Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı."

Transkript

1 Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy Be le diye si ne ait Öz gür lük Mey da nın da ki sa nat ga le ri sin de el sa nat la rı ve çi niser gi si aç tı. Çi ni atöl ye sin de ça lı şan 130 hü küm lü ve tu tuk lu ile kun du ra atöl ye sin de ça lı şan 20 hü küm lü ve tu tuk lu nun el eme ği göz nu ru olan ürün le ri n de ğer len di ri le bil me si ama cıy la, İs tan bul-ba kır köy Be ledi ye si ne ait Öz gür lük Mey da nın daki sa nat ga le ri sin de Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da dü zen le nen el sa nat la rı ser gi si, 24 Ekim 2003 ta ri hin de Ada let Ba kan lı ğı Müs teşa rı Sa yın Fah ri Ka sır ga ta ra fın dan açıl dı. Açı lı şa; Ce za ve Tev ki fev leri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, Kü tah ya Cum hu ri yet Baş sav cı sı Gök han Ka ra bu run, Kü tah ya Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Baş ka nı Meh met Akar ca, İs tan bul Cum huri yet Baş sav cı sı Fer zan Çi ti ci, Ba kır köy Cum hu ri yet Baş sav cı sı Mus ta fa Ada gül, Kırk la re li Cumhu ri yet Baş sav cı sı Os man Öz türk, İs tan bul Em ni yet Mü dü rü Ce la lettin Cer rah ve ka la ba lık va tan daş top lu lu ğu iş ti rak et ti. 7 gün bo yunca hal kın yo ğun il gi gös ter di ği sergi de 9865 par ça çi ni ve 115 çift ayak ka bı sa tı la rak top lam TL lik ha sı lat el de edil di. Ada let Ba kan lı ğı Müs te şa rı Fah ri Ka sır ga ser gi nin açı lı şın da yap tı ğı ko nuş ma da: Gü nü müz de suç lu luk sa de ce hu kuk sal bir ko nu ola rak de ğil, sos yal bir so run ola rak de ğer len di ril mek te ve bu ne den le ödet tir me kav ra mı ye rine ye ni den top lu ma ka zan dır ma yak la şı mı be nim sen mek te dir. Ba kan lı ğı mız bu an la yış la, yıllar dır Ül ke miz ka mu oyu gün demin de sa de ce prob lem le ri ile yer alan ce za in faz ku rum la rı nda, asayiş ve gü ven li ğin sağ lan ma sı ile bir lik te eği tim ve iyi leş tir me fa aliyet le ri ni de hız lan dır mış bu lunmak ta dır. Hü küm lü ve tu tuk lu ak ti vi te lerin de ça lış ma la rı ile yıl lar dır ön plâ na çı kan Kü tah ya Ka pa lı ve Açık Ce za evi ni n kon fek si yon atölye sin de 75 hü küm lü ve tu tuk lu nun yıl da 90 bin adet göm lek, 130 hü küm lü ve tu tuk lu nun da yıl da 3000 par ça çi ni üret ti ği ni mem nuni yet le öğ ren miş bu lu nu yo rum. Ser gi de eme ği ge çen baş ta Cum hu ri yet Baş sav cı mız ve Ce zaevi Mü dü rü müz ol mak üze re tüm ce za evi ça lı şan la rı nı, tu tuk lu ve hü küm lü le ri kut lu yo rum. Ser gi nin açıl ma sı ve dü zen lenme sin de kat kı la rı bu lu nan ku rumla rı mı za ve tüm ka tı lan la ra te şekkür edi yo rum. de di. Ya pı lan ça lış ma la rın ama cı, ce za evin de ka lan hü küm lü ve tu tuk lu la rın ce za la rı nı çe ker ken çağ daş ce za ve in faz sis te mi an layı şı çer çe ve sin de, on la rın boş za man la rı nı en iyi şe kil de de ğerlen dir me k ve in faz sü re si bo yun ca atıl ka lan iş güç le ri ni üre ti me dö nüş tür mek tir. Böy le ce hem bu ki şi le rin mes lek sa hi bi ola rak toplu ma dö nüş le ri ni sağ la mak, hem de Ül ke eko no mi si nin en önem li girdi si olan in san kay na ğı nı yi ne Ül ke ya ra rı na de ğer len di re bil mek tir. Açı lış ta söz alan Ce za ve Tev kifev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek: Ül ke miz de hü küm lü ve tu tuk lu lar, ku rum la rın fi zi kî ya pı sı ile asa yiş ve gü ven li ğin el ver di ği öl çü de eğitim, iş yur du fa ali ye ti, sos yal ve kül tü rel et kin lik le re ka tıl mak ta dırlar. Bir leş miş Mil let ler Mah pus lara Mu ame le nin Stan dart As ga rî Ku ral la rı, Av ru pa Ce za evi Ku ralla rı, T.C. Ana ya sa sı ve di ğer iç hu kuk ku ral la rı na uy gun ola rak tüm ku rum la rı mız da fa ali yet te bu lu nul mak ta dır. Kü tah ya Ka pa lı ve Açık Ce za evin de de kon fek siyon, çi ni ci lik, kun du ra, ek mek fı rını, cilt gi bi de ği şik iş kol la rın da hü küm lü ve tu tuk lu lar ça lış tı rılmak ta dır. Bu hü küm lü ve tu tuk lu la ra herhan gi bir ke sin ti ya pıl ma dan günlük TL. öde me ya pılmak ta dır. TBMM nin ka bul et ti ği de yü rür lü ğe gi re cek olan 4958 sa yı lı Ka nun ile iş yurt la rın da ça lı şan hü küm lü ve tu tuk lu lar, iş ka za sı, mes lek has ta lık la rı, ana lık ve has ta lık si gor ta kol la rın dan is tifa de ede cek ler dir. Bu im kân dan on la rın eş ve ço cuk la rı da ya rar lana cak tır. Baş ta Cum hu ri yet Baş sav cı mız ve Ce za evi Mü dü rü müz ol mak üze re tüm ce za evi ça lı şan la rı ile hü küm lü ve tu tuk lu la rı kut lu yorum. de di. Kü tah ya ce za evi iş yurt la rın da, or ta la ma 250 hü küm lü ve tu tuk luya de ği şik mes lek dal la rın da te orik ve pra tik eği tim ler ve ril mek te dir. Bu sa ye de mah kûm lar hem mes lek eği ti mi al mak ta hem de üre ti me ka tı la rak ge çim le ri ni sağ la mak tadır lar. Baş ta çi ni ci lik ol mak üze re kun du ra ve kon fek si yon atöl ye lerin de ça lı şan hü küm lü ve tu tuk lu lar pi ya sa ile re ka bet ede bi le cek dü zey de ka li te li ve uy gun fi yat lı ürün ler üre tir ken; fı rın, cilt atöl ye si ve fo toğ raf stüd yo sun da da ken dile ri ni ye tiş tir me im kâ nı bul mak tadır lar. III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu Yapıldı Ba kım, Gö zet me ve Eği tim ko nu su nun ele alın dı ğı III. Ulu sal Ço cuk ve Suç Sem poz yu mu Ekim 2003 ta rih le rin de ulus la ra ra sı ka tı lım la ger çek leş ti ril di. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ğü, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lı ğı, Sosyal Hiz met ler ve Ço cuk Esir ge me Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ğü ve Türki ye Ba ro lar Bir li ği nin des tek ol du ğu ça lış ma ya, Al man ya, Ameri ka Bir le şik Dev let le ri ve Ka nada dan ço cuk ve genç suç lu lu ğu ko nu sun da uz man lar da ka tıl dı lar Ekim 2003 ta rih le rin de An ka ra Üni ver si te si Ce be ci Kampü sün de ger çek le şti ri len açı lış, bildi ri su nu mu, kon fe rans ve pa nel ça lış ma la rın dan son ra, 25 Ekim 2003 ta ri hin de ya ban cı uz man lar, aka de mis yen ler ve uy gu la yı cı la rın ka tı lı mıy la An ka ra Hâ ki me vi nde bir atöl ye ça lış ma sı ger çek leş ti rildi. De va mı say fa 2 de

2 Sayfa 2 III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu Yapıldı Ada let Ba kan lı ğı Müs te şar Yardım cı sı Hü se yin Boy ra zoğ lu yap tı ğı açış ko nuş ma sın da şun la rı söy le di: Ço cuk la rın hak la rı nı ko ru mak ve genç le rin iyi ye tiş me le ri ni sağ la mak, top lum sal ve eko no mik kal kın ma ya kat kı da bu lun mak de mek tir. Çün kü ya rı nın dün ya sı nın ye tiş kin va tan daşla rı nı oluş tu ra cak ço cuk ve genç le rin iyi ye tiş ti ril me le ri in san lı ğın ge le cekte ki ge li şi mi açı sın dan bir ön ko şul du ru mun da dır. Sı nır lı kay nak lar la ge liş mek zo runda olan ve hız lı bir kal kın ma sü re ci için de bu lu nan Ül ke miz için genç nü fu sun ak tif gü cü bü yük önem ta şımak ta dır. Hiç bir ül ke, in san po tan si yeli nin böy le önem li bir bö lü mü nü atıl tut ma lük sü ne sa hip de ğil dir. Bu ne den le Ül ke mi zi ge le ce ğe ta şıya cak ne sil le re yö ne lik hiz met le rin ye ni den dü zen len me si, üze rin de önemle du rul ma sı ge re ken bir ko nu dur ve ka nun la ih ti lâ fa dü şen ço cuk la ra yö nelik hiz met ler de bu ça lış ma la rın ay rılmaz bir par ça sı dır. Ba kan lı ğı mız, ço cuk la ra yö ne lik hiz met le ri ni, il gi li tüm ku rum ve ku ruluş la rın ana ya sa sı ni te li ğin de olan Ço cuk Hak la rı na Da ir Söz leş me ve bu Söz leş me nin te mel il ke le rin den bi ri olan ço cu ğun yük sek ya ra rı çer çe vesin de ge liş tir me ye ve ye ni den ya pı landır ma ya ça lış mak ta dır. An ka ra Üni ver si te si Rek tör Yardım cı sı Prof. Dr. Ra ma zan Ars lan da ço cuk la rın top lum ha ya tı açı sın dan ta şı dı ğı öne mi vur gu la dı ğı ko nuş masın da; Üni ver si te ola rak böy le bir or ga ni zas yo na kat kı yap mak tan duydu ğu mem nu ni ye ti di le ge ti re rek, bundan son ra ger çek leş ti ri le cek ça lış ma lara da des tek sağ la ya cak la rı nı be lirt ti. Yıl:2 Sayı: Kasım 2003 Yayın Kurulu Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi Yayın Kurulu Başkanı Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Şube Müdürü Nur KUMTEPE Sosyal Hizmet Uzmanı Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Mahir ÖZDAĞ Kurum Müdürü Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü A.Vahap UZUNOĞLU Recai YILDIZ 2. Müdür Öğretmen CTE Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek ko nuş ma sın da: Ço cuk suç lul uğu nun sos yal, kül tü rel ve eko no mik fak tör lerin bir bir le riy le et ki le şi mi so nu cu or taya çık tı ğı bi lin mek te dir. Bu ne den le öz gür lü ğün den yok sun ka lan ço cuk lara yö ne lik sür dü rü len hiz met le rin; bu kar ma şık ya pı nın, ço cu ğun ve top lumun ya ra rı na ola cak şe kil de ye ni den ya pı lan dı rıl ma sı nı sağ la ya cak ge niş bir pers pek tif le ele alın ma sı; ço cu ğa ye ni de ğer, tu tum, dav ra nış, alış kan lık ve be ce ri ler ka zan dı ra cak şe kil de prog ram lan ma sı ge rek mek te dir. Bu so rum lu lu ğun bi lin cin de olan Ge nel Mü dür lü ğü müz, gö ze ti mi al tında bu lu nan ço cuk la ra bi rey sel say gınlık la rı na, ge li şim ve ge rek si nim le ri ne uy gun ni te lik te hiz met ver me yi, bu hiz met le ri bi lim sel ge liş me ler, ulus lara ra sı bel ge ler ve gü nü müz ko şul la rı çer çe ve sin de ge liş tir me yi, suç lu luk la mü ca de le nin çok sek tör lü bir yak la şımı ge rek tir di ği nin bi lin ciy le, ulu sal ve ulus la ra ra sı ku rum ve ku ru luş lar la iş bir li ği yap ma yı il ke ola rak be nim semiş tir. Ge nel Mü dür lü ğü müz, gö ze ti mi al tın da bu lu nan ço cuk la ra yö ne lik hizmet le ri ne bu dü şün ce ler ve bir çok alan da ol du ğu gi bi ço cuk ce za ada let sis te mi için de bu lu nan ço cuk la rın hakla rı ko nu sun da da ge nel bir çer çe ve çi zen, Ço cuk Hak la rı na Da ir Söz leş me il ke le ri ışı ğın da yön ver mek te dir. de di. Sem poz yum so nun da; psi ko-sos yal ve kül tü rel fak tör le re da ya nan ço cuk suç lu lu ğu nun ön le ne bil me si için çok sek tör lü bir yak la şı mın ge rek ti ği, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ğü, Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk Esir ge me Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ğü gi bi res mî ku rum ve ku ruluş la rın ya nı sı ra si vil top lum ku ru luşla rı nın da bu tür ça lış ma la rın ana ak tör le ri ol du ğu, il gi li sek tör ler ta rafın dan sür dü rü len hiz met le rin bi lim sel ge liş me ler ve ulus la ra ra sı uy gu la ma lar çer çe ve sin de des tek le ne bil me si ve güç len di ri le bil me si için üni ver si te le rin ala na tam des tek ver me si ge rek ti ği ko nu la rın da gö rüş bir li ği ne va rıl dı. Zaman 15 Kasım 2003 Yoksul Hükümlü ve Tutuklu Çocuklarının Eğitim ve Sağlık Giderlerine Katkı Ül ke miz de uy gu lan mak ta olan eko no mik prog ra mı des tek le mek ama cıy la IMF ve Dün ya Ban ka sından sağ la nan ek fi nans man kap samın da, sos yal yar dım sis te mi nin güç len di ril me si ve eko no mik progra mın ola sı sos yal et ki le ri nin azaltıl ma sı için Sos yal Yar dım laş ma ve Da ya nış ma yı Teş vik Fo nu nun kulla nı mı na 500 Mil yon ABD do la rı tah sis edil miş tir. Baş ba kan lık Sosyal Yar dım laş ma ve Da ya nış ma yı Des tek le me Fo nu Sos yal Ris ki Azalt ma Pro je sin de ça lı şan uz manlar Ali Ka pu cu ve Öz gür Sa rı aslan dan alı nan bil gi le re gö re, gerçek leş ti ri len Pro jey le Şart lı Na kit Bi le şe ni kap sa mın da, yok sul luk ne de niy le ço cuk la rı nı oku la gön dere me yen ve ya okul dan alan ya da okul ön ce si ço cuk la rı nı dü zen li sağ lık kont rol le ri ne gö tü re me yen ai le le rin eko no mik yön den des teklen me si amaç lan mak ta dır. Şart lı Na kit Trans fe ri ni, te mel sağ lık ve eği tim hiz met le ri nin iyi leş ti ril me si için nü fu sun en yok sul % 6 lik ke si mi ni he def alan te mel bir sosyal gü ven lik ağı ola rak ni te len di ren uz man lar, Sos yal Yar dım laş ma ve Da ya nış ma Vak fı ta ra fın dan ya pılan in ce le me ye gö re, du rum la rı Pro je kri ter le ri ne uyan hü küm lü ve tu tuk lu la rın 7 ya şın al tın da ki ço cuk la rı nın sağ lık hiz me tin den ya rar la na bil me le ri nin ve 1 ile 11 in ci sı nıf lar ara sın da ki ço cuk ları nın eği tim le ri ni sür dü re bil me le rinin bu Pro je sa ye sin de müm kün ola bi le ce ği ni be lirt ti ler. Erzurum Açık Cezaevi İşyurdu Müdürlüğünün Faaliyetleri Düzenlenen Bir Törenle Basına Tanıtıldı Er zu rum Açık Ce za evi İş yur du Mü dür lü ğü fa ali yet le ri nin ve üre tilen mal la rı n ba sı na ta nı tı mı amacıy la ta ri hin de ce za evi sı nır la rı için de bu lu nan Teş hir Sa tış Ma ğa za sı nın açı lı şı ya pıl dı. Açı lı şa ka tı lan Cum hu ri yet Sav cı sı Yu suf Zi ya Ateş ve Ce za evi Mü dü rü S. Sa mi Ko çak ın ba sı na yap tık la rı açık la ma lar dan son ra ta nı tı mı ya pılan ürün ler yö re hal kı nın be ğe ni sine su nul du. Ay rı ca Er zu rum Açık Ce za evinde hü küm lü le ri eğit mek, bir sa nat ve ya mes lek öğ ret mek ama cıy la Halk Eği ti mi Mer ke zi Mü dür lü ğü ile ya pı lan iş bir li ği so nu cun da hü küm lü ler için ağaç iş le ri, me tal iş le ri ve ka lo ri fer ateş çi li ği kur su açıl mış olup, bu kurs lar so nu cu bel ge al ma ya hak ka za nan 25 hü küm lü ye, Cum hu ri yet Sav cı sı Yu suf Zi ya Ateş ve Açık Ce za evi Mü dü rü S. Sa mi Ko çak ta ra fın dan ba sın, per so nel ve da vet li ler hu zurun da bel ge le ri ve ril di. Basından Yansımalar * Basından Yansımalar Yerel Basın Dizgi-Montaj-Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA

3 15 Kasım 2003 Sayfa 3 Müna za ra cı la ra Bu ca Ce za evi nin kon fe rans sa lo nu nun sah ne sin de yer ha zır lan mış tı. Sağ da ce za evi eki bi oturu yor du. Or ta da kü çük bir ma sa, sol da li se li ve imam ha tip oku lu öğ ren ci le ri. Ce za evi nin tu tuk lu ve hü küm lü le ri de da vet li le rin ar ka sın dan sa lo na alın mıştı. Ce za evi eki bi; İn san la rı suç iş leme ye yö nel ten top lum dur te zi ni sa vuna cak tı. Üst le ri baş la rı düz gün, du ruşla rı say gı lı ve yu mu şak Yaş la rı otuzla kırk ara sı Öğ ren ci eki bi: On ye di on se kiz yaş la rın da. Hep si sıh hat li, can lı ve baş la rı dik Gü ven le ri tam. Ge çim sı kın tı la rı ol ma yan ai le ço cuk la rı ol duk la rı bel li. Sah ne, önü müz de açılmış bir ki tap gi bi. Sağ say fa da ye di se kiz in sa nın ya rı lan mış ha yat hi kâ yesi, sol say fa bem be yaz Sağ da hü küm lü le rin omuz la rı ve baş la rı gö re me di ği miz yük le rin ağır lığı ile eğil miş El le ri boş; on lar ne söy le ye cek ler se hep çek tik le ri ni söy leye cek ler. Suç iş le miş in san la ra ben zer hâl le ri yok tu. Efen di den adam lar dı. Oy sa; do lan dı rı cı lar, çek sah te kâr la rı ve adam öl dü ren ler var dı ara la rın da Sol da öğ ren ci ler, kör pe cik fi liz ler gi bi baş la rı dim dik Ya şa ma mış lı ğın o ço cuk su ra hat lı ğı, gü ve ni ve ye ni li ği için de ler. El le rin de kâ ğıt la rı, bek lemek te ler di. Ko nuş ma ya baş la dık la rı za man da ha da şa şırt tı lar bi zi. Hır sız lık suç ları nın % 95 ini on beş ya şın dan kü çük ço cuk la rın iş le dik le ri ni, ka li te siz eğitim için de, se rü ve ne kar şı olan eği limle ri nin tür lü yol lar la kö rük len me si nin ya nın da yok sul bı ra kıl mış lı ğın, kim sesiz li ğin bu ço cuk la rı hır sız lı ğa yö neltti ği ni, ken di ço cuk la rı ile il gi len me yen in san top lu lu ğu nun el bet te so rum lu bu lu na ca ğı nı id dia edi yor lar dı. Ça lışmak zo run da olan ana ba ba la rın kontro lün den uzak, so kak la ra dö kü len ço cuk la rın eği ti mi ne yön ve re cek olan kim dir? di ye so ru yor lar dı. Ay dın la rı suç lu yor lar dı. Ge ri kal mış bir top lumda ay dın ol ma nın so rum lu lu ğu bi lin cine va rıl mış mı dır? di yor lar dı. İmam ha tip oku lu öğ ren ci le ri; Mev la na dan mıs ra lar oku yor lar dı: Se nin için de çö rek len miş bir yı lan gi bi ya tan bu ne fis tir. Nef sin şey tan ol du ğu nu ve in sa nı su ça yö nelt ti ği ni ile ri sü rü yor lar dı. Bir hü küm lü: Çöp ten ek mek topla yan, semt pa za rı da ğı tıl dık tan son ra atı lan çü rük seb ze ler den ye ne cek sebze ara yan, se fa let için de, böy le ada letsiz bir ge lir dü ze ni için de ya şa mak zo run da bı ra kı lan lar dan; çal ma yan, gas p et me yen, do lan dır ma yan dav ranış bek le ne bi lir mi? Bun la rı sa kin, boy nu bü kük, ezik bir şe kil de söy lüyor du. Bir baş ka hü küm lü: Ge ri kal mış top lum lar da, örf ve adet ler yü zün den de in san la rın su ça yö nel dik le ri ni söylü yor, kan da va la rı nı ör nek gös te ri yordu. Hır sız lık suç la rı nın or ta la ma ya şının on ile on iki ara sın da ol du ğu nu ve ilk suç tan son ra dam ga la nan ço cu ğun top lum da yal nız kal dı ğı nı, top lu mun Kahramanlar Köprüsü il gi siz li ği ile hır pa la na rak ye ni suç la ra yö nel di ği ni, ce za ev le rin de ki du ru mun ise, ıs lah edi ci ol ma dı ğı nı açık lı yor du. Ha tip: bir grup ço cu ğu gös te re rek, Bun la rın ba rın dık la rı yer Kah raman lar Köp rü sü nün al tı dır. Ya şa m la rı Kah ra man lar Köp rü sü ile Bu ca Ce zaevi ara sın da gi dip gel mek le ge çer. Bu gü nün ama tör suç lu la rı ola rak gördü ğü müz bu ço cuk lar, ya rın pro fes yonel suç lu lar ola rak kar şı mı za çı ka caklar dır. Mem le ke ti miz de iş siz lik % 11 ora nın da, suç lu luk ise % 13 ora nın da art mak ta dır. İmam ha tip oku lun dan bir öğ ren ci: Her ko yun ken di ba ca ğın dan ası lır. İyi lik de kö tü lük de in sa nın ken din dedir. di yor du. Li se li bir öğ ren ci; Kö tü yü, kö tülük ten eği ti min de kur ta ra ma ya ca ğı na Ame ri ka lı Chess man la, Gan gs ter Nec det El ma s ı ör nek ve re rek gös te riyor du. İn san la rın ça lış mak la ken di le rini kö tü lük ten ko ru ya bi le cek le ri ni ileri sü rü yor du. Son hü küm lü: Kar şı ekip, ki taplar dan oku du ğu nu söy lü yor. Biz ler ise ya şa dık la rı mı zı. Top lum, ki şi nin bir ba kı ma öğ ret me ni dir. Biz ler, dün ya ya suç lu ola rak gel me dik. der ken ba şı nı önü ne eği yor du. Mü na za ra yı Ki şi yi su ça yö nel ten top lum dur te zi ni sa vu nan hü küm lü ler ka zan dı. Mü na za ra baş la ma dan ön ce, in faz sav cı sı yap tı ğı ko nuş ma da; Ce za evi nin kül tür ça lış ma la rın dan olan mü na za rada ama cın, ay rı sos yal çev re de ki in sanla rın dün ya gö rü şü nü gös ter me si olaca ğı nı açık la mış tı. Tar tış ma ve mü na za ra la rı çok se verim, ger çe ğin or ta ya çık ma sı, ge niş kit le le re ak ta rıl ma sı ve ka bul le nil me si açı sın dan fay da lı dır. De mok ra tik ül keler de ol du ğu gi bi top lu mu il gi len di ren ko nu yu, ko nu nun ta ra fı olan bir şa hıs gün de me ge ti rir. Ga ze te kö şe ya zar ları, yo rum cu lar ken di dü şün ce le riy le hal kı yön len dir me ye ça lı şır. Halk la tar tı şı lır ve so nun da ko nu be nim se nir. Mü na za ra da tes bit edi len ger çe ğin bu gün de ge çer li ol du ğu nu, hat ta eğitim de ki ka li te dü şük lü ğü nü göz önü ne alır sak, bu top lum da iğ ne yap ma sı nı bil me yen dok to run, sta tik he sap la rı nı ya pa ma yan in şa at mü hen di si nin, fi kir ga ze te le rin de pat ro nun eko no mik çı kar la rı na ıs mar la ma ya zı ya zan kö şe ya za rı nın suç dos ya la rı, ta lih siz in sanla rın kin den da ha ka ba rık tır. Bun lar mı ay dın la rı mız, bun lar mı so rum lu luk bi lin ci ne va ra cak? Se ra mik ça mu ru na kı va mı ka dar şe kil ve ren el le rin be ce rik li li ği de önem li de ğil mi? Ye ni açı lan her okul bir ce za evi ka pa tır. de ni yor. Eği tim yu va sı ye ni okul lar in şa edi lir ken, da ha çok ka zanç için mal ze me den ça lan ye ni suç lu lar üret me mek di le ğiyle M. Fa tih Bi len Ga zi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü V BULMACA V İsa Kibaroğlu/Ankara Açık Cezaevi Sol dan Sa ğa 1. Ma te ma tik te bü yük çarpma la rı, böl me le ri, kök ve kuv vet alış la rı yap mak ta yar dım cı olan bir te rim - Bir bağ laç. 2. Kıt a - Dans. 3. Ka ra de niz halkın dan olan - Tut kun luk, aşı rı ta raf tar lık. 4. Bir işin ya pıl ma sı için sarf edi len mad dî ve zih nî güç - Onay ver me mek, ge ri çe virmek. 5. Zulm eden, kö tü lük eden - Su ri ye - nin baş ken ti - Vi lâ yet. 6. Bir renk - İçi ne sı vı mad de ko nan de rin ce kab - El bi se, kı ya fet. 7. Ba şa gi yi len ko ru yu cu baş lık - İka met edi len yer. 8. Ka tı, sı vı, gaz hâ linde ki mad de le ri koy ma ya ya ra yan ko ru yucu eş ya - Rad yu mun sem bo lü - Ateş. 9. Kes ta ne gil ler den bü yük göv de li ve mey valı bir ağaç. 10. Su. 11. Ver me, öde me - Ka le, burç - Ses li kı sa ha ber, du yu ru. 12. Anor mal dav ra nış la rı olan - Uzak ta ile ri de bu lu nan - Bir hay van. Yu ka rı dan Aşa ğı: 1.La le bah çe si - Ça buk dav ra nan, sü rat li. 2. Be ğen mek, uy gun gör mek - Ko ta nın ün süz le ri - Uzak lık an la tan ün lem. 3. Ku ru muş ağaç yap rak la rı - Ba kır dan ya pı lan kulp lu su ka bı. 4. Be yaz - Ya zıt. 5. Ser gen, te rek - Yı lan - İl kel bir si lâh. 6. Bir mül kün ge tir di ği kâr - Ko lay ca ke sil me yen, kı rıl ma yan. 7. Gü neş doğ madan ön ce ki ay dın lık - Ye mek, yi ye cek. 8. İç ki, ra kı - Öv gü mak sa dıy la ya zı lan şi ir. 9. Ün lü bir ta pı nak - Bir so ru eki. 10. İliş kin, mü na se bet li, da ir - Nor ve ç in başşeh ri. 11. Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lı ğı nın kı sa ca ya zı lı şı - Acil - Bir olum suz luk eki. 12. Du man ki ri - Ateş ten çı kan par lak lık - Kı dem ce üs tün al tın da olan. Hiçbirşey İçin Geç Değildir Arkadaş İn sa nın önü ne ya şa mı bo yun ca öy le zor luk lar çı kar ki aşa ma ya ca ğı nı dü şü nür. Her aşı lan olay da bir ön ce kini arar olur. Önem li olan in sa nın kar şılaş tı ğı her güç lük te, ne ka dar zor, ne ka dar acı olur sa ol sun sağ lık lı ve mantık lı dü şün me yi el den bı rak ma ma sıdır. Ama ger çek suç lu ama suç suz, Ül ke miz de her gün ce za ev le ri ne bi rile ri gi ri yor. Ce za evi den di ği za man in san o ka dar kor ku yor ür pe ri yor ki. Evet bu ra da ya şa mak zor. An cak en zor ola nı da has ret lik. En bü yük ce zadır bu, de riz. Ki mi ne gö re ana, ba ba, kar deş, ev lât; ki mi ne gö re de sev gi li ye du yu lan has ret lik. Her bi ri in sa na da ya nıl maz acı lar ve rir. Ya şa mın in sana sun du ğu sı nav lar dan bi ri dir bu. Man tık lı in san ge ri de bı rak tık la rı nı dü şü ne rek bu sı na vı ver mek zo run da ol du ğu nu bi lir. Ben bu sı na vı ve ren ler de nim. Yaş 27, dı şar da iki oğ lum ve ai lem var. Her şe ye rağ men güç lü ol mak zo run da ol du ğu mu bi li yor, man tık lı ha re ket et me ye ça lı şı yo rum. Ce za evin de bi le ol sa in sa nın ba şa rı lı ve ör nek gös te rile cek bi ri ola bileceğini is pat la mak is ti yo rum. Su çum Tür ki ye nin ka nayan ya ra sı da yak tı. Be nim gi bi dı şa rıda her an suç iş le me ye ha zır in san lar ol du ğu nu da çok iyi bi li yo rum. Bu nu en gel le mek on la ra yar dım et mek is tiyo rum. Na sıl mı? Oku ya rak, ya za rak, se vinç le ri ve ke der le ri pay la şa rak. Ce za evi ne gir di ğim de ye mi yor, uyumu yor, sü rek li ağ lı yor dum. O bu nalım lı gü nüm de man tı ğım yol gös ter di, mü dü re çı ka rak oku mak is ti yo rum de dim. He men ka yıt ya pıl dı. Güç lü ol ma mı, ki tap la rı mın ve ri le ce ği ni, sı nav la ra ça lış ma mı söy le di mü dü rümüz. Boş za man çok tu, sı kı lı yor, ak lıma ya şa dık la rım, ço cuk la rım ge li yor, ken di mi kay bet mek ten kor ku yor dum. Bu yüz den tek rar mü dü re çık tım. Re sim yap mak is te di ği mi söy le dim. An cak yap mak is te di ğim re sim yağ lı bo ya idi, du ru mu mu gö ze te rek be nim için iyi ola ca ğı nı dü şün müş ol ma lı lar ki ancak me mur la rın gö ze ti min de izin verdiler. Dı şa rı da ya pa ma dı ğım bir çok şe yi bu ra da ya pa bil mek ba na güç ve riyor du. Ken di ken di me, suç lu ola rak bu lun du ğum bu ye re, tu tuk lu ola rak çık tı ğım hâ kim kar şı sı na bir gün bir avu kat ya da sav cı bel ki de bir dev let me mu ru ola rak dö ne ce ğim di yo rum. Ar ka daş lar, is te mek ba şar ma nın ya rısı dır. He le he le dı şa rı da si zi bek le yen se ven le ri niz var sa; on lar için, da ha da önem li si ken di niz için ça ba gös te rin. İna nın hiç bir şey için geç de ğil dir. Ra bia Ak sin Ada na E Ti pi Ka pa lı Cezaevi Yalnızım Aşılmaz oldu artık demir parmaklıklar, Hasret ateşi inan yüreğimi dağlar, Set olmuş taş duvarlar, Yarimi benden saklar. Yalnızım sevgilim bu yerlerde, Hayalin ışık saçıyor ıssız gecelere, Ölümü şaka yaptığımız bu yerlerde, Öldürseler beni kahpece. Kanımın son damlasıyla, Yazacağım kefenime, Seni seviyorum diye. Murat Akel Buca Kapalı Cezaevi

4 Sayfa 4 15 Kasım 2003 Hissettiğin Sevgi Mi? Saplantı Mı? Cezaevlerinde Cumhuriyetin 80 inci Yılı Etkinlikleri Sun gur lu Cum hu ri ye ti n 80 in ci yı lı kut lama la rı çer çe ve sin de hü küm lü ve tu tuk lu lar ta ra fın dan ha zır la nan el iş le ri ser gi si Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da En düst ri Mes lek Li se si sa lo nun da hal kın be ğe ni si ne su nul du. Ay rı ca Dağ ba şı nı Du man Al mış isim li ti yat ro ese ri hü küm lü ve tu tuk lu lar ta ra fın dan ce za evi kül tür sa lo nun da sah ne len di. Bur dur E Ti pi Bur dur E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde Cum hu ri ye tin 80 in ci yı lıdü zen le nen bir ge ce ile kut lan dı. Kut la ma da Re şat Nu ri Gün te kin ta ra fın dan ya zı lan İs tik lâl isim li ti yat ro ese ri hü küm lü ve tu tuk lu lar ta ra fın dan ba şa rı ile sah ne len di. Ay rı ca ce za evin de açı lan kurs lar da ba şa rı lı olan hü küm lü ve tu tuk lu lara ser ti fi ka la rı tö ren le ve ril di. San dık lı n de Cum hu ri yet Vo ley bol Tur nu va sı Cum hu ri yet Bay ra mı San dık lı Ka pa lı Ce za evin de coş kuy la kutlan dı. Kut la ma lar çer çe ve sin de dü zen le nen ko ğuş lar ara sı vo ley bol ve ma sa te ni si tur nu va sın da ba şa rılı olan la ra ödül le ri Cum hu ri yet Baş sav cı sı M. Ha kan Uyar ve Ce za evi Mü dü rü Ze ke ri ya San caktar ta ra fın dan ve ril di. Prof. Dr. İl ber Or tay lı dan Cum hu ri yet Kon fe ran sı Üs kü dar Pa şa ka pı sı Ka pa lı Ce za evin de 31 Ekim 2003 Cu ma gü nü, 29 Ekim Cum hu ri yet Bayra mı et kin lik le ri kap sa mın da Ül ke mi zin ün lü ta rih çi le rin den Prof. Dr. İl ber Or tay lı Cum hu riyet ko nu lu bir kon fe rans ver di. Cum hu ri yet re ji mi nin Ül ke miz için en uy gun yö ne tim şek li ol duğu nu vur gu lu yan ko nuş ma sın da, bu nun de ğe ri ni çok iyi bil me miz ge rek ti ği ni ifa de et ti. Dün ya da hâ lâ kral lık ile yö ne ti len dev let le rin ol du ğun u be lir ten Or tay lı, Cum huri yet gi bi bir re jim ile yö ne til di ğimiz için çok şans lı ol du ğu mu zu, ay rı ca ta rih bi lin cin den de bah sede rek bir top lu mun ta ri hi ni çok iyi bil me si hâ lin de ge le cek ko nu sun da doğ ru ka rar lar ve re bi le ce ği ni söyle di. Kon fe rans so nun da tu tuk lu ve hü küm lü ler ko nu ile il gi li so ru lar so ra rak Prof. Dr. Or tay lı ile sı cak bir di ya log kur du lar. Kon fe rans bi ti min de Cum hu riyet Bay ra mı nın 80 in ci yı lı et kinlik le ri kap sa mın da dü zen le nen şi ir ya rış ma sın da de re ce ye gi ren le re ödül le ri ve ril di. Sap lan tı he men or ta ya çı kan bir ar zu dur. Sev gi ise ate şi ya kı lan ar ka daşlık tır... Sev gi nin kök le ri var dır ve birgün bü yü me ye baş lar. Sap lan tı gü ven siz lik duy gu suy la birdir. He ye can la nır sı nız ve sa bır sız la nır sınız, fa kat ger çek an lam da mut lu olamaz sı nız. İçi ni zi ke mi ren şüp he ler, ce vap lan ma yan so ru lar, se vil me di ği ni ze da ir dü şün ce ler var dır. Bun lar ha yal le rini zin bo zul ma sı na ne den olur. Sev gi ise an la yış tır, ba zı ku sur la rı ka bul et mek tir. Ger çek tir, si ze güç ve rir, si zin önü nüz de bü yür. Kar şı nız da ki sizden uzak da olsa onun var lı ğı nı bil mek içi ni zi ısı tır. Me sa fe ler si zi ayır ma ya yet mez. Ka fa nız da hâ lâ oy na yan iki ni ze ait film ka re le ri var dır. Siz bu film ka rele ri ni iz le mek ten hiç vaz geç mez si niz. Si ze uzak ya da ya kın ol sa da içi niz ra hat tır. Çün kü onun si ze ait ol du ğu nu bi lir si niz ve onu bek ler si niz. Tut ku; He men ev len me li yiz. Onu kay bet me yi gö ze ala mam der ken, Sev gi; Sa kin ol. Pa nik yap ma. Ge le ce ği ni gü ven le ha zır la der. Tut kunun cin sel he ya can la rı var dır. Bir lik te ol du ğu nuz da gü nün cin sel lik le bit me sini is ter si niz. Sev gi ise cin sel lik üze ri ne ku rul ma mış tır. Ar ka daş lı ğın ol gun laşmış hâ li dir ve cin sel lik sa de ce iliş ki nin da ha gü zel ol ma sı nı sağ lar. İki aşık ol ma dan ön ce iki iyi ar ka daş ol ma lı sınız. Tut ku nun gü ve nilir li ği yok tur. Sizden uzak ta ol du ğun da Be ni al da tı yor mu aca ba? di ye dü şü nür sü nüz. Ba zen bu nu kont rol et me ye bi le kal kı şır sı nız. Sev gi gü ven de mek tir. Sa kin ve emin dir. Kar şı nız da ki si zin gü ve ni ni zi Fıkra Fıkra Damat Pa paz, ye ni ev li le ri tak dis et meden ön ce, Ka to lik inancı ge re ği da vet li le re sor du: - Ara nız da bu ha yır lı bir leş me yi doğ ru bul ma yan var mı? Bir mı rıl tı du yul du: - Ben Pa paz, se sin gel di ği ta ra fa bak tı: - Ca nım sa na sor mu yo rum Sen da mat sın. İsmail Aktaş Ankara Açık Cezaevi Mahkûmun Kaderi Ce za evi ne gir di gö rüş bek li yor, Mah ke me ye çık tı ce za bek li yor, Ce za al dı sev ke gi di yor, Ha ni dost lar ağ la maz dı ne den ağ lı yor. Du va ra yas lan mış mek tup bek li yor, Gö zün den bi rer bi rer yaş lar akı yor, Ha ni dost lar ağ la maz dı ne den ağ lı yor. Diş le ri sa rar mış si ga ra içi yor, El le ri na sır laş mış tes bih çe ki yor, Göz le ri dol muş maz gal dan ba kı yor, Ha ni dost lar ağ la maz dı ne den ağ lı yor. Aş kı nı öz le miş öz lem çe ki yor, Sev dik le ri ni öz le miş acı çe ki yor, Ha ni dost lar ağ la maz dı ne den ağ lı yor. Tun cay KA RA DE NİZ Şar köy Ka pa lı Ce za evi his se der ve bu, onun da ha gü ve ni lir ol ma sı nı sağ lar. Tut ku siz le ri piş man ola ca ğı nız şey le ri yap ma ya zor la ya bi lir. Fa kat sev gi hiçbir za man si zin yan lış yol la ra sap ma nı za izin ver mez. Sev gi yü cel tir. Si zi yu ka rı la ra çı ka rır. Yu ka rı bak ma nı zı sağ lar. Dü şün me ni zi sağ lar. Hu zur ve mut lu luk ve rir. Si zi da ha ön cekin den çok da ha iyi bir in san ya par. Be nim his set ti ğim sev gi ya si zin ki? Arkadaş Ya vuz KUT LAY Ve zir köp rü Ce za evi Arkadaş, aşk denen şeye gönül bağlama, Yıllarca bu yolda yanıp ağlama, Canımsın gülümsün diyene sakın inanma, Kendini içkiye verirsin arkadaş. Kalpsizin birine gönül verirsin, Önünde diz çöküp eğilirsin, Aşk bilmeyenden aşk dilenirsin, Dünyayı toz pembe görürsün arkadaş. Düşün her güzeli vefalı sanma, Ben kandım feleğe sen sakın kanma, Elde edemezsen sakın ağlama, O zaman kahrından ölürsün arkadaş. Cumhuriyetim Murat Akel Buca Kapalı Cezaevi Sek se nin ci yı lın, ha yır ge tir sin, Ül ke miz den be la la rı gö tür sün, Rab bim sa na mu hab be tim ar tır sın, Eğil mez ba şım sın Cum hu ri ye tim. Yir mi do kuz Ekim, do kuz yüz yir mi üç, Kon du ba şı mı za şe ref li bir taç, İti ra fım sa na, tüm dün ya muh taç, Genç li ğim ya şım sın, Cum hu ri ye tim. Ata türk ten mi ras kal dın mil le te, Kim se dü şü re mez, Tür k ü zil le te, Ne gü zel ya kış tın, yü ce Dev le te, Sen te mel ta şım sın, Cum hu ri ye tim. Yir mi do kuz Ekim, ilâ nı gü nü, Na sıl ha tır la mam, şe ref li dü nü, Ot bit se kab rim de, unut mam se ni, Ha ya lim, dü şüm sün, Cum hu ri ye tim. Kı ya me te ka dar anıl sın adın, Saf oğul ba lın da bu lun maz ta dın, Sen den il ham alır er kek ve ka dın, Gür çı kan se sim sin Cum hu ri ye tim. Ga yem ya şat mak tır, ha lis niye tim, Sen den ay rı düş sem, ka lı rım ye tim, Fe da ol sun, va rım yo ğum ser ve tim, Ek me ğim aşım sın, Cum hu ri ye tim. Eği li rim şe hit le re, ga zi ye, İn san olan dö nüp ba kar ma zi ye, Ta ri fin sı ğar mı sö ze ya zı ya, Sen gö nül ku şum sun, Cum hu ri ye tim. Ata türk ten ar ma ğan sın biz le re, Ha tı ra nı sığ dı ra mam söz le re, Hür ri yet ge tir din yaş lı göz le re, Ya re nim eşim sin, Cum hu ri ye tim. Ah met Bu lut, şe ref ile şan ile, Hay ra nı yım be den ile can ile, Se nin le va rı lır, bü tün men zi le, En bü yük isim sin, Cum hu ri ye tim. Ah met BU LUT El bis tan E Ti pi Ka pa lı Ce za evi

5 15 Kasım 2003 Sayfa 5 Açık Görüş - ÖZLEM Çok ge ce ler ol du ğu gi bi o ge ce de uy ku sun dan sık sık uyan mış tı. Hep ay nı rü ya la rı gö rü yor du. De vam lı ko şu yor, ko şu yor, ko şuyor du. Ye şil kır lar, ya maç lar, ba zen de ova lar da ko şu yor, do la şı yor du. Mut lu luk tan uçu yor du. Hiç uyanmak is te mi yor du. Uyan dı ğın da, eli he men ba ca ğına git ti. Ba ca ğı nın acı sı nı his set ti. İçi tit re di. Dört ya şı na ka dar yü rüye bil miş ti. Ge çir di ği ço cuk fel ci onu ya ta ğı na bağ la mış tı. Kü çük ken, ya kın la rı onu ku cak la rı na alır, sık sık gez di rir ler di. Bü yü yün ce Kı zılay dan te min et tik le ri te ker lek li san dal ye ile gez me ye baş la mış tı. Hiç yıl ma mış, ha yat tan umu dunu kes me miş ti. Oku ma yı çok se viyor du. Li se yi bi tir miş ti. Ya şa dı ğı şe hir de üni ver si te ol say dı, yük sek öğ re nim de ya par dı. Şim di Açık Öğ re tim Fa kül te sin de oku yor du. Bir has ta ha ne nin sant ral gö rev lisi ola rak ça lı şı yor du. İşi ni se vi yordu. İn san lar ara sın da bağ lan tı kurmak ho şu na gi di yor du. Sos yal fa aliyet ler de bu lu nu yor, ya şa dı ğı il merke zin de ku ru cu su ve şu be baş ka nı ol du ğu Be den sel En gel li ler le Da yanış ma Der ne ğin de ak tif ola rak gö rev ya pı yor du. * * * Ev liy di. Eşi ve kı zı sağ lık lıy dı. O da di ğer ge ce ler de ol du ğu gi bi hep ay nı rü ya yı gör müş tü. Ye şil alan lar da koş muş, de niz ler de do laşmış, yüz müş tü. Sı kın tı ile uyan dı. Kal kış sa ati gel miş ti. Ha va lan dır ma ka pı sı açıl dı. Gi yin di. Ken di ni he men bah çe ye at tı. De rin de rin so lu du. Ne çok öz le miş ti. Eşi ni, ya kın la rı nı, ma hal le si ni, kom şu la rını, he le he le kı zı nı, kü çük kı zı nı. Gö rüş gün le ri ni ip le çe ki yor du. Ya rı da bı rak tı ğı li se öğ re ni mi ni ce za evin de ta mam la mış, Açık Öğ re tim Fa kül te si ne ya zıl mış tı. Her na sıl sa bir ha ta yap mış tı. Ha ta sı nın ce za sı nı çe ki yor du. Faz la bir gü nü de kal ma mış tı. Ön ce açık ce za evi ne gi de cek, son ra da gü nü gel di ğin de tah li ye ola cak tı. En çok do laş ma yı, koş ma yı, öz gür ce gez me yi öz lü yor du. Ce zaevin den çık tı ğın da kı zıy la ge ze cek, do la şa cak, onun la ko şa cak tı. Kı zı nı maç la ra gö tü re cek ti. De niz ke na rına ine cek, öz gür lü ğün ta dı nı do yası ya ya şa ya cak tı. Bir gün ra hat sız lan dı. Es ki den be ri çek ti ği böb rek ağ rı sı ge ne nükset miş ti. He men has ta ha ne ye kal dırıl dı. Ora da sant ral gö rev li si ni gör dü. Ço cuk luk ar ka da şıy dı. Uzun za mandır gö rüş me miş ler di. Bir bir le ri ni ta nı dı lar. Kar şı lık lı öz lem le ri ni ak tar dı lar. Öz lem le ri bir le şi yor du. * * * Tah li ye olun ca sev dik le riy le do ya sı ya öz lem gi der di. Kı zıy la gez di, do laş tı, koş tu, koş tu. Kı zı nı ma ça gö tür dü. Has ta ha ne de ça lı şan ar ka da şı nı bul du. Uzun uzun ko nuş tu lar. Bi rikmiş öz lem le ri ni gi der di ler. Bir lik te Be den sel En gel li ler le Da ya nış ma Der ne ği ne git ti ler. Ora da he men ka rar ver di ve der ne ğe üye ol du. * * * Gü zel Söz ler Er dem, top lu mun çı kar la rı nı ki şi sel çı ka rın üs tün de tut mak tır. Mon tes qu ieu Ali Suat ERTOSUN Yargıtay Üyesi Kü çük dar be ler kü çük in san la rı de vi re bi lir. B. Frank lin Bu kö şe de bun dan son ra her ay ya za ca ğım. Ya za cak la rım eği tim, kül tür ve dü şün ce ağır lık lı ola cak. Hoş gö rü, sev gi ve say gı esas alı nacak. Ken di koy duk la rı sı nır lar içinde ya şa yan in san la ra ye ni ufuk lar gös ter me ye ça lı şa ca ğım. Oku yu cu la rı mın bay ra mı nı en iyi di lek le rim le kut la rım. Ge le cek ay bu luş mak umu duy la sağ lı cak la ka lın. Rabia Aksin Adana E Tipi Kapalı Cezaevi Salihli Kapalı Cezaevinde, Eğitim-Öğretim, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Salih li Ka pa lı Ce za evin de eğitim-öğ re tim, sos yal ve kül tü rel ça lış ma lar et kin bir şe kil de de vam et mek te dir. Kurumda 30 Ey lül 2003 de I. Şi ir ve Tür kü Din le tisi, 1 Ekim 2003 de ise Dün ya Yaş lı lar Gü nü prog ra mı ger çek leşti ril di. Şi ir ve tür kü din le ti si ne yö re şa ir le rin den Ah met Ot man, Sul tan Bo dur, Sey fet tin Öz soy ve Se dat Gü ney şi ir le riy le renk kat tı lar. Ce za evi Türk Halk Mü zi ği Ko ro su da ver di ği kon ser le prog ra mı iz leyen il çe pro to ko lü ile tüm hü küm lü ve tu tuk lu la rın bü yük be ğe ni si ni top la dı. 1 Ekim dün ya yaş lı lar gü nün de, ce za evin de bu lu nan yaş lı tu tuk lu ve hü küm lü le re ku rum kü tüp ha ne sinde dü zen le nen prog ram çer çe ve sinde ik ram lar da bu lu nul du, so run la rı din le ne rek gün le ri kut lan dı. Biz iyi leş tir me söz cü ğü ne inanı yo ruz. Tek iyi leş tir me, de ğiş tirme, mut suz luk ko nu sun da ol ma lıdır. Hiç bir mut lu iş ve ren, yö ne ti ci ça lı şa nı nı kor kut maz di yen ce zaevi öğ ret me ni Hur şit Ka yan ın aşağı da yer alan de ğer len dir me le ri hü küm lü ve tu tuk lu la rın ye ni den top lu ma ka zan dı rıl ma sı açı sın dan dik ka te de ğer bu lun du. Bü tün suç lar, yı kım lar, düşman lık lar, sa vaş lar mut suz lu ğa bağ lı dır. O hâl de biz le re dü şen yar gı lamak ve ce za lan dır mak de ğil dir. İn san la rı mı zın, genç le ri mi zin bizden en çok bek le di ği, bi zim ken dile ri ne dost luk la el uzat ma mız dır. Ya ni on la rı an la ma ya ça lış ma mızdır. On la rı an la ya bil me miz için de baş ta in san sev gi si ge rek li dir. He le ce za evin de ki ler, bu ih tiyaç la rı do ruk nok ta sın da ya şa yanlar. Ço ğu sev gi nin, hoş gö rü nün, an la yı şın, gü ve nin esir gen di ği hu zur suz ve öf ke li or tam lar dan gelmiş mut suz in san lar. Yar dım edilmez se ken di le ri ne ve top lu ma kar şı ki ni gi de rek bü yü ye bi len, dış dünya ya uyum sağ la ya ma yıp tek rar ge ri dö ne bi le cek in san lar. Siz; kim olur sa nız olun, eli niz de bir fır sat var. De ğer len di rin bu fırsa tı. Çe kip çı ka rın on la rı mut suz luğun ba tak lı ğın dan. Olum lu ve mutlu bi rer in san ol ma la rı için fır sat ta nı yın. Bel ki siz den ön ce on la ra kim se bu hak kı ta nı ma dı, ha tır lat ma dı. Salihli Kapalı Cezaevinde Türk Halk Müziği Korosunun türkü dinletisini Salihli ilçe protokolü ile tüm hükümlü ve tutuklular beğeniyle izledi. Kim se yar dım cı ol ma ya ça lış ma dı, kim se sev me di, kim se ku cak la madı. Kim se yap tık la rı nın kö tü ol duğu nu an lat ma dı. Kim se on la ra iyi in san lar dan söz et me di. Siz; eği ti mi niz ne olur sa ol sun, eğer azı cık da ol sa sev gi yi ve re bilir, on la ra sev gi siz lik or ta mın da bir dal uza ta bi lir se niz, Eğer an la yış gös te re bi lir se niz, Eğer bir par ça iç ten gü lüm seyiş le on la rın yü rek le ri nin de rin likle ri ne ula şa bi lir se niz, Eğer mut lu ol duk la rın da ken dile ri için, top lum için, çok gü zel, çok an lam lı iş ler ya pa bi le cek le ri ni unut maz sa nız, Bir in san kur tar dı nız de mek tir. Siz, bu nu yal nız ca siz ya pa bi lirsi niz. Mut suz luk la rın gi de ril me sine yar dım cı olun, on la rı se vin. On lar si zi da ha çok se ve cek lerdir. Lüt fen dost luk eli ni zi uza tın on la ra, si zi as la piş man et me ye cekler dir.

6 Sayfa 6 İş Mevzuatındaki Değişikliklerin Kurumlarımıza Etkileri - II 15 Kasım 2003 Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi Geçen sa yı da, ku rum la rı mız da ve ri len eği ti min mut la ka tah li ye son ra sı ile bağ lan tı ku ru la rak dü zen len me si ge rek ti ği ni, bu ne den le Ge nel Mü dür lü ğü müz dı şın da ki ku rum ve ku ru luş lar la ya kın bir iş bir li ği nin ku rul ma sının önem li ol du ğu nu, iş mev zuatın da ki de ği şik lik ler le oluş tu rulan ku rul la rın özel lik le ye rel dü zey de ki eş gü dü mün ku rum sallaş ma sı ve yay gın laş ma sı açı sından ya rar lı ola ca ğı nı vur gu la yarak, Tür ki ye İş Ku ru mu nun bir or ga nı olan Ge nel Ku rulun gö revle ri ve es ki hü küm lü is tih da mı na kat kı la rı ko nu sun da açık la ma lar da bu lun muş tum. Bu sa yı da ise, ya zımın gi riş bö lü mün de kı sa ca de ğindi ğim İl İs tih dam Ku rul la rı üze rine açık la ma lar da bu lu na rak 4857 sa yı lı İş Ka nu nu nun ön gör dü ğü ye ni sis tem ile il gi li bilgiler vermeye çalışacağım. İl İs tih dam Ku rul la rı, il ler de va li nin baş kan lı ğın da, be le di ye baş ka nı, Ça lış ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lı ğı Böl ge Mü dürlü ğü bu lu nan yer ler de böl ge mü dü rü, il mil lî eği tim mü dü rü, Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk Esirge me Ku ru mu il mü dü rü, Genç lik ve Spor il mü dü rü, Sa na yi ve Ti caret Ba kan lı ğı il mü dü rü, Tür ki ye İş Ku ru mu il mü dü rü ve il çe şu be mü dür le ri, İl Ti ca ret ve/ve ya Sa nayi Oda sı Baş kan la rı, İl Es naf ve Sa nat kâr lar Oda la rı Bir li ği baş kanı, İl Kü çük ve Or ta Öl çek li Sa nayi Ge liş tir me ve Des tek le me İdare si baş ka nı, il or ga ni ze sa na yi böl ge le ri mü dür le ri, il de bu lu nan fa kül te ve ya yük sek okul lar dan be lir le ne cek en faz la üç öğ re tim üye si, Tür ki ye Sa kat lar Kon fe deras yo nu ta ra fın dan be lir le ne cek bir tem sil ci, il ma hal le ve köy muh tar la rın dan bi rer tem sil ci, va li nin ilin is tih dam ya pı sı nı dikka te ala rak da vet ede ce ği e ği tim ku rum la rı, si vil top lum ör güt le ri ile di ğer ku rum ve ku ru luş tem silci le ri ve o il de en çok üye ye sa hip iş çi ve iş ve ren kon fe de ras yon la rının bi rer tem sil ci sin den olu şur (m. 13,I). Gö rül dü ğü üze re Tür ki ye İş Ku ru mu nun ye rel bir or ga nı olan İl İs tih dam Ku ru lu is tih dam la il gili her ke si min tem sil edi le bil di ği bir mec lis gö rü nü mün de dir. Ka nun da açık ça bu Ku ru la Cumhu ri yet baş sav cı sı ve ce za evi 1 nci mü dü rü nün ka tı la ca ğı be lir til memiş ol ma sı na rağ men, mad de de ge çen di ğer ku rum ve ku ru luş tem sil ci le ri kap sa mın da bu ki şile rin ka tı lım la rı nın sağ lan ma sı Tür ki ye İş Ku ru mu Ge nel Mü dürlü ğüy le va rı lan mu ta ba kat so nucun da ka bul edi le rek, ta rih ve sa yı lı ge nel ge ile ye rel teş ki lâ tı mı za du yu rul muş tur. Ül ke ge ne lin de es ki hü küm lü is tih dam po li ti ka sı oluş tu rul ma sı ve pro je ler ha zır la na bil me si için Cum hu ri yet baş sav cı lık la rı mız dan ge len İl İs tih dam Ku ru lu top lan tı ka rar tu ta nak la rı Tah li ye Son ra sı Ko ru ma Şu be Mü dür lü ğü ta ra fından de ğer len di ri le rek, Ge nel Mü dür lü ğü mü zün es ki hü küm lü is tih da mı na iliş kin ça lış ma la rı na kat kı sağ la mak ta dır. İl İs tih dam Ku rul la rı her yıl Ey lül ayı için de ola ğan top lan tı sını ya par. Baş ka nın çağ rı sı üze ri ne de her za man ola ğa nüs tü top lan tı ya pa bi lir. Ku ru lun sek re te rya gö re vi ni Türkiye İş Kurumu il mü dür lük le ri ye ri ne ge ti ri r. İl İs tih dam Ku rul la rı nın gö revle ri şun lar dır: a) İl dü ze yin de is tih da mı ko ruyu cu, ge liş ti ri ci ve iş siz li ği ön le yici ted bir le ri sap ta mak, b) İl is tih dam po li ti ka sı nın oluş tu rul ma sı na yar dım cı ol mak, iş gü cü ye tiş tir me et kin lik le ri ni yön len dir mek üze re ye rel dü zey de ge çer li ola ca k il ke ve po li ti ka la rı be lir le mek, c) Ku rum il mü dür lü ğü ta ra fından ha zır la nan yıl lık iş gü cü eğitim plân la rı nı in ce le ye rek var sa ge rek li de ği şik lik le ri yap mak, d) Eği tim plâ nı uy gu la ma sı ile il gi li ola rak yö re de ki iş gü cü ye tiştir me ve is tih dam et kin lik le ri ni iz le yip de ğer len dir mek. İl İs tih dam Ku rul la rı nın gö revle ri in ce len di ğin de, hü küm lü ve tu tuk lu la rın, hem eği tim le rin de hem de tah li ye son ra sı işe yer leştiril me le rin de çok önem li iş lev le ri ol du ğu gö rül mek te dir. Bu du rumun far kın da olan Cum hu ri yet baş sav cı la rı mız ve ce za evi 1 in ci mü dür le ri mi zin ço ğu Ku rul da ki top lan tı lar da hü küm lü ve tu tuk lu eği ti mi ile es ki hü küm lü is tih damı na iliş kin önem li ka rar la rın alın ma sı nı sağ la mış lar dır. Bu şe kil de, top lu mun ce za ev le ri ne ve es ki hü küm lü le re kar şı olan ba kış açı sın ın da ha olum lu bir hâ le ge tiril me si ve hü küm lü le rin top lu ma ka zan dı rıl ma sı için İl İs tih dam Ku rul la rı, ce za evi yö ne tim le ri ta ra fın dan önem li bir plat form ola rak kul la nıl ma ya baş lan mış tır. III. İŞ KA NU NU VE İL Gİ Lİ MEV ZU ATI NIN ET Kİ LE Rİ ta ri hin de TBMM ce ka bul edi le rek ta ri hin de yü rür lü ğe gi ren 4857 sa yı lı İş Ka nu nu ile es ki hü küm lü le rin is tih da mı na iliş kin 1475 sa yı lı İş Ka nu nun da ki sis tem den fark lı bir dü zen le me ön gö rül müş tür. İş Ka nu nu nun 30 un cu mad desi nin 1 in ci fık ra sı na gö re, İş veren ler el li ve ya da ha faz la iş çi ça lış tır dık la rı iş yer le rin de her yı lın Ocak ayı ba şın dan iti ba ren yü rür lü ğe gi re cek şe kil de Ba kanlar Ku ru lun ca be lir le ne cek oranlar da özür lü ve es ki hü küm lü ile 3713 sa yı lı Te rör le Mü ca de le Ka nu nu nun ek 1 in ci mad de si nin (B) fık ra sı uya rın ca is tih da mı zo run lu olan te rör mağ du ru iş çi yi mes lek, be den ve ru hî du rum la rına uy gun iş ler de ça lış tır mak la yü küm lü dür ler. Bu kap sam da ça lış tı rı la cak iş çi le rin top lam oranı yüz de al tı dır sa yı lı İş Ka nu nu ile ön gö rü len ve ya sal te mi nat al tı na alı nan % 2 lik oran ye ri ne, her yıl Ba kan lar Ku ru lu ta ra fın dan iş yer le rin de ça lı ştı rı lacak es ki hü küm lü ora nı nın be lirlen me si yön te mi be nim sen miş tir. An cak özür lü ler için be lir le ne cek olan oran % 3 ten aşa ğı ola maz. Ba kan lar Ku ru lun ca be lir le necek oran la rın üs tün de es ki hü kümlü ça lış tı ran iş ve ren le rin, ça lış t ırdık la rı her bir es ki hü küm lü için 506 sa yı lı Sos yal Si gor ta lar Ka nunu na gö re öde me le ri ge re ken iş veren si gor ta prim his se le ri nin yüz de el li si ni ken di si, yüz de el li si ni Ha zi ne öder (m. 30, IX). Bu şe kilde kon ten jan faz la sı es ki hü küm lü ça lış tı ran iş ve ren le rin öde dik le ri si gor ta prim le ri nin ya rı sı Ha zi ne ta ra fın dan öde ne rek iş yer le ri es ki hü küm lü ça lış tır ma ya teş vik edilmiş tir. De vam ede cek Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon Toplantısını Yaptı 4857 sa yı lı İş Ka nu nun 101 inci mad de si ne gö re, ay nı Ka nu nun 30 un cu mad de si uya rın ca özür lü ve es ki hü küm lü ça lış tır ma yan iş ve ren le re ke si len ce za pa ra la rı nı kul lan ma ya yet ki li Ko mis yon, ilk top lan tı sı nı 31 Ekim 2003 ta ri hinde yap tı. Top lan tı ya, Ça lış ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lı ğından Tür ki ye İş Ku ru mu Ge nel Mü dü rü Dr. Nec det Ke nar, İş çi Sağ lı ğı ve İş Gü ven li ği Ge nel Mü dü rü Dr. Ra na Gü ven, Ça lış ma Ge nel Mü dü rü Cen giz De li baş, Baş ba kan lık Özür lü ler İda re si Baş ka nı Dr. Meh met Ay soy, Türki ye Sa kat lar Kon fe de ras yo nu, TİSK ve TÜRK-İŞ tem sil ci le ri ka tıl dı lar. Ada let Ba kan lı ğı Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğünü tem si len Tet kik Hâ ki mi Mus tafa Sal dı rım ın ka tıl dı ğı top lan tı da ön ce lik le pro je le re des tek olu nabil me si için Ko mis yon ca dik ka te alın ma sı ge re ken kri ter ler tar tı şıldı. Hü küm lü le rin mes lek eği ti mi ve mes le kî re ha bi li tas yo nu ko nula rın da ki pro je le rin, özel lik le tahli ye son ra sı is tih dam la rı na kat kı sağ la ma sı, bir den faz la ku rum ve ku ru luş la iş bir li ği ya pıl ma sı, ulus la ra ra sı fon lar dan mad dî destek al ma ya el ve riş li ol ma sı gi bi özel lik le ri nin bu lun ma sı hâ lin de, bun la ra ön ce lik ve ril me si ka rarlaş tı rıl dı. Ay rı ca es ki hü küm lü le rin mesle ğe yön len dir me ça lış ma la rı nın öne mi ne de ği ni le rek, Tür ki ye İş Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ğü bün yesin de bu fa ali yet le rin yay gın laş tırıl ma sı nın ya rar lı ola ca ğı vur gulan dı. An cak, Ce za İn faz Ku rumla rı ile Tev ki fev le ri nin Yö ne ti mine ve Ce za la rın İn fa zı na Da ir Tü zük ün 37/A mad de si ne gö re, psi ko-sos yal ser vi sin gö rev le ri ara sın da hü küm lü le ri tah li ye sonra sı na ha zır la ma da yer al dı ğından, eği tim fa ali yet le rin den da ha ya rar lı so nuç lar alı na bil me si için mes le ğe yön len dir me ko nu sun da da Ku rum la rı mı zın hü küm lü le re yar dım cı ol ma sı ge rek mek te dir. Ko mis yo na ula şan hü küm lü eği ti mi ne iliş kin 66 pro je den üç ta ne si, hü küm lü le rin tah li ye sonra sı ya şam la rı nı des tek ler ni te lik te ol ma sı ve ku rum dı şın da ki iş yerle ri ile bağ lan tı kur ma yı ba şar mala rı ne de niy le uy gun bu lu na rak des tek len miş tir.

7 15 Kasım 2003 Sayfa 7 Cezaevlerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri, Meslek Kazandırma Kursları ve Sosyal Etkinlikler Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde ödül töreni düzenlendi. Siirt E Ti pi Si irt E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de dü zen le nen ödül tö re nin de; hü kümlü M. Ya vuz Arı türk e ba rış ve ka ri ka tür da lın da bi rin ci lik, ba rış ve re sim da lın da üçün cü lük ödü lü ve ril di. M. Ya vuz Arı türk e ödü lü nü İn san Hak la rı Eği ti mi On Yı lı Ko mi te si Baş ka nı Prof. Dr. İo an na Ku çu ra di ve Sek re ter Me ral Çe likcan ver di. Ada let Ba kan lı ğı Baş mü fet ti şi Mus ta fa Ak kuş, Si irt Cum hu ri yet Baş sav cı Ve ki li Ser kan Mi raç Gö bek li, Ad lî Yar gı Ada let Ko misyo nu Baş ka nı Hü se yin Ser ter, Va li Yar dım cı sı Ah met Ay dın, Ce za evi Mü dü rü Re cep Gü ven, ad lî yar gı men sup la rı, hü küm lü ve tu tuk lu la r ile ye rel ve ulu sal ba sı nın da ka tıldı ğı tö ren de in san hak la rı nın önemi ne da ir ko nuş ma lar ya pıl dı. Ağ la sun K-1 Ti pi Da ve ti ye nin ön yü zün de Pa rası nı kay be den az kay bet miş tir, ma lı nı kay be den az kay bet miş tir, ümi di ni kay be den her şe yi ni kaybet miş tir ya zı yor du. Ağ la sun Ka pa lı Ce za evi hü küm lü ve tu tuk lu la rı suç la rı her ne olur sa ol sun ümit le ri ni kay betme miş ler di. Ümit le ri gi bi ta lep le ri de ar tık ile ri ye dö nük tü: On lar bilgi sa yar la ta nış mak is te di ler. Hü küm lü ve tu tuk lu la rın öğ ren me ve tek no lo ji yi ya ka la ma az mi, ce za evi per so ne li nin de ne yi mi, genç Cum hu ri yet Sav cı la rı Gökhan Kan gal ve Meh met Te tik in di na miz mi ve Ağ la sun Halk Eğiti m Mer ke zi Mü dü rü Nu ri Dü den in iş bir li ği ile ger çek leş tiri len 160 sa at lik Bil gi sa yar ve Ofis Prog ram la rı kur su na 22 hü küm lü ve tu tuk lu ka tıl dı. Kurs ta ba şa rı lı olan 17 kur si ye re 1 Ekim gü nü ak şam sa at da dü zen lenen tö ren le ser ti fi ka la rı ve ril di. Bağ la ma us ta sı Pe ya mi Yen gin yö ne ti min de ki GRUP YA REN eş li ğin de ma hal lî sa nat çı Emel Ur han ın ka tı lı mı ile tö ren şen li ğe dö nüş tü. Bur dur Va li Yar dım cı sı Kâ mil Sa rı as lan, Ağ la sun Kay ma ka mı Or han Bur han, Be le di ye Baş ka nı Mus ta fa İn ci, İl Jan dar ma Alay Ko mu ta nı İh san Ünal, İz le me Ku ru lu Baş ka nı Dr. Ab dul lah Al tın kay nak ve Ku rul Üye le ri, Hâ kim Ay la Ünal, Bu cak Cum huri yet Sav cı la rı Hü se yin Öz ve Ce vat Öz can, Dr. Çağ la yan Ünal, Bur dur Ka pa lı Ce za evi 1 in ci ve 2 nci mü dür le ri ile İl çe de bu lu nan res mî ku rum la rın mü dür le ri nin teşrif le ri ile onur lan dır dık la rı ge ce de; Cum hu ri yet Sav cı sı Gök han Kangal, tö re ne ve ge ce ye ka tı lan pro toko le te şek kür ede rek, ce za evin de ki hü küm lü ve tu tuk lu la ra Dev let des te ği nin her za man sür dü ğü nü, ile ri ki za man lar da is tek hâ lin de ye ni den kurs aça bi le cek le ri ni be lirt ti. Ağ la sun Halk Eğ itim Merke zi Mü dü rü Nu ri Dü den de ce zaevin den ge le cek her tür lü tek lif te yar dım cı ol ma ya ça lı şa cak la rı nı bil dir di. Bat man M Ti pi M Ti pi Ka pa lı Ce za evi n de ku ru lan ça ma şır ha ne nin gü nü ya pı lan açı lı şı Va li Ef kan Ala, Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ha run Yıl maz, Be le di ye Baş ka nı Hü se yin Kal kan, Ağır Ce za Mah ke me si Baş ka nı H.Tur gut Bay rak tar, Cumhu ri yet Sav cı la rı Ömür Bo ra zan ve M.Akif Ak taş ile di ğer res mî ku rum la rın mü dür le ri ve ba sın men sup la rı nın ka tı lı mı ile ger çekleş ti ril di. Ce za evi 1 in ci Mü dü rü Mus ta fa Do lu nay ile 2 nci Mü dü rü Ha san Çep ni, Va li Ala ya ce za evi ile il gili bil gi ler ver di ler. Va li Ef kan Ala yap tı ğı açı ş ko nuş ma sın da; Dev letin va tan daş la rı na her za man ve her yer de sa hip çık tı ğı nı be lir te rek, ça ma şır ha ne nin ha yır lı ve uğur lu ol ma sı nı di le di. Da ha son ra Va li Ef kan Ala, Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ha run Yıl maz ve Be le di ye Baş ka nı Hü se yin Kal kan start düğ me si ne ba sa rak ça ma şır ha ne yi hiz me te sok tu lar. Ce za evin de ki mah kûm la rın te miz li ği ne bü yük kat kı sağ la yacak olan ça ma şır ha ne nin açı lış tö re ni mi ni bir kok teyl ile so na er di. Pa şa ka pı sı Pa şa ka pı sı Ce za evin de dü zenle nen top lu ni kâh tö re ni Üs kü dar Kay ma ka mı, Üs kü dar Be le di ye Baş ka nı, Üs kü dar Cum hu ri yet Ağlasun K-1 Tipi Kapalı Cezaevinde düzenlenen tören, şenliğe dönüştü. Baş sav cı sı ve ba sın men sup la rı nın ka tı lı mıy la ta ri hin de ger çek leş ti ril di. Tür ki ye de ilk de fa bir ce zaevin de psi ko-sos yal ser vi sin ön derli ğin de dü zen le nen top lu ni kâh tö re ni; ba zı hü küm lü ve tu tuk lu ların res mî ni kâh lı ol ma ma la rı ve bun dan do la yı da bir ta kım so runlar ya şa ma la rı nın tes pit edil me si so nu cu ger çek leş ti ril di. Üs kü dar Be le di ye Baş ka nı nın ni kâh la rı nı kıy dı ğı 7 çift, ev li lik cüz dan la rı nı tes lim al dık tan son ra ken di el le riy le kes tik le ri dü ğün Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan çamaşırhanenin açılıpı törenle yapıldı. pas ta sı nı tüm ko nuk la ra ik ram et tiler. Tö ren son ra sı Üs kü dar Kay maka mı Sa im Saf fet Ka ra hi sar lı çiftle ri kut la ya rak, her çif te yü zer milyon luk yar dım da bu lun du. Üs küdar Be le di ye Baş ka nı Yıl maz Ba yat ise; yi ne her çif te bi rer kol sa ati ar ma ğan ede rek bu mut lu gün le ri ni ge le ce ğe ta şı ma la rı için on la ra çam fi da nı ver di. Üs kü dar Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ke mal Can baz da da mat ve ge lin le re gi yim eş ya sın dan olu şan he di ye pa ket le ri ver di. Dı şa rı dan ge len sa nat çı la rın da kon ser ve re rek ka tıl dı ğı dü ğün tö re ni renk le ne rek şö le ne dö nüş tü. Tö ren de Ce za evi 2 nci Mü dü rü Ce mal As lan, tu tuk lu ve hü küm lüler den olu şan eki biy le sah ne ala rak mü zik ve şi ir din le ti si sun du. Ce zaevin de fa ali yet gös te ren bağ la ma kur sun da ki tu tuk lu ve hü küm lü ler de se vi len tür kü le ri ses len di re rek da vet li le re ke yif le an lar ya şat tı lar. Et li pi lav, ay ran ve tat lı dan oluşan dü ğün ye me ği da vet li le re, tu tuk lu ve hü küm lü ler ile per so nele da ğı tı la rak Pa şa ka pı sı Ce za evinde fark lı bir gün ya şan dı. Top lu ni kâh tö re ni, ge rek ye rel ve ge rek se ulu sal ba sın da ya zı lı ve

8 Sayfa 8 15 Kasım 2003 Cezaevlerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri, Meslek Kazandırma Kursları ve Sosyal Etkinlikler Ankara Açık Cezaevinde yapılan etkinlikler çerçevesinde yıl içerisinde iki dönem olmak üzere iki ayrı dalda sportif müsabakalar düzenlendi. An ka ra Açık Ce za evi An ka ra Açık Ce za evin de ya pı lan et kin lik ler çer çe ve sin de yıl içe ri sin de iki dö nem ol mak üze re iki ay rı dal da spor tif mü saba ka lar dü zen len di. Ce za evin de ki re ha bi li tas yonun ama cı na uy gun ola rak çe şit li et kin lik ler dü zen len mek te dir. Bu et kin lik ler le hü küm lü le rin uyum sü re ci ne gö nül lü ola rak ka tıl mala rı, atöl ye ler de da ha ve rim li ça lış ma la rı amaç lan mak ta dır. Bi rin ci dö nem de; vo ley bol tur nu va sı, per so nel ve hü küm lüler den olu şan 8 ta kı mın ka tı lımıy la baş la dı. Tur nu va so nu cunda ma ran goz atöl ye si bi rin ci olarak şam pi yon luk ku pa sı nı al ma ya hak ka zan dı. Ay nı dö nem de ya pılan ma sa te ni si tur nu va sı yi ne hü küm lü ve per so ne lin ka tı lı mıyla ger çek leş ti. Çe kiş me li ge çen mü sa ba ka lar so nu cun da bi rin ci olan ce za evi per so ne li Ay han Çı tak a şam pi yon luk ku pa sı, ikin ci ye de he di ye le ri Ku rum Mü dü rü Ma hir Öz dağ ta ra fın dan ve ril di. İkin ci dö nem mü sa ba ka la rı yi ne vo ley bol ve ma sa te ni si da lın da ya pıl dı. Vo ley bol tur nuva sı na 7 ta kım ka tıl dı. Yo ğun il gi ve coş kuy la iz le nen tur nu va so nu cun da Ad li ye (1) ta kı mı bi rin ci li ği el de ede rek şam pi yonluk ku pa sı nı al ma ya hak ka zan dı. Ma sa te ni si tur nu va sı na 16 hü küm lü ve per so nel ka tıl dı, mü sa ba ka lar so nu cun da 2 kez bi rin ci li ği el de ede rek şam pi yon olan ce za evi per so ne li Ay han Çı tak ku pa al ma ya hak ka zan dı. Bi rin ci lik ku pa sı ile ya rış ma da ikin ci ve üçün cü olan la rın he diye le ri Ku rum Mü dü rü Ma hir Öz dağ ta ra fın dan ve ril di. İs tan bul Ka pa lı Ce za ve Tu tu ke vi İs tan bul Ka pa lı Ce za ve Tu tuke vi te Ada let Ba kanlı ğı Müs te şa rı Sa yın Fah ri Ka sırga, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, İs tan bul Cum hu ri yet Baş sav cı sı Fer zan Çi ti ci, Da ire Baş ka nı Ha san Hakkı Ka da kal, Tet kik Hâ ki mi Kürşat Ha mur cu, İs tan bul Cum hu riyet Baş sav cı Ve kil le ri ta ra fın dan Ce za evi Sav cı sı Me tin Şen türk ve 1 in ci Mü dü r Bah ti şen Er eş liğin de ge zil di. Ge zi de ye ni ya pı lan mut fak ve fı rın atöl ye si, tu tuk lu ve hü küm lü te le fon gö rüş me santra li, si ne me sa lo nu, kü tüp ha ne ve el sa nat la rı atöl ye si, C blok ta ta dilâ tı sü ren ye ni açı la cak ko ğuş la r de net len di. Muğ la E Ti pi Cum hu ri ye ti mi zin 80. Yı lı kut la ma et kin lik le ri çer çe ve sin de er kek hü küm lü ve tu tuk lu la rın rol al dı ğı Ayık la Pi rin cin Ta şı nı ad lı bir per de lik oyu n ta ri hin de ce za evi si ne ma sa lonun da sah ne le ndi. Sah ne le nen oyu nu; Muğ la Va li si Hü se yin Ak soy, Muğ la Cum hu ri yet Baş sav cı sı Na dir Öz kar daş, Ce za evi Sav cı sı Be kir Gü ney, alay ko mu ta nı, ba ro başka nı, ida re mah ke me si baş ka nı, ce za evi iz le me ku ru lu üye le ri, em ni yet mü dü rü, ba sın men supla rı ile hü küm lü ve tu tuk lu lar da iz le di. Ay rı ca halk eği tim mü dür lü ğü ile iş bir li ği ne gi di le rek dü zen lenen süs le yi ci de sen ha zır la ma kur su so nun da ba yan lar ko ğu şunda ta ri hin de açı lan kurs so nu ser gi si bü yük be ğe ni top la dı. İstanbul Kapalı Ceza ve Tutukevinde yeni yapılan mutfak ve fırın atölyesi gezildi. Şan lı ur fa Ka pa lı ve Açık Ce za evi Şan lı ur fa Açık Ce za evin de ta ri hin de ko ğuş la r a rası vo ley bol tur nu va sı dü zen len di. Vo ley bol tur nu va sı fi nal kar şı laşma sı nı Cum hu ri yet Sav cı sı Can Ko nuk lar, Ce za evi Mü dü rü Hü seyin Ak kuş, ce za evi 2 nci mü dürle ri, ce za evi per so ne li ile hü kümlü ler bü yük bir coş ku ve he yecan la iz le di ler. Fi nal kar şı laş ma sı so nu cu şam pi yon olan ta kı ma ku pa la rı nı tak dim eder ken bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Sav cı sı Can Ko nuk lar; Ada let Ba kan lı ğı nın ce za ev le rin de dü zen len me si ni is te di ği sos yal fa ali yet ler kap samın da boş za man la rın de ğer lendi ril me si çer çe ve sin de böy le bir mü sa ba ka nın dü zen len di ği ni, bu fa ali yet le rin hü küm lü le rin be den, zi hin ve ruh sağ lık la rı üze rin de ki olum lu et ki si dü şü nü le rek, hü küm lü le rin tah li ye le rin den son ra dı şa rı da ki ya şa ma da ha ko lay adap te ola ca ğı nı ve bu et kin lik le rin ay nı za man da ce zaevi per so ne li ve hü küm lü ler arasın da ki kay naş ma yı da sağ la dı ğını be lirt ti. Bun dan son ra da bu tür sos yal ve kül tü rel fa ali yet le rin sık lık la dü zen le ne ce ği ni be lir ten Cum huri yet Sav cı sı, ce za evi ida re si nin, hü küm lü le rin tah li ye le rin de bir iş ve mes lek sa hi bi edi le rek ken di ha yat la rı nı ka zan ma la rı için Şanlı ur fa Ta rım İl Mü dür lü ğü ile ya pı lan te mas lar so nu cu gö revlen di ri len bir zi ra at yük sek mü hen di si reh ber li ğin de ta ri hin de arı cı lık kur su açı la ca ğı müj de si ni ver di. Ce za evi mü dür lü ğü ise, baş lata cak la rı kur sun sa de ce arı cı lık kur su ile sı nır lı kal ma ya ca ğı nı vur gu la ya rak, aka bin de böl ge nin is tih dam ve iş alan la rı ile il gi li ola rak ta vuk çu luk, süt sı ğır cı lı ğı, se ra cı lık ve süs bit ki si ye tiş ti ri cili ği kur su açı la ca ğı nı da be lirt ti. Ay rı ca 4857 sa yı lı İş Ka nu nu hü küm le ri ne gö re, kur si yer le rin al dık la rı bel ge ler le tah li ye le rin de işe gi re bil me le ri için ce za evi psiko-sos yal hiz met bi ri min ce va sıflı hü küm lü le rin il gi li iş ku rum ları na ka yıt la rı nın ya pı la rak, ge rekli baş vu ru bil gi le ri nin ve ril di ği ni bil dir di. Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi hükümlü ve tutuklularının rol aldığı Ayıkla Pirincin Taşını adlı bir perdelik oyun cezaevi sinema salonunda sahnelendi.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri 3 Kasım Genel Seçimlerinden sonra kurulan 58. Hükûmet in Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 18 Kasım 2002 günü görevini Prof. Dr. Sayın Aysel Çelikel den devraldı. Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde Cumhuriyetimizin

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı