Merhaba Genç Yoldaþlar;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba Genç Yoldaþlar;"

Transkript

1

2

3 Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri saldýrý ile devrimleri önlemeye ve çöken gericiliði ayakta tutmak için bir karþý-devrim üssü yaratmak isterken, dünya halklarý devrimci pratikten öðrenerek yoluna devam ediyor. Türkiye ve K. Kürdistan birleþik devrimi ise Kürt halkýnýn, sivil itaatsizlik eylemleri ile yeni bir boyut kanýyor. Kürt halký yaný baþýndaki devrimlerden öðrendiðini gösteriyor. Birçok yerde yaþanan çatýþma, Kürt halkýna boyun eðdirilemeyeceðini gösteriyor. Kürt halký ancak birleþik devrimimizin zaferi ile özgür olabilecektir. 1 Milyon hedef! Bugüne kadar ki en kitlesel 1 Mayýsý örgütlemek için devrimin toplumsal güçleri harekete geçmiþ durumda. Çok önceden baþlayan çalýþmalar, 1 milyon iþçi ve emekçiyi, uluslar arasý proletaryanýn burjuvaziye karþý kavga gününde Kýzýl meydan Taksim de yan yana getirmek için. Taksim in yolunu açan Leninistler, dünya halklarýnýn devrime yürüdü bir dönemde Taksim e a- kan kitlelere iktidar için mücadeleyi gösteriyor. Gençler; Mayýs ýnda Taksim in yolunu açanlarla, devrimin bayraðýný her daim taþýyanlarla Kýzýl meydana milyonlar olarak akalým 6 Mayýs 1972 Kim bu tarihi bilmez ki Devrimimin üç önderi, yoldaþlarýmýz Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan idam edildiler. Bu yýlda yoldaþlarý, iþçiler, gençler, liseliler devrimimizin üç önderini 6 Mayýs günü sokaklarda anacak. Deniz, Yusuf Ýnan Savaþa Devam sloganlarý haykýrýlacak. Ve cellatlar bu coþkunca akan seli gördükçe, Deniz lere akan gözyaþýný, öfke dolu haykýrýlan sloganlarý duydukça, ellerde dalgalanan Deniz bayraklarýný gördükçe bir kez daha yenildiðini anlayacak ve kahrolacak! Bu yýl yoldaþlarý Deniz leri iki ayrý yerde anýyor. 6 Mayýs günü Ankara Karþýyaka Mezarlýðý ve Ýstanbul Kadýköy meydanýnda yapýlacak anmaya tüm iþçi, emekçi ve öðrenci gençliði çaðýrýyoruz. Bu devrimci gençlik için bir görevdir. Þimdi Deniz olunmalý. Yeni bir sayýmýzda sizlerle yeniden görüþmek dileði ile

4 DENÝZLERÝN YOLUNDAN Umut Güneş Her insan çevresinin ürünüdür. Yaþadýðý koþullardan ayrý düþünülemez. A- ma insanlar çevrelerine karþý pasif deðildir. Aktiftir. Ýnsan insanlýða ilk adýmýný doðaya karþý verdiði savaþýmla a- tar. Bu da onun pasif deðil, aktif olduðunu ve insanýn kendisini deðiþtirmek için de çevresini deðiþtirmek zorunda olduðunu gösterir. Diyalektik geliþime de uyan budur. Tarih boyunca süren (ilkel komünal tolum dýþýnda) sýnýflar savaþýmý, birçok halk önderini çýkardý sahneye. Ve her devrimci önder ya da önderler, yaþadýklarý dönemin izlerini üzerlerinde taþýyarak tarihte ki rollerini oynadý. Bireyin tarihte ki yeri bellidir. Nazým ýn þiirinde dediði gibi Heraklit, Heraklit kabil mi akan suya vurmak kilit Yani birey tarihte ya akan su yönünde hareket ederek tarihi süreci hýzlandýrýr, ya da akan suya karþý durarak tarihi yavaþlatmaya çalýþýr. Akan suya karþý durmak her zaman yenilgi ile sonuçlanýr. Çünkü tarihin iþleyiþ yasalarýný tersine çevirmek mümkün deðildir. Türkiye ve K. Kürdistan devriminin önderi olan Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan ve Sinanlarý da böyle deðerlendirmek gerekir. Denizleri yaþadýðý koþullarla, içinde bulunduklarý dönemle ve uluslar arasý mücadelenin dünya üzerindeki yansýmalarýyla bir a- rada ele almak gerekir. Aksi taktirde Denizler ve devrimci çýkýþlarý anlaþýlamaz. Türkiye ve Kürdistan devrimine olan etkisi de anlaþýlamaz. Devrimin Genç Önderi Neydi Denizleri ortaya çýkartan koþullar? 1960 lý yýllar Türkiye de mücadelenin yükseliþe geçtiði dönemdir. Ýþçiler Türkiye tekelci kapitalizminin artan sömürüsüne karþý, grevler, iþgaller ve kitlesel eylemlerle mücadelelerini yükseltiyordu. Sadece iþçi ve emekçiler deðil, köylüler, öðrenciler de eylemlere kalkýþýyor, yaygýnlaþan eylemler tekelci burjuva sýnýfýn yüreðine korku düþürüyordu. Tekelcilik her anlamda gericilik demektir. Emekçilerin azgýn sömürüsü ve yükselen tepkilere alabildiðine tahammülsüzlük demektir. Bunun anlamý ise sýnýflar arasý çeliþkilerin keskinleþmesi ve çatýþmalarýn artmasý demektir. Böylece mücadele daha da sertleþerek sürer. Burada mücadeleyi ileriye taþýmak için nesnel koþularýn emrettiði sertlikte mücadeleyi sürdürmek esastýr. Her devrim mücadelesi sadece kendi koþullarýna baðlý deðildir, genel olarak dünyada süren mücadele de bunda etkilidir ve birbirlerinden baðýmsýz ele alýnamazlar. Sonuçta sadece bu topraklarda deðil, dünyanýn geri kalanýnda da yoðunlaþan devrim mücadelesi, çok geniþ kitleleri hýzla mücadeleye çekiyor. Sovyetler Birliðinin varlýðý sosyalizmin gençlik ve iþçi sýnýfý üzerindeki etkisini artýrýyor. Bununla beraber 1959 da gerçekleþen Küba devrimi dünya gençliði üzerinde büyük etkiye sahip oldu. Sonrasýnda baþlayan ya da devam eden devrim mücadelelerinde Küba nýn ve devrimci önderlerinin etkisini görmek mümkün. Özellikle devrimci komutan ve önder Ernesto Che Guevara gençliðin ve devrimci kitlelerin gözünde devrimin simgesi haline gelmiþtir. Yine 60 lý yýllarýn sonlarýna doðru Vietnam halkýnýn ABD emperyalizmine karþý 2

5 verdiði mücadele zafer kazanmýþ ve özgürlük mücadelesi sürdüren halklara ilham kaynaðý olmuþtur. Dünya genel olarak devrimci yükseliþ sürecini yaþamaktadýr. Daha çok Avrupa da yayýlan 68 Gençlik hareketi ise, bir baþka boyutuyla mücadeleyi büyütmüþtür. Ýþte Denizleri bu tarihi süreç içersinde kavramak gerek. Yukarýda çok kýsa olarak bahsedilen dönem, Türkiye ve Kürdistan devriminde dönüm noktasý o- lacak etkilerde bulunmuþtur. Denizleri 68 li yýllardan 71 devrimci kopuþuna kadar geçen sürede etkileyen faktörler, dünyada yükselen devrim mücadelesi ve bu topraklarda emekçilerin giderek artan uyanýþýdýr. Denizler ilk olarak öðrenci eylemlerinde yer alýrlar. Deniz bu eylemlerde ya en öndedir, ya da örgütleyenidir. Okul sýnýrlarýna hapsolmayan bir mücadele a- dým adým büyümektedir. Deniz ayný zamanda iþçilerin eylemlerinde bulunmakta, onlarla beraber mücadeleyi sürdürmektedir. Deniz toprak iþgallerinde bulunan köylülerle birliktedir. Yeri iþçilerin, yoksul köylülerin yanýdýr çünkü. Deniz ABD nin 6. filosuna karþý yapýlan eylemde de eyleme önderlik etmektedir. Gençliðin öncüsü, giderek devrimin öncüsü haline gelmekte, e- mekçilerin gönlünde yer almaktadýr. Genel olarak dünyada yükselen devrim mücadelesi, devrimin önderlerini de ayný þekillerde þekillendirmekte tüm geri olan yanlarýndan arýndýrmaktadýr. Denizlerin günümüz gençliðine býraktýklarý deðerler, Leninist Parti tarafýndan korunup, güçlendirilerek bugüne geldi. Ve bugün leninist gençlik, bu deðerleri daha da ileriye taþýmalýdýr. Denizlerin devrimci kiþiliði ve devrimci mücadelesi karartýlamaz. Denizlerin geleceðe býraktý ve bizler tarafýndan sahiplenilen deðerler özetle þöyledir: Ýllegalitenin temel alýnmasý, devrimci zora dayalý mücadele ve uzlaþmaz mücadeledir. Bu deðerlere sahip çýkmayan Denizleri sahiplendiðini söyleyemez Denizler ve 71 Devrimci Kopuþu Tarihte hiç kimse iþe kendi malzemesiyle koyulmaz. Kendi malzemesiyle iþe baþlamadan önce, tarihin sunduðu malzemeyle iþe baþlamak zorundadýr. Denizler, Sinanlar devrimci mücadeleye giriþtiklerinde ilk önce var olan sosyalist hareketin düþüncelerine baðlanmak durumunda kaldýlar. Kendi görüþleri ancak zamanla þekillendi. Denizlerin ilk dönemler görüþlerinin baðlandýðý sosyalist hareketin uzun bir geçmiþi bulunmakla beraber ne o dönem geliþen sýnýf mücadelesine ayak uydurabilmiþti, ne de burjuvaziden ideolojik olarak tamamen kopuþu gerçekleþtirebilmiþti. Burjuvaziden ayrý hareket etmesine ve burjuvaziden baðýmsýz örgütlenmesine karþýn, kendi içinde burjuvazinin ideolojik görüþlerini sürdürüyordu. Dönemin sosyalist hareketi, genel olarak sosyalizm düþüncesini benimsemesine karþýn burjuvazinin ideolojisi olan Kemalizmle baðlarýný koparamamýþtý. Burjuvaziye karþý burjuva ideolojisiyle, burjuva görüþleriyle savaþýlamaz. Burjuvaziden her alanda tam kopamayan, oportünist, parlamenterist, ý- lýmlý bir çizgi izleyen geleneksel sosyalist hareket, Denizler tarafýndan pratikte, eylemle, devrimci savaþla aþýldý. ( Devrimin Önsözü Deniz Gezmiþ, sf. 19, Yeni Dönem Yayýncýlýk) Yukarýda yapýlan kýsa alýntýda anlatýldýðý üzere Denizleri emekçilerin öncüsü, gençliðin ve en nihayetinde devrimin öncüsü haline getiren þey onlarýn Devrimci pratikleridir. Marks devrimci savaþ dönemleri için devrimci pratiðin bir düzine programdan daha deðerli olduðunu söylüyor. Denizler 71 devrimci kopuþuyla silahlý mücadelenin öncüsü oldular. Her türlü burjuva ideolojisinden kopuþu saðladýlar. Bu reformist mücadelenin reddi, devrimci mücadelenin kabulüdür. Devrimin ancak zora dayalý gerçekleþebileceðinin göstergesidir. Bugün Denizlerin adýný aðzýna almaya çalýþan reformistler, onun mücadelesini karalamaktan ve bu þekilde burjuvaziyle kol kola yürümekten baþka bir þey yapmýyor. Onlar 71 devrimci kopuþunun temelinde keskinleþen sýnýflar arasý çeliþkilerin var olduðu ve bununda pratik, teorik mücadeleye olan yansýmalarýný hiç bir zaman anlayamazlar. Çünkü Denizler Filistin de Feda birliklerinde yer alýrken, reformistparlamenteristler çok laf ediyorlardý. Denizler THKO ile devrimci savaþý baþlattýklarýnda onlar fazlasýyla laf ediyorlardý. Ve bugün reformistler yine fazlasýyla laf, daha az mücadele prensibini uygulamaya devam ediyor. Denizlerin günümüz gençliðine býraktýklarý deðerler, Leninist Parti tarafýndan korunup, güçlendirilerek bugüne geldi. Ve bugün leninist gençlik, bu deðerleri daha da ileriye taþýmalýdýr. Denizlerin devrimci kiþiliði ve devrimci mücadelesi karartýlamaz. Denizlerin geleceðe býraktý ve bizler tarafýndan sahiplenilen deðerler özetle þöyledir: Ýllegalitenin temel alýnmasý, devrimci zora dayalý mücadele ve uzlaþmaz mücadeledir. Bu deðerlere sahip çýkmayan Denizleri sahiplendiðini söyleyemez. 6 Mayýs Þafaðý 6 Mayýs 1972 Devrimimizin üç önderi faþizmin cellatlarýnca idam ediliyor. 6 Mayýs 1972 þafak vakti doðan birçok çocuða Deniz adýný veriyor analar. Sadece bu bile Denizlerin emekçilerin gönlünde nasýl da yer ettiðini gösteriyor. Þimdi Deniz olunmalý! Deniz olup nehirler gibi akmalý. 6 Mayýs günü yoldaþlarý önderlerinin mezarlarý baþýnda bayraklarýný dalgalandýrýyor. Gözü yaþlý analar, Denizler için aðlýyor. Liseliler geleceðe Denizlerin gözlerinden bakýyor. Genç yoldaþlar, dün Denizleri var eden koþullar bugün fazlasýyla var. Denizleri devrimin öncüsü yapan pratikleri, bugün gençliðin ö- nündeki en önemli görevdir. Bugün devrimi ileriye taþýmak demek Deniz olmak demektir. Deniz olmak demek, 6 Mayýs þafaðý daraðacýna dimdik giden devrimimizin üç önderinin davalarýný zaferle sonuçlandýrmak, Denizlerin yolundan yürümek demektir. Þimdi Deniz olunmalý! 3

6 OR TA DO ÐU Ü ZE RÝ NE 4 Hýz. Hýz de di ði miz þey bu ol sa ge rek. On yýl lar bo yu kol tuk la rý nýn es ki di ði ne bak ma yan ve kol tuk la rý ný bý rak ma ya ni - yet li ol ma yan in san la rýn, on gün le ri bi le bul ma yan bir za man di li mi i çe ri sin de kol tuk la rýn dan a la þa ðý e dil me si... Ta bii o es ki miþ kol tuk lar ko lay ko lay bý ra kýl - ma dý hiç bir za man ve bun dan son ra da bý ra kýl ma ya cak. An cak bu yo la çý kan lar çok i yi bi li yor ki DEV RÝM kan la ya - zý la cak. Ya zý mýz, gi riþ bö lü mün den de an la - þýl dý ðý ü ze re Or ta do ðu ü ze ri ne o la cak. Gi riþ te de bah set ti ði miz gi bi ya þa nan o - lay lar o ka dar hýz lý ge li þi yor ve ya yý lý - yor ki, ya þa nan la rý de ðer len dir mek i çin or ta lý ðýn du rul ma sý ný bek le ye me yiz. Ge - liþ me ler göz le ri mi zin ö nün de ce re yan e - der ken de ðer len di ril me li, so nuç lar ve ders ler çý ka rýl ma lý dýr. Þim di lik ra hat lýk - la söy le ye bi li riz ki, ya þa nan hýz lý ge liþ - me ler biz le ni nist ler a çý sýn dan o lum lu ge liþ me ler söy le dik le ri mi zi doð ru lu yor. O lay la rýn hýz lý ge li þi mi bu gün söy le dik - le ri mi zin ya rýn dün ya halk la rý ta ra fýn dan doð ru lan dý ðý ný bi ze gös te ri yor. OR TA DO ÐU DA NE O LU YOR? Son gün le rin gün dem tar týþ ma la rý - nýn ba þýn da bu so ru ge li yor, Or ta do - ðu da ne o lu yor? Bi zim bur ju va med ya mýz da ve sol çev re miz de bu ya - þa nan lar sýk ça tar tý þý lý yor. Or ta do ðu da ya þa nan lar dev rim mi, de ðil mi? Ba sit bir re form ha re ke ti mi yok sa A me ri - ka nýn ve em per ya list dev let le rin mü - kem mel plan la rý nýn iþ le me si mi? E zi len halk kit le le ri, da ha ilk an dan i ti ba ren Tu nus ve Mý sýr da o lan la rýn ne Þim di den söy le mek ge re kir se, Or ta do ðu da ya þa nan o lay lar, dev rim mi de ðil mi tar týþ ma la rý nýn a þýl mýþ ol du ðu nu gös te ri yor. Bu tar týþ ma lar en ge niþ kit le le rin dev rim ci a yak lan ma la rý i le biz zat a þýl mýþ týr. An cak sü reç i ler le dik çe en baþ ta te kel ci fa þist med ya, tüm bur ju va çev re ler, o lay la rýn ger çek ka rak te ri ni giz le mek, boz mak, e ðip bük mek i çin el le rin den ne ge li yor sa ya pý yor lar. Bu nun i çin söy le me dik le ri ya lan yok. an la ma gel di ði ni an la dý, sez di, ders ler çý kar dý; dev rim mi de ðil mi di ye sor ma - dý ve ay ný yo lu iz le mek i çin so ka ða dö - kül dü. Bah reyn, Ye men ve di ðer ül ke ler de e zi len halk lar ve e mek çi ler bi - zim or ta la ma sol dan çok ön ce al dý der si - ni bu dev rim ler den. Ve an cak bir dev rim, ko ca coð raf ya da ki halk la rý böy - le si ne ce sa ret le so ka ða dö ke bi lir di. Þim di den söy le mek ge re kir se, Or - ta do ðu da ya þa nan o lay lar, dev rim mi de ðil mi tar týþ ma la rý nýn a þýl mýþ ol du ðu - nu gös te ri yor. Bu tar týþ ma lar en ge niþ kit le le rin dev rim ci a yak lan ma la rý i le biz zat a þýl mýþ týr. An cak sü reç i ler le dik - çe en baþ ta te kel ci fa þist med ya, tüm bur ju va çev re ler, o lay la rýn ger çek ka rak - te ri ni giz le mek, boz mak, e ðip bük mek i çin el le rin den ne ge li yor sa ya pý yor lar. Bu nun i çin söy le me dik le ri ya lan yok. Ha týr lar sa nýz, 1917 E kim Dev ri mi ön ce - si ve son ra sý Le nin hak kýn da Al man A - ja ný de di ko du su ya yýl mýþ tý. Þim di de, Mý sýr da ve Tu nus ta ya þa nan o lay la rýn A me ri ka ta ra fýn dan e ði ti len ler ce ör güt - len di ði de di ko du su ya yý lý yor. Bu ve bu - na ben zer bin ler ce ya lan or ta lý ða ya yý lý yor ki, halk la rýn ve e mek çi le rin ka - fa la rý ka rýþ sýn. Sað ol sun ki mi sol çev re - ler de bur ju va zi nin bu ça ba sý na e pey ce des tek o lu yor lar. A ma sor mak ge re kir, halk la rýn a yak lan ma sý i çin nes nel ko þul - lar uy gun de ðil se han gi güç bu ka dar ka - rar lý ve fe da ru huy la kit le le ri so ka ða dö ke bi lir. Kit le ler ey lem le riy le dev rim - le ri bü yü tür ken, Tu nus ve Mý sýr da dev - rim ler ya þa ný yor ken bi zim or ta la ma sol ya þa nan la rýn dev rim ol ma dý ðý ko nu sun - da ýs rar e di yor. Fa ce bo ok tan dev rim mi ör güt le nir miþ? Mark siz mi Le ni niz mi dog ma tik kav ra mak de mek böy le bir þey. Bir dev ri min dev rim o la rak gös te - ri le bil me si i çin ge rek li o lan ne dir han gi kri ter le ri e sas al ca ðýz? Bir Dev rim i çin ik ti da rýn e zil me - si de ðil, bu ik ti da rýn sar sýl ma sý da ye ter - li dir. Le nin bu so nu cu týp ký 1848 ve 1905 dev rim le rin den son ra or ta ya koy - muþ tu. Tu nus ve Mý sýr öz ne li ni e le a la - lým. Bu ül ke ler de, çe þit li sý nýf ve kat man lar dan o lu þan dev rim ci halk kit - le le ri, Bin A li ve Mü ba rek re ji mi ni yýk - mak he de fi ni a çýk ça i lan et ti ler mi? Et ti ler. Bu he de fe ne ka dar u laþ týk la rý nýn

7 þim di lik bir ö ne mi yok. Ö nem li o lan dev rim ci halk kit le le ri nin dev rim ci ey - lem li lik le re, a yak lan ma la ra yö nel me si ve mev cut ik ti da rý cid di o la rak sars mýþ ol ma sý dýr. Em per ya liz min bu coð raf ya - da ki iþ bir lik çi-ge ri ci ik ti dar la rý yý ký lý yor ve da ðý lý yor. On yýl lar dýr sü ren bas ký ve sö mü rü ye ar týk ye ter di yen e mek çi ler, bir ký výl cým la tu tuþ tu lar ve o a teþ ha la sön dü rü le me di. Bu a yak lan ma lar dik ta - tör le ri kov du bur ju va zi nin dik ta tör lü ðü - nü sars tý, çat lat tý a ma he nüz yý ka ma dý ki þu an dev ri min ya þa mýþ ol du ðu sü reç te bu yön de. Le nin in de di ði gi bi, sars mýþ ol ma la rý da ye ter li. Kal dý ki Bin A li ve Mü ba rek, sar sýl ma nýn ö te sin de, yý ký lýp git ti ler. Ge ri de, kit le ha re ke ti nin ye ni dal ga la rý kar þý sýn da a yak ta kal mak ta zor la nan ik ti dar en kaz la rý kal dý. Ta bi i, bur ju va zi bu en kaz la rý güç len dir me ye ça lý þa cak týr, ça lý þý yor da. Yi ne de bu, bu ül ke ler de mil yon lar ca e mek çi nin, sý nýf o la rak, en a zýn dan sý ný fýn en ak tif ve ha - tý rý sa yý lýr bir bö lü mü nün, biz zat var o - lan ik ti da rý de vir mek ü ze re yo la çýk tý ðý, tüm ey lem le re bu he de fin dam ga sý ný vur du ðu ger çe ði ni de ðiþ tir mez. Bi zim or ta la ma sol, em per ya list-ka - pi ta list sis te min ya kýn za man da yý kýl ma - sý ve ya sar sýl ma sý fik ri ne o ka dar u zak tý ki sis te min böy le bir dar be yi ye ce ði ni hiç tah min et mi yor du. Çün kü on la ra gö - re em per ya list-ka pi ta list sis tem güç lü, dev rim i se u zun yýl lar son ra sý nýn bir u - mu duy du. Bu yüz den ol sa ge rek Or ta - do ðu da ya þa nan o lay la ra dev rim dý þýn da her þey de di ler. KOR KU KAMP DE ÐÝÞ TÝR DÝ Or ta do ðu da ya þa nan bu o lay la rýn en ö nem li et ki le rin den bi ri bel ki de bu. Kor ku kamp de ðiþ tir di. Halk lar hiç ol - ma dý ðý ka dar ken di gü cü ne gü ven me ye baþ la dý. Sýk sýk duy du ðu muz söz ler dir: Kos ko ca Dev let le ba þa çý ký lýr mý?, Ko - ca or du ve po lis gü cü ne kar þý bi zim ne gü cü müz var kar þý ko ya cak?. E vet bun - la rý çok sýk duy duk ve e li miz den gel di - ðin ce ce vap la ma ya ça lýþ týk. An cak biz ne ka dar ce vap la ma ya ça lýþ mýþ ol sak in - san la rýn ka fa sýn da el le tu tu lur bir þey gör me di ði i çin bir boþ luk ka la cak tý. An - cak Or ta do ðu da ya þa nan dev rim ler bu so ru la rý ce vap la mak ta ge cik me di. So ka - ðýn çý kan mil yon la ra kar þý tank ve top ça re siz di. Kat li am yap tý lar, in san la rýn ü - zer le ri ne a teþ aç tý lar an cak bun lar ser - ma ye nin ça re siz li ði nin do ruk nok ta sýy dý. Tüm dün ya halk la rý gör dü ki tank ve top mil yon la rýn gü cün den üs tün de ðil di. Biz ler boz ký rýn tu tuþ ma sý ný se - vinç ve öz lem le bek ler ken, ser ma ye nin bu bek le yi þi a la bil di ði ne te dir gin, kor ku do lu ve yýp ra tý cý o la cak. Bu tüm dün ya - da, em per ya list-ka pi ta list sis te min ol du - ðu her yer de his se di li yor. Do ðal o la rak bu nun bir a ya ðý da Tür ki ye ve K.Kür - dis tan dýr. Halk la rýn kor ku du var la rý ný yýk tý ðý böy le si bir dö nem de bur ju va zi sal dýr gan lý ðý ný art tý ra cak, nor mal ko þul - lar da sal dýr ma ya ca ðý ey lem lik le re da hi sal dý rý gi ri þi min de bu lu na cak týr. Bur ju - va zi i çin bu yap týk la rý nýn tek bir se be bi var o da kor ku Boz ký ra sýç ra ya cak bir ký výl cý mýn kor ku su. Biz Le ni nist le re böy le si bir sü reç te bü yük gö rev ler dü þü yor. Böy le dö nem - ler de in san la rýn göz le ri ve ku lak la rý bir çift söz de, ya pý la cak ey lem ler de o la cak - týr. Biz Le ni nist le rin bu sü reç te en bü - yük a van ta jý i se dev ri me ve ge liþ me le re da ir ka fa net li ði miz dir. Bu net li ði mi zi her ke se ve her ye re ta þý ma lý yýz. E ner ji - mi zin he men hep si ni da ha ge niþ kit le le - re u laþ mak i çin kul lan ma lý yýz. Biz ler ev de, o kul da, so kak ta, a lan da ký sa ca sý her yer de se si mi zi ta þý ya bil di ði miz her ye re ta þý ma lý yýz. Ta ri hin her ge çen gün bi zi doð ru la dý ðý, Dün ya dev rim le rin ya - þan dý ðý, halk la rýn mil yon lar o la rak so - kak la ra çýk tý ðý böy le si bir sü reç bi zim þi a rý mýz Ya Dev rim Ya Ö lüm dür. 5

8 Devrimin Şiarı: A JÝ TAS YON VE PRO PA GAN DA Beril Yıldız Mü ca de le her a lan da yo ðun - la þa rak sü rü yor ve her ge - çen gün dün ya da ye ni ge liþ me ler ya þa ný yor. Bir yan dan ka pi - ta list sis te min iþ le yiþ ya sa la rý so nu cu i - çin de bu lun du ðu e ko no mik bu na lým lar ve bu nun ü ze rin de ge li þen po li tik kriz - ler de rin le þi yor, di ðer yan dan gi de rek bü yü yen e mek çi yý ðýn la rýn, e zi len halk - la rýn ey lem li lik le ri ar tý yor. Tu nus ve Mý - sýr baþ ta ol mak ü ze re Or ta do ðu da zin cir le me o la rak ge li þen halk dev rim - le ri, u lus la ra ra sý ser ma ye güç le ri nin sal - dý rý la rý kar þý sýn da pat lak ve ren iþ çi sý ný fý nýn grev le ri, so kak la ra dö kü len genç li ðin a yak lan ma la ra va ran so kak ça týþ ma la rý, ký sa ca sý top lu mun fark lý ta - ba ka la rý na men sup kit le le rin a ya ða kal - ký þý, ka pi ta liz min çe liþ ki le ri nin ne ka dar de rin leþ ti ði nin gös ter ge si o lu yor. Böy le si ne hýz lý ge li þen dö nem ler de, Tür ki ye ve Kür dis tan da, tüm dün ya da dev rim ci mü ca de le yü rü ten ko mü nist le - re bü yük gö rev ler dü þü yor. Ö zel lik le, sis te min iþ çi ve e mek çi yý ðýn la ra da yat - tý ðý ve git tik çe da ha çe kil mez ha le ge len ya þam ko þul la rý, on la rý ka pi ta liz me kar - þý da ha öf ke li ha le ge ti ri yor. Yi ne bu, genç li ðin ö zel lik le dev rim ci genç li ðin so kak ey lem le riy le, ü ni ver si te ve se na to iþ gal le riy le ken di ni gös te ri yor. An cak kit le le rin bu öf ke si ni doð ru ye re ka na li - ze et mek, dev rim ve sos ya lizm he de fi - ne gö tür mek, ko mü nist le re ve biz Le ni nist genç li ðe dü þü yor. Bi zim i çin bu sü reç te bel ki de en ö ne çýk ma sý ge re ken ça lýþ ma; kit le ler i çe ri sin de da ha yo ðun a ji tas yon ve pro pa gan da ça lýþ ma la rý yap mak ve bu a lan da sa býr lý ve sis tem li ça lýþ ma lar ör güt le mek tir. Dün ya dev rim de ne yim le ri a ji tas yon ve pro pa gan da nýn ne ka dar ge rek li ol du ðu nu, hat ta vaz ge - çil mez bir ih ti yaç ol du ðu nu sa yý sýz ör - nek ler le biz le re sun du. Sta lin in de be lirt ti ði gi bi Sü rek li ve her yer de a ji tas yon, par ti nin e sas a - raç la rýn dan bi ri dir. Çün kü dev rim ci bir par ti yi ye nil mez ký lan, o nun hal kýn ge niþ kit le le riy le kur duk la rý bað lar dýr. Ve bu bað la rý kur mak ta a ji tas yon ve pro - pa gan da nýn mu az zam ö ne mi var dýr. A ji tas yon ve pro pa gan da nýn ö ne - min den bah set tik. Pe ki, yap ma mýz ge re - ken na sýl bir a ji tas yon ve pro pa gan da? Bir ça lýþ ma nýn et kin bir þe kil de yü - rü tül me si i çin te mel ko þul, Mark sizmle ni niz mi çok doð ru bir þe kil de kav ra mak ve bu nun gü cü nü ve bey ni ni ta þý yan par ti an la yý þý ný doð ru bir þe kil de ö züm se mek ge re ki yor. Le nin bu nun ö - ne miy le il gi li þu nu söy le miþ tir: A ji tas - yon da ki sað lam ba þa rý nýn gü ven ce si, doð ru bir te o rik þi ar dýr. E vet bu ça lýþ - ma nýn te mel il ke le rin den bi ri bu dur. Çün kü Mark sizm-le ni niz mi, bi lim sel sos ya liz mi doð ru an la ya maz sak, mi li tan Mark siz mi iþ çi sý ný fý na, e mek çi le re ve genç li ðe doð ru bir þe kil de ta ný ta maz, kit le le re kav ra ta ma yýz. Her pro pa gan da cý ve a ji ta tör di li ni doð ru bir þe kil de kul lan ma lý dýr. Bu i se, dev ri min di li ol ma lý dýr. Kar ma þýk cüm - le ler kur mak, söy le ye cek le ri ni do lan dý - ra rak söy le mek iþ çi ve e mek çi le re sa mi mi gel mez. O yüz den ko nu þur ken da i ma do ðal ol ma mýz ge re kir. Çün kü so yut söy lem ler hiç bir za man kit le ler ü - ze rin de bir et kin lik ya ra ta maz. On la rýn ken di ya þam sal so run la rýn dan yo la çý ka - rak, gün lük ya þam la rýn da kar þý laþ tý ðý prob lem ler den ör nek ler su na rak, ký sa ca - sý so mut ger çek lik ler le ve çö züm yol la - rýy la on la rýn ya ný na git me miz ge re kir. Þu nu ö zel lik le vur gu la mak ge re kir: ör güt len me fa a li ye ti yü rü ten biz Le ni - nist ler, hiç bir za man kar þý mýz da ki in sa - na öð ret men e da sýy la yak laþ ma ma lý yýz. Tam ter si ne bir dü þün ce a lýþ-ve ri þi or ta - mý ya rat mak, o in san la rý da tar týþ ma i çi - ne ka ta rak i ler let mek ge re kir. Ko nuþ ma yý, hi tap et me yi ba þa ra bil mek ö nem li dir, an cak kit le le re yö ne ti ci e da - sýy la yak laþ mak, sa de ce öð ret men lik ro - lü nü oy na ma ya kal kýþ mak i yi bir þey de ðil dir. Biz ler kit le ler den de bir þey ler a la bil me li ve o la bil di ðin ce iç ten dav ran - ma lý yýz. Çün kü bir ko mü nist as la ki bir - li bir in san de ðil dir. 6

9 Le ni nist genç lik o la rak biz ler ya þa mýn her a la nýn da mü ca de le yü rüt mek te yiz. Genç li ðin bu lun du ðu çev re ler de, li se ve ü ni ver si te ler de ki a ji tas yon ve pro pa gan da ça lýþ ma la rý nýn ya ný sý ra yok sul e mek çi semt le rin de de bu lun ma mýz ve ö zel lik le e - mek çi sý nýf la rýn en yok sul ke sim le ri a ra sýn da bu ça lýþ ma la rý da ha faz la yap mak du - ru mun da yýz. A ma cý mýz i se kit le ler i çe ri sin den ön cü ni te li ðe sa hip, ka fa sý a çýk ve ce sur in san la rý bu lup çý kar mak ve böy le in san la rý dev ri me ka zan dý ra bil mek tir. Bu i - se, on lar la ku ru lan i liþ ki le ri mi ze ve e me ðin ik ti da rý nýn on la ra na sýl bir ya þam ka zan - dý ra ca ðý ný kav ra ta rak o la cak týr. Le nin in bu nun la il gi li söz le ri ni ak tar mak uy gun o la cak týr: Genç li ðe gi din bey ler! Bu her þe yi kur ta ra cak o lan tek a raç týr. Tan rý aþ ký na, ak si hal de geç ka la cak sý nýz. Genç li ðe gi din. Der hal her yer de ve her kent te öð ren - ci ler den ve ö zel lik le iþ çi ler den o lu þan sa vaþ bir lik le ri ku run. Böy le si ne di na mik bir ör güt len me fa a li ye ti o lan a ji tas yon ve pro pa gan da ken - di öz gül ko þul la rý na gö re fark lý yön tem ler de ge rek tir mek te dir. Ör ne ðin ü ni ver si te genç li ði ne ya pý la cak a ji tas yon i le iþ çi sý ný fý na ya pý la cak a ji tas yon i çe ri ði i le de, bi - çi miy le de fark lý o la cak týr. Çün kü genç lik, bu lun du ðu ya þa mýn ken di ne öz gü bir - çok so ru nuy la kar þý la þý yor ve bu yüz den sis te min genç li ðe da yat tý ðý so run la rý i yi bil mek ve bu na uy gun a ji tas yon ve pro pa gan da ma ter yal le ri top la mak ge re ki yor. Bun dan yo la çý ka rak genç li ði dev rim ve sos ya lizm he de fi ne gö tür mek ge re kir. Böy le bir ça lýþ ma yap mak ge re ken yer de ve ge rek li za man da i ni si ya tif al ma sý - ný bi len Le ni nist ler ol ma mý zý ge rek ti rir. Ýþ le rin hýz lý bir þe kil de yü rü me si i çin pra tik dü þün me, hýz lý ve doð ru ka rar ve re bil me ye ti si ka zan mak çok ö nem li dir, bu ko nu - da dev rim ci genç lik na sýl da ha faz la ör güt le ne bi li riz ko nu sun da ka fa yor ma lý dýr. Ge niþ kit le le ri dev rim ci mü ca de le ye ka zan dýr mak, Le ni nist par ti an la yý þý ný ve ko mü nist bi lin ci müm kün ol du ðun ca ge niþ e mek çi yý ðýn la ra, iþ çi ve öð ren ci genç - li ðe ka zan dýr mak, dev rim ci genç li ðin da ha hýz lý ve ký sa za man da ken di si ni ge liþ tir - me ve i ler let me siy le müm kün dür. Yol al mak i çin ar týk yü rü mek de ðil, koþ mak zo run da yýz. YA ÞI YOR MU SU NUZ? Yü rü yo rum. Ha va ye ni ka ra rý yor. Ý çim de bir coþ ku. Hem de ko ca man, diz gin le ne mez. Ki, diz gin le ye me miþ, fa þizm bi - le. Ya þa mý a vuç la rým da tu tu yo rum san ki. San ki ka ran lý ðý ay - dýn lat mak i çin ya nan bir me þa le yim. Hay kýr mak is ti yo rum ev re ne: YA ÞI YO RU U U U UMM! El bet te Ne den bu coþ - ku? di yen le ri niz o la cak týr. Ya da bel ki ba zý la rý ný za Ya þý yo - rum de mek, ba sit gö rü ne cek tir. Ak lý ma ge len bir söz le ce vap ve ri yo rum ya þý yo rum un ba sit li ði ni sa vu nan la ra: Ya þa dým di ye bi li yor sa nýz ö lü me ha zýr sý nýz. Ben ya þý yo rum, öy le bir gün ya ni ö lüm gü nü ge lir se de di ye ce ðim: YA ÞA DIM! Ya þa dý ðý mý ne den böy le coþ kun ca i fa de et ti ði me ge le yim ar týk. Siz ler le a sýl pay laþ mak is te di ðim de bu za ten. Ya þý yo - rum, çün kü aç lýk tan, so ðuk tan, ön le ne bi lir has ta lýk tan ya da so kak or ta sýn da yal nýz lýk tan ö len hiç bir be be ðin ya þa ma su sa - mýþ be de nin de pa yým yok be nim. On lar i çin ü zül mek le ye tin - me dim çün kü. Ya þa yan be bek ler öl me sin di ye sa va þý yo rum; Ka pi ta lizm, da ha faz la öl dür me sin di ye. Ýþ ci na yet le ri yü zün den, kan e mi ci bur ju va zi nin kâr hýr - sý yü zün den, a na sýz ve/ ve ya ba ba sýz bü yü yen ço cuk la rýn ký - rýk ve bu ruk ha yal le rin de pa yým yok. Sa vaþ ta ö len in san la rýn ba kýþ la rýn da ki ö lü so ðuk lu ðu ve lav a le vi be nim yü züm den de ðil. Mi ni cik ço cuk la rýn Ab la bir pe çe te al sa na ya dö nüþ müþ ha yat la rýn da be nim pa yým yok. Ta ciz ler, te ca vüz ler ya þa mýþ, o nu ru ka dýn di ye ký rýl mak is ten miþ, sö mü rül müþ, yok sa yýl mýþ ka dýn la rýn, a na la rýn fer - ya dýn da pa yým yok. Ký sa ca sý, in san ca ol ma yan hiç bir þey de pa yým yok. Hep si ne kar þý sa va þý yo rum. Yal nýz ba þý ma mý yým? Ha - yýr, yol daþ la rým la bir lik te sa va þý yo rum. Ya ni sa va þý yo ruz. Ü - ret ti ði miz ne var sa a lan, bi zi ya þam dan ko van, da ha faz la kâr il ke siy le u yum suz laþ tý ðý mýz an da bi zi ya þam dan ko van, a na mý zý, ba ba mý zý, yav ru mu zu ça lýþ mak tan ya da aç lýk tan öl - dü ren bur ju va zi ye ve o nun sis te mi o lan ka pi ta liz me kar þý sa - va þý yo ruz. Ýþ te ben, bu yüz den ya þý yo rum. Ýn san lý ðý mý, in san ol du - ðu mu i lik le ri me ka dar his se di yo rum. Ya þa mý si ze an lat tým. Þim di de siz ken di ni ze ce vap ve - rin: YA ÞI YOR MU SU NUZ? Ve þim di de ya þa ma nýn a nah ta rý ný ve ri yo rum: KA PÝ TA LÝZM ÖL DÜ RÜR, KA PÝ TA LÝZ MÝ ÖL DÜ RÜN! An tep ten Bir DÖB lü 7

10 TEKS TİL İŞ Çİ Sİ KA DIN LAR Teks til iþ çi si ka dýn lar, mü ca de le ta - ri hi miz de çok ö nem li bir ye re sa hip tir. Bun lar dan en çok bi li ne ni 8 Mart Dün - ya E mek çi Kan dýn lar Gü nü nün ta rih çe - si dir. 8 Mart 1857 de ABD nin New York ken tin de 40 bin ka dýn do ku ma iþ - çi si gün de 16 sa at lik ça lýþ ma ya, dü þük üc re te ve kö tü ça lýþ ma þart la rý na kar þý gre ve git ti ler. Ýþ çi sý ný fý i çe ri sin de ka dýn iþ gü cü, te kel ler ta ra fýn dan u cuz iþ gü cü o la rak gö rül mek te dir. Ve böy le lik le iþ çi ka dýn, iþ çi sý ný fý nýn kur tu luþ mü ca de le si i çin de ken di ne öz gü ta lep ler le yer al mýþ - týr. Yi ne 8 Mart 1908 de iþ çi ler New York da Cot ton teks til fir ma sýn da ça lýþ - ma sa at le ri ni 8 sa a te in dir mek ve da ha i yi ça lýþ ma ko þul la rý na sa hip ol mak i çin gre ve çýk tý lar. An cak pat ron, iþ çi le rin dý - þa rý dan des tek gör me le ri ni en gel le mek ü ze re fab ri ka yý ki lit le miþ ve çý kan yan - gýn da iþ çi le rin dý þa rý çýk ma ma sý i çin, fab ri ka nýn et ra fý na po lis ba ri kat la rý o luþ - tu rul muþ tur. Bu yan gýn da ço ðun lu ðu ka - dýn 129 iþ çi ya ký la rak kat le dil miþ tir da 2. En ter nas yo nal de (U lus - la ra ra sý Ýþ çi Bir li ði) Cla ra Zet kin in 8 Mart Dün ya E mek çi Ka dýn lar Gü nü ol - ma sý ö ne ri si 1857 ve 1908 yýl la rýn da A - me ri ka da ver di ði mü ca de le so nu cu ha ya tý ný kay be den iþ çi ka dýn la rýn i zin - de ki pro le ter ler ta ra fýn dan a yak ta al kýþ - la na rak ka bul e dil di. Bu ta rih çe den de an la þý la ca ðý gi bi teks til sek tö rün de ka dýn e me ði nin sö mü - rü sü nün hat saf ha da ol du ðu ve bu nun la bir lik te bu sek tö rün mü ca de le ler le do lu ol du ðu an la þýl mak ta dýr. Teks til, dü þük e mek ve rim li li - ðiy le ça lýþ tý ðý i çin re ka bet ka bi li ye ti za - yýf bir sek tör dür; fi yat re ka be ti, dü þük üc ret ler le sað la na bil mek te dir. Dü þük üc - ret-yo ðun sö mü rü zem be re ðin de ço cuk ve ka dýn iþ çi le rin, si gor ta sýz, sa at ça lýþ tý rýl dý ðý bu sek tör, sa de ce dö viz ge - tir di ði i çin ge len her hü kü met ta ra fýn dan ö zen di ril di; e mek çi le rin sö mü rü sü her de fa sýn da art tý rýl dý. Tür ki ye de zen gin ol ma nýn ilk ba sa mak la rýn dan bi ri si teks - til a töl ye si sa hip li ði dir; ar dýn dan ba sýn, med ya ve o to mo tiv gel mek te dir. Teks til de ça lý þan ka dýn lar er kek iþ - çi le re gö re da ha az üc ret le ve pat ron ve - ya us ta lar ta ra fýn dan ta ci ze uð ra ya rak ça lýþ mak ta dýr lar. Bu nun ya ný sý ra iþ yer - le ri ne git mek i çin iþ ye ri nin tah sis et ti ði yük ta þý ma a raç la rý ný kul lan mak ta dýr lar. Bir çok sek tör de gör dü ðü müz þe yi teks til sek tö rün de de gör mek te yiz. Teks - til iþ çi si ka dýn lar, er kek iþ çi ler le ay ný i þi yap sa da hi da ha az üc ret al mak ta ve fü - tur suz ca sö mü rül mek te dir. Böy le ce iþ çie mek çi ka dýn la rýn e zil miþ li ði kat mer len mek te dir. Teks til de ça lý þan ka dýn la rýn en bü - yük so run la rýn dan bi ri de iþ yer le rin de pat ro nu, us ta sý ve ya iþ ar ka da þý ta ra fýn - dan ta ci ze uð ra ma sý dýr. Ta ciz e den pat - ron ve ya us ta i se se si ni çý kar ma sý çok zor dur. Çün kü iþ ten a týl ma kor ku su ve in san la rýn sen bir þey yap ma say dýn ba - þý na bu o lay gel mez di teh dit le ri nin ya - rat tý ðý kor ku var dýr. Ba zý ka dýn lar i se sö mü rü den, e zil mek ten ve a þa ðý lan mak - tan býk týk la rý i çin da ha ra hat ça lý þa bi le - cek le ri ni ve iþ ten a týl ma ya cak la rý ný dü þü ne rek bu ta ciz le re göz yu mar lar. O se si ni çý kar maz ve iþ ye rin de da ha ra hat ça lý þýr, is te di ði za man i zin a la bil me si o - la nak la rý o na sað la nýr. Bu du rum dan i ki ta raf ta mem nun o la rak gö rün se de ka dýn iç ten i çe ken din den nef ret e der ve in san - la ra o lan gü ve ni ni kay be der. As lýn da bu - ra da ka dý nýn nef re ti sis te me o lan bir nef ret ve öf ke dir a ma o bu nun far kýn da de ðil dir. Yap tý ðý þe yi as lýn da sis te min o - na yap týr dý ðý nýn far kýn da bi le de ðil dir. Bü tün iþ kol la rýn da ol du ðu gi bi teks til de de iþ çi le re ö nem ve ril mez. Pat - ron yük ta þý mak i çin ay rý a raç, iþ çi ler fab ri ka ya ge tir mek i çin ay rý a raç al mak ye ri ne da ha faz la kar e de bil mek i çin sa - de ce yük ta þý ma a ra cý a lýr. Ýþ çi le ri me ta ye ri ne ko yar, iþ çi le ri ve yük le ri ay ný a ra - ba da ta þýr. 12 sa at ma ki ne ba þýn da ça lý - þan iþ çi hiç bir can gü ven li ði ol ma dan 8

11 e vi ne git mek i çin bu a raç la rý kul la nýr. Bir çok teks til iþ çi si ka dý nýn din len me ye ri dir as lýn da ser vis ler. Çün kü e ve git - ti ðin de i kin ci me sa i si o lan ev iþ le ri, ye - mek, ça ma þýr ve ço cuk la rýn ba ký mý o nu bek le mek te dir. A ma bur ju va zi nin kar hýr sý bu din len me ye ri ni de iþ ken ce ha li - ne ge tir mek te hat ta iþ çi ka dýn la rý kat let - mek te dir. 12 Ni san 2010 da 5 teks til iþ çi si ka dýn ve Hal ka lý da bir teks til a - töl ye sin de ça lý þan ka dýn iþ çi le ri ta þý yan mi ni büs se le ka pýl dý, ya ni kul la ný lan yük ta þý ma a raç la rýn da kat le dil di. Teks til iþ çi le ri nin i çin de bu lun du ðu du ru mu gös ter mek ba ký mýn dan 29 A ra - lýk 2005 te Bur sa da bir teks til fab ri ka - sýn da çý kan yan gýn so nu cu 5 ka dýn iþ çi nin ha ya tý ný kay bet ti ði o la yý a ným sa - ya lým. Ge ce su la rýn da fab ri ka da yan gýn çý ký yor ve ka dýn lar pa ni ðe ka pý - la rak per so nel mü dü rü nü a ra yýp du ru mu bil di ri yor du; per so nel mü dü rü nün ce va - bý, Ca mý ký rýn at la yýn o lu yor. Ýn san lar ka pa lý mekânla ra cam dan gi rip çýk ma - dý ðý na gö re, ge ce var di ya sýn da ça lý þan e - mek çi le rin ü ze ri ne ka pý dý þa rý dan ki lit len miþ tir. Bu yan gýn da ö len iþ çi le rin bir ta ne - si 15 ya þýn day dý ve ha ya tý ný kay bet ti ði sý ra da kar nýn da 3 ay lýk be be ði o lan var - dý. Bü yük fab ri ka la rýn ya ný sý ra ü re ti - min yo ðun ya pýl dý ðý ve da ha çok se zon - luk ça lý þan ka yýt sýz a töl ye ler tam an la mýy la sö mü rü der ya sý dýr. Bu a töl ye - ler gü ven ce siz, si gor ta sýz, kö tü ko þul lar - da, dü þük üc ret le ça lý þan iþ çi ler le do lu dur. Bu a töl ye ler de ça lý þan iþ çi le rin bü yük bir bö lü mü de ka dýn iþ çi ler dir. Tüm ka dýn iþ çi le rin 8 Mar tý ya ra tan iþ çi ler gi bi sö mü rü ye ve ka pi ta list sis te - me kar þý ko mi te ve kon sey ler de ör güt - le ne rek sos ya lizm i çin mü ca de le et mek ten baþ ka ça re le ri yok tur. Ka dýn Ol ma dan Dev rim Ol maz, Dev rim Ol ma dan Ka dýn Kur tul maz! BUR SA DAN BÝR TEKS TÝL MÜ HEN DÝ SÝ EY LE MÝN KA ZAN DIR DIK LA RI 3 Þu bat ta An ka ra da tor ba ya sa ya kar þý o lan yü rü - yüþ te ben de var dým. De niz le rin bay ra ðý ný ta þý mak be - nim i çin çok ö nem liy di. Slo gan lar a týl ma ya baþ lan dý ðýn da ben doð ru yer de ol du ðu mu an la dým. Çün kü slo gan la rý mýz in san la ra di ren me yi de ðil sa vaþ - ma yý gös te ri yor du. Fa þiz me kar þý si lah lan mak tan baþ - ka bir yol ol ma dý ðý ný hay ký rý yor du. Po lis güç le ri nin yo ðun sal dý rý la rý na rað men sa at - ler ce ça týþ týk. Yol daþ la rýn ey lem sý ra sýn da ser gi le dik le - ri mi li tan lýk be ni çok et ki le di. O gün an la dým ki dev rim ci ya þam be nim tek yo - lum. De niz le rin baþ lat tý ðý mü ca de le yi za fer le taç lan dý - ra na ka dar ben de DÖB saf la rýn da o la ca ðým. Þim di ben de bu ra dan da ha ay dýn lýk bir ge le cek a - dý na tüm öð ren ci le ri De niz le rin yo lun da DÖB saf la rýn - da ol ma ya ça ðý rý yo rum! Genç lik Ge le cek Ge le cek Sos ya lizm A da na dan DÖB lü Bir Öð ren ci ÝZ MÝR DE 8 MART EY LE MÝ Ýz mir de E mek çi Ka dýn lar(e KA), 8 Mart Dün ya E mek çi Ka dýn lar Gü nü nde, 8 Mart ýn ký zýl lý ðý ný gös - ter mek ve 8 Mart ta ö - lüm süz le þen 119 ka dýn iþ çi yi an mak i çin di re - niþ te ki ta þe ron iþ çi le ri - ne bir zi ya ret ger çek leþ tir di. Bas ma ne Mey da - ný nda ki be le di ye ö nün de di re niþ ye ri ne ya pý lan yü rü yüþ te Ga zi Bul - va rý nýn bir kýs mý tra fi ðe ka pa týl dý. Ey lem de Gün düz le rin de Sö mü rül me di ði miz Ge ce le rin de Aç Yat ma dý ðý mýz Bir Dün ya Ku - ra ca ðýz- E mek çi Ka dýn lar (E KA) pan kar tý a çýl dý. Yü rü yüþ bo yun - ca Ka dýn Er kek El E le Ör güt lü Mü ca de le ye, Ya þa sýn Ýþ çi le rin Mü ca de le Bir li ði, Fab ri ka lar, Tar la lar, Si ya si Ýk ti dar Her Þey E me - ðin O la cak, Ay sun Boz do ðan, Si bel Sü rü cü, Ay nil Ok tar Ya þý yor, Dev rim ci Ka dýn lar Sa va þý yor, Her Gün 8 Mart, Her Gün Kav ga, 8 Mart Ký zýl dýr, Ký zýl Ka la cak, Ta þe ron Ýþ çi si Yal nýz De ðil dir slo gan la rý a týl dý. Di re niþ ye ri ne va rýl dý ðýn da ön ce 8 Mart a son ra sýn da i se bu gün ne den iþ çi le rin ya nýn da ol du ðu mu za da ir ko nuþ ma lar ya pýl dý. Ký sa bir prog ram hazırlandı. Prog ram da þi ir ler o kun du, þi ir le rin ar dýn dan A yý þý ðý Ti yat ro Ýþ çi le ri A töl ye si ký sa bir ti yat ro gös te ri mi yap tý. Son o la rak, mü zik din le ti si ger çek leþ ti ril di, ha lay lar çe kil di. Ey - lem iþ çi ler le ya pý lan soh bet ler le so na er di. Ka dýn Ol ma dan Dev rim Ol maz, Dev rim Ol ma dan Ka dýn Kur tul maz! Ýz mir den DÖB lü Ö ren ci ler 9

12 YA KI LAN KÖY DEN AN NE ME MEK TUP *Ya kýl mýþ köy ko kan tüm an ne le re Bir a na yað ma lan mýþ ül ke si ne að - lar. Ve ha ri ta da yað ma lan mýþ 3 he ce li bü tün ül ke ler ka nar. Fi lis tin ka nar, Kür dis tan ka nar Bir an ne nin göz ya - þý de ðer e li me, do ðan bü tün ço cuk lar ka nar. Son ra bir a teþ yük se lir bir köy ya nar, tar la lar ya nar, a hýr lar, ev ler Bir halk ka nar ve dü þer yo la sür gün o - lur. Di li ne ya sak der ler. Ve bir ge ce dil le rin de ki bü tün ke li me ler o köy de ya nar. Bir di lin bü tün he ce le ri, bir di - lin bü tün söz cük le ri ya nar. A na di lin - de að lar ço cuk lar ya nan köy le ri ne ve dil le ri ne ba ka rak. Su sun u lan der a - te þe ve ren ler. Sus ma yan la rýn hep si ya - nar. Ve su san lar da ka nar. Yan ma mýþ harf le ri top lar ço cuk - lar. An ne le ri nin koy nun da sak la nýr lar. Ve top la dýk la rý harf ler de ço cuk lar da sak la nýr. An ne ör ter ço cuk la rý ve harf - le ri. Bir giz o lur an ne, bir sýr o lur. Bir köy o lur an ne. A te þe ve ri lir. An ne ya - nar, ço cuk lar ka nar. Ve harf ler bu öy - kü yü ya zar. Ve sak la nan ço cuk lar, bir yan gýn ye rin de do ðar lar. El le rin de an - ne le rin den kal ma dil le ri. Top la dýk la rý harf ler le ya zar lar kav ga nýn ve u mu - dun tür kü sü nü. An ne le rin de bü yü yen dil le riy le söy le nir tür kü le ri. Tan dýr dan yan mýþ bir kö yün ko - ku su ya yý lýr ve ci var köy ler de me rak e der in san lar. Han gi köy a ca ba? di - ye. Ko ku sun dan an la ma ya ça lý þýr lar, ya nan kö yün han gi si ol du ðu nu. Ve kül ler u zak köy ler de ki in san la rýn om - zu na dü þer. Bir ak ra ba zi ya re ti sa yar - lar kül le rin o muz la rý na ko nuk luk la rý ný. U zak köy ler den bi ri - dir ya nan. Bi lir ler. Bu kül ler gö çe zor - lan mýþ ak ra ba la rý nýn, sev dik le ri nin kül le ri dir bi lir ler. Bu kül ler yan mýþ bir köy dür ve o muz la rýn da ki yan mýþ kö ye ba kan la rýn hep si ka nar. Bir te pe ü ze ri ne top lar lar in san la - rý. Ve a te þe ve ri lir her yan. Ka dýn e þar - bý nýn u cuy la ka par yü zü nü. Cellâtlar gör me sin di ye að la dý ðý ný giz li den dü - þü rür top ra ða göz yaþ la rý ný. Göz ya þý - nýn düþ tü ðü top rak ka nar. Ü ze ri ne göz ya þý dü þen ço cuk ya nar. Ve öy le bü yü tür an ne ço cu ðu nu. Yan mýþ bir kö yün ya kýl mýþ ço cuk lu ðu dur ku ca - ðýn da o na sa rý lý ço cuk. Har man da koþ - tu ðu a lan, o yun lar da sak lan dý ðý yer ler O yun la rý ya nar ço cu ðun. Ço - cuk lu ðu ya nar. Þim di her o yun a teþ le oy na nýr o nun i çin. Þim di her ço cuk luk a ný sý a lev ler i çin de dir. Ve að la yan her an ne o na ya - ký lan bir kö yü ha týr la týr. Þim di her du - man, her a teþ, her kül bi raz geç mi þi dir, bi raz ül ke si dir. Þim di her yan gýn an - ne si dir. Dü þen göz yaþ la rý ný a vuç la rýn da bi rik ti rir ço cuk. Sön dür me ye ça lý þýr kö yü nü ve ço cuk lu ðu nu a ma ol maz. Ba kar an ne si ne. An ne si e þar bý nýn ar - dýn da að lar. A ný la rý dü þer ak lý na ço cu - ðun. Ak lý na dü þen bü tün a ný lar ka nar. Ve geç miþ bü tün za man lar ya nar. Ve ben yü rü rüm an ne. Yü rü dü - ðüm her yer ka nar. Ve yü zü me ba kar in san lar. Bel ki yü züm de ka nar. San ki yü zü mün çu kur la rý na göm dü ler an ne ya nan bü tün köy le rin kül le ri ni. Bü tün ya nan lar yü zü me ba kar. Yü züm ka nar. Bir kýz ço cu ðu do ðar. A lev ler i - çin de yük se len do ðum çýð lý ðýy la Gü zel bir kýz ço cu ðu do ðar. Ve se nin a dý ný ve ri riz o na. U zun ve mut lu ya - þa sýn di ye. U zun ve mut lu ya þa ya ma - yan bü tün ka dýn lar ve bü tün ço cuk lar ka nar. Mah ke me ye ta þýn dý bu gün yi ne bü tün ha yat lar an ne. Ve sor gu lan dý in - san la rýn a te þe ve ri len bü tün gün le ri. Dos ya lar ço cuk la rýn ü ze ri ne ka pan dý ve bü tün es mer, bü tün ö te ki, ka dýn lar, a dam lar mahkûm e dil di. Köy ler bo - þal týl dý. Ýn san lar sür gün e dil di. Bir a ra - ba nýn ar ka sý na yük le di ler in san la rý. Bir kaç eþ ya bir kaç hay van yan ma mýþ ne var sa yük le di ler a ra ba ya. Bir ka dýn dö nüp dö nüp bak tý kö yü ne. Dö nüp dö nüp bak tý. Bu ra sý ço cuk lu ðum, genç kýz lý ðým. Bu ra sý ha ya tým. An ne - min, ba ba mýn me zar la rý bu ra da. Am - ca mýn, de de min, ne ne min... Hep si bu top rak la rýn al týn da ya tar. Pe ki ya on - lar. On lar na sýl ge le cek biz ler le. Ve biz ler bir bay ram sa ba hý ki min me za - rý na gi de ce ðiz sür gü ne git ti ðiz þe hir - ler de. Ben ya þa dý ðým yer de öl mek is te rim. Oy sa ya þa dý ðým ye ri öl dür dü - nüz siz. A ný la rý mý, e vi mi, hay van la rý - mý... Ö lü le ri mi zi bi le öl dür dü nüz siz. Ve biz ar týk ö lü le ri ne bi le u zak. Biz sür gün ve göç. U zak bir þe hir de yiz ar - týk. El bet so ru la cak he sa bý bü tün bun - la rýn. El bet so ru la cak. Ve el bet doð du ðu yer de ö le bi le cek ka dar öz gür o la cak in san lar. Öz gür bir ül ke el bet ku ru la cak. Bu ya nan a te þi niz bi zim yü rek le ri miz de ki öz gür lü ðü tu tuþ tur - du. El bet bir gün. El bet bir gün Ve bin di a ra ba ya ka dýn. Son ra göz gö ze gel dik o nun la an ne. An la dým bü - tün bun la rý söy le di ði ni ya da dü þün dü - ðü nü. Bir bom ba nýn du var da aç tý ðý de lik ten gör düm ka dý ný an ne. Se lam ver di ba na. Ve git ti u zak bir þeh re. Þim di el bi se si nin sö kü ðün den gi ren so ðuk yü re ði ne de ðer ken in san la rýn u - mu dun ve i nan cýn a te þi ya nar dað lar - da. Ve bi lir ler an ne. Bu a teþ bir gün za lim le ri de ya kar. CÝ RAN 10

13 *Nu mu ne Has ta ne si di re ni þi nin 63. gü nün den Dün ya nýn en gü zel ço cuk la rýn dan Ha ti ce Su di re niþ ça dý rýn da an ne si - ne eþ lik e der ken Ta ri hin bir say fa sýn dan bir say fa sý na gö çü yo ruz Kah ra man la rýn hi ka ye le ri ni an la tý yo ruz her so luk ta Bir kah ra man da ben gör düm ço cuk O ra da, o ça dýr da ben de bir kah ra man gör düm Se ni ve an ne ni Ve i le ri de an la tý la cak öy kü le ri ya zý yor lar, ya þa ya rak ve ya - ra ta rak So ba mýz dan u mut tü tü yor ço cuk Da ðý lýr ken a ðaç la rýn a ra sýn dan u mu du muz Bir tür kü dü þü yor an ne nin du dak la rýn dan Ve sen bü yü yor sun Yü re ði mi zin ü ze rin de Kav ga mý zýn i çin de Bü yü yor sun ço cuk Bir çi çe ðin da lýn dan ko pa rýl ma sý na ben zer Bir ço cu ðun an ne sin den ay rý lý þý Bir çi çek bah çe si i çin dir ço cuk bu öz lem ler Bir çi çek bah çe si i çin An nen kav ga da bu gün Bel ki u zak ta sen den Göz le rin u zak ta Ko kun sin miþ ça dý ra Ço cuk kav ga bir kuþ ol muþ Kon muþ ya nak la rý na Bü yü ço cuk bü yü An nen ta ri hin bir say fa sýn dan ba ký yor sa na Sa na ses le ni yor ta rih, ta þý se si mi zi ge le ce ðe Ve biz se si mi zi ta þý ya cak ço cuk lar bü yü tü yo ruz Her ku þak ta kav ga, her ku þak ta u mut Bü yü ço cuk Çün kü E ðer sa de ce din li yor sak ve biz yok sak i çin de, kav ga mýz yok sa so nu mut lu bi ten bü tün ma sal lar ya lan! CÝ RAN DÖB TEN NU MU NE ÝÞ ÇÝ LE RÝ NE ZÝ YA RET Di re niþ le ri nin 63. gü nün de o lan A da na Nu mu ne Has ta ne si iþ çi le ri ni Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði o la rak zi ya - ret et tik. On la rý mü ca - de le le rin de yal nýz bý rak ma dý ðý mý zý ve za fe re ka dar da dev rim ci öð ren ci ler o la rak yan la rýn da o la ca ðý mý zý be lirt - tik. Çün kü biz ler bi li yo ruz ki iþ çi ler za fe re u laþ ma dan öð ren - ci ler de öz gür lü ðe ka vu þa ma ya cak týr. Öz gür lü ðe gi den yol iþ çi le rin ik ti dar kav ga sýn da on la rýn ya nýn da ol mak tan ge çi yor. Bu ne den le biz ler di re niþ le ri ni sür dü ren Nu mu ne iþ çi le ri - ne bir zi ya ret ger çek leþ tir dik. Nu mu ne has ta ne si ö nün de Nu- mu ne Ýþ çi si Yal nýz De ðil dir- Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði im za lý pan kar tý mý zý a ça rak, slo gan la rý mýz la iþ çi le rin has ta ne i çe ri si - ne kur duk la rý ça dý ra doð ru yü rü yü þe geç tik. Yü rü yüþ bo yun ca Dün ya E me ðin O la cak, Nu mu ne iþ - çi si yal nýz de ðil dir, Ya þa sýn ör güt lü mü ca de le miz, vb slo - gan la rý mý zý hay kýr dýk. Biz le ri al kýþ lar la, zýl gýt lar la kar þý la dý lar. Ar dýn dan Dev rim ci Öð ren ci Bir li ðin den bir ar ka daþ ko nuþ - ma yap tý. Ko nuþ ma sýn da; Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði o la rak Nu mu ne iþ çi si nin her za man ya nýn da o la ca ðýz Ve bi li yo ruz ki bu o nur lu mü ca de le nin so nu za fer le so nuç la na cak týr dedi ve bir kez da ha hay ký rý yo ruz Nu mu ne iþ çi si yal nýz de - ðil dir slo ga nýy la ko nuþ ma sý ný son lan dýr dý. Da ha son ra iþ çi tem sil ci si söz a la rak Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði ne des tek le rin - den do la yý te þek kür le ri ni be lirt ti. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan iþ çi le re ha zýr la dý ðý mýz prog ra - mý mý zý sun duk. Prog ra mý mýz þi ir din le ti siy le baþ la dý. Þi ir din - le ti sin den son ra prog ra mý mý za mü zik din le ti siy le de vam et tik. Tür kü ler ve marþ la rýn ar dýn dan söy le nen ha lay par ça la rýy la, iþ çi ar ka daþ lar la ha lay lar çek tik. Ha lay la rýn ar dýn dan Nu mu - ne iþ çi si ar ka daþ lar dan bi ri si Na zým Hik met in Va tan Ha i ni þi - i ri ni o ku du. Þi i ri; Nu mu ne iþ çi le ri va tan ha in li ði ne de vam e di yor ha la di ye rek bi tir di. Ve prog ra mý mýz son bul du. Ar týk Di re niþ Ça dý rý nýn ö nün de çay i çe rek soh bet et me za ma ný gel miþ ti. Ko yu soh bet ler baþ la dý. Ýþ çi ar ka daþ la rýn so - run la rý ný din le dik, ilk de ne yim le rin de ne ler ya þa dýk la rý ný biz - le re an lat tý lar ve soh bet ler u za yýp git ti. Ar týk ay rýl ma vak ti gel miþ ti, hep siy le te ker te ker ve da la þa rak yan la rýn dan ay rý lýr - ken, biz le re yan la rýn da ol du ðu muz i çin mut lu ol duk la rý ný be - lirt ti ler. YA ÞA SIN ÝÞ ÇÝ LE RÝN MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ NU MU NE ÝÞ ÇÝ SÝ YAL NIZ DE ÐÝL DÝR! A da na/dev rim ci Öð ren ci Bir li ði 11

14 KI ZIL DE RE DE DÜ ÞEN LER KAV GA MIZ DA YA ÞI YOR 30 Mart 1972 Dev ri me i nan cýn, fe da ru hu nun, tes lim ol ma ma nýn, ce sa re tin ve si - per yol daþ lý ðý nýn a dý dýr. 30 Mart Ký zýl de re Sý nýf lar a ra sýn da - ki sa va þý mýn sert leþ ti ði, dev rim mü ca de le - si nin yük se li þe geç ti ði Tür ki ye de, ken di ge le cek le ri ni e mek çi sý nýf la rýn ve e zi len halk la rýn mü ca de le siy le bir leþ ti ren, ü ni ver - si te sý ra la rýn dan ken di öz bi linç ve ka rar lýk - la rýy la yo la çý kan dev rim ci genç lik ön der le ri nin kah ra man lýk ma ni fes to su dur. E mek çi sý nýf la rýn ve genç li ðin yük se - len mü ca de le si ni dur dur mak i çin bur ju va zi 12 Mart fa þist dar be si ni ger çek leþ tir di. Fa - þist dar bey le bur ju va zi ilk o la rak dev ri min ön der le ri ni fi zi ken yok et mek i çin ha re ke te geç ti. Bu sü reç te si lah lý mü ca de le yi baþ la - tan THKO nun ön der le ri De niz GEZ MÝÞ, Yu suf AS LAN ve Hü se yin Ý NAN ya ka lan - mýþ ve i dam is te miy le yar gý la ný yor lar dý. Bur ju va zi e mek çi le re ve genç li ðe kor ku sal - mak i çin dev rim ci ön der le ri i dam et me yi ka rar laþ týr mýþ tý. Bu nun ü ze ri ne i dam ka ra rý na bir çok tep ki ol du. A ma bun lar dan bir ta ne si dev - rim ci mü ca de le ta ri hi mi ze si per yol daþ lý ðý - nýn a dý o la rak geç ti. Bu THKO ve THKP-C nin ilk or tak ey le mi o lan De - niz le ri kur tar ma ey le mi dir. THKO lu Ci - han ALP TE KÝN, Ö mer AY NA, THKP-C ön de ri Ma hir ÇA YAN ve yol daþ la rý De - niz le ri kur tar mak i çin 27 Mart ta Or du-ün - ye de bu lu nan NA TO ya bað lý ra dar üs sü nü ba sar lar. Bu ra da üç Ýn gi liz tek nis ye ni re hin a la rak To kat-nik sar a bað lý Ký zýl de re kö yü - ne ge çer ler. A maç la rý De niz, Yu suf ve Hü - se yin i öz gür leþ tir mek tir. Fa þiz min as ke ri güç le ri nin, ge ril la la rýn yer le ri ni tes pit et me si u zun sür me di. Et raf - la rý ku þa týl dý Tes lim o lun çað rý la rý na tek bir ce vap ve ril di. Tes lim ol ma ya ca ðýz, sa - va þa ca ðýz! Ký zýl de re de a tý lan kur þun lar dev ri me bað lý lý ðýn i fa de siy di. Si per yol daþ lý ðý nýn i - fa de siy di. Fa þiz min as ke ri güç le ri tes lim al - ma a dýn da bir kat li am ger çek leþ tir di. THKO lu Ci han Alp te kin, Ö mer Ay na ve THKP-C li Ma hir Ça yan, Er tan Sa ru han, Ah met A ta soy, Saf fet Alp, Ni hat Yýl maz, Si nan Ka zým Ö zü doð ru, Sa ba hat tin Kurt, Hü dai A rý kan kat le dil di. O gün den bu gü ne mü ca de le ka rar lý lýk - la sü rü yor. Dev rim mü ca de le si ta ri hin den al dý ðý güç le i ler li yor. Kat li am lar ve sal dý rý - lar e mek çi le rin, Kürt hal ký nýn ve genç li ðin dev rim mü ca de le si ni en gel le ye mi yor. Kit - le ler so kak lar da, dün ya halk la rý dev ri me yü - rü yor. Ýþ çi sý ný fý, e mek çi ler ve öð ren ci genç lik, so kak lar da bir lik te öz gür lük mü ca - de le si ni yük sel ti yor. Dev rim ci genç li ði miz dev rim ci de ðer - le ri mi ze sa hip çýk mak, her þey den ön ce bu - gün mü ca de le yi da ha i le ri ye gö tür mek le müm kün dür. Dev rim ci du ru mun ya þan dý ðý gü nü müz ko þul la rýn da, fa þiz me kar þý mü ca - de le yi yük selt me nin a raç ve yön tem le ri ni ge liþ tir me li yiz. Biz le re yö ne lik ya pý lan sal - dý rý lar kav ga bay ra ðý ný el le ri miz den, dev rim ve sos ya lizm þi a rý ný di li miz den dü þü re me - ye cek tir. Dev ri mi da ha da i le ri ta þý mak i çin yü - rü tü len tüm dev rim ci sa va þým lar yo lu mu zu ay dýn lat ma ya de vam e di yor. Dev rim ci öð - ren ci genç lik, 30 Mart la rý, 6 Ma yýs la rý, 31 Ma yýs la rý, hiç bir za man u nut ma ya cak týr, u - nut tur ma ya cak týr! Dev rim Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür! Be del Ö de dik Be del Ö de te ce ðiz! Ya þa sýn Dev rim, Ya þa sýn Sos ya lizm! DEV RÝM CÝ ÖÐ REN CÝ BÝR LÝ ÐÝ KI ZIL DE RE YÝ ÝS TAN BUL DAN SE LAM LA DIK Dev rim ci öð ren ci ler o la rak, dev ri me i nan cýn ve si per yol daþ - lý ðý nýn sim ge si o lan 30 Mart Ký zýl de re Sa vaþ çý la rý ný 40. yý lýn da da an dýk. Ýs tan bul Ü ni ver si te si nde; Ý le ti þim Fa kül te si, Hu kuk Fa kül - te si, Ýk ti sat Fa kül te si, Si ya sal Bi lim ler Fa kül te si ve ü ni ver si te nin or tak ye mek ha ne sin de bil di ri da ðý tý mý ve a fiþ ça lýþ ma sý ya pýl dý. Bil di ri de 30 Mart Ký zýl de re Sý nýf lar a ra sýn da ki sa va þý mýn sert leþ ti ði, dev rim mü ca de le si nin yük se li þe geç ti ði Tür ki ye de, ken - di ge le cek le ri ni e mek çi sý nýf la rýn ve e zi len halk la rýn mü ca de le siy - le bir leþ ti ren, ü ni ver si te sý ra la rýn dan ken di öz bi linç ve ka rar lýk la rýy la yo la çý kan dev rim ci genç lik ön der le ri nin kah ra man - lýk ma ni fes to su dur... Dev ri mi da ha da i le ri ta þý mak i çin yü rü tü len tüm dev rim ci sa - va þým lar yo lu mu zu ay dýn lat ma ya de vam e di yor. Dev rim ci öð ren ci genç lik, 30 Mart la rý, 6 Ma yýs la rý, 31 Ma yýs la rý, hiç bir za man u - nut ma ya cak týr, u nut tur ma ya cak týr! de nil di. Ay rý ca Fa kül te ler a ra - sýn da Ya þa sýn Si per Yol daþ lý ðý, Fa þiz me Kar þý Ör güt len me ye ve Mü ca de le ye, Ya þa sýn Dev rim ve Sos ya lizm, Ký zýl de re Yo lu - mu zu Ay dýn la tý yor ya zý lý kuþ la ma lar da ya pýl dý. Yi ne ay ný gün, Ký zýl de re Sa vaþ çý la rý ný se lam la mak a dý na Be - þik taþ-yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si ö nün de üst ge çi de Ký zýl de re de Dü þen ler Kav ga mýz da Ya þý yor, Dev rim ci Öð - ren ci Bir li ði pan kar tý a sýl dý. Pan kart öð ren ci - ler ta ra fýn dan il giy le kar þý lan dý. Yol daþ la rý mý zýn ve si per yol daþ la rý mý zýn re sim le ri nin ol du ðu pan - kart yo ðun il gi top la dý. Ký zýl de re de dü þen ler genç li ðin yo lu nu ay - dýn lat ma ya de vam e di yor. KI ZIL DE RE SA VAÞ ÇI LA RI Ö LÜM SÜZ DÜR YA ÞA SIN SÝ PER YOL DAÞ LI ÐI YA ÞA SIN DEV RÝM VE SOS YA LÝZM DEV RÝM CÝ ÖÐ REN CÝ BÝR LÝ ÐÝ SAF LA RI NA Ýs tan bul /Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði 12

15 KI ZIL DE RE DE DÜ ÞEN LER KAV GA MIZ DA YA ÞI YOR 30 Mart Dev ri me i nan cýn, fe da ru hu nun, tes lim ol - ma ma nýn, ce sa re tin ve si per yol daþ lý ðý nýn a dý dýr. Biz ler de De - niz le rin yol daþ la rý o la rak dev rim ta ri hi mi ze si per yol daþ lý ðý a dý ný a la rak ge çen bu gün de An ka ra Kar þý ya ka Me zar lý ðý nda bir an ma ger çek leþ tir dik. Sa bah sa at le rin de Kar þý ya ka Me zar lý ðý nýn 2 No lu ka pý sý - nýn ö nün de top lan dýk tan son ra Ma hir Ça yan ýn me za rý na doð ru yü rü yü þe ge çil di. Yü rü yüþ te Ký zýl de re de Dü þen ler Kav ga mýz - da Ya þý yor / Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði ya zan ve Ký zýl de re de ö - lüm süz le þen le rin re sim le ri nin yer al dý ðý bir pan kart ta þýn dý. Yü rü yüþ bo yun ca Ký zýl de re de Dü þen ler Kav ga mýz da Ya þý yor!, Ký zýl de re Son De ðil, Sa vaþ Sü rü yor!, Ya þa sýn Si per Yol daþ lý - ðý slo gan la rý a tý la rak Ma hir Ça yan ýn me za rý ba þý na ge lin di. Me - zar ba þýn da ya pý lan ko nuþ ma nýn ar dýn dan say gý du ru þu na ge çil di. Ký zýl de re ye da ir duy gu ve dü þün ce le ri ni i fa de et mek is te - yen ler söz a la rak ko nuþ ma lar yap tý lar. Ya pý lan ko nuþ ma la rýn ar - dýn dan bir ar ka da þý mýz Na zým Hik met in Bir Ge mi ci Tür kü sü ad lý þi i ri ni o ku du. Bun dan son ra ki se ne ler de de yol daþ la rý mý zýn ve si per yol daþ la rý mý zýn me zar la rý ba þýn da o la ca ðý mý zý, dev rim ci genç li ðin 30 Mart la rý, 6 Ma yýs la rý, 31 Ma yýs la rý hiç bir za man u - nut ma ya ca ðý ve u nut tur ma ya ca ðý ný vur gu la ya rak De niz le rin me - zar la rý na do ðu yü rü yü þe ge çil di. De niz Yu suf Ý nan Sa va þa De vam, De niz le rin Yo lun da DÖB Saf la rý na!, Dev rim Sa vaþ - çý la rý Ö lüm süz dür! slo gan la rýy la De niz, Yu suf ve Hü se yin in me zar la rý ba þý na ge lin di. Bu ra da ya pý lan say gý du ru þu nun ar dýn - dan bir ko nuþ ma ger çek leþ ti ril di ve 6 Ma yýs gü nün de De niz le rin an ma sý na çað rý ya pý la rak an ma son lan dý rýl dý. Gün i çin de Kar þý ya ka da ki ger çek leþ ti ri len an ma lar dan fark - lý o la rak çe þit li ça lýþ ma lar da ya pýl dý. Sa bah sa at le rin de Ma hir Ça - yan ýn da o ku du ðu Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si nin kan ti ni ne, ü ze rin de Ký zýl de re de Dü þen ler Kav ga mýz da Ya þý yor/dev rim ci Öð ren ci Bir li ði ya zan ve Ma hir Ça yan i le Ci han Alp te kin in re - sim le ri nin ol du ðu bir pan kart a sýl dý. Ce be ci Kam pü sü ge ne lin de Ký zýl de re nin ta rih sel an la mý ný ve si per yol daþ lý ðý ný vur gu la yan DÖB im za lý bil di ri le rin yay gýn þe kil de da ðý tý mý ya pýl dý. Pan kart Si ya sal Bil gi ler fa kül te sin de gün bu yu a sý lý kal dý. Ak þa müs tü i se Ký zý lay da Zi ya Gö kalp Cad de si ü ze rin de bu - lu nan mer ke zi bir üst ge çi de Ký zýl de re yle il gi li bir pan kart a sýl dý. A sý lan pan kart ta Ký zýl de re de Dü þen ler Kav ga mýz da Ya þý yor- Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði ya zý yor du. Ýþ dö nüþ sa a ti ne denk ge - len pan kart as ma ey le mi, iþ çi ve e mek çi le rin il gi si ni top la dý. Pan - kart yak la þýk 1 sa at a sý lý kal dýk tan son ra po lis ler ce in di ril di. Ký zýl de re de dü þen le ri mü ca de le yi yük sel te rek ya þa ta ca ðýz. YA ÞA SIN DEV RÝM, YA ÞA SIN SOS YA LÝZM FA ÞÝZ MÝ DÖK TÜ ÐÜ KAN DA BO ÐA CA ÐIZ An ka ra / Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði YOLDAÞLARIMIZI VE SÝPER YOLDAÞLARIMIZI MÜCADELEMÝZDE YAÞATACAÐIZ 30 Mart 1972 Devrime inancýn, feda ruhunun, teslim olm a m a n ý n, cesaretin ve siper yoldaþlýðýnýn adýdýr. Deniz, Yusuf ve Hüseyin i özgürleþtirmek için THKO ve THKP-C ortak eylem kararý alýrlar. THKO lu Cihan ALPTEKÝN, Ömer AYNA ile THKP-C önderi Mahir ÇAYAN ve yoldaþlarý Denizleri kurtarmak için 27 Mart ta Ordu-Ünye de bulunan NATO ya baðlý radar üssünü basarlar. Burada üç Ýngiliz teknisyeni rehin alarak Tokat-Niksar a baðlý Kýzýldere köyüne geçerler.faþizmin askeri güçleri tarafýndan yerlerinin belirlenmesi üzerine Teslim olun çaðrýlarýna, Teslim Olmayacaðýz, Savaþacaðýz diye cevap verdiler. THKO lu Cihan Alptekin, Ömer Ayna ve THKP-C li Mahir Çayan, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Saffet Alp, Nihat Yýlmaz, Sinan Kazým Özüdoðru, Sabahattin Kurt, Hüdai Arýkan Kýzýldere de 30 Mart günü katledildi. O günden bugüne mücadele kararlýlýkla sürüyor. Devrim mücadelesi tarihinden aldýðý güçle ilerliyor. Mersin Devrimci Öðrenci Birliði olarak 30 Mart günü Kýzýldere savaþçýlarýný anmak için saat da öðrencilerin yoðun olduðu üniversite yemekhanesi karþýsýna Kýzýldere de Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor yazýlý Devrimci Öðrenci Birliði imzalý pankart asarak DÖB standý açtýk. 30 Mart ý unutmayacaðýmýzý ve dökülen kanlarýn yerde kalmayacaðýný insanlara anlattýk. Standýmýza öðrencilerin yoðun ilgisi vardý. Denizlerin yoldaþlarý olarak yoldaþlarýmýzý ve siper yoldaþlarýmýzý mücadelemizde yaþatacaðýmýzý bir kez daha dosta düþmana gösterdik. DEVRÝM SAVAÞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR! FAÞÝZMÝ DÖKTÜÐÜ KANDA BOÐACAÐIZ! MERSÝN / DEVRÝMCÝ ÖÐRENCÝ BÝRLÝÐÝ 13

16 LÝ SE LÝ LER SO KAK TA Yük se köð re ni me Ge çiþ Sý na vý (YGS) nýn ar dýn dan, her il de ol du ðu gi bi, An tep te de bir yü rü yüþ ger çek leþ ti ril di. Yak la þýk 3000 ki þi nin ka týl - dý ðý yü rü yüþ i çin 9 Ni san sa at te Kýr ka yak Par ký nda top la nýl dý. Kit le, öð ren ci le ri bi linç siz lik le ve u yu mak la suç la yan la ra ce va bý ný yo ðun ka tý lý mý ve coþ ku lu hay ký rýþ la rýy la ver di. Yol gü zer ga hý ný tra fi ðe ka pa ta rak yü rü yen coþ ku lu öð ren ci-genç lik, An tep so kak la rý ný in let ti. An - tep hal ký da, bu coþ ku lu ey le me al kýþ la rýy la, a raç la rý nýn kor na la rýy la des - tek ver di. Ýþ çi ser vis le rin de ki iþ çi ler al kýþ la rýy la öð ren ci genç li ðin ya nýn da ol duk la rý ný gös ter di ler. Öð ren ci-genç lik ge nel o la rak Öð ren ci ler Bu ra da, ÖSYM Ne re de?, Sý nav sýz E ði tim, Kay gý sýz Ge le cek!, Pa ra sýz E ði tim, Þif re siz Sý nav! slo gan la rý ný at tý. DÖB lü öð ren ci ler Pa ra sýz E ði tim Sos ya lizm de!, A - ka de mik Öz gür lük Dev rim le Ka za ný la cak!, Hak Ve ril mez A lý nýr, Za fer So kak ta Ka za ný lýr! slo gan la rý ný coþ ku lu ve gür bi çim de hay kýr dý lar ve kit le nin des te ði ni al dý lar. Coþ ku lu yü rü yü þün ar dýn dan ba sýn a çýk la ma sý i - çin Es ki Ad li ye ö nün de top la nýl dý. Bu ra da, DÖB lü öð ren ci ler ta ra fýn dan De niz, Yu suf, Ý nan, Sa va þa De vam!, De niz le rin Yo lun da DÖB Saf la - rý na! slo gan la rý a týl dý. Ba sýn a çýk la ma sý o ku nur ken, kit le slo gan at ma ya de vam et ti. YGS ha - zýr lýk ki tap la rý ya kýl dý. Ba sýn a çýk la ma sý nýn so na er me si ne rað men bir sü - re a lan dan ay rýl ma yan öð ren ci ler, öf ke le ri ni po li sin u ya rý la rý ný dik ka te al ma ya rak da gös ter miþ ol du lar. An tep in dur gun lu ðun dan ve hal kýn du yar sýz lý ðýn dan ya ký nan, dev - rim ci du ru mu gö re me yen ah mak la ra ya nýt ni te li ði ta þý yan ey lem, yük sek tan si yo na ve yo ðun po lis ka tý lý mý na rað men(!) o lay sýz so na er di. So mut bir so ru na kar þý yo ðun bir ka tý lým la bir a ra ya ge len öð ren ci ler du yar sýz ve ses siz ol ma dýk la rý ný, as lýn da dev ri min or du su ni te li ðin de ol duk la rý ný bu iþ - çi ken tin de de or ta ya koy du lar. Þim di öð ren ci-genç li ðin ön cü le ri nin ü ze ri ne dü þen, kit le so run la rý nýn te mel kay na ðý o lan ka pi ta liz mi teþ hir et mek ve ya þa mýn her a la nýn da so - run la rýn ka lý cý çö zü mü i çin sos ya liz mi an lat mak týr. Öð ren ci-genç li ði sos - ya liz min ik ti dar or gan la rý o lan Ko mi te ve Kon sey ler de ör güt len me ye ça ðýr mak týr. PO LÝ TÝK ÖZ GÜR LÜK KA ZA NIL MA DAN A KA DE MÝK ÖZ GÜR LÜK KA ZA NI LA MAZ! DE NÝZ LE RÝN YO LUN DA DÖB SAF LA RI NA! An tep DÖB AMED: YGS-LYS E DÝ BE SE Ka pi ta list sis te min e ði tim ku ru mu o lan ÖSYM, öð ren ci le rin sab rý ný bir kez da ha ta þýr - dý. ÖSYM, 27 Mart 2011 de ya pý lan Yük se - köð re ti me Ge çiþ Sý na vý(ygs) so ru ki tap çý ðýn - da ki þif re le me o la yý ný, KPSS sý na výn da ki kop ya o la yý gi bi, ya lan la mýþ tý. An cak bu gün her kes þu nu gör dü: Ka pi ta list sis te me ve o nun ku rum la rý na gü ven ol maz! A med de 11 Ni san gü nü sa at da bin - ler ce öð ren ci O fis AZC Pla za ö nün de top lan dý. Fa ce bo ok ü ze rin den ör güt le nen ey le me yön ver mek is te yen re for mist ve o por tü nist le re rað - men ey lem, öð ren ci le rin ka pi ta list sis te me o lan ki nin den do la yý do ðal sey rin de dev rim ci leþ ti. O fis ve Sa nat So ka ðý a ra sýn da pan zer ve TO MA lar la sý kýþ tý rý lan öð ren ci ler, Dað ka pý Mey da ný na doð ru yü rü yü þe geç mek is te di. Po - lis öð ren ci le ri en gel ol mak i çin el le rin den ge le - ni yap tý a ma öð ren ci le rin uz laþ maz tav rý kar þý sýn da yo lu aç mak zo run da kal dý lar. Kit le slo gan lar la Mey dan a doð ru yü rü yü þe geç ti. Yü rü yüþ es na sýn da gir di ði bü tün yol la rý ka pa - tan kit le nin ö nü, bir çok de fa po lis ler ce yi ne tu - tul du. Po lis le re ve kit le yi her de fa sýn da o tur ma ey le mi ne yön len di ren re for mist le re rað men kit - le, mey da na yü rü mek i çin yi ne yol la rý aç týr dý. Mey dan a ge len kit le, ba sýn a çýk la ma sý ný o ku - duk tan son ra Çav bel la Mar þý yla da ðýl dý. Ey lem de sýk sýk Genç lik Dev rim le Öz gür - le þe cek, Genç lik So ka ða Öz gür leþ me ye, Çö züm Dev rim de, Dev rim So kak ta, YGS- LYS E di Be se, Ya þa sýn Öð ren ci le rin Mü ca - de le si, Ya þa sýn Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði slo gan la rý a týl dý. Ka pi ta list sis te min ar týk top lu ma ve re bi le - ce ði bir þey kal ma mýþ týr. Top lu mun her ke si mi - nin bü yük bir ey lem li lik i çin de ol ma sý ar týk ka pi ta list sis te min sýç ra ma lý bir çö küþ sü re ci i - çi ne gir di ði nin gös ter ge si dir. Hay ký rý yo ruz genç lik dev rim den ya na Ka pi ta list ler ar týk so - nu nuz gel di!. PO LÝ TÝK ÖZ GÜR LÜK KA ZA NIL MA DAN, A KA DE MÝK ÖZ GÜR LÜK KA ZA NI LA MAZ! ÇÖ ZÜM DEV RÝM DE, DEV RÝM SO KAK TA! A MED\Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði 14

17 HON DU RAS DA GE NEL GREV Öð ret men, öð ren ci le rin ya ný sý ra sen di ka ü ye le ri ve Halk Di re ni þi U lu sal Cep he si ü ye le ri nin ka tý lý mýy la 12 Ni san Sa lý gü nü Hon du ras ta ge nel grev ger çek leþ ti ril di. Grev, ha yat pa - ha lý lý ðý na ve hü kü me tin öð ret men le re dö nük po li ti ka la rý na kar þý ha ya ta ge çi ril di. Pro tes to cu lar bir çok þe hir de ey le mi ba þa rý ya u laþ tý rýr ken, po lis öð ret men ve öð ren ci le rin ey lem le ri ne en gel ol ma ya ça - lýþ tý. On lar ca tak si ci de yük se len pet rol fi yat la rý na kar þý ey lem - le re des tek ver di. U lu sal Cep he ve iþ çi sen di ka la rý ta ra fýn dan çað rý sý ya pý lan grev, hü kü me tin Mart ey lem le ri ne ka týl dýk la - rý ge rek çe siy le gö rev den al dý ðý 305 öð ret me ne des tek a ma - cýy la ger çek leþ ti ril di. Sen di ka Ge nel Sek re te ri nin ver di ði bil gi le re gö re, Hon - du ras, Or ta A me ri ka da, 332 do lar la, as ga ri mut fak gi de ri nin en yük sek ol du ðu ül ke. Ay rý ca ül ke nin yüz de 60 ý yok sul luk ko þul la rýn da ya þý yor. Grev, son i ki haf ta i çe ri sin de ger çek le þen i kin ci u lu sal dü - zey de grev ni te li ði ta þý yor. Bu na kar þýn, hü kü met hal kýn ta - lep le ri ne kar þý bas ký ve þid det po li ti ka la rý ný art tý ra rak uy gu la ma ya de vam e di yor. Ýlk grev de, 50 ka dar gös te ri ci gö zal tý na a lý nýr ken, on lar - ca ey lem ci po li sin sal dý rý la rý so nu cun da ya ra lan mýþ tý. Kong re nin a na gün de - mi ni, ye ni par ti prog ram tas la ðýn da ö nem li bir ye re o tu ran e ko no mik ve sos yal si ya set hat tý nýn o luþ tur ma - sý bek le ni yor. Geç ti ði miz ay lar da ma hal le ler de ve fab ri ka - lar da tüm Kü ba lý la rýn yo - ðun bir þe kil de tar týþ ma im ka ný bul du ðu me tin i le il gi li son ka rar a þa ma sý na yak la þýl mýþ bu lu nu yor. Gran ma ha be ri ne gö re me tin le il gi li tüm de ði þik lik, dü zelt me ve ek le me ler ö zel o la - rak o luþ tu rul muþ grup lar ta ra fýn dan der le ne rek o luþ tu ru la cak tas lak met nin son ha li Kü ba Ko mü nist Par ti si Kong re si de le - ge le ri nin o na yý na su nu la cak. CE ZA YÝR DE ÖÐ REN CÝ LER SO KAK TA Ce za yir in baþ ken ti Al gi ers de top la nan bin ler ce öð ren ci e ði - tim ba ka ný nýn is ti fa sý ný is te di. Ce za yir li genç ler, da ha i yi bir e ði tim i çin baþ lat týk la rý yü - rü yüþ sý ra sýn da, yö ne tim kar þý tý slo gan lar a tar ken, po lis i se öð ren ci le rin dev let baþ kan lý ðý ko nu tu na u laþ ma sý na i zin ver - me di. Öð ren ci ler bu nun son u mut la rý ol du ðu nu söy lü yor: Ce za yir li öð ren ci ler bu gün bu ra da çün kü ba kan lýk on la rý yü - züs tü bý rak tý. Ce za yir de de vam e den pro tes to lar dan son ra, Dev let Baþ ka ný Ab dü la ziz Bu tef li ka Þu bat a yýn da 19 yýl dýr yü rür lük te o lan o la ða nüs tü ha li kal dýr mýþ fa kat gös te ri ya sa - ðý de vam et miþ ti. Bu na rað men so kak lar da top la nan öð ren ci ler pro tes to gös te ri le ri ne dip lo ma la rý nýn de ðe ri ni a zal tan ye ni bir ya sa nýn yü rür lü ðe gir me siy le baþ la mýþ lar dý. Ye ni çý kan ya sa i le yük sek de re ce den me zun o lan lar i le alt de re ce den me zun o lan lar ay ný sta tü de de ðer len di ri li yor. KÜ BA KO MÜ NÝST PAR TÝ SÝ 6. KONG RE YE HA ZIR Gran ma ga ze te si nin ha be ri ne gö re Ni san 2011 ta - rih le ri a ra sýn da ya pý la cak o lan Kü ba Ko mü nist Par ti si 6.Kong re si ne ka tý la cak yak la þýk de le ge be lir len di. Kong re de le ge le ri e ya let ve kent ler de ki par ti ör güt le ri nin ya ný sý ra, Dev rim ci Si lah lý Kuv vet ler ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ör - güt le rin de ya pý lan top lan tý lar da ki tar týþ ma ve se çim sü re ciy le be lir len miþ ol du. Se çim ler de Kü ba Ko mü nist Par ti si Mer kez Ko mi te si a - day a day lý ðý i çin ki þi lik bir a day ha vu zu da o luþ tu rul du. Kong re de ye ni mer kez ko mi te bu a day lar a ra sýn dan se çi le - cek. 15

18 DEV RÝM Ý Ç 16 Ü ni ver si te li, li se li öð ren ci ler; Dev rim ci Öð ren ci Bir li ðin de ve öð ren ci ko mi te le rin de r - güt le ne lim, ge le cek siz lik ve yoz laþ ma ya kar þý bir lik o lup, sos ya lizm i çin 1 Ma yýs a la ný ný dol du ra lým! Genç iþ çi ler; sö mü rü zin ci ri ni ký ra rak öz gür ce so luk al dý ðý mýz bir dün ya i çin, e me ðin ik ti da rý i çin 1 Ma yýs a la nýn da Fab ri ka lar, tar la lar, si ya si ik ti dar her þey e me ðin o la cak þi a rý ný yük sel te lim. Þim di Tak sim i Tah rir e çe vir me za ma ný dýr. Þim di bi zim za ma ný mýz! Þim di ký zýl bay ra ðý bur ju va zi nin kan lý burç la rý na tak ma za ma ný dýr! Þim di Dev rim Ý çin Ý leri A yak lan ma la rýn, kal kýþ ma la rýn ve ey lem le rin pat lak ver me di ði tek bir gün da hi yok! Dün ya nýn ne re si ne bak sa nýz i - ri li- u fak lý bir çok ça týþ ma gö rür sü nüz. Ba - zý la rý fark lý bi çim ler de kar þý mý za çýk sa da, tüm bu ça týþ ma la rýn e sas ne de ni ay ný; ka - pi ta liz min az gýn sö mü rü sü ve bu nun so - nu cun da da ya nýl maz ha le ge len ya þam ko þu la rý dýr. Em per ya list- ka pi ta list sis te - min bü tün gö ze nek le rin den a kan kan o - nun yok ol mak ta ol du ðu nu tüm dün ya ya gös te ri yor. Yak la þýk yýl ön ce ka - pi ta liz min her ya nýn dan a kan kan la e mek - çi le rin, ka dýn la rýn ve ço cuk la rýn ka nýy la na sýl doð du ðu nu gör müþ tük. Bu gün na sýl bo ðul du ðu nu gö rü yo ruz Ta rih in san lý ðýn son sö mü rü cü si te mi o lan ka pi ta liz min dün ya ü ze rin den si li nip, ta ri hin çöp lü ðü ne a týl dý ðý ný ve ye ni o lan, sö mü rü süz, sý nýf sýz ve dev let siz sis te min, ko mü niz min za fe ri ni say fa la rý na kay de - di yor. E mek çi ler, genç lik ve ka dýn lar öz - gür dün ya nýn ta ri hi ni her a dým da ya zý yor lar. Dün ha yal e di len düþ, bu gün ger çek o lu yor. Dev rim dün ya e mek çi halk la rý nýn göz le ri nin ö nün de ken di kan - la rýy la, za fer na ra la rýy la, u mut do lu kal - biy le e te, ke mi ðe ka na dö nü þe rek can la ný yor. Bun dan son ra sý ar týk tu fan! Þim di rüz gar tüm hid de tiy le es sin! Sa nal A lem den So kak la ra Ýlk o la rak Se att le da gör müþ tük in ter - net ü ze rin den bir a yak lan ma nýn ör güt le - ni þi ni. Bu gün her ey lem de ve dev rim ci kal kýþ ma da in ter ne tin et ki si ni da ha faz la gö rü yo ruz Ka pi ta liz me öf ke du yan, aç - lýk ve yok sul lu ða kar þý is yan e den kit le - ler, sa nal a le min sað la dý ðý ko lay lýk la rý da kul la na rak so kak la rý ý sý tý yor lar. Bu ra da as ke ri bir ku ra lý ha týr la ta lým, düþ ma ný ný - zýn men zi li i çer sin de bu lu nu yor sa nýz, düþ ma ný nýz da si zin men zi li niz i çe ri sin - de dir. Ýn ter ne tin bu ka dar yay gýn kul la ný - lý yor ol ma sý ve gi de rek bur ju va zi nin kont ro lü dý þý na çýk ma sý do ðal bir so nuç. Bu þe kil de ben zer se bep ler den bir çok ki - þi bir a ra ya ge le bi li yor, ay ný duy gu la rý pay la þý yor ve ey le me ge çi yor, a ma gö rül - me si ge re ken þey yal nýz ca bu de ðil. Gö - rül me si ge re ken; kit le le rin so ka ða dö kü le rek, ka pi ta liz me o lan öf ke le ri ni hay kýr mak is te me si dir. Gö rül me si ge re - ken; kit le le rin aç lýk, yok sul luk ve bas ký - nýn da ya nýl maz pran ga la rý ný kýr mak is te me le ri dir. Gö rül me si ge re ken; tüm dün ya ya hýz la ya yý lan ve ka pi ta list dün - ya nýn her ya nýn da gi de rek ol gun la þan dev rim ci du rum dur. Gö rül me si ge re ken em per ya list ka pi ta list dün ya nýn hýz la çö - zü lü þü ve u mut la yük se len sos ya lizm gü - ne þi dir. Tüm bun la rýn dý þýn da kit le le ri bu ka dar ka rar lý ve fe da kar ca so ka ða dö ken ne o la bi lir di? Ve e mek çi kit le le rin dev - rim ci ey lem lik le ri nin ya rat mýþ ol du ðu so - nuç la rý na sýl a çýk la ya bi lir dik? Ya þa nan dev rim ci a yak lan ma lar dan ve dev rim ler den her dev rim ci ve dev rim - ci ha re ket bir çok ders ve so nuç çý kar mýþ - týr. Ya þa ný lan her dev rim de ne yi min den öð re ni le cek ler ö nem li dir. E kim dev ri mi ha la bi ze yol gös te ri yor. A ma en az de ne - yim ler den çý kar tý lan ders ler ka dar, de ne - yim le rin pra tik mü ca de le de ha ya ta ge çi ril me si de ö nem li dir. Ve hiç kuþ ku suz ö nü müz de ki en ö nem li gö rev, þu gün ler -

19 ÝN Ý LE RÝ de Mý sýr ve Tu nus dev rim ders le ri nin mü - ca de le miz de her a dým da ha ya ta ge çi ril - me si o la cak. Mý sýr ve Tu nus dev rim le rin de, A rap halk la rý nýn dev rim - ci a yak lan ma la rýn da da gör dük ki kit le le - rin can lý sez gi si çok güç lü ve en i le ri ör nek le ri ha ya ta ge çir mek ko nu sun da da i ni si ya tif sa hi bi, ce sur ve ka rar lý! Ký zýl Mey dan Tak sim Ar týk Tah rir dir A yak lan ma lar a yak lan ma la rý iz ler - ken, bin ler ce iþ çi, e mek çi, genç, öð ren ci el le rin de bay rak lar ve slo gan lar la 1 Ma - yýs a la ný o lan Tak sim mey da ný na yü rü ye - ce ði, u lus lar a ra sý pro le tar ya nýn bir lik, mü ca de le ve da ya nýþ ma gü nü o lan 1 Ma - yýs ý sa býr sýz ca bek li yor. Düþ bu ra da da ger çek ol du ve yýl lar son ra e mek çi ler Le - ni nist le rin ka rar lý sa va þý mýy la bir lik te a - çý lan Tak sim yo lu nu za fer le taç lan dýr dý lar. Ya sak de ni len a lan 1 Ma yýs gü nü e mek çi - le rin a dým la rýy la, dil le rin de ki slo gan la sar sý la cak. Ve ya sak de ni len a lan da, e - mek çi le rin ya sak o lan tür kü sü söy le ne - cek! Dev rim tüm gör ke miy le, her dil den ve renk ten e mek çi le ri bir a ra ya ge ti rip, on la rýn el le rin de bir a dým da ha i ler le ye - cek. Böy le bir coþ ku yu kim ya þa mak is te - mez, bu ha va yý kim so lu mak is te mez ki? Þim di mil yon lar o la rak Tak sim e ak - ma za ma ný dýr. Tak sim i Tah rir mey da ný - na çe vir me za ma ný dýr. Hem de e mek çi le ri yol la rýn dan dön dür me ye ça lý þan, dü zen - den ko pu þun ö nü ne geç me ye ça lý þan re - for mist ve o por tü nist le re i nat dev rim ve ik ti dar he de fiy le Tak sim e ak ma za ma ný - dýr. Mý sýr ve Tu nus dev rim le riy le ve di - ðer A rap ül ke le rin de ki a yak lan ma lar la bir kez da ha gör dük, genç li ðin dev rim ler de ki ro lü mu az zam ö nem de dir. Ve ö zel lik le son yýl lar da öð ren ci genç li ðin a yak lan ma - lar da, dev rim ler de oy na dý ðý rol da ha da ö - nem ka zan mýþ týr. Genç li ðin bu ha re ket li li ði, dev rim ci ru hu mü ca de le de her a dým da ken di si ni gös te ri yor. U zun sü - re dir dev rim ci du rum ko þul la rý ný ya þa yan Tür ki ye ve K. Kür dis tan da dev rim, genç - li ðin mi li tan mü ca de le si i le da ha da yük - se le cek tir. Ki bu nu Kürt hal ký nýn öz gür lük mü ca de le sin de de gö re bi li riz. Genç lik bir bü tün lük i çer me se de genç li ðin bü tün ke sim le ri; iþ çi, e mek çi ve öð ren ci genç lik bir çok so run la kar þý kar - þý ya. Bu so run la rýn en ö nem li si de ge le - cek siz lik! Ka pi ta lizm her gün genç li ðin u mut la rý ný, ha yal le ri ni sö mü rü yor, yok e - di yor. Hiç kim se ye bir ge le cek va at et mi - yor. Ký sa sü re ön ce bir çok il de in ter net ü - ze rin den ör güt le nen YGS sý na výn da ya þa - nan þif re skan da lý na i liþ kin ey lem ler, genç li ðin en e ner jik ke si mi o lan li se li le ri so ka ða dök tü. Bin ler ce öð ren ci ken di le ri - ne a it üs lup la rý ve tarz la rýy la sis te me o lan öf ke le ri ni di le ge tir di ler. Ey lem ler bur ju - va zi yi faz la sýy la ra hat sýz et ti. Hat ta Ta yip Er do ðan ken di si ne bu ey lem ler so rul du - ðun da, yal nýz ca pro vo kas yon dur di ye - rek ce vap ver di. Ü ni ver si te ye gi ren ve me zun o lan öð ren ci le ri i se iþ siz lik kýs ka - cý bek li yor. Genç iþ çi ler i se iþ siz lik le kar - þý kar þý ya bý ra ký la rak sö mü rü ye ve bas ký ya kar þý sus ma la rý is te ni yor, sin di ril - me ye ça lý þý lý yor. Ay rý ca genç lik dev rim ci mü ca de le i çe ri sin de bu lun ma sýn di ye yoz laþ ma sal dý rý sý a la bil di ði ne art mýþ du - rum da. A ma tüm bun la ra rað men genç lik dev rim ci bir ru ha sa hip tir. Ve mü ca de le - nin kal dý ra cý ro lü nü ha la sür dü rü yor. Genç li ðin so run la rý ka pi ta lizm de as - la kök lü o la rak çö zü le mez, çö zü le me di ði gi bi de vam lý art ma ya de vam e der. Genç - lik yal nýz ca sos ya lizm de so run la rý ný kök - lü o la rak çö ze bi lir. Sos ya lizm i çin i se bur ju va zi nin ik ti da rý ný yý kýp e me ðin ik ti - da rý ný kur mak ge re kir. Bu ne den le bu yýl ki 1 Ma yýs, hem e mek çi ler a çý sýn dan, hem de genç lik a çý sýn dan son de re ce ö - nem li. Genç lik iþ çi sý ný fý nýn bir lik, mü ca - de le, da ya nýþ ma gü nün de o la bil di ðin ce güç lü yer al ma lý dýr. Ye ni bir dün ya nýn ön - cü sü o lan iþ çi sý ný fýy la bir lik te, e me ðin ik - ti dar kav ga sýn da iþ çi sý ný fý nýn ya nýn da yer al ma lý dýr. Bu genç li ðin öz gür leþ me si i çin zo run lu bir ko þul dur. Bu kav ga sa de ce bur ju va zi ye kar þý yü rü tül mü yor. Bur ju va zi nin iþ çi sý ný fý i - çe ri sin de ki et ki si de mek o lan re for miz me kar þý da yü rü tü lü yor. 1 Ma yýs la rýn dev - rim ci ni te li ði ni bas ký ve zor la, ya sak la ma - lar la en gel le ye me yen bur ju va zi, þim di 1 Ma yýs la rýn i çi ni bo þal ta rak dev rim ci mü - ca de le yi ge ri let mek, dev ri mi za yýf dü þür - mek is ti yor. Bu na i zin ver me ye lim. Bu ne den le her tür lü gün lük, ge çi ci a maç lar i - çin mü ca de le yi de ðil, ik ti dar mü ca de le si - ni ö ne çý kar ta lým. Ü ni ver si te li, li se li öð ren ci ler; Dev - rim ci Öð ren ci Bir li ðin de ve öð ren ci ko - mi te le rin de ör güt le ne lim, ge le cek siz lik ve yoz laþ ma ya kar þý bir lik o lup, sos ya lizm i - çin 1 Ma yýs a la ný ný dol du ra lým! Genç iþ çi ler; sö mü rü zin ci ri ni ký ra rak öz gür ce so luk al dý ðý mýz bir dün ya i çin, e - me ðin ik ti da rý i çin 1 Ma yýs a la nýn da Fab ri ka lar, tar la lar, si ya si ik ti dar her þey e me ðin o la cak þi a rý ný yük sel te lim. Þim di Tak sim i Tah rir e çe vir me za - ma ný dýr. Þim di bi zim za ma ný mýz! Þim di ký zýl bay ra ðý bur ju va zi nin kan lý burç la rý - na tak ma za ma ný dýr! Þim di Dev rim Ý çin Ý le ri 17

20 Tür ki ye Ve Kür dis tan dan Ey lem ler mü ca de le slo gan la rý a tý la rak ey lem bi ti - ril di. 1) TE KEL e bað lý Bal lý ca Si ga ra Fab ri ka sý nýn ö zel leþ ti ril me si i le Bri tish A me ri can To bac co fir ma sý na 3 yýl ön ce dev re di len iþ let me de 600 iþ çi den 120 sinin iþ a kit le ri nin fes hi ü ze ri ne iþ - çi ler, iþ ye ri ni terk et me me ey le mi baþ - lat tý. Bu nun ü ze ri ne, BAT fir ma sý yet ki li le ri nin Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na mü ra ca at e de rek ey lem ya pan iþ çi le rin ni za mi ye ka pý sý nýn dý þý na çý ka rýl ma sý ný is te di. Fab ri ka nýn ye mek ha ne sin de bu - lu nan dý þa rý çýk ma ya cak la rý ný bil di ren iþ çi ler po lis zo ruy la çý ka rý la rak il çe de ki bir dü ðün sa lo nu na gö tü rül dü. 2) Ýþ ten at ma, gü ven ce siz ve kö le ce ça lýþ ma ko þul la rý na kar þý baþ lat týk la rý mü ca de le sü re cin de di re niþ le ri nin 56. gü nün de o lan On tex iþ çi le ri mü ca de le yi or tak laþ týr dýk la rý ve di re niþ le ri nin 94. gü nün de o lan PTT iþ çi le ri 7. Cu mar te si yü rü yüþ le ri ni yap tý lar. On tex ve PTT iþ - çi le ri ne Çel-Mer Ýþ çi le ri de ka týl dý lar. Ey le me Ýs tan bul ve An ka ra da sü ren 78 er gün lük Te kel Di re niþ le rin de yer a - lan Ma ni sa Te kel iþ çi si Ar zu Gü neþ, BDSP, A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, Dev rim - ci Ýþ çi Ko mi te le ri, ya zar Vol kan Ya ra þýr, ÇHD, Top ka pý Ýþ çi Der ne ði des tek ver - di ler. Da ha son ra o tur ma ey le mi ne ge çi - le rek slo gan lar la al kýþ ve ýs lýk lar la On tex ve Bur ger King ü rün le ri ni boy kot çað rý - sý ya pýl dý, gü ven ce siz ça lýþ ma ya kar þý 3) E ge Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si a - sis tan la rý 12 Ni san gü nü sað lýk ta ki pi ya - sa laþ ma yý ve per for man sa da ya lý ça lýþ ma ko þul la rý ný pro tes to et ti. Ýz mir A sis tan He kim ler Ko mis yo nu, Ýz mir Ta - bip O da sý, SES, DE Ü Týp Fa kül te si ve Te pe cik E ði tim ve A raþ týr ma has ta ne le - ri nin SES iþ ye ri tem sil ci lik le ri nin ka týl - dý ðý ey le me týp fa kül te si öð ren ci le ri i le has ta ve has ta ya kýn la rý da des tek ver di. Ö te yan dan a sis tan ey le mi ne des tek ve - ren Ýz mir Ta bip O da sý Baþ ka ný Prof. Dr. Ö zer de yap tý ðý ko nuþ ma da, Türk Ta bip - le ri Bir li ði nin Ni san da ge nel grev ka ra rý al dý ðý ný ha týr lat tý. Ö zer, Ni san ta rih le rin de ge nel gre ve gi de - rek a cil va ka lar dý þýn da has ta ne ler de has ta ba kýl ma ya ca ðý ný söy le di. 4) Ko nak Be le di ye si ta þe ron te miz - lik iþ çi le ri ye ni ve fark lý ey lem ler le mü - ca de le le ri ne de vam e di yor lar. Ey lem de o lan iþ çi ler ilk de fa bir e mek çi ma hal le - sin de yü rü yüþ yap tý. Gül te pe Ma hal le - si nde bir il ki ger çek leþ ti ren Ko nak ta þe ron iþ çi le ri nin yü rü yü þü coþ ku ve al - kýþ lar la kar þý lan dý. Ýþ çi ler sa at da Çý nar te pe o to bü sü ne kart bas ma dan bi - ner ken, o to bü sün i çin de a ji tas yon ko - nuþ ma la rý ya pýl dý. Ýþ çi le rin ço ðun lu ðu nun ya þa dý ðý yer o lan Çý nar - te pe son du rak la rýn dan sa at da baþ la dý yü rü yüþ. 21.gü nün sal dý rý fo toð - raf la rý nýn yer al dý ðý ve E mek Düþ man - la rý na Oy Ver me He sap Sor ya zý lý pan - kart a çý lýr ken, CHP Ýl Baþ ka ný Ta cet tin Ba yýr ýn ve Ko nak Be le di ye Baþ ka ný Ha kan Tar tan ýn fo toð raf la rý nýn ol du ðu Ya lan cý lar a ra ný yor! þi ar lý dö viz ler ta - þýn dý. U zun yýl lar son ra Gül te pe de ya - pý lan bu yü rü yüþ sý ný fýn yük se len mü ca de le si nin bir yan sý ma sýy dý. Ýþ çi le - rin ka rar lý lý ðý, coþ ku su ve i nan cý ey le min be lir le yi ci si o lur ken ger çek leþ ti ri len her ey lem de sý ný fýn ya ra tý cý lý ðý ný or ta ya ko - yu yor. 5) DÝSK e bað lý Bir le þik Me tal Ýþ Sen di ka sý na ü ye ol duk la rý ge rek çe siy - le 4 Ni san gü nü iþ ten çý ka rý lan 112 MAS-DAF iþ çi si, Düz ce de fab ri ka ö - nün de baþ lat mýþ ol duk la rý di re niþ le rin de bir ge liþ me ol ma ma sý ü ze ri ne di re niþ le - ri ni MAS-DAF þir ke ti nin A ta þe hir de 18

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı