BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Habbe Kazez Fırat Ünverstes, Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ferhat Bahçec Fırat Ünverstes, Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Bölümü Özet Günümüzde eğtmden beklenenlern ve öğrenc beklentlernn hızla değşm geçrdğ, breylern htyaçlarının br farklılık gösterdğ dolayısıyla sadece geleneksel br şeklde yüz yüze yapılan örgün eğtm her duruma uygun olmadığı görülmüştür. Uzaktan eğtmde son yıllarda yaygın olarak kullanılan Edmodo, eğtmclern zamandan ve mekândan bağımsız şeklde çevrmç sınıf toplulukları oluşturmasına ve yönetmesne, bu toplulukların kend çersnde veya brbryle letşm kurmasına mkân sağlayan ücretsz ve güvenl eğtsel br ağ ortamı sunmaktadır. Bu araştırmada Blgsayar ve Öğretm Teknolojler (BÖTE) bölümü öğrenclernn yılında bahar dönemnde lsans düzeynde 2. sınıfta aldıkları Grafk ve Tasarım dersnde kullanımına değnlmektedr. Araştırma sonuçlarına göre öğrenclern ders ç etknlklere stekl br şeklde katıldığı çünkü dersn sürekl değerlendrlmesnn, dersn öğretm elemanlarının dönütlernn daha y ödevler hazırlamalarına yardım ettğ ve motve ettğ görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. Araştırmanın sonuçlarının lteratürde yapılan çalışmalarla paralellk gösterdğ ve ders ortamını zengnleştrdğ, daha öncek yıllarda ders çersnde karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Grafk tasarım, eğtmde sosyal ağ kullanımı, edmodo. EXAMINATION OF OPINIONS OF CEIT TEACHER CANDIDATES REGARDING THE USAGE OF EDMODO Abstract Today, the expectatons from educaton and the expectatons of students have undergone change, needs of ndvduals have shown a dfference and thus only tradtonal face-to-face formal educaton has not been sutable for any crcumstance. Edmodo, commonly used n the dstance educaton n recent years, enables educator to form and manage onlne class communtes ndependent from tme and space and offers a free and safe educatonal network envronment allowng these communtes to communcate wthn themselves or wth each other. Ths study mentons the usage of Edmodo by Computer Educaton and Instructonal Technology (CEIT) students durng Graphc and Desgn course n the year 2 n the sprng term of It was consequently understood that the student wshfully attended n-class actvtes snce they were of opnon that constantly assessment of the course and feedbacks of nstructors of the course helped them to prepare better assgnments and motvated them. It was concluded that results of the study were n parallel wth studes n the lterature, enrched the course envronment, and elmnated the dffcultes experenced durng the courses n the prevous years. Key Words: Graphc desgn, educatonal socal networks, edmodo. 9

2 GİRİŞ Geçmşe bakıldığında günümüzde eğtmden beklenenlern ve öğrenclerden beklenen yeterlklern hızla değşm geçrdğ anlaşılmaktadır. Breylern htyaçlarının br yrm yıl öncesne göre daha çok farklılık gösterdğ ve breylernde daha farklı beklentler çnde oldukları görülmektedr. Dolayısıyla sadece geleneksel br şeklde yüz yüze yapılan örgün eğtm her duruma uygun olmamakta bazen bu eğtm destekleyc olması veya bu eğtme alternatf olması çn uzaktan eğtm kullanılmaktadır. Çünkü uzaktan eğtm öğrencye zaman ve mekândan bağımsız br eğtm le kend öğrenmelern breysel htyaçlarına göre karşılayablme mkânı sağlamaktadır (Kaya, 2002; Beldarran, 2006; İşman, 2013). Uzaktan eğtmn dönemler ncelendğnde lk dönemlerde breylere mektupla öğretmn öncesnde gazete lanlarıyla eğtm verlmş, daha sonra mektupla öğretm dönem başlamıştır. Radyo ve televzyonun yaygınlaştığı yıllarda se önceler tek yönlü daha sonraysa çft yönlü br şeklde eğtm etknlkler bu teknolojler kullanarak sürdürülmüştür (İşman, 2013). Günümüzde se teknolojdek değşmler geçmşte olduğu gb uzaktan eğtme yansıyarak benmsenmştr. Son dönem olan uydu ve modern teknolojler dönemnde se uzaktan eğtmde Web 2.0 ve Web 3.0 teknolojlernden yararlanıldığı görülmektedr (Altınay- Gaz ve Altınay- Aksal, 2013; İşman, 2013). Web 2.0 araçlarının eğtmde kullanımına yönelk araştırmalarda bu araçların kullanımının öğrenclern öğrenme sorumluluklarını almasında, etkl öğrenmesnde, grupla beraber şbrlğ çnde çalışmasında ve üst düzey düşünme becerlernn gelşmesnde olumlu katkıları olduğu görülmektedr (Karaman, Yıldırım ve Kaban, 2008). Br Web 2.0 teknolojs olan sosyal ağlar se kullanıcıların profl oluşturmasına, fotoğraf veya vdeo gb paylaşımlar yapmasına ayrıca dğer kullanıcılarla letşme geçmesne fırsat veren platformlardır ve son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır (Karal ve Kokoç, 2010). Sosyal ağlar özellkle öğrencler tarafından gün çersnde yoğunlukla kullanıldıkları çn (Pempek, Yermolayeva ve Calvert, 2009) eğtmde kullanımı da zamanla yaygınlaşmıştır (Balasubramanan, Jaykumar, ve Fukey, 2014; Çankaya, Durak ve Yünkül, 2013). Facebook ve Twtter gb platformların zamanla eğtm amaçlı kullanılan Web 2.0 uygulamalarına entegre edlmes eğtm destekleme msyonunu da kazanmalarını sağlamıştır. Böylece öğrencye zaman ve mekân sınırı olmadan şbrlğyle çalışma ve letşm kurma mkânı sağlamaktadırlar (McLoughln ve Lee, 2008). İnternet üzernden öğrenclern brbryle ortak br amaç doğrultusunda düşüncelern paylaşabldğ, topluluklar oluşturabldğ ve etkleşmlern kolaylaştıran platformlardır (Pempek ve dğerler, 2009; Preet, 2009). Ayrıca sosyal ağlar öğrency aktfleştren, yaratıcı ve şbrlkl öğrenmey destekleyen bu sayede öğrenmey kolaylaştıran br yapısı olmasının yanı sıra esnek ve kullanımı kolay olmasıyla da sınıf dışında da etkleşme mkân sağlayan br yapıdadır (Sırakaya, 2014). Son yıllarda sosyal ağların eğtmde ve uzaktan eğtmde kullanımının öğrenclere çeştl açılardan faydaları olduğu görülmektedr. Bu çalışmalarda öğrencye kend öğrenmesnn sorumluluğu kazandırma (Sanders, 2012), sınıf ç letşm arttırma (Al-Sad, 2015), akademk başarısını arttırma (Özmen, 2012) öğrenclern motvasyonlarını (Tınmaz, 2011) ve bağlılığını arttırma (Sanders, 2012) gb açılardan sosyal ağların faydaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derslernde sosyal ağ kullanan öğretmenlerde de letşm ve şbrlğne kolaylık sağlayarak dğer öğretmenlerle ve öğrenclerle brlkte çalışmayı kolaylaştırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Kongchan, 2012). Ancak lteratürde sosyal ağ kullanımımın öğrenclern akademk başarısını düşürdüğü (Junco, 2012; Krschner ve Karpnsk, 2010; O Bren, 2011), öğretmen ve öğrenc rollernn karışarak öğretmen otortesnn zayıfladığını belrten (Warner ve Esposto, 2009) olumsuz sonuçlara ulaşılan çalışmalarda mevcuttur. Çalışmalara bakıldığında öğrenclern sosyal ağları kullanma nyetlernn de farklı sonuçlar doğurabldğn söylemek mümkündür. Tanrıverd ve Sağır ın (2014) çalışmasında, öğrenclern letşm amaçlı sosyal ağları kullandıklarında ders başarılarının düştüğü ancak eğtsel amaçla kullandıklarında se ders başarılarının arttığı görülmüştür. Ayrıca sosyal ağların öğrenenler çn güvenl olmadığı ve öğrenclern olumsuz durumlarla karşılaşılableceğn belrten çalışmalar da lteratürde yer almaktadır (Kablan, Ahmad ve Abdn, 2010; Sanders, 2012; Saykılı ve Kumtepe, 2014). Güvenlkle lgl sosyal ağlarda karşılaşılan en büyük sorunların başında, kşlern blglernn znler dışında kullanılablmes, sosyal mühendslk saldırılarına veya sber zorbalığa maruz kalablmelerdr (Yıldırım ve Varol, 2013). Bu nedenle de eğtsel sosyal ağ kullanımı kavramı gelştrlerek sosyal ağ platformlarının özellklerne sahp, ancak sosyal ağlar çn fade edlen olumsuzlukları taşımayan sstemler gelştrlmştr (Durak, Çankaya ve Yünkül, 2014). Bu sstemlerden br olan Edmodo görünüm olarak Facebook u andıran ancak öğretmenn oluşturduğu derslere sadece öğrenc kayıt anahtarıyla grş yapılablen br sstemdr. Dolayısıyla öğretmenn kontrolünün dışında derslere sızmak, öğrenc blglern olumsuz amaçlarla 10

3 kullanmak gb güvenlk açıkları en aza ndrlmştr (Brady, Holcomb, Smth, 2010; Jarc, 2010). Zamandan ve mekandan bağımsız olarak öğretmenn kolaylıkla çevrmç br sınıf ortamını oluşturduğu ve yönettğ, öğrenclern de brbryle ve öğretmenle rahatlıkla letşm kurabldğ ücretsz ve güvenl br sosyal ağ platformudur (Jarc, 2010; Kongchan, 2012; Balasubramanan, ve dğerler, 2014). Br öğrenme yönetm sstem olarak da görüleblen Edmodo 2008 yılında kurulan ve Amerkan Okul Kütüphaneler Brlğ (AASL) tarafından en y 25 sosyal ağdan br olarak seçlen br eğtsel sosyal ağdır. Öğretmenlern öğrencleryle sanal br ortamda letşme geçebldğ, belrl br takvme göre ödevler atayabldğ, tamamlanan ödevler alabldğ ve puanlayabldğ sstemde ayrıca sınıf ç letşmn uyarılarla veya mesajlarla sağlanarak, öğretmenn belrl konularda anket veya quzle öğrenclerden dönüt alablmesne mkân verlmektedr (Kongchan, 2012). Edmodo, Facebook tan farklı olarak sadece etketleme, kullanıcılar arası mesajlaşma ve anlık mesajlaşma, arkadaşlık sstem gb özellklerde farklılaşmakta bu özellkler barındırmamaktadır (Durak ve dğerler, 2014). Özellkle öğrencler arasında mesajlaşmanın olmaması endşe edlen güvenlk problemlern önlemes açısından yarar sağlamaktadır. Çalışmanın Amacı Geleneksel eğtm çersnde uygulama derslernde öğrencye brebr dönüt vermek hem çok vakt alan, hem de yalnızca her uygulama çn genellkle br kez gerçekleştrleblen br süreçtr. Oysa tasarım ağırlıklı uygulama derslernde öğrencnn lerleyş hakkında blg sahb olması, benzer ve farklı tasarımları görmes konuyu daha y öğrenmesne katkı sağlamaktadır. İknc sınıf lsans öğrenclerne görsel tasarım yazılımları kullanılarak verlen, k saat teor ve k saat uygulama olan Grafk ve Tasarım dersnde uygulama sürecnde daha öncek yıllarda bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunların başında sınıf çersnde dosya paylaşımı yapmak ve sınıfa yönelk duyurular yapmak gb durumlar gelmektedr. Bunun yanı sıra öğrenclern özellkle aşama aşama lerleme kaydettğ tasarım ağırlıklı derslerde brebr dönüt almaları gelşmler açısından önemldr. Ancak ders çersnde yapılan etknlklerden sonra kaydedlen dosyalar hem zaman hem de boyut olarak çok fazla alan htyacı gerektrmekte ve kontrolü dersn hocasının çok fazla vaktn almaktadır. Bu yüzden genellkle ders çersnde yapılan etknlkler dersn yardımcısı veya öğretm elemanı tarafından kontrol edlememekte, öğrenc lerleyş ve performansı hakkında blg sahb olamamaktadır. Bu durumun önüne geçeblmek amacıyla eğtsel sosyal ağlardan popüler olan Edmodo nun grafk ve tasarım dersnde br dönem boyunca kullanımı gerçekleştrlmştr. Bu çalışmada se öğrenclern Edmodo nun ders çersndek kullanımına dar görüşlernn alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla oluşturulan araştırma soruları aşağıdak gbdr: 1. Böte öğretmen adaylarının Edmodo nun kullanılablrlğne yönelk görüşler nelerdr? 2. Böte öğretmen adaylarının Edmodo nun sınıf çersnde etkleşm ve letşm sağlamasına yönelk görüşler nelerdr? 3. Böte öğretmen adaylarının Edmodo nun öğrenme sürecne ve dönütlere yönelk görüşler nelerdr? YÖNTEM Araştırmada karma araştırma yöntemlernden açıklayıcı (doğrulayıcı) desen kullanılmıştır. İlk aşamada betmsel tarama modelyle ncel verler elde edlmştr. Daha sonra ncel verlern daha net anlaşılablmes çn 9 öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmelerle konuya dar fkrler alınmıştır. Ayrıca öğretm elemanları tarafından öğrenclern sınıf ç durumları ve sstem üzerndek hareketler katılımcı gözlem yoluyla süreç boyunca raporlanmıştır. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, öğretm yılında Fırat Ünverstes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Bölümünde 2. Sınıfta öğrenm gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenclerden 24 ü kadın ve 14 ü erkektr. Örneklem seçmnde grafk ve tasarım dersn almış olma durumu ölçüt olarak belrlenerek amaçlı örnekleme yöntem kullanılmıştır. Sınıfta ders gören ve sstem kullanan 45 öğrenc olmasına rağmen ver toplama sürecnde 38 öğrencye erşleblmştr. Çevrmç yollarla ulaşılablen örneklem evrenn 84,4 ünü oluşturmaktadır. 11

4 Ver Toplama Aracı Ver toplama aracı olarak ncel verler çn anket formu ve ntel verler çn yarı yapılandırılmış görüşme formu gelştrlmştr. Anketn gelştrlmes sürecnde öncelkle madde havuzu oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından lgl lteratürden (Al-Sad, 2015; Sanders, 2012; Sırakaya, 2014) yararlanılarak maddeler gelştrlmştr. Maddelern gelştrlmes sürecnde öğrenclerden sstem kullanırken karşılaştıkları durumlarla lgl yarı yapılandırılmış sorularla dönüt alınmıştır. Lteratürden yola çıkarak ve öğrencnn verdğ dönütlerle beraber araştırmacılar tarafından 31 soruluk taslak br form gelştrlmştr. Form çersndek maddeler öğretm sürecnde en fazla karşılaşılan durumlara göre üç alt başlığa ayrılmıştır. Kullanılablrlk, etkleşm/blgye erşm, öğrenme ve dönütler olmak üzere kategorlendrlen başlıklarda, araştırmacıların gözlem ve öğrenclerden gelen dönütlerden faydalanılmıştır. Kullanılablrlk başlığına at sorular ankette [1-10], etkleşm/blgye erşm [11-21], son olarak öğrenme ve dönütler başlığı se [22-29] arası maddeler kapsamaktadır. Kullanılablrlk başlığı Edmodo nun özellklernn mobl chazlar, laptop veya masaüstü blgsayarlardan kullanımına dar öğrenc görüşlern almak amacıyla oluşturulmuştur. Etkleşm/blgye erşm başlığında öğrenclern dokümanlara erşm, sınıf ç ve sınıf dışında etkleşmn kapsayan maddeler bulunurken, öğrenme ve dönütler başlığında öğrencnn ödevlere dar görüşü, ödüllendrme, öğretmenden aldığı ger bldrmler çeren maddeler bulunmaktadır. Anketn kapsam geçerllğnn sağlanması amacıyla formdak maddeler uzman görüşüne sunulmuştur. Bu aşamada aynı amaca yönelk sorulan maddeler çıkarılarak anket formu 29 maddeden oluşturulmuştur. Ayrıca öğrenclern demografk blglern almak amacıyla sorular eklendğnde nha form 33 maddeden oluşturulmuştur. Anket formu 5 l lkert tp ölçekleme kullanılarak hazırlanmıştır. Buna göre maddeler 1= Hç katılmıyorum ve 5= Tamamen katılıyorum olmak üzere 1 den 5 e kadar derecelendrlmştr. Ayrıca anket sorularında 1., 3., 5., 8., 9., 12., 14. ve 18. maddeler olumsuz fadeler barındıran maddelerdr. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda se sstemn kullanılablrlğ, öğrenclern yaşadıkları zorluklar, letşm ve etkleşm, Edmodo yu gelştrmeye yönelk önerler ve mobl sstem olarak kullanımlarına dar sorular yöneltlmştr. Ses kayıtları alınan öğrencler harf notu sstemne göre çeştllk gösterme durumlarına göre seçlerek araştırmaya dâhl edlmş ve gönüllü katılmışlardır. Öğretm elemanlarının katılımcı gözlemler se teor ve uygulama derslernn sonucunda, haftalık br şeklde brbrlerne verdkler dönütlern raporlanmasıyla elde edlmştr. Verlern Analz Verlern analz çn SPSS 21.0 programı kullanılmış, betmsel statstk yöntemlerden yararlanılmıştır. Her br madde çn standart görüş aralıkları belrlemek amacıyla 1/5=0,8 formülü kullanılmıştır. Formüle göre oluşturulan görüş aralıkları aşağıdak gbdr. Herhang br anket maddesne at artmetk ortalama ( X ) dr. Eğer maddenn artmetk ortalaması ( X ); 1 X <1.8 arasında se katılımcıların lgl maddedek görüşe kesnlkle katılmadıkları, 1.8 X 2.6 X 3.4 X 4.2 X <2.6 arasında se katılımcıların lgl maddedek görüşe katılmadıkları, <3.4 arasında se katılımcıların lgl maddedek görüş hakkında kararsız oldukları, <4.2 arasında se katılımcıların lgl maddedek görüşe katıldıkları, <5.00 arasında se katılımcıların lgl maddedek görüşe kesnlkle katıldıkları görülmüştür. BULGULAR Araştırma sorularındak değşkenlere göre lgl maddeler sıklık dağılımları (frekans), yüzde ve artmetk ortalamalarına göre tablolaştırılmıştır. 12

5 Öğretmen Adaylarının Edmodo nun Kullanılablrlğne İlşkn Görüşler Edmodo nun mobl chazlar üzernde veya masaüstü, laptop gb dğer chazlarda kullanımına yönelk öğretme adaylarının görüşlernn anlaşılması amacıyla ankettek maddeler analz edlmş, frekans, yüzde ve artmetk ortalamaları tabloda verlmştr. Tablo 1: Edmodo nun Kullanılablrlğne İlşkn Anket Maddeler Edmodo nun Kullanılablrlğne İlşkn Anket Maddeler Kesnlkle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesnlkle Katılmıyorum F % F % F % F % F % 1.Yazılımın Türkçe dl desteğnn sınırlı 5 13, ,7 4 10,5 8 21,1 4 10,5 3,29 olması kullanımı zorlaştırdı. 2.Sstemn ara yüzü anlaşılır ve kolaydı , ,9 3 7, ,26 3.Mobl chazlardan grş yaptığımda 1 2,6 3 7, , ,2 3 7,9 2,63 ekranın küçük olması kullanımı zorlaştırdı. 4.Mobl chazlardan veya blgsayardan 4 10, ,2 6 15, ,2 2 5,3 3,11 Edmodo ya yüksek boyutlu dosyaları yüklerken br sorun yaşamadım. 5.Mobl chazlardan ödev yüklemek 1 2,6 7 18, , ,3 5 13,2 2,71 bence zordu. 6.Rahatlıkla gönderlere veya ödevme 21 55, ,8 2 5,3 1 2, ,45 yorum yazabldm. 7.Edmodo nun kütüphanesnn olması 18 47, ,4 2 5, ,42 ödevlere ve esk dokümanlara erşmm kolaylaştırdı. 8.Edmodo ya üye olurken karşılaştığım 1 2,6 3 7,9 4 10, , ,2 2,00 adımlarda sıkıntı yaşadım. 9.Edmodo yu kullanırken ste çnde , , ,8 1,71 sıklıkla kayboldum. 10.Steye ödev yüklerken herhang br sorunla karşılaşmadım , ,1 4 10,5 6 15,8 1 2,6 3,79 Tablo 1 e bakıldığında Edmodo nun kullanılablrlğne yönelk öğrenclere yöneltlen on maddenn artmetk ortalamaların hçbrnn 1.8 den düşük çıkmadığı görülmektedr. Sadece 1., 3., 4, ve 5. Maddelerde öğrenclern kararsız kalarak fkr belrtemedkler anlaşılmaktadır. Brnc maddede öğrenclern çoğunluğu sstemn Türkçe dl desteğnn yeterl olmaması konusunda ortalamada kararsız gözükse de görüşme yapılan öğretmen adayları stenn Türkçe ye çevrldğnde bu sorunun aşıldığını düşünmektedrler. Konuyla lgl olarak K1: Türkçe ye çevrlnce kolay, zaten çok fazla br şey yapmıyoruz ödev yüklüyoruz, yorum yazıyoruz, bunlarda İnglzce dye zorlanmadık. Ancak madde 2 nn artmetk ortalamasının 4,26 olmasına bakılarak öğrencler açısından grafk ve tasarım dersnde kullanılan Edmodo nun kolay anlaşılan ve kullanışlı br web stes olduğunu söylemek mümkündür. En yüksek ortalamaya sahp olan Madde 6 ya göre öğrencler kesnlkle ödev veya gönderlerne yorum yazarken çok fazla sorun yaşamadıklarını düşünmektedrler. Stey kullanmanın lk adımı olan üye olmaktan tbaren sorun yaşamadıkları ayrıca kütüphane seçeneğnn olmasının esk ödevlere ve dokümanlara ulaşmada kolaylık sağladığı görüşündedrler. Görüşme yapılan öğrenclern heps kütüphane özellğ sayesnde esk ödevlern nceledkler gelşmlern zleyebldkler görüşünü ortak br şeklde paylaşmışlardır. Konuyla lgl örneğn K8 X 13

6 Esk ödevlerme bakıp üzüldüm de aslında nasıl hatalar yaptığımı görüp, ama br yandan da y oldu, mesela neler öğrendm dye düşündüm, kend gelşmm gördüm aslında şeklnde görüş belrtmştr. Özellkle Madde 2 ve 7 de öğrenclern hçbrnn olumsuz br görüş belrtmemeler dkkat çekcdr. Çünkü grafk ve tasarım dersnde dokümanların depolanması ve değerlendrlmes br sıkıntı olarak görüldüğü çn Edmodo kullanılmıştır. Bu durumdan Edmodo kullanımının bu amaca htap ettğ ve bu sıkıntıyı çözmede yararlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Madde 2 ye bakılarak bu amaçla kullanılan sstemn ara yüzünün karmaşık gelmedğ ve öğrencler tarafından rahatlıkla kullanılabldğ görüleblmektedr. Öğrenclere başka bölüm öğrenclernn Edmodo yu kolay kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda K1 Bence kullanablrler, zaten yapılacaklar az çok bell, ödev yükleme yorum yapma, zorlanmazlardı bence, sade br ara yüzü var fadesyle görüş bldrmştr. Öğrencler yalnızca mobl chazlardan ssteme grşle lgl karasız kaldıklarını belrtmşlerdr, bunun br sebeb de sstem ağırlıklı olarak masaüstü chazlardan kullandıkları çn mobl chazlardan kullanım hakkında çok fazla blg sahb olmamalarından kaynaklandığı söyleneblr. K6, K7 ve K9 se mobl chazlardan kullanımda anında bldrm gelme özellğnn ve yorum yapmanın sstem üzernde kolay olduğunu belrtmşlerdr. K9 se konuyla lgl olarak İnternet bağlantınız yyse Hocam sorun yok, sstem 5-6 mb lık br dosyayı çok rahat yüklüyor, bence kolaydı yan dosya yüklemek de.tablo 1 dek bütün maddelern ortalaması alındığında 3,23 le kararsızım aralığında öğrenclern fkr belrttkler görülmektedr. Öğretmen Adaylarının Edmodo nun Etkleşm/Blgye Erşmne İlşkn Görüşler Öğrencnn sınıf çnde ve sınıf dışında etkleşm, derse katılma durumu, ödevler gb dokümanlara erşmne yönelk maddelere yönelk anket sorularına öğretmen adaylarının verdkler cevapların ve konuyla lgl görüşlernn anlaşılması amacıyla ankettek maddeler analz edlmş, frekans, yüzde ve artmetk ortalamaları Tablo 2 de verlmştr. Tablo 2 ncelendğnde Edmodo nun sınıf çersndek etkleşm üzerndek etksne ve öğrencnn sınıf dışındak aktvtelerne yönelk sorulan on br anket sorusunun artmetk ortalamaları görüleblmektedr. Buna göre sadece Madde 12, 14 ve 18 de ortalamanın 1,8 den yüksek ve 2,6 dan düşük olduğu, katılmıyorum aralığına denk gelmektedr. Olumsuz maddeler olan bu sorulara öğrenclern yüksek düzeyde katılmamaları aslında kâğıt üzernde ödevler yerne sstem kullanmak stedkler anlamına gelmekle beraber, Madde 18 de Edmodo nun kullanımının öğrenclern sınıf ç etkleşmn azaltmadığını düşündükler yönündedr. Ancak Madde 16 da öğrenclern kararsız aralığında kaldığı sınıf arkadaşlarıyla etkleşmlern arttırmak konusunda fkr belrtemedkler anlaşılmaktadır. Öğrenc görüşler alındığında se bu konuyla lgl K1 Aslında etkleşm sadece öğrenc ve öğretmen arasındaydı, K2 se Mesela yükledğmz ödevler brbrmzle tartışıp konuşablrdk, anlık mesajlaşma gb özellkler olmadığı çn br de brbrmzn ödevn görmedğmz çn letşm kuramadık. şeklnde görüş bldrmşlerdr. Öğrenclern Edmodo yu gelştrmeye ve letşm arttırmaya dar önerler se br tartışma forumu veya anlık mesajlaşmanın eklenmes gerektğ yönündedr. Konuyla lgl K7 Mesela anlık sohbet olsa dersle lgl öğrencler görüş bldrp konuşablrlerd, zaten çünkü dersle lgl konuşmayacaksa o sohbette başka platformdan da konuşur öğrenc, yapar hoca farkında olmaz şeklnde görüş belrtmştr. Ancak K9 a göre Tartışma forumu çn br konu açılması gerekyor br de olmuş mu olmamış mı dye, sadece sınıf duvarına ödev koysak altına da yorumlarınızı beklyorum desek aynı şey aslında şeklnde fkr belrtmştr. Ayrıca K2 ödevlern yorum yazarak gönderlmes gereklğn, bu alanın zorunlu olmasını öğrenc açısından tc ve yorucu bulunduğunu belrtmştr. Özellkle Madde 11 ve 19 a öğrenclern kesnlkle katıldıkları, derse gelmedkler günlerde dersten kopmayarak dersle bağlantılarını sürdürüp, ders takp edebldkler görülmektedr. Ayrıca ders çerklernn sstem üzernde bulunmasının zaman ve emekten tasarruf sağladığını düşündükler anlaşılmaktadır. Madde 19, Tablo 2 çersndek en yüksek ortalamaya sahp madde olmasının yanı sıra, öğrenclern esk ödevlerne ulaşması veya ödev teslm çn brebr okula gelmek zorunda olmayışlarının özellkle zamandan tasarruf sağladığı anlaşılmaktadır. Sınıf çersnde yapılan yorumların görülmesnden (Madde 14) br öğrenc dışında genelde öğrenclern rahatsız olmadıkları, madde ortalamasının katılmıyorum aralığında olduğu görülmüştür. Görüşmelerde öğrenclerden bu konuyla lgl fkr alındığında sınıf arkadaşlarının yorumlarını görmesnden rahatsız olmadıklarını belrttkler 14

7 görülse de K7 yorum yapmalarından rahatsız olacağını belrtmştr. Konuyla lgl olarak K7: Yorumların kısıtlı olması bence y br şey, patavatsız yorum yapılmasına engel oluyor. Öğrenclern karşılaştıkları sorunlar karşısında arkadaşlarından yardım stedkler (Madde 15) katılıyorum düzeynde görüş belrttkler anlaşılmaktadır. Tablo 2: Edmodo nun Etkleşm/Blgye Erşmne İlşkn Anket Maddeler Edmodo nun Etkleşm/Blgye Erşmne İlşkn Anket Maddeler 11.Derse gelmedğm günlerde ders çerğn, duyuruları veya notları Edmodo üzernden takp edebldm. 12.Edmodo yerne ödevler ve ders dokümanlarını kâğıt üzernden takp etmey terch ederdm. 13.Ders çnde katılımım Edmodo sayesnde geleneksel derslere göre daha fazlaydı. 14.Arkadaşlarımın yaptığım yorumları görmes ben rahatsız ett. 15.Karşılaştığım sorunlarda arkadaşlarımdan yardım stedm. 16.Edmodo arkadaşlarımla letşm arttırdı. 17.Edmodo öğretmenle letşmm arttırdı. 18.Edmodo yu kullanmak sınıf ç etkleşmmz azalttı. 19. Bence ders çerklernn Edmodo da bulunması zamandan ve emekten tasarruf sağladı. 20.Edmodo yu nasıl daha y kullanableceğm öğrenmek sterdm. 21.Ödev hakkında ne düşündüğümü yazablmek ben özgür hssettrd. Kesnlkle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesnlkle Katılmıyorum F % F % F % F % F % 16 42, ,7 2 5,3 2 5, , ,9 3 7, , ,5 1, , ,6 7 18,4 1 2, ,03 1 2,6 2 5,3 9 23, ,0 7 18,4 2,24 3 7, ,5 5 13,2 2 5,3 5 13,2 3, ,5 8 21, , ,3 3 7,9 3, , ,4 8 21, , ,6 5 13, , ,9 1, , ,7 2 5, , , ,0 5 13,2 1 2, , , ,6 6 15, ,16 Öğrenclern dersn öğretm elemanıyla ve ders yardımcısıyla letşmne yönelk se Edmodo nun derste kullanımının yararlı olduğu, letşm arttırdığını düşündükler bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenclern Edmodo yu nasıl daha y kullanableceklern merak etmelerne yönelk soruda (Madde 20), öğrenclern verdğ cevabın artmetk ortalaması katılıyorum aralığında çıkmış, öğrencler sstem benmseyerek lerde de kullanmak ve daha y öğrenmek stedklern belrtmşlerdr. Etkleşm ve blgye erşm başlığındak bütün maddelern ortalaması alındığında se 3,41 le katılıyorum aralığına denk geldğ, öğrenclern sınıf ç etkleşmde ve blgye erşmde sınıfta olmadıkları durumlarda ble Edmodo yu kullanarak dersten kopmadıkları anlaşılmaktadır. Konuyla lgl olarak K8 Ödevler orda çünkü yayınlanıyordu derse gelmesem ble görüp, verlen materyallere göre ödevm yapıp atıyordum, dersten kopmadım. şeklnde görüş belrtmştr. X 15

8 Öğretmen Adaylarının Edmodo nun Öğrenme ve Dönütlerne İlşkn Görüşler Öğrencnn ders çersndek öğrenme sürec ve öğretmenden aldığı ger bldrmlere yönelk maddeler çn anket sorularına öğretmen adaylarının verdkler cevapların ve konuyla lgl görüşlernn anlaşılması amacıyla ankettek maddeler analz edlmş, frekans, yüzde ve artmetk ortalamaları Tablo 3 te verlmştr. Tablo 3 ncelendğnde, Edmodo nun öğrenc öğrenmesne ve öğretm elemanlarının dönüt vermesne yönelk se öğrenc görüşler sekz maddenn ortalamalarına bakıldığında ağırlıklı olarak 4,2 den yüksek ve kesnlkle katılıyorum aralığında çıktığı görülmektedr. Özellkle öğrenclern yükledkler ödevlere ulaşablmes (madde 25) en yüksek ortalamayı alan maddedr. Bu durumda öğrenclern daha sonra ödevlerne ulaşmak stedkler, ssteme yüklemenn kolaylık sağladığı söyleneblr. Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Edmodo nun Öğrenme ve Dönütlerne İlşkn Görüşler Edmodo nun Öğrenme ve Dönütlerne İlşkn Anket Maddeler 22.Ödevler belrl br sürede yüklemek derse karşı olan sorumluluğumu arttırdı. 23.Ödevlerme aldığım dönütler/puanlar derse karşı olan steğm arttırdı. 24.Öğretmenn ödevler çn kullandığı yorumlar ve yüz fadeler/reaksyonlar motvasyonumu arttırdı. 25.Yaptığım ödevlern kaydedlmes daha sonra ödevme ulaşmamı kolaylaştırdı. 26.Ödevm üzernde konuşmak ve yorum yapmak ben daha y ödevler hazırlamaya sevk ett. 27.Edmodo nun akademk başarımı arttırdığına nanıyorum. 28.Öğrenclern kend öğrenmelernn sorumluluğunu almasına yardımcı oluyor. 29.Edmodo da ders şlemek dersn sürekl değerlendrlmesn sağlıyor. Kesnlkle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesnlkle Katılmıyorum F % F % F % F % F % 17 44, ,1 5 13, , , ,6 3 7, ,3 4, , ,4 3 7,9 1 2, , , ,7 2 5, , , ,6 3 7,9 1 2,6 1 2,6 4, , ,6 7 18, , , ,9 2 5, , , ,5 4 10, ,39 Madde 23, 24 ve 26 da olduğu üzere öğrenclern ödevlerne yönelk öğretm elemanından puanla veya sstemde bulunan yüz fadeleryle ger bldrmler almasının, öğrencnn ödevyle lgl yorumda bulunmasının onları daha y ödevler hazırlamaya teşvk ettğ söyleneblr. K1 Br ödev attığımda mesela szden yorum geldğnde kendm daha y motve edeblyorum, mesela yanlışlarımı düzelteblyorum. şeklnde görüş belrtmştr. Madde 22 ve 28 de öğrenclern Edmodo yu ders çnde kullanımının kend öğrenme sorumluluğunu almalarında ve ödevlere karşı sorumluluk hssetmeler noktasında yararlı olduğuna kesnlkle katıldıkları görülmektedr. K4: Mesela sorumluluklarımızı arttırdı saatnde değerlendrlmes falan motve ett, y hssettrd Hoca nın not vermes şeklnde görüş belrtmştr. Ayrıca öğrencler sstem derste kullandıktan sonra akademk başarılarının arttığını düşünürken (Madde 27), Edmodo da ders şlemek öğrencler açısından dersn sürekl değerlendrlmesn sağlayan br başka noktadır (Madde 29). Görüşmeler sırasında dokuz öğrencden bu X 16

9 konuyla lgl olarak görüş alındığında öğretm elemanının verdğ puanların onları motve ederek, yaptıkları hataları görerek düzeltmelerne mkân sağlandığı noktasında her brnn hem fkr olduğu görülmüştür. Öğrenme ve dönüt başlığındak bütün maddelern ortalamaları hesaplandığında se 4,26 le kesnlkle katılıyorum aralığında öğrenclern görüş belrttğ görülmektedr. Bu durumda öğrenclern Edmodo yu kullanmalarının derste öğretmenle, arkadaşlarıyla letşmlern sağladığı ve öğretmenn ödevlere verdğ dönütlern öğrency motve ederek daha y ödevler yapmaya sevk ettğ bulgusuna ulaşılmaktadır. Ayrıca öğrencler kend öğrenme sorumluluklarını alarak öğretmde aktf br rol oynamışlardır. Öğretm elemanlarının da sürece dar gözlemlerne başvurulduğunda öğrenclern ssteme kayıtta ve gönderlere yorum yapmada herhang br sorunla karşılaşmadıkları gözlemlenmştr. Sadece lk hafta ödevlern yüklenmesnde öğrencler sstemn İnglzce olması nedenyle zorluk yaşamış ve sınıf arkadaşlarından veya öğretm elemanlarından yardım almışlardır. Ödevlern öğretm elemanı tarafından puanlanması lg çekmş ve motvasyonu arttırarak, akademk başarıya olumlu yansımıştır. Çünkü notlandırılan öğrencler ödevlernn dkkate alındığını fark etmş ve ödev ölçütlern daha y okuyarak eksklern tamamlamaya çalışmışlardır. Ayrıca çalışmanın yapıldığı dönemde aktf olarak Edmodo üzernde bulunan, -ancak şu anda bulunmayan- öğretmenn öğrenc performansı çn kullandığı yüz fadelernn (emoj/smley) de öğrencler motve ettğ görülmüştür. Sstem üzernden öğrenclerle paylaşılan kaynakların konuya öğrencler daha y ısındırdığı ve ödevlernde ne yapılması gerektğn öğrenmelernde yardımcı olduğu görülmüştür. Öğrencler öğretm elemanı tarafından yayınlanan gönderlern altına yorumlar yaparak, benzer veya farklı teknkler paylaşmış bu sayede arkadaşlarının da görüp öğreneblmesn amaçlamışlardır. Kütüphanenn kullanımının öğrenclern ayrıca br dosya depolamaya htyaç duymamalarını sağladığı fark edlmştr. İletşm ağırlıklı olarak öğrenc ve öğretm elemanı arasında kalsa da öğrencler de bazen sstem üzernde yorum yaparak bazı durumlarda brbrne sorular yöneltmşlerdr. Öğrenclere Edmodo üzernden verlen puanların ve dönütlern öğrencler tarafından dkkate alındığı, bazı durumlarda aynı ödev 3 veya 4 defa yen br revzyonla yükledkler bu durumun onları daha ysn yapmaya yönelttğ ve bu sürece stekle katıldıkları gözlemlenmştr. Öğrenclern mobl chazlarla etkleşm se daha çok okul dışında kullandıklarından öğretm elemanları tarafından aktf br şeklde gözlemlenememştr. Bu durumda anket verlernn, yarı yapılandırılmış öğrenc mülakatlarının ve öğretm elemanlarının katılımcı gözlem raporlarının brbrn destekledğ anlaşılmaktadır. TARTIŞMA VE SONUÇ Grafk ve tasarım dersnde uygulama sürecnde öğrenc ödevlernn ve performanslarının kontrolünde ayrıca doküman paylaşımı, depolanması, sınıf çnde ve dışında letşm problemler gb konularda zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada grafk ve tasarım dersnde karşılaşılan çeştl zorlukların gderlmes amacıyla yılı bahar dönemnde ders çersnde kullanılan, eğtsel sosyal br ağ aracı olan Edmodo ya dar öğretmen adaylarının görüşler araştırılmıştır. Ver toplama aracı olarak kullanılablrlk, etkleşm/blgye erşm le öğrenme ve dönüt olmak üzere üç başlıktan oluşan anket formu kullanılan çalışmada derse katılan öğrenclerden 38 ne ulaşılablmş ve görüşlerne başvurulmuştur. Anket sorularına verlen cevaplar frekans, yüzde ve madde ortalamaları olarak analz edlmş ve yorumlanmıştır. Brnc araştırma sorusu olan Edmodo nun kullanılablrlğne yönelk, öğrenclern Edmodo yu rahat kullandıkları ve benmsedkler ancak Türkçe dl desteğnn yetersz olduğunu düşündükler anlaşılmıştır. Bu durum Sırakaya nın (2014) çalışmasına paralel br sonuçtur. Öğrenclern görüşüne başvurulduğunda bu sorunu sstem nternet üzernden Türkçe ye çevrerek çözdükler anlaşılmıştır. Öğrencler özellkle dokümanların kütüphanede depolanması ve değerlendrlmes konusunda sstemn kullanımının yararlı olduğunu ve kolaylık sağladığını düşünmektedrler. Bu durum se Balasubramanan ve dğerleryle (2014) benzerlk göstermektedr. Sstemn ara yüzü öğrenclere kolay gelmş, üye olmak ve ste çnde geznmek gb durumlarda zorlanmamışlardır. Sonuç olarak Edmodo nun öğrencler tarafından kolay kullanıldığını ve benmsendğn söylemek mümkündür. Bu durum lgl lteratürle de benzerlk taşımaktadır (Kongchan, 2012; Sırakaya, 2014). Mobl chazlarda Edmodo kullanımına yönelk Al-Sad (2015) n çalışmasında öğrencler mobl chazlarda sstemn kullanımının yararlı olduğunu düşündükler, madde ortalamalarının kararsızım-fkrm yok aralığında çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada da öğrenclern Al-Sad n (2015) çalışmasında olduğu gb sstemn kullanımına yönelk olumlu br görüş çersnde oldukları ancak madde ortalamalarının kararsızım-fkrm yok aralığında olduğu görülmektedr. 17

10 Karasızlığın sebebnn çok fazla mobl chazlarda Edmodo yu kullanmamalarından kaynaklandığı uygulama sırasında görülmüştür bu yüzden öğrenclern uygulamayı mobl chazlar üzernde daha fazla kullanması gerekmektedr. Mobl uygulamayı kullanan öğrenclern görüşler alındığında se olumlu olduğu görülmüştür. İknc araştırma sorusunda Edmodo nun sınıf çersndek etkleşm üzerndek etksne ve öğrencnn sınıf dışındak aktvtelerne yönelk sorulan on br anket sorusunda Edmodo nun sınıf ç etkleşm azaltmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenclern derse katılımını sağlayarak, öğrenclern derse gelmedkler günlerde de dersten kopmadıklarını ve ders takp edebldkler görülmüştür. Bu sonuç lgl alan yazınla da paralellk göstermektedr (Kılıçkaya, 2012; Sırakaya, 2014). Öğrenclern karşılaştıkları sorunlar karşısında arkadaşlarından yardım stemelernn sınıf çnde şbrlğne fırsat sağladığı anlaşılmaktadır. Öğrenclern dersn öğretm elemanıyla ve ders yardımcısıyla letşmne yönelk se Edmodo nun derste kullanımının yararlı olduğu, öğrenc öğretmen letşmn arttırdığını düşündükler sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç lteratürle paralellk taşımaktadır (Balasubramanan ve dğerler, 2014; Kongchan, 2012; Sanders, 2012; Sırakaya, 2014). Öğrencler anlık mesajlaşma veya tartışma forumu gb özellklerle öğrencnn daha aktf derse katılableceğn düşündüklern, Edmodo nun bu konuda br lerleme göstermesnn y olacağını da önermşlerdr. Bununla beraber öğrencler sstem daha y kullanablmek stemş ve Edmodo hakkında daha fazla şey öğrenmek stedklern belrtmşlerdr. Bu durumda öğretmen adaylarının lteratürde olduğu gb ler yaşamlarında Edmodo yu kullanmak stedkler sonucuna ulaştırmaktadır (Sırakaya, 2014). Bununla beraber bu çalışmada öğrenclern Edmodo yu gelştrmeye yönelk önerler sorulduğunda; anlık mesajlaşma, tartışma forumu veya dğer arkadaşlarının ödevlern görme gb özellklern mevcut ssteme eklenmesyle Edmodo nun daha y br öğrenme ortamı olacağına nandıkları görülmüştür. Son olarak öğrenclern öğrenme ve dönüt alma sürecnde Edmodo kullanımının öğrenclern daha y ödevler hazırlamalarında onları teşvk etme yönünde br yararı olduğu görülmektedr. Ödevlere Edmodo üzernden verlen puanlar, yüz fadeler ve yorumlar gb ger bldrmler öğrencnn öğrenme sürecn poztf yönde desteklemştr. Bu durum öğrenclern Edmodo nun ödev araçlarını beğendğ sonucuna ulaşan Çankaya ve dğerlernn (2013) çalışmasıyla paralel br sonuçtur. Ayrıca ödevler yüklemenn daha sonra ödevlere dönmey ve yenden görmey kolaylaştırdığı, öğrencnn kend öğrenmesnn sorumluluğunu almasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenclern kend öğrenmelernn sorumluluğunu alması durumu Sanders ın (2012) çalışmasıyla da paralellk taşımaktadır. Ayrıca bu çalışma, Karaman ve dğerlernn (2008) Web 2.0 araçlarının öğrenme ortamlarında kullanımına dar derlemesnde ulaştıkları sonuçla paraleldr. Web 2.0 araçlarının eğtm ortamında kullanılması öğrenclern öğrenme sorumluluğu almalarını sağlamaktadır. Araştırma BÖTE bölümü öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Lteratürde Edmodo nun kullanımının kolay olduğu sonucuna ulaşan dğer çalışmalarda da BÖTE öğrencler çalışma grubu olarak seçlmştr. Zaten aktf olarak bu tür sstemler kullanan öğrencler oldukları çn araştırma sonucunda sstemn kullanımını kolay buldukları sonucuna ulaşılmış olunablr. Bu yüzden farklı bölümlerdek öğrenclern uygulama ağırlıklı derslernde de Edmodo nun kullanılması ve öğrenclern görüşlernn alınması sstemn kullanışlılığının anlaşılması açısından önerleblr. Ayrıca daha büyük çalışma gruplarıyla aynı çalışmayı yürüterek öğrenclerden ncel verler dışında ntel verlernde alınması daha detaylı ve dern br bakış açısı sağlaması açısından araştırmacılara önerlmektedr. Öğrenclern mobl chazlarda ve masaüstü chazlarda ayrı ayrı Edmodo yu kullandıkları çalışmaların yapılmasının mobl chazlardak kullanımına dar daha net br fkr vereceğ düşünüldüğünden araştırmacılara önerlmektedr. KAYNAKÇA Al-Sad, K. M. (2015). Students' perceptons of edmodo and moble learnng and ther real barrers towards them. Turksh Onlne Journal of Educatonal Technology, 14(2), 167. Altınay-Gaz, Z. ve Altınay-Aksal, F. (2013). Uzaktan eğtm uygulamalarında kalte ve standartlar tarhndehttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wrk4tho-_5mj:net tr.org.tr/netconf18/bldr/80.doc+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr adresnden alınmıştır. 18

11 Balasubramanan, K., Jaykumar, V., Fukey & L. N. (2014). A study on student preference towards the use of edmodo as a learnng platform to create responsble learnng envronment. Proceda-Socal and Behavoral Scences, 144, Brady, K. P., Holcomb, L. B., Smth & B. V. (2010). The use of alternatve socal networkng stes n hgher educatonal settngs: A case study of the e-learnng benefts of Nng n educaton. Journal of Interactve Onlne Learnng, 9(2), Beldarran, Y. (2006). Dstance educaton trends: ıntegratng new technologes to foster student ınteracton and collaboraton. Dstance Educaton, 27(2), Çankaya, S., Durak, G. ve Yünkül, E. (2013). Usng educatonal socal networkng stes n hgher educaton: edmodo through the lenses of undergraduate students. European Journal of Educatonal Technology, 1(1), Durak, G., Çankaya, S. ve Yünkül, E. (2014). Eğtmde eğtsel sosyal ağ stelernn kullanımı: edmodo örneğ. Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences, 41. İşman, A., (2013). Uzaktan eğtm (4. baskı). Ankara: Pegem Yayınları. Jarc, J. (2010). Edmodo-a free, web2. 0 classroom management tool. Junco, R. (2012). The relatonshp between frequency of facebook use, partcpaton n facebook actvtes, and student engagement. Computers & Educaton, 58(1), Kablan, M. K., Ahmad, N., & Abdn, M. J. Z. (2010). Facebook: An onlne envronment for learnng of englsh n nsttutons of hgher educaton?. The Internet and Hgher Educaton, 13(4), Karaman, S., Yıldırım, S., ve Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğtmde kullanımına lşkn araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkye de İnternet Konferansı Bldrler. Karal, H., ve Kokoç, M. (2010). Ünverste öğrenclernn sosyal ağ steler kullanım amaçlarını belrlemeye yönelk br ölçek gelştrme çalışması. Turksh Journal of Computer and Mathematcs Educaton (TURCOMAT), 1(3). Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğtm, Ankara: Pegem A Yayıncılık. Krschner, P. A., & Karpnsk, A. C. (2010). Facebook and academc performance. Computers n human behavor, 26(6), Kongchan, C. (2012). How a non-dgtal-natve teacher makes use of Edmodo.ICT for Language Learnng. McLoughln, C., Lee & M. J.W. (2008) "Future learnng landscapes: transformng pedagogy through socal software,"innovate: Journal of Onlne Educaton: 4(5). Özmen, B. (2012). Sosyal ağ Destekl Uzaktan Eğtm Uygulamalarının Öğrenc Başarısı ve Görüşlerne Etks, Yüksek Lsans Tez, Eğtm Blmler Ensttüsü, Elazığ. Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. L. (2009). College students' socal networkng experences on Facebook. Journal of Appled Developmental Psychology,30(3), Preet, M. (2009). Use of socal networkng n a lngustcally and culturally rch Inda, The Internatonal Informaton & Lbrary Revew, 41(3),

12 Saykl, A., ve Kumtepe, E. G. (2014). Facebook's Hdden Potental: Facebook as an Educatonal Support Tool n Foregn Language Educaton. The Socal Classroom: Integratng Socal Network Use n Educaton, ed Hershey, PA: IGI Global, Sanders, K. S. (2012). An examnaton of the academc networkng ste Edmodo on student engagement and responsble learnng. (Unpublshed doctoral dssertaton). Unversty of South Carolna College of Educaton. Sırakaya, M. (2014). Öğretmen Adaylarının Edmodo Hakkındak Görüşler, _Canddates%27_Vews_On_Edmodo Tınmaz, H. (2011). Utlzaton Of Socal Networkng Webstes In Educaton: A Case Of Facebook, Doktora Tez, Fen Blmler Ensttüsü, Ankara. Yıldırım, N. ve Varol, A. (2013). Sosyal ağlarda güvenlk: btls eren ve fırat ünverstelernde gerçekleştrlen br alan çalışması, Türkye Blşm Vakfı Blgsayar Blmler ve Mühendslğ Dergs, 7(7). Warner, B., & Esposto, J. (2009). What's not n the syllabus: Faculty transformaton, role modelng and role conflct n ımmerson servce-learnng courses. Internatonal Journal of Teachng and Learnng n Hgher Educaton, 20(3),

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION -AYRIBASI M( ebas kı )/SPECI ALEDI TI ONYr d. Doç. Dr. Ay ş eder y ai ŞI K Sunul a rya r dı mı y l aöğr enc l er nya r a t ı c ı Düş ünmebec er l er n Gel ş t r me Dev el opmentst udent s Cr ea t v eth

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Güenlk Yönetm Constructon Safety Management Kodu (Code) PYY512 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI Sayı 31 Ünverste Öğrenclernn Blglendrc Metnlerde Düşüncey Gelştrme Yollarını Kullanma Durumları ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI Mehmet

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Blgsayar Destekl Malyet Modeller Computer Aded Cost Modelng Kodu (Code) PYY520 Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS Hacettepe Ünverstes E.tm Fakültes Dergs (H. U. Journal of Educaton) 29: 127-136 [2005] ÖGRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARıNıN TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİşİMİNE ETKİsİ * THE EFFECT OF EDUCA TIONAL

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Yapı Makneler Yönetm Course Name Constructon Equpments Management Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kreds (Local Credts) AKTS

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY

QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY sarogluesra@hotmalcom Ghader ZEMESTANI zemestanghader@gmalcom turhanmthat@mynetcom t n yla yla mu Toplam Kalte Anahtar

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Araştırma Yöntemler Research Methodology n Constructon Kodu (Code) PYY501E Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Comparing the Test Information Obtained through Multiple- Choice, Open-Ended and Mixed Item Tests Based on Item Response Theory

Comparing the Test Information Obtained through Multiple- Choice, Open-Ended and Mixed Item Tests Based on Item Response Theory Elementary Educaton Onlne, 11(1), 251-263, 2012. İlköğretm Onlne, 11(1), 251-263, 2012. [Onlne]: http://lkogretm-onlne.org.tr Comparng the Test Informaton Obtaned through Multple- Choce, Open-Ended and

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ 'W L MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL ßzz/er, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Proje e Yapım Yönetm çn Pazarlama Course Name Marketng for Project and Constructon Management Kodu (Code) PYY Lsansüstü Program

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Örgütsel Daranış e İnsan İlşkler Yönetm Kodu (Code) PYY 518 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn Türü (Course Type) Dersn İçerğ (Course Descrpton) 30-60 kelme arası Dersn Amacı (Course

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

(bienaller, trienaller, dökümante sergileri gibi) görünce biz eğitimciler olarak öğrencilerle nereden başlamamız

(bienaller, trienaller, dökümante sergileri gibi) görünce biz eğitimciler olarak öğrencilerle nereden başlamamız ÇAGDAŞ SANAT EGİTİMİ YAPRANDIRMA ö~erileri -. Beuys 'her nsan varlığı yaratıcı br sanatçıdır' derken HegeJ'den ber de sanatın sonunun geldğ tal1lşılır. Insanın kendn sorgulamasıyla ben kmm? Evrendek yerm

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI G. ASLAN 1, İ. KONUKSEVEN 2, A. B. KOKU 3 1 gokhan.aslan@msn.com ODTÜ Makna Mühendslğ Bölümü 06531 Ankara 2 konuk@metu.edu.tr, 3 kbugra@metu.edu.tr

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM İşle t Yü k m M s e as kt r a K YÜ LI İK Şantyeler Etknlkler Şebekeden Uzak Yerler NO HIZ E Teknk Servs Uygulama Alanları Tarım SEK KALİT EKO ş Kuru ma Özel Gen Çözüm Yelpazes Telekom HOLLANDA TANZANYA

Detaylı

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilecik Üniversitesi, Bilecik

Detaylı

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI Denizhan KARACA, Hülya GÜR Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, BALIKESİR ÖZET: Okulda verilen eğitim

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İnşaat İşletmes Hukuku İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Constructon Busness Law Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kreds (Local Credts) AKTS Kreds (ECTS

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Uluslararası İnşaat Projeler Yönetm Kodu (Code) PYY 514 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn Türü (Course Type) Dersn İçerğ (Course Descrpton) 3060 kelme arası Dersn Amacı (Course Objectes)

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Nazan ÖZENÇ UÇAK Tolga ÇAKMAK Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {ucak, tcakmak}@hacettepe.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

EDMODO NERELERDE KULLANILIR

EDMODO NERELERDE KULLANILIR EDMODO UYGULAMA KULLANIM KILAVUZU EDMODO eğitim için kurgulanmış facebook benzeri bir sosyal ağ uygulamasıdır. Tüm özellikleriyle Eğitimci-Veli-Öğrencilere özel hazırlanmış bir platformdur. Edmodo güvenlik

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ KURUMLARDA KULLANILMAKTA OLAN EĞİTSEL YAZILIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ KURUMLARDA KULLANILMAKTA OLAN EĞİTSEL YAZILIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Aysun GÜROL, Cihad DEMİRLİ ve Seda AKTI, İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kurumlarda Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılıma Yönelik Görüşleri,. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI - 8 VE TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE,FRANCHISING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Abtter ÖZULUCW') Özet: Franchsng, mal ve hzmetlern tüketclere etkn br şeklde aktanlmasını

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERNE M. Kemal ÖKTEM ılı! İnsangücü planlamasına lşkn yaklaşımlar ve görüşlern br bütünlük çersnde ortaya konablmes çn, bu yazıda nsangücü planlamasının

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME Haettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 19 : 3242 [20001 AADOLU GÜZEL SAATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZULARıı YÜKSEK ÖGREIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLEDIRME A ASSESMET OF THE SUCCESS I HIGH

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR Hacettepe Ün)'erstes Eğtm Fakültes Dergs /4 : 95-99 [/998J FEN ÖGRETMNOE KAVRAM HARTASı YÖNTEMNN KULLANILMASI Ftnat KAPT AN* ÖZET: Kavram hartası yöntem, eğtm alanında çok ümt verc gejşmelerden brsdr.

Detaylı

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU Şubat 2017 Türkiyede örnekler BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ e-eğitim Modülü; Öğretim üyeleri ile öğrenciler

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı