerini bildirdi. AP ve Komisyon arasýndaki iliþkilerin yasal dayanaðý TÜBÝTAK UEKAE'nin kriminal uygulamalardan 2005 çerçeve anlaþmasýnda belirlenmiþti. Lizbon medya takip programlarýna kadar geniþ bir yelpazede Antlaþmasý'yla bu çerçeve anlaþmasýnýn Türkçe ve ses bilim üzerine çözüm ürettiðini anlatan Parlamentonun karar mekanizmalarýndaki rolünü Kanak, merkezlerinin bu alandaki kapasitesini artýracak þekilde yürürlüðe konulmasý bekleniyor. uluslararasý yarýþmalarda aldýðý derecelerle Bir yenilik de milletvekillerinin hükümet üyesi kanýtladýðýný söyledi. bakanlarla Avrupa kanunlarý üzerinde birlikte karar Araþtýrma gruplarýnýn IWSLT (International Workshop verme yetkisine sahip olmalarý oldu. Ýkincisi ise üye on Spoken Language Translation) yarýþmasýnda son üç senede Ýngilizce, Ýspanyolca, Arapça, Çince, Japonca ülkelerin temsilcisi olan Komisyon üyelerinin AB gibi dillerde ilk üçte yer almayý baþardýðýný anlatan iliþkilerindeki rollerinin belirlenmesi oldu. Artýk Kanak, UEKAE'nin 2009'dan itibaren Türkçeyi de bu Komisyon üyeleri AB mevzuatýna karþý itiraz hakkýna yarýþmanýn kapsamýna dâhil ettiðini ve Türkçesahip olabilecekler ve yetki devri ilkesi için kontrol Ýngilizce çeviride birinci olduðunu bildirdi. mekanizmasý güçlendirilecek. Bir diðer yenilik de yeni Alper Kanak, Türkçenin Avrupa'daki Ýngilizce, Vatandaþlar giriþimiyle Avrupalýlarýn AB mevzuatýnýn Fransýzca ve Almanca gibi hâkim diller arasýnda yerini toplanacak bir milyon imza ile onaylanmasýna katkýda alabilmesi için AB 7. Çerçeve Programý kapsamýndaki MULTISAUND projesinin Avrupa Komisyonu bulunabilmeleri oldu. tarafýndan kabul edildiðini açýkladý. Kanak, projenin yürütücülüðünü de TÜBÝTAK'ýn üstlendiðini TÜBÝTAK, AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI bildirerek, projenin baþka bir ortaðýnýn da PROJESÝ ÝLE TÜRKÇENÝN AVRUPA'DA bulunmadýðýný bildirdi. KULLANILABÝLMESÝNÝ SAÐLAYACAK TÜBÝTAK'ýn MULTISAUND projesi ile Avrupa TÜBÝTAK'ýn projesi Türkçenin Avrupa'da her türlü Komisyonundan 15 tam puan alarak Türkiye'de bir ilki elektronik ortamda iþlem görebilen bir dil haline gerçekleþtirdiðini ifade eden Kanak, "Böylece AB, gelmesini saðlayacak Avrupa Birliðinin yüksek bütçeli TÜBÝTAK UEKAE'ye güvenini teyit etmiþ ve merkezi bir altyapý projesinin yürütücülüðünü üstlendi. bu projeyle Türkçe ile ilgili teknolojilerde Avrupa'nýn TÜBÝTAK, Türkçenin elektronik ortamda her türlü gözünde en üst sýraya taþýmýþtýr. MULTISAUND profesyonel çeviriden, konuþma ve konuþmacý projesi ile artýk Türkçe de bilimsel ve teknolojik tanýmaya, ses kodlama ve sayýsallaþtýrmadan dil ve anlamda bir Avrupa dili olmuþ ve hak ettiði yere aksan modellemeye ve hatta konuþma sentezlemeye gelmiþtir" diye konuþtu. kadar birçok alanda hâkim dillerin yanýnda yer almasý Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 MULTISAUND'un geçen yýl baþlatýldýðýný ve TÜBÝTAK UEKAE bünyesindeki ilgili laboratuarlarýn teknik alt yapýlarýnýn bu projeyle tamamlandýðýný anlatan Kanak, merkezlerinin, Avrupa'daki benzer merkezlerle ayný düzeye geldiðini, hatta bazý açýlardan o merkezlerin önüne geçtiðini dile getirdi. ªUBAT 2010 Çocuk ve gençlerin eðlenirken öðrenmesini saðlayacak interaktif sesli ve çok dilli çözümler üretilecek. Ses kayýtlarýndaki gürültü azaltýlarak haberleþme cihazlarýndaki konuþma anlaþýlabilirliði ve kalitesi arttýrýlacak. Kanak, amaçlarýný þöyle anlattý: AP'YE GÖRE HIRVATÝSTAN 2010 SONUNA "Projeyle Türkçenin tüm elektronik iþlemlerde kullanýlmasý üzerine çok önemli geliþmeler olacak. K A D A R M Ü Z A K E R E L E R Ý Örneðin, bir otel rezervasyonunda tüm otomatik SONLANDIRABÝLECEK sistemlere Türkçe de eklenecek. Konuþma engelli Avrupa Parlamentosu 10 Þubat vatandaþlara yönelik bilgisayardan konuþma terapi toplantýsýnda Hýrvatistan ve programlarýnda Türkçe de yer alacak. Yabancý dil Makedonya'nýn Avrupa Birliði bilmeyen vatandaþlarýmýz otomatik sesli çeviri üyelikleri ile ilgili olumlu cevap yeteneði olan ve Türkçe konuþan navigasyon cihazlarý verdi. Milletvekilleri ayrýca ile yabancý bir ülkede yolunu kaybetmeyecek. Türkiye'nin üyelik kýstaslarýný Ayný þekilde proje, uluslararasý alanda yaþlýlarýn yerine getirme konusunda sýnýrlý bir ilerleme telefon üzerinden saðlýk gibi bazý hizmetleri alabilmesi kaydettiðini dile getirdiler. için de büyük yarar saðlayacak. Sýnýr geçiþlerinde de Avusturyalý AP üyesi Hannes Swoboda'nýn hazýrladýðý artýk otomatik sistemlerle dil bilme sorunu ortadan karar taslaðýnda, Hýrvatistan'la katýlým görüþmelerinin kalkacak. Merkezimiz, yakýn gelecekte her türlü 2010 yýlý içerisinde tamamlanabileceði ve konuþma ve dil teknolojilerinde doðu ile batý arasýnda Hýrvatistan'ýn Batý Balkanlar bölgesinde yer alan diðer bir teknoloji köprüsü kurmayý hedefliyor" ülkelerin Avrupa ile bütünleþmesinde olumlu bir Kanak, projenin Türkçe için yapýlan dil ve konuþma etken olabileceði belirtildi. iþleme çalýþmalarýný belli bir olgunluða taþýyýp Türkçe Taslak dün Strasburg'da toplanan AP genel kurulunda ile ilgili çalýþmalardaki eksikliklerin giderilmesi 582'ye karþý 24 oyla kabul edildi. 37 milletvekili amacýyla AB'ye önerildiðini belirterek, "Proje, çekimser oy kullandý. Türkçeyi AB dili olmaya hazýrladýðý gibi ileride çok Ancak parlamenterler Hýrvatistan'da AB üyeliðine dilli projelere katýlýmý artýrmayý da hedefliyor" dedi. toplum desteðinin giderek azalmakta olduðuna dikkat Projeyle geliþtirilen haberleþme testlerinin çektiler. otomasyonu ve özel iþlem merkezinin kurulumunun Taslakta Hýrvatistan'ýn eski Yugoslavya Uluslararasý planlandýðýný anlatan Kanak, sözlerini þöyle sürdürdü: Savaþ Suçlarý Mahkemesi (ICTY) ile tam iþbirliðine "Altýsý yurt dýþýndan olmak üzere on bir araþtýrma giderek mahkemeye savaþ suçlularýnýn duruþmalarýnda kurumunun ilgi gösterdiði proje bünyesinde kullanýlan belgelere eriþim hakký tanýmasý gerektiði Avrupa'daki araþtýrma gruplarý ile iþbirliði yapýlmasý da belirtildi. düþünülüyor. Ayný belgede Slovenya ile yaþanan sýnýr Almanya, Ýtalya, Ýspanya, Ýngiltere ve Türkiye'nin de anlaþmazlýðýnýn giderilmesiyle ilgili düzenlemeler aralarýnda bulunduðu önde gelen üniversiteler ile geriye kalan müzakere baþlýklarýnýn açýlmasýnda rol büyük teknoloji firmalarýndan oluþan geniþ katýlýmlý bir oynadýðý ifade edildi. konsorsiyum, TÜBÝTAK UEKAE'nin yeni projeler AP, Konseyden Hýrvatistan'la ilgili olarak Yargý ve almasý teknik ve bilimsel alt yapýsýnýn tamamlanmasý Temel Haklar baþlýðýnýn en kýsa sürede açýlmasý için merkezle ortak hareket edecek. talebinde bulundu. Projede edinilen birikimler seminer, bilgi günleri, Makedonya'ya gelince, milletvekilleri Yunanistan'ýn yazýlý ve görsel basýn ve internet aracýlýðýyla kamuoyu Batý Balkan ülkelerinin Birliðe katýlýmý için önerdiði ile paylaþýlacak." 2014 yýlýnýn sembolik bir tarih hedefi olmasý fikrini Kanak, proje sayesinde elde edilmesi planlanan benimsedi. Ýlgili taslak Slovenyalý üye Zoran Thaler teknolojik ilerlemelerden bazýlarýný þöyle sýraladý: tarafýndan sunuldu, 548 oyla kabul edildi. Oylamada 45 "Uluslararasý platformlarda taktik haberleþmenin çok milletvekili ret, 25 üye çekimser oy kullandý. dilli yapýlabilmesi saðlanacak. AP üyeleri Makedonya ile görüþmelerin yakýn bir Kriz ve acil müdahale senaryolarýnda çok uluslu gelecekte baþlayacaðýný ümit ediyor. Parlamento, çalýþabilirlik saðlanacak. ayrýca Konseyden Mart 2010 zirvesinde müzakerelerin açýlmasý talebinin kabul edilmesini istedi. Sýnýr kapýlarýnda güvenlik görevlileri ile ziyaretçilerin çok dilli iletiþim kurabilmesi mümkün olacak. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Makedonya'nýn ismi ile ilgili olarak Yunanistan'la yaþadýðý anlaþmazlýk konusunda Parlamento Makedonya ile Yunanistan hükümetlerinden bu sorunun çözümü için daha fazla çaba harcamalarýný istedi. A B - S I R B Ý S TA N S E R B E S T T Ý C A R E T ANLAÞMASI UYGULAMAYA GEÇTÝ yüzler güldü. Sýrbistan ve AB arasýnda imzalanan serbest ticaret anlaþmasý pazartesi günü (1 Þubat) yürürlüðe girdi. Dýþ yatýrým çekmek için büyük çaba sarf eden bu Balkan ülkesinde Sýrbistan'daki AB temsilciliðinden gelen açýklamaya göre, serbest ticaret sistemini düzenleyen bu anlaþma uluslararasý hukuk tarafýndan da garanti altýna alýnmýþ durumda. Sýrbistan pazarýný AB pazarýna açan bu anlaþma ile yerel ve yabancý tüm aktörler daha þeffaf ve öngörülebilir kurallar içerisinde ticaret yapabilecek. AB ve Sýrbistan arasýndaki serbestleþmesinin altý yýlda tamamlanmasý bekleniyor. Sýrbistan, AB ile ilk kez Nisan 2008'de Geçici bir Ticaret Anlaþmasý da dâhil olmak üzere bir Ýstikrar ve Ortaklýk Anlaþmasý (SAA) imzaladý. Böylece, 27 ülkeden oluþan bloða nihai üyelik yolundaki ilk büyük adýmý attý. Ancak anlaþma, ülkenin Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nin aradýðý baþ zanlýlarý teslim etmemesi yüzünden Hollanda tarafýndan hemen engellendi. AB ATIK YÖNETÝMÝ ÝÇÝN YENÝ BÝR BÝRÝM OLUÞTURUYOR Avrupa Komisyonu 1 Þubat'ta yayýmladýðý bildiride Avrupa Birliðine baðlý yeni, özel bir birimle, üye devletlerin atýkla ilgili ulusal yasalarýnýn yeniden düzenleneceðini ve Birliðin mevzuatýyla uyumlu hâle getirileceðini bildirdi. AB atýk mevzuatý 60'dan fazla düzenleme, yönerge ve karardan oluþuyor. Ancak üye ülkelerin çoðunda mevzuatýn uygulamaya ve yürürlüðe konulmasý oldukça fazla yasal sorumluluk gerektiriyor rakamlarýna göre, üye devletlerde atýkla ilgili 141 ihlal davasý devam ediyor. Bunlarýn yüzde 19'u çevreyle ilgili yasaklarýn çiðnenmesinden oluþuyor. Bu arada, Komisyon uygulamalarý yürürlüðe koyacak yeteri kadar kaynak bulunmadýðýný kabul ediyor ve ihlallerin bazý davalarda mahkeme kararýnýn altý yýl gibi uzun sürelerde alýnmasý nedeniyle yaptýrýmlarýn pek de etkili olmadýðýný kaydediyor. AB atýk mevzuatýnýn yürürlüðe konulmasýnýn yaratacaðý kar-zarar hesaplarýyla ilgili fizibilite çalýþmalarý Komisyonun bu alandaki mevzuatýn uygulamada güçlendirilmesine yönelik olduðu belirtiliyor. Milieu Ltd., AmbienDura ve FFact tarafýndan hazýrlanan istiþare raporunun sonuç kýsmýnda yeni birimin faaliyete geçirilmesinin AB'nin atýk yasasýnýn yürürlük krizinin aþýlmasýna yardýmcý olabilecek en etkin yol olduðuna dikkat çekiliyor. Raporda bu birimin görevleri arasýnda üye devletlerin yürürlük sistemlerinin gözden geçirilmesi, eþgüdümlü kontroller ve incelemelerde bulunulmasý ve üye devletlerdeki görevlilerin eðitimi gibi önerilere yer veriliyor. Komisyonun ev sahipliðinde özel bir Avrupa birimi altýnda birleþme yoluyla incelemeler ve kontrollerin yapýlabileceði bildiriliyor. Atýk yasalarýn uygulanmasý üye devletler için öncelikli deðil. Çalýþmaya göre birçok üye ülkede inceleme, kapasite kullanýmýnýn koordinasyonunda sorun yaþanýrken ulusal görev birimleri arasýnda uyum eksikliði söz konusu. Ulusal atýk yasalarýnýn Birliðin yasalarý ile daha uyumlu hale getirilmesi sýrasýnda karþýlaþýlan güçlükler arasýnda atýk yönetimi plan ve programlarýn hazýrlanmasýna yönelik teknik kapasite eksikliði, yürürlükle ilgili faaliyetlerde kaynak sýkýntýsý olduðu belirtilen raporda bütün bunlarýn atýk mevzuatýnýn öncelikli olmamasýndan kaynaklandýðýna dikkat çekiliyor. AB üyesi devletlerin ayrýca kendi içlerinde Birliðin atýk yasalarýný yorumlamalarý da farklýlýklar gösteriyor. Örneðin AB Katý Atýk Sahasý Yönergesi üye devletlerden katý atýk alanlarýna býrakýlan atýk miktarýnýn 2016 yýlýna kadar 1995'lerdeki düzeyin yüzde 65'i olacak þekilde düzenlenmesini talep ediyor. Ancak metinde ülkelere bunun nasýl yapýlacaðýyla ilgili baðlayýcý bir þart getirilmediðinden çoðu devlet atýklarýn yakýlarak yok edilmesi yöntemine baþvuruyor. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs veterinerleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı