ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI"

Transkript

1 Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION İnc MORGİL *, Ayhan YILMAZ**, Ömer GEBAN*** ÖZET: Ortaögretm kurumlarındak egtm sonucu elde edlen blglern ünverste grş sınavı le ölçülmes sonucu ortaya çıkan başarı ögrenclern hang branşta eğtm yapma hakkını kazandığını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan sınavlar sayısal (Byoloj, Fzk, Kmya ve Matematk), sözel (Sosyal Blmler, Türkçe) alanlarını kapsamakta ve sonuçta sayısal, sözel ve eşt ağırlıklı puanlar hesaplanmaktadır. Söz konusu puanların mümkün olduğu kadar yüksek olması çn çoğu öğrencler lave özel dershane eğtm almayı terch etmekte ve lselerde gördükler derslern pek ştrmektedrler. Bu uygulamalar yapılan deneme sınavları le kontrol edlmekte ve uygulamalarda öğrencnn eksklernn kapatılması amaçlanınaktadır. Bu çalışmada br yüksek öğretm programına yerleşeblmek çn özel dershanelere devam eden öğrenclern başarıları araştırılmıştır. Bu amaçla Türkye'nn yed coğraf bölgesnden seçlmş Özel Dershane öğrenclernden 314 denek le lgl tüm verler çalışma kapsamında statstksel değerlendrmeye alınmıştır. Yapılan statstksel değerlendrmeler sonucunda: özel dershanelerde yapılan eğtm sürecnde öğrenc başarısının arttığı, Deneme sınavı ( ÖSS Ara Deneme Sınavı ÖSS-AD ve ÖSS Deneme Sınavı ÖSS-D) ve Öğrenc Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçları arasında anlamlı br lşk olduğu ve ÇalıŞmanın yürütüldüğü coğraf bölgelerde farklı sonuçların ortaya çıktığı saptanmıştır. Öğrenc ANAHTAR KELİMELER: ÖSS Sınavı, Özel Dersaneler, Başarısı. ABSTRACT: The aehevement scores that are dentfed as a result of the unversty entrance exam determnewheh felds students wll study n the unversty. These exams nclude numercal felds (Bology, Physcs, Chemstry and Mathemates) and verbal felds (Socal Scences, Turksh) and n these exams three dfferent types of scores are computed: numercal, verbal and equal weght. In order to get hgher scores, studentsoften attendto prvate edueaton nsttutons. These edııeatonal praetces are controlled by the plot exams and t s amed at remedatng the defcent knowledge of students. In ths study, wth the am of determnng the mpaet of prvate edueaton nsttutonsto the achevement of studentn the unversty entranceexam,. Prof. Dr.,H.Ü., Eğtm Fakültes. OFMA Bölümü, Kmya Eğtm ABD Öğretm Üyes, Ankara all data regardng 314 subjeets who attended to a prvate educatonnsttutonwere statstcally analysed. As a result of ths statstcal analyss, the aehevement was found to be ncreased followng the prvate educaton. The other majo! fndngs are that there was a statstcally sgnfcant relatonshp between plot exams (ÖSS-AD and ÖSS-D) and Student Seleeton Exam (ÖSS) and that dfferem outcomes were observed n the regons nvolved. KEY WORDS: ÖSS (Student Selecton Exarnnaton), Prvate Educaton Insttutons,Student Achevement. 1. GIRIş Ülkemzde 1974 yılından tbaren yüksek öğretm kurumlarına grş Ünverstelerarası Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Merkez (ÜSYM) tarafından yürütülmüş ve tek aşamalı sınav sstem (ÖSYS) 1980 yılına kadar devam etmştr yılında bu merkezn adı Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Merkez (ÖSYM) olarak değşmştr, 1981 yılından tbaren tek aşamalı sınav sstemnden vazgeçlp, Öğrenc Seçme Sınavı (ÖSS) ve Öğrenc Yerleştrme Sınavı (ÖYS) olmak üzere k aşamalı sınav sstem uygulamaya konmuşturcköse, 1990). ÖSS'de öğrenclere sözel ve sayısal bölümden oluşan br test, ÖYS'de se; öğrenclern ortaöğretm ve lsede edndkler blgler ve krtk düşünmey yoklayan matematk, fen blmler, sözel ve yabancı dl alanlarına ait soruların yer aldığı test uygulanmıştır yılında, ÖYS sınavında uygulanan ve yukarıda belrtlen alanları çeren br test yerne Fen ve Mühendslk Blmler, İktsad ve Sosyal Blmler ve Yabancı Dller olmak üzere üç testten sadece terch ettkler yüksek öğretm kuru-.. Doç. Dr.,H.Ü., Eğtm Fakültes, OFMA Bölümü, Kmya Eğtm ABD Öğretm Üyes, Ankara... Prof. Dr.,ODTÜ, Eğtm Fakültes. OFMA Bölümü, Kmya Eğtm ABD Öğretm Üyes, Ankara

2 90 İnc Morgl -Ayhan Yılmaz - Ömer Geban J. of [ Ed 21 muna uygun olan test cevaplamaları stenmştr. İk basamaklı br Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Sınav sstemne geçşle brlkte, akademk yeteneğn ölçülmesnde klask soru tplernden vazgeçlmştr yılına kadar süren k aşamalı sınav uygulaması yern 1999 yılında tek aşamalı sınav sstemne bırakmıştır. Bu amaçla 1999 ÖSS sınavında öğrenclere sözel ve sayısal bölümlerden ve ayrıca bu sınava ek olan yüksek öğretm programlarına grmek steyen öğrenclern katılacağı Yabancı Dl Sınavı (YDS) uygulamaya konmuştur. Yabancı dl ve edebyatları, bu dllern öğretmenlk programları ve turst rehberlğ le lgl bazı yüksek öğretm programlarına grmek steyen adaylar hem ÖSS'ye hem de Yabancı Dl Sınavı (YDS)'ye de grmek zorundadırlar. YDS Almanca, Fransızca ve İnglzce olmak üzere üç dlde yapılmaktadır (ÖSYM, 1999, ÖSYM, 2001). ÖSS'ye gren bütün adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan br test uygulanmaktadır. Sözel bölümde, adayların Türkçe'y kullanma güçler le sosyal blmlerdek temel kavram ve lkelerle düşünme becerlern yoklayan sorular bulunmaktadır. Sayısal bölümde se, adayların matematksel lşklerden yararlanma güçler le fen blmlerndek temel kavram ve lkelerle düşünme becerlern yoklayan sorular bulunmaktadır. Yapılan sınav sonucunda sözel ve sayısal bölümler le alt bölümlernden hesaplanan standart puanlar kullanılarak Üç ÖSS puanı hesaplanmaktadır. Bunlar Sözel Ağırlık ÖSS Puanı (), Sayısal Ağırlıklı ÖSS Puanı (ÖSS SAY) ve Eşt Ağırlıklı ÖSS Puanıdır () (ÖSYM, 2001). YÜksek öğretm programlarına öğrenc seçme ve yerleştrme şlemlernn çeştl yönlern ele alan br çok araştırma yapılmıştır. Oral (1985) tarafından yapılan çalışmada lse başarı ölçüler le yükseköğretme öğrenc seçme ve yerleştrme sınavı puanlarının ne derece uyumlu olduğuna bakılmıştır. Araştırmada lse başarı ölçülernde yansıyan zhnsel faktörler le ÖSYS' dek testlerle yoklanan zhnsel faktörler arasındak benzerlğn ortaya konmasına, derslerle lgl sınıf geçme notlarından yararlanılmasına çalışılmıştır. Sonuçta öğrenclern lse başarı ölçüler le ÖSYS puanları arasında beklenen ölçüde br uyum bulunduğu, bu bakımdan sınava yöneltlen eleştrlern yersz olduğu ortaya çıkmış ve ÖSYS'nn yüksek öğretmdek başarıyı yordama gücünün araştınlması önerlmştr. Yapılan br dğer çalışmada çok değşk ortaöğretm programlarından gelen adayların yne çok değşk yüksek öğretm programlarına yerleştrlmelernde kullanılan sınavın çeştlendrlmes amacıyla sstem oluşturan k basamağın aynı sınavlar olarak düşünülmes ve knc basamak sınavının değşk yüksek öğretm programlarına daha uygun düşecek bçmde çeştlendrlmes önerlmştr( Özçelk, 1982). Tezbaşaran (1991) tarafından yapılan çalışmada yüksek öğretme öğrenc seçme ve yerleştrme sstemnde 1987 yılında yapılan değşldklerden sonra sınavın amacına hzmet etmes yönünde beklenen değşmelern ne ölçüde gerçekleştğ araştınlmıştır. Başka br çalışmada (Y ılmaz ve dğer,2000) 1997 ve 1998 öğretm yıllarına at ÖSS ve ÖYS Kmya soruları ele alınmış öğrenclern ÖSS Kmya sorularındak başarısı le ÖYS Kmya soruları başarısı arasında anlamlı br lşk olup olmadığına bakılmştır ve değerlendrmeler sonunda ÖSS ve ÖYS Kmya sorularındak başarı arasında anlamlı br lşk bulunmuştur. Öğrenclern ÖSS ve ÖYS Byoloj sorularında gösterdkler başarı arasındak lşknn değerlendrlmes araştınlmış, değerlendrme sonucunda anlamlı br lşknn varlığı tespt edlmş ve tek aşamalı br sınav sstemnn yeterl olacağı önerlmştr(atav ve dğer.,2000). Yapılan başka br çalışmada(doymuş ve dğer.,1999) ünverste seçme sınavı soruları le ölçülen davranışların Eğtm Fakültelernn lgl programları tarafından takp edlp değerlendrlmes zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 1999-ÖSS Kmya soruları çerk ve düzey açısından değerlendrlmş ve her sorunun çözüleblmes çn öğrenclern kazanmış olması gereken blg ve becerlern neler olableceğ araştırılmıştır. Br başka çalışmada se (Morgl ve dğer., 2000) yılında kmya, fzk ve byoloj le lgl br yüksek öğretm programına gelen öğrenclern kmya blglernn düzeynn saptanması amacıyla 122 öğrencye Mll Eğtm

3 Özel Dershanelern Ünversteye Grşte Ögrend Başarısına Etkler 91 Bakanlığı tarafından Lse 1, 2 ve 3. sınıfları çn öngörülen kmya müfredat programı çerçevesnde Kmya Başarı Test uygulanmıştır. Değerlendrme sonucunda öğrenclerde Kmya müfredat konuları le lgl öneml ekskler olduğu ortaya çıkmıştır Çalışmanın Amacı Ülkemzde, br yüksek öğretm programına yerleşeblmek çn özel dershanelere devam eden öğrenclern başarılarını ortaya çıkarablrnek amacıyla aşağıdak sorulara cevap aranmıştır. a. Çalışmaya katılan öğrenclern ÖSYM tarafından yapılan ve ÖSS sınavında sorulan (sözel ve sayısal bölümler) sorulardan hesaplanan ÖSS Puanı Sayısal (ÖSS SAY), ÖSS Puanı Sözel () ve ÖSS Puanı Eşt Ağırlık () le, özel dershaneler tarafından uygulanan ÖSS Ara Deneme (ÖSS-AD) ve Özel Dershaneler Brlğ (ÖZ-DE-BİR) tarafından uygulanan ÖSS Deneme Sınavının (ÖSS-D) sonucunda hesaplanan ÖSS-AD SAY, ÖSS-D SAY, ÖSS-AD SÖZ, ÖSS- D SÖZ ve ÖSS-AD EA ve puanları arasında anlamlı br lşk var mıdır? b. Çalışmaya katılan öğrenclern ÖSS sınav sonuç puanları le ÖSS-D sınav sonuç puanları arasında lşk var mıdır? c. Bölge farkının ÖSS SA Y/ÖSS-D SAY, / ve löss-d SÖZ puanına katkısı anlamlı mıdır? d. Sınava katılan 314 öğrencden sınavı kazananların yerleştrldkler ünverste adları ve kaç öğrenc grdğ araştırılmıştır. 2.VÖNTEM 2.1. Denekler: Bu çalışmaya Türkye'nn yed co,ğraf bölgesnden seçlen 7 dershane ye devam eden ve Hazran 2000 yılında ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınavına katılan 314 lse son sınıf Öğrencs katılmıştır Ver Toplama Aracı: Bu araştırmada ver toplamak amacıyla öğrenclern 2000 Hazran ÖSS sınav sonuç puanları (ÖSS SAY, ÖSS SÖZ, ) ve aynı öğrenclern özel dershanelern yaptığı Ara Deneme Sınav Sonuç Puanları (ÖSS-AD SAY, ÖSS-AD SÖZ, ÖSS-AD EA) ve ÖZ-DE-BİR tarafından yapılan ÖSS- Deneme Sınav Sonuç Puanları (ÖSS-D SAY,, ) kullanılmıştır. Özel Dershaneler Tarafndan Uygulanan Ara Deneme Sınavları: Araştırmada kullanılan ve 7 dershaneye at deneme sınavlarında sorulan sorular sözel ve sayısal bölümlerden oluşmaktadır. Sözel bölüm 44 Türkçe sorusu, 19 Tarh sorusu, 15 Coğrafya sorusu ve 10 Felsefe sorusu çermektedr. Sayısal bölüm 44 Matematk sorusu, 19 Fzk sorusu, 13 Kmya sorusu ve 12 Byoloj sorusu çermektedr. Dershaneler tarafından yapılan sınavlarda sorulan soruların konu başlıkları ve soru çerkler aynıdır. Dershaneler tarafından yapılan deneme sınavları Ekm 1999 ve Hazran 2000 tarhler arasında yapılmıştır. Yapılan her br deneme sınavından sonra o öğrencye at sözel, sayısal ve eşt ağırlık puanları hesaplanmıştır. ÖZ-DE-BİR Tarafından Uygulanan Deneme Sınavı: ÖZ-DE-BİR tarafından yapılan sınav ÖSYM'nn sınavından önce, aynı şartlarda yapılan br sınavdır. Deneme sınavının amacı, öğrenclere sınav deneym kazandırarak asıl sınava grdklernde başarılarını artırmaktadır. Öğrencler bu deneme sınavındak soruları cdd br şeklde cevaplandırdığında, Türkye genelndek durumlarını da öğrenmş olmaktadırlar. ÖSS Sınavı: Çalışmanın grş kısmında; uygulanan ÖSS sınavı le lgl detaylı blg verlmştı. Çalışma kapsamında ÖSS sınav sonucunda öğrenclern ÖSYM tarafından hesaplanan ÖSS SAY, ÖS::' ~hz ve puanları kullanıımıştır Verlern Çözümlenmes ve Bulgular: Çalışmanın amacında belrtlen problemlere cevap bulablmek çn aşağıdak statstksel yöntemler kullanılmıştır (Özdamar, KUhler, et. all.,1992).

4 92 İnc Morgl - Ayhan Yılmaz -Ömer Geban [ J. of Ed Her br bölgenn kend çnde ÖZ-DE- BİR ve özel derslıaneler tarafından yapılan sınavların puanlarının, ÖSS sınavına katkılarının anlamlı olup olmadığı, çok yönlü regrasyon analz (Multple Regresson) le yapılmış ve sonuçlar Tablo 1- Tablo T de verlmştr. Tablo 1: Brnc Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına lşkn İstatstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. ÖSS-AD SÖZ 0,928 0, ,586 0,000 1 ÖSS-D SAY ÖSS-AD SAY 0,963 0, ,368 0,000 (n=54) ÖSS SAY ÖSS-AD EA 0,932 0, ,286 0,000 Tablo 2: knc Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına İlşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. Tablo 1 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. İksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 86,1 dr. brlkte ÖSS SA Y puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 92,8 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 86,8 dr. ÖSS-AD SÖZ 0,475 0,226 6,848 0,002 ÖSS söz ÖSS-AD SAY 0,797 0,636 41,047 0,000 (0=50) ÖSS SAY! ÖSS-AD EA 0,615 0,379 14, Tablo 2 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 22,6 dır. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 63,6 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanı na katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 37,9 dur. Tablo 3: Üçüncü Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına lşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. ÖSS-AD SÖZ 0,884 0,782 71,856 0,000 ÖSS-AD SAY 0,896 0,802 81,1 12 0,000 (n=43) ÖSS SAY ÖSS-AD EA 0,871 0,759 63,134 0,000 Tablo 3 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 78;2 dr. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 80;2 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 75,9 dur. Tablo 4: Dördüncü Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına İlşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg, ÖSS-AD SÖZ 0,842 0,702 57, ÖSS-AD SAY 0,935 0, ,445 0,000 (n=50) ÖSS SA Y ÖSS-AD EA 0,709 0,502 23,712 0,368

5 Özel Dershanelern Ünversteye Grşte Öğrenc Başarısma Etkler 93 Tablo 4 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 70,2 dr. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 87,5 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansinı açıklama dereces % 50,2 dr. Tablo 5: Beşnc Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına lşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. ÖSS-AD SÖZ 0,834 0,696 46,988 0,000 ÖSS-AD SAY 0,904 0,807 92,248 0,000 (n=44) ÖSS SAY OSS-D EA ÖSS-AD EA 0,790 0,624 34,028 0,000 Tablo 5 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 69,6 dır. brlkte ÖSS SAYpuanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 80,7 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 62,4 tür. Tablo 6: Altıncı Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç ı»uanlarına lşkn statstksel Sonuç --;;:-ı Bölge Puan Türler r r2 F.~ ÖSS-AD SÖZ ,650 23, ÖSS-AD SAY 0,907 0,822 57,909 0,000 (n=28) ÖSS SAY ÖSS-AD EA 0,906 0, ,523 0,000 Tablo 6 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. İksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 65 dr. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 82,2 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. İksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 82,2 dr. Tablo 7: Yednc Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına lşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. ÖSS-AD SÖZ 0,935 0,875 ı ÖSS-AD SAY 0,970 0, , (n=45) ÖSS SAY ÖSS-AD EA 0,945 0,892 ı 74,304 0,000 Tablo 7 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 87,5 dr. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAY sınav varyansını açıklama dereces % 94,2 dr.

6 94 nc Morgl - Ayhan Yılmaz - Ömer Geban J. of [ Ed 21 ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. İksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 89,2 dr Öğrenclern ÖSS sınav sonuç puanları ve ÖSS-D sınav sonuç puanları arasındak lşk korelasyon le açıklanmıştır. ÖSYM tarafından Hazran 2000 yılında yapılan ÖSS Sınav Sonuç Puanları (, ÖSS SAY ve ) ve ÖZ-DE-BİR tarafından yapılan ÖSS Deneme Sınav Sonuç Puanları (ÖSS- D SÖZ, ÖSS-D SAY ve ) arasındak lşk Tablo 8' de verlmştr. Tablo 8: Öğrenclern ÖSS ve ÖSS-D Sınav Sonuç Puanlarına At Korelasyon Analz Sonuçları 'Puan Türü n r P ÖSS SAY 314 o 725** 0000 Tablo 8 ncelendğnde 314 öğrencnn ÖSS puanları le ÖSS-D puanları arasındak lşk anlamlıdır. Korelasyon katsayılan r=0,725 le r=0,739 arasında ve 0,001 anlamlılık düzeyndedr Bölge farkının ÖSS SA Y/ÖSS-D SAY, / ve löss-d SÖZ' e katkısı çoklu test yöntem (Multvarate Tess, MANOVA) le açıklanmıştır. Burada ÖSS ve ÖSS-D puanları bağımlı değşken, bölge farklılığı le bağımsız değşkendr. Bölge farkının ÖSS SAY (F=132,373, p=o,ooo) ve ÖSS-D SAY (F=21,288, p=ü,000) puanına katkısı statstksel olarak anlamlıdır. Bölge farkının (F=160,530, p=o,ooo) ve (F=41,386, p=ü,ooo) puanına katkısı statstksel olarak anlamlıdır.. Bölge farkının (F=159,168, p=o,ooo) ve (F=45,602, ola- p=ü,ooo) puanına katkısı statstksel rak anlamlıdır Sınava katılan 314 öğrencden sınavı kazananların yerleştrldkler ünverste adları ve öğrenc sayıları Tablo 9'da verlmştr. 4. SONUÇlAR Ülkemzde Öğrenc Seçme Sınavı, tüm öğrenclern ve onların vellernn hayatnda öneml br yere sahptr. Br öğrencnn geleceğn belrleyecek olan bu sınavın hazırlık aşaması önemldr. Öğrencler sınav hazırlık aşamasında hazırlandığı kurum tarafından ne kadar cdd ve dsplnl olarak yetştrlrse ve kurum tarafından yapılan sınavlara ne kadar çok katılırsa o kadar başanlı olmaktadır. Öğrenclern sınavda başarılı olması çn greceğ sınavın kurallarını y blmes, sınav heyecanını yenmes, sınav la lgl blg eksklklern tamamlaması ön şarttır. Ünversİte grş sınavlarında dershanelern başarılı olup olmadıklarının araştırıldığı bu çalışmada aşağıdak sonuçlara ulaşılmıştır. ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınav sonuç puanları le ÖZ-DE-BİR ve özel dershaneler tarafından yapılan sınav sonuç puanları arasındak lşk çoklu regresyon le açıklanmıştır. Yed bölgede yer alan dershanelern IÖSS-AD SÖZ, ÖSS-D SA Y/ÖSS-AD SAY ve ÖSS-D EA/ÖSS-AD EA'nın brlkte ÖSS SAY, ve sınav puanına katkısı anlamlı olarak bulunmuştur (Tablo 1- Tablo 7). Yalnızca knc bölgede yer alan dershanenn söz konusu puanların varyansını açıklama dereces düşüktür (Tablo 2). ÖSS Sınav sonuç puanları le ÖZ-DE-BİR tarafından yapılan ÖSS-D sınav sonuç puanları arasındak lşk anlamlıdır. Korelasyon katsayıları r=0.725 le arasında ve O.00 anlamlılık düzeyndedr. Bölge aynmı olmaksızın tüm öğrencler göz önüne alınarak ÖSS SAY ve ÖSS-D SAY, ve ve ÖSS EA ve puanına katkısı statstksel olarak anlamlı bulunmuştur.

7 Özel Dershanelern Ünversteye Grşte Öğrenc Başansına Etkler 95 Tablo 9: 2000 ÖSS Sınavı Sonuçlarına Göre Yüksek Öğretm Programına Gren Öğrenc Sayıları*) ve Grdkler Ünverste Adları Ü nverste Adları Böhı:eler ve Ö!renc Sayıları Mart 1 Adnan Menderes Anadolu Ankara LO Akdenz Atatürk 2 Atılım 1 Bahçeşehr 1 1 Balıkesr 1 Başkent 1 Blkent Boğazç Celal Bayar 4 Cumhuryet 1 1 r'ukurova 1 3 Dcle 1 2 Dokuz Eylül Ege Ün. 3 1 Ercves 2 1 Fırat 1 Galatasaray 1 Gaz Gazantep 2 Hacettepe İstanbul İstanbul Blg 2 İTÜ ] İzmr Yük. Tek. Enst. 3 KTÜ 19 Kocael 6 Koç Marmara 2 3 Mmar Snan 1 2 Muğla 1 N-Tus Adına Azer DV. DED. Ü. 1 ODTÜ LO Osmangaz 2 Pamukkale 3 Sabancı 2 2 ı Sakarya 1 ı Selçuk Trakva 2 Uludağ 1 1 Yakındo.ğu 1 Yedtepe 1 Yıldız Teknk *) Söz konusu çalışma kapsamında değerlendrlmeye alınan 314 lse son sınıf öğrenclernden 249 öğrenc br yüksek öğretm programında okumaya hak kazanmışlardır.

8 96 İnc Morgl -Ayhan Yılmaz -Ömer Geban J. of [ Ed 21 KAYNAKLAR [I] Atav, E., Yılmaz, A., Yaman, M., ve Soran, H.(2000). "Öğrenclern ÖSS ve ÖYS Byoloj Sorularındak Başarılarının Karşılaştırılması" H.Ü. Eğtm Fakültes Dergs 18: [2] Doymuş, K., Canpolat, N., Pınarbaşı, T. ve Bayrakçeken, S.(2000). "1999-ÖSS Kmya Sorularının Düzey ve İçerk Yönünden Değerlendrlmes", IV. Fen Blmler Eğtm Kongres 2000, 203. [3] Köse, M.R.,(l990). "Ünverste ye Grş ve Lselermz", H.Ü. Eğtm Fakültes Dergs, sayı 15: [4] Kühler, W., Schachtel, G., Volkske, P.(1992). "Bastatstk", SDrnger Verlag, Berln. [5] Morgl, İ., Yılmaz, A., Özcan, F. ve Erökten, S.(2001). "ÖSS Sınavı le Ünversteye Gren Öğrenclern Ortaöğretm Kmya Programına At Blglernn Ölçülmes", IV. Fen Blmler Eğtm Kongres 2000, 88. [7] ÖSYM, (2oo1)-ÖSS Sınav Kılavuzu s. 10. [8] ÖSYM, (1999). "1999 ÖSS Öğrenc Seçme Sınavı" Ankara. [9] Özçelk,D.A.(1982). "Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Sınavı Geçerlk Araştırması", Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Sınavı Geçerllğnn Araştırılmasında Kullanılan Yöntemlere İlşkn Bazı Sorular.ÖSYM. AGD. Ankara [lo]özdamar, K.(1999). "Paket Programları le İstatstksel Ver Analz 1", Kaan KtaDev, Eskşehr. [l1]tezbaşaran, A.(1991). "Yükseköğretme Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Sstemnde 1987 Yılında Yapılan Değşklkler Üzerne Br Araştırma", ~ teve Ünverstes Doktora Tez, Ankara. [12] Yılmaz, A., Atav, E., Erökten, S., Morgl, İ.(2000). "Çeştl Öğrenc Gruplarının ÖSS ve ÖYS Sorularına At Başarı Yüzdelernn Karşılaştırılması", H.Ü. Eğtm Fakültes Dergs 18: [6] Oral, T.(l985). "Lse Başarı Ölçüler le ÖSYS Puanları Arasında Uyum", H.Ü. Yavınlanmamıs Doktora Tez, Ankara.

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı

ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 12: 231-241 {1996} ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı Nlgün Seçken' F. İnc Morgl" Flz Songül'" ÖZET: Kmya le lgl Yüksek Öğretm Programlarına grşte

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

ÖGRENCILERIN ÖSS VE ÖYS BIYOLOJI SORULARıNDAKI BAŞARıLARıNıN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖGRENCILERIN ÖSS VE ÖYS BIYOLOJI SORULARıNDAKI BAŞARıLARıNıN KARŞILAŞTIRILMASI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 18 : 35-41 {2000] ÖGRENCILERIN 1996-1997 ÖSS VE ÖYS BIYOLOJI SORULARıNAKI BAŞARıLARıNıN KARŞILAŞTIRILMASI Esin ATA V*, Ayhan YILMAZ**, Melek Y AMAN*** ve

Detaylı

Prof.Dr.Z.Nilgün ATAKAN. Tel: Faks:

Prof.Dr.Z.Nilgün ATAKAN. Tel: Faks: Taraf DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ D-35 FARABİ 01 Kurum Koordnatörü Prof. Dr. Banu DURUKAN E-posta: banu.durukan@deu.edu.tr Tel: 0 232 412 10 29 Fax: 0 232 412 10 56 res: Dış İlşkler Koordnatörlüğü Cumhuryet

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

çeşitli ÖGRENCI GRUPLARININ ÖSS VE ÖYS KIMYA SORULARıNA AIT BAŞARI YÜZDELERININ KARŞILAŞTIRILMASI

çeşitli ÖGRENCI GRUPLARININ ÖSS VE ÖYS KIMYA SORULARıNA AIT BAŞARI YÜZDELERININ KARŞILAŞTIRILMASI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 : 177-184 [2000f çeşitli ÖGRENCI GRUPLARININ ÖSS VE ÖYS KIMYA SORULARıNA AIT BAŞARI YÜZDELERININ KARŞILAŞTIRILMASI Ayhan YILMAZ*, Esin ATA V**, Seçil

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ 'W L MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL ßzz/er, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) ULUSLARARA SI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) ULUSLARARA SI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES ÇALIŞMA EKONOMS VE ENDÜSTR LŞKLER, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Koteja Tipi Ek Madde 1 Koteja 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.4, S. s.407-44. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.4, o. pp.407-44. İZMİR

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCiLERiN BASARILARI, TUTUMLARi VE GÜDÜLENME DÜZEYLERi ÜZERiNDEKi ETKisi<*)

ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCiLERiN BASARILARI, TUTUMLARi VE GÜDÜLENME DÜZEYLERi ÜZERiNDEKi ETKisi<*) K URA M V E UYG ULA M ADA E GT M 'y Ö N E T M güz 2004 say: 40 ss: 518-543 ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCLERN BASARILARI, TUTUMLAR VE GÜDÜLENME DÜZEYLER ÜZERNDEK ETKs

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

----- <, -: <, ( \ DEGERLENDiRME ~~ / esi

----- <, -: <, ( \ DEGERLENDiRME ~~ / esi DEGERLENDRME 1.0.2008 tarh ve 29 sayılı Resm Gazetede yayımlanan Öğretm Üyes Dışındak Öğretm Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le Grş Sınavlarına İlşkn

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES ŞLETME, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Kotej Tipi Ek Madde 1 Kotej 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabPu YerlestirmePua 1 46048259918 HAKAN

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES MALYE, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Kotej Tipi Ek Madde 1 Kotej 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabPu YerlestirmePua 1 46048259918 HAKAN KARAMUK

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

AN INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF STUDENTS TOWARD THE STUDENT SELECTION EXAMINATION (SSE) THROUGH A NUMBER OF VARIABLES

AN INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF STUDENTS TOWARD THE STUDENT SELECTION EXAMINATION (SSE) THROUGH A NUMBER OF VARIABLES Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: [2005] 82-90 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF THE ATTITUDES

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*)

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*) re'n EGTMNDE YARATCLK' K URA M V E UYG U LA M A DA E GT M YÖN ET M güz 2004 say: 40 ss: 580-599 FEN EGTMNDE YARATC DÜSÜNMEYE DAYAL ÖGRENMENN ÖGRETMEN ADAYLARNIN YARATCLK DÜZEYLERNE ETKs

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SINAVDA UYGULANAN ÖYS, ÖSS VE TEK AŞAMALI SINAVDA UYGULANAN ÖSS İLE İLİŞKİLERİ*

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SINAVDA UYGULANAN ÖYS, ÖSS VE TEK AŞAMALI SINAVDA UYGULANAN ÖSS İLE İLİŞKİLERİ* Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 70-78 [2003] ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SINAVDA UYGULANAN ÖYS, ÖSS VE TEK AŞAMALI SINAVDA UYGULANAN ÖSS İLE İLİŞKİLERİ*

Detaylı

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2012 ÖSYS ANALİZİ A-LYS PUAN ANALİZİ SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI 116

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2012 ÖSYS ANALİZİ A-LYS PUAN ANALİZİ SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI 116 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2012 ÖSYS ANALİZİ ÖSYS YE BAŞVURAN ADAY SAYISI 170 LYS PUANI HESAPLANAN ÖĞRENCİ SAYISI 167 YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 158 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI 12 YERLEŞME ORANI % 94 A-LYS

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS Hacettepe Ünverstes E.tm Fakültes Dergs (H. U. Journal of Educaton) 29: 127-136 [2005] ÖGRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARıNıN TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİşİMİNE ETKİsİ * THE EFFECT OF EDUCA TIONAL

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME Haettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 19 : 3242 [20001 AADOLU GÜZEL SAATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZULARıı YÜKSEK ÖGREIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLEDIRME A ASSESMET OF THE SUCCESS I HIGH

Detaylı

ÖSS SINAVININ LİSELERDEKİ FİZİK EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE ETKİLERİ

ÖSS SINAVININ LİSELERDEKİ FİZİK EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE ETKİLERİ ÖSS SINAVININ LİSELERDEKİ FİZİK EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE ETKİLERİ Doç.Dr. Salih ÇEPNİ * Arş.Gör. Ali KAYA ÖZET İki basamaklı üniversite sınav sisteminin, tek basamaklı sınava dönüştürülmesi sürecinde yapılan

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

2002 ÖSS'de Özel Ege Lisesinin Sıralamalardaki Yerleri

2002 ÖSS'de Özel Ege Lisesinin Sıralamalardaki Yerleri 2002 ÖSS'de Özel Ege Lisesinin Sıralamalardaki Yerleri Açıklama Okul Sayısı SAY EA SÖZ Fen Liseleri Hariç İzmir 317 1 1 1 Fen Liseleri Dâhil İzmir 323 5 5 4 Fen Liseleri Hariç Türkiye 6.344 6 8 11 Fen

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLE Rİ ÖĞRETMENLİ Ğİ PR. (İNGİLİZCE) MATEMATİK PR.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLE Rİ ÖĞRETMENLİ Ğİ PR. (İNGİLİZCE) MATEMATİK PR. MÜHENDSLK FAKÜLTES MÜHENDSLĞ, LSANS ÖĞRETM) Kotej Tipi Ek Madde 1 Kotej 23 Yıl 2012 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabPu YerlestirmePua 1 17*******22 GAMZE KARABACAK BOĞAZÇ 2 50*******74

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ Lisans Sınav A1513120054 GÖZDE ŞAMATACI EĞTM BLMLER 97,83 EĞTM BLMLER/REH BERLK VE 89,4 78.94634 55.00000 A1513120029 LHAN ÇÇEK 82,6 VE REHBERLK 81,6 71.22661 57.50000 A1513120048 Arş. Gör. METN KOCATÜRK

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Comparing the Test Information Obtained through Multiple- Choice, Open-Ended and Mixed Item Tests Based on Item Response Theory

Comparing the Test Information Obtained through Multiple- Choice, Open-Ended and Mixed Item Tests Based on Item Response Theory Elementary Educaton Onlne, 11(1), 251-263, 2012. İlköğretm Onlne, 11(1), 251-263, 2012. [Onlne]: http://lkogretm-onlne.org.tr Comparng the Test Informaton Obtaned through Multple- Choce, Open-Ended and

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

2002 ÖSS'de Özel Ege Lisesinin Sıralamalardaki Yerleri

2002 ÖSS'de Özel Ege Lisesinin Sıralamalardaki Yerleri 2002 ÖSS'de Özel Ege Lisesinin Sıralamalardaki Yerleri Açıklama Okul Sayısı SAY EA SÖZ Fen Liseleri Hariç İzmir 317 1 1 1 Fen Liseleri Dâhil İzmir 323 5 5 4 Fen Liseleri Hariç Türkiye 6.344 6 8 11 Fen

Detaylı

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne?

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? - LYS İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilmek, Yakın programların ihtiyaç duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutmak, Öğrencilerin ortaöğretim başarılarını

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI Sayı 31 Ünverste Öğrenclernn Blglendrc Metnlerde Düşüncey Gelştrme Yollarını Kullanma Durumları ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI Mehmet

Detaylı

TIP TIP FAKÜ LTES İ TIP FAKÜ LTES İ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜH. PDR-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

TIP TIP FAKÜ LTES İ TIP FAKÜ LTES İ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜH. PDR-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Ad Soyad YUSUF OĞULCAN ÖKSÜZ STANBUL TEKNK ÜNV ELEKTRK Ad Soyad HAKAN KELEŞ S. DEMREL ÜNV. ELEKTRONK HABERLEŞME MÜH. Ad Soyad NURSEL TÜMKAYA ÇUKUROVA ÜNV. NGLZCE ÖĞRETMENLĞ Ad Soyad DENZ ABACI DOĞUŞ ÜNV.

Detaylı

FEN VE ANADOLU LİSESELERİ Öğretmen sınavı analiz sonuçları (ortak soru sayısı/branş soru sayısı)

FEN VE ANADOLU LİSESELERİ Öğretmen sınavı analiz sonuçları (ortak soru sayısı/branş soru sayısı) 1 yılında yapılan sınav ile ilgili ÖSYM den yapılan açıklamaya göre, sınava 1 milyon 895 bin 476 aday başvurdu, bu adaylardan 57 bin 742 si sınava girmedi. Sınavı geçerli sayılan aday 1 milyon 837 bin

Detaylı

YGS-LYS Sınav Sistemi

YGS-LYS Sınav Sistemi YGS-LYS Sınav Sistemi 2012 ÖSYS Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi Nisan ayının ilk yarısında Testler ve Sorular Testi 40 Soru Testi 40 Soru Testi 40 Soru Testi 40 Soru 160

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS )

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) Uygulanacak Sınavlar Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) (Üniversite eğitimi almak isteyen ( 4-6 yıllık fakültelerde eğitim tüm adaylara yöneliktir.) almak isteyen tüm

Detaylı

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2014 ÖSYS ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE LYS YE GİREN ADAY İSTATİSTİĞİ

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2014 ÖSYS ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE LYS YE GİREN ADAY İSTATİSTİĞİ CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ ÖSYS ANALİZİ ÖSYS YE BAŞVURAN ADAY SAYISI 160 LYS PUANI HESAPLANAN ÖĞRENCİ SAYISI 160 YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 152 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI 8 YERLEŞME ORANI %95 TÜRKİYE GENELİNDE

Detaylı