Web'deki Belediyelerimiz:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web'deki Belediyelerimiz:"

Transkript

1 Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar yürüten beledyelern sayısı gderek artmaktadır. Bu sayısal gelşme yanında beledye web stelernn çerklernn de sürekl öğrenme sürec çnde gderek daha zengnleştğne tanık olmaktayız. Ancak ülkemzde gerek kamu gerek özel kuruluşların web stelern analz eden ve web tasarımcılarına daha da önemls web teknolojler ve yönetselolanaklarından fazla haberdar olmayan yönetclere ışık tutan ve öğrenme sürecne katkıda bulunan araştırma ve ncelemeler yok denecek kadar azdır. Her ne kadar bu dönemde en y web stesn seçen yarışmalar yapılsa da bu çalışmalar özellkle yönetclere web yönetmne katkıda bulunacak bulgular sağlamaktan uzak görünmektedr. Bu gereksnmden yola çıkan makalede. ülkemzde web'e açılan beledyelerden İstanbul Büyükşehr Beledyes web stes ncelenerek beledyelern bu yen yönetm aracmı yönetme ve kullanmada benmsedkler yaklaşımlar değerlendrlmekte~ daha önce bu kapsamda ncelenen Ankara Büyükşehr Beledyes web stes analzndel elde edlen bulgular karşılaştırılarak gerek beledye yönetm kadrosuna gerekse web tasarım ve yönetm şn üstlenen teknk personele ışık tutulmaktadır. z Dünyada ve Ülkemzde İnternet ve Web Teknolojler Gün geçtkçe gerek dünyada gerekse ülkemzde nternete açılanların sayısı hızla artmaktadır. Dünyada nternet kullanıcısı sayısı Hazran 2000'de mlyon ken, EylUl 2000 tbaryle mlyona ulaşmıştır Bu rakamın bölgesel dağılımı Tablo] 'de sunulmuştur. Ülkemzde nternete bağlanan kamu kuruluşlarının sayısı gderek artış göstermektedr. Ekm 2000 tbaryle toplam 559 kamu kuruluşu nternet'e açılmış- Dr. TODAİE Asstmıl. Kaya. Tlrkse/:"Web'dek Beledyelermz: Ankara Büyükşehr Beledyes", Çağdaş Yerel Yönetmler Dergs. Clt 9, Sayı 2, Nsan 2000, Dğer beledyelern bu kapsamda ncelenmes başka makalelern konusunu oluşturacaktır Çağdaş Yerel Yönetmler. Clt 9,Sayı 3 Temııııı; ]OOf), s, los-ın.

2 II 'eh 'dek Beledıyelerll/ı::: ıslanhll Blykşehr Beledyes OL) tır (http://www.metu-edu.tr-23 Ekm 2000). Hazİran-Ekm 2000 dönemnde Web'e açılan kamu kuruluşları yaklaşık % 19 artmıştır. Tablo 1: Dünyada İnternet Kullanım Durumu* Mlyon kş Afrka 3.11 Asya/Pasfk g9.68 Avrupa I05.g9 Orta Doğu 2.40 Kanada/ABD Lat namer ka Dünya Toplamı " htır:/www.nua.e/surveys/how_l11uny _onlnelndex.htınl (24.1 O.lO()O) Ülkemzde Web'dek Beledyeler Ülkemzde web'e açılan beledye sayısının 90'nll1 üzernde olduğu saptanmıştır. Bu sayı le beledyelermzn ancak yaklaşık %2.S'nn 4 web yoluyla halka hzmet ve blg sunma ortamına kavuştukları anlaşılmaktadır. Öte yandan, 16 büyükşehr beledyeden 12'snn web stes olduğu tespt edlmştr. (Tablo 2)., '" Tablo 2: İnternet'te Web Savfası Bulunan BeledyelerS BELEDYE ADI ADRES Adana Beledyes Afyon Beledyes Alanya Beledyes Altındag Beledyes altndag-bld.!!ov.tr Ankara Büyük~ehr Beledves Antalya Büyük~ehr Beledyes J Ba~clıar Beledves J Bah~eehr Beledyes adana.bld.gov.ır afyon.bld.go\'.tr wec-net.com.trlheledyelalanyal, J an kara- bel. gov. trl antalya-orgl 1 bagclar-bld.go\',trl bahcesehr-hld.gov.ırl Bakrkoy Beledyes ' bakırköy.bld.go\.tr Bandırma Beledves BaYfamRasa Beledyes Beykoz Beledyes J Beyoğlu Beledyes Beynazarı Beledyes, bandrma-bld,gov.trl bayramrasa-hld.!!ov.tr beykoz.bld.gov.ır beyoglu-bld.gov.trl beypazar-bld.gov.trl ) Kaya Ben:.ghr. a.g.k., (2000), s Ülkemzde Hazran 2000 tbaryle toplam beledye sayısı 3215 olup. bunun' 6' sı b.ytkşehr beledyesdr 5 Beledye web ste adresler hııp:jwww.ıııahall- =~="'.~_, adreslernden temn edlmştr.

3 110 Çağdaş Yerel Yönelmler. 9 (3) Temmuz 2000 BELEDİYE ADI ADRES Btls Beledyes t yerel.com.btls Bursa Büvükşehr Beledxes bursa-bld.gov. ı rı Canakkale Beledyes canakkale.bld.g'l~.11' Çankırı Beledxes yerel.com/cank rf çorum Beledyes corum-bld.gov.trl Değrmendere Beledyes değrmendere-bld.gov.trl Denzcler Beledyes denzcler-bld.gov.trl Dernku~u Beıed~es wec-net.com.tr/beledye/dernkuyul Dyarbakr Beledyes dyarbakr-bld.gov.tr Erdek Beledyes fortunecty.com/o(lss/vence/213/ Esenxurt Beledyes tclerehber.com/beledye/esenyurtl, Esksehr Beled~es eskşeh r-bld.gov.tr Fath Beledyes fath.orgl Foca Beledyes foca-bld.gov.tr GazanteR Beıed~es gazantep-bld.gov. tr Gölbaşı Beled~es 2:olbas-bld.t!ov.tr Gölcük Beled~es golcuk-bld.gov.ı rı Görerne Beledyes wec-net.com.tr/beledye/gorcl11e Gülşehr Beled~es wec-nclcom.tr/belcdye/gu Isclır Güzel~aıı Beledyes guzelyal-bld.gov.trl Hacıbekta~ Beledye~ wec-net.com.tr/beledye/hacıbektasl Hekmhan Beledyes fortunecty.co m/bıı s ness/f tlı yrch/427l ndex.lıt ml İstanbul B.yük~ehr Beledyes bb.gov.ırl İstanbul Gazosmana~a Beledyes) stanbul 2:o[2-bld.!OV. tr İzmr Büyükşehr Beledves zmrbb.gov.tr/ zmt Beledves zml-bld.gov.lri Kadıköy Beledyes dut.nct.ır/kadkoyl Ka~ıtlıane BeIed~es kagtlıane-hld.gov.lri Ka[2adokya/Ca[2[2adoca cappadoda.gov.ır Kartal Beledyes kartal-hıcı.gov.tr Kaymak! Beledves wec-net.com.tr/beledye/kaymakl Kayser Büylkehr Beledyes kayser-bld.gov.tr/ Keçören Beledyes Kccoren-hıcı.gov.tr Kepez Beledyes Kepez.org.tr Kestel Beledyes J kestel.org/ Kocasnan Beledyes Kocasİ nan-bld.gov. tr Konak Beledyes konak-bel.gov.tr/ Konya B.Yük~chr Beledyes konya-bld.gov.ır/ Körfez Beledyes korfez-bkl.gov.ır Ku~adası Beledyes ı kusadas-bld.gov.tr/

4 Weh 'dek fjeled~}'elerll1r:: Istanhul B~l'Ikşehr Beledres BELEDYE ADI LaıaQ~a Beledves Malatya Beledyes Melkgaz Beledyes Meram Beledyes MustafaQgşa Beledyes Narııdere Beledyes Nev~ehr Beledyes Ortahsar Beledyes Özkonak Beledyes Pazar Beledyes Pendk Beledyes Salhl Beledyes Samandıra Beledyes Samsun Büyükşehr Beledyes Sanlıurfa Beledves SarayballCe Beledyes Selçuklu Beledyes Ssl Beledy~s Tav~ancıl Beledyes Tre Beledyes Tokat Beledye Ba~kanlığı Trabzon Bel~d;:es Turhal Beledyes Tuzla Beledyes U~hsar Beledyes Uskudar Beledyes Uzumlu Beledyes Ünye Beledyes ÜrgüQ Beledyes Van Beledyes J ADRES telerehber.com/lalapasal malaıya-bel.gov. trl melkgaz-bld.gov.t r meram-bld.gov.ırl wec-net.com.ır/hclcdye/ıııustal'apasal narl dere-hld.gov.ırl cappadoca.gov.ırl wec-net.com.ı r/beledyelortahsar wec-net.coın.tr/heledye/ozkonak memhcrs.xooın.coın/pazar-rzc pendk-bld.gov.ırl salhl-bld.l!ov.ır Samandra-bld.gov.tr samsum-hld.gov.ırl sanlurfa-bld.l!ov.tr saraybahce-bld.gov.ır selcuklu-hld.gov.trl ssl-hld.gov.tr tavsanc l-bld.gov.ırl tre-bld.gov.tr tokal-bld.gov.tr trabzonheledyes.gov.ırl ıurhal-bld.gov.trl tuzla-bld.gov.ır wec-nelcol11.tr/heledye/uchsarl uskudar-bld.gov.ır uzumlu-bld.g()v.tr unye-hld.gov.ır.l wec-net.com.tr/heledye/urgupl van-bld.gov.ırl Yatağan Beledyes Denzl yatagan-bld.gov.tr, Yenmahalle Beledyes ] yenmahalle.heledyes.com.tr Yıldırım Beledves 1 y Idr m-hld.gov.tr/ Zeytnburnu Beledyes Zeytnburnu-hld.gov.tr

5 112 Çağdaş Yerel Yönetmler. 9 (3) Temmu::. 2{}(}(} İstanbul Beledyes Web Stesc. Tanıtım İstanbul Büyük Şehr Beledyesİ 1997 yılında nternet'e bağlanmış ve web stesn hzmete açmıştır. Web stes beledyenn blg şlem personel tarafından tasarlanmakta, günceııenmekte ve yönetlmektedr. Ste ana sayfayı zleyen güncel haber ntelğnde blglern özetlendğ ve ste bölümlernn ndekslendğ grş sayfası le erşmclere hzmet sunmaktadır. Stede şu bölümlere yer verlmektedr(tablo 3): Tablo 3: İstanbul Büyükşehr Beledyes Web Stesnde Yer Alan Bölümler Başkan Resm Gazete Kurumsal Yapı Bütçe ve Fnansman Hzmet Alanları Rapor ve Yayınlar Haber ve Söyleşler Mevzuat Dosyası Beledye Tarhçes Yerel Yönetmler hale ve İlanlar Hzmet Rehber BB Güncel Zabıta-Beyaz Masa İETT Rehber Deprem Dosyası Beledyelern Telefon Rehber Basın Bültenler Beledye Gündem CRR Etknlkler Onlne Trafk Rehber Hartalar Ulaşım Rehber Tarh/Hava Durumu stanbul'da Yaşam Büyükşehr Rehber, Englsh E-posta Arama-search LO Kavşağın Canlı Görüntüler Çevre Mn Anket (, İstanbul Büyükşehr Beledye web stesnn ncelenmes Beledyenn web stesıne (htlr:/!~ww.hb.gnvc~[ ) farklı zamanlarda yapılan erşımlerden elde edlen bulgulara dayalı olarak ylrütülmüştür. Bu amaçla steye ; : ; 24. JO.2000 ve tarhnde zyaret yapılmıştır. Ayrıca Beledyenn web uygulamaları le lgl daha detaylı ve brnc elden ver toplamak çn hazırlanan Anket Formu hem Blg şlem Dares yönetclerıne (e-posta tarh 2, ), hem de webmaster'a (e-posta tarh: (0) e posta le gönderlmş ancak br yanıt alınamamıştır.

6 Weh 'cdı Heledrelerm=: lvionhll Büvükşehr Beled~yes } Başkan Oldukça detaylı hazırlanan bu başlıkta beledye başkanının özgeçmş, görevler, günlük programları, yapılan toplantı ve sunuları, basında başkanla lgl yer alan blglere tarhsel erşm, dönüşüm prqjeler ve başkana mes~ penceres yer almaktadır.. Kurumsal Yapı Bu başlıkta stanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan toplam alanı (km2 olarak) beledyenn organzasyon yapısı, beledye mecls, encümen, genel müdürlükler, şrketler, dare başkanlıkları ve müdürlükler ve nsan kaynakları sunulmaktadır. Beledye Mecls başlığında mecls toplantılarının gündemne tarhsel sorgulama le erşleblmektedr. Bu bölümde beledye yönetclernn görevalanları, e-posta ve tel gb letşm adresler de sunulmaktadır. Bütçe Fnansman Beledyenn 2000 ve 2001 bütçe blgler, konsolde bütçe, kredler ve bütçe bu bölümde sunulan başlıklar arasında yer almaktadır. arşv Proje ve Yatanmlar Beledyenn yatırım programları, dönüşüm projeler, devam eden projeler ve projelern tanıtımı bu başlıkta sunulmaktadır. Hzmet Alanlan Beledyece sunulan çeştl hzmetlere lşkn blgler bu bölümde ulaşıııı, suatıksu, doğal gaz, altyapı, çevre, plan-mar, yerleşm, tarh doku ve sosyalkültüre alt başlıkları le erşmclere duyurulmaktadır. Rapor ve Yayınlar Bu başlıkta beledye faalyet raporları, bülten, yapılan sunular, anketler ve yayııılara lşkn blgler sunulmaktadır. Haber ve Söyleş/er Büyükşehr ve Içe haberler, başkan ve yönetc lerle söyleşler erş1ı:'clern blgsne sunulmaktadır. M evzual Dosyası Beledyelerle lgl kanun ve kararnameler, tüzük ve yönetmelkler, teblğ ve genelgeler, yargı kararları, anlaşmalar, BB yönetmelkler. ücret tarfeler ve Resm Gazete Fhrst bu bölmde sunulmaktadır.

7 ı 14 Çağdaş Yerel Yönetmler. 9 (3) Temmu= 200f) Yerel Yönetmler Bu bölümde Mahall İdareler Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevler. beledye kurma, memur şç atama gb blglern sunulduğu mevzuat uygulama, beledye brlklernn hukuk yapısınm aktarıldığı beledye brlkler, uluslar ara S lşkler, beledye telefonları, b~ledye statstkler ve lgl lnklern sunulduğu blg bankası yer almaktadır. Beledye Tarhçes Beledye tarhçes Şehremanet dönem, Cumhuryet dönem, beledye sarayları, beledye başkanları, yerel seçmler ve sayılarla beledyeler alt başlığı altında bu bölümde sunulmaktadır. İhaleler ve İlanlar Bu başlıkta hale lanları, şartnameler, hale verler, personel lanları, emlak tanıtımıarı ve dğer konularda yapılan lanlar sunulmaktadır. hale lanları bölümünde tarh, müdürlük, hale tüzük ve kayıt bedel olarak güncel hale blgler yer almaktadır. Hzmet Rehber Başvuru ntelğn taşıyan bu bölümde oldukça detaylı hazırlanmıştır. Sorgulu ma le erşlen BB telefon ve e-posta rehber, İBB hzmet rehber çnde çeştl konularla lgl olarak vatandaşların blgsne sunulduğu hzmet konularına erşm (örneğn evlenme çn gerekl belge ve başvuru yerler), ayrıntılı ulaşım blgler, taşıma ücretler ve hat tarfelernn yer aldığı ulaşım rehber~ SKİ hzmetlerne lşkn blglern sunulduğu SKİ hzmet kılavuzu, doğalgaz le lgl blglere erşm sağlayan doğalgaz rehber, sosyal tess ve köşkler, spor tessler rehber ve özürlüler rehber bu bölümde ulaşılablecek blgler olarak yer almaktadır. İBB Güncel Beledyelern güncel blg lernn sunulduğu bu başlıkta başkanın programına, beledyenn gündemne, basın bültenlerne, mecls toplantı gündemne ve kültürel ve dğer etknlklere (kongre, sempozyum, panel, kutlama vb.) yer verlmektedr. Zabıta Zabıtanın görevler, beledyenn sorunlar yaşanmadan önlem alınmasını sağlamak üzere oluşturduğu zabıta-tüketc bürosunun tanıtıldığı blgler, tüketc köşesnde tüketc lern evrensel hakları, 4077 Sayılı Tüketcy Koruma Kanunu, tüketclern şkayetlern yapablecekler mereler ve telefon blgler su

8 Weh 'dek Beled~velerm= Istanbul Büyükşelıır Beledyes 115 nulmaktadır. Bu bölümde ayrıca yayın ve bü Itenler başlığı altında zabıta haberler, zabıta bü Iten ve soru-cevapların yer aldığı blglere de yer verlmekted r. BeyazMasa Beledyenn br halkla lşkler uygulaması olarak başlattığı beyaz masa hzmetler web stesnde bu başlık altında sunulmaktadır. Burada Beyaz Masa uygulamasının anlatıldığı blglere, Beyaz Masa Şubelerne, Beyaz Masa gezlerle, Beyaz Masa raporlarına, halkın beledyeye doğrudan dlek, stek ve şkayetlern Ieteb lecekler Beyaz Masa dya~og penceresne ve ayrıca e-posta seçeneğne yer verlmektedr. Büyükşehr Rehber Bu bölümde İstanbul Büyükşehr Beledyes telefon ve e-posta adreslerne erşm sağlayacak sorgu sayfası sıınulmaktadır. Resm Gazete Fhrst Eylül 2000 tbaryle günlük Resm Gazete Fhrst bu başlıklar altında sunulmaktadır. Basın Bülten; Beledyenn basın hlültenler tarhsel br sorgulama le erşme sunulmaktadır. İhale İlanları Beledyenn düzenledğ haleler tarh, hale türü, haley açan müdürlük ve keşf bedel olarak lstelenmektedr. Bu lsteden lglenlen hale le lgl ayrıntılı blglere erşm sağlanmaktadır. Rehber Hartalar Bu bölümde stanbul'da yer alan kurum ve kuruluşların türler, smlernden arama yaptırarak İstanbul hartası üzernde gösterleblmektedr. Onlne Trafk İstanbul Büyükşehr Beledyes Ulaşım Dares Başkanlığl'l1In İstanbul'un ı o farklı noktasındak (Boğazç KöprüsU, Fath Sultan Mehmet Köprüsü, Es-Halç Köprüsü, O~meydanı, Çağlayan, Taksm, Kadıköy, Srkec, Üsküdar, Saraçhane olmak üzere) trafk kamerasından alınan günlük canlı görüntüler yayınlanmaktadır. Bu bölümde ayrıca yol ve trafk blg ler de sunulmaktadır. Ulaşım Rehber İstanbul da hzmet veren İETT, telefon, Tünel, Tramvay, şehr hatları ve banlyö trenler le lgl ulaşım blgler sunulmaktadır. Erşnıcler İETT rehberrı\;

9 16 Çağdaş Yerel Yönetmler. 9 (3) 1'ell1l11l1:; ]()()() ulaşarak otobüse bnecekler yer adını grerek o bölgede hzmet veren otobüs seferlerne erşp, otobüslern güzergah ve hareket saatlern öğreneblmektedr. Beledyelern Telefon Rehber Türkye'dek beledyelern nüfusu, telefon ve faks numaraları, beledye başkan larınııı adı, parts ve beledye adresler gb b 19 lere erşm sağlayan bu rehber, beledye adına ya da başkan adına göre sorgulama yapablmektedr. CRR-Cemal Reşt Rey Etknlkler Stede Cemal Reşt Rey Konser Salonunda gerçekleştrlen etknlkler tarh tbarıyla erşme sunulmaktadır. KİPTAŞ İstanbul Büyükşehr Beledyes şrketlernden olan KPTAŞ'ın (İstanbul Konut İmar Plan San. ve Tc. Anonm Şrket) ürettğ konutların satışı le lgl blglern, kampanyaların duyurulduğu bu başlık daha çok şrketlern reklamını yapan br şlev üstlenmektedr. MnAnket Güncel konularda mn anket düzenleyerek halkın bu konularla lgl görüşler onlne alınarak halka sonuçları yne onlne sunulmaktadır. İstanbul'da Yaşam Bu bölmde İstanbul'un gündem, ekonoms. sanat faalyetler, gez, ulaşım ve telefon rehber ve halkın İstanbul'un sonınıarı zernde tartışma yapableceğ ve çözüm önerler gelştrlebleceğ stanbul Platformu yer almaktadır. Kent gündem başlığı altında İstanbul le lgl haberlere, kongre. semner, toplantı, kültür ve sanat etknlklerne yer verlmektedr. İln fyat hareketler tcaret, sanay, fınans ve emlak blgler kent ekonoms başlığı altında sunulmaktadır. Englsh Stede sürekl güncel tutulan İnglzce yansı bulunmaktadır. Burada Türkçe çerkte sunulan blglern yanı sıra özellkle beledyenn yuıtdışı lşkler le lgl ayrıntılı blgler ve dış basında Türkye hakkında çıkan haberlere yer verlmektedr. İnglzce yansı arama kutusu le yabancıların Türkye ve stanbul Büyükşehr Beledyes le lgl güncel blgler elde etmesne olanak taııımaktadır. E-Posta Webmaster'a mesaj göndermek üzere hazırlanan e-posta seçeneğ vatandaşın beledye le doğrudan letşm kurmasına olanak tanımaktadır.

10 Weh 'dekı /dellnderııı:;: 'lanhiıiiwi'ıkşehr He/edves 17 İstanbul Büyükşehr Beledyes web stesnde yukarıda ayrıntılı olarak açıkla Ilan blglerden başka ana sayfada güncel konularla lgl haber ve blglere, dünyada ve Türkye'de yerel yönetmler alanında yaşanan gelşmelere kısa kısa yer verlmektedr. Internet ve Web Teknolojlernn Sunduğu Olanaklardan Yararlanma Beledyelern çoğu nternet teknoloj lernn sunduğu letşm, paylaşım ve etkleşm platformu yaratan araç ve yöntemlerden 7 daha fazla yararlanırken, başta katılım olmak üzere tartışma platformu yaratan araç ve uygulamalara henüz başvurmamaktadır. Bu bağlamda stanbu Büyükşehr beledyes web stes 111 celendğnde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: İletşm, Etkleşm Pla~formıı: Elektronk PO,\'tlı İnternet kullanıcılarına mesaj gönderme, alma, okuma ve yanıtlama gb hzmetler sunarak etkleşml br letşm kurma olanağı sağlayan e-posta, mesaj değşmn hızlı ve etkl kılarak letşme yen boyutlar kazandırmaktadır. İstanbul Büyükşehr beledyes web stesnde sunduğu e-posta adresleryle bu yen letşm aracından yararlanma yoluna gtmektedr. Ntekm, beledye başta Webmaster'a at e-posta adres ) olmak üzere gerek beledye baş~anı ve yönetclerne at e-posta adreslern gerekse halkla lşkler uygulamalarına kolaylık sağlayan beyaz mesaya at e-posta adreslern halka sunarak halkla doğrudan etkleşme ve letşme grme ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda, stanbul Büyükşehr Beledyes web stesnde sunulan e-posta adreslerne halkla lşkler odaklı yapılan başvurular gderek artmaktadır. Ntekm, Eylül 2000'de beyaz masaya e-posta le yapılan başvuru sayısı 143 olmuştur. Bu rakam aynı dönemde posta (I adet) ve faks (26 adet) gb dğer başvuru araçları le yapılanlardan daha fazladır. (http://www.bb.2{w.trlbbır/ 161IJ 6\ OSI2000/evluIOO.htm). (24. J O.200Q) Bu durum e-posta~nın yakın br gelecekte posta ve faks'ın yerne geçeblecek br yen letşm aracı olableceğn göstermektedr. Ülkemzde nternet kullanım oranı artıkça beledyenn e-posta yoluyla letşme grdğ vatandaşların oranı da artmaktadır. Ü Ikemİzde hal hazırda nternet' e erşenlern sayısının 2 mlyonun üzernde olduğu dle getrlmektedr. Genel nüfusa göre oldukça düşük olan bu sayının devletn yapacağı teşvk ve kampanyalarla aı1ırılması e-devlete geçş öncesnde atılmasını gereken en öneml adım olarak görünmektedr. Kaya BensghL a.g,k.. (2000). s ,

11 ı ı 8 Çağdaş Yerel Yönelmler, 9 (3) Temmıız 2000 Tartışma ve Katılım Pla({ormu: Usenet İstanbul Büyükşehr Beledyes web stesnde Ankara BüyUkşehr Beledyes web stesnde olduğu gb henüz "haber grupları-newsgroups", tartışma grupları- discussion groups" ya da lan tahtaları "bulletn boards"gb katılım ve tartışma platformu yaratan usenet uygulamalarına yer verlmedğ görülmektedr. Beledyenn halka tartışma ve katılım sağlayacak bu platformu web stesnde bran önce bulundurması yararlı olacaktır. İletşm Pla!{ormu: Lstserv Ülkemzde genelolarak beledyelern halkla doğrudan etkleşml letşm sağlayacak bu platformu henüz web stelernde henüz bulundurmadıklarına tanık olmaktayız. Ntekm, İstanbul Büyükşehr Beledyes web stesnde usenet gb Lstserv uygulamalarına da rastlan ılnıamaktad ır. Oysa beled ye faal yetler ve sorunları le lgl km haber, rapor ve benzer yazıları doğrudan lgl kşlere ya da uzmanlara e posta yoluyla göndererek br letşm platformu oluşturablr. Web Hzmetler Kuruluşlara yen ş alanları ve yönetm anlayışı kazandırarak stratejk.avantajlar sağlayan web hzmetler, genelolarak halkla lşkler odaklı, yönetme katılımı sağlayan ve teşvk eden ve e-tcaret/hzmet uygulamaları olarak sunulablmektedr. İstanbul Büyükşehr Beledyes web stesnde bu kapsamda sunulan hzmetler şöyle özetleyeb rz: Halkla İlşkler Odaklı Uygulamalar İstanbul Büyükşehr Beledyes'nn Basın ve Halkla lşkler MüdUrlüğü'nün web stesnde sunulan görevlern ve bu görevler yerne getrrken kullanmayı düşündükler araç ve yöntemler gözden geçrdğm zde henüz bu MüdürlUğln gündemne nternet ve web teknolojlernn grmedğ sonucuna ulaşılsa da uygulamada bu MüdUrlüğü lglendren km şlerde web teknolojlernn olanaklarında yararlanılmaya başlandığı gözlenmektedr. Beyaz masa uygulamasının nternet ortamında yürütülmes buna en y örnektr. Öte yandan stede sunulan halkı brnc elden beledye ve şlevler le lgl blglendrc ve aydınlatıcı blgler (Beledye Başkanın gündem, yapılan şler ve projelerde ulaşılan aşamalar, beledye le lgl haberler-duyurular vb) beledyenn kurumsal kmlğnn oluşturulmasına ve gelştrlmesne katkıda bulunmaktadır. Stede km mn anket Iere (tek sorulu) yer verlerek değşk konularda kamuoyunun eğlm, tutum ve beklentlern saptama yoluna gdlmektedr. Aynı şeklde halkın kuruluşla olan lşklern gelştrme ve kolaylaştırmaya katkıda bulunmak üzere stede gerek

12 Web 'dek Beledrele tm::., stanbul Büyükşehr Beledyes LLL) beyaz masa başvuru adresler ve onlne başvuru formu ve uygulamaları le zabıta adresler ve uygulamalarına yer ver Imektedr. Mevcut yapısı le ste ağırlık olarak halkı blglendrc ve aydınlatıcı~ kurumsal kmlğn oluşturulması ve gelştrlmesne katkıda bulunan uygulamalara yer vermektedr. Yönetme Katılımı Sağlııyan ve Teşvk Eılen Uygulamalar Stede halkla lşklern tanıtım, halkı blglendrc ve aydınlatıcı yönüne a ğırlık veren uygulamalara karşın, halkla lşkler şlevnn öneml br boyutunu oluşturan katılım, halkla şbrlğ sağlama ve üretlen hzmetlern gelştrlmesne katkı sağlama le lgl uygulamalara henüz yer verlmedğ gözlenmektedr. Ancak, katılıma yönelk umut verc br aşama olarak değerlendrebleceğmz stede beledye mecls gündemnn halkın erşmne sunulması ve halkın beledyeye ve yönetclerne doğrudan letşmn olanaklı kılan e-posta adreslerne yer vermes bu anlamda olumlu br adımdır. E-Tcaret/Hzmet Uygulamalart Hızla sayısallaşan dünyamızda gelşmş ülkeler elektronk tcaretten büyük paylar almak çn öneml projeler yürütmektedrler. Forrester Research'ın yaptığı araştırma e-tcaretn 2004 yılına kadar dünya mal ve hzmet satışlarının %8,6'na ulaşacağını göstermektedr. Aynı araştırma 2004 yılına kadar nternet satışlarının 32 trlyon dolar olacağını ve ABD'nn e-tcarette dünya lderlğn sürdüreceğn ve bunu Avrupa'ııın zleyeceğn ortaya koymuştur. (Forrester Research: Ecommerce Market Approaches Hypergrowth, survevsl?f=vscarl d=90s~s6 ı 33&=true). (30. ı ). Avrupa Brlğne grş sürec çnde olan ülkemzde se e-tcaret uygulamaları başta zayıf altyapı olmak üzere gerek devletn e-devlete geçş sürecnn henüz çok başında olması gerekse ülke düzeynde br e-ekonom poltkasının oluşturulamamış olması nedenyle oldukça sınırlıdır. Bu konuda özellkle özel şrketlern (Mgros sanal marketvb) ve bankaların (nternet bankacılığı) daha hızlı uygulamalara gttkler gözlenmektedr. Kamuda şlemlern resmlk kazanmasında oldukça öneml olan djtal mza soruıııııı henüz çözülememş olması, ö neml br engelolarak dkkat çekmektedr. Ancak, ülkemzde e-tcaret gelştrmek ve teşvk etmek üzere poltkalar belrleme ve İzlemeden sorumlu Elektronk Tcaret Koordnasyon Kunılu Dış Tcaret Müsteşarlığı bünyesnde kurularak ülkemzde e-tcaret blncnn gelştrlmes konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Genelolarak beledyelerde e-tcaret olgusunun henüz gündemde olmadığı gözlenmektedr. İstanbul Büyükşehr Beledyes'nn de Ankara Büyükşehr Beledyes gb bu kapsamda henüz br uygulaması bulunmamaktadır.

13 120 Ça.'?daş Yerel Yönetmler. 9 (3) Temmıı: 200f) Sosyal Sorumluluk Uygulamalan Stede deprem dosyası altında km eğtc, yönlendrc blgler sunulmakta ve deprem zedelere yönelk yürütülen yardım ve dğer kampanyalarla lgl duyumlar letlmektedr. Ayrıca beledyenn özürıtlere yönelk yürüttükler etknlkler de ste kanalıyla duyuflılmaktadır. Değerlendrme ve Önerler Örgüt yönetmnde örgütlern dışa açılan pencereler olarak yaşamımıza gren ve yöneten-yönet len ve hzmet sunan-hzmet alan arasında önem br köprü vazfes gören web steler; web poltkaları, web hzmetler, ve web tasarım ö zellkleri (bütçe, byograf, url adresler, arşv, erşm hızı, güncellk vb krterler göz önüne alınarak değerlendrleblr. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehr Beledyes web stesnn değerlendrlmes sonucunda ulaşılan bulguları ve önerler şöyle özetleyeblrz: Web Poltkası Steye değşk zamanlarda yapılan zyaretler sonucunda ednlen zlenm sonucunda web poltkasının halkı beledye hzmet ve çalışmalarıyla lgl brnc elden güncelolarak blglendrmek; ve beledyenn gündemn halka yansıtmak olduğu saptanmıştır. Ancak, bu saptama stenin her ne kadar beledyeden halka yönelk tek yönlü blg akışını öngören br letşm oıamı sunduğunu gösterse de yönetclern e-posta adreslerne- ve halkııı beledyeye doğrudan ulaşableceğ br letşm ortamı olan beyaz masa dyalog penceresne yer vermes devlet vatandaş arasında k yönlü letşm olanaklı kılan uygulamaları da çerdğ gözlenmektedr. Ste bu çerğ le elektronk oıam çn tasarlanan "gelşmş br broşür'; görünümünde öte br letşm ortamını yansıtmaktadır. Ancak stede doğuracak daha fazla dyalog pencerelerne yer verlmes ye halkla etkleşm rnde olacaktır. Web Hzmetler stanbul Büyükşehr Beledyes'nn web stesnde yer verdğ blgler (Tablo 3) ncelendğnde beledyenn web stesnde ağırlıklı olarak halkla lşkler o daklı uygulamalara yer verdğ; halkın yönetme katılımını sağlayan ya da teşvk eden uygulamalara ve elektronk tcaret uygulamalarına pek gtmedğ gözlenmekted r. Web Stesn Örgüt Şemasına Gre Düzenlemek Ankara Büyükşehr Beledyes web stes gb İstanbul Büyükşehr Beledyes web stesnn de örgüt şeması esas alınarak hazırlanmadığı gözlenmektedr. S :ede ana sayfada güncel ntelkl haber-dııyuru ntelğndek blglern sunuldu

14 Weh 'dea IJeledl'e/erlıı:, IS/(ll1hlı/ IJyAşellr Heledyes 121 ğu; blglendrc yönü ağır basan türden blglern de bu sayfada yer alan ndeksle erşme açıldığı görülmektedr. URL Adresler Genelolarak beledyelern web adreslernde farklı kısaltmalara ve uzantılara rastlanmaktadır. Ntekm, adreslerde beledyey tanımlamak üzere beledye, bel. bld gb tanımlara ve aslında brer govolan bu kuruluşların km zaman nternete özel servs sağlayıcıları kanalıyla çıkmaları nedenyle com uzantısı aldıkları ve km stelern de org uzantısına sahp oldukları görülmektedr. İstanbul yalındır Byograf Büyükşehr Beledyes'nn web adres (bb.gov.tr ) bu açıdan oldukça İstabul Büyükşeh r Beledyes web stesnde sunu lan b 19 ler çn referanslanı ve byografılere yer verlmedğ gözlenmektedr. Stede sunulan staststk ve yonım ntel ğndek b 19 lere referanslar verlmes ve byograf ler eklenmes 0 kuyuculara blgnn güvenrllğn sağlayacaktır. Arşv İstanbul Büyükşehr Beledyes web stesnde arama-search başlığı altında stede sunulan ve arşivlenen blglere sorgulama le kolaylıkla erşleblmektedr. Server'a Erşm İstanbul Büykşehr Beledyes web stesine erşmde hız açısından br soruna rastlanmadığı gözlenmektedr. Bu bağlamda server hızının y olduğu söyleneblr. Güncellk İçerğ Yansıtmayan Başlıklar stanbul Büyükşehr Beledyes web stesnde farklı zamanlarda yapılan erşmlerde gerek Türkçe gerek nglzce yansısında özellkle güncel çerkl blglern sunulduğu ana sayfada güncellemenn günlük yapıldığı saptanmıştır. Ancak stede yer alan km bölümlerde zamanında güncellemeye gdlmedğ görlmüştr İçerğ Yan.wtmayan Başlıklar Web' lerde yer verlen başlıklar, arama maknelernde ulaşılan sonuçları, baş sayfası ve dğer sayfalarda yer verlen anahtar kelmeler çerecek şeklde se lık çldğnde blg ve belgelere erşm daha kolay ve hızlı olmaktadır.

15 122 Çağdaş Yerel Yönetmler. 9 (3) Temmıı: 20(}f} İstanbul Büyükşehr beledyes web stesnde genelolarak böyle br uyumsuzluğa rastlanıll)ıamıştır. İyelk (Copyrght) ve Yasal Haklar Ste çerğnn ve sunulan blglern başka ortamlarda yayınlanablme, kullanılablme koşullarını ve yasal haklarını belrleyen düzenlemelere gdlmedğ göze çarpmaktadır. Web tasarımcılarının ste çerğ zengnleştkçe yelk ve yasal haklara lşkn düzenlemelere gtmes kaçınılmaz görünmektedr. Güvenlk ve Kşsel Blglern Gzlfğ Stede b 19 güvenlğ ve kşsel b Iglern gzl lğe şkn br düzenlemeıın de olmadığı gözlenmektedr. Stede sunulan blglern şmdlk genelolarak herkese açık blgler olduğu düşünüse de gelecekte gzllk arzeden blglern sunıımulıda bu tür düzenlernelern yapılması gerekecektr. Yabancı Dl/Çevr Seçeneğ Stede yabancılara hzmet sunmak üzere br çevrc (translator) desteğ bıılunmamakla brlkte güncellğ sürekl korunan İnglzce yansısı hzmet vermektedr. Bu olanak beledyenn djtal bölünmey daraltmada yaptığı öneml br katkı olarak değerlendrleblr. Engelller İçn Erşm Kolaylığı Stede görme ve ştme engelllere kolaylık sağ1ayacak düzenlemelern (donanım/yazılım desteğ) olmadığı gözlenmektedr. Bu eksklk djtal daralmayı (dgtal dvne) artırıcı olup, beledyenn stede bu tür düzenlemelere gtmes yernde olacaktır. Ste Hartası Stede erşmclere oldukça kolaylık sağlayan ste hartasının sunulmadığı görülmektedr. Erşme hız kazandıracak bu olanağın steye kazandırılmasında fayda vardır. Sonuç olarak, İstanbul Büyükşehr Beledyesnn yönetmde yen br araç o larak kullandığı web stes kanalıyla beledye majını sürekl gelştrme fırsatı yakaladığını~ halkın görüşlern toplamada ve analz etmede kolaylık elde ettğn, beledye poltkalarını kamuoyuna yaygın olarak yansıtma zemn yakaladığını söyleyebl rz. Ancak, beledyenn web' sadece halkla şk ler odaklı kullanmak yerne halkın yönetmn karar alma sürecne katılımını kolaylaştırıcı br aracı olarak kullanması ve beledye hzmetlern web yoluyla yüıtme yönünde çalışmalara da hızla gtmes gerekr.

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ülkemizde web' deki belediyelerin web teknolojilerini halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, ve e-iş/ticaret

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

PAZARLAMA İLETİşİMİ ARACı OLARAK WORLD WIDE WEB

PAZARLAMA İLETİşİMİ ARACı OLARAK WORLD WIDE WEB Kurgu Dergs S: 17,235-247,2000 PAZARLAMA İLETİşİMİ ARACı OLARAK WORLD WIDE WEB ÖZET Öğr. Gör. Neşe SEVER" GİRİş Bu yazının amacı pazarlarna letşm karmasında World Wde Web'n yern ortaya koymaktır. Bunun

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

:"... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. ". ~,lna... _,~~MUL..

:... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. . ~,lna... _,~~MUL.. .'. '.'... '.',;..... '.',(,.:.Q, 'k, Jı!.." 'm, ". ı.,'",....lb: :...,~:. Sayı: :"...,..'. AknENız.. KıMY' V ll. hn~lettve lt ~DEF ". ~,lna... _,~~MUL.. ÜA' ' ';. [ERI". IH,lCATÇI1ARIBIRtlClf....'14976197-ttM,AKla,ı2.EÖr.20

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi TÜRKIYE'DEK BELEDIYElERN NÜFUS BÜYÜKlÜGÜNE GÖRE HARCAMA VE GELIR YAPıLARıNıN INCELENMESI VE BU YAPıNıN ETKIN KAYNAK KULLANIMI AÇısıNDAN DEGERlENDIRllMESI Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetnkaya Uludağ Ünverstesı

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

Başkanı Ümit Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet

Başkanı Ümit Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet DOSYA >> Türkye nn 4 yıllık sanay stratejs açıklandı. Sanay ve Tcaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkye Sanay Stratejs Belges, 2011-2014 yıllarını kapsıyor ve 72 eylemden oluşuyor. Stratej Belges,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

YAZ OKULU. Summer. school

YAZ OKULU. Summer. school YAZ OKULU Summer school INTERNATIONAL MEDITERRANEAN ACADEMY Internatonal Medterranean Academy, 9-16 yaş grubuna yönelk olarak Öğrenme ve Tatl konseptn brleştren br Yaz Okulu programı sunmaktadır. IM Academy

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294 Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294 KAYITLI ELEKTRONK POSTA REHBER VE KAYITLI ELEKTRONK POSTA HESABI ADRESLERNE LŞKN TEBLĞ BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

Federasyonumuzun 2016 yılı Genel Kurulu vesilesi ile sizlerle bir araya gelmekten mutlu olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

Federasyonumuzun 2016 yılı Genel Kurulu vesilesi ile sizlerle bir araya gelmekten mutlu olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Divan, Değerli arkadaşlarım, Saygıdeğer misafirler, Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Giriş Federasyonumuzun 2016 yılı Genel Kurulu vesilesi ile sizlerle bir

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Sayıları gün geçtikçe artan web' deki belediyelerimizin bu yeni yönetim aracını halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal

Detaylı

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na Konu: İsraulıul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmelğ'nn 13'üncü maddesnn (h) ve (k) bentler ve

Detaylı

TEBLİĞ. a) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini,

TEBLİĞ. a) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini, 16 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28294 Bilgi Teknolojileri ve letişim Kurumundan: TEBLĞ KAYITLI ELEKTRONK POSTA REHBER VE KAYITLI ELEKTRONK POSTA HESABI ADRESLERNE LŞKN TEBLĞ BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

Shell Chemicals MÜŞTERİ PORTALI HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU GİRİŞ

Shell Chemicals MÜŞTERİ PORTALI HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU GİRİŞ Shell Chemcals MÜŞTERİ PORTLI HIZLI ŞLNGIÇ KILVUZU GİRİŞ İÇİNDEKİLER KULLNICI RYÜZÜ KILVUZU SİPRİŞ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ KYITLR VE RPORLM na ekran Sparşler verme Portal sparşlerm Sparş yönetm ekranı Yenden

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Ülkemizde web'e açılan belediyelerin internet ve web teknolojilerini halkla i lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ Özden BAY AZIT* Ulusal ve uluslaraqısı pazarlarda rekabetn olabldğnce yoğunlaştığı günümüzde,. hızlı değşm her alanda etksn

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

2000'Lİ YıLLARDA. istanbul DÜNYA. TicARET. TURİzM VE TİcARETİND] o DASı YENİ BİR MERKEZ: İSTANBUL. YAYıN NO: 2000-51

2000'Lİ YıLLARDA. istanbul DÜNYA. TicARET. TURİzM VE TİcARETİND] o DASı YENİ BİR MERKEZ: İSTANBUL. YAYıN NO: 2000-51 STANBUL TcARET o DASı 2000'Lİ YıLLARDA DÜNYA TURİzM VE TİcARETİND] YENİ BİR MERKEZ: YAYıN NO: 2000-51 İSTANBUL .. ISTANBUL TICARET ODASı YAYıN NO: 2000-51 2000'LI YıLLARDA DUNYA TURIZM VE TICARETINDE YENI

Detaylı

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERNE M. Kemal ÖKTEM ılı! İnsangücü planlamasına lşkn yaklaşımlar ve görüşlern br bütünlük çersnde ortaya konablmes çn, bu yazıda nsangücü planlamasının

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Fak YNAM stanbul Teknk Ünverstes stanbul Teknk Ünverstes ÖZET Trafk kazaları, ülkemz gündemn sürekl olarak gal eden konularıdan brdr. Üzernde çok

Detaylı

SERİ B CİLT 56 SAYı İSTANBUL ÜNİvERSİTESİ. ORMAN FAKULTESı DERGISI F.1

SERİ B CİLT 56 SAYı İSTANBUL ÜNİvERSİTESİ. ORMAN FAKULTESı DERGISI F.1 SERİ B CİLT 56 SAYı 1 2006 İSTANBUL ÜNİvERSİTESİ ORMAN FAKULTESı DERGISI F.1 BU SAYıNıN HAKEM LİSTESİ (REFEREE LIST OF THIS ISSUE) Prof. Dr. Tahsn AKALP, Prof. Dr. Sedat AYANOGLU, Prof. Dr. Yahya AYAŞLIGİL,

Detaylı

BAŞLIK: AVRUPA BĐRLĐĞĐ SÜRECĐNDE KIBRIS MESELESĐ VE TÜRKĐYE ĐLE GÜNEY KIBRIS ARASINDAKĐ POTANSĐYEL TĐCARETĐN ÇEKĐM TEORĐSĐ YÖNTEMĐ ĐLE TAHMĐNĐ ÖZET

BAŞLIK: AVRUPA BĐRLĐĞĐ SÜRECĐNDE KIBRIS MESELESĐ VE TÜRKĐYE ĐLE GÜNEY KIBRIS ARASINDAKĐ POTANSĐYEL TĐCARETĐN ÇEKĐM TEORĐSĐ YÖNTEMĐ ĐLE TAHMĐNĐ ÖZET YAZAR ADI-SOYADI: HALĐL UÇAL BAŞLIK: AVRUPA BĐRLĐĞĐ SÜRECĐNDE KIBRIS MESELESĐ VE TÜRKĐYE ĐLE GÜNEY KIBRIS ARASINDAKĐ POTANSĐYEL TĐCARETĐN ÇEKĐM TEORĐSĐ YÖNTEMĐ ĐLE TAHMĐNĐ ÖZET Türkye nn dış lşklernde

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

ISK-SODEX ISTANBUL 2018

ISK-SODEX ISTANBUL 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klma, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tessat, Su Arıtma, ve Güneş Enerjs Sstemler Fuarı 7-10 Şubat 2018 Tüyap Fuar ve Kongre Merkez İstanbul Türkye www.sodex.com.tr 2018

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Türkİye İçİn Düşük Karbonlu

Türkİye İçİn Düşük Karbonlu BU RAPOR WWF-TÜRKİYE VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ STIFTUNG MERCATOR GİRİŞİMİ NİN İŞBİRLİĞİYLE HAZIRLANMIŞTIR. Türkİye İçİn Düşük Karbonlu KALKINMA Yolları ve Öncelİklerİ WWF-TÜRKİYE

Detaylı