Emperyalistlere. Karșı Kalkan Olalım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emperyalistlere. Karșı Kalkan Olalım"

Transkript

1 Tekirdağ Cezaevinde İşkence 2. Sayfa emek ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 6 75 Krþ 7 Aralýk 2010 Emperyalistlere Emperyalizm için Değil Em per ya list e fen di ler yi ne bu - yur du lar e mir er le ri ne; füze kal kanı sis te mi ku ru la cak di - ye. Karşılarında el pençe di van dur mayı bi rin ci görev o la rak bel le yen ler açtılar ülkenin kapılarını so nu na değin. Bugüne ka dar han gi e mir ye ri ne ge ti ril - me di ki? Mec li sin kaçta kaç çoğun luğu - nun ge rek li ol duğu nu bil me mez lik le rin - den kay nak la nan 3 Mart ka zası için de fa lar ca ken di ni af fet tir me jest le ri ya - pan lar dan da bu bek le nir di za ten. Füze Kal kanı de dik le ri şeyin türkçe si şu: İran a saldırma ya hazırla - nan ABD em per ya liz mi, bu ülke den ge - le ceği ni düşündüğü füze le ri ha va da im - ha e de cek. Pe ki o im ha e di len füze ler Taşeron İşçilerine Yeni Yıl Hediyesi: İşsizlik Karșı Kalkan Olalım ne re ye düşecek? Ta bi i ki em per ya liz me Bu işler Da vos ta van münit de mey le kal kan o lan Türki ye ye. Yanlış an la - bit mi yor. Ha la İsra il i le her türden e ko - mayın, Türki ye der ken kim se bu du rum - no mik, as ke ri si ya si işbir liği ni sürdüren ge lişti ren ik ti dar, bu pro jey le dan bu ülke de yaşa yan her ke sin eşit za rar göre ceği ni düşünme sin. O lan yi ne uşaklığını bir kez da ha tes cil le miş ol du. yok sul e mekçi halk larımıza o la cak. Biz ler e mekçi halk lar o la rak bu pro - İşin u lus la ra rası bo yu tu nu düşündüğümüzde başımıza ge le cek o lan şey i - yaptığı yürüyüşle ka mu o yu nu bil gi len di - je ye dur di ye ceğiz. 11 A ralık 2010 günü se gökten yağa cak füze parça larından ri ci bir basın açıkla ması ya pan, a ra - çok da ha va him. Or ta doğu da ABD em - larında E mek Özgürlük Cep he si nin per ya liz mi nin İsra il si yo niz mi nin bir de bu lun duğu birçok si ya si grup, 8 O - nu ma ralı or tağı o la rak kar deş halk lar - cak 2011 günü gerçek leştir dik le ri bir dan çok da ha yoğun bir tec rit tep ki i - yürüyüş basın açıkla ması i le NA TO le karşılaşa cağız. O za man I rak a gi den Füze Kal kanı Karşıtı Bir lik o la rak bu tır şoförle ri ne den saldırıya uğradıklarını pro je ye karşı her a lan da mücadele e de - ya da bölge de bu ülke nin in san larının cek le ri ni halk larımıza dek la re et ti. ne den se vil me diği ni kim den so ra cağız? Devamý 12. Sayfada Tunus ta Ayaklanma Tunus'ta halk ayaklandı. Resmi olmayan rakamlara göre 66 kişinin yaşamını yitirdiği ayaklanmanın fitilini 17 Aralık günü yaşanan bir intihar olayı ateşledi. Diplomalı bir işsiz olan 26 yaşındaki Muhammed Buazizi sokaklarda mey sebze satarak geçinmeye çalışıyordu. Fakat bu ekmek kapısı da iznin yok denilerek elinden alınınca bedenini ateşe rerek intihar etmeyi seçti. Ardından başlayan protesto gösterileri ise mağazaların yağmalandığı, karakolların basıldığı bir isyana dönüştü. Sadece bir cezaevinde isyancı mahkumların çıkardığı yangının da etkisiyle 42 kişi yaşamını yitirdi. Tunus'taki ağır baskı koşulları nedeniyle ortaya çıkan isyanın herhangi bir ideolojik rotası bulunmuyor. İsyanda islamcı öğelerin yer bulmasının bir nedeni buysa, bir diğer nedeni de varolan baskıcı rejimin her muhalefet hareketini "islamcı terör" tehditi olarak değerlendirerek emperyalistlerden aldığı desteği sağlama alma gayretiydi. Dolayısıyla iktidara öfke duyanlar her türden siyasal bilinçlenmenin şiddetle bastırıldığı bu ortamda kendini islama yakın hissetmek durumundaydı. İsyan patlak rene değin IMF'nin örnek ülkesi Tunus'tan kaçmak zorunda kalan diktatör Zeynel Abidin Bin Ali'yi Suudi Arabistan'dan başka kimse kabul etmedi. İsyan sürüyor. İsyancıların bir örgütlülükleri hedeflerinin olmaması, isyanın ufkunun çok sınırlı olmasını da beraberinde getiriyor. Tunus'lu emekçiler belki yine sömürücü sistemlerine geri dönecekler. Ama bir defa sokağa çıkıp istediklerini yapmanın yaptırmanın ne demek olduğu deneyimleriyle öğrendiler. İsyan sonrası nasıl bir Tunus ortaya çıkarsa çıksın, bu kazanım, eğer korunabilirse Tunus halkının en büyük hazinesi olacaktır. Şimdiden bölgedeki diğer diktatörleri korkutan isyan, tüm egemenlerin korkulu rüyası olarak hala soluk almaya devam ediyor. Tüm ezilen emekçi halkların umudu oldu Tunus halkı; tüm isyancı halklar gibi. Ellerinize sağlık. Sömürücüler Bebek Kanıyla Besleniyor Sayfa Sömürü düzeni bebek kanıyla besleniyor. Samsun un Tekkeköy ilçesinde Murat-Nejla Bakırcı çiftinin 2,5 aylık bebeği Kübra açlıktan öldü. İş kazası sonucu engelli olan baba Murat Bakırcı nın gün oluyor aç yatıyoruz sözü her şeyi özetliyordu. 18 Ocak ta öldü Kübra bebek. 14 Ocak ta ise 11 aylık bir bebek, tutuklanan annesiyle birlikte cezaevine girdi. Çünkü annesi bebeği için mama çalmıştı. Antalya daki bu olayda sözkonusu marketin mallar iade edildiğinden şikayetçi olmamasına rağmen 26 yaşındaki annenin tutuklanması, sömürücülerin daha fazla bebek kanı istediğini gösteriyor. Buca Belediyesi Taşeron İşçileri Direniyor 6. Sayfa Munzur a Baraj İstemiyoruz! 9. Sayfa HALKIN GÜNDEMÝ Sen Diz Üstündeysen Eğer Herkes Büyük Görünür Türkiye iki büyük oyalama taktiğinin içinden geçerek büyük bir karmaşaya doğru gidiyor. Birincisi, AKP hükümeti, Kürt meselesinde oyalıyor, kandırmaya zaman kazanmaya çalışıyor, demagoji yalan söyleme sanatının bugüne dek görülmemiş bütün inceliklerini kullanarak Kürtleri aslında genel olarak Türkiye yi bir yıkıma doğru sürüklüyor. İkincisi, AKP hükümeti, yine akıl durduracak yöntemlerle, kenara köşeye sıkıştırdığı yasalarla, 1980 de temelleri atılarak başlatılan vahşi restorasyonun son tuğlalarını sendikaların toplumsal muhalefetin yavaşlığına günerek yerleştiriyor. Birinci oyalamanın istenilen sonucu receği çok şüpheli. İkincisinde ise mevcut aymazlık hali sendikal ihanet hükümetin elini daha çok rahatlatıyor. Hükümet, Kürtleri Kürt sorununu oyalıyor. Daha doğrusu aslında bu, belirsiz amaçsız bir oyalama değil. Bugünkü durumda bütün tutuklamalara saldırılara rağmen karşı tarafı marjinalize etme, gücünü etkisini kırma konusunda başarılı değil. Ortada hatırı sayılır bir silahlı güç şimdi seçime gidilse eski potansiyelini en azından koruyabilecek düzeyde bir kitlesel yapı var. Bu kitlesel yapı örgütlülük düzeyinde bir kırılma dağılma yaratmak, toplam olarak hareketin kitleler üzerindeki yönlendirici etkisini zayıflatmak istiyor. Asıl saldırı için bunun şart olduğunu, bunu sağlamadan yapacağı her türlü hareketin çok yıkıcı olamayacağını biliyor. Denediler, hem de büyük güçlerle, havadan karadan denediler, olmadı. Devamý 2. Sayfada

2 2 HALKIN GÜNDEMÝ Oyalama, bunun içindir. Her şeyden önce hükümet, oyalama zaman geçirmenin kendi lehine olduğunu düşünüyor umuyor. Karşısındaki gücün sürekli aksiyonla ayakta durduğunu uzun süre atıl tutarsa zaaf yaşayacağını düşünüyor. Ama bu boş durarak yapılan bir oyalama değil; bir yandan da sinsi cemaat çalışmaları sürdürülüyor, 90 ların domuz bağı katillerini sokağa salıp yeni bir vahşetin kapılarını aralıyor, seçimlere doğru artacak bir rüşt yozlaştırma kampanyasıyla iyice dozu artırdıktan sonra açılım ı bir yok etme kampanyasıyla taçlandırmak istiyor. Öte yanda ise borsaya giren sıcak para yığınlarını emperyalistlerin, yerli patronların açık desteğini arkasına alan hükümet artık pervasız bir biçimde her alanı ticarete açıyor, satılmadık bir şey bırakmıyor, patronlarla oturup yeni iş yasaları hazırlayarak Türkiye yi bir ucuz emek cenneti haline getiriyor. Geçenlerde yoksulların ayaklanıp 23 yıllık diktatörü sepetlediği Tunus için IMF başkanı daha aralık ayında Tunus ekonomisi örnek bir yolda ilerliyor diyordu. İşte tam da böyle bir örnek yol Türkiye ekonomisi için de geçerlidir. Artık öğrendik; 2000 li yıllarda ekonominin büyümesi denilen şey, halkın kesin yoksullaşması anlamına geliyor. Tabandaki emekçiler onların bir parça uyanmış olan kesimleri her geçen gün bunun daha çok farkına varıyorlar bir şeyler yapmak, yaptırmak için çırpınıyorlar. Sokaklara çıkıyorlar, çadırlar kuruyorlar, yukarıyı zorlayan eylemler yapıyorlar ama konfederasyonlar artık kaskatı bir durumda. Bir bölümü tümüyle yandaş sendika haline dönüşmüşler, bir bölümü zaten 50 yıldır aynı görevi üstlenmiş haldeler. Kamu sözleşmeleri bunun göstergesiydi, şimdilerde torba yasa konusundaki ağır kanlılık ise tam bir rezalete dönüşmüş durumda. Beri yanda toplumsal tepkiyi hukuk mücadelesi ne hapseden bir yaklaşım da Türkiye nin yeni moda sendikacılığı haline gelmeye başladı. Nerede bir özelleştirme, bir zam, bir işten atma olsa soluğu Danıştay Anayasa Mahkemesi kapılarında alan, emekçi kitlelerin tehlikeli gücünü sokağa sürmek yerine hukukçuların engin bilgilerini dilekçelere döken bir anlayış, emekçilerin enerjisini kurutuyor. Bütün bunlar olurken de 30 yıldır zaten adım adım inşa edilmiş olan bir vahşi kölelik düzeni daha da yerine oturuyor; sökülüp atılamazmış gibi görünen bir sağlamlık kazanıyor. Geç kalmanın bir bedeli var mı? Et, var. Hem emekçiler açısından, hem de devrimci güçler açısından bu gidişe müdahale etmekte gecikmenin bir bedeli var. Daha çok sömürüleceğiz, daha çok acı çekeceğiz, bu onursuz karanlık düzen içinde daha fazla bir süre yaşayacağız. Bin Ali, uçağına atlayıp Tunus u terk etti. Daha önce de Küba da Batista, Vietnam da Diem, İran da Şah Rıza Pehlevi aynı biçimde defolup gitmişti. Bugün ensemizde boza pişirmeye devam edenlerin onlardan tek bir farkı yok. Fark orada değil, burada, bizim cephemizdedir. Onların gücü değil, bizim zayıflığımızdan söz ediyoruz. Dünyanın her yerinde, her zaman sokak, iktidarların elinin ne kadar rahat olacağını belirler. Fransız Devrimi nin ünlü şarkısı da bunu söylemiyor mu bize? Biz diz üstündeyiz diye büyükler Bize böyle büyük görünürler Ayağa kalkalım! ÝNSANLIK ONURU Tekirdağ Cezaevi nde İşkence Referandumda oy isteyeceği zaman 12 Eylül döneminde cezaevlerindeki işkenceleri propaganda malzemesi yapan AKP, nedense kendi dönemindeki işkenceleri görmezden geliyor. Tekirdağ 1 2 No lu F Tipi cezaevlerinde baskı şiddet o lay ları son dönem de do - zunu iyice arttırdı. Havalandırma hakkının bir saate indirilmesini protesto eden mahkumlara aralarında cezaevi müdürü Ali Haydar Ak ın da bulunduğu görevliler saldırıda bulundu. 10 A- ralık Dünya İnsan Hak ları Günü nde yaşa nan işken ce o layında saldırıya uğra yan İhsan Ar - gun, Şeyhmus Avcı Bek taş Ka ra man adlı tutuklulardan Şeyhmus Avcı nın kolu kırıldı. Bu uygulamalara karşı hukuki bir girişimde bulunmak isteyenlere ise hücre cezası riliyor, so ruştur ma açılıyor ya da görev li me mu - ra mukametten kamu davası açılabiliyor. 12 Kasım günü sa bah sayımında ce za e vi müdürü Ali Haydar Ak beraberindeki 20 kadar gardiyanın saldırısına uğrayan Ramazan A- kan, Bülent Ak taş Gökhan O ruç un du rum - ları da bu na örnek o luştu ru yor. Saldırıya uğradıkları sırada gardiyanlardan birinin elindeki kamerayla herşeyin görüntüye alınmasına cezaevi koridorlarında kamera bulunmasına Tecrite Son, Hasta Tutsaklara Özgürlük emek rağmen rdikleri şikayet dilekçelerinden sonuç alamadıkları gibi aksine disiplin cezalarına çarptırılan tutsakları savunacak hiçbir hukuki mekanizma bulunmuyor. Geçmişte doğrudan cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilen tutsaklar, F Tipi Cezaevlerine geçişin ardından oluşturulan izleme kurulları na başvurmak zorunda bırakılıyorlar. Bu izleme ku rul larının da şu a na ka dar tu tuk lu hükümlü le hi ne ka rar aldığı pek görülmedi. Tekirdağ Cezaevindeki işkencelere dikkat çekmek için 28 Aralık günü cezaevinin önünde bir basın açıkla ması ya pan İHD İstan bul Şubesi cezaevi komisyonu, eylem öncesinde cezaevinde kendileriyle görüşecek herhangi bir yetkili ya da muhatap bulamadı. Cezasının bitiminin ardından aynı cezaevin den çıkan Meh met Er ge zen, birçok işken ce saldırı o layının yanı sıra Yılmaz Akyıldız adlı tutsağın gerekli tedavisi yapılmadığı için karaciğer sorunları yaşadığını, Gülnaz Akkuş adlı tutsağın ise yine tedavisi yapılmadığı için görme yetisini kaybettiğini belirtti. Dışarıya ulaştırılabilen mektuplardan Ramazan Akan a ait olanında 12 Kasım tarihinde yapılan sabah sayımında cezaevi 2. müdürü Adana Karataþ Kadýn Kapalý Cezaevi nde Tutsaklara Sevk Saldýrýsı Mer ha ba biz ler Ka ra taş Ce za e - (ad li tıp ra po ru) o lan müdür koğuşu vi nin tüm uy gu la ma larına karşın mu za gir diğin de koğuşu muz dan di rençli ol ma ya çalışıyo ruz. Ard ar - çıkmasını is te miştik. Bu nun üze ri - da ge len di sip lin ce za ları saldırılar ne müdür, ar ka daşlarımız Gülay dan son ra şimdi de sürgün Özlem in üze ri ne yürüyüp tu ta - sevk le ri gündemde. 11 A ralık günü nak tu ta rak teh dit ler sa vu ra rak yapılan sa bah sayımında koğuşa çıktı ye di gün önce de hücre ge li nip koğuş ar ka daşlarımız ce zası ril di. DHKP-C da vası hükümlüleri Gülay Biz de koğuşta ka lan lar o la rak E fen di oğlu Be si me Du ru nun bu du rum la il gi li suç du yu ru sun da An tal ya ya sev ki nin çıktığı söylen - bu lu nup o layı ta ci zi basında di. teşhir e den mek tup lar yazdık. Kah valtı yap mayı bıra kalım, Savcı 1. müdüre her fırsat ta da laşma ya bi le fırsat ril me - bu ko nu da bir işlem yap masını den 20 gar di yan saldıra rak ar ka - müdürün görev den alınması ta le - daşlarımızı yer ler de sürükle ye rek bi mi zi vur gu ladık. O layın son - sevk için götürdüler. rasında yapılan bu sürgün sev ki - Tüm karşı çıkışlarımıza, di ren - nin Ka ra taş Ce za e vi i da re sin ce me mi ze rağmen bi ze de saldıra rak ril mek is te nen bir gözdağı ol - darp et ti ler. Kadın koğuşlarına er - duğu nu düşünüyoruz. kek gar di yan ların gir me me si ku ralı Dev rim ci tut sak la ra yapılan bu da hi çiğne ne rek er kek gar di yan - baskı uy gu la ma ların boşa çıkarıla ların saldırısıyla darp e dil dik, saldırıdan cağı her ne CEZA ri lir se - do layı vücu du muz da dar - ril sin key fi uy gu la ma la ra ah lak ba bağlı mor luk lar ağrılar mev - dışı in sanlık dışı dav ranışlara cut tur. karşı tavrımızın net ol duğu nu be - Ka ra taş Ce za e vi nde yaşa nan lirt mek is ti yo ruz. bu sürgün sev ki nin bir kaç ay önce Bu ko nu da sos ya list basını, yaşa nan ta ciz o layıyla günde me tüm dev rim ci ku rum ları, tut sak a i - ge len ha la göre de vam e den le le ri ni da yanışmaya da t e di yo - müdürün görev den alınmasına da - ruz. ir i da re ye dışarıya yaptığımız Şimdiden teşekkür e di yo ruz. baskıların se be bi ol duğu nu düşünüyo Sev gi le rim le Nu ray KOÇ ruz. Bu ko nuy la il gi li 2 haf ta Ka ra taş Ka palı Kadın Ce za e vi önce ta ciz le suçla nan bu suçu B-4 Ka ra taş/a da na işle diği ne da ir hakkında de lil ler Adana da demokratik kitle örgütleri tarafında her cumartesi düzenlenen hasta tutsaklar serbest bırakılsın eyleminin bir yenisi 8 Ocak cumartesi günü sa at 12:30 da İnönü Parkı nda gerçek leşti ril di. Ey lem de uzun za man dan be ri yazılı görsel medyada hapishanelerin konuşulduğu, ama bu konuşulan konuların ne yaşanan işkence zulumler ne de ölmek üzere o lan has ta tut sak ların du ru mu olmadığı söylendi. Türkiye de CMK da tutukluluk süreleri ile ilgili yapılan değişiklik konuşuluyor. Açılan hapishane kapılarından salırilenler beklendiği gibi devletin derinliklerinde yaşayanlar olmakta. Top lu kat li am ların, vahşi ce işle nen ci na yet le rin kanını elinde taşıyanlar yaptıkları hizmetlerin karşılığı olarak ödüllendiriliyorlar. Bu kimseyi şaşırtmamalı çünkü aynı hukuk sisteminde kalemler sömürü düzeni nin, e ge men le rin a da le ti için kırılıyor. İnsanlıktan çıkmış ca ni ler için, te cavüzcüler için ardına ka dar açılan ha pis ha ne kapıları, in sanlık o - nurunu ayakta tutmaya çalışan devrimci yurtser tutsaklar için daha sıkı kapatılıyor. Bu haksız düzen için gerektiğinde kurşun atan da yiyen de, do muz bağıyla, satırlar la in san öldürenler de ser best kalırken, kardeşçe yaşanacak sömürüsüz bir gelecek için mücadele edenler ise imha edilmektedir. Tahliye edilmeyerek ölmeleri beklenen hasta tutsakların durumu ise gerçeği göstermekte. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi nde tutuklu bulunan %90 bedensel en gel li Mürşit As lan bu gerçek ler den bi ri Nisan ayında girdiği çatışmada omiriliğine aldığı bir mer mi i le felç o lan müebbet ha pis ce zasına çarptırılan Mürşit As lan, 20 O cak 2000 ta ri hin de A - nayasanın 104/2-b maddesi gereğince sürekli sakatlık ni te liğin de ol duğun dan ser best bırakıldı. Gögüs kısmından i ti ba ren aşağısı tut ma yan %90 o ranında felç o lan As lan, 7 E kim 2005 ta ri hin de örgüt üyesi olmaktan tekrar tutuklanmış, yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilmişti. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mah ke me si ta rafından hakkında ri len 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay da onaylanmasından sonra 7 Eylül 2010 da tu tuk la na rak Mar din E Ti pi Ka palı Cezaevi ne gönderildi. Aslan götürüldüğü Mardin Devlet Hastanesi ndeki sağlık kurulu tarafından rilen Cezaevinde yatmasında hayati bir sorun yoktur şeklindeki rapora da tepki göstererek, ikinci bir kişi nin yardımı ol maksızın te mel bir ih ti yacını karşılayamıyorken, ayrıca Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ta rafından %90 o ranında özürlü ol duğu belirtilmesine rağmen bu gerçekliğin sağlık kurulunca görülmeyip cezaevinde kalmasında sakınca yoktur şeklindeki rapor hazırlamasının akıl, mantık ile bağıntısının olmadığını belirtti. Basın açıklamasında hapishanelerde yaşanan bu adaletsizliklerin bu örnekle sınırlı olmadığı belirtilerek; Özgür olduğu söylenen işçi emekçiler köleliğe mahkum edilirken, hapishanelerde yaşananlar elbette bundan farksız olmayacaktır. Tutsakların adım adım öldürülme si ne dur de mek, has ta tutsakların sesi olmak için sizleri içerde dışarda hücreleri parçalamaya çağırıyoruz denildi. Eylem her hafta olduğu gibi beş dakikalık oturna eylemiyle son buldu. Eylemi Halk Cephesi, İHD, ESP, Emek Özgürlük Cephesi, BDSP, Devrimci Proletarya, TUHAY-DER, BDP örgütlerken TÖP Halkevleri destek rdi. (Adana EÖ) Ali Haydar Ak yanındaki 20 gardiyanın kafasını ya tağa göme rek aynı hücre de ki diğer mahkumları ise koridora çıkararak dövdüğü yazılıydı. Kendileri tarafından gönderilen ya da kendilerine gelen mektuplara idare tarafından el konulduğuna dikkat çeken Akan, mektubunda tutuklulara Adalet Bakanlığı tarafından disiplin suçu gerekçesiyle soruşturma açıldığını yazıyor. 28 Aralık günü Tekirdağ Cezaevinde yaşanan işkence olaylarını araştırmak üzere cezaevine giden İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu heyeti, kendisiyle görüşecek muhatap bulamadı. Cezaevi önünde saat te gerçekleştirilen basın açıklamasında yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekildi. Basın açıklamasının gerçekleştiği sıralarda ise Cezaevinde işkenceler sürüyordu. Sonrasında u- laşan bilgilere göre 2 No lu F Tipi Cezaevinde gerçekleşen saldırıda tutsaklar dövülerek tek kişi lik hücre le re götürülmüş birçok işken ce yönte miy le saldırılar sürdürülmüştür. Saldırılarda Bektaş Karaman, İlyas Argun, Cemal Bozkurt, Ali Gül Alkaya nın yanı sıra adlarını öğrenemediğimiz daha bir çok tutsak saldırılarıya işken ce ye uğradı. emek BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi / Özel Sayý 7 Ocak 2011 Fiyatý: 75 krþ (KDV Dahil) Sahibi Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Timuçin Kýlýç Yönetim Yeri: Þehit Muhtar Mah. Nane Sk. 15/3 Beyoðlu / Ýstanbul Basýldýðý Yer: Özdemir Matbaacýlýk Davutpaþa Cad. Gün San. Sitesi C Blok No: 242 Topkapý/ÝSTANBUL Tel:

3 emek 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te ÇHKM de 19 Aralık Paneli Çukurova Halk Kültür Merkezi'nde 19 Aralık etkinliği yapıldı. Etkinlik kısa bir konuşmanın ardından 23 Aralık 2000 günü Ümraniye Cezaevinde katledilen yoldaşımız Alp Ata Akçayöz nezdinde yapılan saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından hazırlanan metin okundu. "Diri diri yaktılar" adlı belgeselin izlenmesinin ardından panele geçilmek üzere kısa bir ara rildi. "19 Aralık Süreci Egemenlerin Hukuku" başlıklı panel iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda söz alan panelistlerden Saniye Seçkin, F tiplerinin kısa bir tarihçesine değinerek, 19 Aralık'ı hazırlayan ekonomik-siyasal koşullara, katliamda burjuva basının oynadığı role değindi. Daha sonra söz alan panelistlerden Avukat Taylan Özgür Eker ise; suç ceza kavramlarına, F tiplerine geçiş sürecine egemenlerin, hukuku nasıl bir kılıfa soktuğuna değinerek günümüzde yaşanan hak ihlallerine değindi. Panelistlerden Erbesit Özdemir de 19 Aralık'ı hazırlayan süreci, 19 Aralık sürecini bugünü ele alan bir değerlendirme yaptı. İkinci oturumda ise, soru-cevap yoluyla rimli, canlı geçen tartışmaların ardından 3 saat süren etkinlik, katımcıların panelden memnun ayrılmalarının ardından son buldu. (Adana EÖ) 19 A ralık 2000 ta ri hin de dev le tin Ha ya ta Dönüş adı altında 28 dev rim ci tut sağı kat let - tiği nin 10. yılında A da na da bir yürüyüş gerçek leşti ril di. 19 A ralık pa zar günü, sa at da 5 O cak Mey danı nda bir a ra ya ge len yak laşık kişi Çak mak Cad de si bo - yun ca Dev rim ci i ra de tes lim alına maz, Bedel öde dik be del öde te ceğiz, Devrim şehit le ri ölümsüzdür, Yaşasın Dev - rim Sos ya lizm slo gan larıyla Ad li ye önüne ka dar yürüdü. Yürüyüş sırasında po li sin halkı tah rik e di ci slo gan lar at - mayın u yarısına da - ha güçlü slo gan lar la a ji te e de rek karşılık ril di. Ad li ye kapısı önüne ba ri kat ku ran kol luk kuv t le ri, bu ra da yapıla cak o lan basın açıkla masına i zin ol - madığı bu ra dan dağılınması u yarısı ya pa - rak yürüyen kit le ye set çek mek is te di. Fa kat kit le nin karşılığı net ti; açıkla ma bu ra da yapıla - caktı. Açıkla ma dev rim sos ya lizm kav - gasında yi ti ri len ler adına bir da ki kalık saygı du ruşu i le başladı. Yapılan açıkla ma da; 19 A - ralık 2000 yılında yapılan bu kat li amın üzerin - den 10 yıl geçme si ne rağmen kat li amın so - rum lu larının yargılan madığı, 39 jan dar ma e ri - nin yargılandığı da va da gerçek suçlu lar kat li - amın se nar yo su nu yazıp, ta li matını ren le - rin yargılan madığına dik kat çe kil di. Kat li am - dan bu ya na geçen yıllar da ce za ev le rin de dışarda ih lal le rin a zal madığına, em per ya liz me bağımlılığın, sömürünün arttığına deği - ni len basın açıkla masında döne min A da let Ba kanı başta ol mak üzere bütün so rum lu lar yargı karşısına çıkarılmadığı sürece; hak, hu kuk, a da let söylev le ri nin de mok ra si ci lik o yu nu al - dat ma ca dan öte ye geçme ye ceği i fa de e dil di. Ce za ev le rin de ki ağır has ta tu tuk lu ların bir an önce te da vi le ri nin yapılması için ser best bırakılmasına, tec ri tin i za los yo nun son bul - masına vur gu yapılan açıkla ma slo gan lar la son bul du. Eylemi İHD, ESP, BDSP, DP, EÖC, SP BDP birlikte örgütledi. (Adana EÖ) 19 Aralık 2000 de devrimci tutsaklara yapılan katliamda operasyonon adı yalnızca egemenler için değil medya içinde "Hayata Dönüş"tü. Bugün insanlık dramı gibi sunulan manşetleri atan gazeteler, on yıl önce "Sahte oruç, kanlı iftar, örgüt yaktı, jandarma kurtardı" demişler, bu gazetelerin yazarları operasyon için devleti kutlamışlardı. Katliama ilişkin Milliyet in genel yayın yönetmeni Mehmet Yılmaz "Sahte oruç, kanlı iftar" başlığını atmakta sakınca görmemişti. Hürriyet katliamı "Devlet girdi" manşetiyle rmiş, "suçluları" da "Telefonla Yak Emri/Lider Talimatı: Bir Arkadaş Kendini Yaksın" haberleriyle ilan etmişti. Dönemin Hürriyet genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök "Hükümetin bu operasyona rdiği Hayata Dönüş adı dün gerçek anlamını buldu" diye yazdı. Aynı gazetede Cüneyt Ülser "Cezaevi operasyonlarında Hükümeti Destekliyorum" başlıklı yazısında operasyonda gösterilen "fedakarlık, sevk idare becerisi, dirayetten dolayı devlet yekililerini kutluyordu. Güneri Civaoğlu "Zorunluydu" başlıklı yazısında Bülent Ecevit i övüyor, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan dan alıntıyla hapishanelerde derebeylik görüntüsünün HABER-YORUM 3 19 Aralık katliamı sırasında Ümraniye Cezaevinde katledilen Alp Ata Akçayöz Yoldaş, mezarı başında anıldı. Anma için 19 Aralık 2010 günü saat 12.30'da yoldaşımızın mezarı başında toplanan devrimci sosyalistler, saygı duruşunun ardından "Alp Ata Yoldaş Ölümsüzdür", "Devrim Şehitleri Ölümsüzdür", "Alp Ata Yoldaş Yaşıyor Yaşanacak", "Yaşasın Devrimci Kurtuluş Mücadelemiz", "Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş" sloganlarını haykırdılar. 19 Aralık katliamının öncesinde sonrasında yaşanan politik gelişmeler ışığında katliam sürecinin kısaca anımsatıldığı konuşma metni, bu direnişte yitirdiğimiz Alp Ata yoldaşın yaşamı mücadelesinin özetlenmesiyle devam etti. Mücadele çağrısıyla sona eren konuşma sırasında sloganlarımız yinelendi. Daha sonra Alp Ata Yoldaşımızla aynı süreçte cezaevinde bulunan bir yoldaş söz alarak ona dair kısa bir konuşma yaptı. Cephe Marşı'nın okunmasıyla anma sona erdi. Mezar başındaki anma etkinliğinin ardından Maltepe'deki bir dernekte 19 Aralık katliamı genel olarak sistemin hücre saldırısı üzerine bir konuşmayla başlayan etkinliğimiz başladı. Etkinlikte "Bir Su Damlasına Sığdırılan Yaşam" belgeseli izlendikten sonra Alp Ata Yoldaşımızın ailesinin rdiği yemek yenildi. Daha sonrasında önümüzdeki süreçte Maltepe Halk Kültür Merkezi'nin yapacağı çalışmalar üzerine katılımcı kitleyle bir meclis oluşturuldu. Orada bulunan herkesin görüşlerinin alınmaya çalışıldığı diyalog oldukça rimli ön açıcı oldu. Adana da 19 Aralık Anma Yürüyüşü Alp Ata Akçayöz Mezarı Başında Anıldı 19 Aralık Katliamı İzmir de de Unutulmadı! 19 Aralık 2010 günü saat 13:00 da İzmir de 19 Aralık cezaevleri operasyonunda yaşanan katliam protesto edildi. İzmir de demokratik kitle örgütlerinin örgütlemiş olduğu, Emek Özgürlük Cephesininde destek rdiği 19 Aralık cezaevleri katliamını protesto etmek için düzenlenen yürüyüş, ardından yapılan basın açıklaması, tiyatro gösterimi müzik dinletisi ile son buldu. Eski Sümerbank önünde toplanan grup saat 13:30 da Konak Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında sık sık Yaşasın 19 Aralık Direnişimiz, Katil Devlet Hesap Verecek, 19 Aralığı Unutma Unutturma, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, İçerde Dışarıda Hücreleri Parçala gibi sloganlar atıldı. Konak Meydanına yürürken kitlenin ana yol üzerinde yürümek istemesi polis tarafından engellendi. Kitle polis arasında kısa bir tartışma yaşandıktan sonra daha önce belirlenen güzergahta yürüyüş devam ettirildi. Konak Meydanına gelen kitle burada okunan basın metninden sonra Yeni Kapı Tiyatrosunun hapishanelerdeki işkenceyi anlatan kısa bir tiyatrosu sergilendi. Daha sonra söylenen marşlar eşliğinde eylem son buldu. Okunan basın metninde şunlara değinildi: Hayata dönüş operasyonu olarak adlandırılan ama özünde hapishanelerdeki dışarıdaki direnişi kırmayı hedefleyen bunun içinde 20 hapishaneye aynı gün içerisinde dozerlerle gazlarla kurşunlarla girerek bir çok devrimciyi katleden bir devlet terörü yaşanmıştır. Devletin yaptığı bu operasyon aslında dışarıdaki işçiyi, emekçiyi sindirmek içindi. Yapılan operasyonu kitlelere izleten bu zihniyet kitlelerin korkmasını istemiştir. Bütün bir halkı içeriye tıkamayacağından beyinlerde hapishane yaratmak istemekteydiler. Asıl amaçları bunlardı. Devlet o operasyonda öldüremediği devrimci tutsakları hapishanelerde tecritle yok etmeyi amaçlamaktadır yıllarca. Operasyon sonrasında hapishanelerde uyguladıkları F tipi uygulamalarla devrimci tutsakların izolasyon tecrit koşullarında yok etmek istemektedir. Cezaevlerinde yüzlerce insan onurluca yaşamlarını yitirmişlerdir. Ölüm oruçlarında 128 devrimci şehit olmuş, yüzlercesi sakat kalmıştır. Yıllardan beri süre gelen devletin bu baskıları vahşeti karşısında bizler, 19 Aralık katliamının halen sürmekte olan tecrit koşullarının hesabını devletten sormayı boynumuzun borcu olarak bileceğiz. (İzmir EÖ) 19 Aralık Katliamında Burjuva Basının Rolü sona erdirilmesi için hazırlıklar yapıldığına değiniliyor, uluslararası insan hakları gözlemcilerini operasyon nedeniyle Türkiye ye geleceklerinden kuşku duymaksızın uyarıyordu: "Onlar müdahalenin insani ölçütler dikkate alınarak gerçekleştiğini görmeliler." Sabah gazetesinden Güngör Mengi "Devlet uyandı" yazısında adalet bakanının dediği gibi insan hayatını kurtarma operasyonudur" diyordu. Zaman gazetesi ramazana denk gelen operasyonu "Sahur Operasyonu" başlığıyla rirken gazetenin yazarı Tamer Korkmaz "Nihayet" başlıklı yazısında operasyonun aslında gecikiğini yazıyordu. Gördüğümüz üzere medya da devlet kadar kararlıydı o dönem. Oysa devlet katliamın tüm sorumluluğunu 39 sıradan erin üzerine atıp sıyrılmaya çalışıyor. O dönem medyanın tebriklerini 39 erden ziyade İçişleri Adalet bakanlığı aldı. Çünkü onlar, katliamın faillerini mahkemelerden daha iyi tespit etmişlerdi. Gerçek katillere, gerçek cezalarını recek olanlar da onları çok iyi biliyor, tanıyor. Tanıyoruz. (Adana EÖ)

4 4 SOKAK AKP birçok a lan da içki içil me si ni ya sak - lamış. Bugünler de bu ya sağa karşı in ter net üze rin den ey lem ler örgütle ni yor muş. Yi ne POLÝTÝKA bir la ik lik-şeri atçılık tartışması için ku yu ya taş atıldı de mek tir. Pe ki bu taşın atılış za man la ması dik ka ti ni zi çek ti mi? Tam da PTT nin işten çıkarttığı taşe ro na bağlı dağıtım işçi le ri nin çadırları or ta day ken, Sa bi ha Gökçen Ha va a lanından işten çıkarılan işçi ler, İzmir Bu ca Be le di ye si ne bağlı taşe ron işçi - le ri, A da na Nu mu ne Has ta ne si Taşe ron işçi le ri, da ha bir çok işçi di re nişi de vam e der ken.. Kim se işçi ler den, işsiz lik ten ko - nuşmasın di ye mi bütün bun lar? Yok sa, kim se 4 li rayı bu lan ben - zin zam larını ko nuşmasın di ye mi? Ya da mec lis ko mis yon - larından hızla geçi ri li ri len tor ba ya sa hırsızlığına kim se u yan - masın di ye mi? Bu ülke de si ya set yap manın o tur muş bir yönte mi o la rak böyle şeyle re alışmaya başladık artık. Hal ka ka bul et ti ril me si bi raz zor o la cak ye ni bir ya sal düzen le me, zam ya da işten çıkar ma fur - yası başla ya cağı za man, ya Kıbrıs o lur, ya türban, ya da da ha farklı bir şeyle ga ze te manşet le ri, te le viz yon ha ber le ri do lup taşar. Nasılsa kim se nin e mekçi nin mut fağında ne kay nadığıyla il - gi len diği yok tur. Kürtle rin Kürt ol mak tan kay nak la nan en ba sit hak larını da hi al mak için can r diği nin, ya da bun ları ta lep et tiği için ha in i lan e dil diği nin, linç e dil diği nin de pek öne mi kal - mamıştır. Son günler de ki mi il ler de ki üni r si te ler den Kürt öğrenci le rin kayıtlarını alıp o ken ti ter ket me si açılım ol gu su nun ne re - si ne o tur mak tadır bi le me yiz a ma ka mu o yu nu yönlen dir me a - raçlarına sa hip o lan ları il gi len dir me diği ke sin. Pe ki tüm bu o yun lar ne za ma na ka dar götürecek bu soy gun - cu lar ik ti darını? Ye ni bir la ik-şeri atçı gündemi, ye ni bir vi de o-ka - set, ye ni bir hey kel skan dalı ya da başka bir şeyle da ha ne ka - dar i da re e de cek ler? E t, artık o ka dar uz man laştılar ki bu a lan - da, her ke si me ayrı gündemler bi le o luştu ra bi li yor lar. Lümpen pro le tar ya için fut bol skan dal ları, az buçuk en tel en tel takılan - lar için Top ha ne de ki ser gi ye saldırı Bil gi Ünir si te si tes ti, Ro ni ye atılan yu mur ta lar... Te le viz yon lar da ki di zi ler den, mec lis lo kan tasının menüsüne ka dar her şey gündem o la bi lir bu ülkede. E mekçi le rin açlığı, işsiz liği, u mut suz luğu ge le cek siz - liğin den başka... Kürt u lu su nun ta lep le ri ni değil de so kak lar da ne ka dar taş, ne ka dar ha va i fişek atıldığını o ku ya bi lir si niz an cak. Kırılan dükkan cam larını yaz mak tan bu in san ların niçin so kak lar - da ol duğu nu yaz ma ya yer bu la maz on lar. İşçi ler so kağa çıktığında da aynısı o lur. Yaşı ye ten ler anımsa ya caktır. Ta riş di re nişin - den son ra basının ye ga ne il gi a lanı her bi ri bil mem ne ka dar pa - ra o lan iğle rin di re nişçi işçi ler ta rafından mızrak o la rak kul - lanılması so kul muştu o kur ların iz le yi ci le rin gözüne. Bun ca işçi nin ne zo ru vardı ki pan zer ler le üzerlerine ge len dev le te karşı en il kel si lah lar la da hi ol sa di re ne cek nok ta ya gel mişler di? Bu so ru nun yanıtını bul mak o la naksızdır renk li say fa lar da. Yıllar son ra Mayıs ında bu de fa yer de ki üç işçi nin cansız be de ni değil di manşet ler de ki. E zi len çiçek ler, kırılan tra fik lam ba ları vit rin cam ları ne de niy le üç ne fe ri ni şehit ren işçi sınıfı van dal ya ni bar bar i lan e di li r mişti. E mi niz, şimdi de el - le rin de böyle i de o lo jik si lah lar hazırdır. Öfke miz pat ladığında kim bi lir bu de fa ne o la cağız? Bi zim için ne der ler se de sin ler. Söyle - ye cek le ri nin hiç bi ri bi zi ra hatsız et mez. Çünkü söyle ye cek le ri hiçbir söz, bu hırsızlar on ların ya la ka ları o lan bir kaç satılık ka le min için de de be len dik le ri pis lik çu ku run dan da ha kötüsünü i - fa de e de mez. Da ha geçtiği miz yıl, tek suçları çalışmak hak larını a ra mak o lan Te kel işçi le ri için at madıkları if ti ra kal mamıştı. So kak lar yi ne ısınıyor, da ha da ısına cak. Ak de niz Çi vi işçi le ri Mer sin CHP yi işgal et mişti, Sa bi ha Gökçen işçi le ri Boğaz Köprüsünü tra fiğe ka - pattılar. Ken di oy larıyla seçtik le ri be le di ye başkan larına sa hip çıkan Kürt halkı gaz bom ba larına di ren di. E ge men ler ha la tüm koz larını oy na madılar, ha la tüm kre di le ri tükenme di. A ma el le rin - de ki a raçların et ki si gi de rek a zalıyor. Et ki sin de ka lan lar bi lir, gaz bom bası bi le bir süre son ra ilk de fasında ol duğu ka dar et ki le - mez, in san vücudu o nun la başa çıkmanın yöntem le ri ni bu lur, ge - lişti rir. Pe ki biz bu kre di le rin tüken me si ni mi bek le ye ceğiz? Hayır. Çok i yi bi li yo ruz ki on lar, ken di le ri ne ye ni kre di ler ya rat ma da son - suz bir be ce ri ye sa hip ler. On ların tüm a raçlarını biz tüket mez sek da ha çok da ha u zun bir süre ik ti dar larını sürdüre cek ler. Ta rih birçok de fa göster miştir ki, en de rin kriz ler de bi le yer le ri ni a la cak başka bir aktör or ta ya çıkmadıkça e ge men ler ik ti dar larını ko ru - mayı be ce re bil mişler dir. Ya ni bu düzen değişe cek se, bu sa de ce biz le rin be ce ri siy le o la bi le cek tir; On ların be ce rik siz liği ni ya da tüke nişi ni bek le mek, en kötüsünden ka der ci lik ten başka birşey ol ma ya caktır. Bu nun için ka famızı renk li say fa lar ek ran lar dan çıkar mak la başla yalım bir bi ri mi zin yüzüne ba kalım. E mekçi le - rin gözle rin de ki ışıltı, en par lak ek ran dan da ha faz la gerçeği göste re cek tir.... Nereye Bakmalı? SOKAKTAN GELEN SES Emek Özgürlük Cephesi Avrupa İnisiyatifi, Almanya'nın Münih kentinde 25 Aralık 2010 günü, saat 18'de, Eine-Welt Hause'da 19 Aralık Maraş katliamlarına anma etkinliği gerçekleştirdi. Kısa bir açılış konuşması ile Maraş'da hapishanelerde yitirdiğimiz dostlarımız, yoldaşlarımız şahsında, tüm, devrim sosyalizm şehitleri şahsında 1 dakikalık saygı duruşuyla etkinlik başladı. Saygı duruşunun ardından Maraş hapishane katliamlarına ilişkin iki ayrı belgesel filmin gösterimi yapıldı. Etkinlik datli konuşmacıların yaptıkları sunumlarla sürdü. İlk olarak söz alan Uluslararası Af Örgütü Türkiye bölümünde çalışan Mehmet Deste hapishanelerin tarihteki yeri, tecrit, 19 Aralık hapishane katliamının hazırlanışı, F tiplerinin fiziki koşulları bu hapishanelerle TC'nin neyi hedeflediğini anlattı. Kendisi de 2002 yılında F tipi cezaevlerinde 6 ay kalan, daha sonra aldığı cezanın kesinleşmesiyle birlikte bir süre daha cezaevinde kalan Deste, ölüm oruçlarıyla ilgili düşüncelerini aktararak, hapishanelerdeki mücadelenin dışarıdaki kitle mücadelesiyle bağının önemine vurgu yaptı. Hapishane sürecine ilişkin gözlemlerini, incelemelerini kapsayan bir kitabı bulunan Deste, herkesi hapishanelerdeki tutsaklarla dayanışma içinde bulunmaya çağırdı. Etkinliğin ikinci konuşmacısı Emek Özgürlük Cephesi Avrupa İnisiyatifi temsilcisiydi. EÖC temsilcisi konuşmasına ilk olarak Maraş katliamı ile başladı. EÖC temsilcisi, izlenen belgesel filmlere acının hakim olduğunu, katliamların katliamcıların vahşi yüzünün gösterildiğini, ancak en az bunun kadar, hatta bundan da fazla direnişi de görmek, anlamak öne çıkarmak gerektiğini ifade ederek sözlerine başladı. Maraş katliamının arka planında tarihsel olarak direniş geleneğine sahip olan Alevilerin, 1950 sonrasında kentlere göçüyle emek Almanya da 19 Aralık Maraş Anması MALTEPE DE ORTAK 19 ARALIK ANMASI 19 Aralık katliamının 10. yılında Maltepe Beşçeşmelerde 18 Aralık 2010 saat 17:00 da yapılan meşaleli yürüyüş basın açıklamasıyla katlıamda yaşamını yitiren devrimciler anıldı. Beşçeşmelerde başlayan yürüyüş, Maltepe Meydanına kadar sürdü. Yürüyüş sırasında sık sık Yaşasın 19 ARALIK DİRENİŞİMİZ, birlikte, modern direniş güçleri olan devrimci sosyalist hareketlerle kitlesel buluşmasının olduğunu, egemen sınıfların bu buluşmayı engellemek, Alevi halkı devrimcileri, emekçilerin diğer kesimlerinden ayırmak için Maraş dahil olmak üzere bir dizi katliamı örgütlediğini ifade etti. Alevilerin Pir Sultan'ın, Nesimi'nin, Baba İshak'ların direnişçi geleneğini devrimci sosyalist güçlerle birlikte sürdürmesinin tek yol olduğunu ifade eden EÖC temsilcisi, bunun dışında davrananların Aleviliğin tarihsel mirasına ihanet etmiş olacaklarını ifade etti. 19 Aralık katilamını da ele alan EÖC temsilcisi, 19 Aralık saldırısının, 1990'lardan itibaren yürütülen devrimci hareketleri tasfiye operasyonunun son halkası olarak planlandığını, dışarıda zayıf düşmüş olan devrimci hareketin hapishanelerdeki diri güçlerinin tasfiyesinin hedeflendiğini, bu yoldan içeride dışarıda tüm emekçilere, halka devrimci olmanın vahşi katliamla karşılaşmak anlamına geldiğini gösteren bir ibret belgesi yaratılmak istendiğini ifade etti. 19 Aralık ölüm orucu bağlamında, devrimci tutsakların taleplerini kabul ettirememeleri noktasında kazanamadıklarını, ancak gösterilen büyük direniş boyun eğmeme tutumu sayesinde düşmanın da kazanamadığını ifade eden EÖC temsilcisi, bir soru üzerine bu durumu 1938'deki Dersim direnişinde halk önderi Seyit Rıza'nın idam sehpasına gidereken söylediği "ben sizin oyunlarınızla, hilelerinizle başedemedim, bu bana dert oldu, ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim bu da size dert olsun" sözlerinin oldukça iyi özetlediğini ifade etti. Konuşmaların ardından etkinlik şiirlerle devam etti. EÖC'lü bir yoldaşın Pablo Neruda'nın "Bir Ceza İstiyorum" şiirinin ardından, Mahir isimli bir arkadaş, kendi şiirlerini şairlerden şiirler okudu. Etkinlik son olarak, konuşmacılara dönük soru-cevap bölümüyle tamamlandı. Etkinliğe 60 aşkın bir kitle katıldı. YAŞASIN DEVRİMCİ DAYANIŞMA, DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR 19 ARALIĞIN HESABINI SORACAĞIZ sloganları atıldı. EÖC,ESP, EMEP, SOKAK KÜLTÜR MERKEZİ nin örgütlediği eylem meydanda yapılan basın açıklaması ile eylem son buldu Maraş Katliamı nı Unutmadık Unutturmayacağız! 25 Aralık 2010 saat 18:00 da Maraş katliamının 32. yıldönümünde EÖC, ESP, ÖDP, EMEP, PARTİZAN, SOKAK KM, BDP Maltepe Beşçeşmeler meydanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı sonrasında Maltepe meydanına kadar meşaleli filamalı yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşte sık sık Maraş Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız, Yaşasın Halkların Kardeşliği, Yaşasın Devrimci Dayanışma, Katil Devlet Hesap Verecek Maraş ın Hesabı Sorulacak atıldı. Protesto eylemi Maltepe meydanında basın açıklamasıyla sonlandı.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun. www.yuruyus.com info@yuruyus.com. www.yuruyus.com. Haftalık Dergi / Sayı:248 26 Aralık 2010 Fiyatı: 1 YTL (kdv dahil)

Yeni Yılınız Kutlu Olsun. www.yuruyus.com info@yuruyus.com. www.yuruyus.com. Haftalık Dergi / Sayı:248 26 Aralık 2010 Fiyatı: 1 YTL (kdv dahil) Torba Yasa Emekçilerin Kazanılmış Haklarına Ve Geleceğine Karşı Açılmış Bir Savaştır! Patronlara Zenginlik Emekçiye Açlık! Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri, İşçiler, Memurlar, Tüm Emekçiler... Ne

Detaylı

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları Yalnızlaşan Erdoğan ın Akıbeti Belli Oluyor Yerel Seçimlerle Kurucu Meclise Giden Yolu Açalım s.18 s.16 aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) sayı: 35 www.kozonline.org SALLANAN AKP'YE BİR DARBE

Detaylı

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR!

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2013 Fiyatı: 1,00 TL ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! POLİS ÇADIRLARI DHL İŞÇİLERİNDEN ANILDI SÖKTÜ... PROTESTO 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ

Detaylı

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2009 No:19 Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı

birlikte faşist yüzü de gözler önüne serildi. Neyse ki Wan halkının yanında yer alarak umudu besledi. Geleceğimizin zehiri şovenizme geçit verme

birlikte faşist yüzü de gözler önüne serildi. Neyse ki Wan halkının yanında yer alarak umudu besledi. Geleceğimizin zehiri şovenizme geçit verme Depremle ortaya saçılan devlet gerçeği... Wan da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem yüzlerce insanı enkaz altında bırakırken, devletin gerçekliğini ve ırkçı yönünü açığa çıkardı. Çarpık kentleşme,

Detaylı

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN?

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN? Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 12 Ekim gecesi bir yoldaşımızı, canımızdan bir parçamızı daha sonsuzluğa uğurladık. Özgür Gelecek gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan Zengin i kaybetmiş olmanın derin

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden Seçim sonuçları: AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden haberler sayfa 5 Nisan 2014 / Sayı:

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Halkın ortak militan mücadelesi

Halkın ortak militan mücadelesi FAŞİZME, EMPERYALİZME, FEODALİZME, ŞOVENİZME VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI PARTİZAN ÖZGÜR GELECEK KAPATILDI! SUSMAYACAĞIZ! Özel Sayı: 02 Yaygın süreli 5-18 Ağustos 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1303-0078

Detaylı

Yeniden Tekel Açılımı

Yeniden Tekel Açılımı Akdeniz havzasında devrimci bir merkez, RedMed sitesi yayında Daiyang grevi, Yurtiçi Kargo, Taral Makina, Teknopark işçileri & Asistan mücadelesi THY direnişinden işçi sınıfına selam Şubat 2013 / Sayı:

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kongre Nedir? Biz Kimiz?

İÇİNDEKİLER. Kongre Nedir? Biz Kimiz? AĞUSTOS 2012 1 3 4 6 8 11 12 14 15 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 İÇİNDEKİLER HDK den: Siyasal Durum Malatya Sivas Olmayacak HDK den Kampanya Ölüm Değil, Çözüm! Çatışma Değil, Müzakere! Roboski yi Unutursak

Detaylı

İŞÇİ GÜCÜ TÜMTİS T HY İŞ ÇİSİ TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT İŞÇİLERİ SENDİKASI SAYI 33 HAZİRAN 2013 İR!

İŞÇİ GÜCÜ TÜMTİS T HY İŞ ÇİSİ TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT İŞÇİLERİ SENDİKASI SAYI 33 HAZİRAN 2013 İR! İŞÇİ GÜCÜ T HY İŞ ÇİSİ YA LN I Z D EĞİLD İR! SAYI 33 TÜMTİS TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT İŞÇİLERİ SENDİKASI HAZİRAN 2013 BASKILARA RAĞMEN BİRLİK VE MÜCADELE KAZANACAK! MERKEZ YÖNETİM KURULU 16 Haziran Akşamının

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken

Detaylı

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR!

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR! SURUÇ TA SGDF NİN ÇAĞRISIYLA BİR ARAYA GELEN 32 DEVRİMCİ-DEMOKRAT KATLEDİLDİ, 100 ÜN ÜZERİNDE YARALI... Katliamın Sorumlusu EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP DİR Emperyalistler ve İşbirlikçileri ile Uzlaşmak,

Detaylı

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz!

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! 18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! Okuluma Dokunma İnisiyatifi 12 Ocak 2010 günü İstiklal Caddesi üstündeki Beyoğlu Refia Övüç KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü binası

Detaylı

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK!

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK! Demokrasiniz sizin olsun! İşçi sınıfı açısından düşman sermaye sınıfıdır. Mevzubahis olan emekçilerin daha iyi bir gelecek ve dünya, insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için eylem ve talepleri olunca

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ...

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ... ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 44 Mart 2010 1 TL... Türkiye Birleşik İşçi Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! TBİP TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2014 Fiyatı: 1,00 TL EGEMENLER ARASINDAKİ İKTİDAR MÜCADELESİNDE TARAF OLMAYALIM! BAĞIMSIZ SINIF MÜCADELESİNİ GELİŞTİRELİM! 1 MAYIS 2014... SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI

Detaylı

Demokrasi, paketten çıkmayacak. Rojava dan güç al, demokrasi mücadelesini büyüt

Demokrasi, paketten çıkmayacak. Rojava dan güç al, demokrasi mücadelesini büyüt 18 Brumaire 1799'dan bugüne Bonapartizm Waterloo benzeri bir savaşa girmeyi bırakalım, Gezi Parkı ndan tetiklenen bir ayaklanmayla karizması bir anda çizilen Erdoğan ı ve onun iktidarını bonapartis bir

Detaylı