ENGLEICHHEIT ÇOCUKLARIMIZIN DA. Bavyera daki Türk dernek ve inisyatiflerinin istemleri. 10 Jahre gemeinsame Schule!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENGLEICHHEIT ÇOCUKLARIMIZIN DA. Bavyera daki Türk dernek ve inisyatiflerinin istemleri. 10 Jahre gemeinsame Schule!"

Transkript

1 10 Jahre gemeinsame Schule! ENGLEICHHEIT hetergene Klassen, Schulen, Kindergärten flächendeckende Einführung rhytmisierter Ganztagsschulen Alle werden mitgenmmen! Schluß mit dem Aussrtieren! individuelle Förderung, individueller Lehrplan B. Weigelt EÐÝTÝM BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA GELECEÐÝDÝR Bavyera daki Türk dernek ve inisyatiflerinin istemleri EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 1

2 Göçmen kökenli çcuk ve gençlerin raný yüksek ve artýþ eðiliminde. Bugün biteviye çcuk azlýðýndan yakýnan kuþaklarýn görevi, zaten az lan çcuk ptansiyelini gelecek için - tpluma yük lmamalarý ve bir srun larak muamele görmemeleri için - en yüksek düzeyde eðitim ile dnatmaktýr. Ýçinde yaþadýðýmýz tplumun çýkarý ve refahýna eþit üyeler larak katkýda bulunabilmeleri için, Almanya yý gençlere ve yaþlýlara yaþamaya ve sevmeye deðer bir yaþam alaný larak ve rekabete dayanýklý bir eknmik mekân larak tutmalarý ve düzenlemeleri için bu çcuklarý yeterince desteklemek ve teþvik etmek gerekmektedir. Biz aþaðýdaki talepleri destekleyen Türk dernek ve giriþimleri larak - bugünkü kul ve eðitim sisteminin kendilerine vermediði - gerçek fýrsat eþitliði kþullarýnda çcuklarýmýzýn çk geliþmiþ sanayi ve bilim tplumumuzda da bir perspektiv bulabileceklerini ve bu tplumun güçlenmesine katkýda bulunabileceklerine inanýyruz. Biz anne-baba larak büyük srumluluk taþýdýðýmýzýn bilincindeyiz; ancak srumluluðumuzu hakkýyla yerine getirebilmek için mevcut eþitsizlikleri dengeleyecek adil ve adalet saðlayan plitik ve ssyal çerçeve kþullara ihtiyacýmýz lduðunu da biliyruz. Tüm srumlularý, en baþta da siyasetçileri ve siyasi partileri taleplerimize kulak vermeye çaðýrýyruz. Çcuklarýmýzý içinde bulunduklarý ve yýkýcý ssyal snuçlarý lan eðitim felaketinden çýkarmak ve merkezinde yetenek ve becerileriyle çcuðun bulunduðu, adil ve ayný zamanda yüksek kalitede bir kul ve eðitim sistemi için birlikte çaba sarfetmek zrundayýz. Türk kökenli anne-babalarýmýzý ve örgütleri taleplerimizi Alman ve Türk kamuyunda etkin biçimde tanýtmaya ve savunmaya, diðer yurttaþlarý da 2008 yýlý Eyalet Seçimleri ve Yerel Seçimlerinin öncesinde biz göçmenler için yaþamsal lan bu srun knusunda duyarlý kýlmaya ve siyasi anlamda aktifleþtirmeye çaðýrýyruz. Bu seçimler baðlamýnda bizim için en önemli srun kul ve eðitim srunudur! Çcuklar geleceðimizdir! Eðitim çcuklarýn geleceðidir! Bizim çcuklarýmýzýn da! Talepleri destekleyen dernek ve giriþimlerin listesi ve irtibat bilgileri brþürün rta sayfalarýndadýr. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 2

3 CHANCENGLEICHHEIT EÐÝTÝM, BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA GELECEÐÝDÝR Okul baþarýsý - anne babanýn eðitim düzeyinden, - ssyal statüsünden, - ikamet ettikleri yer ve semtten ve ayrýca da - etnik aidiyetlerinden baðýmsýz kýlýnmak zrundadýr! Göçmen çcuklarýna kurumsal eðitim ve bakýmýn baþlangýcýndan itibaren fýrsat eþitliði saðlanmalýdýr! Göçmen çcuklarýný kendi aralarýnda yalnýz býrakmayýnýz! EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 3

4 - 10 yýl birlikte eðitim - Tüm kullarýn tam günlük kula dönüþtürülmesi - Okullara daha fazla özerklik - Velilere daha çk kararlara katýlým hakký Ýleri götüren kul türlerine 10. sýnýf bittikten snra gidilmelidir. Alman ve Alman lmayan öðrencilerin mecburi kul çercevesinde birlikte geçirecekleri zamanýn artmasý gerekir: - ev ödevleri kulda bitirilmelidir. - mecburi kul çerçevesinde yaratýcý, sanatsal, kültürel, müziksel, sprtif ve öðretmen/eðitmen yönetiminde gerçekleþtirilen diðer etkinlikler sunulmalý, öðrencilerin yaratýcý, biliþsel ve diðer yetenekleri teþvik edilmelidir. - mecburi kul çerçevesinde eðitime uzak katmanlarýn çcuklarýnýn kurumsal eðitim dýþýnda, aile desteði ve öz çaba ile gönüllüce edinilen bilgilere iliþkin temel eksiklikleri kul dýþýndaki kurumlarla da iþbirliði içinde giderilmelidir. - Okul Alman ve yabancý çcuklarýn zevkle birlikte labilecekleri bþ zamanlarýn da deðerlendirildiði bir mekâna dönüþtürülmelidir. Öðretmenlerin - lumlu örnek ve mtivasyn kaynaðý larak da - tüm çalýþma zamanlarýný kulda geçirebilecekleri þekilde yapýsal ve diðer kþullar yerine getirilmelidir. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 4

5 Çcuklar birbirinden ve birlikte öðrenir: - Öðrencilerin etnik kökenleri dikkate alýnarak tek tek sýnýflara ve kullara mümkün lan en iyi bir alaþým ile daðýtýlmalýdýr! - Göçmen çcuklarýnýn sýnýflarda aþýrý birikimi ve tekdüze sýnýflar önlenmelidir! Sýnýflarýn - din veya ahlak dersi gereksinimine göre, - Almanca bilgisi düzeyine göre, veya - eðitim düzeyi düþük ailelerin ya da göçmen kökenli ailelerin çcuklarýnýn aþýrý birikimine yl açacak kýstaslara göre luþturulmasý yasaklanmalýdýr. eðitim sisteminde özellikle büyük kentlerde ikamet edilen yerden/semtten dðan büyük çaplý fýrsat eþitsizliklerinin giderilmesi, dengeli öðrenci daðýlýmý þarttýr - göç arka planlý çcuklarýn semt kullarýndaki raný azami % 40 ile sýnýrlandýrýlmalýdýr, bunu aþmamalýdýr. - tüm semt kullarýnda göç arka planlý çcuklar için asgari % 15lik yer ayrýlmalýdýr; kullar, bu çcuklarý semtte turmasalar da müracaat ettiklerinde en az yüzde 15 lik bir rana kadar almak zrunda lmalýdýrlar. - % 40 lýk tavana varýldýðýnda fazla çcuklar bu ranýn çk altýnda lan diðer kullara - gerektiðinde ücretsiz kul taþýtlarýyla daðýtýlmalýdýr. - eðitimli Alman aileleri çcuklarýný belirli semt kullarýna göndermemektedirler, misafir öðrenci statüsünün verilme kþullarý sertleþtirilmeli, yabancý raný yüksek kullardan Alman çcuklarýnýn kaçýsý durdulmalýdýr. sýnýf luþtururken velilerin etnik aidiyetleri ve anadilleri göz önüne alýnarak saðlýklý bir alaþým ve karýþým hedeflenmelidir. Okul bölgeleri öðrenci alaþýmý gereklerine göre düzenlenmelidir. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 5

6 Tek tek her çcuk için bireysel teºvik ve destek Eðitim düzeyi düþük göçmen aile çcuklarýnýn ranýnýn % 30 a vardýðý 1., 2., 3. ve 4. sýnýflarda öðrenci sayýsý azami 15 ile sýnýrlandýrýlmalýdýr; böylece hem yðun teþvik verilebilecek, ve hem de bu kullar eðitim bilinci yüksek Alman aileler için de çekici kýlýnacaktýr. Tek tek öðrencilerin bireysel güçlü ve zayýf yanlarýný tesbit edebilmek, bireysel teþvik vermek, yetenek ve becerilerini rtaya çýkarmasýný saðlamak için öðretmenlerin yetiþtirilmesi, eðitilmesi gerekir. Bu baðlamda öðretmenler için mesleki geliþim seminer ve kurslarýna katýlma mecburiyeti getirilmelidir. Öðrencinin bireysel geliþimi nun kul yaþamýnýn dak nktasýný luþturmalýdýr. Öðrenciye göre bireysel öðrenme plan ve prgramý; tek tek öðrenciye uyan öðretme ve öðrenme biçimleri geliþtirilmeli ve Çcuklarýn farklýlýklarý srun larak deðil ptansiyel larak görülüp deðerlendirilmelidir. Tüm öðrenciler sýnýf bütünlüðü içinde tutulmalý ve birlikte ileri götürülmelidir. Aþaðý dðru çcuklarý devretmek engellenmelidir. Çcuðun baþarýsýndan kul da srumludur; srunlarý baþka kul türlerinin üstüne yýkmak sna ermelidir.. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 6

7 Mecburi kul çercevesi içinde çcuklarýn anadil bilgi ve yeteneklerinin geliþtirilip güçlendirilmesi, anadillerinin teþviki ve saygý/kabul görmesi Göçmen çcuk raný artmakta, Alman çcuk raný düþmektedir. Bu tplumsal gerçek, göçmen çcuklarýnýn ve ailelerinin de kendilerini lumlu bir baðlamda bulabilecekleri ve özdeþleþtirebilecekleri þekilde ders müfredatýna yansýmalýdýr. Bunlarýn yetenek, beceri ve ptansiyelleri ders müfredatýna entegre edilmeli ve güçlü yanlarýný kullanabilmeleri saðlanmalýdýr. Aile içinde anadilin knuþulmasý Almanca bilgisi yetersizliðinin nedeni, knuþma ve dil yeteneðinin yetersiz geliþim nedeni deðildir. Esas neden velilerin eðitim ve kültür sermayesinin zayýf lmasý, ssyal izlasyn, mtivasyn ykluðu veya eksikliði gibi faktörlerdir. Bir yandan aileiçi iletiþimde anadilin kullanýlmasýný sadece belirli etnik kökenli aileleri hedefleyerek suçlayan, öte yandan üç yaþýndan itibaren Ýngilizce kursu gereðini öne süren davranýþlar, söylemler ve uygulamalar hem yýkýcý bir iþlev görmekte ve hem de inanýlýr lmadýklarýný göstermektedirler. Geliþkin bir dil ve knuþma yeteneði, geliþmiþ biliþsel yeteneklere de baðlýdýr. Bu yetenekler bilgi aktarým ve edinimi kþullarýný yerine getiren ve anadille yürütülen zengin bir aileiçi iletiþim ile de geliþtirilip güçlendirilebilir. Kýsa vadede: Okullar, yetkili yerel ve diðer devlet daireleri anadil tamamlama derslerinin verilmesini zrlaþtýrmamalýdýrlar: Sýnýflarýn ücretsiz kullanýlmasý garanti altýna alýnmalýdýr. Orta vadede: Göçmen kökenli gençler öðretmenlik yüksek eðitimi yapmak yönünde mtive edilip cesaretlendirilmelidir; bunlar öðretmen lunca göçmen kökenli çcuklara lumlu örnekler larak yön verebilirler, ayrýca kullarýn iç yaþamýnýn tplumsal gerçeðe uyumu yönünde katkýda bulunmuþ lurlar. Bunlar ayrýca anadil dersleri/islam din dersi öðretmeni larak da düzenli ders prgramý içinde ders verebilirler. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 7

8 - Veli çalýþmalarý güçlendirilmelidir - Okullar ve çcuk yuvalarý ayný zamanda aileler için de eðitim yerleri lmalýdýrlar Velilerin velilik ve ebeveynlik görevini adýna layýk bir þekilde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle dnatýlmasý ve smut uygulamalý sunular ve etkinliklerle güçlendirilmeleri gerekir. Bu ylla öz srumluklarý belirginleþtirilmeli, ancak srumluluðu yerine getirebilecek bilgiler verilip yetenekleri geliþtirilmeli, kul dýþý geliþim ve bilgi edinme yl ve yrdamlarý tanýtýlmalý, velinin kültür ve eðitim sermayesinin güçlendirilmesi için yardýmcý lunmalýdýr. Bilgi ve bilim tplumun beklenti ve gerekleri açýklanmalý ve belirginleþtirilmelidir. Anne-babalar yaþam byu öðrenmenin gerektirdiði adýmlarý atmaya, aktif lumlu örnek lma yluyla çcuklarý lehine gerekli inisyatifi göstermeye yönlendirilmeli ve mtive edilmelidirler. Anne-babalarýn çcuklarý için angaje lmalarý - en adil bir kul sisteminde dahi - kul baþarýsý açýsýndan lmazsa lmaz ön kþullardan biri larak gerekli kalmaya devam edecektir. Okul ve yuvalarda anne-baba eðitimi için yeterli persnel dnanýmý gereklidir. Bu kurumlarýn kurum dýþý deneyimli ve bilgili kuruluþ ve bireylerle iþbirliði yapmalarý veya pekiþtirmeleri yönünde açýlým yapmalarý gereklidir Çerçeve kþullarýn iyileþtirilmesi ve tam günlük kulda bulunma kþulunun uygulanmasý yluyla öðretmenlerin velilerle irtibat ve iþbirliði lanaklarýnýn düzeltilmesi gereklidir. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 8

9 Özellikle büyük kentlerde çcuk yuvalarýnýn durumu Göçmen çcuklarýna annenin çalýþýp çalýþmamasý kþulundan baðýmsýz larak - en geç 2,5 3 yaþlarýnda ve en az saat 8 14 arasýnda bir yuva yeri verilmesi ve çcuðun kula baþlamadan en az 3 yýl yuvaya gitmesinin garanti altýna alýnmasý gereklidir. Anadili Almanca lmayan çcuklarýn yuvalardaki ranýnýn tavanýnýn semte göre % ile sýnýrlanmasý ve kurumiçi gruplarda saðlýklý bir daðýlým yapýlmasý gereklidir. Belediye yuvalarý ve ebeveyn giriþimleri dahil belediyeden maddi destek alan tüm yuvalarýn kiliseye baðlý veya baðýmsýz yüklenicileri kapýlarýný göçmen çcuklarýna gerçekten açma ve bu yönde aktif reklam yapma knusunda, yuva yerlerinin en az % 15 ini anadili Almanca lmayan çcuklara ayýracaklarý knusunda yükümlülük altýna girmelidirler. Yuvalar knusundaki yetkili makam (örneðin Schulreferat) kayýt/müracaat tarihinden iki ay önce tüm belediye yuvalarý ve belediyeden maddi destek alan tüm diðer yuvalarýn listesini bu yuvalara giden ve anadili Almanca lmayan çcuklarýn ranlarýný da yanlarýna ekleyerek kamu yuna duyurmalýdýr. Göçmen aileler çcuklarýný göçmen raný düþük yuvalara kayýt ettirmeleri yönünde cesaretlendirilmelidir. (Ýkamet yeri önemli de lsa Almancayý iyi öðrenmek daha önemlidir!) Göçmen örgütleri bu yönde aktif reklam yapmaya çaðrýlmalýdýrlar. Ayný anadilden çcuklarýn ayný yerde aþýrý birikimini önlemek ve saðlýklý bir alaþým ve karýþýma ulaþabilmek için, en azýndan belediyenin yuvalarýndaki yerler çcuklarýn anadil ranlarý göz önünde bulundurularak merkezi larak verilmelidir. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 9

10 Anne-babalara Öneriler Ø Yuvadan önce anne-çcuk yun gruplarýna katýlýnýz (Mütterzentren, Kirchen, Szialeinrichtungen). Yksa bir kaç anneyle birlikte kurunuz. Bunun için kurumlardan veya Türk derneklerinden yer ve destek isteyiniz. Grup içinde ssyal iliþkilerin luþup pekiþmesi hem anneye ve hem de çcuða çk yararlýdýr. Ø Olanak ve yer bulursanýz çcuðu 3 yaþýndan önce kreþe gönderebilirsiniz (yarým gün de yeterlidir) Ø Çcuðu en geç 3 yaþýnda anakuluna gönderiniz, en az saat arasý. Alman ve yabancý çcuk dengesi yeterince Almanca öðrenmeye müsait görünmüyrsa baþka semtlerdeki yuvalara götürünüz. Çk önceden, çk yere, sadece belediye ve kiliseler ve diðer ssyal kurumlarýn yuvalarýna deðil, veli giriþimilerinin yuvalarýna da baþvurunuz ve ýsrar ediniz. Çcuðunuzun iyi Almanca öðrenebilmesi için kendisine dil örneði lacak, duyacaðý ve knuþacaðý yeterli sayýda Alman çcuða gereksinimi vardýr. Ø Hippy Prjesi gibi kul çaðý öncesi desteklerden yararlanýnýz Ø Çcuðunuza erken müzik eðitimi aldýrýnýz; belediyelerin sunduðu lanaklardan da yararlanarak 4 yaþýndan itibaren baþlayacak þekilde 1 yýl önceden kayýt ettirebilirsiniz. Ø Çcuða hem teþvik ve yaný sýra belki Alman arkadaþ da edinme fýrsatý verebilecek el iþleri, resim, yüzme, dans/halk yunlarý kursu gibi düzenli sunular ile kumalar, tiyatr gösterisi, çcuk eðlenceleri gibi etkinliklere katýlýnýz. Müze, sergi, kütüphane, hayvanat bahçesi gibi yerleri ziyaret ediniz. Yuva, çcuk dktru vb. kurumlarýn ilan tahtalarýna hep göz atýnýz! Ø Çcuðun geliþimini sürekli gözlemleyiniz! Çcuk eðitimi knusunda kitaplar, tplantýlar ve danýþmanlýklar yluyla sürekli bilgi edininiz. Ø Yuva, kul ve dersane/hrt gibi eðitim ve bakým kurumlarýnýn veli tplantý ve görüþmelerine düzenli gidiniz. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 10

11 Talepleri destekleyen kuruluþlar Vereine/Gruppen, die die Frderungen unterstützen Aichach Türkspr e.v. Flurstr Aichach Herr Ýlkay Yýlmaz DITIB - Türkisch-Islamischer Kulturverein e.v. - Selimiye Mschee Hinterm Turm Aichach Herr Sezai Ünsal Tel.: Verein türkischer Eltern in Landkreis AIC FDB e.v. Münchnerstr Aichach Frau Huriye Mazlum Tel.: DITIB Dachau Türkisch Islamischer Verein Dachau e.v. Vn-Herterich-Str. 2 b Dachau Herr Mustafa Denel Tel.: TürkFlk e.v. Th.-Ortner-Str Erding Herr Cemal Aydýn Tel.: Türkische Elterninitiative Friedberg c/ Mestanlarðlu, Ottmaringer Str Friedberg Herr Ýbrahim Mestanlarðlu Tel.: Beistandsverein Türkischer Arbeitnehmer e.v. Kellerstr Fürstenfeldbruck Herr Mehmet-Akif Nemutlu Tel.: Alevitisches Kulturzentrum Miesbach e.v. Tiefenbacher Str Hausham Herr Düzgün Edeþ Tel.: Verein Türkischer Elternbeirät in Kaufbeuren und Umgebung e.v. c/ Aydðdu, Bartelbergweg Kaufbeuren Herr Bahri Aydðdu Tel.: DITIB-Türkisch-Islamische Gemeinde zu Kelheim e.v. Giselastr Kelheim Herr Yusuf Uzun, Tel.: Herr Mustafa Ýbiþ; Tel.: Verein Türkischer Eltern e.v. Kempten c/ Sabay, Ktterner Str Kempten Frau Ayþe Sabay Tel.: Türkischer Elternbeirat Krumbach c/ Karakuþ, Attenhauser Str Krumbach Herr Selçuk Karakuþ Tel.: Verein Türkischer Elternbeirat Lindau-B e.v. c/ Öztürk, Nbelstr Lindau-Bdensee Frau Neþe Öztürk Tel.: Ausländischer Elternverein München e.v. Gethestr München Herr Asým Aydýn Tel.: Bayburt in Bayern Kultur- und Förderverein e.v. Guldeinstr München Herr Lkman Bayram Tel.: Bildung- und Erziehungsplattfrm (München) Frau Nükhet Kývran, Tel: Frau Sibel Uyar, Tel: EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 11

12 Talepleri destekleyen kuruluþlar Vereine/Gruppen, die die Frderungen unterstützen Bildungs- Erziehungs- und Kulturzentrum e.v. Werner-Egk-Bgen München Herr Ali Yilmaz Tel: Bund der türkischen Frauen in Bayern e.v. c/ AKA, Rsenheimer Str München Frau Mürüvvet Özmenli Tel: Deneme Theater c/ Savaþ, Schaffhauser Str München Herr Mustafa Savaþ Tel: Frum türkischer Szialdemkraten (München) Herr Levent Karadað Tel: Knya-Ereðli e.v. München Orientierung, Kultur, Bildung, Hilfe und Förderung der Jugendlichen c/ Demirel, Pretzfelderstr München Herr Sami Demirel, Tel: Münchner Frauengruppe c/ Bewhnerzentrum, Kurt-Eisner-Str München Frau Leyla Saka, Tel: MünihFM c/ Radi Lra, Gravelttestr München Herr Zeki Genç, Tel: Ömerhacýlý Kultur- und Förderverein e.v. c/ Südpl, Gustav-Heinemann-Ring München Frau Serpil Çiðdem Tel: Salih Sanlý Stiftung Deutsch-Islamisches Kulturzentrum e.v. Carl-Wery-Str München Herr Fatih Nafiz Çengel, Tel: Türkische Gemeinde in Bayern e.v. c/ AEV, Gethestr München Frau Nuray Kaynar Tel: Türkischer Frauenverein e.v. c/ Terazuyazar, Arcisstr. 46 a München Frau Sevil Terazuyazar Tel: Türkischer Verein der Taxifahrer und Fahrerinnen in Bayern e.v. c/ Kurtcebe, Antn-Webern-Weg München Herr Tamer Eren Tel: Verein türkischer Ingenieure, Architekten und Naturwissenschaftler München e.v. c/ AEV, Gethestr München Herr Hasan Tan Vlkstanzgruppe ELVAN c/ AKA, Rsenheimer Str München Herr Serdar Ylcu Tel: Diyanet Türkisch Islamischer Kultur Verein e.v. Gerg-Aicher-Str Rsenheim Herr Çetin Fidan Tel: Türkischer Elternbeirat Rsenheim e.v. Oberwöhrstr Rsenheim Herr Çetin Fidan Tel: Türkischer Elternbeirat Oberallgäu Gethestr. 34 A Snthfen Herr Ýsa Aydýn Tel: EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 12

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI

PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý Politikalarý Çalýþtayý'nýn ikincisi bu yýl Çocuk ve

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

MODÜL 15: ÖNYARGI VE AYRIMCILIK

MODÜL 15: ÖNYARGI VE AYRIMCILIK MODÜL 15: ÖNYARGI VE AYRIMCILIK Mdülün Hedef Kitlesi Öğretmenler, Okul ve eğitim yöneticileri, Maarif müfettişleri. Mdülün Hedefleri Oturumun snunda katılımcılar; 1- Fırsat eşitsizliği hakkında farkındalık

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları 2015-03-16 1 (6) Grup Ahlak ve Davranış Kuralları TeliSnera, bu Kurallarda belirtilen ilkeleri benimsemiştir. Günlük faaliyetlerimizde, her TeliaSnera çalışanının işlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

I. ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ

I. ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ TOPLANTI ADI, TARİHİ ve YERİ BİRİNCİ ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ 7-8 NİSAN 2006 ANKARA-TÜRKİYE TOPLANTI PROGRAMI 07 Nisan 2006, Cuma 08:30-09:00 Katılımcı Kayıt İşlemleri 09:00-09:30 Açılış Knuşmaları

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÜNİTE. RİSK YÖNETİMİ Doç. Dr. Banu SOYLU İÇİNDEKİLER HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI

ÜNİTE. RİSK YÖNETİMİ Doç. Dr. Banu SOYLU İÇİNDEKİLER HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI İş Riskleri Değerlendirme Operasynellikleri, Süreç Risklerini Değerlendirme Güvenlik Risklerini Değerlendirme Eknmik, Finansal Riskleri Değerlendirme

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÜBER KINDERERZIEHUNG

ÜBER KINDERERZIEHUNG ÇOCUK EÐÝTÝMÝ ÜZERÝNE ÜBER KINDERERZIEHUNG - Informationen für Eltern in türkischer Sprache - AEV - Ausländischer Elternverein München e.v. AÇILIM - Präventive Arbeit mit Migrantenfamilien ÇOCUK EÐÝTÝMÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı