3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU"

Transkript

1 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1

2 10

3 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU SA YI LI SER BEST MU HA SE BE C LİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ fia V R L K VE YE M N L MALİ MÜ fia V R L K KA NU NU Ka nun No: 3568 Ka nun Ta ri hi: 01/ 06/ 1989 (13/06/1989 Ta rih ve Sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r.) (Değişiklikler, 26/07/2008 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile güncellenmiştir.) B R N C BÖ LÜM GE NEL HÜ KÜM LER AMAÇ Mad de 1- Bu Ka nun un ama c, ifl let me ler de fa ali yet le rin ve ifl lem le rin sa l k l ve gü ve ni lir bir fle kil de ifl le yi fli ni sa la mak, fa ali yet so nuç la r n il gi li mev zu at çer çe vesin de de net le me ye, de er len dir me ye ta bi tu ta rak ger çek du ru mu il gi li le rin ve res mi mer ci le rin is ti fa de si ne ta raf s z bir flekil de sun mak ve yük sek mes le ki stan dart la r ger çek lefl tir mek üze re, 1 (5786 Sa y l Ka nu nun 1. mad de siy le iba re ç kar t l m fl t r. Yü rür lük 26 /07/2008) Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik mes lek le ri ve hiz met le ri ile Ser best Mu ha se be ci Ma li Müfla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i nin ku rul ma s na, 1 ( barelerin de iflmeden önceki flekli.) Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebecilik MEVZUAT SERİSİ 1 11

4 MESLEK HUKUKU tefl ki lat, fa ali yet ve de ne tim le ri ne, or gan la r n n se çim le ri ne da ir esas la r dü zen le mek tir. (5786 Sa y l Ka nu nun 1. Mad de si ile ek le nen cüm le Yü rür lük: 26/07/2008) Bir li in k sa ad TÜR MOB DUR. Bu Ka nun hü küm le ri ne gö re mes lek ic ra s na hak ka za nan la ra 2 (5786 Sa y l Ka nu nun 1. mad de siy le iba re ç kar t l m fl t r. Yü rür lük 26/07/2008) Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir, Ye min li Ma li Mü fla vir de nir. MES LE N KO NU SU Mad de 2- A) Mu ha se be ci lik ve Ma li Mü fla vir lik mes le i nin ko nu su: Ger çek ve tü zel ki fli le re ait te fleb büs ve ifl let me le rin; a) Ge nel ka bul gör müfl mu ha se be pren sip le ri ve il gi li mev zu at hüküm le ri ge re in ce, def ter le ri ni tut mak, bi lan ço, kar-za rar tab lo su ve be yan na me le ri ile di er bel ge le ri ni dü zen le mek ve ben ze ri ifl le ri yap mak. b) Mu ha se be sis tem le ri ni kur mak, ge lifl tir mek, ifl let me ci lik, mu ha sebe, fi nans, ma li mev zu at ve bun la r n uy gu la ma la r ile il gi li ifl le ri ni düzen le mek ve ya bu ko nu lar da mü fla vir lik yap mak. c) Yu ka r da ki bent te ya z l ko nu lar da, bel ge le ri ne da ya n la rak, in cele me, tah lil, de ne tim yap mak, ma li tab lo ve be yan na me ler le il gi li ko nular da ya z l gö rüfl ver mek, ra por ve ben zer le ri ni dü zen le mek, tah kim, bi lir ki fli lik ve ben ze ri ifl le ri yap mak. Yu ka r da sa y lan ifl le ri; bir ifl ye ri ne ba l ol mak s z n ya pan la ra Serbest Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir de nir. B) Ye min li ma li mü fla vir lik mes le i nin ko nu su: (A) f k ra s n n (b) ve (c) bent le rin de ya z l ifl le ri yap ma n n ya n n da Kanun un 12. mad de si ne gö re ç kar t la cak yö net me lik çer çe ve sin de tas dik ifl le ri ni yap mak t r. 2 ( barelerin de iflmeden önceki flekli.) Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebecilik 12 MEVZUAT SERİSİ 1

5 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 Ye min li Ma li Mü fla vir ler mu ha se be ile il gi li def ter tu ta maz lar, mu ha sebe bü ro su aça maz lar ve mu ha se be bü ro la r na or tak ola maz lar. MES LEK UN VAN LA RI NIN HAK SIZ KUL LA NIL MA SI Mad de 3- Ka nu nen kul lan ma ya yet ki si ol ma yan lar ta ra f n dan 3 (5786 Sa y l Ka nu nun 1. mad de siy le iba re ç kar t l m fl t r. Yü rür lük 26/07/2008) Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir, Ye min li Ma li Mü fla vir un van la r n n ve ya bu un van ve kav ram la ra ka r fla cak ve ya on la ra ben zer her tür lü un van, iba re ve ya re miz le rin kul la n l ma s ya sak t r. Oda lar, yu ka r da ki f k ra ya ay k r dav ra n fl la r ö ren dik le rin de Cum huri yet Sav c l na bil dir mek mec bu riye tin de dir ler. Cum hu ri yet Sav c l nca tah ki ka t n so nu cu, Oda ya ve il gi li le re bil di ri lir. GE NEL fiart LAR Mad de 4- Mes lek men su bu ola bil me nin ge nel flart la r flun lar d r: a) T.C. va tan da fl ol mak (ya ban c Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler hak k n da ki hü küm sak l d r). b) Me de ni hak la r kul lan ma eh li ye ti ne sa hip bu lun mak. c) Ka mu hak la r n dan mah rum bu lun ma mak. d) (5786 Sa y l Ka nu nun 2. Mad de si ile de ifl ti ri len bent Yü rür lük: 26/07/2008) 4 3 ( barelerin de iflmeden önceki flekli.) Serbest Muhasebeci 4 (Bent in de ifl me den ön ce ki flek li) d) Tak sir li suç lar ha riç ol mak üze re; af fa u ra m fl ol sa lar da hi a r ha pis ve ya 5 y l dan faz la ha pis ya hut zim met, ih ti las, ir tikap, rüfl vet, h r s z l k, do lan d r c l k, sah te ci lik, inan c kö tü ye kul lan ma, do lan l iflas gi bi yüz k zar t c suç lar ile is ti mal ve is tih lak ka çak ç l d fl n da ka lan ka çak ç l k suç la r, res mî iha le ve al m sa t m la ra fe sat ka r fl t r ma ve ya Dev let s r la r n aç a vur ma, ver gi ka çak ç l ve ya ver gi ka çak ç l na te fleb büs suç la r n dan do la y hüküm giy mifl bu lun ma mak. MEVZUAT SERİSİ 1 13

6 MESLEK HUKUKU Türk Ce za Ka nu nu nun 53 ün cü mad de sin de be lir ti len sü re ler geç mifl ol sa bi le; kas ten ifl le nen bir suç tan do la y bir y l ve ya da ha faz la sü rey le ha pis ce za s na ya da af fa u ra m fl ol sa bi le dev le tin gü ven li i ne kar fl suç lar, Ana ya sal dü ze ne ve bu dü ze nin ifl le yi fli ne kar fl suç lar, mil li savun ma ya kar fl suç lar, dev let s r la r na kar fl suç lar ve ca sus luk, zim met, ir ti kâp, rüfl vet, h r s z l k, do lan d r c l k, sah te ci lik, gü ve ni kö tü ye kul lanma, hi le li iflas, iha le ye fe sat ka r fl t r ma, edi min ifa s na fe sat ka r fl t r ma, suç tan kay nak la nan mal var l de er le ri ni ak la ma ve ya ka çak ç l k suçlar n dan mah kûm ol ma mak. e) Ce za ve ya di sip lin so rufl tur ma s so nu cun da me muri yet ten ç ka r lm fl ol ma mak. f) Mes lek fle ref ve hay si ye ti ne uy ma yan du rum la r bu lun ma mak. SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R OLA B L ME N N ÖZEL fiart LA RI Mad de 5- A) Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ola bil mek için afla da ki özel flart lar ara n r. a) Hu kuk, ik ti sat, ma li ye, ifl let me, mu ha se be, ban ka c l k, ka mu yö neti mi ve si ya sal bi lim ler dal la r n da e i tim ve ren fa kül te ve yük sek okullar dan ve ya denk li i Yük se kö re tim Ku ru mun ca tas dik edil mifl ya ban c yük se kö re tim ku rum la r n dan en az li sans se vi ye sin de me zun ol mak ve ya di er ö re tim ku rum la r n dan li sans se vi ye sin de me zun ol mak la be ra ber bu f k ra da be lir ti len bi lim dal la r n dan li san süs tü se vi ye sin de dip lo ma al m fl ol mak. b) (5786 Sa y l Ka nu nun 3. Mad de si ile de ifl ti ri len bent Yü rür lük: 26/07/2008) 5 En az üç y l staj yap m fl ol mak. c) Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik s na v n ka zan m fl ol mak. 5 ( barelerin de iflmeden önceki flekli.) Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebecilik 14 MEVZUAT SERİSİ 1

7 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 Tür ki ye ge ne lin de ma li de ne tim ya pan ka mu ban ka la r n n mü fet tifl le ri ile ka nun la r uya r n ca ver gi in ce le me yet ki si al m fl olan lar dan, bu yetki le ri ni al d k la r ta rih ten iti ba ren ka mu ku rum ve ku ru lufl la r n da 8 y l l k hiz met sü re si ni dol du ran lar ile (a) ben din de sa y lan ko nu lar da en az 8 y l ö re tim üye si ve ya gö rev li si ola rak ça l fl m fl bu lu nan lar için s nav flar t aran maz. d) Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ruh sa t n al m fl ol mak. B) (5786 Sa y l Ka nu nun 3. Mad de si ile (B) f k ra s mad de met ninden ç kar t l m fl t r.) 6 STAJ VE STAJ SÜ RE S N DEN SA YI LAN H ZMET LER: (5786 Sa y l Ka nu nun 4. Mad de si ile de ifl ti ri len ye ni bafl l k l mad de Yü rür lük: 26/07/2008) 7 6 (F kran n de iflmeden önceki flekli) B) Serbest Muhasebeci olman n flartlar : (A/a) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde ö renim görmüfl olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj flart n yerine getirmifl olmalar halinde, s nav flart aranmaks z n sadece Serbest Muhasebeci unvan ile çal fl rlar. Serbest Muhasebeci Mali Müflavir unvan n kullanamazlar ve Kanun un (2/A) maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen iflleri yapamazlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 y l, ticaret liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 y ld r. 7 (6. Mad de nin De ifl me den Ön ce ki fiek li) STAJ SÜ RE S N DEN SA YI LAN H Z MET LER Mad de 6- Afla da be lir ti len hiz met ler de ge çen sü re ler, staj ama c y la Ser best Muha se be ci Ma li Mü fla vir ve ya Ye min li Ma li Mü fla vir ya n n da ça l fl l m fl sü re ola rak ka bul edi lir. a) Ka nun la r uya r n ca ver gi in ce le me si ne yet ki li ola rak ça l flan la r n bu yet ki yi al d ktan son ra ka mu hiz me tin de ge çen sü re le ri. b) Ka mu ku ru lufl la r n n ve ya bi lan ço esa s n da def ter tu tan özel ku ru lufl la r n muha se be bi rim le rin de bi rin ci de re ce im za yet ki si ni ha iz, mu ha se be nin fii len sevk ve ida re edil me sin den ve ya ma li de ne ti min den so rum lu bu lu nan la r n bu hiz met le rin de ge çen sü re le ri. c) Bu Ka nun un 5. mad de si nin (A/a) ben din de sa y lan ko nu lar da ö re tim üye si ve ya gö rev li si ola rak ça l flan la r n bu gö rev ler de ge çen sü re le ri MEVZUAT SERİSİ 1 15

8 MESLEK HUKUKU Mad de 6- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik sta j, ba m s z ça l flan Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve ya Ye min li Ma li Mü fla vir ya n n da ve ya flir ket le rin de ya p l r. Sta ja bafl la ya bil mek için sta ja gi rifl s na v n ka zan mak ve Bir lik ta ra f n dan ku ru lan Te mel E i tim ve Staj Mer ke zi nin e i tim prog ra m n ta mam la y p ba fla r l ol mak flart t r. Te mel E i tim ve Staj Mer kezi nin kurs ve se mi ner le rin de ge çen ve al t ay afl ma yan süre ler, staj sü re sin den sa y l r. kin ci f k ra n n (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bent le rin de ki staj dan sa y lan hiz met ler de bu lu nan lar bu f k ra kap sa m d fl n da d r. Afla da ki bent ler de sa y lan hiz met sü re le ri staj sü re sin den sa y l r. a) Ka nun la r uya r n ca ver gi in ce le me si ne yet ki li olan la r n, bu yet ki yi al d k tan son ra ka mu hiz me tin de ge çen sü re le ri, b) 4059 sa y l Ha zi ne Müs te flar l ile D fl Ti ca ret Müs te flar l Tefl kilat ve Gö rev le ri Hak k n da Ka nun uya r n ca Ha zi ne Müs te flar l Ha zi ne Kon tro lör le ri Ku ru lun da de ne tim yet ki si ne sa hip ola rak ça l flan de ne tim ele man la r n n bu hiz met ler de ge çen sü re le ri ile 5411 sa y l Ban ka c l k Ka nu nu uya r n ca ban ka de ne ti mi ne yet ki li olan la r n bu hiz met ler de geçen sü re le ri, c) 2499 sa y l Ser ma ye Pi ya sa s Ka nu nu uya r n ca Ser ma ye Pi ya sa s Ku ru lun da de ne ti me yet ki li ola rak ça l flan la r n bu hiz met ler de ge çen süre le ri ile ay n Ka nu nun ek 1 in ci mad de si ne gö re ku ru lan Tür ki ye Mu ha sebe Stan dart la r Ku ru lu uz man la r n n bu ku rul da ge çen hiz met sü re le ri, d) 3056 sa y l Bafl ba kan l k Tefl ki la t Hak k n da Ka nun Hük mün de Karar na me nin De ifl ti ri le rek Ka bu lü Hak k n da Ka nun uya r n ca Bafl ba kanl k Tef tifl Ku ru lun da gö rev ya pan de ne tim yet ki si ne sa hip Bafl ba kan l k mü fet tifl le ri nin bu hiz met ler de ge çen sü re le ri, e) 178 sa y l Ma li ye Ba kan l n n Tefl ki lat ve Gö rev le ri Hak k n da Kanun Hük mün de Ka rar na me uya r n ca gö rev ya pan Büt çe Kon tro lör le ri, 16 MEVZUAT SERİSİ 1

9 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 Mu ha se bat Kon tro lör le ri ve Mil li Em lak Kon tro lör le ri nin bu hiz met ler de ge çen sü re le ri, f) 3143 sa y l Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan l n n Tefl ki lat ve Gö rev le ri Hak k n da ki Ka nun ile 6762 sa y l Türk Ti ca ret Ka nu nu hü küm le ri ne gö re ti ca ret flir ket le ri nez din de de ne tim yet ki si ne sa hip olan Sa na yi ve Tica ret Ba kan l mü fet tifl le ri ve kon tro lör le ri nin de ne tim hiz met le rin de ge çen sü re le ri, g) Ver gi yar g s n da gö rev ya pan ha kim le rin bu gö rev ler de ge çen sü re le ri, h) Tür ki ye ge ne lin de ma li de ne tim ya pan ban ka mü fet tifl le rin den yar fl ma s na v ile mes le e gi ren ve ye ter li lik s na v n da ba fla r l olan la r n, bu yet ki yi al d k la r ta rih ten iti ba ren ban ka lar da ve di er ka mu ku rum ve ku ru lufl la r n da ge çen sü re le ri, ) Ka mu ku ru lufl la r n n ve ya bi lan ço esa s n da def ter tu tan özel ku rulufl la r n mu ha se be bi rim le rin de bi rin ci de re ce im za yet ki si ni ha iz, muha se be nin fii len sevk ve ida re edil me sin den ve ya ma li de ne ti min den so rum lu bu lu nan la r n bu hiz met ler de ge çen sü re le ri ile bu bi rim ler de gö rev ya pan Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve ya Ye min li Ma li Müfla vir le rin gö ze tim ve de ne ti min de bun la r n sa y s n geç me mek üze re, oda nez din de staj dos ya s aç t r m fl ve sta ja bafl la ma s na v n ka zan m fl olan aday mes lek men sup la r n n sta ja bafl la ma s na v n ka zan d k la r tarih ten iti ba ren, staj ko flul la r n ye ri ne ge tir me le ri ha lin de bu hiz met ler de ge çen sü re le ri, i) Bu Ka nu nun 5 in ci mad de si nin (A) f k ra s n n (a) ben din de sa y lan ko nu lar da ö re tim üye si, ö re tim gö rev li si ve ya arafl t r ma gö rev li si olarak ça l flan la r n bu gö rev ler de ge çen hiz met sü re le ri. MEVZUAT SERİSİ 1 17

10 MESLEK HUKUKU SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R L K SI NA VI Mad de 7- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik s na v Bir lik ta ra f ndan ya z l ola rak ya p l r. S nav Ko mis yo nu 7 üye den olu flur. Üye le rin 2'si Ma li ye Ba kan l n tem sil eder. Di er 3 üye Yük sek Ö re tim Ku ru lun ca tek lif edi le cek 5 aday ara s n dan di er 2 üye ise Bir lik çe tek lif edi le cek 4 üye ara s n dan Ma li ye Ba ka n ta ra f n dan se çi lir. S nav ko mis yon üye lik le ri ne aday gös te ri le cek le rin; hu kuk, ik ti sat, ma li ye, mu ha se be, ifl let me, ban ka c l k, ida ri bi lim ler dal la r n dan li sans ve ya li san süs tü se viye sin de me zun ol ma la r ve bu ko nu lar da on befl y l ça l flm fl ve ya bu ka dar sü re ö re tim üye li i ve ya gö rev li li i yap m fl bulun ma la r flart t r. YA BAN CI SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R LER Mad de 8- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik mes le i ni res men dü zen le mifl olan ya ban c bir dev le tin ta bi iye tin de ki ki fli le rin, T.C. ta biiye tin de ki Mer best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ler de ara nan ni te lik le ri ta fl mak flar t y la, ken di mem le ket le rin de el de et mifl ol duk la r hak lar dan 2. mad de kap sa m na gi ren hiz met le ri, kar fl l k l l k flar t ile Ser best Muha se be ci Ma li Mü fla vir un va n al t n da Tür ki ye'de de yap ma la r na Ma li ye Ba kan l n n tek li fi üze ri ne Bafl ba ka n n ona y ile izin ve ri le bi lir. YE M N L MA L MÜ fia V R OLA B L ME N N ÖZEL fiart LA RI Mad de 9- Ye min li Ma li Mü fla vir ola bil mek için: a) En az 10 y l Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik yap m fl ol mak, b) Ye min li Ma li Mü fla vir lik s na v n ver mifl ol mak, c) Ye min li Ma li Mü fla vir ruh sa t n al m fl ol mak, flart la r ara n r. 18 MEVZUAT SERİSİ 1

11 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 fiu ka dar ki, ka nun la r uya r n ca ver gi in ce le me yet ki si al m fl olan la r n, bu yet ki yi al d k la r ta rih ten iti ba ren ka mu ku rum ve ku ru lufl la r n da geçen (5786 Sa y l Ka nu nun 5. Mad de si ile de ifl ti ri len iba re. Yü rür lük: 26/07/2008) hiz met sü re le ri ve bun la r n bi lan ço esa s n da def ter tu tan özel ku ru lufl la r n mu ha se be bi rim le rin de bi rin ci de re ce im za yet ki si ni ha iz, mu ha se be nin fii len sevk ve ida re edil me sin den ve ya ma li de ne timin den so rum lu ola rak ge çen hiz met sü re le ri, Ye min li Ma li Mü fla vir lik ve Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik flir ket le rin de ge çen hiz met süre le ri; Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler den bir ifl ye ri ne ba l ola rak ça l flan la r n bu ifl yer le rin de ge çen hiz met sü re le ri ile hu kuk, ik ti sat, mali ye, ifl let me, mu ha se be, ban ka c l k, ka mu yö ne ti mi ve si ya sal bi lim ler dal la r n da ö re tim üye li i ve ya gö rev li li i yap m fl olan la r n bu hiz met lerin de ge çen sü re le ri Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik te geç mifl sü re ola rak ka bul edi lir. (5786 Sa y l Ka nu nun 5. Mad de si ile ek lenen cüm le. Yü rür lük: 26/07/2008) An cak, Ka nun la r uya r n ca ver gi in ce le me yet ki si ni al m fl olan lar dan ye ter li lik s na v n da ba fla r l ola ma yan la r n, s nav ta ri hin den sonra ka mu ku rum ve ku ru lufl la r n da ge çen hiz met sü re le ri dik ka te al n maz. (5786 Sa y l Ka nu nun 5. Mad de si ile de ifl ti ri len f k ra Yü rür lük: 26 /07/2008) 8 Ka nun la r uya r n ca ver gi in ce le me yet ki si ni al m fl ve mes le ki ye ter li lik s na v n ver mifl olan lar, ye ter li lik s na v n ka zan d k la r ta rih ten iti ba ren aç la cak ye min li ma li mü fla vir lik s navla r na ge nel hü küm le re gö re ka t la bi lir ler. An cak, bun la r n Ye min li Ma li Mü fla vir ruh sa t n ala bilme le ri için bi rin ci f k ra n n (a) ben din de ki sü re yi ta mam la ma la r flart t r. 8 (F kran n de iflmeden önceki flekli) Kanunlar uyar nca vergi inceleme yetkisi alm fl ve mesleki yeterlilik s nav n vermifl olanlar ile yukar da say lan konularda profesörlük ünvan alm fl bulunanlar için s nav şartı aranmaz. MEVZUAT SERİSİ 1 19

12 MESLEK HUKUKU YE M N L MA L MÜ fia V R L K SI NA VI (5786 Sa y l Ka nu nun 6. Mad de si ile de ifl ti ri len mad de Yü rür lük: 26 /07/2008) 9 Mad de 10- Ye min li Ma lî Mü fla vir lik s na v Bir lik ta ra f n dan ya z l olarak ya p l r. Ma li ye Ba kan l bu s na v n adil, ta raf s z ve mev zu at na uygun bir fle kil de ya p l ma s için ge rek li ted bir le ri al ma ya yet ki li dir. S nav ko mis yo nu bi ri bafl kan ol mak üze re ye di üye den olu flur. S nav ko mis yo nu bafl kan ve üye le ri; dör dü Ma li ye Ba kan l ver gi de ne tim eleman la r ara s n dan, bi ri Yük se kö re tim Ku ru lun ca öne ri le cek iki aday ara s n dan, iki si ise Bir lik çe öne ri le cek dört aday ara s n dan Ma li ye Baka n ta ra f n dan se çi lir. S nav ko mis yo nu üye lik le ri ne aday gös te ri le cek le rin; hu kuk, ik ti sat, ma li ye, ifl let me, mu ha se be, ban ka c l k ve ya ida rî bi lim ler dal la r n n birin den li sans ve ya li san süs tü se vi ye sin de me zun ol ma la r ve bu ko nular da en az on befl y l ça l fl m fl ve ya bu ka dar sü re ö re tim üye li i ve ya gö rev li li i yap m fl bu lun ma la r flart t r. S nav ko mis yo nu nun ça l fl ma usul le ri, s nav ko nu la r ve s na va ilifl kin di er usul ve esas lar Ma li ye Ba kan l n n uy gun gö rü flü al n mak su retiy le Bir lik çe ç ka r la cak yö net me lik le be lir le nir. Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik s nav so nuç la r n n yar g mer ci le ri ne in ti kal et me si ve mah ke me ce bi lirki fli in ce le me si ne ge rek gö rül me si ha lin de, s nav ko mis yo nun da gö rev al ma m fl ol ma la r kay d y la, bi ri Ma li ye Ba kan l mer ke zi ver gi de ne tim ele ma n, bi ri ala n n da uz man mes lek men su bu, bi ri ise da va edi len s nav ko nu sun da ih ti sas sa hi bi ö re tim üye sin den olu flan üç ki fli lik bir bi lir ki fli he ye ti ta yin edi lir. 9 (10.Maddenin de iflmeden önceki flekli) Madde 10- Yeminli mali müflavirlik s nav bu Kanun un 7. maddesinde belirtilen komisyon taraf ndan yap l r. 20 MEVZUAT SERİSİ 1

13 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 YE M N Mad de 11- Ye min li Ma li Mü fla vir lik mes le i ne ka bul edi len ler, gö revle ri ne fii len bafl la ma dan ön ce, As li ye Ti ca ret Mah ke me sin de afla da ya z l fle kil de ye min eder ler. "Ye min li Ma li Mü fla vir lik mes le i nin, bir ka mu hiz me ti ol du u nu bile rek, Tür ki ye Cum hu ri ye ti ka nun la r na, mes le ki ku ral la ra ve mes lek ah la k na uya ca ma, mes le i mi tam bir ba m s z l k, ta raf s z l k ve dürüst lük le ye ri ne ge ti re ce i me, üze ri me al d m ifl le ri dik kat ve özen le ya pa ca ma, na mu sum ve fle re fim üze ri ne ye min ede rim." TAS D K VE TAS D K TEN DO AN SO RUM LU LUK Mad de 12- Ye min li Ma li Mü fla vir ler ger çek ve tü zel ki fli le rin ve ya bunla r n te fleb büs ve ifl let me le ri nin ma li tab lo la r n n ve be yan na me le ri nin mev zu at hü küm le ri, mu ha se be pren sip le ri ile mu ha se be stan dart la r na uy gun lu u nu ve he sap la r n de ne tim stan dart la r na gö re in ce le di i ni tas dik eder ler. Ye min li Ma li Mü fla vir le rin tas dik ede cek le ri bel ge ler, tas dik ko nu la r ile tas di ke ilifl kin usul ve esas lar; ger çek ve tü zel ki fli le rin mü kel le fi yet fle kil le ri, ifl kol la r ve ci ro la r, dö viz ka zan d r c ifl lem le ri, it ha lat ve ih racat la r, ya t r m n mik tar la r ve ne vi le ri ile bel ge le rin ib raz edi le ce i merci ler esas al n mak su re tiy le Ma li ye ve Güm rük Ba kan l n ca ç ka r la cak yö net me lik ler le be lir le nir. Ka nun la r ge re in ce, ka mu ku rum ve ku ru lufl la r na ve ri len tas dik edilmifl ma li tab lo lar, ka mu ida re si nin yet ki li me mur la r n ca, tas di kin kapsa m öl çü sün de in ce len mifl bir bel ge ola rak ka bul edi lir. An cak, çe flit li ka nun lar la ka mu ida re si ne ta n nan tef tifl ve in ce le me yet ki le ri nin kullan l ma s na ve ge rek ti in de tek ra r na ait hu sus lar sak l d r. MEVZUAT SERİSİ 1 21

14 MESLEK HUKUKU Ye min li Ma li Mü fla vir ler yap t k la r tas di kin do rulu un dan so rum ludur lar. Yap t k la r tas di kin do ru ol ma ma s ha lin de, tas di kin kap sa m ile s n r l ol mak üze re, zi ya a u ra t lan ver gi ler den ve ke si le cek ce za lar dan mü kel lefle bir lik te müfl te re ken ve mü te sel si len so rum lu olur lar. Ye min li Ma li Mü fla vir ler yap t k la r tas di kin kap sa m n dü zen le ye cek le ri ra por da aç k ça be lir tir ler. Bu Ka nun hü küm le ri ne gö re mes lek ic ra eden le rin ver gi ka nun la r ve di er ka nun lar da ki so rum lu luk la r sak l d r. MES LEK LE L G L KO NU LAR DA ÇA LIfi TI RIL MA YA CAK OLAN LAR Mad de 13- Mes lek men sup la r, ki fli sel ve ya or tak bü ro la r n da mesle i yap ma la r ya sak la nan la r ça l fl t ra ma ya cak la r gi bi, bun lar la her ne fle kil de olur sa ol sun mes lek le ri ile il gi li ifl bir li i ya pa maz lar. 22 MEVZUAT SERİSİ 1

15 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 K N C BÖ LÜM SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R LER VE YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI, ODA LAR, N TE L K LE R VE FA AL YET SI NI RI Mad de 14- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve yemin li ma li müfla vir le rin oda la r ay r ay r ku ru lur. Ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler ve ye min li ma li mü fla vir ler oda la r, bu Ka nun da ya z l esas lar uya r n ca mes lek men sup la r n n ih ti yaç la r n kar fl la mak, mes le ki fa ali yet le ri ni kolay lafl t r mak, bu mes lek le rin ge nel men fa at le re uy gun ola rak ge lifl me sini sa la mak, mes lek men sup la r n n bir bir le riy le ve ifl sa hip le ri ile olan ilifl ki le rin de dü rüst lü ü ve gü ve ni ha kim k l mak üze re mes lek di sip li ni ve ah lak n ko ru mak mak sa d y la ku ru lan, tü zel ki fli li e sa hip, ka mu kuru mu ni te li in de mes lek ku ru lufl la r d r. Bu Ka nun da kul la n lan oda de yi mi, ay r ay r ku ru la cak olan, ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler, ye min li ma li mü fla vir ler oda la r n ifa de eder. (4276 sa y l Ka nu nun 22. mad de siy le de i flen ve ta rihin den iti ba ren yü rür lü e gi ren f k ra) 10 Oda lar, ku ru lufl amaç la r d fl n da fa ali yet te bu lu na maz lar. 10 (F kran n De iflmeden önceki flekli) Odalar kurulufl amaçlar ve Kanunda belirtilenler d fl nda hiçbir faaliyet gösteremezler, kendilerine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplant ve gösteri yürüyüflü düzenleyemezler, siyasetle u raflamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasi partilere maddi yard m yapamazlar, onlarla siyasi iliflki ve iflbirli i içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde, belli adaylar destekleyemezler. MEVZUAT SERİSİ 1 23

16 MESLEK HUKUKU ODA LA RIN KU RU LU fiu Mad de 15 (5786 Sa y l Ka nu nun 7. Mad de si ile de ifl ti ri len f k ra. Yü rür lük: 26 /07/2008) 11 Böl ge si için de ken di mes le i ko nu sun da en az 250 mes lek men su bu bu lu nan il mer kez le rin de ve böl ge si için de 250 mes lek men su bu bu lunan il çe ler de (Bü yük fle hir be le di ye si s n r la r için de ki il çe ler ha riç) bir oda ku ru lur. Ay r ay r ku ru lan ser best mu ha se be ci ma li mü flavir ler ve ye min li ma li mü fla vir ler oda la r, bu lun duk la r ilin ve ya il çe nin ad y la an l r. An cak, il çe ler de oda kuru la bil me si için o il çe de ki en az 100 mes lek men su bunun ya z l bafl vu ru su ara n r. Ye ter li sa y da mes lek men su bu bu lun ma yan ve oda ku ru la ma yan yerle rin en ya k n oda ya ba lan ma s na ve ya böl ge oda la r ku rul ma s na Birlik çe ka rar ve ri lir. Bu ka rar Ma li ye Ba kan l na bil di ri lir. Oda lar, ku ru lufl la r n Bir lik Yö ne tim Ku ru lu ara c l y la Ma li ye Ba kanl na bil dir mek le tü zel ki fli lik ka za n r lar. Oda la ra üye ol ma yan mes lek men sup la r mes le ki fa ali yet te bu lu namaz lar. (4276 sa y l Ka nu nun 23. mad de siy le de i flen ve tari hin den iti ba ren yü rür lü e gi ren f k ra) 12 Amaç la r d fl n da fa ali yet 11 (F kran n De iflmeden önceki flekli) Bölgesi içinde kendi mesle i konusunda en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir oda kurulur. Ayr ayr kurulan Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli mali Müflavirler Odalar, bulunduklar ilin ad yla an l r. 12 (F kran n De iflmeden önceki flekli) 14. maddenin üçüncü f kras nda belirtilen yasaklara uymayan odalar n sorumlu organlar n n görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanl n n, Maliye ve Gümrük Bakanl n n teklifine dayanarak veya do rudan do ruya iste i uyar nca bu kurulufllar n bulunduklar yer Cumhuriyet Savc l n n açaca dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir. Yarg lama basit usule göre yap l r ve en geç üç ay içinde sonuçland r l r. 24 MEVZUAT SERİSİ 1

17 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 gös te ren oda la r n so rum lu or gan la r n n gö rev le ri ne son ve ril me si ne ve yer le ri ne ye ni le ri nin se çil me si ne, Ma li ye Ba kan l n n ve ya bu lun duk la r yer Cum hu ri yet Bafl sav c l n n is te mi üze ri ne, o yer de ki as li ye hu kuk mah ke me sin ce ba sit usu le gö re yar g la ma ya p la rak ka rar ve ri lir ve dava en geç üç ay için de so nuç lan d r l r. Mah ke me ce be flin ci f k ra da ya z l or gan la r n gö rev le ri ne son ve ril mesi ha lin de ka rar da ay r ca, gö rev le ri ne son ve ri len or gan la r bu Ka nunda ya z l usul le re gö re se çe cek or gan la r top la mak üze re, Oda Yö ne tim Ku ru lu için Oda Ge nel Ku ru lu üye le ri ara s n dan, Bir lik Yö ne tim Ku ru lu için Bir lik Ge nel Ku ru lu üye le ri ara s n dan befl ki fli gö rev len di ri lir. Seçim, gö rev len di ri len bu befl ki fli ta ra f n dan bir ay için de so nuç lan d r l r. Gö rev len di ri len bu befl ki fli bu f k ra da ya z l sü re için de gö rev le ri ne son ve ri len or gan lar gi bi gö rev li ve yet ki li olup ay n fle kil de so rum lu dur lar. Bu f k ra hük mü ne gö re se çi le cek ye ni or gan lar, es ki or gan la r n gö rev sü re le ri ni ta mam lar lar. Ma li ye Ba kan l n n bu Ka nun uya r n ca Oda or ganla r n n ifl lem leri hak k n da onay mer cii ola rak ver di i ka rar la r gö rev li oda or gan la r ay nen ye ri ne ge tir mek le yü küm lü dür ler. Ba kan l k ka ra r n, ida ri yar g mer cii nin yü rüt me nin dur du rul ma s na ve ya esa s na ait ka ra r ve ya kanu ni bir se bep ol mak s z n ye ri ne ge tir me yen ve ya es ki ka rar da di ren me ni te li in de ye ni bir ka rar ve ren ve ya Ka nun un mec bu ri k l d ifl lem le ri Ba kan l n uya r s na ra men ye ri ne ge tir me yen oda or gan la r hak k n da da yu ka r da ki f k ra lar hü küm le ri uy gu la n r. Gö rev le ri ne son ve ri len or gan la r n ye ri ne en geç bir ay içe ri sin de yeni le ri se çi lir. Ye ni se çi len ler es ki le rin sü re si ni ta mam lar lar. Gö rev le ri ne son ve ri len or gan üye le ri nin ka nun da ya z l ce zai so rumlu luk la r sak l d r. Bu or gan la r n yu ka r da ki f k ra ge re in ce gö rev le ri ne son ve ril me si ne se bep olan ta sar rufla r hü küm süz dür. MEVZUAT SERİSİ 1 25

18 MESLEK HUKUKU (4276 sa y l Ka nu nun 23. mad de siy le de i flen ve ta rihin den iti ba ren yü rür lü e gi ren f k ra) 13 An cak, mil li gü ven li in, ka mu dü ze ni nin, suç ifl len me si ni ve ya su çun de va m n ön le me nin ya hut ya kala ma n n ge rek tir di i hal ler de ge cik me de sa k n ca var sa, oda lar, va li ta raf n dan fa ali yet ten men edi le bi lir. Fa ali yet ten men ka ra r, yir mi dört sa at için de gö rev li ha ki min ona y na su nu lur. Ha kim, ka ra r n k rk se kiz sa at için de aç k lar; ak si hal de, bu ida ri ka rar ken di li in den yü rür lük ten kal kar. Gö re ve son ver me ve gö rev den uzak lafl t r ma hü küm le ri oda ge nel ku ru lu hak k n da uy gu lan maz. ODA LA RIN GE L R LE R Mad de 16- Oda la r n ge lir le ri afla da gös te ril mifl tir. a) Oda ya gi rifl üc re ti, b) Y l l k üye ai dat la r, c) Yar d m ve ba fl lar, d) (5786 Sa y l Ka nu nun 8. Mad de si ile de ifl ti ri len bent Yü rür lük: 26/07/2008) 14 Mes le ki e i ti me yö ne lik kurs ve staj üc ret le ri ile di er çe flit li ge lir ler. 13 (F kran n De iflmeden önceki flekli) Türk Devletinin varl k ve ba ms zl n n, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü ünün, toplumun huzurunun korunmas ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bak m ndan gecikmesinde sak nca bulunan hallerde valiler seçilmifl oda organlar n geçici olarak görevden uzaklaflt rabilirler. Görevden uzaklaflt rma karar, dayanaklar ile birlikte üç gün içinde dördüncü f krada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaflt rma karar n n yerinde olup olmad n dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin karar n en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaflt rman n yerinde oldu una mahkemece karar verilmesi halinde beflinci f kra hükümleri uygulan r. 14 (Bent in De iflmeden önceki flekli) d) Çeflitli gelirler. 26 MEVZUAT SERİSİ 1

19 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 (5786 Sa y l Ka nu nun 8. Mad de si ile ek le nen f k ra Yü rür lük: 26/07/2008) Mes lek men sup la r n dan ka mu ku rum ve ku ru lufl la r n da ça l flan lar ile mes le i fii len ic ra et me yen ler, oda ya gi rifl üc re ti ve y l l k üye ai dat la r n yüz de el li in di rim li ola rak öder ler. ODA LA RIN OR GAN LA RI Mad de 17- Oda la r n or gan la r afla da gös te ril mifl tir. a) Ge nel Ku rul, b) Yö ne tim Ku ru lu, c) Di sip lin Ku ru lu, d) De net le me Ku ru lu. ODA GE NEL KU RU LU NUN TE fiek KÜ LÜ Mad de 18- Ge nel Ku rul, Oda n n en yük sek or ga n olup oda ya ka y t l bü tün mes lek men sup la r n n ka t l ma s y la mey da na ge lir. ODA GE NEL KU RU LU NUN GÖ REV LE R Mad de 19- Ge nel Ku ru lun gö rev le ri afla da gös te rilmifl tir. a) Oda la r n amaç la r n n ger çek lefl ti ril me si için ge re ken ka rar ve tedbir le ri al mak. b) Oda Yö ne tim Ku ru lu, Di sip lin Ku ru lu ve De net le me Ku ru lu üye le ri ile Bir lik tem sil ci le ri ni seç mek. c) Oda için ge rek li ta fl n maz la r n sa t n al n ma s ve ya mev cut ta fl nmaz la r n sa t l ma s hu su sun da Yö ne tim Kuru lu na yet ki ver mek. d) Yö ne tim Ku ru lun ca ya p la cak tek lifle ri in ce le mek ve ka ra ra ba la mak. e) Mes lek men sup la r n ca uyul ma s zo run lu mes le ki ka rar lar al n ma s ko nu sun da Bir li e tek lifler de bu lun mak. MEVZUAT SERİSİ 1 27

20 MESLEK HUKUKU f) Y l l k büt çe yi ve ke sin he sap la r tas dik et mek. g) Yö ne tim Ku ru lu nu ib ra et mek, ge rek ti in de so rum lu gö rü len ler hak k n da di sip lin so rufl tur ma s na ka rar ver mek. h) Oda ya ya z la cak aday la r n gi rifl üc ret le ri ni ve oda ya ya z l üye le rin y l l k ai dat la r n tes pit et mek ve bun la r n öde ne ce i ta rih le ri be lir le mek. i) Oda Yö ne tim Ku ru lu nun ça l fl ma ra po ru nu in ce le mek, ka bul et mek. j) Oda n n gö rev le ri ne gi ren di er ifl le ri gün de me da ya n la rak ve ya üye le rin tek li fi üze ri ne in ce le yip ka ra ra ba la mak. k) Ka nun lar la ve ril mifl di er gö rev le ri yap mak. ODA GE NEL KU RUL TOP LAN TI SI Mad de 20- Ge nel Ku rul (5786 sa y l Ka nu nun 19 un cu mad de siy le de ifl ti ri len iba re. Yü rür lük; ) 15 üç y l da bir Ma y s ay n n için de bafl ka n n da ve ti üze ri ne büt çe yi ve gün dem de ki di er mad de le ri gö rüfl mek ve ge re ken se çim le ri yap mak üze re top la n r. Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, Yö ne tim ve ya De net le me Ku ru lu ge rekli gör dü ü hal ler de Ge nel Ku ru lu top lan t ya ça ra bi lir. Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, Oda ya ka y t l üye le rin befl te bi ri nin görüfl me ko nu la r n be lir ten ya z l ta le bi ile en geç 15 gün için de Ge nel Ku ru lu top lan t ya ça r mak zo run da d r. Ge nel Ku rul top lan t s na, oda ya ka y t l üye ler ya z ile ça r l r. Ça r mek tu bu nun top lan t gü nün den en az 10 gün ön ce ta ah hüt lü ola rak pos ta ya ve ril mifl ve ya üye ye tev di edil mifl ol ma s ge rek li dir. Da ve ti ye de top lan t n n ye ri, gü nü ve saa ti ile gün de mi ve ilk top lan t da ye ter li ço un luk ol ma d tak dir de ya p la cak ikin ci top lan t n n ye ri, gü nü ve saa ti ile gün de mi ya z l r. 15 ( barenin de iflmeden önceki flekli) y lda bir defa 28 MEVZUAT SERİSİ 1

21 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 Oda Ge nel Ku ru lu üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile top la n r. lk top lan t da ye ter li ço un luk sa la na maz sa ikin ci top lan t da ço un luk aran maz. An cak, ikin ci top lan t ya ka t lan üye sa y s ; Yö ne tim, Di siplin ve De net le me Ku rul la r as l üye le ri nin top la m n n iki ka t n dan afla ola maz. Ge rek ola an, ge rek se ola a nüs tü Ge nel Ku rul top lant la r n da ilk ifl ola rak top lan t ya bir bafl kan, bir bafl kan ve ki li ile iki ka tip üye den ku ru lu bir bafl kan l k di va n se çi lir. Se çim ay r ay r ve Ge nel Ku rul ca ak si ne karar al n ma d k ça ifla r oy la ya p l r ve kul la n lan oy la r n en ço u nu alan lar se çi lir. Ge nel Ku rul top lan t la r n da ka rar lar ha z r bu lu nan la r n salt ço un lu u ile al n r. Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, yö ne tim ve de net le me ku ru lu üye le ri bafl kan l k di va n na se çi le mez ler. ODA YÖ NE T M KU RU LU NUN TE fiek KÜ LÜ Mad de 21- Yö ne tim Ku ru lu, Ge nel Ku rul ca ken di üyele ri ara s n dan (5786 Sa y l Ka nu nun 19. Mad de si ile de ifl ti ri len iba re Yü rür lük: 26/07/2008) 16 üç y l için se çi len, üye sa y s bi nin al t n da olan oda lar da befl as l ve befl ye dek, üye sa y s bin ila befl bin ara s n da olan Oda lar da ye di as l ve ye di ye dek, üye sa y s befl bi ni aflan Oda lar da ise do kuz as l ve do kuz ye dek Yö ne tim Ku ru lu ken di üye le ri ara s n da giz li oy la bir baflkan, bir Bafl kan Yar d m c s, bir mu ha sip ile Oda Sek re te ri ni se çer. Oda n n hu ku ki tem sil ci si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n d r. 16 ( barenin de iflmeden önceki flekli) Yönetim Kurulu, Genel kurulca kendi üyeleri aras ndan iki y l için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluflur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri aras nda gizli oyla bir baflkan, bir Baflkan Yard mc s, bir muhasip ile Oda Sekreterini seçer. MEVZUAT SERİSİ 1 29

22 MESLEK HUKUKU Yö ne tim Ku ru lu as l üye le ri ara s n da bo flal ma olur sa ye dek ler den s ra s y la en faz la oy alan lar ge ti ri lir ler. Ye ni üye ilk top lan t ya ça r l r. Yö ne tim Ku ru lu nun top lu ola rak gö re vin den ay r l ma s ve ya as l üye sa y s n n ya r dan afla ya düfl me si ve ye dek le ri nin de kal ma ma s halin de Oda, ge nel ku ru lu, oda de net çi le ri ve ya Ma li ye Ba ka n ta ra f n dan ola a nüs tü top lan t ya ça r l r ve dü flen ku rul la r n gö rev sü re si ni tamam la mak üze re se çim ler ya p l r. SE Ç L ME YE TER L 17 (5786 Sa y l Ka nu nun 8. Mad de si ile de iflti ri len ye ni bafl l k l mad de Yü rür lük: 26 /07/2008) Mad de 22- Yö ne tim Ku ru lu üye le ri, ka y t l ol du u mes lek oda s n da en az üç y l k dem li olup ser best ve ya bir ifl ye ri ne ba l ola rak bu Ka nun hü küm le ri ne gö re fii len mes le ki fa ali yet te bu lu nan lar ara s n dan se çi lir. Üye sa y s yüz den az olan oda lar da üç y l l k sü re flar t aran maz. Oda larda üst üs te iki se çim dö ne min de iki de fa Yö ne tim Ku ru lu bafl kan l na se çil mifl olan lar, ara dan iki se çim dö ne mi geç me dik çe Yö ne tim Ku ru lu üye li i ne se çi le mez ler. 17 (22.Maddenin De iflmeden Önceki fiekli) Madde 22- Yönetim Kurulu üyeleri, Odaya kay tl ve en az befl y l k demli olan üyeler aras ndan seçilir. Üye say s yüzden az olan odalarda befl y ll k k dem flart aranmaz. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Oy pusulas na, seçilecek as l üye tamsay s n n yar s ndan en az bir fazla isim yaz lmas zorunludur. Bundan noksan isim yaz lm flsa oy pusulalar geçerli de ildir. Oy pusulas na seçilecek as l üye say s ndan fazla ad yaz ld takdirde, sondan bafllanarak fazla adlar hesaba kat lmaz. Adaylar ald klar oylar n say s na göre s ralan r ve en çok oy alandan bafllanmak üzere önce as l, sonra yedek üye seçilmifl olanlar bu s raya göre tespit edilir. Adaylar n ald klar oylarda eflitlik halinde aralar nda kur a çekilir. Yedek üyeler ald klar oy say s na göre bulunduklar s ra göz önünde tutularak Kurulda göreve ça r l r. Seçim yeterli ini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendili inden sona erer. 30 MEVZUAT SERİSİ 1

23 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 Se çil me ye ter li i ni kay be den Yö ne tim Ku ru lu üye leri nin gö re vi kendi li in den so na erer. ODA YÖ NE T M KU RU LU NUN GÖ REV LE R Mad de 23- Oda Yö ne tim Ku ru lu nun gö rev le ri flun lar d r: a) Oda n n büt çe tek li fi ni dü zen le mek ve bu nu Ge nel Ku ru lun ona y na sun mak. b) Oda Ge nel Ku ru lu na ça l fl ma la r hak k n da ra por ver mek ve Ge nel Ku rul ka rar la r n ye ri ne ge tir mek. c) Oda ad na ta fl n r ve ta fl n maz mal al mak, sat mak, ipo tek et mek ve bun lar üze rin de her tür lü ay ni hak te sis et mek, kal d r mak gi bi ko nu larda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n na ve ya bir Yö ne tim Ku ru lu üye si ne yet ki ver mek. d) Ka nun lar la ve ril mifl di er ifl le ri yap mak TOP LAN TI LAR Mad de 24- Yö ne tim Ku ru lu nor mal ola rak ay da bir de fa top la na bile ce i gi bi Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n ta raf n dan, do ru dan do ru ya ve ya üye ler den en az iki si nin gö rüfl me ko nu su nu ta fl yan ya z l is te i üze ri ne top lan t ya ça r l r. Yö ne tim Ku ru lu salt ço un luk la top la n r ve üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile ka rar ve rir. Oy lar da eflit lik ha lin de, Bafl ka n n bu lun du u ta raf üs tün tu tu lur. Oda Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n ve ya Yö ne tim Ku ru lu üye le ri, il gi li ol duk la r ifl le rin gö rü flül me si ne ka t la maz lar. Yö ne tim Ku ru lu ka rar la r hak k n da dü zen le nen tu ta nak Bafl kan ve üye ler ta ra f n dan im za la n r. Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri mek tup ile top lan t ya ça r l r. Ar d ar d na üç MEVZUAT SERİSİ 1 31

24 MESLEK HUKUKU ola an top lan t ya özür süz ola rak ka t l ma m fl olan üye, Yö ne tim Ku ru lu ka ra r ile is ti fa et mifl sa y l r. Bu ka ra ra kar fl, teb li ta ri hin den iti ba ren on befl gün için de Bir li e iti raz olu na bi lir. ODA D S P L N KU RU LU Mad de 25 Oda di sip lin Ku ru lu, üye sa y s 50 ye ka dar olan Oda lar da üç, 50 den faz la olan Oda lar da befl üye den (5786 Sa y l Ka nu nun 9. Madde si ile de ifl ti ri len iba re Yü rür lük: 26/07/2008) 18 olu flur. Ay r ca, Di siplin Ku ru lu üye si 3 olan Oda lar da bir, 5 olan Oda lar da 3 ye dek üye se çi lir. (5786 Sa y l Ka nu nun 9. Mad de si ile de ifl ti ri len f k ra Yü rür lük: 26 /07/2008) 19 Di sip lin Ku ru lu üye le ri, ka y t l ol du u mes lek oda s n da en az üç y l k dem li olup ser best ve ya bir ifl ye ri ne ba l ola rak bu Ka nun hü küm le ri ne gö re fii len mes le ki fa ali yet te bu lu nan lar ara s n dan üç y l için se çi lir. Üye sa y s yüz den az olan oda lar da üç y l l k sü re flar t aranmaz. Sü re si do lan üye ye ni den se çi le bi lir. Üye ler ken di ara la r n dan bir bafl kan se çer ler. Üye le rin ay r l ma la r halin de yer le ri ne en çok oy alan ye dek üye ler ge ti ri lir. Di sip lin Ku ru lu en az üç ki fli nin ha z r bu lun ma s y la top la n r. Ka rar lar üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile ve ri lir. Oy lar da eflit lik ha lin de Baflka n n bu lun du u ta raf üs tün tu tu lur. Bafl ka n n bu lun ma d za man lar da mes lek te en k dem li üye Ku ru la bafl kan l k eder. Oda Di sip lin Ku ru lu nun ka rar la r na kar fl teb li ta ri hin den iti ba ren otuz gün için de Bir lik Di sip lin Ku ru lu na iti raz edi le bi lir. 18 ( barenin de iflmeden önceki flekli) kurulur 19 (F kran n de iflmeden önceki flekli) Disiplin Kurulu iki y l için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 32 MEVZUAT SERİSİ 1

25 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 ODA D S P L N KU RU LU NUN GÖ REV LE R Mad de 26- Di sip lin Ku ru lu nun gö rev le ri, Oda Yö ne tim Ku ru lu nun di sip lin so rufl tur ma s aç l ma s ka ra r üze ri ne üye ler hak k n da di sip lin so rufl tur ma s ya pa rak di sip lin le il gi li ka rar la r ve ce za la r ver mek ve Kanun la ve ri len di er yet ki le ri kul lan mak t r. ODA DE NET LE ME KU RU LU Mad de 27- (5786 Sa y l Ka nu nun 10. Mad de si ile de ifl ti ri len f kra Yü rür lük: 26 /07/2008) 20 De netle me Ku ru lu üye le ri, ka y t l ol du u mes lek oda s n da en az üç y l k dem li olup ser best ve ya bir ifl ye ri ne ba l ola rak bu Ka nun hü küm le ri ne gö re fii len mes le ki fa ali yet te bu lu nan lar ara s n dan üç y l için se çi len üç üye den olu flur. Ay r ca bir ye dek üye seçi lir. Üye sa y s yüz den az olan Oda lar da üç y l l k sü re flar t aran maz. De net le me Ku ru lu üye le ri ilk top lan t la r n da ken di ara la r n dan bir bafl kan se çer ler. De net le me Ku ru lu, Oda n n ifl lem ve he sap la r n de net le mek ve bu husus ta Ge nel Ku ru la ra por ver mek le gö rev li dir. 20 (F kran n de iflmeden önceki flekli) Denetleme Kurulu, Genel Kurul üyeleri aras ndan iki y l için seçilecek üç üyeden oluflur. Ayr ca bir yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna seçilemezler. MEVZUAT SERİSİ 1 33

26 MESLEK HUKUKU ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM TÜR K YE SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R LER VE YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI B R L Mad de 28- Ser best mu ha se be ci ma li mü fla vir ler ve ye min li ma li müfla vir le re ait bü tün Oda la r n ka t la ca Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i ku ru lur. Bu Ka nunda kul la n lan Bir lik de yi mi, Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i ni ifa de eder. Bir lik, tü zel ki fli li e sa hip ka mu ku ru mu ni te li in de mes lek ku ru lu flu dur. Bir li in mer ke zi An ka ra da d r. Bir lik or gan la r ku ru lufl amaç la r ve bu Ka nun da be lir ti len ler d fl n da hiç bir fa ali yet gös te re mez, ken di le ri ne Ka nun la ve ri len gö rev le rin ye rine ge ti ril me siy le il gi li ol ma yan top lan t ve gös te ri yü rü yü flü dü zen le yemez ler, si ya set le u ra fla maz lar, si ya si par ti ler, sen di ka lar ve der nek ler le or tak ha re ket ede mez ler, si ya si par ti le re mad di yar d m ya pa maz lar, onlar la si ya si ilifl ki ve ifl bir li i için de bu lu na maz lar, mil let ve ki li ve ma hal li ida re le rin se çim le rin de bel li aday la r des tek le ye mez ler. (4276 sa y l Ka nu nun 24. mad de siy le de i flen ve ta rihin den iti ba ren yü rür lü e gi ren f k ra) 21 Bir lik, ku ru lufl amaç la r d fl nda fa ali yet te bu lu na maz. 21 (F kran n De iflmeden önceki flekli) Yukar daki f krada belirtilen yasaklara uymayan Birlik sorumlu organlar hakk nda 15. maddenin dördüncü ve müteakip f kralar hükümleri uygulan r. 34 MEVZUAT SERİSİ 1

27 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 B R L N GÖ REV LE R Mad de 29- Bir li in gö rev le ri afla da gös te ril mifl tir. a) Mes le in ge lifl ti ril me si ile il gi li ça l fl ma lar yap mak. b) Mes lek men sup la r n n men fa at le ri ni, mes le ki ah lak, dü zen ve gele nek le ri ni ko ru mak. c) Oda la r il gi len di ren ko nu lar da çe flit li mer ci le re gö rüfl bil dir mek. d) Oda lar ara s n da ç ka cak mes le ki an lafl maz l k la r ke sin ola rak çözüm le mek, uyul ma s zo run lu mes lek ku ral la r n be lir le mek. e) Bu Ka nu na gö re ç ka r la cak yö net me lik le ri ha z r la mak. f) Mil li ve mil let le ra ra s mes le ki ku ru lufl la ra üye ol mak, mil let le ra ra s mes le ki top lan t la ra ka t l mak. g) Ma li ye ve Güm rük Ba kan l n ca ve ri le cek gö rev le ri ye ri ne ge tir mek. h) Ka nun lar la ve ri len di er gö rev le ri yap mak ve mes le ki ko nu lar da res mi ma kam lar ca is te ni len bil gi ve gö rüfl le ri ver mek. B R L N GE L R LE R Mad de 30- Bir li in ge lir le ri, bir li e da hil oda la r n ge lir le rin den al nacak pay lar ile bir li e ait mal var l n dan sa la nan ge lir ler, ruh sat na me üc ret le ri ve ge nel hü küm ler çer çe ve sin de el de edi len ba fl ve yar d mlar dan mey da na ge lir. B R L N OR GAN LA RI Mad de 31- Bir li in or gan la r afla da gös te ril mifl tir. a) Ge nel Ku rul, b) Yö ne tim Ku ru lu, c) Di sip lin Ku ru lu, d) De net le me Ku ru lu, MEVZUAT SERİSİ 1 35

28 MESLEK HUKUKU B R L K GE NEL KU RU LU Mad de 32 Bir lik Ge nel Ku ru lu Oda la r n üye le ri ara s n dan se çe cek leri tem sil ci ler den mey da na ge lir. 22 (5786 Sa y l Ka nu nun 11. Mad de si ile de ifl ti ri len cüm le Yü rür lük: 26/07/2008) Her oda, üye sa y s na ba l ol mak s z n se çe ce i üç tem sil ci ye ilâ ve ola rak, üye le ri nin yet miflbefl te bi ri ora n n da tem sil ci ve ay n sa y ya ka dar ye dek tem sil ci se çer. Bu ora n n ya r s n dan az olan lar na za ra al n maz, faz la olan lar ise tü me ta mam la n r. Tem sil ci ler, her oda n n ola an ge nel ku rul top lan t s n da (5786 Sa y l Ka nu nun 11. Mad de si ile de ifl ti ri len iba re Yü rür lük: 26/07/2008) 23 üç y l için se çi lir. Ye ni den se çil mek müm kün dür. B R L K GE NEL KU RU LU NUN GÖ REV LE R Mad de 33- Ge nel Ku ru lun gö rev le ri afla da gös te rilmifl tir. a) Bir lik Yö ne tim, Di sip lin ve De net le me Ku ru lu üye le ri ni seç mek. b) Bir lik Yö ne tim Ku ru lun ca ha z r la na cak yö net me lik ve ra por la r ince le mek ve onay la mak. c) Oda lar ara s n da ifl bir li i kur mak ve bun la r n ge lifl me le ri ni sa la yan lü zum lu ted bir ve ka rar la r al mak. d) Bir lik büt çe ve ke sin he sa b n gö rü fle rek ka ra ra ba la mak, oda lardan al na cak pay mik ta r n tes pit et mek. e) Bir lik için ge rek li ta fl n maz la r n sa t n al n ma s ve ya mev cut ta fl nmaz la r n sa t l ma s hu su sun da Yö ne tim Ku ru lu na yet ki ver mek. 22 (Cümlenin de iflmeden önceki flekli) Her oda, üyelerinin yirmibeflte biri oran nda temsilci ile ayn oranda yedek temsilci seçer. Bu oran n yar s ndan az olanlar nazara al nmaz, fazla olanlar ise tüme tamamlan r. 23 ( barenin de iflmeden önceki flekli) iki y l 36 MEVZUAT SERİSİ 1

29 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 f) Uyul ma s mec bu ri mes le ki ka rar la r al mak. g) Yö ne tim Ku ru lu nu ib ra et mek, so rum lu gö rü len ler hak k n da di siplin so rufl tur ma s na ka rar ver mek. h) Ka nun la ve ri len di er gö rev le ri yap mak. B R L K GE NEL KU RUL TOP LAN TI SI Mad de 34- Ge nel Ku rul (5786 Sa y l Ka nu nun 19. Madde si ile de- ifl ti ri len iba re Yü rür lük: 26/07/2008) 24 Üç y l da bir Ey lül ay n da Bir lik Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n n n da ve ti üze ri ne top la n r. Bir lik Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, Bir lik Yö ne tim ve ya De net le me Ku rulu nun ge rek li gör dü ü hal ler de Ge nel Ku ru lu ola a nüs tü top lan t ya ça ra bi lir. Ay r ca mev cut tem sil ci le rin befl te bi ri nin ya z l ta le bi ile Ge nel Ku ru lun ola a nüs tü top lan t ya ça r l ma s mec bu ri dir. Top lan t la r n gü nü, ye ri, saa ti ve gün de mi top lan t ta ri hin den en az yir mi gün ön ce ti ra j yüz bi nin üze rin de olan bir ga ze te ile ilan edi lir ve ay r ca ta ah hüt lü bir mek tup la de le ge le re bil di ri lir. Bu ilan ve mek tupta, ço un luk sa lana ma ma s ne de niy le top lan t ya p la maz sa, ya p la cak ikin ci top lan t n n gü nü, ye ri, saa ti ve gün de mi de be lir ti lir. Ge nel Ku rul, tem sil ci le rin tam sa y s n n salt ço un lu u ile top la n r. lk top lan t da ye ter li ço un luk sa la na maz sa ikin ci top lan t da ço un luk aran maz. An cak ikin ci top lan t ya ka t lan tem sil ci sa y s Bir lik Yö ne tim, Di sip lin ve De net le me ku rul la r as l üye le ri top la m n n iki ka t n dan az ola maz. Ge nel Ku rul Top lan t la r ilan da be lir ti len gün, yer ve sa at te ya p l r. Tem sil ci ler Bir lik Yö ne tim Ku ru lun ca dü zen le nen lis te de ki ad la r kar fl s na im za ko ya rak top lan t ye ri ne gi rer ler. Top lan t, Bir lik Yö ne tim Ku 24 ( barenin de iflmeden önceki flekli) her y l MEVZUAT SERİSİ 1 37

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 06 Kongrelerle büyüyor, güçleniyoruz 20 Baflbakan Erdo an n yo un d fl temas trafi i Nisan ay nda bafllayan AK PARTi il ola an kongreleri

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si D O Ç. D R. B A Y R A M A L K A Y A Sa kar ya Üni ver si te si Üs kü dar n kül tür ve dü flün ce ta ri hi nin sa l k l bir fle kil de ya z la bil me si ön ce - lik

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 12 Türkiye nin yard m eli Güney Asya da 24 Önceli imiz e itim Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tsunami felaketinin yafland bölgeye giden ilk

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006 06 Kongrelerle büyüyor güçleniyoruz 18 20 soruda Sosyal Güvenlik Reformu Belde ve ilçe kongrelerini geride b rakan AK PARTi de kinci Ola

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı