1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendisligi Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendisligi Bölümü"

Transkript

1 1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendslg Bölümü Kocael BüyOksehr Beledyes!mar Dare B8Skanl Zemn ve Deprem Inceleme Müdürlügü BeJsa Pla.a, Kat: S I1mtIKOCAELt 1 ocak 2007 Fax: Say: 07/ 292-ST Ilg : TeknkSartname Bna1anndreme kars degerlendrlmesve GüçlendrlmesTeknk Sartnames 06/ tarhnde yürürle grecek olan Türkye Deprem YönetmeHAnnJgl hükümlermuvacehesndencelenmsve çok güel hazrlandgveçhleuygungörülmüstür. Sayglarmza, Prof Dr. SemhTezcan Ek: TknJk Sartname Bcbek- Tst.mbul, TURKIYE TeJephone: (90)(0212) Faks; (90)(0212)35265 S8 taokluulsueronlne.com tkan,lsaakablodet.eom.tr

2 KOCAEL BÜYÜKSEHR BELEDYES MAR VE SEHRCLK DARE BASKANllGI Zemn ve Dep'em Inceleme Müdürlügü BNALARN DEGERLENDRLMES VE GÜÇLENDRLMES TEKNK SARTNAMES MADDE 1. KONU Bu teknk sartname, Kocael Büyüksehr Beledyes Tarafndan yürütülen mevcut bnalar ve kamu bnalarnn deprem tehlkes dkkate alnarak ncelenmes, gerekenler çn güçlendrme projelernn hazrlanmas snde uyulmas gerekl asgar kosullar çermektedr. MADDE 2. YAPILACAK TESpT VE DENEYLER 2.1 Proje ve Dökümanlann Belrlenmes ve ncelenmes Mevcut olmas durumunda, (yaplacak nceleme-analz ve degerlendrme çalsmalarnda kullanlmak üzere ) bnaya at mmar-betonarme proje çzmler, lgl hesaplar,zemn arastrma raporlar,atasman defterler, beton dayanmna lskn hasarsz ncelemeler laboratuar test raporlar, vb. dökümanlar yüklencye verlecektr. 2.2 Bna Üzernde Yaplacak Gözlem,neeleme ve Deneyler Bna kullanm amacna göre bu sartnamede belrtlen hasar snr durumlar esas alnacak ve Deprem Bölgelernde yaplacak yönetmelkte Madde belrtlen "Kapsaml Blg Düzey'nn gerektrdg nceleme, etüt ve deneyler yaplacaktr. Bu çerçevede, yapnn projesne uygun olarak yaplp yaplmadg,projede öngörülmüs yap malzemelernn kullanlp kullanlmadg,yapnn projelernn mevcut olmamas durumunda se röleves çkartlarak yapnn geometrk ve mekank özellkler bakmndan mevcut durumu tespt edlecektr. Yaplacak tüm deney ve ölçümlern yerler, verlecek planlara referansl olarak raporlarda yer alacaktr, Röleve a) Bna Geometrs: Çalsmalar Bnann mmars ve/veya betonarme projeler mevcut se, bnada yaplacak ölçümlerle mevcut geometrnn mmar plana ve betonarme projesne uygunlugu kontrol edlp, Proje yoksa, saha çalsmas le bnann mmar ve tasyc sstem röleves çkarlr. Elde edlen blgler tüm beionarme elemanlarn ve bölme duvarlarn her kattak yernn, açklklarn, yükseklklern ve boyutlarn çermeldr. Bna geometrs blgler, bna kütlesnn hassas bçmde tanmlanmas çn gerekl ayrntlar çermektedr.bnadak ksa kolonlar kat planna slenl Bnann komu bnalarda lsks (ayrk,btsk,derz var\yok)belrlenr. Ygma bnalardan elde edlen blgler ygma duvarlarn her kattak yern, uzaklklarnl,kalnlklarnl,bosluklarn ve kat yükseklklern çermeldltemel sstem açlacak en az k adet kontrol çukuru le kontrol edlr., ' -:- (';?;C::tf;" 'f; \, 1"/ f?fn;:'.r,'- '. 1 "\..' \.\ ". ';,',.:?.' <::"

3 r b) Pan ve kestler: Deprem Bölgelernde Yaplacak Bnalar Hakknda YönetmelkMadde 3.13 de betonarrne uygulama projes çzmlerne lskn kurallara uyularak, 1/100 ölçegnde paftalar halnde düzenlenecek 1/50 proje safhasnn gerektrdgblglerçerecektr. c) Albüm Her bna çn mevcut mmar ve tasyc sstem planlarn çeren A2 boyutunda albüm yaplacaktr. Albümün kapak sayfas bulunacak ve kapak sayfas Üzernde 1/500 ölçekl yönlendrlms ve usulüne uygun olarak çzlms vazyet plan, blok smler, proje etket çerg, pafta numaras ve sm yer alacaktr. Her bna çn en az kcepheden fotograf çeklecektr. d) Temeler: r! Mevcut temel sstem ve boyutlar çn yeternce blg üretlemedg ve temel sstem kstl blglerle.'asarlandg takdrde, temel rö!eve planna bu husus saret edlecektr; bu durumda güçlendrme nsaat srasnda mevcut temeln gerçek boyutlarna göre, gerekrse temel projes revzyonu yap lacakt r. e) Hasar röleveler: Her bna çnvarsa mevcut hasarlarn slendghasar rölevelerhazrlanacak, bu durum tespt edlecektr Beton Kaltesnn ve Donat Durumunun Belrlenmes fotograflarla a) E/eman Detay/an: Betonarrne projeler mevcut se, uygulamann proje le uyumu kontrol edlr. Bu amaçla her katta en az brer adet olmak üzere kolon ve krslern %5'nn k komsu yüzündek pas paylar syrlarak donat kontrolü yaplr. Proje le uygulama arasnda uyumsuzluk bulunmas halnde, betonarrne elemanlardak mevcut donatnn projede öngörülen donatya orann fade eden "donat gerçeklesme katsays" belrlenr. Eleman kapastelernn belrlenmesnde kullanlan bu katsay brden büyük olamaz. Betonarme projeler veya malat çzmler mevcut degl se, betonarme eleman detaylarnn bnann yapldg tarhtek mnmum donat kosullarn sagladg varsaylr. Bu varsaymn dogrulanmas veya hang oranda gerçeklestgnn belrlenmes çn her katta en az brer adet olmak üzere kolonlarn her brnden %10' ve krslern her brnden %5 orannda pas paylar syrlarak donat ve donat bndrme boyu tespt yaplacaktr. Syrma slem kolon ve krslern uzunlugunun açkltk ortasndak üçte brlk bölümde yaplmal ancak donat bndrme boyunun tespt amacyla en az üç kolonda bndrme bölgelernde yaplmaldr Syrlan yüzeyler daha sonra yüksek dayanmt tamr harc le kapatlacaktr. Ayrca pas pay syrlmayan elemanlarn %20'snde enne ve boyuna donat says ve yerlesm donat tespt chazlar fe belrlenecektr. Donat tespt yaplan betonarme kolon ve krslerde bulunan mevcut donatmm mnmum donatya orann fade eden donat gerçeklesme katsays kolonlar ve krsler çn ayr ayr belrlenecektr. Bu katsay donat tespt yaplmayan dger tüm elemanlara uygulanarak donat mktarlar belrlenecektr. Ygma bnalarda çatnn türü, duvarlarla baglant sekller, hatl ve lentolarn durumu görselolarak tespt edlr.,ṙ : ":'f;;"':;'::-...7 _'".. ":1'.,,'1:.,'"..:-.,; \.!'.:...'....".':.. \.,,. \"')..c. f : ; -,. {._. }... <;- t;.," -. '.Zl:tl, j -.,. :. T""..'/.:',:}'! 2

4 . b) Malzeme Özellkler: Her kattak kolonlardan veya perdelerden toplam üç adetten az olmamak üzere ve bnada toplam 9 adetten az olmamak üzere her 400 m2'den br adet beton ömeg (karot) alnarak test edlecektr. Sünek elemanlarn kapastelernn hesaplanmasnda ömeklerden elde edlen ortalama basnç dayanm degerler, gevrek elemanlarn kapaste hesabnda se (ortalama - standart sapma) basnç dayanm degerler esas alnacaktr. Beton dayanmnn bnadak daglm, karot test sonuçlar (her katta en az 8, tüm bnada en az 16 okuma alnarak) le kalbre edlms beton çekc okumalar veya benzer hasarsz nceleme araçlar le kontrol edlr. Donat snf, yukardak paragrafta açklandg seklde syrlan yüzeylerde yaplan görsel nceleme le tespt edlecek, bu snftak çelgn tasarm dayanm eleman kapaste hesaplarnda esas alnacaktr. Donatlarnda korozyon gözlenen elemanlar planda saretlenr ve bu durum eleman kapaste hesaplarnda dkkate alnr. Varsa, pasanma görülen katlarda pasl kolon ve krs ve görülen pas hasarnn yapsal plan ve kestler üzernde bunlarn saretlenmes gerekr. htyaç duyulmas halnde kodlanms noktalardan fotograflarla ya da çzmlerle bu tür blgler desteklenecektr. Ygma bnalarda se duvar malzemelernn türü, duvar yüzeynn br bölümünün svas kaldrlarak gözle tespt edlr. Bna dayanm hesaplarnda,deprem Bölgelernde yaplacak Yönetmelk Bölüm 5'de her duvar türü çn verlen duvar kesme dayanmlar esas alnr. c) Dger Ölçümler: nsaat Mühendslernn sorumlulugunda Beton Kaltesnn ve Donat Durumunun Belrlenmes a) Eleman detaylar, b) Malzeme özellkler bölümlernde nsaat mühendslernn yapda hasarsz ölçüm çn belrledkler yerlerde yap malzemelernn özellklernn,betonun ssmk(p,s) dalga hzlar,elastste modülü,posson oran, Beton Mukavemet ve Kaltes,homojenlg,nemllg, tuzlulug u,krk, çatlak ve dernlg, yaylm özellkler,beton yapsnda yangn ve dger kmyasalolaylardan meydana gelen degsmler,ssmk deneyler,donat sürekllg,donat korozyonu,donat yerler, says,çapl,paspayl, belrlenmes, ve enne ve boyuna donat says ve görüntülenmesnn tesptnde (yap radar,ultrasonk pul s chaz, mpact echo,rezstvte,vme ölçer,covermeter v.b) kullanlacak hasarsz nceleme ölçüm ve. degerlendrme sonuçlar bu konuda tecrübel jeofzk mühendsler tarafndan yaplarak nsaat mühendslerne verlecektr Geoteknk ncelemeler a) Yapnn üzernde yer aldg zemn tabakalarnn cnsler ve ndeks özellkler (zemnn; kuru,doygun ve dogal brm hacm agrlklar, çsel sürtünme açs, kohezyonu, sksma yüzdes, poroztes, su muhtevas, Atterberg Lmtler ve dger zemn karakterstkler le tane daglm), yer alt su durumu, sev stabltes problem olup olmadg, zemn oturmas ve svlasma htmal le yaplara etkyecek deprem etksn belrlemek üzere Deprem rsk, Zemn ve yap etklesm, Zemn büyütmes le rezonans tahkkernn yaplmas Deprem Bölgelernde Yaplacak Yaplar Hakknda Yönetmelkte belrtlen zemn grubu ve yerel zemn snf,spektrum karakterstk peryotlar (Ta.,Tb) le Zemn yatak katsays, Zemn hakm peryodu,emnyetl tasma gücü,,zemn yap Etklesmne esas kayma dalgas hzl(vs) belrlenerek jeoloj,jeofzk,geoteknk konusunda uzman nsaat mühendslernce brlkte "Zemn Etüt Raporu hazrlanacaktr. Belrtlen hükümler, Zemn arastrma raporu çergne yönelk asgar kurallar olmakla brlkte, raporu hazrlayanlar tarafndan gerekl meslek blgler le lgl standartlar ve güncel blmsel çalsmalarn göz önünde bulundurulmas f!//;' E:'' -(.:.,:. :. ; -: "'-,.-..;'. ;.'!.:','.. r, \-'..,:;, : : ::;,,. ".:..'. '::.\ 0:'- :-<. /_.t... ".. 3

5 ". zoru.ludur. yeterl olacaktr Zemn raporunda verlen blgler, elastk zemne oturan temel model yaplablmes çn b) Sondaj çalsmalar ve zemn deneyler TSE standartlarna uygun olarak gerçeklestrlmel her yap sahasnda en az br adet olmak üzere projede yer alan bna bloklarnn köse noktalarna ve br tane de orta noktaya gelecek seklde sondaj noktalar planlanmaldr. Svlasma rsk tasyan yerlerde sondajlarn dernlg 20 m'den az olmamaldr. Hedeflenen sondaj dernlgnden önce kaya brmne rastlanmas durumunda se, kaya çersnde 3 metre lerlendkten sonra sondaj btrlmeldr. Deneyler yapacak Laboratuvar Bayndrlk ve skan bakanlgndan onayl TSE yeterlk belgel olacaktra708 sayl yap denetm hakknda kanun geregnce hazrlanan yap denetm uygulama usul ve esaslar yönetmelg uyarnca deney yaplacak numuneler standartlarda yazl usullere göre laboratuar görevllernce alnr ve usulüne uygun teste tab tutulur. MADDE 3. DEPREM DAYANMlNIN DEGERLENDRLMES VE GÜÇLENDIRME 3.1. Mevcut Yapnn Ana lz Bnann tasyc sstem özellklernn belrlenmesnden sonra yap önce düsey yüklere göre, daha sonra da deprem etksne göre analz edlecektr. Analzlerde kabul görmüs blgsayar yazlmlar kullanlarak, program grdler, tasyc sstem deallestrmeler ve kullanlan analz yöntemler verlecek raporlarda anlasr br seklde gosterlecektr Karar Yaplan analzler sonucu elde edlen sonuçlar rdelenecek, bu çalsmann sonucunda yapnn mevcut halyle korunmas veya takvye edlmes veya yklmas alternatfler degerlendrlerek Frma görüsü, gerekçeler le brlkte, dare onayna sunulacaktr. MADDE 4. GÜÇLENDRME 4.1. Güçlendrme Projesnn Hazrlanmas Frma, yaplan tahkk hesaplar sonucuna göre yapnn deprem dayanmnn yeterl düzeye ulastrlmas çn tasyc sstemn br bütün olarak ve/veya belrl elemanlar baznda güçlendrlmes çn önerler gelstrecek; dare uygun görüsünden sonra güçlendrlmesne karar verlen yaplarn güçlendrme projeler Frma tarafndan hazrlanarak dare onayna sunulacaktr. Frma, teknk bakmdan geçerl, bölge sartlarnda yapm mümkün ve yapnn mmar slevlerne en az müdahale çerecek tarzda tasarlayacag güçlendrme sstemlernn gelstrlp projelendrlmesn saglayacaktr. Gerekl tüm analz ve tahkker, yapya etkyeblecek tüm yükler göz önünde bulundurularak güçlendrlms durum çn yenden yaplarak elde edlen sonuçlar mevcut durumla karslastrlacak ve bnann yeterl güvenlgne ulastg gösterlecektr. Ayrca, mevcut standart,sartname veya yönetmelklerde yer almamakla brlkte, yaplan analz ve hesaplarda kullanlan krterler de belrtlecektr. Yapnn güçlendrme projesne lskn çzmler, profesyonel mühendslk kurallar çerçevesnde yeterl ayrntda, anlaslablr ve uygulanablr bçmde hazrlanacaktr. Güçlendrme ve onarm detaylar her br bna ve eleman baznda ayr ayr düzenlenecek olup kesnlkle tp detaylarla yetnlmeyecektr. Projelendrme safhasnda mevcut temellerle lgl blglern yeternce ortaya çkarlamamas halnde, mevcut blglere göre düzenlenecek temel kalp ve detaylar, söz konusu yapnn güçlendrme nsaat >\' I...". _: '. --'.".".. "., ",.' 4

6 srasnda temel/ern açlmas le ortaya çkan blglere göre, gerekrse, Frma tarafndan dare'ce kabul edlecek bçmde ücretsz olarak revze edlecektr. s kapsamndak baz bnalarda ayn projenn uygulanms o/mas muhtemeldr. Bu durumda MADDE 2 ve MADDE 3'te belrt/en çalsmalar sonras farkl malzeme özellkler (beton mukavemetnde farkllk gb) olmasna ragmen tasyc sstem ylestrmes ayn seklde tasarlanablen; ancak eleman baznda (degsk temel uygulamas, kolon güçlendrmes vb.) güçlendrme de farkllklar çeren s/er "Proje Tekrar" olarak alnacaktr Güçlendrme sler Vaklak Malyetnn, Kesf ve Metrajlarn Hazrlanmas Frma tarafndan hazrlanan güçlendrme projelernde yer alan tüm malatlar le güçlendrme sebebyle ortaya çkacak tüm sler (sva, boya, kaplama vb.) metrajlar yaplarak bu malatara lskn brm fyat analzler çkarlacaktr. Ayrca her bna çn kesf düzenlenecek ve takvye projelernde yer alan malatarn yapmn tarfleyen ayrntl br "Teknk Sartname" hazrlanacaktr Dger ler Mekank, elektrk, yaltm, drenaj ve benzer donanm ve tessat; güçlendrme sler esnasnda ksmen veya tamamen tahrp olablr; yenlenmeler gerekeblr. Bu gb hallerde, bu tür ksm veya yenleme sler çn de gerekmes halnde ayrca uygulama projes Frma tarafndan, lave br bedel ödenmekszn hazrlanacaktr. MADDE 5. PROJE VE RAPOR VERME VÜKÜMLÜLÜÖÜ Frma tüm s admlar le lgl olarak, sbu sartnamede açkça yada zmnen belrtlen çestl rapor, hesap proje ve belgeler dare'ye sunacaktr. Bu dökümanlar onaydan sonra düzeltlms olarak ayrca CD-ROM üzernde verlecektr. Bu rapor, hesap, proje ve dger belgeler, asagdakler dahl ancak, bunlarla snrl olmayan Frma hzmet/ern kapsayacaktr: 5.1. Gene Tüm raporlarn br taslak nüshas, üzernde görüsmek üzere önce dare'ye sunulacaktr. Ardndan Frma bu görüsmelerde yaplan degsklkler kapsayan nha raporu hazrlayacaktr nceleme ve Analz Madde2.'de belrtlen röleve, nceleme, deney ve gözlem sonuçlarn çeren ve bu konularla lgl Frma görüslern kapsayan rapor (ncelenen bnann tüm cephelern ve Madde 2.3e'de belrtlen hasar rölevelerne referansl olmak üzere tasyc eleman, hasarlarna lskn yeterl say ve ayrnt da fotograflar raporlara ekleyecektr), ve Madde3.1 'de belrtlen hesapan çeren rapor Güçlendrme Safhas Dökümanlar MADDE 4'de belrtlen güçlendrme sstemlerne at özel detaylar, lgl hesaplar; güçlendrlms durum röleveler ve hesaplar le kesf-metraj ve Teknk Sartname. -\...;"::'f!t:''-... c..- "?:' "\.. "Y,. ", (-, -..,c. 5 \.\,;,\:(;::,,'.

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Yönetm, Yl: 6 Say: 20 Ocak 1995, s. 17-23 FAKTORING, TÜRK~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Doç. Dr. Peyam Se.f~.Ç.ARIKÇIo(;u~ LU. Isletme Fakültes Grs Büyüyen, gelsen ve çestlenen

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU

~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU "'0 _" '.:. e ; ae.1çmesuyu

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE Sayı : 3.2. f Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM ADANA QL / /11. / 2012.......... MÜESSESESiNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Deprem

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ. ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ. ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi Temmuz 2010 Uğur AKYURT (İnşaat Mühendisi) Yayınlayan: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Anadolu Cad.

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları Ksm 3. Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3.1. Giriş Deprem, sel, toprak kaymas, şiddetli kar vb. anormal doğa olaylar zaman zaman gerçekleşebilir. Eğer bu olaylar yerleşimin olmadğ alanlarda gerçekleşirse,

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

JEODEZ K VLBI ÇALI MALARININ IERS ÜRÜNLER NE KATKISI VE KTÜ GEOD IVS ANAL Z MERKEZ N N ÖNGÖRÜLEN FAAL YETLER

JEODEZ K VLBI ÇALI MALARININ IERS ÜRÜNLER NE KATKISI VE KTÜ GEOD IVS ANAL Z MERKEZ N N ÖNGÖRÜLEN FAAL YETLER HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI JEODEZK VLBI ÇALIMALARININ IERS ÜRÜNLERNE KATKISI VE KTÜ GEOD IVS ANALZ MERKEZNN ÖNGÖRÜLEN FAALYETLER Özet E. TANIR 1, K. TEKE 2,3, J. BÖHM 3, H. SCHUH 3 1 Karadenz Teknk

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı