ENGLEICHHEIT ÇOCUKLARIMIZIN DA. Bavyera daki Türk dernek ve inisyatiflerinin istemleri. 10 Jahre gemeinsame Schule!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENGLEICHHEIT ÇOCUKLARIMIZIN DA. Bavyera daki Türk dernek ve inisyatiflerinin istemleri. 10 Jahre gemeinsame Schule!"

Transkript

1 10 Jahre gemeinsame Schule! ENGLEICHHEIT hetergene Klassen, Schulen, Kindergärten flächendeckende Einführung rhytmisierter Ganztagsschulen Alle werden mitgenmmen! Schluß mit dem Aussrtieren! individuelle Förderung, individueller Lehrplan B. Weigelt EÐÝTÝM BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA GELECEÐÝDÝR Bavyera daki Türk dernek ve inisyatiflerinin istemleri EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 1

2 Göçmen kökenli çcuk ve gençlerin raný yüksek ve artýþ eðiliminde. Bugün biteviye çcuk azlýðýndan yakýnan kuþaklarýn görevi, zaten az lan çcuk ptansiyelini gelecek için - tpluma yük lmamalarý ve bir srun larak muamele görmemeleri için - en yüksek düzeyde eðitim ile dnatmaktýr. Ýçinde yaþadýðýmýz tplumun çýkarý ve refahýna eþit üyeler larak katkýda bulunabilmeleri için, Almanya yý gençlere ve yaþlýlara yaþamaya ve sevmeye deðer bir yaþam alaný larak ve rekabete dayanýklý bir eknmik mekân larak tutmalarý ve düzenlemeleri için bu çcuklarý yeterince desteklemek ve teþvik etmek gerekmektedir. Biz aþaðýdaki talepleri destekleyen Türk dernek ve giriþimleri larak - bugünkü kul ve eðitim sisteminin kendilerine vermediði - gerçek fýrsat eþitliði kþullarýnda çcuklarýmýzýn çk geliþmiþ sanayi ve bilim tplumumuzda da bir perspektiv bulabileceklerini ve bu tplumun güçlenmesine katkýda bulunabileceklerine inanýyruz. Biz anne-baba larak büyük srumluluk taþýdýðýmýzýn bilincindeyiz; ancak srumluluðumuzu hakkýyla yerine getirebilmek için mevcut eþitsizlikleri dengeleyecek adil ve adalet saðlayan plitik ve ssyal çerçeve kþullara ihtiyacýmýz lduðunu da biliyruz. Tüm srumlularý, en baþta da siyasetçileri ve siyasi partileri taleplerimize kulak vermeye çaðýrýyruz. Çcuklarýmýzý içinde bulunduklarý ve yýkýcý ssyal snuçlarý lan eðitim felaketinden çýkarmak ve merkezinde yetenek ve becerileriyle çcuðun bulunduðu, adil ve ayný zamanda yüksek kalitede bir kul ve eðitim sistemi için birlikte çaba sarfetmek zrundayýz. Türk kökenli anne-babalarýmýzý ve örgütleri taleplerimizi Alman ve Türk kamuyunda etkin biçimde tanýtmaya ve savunmaya, diðer yurttaþlarý da 2008 yýlý Eyalet Seçimleri ve Yerel Seçimlerinin öncesinde biz göçmenler için yaþamsal lan bu srun knusunda duyarlý kýlmaya ve siyasi anlamda aktifleþtirmeye çaðýrýyruz. Bu seçimler baðlamýnda bizim için en önemli srun kul ve eðitim srunudur! Çcuklar geleceðimizdir! Eðitim çcuklarýn geleceðidir! Bizim çcuklarýmýzýn da! Talepleri destekleyen dernek ve giriþimlerin listesi ve irtibat bilgileri brþürün rta sayfalarýndadýr. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 2

3 CHANCENGLEICHHEIT EÐÝTÝM, BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA GELECEÐÝDÝR Okul baþarýsý - anne babanýn eðitim düzeyinden, - ssyal statüsünden, - ikamet ettikleri yer ve semtten ve ayrýca da - etnik aidiyetlerinden baðýmsýz kýlýnmak zrundadýr! Göçmen çcuklarýna kurumsal eðitim ve bakýmýn baþlangýcýndan itibaren fýrsat eþitliði saðlanmalýdýr! Göçmen çcuklarýný kendi aralarýnda yalnýz býrakmayýnýz! EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 3

4 - 10 yýl birlikte eðitim - Tüm kullarýn tam günlük kula dönüþtürülmesi - Okullara daha fazla özerklik - Velilere daha çk kararlara katýlým hakký Ýleri götüren kul türlerine 10. sýnýf bittikten snra gidilmelidir. Alman ve Alman lmayan öðrencilerin mecburi kul çercevesinde birlikte geçirecekleri zamanýn artmasý gerekir: - ev ödevleri kulda bitirilmelidir. - mecburi kul çerçevesinde yaratýcý, sanatsal, kültürel, müziksel, sprtif ve öðretmen/eðitmen yönetiminde gerçekleþtirilen diðer etkinlikler sunulmalý, öðrencilerin yaratýcý, biliþsel ve diðer yetenekleri teþvik edilmelidir. - mecburi kul çerçevesinde eðitime uzak katmanlarýn çcuklarýnýn kurumsal eðitim dýþýnda, aile desteði ve öz çaba ile gönüllüce edinilen bilgilere iliþkin temel eksiklikleri kul dýþýndaki kurumlarla da iþbirliði içinde giderilmelidir. - Okul Alman ve yabancý çcuklarýn zevkle birlikte labilecekleri bþ zamanlarýn da deðerlendirildiði bir mekâna dönüþtürülmelidir. Öðretmenlerin - lumlu örnek ve mtivasyn kaynaðý larak da - tüm çalýþma zamanlarýný kulda geçirebilecekleri þekilde yapýsal ve diðer kþullar yerine getirilmelidir. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 4

5 Çcuklar birbirinden ve birlikte öðrenir: - Öðrencilerin etnik kökenleri dikkate alýnarak tek tek sýnýflara ve kullara mümkün lan en iyi bir alaþým ile daðýtýlmalýdýr! - Göçmen çcuklarýnýn sýnýflarda aþýrý birikimi ve tekdüze sýnýflar önlenmelidir! Sýnýflarýn - din veya ahlak dersi gereksinimine göre, - Almanca bilgisi düzeyine göre, veya - eðitim düzeyi düþük ailelerin ya da göçmen kökenli ailelerin çcuklarýnýn aþýrý birikimine yl açacak kýstaslara göre luþturulmasý yasaklanmalýdýr. eðitim sisteminde özellikle büyük kentlerde ikamet edilen yerden/semtten dðan büyük çaplý fýrsat eþitsizliklerinin giderilmesi, dengeli öðrenci daðýlýmý þarttýr - göç arka planlý çcuklarýn semt kullarýndaki raný azami % 40 ile sýnýrlandýrýlmalýdýr, bunu aþmamalýdýr. - tüm semt kullarýnda göç arka planlý çcuklar için asgari % 15lik yer ayrýlmalýdýr; kullar, bu çcuklarý semtte turmasalar da müracaat ettiklerinde en az yüzde 15 lik bir rana kadar almak zrunda lmalýdýrlar. - % 40 lýk tavana varýldýðýnda fazla çcuklar bu ranýn çk altýnda lan diðer kullara - gerektiðinde ücretsiz kul taþýtlarýyla daðýtýlmalýdýr. - eðitimli Alman aileleri çcuklarýný belirli semt kullarýna göndermemektedirler, misafir öðrenci statüsünün verilme kþullarý sertleþtirilmeli, yabancý raný yüksek kullardan Alman çcuklarýnýn kaçýsý durdulmalýdýr. sýnýf luþtururken velilerin etnik aidiyetleri ve anadilleri göz önüne alýnarak saðlýklý bir alaþým ve karýþým hedeflenmelidir. Okul bölgeleri öðrenci alaþýmý gereklerine göre düzenlenmelidir. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 5

6 Tek tek her çcuk için bireysel teºvik ve destek Eðitim düzeyi düþük göçmen aile çcuklarýnýn ranýnýn % 30 a vardýðý 1., 2., 3. ve 4. sýnýflarda öðrenci sayýsý azami 15 ile sýnýrlandýrýlmalýdýr; böylece hem yðun teþvik verilebilecek, ve hem de bu kullar eðitim bilinci yüksek Alman aileler için de çekici kýlýnacaktýr. Tek tek öðrencilerin bireysel güçlü ve zayýf yanlarýný tesbit edebilmek, bireysel teþvik vermek, yetenek ve becerilerini rtaya çýkarmasýný saðlamak için öðretmenlerin yetiþtirilmesi, eðitilmesi gerekir. Bu baðlamda öðretmenler için mesleki geliþim seminer ve kurslarýna katýlma mecburiyeti getirilmelidir. Öðrencinin bireysel geliþimi nun kul yaþamýnýn dak nktasýný luþturmalýdýr. Öðrenciye göre bireysel öðrenme plan ve prgramý; tek tek öðrenciye uyan öðretme ve öðrenme biçimleri geliþtirilmeli ve Çcuklarýn farklýlýklarý srun larak deðil ptansiyel larak görülüp deðerlendirilmelidir. Tüm öðrenciler sýnýf bütünlüðü içinde tutulmalý ve birlikte ileri götürülmelidir. Aþaðý dðru çcuklarý devretmek engellenmelidir. Çcuðun baþarýsýndan kul da srumludur; srunlarý baþka kul türlerinin üstüne yýkmak sna ermelidir.. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 6

7 Mecburi kul çercevesi içinde çcuklarýn anadil bilgi ve yeteneklerinin geliþtirilip güçlendirilmesi, anadillerinin teþviki ve saygý/kabul görmesi Göçmen çcuk raný artmakta, Alman çcuk raný düþmektedir. Bu tplumsal gerçek, göçmen çcuklarýnýn ve ailelerinin de kendilerini lumlu bir baðlamda bulabilecekleri ve özdeþleþtirebilecekleri þekilde ders müfredatýna yansýmalýdýr. Bunlarýn yetenek, beceri ve ptansiyelleri ders müfredatýna entegre edilmeli ve güçlü yanlarýný kullanabilmeleri saðlanmalýdýr. Aile içinde anadilin knuþulmasý Almanca bilgisi yetersizliðinin nedeni, knuþma ve dil yeteneðinin yetersiz geliþim nedeni deðildir. Esas neden velilerin eðitim ve kültür sermayesinin zayýf lmasý, ssyal izlasyn, mtivasyn ykluðu veya eksikliði gibi faktörlerdir. Bir yandan aileiçi iletiþimde anadilin kullanýlmasýný sadece belirli etnik kökenli aileleri hedefleyerek suçlayan, öte yandan üç yaþýndan itibaren Ýngilizce kursu gereðini öne süren davranýþlar, söylemler ve uygulamalar hem yýkýcý bir iþlev görmekte ve hem de inanýlýr lmadýklarýný göstermektedirler. Geliþkin bir dil ve knuþma yeteneði, geliþmiþ biliþsel yeteneklere de baðlýdýr. Bu yetenekler bilgi aktarým ve edinimi kþullarýný yerine getiren ve anadille yürütülen zengin bir aileiçi iletiþim ile de geliþtirilip güçlendirilebilir. Kýsa vadede: Okullar, yetkili yerel ve diðer devlet daireleri anadil tamamlama derslerinin verilmesini zrlaþtýrmamalýdýrlar: Sýnýflarýn ücretsiz kullanýlmasý garanti altýna alýnmalýdýr. Orta vadede: Göçmen kökenli gençler öðretmenlik yüksek eðitimi yapmak yönünde mtive edilip cesaretlendirilmelidir; bunlar öðretmen lunca göçmen kökenli çcuklara lumlu örnekler larak yön verebilirler, ayrýca kullarýn iç yaþamýnýn tplumsal gerçeðe uyumu yönünde katkýda bulunmuþ lurlar. Bunlar ayrýca anadil dersleri/islam din dersi öðretmeni larak da düzenli ders prgramý içinde ders verebilirler. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 7

8 - Veli çalýþmalarý güçlendirilmelidir - Okullar ve çcuk yuvalarý ayný zamanda aileler için de eðitim yerleri lmalýdýrlar Velilerin velilik ve ebeveynlik görevini adýna layýk bir þekilde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle dnatýlmasý ve smut uygulamalý sunular ve etkinliklerle güçlendirilmeleri gerekir. Bu ylla öz srumluklarý belirginleþtirilmeli, ancak srumluluðu yerine getirebilecek bilgiler verilip yetenekleri geliþtirilmeli, kul dýþý geliþim ve bilgi edinme yl ve yrdamlarý tanýtýlmalý, velinin kültür ve eðitim sermayesinin güçlendirilmesi için yardýmcý lunmalýdýr. Bilgi ve bilim tplumun beklenti ve gerekleri açýklanmalý ve belirginleþtirilmelidir. Anne-babalar yaþam byu öðrenmenin gerektirdiði adýmlarý atmaya, aktif lumlu örnek lma yluyla çcuklarý lehine gerekli inisyatifi göstermeye yönlendirilmeli ve mtive edilmelidirler. Anne-babalarýn çcuklarý için angaje lmalarý - en adil bir kul sisteminde dahi - kul baþarýsý açýsýndan lmazsa lmaz ön kþullardan biri larak gerekli kalmaya devam edecektir. Okul ve yuvalarda anne-baba eðitimi için yeterli persnel dnanýmý gereklidir. Bu kurumlarýn kurum dýþý deneyimli ve bilgili kuruluþ ve bireylerle iþbirliði yapmalarý veya pekiþtirmeleri yönünde açýlým yapmalarý gereklidir Çerçeve kþullarýn iyileþtirilmesi ve tam günlük kulda bulunma kþulunun uygulanmasý yluyla öðretmenlerin velilerle irtibat ve iþbirliði lanaklarýnýn düzeltilmesi gereklidir. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 8

9 Özellikle büyük kentlerde çcuk yuvalarýnýn durumu Göçmen çcuklarýna annenin çalýþýp çalýþmamasý kþulundan baðýmsýz larak - en geç 2,5 3 yaþlarýnda ve en az saat 8 14 arasýnda bir yuva yeri verilmesi ve çcuðun kula baþlamadan en az 3 yýl yuvaya gitmesinin garanti altýna alýnmasý gereklidir. Anadili Almanca lmayan çcuklarýn yuvalardaki ranýnýn tavanýnýn semte göre % ile sýnýrlanmasý ve kurumiçi gruplarda saðlýklý bir daðýlým yapýlmasý gereklidir. Belediye yuvalarý ve ebeveyn giriþimleri dahil belediyeden maddi destek alan tüm yuvalarýn kiliseye baðlý veya baðýmsýz yüklenicileri kapýlarýný göçmen çcuklarýna gerçekten açma ve bu yönde aktif reklam yapma knusunda, yuva yerlerinin en az % 15 ini anadili Almanca lmayan çcuklara ayýracaklarý knusunda yükümlülük altýna girmelidirler. Yuvalar knusundaki yetkili makam (örneðin Schulreferat) kayýt/müracaat tarihinden iki ay önce tüm belediye yuvalarý ve belediyeden maddi destek alan tüm diðer yuvalarýn listesini bu yuvalara giden ve anadili Almanca lmayan çcuklarýn ranlarýný da yanlarýna ekleyerek kamu yuna duyurmalýdýr. Göçmen aileler çcuklarýný göçmen raný düþük yuvalara kayýt ettirmeleri yönünde cesaretlendirilmelidir. (Ýkamet yeri önemli de lsa Almancayý iyi öðrenmek daha önemlidir!) Göçmen örgütleri bu yönde aktif reklam yapmaya çaðrýlmalýdýrlar. Ayný anadilden çcuklarýn ayný yerde aþýrý birikimini önlemek ve saðlýklý bir alaþým ve karýþýma ulaþabilmek için, en azýndan belediyenin yuvalarýndaki yerler çcuklarýn anadil ranlarý göz önünde bulundurularak merkezi larak verilmelidir. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 9

10 Anne-babalara Öneriler Ø Yuvadan önce anne-çcuk yun gruplarýna katýlýnýz (Mütterzentren, Kirchen, Szialeinrichtungen). Yksa bir kaç anneyle birlikte kurunuz. Bunun için kurumlardan veya Türk derneklerinden yer ve destek isteyiniz. Grup içinde ssyal iliþkilerin luþup pekiþmesi hem anneye ve hem de çcuða çk yararlýdýr. Ø Olanak ve yer bulursanýz çcuðu 3 yaþýndan önce kreþe gönderebilirsiniz (yarým gün de yeterlidir) Ø Çcuðu en geç 3 yaþýnda anakuluna gönderiniz, en az saat arasý. Alman ve yabancý çcuk dengesi yeterince Almanca öðrenmeye müsait görünmüyrsa baþka semtlerdeki yuvalara götürünüz. Çk önceden, çk yere, sadece belediye ve kiliseler ve diðer ssyal kurumlarýn yuvalarýna deðil, veli giriþimilerinin yuvalarýna da baþvurunuz ve ýsrar ediniz. Çcuðunuzun iyi Almanca öðrenebilmesi için kendisine dil örneði lacak, duyacaðý ve knuþacaðý yeterli sayýda Alman çcuða gereksinimi vardýr. Ø Hippy Prjesi gibi kul çaðý öncesi desteklerden yararlanýnýz Ø Çcuðunuza erken müzik eðitimi aldýrýnýz; belediyelerin sunduðu lanaklardan da yararlanarak 4 yaþýndan itibaren baþlayacak þekilde 1 yýl önceden kayýt ettirebilirsiniz. Ø Çcuða hem teþvik ve yaný sýra belki Alman arkadaþ da edinme fýrsatý verebilecek el iþleri, resim, yüzme, dans/halk yunlarý kursu gibi düzenli sunular ile kumalar, tiyatr gösterisi, çcuk eðlenceleri gibi etkinliklere katýlýnýz. Müze, sergi, kütüphane, hayvanat bahçesi gibi yerleri ziyaret ediniz. Yuva, çcuk dktru vb. kurumlarýn ilan tahtalarýna hep göz atýnýz! Ø Çcuðun geliþimini sürekli gözlemleyiniz! Çcuk eðitimi knusunda kitaplar, tplantýlar ve danýþmanlýklar yluyla sürekli bilgi edininiz. Ø Yuva, kul ve dersane/hrt gibi eðitim ve bakým kurumlarýnýn veli tplantý ve görüþmelerine düzenli gidiniz. EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 10

11 Talepleri destekleyen kuruluþlar Vereine/Gruppen, die die Frderungen unterstützen Aichach Türkspr e.v. Flurstr Aichach Herr Ýlkay Yýlmaz DITIB - Türkisch-Islamischer Kulturverein e.v. - Selimiye Mschee Hinterm Turm Aichach Herr Sezai Ünsal Tel.: Verein türkischer Eltern in Landkreis AIC FDB e.v. Münchnerstr Aichach Frau Huriye Mazlum Tel.: DITIB Dachau Türkisch Islamischer Verein Dachau e.v. Vn-Herterich-Str. 2 b Dachau Herr Mustafa Denel Tel.: TürkFlk e.v. Th.-Ortner-Str Erding Herr Cemal Aydýn Tel.: Türkische Elterninitiative Friedberg c/ Mestanlarðlu, Ottmaringer Str Friedberg Herr Ýbrahim Mestanlarðlu Tel.: Beistandsverein Türkischer Arbeitnehmer e.v. Kellerstr Fürstenfeldbruck Herr Mehmet-Akif Nemutlu Tel.: Alevitisches Kulturzentrum Miesbach e.v. Tiefenbacher Str Hausham Herr Düzgün Edeþ Tel.: Verein Türkischer Elternbeirät in Kaufbeuren und Umgebung e.v. c/ Aydðdu, Bartelbergweg Kaufbeuren Herr Bahri Aydðdu Tel.: DITIB-Türkisch-Islamische Gemeinde zu Kelheim e.v. Giselastr Kelheim Herr Yusuf Uzun, Tel.: Herr Mustafa Ýbiþ; Tel.: Verein Türkischer Eltern e.v. Kempten c/ Sabay, Ktterner Str Kempten Frau Ayþe Sabay Tel.: Türkischer Elternbeirat Krumbach c/ Karakuþ, Attenhauser Str Krumbach Herr Selçuk Karakuþ Tel.: Verein Türkischer Elternbeirat Lindau-B e.v. c/ Öztürk, Nbelstr Lindau-Bdensee Frau Neþe Öztürk Tel.: Ausländischer Elternverein München e.v. Gethestr München Herr Asým Aydýn Tel.: Bayburt in Bayern Kultur- und Förderverein e.v. Guldeinstr München Herr Lkman Bayram Tel.: Bildung- und Erziehungsplattfrm (München) Frau Nükhet Kývran, Tel: Frau Sibel Uyar, Tel: EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 11

12 Talepleri destekleyen kuruluþlar Vereine/Gruppen, die die Frderungen unterstützen Bildungs- Erziehungs- und Kulturzentrum e.v. Werner-Egk-Bgen München Herr Ali Yilmaz Tel: Bund der türkischen Frauen in Bayern e.v. c/ AKA, Rsenheimer Str München Frau Mürüvvet Özmenli Tel: Deneme Theater c/ Savaþ, Schaffhauser Str München Herr Mustafa Savaþ Tel: Frum türkischer Szialdemkraten (München) Herr Levent Karadað Tel: Knya-Ereðli e.v. München Orientierung, Kultur, Bildung, Hilfe und Förderung der Jugendlichen c/ Demirel, Pretzfelderstr München Herr Sami Demirel, Tel: Münchner Frauengruppe c/ Bewhnerzentrum, Kurt-Eisner-Str München Frau Leyla Saka, Tel: MünihFM c/ Radi Lra, Gravelttestr München Herr Zeki Genç, Tel: Ömerhacýlý Kultur- und Förderverein e.v. c/ Südpl, Gustav-Heinemann-Ring München Frau Serpil Çiðdem Tel: Salih Sanlý Stiftung Deutsch-Islamisches Kulturzentrum e.v. Carl-Wery-Str München Herr Fatih Nafiz Çengel, Tel: Türkische Gemeinde in Bayern e.v. c/ AEV, Gethestr München Frau Nuray Kaynar Tel: Türkischer Frauenverein e.v. c/ Terazuyazar, Arcisstr. 46 a München Frau Sevil Terazuyazar Tel: Türkischer Verein der Taxifahrer und Fahrerinnen in Bayern e.v. c/ Kurtcebe, Antn-Webern-Weg München Herr Tamer Eren Tel: Verein türkischer Ingenieure, Architekten und Naturwissenschaftler München e.v. c/ AEV, Gethestr München Herr Hasan Tan Vlkstanzgruppe ELVAN c/ AKA, Rsenheimer Str München Herr Serdar Ylcu Tel: Diyanet Türkisch Islamischer Kultur Verein e.v. Gerg-Aicher-Str Rsenheim Herr Çetin Fidan Tel: Türkischer Elternbeirat Rsenheim e.v. Oberwöhrstr Rsenheim Herr Çetin Fidan Tel: Türkischer Elternbeirat Oberallgäu Gethestr. 34 A Snthfen Herr Ýsa Aydýn Tel: EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR 12

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Der Weg in die Abhängigkeit fängt in der Kindheit an. Es liegt in unserer Hand, starke Kinder gegen Drogen zu erziehen.

Der Weg in die Abhängigkeit fängt in der Kindheit an. Es liegt in unserer Hand, starke Kinder gegen Drogen zu erziehen. Baðýmlýlýða Götüren Yol Çocuklukta Baþlýyor UYUÞTURUCUYA KARÞI GÜÇLÜ ÇOCUK YETÝÞTÝRMEK BÝZÝM ELÝMÝZDE Der Weg in die Abhängigkeit fängt in der Kindheit an. Es liegt in unserer Hand, starke Kinder gegen

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR V E Þ E H Ý R P L A N C I L A R I KU R U LTAY I SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı