ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI"

Transkript

1 Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION İnc MORGİL *, Ayhan YILMAZ**, Ömer GEBAN*** ÖZET: Ortaögretm kurumlarındak egtm sonucu elde edlen blglern ünverste grş sınavı le ölçülmes sonucu ortaya çıkan başarı ögrenclern hang branşta eğtm yapma hakkını kazandığını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan sınavlar sayısal (Byoloj, Fzk, Kmya ve Matematk), sözel (Sosyal Blmler, Türkçe) alanlarını kapsamakta ve sonuçta sayısal, sözel ve eşt ağırlıklı puanlar hesaplanmaktadır. Söz konusu puanların mümkün olduğu kadar yüksek olması çn çoğu öğrencler lave özel dershane eğtm almayı terch etmekte ve lselerde gördükler derslern pek ştrmektedrler. Bu uygulamalar yapılan deneme sınavları le kontrol edlmekte ve uygulamalarda öğrencnn eksklernn kapatılması amaçlanınaktadır. Bu çalışmada br yüksek öğretm programına yerleşeblmek çn özel dershanelere devam eden öğrenclern başarıları araştırılmıştır. Bu amaçla Türkye'nn yed coğraf bölgesnden seçlmş Özel Dershane öğrenclernden 314 denek le lgl tüm verler çalışma kapsamında statstksel değerlendrmeye alınmıştır. Yapılan statstksel değerlendrmeler sonucunda: özel dershanelerde yapılan eğtm sürecnde öğrenc başarısının arttığı, Deneme sınavı ( ÖSS Ara Deneme Sınavı ÖSS-AD ve ÖSS Deneme Sınavı ÖSS-D) ve Öğrenc Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçları arasında anlamlı br lşk olduğu ve ÇalıŞmanın yürütüldüğü coğraf bölgelerde farklı sonuçların ortaya çıktığı saptanmıştır. Öğrenc ANAHTAR KELİMELER: ÖSS Sınavı, Özel Dersaneler, Başarısı. ABSTRACT: The aehevement scores that are dentfed as a result of the unversty entrance exam determnewheh felds students wll study n the unversty. These exams nclude numercal felds (Bology, Physcs, Chemstry and Mathemates) and verbal felds (Socal Scences, Turksh) and n these exams three dfferent types of scores are computed: numercal, verbal and equal weght. In order to get hgher scores, studentsoften attendto prvate edueaton nsttutons. These edııeatonal praetces are controlled by the plot exams and t s amed at remedatng the defcent knowledge of students. In ths study, wth the am of determnng the mpaet of prvate edueaton nsttutonsto the achevement of studentn the unversty entranceexam,. Prof. Dr.,H.Ü., Eğtm Fakültes. OFMA Bölümü, Kmya Eğtm ABD Öğretm Üyes, Ankara all data regardng 314 subjeets who attended to a prvate educatonnsttutonwere statstcally analysed. As a result of ths statstcal analyss, the aehevement was found to be ncreased followng the prvate educaton. The other majo! fndngs are that there was a statstcally sgnfcant relatonshp between plot exams (ÖSS-AD and ÖSS-D) and Student Seleeton Exam (ÖSS) and that dfferem outcomes were observed n the regons nvolved. KEY WORDS: ÖSS (Student Selecton Exarnnaton), Prvate Educaton Insttutons,Student Achevement. 1. GIRIş Ülkemzde 1974 yılından tbaren yüksek öğretm kurumlarına grş Ünverstelerarası Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Merkez (ÜSYM) tarafından yürütülmüş ve tek aşamalı sınav sstem (ÖSYS) 1980 yılına kadar devam etmştr yılında bu merkezn adı Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Merkez (ÖSYM) olarak değşmştr, 1981 yılından tbaren tek aşamalı sınav sstemnden vazgeçlp, Öğrenc Seçme Sınavı (ÖSS) ve Öğrenc Yerleştrme Sınavı (ÖYS) olmak üzere k aşamalı sınav sstem uygulamaya konmuşturcköse, 1990). ÖSS'de öğrenclere sözel ve sayısal bölümden oluşan br test, ÖYS'de se; öğrenclern ortaöğretm ve lsede edndkler blgler ve krtk düşünmey yoklayan matematk, fen blmler, sözel ve yabancı dl alanlarına ait soruların yer aldığı test uygulanmıştır yılında, ÖYS sınavında uygulanan ve yukarıda belrtlen alanları çeren br test yerne Fen ve Mühendslk Blmler, İktsad ve Sosyal Blmler ve Yabancı Dller olmak üzere üç testten sadece terch ettkler yüksek öğretm kuru-.. Doç. Dr.,H.Ü., Eğtm Fakültes, OFMA Bölümü, Kmya Eğtm ABD Öğretm Üyes, Ankara... Prof. Dr.,ODTÜ, Eğtm Fakültes. OFMA Bölümü, Kmya Eğtm ABD Öğretm Üyes, Ankara

2 90 İnc Morgl -Ayhan Yılmaz - Ömer Geban J. of [ Ed 21 muna uygun olan test cevaplamaları stenmştr. İk basamaklı br Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Sınav sstemne geçşle brlkte, akademk yeteneğn ölçülmesnde klask soru tplernden vazgeçlmştr yılına kadar süren k aşamalı sınav uygulaması yern 1999 yılında tek aşamalı sınav sstemne bırakmıştır. Bu amaçla 1999 ÖSS sınavında öğrenclere sözel ve sayısal bölümlerden ve ayrıca bu sınava ek olan yüksek öğretm programlarına grmek steyen öğrenclern katılacağı Yabancı Dl Sınavı (YDS) uygulamaya konmuştur. Yabancı dl ve edebyatları, bu dllern öğretmenlk programları ve turst rehberlğ le lgl bazı yüksek öğretm programlarına grmek steyen adaylar hem ÖSS'ye hem de Yabancı Dl Sınavı (YDS)'ye de grmek zorundadırlar. YDS Almanca, Fransızca ve İnglzce olmak üzere üç dlde yapılmaktadır (ÖSYM, 1999, ÖSYM, 2001). ÖSS'ye gren bütün adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan br test uygulanmaktadır. Sözel bölümde, adayların Türkçe'y kullanma güçler le sosyal blmlerdek temel kavram ve lkelerle düşünme becerlern yoklayan sorular bulunmaktadır. Sayısal bölümde se, adayların matematksel lşklerden yararlanma güçler le fen blmlerndek temel kavram ve lkelerle düşünme becerlern yoklayan sorular bulunmaktadır. Yapılan sınav sonucunda sözel ve sayısal bölümler le alt bölümlernden hesaplanan standart puanlar kullanılarak Üç ÖSS puanı hesaplanmaktadır. Bunlar Sözel Ağırlık ÖSS Puanı (), Sayısal Ağırlıklı ÖSS Puanı (ÖSS SAY) ve Eşt Ağırlıklı ÖSS Puanıdır () (ÖSYM, 2001). YÜksek öğretm programlarına öğrenc seçme ve yerleştrme şlemlernn çeştl yönlern ele alan br çok araştırma yapılmıştır. Oral (1985) tarafından yapılan çalışmada lse başarı ölçüler le yükseköğretme öğrenc seçme ve yerleştrme sınavı puanlarının ne derece uyumlu olduğuna bakılmıştır. Araştırmada lse başarı ölçülernde yansıyan zhnsel faktörler le ÖSYS' dek testlerle yoklanan zhnsel faktörler arasındak benzerlğn ortaya konmasına, derslerle lgl sınıf geçme notlarından yararlanılmasına çalışılmıştır. Sonuçta öğrenclern lse başarı ölçüler le ÖSYS puanları arasında beklenen ölçüde br uyum bulunduğu, bu bakımdan sınava yöneltlen eleştrlern yersz olduğu ortaya çıkmış ve ÖSYS'nn yüksek öğretmdek başarıyı yordama gücünün araştınlması önerlmştr. Yapılan br dğer çalışmada çok değşk ortaöğretm programlarından gelen adayların yne çok değşk yüksek öğretm programlarına yerleştrlmelernde kullanılan sınavın çeştlendrlmes amacıyla sstem oluşturan k basamağın aynı sınavlar olarak düşünülmes ve knc basamak sınavının değşk yüksek öğretm programlarına daha uygun düşecek bçmde çeştlendrlmes önerlmştr( Özçelk, 1982). Tezbaşaran (1991) tarafından yapılan çalışmada yüksek öğretme öğrenc seçme ve yerleştrme sstemnde 1987 yılında yapılan değşldklerden sonra sınavın amacına hzmet etmes yönünde beklenen değşmelern ne ölçüde gerçekleştğ araştınlmıştır. Başka br çalışmada (Y ılmaz ve dğer,2000) 1997 ve 1998 öğretm yıllarına at ÖSS ve ÖYS Kmya soruları ele alınmış öğrenclern ÖSS Kmya sorularındak başarısı le ÖYS Kmya soruları başarısı arasında anlamlı br lşk olup olmadığına bakılmştır ve değerlendrmeler sonunda ÖSS ve ÖYS Kmya sorularındak başarı arasında anlamlı br lşk bulunmuştur. Öğrenclern ÖSS ve ÖYS Byoloj sorularında gösterdkler başarı arasındak lşknn değerlendrlmes araştınlmış, değerlendrme sonucunda anlamlı br lşknn varlığı tespt edlmş ve tek aşamalı br sınav sstemnn yeterl olacağı önerlmştr(atav ve dğer.,2000). Yapılan başka br çalışmada(doymuş ve dğer.,1999) ünverste seçme sınavı soruları le ölçülen davranışların Eğtm Fakültelernn lgl programları tarafından takp edlp değerlendrlmes zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 1999-ÖSS Kmya soruları çerk ve düzey açısından değerlendrlmş ve her sorunun çözüleblmes çn öğrenclern kazanmış olması gereken blg ve becerlern neler olableceğ araştırılmıştır. Br başka çalışmada se (Morgl ve dğer., 2000) yılında kmya, fzk ve byoloj le lgl br yüksek öğretm programına gelen öğrenclern kmya blglernn düzeynn saptanması amacıyla 122 öğrencye Mll Eğtm

3 Özel Dershanelern Ünversteye Grşte Ögrend Başarısına Etkler 91 Bakanlığı tarafından Lse 1, 2 ve 3. sınıfları çn öngörülen kmya müfredat programı çerçevesnde Kmya Başarı Test uygulanmıştır. Değerlendrme sonucunda öğrenclerde Kmya müfredat konuları le lgl öneml ekskler olduğu ortaya çıkmıştır Çalışmanın Amacı Ülkemzde, br yüksek öğretm programına yerleşeblmek çn özel dershanelere devam eden öğrenclern başarılarını ortaya çıkarablrnek amacıyla aşağıdak sorulara cevap aranmıştır. a. Çalışmaya katılan öğrenclern ÖSYM tarafından yapılan ve ÖSS sınavında sorulan (sözel ve sayısal bölümler) sorulardan hesaplanan ÖSS Puanı Sayısal (ÖSS SAY), ÖSS Puanı Sözel () ve ÖSS Puanı Eşt Ağırlık () le, özel dershaneler tarafından uygulanan ÖSS Ara Deneme (ÖSS-AD) ve Özel Dershaneler Brlğ (ÖZ-DE-BİR) tarafından uygulanan ÖSS Deneme Sınavının (ÖSS-D) sonucunda hesaplanan ÖSS-AD SAY, ÖSS-D SAY, ÖSS-AD SÖZ, ÖSS- D SÖZ ve ÖSS-AD EA ve puanları arasında anlamlı br lşk var mıdır? b. Çalışmaya katılan öğrenclern ÖSS sınav sonuç puanları le ÖSS-D sınav sonuç puanları arasında lşk var mıdır? c. Bölge farkının ÖSS SA Y/ÖSS-D SAY, / ve löss-d SÖZ puanına katkısı anlamlı mıdır? d. Sınava katılan 314 öğrencden sınavı kazananların yerleştrldkler ünverste adları ve kaç öğrenc grdğ araştırılmıştır. 2.VÖNTEM 2.1. Denekler: Bu çalışmaya Türkye'nn yed co,ğraf bölgesnden seçlen 7 dershane ye devam eden ve Hazran 2000 yılında ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınavına katılan 314 lse son sınıf Öğrencs katılmıştır Ver Toplama Aracı: Bu araştırmada ver toplamak amacıyla öğrenclern 2000 Hazran ÖSS sınav sonuç puanları (ÖSS SAY, ÖSS SÖZ, ) ve aynı öğrenclern özel dershanelern yaptığı Ara Deneme Sınav Sonuç Puanları (ÖSS-AD SAY, ÖSS-AD SÖZ, ÖSS-AD EA) ve ÖZ-DE-BİR tarafından yapılan ÖSS- Deneme Sınav Sonuç Puanları (ÖSS-D SAY,, ) kullanılmıştır. Özel Dershaneler Tarafndan Uygulanan Ara Deneme Sınavları: Araştırmada kullanılan ve 7 dershaneye at deneme sınavlarında sorulan sorular sözel ve sayısal bölümlerden oluşmaktadır. Sözel bölüm 44 Türkçe sorusu, 19 Tarh sorusu, 15 Coğrafya sorusu ve 10 Felsefe sorusu çermektedr. Sayısal bölüm 44 Matematk sorusu, 19 Fzk sorusu, 13 Kmya sorusu ve 12 Byoloj sorusu çermektedr. Dershaneler tarafından yapılan sınavlarda sorulan soruların konu başlıkları ve soru çerkler aynıdır. Dershaneler tarafından yapılan deneme sınavları Ekm 1999 ve Hazran 2000 tarhler arasında yapılmıştır. Yapılan her br deneme sınavından sonra o öğrencye at sözel, sayısal ve eşt ağırlık puanları hesaplanmıştır. ÖZ-DE-BİR Tarafından Uygulanan Deneme Sınavı: ÖZ-DE-BİR tarafından yapılan sınav ÖSYM'nn sınavından önce, aynı şartlarda yapılan br sınavdır. Deneme sınavının amacı, öğrenclere sınav deneym kazandırarak asıl sınava grdklernde başarılarını artırmaktadır. Öğrencler bu deneme sınavındak soruları cdd br şeklde cevaplandırdığında, Türkye genelndek durumlarını da öğrenmş olmaktadırlar. ÖSS Sınavı: Çalışmanın grş kısmında; uygulanan ÖSS sınavı le lgl detaylı blg verlmştı. Çalışma kapsamında ÖSS sınav sonucunda öğrenclern ÖSYM tarafından hesaplanan ÖSS SAY, ÖS::' ~hz ve puanları kullanıımıştır Verlern Çözümlenmes ve Bulgular: Çalışmanın amacında belrtlen problemlere cevap bulablmek çn aşağıdak statstksel yöntemler kullanılmıştır (Özdamar, KUhler, et. all.,1992).

4 92 İnc Morgl - Ayhan Yılmaz -Ömer Geban [ J. of Ed Her br bölgenn kend çnde ÖZ-DE- BİR ve özel derslıaneler tarafından yapılan sınavların puanlarının, ÖSS sınavına katkılarının anlamlı olup olmadığı, çok yönlü regrasyon analz (Multple Regresson) le yapılmış ve sonuçlar Tablo 1- Tablo T de verlmştr. Tablo 1: Brnc Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına lşkn İstatstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. ÖSS-AD SÖZ 0,928 0, ,586 0,000 1 ÖSS-D SAY ÖSS-AD SAY 0,963 0, ,368 0,000 (n=54) ÖSS SAY ÖSS-AD EA 0,932 0, ,286 0,000 Tablo 2: knc Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına İlşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. Tablo 1 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. İksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 86,1 dr. brlkte ÖSS SA Y puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 92,8 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 86,8 dr. ÖSS-AD SÖZ 0,475 0,226 6,848 0,002 ÖSS söz ÖSS-AD SAY 0,797 0,636 41,047 0,000 (0=50) ÖSS SAY! ÖSS-AD EA 0,615 0,379 14, Tablo 2 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 22,6 dır. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 63,6 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanı na katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 37,9 dur. Tablo 3: Üçüncü Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına lşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. ÖSS-AD SÖZ 0,884 0,782 71,856 0,000 ÖSS-AD SAY 0,896 0,802 81,1 12 0,000 (n=43) ÖSS SAY ÖSS-AD EA 0,871 0,759 63,134 0,000 Tablo 3 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 78;2 dr. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 80;2 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 75,9 dur. Tablo 4: Dördüncü Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına İlşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg, ÖSS-AD SÖZ 0,842 0,702 57, ÖSS-AD SAY 0,935 0, ,445 0,000 (n=50) ÖSS SA Y ÖSS-AD EA 0,709 0,502 23,712 0,368

5 Özel Dershanelern Ünversteye Grşte Öğrenc Başarısma Etkler 93 Tablo 4 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 70,2 dr. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 87,5 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansinı açıklama dereces % 50,2 dr. Tablo 5: Beşnc Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına lşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. ÖSS-AD SÖZ 0,834 0,696 46,988 0,000 ÖSS-AD SAY 0,904 0,807 92,248 0,000 (n=44) ÖSS SAY OSS-D EA ÖSS-AD EA 0,790 0,624 34,028 0,000 Tablo 5 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 69,6 dır. brlkte ÖSS SAYpuanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 80,7 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 62,4 tür. Tablo 6: Altıncı Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç ı»uanlarına lşkn statstksel Sonuç --;;:-ı Bölge Puan Türler r r2 F.~ ÖSS-AD SÖZ ,650 23, ÖSS-AD SAY 0,907 0,822 57,909 0,000 (n=28) ÖSS SAY ÖSS-AD EA 0,906 0, ,523 0,000 Tablo 6 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. İksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 65 dr. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAYsınav varyansını açıklama dereces % 82,2 dr. ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. İksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 82,2 dr. Tablo 7: Yednc Bölgede Yer Alan Öğrenclern Sınav Sonuç Puanlarına lşkn statstksel Sonuç Bölge Puan Türler r r2 F Sg. ÖSS-AD SÖZ 0,935 0,875 ı ÖSS-AD SAY 0,970 0, , (n=45) ÖSS SAY ÖSS-AD EA 0,945 0,892 ı 74,304 0,000 Tablo 7 ncelendğnde; brlkte puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 87,5 dr. brlkte ÖSS SAY puanına katkısı anlamlıdır. ksnn brlkte ÖSS SAY sınav varyansını açıklama dereces % 94,2 dr.

6 94 nc Morgl - Ayhan Yılmaz - Ömer Geban J. of [ Ed 21 ve ÖSS-AD EA puanlarının brlkte sınav puanına katkısı anlamlıdır. İksnn brlkte puan varyansını açıklama dereces % 89,2 dr Öğrenclern ÖSS sınav sonuç puanları ve ÖSS-D sınav sonuç puanları arasındak lşk korelasyon le açıklanmıştır. ÖSYM tarafından Hazran 2000 yılında yapılan ÖSS Sınav Sonuç Puanları (, ÖSS SAY ve ) ve ÖZ-DE-BİR tarafından yapılan ÖSS Deneme Sınav Sonuç Puanları (ÖSS- D SÖZ, ÖSS-D SAY ve ) arasındak lşk Tablo 8' de verlmştr. Tablo 8: Öğrenclern ÖSS ve ÖSS-D Sınav Sonuç Puanlarına At Korelasyon Analz Sonuçları 'Puan Türü n r P ÖSS SAY 314 o 725** 0000 Tablo 8 ncelendğnde 314 öğrencnn ÖSS puanları le ÖSS-D puanları arasındak lşk anlamlıdır. Korelasyon katsayılan r=0,725 le r=0,739 arasında ve 0,001 anlamlılık düzeyndedr Bölge farkının ÖSS SA Y/ÖSS-D SAY, / ve löss-d SÖZ' e katkısı çoklu test yöntem (Multvarate Tess, MANOVA) le açıklanmıştır. Burada ÖSS ve ÖSS-D puanları bağımlı değşken, bölge farklılığı le bağımsız değşkendr. Bölge farkının ÖSS SAY (F=132,373, p=o,ooo) ve ÖSS-D SAY (F=21,288, p=ü,000) puanına katkısı statstksel olarak anlamlıdır. Bölge farkının (F=160,530, p=o,ooo) ve (F=41,386, p=ü,ooo) puanına katkısı statstksel olarak anlamlıdır.. Bölge farkının (F=159,168, p=o,ooo) ve (F=45,602, ola- p=ü,ooo) puanına katkısı statstksel rak anlamlıdır Sınava katılan 314 öğrencden sınavı kazananların yerleştrldkler ünverste adları ve öğrenc sayıları Tablo 9'da verlmştr. 4. SONUÇlAR Ülkemzde Öğrenc Seçme Sınavı, tüm öğrenclern ve onların vellernn hayatnda öneml br yere sahptr. Br öğrencnn geleceğn belrleyecek olan bu sınavın hazırlık aşaması önemldr. Öğrencler sınav hazırlık aşamasında hazırlandığı kurum tarafından ne kadar cdd ve dsplnl olarak yetştrlrse ve kurum tarafından yapılan sınavlara ne kadar çok katılırsa o kadar başanlı olmaktadır. Öğrenclern sınavda başarılı olması çn greceğ sınavın kurallarını y blmes, sınav heyecanını yenmes, sınav la lgl blg eksklklern tamamlaması ön şarttır. Ünversİte grş sınavlarında dershanelern başarılı olup olmadıklarının araştırıldığı bu çalışmada aşağıdak sonuçlara ulaşılmıştır. ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınav sonuç puanları le ÖZ-DE-BİR ve özel dershaneler tarafından yapılan sınav sonuç puanları arasındak lşk çoklu regresyon le açıklanmıştır. Yed bölgede yer alan dershanelern IÖSS-AD SÖZ, ÖSS-D SA Y/ÖSS-AD SAY ve ÖSS-D EA/ÖSS-AD EA'nın brlkte ÖSS SAY, ve sınav puanına katkısı anlamlı olarak bulunmuştur (Tablo 1- Tablo 7). Yalnızca knc bölgede yer alan dershanenn söz konusu puanların varyansını açıklama dereces düşüktür (Tablo 2). ÖSS Sınav sonuç puanları le ÖZ-DE-BİR tarafından yapılan ÖSS-D sınav sonuç puanları arasındak lşk anlamlıdır. Korelasyon katsayıları r=0.725 le arasında ve O.00 anlamlılık düzeyndedr. Bölge aynmı olmaksızın tüm öğrencler göz önüne alınarak ÖSS SAY ve ÖSS-D SAY, ve ve ÖSS EA ve puanına katkısı statstksel olarak anlamlı bulunmuştur.

7 Özel Dershanelern Ünversteye Grşte Öğrenc Başansına Etkler 95 Tablo 9: 2000 ÖSS Sınavı Sonuçlarına Göre Yüksek Öğretm Programına Gren Öğrenc Sayıları*) ve Grdkler Ünverste Adları Ü nverste Adları Böhı:eler ve Ö!renc Sayıları Mart 1 Adnan Menderes Anadolu Ankara LO Akdenz Atatürk 2 Atılım 1 Bahçeşehr 1 1 Balıkesr 1 Başkent 1 Blkent Boğazç Celal Bayar 4 Cumhuryet 1 1 r'ukurova 1 3 Dcle 1 2 Dokuz Eylül Ege Ün. 3 1 Ercves 2 1 Fırat 1 Galatasaray 1 Gaz Gazantep 2 Hacettepe İstanbul İstanbul Blg 2 İTÜ ] İzmr Yük. Tek. Enst. 3 KTÜ 19 Kocael 6 Koç Marmara 2 3 Mmar Snan 1 2 Muğla 1 N-Tus Adına Azer DV. DED. Ü. 1 ODTÜ LO Osmangaz 2 Pamukkale 3 Sabancı 2 2 ı Sakarya 1 ı Selçuk Trakva 2 Uludağ 1 1 Yakındo.ğu 1 Yedtepe 1 Yıldız Teknk *) Söz konusu çalışma kapsamında değerlendrlmeye alınan 314 lse son sınıf öğrenclernden 249 öğrenc br yüksek öğretm programında okumaya hak kazanmışlardır.

8 96 İnc Morgl -Ayhan Yılmaz -Ömer Geban J. of [ Ed 21 KAYNAKLAR [I] Atav, E., Yılmaz, A., Yaman, M., ve Soran, H.(2000). "Öğrenclern ÖSS ve ÖYS Byoloj Sorularındak Başarılarının Karşılaştırılması" H.Ü. Eğtm Fakültes Dergs 18: [2] Doymuş, K., Canpolat, N., Pınarbaşı, T. ve Bayrakçeken, S.(2000). "1999-ÖSS Kmya Sorularının Düzey ve İçerk Yönünden Değerlendrlmes", IV. Fen Blmler Eğtm Kongres 2000, 203. [3] Köse, M.R.,(l990). "Ünverste ye Grş ve Lselermz", H.Ü. Eğtm Fakültes Dergs, sayı 15: [4] Kühler, W., Schachtel, G., Volkske, P.(1992). "Bastatstk", SDrnger Verlag, Berln. [5] Morgl, İ., Yılmaz, A., Özcan, F. ve Erökten, S.(2001). "ÖSS Sınavı le Ünversteye Gren Öğrenclern Ortaöğretm Kmya Programına At Blglernn Ölçülmes", IV. Fen Blmler Eğtm Kongres 2000, 88. [7] ÖSYM, (2oo1)-ÖSS Sınav Kılavuzu s. 10. [8] ÖSYM, (1999). "1999 ÖSS Öğrenc Seçme Sınavı" Ankara. [9] Özçelk,D.A.(1982). "Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Sınavı Geçerlk Araştırması", Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Sınavı Geçerllğnn Araştırılmasında Kullanılan Yöntemlere İlşkn Bazı Sorular.ÖSYM. AGD. Ankara [lo]özdamar, K.(1999). "Paket Programları le İstatstksel Ver Analz 1", Kaan KtaDev, Eskşehr. [l1]tezbaşaran, A.(1991). "Yükseköğretme Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Sstemnde 1987 Yılında Yapılan Değşklkler Üzerne Br Araştırma", ~ teve Ünverstes Doktora Tez, Ankara. [12] Yılmaz, A., Atav, E., Erökten, S., Morgl, İ.(2000). "Çeştl Öğrenc Gruplarının ÖSS ve ÖYS Sorularına At Başarı Yüzdelernn Karşılaştırılması", H.Ü. Eğtm Fakültes Dergs 18: [6] Oral, T.(l985). "Lse Başarı Ölçüler le ÖSYS Puanları Arasında Uyum", H.Ü. Yavınlanmamıs Doktora Tez, Ankara.

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması 37 TTMD Ocak İlköğretm okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması Assessment of nose annoyance n elementary schools accordng to feld studes Nurgün Tamer BAYAZIT*, Suat

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nın Yordama Geçerliği

Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nın Yordama Geçerliği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 987 Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nın Yordama Geçerliği İsmail KARAKAYA*, Ezel TAVŞANCIL** Özet

Detaylı

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 22 : 74-81 {2002} [ 1. of LK- VE ORTAÖGRETM OKULLARıNDA YABANCI DL DERS KTABI SEçM FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Ayten GENÇ*

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 91-100 LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Haluk ÖZMEN

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı