TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April Issn: TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Öz Aratırmanın amacı Türkiye de yaayan Türkçe öretmeni adaylarının konuma becerilerine ilikin kaygı düzeylerini belirleyebilmtir. Aratırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 1.0 programı kullanılarak analiz edilmitir. Verileri deerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıtır. Aratırmanın deikenleri arasında korelasyon analizi uygulanmıtır. Elde edilen bulgular %95 güven aralıında, %5 anlamlılık düzeyinde deerlendirilmitir. Aratırmaya katılan örencilerin konumacı odaklı kaygı düzeyi zayıf (55 ± 711); çevre odaklı kaygı düzeyi zayıf (589 ± 8); konuma psikolojisi düzeyi (59 ± 868); genel konuma kaygısı düzeyi zayıf (571 ± 68) olarak saptanmıtır.. Sınıf örencilerinin çevre odaklı kaygı puanları, konuma psikolojisi puanları, genel konuma kaygısı puanları ortalamalarının dier sınıf düzeylerinden yüks olduu görülmütür. Anahtar Kelimeler: Anadili Eitimi, Konuma, Dil Becerileri, Öretmen Yetitirme, Anlatma. Abstract Thescope of theresearchcoverstheturkishlanguageteachercandidates. ItssamplecomprisestheTurkishlanguageteachercandidatesstudying at InonuUniversity. Concerninggendervariable 16 of thestudents (6.0%) arefemalewhile 7 of them (7.0%) aremale. Interms of classvariable 50 of them (5%) areyear (5%). 50% (5%). 50 (5%) and 50 (5%) are th yearstudents. Thedata of theresearch is gainedthroughthe level of speechanxiety scaledevelopedby Sevim (01). Thedataacquired in theresearchwasanalyzedusing SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 1.0 programme. The level of speech anxiety of the Turkish language teacher candidates is weak.when their speech anxiety is evaluated for the classes it is observed that the level of speech anxiety of the nd year students is higher than that of students in other years. It is seen that speech anxiety is not a determinant factor in terms of gender. Keywords: Native Language Education, Speaking, Language Skills, Teacher Training And Expression. Giri Konuma, insanların yaamlarını biçimlendiren önemli bir dil becerisidir. Duygu, düünce ve istlerini doru ve etkili ifade edebilen bireylerin sorunlarını çözmeleri de sıradan konuuculardan daha kolay olacaktır. Konumada etkili ifade gücünü konumacının duyduu kaygı düzeyi azaltacaktır. Konuma kaygısının azaltılması ise konumacını aldıı eitimle yakından ilikilidir. Konuma becerisine ilikin alanyazında çeitli tanımlar yapılmıtır. Konuma; düüncelerin, duyguların ve bilgilerin seslerden oluan dil aracılııyla aktarılmasıdır (Demirel, 1999); duygu, düünce ve dillerimizi ortak görsel ve iitsel öeler aracılııyla karımızdakine iletilmesidir (Demirel, 00; Ergin ve Birol, 005; Taer, 000); insanın doutan sahip olduu, zaman içinde örenip yaayarak edindii düünce ve görüleri ile kendi ist ve duygularını belli bir amaçla karısındakine ya da karısındaki kiilere iletebilmesidir (Çongur, 1995). Bir konuma eylemi, konuucunun amacı ve sezdirmeleriyle dinleyicinin çıkarımlarının toplamıdır (Ergenç, 1999). Konuma, zihinsel bir çabayla, zihinsel birikimle oluturulan iletinin dil aracılııyla karıdakine sunulmasıdır (Adalı 00). Doç. Dr., nönü Üniversitesi, Eitim Fakültesi.

2 Dil becerilerinden dinleme ve okuma anlama yı, konuma ve yazma da anlatma yı oluturmaktadır. Anlama becerilerinden dinleme, anlatma becerilerinden ise konuma dier dil becerilerinden önce kazanılmaktadır. Çocuk, okula balamadan dinleme ve konuma becerilerini belirli oranda edinmtedir. Bundan dolayıdır ki okula balayan çocuklara aırlıklı olarak okuma ve yazma eitimi verilir. Öretmenlerin p çou, çocuklar okula geldiklerinde dinleme ve konumayı bildikleri için bu becerilere programda yer vermeye ger olmadıını düünmtedir (Tompkins, 1998). Bu yanlı kanı, konuma eitimine geren önem ve özenin gösterilmesine engel olmutur. Konuma çalar boyunca insanın insanla ilikilerini düzenlemede, kiilerin birbirini etkilemesinde önemli bir yere sahip olmutur (Sever, 1997; Akta ve Gündüz, 009). Konuma, insanlar arasındaki iletiimi salayan en yaygın ve en önemli araçtır. nsanlar arasında iletiim çounlukla konuma yoluyla salanır. Aratırmalar, günümüzün %50 ile %80 lik bölümünün iletiim kurarak geçtiini; iletiim kurma zamanımızın ortalama %5 ini dinleyer %0 unu konuarak, %16 sını okuyarak %9 unu ise yazarak geçirdiimizi ortaya koymaktadır (Nalıncı 000). Bu balamda, konuma becerisinin geliimi iletiimi güçlendirir, kolaylatırır. Konuma eitiminin amacı, örencilere düünce ve duygularını dil kurallarına uygun, doru ve etkili bir biçimde anlatma yetenei kazandırmaktır. Konuma eitimi de yazma eitimi gibi bazı formüllerin ezberlenmesiyle deil, uygulamayla gerçletirilebilir (Akta ve Gündüz, 009). Dil becerileri arasında sosyalleme ile ilgisi en çok olan beceri konuma dır. Güne e (01) göre konuma, ibirlikçi örenmenin anahtarıdır ve örencinin zihinsel etkileime girmesini salar. Konuma becerisinin gelimesi psikoloji, sosyal psikoloji, davranı bilimleri, iletiim bilimleri gibi bilimlerle dorudan ilikilidir (Ünalan 007). Konuma becerisi, örencilerin Türkçenin estetik zevkine vararak ve zengin sözvarlıından yararlanarak kendilerini doru ve rahat ifade edebilmeleri; sosyal hayatta karılaacakları sorunları konuarak çözebilmeleri, yorumlayıp deerlendirebilmeleri, çevreleriyle iletiim kurup ibirlii yapmaları ve ortak karar vermeleri açılarından önemlidir (MEB, 006). Eitim kurumlarındaki konuma derslerinin genel amacı, örencilere duygu, düünce, gözlem, hayal ve istlerini dil kurallarına uygun ve etkili biçimde anlatma becerisi kazandırmak, çevresiyle etkili iletiim kurmasını salamaktır (Gündüz, 007; Özbay, 005; Yalçın, 00). Zaman zaman son derece donanımlı, kültürlü, karılıklı konumalarda son derece baarılı insanların bile topluluk önünde konuurken ciddi anlamda korku yaadıkları gözlenebilmtedir (Gürzap, 010). nsanların kendilerini rahatça ifade edebilmelerini, zihinsel tasarımlarını akıcı bir ilde dile getirebilmelerini olumsuz yönde etkileyen psikolojik engellerden biri de kaygıdır. Her insan topluluk karısında düüncelerini ifade ederken kaygı duyabilir. Hatta belli miktardaki kaygının kiinin yaamındaki faaliyetlerini olumlu yönde etkilediini, kiiyi olumsuz etkilere karı hazırlayarak uyaran yapıcı ilevi gördüünü belirten aratırmacılar vardır (Akt. Korkut, 199; Baarır, 1990). Kaygı, tehdit edici bir etken karısında bireyin hissettii huzursuzluk ve endie durumu olarak tanımlanabilir (Iık, 1996). Kiidi kaygı seviyesinin yüks olması daha katı, basit davranılara gerilemesine, endie duymasına ve karısındaki insanları memnun etmeye aırı odaklanmasına sebep olmaktadır (Doan ve Çoban, 010). Türkiye de yaayan Türkçe öretmeni adaylarının konuma becerilerine ilikin kaygı düzeylerini belirlemeyi amaçlayan çalımanın alt soruları unlardır: 1.Türkçe öretmeni adaylarının konuma kaygı düzeyleri nedir?.türkçe öretmeni adaylarının konuma kaygı düzeyleri sınıf düzeyine göre farklılık göstermi midir?. Türkçe öretmeni adaylarının konuma kaygı düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermi midir? Yöntem Aratırma evrenini Türkçe öretmeni adayları, örnlemini ise nönü Üniversitesi nde okuyan Türkçe öretmeni adayları oluturmaktadır. Genel Konuma Kaygısı ölçeinin genel güvenirlii 908; alt boyutlarından konumacı odaklı kaygı 867; çevre odaklı kaygı 800; konuma psikolojisi 78 olarak güvenilir bulunmutur. Örenciler cinsiyet deikenine göre 16'sı (%6,0) kız, 7'ü (%7,0) erk olarak daılmaktadır. Örenciler sınıf deikenine göre 50'si (%5,0) 1, 50'si (%5,0) 50'si (%5,0), 50'si (%5,0) olarak daılmaktadır. Aratırmanın verileri Sevim (01) tarafından gelitirilen konuma kaygı ölçei nden elde edilmitir. Kullanılan ölç 5 li likert tipidir. Ölçein Cronbach alfa katsayısı, 91 dir ve bu deer gelitirilen ölçein güvenilir bir ölç olduunu gösterir. %7 alt ve %7 üst grupların madde puan ortalamaları arasındaki fark baımsız örnlemlerde t-testi ile sınanmı ve elde edilen deerlerden yola

3 çıkılarak gruplar arasında anlamlı bir farklılıın olduu anlaılmıtır. Bu deerler ise ölçein aynı zamanda iç tutarlık yönünden de güvenilir olduunu ifade eder (Sevim 01). Tablo 1: Örencilerin tanımlayıcı özellikleri Tablolar Gruplar Frans(n) Yüzde (%) Cinsiyet Kız 16 6,0 7 7,0 Toplam Sınıf ,0 50 5,0 50 5,0 50 5,0 Toplam Verilerin statistiksel Analizi Aratırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 1.0 programı kullanılarak analiz edilmitir. Verileri deerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıtır. Niceliksel verilerin karılatırılmasında iki grup arasındaki farkı t- testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplararası karılatırmalarında T yönlü (Oneway) Anova testi ve farklılıa neden olan grubun tespitinde Scheffe testi kullanılmıtır. Aratırmanın deikenleri arasında korelasyon analizi uygulanmıtır. Elde edilen bulgular %95 güven aralıında, %5 anlamlılık düzeyinde deerlendirilmitir. Bulgular Birinci alt problem: Türkçe öretmeni adaylarının konuma kaygı düzeyleri nedir? Birinci alt probleme ilikin bulgular Tablo1 de verilmitir. Bu balamda,aratırmaya katılan örencilerin konumacı odaklı kaygı düzeyi zayıf (55 ± 711); çevre odaklı kaygı düzeyi zayıf (589 ± 8); konuma psikolojisi düzeyi (59 ± 868); genel konuma kaygısı düzeyi zayıf (571 ± 68) olarak saptanmıtır. Çevre odaklı kaygı arttıkça konumacı odaklı kaygı artmaktadır. Konuma psikolojisi arttıkça konumacı odaklı kaygı artmaktadır. Konuma psikolojisi arttıkça çevre odaklı kaygı artmaktadır. Genel konuma kaygısı arttıkça konumacı odaklı kaygı artmaktadır. Genel konuma kaygısı arttıkça çevre odaklı kaygı artmaktadır. Genel konuma kaygısı arttıkça konuma psikolojisi artmaktadır. Ortalama Konumacı Odaklı Kaygı 55 Çevre Odaklı Kaygı 589 Konuma Psikolojisi 59 Genel Konuma Kaygısı 571 Tablo : Konuma Kaygısı Düzeyleri Standart Sapma Konumacı Odaklı Kaygı 1, Çevre Odaklı Kaygı 1, Konuma Psikolojisi 1, kinci alt problem: Türkçe öretmeni adaylarının konuma kaygı düzeyleri sınıf düzeyine göre farklılık göstermi midir? kinci alt probleme ilikin bulgular Tablo de verilmitir. Bu balamda,aratırmaya katılan örencilerin konumacı odaklı kaygı puanları ortalamalarının sınıf deikenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediini belirlem amacıyla yapılan t yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıtır(f=1,99; p=16>0.05). Aratırmaya katılan örencilerin çevre odaklı kaygı puanları, konuma psikolojisi puanları, genel konuma kaygısı puanları ortalamalarının sınıf deikenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediini belirlem Genel Konuma Kaygısı 000 1,

4 amacıyla yapılan t yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmutur(f=,5; p=0.016<0.05; F=,88; p=0.0<0.05; F=95; p=0.05<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlem amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıtır.. sınıf örencilerinin çevre odaklı kaygı puanları, konuma psikolojisi puanları, genel konuma kaygısı puanları ortalamalarının dier sınıf düzeylerinden yüks olduu görülmütür. Tablo : Konuma Kaygısı Düzeylerinin Sınıfa Göre Ortalamaları Gr O Ss F p F up rt ark Konumacı Odaklı Kaygı 1 1, Çevre Odaklı Kaygı 1, > 1 > > Konuma Psikolojisi 1, > 1 > > Genel Konuma Kaygısı > 1 > > Üçüncü alt problem: Türkçe öretmeni adaylarının konuma kaygı düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermi midir? Üçüncü alt probleme ilikin bulgular Tablo te verilmitir. Bu balamda, aratırmaya katılan örencilerin konumacı odaklı kaygı puanları ortalamalarının cinsiyet deikenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediini belirlem amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıtır(t=1,16; p=6>05). Tablo : Konuma Kaygısı Düzeylerinin Cinsiyete Göre Ortalamaları Gru N Ort Ss t p p Konumacı Odaklı Kaygı Kız , Çevre Odaklı Kaygı Kız , Konuma Psikolojisi Kız

5 Tartıma Genel Konuma Kaygısı Kız Örenci merkezli eitim programlarının uygulanmaya baladıı günümüzde sınıf içi ve sınıf dıı örenmelerde örencilerin sözlü iletiim becerileri daha da önem kazanmıtır (Saraç, 006). Bu aratırmanın bulguları, Türkçe öretmeni adaylarının konuma kaygı düzeylerinin zayıf olduunu belirlemitir. Sargın ın (006) bulguları da bu sonucu destlemtedir. Özbay a (005) göre, konuma yetenei doutan gelir; fakat kiinin düzgün ve doru konuabilmesi okul hayatında alacaı konuma eitimine balıdır. Aratırmanın sonucunda, konuma kaygısı düzeyleri sınıf balamında ele alındıında. sınıf örencilerinin konuma kaygısı düzeylerinin dier sınıflardan yüks olduu gözlemlenmitir; ayrıca konuma kaygısının cinsiyet balamında belirleyici bir özellik taımadıı da görülmütür. Önci aratırmalarda birinci sınıf üniversite örencilerinin kaygı düzeylerinin üst sınıftaki örencilere göre yüks düzeyde olduu tespit edilmitir (Batla, 1988; Bozkurt, 00; Öner ve Le Compte, 1998). Çakmak ve Hevedanlı (005) üniversite örencilerinin kaygı düzeylerinin sınıf deikenine göre anlamlı bir farklılık göstermesini, üniversite öreniminin ilk yılları olması dolayısıyla yeni bir çevre ve arkada ilikileri ile karılamaları ve özellikle aileden uzak oldukları bir dönemi yaamalarıyla açıklamaktadır. Cinsiyet balamında ise, istatistiksel anlamda kız örencilerin erk örencilere göre kaygı düzeylerinin daha yüks olduu ortaya konulmutur (Alisinaolu ve Uluta, 000; Erözkan 00; Bozkurt, 00; Ergür, 00; Taın, 006; Rosenthal ve Schreiner 000; Surtees, Wainwright, Pharoah, 00; Rawson, Blomer ve Kendall, 199). Çakmak ve Hevedanlı (005) ise böyle bir bulgunun ortaya çıkmasında kızların gelensel toplumlarda daha çok baskı altına alınmasının, kendilerine güven duyabilecleri bir ortamın onlara salanmamasının, erklerin ise toplum içinde kızlara göre daha rahat ve serbestçe haret edebilmelerinin etkili olabileceini düünmtedirler; ancak yapılan çalımada cinsiyet deikeninde anlamlı bir farklılık belirlenememitir. Ünalan (006) çalımasında, Türkiye de konuma becerisinin gelitirilmesine yönelik olarak yapılan konuma eitiminde çeitli aksaklıklar olduunu belirtir. Aıcı (1996) ise konuma eitiminin öneminin anlaılmadıı ve konuya geren önemin verilmediini göstermitir. Doan (009) ve Uçkun (007) konuma becerisindi sorunları çeitli nedenlere balamılardır. Tin e (1980) göre bireyin anadilindi baarı derecesiyle okuldaki baarı ve çevreye uyum gücü arasında yakın bir iliki vardır. Çakmak ve Hevedanlı (005) tarafından yapılan aratırmada öretmen adaylarının kaygı düzeylerinin sınıf, baarı, okuldaki arkadalık ilikileri, ana-baba tutumları ve barınma yeri gibi deikenlerden etkilendii saptanmıtır. Bu balamda Türkçe öretmeni adaylarına lisans eitimi verilirken konuma eitiminin önemi kavratılmalı ve bu becerinin geliimine ilikin gerli bilgiler sunulmalıdır; kuramsal bilgiler sunulurken uygulamaya da yer verilmelidir , 5 KAYNAKÇA ADALI, Oya (00). Anlamak ve Anlatmak, stanbul: Pan Yayıncılık. AKGÜN, Abuzer, GÖNEN Selahattin, ve AYDIN, Murat (007). lköretim fen ve matematik öretmenlii örencilerinin kaygı düzeylerinin bazı deikenlere göre incelenmesi,eltronik Sosyal Bilimler Dergisi, 0. AKTA, erif ve GÜNDÜZ, Osman (009). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Akça Yayınları. ALSNANOLU, Fatma ve ULUTA, lkay (000). Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler,milli Eitim, 15. AICI, Murat (1996). lkokul.-5. Sınıflarda Anadili Öretiminde Karılaılan Problemler ve Öneriler,Yayımlanmamı Doktora Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BALTA, Acar (1988). Kaygı Düzeyi Açısından Okullar Arası Farklar, XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Bilimler Kongresi Bilimsel Çalımaları, zmir: Ege Üniversitesi Basımevi. BAARIR, Deniz (1990). Ortaokul Son Sınıf Örencilerinde Sınav Kaygısı, Akademik Baarı ve Sınav Baarısı Arasındaki likiler,yayımlanmamı Yüks Lisans Tezi,Ankara:H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. BOZKURT, Nureddin (00). Bir Grup Üniversite Örencisinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Çeitli Deikenler Arasındaki likiler,eitim ve Bilim, 9 (1), ÇAKMAK, Ömer ve HEVEDANLI, Murat (00). Biyoloji öretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler,xiii. Ulusal Eitim Bilimleri Kurultayı, (6-9 Temmuz), nönü Üniversitesi Eitim Fakültesi, Malatya. ÇONGUR, H. Rıdvan (1995). Söz Sanatı (I),TÖMER Dil Dergisi, S. 8. DEMREL, Özcan (1999). lköretim Okullarında Türkçe Öretimi, stanbul: Millî Eitim Yayınları. DEMREL, Özcan (00). Türkçe Öretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık. DOAN, Türkan, ve Çoban, Aysel Esen (009). Eitim fakültesi örencilerinin öretmenlik mesleine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilikinin incelenmesi,eitim ve Bilim, (15), DOAN, Yusuf (009). Konuma becerisinin gelitirilmesine yönelik etkinlik önerileri,türk Eitim Bilimleri Dergisi, 7(1), ERGENÇ, clal (1999). Dilbilimin Bakı Açısıyla Beyin,Popüler Bilim, 1-9. ERGN, Akif ve Birol Cem (005). Eitimde letiim, Ankara: Anı Yayınları.

6 ERÖZKAN, Atılgan (00). Üniversite Örencilerinin Kaygı Sınav Kaygısı Baa Çıkma Davranılar,VII. Ulusal Psikolojik Danıma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, nönü Üniversitesi, Malatya. GÜNDÜZ, Osman (007). lköretimde Türkçe Öretimi,Ankara: Pegema Yayıncılık. GÜNE, Firdevs (01). Türkçe Öretimi- Yaklaımlar ve Modeller, Ankara: Pegem Akademi. GÜRZAP, Can (010). Söz Söyleme ve Diksiyon, stanbul: Remzi Kitabevi. IIK, Erdal (1996). Nevrozlar, Ankara: Kent Matbaası. KORKUT, Fidan (199). Gestalt Yaklaımına Dayalı Olarak Yapılan Bireysel Danımanın Sürli Kaygı Üzerindi Etkisi,Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 7, NALINCI, Aye Nur (000). Avrupa Birliine Tam Üyelik Yolunda Baarının Anahtarı: Yeniden Yapılanma, Ankara: Ümit Yayıncılık. ÖNER, Necla ve LE COMPTE, Ayhan (1985). Sürsiz Durumluk/Sürli Kaygı Envanteri El Kitabı, stanbul: Boaziçi Üniversitesi Yayınları, 1-6. ÖZBAY, Murat (005). Sesle lgili Kavramlar ve Konuma Eitimi,Millî Eitim, 168, ÖZBAY, Murat (005). Ana Dili Eitiminde Konuma Becerisini Gelitirme Tnikleri,Journal of QafqazUniversity, 16, RAWSON, Harwe, E., BLOMER, K.imberly, KENDALL, Amanda (199). Stress, AnxietyiDepression, andphysicallnessin College- Students,Journal of GeneticPsychology, 155 (): 1-0. ROSENTHAL, BethSpencier, and SCHRENER, ArlenCedeno (000). Prevalenceof PsychologicalSymptomsAmongUndergraduateStudentsin an EthnicallyDiverse Urban PublicCollege,Journal of AmericanCollegeHealth, 9 (1): SARAÇ, Cemal (006). Sözlü letiim Becerileri Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Eitimi, Millî Eitim, 169, SARGIN, Mehmet (006). lköretim Örencilerinin Konuma Becerilerinin Deerlendirilmesi Mula li Örneinde. Yayımlanmamı Yüks Lisans Tezi, Mula: Mula Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. SEVER, Sedat (1997). Türkçe Öretimi ve Tam Örenme, Ankara: Anı Yayıncılık. SEVM, Ouzhan (01). Öretmen Adaylarına Yönelik Konuma Kaygısı Ölçei: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalıması,TurkishStudies, 7/ SURTEES, P. G.,Wainwright, NWJ.andPharoah, PDP (00). Psychosocialfactorsandsexdifferences in highacademicattainment at CambirdgeUniversity,Oxford Review of Education. 8 (1): 1-8. TAER, Suat (000). Konuma Eitimi, stanbul: Papirüs Yayınevi. TAIN, Özden (006). Beden Eitimi ve Spor Yüksokulunda Okuyan Öretmen Adaylarının Mesli Kaygı Düzeylerinin Bazı Deikenler Açısından ncelenmesi,kastamonu Eitim Dergisi, 1(), TEKN, Halil (1980). Okuduunu Anlama Gücü le Yazılı Anlatım Becerisini Gelitirme Yönünden Okullarımızda Türkçe Öretimi, Ankara:Mars Yayıncılık. TOMPKNS, Gail (1998). Language Arts Content andteachingstrategies, New Jersey: Prentice-HallInc. TÜMERDEM, Recep (007). Dicle Üniversitesi Eitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Son Sınıf Örencilerinin Kaygılarını Etkileyen Etmenler,Eltronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, - 5. UÇGUN, Duygu (007). Konuma Eitimini Etkileyen Faktörler,Nide Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), ÜNALAN, ükrü (006). Türkçe Öretimi, Ankara: Nobel Yayın Daıtım. ÜNALAN, ükrü (007). Sözlü Anlatım, Ankara: Nobel Yayınevi. VAROL, enol (1990). Lise Son Sınıf Örencilerinin Kaygılarını Etkileyen Etmenler, Yayımlanmamı Yüks Lisans Tezi, Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi. YALÇIN, Alemdar (00). Türkçe Öretim Yöntemleri Yeni Yaklaımlar,Ankara: Akça yayınları.

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ: SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ: SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA DOI: 10.14582/DUZGEF.544 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2015) 415-445 415 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ: SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Güz 2005 C.4 S.14(115-127)

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Güz 2005 C.4 S.14(115-127) EĞİTİM VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ THE EXAMİNATİON OF CONCERN LEVELS OF BİOLOGY STUDENT S CLASS BY VARİOUS VARİABLES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Arda ÖZTÜRK 1 Betül BAYAZIT 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİYARBAKIR DA HASTA-HEKİM-ECZACI İLETİŞİMİNDE DİLDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ARAŞTIRMASI - 2012 - - 1 - Bu araştırmayı destekleyen kuruluşlar: Açık Toplum Enstitüsü,

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM Dr. Cevdet EPÇAÇAN* Dr. Melih ERZEN** Özet Bu aratırmanın amacı, ilköretim Türkçe dersi öretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Mehtap Çakan Abant zzet Baysal Üniversitesi, 14100 Bolu ÖZ: Bu aratırmanın amacı Fransızca yı ikinci dil olarak örenen örencilerin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Beşi nci Sınıf Öğrenci leri ni n Türkçe Dersi Konuşma Beceri leri ni n Değerlendirilmesi BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATİON OF TURKİSH LANGUAGE

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları *

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 165-176. Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * Attitudes of Computer Teacher Candidates

Detaylı

Selçuk Bora Çavuşoğlu Yrd. Doç. Dr boracavusoglu@windowslive.com. Gülistan Günay Yönetici glstngny@hotmail.com ÖZET

Selçuk Bora Çavuşoğlu Yrd. Doç. Dr boracavusoglu@windowslive.com. Gülistan Günay Yönetici glstngny@hotmail.com ÖZET İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ALGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Bora Çavuşoğlu Yrd. Doç. Dr boracavusoglu@windowslive.com

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME ÇOCUK GELİŞİMİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME ÇOCUK GELİŞİMİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Fiziksel Gelişimin Değerlendirilmesi Boy Uzunluğuna İlişkin Persentil Eğrileri Kiloya İlişkin Persentil Eğrileri Baş Çevresi Uzunluğuna İlişkin Persentil Eğrileri

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Elif ÜSTÜN, Semra ERKAN, Berrin AKMAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GİRİŞ Öğretmenlik

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi **

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ** Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2, Aralık 2014 http://fead.org.tr/dergi Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın Siirt Üniversitesi erhanakin49@hotmail.com

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1545 Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşegül OĞUZ, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI Abdullah KAPLAN,Neslihan KAPLAN akaplan@atauni.edu.tr Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D Erzurum-TÜRKİYE

Detaylı