Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14"

Transkript

1 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı. İşte ben bu millî kuvvete, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım. (1927) K. Atatürk Adalet Bakanı Cemil Çiçek Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde İncelemelerde Bulundu ta rih le ri ara sın da Er zu rum da ya pı lan Av ru pa Bir liği ne Uyum Ya sa la rı ile il gi li sempoz yu mun açı lı şı nı yap mak üze re Er zu rum a ge len Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek, bir di zi ge zi ve in cele me ler de bu lun du. Ge zi ve in ce leme le re Hâ kim ler ve Sav cı lar Yüksek Ku ru lu Üye le ri de ka tıl dı. Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek, gü nü Er zu rum Va li li ğini, Cum hu ri yet Baş sav cı lı ğı nı, Bü yük şe hir Be le di ye si ni, Böl ge İda re Mah ke me si ni ve Er zu rum Dev let Gü ven lik Mah ke me si ni zi ya ret ede rek, yet ki li ler den bil gi al dı. Sem poz yum ne de niy le ve ri len kok tey le de ka tı la rak, bu ra da bu lunan hâ kim ve Cum hu ri yet sav cı la rı ile yar gı nın so run la rı ko nu sun da gö rüş me ler de bu lun du gü nü Er zu rum da ki ce za in faz ku rum la rın da in ce le meler de bu lun mak üze re E Ti pi Ka palı Ce za evi ne ge len Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek i, Cum hu ri yet Başsav cı sı Meh met Si ya mi Ba şok, Ce za evi Mü dür le ri ve Ce za evi İz le me Ku ru lu üye le ri kar şı la dı. Sa yın Ba kan a Cum hu ri yet Başsav cı sı Meh met Si ya mi Ba şok ta ra fın dan E ve M Tipi Kapalı Cezaevleri ile Açık Cezaevi hakkın da bri fing ve ril di. Sa yın Ba kan a ay rı ca, Er zu rum Ce za evi İz le me Ku ru lu Baş kan lı ğın ca ha zır la nan ve Er zu rum da bu lu nan ce za in faz ku rum la rı nın du ru muy la il gi li bir dos ya su nul du. Aksaray Kapalı Cezaevinde Yeni Oluşturulan İş ve Eğitim Birimleri Törenle Açıldı Ankara Çocuk Islahevinde 23 Nisan Kutlamaları ve Belge Dağıtım Töreni Yapıldı An ka ra Ço cuk Is la he vin de eği tim-öğ re tim dö nemin de eği tim ve öğ re nim fa ali yetle ri ne ka tı la rak, ser ti fi ka al ma ya hak ka za nan ço cuk la ra dip lo ma la rı dü zen le nen tö ren le ve ril di. Tö re ne, Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek, Hâ kim ler ve Sav cı lar Yüksek Ku ru lu Üye le ri Cengiz Divanlıoğlu, Ali Güven ve Ce lal Al tun kay nak, Adalet Bakanlığı Müs te şar Ve ki li Bü lent Gök göz, Müs te şar Yar dım cı la rı Hü se yin Boy ra zoğ lu, Meh met Mut lu, Os man Bö lük ba şı, Ce za ve Tev kifev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun, An ka ra Cum hu ri yet Başsav cı sı Fah ri Ka sır ga, An ka ra Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Baş ka nı Ay de mir Er soy, An ka ra Ti ca ret Oda sı Baş ka nı Si nan Ay gün, Ke çiören Kay ma ka mı Ali Ga lip Sa ral, Ke çi ören Be le di ye Baş ka nı Tur gut Al tı nok, Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği Baş ka nı ve Üye le ri ile çe şit li ka mu ku rum ve ku ru luş la rı nın yö ne ti ci le ri, gö nül lü der nek ler, si vil top lum ör güt le ri, Ce za ev le ri İz le me Ku ru lu Üye leri, Kül tür Ba kan lı ğı ses ve saz sa nat çı la rı ka tıl dı lar. Ço cuk Is la he vi Mü dü rü Hu lu si Sa ğır yap tı ğı açı lış ko nuş ma sın da; Ço cuk Is la he vin de eği tim ve öğ re ti me yö ne lik kurs lar ve fa aliyet ler kap sa mın da; 1 in ci ve 2 nci ka de me oku ma yaz ma kur su, Çı rak lık Eği tim Mer ke zi eği tim ve öğ re tim prog ram la rı ve gö nül lü grup la rın yü rüt tü ğü ça lış ma la rın de vam et ti ği ni be lir te rek, bu fa aliyet le re des tek ve ren ve eme ği ge çen ku rum ve ku ru luş la ra, baş ta Ada let Ba kan lı ğı ol mak üze re Kültür Ba kan lı ğı, An ka ra Ti ca ret Odası, Ke çi ören Kay ma kam lı ğı, Ke çiören Be le di ye Baş kan lı ğı, An ka ra Üni ver si te si Fen Fa kül te si, Si te ler Çı rak lık Eği tim Mer ke zi Mü dür lüğü, Tür ki ye Güç süz ler ve Kim sesiz le re Yar dım Vak fı, Tür ki ye Ço cuk la ra Ye ni den Öz gür lük Vakfı, Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da yanış ma Der ne ği, Öz gür lü ğün den Yok sun Genç ler le Da ya nış ma Derne ği, Do ğa Araş tır ma ve Spor la rı Kur tar ma Der ne ği, An ka ra Mo del Uçak Ku lü bü ve Ro tary Ku lüb le rine te şek kür le ri ni bildirmiştir. De va mı say fa 2 de Hâkim ler ve Sav cı lar Yük sek Ku ru lu Üye le ri Cen giz Di van lı oğlu, Ali Gü ven ve Ce lal Al tun kaynak ile Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun ve İş yurtla rı Ku ru mu Da ire Baş ka nı Ke nan İpek in ka tı lım la rı ile Ak sa ray n de ye ni oluş tu rulan iş ve eği tim bi rim le ri, ta ri hin de dü zen le nen bir tö ren le hiz me te açıl mış tır. Açı lış tö re nin de ko nu şan İz leme Ku ru lu Baş ka nı Hik met Ter zioğ lu, Ak sa ray Ce za evin de ki ça lışma lar dan öv güy le söz ede rek, ce za evi nin bir oku la dö nüş me sinden, fab ri ka gi bi ça lış ma sın dan duy du ğu mem nu ni ye ti be lirt miş tir. Ce za ev le ri nin sa de ce ce za la rın in faz edil di ği me kan lar ol ma dı ğı nı da ha çok re ha bi li tas yon mer ke zi ola rak al gı lan ma sı ge rek ti ği ni söyle yen Cum hu ri yet Baş sav cı sı İs met Efe de tö ren de yap tı ğı ko nuş ma da; Şu an da on bin ler ce in san ce za ev le ri ne ko nul duy sa, bun da top lu mun üye le ri ola rak he pi mi zin so rum lu luk pa yı var dır. Ön ce lik le men sup ol du ğu muz top lu mun bi rer üye si ola rak ken di mi zi so rum lu his set ti ği miz den ve ta bii ki gö re vimi zin ge re ği ola rak, son bir bu çuk yıl dır in san la rı mı zı top lum la ba rıştır mak ve on la rı ka zan mak için yo ğun bir ça ba içe ri sin de yiz. Bir mes lek sa hi bi ol sa lar da hi tah li ye- Aksaray Kapalı Cezaevinde açılan sergiden görünüş. den son ra hü küm lü ol duk la rı ge rekçe siy le ken di le ri ne iş ve ril me yen hü küm lü le ri, ser ma ye ge rek tir meyen, ev le ri nde bi le ol sa ça lı şa rak ge çim le ri ni sağ la ya bi le cek le ri el sa nat la rı na yön len di ri yo ruz. De va mı say fa 2 de

2 Sayfa 2 15 Mayıs 2003 Aksaray Kapalı Cezaevinde Yeni Oluşturulan İş ve Eğitim Birimleri Törenle Açıldı Say fa 1 den de vam Bu bağ lam da, ah şap bo ya ma tek nik le ri, yağ lı bo ya, re sim, se ra mik süs leme, ba kır ka bart ma, pa no, gaz be ton dan hey kel ve rölyef, de ri mask ya pı mı ve sa na yi atık la rın dan he di yelik eş ya üre ti mi ko nu la rın da ko nu nun uz man la rı nı da vet ede rek eği tim ver di ri yo ruz. Mer ce des-benz fir masıy la yap tı ğı mız pro to kol ge re ği, hü küm lü ve tu tuk lula ra Av ru pa norm la rın da kay nak çı lık eği ti mi ve sı nav da ba şa rı lı olan la ra da ser ti fi ka ve ri yo ruz. Ay rı ca, ce za evin de oluştu ru lan Türk Halk Mü zi ği ve ti yat ro gru bu nun ça lış ma la rı de vam et mek te dir. Hü kümlü le ri mi zi ki tap oku ma ya özen dir mek için de ge rek li ça lış ma la ra baş lan mış tır. de miş tir. Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun da yap tı ğı ko nuş mada; Ce za evi ida re si, mahpus la rın ya sal ola rak ko nulduk la rı ku rum lar dan kaç mama la rı nı sağ la mak ve ce zaev le rin de dü ze ni te sis edip ko ru mak için ge rek li her tür lü ön le mi al ma hak kı na sa hip tir. Bu nun ya nı sı ra, ce za evi ida re si, mah pus la ra içe ri de ge çir dik le ri sü re de za man la rı nı en iyi şe kil de de ğer len dir me le ri için de fır sat ver mek zo run da dır. Bu da te mel eği tim, be ce ri ka zan dır ma, ça lış ma ve Yıl:2 Sayı: Mayıs 2003 Yayın Kurulu M. Yılmaz SAĞLAM Mustafa SALDIRIM Yayın Kurulu Başkanı Tetkik Hâkimi Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Nur KUMTEPE Şube Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Mahir ÖZDAĞ Kurum Müdürü be den eği ti min den, kap samlı bir ak ti vi te prog ra mı ol ma sı ge rek ti ği an la mı na gel mek te dir. Yıl lar dan be ri ül ke miz ce za ev le rin de asa yiş ve gü ven li ğin tam ve is te ni len se vi ye de te sis edil me miş ol ma sı, iş yur du ça lış ma la rını olum suz şe kil de et ki lemiş tir. Ka pa lı ce za ev le rin de 19 Ara lık 2000 ta ri hin de ya pı lan Ha ya ta Dö nüş Operas yo nu son ra sı, asa yiş ve gü ven li ğin sağ la na rak, oda sis te mi ne dö nüş tür me ça lışma la rı nın da bit me aşa ma sına gel me siy le çok sa yı da hü küm lü ve tu tuk lu yu meşgul ede cek iş ko lu fa ali yet leri ne yö nel me ça lış ma la rı hız lan dı rıl mış tır. Bu çer çeve de kı sa va de de, ka pa lı ce za ev le rin de en uy gun olan iş ko lla rı nın el eme ği ne da ya lı çe şit li ah şap, me tal, el iş le ri ve re sim ça lış ma la rı ol du ğu tes pit edil miş ve ça lış ma la ra yo ğun ola rak baş lan mış tır. Bu ça lış ma la rı mız dan bi ri de Ak sa ray Ka pa lı Ce zaevin de he di ye lik eş ya ve kay nak atöl ye le ri nin ku ru larak fa ali ye te ge çi ril me si dir. Açı lı şı nı yap tı ğı mız bu atölye ler de çok sa yı da hü küm lü ve tu tuk lu eği tim gö re cek, bir mes lek ve sa nat öğ re necek ler dir. Böy le ce tah li ye lerin den son ra ge çim le ri ni sağ la ya bi le cek le ri bir iş bulma ola na ğı na sa hip ola caklar dır. de miş tir. Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Üzeyir KAYA Recai YILDIZ 2. Müdür Öğretmen Dizgi-Montaj-Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA Ankara Çocuk Islahevinde 23 Nisan Kutlamaları ve Belge Dağıtım Töreni Yapıldı Say fa 1 den de vam Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun yap tı ğı ko nuş ma da; Is la he vinde ka lan ço cuk la rın ka tıl dık la rı fa ali yet ler de ba şa rı lı ol ma la rından do la yı çok mut lu ol duk la rını be lirt miş ve bu tür fa ali yetle rin baş la tıl ma sı ve yü rü tül mesin de yar dım ve des tek le rin den do la yı tüm ku rum ve ku ru luş lara, gö nül lü der nek ve va kıf la ra te şek kür et miş tir. An ka ra Ti ca ret Oda sı Başka nı Si nan Ay gün ko nuş ma sında; Böy le bir et kin lik te yer al dık la rı için çok mem nun ol duk la rı nı be lir te rek, ço cuk Yar gı ça lı şan la rı nın sos yal gü ven li ği ve yar dım laş ma la rı nı sağ la mak ama cıy la ek emek li lik yar dı mı uy gu la ma sı nı ger çekleş tir mek, üye ler den emek li olacak la ra, er ken yaş la nan la ra, gö rev ka za sı na ve ya mes lek hasta lı ğı na uğ ra yan la ra, ma lûl olanla ra, ölen le rin hak sa hip le ri ne, se ne tin de ve il gi li yö net me likler de ya zı lı hü küm ler ge re ğin ce öde me ler de bu lun mak, im kân la r öl çü sün de iş ti rak çi le re yö ne lik di ğer eğit sel, sos yal ve kül tü rel ça lış ma lar yap mak ga ye siy le ta ri hin de ku ru lan Ada let Teş ki lâ tı Ek Emek li lik San dı ğı Yar dım laş ma Vak fı nın ıs la he vin de ka lan ço cuk la ra her tür lü des te ğin sağ la na ca ğı nı bildir miş tir. Bu kap sam da ilk olarak yanan si ne ma sa lo nu nu yeniden dü zen leyeceklerini ve ör gün eği ti me de vam eden ço cuk lar dan ba şa rı lı olan la ra eği tim ve öğ re tim bur su sağlayacaklarını iletmiştir.. Ola ğan Ge nel Ku ru lu ta ri hin de An ka ra da ya pıl dı. Di van Baş kan lı ğı nı Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at ER TO SUN un yap tı ğı ge nel ku rul da açı lış ko nuş ma sını ya pan Yö ne tim Ku ru lu Başka nı İş yurt la rı Da ire Baş ka nı Ke nan İPEK "iş ti rak çi sa yı sı nın 3500 e, iş ti rak çi bi ri kim le ri nin ise 7.9 tril yon li ra ya ulaş tı ğı nı, bi ri ken paranın sı fır ma li yet le ve ge nel ola rak Ha zi ne bo no sun da de ğer len di ril di ği ni, birikimlerin 10 yıl sonra Emek li San dı ğı ik ra mi ye le ri nin çok üze rin de ola ca ğı nı" söy le di. Ge nel Ku rul da de ği şen ya sa lar ve Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek ko nuş ma sın da Is la he vin de ki ço cuk la ra Siz ler bi zim mi sa firi miz si niz di ye hi tap ede rek, yü rü tü len eği tim ve öğ re tim fa ali yet le ri nin öne mi ne de ğinmiş ve bu tür fa ali yet le rin Adalet Ba kan lı ğı ta ra fın dan her za man des tek le ne ce ği ni be lirtmiş tir. Ba kan 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra mı nı da kut la mış tır. Ya pı lan ko nuş ma lar dan sonra, kurs la rı ta mam la yan la ra Bi tir me Bel ge le ri, Çı rak lık Eği tim Mer ke zi ne de vam eden öğ ren ci ler den ba şa rı lı olan la ra Teş vik Ödül le ri ve emek li olan bir per so ne le de Plâ ket Kut la ma tö re ni, Kül tür Ba kan lı ğı ses ve saz sa nat çı la rının da vet li ler ile ço cuk la ra verdi ği kon ser den son ra dü zen lenen bir kok teyl ile so na er miş tir. Adalet Teşkilâtı Ek Emeklilik Sandığı Yardımlaşma Vakfı (ATEV) Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı Ömür Bo yu ve Uzun Sü re li Ha pis Ce za la rın dan Mah kûm Olan la rın Ce za evi İda re le rin ce Yö ne ti mi ne İliş kin Uz man lar Ko mi te si nin 6. Top lan tı sı, Av rupa Kon se yi bün ye sin de Ni san 2003 ta rih le ri ara sın da Strasbourg da ya pıl dı. İn gi liz tem sil ci Mr. Ni gel New co men in baş kan lı ğın da, 14 ül ke den tem sil ci, 3 ül ke den uz man ve Av ru pa Kon se yi Sekre tar ya sı nı tem si len "Suç So run la rı Bö lü mü" ça lı şa nı Ms. Ani ta Van de Kar ın ka tıl dığı top lan tı da, ül ke mi zi Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü Tet kik Hâ ki mi Ka sım İli moğ lu temsil etmiştir. uy gu la ma da gö rü len ak sak lık ları gi der mek ama cıy la Va kıf Se ne din de ge rek li de ği şik lik lerin ya pıl ma sı be nim sen di. De ğişik lik le, yük sek yar gı ça lı şan la rı da sis te me da hil edil di. Da ha son ra ye ni yö ne tim, de ne tim ve di sip lin ku ru lu üye le ri be lir lendi. Ye ni yö ne tim ku ru lu nun ilk top lan tı sın da ye ni den Baş kan lığa ge ti ri len Ke nan İPEK "iş tirak çi sa yı sı nı ar tır ma yı he def ledik le ri ni, vak fa iş ti rak çi ol mak is te yen yar gı per so ne li nin ça lıştı ğı bi rim de mev cut olan mat bu baş vu ru for mu nu dol du rup ma aş mu te met li ği ne ver mek le sis te me Avrupa Konseyi Bünyesinde -Ömür Boyu ve Diğer Uzun Süreli Hapis Cezalarından Mahkûm Olanların Cezaevi İdarelerince Yönetemine- İlişkin Uzmanlar Komitesinin 6. Toplantısı Nisan 2003 Tarihleri Arasında Strasbourg da Yapıldı Ta sa rı nın son hâ li nin in celen me si so nu cu; 11 bent ten oluşan bir gi riş (pre amb le), ömür bo yu ve uzun sü re li ha pis ce zala rın dan mah kûm olan la rın ta nımı (1. mad de), ge nel amaç lar (2. mad de), ömür bo yu ve uzun sü re li ha pis ce za la rın dan mahkûm olan la rın yö ne ti mi ne ilişkin ge nel il ke ler (3-8. mad deler), ce za nın plân lan ma sı (9-11. mad de ler), risk ve ih ti yaç de ğerlen di ril me si ( mad de ler), ce za ev le rin de gü ven lik ve em niyet (18-20), ömür bo yu ve di ğer uzun sü re li ce za la rın za rar ve ri ci et ki le ri nin gi de ril me si (21-24), ömür bo yu ve uzun sü re li ha pis ce za la rın dan mah kûm olan mah pus la rın özel ola rak sı nıflan dı rıl ma sı ( mad de ler), ömür bo yu ve uzun sü re li ha pis ce za la rın dan mah kûm olan la rın top lum la ye ni den bü tün leş me sinin ida re si ( mad de ler), ce za evi ne ye ni den alın ma (35. mad de), per so nel (36-30), ömür bo yu ve uzun sü re li ha pis ce zala rı nın olum suz et ki le ri nin azaltıl ma sı için kar şı ön lem ler ( mad de ler) ve ara ma ya ( mad de ler) iliş kin dü zen leme ler ge tir di ği gö rül müş tür. Av ru pa Ce za ev le ri Ku ral ları na (Eu ro pe an Pri son Ru les) ek ola rak, ömür bo yu ve uzun sü re li ha pis ce za la rın dan mahkûm olan la ra iliş kin önem li il ke ler ge ti ren tav si ye ka ra rı nın, hü küm lü le ri top lu ma ka zan dırma ça lış ma la rı na ulus la ra ra sı bir bo yut ge ti re ce ği ve olum lu yönde kat kı sağ la ya ca ğı dü şü nülmek te dir. Ta sa rı nın Da nış ma Mec li sine (Con sul ta ti ve As sembly) Tem muz, son ra da Ba kan lar Ko mi te si ne (Com mit tee of Mi nis ters) onay için Ey lül Ayı na doğ ru su nul ma sı bek len mek tedir.

3 15 Mayıs 2003 Sayfa V BULMACA V Aziz Keskin Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi Sol dan sa ğa 1. Gös te riş, ça lım - Ba ya ğı, bas ba ya ğı, san ki, 2. Ham mad deyi iş le yip mal üret me - Bir şar kı da her kı ta dan son ra tek rarla nan ve bes te si de ğiş me yen bö lü m, 3. Tak ma ad - Oto la rın ön lam ba sı - Biz mu tun sim ge si, 4. İşa ret, alâ met - Ya ma ile onar mak, 5. Al tın - Bir üzüm cin si, 6. İyi leş tir me, te da vi - Kır mı zı, 7. Bir kuş - Onun gi bi yâr ol maz, 8. Un, et ve bamya ile ya pı lan bir Arap ye me ği - Bul ma ya ça lış ma, 9. Şim şirden ya pıl mış ucu siv ri bir çe şit ta koz - Gü rül tü, pa tır tı, 10. Sev gi de al dat ma, sa da kat siz lik - Ara bis tan ya rı ma da sında bir ül ke, 11. Bir çi çek adı - Er kek ki şi - Es ki Mı sır da Gü neş Tan rı sı, 12. Ge niş lik - Bir mas tar eki - Ta ra ma ara cı, Yu ka rı dan aşa ğı ya 1. Ocak tan çı ka rı lan iş len me miş ham ma den - Boy, 2. İmam lık - İçin de ye mek ısı tı lan ve ya yu mur ta gi bi şey ler pi şi ri len de rin li ği az me tal kap, 3. Ti bet ökü zü - Tek bir sa nat çı nın tek bir çal gı ile ver di ği kon ser, 4. Sa ra ka - Kur anda bir su re adı - Ru tu bet, 5. Ge mi nin sa at te ki hı zı nı an la mak için kul la nı lan araç, 6. Zi hin - Ucu hal ka lı ci va ta - Dü şün ce siz ce her işe atı lan cü ret kâr, 7. Boş konuşma - Bir renk, 8. Bir pa muk tü rü - Yük sek ta van lı bir ka tın bö lünme siy le olu şan al çak ta van lı kat, 9. De ri kal kan - Ta yin et me, 10. Er ken - Bir so ru eki - Dik me dik du rum da, 11. Tü tün ren gi - Kı ta, 12. Çe vik - Bir no ta - Bir tür ra kı, Hakan Gelgeç Eskişehir Özel Tip Kapalı Cezaevi Seher Vakti Gel Za man dar içim kar ma ka rı şık, Taş kın akı yor gön lüm en gin ler den gel. Dik ti ğin gül le rin ko ku su ar şa ula şık, Kül le rim sav rul ma dan ge ne na maz vak ti gel. Na sıl ol sa her ne fe sim de sen var sın, Has re ti ni yıl la ra pay la dı ğım yar sın, Ku lu sul tan eğ le yen yol da ef ham sın, Def te ri miz dü rül me den ge ne na maz vak ti gel. Ha ya lim de ki sin, yıl lar dır ce ma li ni ara dım, Sır la rım se nin, ge ri si neki de din ya ağ la dım, Al dın gö tür dün be ni Do lu nay a bağ lan dım. He sa bı mız gö rül me den ge ne na maz vak ti gel. Her bir dost güç tür yel ken aç ma ğa, Ha ki kat ır ma ğın dan fe yiz saç ma ğa, Mü rüv vet ba ğı şer be ti de min den iç me ğe, Az ra il sa rıl ma dan ge ne na maz vak ti gel. Dip siz bi na lar çö kü ve rir iki alem de, Ni ce ses siz tür kü le ri miz var yarem de, Unut ma, ver di ğin de ğer ler gö nül ha nem de, Adam dan sa yı la yım ge ne se her vak ti gel. Meh met AK SU Fıkra Oto büs Bek li yo rum Ada m, evi ne mut fak do la bı yap tır ma sı ge re kiyor muş, ma ran go zu ça ğır mış do la bın öl çü sü nü vermiş. On gün son ra adam işi ne git mek üze re ha nı mıyla ve da la şır ken ka pı zi li çal mış. Ka pı yı aç tık la rın da ma ran go zun do la bı ge tir di ği ni gör müş ler. Adam be nim önem li işim var us ta do la bı mon te et sin di yerek ev den çık mış. Ma ran goz do la bı gü zel ce mon te et miş Ab la ha yır lı ol sun gü le gü le kul la nın de miş. Tam ka pıdan çı ka ca ğı sı ra da yol dan bir oto büs geç miş ve do lap ye re düş müş. Us ta şaş kın bir va zi yet te do la bı tek rar mon te et miş, ka pı dan çı ka ca ğı sı ra da yi ne bir oto büs geç miş do lap ye re düş müş. Us ta hay ret ler için de Ab la bu böy le ol ma yacak, do la bı mon te et tik ten son ra, do la bın içi ne gi reyim, ba ka yım ne re den bı ra kı yor ne re si sağ lam ol mu yor de yip do la bın içi ne gir miş, oto bü sün geçme si ni bek le me ye baş la mış. O sı ra da ka pı nın zi li çal mış, ka dın ka pı yı açın ca ko ca sı içe ri gir miş. Do la bı gö rün ce ha nım çok gü zel ol muş de miş. Do la bın ka pa ğı nı açın ca göz leri ne ina na ma mış. Sen ne ya pı yor sun us ta bu ra da de miş. Ma ran goz sı kıl gan ve bi raz da mah çup va zi yette Abi inan ma ya cak sın ama oto büs bek li yo rum de miş. Bilgi Okyanusu Kütüphane Kü tüp ha ne... Ki tap la rın dün ya sı... Bil gi le rin der ya sı... Ki tap... Say fa la rın dün ya sı... Harfle rin dan sı... İn sa noğ lu ya ra dı lı şın dan bu gü ne ka dar fıt ra tı ge re ği hep bil gi nin pe şinden koş muş, doğ ru yu bu la bil me nin ça ba sı nı ver miş, mut lu lu ğun sır rı nı ara mış tır. Bu du rum ha liha zır da, ha len de de vam et ti ğin den sü rek li ola rak Bil gi nin Kay na ğı nı ara mış, çe şit li öğ ren me me tod la rın dan ya rar lan mıştır. Ya zı nın kul la nıl ma ya baş lan ma sından ön ce in san lar, çe şit li re sim fi gür leriy le ku şak lar bo yu bil gi ak ta rı mı yaptı lar. An cak ya zı di li nin, taş la ra, tah tala ra ya zı lan ilk ör nek ler den baş la yarak, ya şa nı lan za ma nı ge le cek ku şak lara bi re bir ak tar ma im kâ nı sağ la ma sı, in san lık ta ri hi için bir dö nüm nok ta sı ol muş tur. Ağaç yap rak la rı, hay van de ri le ri der ken ka ğı dın keş fi, son ra ki dö nem ler de mat ba a nın ica dıy la, ön cele ri sa de ce ya zı lı say fa lar la ye ti nen in san lar, ya vaş ya vaş bun la rı bir ara ya ge ti rip, tü ken mez bil gi kay na ğı ki ta bı oluş tur du lar. İlk ki ta bı kim yap tı ve ya yaz dı bi le mi yo ruz fa kat, iyiki böy le bir ha yır lı işe ve si le ol du. Bu gün yüz yıllar ca ön ce ya şa mış bir ya za rın ki ta bı nı oku du ğu muz da, ade ta za man tü ne linden ge çip, ya za rın o an ki ha letiru hi yesi ni his se de bi li yo ruz. Ki tap la rın ya rarla rı nı sa yar sak bu da ra cık sütun la ra yer leş ti re me yiz. Özet le ki tap lar biz le rin bil gi ha zine si, ki tap lar bi ze ne ol du ğu mu zu, na sıl ol ma mız ge rek ti ği ni an la tan doğru yo lun reh ber le ri, ki tap lar bi ze ta ri himi zi ya şa tan abi de ler, ki tap lar ya şanmış ve ya ya şa na cak hi ka ye le ri bir ro man ta dın da bi ze su nan şa he ser ler, ki tap lar bi lim ve tek ni ğin eri şil mez kı la vu zu, ki tap lar eği tim ve öğ re ti min en te mel ta şı dır. Kü tüp ha ne ler ki tap la rın el ele tu tuşup omuz omu za ver di ği, hep ken di sine uza na cak el le rin bek len di ği, hu zur do lu me kân lar dır. Her şeh rin, her okulun, her ce za evi nin baş kö şe sin de dir kü tüp ha ne ler. Ki tap sız bir ev dü şü nü le mez ol duğu gi bi, kü tüp ha ne siz bir ce za evi de ta hay yü lü zor bir du rum dur. Gü ne şin gir me di ği eve dok to run gir me si gi bi, kü tüp ha ne siz olan me kân la ra da ce halet hâ kim olur. Bu yö nüy le ki tap lar ve on la rın bü tün leş me siy le olu şan kü tüpha ne ler ce ha le tin kar şı sı na di ki len yı kıl maz ka le ler dir. Kü tüp ha ne Arap ça bir ke li me dir; Kü tüb ki tap lar de mek, Ha ne ise Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü Selam Olsun Se lam ol sun ha ya tın pas lı hal ka sın dan, Ya lan do lu dün ya ya, Şef ka te muh taç tut sak lık di ya rın dan, Sev gi yol lu yo ruz ri ya do lu in san la ra. Ne ka fes ler de ki as lan dır gör dü ğün bu in san, Ne de zir ve ler de ki kar tal dır ka nat çır pan, Bir ışık arı yor umut do lu bu in san, Hep dı şa rı ba kı yor umut do lu bu in san. Da vut YO RUL MAZ Er zu rum E Ti pi bil di ği miz ev an la mın da dır. Ya ni Ki tap la rın evi, Ki tap la rın yur du de mek tir. Bu gün her ül ke nin kül tü rel mi ra sı ara sın da, kü tüp ha ne ler ön sı ralar da yer al mak ta dır. Her şeh rin bil gi ve ta rih ko kan kül tür ha zi ne si dir kü tüp ha ne ler. Her mek te bin ilim menba-ı, her evin me de ni yet çeş me si dir. Ce za ev le rin de ise kü tüp ha ne, mahkûm lar için bil gi de po su, eği tim-öğ retim yur du, ge le ce ğe en iyi bir şe kil de ha zır lan ma oku lu, za ma nı nı fay da lı bir şe kil de de ğer len dir me sa lo nu dur. Ki tap mah kû mun yal nız ge ce le ri nin dos tu, sı kın tı lı an la rı nın der ma nı, gü zel günle ri nin hu zur ko kan çi çek le ri dir. So nuç ola rak kü tüp ha ne ler ve bu cüm le den ola rak ki tap lar, tüm in san lık için en te mel, en ge rek li un sur lar dan bi ri dir. Top lu mun bi linç len me si, kül türü nü, ta ri hi ni ve ha ya tı öğ ren me si, me de ni yet yo lun da du rak sa ma dan yü rü ye bil me si, ya rın la ra ışık tu ta bilme si, ki tap la ra ve kü tüp ha ne le re ve rile cek önem den ge çer. Ki tap la rı mı zı ya şa ta lım, on la rı oku yup, oku ta lım. Kü tüp ha ne le re des tek olup ko ru yalımki, ya rın la rı mı za, ço cuk la rı mı za ve re bi le ce ği miz, on la ra ar ma ğan edebi le ce ği miz bir he di ye ol sun. Meh met Ali AR PA/Bit lis E Ti pi Ce za evi

4 Sayfa 4 Fırtınalar Sonrasına Hasretler 31 Ma yıs yağ mur lar da yı ka nı yor, Fü me bu lut la rın al tın da yız, De rin sı kın tı lar mi sa fi ri miz, Mi to lo jik sev da lar la ha şır ne şi rim gü lüm! Sev mek, sev dam; ölü mü sav mak gi bi, Bu ba har içer de yim ca nanım, Uza ğım yol da şım, yar da şım, can da şım. Yan lız lık la rım la yım. Bir baş ka ba ha ra gü lüm, Bir baş ka ba ha ra yi ne içim tit re ye cek, Ya şar sam, an tik çağ la ra giz le ne ce ğiz se nin le, Bir ağaç al tın da rüz gar şar kı la rı din le ye ce ğiz. Mi lât tan es ki, Def ne ler dev şi re ce ğiz BA RIŞ ın el le rin de, Dağ la rın aza me tin de boş ve re ce ğiz kor ku suz ca, Ben... Ça mı da çı na rı da se ve ce ğim, Yu mu şak do ku nuş lar da, Esa re ti mi gön lü me hap se de ce ğim, unut ma ya ca ğım. Mer sinle rin ko ku su nu içe ce ğim do ya sı ya, Kak tü sün de gü zel ol du ğu nu öğ re ne ce ğim. Be gon vil ler ta şı ya ca ğım çiz di ğim re sim le re, Se ne ye yi ne ba har bir ta nem.. O... da ol maz sa, Son ra yi ne ba har, yi ne ba har, O ba har larki kay na ğı va ta nım yü re ğim de, Öz gür lü ğe mer ha ba ola cak el bet, Me nen gite, Zak kuma, Ner gise de, Dağ lâ le le ri bek le yin be ni, Bir baş ka ba harda, Se ne ye yi ne ba har... Ham za ULUĞ/Ça nak ka le Açık Ce za evi Ağ la ta ca ğım Bi li yor mu sun yağ mur ya ğı yor yi ne, Bu de mek tir ki yi ne se ni dü şü ne ce ğim. Aşk tan ya na buz tut muş kal bi mi, İş te bu yağ mur da eri te ce ğim. Sa na uzak ol duk ça çok uzak lar dan, Ça re siz eli mi uza ta ca ğım. Dü şü ne cek sin o es ki gün le ri, O taş kal bi ni sız la ta ca ğım. Kim bi lir sen be ni dü şün mez ken, Ben aş kı mı es ki bir res me an la ta ca ğım. Se ni öy le has ret le ana ca ğımki, Ku lak la rı nı her za man çın la ta ca ğım. Şim di ben den çok uzak sın bel ki, Her za man yü re ğim de ya nar sın inan ki, Ar tık öy le bir şi ir ya za ca ğımki, Se nin o si yah göz le ri ni ağ la ta ca ğım. Ufuk Taş kın/bey cu ma Özel Tip Aziz Keskin Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi Sen Ben O Dur ma, ko nuş hep or tam dan, Rüş vet ten, vur gun dan, ah lâk sız lık tan, Hep ne za man bi te cek bun lar di ye, Söy len dur, si tem et dü zen den, İyi hoş, ne gü zel di yor sun, Ne var ki, hiç ken di ne sor mu yor sun, Baş ka la rı na atıp tu tu yor sun, Ken di ni te miz mi sa nı yor sun? Süt te le ke var bende yok de me sa kın, Bu top lu mun bir par ça sı sın, Hiç mi men fa atın, pa yın yok bu dü zen den, Yok ise ni ye ka çı yor sun yük ten. Utan ma, ar-ha yâ kal ma mış sı rı tı yor sun Gü nü na sıl kur ta rı rım di ye dü şü nü yor sun Hep şi kâ yet, tah rik; hep gaz ver din Ma dem öy le, ver eli ni, ne re de des te ğin? Se nin ay nan, bu dü zen far kın da mı sın? Ki; far kın da sın iş te bu nun is pa tı, Ge mi su al mış, iş te de lik, yü zü yor sun, Zan net me, kaç tık ça kur tu lur sun. Git me sin, gü cü ne di ye ce ğim am ma! Ne re de sende onur, o an la ya cak ka fa, Bul dun mu fır sa tı nı ko şar sın men fa ata, Al lah bu, el bet bu lur sun bir gün be lâ. Ne o, du yun ca Al lah ın adı nı, Kor ku mu sar dı o ka ra ran vic da nı nı, Bil ki; yi ne sen kur ta rır sın va ta nı nı, An cak, an cak sen te miz ler sin adı nı. Ta lat TAŞ DE MİR İn faz ve Ko ru ma Baş Me mu ru Ay dın E Ti pi Ce za evi Ağlama Atı lan kur şu nu dü ğün mü san dın, Çe ki len bay ra ğı ge lin mi san dın, Her hap se gi ren ölür mü san dın, Ağ la ma yav rum dö ne rim bir gün... Ağ la yan göz ler gül mez mi san dın, Ay rı lan el ler ka vuş maz mı san dın, Bu an nen yo lun da öl mez mi san dın, Ağ la ma yav rum dö ne rim bir gün... Naz mi ye TOK TAŞ Bur sa E Ti pi Asla Unutma Sen den bir ta ne da ha yok bu dün ya da. Gü lüm se me yi as la unut ma. Göz le ri nin içi gül sün, gü ler ken ba kış la rın pı rıl pı rıl ol sun ve her za man nem li kal sın göz pı nar la rın. Ken di ni se ve bile ce ğin bir in san hâ li ne ge tir meyi ve on dan son ra da ken di ni se vip ken di ne sa rıl ma yı unutma. Za ma na gü ven. Za ma nın se nin en bü yük dost la rın dan bi ri ol du ğu nu da unut ma. Acı la rın ve fe lâ ket le rin an cak za ma nın koy nun da uyu ya bi le ce ği ni unut ma. Unut ma ki ba şı na ge len ler gü nün bi rin de ki şi sel ta ri hi nin ay rın tı la rın dan bi ri ol ma ya mah kûm dur. Her çi çek sev gi lin ol sun, her sev gi lin bir çi çek. Açık tut gönlü nü tüm gü zel lik le re. Ya sa lar, gü nah lar, ya sak lar sen ol du ğun için var dır. Ve sen bir ta ne ol duğun için şu ko ca dün ya da, gir gü na ha, çe kin me den, çiğ ne ya sa yı. Ayde de nin sih ri ni gön derdi ği ge ce ler de uyu ya rak çal ma ha ya tın dan sa at le ri ni. Ge ce nin için de yol cu lu ğa çık ma yı unutma. İçin de hiç öl me ye cek bir genç lik vi rü sü ya rat ve kaç ya şın da olur san ol, her za man 25 ya şın da kal man ge rek ti ği ni unut ma. As la ta viz ver me, se ni sen ya pan yan la rın dan. Onur lu bir ya şam sü re bil men için şart lar ne olur sa ol sun di ren me yi sa kın Sa yın Ses le niş Ga ze te si ça lışan la rı, dü zen li ola rak biz le re ulaş tır dı ğı nız bu hiz met ten do la yı te şek kür eder, Bun dan son ra ki ça lış ma la rı nız da ba şa rı la rı nı zın de va mı nı di le riz. Okuyucu Köşesi 15 Mayıs 2003 unut ma. İçin de ki se ni kat let meye kalk ma sa kın. Ken di ne vu raca ğın her dar be nin se ni sen den bi raz da ha uzak laş tı ra ca ğı nı unut ma. Kork ma ma hal le nin de li si ol mak tan. Doğ ru cu Da vut lar ne ka dar ço ğa lır sa ma hal len de ha yat mut la ka da ha iyi ye gi decek tir unut ma. Ha ta nın af fe dilme ye cek ola nın dan kaç, ama ha ta yap ma ya yım di ye de ya kıp, yı kıp geç me yıl la rı nı. Unut maki hiç ha ta yap ma yan bir in san ya pa bi le cek le ri nin en iyi si ni yap ma mış de mek tir ha yat ta. Kork ma in san ca kor ku la rından. Ve kor ku nun ken di sin den çok, onun bek len ti si nin da ha kor ku tucu ol du ğu nu unut ma. Bir an la mı ol sun ken din le yap tığın kav ga la rın. Ve hep ile ri ye ta şı sın se ni kav ga da at tı ğın her adım. Açık bı rak pen ce re ni ve sa bah gü ne şi nin rüz gâ rı önü ne ka ta rak per de ler le ya pa ca ğı raksa dö nük ol sun ba kış la rın. Kü çü cük mut lu luk la rın gör kemi ne inan dır ken di ni ve gü lümse. Umut la rın bit ti ği ye rin, ha ya tın da bit ti ği yer ola ca ğı nı as la unut ma. Ve sen den bir ta ne da ha yok bu dün ya da. Gü lüm se me yi as la ve as la unut ma... Öz lem bir çı na rı de vir di... Fa tih YIL DI RIM Özel Tip Ce za evi Ban dır ma Biz mah kûm la ra da se si mi zi du yur mak ve me saj la rı mı zı iletmek için bir kö şe ayır dı ğı nız için ay rı ca te şek kür ede riz. Mu rat Fı rat Ağ la sun /Bur dur Düşündünüz mü? Usulca, yavaş yavaş, boş yaşantımın bedeli artık gözlerimi kapadım, Uzandım yatağıma, mazimi yargılarken cahilliğimi de sorguladım, Biz boşvermişliği dostumuz zannetmiştik, fakat düşmanımız içimizdeymiş, Ama bir yol, ödenmesi gereken bir bedel soruyorum hepinize nereye kadar. Durup bir bakıyorum da kaç kişi kütüphane haftasının tarihini biliyor. Amacımız ne? Niçin kitapları rafların üzerine bırakıp tozlanmasını izliyoruz. Öğrenmek hani doğuştan mezara kadar olan uçsuz bucaksız sınırdı. Kaç kişi gidip o sessiz odada oturup kitap sayfalarını karıştırıyorki. Mazeretimiz hazır, Okuyan ne oldu ki bizler ne olalım. ne acı, Tanışmayı denediniz mi? Ellerinizi uzatıp, yüz on sekiz sayfayı yahut kitabı alıp, Belki beni anlatır, benim arkadaşım olur, hatta derdimi paylaşır dediniz mi? Bir bedel ödüyoruz maalesef tarihimizi kişiliğimizi unutup cahilliğin kurbanı oluyoruz. Dün Salihli Cezaevinin kütüphanesinin merdivenlerini çıkarken çevirdim başımı, Cezaevimizden Yuvana Dönerken Topluma Yararlı Olarak Dön yazısı takıldı gözlerime, Soruyorum koğuşta oturup televizyon izleyerek mi yahut mesaim bitti, haydi eve diyerek mi? Dönerken yuvanıza, bizleri bekleyen çocuklarımıza, ne kadar yararlı olabilirizki? Aldım raflardan bir kitap, iki satır ben de okuyayım derken bir feryat duydum. Bağırıyordu ameliyat olmuş insan misali, odada sesi yankılanıyordu, yeter yeter. Bizleri de mahkûm ettiniz diyordu tozlu rafların arasına, haklısın kitap. İsyanınıza ses vermeyen insanlar tıpkı bana benziyor, yıkılmış viraneye dönmüş gibi. Aldım elime bir kitap, kapadım gözlerimi, ben insanoğlu olarak utandım, Ezilmiştim duygularımın altında, yargıladım suçlu kim biz kime haksızlık ediyoruz diye. Söz savunmanın deyip cevap verirken utancımdan dilim tutuldu, söyleyemedim, Haykırmak geldi içimden, sen evet sen haklısın pişmanım kütüphane. Pişmanlık sermayemiz olmasın, cehaletimiz adımızla birlikte anılmasın, Kitaplarım, evin hayırlı olsun, adı kütüphane olmuş, hadi durma affettiğini söyle, Memur arkadaşlarım, hadi mahkûm kardeşlerim, içten bir dilek haykır, Misafir olmaya gidelim mi? Nereye diye sorma artık, hep beraber kütüphaneye. Osman Sağbaş/İnfaz ve Koruma Memuru/Salihli Kapalı Cezaevi

5 15 Mayıs 2003 Sayfa 5 Denizin Gece Masalı De ni zin bek çi si, Sa ba hın ebe si yim kum sal da. Tat lı tat lı an la tır öy kü le ri ni, Ke na rı oya iş le me li dal ga lar. Se si ka ran lı ğa ka rış mış mü zis yen, Re se si ni arı yor du. Sar hoş res sam la rın elin den çık mış, Pas tel so kak lar da, Çok ucu za sa tı yor du ha yal le ri ni ka dın. Der me çat ma şeh rin, En ağ da lı mey da nın da Kar şı laş tık la rın da, Te sa düf mec bu ri ye tin kar de şi, Aşk va zi yet le ri yı lan hi ka ye si, Açıl dı lar uç suz bu cak sız de ni ze, Tek kü rek li bir san dal, Çift yü rek li bir yol cu luk, Aki be ti ne olur bi lin mez. Coğ raf ya no tu, Üç aşa ğı beş yu ka rı. Ba şu cun da okul çan ta sı, Uyan dı ço cuk, Umut la rı nı say dı, Ön lük ce bin de bi rik tir di ği, Rüz ga rın uğul tu su kor kut ma say dı, Ma te ma tik sı na vı na ça lı şa cak tı. Gü zel bir rü ya se çip ken di ne, Uçu ver di uy ku nun ka nat la rın da, Sı nı fı ge çer se eğer, Tem muz da o da gi re cek ti de ni ze. Boş çe ki yor du, Gün ler dir ağı nı ba lık çı, Ol ta yı de ne di bu ge ce, Ay ışı ğın da, Öz le me le ri ni ge çir di ça pa ri ye, Tek ne ace maşi ran sal la nı yor, O şa ra bı ha ba bam çe ki yor du. İyi ni yet li bir iz ma rit gel di sa de ce, Şa fak sö ker ken dö ne cek ti mem le ke ti ne, Ba lı ğı uğur lar ken, Bas tı kü fü rü ba lık çı, Oy sa ya ka la say dı şöy le kos ko ca bir lü fer Na sıl da mut lu ola cak tı Ban dır ma lı Ni lü fer. Ye min bil lah et ti, Çık ma ya cak tı bir da ha de ni ze. Kı yı da hü zün lü bir şa ir, Avu cun da anı lar, De ni ze ba kıp, Avu cu nu ya lar. Tay fun TUNÇ Ça nak ka le Açık Ce za evi İnsan İnsan Öğrenir Bü tün çağ lar bo yun ca, Bü tün ulus lar ve mil let ler için de, İyi ce hay van lan mış in san lı ğa, Er de mi ve sev gi yi öğ re te bil mek için, Ne mut lu ki, in san öğ ren di; İn san sev gi yi de, er de mi de öğ re ne bil di. İn san Öğ re nir de dir te bil di... El ma sın yon tul ma dan gü zel le şe me di ği gi bi, Hü ner le ve sa bır la mü kem mel leş me di ği gi bi, İn sa na da öğ re tile bi lir, Ve emin olunki in san öğ re nir. Par mak lık lar öğ ret men, Ki lit ler eği ti ci, İş te bu ıs lah edi ci, Çok ge rek li dü ze ni, İn sa noğ lu ken di si is te di. İn san öğ re nir ve öğ ren di. İçin de sa de ce ai le si nin öz le mi, Sev giy le ge çe cek bir ha yat is te ği, Ne kal dı ki? İş te gel di, tah li ye si..! Ser kan KES KİN Ça nak ka le Açık Ce za evi İma nı ol ma yan sev gi yi bil mez, Akıl lı de li ler böy le dir, böy le, Ken di ni bil me yen in san lık bil mez, Te pe den ba kan lar böy le dir, böy le. Mu zip olan la ra ho ca lık ya par, İki dil li din siz gö zü nü kırpar, Utan ma yı bil mez yu va lar yı kar, Edep siz olan lar böy le dir, böy le. Re za let ten çı kıp te miz ola maz, Pis ne fis li ler in san ola maz, Eren ka len de rim, ses siz ola maz, Ba kar kör ler bun lar böy le dir, böy le. Ali Rı za EREN Es ki şe hir Kemal Paşa Ke mal Pa şa yıl dız gi bi, Çakmış tır şim şek gi bi, Kük re miş tir ars lan gi bi, Sam sun a ışı ğı vur du, Tür ki ye ye gü neş doğ du. Hak kın doğ ru luk yo lun da, Asil ka nı da ma rın da, Kay na mış tır ca nın da, Sam sun a ışı ğı vur du, Tür ki ye ye gü neş doğ du. Bu he ye can bu dur ca nan, Hı zır gi bi gel di he men, On do kuz Ma yıs ta bay ram, Sam sun a ışı ğı vur du, Tür ki ye ye gü neş doğ du. Aşık Eren say gı ile, Ka lem yaz mış sev gi ile, Ata türk ün aş kı ile, Sam sun a ışı ğı vur du, Tür ki ye ye gü neş doğ du. Ali Rı za EREN Es ki şe hir Ha yal, in sa nın mad de öte si bo yu tu nun en önem li yan la rından ve en gü zel zih nî ta sar ruf ların dan bi ri dir. Çün kü, bu sa ye de in san, uf ku nun ge niş li ği ni gö rür, öz lem le ri ne men fez bu lur. Çarpı cı dır ha yal. İn sa nı dar dün yasın dan ko pa rıp bam baş ka ufuklar da gez di rir. Gü zel duy gu lardan bi ri si dir de. Çün kü in san, ha yal le gü zel ik lim le re ka nat açar, tür lü gü zel lik le re ula şır. Ha yal, çok es ki geç miş günler de ba zen bir ata ben ze ti lir miş. O gü nün şart la rın da en ide al, en hız lı ula şım va sı ta sı olan at na sılki bi ni ci si ni is te di ği ye re sü rat le ulaş tı rır sa, ha yal de sü vari si ni is te di ği tüm gü zel lik le re ulaş tı rır. Bu gün uzay araş tır ma la rın da he nüz gü neş sis te mi dı şı na in san gön de ril me si ta sa rı hâ lin de bi le de ğil ken, siz ha yal ge mi niz ile bü tün kâ ina tı do la şır, is te di ği niz ga lak si nin ka ra su la rı na gi rer, is te di ği niz li ma na uğ ra ya bi lir siniz. De ni le bi lirki, bu ge mi ile Hayal Büyük Sevgilere gi de me ye ce ği niz hiç bir ül ke, de mir ata ma ya ca ğı nız li man yok tur. Ön ce le ri bir ata ben ze tilen, gü nü müz de me kân da se yahat adı na bir uzay ge mi si ya da uzay dol mu şu na ben ze ti len ha yal, za man da se ya hat adı na da za man tü ne li te le fe ri ği ne ben zete bi li riz. Zi ra ha yal, dış dün yada ki yol cu luk va sı ta mız ol du ğu ka dar, bi zi has re ti ni çek ti ği miz, öz le di ği miz, aş kı ile tu tu şup yü rek ten sev di ği miz ya kın la rımı za dost la rı mı za ve ya şa dık ları mı za gö tü ren es rar lı bir araç tır.. Öte yan dan ha yal sa de ce ken di geç mi şi mi zi de ğil, ay nı za man da -bil gi le ri miz çer çe ve sin de- kendi top lu mu mu zun, hat ta bü tün top lum la rın ta rih le ri ni göz ler önü ne ge ti ren, baş ka bir ifa deyle, bi zi ta ri hin her dö ne mi ne gö tü ren za man tü ne li ara cı dır. Bi raz da ha net leş ti re rek söy lemek ge re kir se; ha yal, za man tü ne li nin bü tün alan la rı na açı lan te le fe rik tir. Bu te le fe ri ğe bi ne rek sa de ce üzü cü olay la rın ya şan dı ğı Sen ha ya tı ma gir me den ön ce za man geç mek bil mez di. Bugü nü zor la ya şar, ya rı nı dü şün mek bi le is te mez dim. Çün kü bi lir dim ki sa ba hım yi ne gü neş siz ola cak tı. Her ya şa dı ğım mut lu lu ğun ar dın dan, ağ la mak tı pa yı ma dü şen. San ki ya şa dı ğım mut lu luk ge çi ci ol ma ya mah kûm, göz le rim de sü rek li ağ lama ya ye min liy di. Hep ya rım kal dı sev gi le rim bun ca za man. Ne ömürlük sev dim ne de ömür lük se vil dim. Ya şa dı ğım her ek sik sev gi de, uzaklaş tım ger çek sev gi ler den. Ar tık göz le rim ba kış lar da uzak, el le rim do kun ma ya ür kek, yü re ğim se tek rar sev me ye cek ka dar ya ra lıy dı. Gönlü me çok tan vur muş tum ki li di. Ölümü bek le yen has ta lar gi bi yal nız lığa ver miş tim ken di mi. Ya şa dı ğım zo ra ki ak şam la rın so nun da çık mıştın kar şı ma. Yü zün o ka dar te miz, o ka dar hu zur ve ri ciy di ki, gön lü mün ki li di ni kı rıp at ma mak müm kün de ğil di. Ya lan da ol sa duy gu la rı na kan mak is te dim. An lık da ol sa ya şaya ca ğım mut lu luk, ha zır dım se nin için göz ya şı dök me ye. İh ti ya cım var dı ya lan da ol sa se vil me ye. Yü re ğim de bü yüt tü ğüm kor ku lar la baş la dım bu sev da ya. Ni ye tim bu kor ku la rı yok edip be nim sa na, se nin de ba na aşık ol man dı. Ger çek sev gi yi sen de bu lup, bu sev gi yi sa de ce se nin le pay la şa bil mek adınay dı. Ya lan lar la do lu bu dün ya da tek ger çe ğim ol ma lıy dın be nim. İçin de bu lun du ğum bu ka ram sar lığın so nun da ışı ğım ilân et me liy dim se ni. Kal bi min sev gi ye olan düşman lı ğı, sa na du ya ca ğım bü yük sev gi ye bı rak ma lıy dı ye ri ni. Za man ya nın da su gi bi ak ma lı se ni gö re ceğim baş ka bir za ma nı he ye can la bek le me liy dim. Se nin ba na du ya cağın sev gi de bü yük ol ma lıy dı el bette. Be ni gör dü ğün za man el le rin tit re me li, ay rı bir he ye can his set meliy din. Se nin için mut lu lu ğun adı, be nim le eşit ol ma lıy dı. Öy le bü yük bir sev gi ya şa ma lıy dık ki Az ra il bi le bi zi ayı ra ma ma lıy dı. Göz le ri me her bak tı ğın da, tek rar aşık ol ma lıy dın ba na. İs mim söy len di ği an, ba na duy du ğun sev gi göz le rin den okunma lıy dı. Şu an uğ ru na öle cek ka dar sev di ğim sin. Zo ra ki ya şa dı ğım gün ler, se nin ley ken as la bit me si ni is te me di ğim gün ler ol muş tu. Se viyor dum iş te se ni çı kar sız ca ve se vili yor dum ar tık kar şı lık bek len meden. Sen yok ken tek dos tum olan yal nız lık, se ni kıs ka nıp terk et miş ti be ni. Ar tık ha ya ta gü zel göz ler le ba kı yor, se nin le ya şa dı ğım mut lu luğun ta dı nı çı ka rı yor dum. Kal bim se nin le öy le do lu ki, sen den baş kası nı se ve me ye ce ğim. Sa na ses le niyo rum ey sev gi li! Ben se ni bir gün lük de ğil. Ben se ni ya lan lar la de ğil. Ben se ni unutmak için de ğil. Ben se ni bir ömür bo yu se vil mek umu duy la se vi yorum. Ha ydi dur ma! Eğer sev gi nin bü yük lü ğü ne ina nı yor san; sa rıl ba na ve sen de be ni sev di ği ni hay kır bü tün dün ya ya. Ufuk Taş kın Bey cu ma Özel Tip so ğuk ik lim le rin kar lı-buz lu bo yu tu na de ğil, ay nı za man da bu buz lu te pe ler den ye şil va di le re, ora dan sı cak ova la ra akıp gi den bo yu tu na da gön lü müz ce yol culuk ya pa bi li riz. Ay nı za man da ha yal, öz gür lü ğü mü zün kı sıt lanmış ol du ğu bu de mir par mak lıklar ar ka sın da, dört du var ara sında olan biz le rin, her za man başvur du ğu ve öz le mi ni duy du ğumuz gü zel lik le ri san sür le me den, en in ce ay rın tı sı na ka dar göz le rimi zin önü ne ge ti ren bir dü şün ce ürü nü dür. De ğer li Ses le niş oku yu cu la rı, ha yal duy gu su ne ye ben ze ti lir se ben ze til sin, as lın da o, bi zi di key ve ya tay ola rak bü tün me kân la ra ve za man la ra gö tü ren, ha ri ka bir araç tır di ye dü şü nü yo rum efendim. En de rin mu hab bet le rim le say gı lar, sev gi ler ve du alar ile. Se nai Kes kin Ün ye Özel Tip

6 Sayfa 6 Yetişkin Eğitimi Açısından Personel ile Hükümlü ve Tutuklu Eğitimi Üzerine Düşünceler (7) 15 Mayıs 2003 Mustafa SALDIRIM/Tetkik Hâkimi Bun dan ön ce ki sa yı lar da ce za ev leri nin eği tim ku rum la rı hâ li ne dö nüş mesi ide ali ne ulaş mak için ye tiş kin eği ti mi açı sın dan çok önem ta şı yan Ya şam bo yu öğ re nim kav ra mı nın kal bin de, in sa na na sıl öğ re ne ce ği ni öğ ren me si im kâ nı nı sağ la ma ve onu ce sa ret len dirme dü şün ce si ol du ğu nu vur gu la mış tım. Av ru pa Bir li ği me tin le ri nin, eği tim sü reci nin ki şi mer kez li ol ma sı ge rek ti ği şeklin de ki ile ri ci ve et ki li eği tim ve öğ re timin te mel bir pren si bi ni doğ ru la dı ğı nı be lir te rek, per so nel ile hü küm lü ve tu tuk lu eği ti mi ne bu me tin ler de ile ri sü rü len dü şün ce le rin na sıl uy gu la na bi lece ği ne kı sa ca de ğin miş tim. Ay rı ca, eğitim ve iyi leş tir me fa ali yet le ri ile ku rum dü ze ni ve gü ven li ği ara sın da adil bir den ge nin na sıl ku ru la bi le ce ği so ru su nu ya nıt lar ken, gü ven lik, kont rol, adalet ile eği tim ve iyi leş tir me dört ge ninde ku rum için de oluş tu ru la cak olum lu bir psi ko lo jik or ta mın çok işe ya ra ya cağı nı açık la ya rak; mah pus la ra ge rek li olan dan faz la sı nır la ma ge ti ril me me si, gü ven lik sı nıf lan dı rıl ma sı nın ya pıl ması, per so nel ve mah pus lar ara sın da ki iliş ki nin iyi ol ma sı gi bi ba zı te mel il kele ri in ce le miş tim. Ay rı ca ku rum da ki mah pus la rın fark lı özel lik le ri nin dik ka te alın ma sı üze rin de du ra rak, ye tiş kin er kek le re gö re iki has sas gru bu oluş tu ran ka dın ve ço cuk la rın ku rum ya şan tı sı hakkın da açık la ma lar da bu lun muş tum. Bu sa yı da ise ön ce ki sa yı da baş la dı ğım ka dın mah pus la ra yö ne lik açık la ma la rımı bi tir dik ten son ra ge nel bir de ğer lendir me ya pa rak ya zı di zi si ni ta mam la yaca ğım. Ül ke miz de ol du ğu gi bi pek çok toplum da ki sos yal de ğer yar gı la rı na gö re ka dın lar ço cuk la rın da için de yer al dı ğı ai le ku ru mun dan bi rin ci de re ce de so rumlu dur lar. Bir ba ba nın ce za evine gir me si hâ lin de an ne im kân la rı öl çü sün de kü çük yaş ta ki ço cuk la rı na bak ma yı be ce re bi lir. Fa kat bir an ne nin hür ri ye ti bağ la yı cı ce za al ma sı du ru mun da, ai le ola ğa nüs tü bir zor luk la kar şı la şır. Bu ne den le an ne olan hü küm lü ve tu tuk lu la rın dış dün ya ile iliş ki le ri dü zen le nir ken, ai le için de ki ko nu mu ve kü çük ço cuk la rıy la ile ti şim ih ti ya cı na özel önem gös te ril me si ge rekir*. Ye tiş kin eği ti mi açı sın dan per so nel ile hü küm lü ve tu tuk lu eği ti mi üze ri ne dü şün ce ler isim li ya zı di zi si nin bu son bö lü mün de ce za ada let sis te mi ile mahpus ve per so nel eği ti mi iliş ki si üze rin de ge nel bir de ğer len dir me ya pa rak, ko nunun ge nel bir gö rü nü mü nü özet le mek is ti yo rum. Ame ri ka Bir le şik Dev let le rin de, İn gil te re de ve da ha az de re ce de ol mak la bir lik te Av ru pa nın ba zı ke sim le rin de ce za po li ti ka sı nı ya kın za man la ra ka dar aşı rı in ti kam cı dü şün ce ler ve mahpus la ra yö ne lik ne ga tif ön yar gı lar ka rakte ri ze edi yor du. Bas kın ve yay gın olan bu yak la şım, do ğal ola rak hü küm lü ve tu tuk lu eği ti mi ni ama cın dan sap tı ran, çok dar ka lıp lar içe ri sin de ele alan ve özün de yı kı cı fi kir le ri ba rın dır dı ğı için ya pı cı ol ma yan uy gu la ma ve so nuç la ra ne den olu yor du**. İn san onu ru nun ko run ma sı çer çe ve sin de bir ce za po li tika sı uy gu lan ma sı nı esas alan Av ru pa Ce za evi Ku ral la rı, bu nu ta kip eden Av rupa Kon se yi ve Av ru pa Bir li ği nin il gi li or gan ve ku rul la rı ta ra fın dan ka bul edilen ce za ev le rin de ki eği tim ile il gi li tav siye ka rar la rı ile açık la yı cı me mo ran dumlar ve ulus lar ara sı dü zey de ör güt len miş eği tim le il gi li si vil top lum ör güt le ri, son yıl içe ri sin de il gi li hü kü met le ri ce za ev le rin de ki eği tim ko nu su na da ha fark lı yak laş ma ya zor la mak ta dır. Hü küm lü ve tu tuk lu la rın suç iş leme le ri ne ve ya hak la rın da suç is na dı bu lun ma sı na rağ men in san ol duk la rı nın unu tul ma ma sı, top lu mun bir fer di ol duk la rı, ku rum day ken bi le ge le cekle ri ni bi çim len di re bi le cek le ri eği tim olanak la rın dan fay da lan dı rıl ma la rı ge rek tiği şek lin de ki dü şün ce le rin çı kış nok ta sı olan in san lık onu ru nun ko run ma sı dü şün ce si, ce za evin de ki eği ti mi, suç lunun eği ti mi ol mak tan çı kar mış, onun ye ri ne ye tiş kin eği ti mi kav ra mı nı hâ kim kıl mış tır. Bu, el bet te mah pus la rın eği ti min de ba sit bir kav ram de ği şik li ği ol ma yıp, ce za evi re ji mi nin ye ni den dü zen len me si ni, eği tim yön tem ve amaçla rı nın ye ni den şe kil len di ril me si ni ge rek ti ren, bun dan ön ce ki altı sa yı da so mut açı lım ve il ke le ri ne de ğin di ği miz önem li bir fel se fe de ği şik li ği dir. Ce za po li ti ka sı, ce za evi re ji mi ve ce za evin deki eği ti min bir bi ri ni ta mam la yan kavram lar ola rak gö rül me si ve dü zen len mesi, mah pus la rın ve per so ne lin eği ti min de ça ğın ge rek le ri ne uy ma nın zo run lu bir ko şu lu dur. Wa mer e gö re ce za evin de ki eği ti min ye tiş kin eği ti mi ola rak ka bul edil me si hâ lin de, te mel yak la şım la rın da şu şe kilde de ğiş me si ge re kir. 1) Eği tim de gö rev li olan la rın ken dile ri ni ce za evi re ji min den ve ce za po li tika sın dan so yut la ma ma la rı, ye tiş kin eğiti mi nin ge rek le ri ni ce sa ret le sa vun ma la rı ge rek ti ği gi bi ku rum yö ne ti mi nin de on la ra des tek ol ma sı zo run lu dur. 2) Hü küm lü ve tu tuk lu la rın eği ti mi ko nu sun da dış dün ya ile iliş ki le ri nin güç len di ri le rek hem on la rın nor mal leşme sü re ci ne kat kı da bu lu nul ma sı hem de dı şa rı da ki le rin ku rum ya şan tı sı hak kında ki ön yar gı la rı nın gi de ril me si sağ lanma lı dır. Di ğer bir an la tım la ku rum içinde ki bi rey için top lu ma ulaş ma sı nı sağ laya cak bir köp rü in şa edil me li dir. 3) Mah pus eği ti mi so ru nu as lın da bir ye tiş kin eği ti mi so ru nu ol du ğundan, on la rın eği ti mi, ku rum dı şın da ki ye tiş kin in san la ra gö re te mel de fark lı lık gös ter me me li dir. Ya pıl ma sı ge re ken normal li ği hâ kim kıl mak ol du ğun dan, on lara öz gü fark lı eği tim tek nik le ri ara yı şı yer siz ve sa kın ca lı dır. Do la yı sıy la eği timi alan ki şi ne re de olur sa ol sun ve da ha ön ce ne yap mış olur sa ol sun ona ön ce likle öğ ren ci gö züy le bak mak ge re kir***. So nuç ola rak ce za evin de ki eği ti mi ça ğın ge rek le ri ne gö re ye ni den şe kil lendi re bil mek için dün ya da ve özel lik le de Av ru pa da mey da na ge len dü şün sel eğiti min son yıl için de po zi tif hu kukta ki yan sı ma la rı nı iyi an la mak ve bun lara sa hip çık mak ge rek mek te dir. Ye tiş kin eği ti mi nin mo dern il ke ve ku ral la rı nın ce za ev le rin de be nim se ne bil me si için mer kez teş ki lâ tı da da hil ol mak üze re, ku ru mun mü dü rün den hiz met li si ne ka dar bü tün ce za evi ça lı şan la rı nın sa mimî des tek le ri ne ih ti yaç var dır. Eği ti mi sa de ce eği tim gö rev li le ri nin işi sa yan an la yış ar tık ye ter li ka bul edil me mek tedir. Ce za evi re ji mi nin ve ce za po li ti ka sının da eği ti min ge rek le ri ne gö re şe kil lendi ril me si bir zo run lu luk tur. Ka lı cı ve çağ daş çö züm an cak bu çok bo yut lu yak la şım la sağ la na bi lir. Türk İn faz Sis te min de gö rev ya pan her gö rev li nin ye ni lik le re açık ol du ğu, son yıl lar da ya pı lan re form ça lış ma la rı na çok kı sa sü re de ve ba şa rıy la uyum sağ lama la rın dan açık ça an la şıl mış tır. Ay nı ba şa rı nın, ce za ev le rin de ki eği tim ko nusun da da ger çek leş ti re bi le ce ği ne yü rekten ina nı yo rum. - Son - * Coyle, A.: A Human Rights Approach to Prison Management, London, 2002, s. 131, 133. ** Warner, K.: Penal Policy and the Adult Education of Prisoners, Criminal Justice in Ireland, Edited by Paul O Mahony, Institute of Public Administration, Dublin 2002, s *** Warner s Tarihte Cezaevleri Baba Cafer Zindanı Fe tih ten Ye ni çe ri Oca ğı nın lâğ vı na (kal dı rıl ma sı na) ka dar, Bü yük şe h rin başlı ca mah pus ha ne le rin den bi ri idi ki, es naf tan ava mı nâs dan (halk tan) ve serse ri gü ru hun dan (top lu luk) ka til hır sızlar la borç ve zi na mah kûm la rı Ga la ta Zin da nı ile bu ra ya atı lır lar dı. Ka dın lar için de ay rı bir yer var dı. Si ya sî müc rimler (suç lu lar) ve as ker ocak la rın dan bi rine men sup olan k atil ler ve hır sız lar ise Ba bı âli de ki Tom ruk a, Ye di ku le ye, Ru me li hi sa rı na, Ter sa ne Zin da nı na, Ağa ka pu su Zin da nı na ko nu lur du. Umumî yet le de vü cu du nun iza le si mat lûb se rir ler (gi de ril me si is te nen kö tü huy lular) zin dan da ge ce le yin bo ğu lur, ce set le ri de, aya ğı na taş bağ la nıp bir çu va la ko nul duk tan son ra de ni ze atı lır dı. Ba ba Ca fer Zin da nı, İs tan bul sur la rının Ha liç bo yun da bir bur cun al tın da olup, fe tih ten son ra bu burç ve ya nın da ki ka pı Zin dan ka pu su adı nı al mış tır. Va ka nü vis (Sa ray Ta rih çi si) Ah med Lût fi Efen di, Ta ri hi nin üçün cü cil din de H. ( ) ve ka yii (oluş sı ra sı) arasın da, bun dan böy le Zin dan ka pu su na Ba ba Ca fer de nil me si için bir ira de çık tı ğın dan bah se di yor ise de, Bâ bı Ca fer ve hat ta Ba ba ca fer Ka pu su isim le ri halk ağ zın da tu tu na ma mış, Zin dan kapu su adı de vam ede gel miş tir. Os man Nu ri Er gin, Me cel lei Umu ru Be le di ye adın da mu az zam ese rin de, İs tan bul Ka dı lı ğı si cil le rin de ka yıt lı H (M. 1766) ta rih li bir il mü ha be re (me de nî hâl be lir ten ya zı) da ya na rak Ba ba ca fer Zin da nı ile zin dan ni za mı ve ha ya tı hak kın da çok kıy met li ma lû mat (bil gi) ver mek te dir; şöy le ki: Zin da na atı lan la rın ia şe si ve sa ir ih tiyaç la rı için Dev let ha zi ne sin den hiç bir şey sar fe dil mez di. Her gün, zin da nın ku le pen ce re sin den bir mah kûm: Ey ha yır sa hip le ri! Biz bu ra da açız!... Merha me ti ni ze sı ğı nı yo ruz!... Bi zi unut mayın! Yol lu dur ma dan ba ğı rır ve mah pusla ra, ha yır sa hip le ri nin sa da ka ak çe siy le ay nî (kar şı lı ğı mal olan) yar dım la rın dan her gün bi rer pa ra lık ek mek ve bi rer ka se çor ba da ğı tı lır dı. Ge ce le ri bi rer mum ve ri lir di. Bü yük şe hir hal kın ca da, zin dan mahkûm la rı na her gün ta sad duk ta (sa da ka) bu lun mak bü yük se vap bi li nir di. Ne zir (adak) kur ban la rı da, he men da ima zinda na gön de ri lir di. Fa kat son ra la rı su iis ti mal ler baş lamış, zin dan kâ tip le ri sa da ka ve ne zir ak çe le ri ile ay ni ya tı nı bir ye me lik edinmiş ler di. Çor ba pi şi ril mez ol muş tu. Yevmi ye iki şer ak çe lik ek mek da ğı tır lar, pa ra nın üst ta ra fı nı zin dan kâ tip le ri arala rın da tak sim eder ler di. Kur ban ve mum ne zir le rin den, yir mi mah kû ma bir ok ka et ve bir mum ve rip üst ta ra fı nı, oda ba şı ve kâ tip ler üle şir ler di. Mah kûm lar dan bi ri, yük sek ma kamla ra, Dev let ri ca li ne şe fa at na me (ara cı di lek çe), ah bap ve ak ra ba sı na mek tup gön de re cek ol sa, der ke nar (yan da açık layı cı ya zı) ak çe si ile alt mış pa ra dan beş ku ru şa ka dar pa ra alı nır dı. Bir mah kûm, zin da na ya tak, ki lim ve ke çe gi bi mef ru şat ge ti re cek ol sa, ya tak ak çe si adı ile ken di sin den bir al tı na ka dar pa ra alı nır dı. Ver me yen, taş üs tün de ya tıp kalk ma ğa mah kûm bı ra kı lır dı. Bir mah kû mun af ve it la ğı (salıverme) em ri gel se, ala bil dik le ri ni alır lar dı. Su ba şı lar ta ra fın dan tu tu lan hır sız lar ve yan ke si ci ler zin da na atıl dı ğın da, Vak a Şü yu (ola yın ya yıl ma sı) bul ma mış ise, üç beş gün son ra hır sız ve yan ke si ciler den ala cak la rı nı alıp ser best bı ra kır lardı. Mah kûm lar dan, zin dan cı la ra pa ra ye di re cek kud ret te olan lar, hoş tu tu lur du. Borç yü zün den zin da na atıl mış ya hut cür mü pek o ka dar bü yük ol ma yan mahkûm lar, zin dan kâ tip le ri ne ak çe ve re cek du rum da olup da ver mez ler se, tür lü yollar dan mu az zeb (ezi yet) edi lir di. Pa ra ve ren ler ise hoş tu tu lur, hat ta cür mü yok imiş te ces süs (araş tır ma) et tik di ye hakkın da şe fa at na me ler tan zim edi lir di. Rum, Er me ni ve Ya hu di akal li yet (azın lık) ce ma at ler san dı ğın dan zin dan su ba şı sı na rüş vet ve rir ler ve bu su ret le bir gay rî müs lim zin dan da müs lü man mah kûm la rın na il ola ma dık la rı ra ha tı te min eder di. Zin da nın iti bar lı mi sa fir leri ni gay ri müs lim ler teş kil eder di. De va mı ge le cek sa yı da Kay nak lar: Re şat Ek rem Ko çu İs tan bul An sik lo pe di si I. Cilt Söz lük: Dr. M. Do ğan

7 15 Mayıs 2003 Sayfa 7 Cezaevlerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Sosyal Etkinlikler Osmaniye Kapalı Cezaevinde düzenlenen okuma-yazma ve kuaförlük kursunda belge alan bayan hükümlü ve tutuklular toplu halde. Ol tu Ol tu n de, Ol tu Halk Eği tim Mer ke zi Mü dür lü ğün ce arı cılık, mey ve fi da nı ye tiş ti ri ci li ği, ko yun ye tiş ti ri ci li ği ve çev re sağ lı ğı alan ların da açı lan kurs lar da ba şa rı lı olan hü küm lü ve tu tuk lu la ra ser ti fi ka la rı Ay rı ca, ce za evin de ah şap eli şi atölye si açıl mış tır. Düz ce Düz ce n de, Halk Eği tim Mü dür lü ğü iş bir li ği ile açı lan sı ğır cı lık kur sun da ba şa rı lı olan hü küm lü ve tu tuk lu la ra bel ge le ri tö ren le Ay rı ca Düz ce n de Ata türk İl ke ve İn kı lâp la rı ko nu lu kon fe rans dü zen len miş tir. Kon fe ran sa ko nuş ma cı ola rak A.İ.B.Ü. Or man Fa kül te si Öğ re tim Üye si Ay şe İç ke ka tıl mış tır. Or du Ka pa lı ve Açık Ce za evi Or du Ka pa lı ve Açık Ce za evin de, eği tim prog ra mı çer çe ve sin de dip lo ma alan ve mes lek edin dir me kurs la rı na ka tı lan hü küm lü ve tu tuk lu la ra bel ge da ğı tım tö re ni dü zen len miş tir. Tö ren de Or du Be le di ye Kon ser vatu arı Otan tik Halk Mü zi ği sa nat çı la rı ta ra fın dan hü küm lü ve tu tuk lu la ra kon ser Os ma ni ye Os ma ni ye n de, 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra mı kut la ma et kin lik le rin de ve ce za evin de ger çek leş ti ri len eği tim fa ali yet le ri ile iş ve mes lek edin dir me kurs la rın da ba şa rı lı olan hü küm lü ve tu tuk lu la ra bel ge ve ril me si ne de niy le mü zik eğ len ce prog ra mı ve dip lo ma bel ge tö re ni dü zen len miş tir. Amas ya Özel Tip Amas ya Özel Tip Ka pa lı Ce zaevin de, 18 Mart Ça nak ka le Za fe ri nin 88. yıl dö nü mü ne de niy le bir an ma tö re ni ya pıl mış tır. Hü küm lü ve tu tuklu lar ta ra fın dan oku nan şi ir ler ve ce zaevi öğ ret me ni nin ko nuş ma sı ile tö ren so na er miş tir. Hı nıs Hı nıs n de, hü küm lü ve tu tuk lu la rın eği tim ve öğ re tim ça lış ma la rı çer çe ve sin de dü zen le nen ye tiş kin ler için 1 in ci ka de me oku mayaz ma kur su na ka tı lan hü küm lü ve tu tuk lu la ra, ser ti fi ka da ğı tım tö re ni dü zen len miş tir. Ba kır köy Ka dın ve Ço cuk Ce za evi Ba kır köy Ka dın ve Ço cuk Ce zaevin de, Türk Halk Mü zi ği sa nat çı sı Mah mut Tun cer ta ra fın dan bir kon ser Kon ser bü yük il gi gör müş ve bu tür et kin lik le rin her za man ya pıl ma sı is ten miş tir. Bin göl Özel Tip Bin göl Özel Tip nde, İl Mil li eği tim Mü dür lü ğü ile ya pılan iş bir li ği so nu cun da 10 adet bil gi sayar te min edil miş, hü küm lü ve tu tuklu la ra bil gi sa yar eği ti mi kur su ve rilmiş ve ba şa rı lı olan la ra ser ti fi ka la rı tö ren le dağıtılmıştır. Hâ len 2 nci dö nem bil gi sa yar kursu, İn gi liz ce ve 2 nci ka de me oku ma, yaz ma kur su de vam et mek te dir. Ay dın E Ti pi Ay dın E Ti pi n de bu lu nan hü küm lü ve tu tuk lu lar Baş bakan lık İn san Hak la rı 10 un cu Yı lı Ko mi te si ta ra fın dan dü zen le nen Barış ko nu lu re sim ya rış ma sın da, üçüncü lük ödü lü ve man si yon ka zan mış tır. Ödül ka za nan hü küm lü le re plâ ket ve pa ra ödül le ri ni Ada let Ba kan lı ğı Başmü fet ti şi ve İn san Hak la rı 10 un cu Yıl Ko mi te si Sek re te ri ta ra fın dan dü zenle nen tö ren le dağıtılmıştır. Ce za evin de açı lan 1 in ci ve 2 n ci ka de me oku ma-yaz ma kur su, cilt ci lik kur su ve bağ la ma kur su na ka tı la rak ba şı rı lı olan hü küm lü ve tu tuk lu la ra bel ge le ri dağıtılmıştır. Ha len 1 in ci ka de me oku ma-yazma, bağ la ma ve ba yan hü küm lü ve tu tuk lu la ra yö ne lik ola rak açı lan makro me, do ku ma cı lık ve örü cü lük kursla rı de vam et mek te dir. Oltu Kapalı Cezaevinde düzenlenen kurslarda hak sahiplerine belgeleri törenle verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı cezaevlerinde törenlerle kutlandı. Tö ren de gü nün önem ve an la mı nı be lir ten ko nuş ma lardan son ra ço cuk hü küm lü ve tu tuk lu lar şi ir oku muş lardır. Ulu sal Ege men lik le il gi li dü zen lenen şi ir ya rış ma sın da de re ce ye gi ren şi ir ler, tö ren es na sın da oku tul muş tur. El ma dağ Ço cuk Tu tu ke vin de 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra mı tö re ni ya pıl mış tır. Tö ren tu tuk lu bir ço cuk ta ra fın dan gü nün an lam ve öne mi ni be lir ten bir ko nuşma ile baş la mış tır. Yi ne ço cuk la rın sun du ğu Ata türk Ora tor ya sı, 23 Ni san şi ir le ri ve Ata türk ten öz de yiş ler, mi zah ve skeç ler le de vam eden kut lama prog ra mı, bağ la ma kur su na de vam eden öğ ren ci ço cuk lar dan olu şan bağla ma eki bi ta ra fın dan ses len di ri len Midyat Özel Tip Cezaevinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği ve el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü. Mid yat Özel Tip Ce za evin de, 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra mı Şen lik le ri kap sa mın da hü küm lü ve tu tuk lu la rın yap tık la rı el sa nat la rı ürün le ri ser gi si 22 Ni san 2003 ta ri hin de hal kın yo ğun il gi siy le açıl mış tır. 6 gün açık ka lan ser gi ye bü rok rat, or du men su bu, em ni yet ve ça lı şan di ğer per so nel ile halk bü yük il gi göster miş tir. Kon ya E Ti pi n de 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra mı ne de niy le hü küm lü ve tu tuklu ço cuk lar la di ğer hü küm lü ve tu tuklu la rın ka tıl dı ğı bir tö ren ya pıl mış tır. Elmadağ Çocuk Tutukevinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında müzik etkinlikleri.

8 Sayfa 8 15 Mayıs 2003 Cezaevlerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Sosyal Etkinlikler Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevinde, koğuşlararası halı saha müsabakası. Kar tal Özel Tip Kar tal Özel Tip Ce za evin de, in şa edi len çok amaç lı spor sa lo nu ve ha lı sa ha nın hiz me te gir me siy le kül tü rel ve spor tif fa ali yet ler yo ğun luk ka zan mıştır. Hâ len halk oyun la rı kur su, be den eği ti mi (vo ley bol, fut bol, bas ket bol) kur su ve 1 in ci ka de me oku ma, yaz ma kur su de vam et mek te dir. Ay rı ca muhte lif ko ğuş lar da re sim ça lış ma la rı yaptı rıl mak ta ve be lir li ara lık lar la ce zaevin de ser gi len mek te dir. Bol va din Ka pa lı ve Açık Ce za evi Bol va din Ka pa lı ve Açık Ce zaevin de, gö rev li per so nel ile hü küm lü ve tu tuk lu la rın He pa tit B ta ra ma la rı ya pıl mış tır. Aşı la rı pe ri yo dik dö nemler hâ lin de ya pıl mak ta dır. Ka pa lı ce zaevin de açı lan dak ti log raf kur su nu bi tiren hü küm lü ve tu tuk lu la ra ser ti fi ka ları 1 in ci ka de me oku mayaz ma ve saz kur su ise de vam et mekte dir. Kon ya E Ti pi Kon ya E Ti pi n de, açı lan renk li re sim kur su na ka tı lan hü küm lü ve tu tuk lu ço cuk la rın kurs sonunda cezaevi dershanesinde düzenle dik le ri re sim ser gisi ne çok sa yı da da vet li ka tıl mış ve yo ğun il gi gös termiş ler dir. Ay rı ca tu rizm, ma ki ne na kış, İn giliz ce, bağ la ma, mo dern hay van cı lık, arı cı lık ve renk li re sim kurs la rı na ka tıla rak ba şa rı lı olan hü küm lü ve tu tuklu la ra bel ge le ri dü zen le nen tö ren le Uşak E Ti pi Uşak E Ti pi n de, dip lo ma tö re ni ve eğ len ce ge ce si dü zen len miş tir. Tö re ne ilin Mül kî Ami ri, Gar ni zon Ko mu ta nı, Ko ca te pe Üni ver si te si Rek tör Yar dım cı sı, Yar gı Men sup la rı, Da ire Amir le ri, ya zı lı ve gör sel ba sın men sup la rı ile hü küm lü ve tu tuk lu lar ka tıl mış tır. Tö ren de 1 in ci ka de me oku mayaz ma bel ge si, 2 nci ka de me ye tiş kinler eği tim ba şa rı bel ge si, açık il köğ retim oku lu ve açı köğ re tim li se si dip loma sı, aş çı lık, arı cı lık, ilk yar dım ve sağ lık kur su, cilt çi lik ve bü yük baş hay van ye tiş ti ri ci li ği kurs bel ge le ri tö re ne ka tı lan da vet li ler ce hü küm lü ve tu tuk lu la ra da ğı tıl mış tır. Biç ki-di kiş, aş çı lık ve ka lo ri fer ateş çi li ği kurs la rı ise de vam et mek tedir. Ce za evi nin 30 hek tar lık bö lü mü ne, adedi Or han Er doğ muş isim li ha yır se ver bir va tan daş tarafından, adedi de Uşak Va li li ği tarafından karşılanan adet çam fi da nı di kil miş tir. Bi le cik Özel Tip Bi le cik Özel Tip nde bu lu nan ya ban cı uy ruk lu hü küm lüle re İl Sağ lık Mü dür lü ğün ce ilk yardım ko nu sun da kon fe rans Hü küm lü le re mo ral ver mek amacıy la Bi le cik İda rî Bi lim ler Fa kül tesin de ki 4 ki şi lik öğ ren ci gru bu ta ra fından kon ser ve ril miş ve hü küm lü ler ta ra fın dan bü yük bir be ğe ni ile iz lenmiş ve bu tür fa ali yet le rin tek rar lanma sı is ten miş tir. İne bo lu Özel Tip İne bo lu Özel Tip nde, hü küm lü ve tu tuk lu lar ile per so nele He pa tit B aşı ta ra ma sı ya pıl mış tır. Ta ra ma da kul la nı lan He pa tit B aşı doz la rı Sağ lık Mü dür lü ğü ta ra fın dan kar şı lan mış tır. Ha tay E Ti pi Ha tay E Ti pi n de, Mus ta fa Ke mal Üni ver si te si öğ ren cile ri ta ra fın dan sah ne le nen Ka dınlık Biz de Kal sın ad lı ti yat ro gös te ri si hü küm lü ve tu tuk lu lar ta ra fın dan il giy le iz len miş tir. Hatay E Tipi Kapalı Cezaevi nde Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin sunduğu Kadınlık Bizde Kalsın adlı tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. İz mir 1 No lu F Ti pi İz mir 1 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de baş la tı lan ki tap ba ğış kam panya sı de vam et mek te dir. Ce za evi ve Bu ca Halk Eği tim Merke zi Mü dür lü ğü iş bir li ği ile açı lan de ko ra tif eş ya-çan ta ya pı mı kur sun da ba şa rı lı olan hü küm lü ve tu tuk lu lar ile 1 in ci ve 2 nci ka de me oku ma yaz ma kur sun da ba şa rı lı olan hü küm lü ve tu tuk lu la ra bel ge le ri Baf ra Baf ra n de bu lu nan hü küm lü ve tu tuk lu lar, ken di is tek le ri ile kan ba ğı şı kam pan ya sı yap mış lardır. Baf ra Dev let Has ta ne si Baş he ki mi Dr. Ce lal At ma ca Ce za evin deki kampan ya yı iz le dik le ri ni ve bu du rum dan mem nun ol duk la rı nı bil di re rek, kampan ya ya ka tı lan hü küm lü ve tu tuk lu lara te şek kür et miş tir. Er zin can Ka pa lı ve Açık Ce za evi Er zin can Ka pa lı ve Açık Ce za evinde dü zen le nen eği tim ve öğ re tim fa aliyet le ri ne ka tı la rak, ser ti fi ka al ma ya hak ka za nan hü küm lü ve tu tuk lu la ra bel ge le ri tö ren le verilmiştir. Ka pa lı ve Açık Ce za evin de arı cı lık, kül tür manta rı ye tiş ti ri ci li ği, bağ cı lık, ta vuk çuluk, güb re le me tek ni ği, bağ la ma ve oku ma-yaz ma kurs la rın da ba şa rı lı olan hü küm lü ve tu tuk lu la ra ser ti fi kala rı tö re ne ka tı lan da vet li ler ta ra fın dan Ban dır ma Özel Ti pi Ban dır ma Özel Tip Ka pa lı Ce zaevin de 18 Mart Ça nak ka le Za fe ri hakkın da çe şit li et kin lik ler ya pıl mış ve bel ge sel gös te rim su nul muş tur. Gü nün an lam ve öne mi ni be lir ten ge nel bir an la tım dan son ra skeç ve şi irler le et kin lik ta mam lan mış tır. Ayaş Açık Ce za evin de Ayaş Açık Ce za evin de bu lu nan hü küm lü ler ta ra fın dan, ce za evi kon ferans sa lo nun da Za ma nı Ve rim li Olarak Kul lan ma nın Yol la rı ko nu lu se mi ner dü zen len miş tir. Kütüphane Haftasından Notlar Konya E Tipi Kapalı Cezaevi nde resim sergisini davetliler gezerken. Kı sa Kı sa Adı ya man Açık Ce za evin de bu lunan hü küm lü ler, Adı ya man İl Halk Kü tüp ha ne sin de dü zen le nen 39 un cu Kü tüp ha ne ler Haf ta sı kut la ma la rı na ka tıl dı lar. Açık Ce za evin de en çok ki tap oku yan 3 hü küm lü ye ödül ola rak ki tap Ay rı ca ce za evi kü tüp ha ne si nin zengin leş ti ril me si ama cıy la Ki tap Ba ğış Kam pan ya sı baş la tıl mış tır. Kı sa Kı sa Ban dır ma Özel Tip Ka pa lı Ce zaevin de gö rev li Ce za evi Öğ ret men le ri Fa ik Ül ker ve Ay şe Öz gen ile Sos yal Ça lış ma Uz ma nı Ha kan Bö rü ta ra fından Kü tüp ha ne Haf ta sı kap sa mın da hü küm lü ve tu tuk lu la ra bil gi ve ril miş ve ko ğuş la ra Kü tüp ha ne Haf ta sıy la il gi li bil gi len di ri ci me tin ler da ğı tıl mıştır. Kom po zis yon, şi ir ve re sim ya rışma sı için hü küm lü ve tu tuk lu lar mo tive edi le rek kü tüp ha ne haf ta sı nın et kin bir şe kil de kut lan ma sı sağ lan mış tır. Şi ir da lın da de re ce ye gi ren hü küm lü ve tu tuk lu lar bi rer he di ye ile ödül len di rilmiş tir. Kı sa Kı sa San dık lı n de Kü tüpha ne ler Haf ta sı ne de niy le şi ir, kom pozis yon ve re sim ya rış ma sı dü zen lenmiş tir. Şi ir da lın da hü küm lü Ham di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 975-6324 -06-6 Kitabın Adı Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi Yazarı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Köylü

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) 20-21 Ara lık 2003 An ka ra Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ya yın la rı /630 İl mi Eser ler / 19 Redaksiyon Doç. Dr. İs ma

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı