FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların web stelernn müşterlern beğenlerne göre sıralamasını yapmaktır. Dört karar verc (müşter) tarafından dört sanal mağazanın web stes, dzayn, ürün çeştllğ, müşter hzmetler ve blg zengnlğ krterlerne göre değerlendrlmştr. Değerlendrmede üçgen fuzzy sayılar kullanılmıştır. Fuzzy TOPSİS yöntem le yapılan sıralama; şeklnde gerçekleşmştr. nahtar Kelmeler: Fuzzy TOPSİS, Üçgen fuzzy sayılar, Sanal mağaza, Web stes, e-tcaret bstract: The purpose of the study s to rank web stes of e-stores on the bass of customer satsfacton by usng fuzzy TOPSIS method. Four web stes of e-stores are assessed accordng to desgn, product varety, customer servce and content rchness by four decson makers (customers). Trangular fuzzy numbers are used n the assessment wth lnqustc varables. The rank based on the fuzzy TOPSİS method s as follows: Keywords: Fuzzy TOPSIS, Trangular fuzzy numbers, e-store, Web ste, e-commerce I. Grş İnternet, nsan yaşamında br çok öneml değşklklere neden olmaktadır. Bu değşklklerden brs de nsanların alışverş yapma bçmlerndek değşklerdr. Br çok tüketc bugün sanal mağazalardan alışverş yapablmektedr. Sanal mağazalar, tüketclere htyacı olan br ürünü mağazaya gtmeden satın alablme mkanını sağlamaktadır. İnternet ortamında pazarlama hızla gelşmektedr. İnternet ortamında pazarlama faalyetler, web stes kanalıyla satış yapılarak gerçekleştrlmektedr. Sanal mağazacılıkta başarı büyük ölçüde web stes düzenlemelerne bağlıdır. Çünkü web steler sanal mağazaların müşterlerce görülen yüzüdür. Bu çalışmada, Çok Krterl Karar Verme (ÇK) yöntemlernden br olan Fuzzy TOPSİS (Tecnque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) yöntemnn tanıtılması amaçlanmıştır. Fuzzy TOPSİS yöntem, brden fazla karar vercnn çok sayıda krtere göre belrszlk altında alternatfler değerlendrerek alternatfler sıralamasına dolayısıyla da seçme yönelk kararını (*) Yrd.Doç.Dr. fyon Kocatepe Ünverstes İİBF İşletme Bölümü (**) rş.gör. fyon Kocatepe Ünverstes İİBF İşletme Bölümü (***) Yrd.Doç.Dr. fyon Kocatepe Ünverstes İİBF İşletme Bölümü

2 88 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR doğru vermesne yardımcı olan br yöntemdr. Bu bağlamda yöntem kullanılarak nternet üzernden nha tüketclere mal ve hzmet satışı yapan sanal mağazaların web steler değerlendrlerek br sıralama yapılmıştır. II. İnternette Tcaret İnternet yoluyla pazarlama faalyetler; şletmeden şletmeye (Busnessto-busness: BB), şletmeden nha tüketcye (Busnes-to-consumers: B) olmak üzere başlıca k gruba ayrılmaktadır. yrıca tüketcden şletmeye (onsumers-to-busness: B), tüketcden tüketcye (onsumers-toconsumers: veya Peer-to-peer: PP) ve şletmeden kamuya (Busness-togovernment: BG) nternet yoluyla pazarlama uygulamaları da bulunmakla brlkte oldukça sınırlı düzeydedr. Halen nternet yoluyla toplam pazarlama hacmnn büyük br bölümü şletmeden şletmeye yönelk br ntelk taşımaktadır (Denz, 00: ; Kırcova, 00: 9; ksoy, 00: 6; Kula, Tatoğlu, 00: 56). 000 yılında hazırlanan br rapor göstermektedr k Türkye bu yıldan öncek k yılda nternet kullanımı oranı dünyada en hızlı artan ülkedr. Son raporlara göre 00 de Türk nsanının %6 sı nternet kullanıcısı ken bu oran 00 de %0 ye çıkmıştır (Baloğlu, Pekcan, 006: 7). Bankalar arası kart merkez tarafından açıklanan verlere göre Türkye de B 00 yılında. mlyon şlem ve 50 mlyon $, 00 yılında 8.5 mlyon şlem ve 550 mlyon $, 005 yılının lk altı ayında se 7.7 mlyon şlem ve 0 mlyon $ olarak gerçekleşmştr. Dğer br fadeyle 00 ten 00 e geçşte şlem sayısı %98 artarken alışverş mktarı %8 artmıştır. 00 ten 005 e geçerken se lk altı aylık bazda şlem sayısı %0, alışverş mktarı se %95 artmıştır. yrıca 005 yılının lk altı ayında B ve BB satış hacmnn toplamının tahmnen - mlyar $ olduğu tahmn edlmektedr (Özalp, 005). BD de en az br kez nternetten alışverş edenlern oranı %7 düzeyndedr. 998 de bu stelern gelrler 95 mlyar dolara ulaşmış olup 005 te.8 trlyon dolar gelr beklents e-tcaretn ulaştığı boyutları göstermektedr (Wlson ve bel, 00: 85). E-alışverş, onlne alışverş, e-perakende, nternette perakende satış gb kavramlarla tanımlanan B, tüketclere evlernden ve şyerlernden blgsayar yardımıyla nternete bağlanarak pek çok ürün ve hzmete saat boyunca ve dünyanın her yernden ulaşma ve onları satın alma olanağı sağlamaktadır. Web ortamının sağladığı global ve hızlı letşm ve hızlı şlem yapablme sayesnde üretc ve tüketcler brbrlerne gderek daha da yakınlaşmakta; üretcden tüketcye yönelk satış faalyetlernde nternet ortamından yararlanma çabalarının gderek yoğunlaştığı görülmektedr (Denz, 00: 6). III. İnternette Tcaretn Faydaları Marka blncn ve sadakatn arttırmada öneml br araç olarak görülen nternetn hem şletmelere hem de tüketclere sağladığı çeştl faydalar vardır.

3 İktsad ve İdar Blmler Dergs, lt: Ocak 007 Sayı: 89. İşletmeye Faydaları İnternet üzernden tüketclere yapılan satışların hem şletmelere hem de tüketclere sağladığı avantalar vardır. İşletmelere sağladığı avantalar malyetlerde tasarruf, satış ve pazarlama faalyetlernde etknlk, güçlü müşter lşkler, müşter sürekllğ ve sadakat, küresel pazarlara ulaşma, zaman tasarrufu, fırsat eştlğ, yen pazarlara grş ve rekabet avantaı, vermllk ve zengn blgdr (Denz, 00: -; Kırcova, 00: 59-65; Kula ve Tatoğlu, 00 : 59). yrıca şletmelern küresel anlamda tutundurma ve konumlandırma çabalarına mkan tanıması nternetn şletmelere sağladığı faydalardandır (Odabaşı ve Oyman, 00: 8). Mal, hzmet ve blg satmak çn nternet kullanan br şletme, hedef pazarındak potansyel tüketclern kullanımına sunmak üzere nteraktf br web stes kurmaktadır. Bu ste müşterlerne nternetten mal, hzmet ve blg satın almalarına mkan tanımaktadır. yrıca bu ste, müşterlern on-lne ödeme yapmalarına mkan tanımaktadır. İnternet üzernden satışı yapılan ürünlern dağıtımı elektronk yolla (ürün dtal se) ya da geleneksel yöntemlerle gerçekleştrr (Wlson ve bel, 00: 87). Zaman kısıtının öneml olduğu günümüzde alışverş steler kısa zamanda kıyaslama yaptıktan sonra müşterlere br çok alternatf arasından alışverş etme mkanı sunmaktadır (Gupta vd. 00: ). İnternet, farklı ürün konseptnde mal ve hzmet sunan web stelernn artmasına paralel olarak müşterlere çok sayıda seçenek sunar hale gelmştr (khter vd., 005: 67). İnternet üzernden yapılan pazarlama faalyetler, şlem malyetlern azaltmakta ve müşterlere sunulan hzmetn kaltesnn artmasını sağlamaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve nternette pazarlama uygulamalarının benmsenme sürecnn hızlı olması şletmeler bu ortamı kullanmaya teşvk etmektedr. Malyet ve etknlk açısından nternetn öneml tasarruflar sağlaması nternet üzernden tcaretn hızlı gelşmnn altında yatan temel nedenler olarak görülmektedr (Kırcova, 00: 9-50). B. Tüketclere Faydaları İnternette pazarlamanın tüketclere de sağladığı faydalar vardır. Tüketclere sağladığı faydalar se kolay alışverş ve zamandan tasarruf, ürün ve hzmetlere lşkn zengn blg ve karşılaştırma mkanı sunması ve kontrol edleblr satın alma sürecdr (Denz, 00: -; Kırcova, 00: 59-65). yrıca sparşten ödemeye kadark satış şlemnn tüm aşamalarının sanal br ortamda gerçekleşmesnden dolayı geleneksel yöntemlerle yapılan satışta k malyetlern çoğunun ortadan kalkarak malyetlern düşmes nternetn sağladığı faydalardan brsdr (kın, 998: ). İnternetn tüketclere sağladığı faydalar; kolaylık, rahatlık, blg toplama ve nteraktflk-hızlılık olmak üzere dört grupta toplanablr. Tüketclern günün saatnde mağazaya gtmeden, zaman baskısı hssetmeden ve trafk karmaşası gb sorunlarla karşılaşmadan alışverş yapablmesn kolaylık olarak tanımlamaktadır. Tüketclern satın almanın tartışma ve zorluklarıyla daha az karşılaşarak, satış

4 90 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR elemanlarıyla yüz yüze gelmek zorunda kalmadan ve onların kna çabalarına muhatap olmadan alışverş yapma rahatlığı fade etmektedr. Tüketcler nternette ürünler ve rakplerle lgl karşılaştırma yapmayı sağlayacak mktarda blgye çok kısa sürede ulaşablmes blg toplama faydasını fade etmektedr. Tüketclern satıcılarla brebr lşk kurarak karşılıklı etkleşmle stedğ gb sparş vereblmesn ve bunu hızlı olarak yapablmesn se nteraktflk ve hızlılık başlıkları altında toplamıştır (Mucuk, 00: 8). lışverş yapma, harcanan zaman açısından bakıldığında günümüz tüketcs çn öneml br sorun olarak görülmektedr. Br yandan refah toplumunun sağladığı nmetlerden yararlanan, dğer yandan da yen yaşam bçmnn getrdğ güçlüklerle boğuşan günümüz tüketcs, kendsne ve alesne daha fazla zaman ayırablmek, eğlenmek, dnlenmek ve çeştl hoblerle uğraşablmek amacıyla rutn olarak yaptığı pek çok ş daha kolay br bçmde yapablmek çn çareler aramaktadır. Ürün ve hzmet ntelklernn sürekl değşmes bu konuda çok fazla blgy gerektrmektedr. İnternet bu noktada günün her saatnde evden, bürodan, otomoblden, okuldan, blgsayarın ya da telefonun bulunduğu her yerden alışverş mkanı sağlaması, harcanan zamanın çok az olması ve ürün ya da hzmet fyatları açısından lave malyetler getrmemes, aksne ucuz br seçenek olması gb nedenlerle gderek daha fazla terch edlmektedr (Öztürk ve Kırçova, 000: ). İnternet, tüketclere değşk br alışverş ortamı sunmakta ve yorulmadan, sıkılmadan mağaza ve vtrn gezme sıkıntısı yaşamadan, üstelk karşılaştırma yaparak ve değşk kşlere danışma ve fkr alma gb üstünlükler de kullanarak satın alma sorununu çözme mkanı sağlamaktadır (Kırcova, 00: 6). IV. Sanal Mağazacılık Mal ve hzmetlern nternet üzernden tüketclere satılması çn br dz fzk ve sanal unsurların br araya getrlmesne gerek vardır. Satışa sunulan mal ve hzmetlern fzksel olarak tüketclere ulaştırılmasını sağlayan br dağıtım sstem gerekldr. Bununla brlkte tüketclern satışa sunulan mal ve hzmetler olmasına karşın mekana bağlı olmaksızın onları göreblmesn ve dğerleryle kıyaslayablmesn sağlayan yazılımlardan ve donanımlardan oluşan sanal br mağazaya da htyaç vardır. Ste smler, yazılımlar, donanımlar ve fzk dağıtım sstem sanal mağazaları oluşturan öneml unsurlardır. saat boyunca açık kalarak tüketclere hzmet veren sanal mağazalar çekc ve kolay kullanılablr olmasının yanında tüketc hakkında ver toplayablecek ntelkte olmalıdır. Sanal mağazaların, web steler aslında sanal ortamda oluşturulan dtal br madır. Bu ma, müşterler karşılamakta, onların htyaç duydukları mal ve hzmetler satın almalarına yardımcı olmaktadır. Tüketcler büyük ölçüde mağaza olarak, bu dtal ortamı algılamaktadırlar. Dolayısıyla web stelernn başarısı, sanal mağazaların başarısı olarak düşünülmektedr (Huang, 005: 8).

5 İktsad ve İdar Blmler Dergs, lt: Ocak 007 Sayı: 9 Şüphesz k nternette başarılı olmak nteraktf strate gelştrmekten geçmektedr. Ste, nteraktf ve müşterye dönük oldukça başarı şansı da artmaktadır (Wlson ve bel, 00:89). Steye grerek alışverş yapan ya da stede geznen müşterler, web stes çn öneml blgler bırakmaktadırlar. Sadece ste sm le değl stenn arka planında çalışan ver tabanı ve blg yönetm sstem le de sanal mağazalar oldukça değerl hale gelmektedrler. Bu çalışmada yalnızca sanal mağazaların web stelernn tüketcler tarafından nasıl algılandığına ve farklı mağazaların web stelernn performanslarına lşkn br değerlendrme yapılmıştır. V. Web Stes Değerlendrme Krterler lışverş stelernn karşılaştırılmasında stenn blnrlğ, güvenlğ, dürüstlüğü, dzaynı ve rekabetçlk etmenler olmak üzere beş kategor ele alınmaktadır (khter vd., 005:65). Br web stesnn başarısı, blg servsnn kaltes, sstem kullanımı, dzayn kaltes ve steden keyf alma krterler yardımıyla değerlendrleblr (Lu ve rnett, 000:). İnternet üzernden alışverş yapılan stelern bulundurması gereken özellkler önem sırasına konmuştur. Dzayn lk sırada yer alırken onu sırasıyla müşter hzmetler, gzllk/güvenlk, blglendrme, steye ulaşma kolaylığı, stenn kşselleştrlmes ve steden keyf alma zlemştr (hakraborty vd., 00: 50). Başarılı br sanal mağaza web stesnn özellkler; doğru konumlandırma, kolay erşleblrlk, ürünlern görsellğ, aynı anda çok sayıda kullanıcıya hzmet vermey sağlayan teknk altyapı, etkleşml, eğlencel ve kolay anlaşılır dzayn, ürün ve hzmetler çn blg, tüketclern güvenlrlğ ve kullanıcılarla nteraktf lşkdr (Denz, 00: 59-6). Sanal mağazaların web stelern, bu stelerden daha önce alışverş yapmış kşlern düşüncelern temel alarak değerlendrmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada, dğer çalışmalarda da değerlendrme krter olarak ele alınmış olan ve müşterler çn öneml olduğu düşünülen dört krter belrlenmştr. Bu krterler; dzayn, ürün çeştllğ, blg zengnlğ ve müşter hzmetlerdr. Dzayn: Web stesnn dzaynı, araştırma ve karşılaştırma yapmak çn blg elde etmey daha kolay hale getrmektedr. İnternette bazı blglere çabuk, bazı blglere se daha geç ulaşmanın neden web stesnn dzaynıyla lgl olduğu blnmektedr (Hoque ve Lohse,999:87). Web stes dzaynında müşternn terchler önemldr. İy düzenlenmş br web stes kullanıcı dostu olarak algılanmaktadır. Ste, zyaretçnn deneym kaltesn artırıcı ntelk taşımalıdır. Web stesnn dzaynında kullanım kolaylığı, stenn vermllğn değerlendrmede öneml br faktördür. Bununla brlkte web stesnn karmaşıklığı steye daha az lg gösterlmesne neden olmaktadır (hakraborty vd. 00: 5-5). Ürün çeştllğ: Web stesnn zyaretç sayısı, nternette perakende satışın başarısında önemldr. Zyaretç sayısını belrleyen unsurlardan br de ürün çeştllğdr (Nkolaeva, 005: ). Web stelernn müşter çekeblmes

6 9 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR ürün çeştllğne bağlıdır (Saeed vd., 00: 0). Rely nn perakende çekm yasasına göre perakendec mağazalarda ne kadar çok ürün çeşd olursa o kadar çok müşter çekmektedr (Tek, 98: 7). Blg zengnlğ: Br web stesnn öncelkl amacı müşter ve ortaklarına blg sağlamaktır. (hakraborty vd. 00: 5) Web stesnden blg elde etme, müşternn nternetten sağladığı en öneml faydalardandır (Koufars vd. 00: ). Web stes kullanıcısının tatmn, web stesnn çerdğ blg zengnlğ le lşkldr. Blg zengnlğ; fyat blgs, ürün/hzmet karşılaştırması, ürün/hzmet farklılaştırması ve ürün/hzmet tanımlarını çerr (Lu ve rnett, 000: -6). yrıca, nternet ortamında blgye ulaşmak ve karşılaştırma yapablmek kolaysa, müşterlern fyatlara karşı daha az hassas davrandıkları belrtlmektedr (Saeed vd., 00: 0). Müşter hzmetler: Web stesnde yüz yüze görüşme mkanı olmaması nedenyle müşter hzmetler web stesnde üzernde dkkatlce düşünülüp düzenlenmes gereken br konudur (Lu ve rnett, 000: 5). Blg alışverş, müştery geleneksel pasf rolünden alır, ona blg araştırmasında ve oluşum sürecnde kontrol yetks verr. Böylece müşter, pazarlama sürecnde aktf katılımcı olur (hakraborty vd. 00: 5). Müşter hzmetler, web stelerne müşter çekmekte kullanılan br araçtır (Saeed vd. 00: 0). VI. Fuzzy Topss Yöntem TOPSİS (Tecnque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) Çok Krterl Karar Verme (ÇK) metotlarından brsdr. Hwang ve Yoon (98) tarafından gelştrlmştr (hen, 000: ). TOPSİS metodu deal çözüm çn gerekl olan yakınlığı bulurken, hem poztf deal çözüme uzaklığı hem de negatf deal çözüme uzaklığı hesaba katar. Bu uzaklıkların karşılaştırılması le terch sıralaması yapılır (Janko ve Bernroder, 005: 6). Farklı dlsel değerlendrmeler yapmak, ağırlıkları oluşturmak ve en y seçme karar vermek çn çok krterl br fuzzy karar verme metoduna htyaç duyulur (hen, 00:66). TOPSİS yöntemnde fuzzy değerler kullanılarak yapılan çalışmaları Neg (989) br doktora tezyle, hen ve Hwang (99) se yayımladıkları br ktapla başlatmışlardır. ncak Fuzzy TOPSİS algortması tamamlanmamıştır (hu,00:688). Farklı araştırmacılar bu çalışmalar ışığında algortmayı tamamlamaya çalışmışlardır. Bu araştırmacılardan br olan hen (000), yayımladığı makalede bu eksklğ gdermştr. Br üçgen fuzzy sayı n ( n, n, n ) şeklnde gösterlr ve µ n (x) üyelk fonksyonu aşağıdak gb fade edlr ve Şekl dek gb gösterlr (hen, 000: ):

7 İktsad ve İdar Blmler Dergs, lt: Ocak 007 Sayı: 9 0, x < n x n, n n n µ n ( x) = x n, n n n 0, x > n x n x n () µ n (x) n n n x Şekl : n Üçgen Fuzzy Sayısı (hen, 000: ) m = ( m, m m ) ve ( n, n n ), n = k üçgen fuzzy sayı olsun., ralarındak uzaklığı hesaplamak çn kullanılan vertex metodu şöyle tanımlanır (hen, 000: ): d ( m, n)= [( m n ) + ( m n ) + ( m n ) ] () Dlsel değşken, değerler anadldek cümleler olan değşkendr (Zadeh, 987: 09). Örneğn güzellk dlsel br değşkendr. Çünkü değerler çok çrkn, çrkn, orta, güzel, çok güzel gb değerler olablr. Dlsel değerler fuzzy sayılarla fade edleblr. Fuzzy TOPSİS yöntem le hem ntel hem de ncel krterler dkkate alınarak değerlendrme yapılablr. Fuzzy TOPSİS, çok esnek br yapıya sahptr (hen vd., 005: ). Fuzzy TOPSİS yöntem karar verclern kararlarının değşkenlk gösterdğ durumlarda grup kararı vermey gerektren problemlern çözümüne çok uygundur. Farklı krterlern önem ağırlıkları ve krterler değerler dlsel değşkenler olarak düşünülür. Krtern önemn ve farklı krterlere göre alternatflern krter değerlern hesaplamak çn karar vercler dlsel değşkenler kullanırlar. Bu dlsel değşkenler poztf üçgen fuzzy sayılar olarak Tablo ve dek gb fade edleblr (hen, 000: -5):

8 9 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR Tablo : Her Br Krtern Önem ğırlığı İçn Dlsel Değşkenler (hen, 000: 5) Çok Düşük (ÇD) (0,0,0.) Düşük (D) (0,0.,0.) Orta Düşük (OD) (0.,0.,0.5) Orta (O) (0.,0.5,0.7) Orta Yüksek (OY) (0.5,0.7,0.9) Yüksek (Y) (0.7,0.9,) Çok Yüksek (ÇY) (0.9,,) Tablo : Krter Değerler İçn Dlsel Değşkenler (hen, 000: 5) Çok Kötü (ÇK) (0,0,) Kötü (K) (0,,) Orta Kötü (OK) (,,5) Epeyce (E) (,5,7) Orta İy (Oİ) (5,7,9) İy (İ) (7,9,0) Çok İy (Çİ) (9,0,0) K tane karar vercden oluşan, x ve K w K nın K ıncı karar vercnn krter değern ve önem ağırlığını gösterdğ br grupta her br krtere göre alternatflern krter değerler ve krterlern önem ağırlıkları sırasıyla aşağıdak gb hesaplanır: K x = [ x ( + ) x ( + )...( + ) x ] () K µ ( x) K w = [ w ( + ) w ( + )...( + ) w ] () K ÇK K OK E Oİ İ Çİ Şekl : Tablo dek Dlsel Değşkenlern Üyelk Fonksyonları

9 İktsad ve İdar Blmler Dergs, lt: Ocak 007 Sayı: 95 Br fuzzy çok krterl karar verme problem matrs aşağıdak gb fade edleblr: L D = M m x x M xm x x x M x ( ) m L L L L n x x x n n M mn W [ w w L ], = w ( ) Burada, ve =,,..., n dlsel değşkenlerdr. Bu dlsel değşkenler üçgen fuzzy sayılarla x = a, b, c ) ve w n ( w = ( w, w, w ) şeklnde tanımlanablr. Normalze edlmş fuzzy karar matrs R le gösterlr ve R = [ r ] mxn (5) le fade edlr. Burada B fayda krter kümes olup şu şeklde hesaplanır: = a b c r,,, B ; (6) * * c * c c c * = max c, B Yukarıdak normalzasyon metodu, normalze edlmş üçgen fuzzy sayılarının [ 0,] aralığında olması özellğn korur. Her br krtern farklı önemn göz önünde bulunduran ağırlıklı normalze edlmş fuzzy karar matrs; V = [ v ] mxn =,,..., m ; =,,..., n (7) şeklnde oluşturulur. Burada v = r (.) w (8) formülüyle hesaplanır. ğırlıklı normalze edlmş fuzzy karar matrsne göre, çn v elemanları normalze edlmş poztf üçgen fuzzy sayılarıdır ve [ 0,] aralığında yer alırlar. * Fuzzy poztf deal çözüm (FPİÇ, ) ve fuzzy negatf deal çözüm (FNİÇ, ) * * * = ( v, v,..., * ) = v n ( v, v,..., vn )

10 96 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR le tanımlanır. * v = (,, ) ve v = (0,0,0) olarak kabul edlr. Her br alternatfn d d * = = n = n = * * ve den uzaklığı sırasıyla d( v, v ), =,,..., m (9) d( v, v ), =,,..., m (0) d k fuzzy sayı arasındak uzaklığı göstermektedr. Yakınlık katsayısı le tüm alternatflern sıralaması belrlenr. Yakınlık katsayısı; d = * d + d, =,,..., m () le hesaplanır. * değer, e yaklaşırken alternatf, FPİÇ ( ) e, uzaklaşırken alternatf FNİÇ ( ) ye yaklaşır. le hesaplanır. Burada (.,.) Fuzzy TOPSİS yöntemnn algortması aşağıdak bçmde özetleneblr: dım : Karar verclerden oluşan br komte kurulur ve değerlendrme krterler belrlenr. dım : Karar vercler, karar krterlernn önem ağırlıklarını belrlerler ve belrlenen krterlere göre alternatfler dlsel değşkenlerle değerlendrrler. dım : krternn toplam fuzzy ağırlığı w y elde etmek çn krter ağırlığı toplanır. krter altında alternatfnn toplam fuzzy krter değerler x y elde etmek çn de karar verclern değerlendrmeler br araya getrlr. dım : Fuzzy karar matrs ve normalze edlmş fuzzy karar matrs oluşturulur. dım 5: ğırlıklı normalze edlmş fuzzy karar matrs oluşturulur. dım 6: FPİÇ (,,) ve FNİÇ (0,0,0) olarak kabul edlr. dım 7: Her br alternatfn FPİÇ ve FNİÇ ten olan toplam uzaklıkları hesaplanır. dım 8: Her br alternatfn yakınlık katsayısı bulunur. dım 9: Yakınlık katsayısına göre alternatflern sıralaması yapılır.

11 İktsad ve İdar Blmler Dergs, lt: Ocak 007 Sayı: 97 VII. Sanal Mağazaların Web Stelernn Fuzzy Topss Yöntem Yardımıyla Değerlendrlmes Çalışmanın bu bölümünde sanal mağazaların web steler Fuzzy TOPSİS yöntem kullanılarak değerlendrlecektr. Bu amaçla sanal mağazalardan alışverş yapan kşler üzernde yapılan araştırmada en fazla terch edlen dört sanal mağaza; ( ) ( ), ( ), ( ), olarak belrlenmştr. Daha sonra bu dört web stesnden de alışverş yapmış olan dört karar vercden (,,, ) oluşan br komte kurulmuştur. Daha önce yapılmış olan çalışmalar paralelnde dört değerlendrme krter ; Dzayn ( ), Ürün Çeştllğ ( ), Blg Zengnlğ ( ), Müşter Hzmetler ( ) olarak belrlenmştr. Karar problemnn hyerarşk yapısı Şekl tek gbdr. Fuzzy TOPSİS yöntem kullanılarak verlen krterlere göre web steler şu şeklde değerlendrlr: dım: Karar vercler Tablo de gösterlen dlsel ağırlık değerlern krterlern (,,, ) önemn belrlemek çn kullanmışlardır. Bu fadeler Tablo te gösterlmştr. Tablo : Krterlern Önem ğırlıkları O ÇY ÇY Y Y ÇY Y ÇY ÇY OD ÇY ÇY ÇD: Çok Düşük, D: Düşük, OD: Orta Düşük, O: Orta, OY: Orta Yüksek, Y: Yüksek, ÇY: Çok Yüksek MÇ Sanal Mağazaların Web Stelernn Değerlendrlmes Şekl : Hyerarşk Yapı

12 98 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR Dzayn Ürün Çeştllğ Blg Zengnlğ Müşter Hzmetler dım: Her br krtere göre alternatflern (,, ) reytnglern, hesaplamak çn ler Tablo de verlen dlsel değşkenler kullanmışlardır. Değerlendrmeler Tablo te gösterlmştr. Tablo : Sanal Mağazaların Web Stelernn ler Tarafından Değerlendrlmes Krterler lternatfler Karar Vercler E Oİ Oİ İ İ Çİ İ İ Çİ Çİ Çİ İ E Oİ Oİ İ İ İ İ Oİ İ İ Çİ İ İ Çİ Çİ İ İ İ İ İ

13 İktsad ve İdar Blmler Dergs, lt: Ocak 007 Sayı: 99 Tablo : Sanal Mağazaların Web Stelernn ler Tarafından Değerlendrlmes (Devam) E İ Çİ E Çİ İ Çİ İ Çİ İ Çİ İ E İ İ E E Oİ İ Oİ İ Oİ Çİ Oİ İ E Çİ İ E E İ Oİ ÇK: Çok Kötü, K: Kötü, OK: Orta Kötü, E: Epeyce, Oİ: Orta İy, İ: İy, Çİ: Çok İy dım: Tablo ve tek dlsel değşkenler fuzzy karar matrs oluşturmak ve her br krtern fuzzy ağırlığını hesaplamak çn Tablo ve den yararlanılarak dlsel değşkenler üçgen fuzzy sayılara dönüştürülür. Üçgen fuzzy sayılar Tablo 5 ve 6 da gösterlmştr. Tablo 5: Krterlern Önem ğırlıklarının Üçgen Fuzzy Sayılara Dönüştürülmes (0.,0.5,0.7) (0.9,,) (0.9,,) (0.7,0.9,) (0.7,0.9,) (0.9,,) (0.7,0.9,) (0.9,,) (0.9,,) (0.,0.,0.5) (0.9,,) (0.9,,) (0.,0.,0.5) (0.7,0.9,) (0.,0.,0.5) (0.7,0.9,)

14 00 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR Tablo 6: Web Stelernn ler Tarafından Değerlendrmesnn Üçgen Fuzzy Sayılara Dönüştürülmes Krter lternatf Karar Vercler (,5,7) (5,7,9) (5,7,9) (7,9,0) (7,9,0) (9,0,0) (7,9,0) (7,9,0) (9,0,0) (9,0,0) (9,0,0) (7,9,0) (,5,7) (5,7,9) (5,7,9) (7,9,0) (7,9,0) (7,9,0) (7,9,0) (5,7,9) (7,9,0) (7,9,0) (9,0,0) (7,9,0) (7,9,0) (9,0,0) (9,0,0) (7,9,0) (7,9,0) (7,9,0) (7,9,0) (7,9,0) (,5,7) (7,9,0) (9,0,0) (,5,7) (9,0,0) (7,9,0) (9,0,0) (7,9,0) (9,0,0) (7,9,0) (9,0,0) (7,9,0) (,5,7) (7,9,0) (7,9,0) (,5,7) (,5,7) (5,7,9) (7,9,0) (5,7,9) (7,9,0) (5,7,9) (9,0,0) (5,7,9) (7,9,0) (,5,7) (9,0,0) (7,9,0) (,5,7) (,5,7) (7,9,0) (5,7,9) Fuzzy karar matrsn oluşturmak ve fuzzy ağırlıklarını belrlemek çn sırasıyla () ve () nolu formüller kullanılır. Fuzzy karar matrs ve karar krterlernn fuzzy ağırlıkları Tablo 7 ve 8 de verlmştr. Tablo 7: Fuzzy Karar Matrs (5,7,8.8) (6.5,8.5,9.8) (5.5,7.,8.5) (5,7,8.8) (7.5,9.,0) (7.5,9.,0) (8,9.5,0) (6.,8.,9.5) (8.5,9.8,0) (8,9.5,0) (8,9.5,0) (6.5,8.,9.) (5,7,8.8) (7,9,0) (5,7,8.5) (.5,6.5,8.)

15 İktsad ve İdar Blmler Dergs, lt: Ocak 007 Sayı: 0 Tablo 8: Karar Krterlernn Fuzzy ğırlıkları ğırlık (0.70,0.85,0.9) (0.80,0.95,.00) (0.70,0.8,0.88) (0.0,0.60,0.75) dım: Bu aşamada (5) ve (6) nolu formüller kullanılarak Tablo 9 da verlen normalze edlmş fuzzy karar matrs oluşturulur. Tablo 9: Normalze Edlmş Fuzzy Karar Matrs (0.50,0.70,0.88) (0.65,0.85,0.98) (0.55,0.7,0.85) (0.5,0.7,0.9) (0.75,0.9,.00) (0.75,0.9,.00) (0.80,0.95,.00) (0.66,0.87,.00) (0.85,0.98,.00) (0.80,0.95,.00) (0.80,0.95,.00) (0.68,0.87,0.98) (0.50,0.70,0.88) (0.70,0.90,.00) (0.50,0.70,0.85) (0.7,0.68,0.87) dım5: (7) ve (8) nolu formüller kullanılarak Tablo 0 da gösterlen ağırlıklı normalze edlmş fuzzy karar matrs oluşturulur. Tablo 0: ğırlıklı Normalze Edlmş Fuzzy Karar Matrs (0.5,0.60,0.8) (0.5,0.8,0.98) (0.9,0.6,0.75) (0.,0.,0.70) (0.5,0.79,0.9) (0.60,0.88,.00) (0.56,0.79,0.88) (0.6,0.5,0.75) (0.60,0.8,0.9) (0.6,0.90,.00) (0.56,0.79,0.88) (0.7,0.5,0.7) (0.5,0.60,0.8) (0.56,0.86,.00) (0.5,0.58,0.75) (0.9,0.,0.65) dım6: FPİÇ ve FNİÇ değerler aşağıdak gbdr: * = [(,,), (,,),(,,),(,,)] = [(0,0,0), (0,0,0),(0,0,0), (0,0,0)] dım7: Her alternatfn FPİÇ ve FNİÇ e olan uzaklığının elde edlmes çn (9) ve (0) nolu formüller kullanılır. Tablo de, bulunan FPİÇ ve FNİÇ sonuçları verlmştr.

16 0 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR * Tablo : Fuzzy Poztf ve Negatf Çözüme Olan Uzaklıklar * d d d : FPİÇ e Olan Uzaklıklar Toplamı d : FNİÇ e Olan Uzaklıklar Toplamı dım8: Her alternatfn yakınlık katsayısı () nolu formül kullanılarak hesaplanır..9 = = (www.webleb.com) = = 0.68 (www.bdolu.com) = = (www.hepsburada.com) = = (www.deefxe.com) Böylece dört sanal mağazanın web steler dzayn, ürün çeştllğ, detaylı blg zengnlğ ve müşter hzmetler karar krterlerne göre, dört karar verc tarafından yapılan değerlendrmeye göre beğenlrlk sıralaması; ( ) ( ), ( ), ( ), şeklnde gerçekleşmştr.. VIII. Sonuç Sanal mağazacılıkta, y tasarlanmış ve pek çok özellğ br arada bulunduran web stes öneml br faktördür. Bu nedenle stenn dzaynı, blg zengnlğ, müşter hzmetler ve ürün çeştllğ öneml faktörler olarak değerlendrlmektedr. Müşterlern hang web stesnden alışverş yapacaklarına karar verrken dğer bazı faktörlern yanı sıra bu faktörler de göz önünde bulundurdukları söyleneblr. Çalışmada, dört sanal mağazanın web stes, dört karar verc tarafından, belrtlen dört krtere göre değerlendrlmştr. Web stelernn karşılaştırılmasında fuzzy mantığın özünde olan öznel ve belrsz değerlerden yararlanılmıştır. Karar verme sürec genellkle zor br süreç olarak görülmektedr. Özellkle belrsz ortamlarda, pek çok krtern varlığı altında, brden fazla karar vercnn yer aldığı ve çok sayıda alternatfn çnden seçm yapılmasının gerekl

17 İktsad ve İdar Blmler Dergs, lt: Ocak 007 Sayı: 0 olduğu durumlarda karar vermek güçleşmektedr. Belrszlk altında ÇK yöntemlernden br olan Fuzzy TOPSİS, bu güçlüğü ortadan kaldırmak çn gelştrlmş olan br yöntemdr. Çalışmada Fuzzy TOPSİS yöntemnn algortması anlatılmış ve sanal mağazaların web stelernn değerlendrlmesne yönelk br uygulama yapılarak yöntemn şleyşne açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. Yöntem sayesnde karar verme sürecnn daha kolay br hale geldğ, belrszlğn ortadan kaldırıldığı, karar vercler arasında doğablecek olası çatışmaların önüne geçldğ ve daha doğru kararlar verlebldğn söylemek mümkündür. Fuzzy TOPSİS yöntemnn uygulama alanı sadece çalışmada yer alan konuyla sınırlı değldr, grup kararı vermey gerektren nsan kaynakları yönetm, pazarlama yönetm, üretm yönetm ve yönetm ve organzasyon gb alanlarda da uygulama alanı bulablr. Kaynaklar khter Fahm, Hobbs Dave, Maamar Zakara, (005) Fuzzy Logc-Based System For ssesng The Level Of Busness-To-onsumer (Bc) Trust In Electronc ommerce, Expert Systems Wth pplcatons, Vol. 8, 6-68 kın Murat, (998) İnternet'n İşletmelere Sunduğu Yen Ufuk: Sanal Pazarlama, Pazarlama Dünyası, Yıl, Sayı 70, Temmuz- ğustos ksoy Ramazan (00) İnternet Ortamında İşletmeler rası (Bb) Pazarlama Modeller Ve b Sürecnde Türk İşletmeler İçn Fırsatlar Ve Tehdtler, 9. Ulusal Pazarlama Kongres, 6-8 Ekm, Gaz Ünverstes, nkara, Baloğlu Şeyhmus, Pekcan Yakup., (006) The Webste Desgn nd Internet Ste Marketng Practces Of Upscale nd Luxury Hotels In Turkey, Toursm Management, Vol. 7, 7-76 hakraborty Goutam, Lala Vshal, Warren Davd (00) What Do ustomers onsder Important In Bb Webstes?, Journal Of dvertsng Research, March, 50-6 hen hen-tung, (000) Extensons Of The Topss For Group Decson- Makng Under Fuzzy Envronmen T, Fuzzy Sets nd Systems, Vol., -9 hen hen-tung, (00) Fuzzy pproach To Select The Locaton Of The Dstrbuton enter, Fuzzy Sets nd Systems, Vol. 8, 65-7 hen S.J., Hwang hng-la (99) Fuzzy Multple ttrbute Decson Makng: Methods nd pplcatons, Sprnger-Verlag, Berln Hedelberg hen hen-tung, Ln hng-torng, Huang Sue-Fn (005) Fuzzy pproach For Suppler Evaluaton nd Selecton In Supply han Management, Internatonal Journal Of Producton Economes, -

18 0 Süleyman DÜNDR, Fath EER, Şuayb ÖZDEMİR hu Ta-hung, (00) Faclty Locaton Selecton Usng Fuzzy Topss Under Group Decson, Internatonal Journal Of Uncertanty, Fuzzness nd Knowledge-Based Systems, Vol. 0, No.6, Denz Recep Bak (00) İşletmeden Tüketcye İnternette Pazarlama Ve Türkye'dek Boyutları, Brnc Bası, İstanbul: Beta Basım.Ş, Gupta lok, Su Bo-huan, Walter Zhpng (00) n Emprcal Study Of onsumer Swtchng From Tradtonal To Electronc hannels: Purchase-Decson Process Perspectve, Internatonal Journal Of Electronc ommerce, Vol. 8, No., -6 Hoque beer Y., Lohse Gerald L. (999) n Informaton Search ost Perspectve For Desgnng Interfaces For Electronc ommerce, Journal Of Marketng Research, Vol.6,Issue, 87-9 Huang Mng-Hu (005) Web Performance Scale, Informaton & Management, Vol., 8-85 Hwang hng-la, Yoon Kwangsun (98) Multple ttrbute Decson Makng Methods nd pplcatons, Sprnger Verlag Janko Wolfgang, Bernroder Edward, Mult-rtera Decson Makng: n pplcaton Study Of Electre nd Topss, Wen.c.t/~Bernrod/ Lehre/Semnare/Ws0/7-Topss Pdf, (0 Ekm 005) Kırcova İbrahm (00), İnternette Pazarlama, Beta Basım Yayım, İstanbul Koufars Maros, Kambl t, Labarbera Prsclla nn (00) onsumer Behavor In Web-Based ommerce: n Emprcal Study, Internatonal Journal Of Electronc ommerce, Vol. 6, No., 5-8 Kula Veysel, Tatoğlu Ekrem (00) Kob lerde Elektronk Tcaret Kullanımını Etkleyen Faktörler, 7. Ulusal Pazarlama Kongres, fyon Kocatepe Ünverstes, 0 Mayıs- Hazran, Lu hang, rnett Krk P., (000) Explorng The Factors ssocated Wth Web Ste Success In The ontext Of Electronc ommerce, Informaton & Management, Vol.8, - Mucuk İsmet (00), Pazarlama İlkeler, Türkmen Ktabev,. Basım, İstanbul Neg Devendra Sngh (989) Fuzzy nalyss nd Optmzaton, Ph. D. Thess, Department Of Industral Engneerng, Kansas State Unversty Nkolaeva Raltza (005) Strategc Determnants Of Web Ste Traffc On-Lne Retalng, Internatonal Journal Of Electronc ommerce, Vol. 9, No., - Odabaşı Yavuz, Oyman Mne (00), Pazarlama İletşm Yönetm,. Baskı,: Şefk Matbaası, İstanbul Özalp, Seln, (005) İlk 6 yda Bc E-Tcaret 0 Mlyon $, ( )

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI?

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Gaz Ünverstes Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs 9 / 2 (2007). 6-80 ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Fath ECER Öz: Fuzzy TOPSIS (Technque for Order Preference

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

PAZARLAMA İLETİşİMİ ARACı OLARAK WORLD WIDE WEB

PAZARLAMA İLETİşİMİ ARACı OLARAK WORLD WIDE WEB Kurgu Dergs S: 17,235-247,2000 PAZARLAMA İLETİşİMİ ARACı OLARAK WORLD WIDE WEB ÖZET Öğr. Gör. Neşe SEVER" GİRİş Bu yazının amacı pazarlarna letşm karmasında World Wde Web'n yern ortaya koymaktır. Bunun

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

BELEDİYELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK BİR MODEL ÖNERİSİ

BELEDİYELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK BİR MODEL ÖNERİSİ İTANBUL TEKNİK ÜNİERİTEİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜÜ BELEDİYELERDE PERFORMAN ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK BİR MODEL ÖNERİİ YÜKEK LİAN TEZİ Müh. Emre ALİOĞLU Anablm Dalı: AUNMA TEKNOLOJİLERİ Programı: TRATEJİ

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI Doğuş Ünverstes Dergs 12 (1) 2011 144-155 MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-ROMETHEE YAKLAŞIMI EVALUATING MATERIAL HANDLING SYSTEM ALTERNATIVES USING FUZZY-ROMETHEE

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ Makale Sunum Tarh : 02.03.2015 Yayına Kabul Tarh : 27.03.2015 Bahadır Fath YILDIRIM Araştırma Görevls Kafkas Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması Revew of Socal, Economc & Busness Studes, Vol.2, 242-255 Br Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetmlerde Verg Opmzasyonu Uygulaması Mustafa Güneş Doç. Dr., Endüstr Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı