Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: AMERKA BRLEK DEVLETLER ÖRNEKLEMNDE KNC DÜNYA SAVAI DÖNEM ASKER PROPAGANDA POSTERLER MILITARY PROPAGANDA POSTERS DURING THE SECOND WORLD WAR WITHIN THE SAMPLE OF UNITED STATES OF AMERICA Burak BOYRAZ Ali CANTÜRK ** Öz kinci Dünya Savaı nda, mutlak zafer adına gereken igücü ve finansal destei propagandalar aracılııyla iç kaynaklardan edinen Franklin D. Roosevelt Hükümeti, ordunun temel ihtiyaçlarını karılamak için yine aynı yöntemi kullanmıtır. Bu dorultuda, Office of War Information adında resmi bir propaganda merkezi kurulmu ve sava döneminde kamuyu orduya destee tevik eden pek çok propaganda posteri hazırlanmıtır. Amerika Birleik Devletleri Örnekleminde kinci Dünya Savaı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri adlı bu çalımada da, Office of War Information ve askeri propaganda posterleri üzerinden Birleik Devletler in kinci Dünya Savaı dönemindeki görsel propaganda politikası incelenmitir. Çalımanın giri bölümünde yöntem, kapsam ve tanımlamalar belirtilirken, ikinci bölümde; Birleik Devletler hükümetinin kinci Dünya Savaı dönemindeki askeri durumu ele alınmıtır. F. D. Roosevelt Hükümeti nin sava döneminde güçlü bir orduya sahip olmak için gerçekletirdii kamu odaklı giriimlerden bahsedilen bu bölümün hemen ardından, propaganda ve Birleik Devletler konusu ilenmi, Office of War Information ın faaliyetlerine deinilmitir. Takip eden bölümde, askeri propaganda posterlerinden örnekler görsel açıdan tetkik edilirken, sonuç bölümünde söz konusu posterlerin orduya asker kazandırma konusundaki baarısı ve dönemin görsel tasarım anlayıına olan etkileri tartıılmıtır. Anahtar Kelimeler: kinci Dünya Savaı, Amerika Birleik Devletleri, Askeri Propaganda Posterleri, Görsel Tasarım, Plastik Sanatlar. Abstract The Government of Franklin D. Roosevelt, who generated the necessary labour power and financial support required for an absolute victory for the Second World War out of inner sources by means of propaganda, used the same method to satisfy the needs of the military. To this end, an official propaganda center entitled Office of War Information was established and many propaganda posters have been prepared to encourage the public to support the military. In this study, which is entitled Military Propaganda Posters During the Second World War Within The Sample of the United States of America, the policy of visual propaganda adopted by the United States during the Second World War will be analysed based on the Office of War Information and military propaganda posters. In the first part of the study, the method, scope and the definitions will be clarified, whereas in the second part, the military situation in The United States during the Second World War will be examined. After this part, where the public-centred attempts initiated with the aim of The Government of F. D. Roosevelt to have a powerful army during the war are analysed, the issue of propaganda and The United States will be dealth with and the activities of the Office of War Information will be presented. In the following part, samples from the posters designed for military propaganda are visually analysed. In the final part, the extent to which such posters were successful in recruiting soldiers for the army and their effects on the understanding of visual design prevalent in the era will be examined. Keywords: World War II, United States of America, Military Propaganda Posters, Visual Design, Plastic Arts. Ar. Gör., Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Böl. Sanat Yönetimi A.B.D., Yıldız Teknik Üniversitesi. **Yüksek Lisans Örencisi, Müzecilik Y. L. Programı., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

2 Giri Terence H. Qualter in R. G. Wreford dan aktardıı ekliyle propaganda; ilgi çekici enformasyon ve kanaat yayma ilemidir (Qualter, 1980: 259). Kitle iletiim araçlarından yararlanarak, dolaylı ya da dolaysız yoldan toplumsal görüleri, duyguları ve davranıları etkilemeyi amaçlayan bir iletiim biçimi olarak tanımlanabilecek bu kavram; hükümetlerin kamu güvenini kazanmak adına uyguladıı yöntemlerden biri olarak ifade edilebilir (Murphy ve White, 2007: 15). 1 Oldukça eski olan propaganda kavramının öncü uygulamalarına Makedonya Kralı Büyük skender döneminde bile rastlamak mümkündür. Tanrı Zeus un olu olarak görülen ve portresi Zeus un mitolojideki gerçek olu, güçlü ve yenilmez Herakles in yerine paralara ilenen Büyük skender, bu yolla dümanları üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalımıtır (Jowett ve O Donnell, 2012: 53). Ancak, Antik Yunanlılar ve Roma mparatorluu nda da sıkça kullanılan bu kavramın kurumsal çatı altındaki ilk çıkıı, yine T. H. Qualter ın söylemiyle; bu ii yapan ve özel olarak da böyle bir isimle adlandırılan ilk kurulu olan Sacra Congregatio de Propaganda Fide dir (1622) (Qualter,1980: 255). 2 Amerika Birleik Devletleri Örnekleminde kinci Dünya Savaı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri adlı bu makalede de Roma Katolik Kilisesi nin öretilerini yaymayı amaçlayan Sacra Congregatio de Propaganda Fide den yüzyıllar sonra kurulan bir baka kurumsal propaganda merkezinin çalımaları ele alınmıtır yılında, Franklin D. Roosevelt Hükümeti tarafından oluturulan Office of War Information ı (OWI), Birleik Devletler in kinci Dünya Savaı dönemindeki propaganda anlayıının sembolü olarak ele alan bu metinde, söz konusu kurumun yayınladıı propaganda posterleri üzerinden, dönemin askeri propagandasının görsel içeriini incelemek amaçlanmıtır. Bu nedenle makalenin konu kapsamı; askeri propaganda posterleri olurken corafi ve tarihsel kapsam, Birleik Devletler ve kinci Dünya Savaı dönemidir. Çalımada kullanılan yöntemler ise sırasıyla literatür taraması ve görsel veri analizidir. 1. kinci Dünya Savaı ve Birleik Devletler Askeri Kalkınma Politikaları F. D. Roosevelt Hükümeti, kinci Dünya Savaı nda ( ) balarda savaa aktif olarak girmeyi tercih etmemi ve 1941 den önceki periyodu müttefiklerine destek olarak geçirmitir (Karaka, 2009: 22). Bu kapsamda, Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu nu Mart 1941 de senatodan geçirerek söz konusu politikayı resmiletiren Amerikalılar, ülkenin savunulması adına önem taıyan müttefiklere askeri malzeme dahil olmak üzere her türlü yardımı yapmıtır (Karaka, 2009: 22). Ancak, Nazi Almanyası nın Avrupa da agresifleen büyüme politikası ve Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu nun senatodan geçmesinden dokuz ay kadar sonra gerçekleen Japonların Pearl Harbor (Aralık 1941) saldırısı, ilerleyen zamanlarda Amerikalılara savaa dahil olmaktan baka seçenek bırakmamıtır (Karaka, 2009: 22). Böylece kendini savaın içinde bulan F. D. Roosevelt Hükümeti, ordunun ihtiyaçlarını karılamaya yönelik çalımalara kademeli ekilde öncelik vermeye balamı ve 1939 da %2 olan savunma harcamalarını, 1944 de %54 e çıkarmıtır (Van Evera, 2007: 60). Çalımanın bu bölümünde, hükümetin savunma harcamalarını desteklemek için gerçekletirdii giriimler; kadınların milli igücüne katılımı ve hazine bonolarının satıı balıklı iki örneklemeyle incelenecektir. 1 Hedef kitlelere ve kaynaa göre deiiklik gösteren propaganda için çeitli gruplamalar mevcuttur. Department of the Army Headquarters (Washington D.C.) tarafından hazırlanan Austos 1979 tarihli Psychological Operations (FM 33-1) adlı eserdeki beyaz, gri ve siyah propaganda gruplaması da bu gruplamalardan biridir (Psychological Operations, 1979: 11-2). Çalımada beyaz propaganda kısaca; kaynaı açık olan propaganda olarak belirtilirken, gri propaganda: kaynaı belirtilmeyen propaganda olarak tanımlanmıtır (Psychological Operations, 1979: 11-2). Bir dier propaganda olan ve kara propaganda olarak da bilinen; siyah propaganda ise kaynaı güvenilmez olan propaganda türü olarak ifade edilebilir (Psychological Operations, 1979: 11-2). 2 Antik Yunan ve Roma mparatorluu nda tarihi yazmalar ve hitabetler aracılııyla hükümdarların lehine propagandalar gerçekletirilmitir. Ancak, Ünsal Oskay ın çevirisiyle yayınlanan; Terence H. Qualter ın Propaganda Teorisi ve Propagandanın Geliimi adlı çalımasında, propagandanın sistemli ve kurumsal çerçevedeki kökeni; 1622 yılında Papa XV. Gregory nin dönemin Avrupa sında kilise kurumunun yeniden düzenlenmesine yönelik çalımalarına dayandırılmıtır (Qualter,1980: 255). Bkz. Sacra Congregatio de Propaganda Fide

3 Yukarıda belirtildii gibi zorunlu bir ekilde kinci Dünya Savaı na dahil olan Amerikalılar, F. D. Roosevelt Hükümeti nin iç ve dı politikadaki istikrarıyla savata müttefiklere liderlik etmitir. Fakat askeri stratejilerle sınırlı kalmayan bu liderlik zamanla üretim ve ekonomi politikalarında da kendini göstermitir. Müttefik devletlerin çou tarafından da benimsenen bu politikalar; Birleik Devletler ordusunun askeri üstünlüü için gereken üretim ve para akıı adına kaynak salamada oldukça baarılı olmutur. Bu çerçevede, dönemin kitle iletiim araçlarının desteiyle gerçekletirilen vatanseverlik odaklı propaganda kampanyalarından faydalanan F. D. Roosevelt Hükümeti; kadınların igücüne katılımını tevik ederek milli üretimin aksamasını engellemi, yüksek miktarda hazine bonosunu halka arz ederek de savunma harcamaları için gereken para akıını salamıtır. lk örnekleme olan, kadınların milli igücüne katılımı politikası sayılarla incelenebilir ve 1945 yılları arasında; erkek nüfusu seferberlie katılınca, erkek igücünde 9 milyon civarında bir düü yaanmı, 14 milyon olan kadın igücü 7 milyon kadar artmıtır (Goldin ve Olivetti, 2012: 257). Tüm ya gruplarında evli kadınların igücüne katılmadaki oranı ise 1940 da yüzde olurken, 1944 de bu rakam ei sa olan kadınlarda yüzde 21.7, ei kayıp ya da hala orduda olan kadınlarda yüzde 52.5 olmak üzere deimitir (Goldin, 1991: 741). Sonuç olarak, kadınların milli ekonomiye katılmadaki giderek artan girikenlii ve genç nüfusun igücüne dahil olmasıyla, 1940 dan 1944 e kadar ülkedeki isizlik oranı %14.6 dan %1.2 ye düerken, sivil igücü 1940 ve 1945 yılları arasında milyon civarında olmutur (Higgs, 1992: 42). Verilerden de anlaılabilecei gibi igücü ve üretim konusunda duraksama yaamayan Birleik Devletler, savata ekonomik istikrar adına önemli bir avantaj elde etmitir. 3 F. D. Roosevelt Hükümeti nin bir dier politikası olan hazine bonolarının satıı ise; A History of the United States Savings Bonds Program adlı eserden referanslarla açıklanabilir. Amerikan ekonomik sisteminin önemli bir parçası olan ve güncel anlamdaki ilk nüshası; 1935 yılının balarında basılan hazine bonoları, hükümetlerin iç borçlanmada kullandıı en yaygın yöntemlerden biridir (A History of the United States Savings Bonds Program, 1991: 9). Posterler, basılı ilanlar ve radyolar aracılııyla kamuya duyurulan bu bonoların 1941 yılında kadar; A, B, C ve D serileri basılmıtır. Fakat, kinci Dünya Savaı döneminde basılan E serisi dier serilerle kıyaslandıında ekonomik anlamda daha baarılıdır (A History of the United States Savings Bonds Program, 1991: 12) Çünkü, Bakan Franklin D. Roosevelt in bizzat katıldıı kampanyalarla duyurulan E tipi bonolar, sava bonosu adı altında arz edildikten sonra kamudan ciddi bir talep görmü ve milyonlarca Amerikalı tarafından satın alınmıtır. Sonuç olarak, savunma harcamaları için ihtiyaç duyulan igücü ve finansal destei kamudan salayan F. D. Roosevelt Hükümeti, dier ülkelerin aksine dı borçlanmaya en aza indirgemeyi baarmı ve savata öz kaynaklarıyla yer almıtır. Bu çerçevede üretimde yakaladıı ivmeyi, asker sayısında da yakalamak isteyen hükümet, seferberlik yasalarının yanı sıra; kadınların milli igücüne katılımı ve hazine bonolarının satıı örneklemlerinde olduu gibi propagandadan faydalanmı ve çok sayıda asker toplamıtır. Birleik Devletler de, New Orleans da bulunan The National WW II Museum un aktardıı sayılar sava döneminde yaanan bu artıı anlamak adına bize yardımcı olabilir. 4 The National WW II Museum un belirttii ekliyle Birleik Devletler in 1939 da toplamda olan asker sayısı, 1940 da olmutur (www.nationalww2museum.org, 2014). Takip eden süreçte bu sayı; 1941 de olurken, 1942 de , 1943 de , 1944 de ve savaın son yılı olan 1945 de olarak belirtilmitir (www.nationalww2museum.org, 2014). 5 3 Harvard Üniversitesi, Ekonomi Bölümü nden Prof. Claudia Goldin in Amerikan toplumunda kadınlar ve igücü temalı yayınlarına, detaylı istatistiklerine; scholar.harvard.edu/goldin/publications adresinden ulaılabilir yılında kurulan; The National WW II Museum, koleksiyonunda kinci Dünya Savaı dönemine ait olan askeri malzemeleri, belgeleri ve görsel materyalleri barındıran tematik bir müzedir. 5 Yine The National WW II Museum un aktardıı sayılarla kinci Dünya Savaı nda yer alan azınlıklar arasında Afrikalı Amerikalı lar kii ile ilk sırada yer alırken, Porto Rikolu la kii ile ikinci sırada, Japon Amerikalı lar kii ile üçüncü sırada yer almıtır (www.nationalww2museum.org, 2014)

4 Rakamlar üzerinden bir okuma yapmak gerekirse; kinci Dünya Savaı nın baından itibaren Birleik Devletlerin asker sayısında ciddi bir artı gerçeklemitir. Yaanan bu artıta, daha önce de belirtildii gibi belirli ya gruplarında orduya katılmayı zorunluluk haline getiren seferberlik yasalarının önemli bir etkisi vardır. Ancak, orduya katılma konusunda gönüllülüü tevik eden askeri propaganda çalımalarının bu rakamlara saladıı katkı da göz ardı edilmemelidir. Çünkü, kinci Dünya Savaı döneminde ulusal düzeyde gerçekletirilen propaganda çalımalarıyla, orduya çok sayıda gönüllü asker kazandırılmıtır. Bu açıdan bakıldıında asker sayısındaki artıla, askeri propaganda çalımalarının baarısının doru orantılı olduu söylenebilir. Makalenin bu bölümünde yer verilen örneklem ve sayılardan da anlaılabilecei gibi, F. D. Roosevelt Hükümeti döneminde kamu ve ordu arasında bir i birlii gerçekletirilmitir. Söz konusu i birliini sürdürülebilir kılmak adına sava döneminde propagandayı sistemletiren hükümet, bu kavramı iletiim yöntemleri ekseninde ele almı ve kurumsal çalımalara önem vermitir. Konuyu daha detaylı ifade etmek için Office of War Information a deinmek gerekir. 2. Propaganda ve Office of War Information Giri bölümünde de belirtildii gibi; Sacra Congregatio de Propaganda Fide nin çok sonrasında, Dünya Savaları dönemlerinde kurulan resmi kurumlar eliinde, propaganda kurumsal çatı altındaki varlıını sürdürmütür lü yılların ilk çeyreinde dini amaçlara hizmet eden öncü kurumsal propaganda çabaları ise zamanla ülke politikalarını kapsar hale gelmi ve kitleleri yönlendirmede sıkça bavurulan bir yöntem olmutur. Birleik Devletler hükümeti de, tarihsel süreç içinde yukarıda belirtildii gibi propagandayı ülke politikalarına yön vermeye yardımcı olacak biçimde kullanmıtır. Amerikan Devrimi ni de içeren geni bir periyodu kapsayan bu yaklaım adına, farklı dönemlerde çok sayıda metin yazılmı, kitaplar basılmı ve politik karikatürler çizilmitir. Benjamin Franklin in kolonilerin birlemesi konusunda hazırladıı Join or Die (1754) adlı karikatürle örneklendirilebilecek bu ilk politik Amerikan propagandaları, Birinci Dünya Savaı Döneminde daha sistematik biçimde ele alınmı, kinci Dünya Savaı döneminde ise bir disipline dönümütür (Jowett ve O Donnell, 2012: 80). Ancak, kinci Dünya Savaı nı kapsayan ve propagandayı kurumsal perspektifte inceleyen bu metin dahilinde, propaganda konusunda Birleik Devletler hükümetinin attıı en somut adımın Office of War Information olduu söylenebilir. kinci Dünya Savaları sırasında savaa dahil olan devletler tarafından siyasi, ekonomik ve askeri amaçlarla sıklıkla kullanılan propaganda; Alman Nasyonal Sosyalistler de Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Dr. P. Joseph Goebbels in giriimlerinde öne çıkarken, Birleik Devletler de Bakan Franklin D. Roosevelt in politikalarında kendini göstermitir. 6 Sava boyunca bakanlık görevini sürdüren F. D. Roosevelt, bu kavramı müttefiklerin zaferi için anahtar elementlerden biri olarak görmü ve 1942 de Office of War Information u kurmutur (Culbert, 1986: v/5). Mihver devletlere karı neden savaıldıını ve savaı kazanmanın önemini anlatan yayınlar yapan bu kurum, radyo kökenli Elmer Davis in yönetmenliinde, medya aracılııyla ulusal ve uluslararası düzeyde propaganda faaliyetleri gerçekletirmitir (Culbert, 1986: v/5). Louise E. Hoffman ın ifadesiyle; bünyesinde reklam uzmanlarının ve fotorafçıların dıında davranı bilimcileri de bulunduran Office of War Information, sosyal psikolojiyle yakından ilgilenmi, gazete ve dergilerin pek çounda hükümet politikalarının lehine metinler, karikatürler ve illüstrasyonlar hazırlatmıtır (Hoffman, 1992: 264). Kurulduu yıl, Holywood da bir ofis açarak Amerikan sinemasının toplum üzerindeki etkisinden faydalanmayı da deneyen Office of War Information, büyük prodüksiyon irketlerinin desteiyle çalımalarını geni 6 Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Dr. P. Joseph Goebbels in çalımalarında kullanılan araçlar içinde, bu çalımanın ana teması olan askeri propaganda posterleri de mevcuttur. Ancak makalenin kapsamı dıında kaldıı için metinde bu posterlerden bahsedilmemitir. Söz konusu posterlere ve Almanların kullandıı dier propaganda materyallerine ulamak için Prof. Randall Bytwerk in internet üzerinden eriilebilecek arivinden faydalanılabilir. Arive ulamak için:

5 kitlelere ulatırmak için çabalamıtır (Koppes and Black, 1977: 89). Ancak, deniz aırı ülkelerdeki propaganda faaliyetlerinin baında; Bakan F. D. Roosevelt in metin yazarı, üç Pulitzer ödüllü Robert Sherwood un olduu Office of War Information ın bu çabaları, 1945 yılında kurumun kapatılmasıyla sonlanmıtır (Culbert, Information Control and Propaganda: Record of the Office of War Information / Part II: Office of Policy Coordination, Series A: Propaganda and Policy Directives for Overseas Programs, , 1986: v/5). Birleik Devletler de milli propaganda adına ciddi yayınlar yapan Office of War Information dan geriye; görsel ve iitsel kayıtlar, gazeteler, dergiler, illüstrasyonlar ve posterler kalmıtır. Metnin devamında da çalımanın ana temasını oluturan bu posterlerden askeri propaganda ile ilikili olan örnekler incelenecektir. 3. Askeri Propaganda Posterleri Office of War Information ın yanı sıra Birleik Devletler hükümetinin dier birimleri tarafından da gerçekletirilen propaganda çalımalarında, belirlenen amaçlara ulamak adına posterler oldukça etkili olmutur. Dolayısıyla, hükümet ve kamu arasındaki her türlü pozitif ibirliini tevik etmek için hazırlanan propaganda posterleri, etkileim içinde oldukları reklamcılık dilinden sıkça faydalanmıtır. Etkileyici illüstrasyonlara ve özgün tipografik tasarımlara sahip olan bu posterleri Darlene C. Mahaney dört ana balık altında toplamıtır. Özetle bu balıklar; Vatanseverlik mesajı veren posterler, duygusal mesaj veren posterler, mizahi posterler ve negatif posterler olarak sıralanabilir (Mahaney, 2002: 41). Bu çalımada ele alınan askeri propaganda posterleri de D. C. Mahaney in belirttii; Vatanseverlik mesajı veren posterler grubuna yakın duran çalımalardır. Ulusal deerlerden yola çıkarak orduya katkı salamayı hedefleyen bu posterlerin misyonunu anlamak adına örneklerle inceleme yapmak faydalı olabilir. Bu dorultuda, çalımanın devamında sözü edilen inceleme için Office of War Information ın yararlandıı be poster seçilmitir. Metnin birinci bölümünde de belirtildii gibi, Birleik Devletler de seferberlik sonrasında ordunun ihtiyaç duyduu i alanlarında kadın igücünü kazanmaya yönelik çalımalar gerçekletirilmi ve kadınlar igücü konusunda öne çıkmaya balamıtır. Bu alanlardan biri de; kinci Dünya Savaı nda iletiim konusunda önemli yer tutan ve ülkeler arasındaki istihbarat çalımalarında da kullanılan radyo operatörlüüdür. ekil 1 de yer alan poster de, bu tema kapsamında üretilmi bir eserdir. It s a woman s war too! Join the waves adlı bu çalıma, Sanatçı John Falter ın tual üzeri yalıboya eserinden yola çıkarak hazırlanmıtır. Orijinal çalımada, deniz kuvvetlerinin iletiim operasyonlarında yer alan (telgraf anahtarı kullanan) radyo operatörü bir kadın asker resmedilmitir. Deniz kuvvetleri tarafından, posterlerin yanı sıra kartpostallarda da kullanılan bu eserde, kompozisyonun merkezinde olan kadın asker ciddi ifadesiyle görev bilincini ve üst düzey dikkati sembolize etmektedir. Dramatik bir ııklandırmayla vurgulanan eserin poster uyarlamasında yer alan alt metinlerdeyse, kadınlara orduya katılarak ülkeye hizmet etmek öütlenmitir. ekil 2 de yer alan Americans will always fight for liberty adlı ikinci poster ise bir baka sanatçı Bernard Perlin in illüstrasyonundan olumaktadır. Amerikan Devrimi döneminden ve 1943 yılından üçer askerin karılatıı kurgusal bir sahneyi betimleyen bu görsel, Office of War Information ın vatanseverlik ve özgürlük olgularının öne çıkardıı posterlerden biridir. Sıcak ve souk renk kontrastından yararlanan bu çalıma, kamu binalarının hemen hemen hepsine asılmıtır. Böylece, seferberlik çalımaları dorultusunda gönüllülerin orduya katılması tevik edilirken, 1943 yılını takip eden periyodda Birleik Devletler ordusunun asker sayısının artmasına da katkı salanmıtır. ekil 3 de ki; We have just begun to fight! adlı üçüncü poster ise savata yer alan bir askerin siyah beyaz betimlemesini içermektedir. Posterde; tüfei, balıı ve havaya kaldırdıı sol eliyle hareket halinde olan asker tasvirine ek olarak, sa alt köede Birleik Devletler in mücadele ettii cepheler sıralanmıtır. Pearl Harbor, Bataan, Coral Sea (Mercan Denizi), Casablanca vb. cepheleri vurgulayan bu posterde, kırmızı ve kalın fontlarla yazılan We have just begun to fight! cümlesiyle, Birleik Devletler in savaı sonuna kadar sürdürmekteki kararlılıı simgelenmi ve

6 bu sayede düman ordularına bir gönderme yapılmıtır. Dördüncü poster olan ekil 4 de ki I need your skill in a war job! adlı çalımada ise ana figür olarak Sam Amca nın portresine yer verilmitir. Sanatçı James Montgomery Flagg in eseri olan, 1943 tarihli bu örnekten de anlaılabilecei gibi, savaın ortalarında igücüne ciddi bir gereksinim duyulmaktadır. Öncü hedef kitle olarak Amerikan halkına hitap eden posterde; cinsiyet, ya grupları vb. ikincil hedef kitleler açıkça belirtilmemitir. Bu kapsamda, posterde ordunun ihtiyaç duyduu üretim alanlarını sıralanmı ve Amerikan halkı, U.S. Employment Service aracılııyla bu mesleklere katılmaya davet edilmitir. Makaledeki son poster olan ve ekil 5 de belirtilen; Give it your best! adlı poster ise oldukça minimalist bir çalımadır. Sanatçı ve sanat yönetmeni Charles T. Coiner tarafından ofset litografi olarak hazırlanan bu posterde, sadece Birleik Devletler bayraı kullanılmıtır. Bu sebeple, 1960 ların sanat akımlarından Pop-Art ın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Jasper Johns un eserlerini andıran bu posterin; görsel tasarım ve plastik sanatlar açısından bir deer ifade ettii de söylenebilir. Zira, reklam sloganını andıran Give it your best! metni ve Amerikan bayraıyla kamu tarafından hemen benimsenen bu poster, bugün Museum of Modern Art (MoMA) koleksiyonunda da yer almaktadır. ekil 1: Office of War Information tarafından kullanılan bir poster. It s a woman s war too! Join the waves Kaynak: The Library of Congress, memory.loc.gov [ ]. ekil 2: Office of War Information tarafından hazırlanan bir baka poster ve 1943 yıllarındaki Amerikan askerleri, Americans will always fight for liberty Kaynak: Northwestern University Library, images.northwestern.edu [ ]. ekil 3: We have just begun to fight! Kaynak: University of North Texas, digital.library.unt.edu [ ]. ekil 4: I need your skill in a war job! Kaynak: University of North Texas, digital.library.unt.edu [ ]. ekil 5: Give it your best! Kaynak: University of North Texas, digital.library.unt.edu [ ]

7 Sonuç Örneklerde de görülebilecei gibi F. D. Roosevelt Hükümeti, sava döneminde ihtiyaç duyulan alanlarda kamunun desteini kazanmak için kısa ve öz mesajlardan oluan posterler hazırlatmıtır. Bu çerçevede söz konusu posterler; makalede sıkça belirtildii gibi vatanseverlik, özgürlük ve baımsızlık temalarıyla harmanlanan figür aırlıklı illüstrasyonlar eliinde kamuya servis edilmi ve görsel aırlıklı propaganda olarak tanımlanabilecek bu yöntem, F. D. Roosevelt Hükümeti nin belirledii hedeflere ulamasında oldukça etkili olmutur. Bu kapsamda, yukarıda yer alan baarının ardında; ulusal propagandanın etkisini arttırmak için Office of War Information tarafından gerçekletirilen çalımaların önemli bir paya sahip olduu açıktır. Çünkü önceki bölümlerde de belirtildii gibi, bünyesinde reklam yönetmenlerinden davranı bilimcilere kadar iletiim konusunda faydalı olabilecek pek çok uzmanı barındıran kurumun çalımalarıyla, ulusal propaganda aı genilemitir. Buradan yola çıkarak, dönemin Amerikan propagandasında, propagandayı bilimsel yöntemlerle ele alan bir yaklaımın hakim olduu kanısına varılabilir. Bu kanıya ek olarak, görsel propaganda yöntemlerinin sava döneminde dier alanlara referans olduu da söylenebilir. 7 Çünkü sosyoloji, iletiim, görsel tasarım ve plastik sanatlar gibi alanlarla etkileim içine girerek, disiplinler arası bir uygulamaya dönüen bu yöntemin metotları, ilerleyen zamanlarda insan ilikileriyle ilgili olan pek çok alanda güncellenerek kullanılmıtır. Grafiksel anlatımlardan, illüstrasyonlardan, tipografi tasarımlarından faydalanarak geni kitlelerden kısa sürede geri bildirimler almayı amaçlayan ve propaganda ile etkileim içinde olduu daha önce belirtilen Reklamcılık alanı, bu durumu örneklemek için kullanılabilir. KAYNAKÇA GOLDIN, Claudia, Olivetti, Claudia (2013). Shocking Labor Supply: A Reassessment of the Role of World War II on Women s Labor Supply, American Economic Review: Papers & Proceedings, V. 103, N. 3, pp GOLDIN, Claudia (1991). The Role of World War II in the Rise of Women s Employment, American Economic Review, V. 81 N. 4 September, pp HIGGS, Robert (1992). Wartime Prosperity? A Reassessment of the U.S. Economy in the 1940 s, The Journal of Economic History, V. 52, N.1 March, pp HOFFMAN, Louise E. (1997). American s and Wartime Research on Germany, , American Psychologist, V. 47, N. 2, February, pp KARAKA, Nuri (2009). Amerikan Ödünç Verme ve Kiralama Yardımlarında Türkiye, Tarih ncelemeleri Dergisi, C. 24, S. 1, Temmuz, s KOPPES, Clayton R., Black Gregory D. (1977). What the Show the World: The Office of War Information and Hollywood, The Journal of American History, V. 64, N. 1, June, pp MAHANEY, Darlene C. (2002). Propaganda Posters, OAH Magazine of History, V. 16, N. 13, Spring, pp MURPHY, Dennis M., White, James F. (2007). Propaganda: Can a Word Decide a War?. Parameters. Autumn, pp JOWETT, Garth S., O Donnell Victoria (2012). Propaganda and Persuasion, United States of America: SAGE Publications. QUALTER, Terence H. (1980). Propaganda Teorisi ve Propagandanın Geliimi çev. Ünsal Oskay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 35, S. 1, s VAN EVERA, Stephan (2007). The War on Terror: Forgotten Lessons From World War II. Middle East Policy, V. 14, N. 2, Summer, pp (1991). A History of the United States Savings Bonds Program 50th Anniversary Edition Washington: United States Department of the Treasury. (1986). Information Control and Propaganda: Record of the Office of War Information / Part I: The Director s Central Files ed. David H. Culbert. U.S.A.: University Publications of America. (1986). Information Control and Propaganda: Record of the Office of War Information / Part II: Office of Policy Coordination, Series A: Propaganda and Policy Directives for Overseas Programs, ed. David H. Culbert. U.S.A.: University Publications of America. (1979). Psychological Operations FM 33-1, U.S.A.: Department of the Army Headquarters (Washington D.C.). nternet Kaynakçası The National WW II Museum. [ ] 7 kinci Dünya Savaı döneminde kapsamlı bir ekilde gerçekletirilen iletiim ve tasarım aratırmaları, bugün son derece geni bir ariv oluturmutur. nternet aracılııyla rahatlıkla ulaılabilecek bu ariv sayesinde bugün 1940 lı yılların görsel tasarım anlayıına dair çok sayıda belge ve görsel incelenebilmektedir

8 Görseller çin Kaynakça Northwestern University Library, images.northwestern.edu The Library of Congress, memory.loc.gov University of North Texas, digital.library.unt.edu Notlar a) Propaganda Teorisi ve Propagandanın Geliimi adlı çalıma, Terence H. Qualter in Propaganda and Psychological Warfare adlı eserinin birinci ve ikinci bölümlerinin çevirisidir. b) Psychological Operations, FM-33-1, 1979: adlı kitapta karı propaganda (kontra-propaganda) kavramına da deinilmitir (Psychological Operations, 1979: 11-11). Karı propaganda kısaca; düman propaganda kampanyasını bertaraf etmek için yapılan propaganda faaliyeti olarak tanımlanabilir. c) Makale konusunda daha geni bilgilere ulamak için; yazarların aynı corafi ve tarihi kapsamda ele aldıı sava bonosu posterleri ve kadın igücü temalı propaganda posterleri içerikli dier çalımaları incelenebilir

1.Fransa da Değişen ve Gelişen Basın Anlayışı

1.Fransa da Değişen ve Gelişen Basın Anlayışı Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SİYASİ TARİHİN

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI

IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI T. C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI YÜKSEK LSANS TEZ KAHRAMANMARA

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

- 315 - Anahtar Kelimeler: Terörizm, Terör Maduru Olma Korkusu, 11 Eylül Saldırıları.

- 315 - Anahtar Kelimeler: Terörizm, Terör Maduru Olma Korkusu, 11 Eylül Saldırıları. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMERKA BRLEK DEVLETLER'NDE TERÖRZM VE

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARDA MÜZK TERAP

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE MODA MARKALARININ GÖSTERGELERLE

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı