2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU"

Transkript

1 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun basým, daðýtým ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) BAÞVURU SÜRESÝ : 1 ARALIK ARALIK ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) TARÝHÝ VE SAATÝ : 20 HAZÝRAN 2004, ÖSS YABANCI DÝL SINAVI (YDS) TARÝHÝ VE SAATÝ : 27 HAZÝRAN 2004, ÖSS KILAVUZ VE BAÞVURMA BELGESÝ ÜCRETÝ 2004-ÖSS SINAV ÜCRETÝ : TL : TL 2004 SINAVSIZ GEÇÝÞ BAÞVURU ÜCRETÝ : TL 2004-YDS SINAV ÜCRETÝ : TL (5-16 Nisan 2004 tarihleri arasýnda yatýrýlacaktýr.) 2004-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU, TERCÝH FORMU VE YERLEÞTÝRME ÜCRETÝ : TL ( tarihleri arasýnda yatýrýlacaktýr.) 2004-ÖSYS TERCÝH FORMU TOPLAMA HARCAMALARI : TL ( tarihleri arasýnda) (Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir.) ADRESÝMÝZ a) Ankara'da, Merkezimizle ilgili konularda danýþma için: ÖSYM ÖSYM Ankara Bürosu Bilkent-ANKARA veya Karyaðdý Sokak, No:28 Aþaðýayrancý-Ankara b) Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) ANKARA c) Resmi kurumlarca gönderilecek yazýlar veya Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren genel ve özel nitelikteki yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý ANKARA d) Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) e) Ýnternet Adresi: f) T.C. Kimlik Numaralarýnýn Öðrenilebileceði Ýnternet Adresi: DÝKKAT : Bu kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) BAÞVURMA Kimler Baþvurabilir? Kimler Baþvuramaz? ÖSS ye Girme Zorunluluðu Var mýdýr? Baþvurma Belgesi Nereden Alýnacaktýr? Baþvurma Belgesi Nasýl Doldurulacaktýr? ÖSS Aday Bilgi Formu ÖSS Kayýt Kartý ÖSS Aday Fiþi Sýnav veya Sýnavsýz Geçiþ Ücreti ile Ýlgili Kurallar Nelerdir? Baþvurma Belgenizi Ne Zaman, Nereye ve Nasýl Teslim Edeceksiniz? Baþvurular Hangi Durumlarda Geçersiz Sayýlýr? ADAY BÝLGÝ KONTROL FORMU ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) Öðrenci Seçme Sýnavýnýn Kapsamý Nedir? Sýnava Girerken Yanýnýzda Bulundurmanýz Gereken Belgeler Nelerdir? Sýnav Salonunuz Nerededir? Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Nasýl Uygulanacaktýr? Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Soru Kitapçýðý Nasýl Olacaktýr? Cevap Kâðýdý Nasýl Doldurulacaktýr? Sýnava Girerken Hangi Belgeleri Gösterecek ve Sýnav Sonunda Neleri Teslim Edeceksiniz? Sýnav Sonuçlarýnýn Geçerli Sayýlmasý Nelere Baðlýdýr? Test Sorularýna Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi Ýncelemeler Yapýlýr? YABANCI DÝL SINAVI (YDS) YDS ile Ýlgili Genel Bilgiler DEÐERLENDÝRME Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? ÖSS yi Kazanmak Ýçin Kaç Puan Almak Gerekir? ÖSS yi Kazanmýþ Olmak Hangi Haklarý Saðlar? Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile Tercih Formu Adaylara Ne Zaman Gönderilecektir? Tercih Bildirimi ile Ýlgili Koþullar Nelerdir? ÖSYS Tercih Formu Nasýl, Nereye ve Ne Zaman Teslim Edilecektir? ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI Ortaöðretim Baþarý Puaný Nasýl Hesaplanacaktýr? Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarý (AOBP) Nasýl Hesaplanacaktýr? Yerleþtirmede Kullanýlacak Olan Y-ÖSS Puanlarý Hesaplanýrken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarý ÖSS Puanlarýna Nasýl Katýlacak ve Ek Puan Nasýl Hesaplanacaktýr? MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ YERLEÞTÝRME Yükseköðretim Programlarýna Yerleþtirme Nasýl Yapýlýr? Yerleþtirmede Kullanýlacak Olan Ek Puan Nedir, Nasýl Kullanýlýr? Merkezi Yerleþtirme Ýþleminde Eþit Puan Alan Adaylara Nasýl Bir Ýþlem Yapýlýr? I

4 8.4. Bu Kýlavuzun Yayým Tarihinden Sonra Açýlan veya Kapanan Yükseköðretim Programlarý ile Ýlgili Olarak Ne Ýþlem Yapýlýr? Ek Yerleþtirme KAYIT ÖSYS Sonucunda Kazanýlan Kayýt Hakký Hangi Durumlarda Geçerlidir? Kayýt Tarihleri Kimler Türkiye deki Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Yaptýramaz? Kayýt Ýçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Sýnav Kurallarýna Uyulmaz veya Kayýtlarda Sahtecilik Yapýlýrsa Ne Olur? Örgün Yükseköðretim Programlarýnda Okuyanlarýn veya Bu Programlardan Mezun Olanlarýn Açýköðretim Programlarýna Kaydolmalarýna Ýliþkin Esaslar ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ ÖSYS DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR Okul Birincileri Belli Sanat Dallarýnda Üstün Yetenekli Olanlar TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olanlar Spor Dallarýnda Üstün Baþarýlý Olanlar Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Liselerin Mezunlarý Teknik Liselerde Okumakta Olanlar Bedensel Engelliler Açýköðretim Lisesi Öðrencileri Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nden (KKTC) Baþvuranlar Yurtdýþýndan (KKTC Hariç) Baþvuranlar Yurtdýþýnda Yükseköðrenim Görmek Ýsteyenler Birden Fazla Ortaöðretim Kurumundan Diploma Almýþ Olanlar Öðretim Yýlýnda Ortaöðretim Kurumlarýndan Mezun Olamamýþ Adaylar Askerlik Durumu Önceki Yýllarda Baþvuranlardan, Kimlik Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR Adres Deðiþikliðinin ÖSYM ye Bildirilmesi ÖSYM Tarafýndan Gönderilen Belgelerin Ele Geçmemesi veya Kaybolmasý Sonuçlar Üzerinde Ýnceleme Ýstekleri ÖSS DE LÝSE VEYA DENGÝ OKUL MÜDÜRLÜKLERÝ ÝLE ÖSYM SINAV MERKEZÝ YÖNETÝCÝLÝKLERÝNCE YÜRÜTÜLECEK ÝÞLEMLER TABLO-1.A 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVININ (ÖSS) BÖLÜMLERÝ VE BU BÖLÜMLERÝN ÖSS ÝÇÝNDEKÝ PAYLARI TABLO-1.B 2004 YABANCI DÝL SINAVININ (YDS) KAPSAMI TABLO-2.A 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI AÐIRLIKLI ÖSS PUANLARI (AÖSS) HESAPLANIRKEN ALT TESTLERLE ÝLGÝLÝ STANDART PUANLARIN ÇARPILACAÐI KATSAYILAR TABLO-2.B 2004-ÖSS DE YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK Y-ÖSS PUANLARI HESAPLANIRKEN AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANININ ÇARPILACAÐI KATSAYILAR TABLO-2.C 2004-ÖSS DE BÝR MESLEÐE YÖNELÝK PROGRAM UYGULAYAN LÝSE MEZUNLARINA VERÝLECEK OLAN EK PUANLARIN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI VE BU PUANLARIN ÇARPILACAÐI KATSAYILAR TABLO-3. ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-4. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ ÖÐRETÝM SÜRELERÝ VE PUAN TÜRLERÝ TABLO-5. ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI II

5 TABLO-6. ÝLLERE GÖRE LÝSE VE DENGÝ OKULLAR TABLO-7. OKUL TÜRLERÝ TABLO-8. LÝSE VE DENGÝ OKULLARIN ALAN/KOL/BÖLÜM KODLARI TABLO-9. ÝL/ÝLÇE KODLARI AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ, NEW YORK EYALET ÜNÝVERSÝTESÝNE AÝT AÇIKLAMALAR MACARÝSTAN, ÝRLANDA VE YENÝ ZELANDA ÜNÝVERSÝTELERÝNE AÝT AÇIKLAMALAR AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ, BRANDEIS ÜNÝVERSÝTESÝNE AÝT AÇIKLAMALAR ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ BATI AVRUPA AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMLARI KARA HARP OKULU'NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! DENÝZ HARP OKULU'NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! HAVA HARP OKULU'NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA KUVVETLERÝ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA GÝRMEK ÝSTEYEN ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! DENÝZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! BAÞVURU EVRAKI GÖNDERÝLECEK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝ T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU BAÞKANLIÐI YÜRÜTME KURULU KARARI ÖSS ADRES DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ 2004-ÖSS GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ 2004-ÖSS OKUL BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ SINAV VE SINAVSIZ GEÇÝÞ BAÞVURU ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA HESAP NUMARALARI III

6 KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlýðýna Jandarma Sýnýfýnda, erkek-bayan subay yetiþtiren yatýlý bir eðitim kurumudur. ÖÐRENCÝLERDE ARANAN ÞARTLAR: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak. 2) Niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi bir erkekle-kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak. 3) Kendisi, anne, baba ve kardeþlerinin; a) Tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai,bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmak. b) Toplumca ayýp sayýlan ve uygun görülmeyen kazanç yollarýnda çalýþmamýþ ve halen çalýþmamakta olmak. c) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak. d) Dürüst bir yaþam düzeyinde olmak ve yüz kýzartýcý fiilleri bulunmamak. e) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli ya da sakýncalý halleri bulunmamak. 4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak. 5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çýkmamýþ veya çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak. 6) Okula karþý uygun nitelikte (dürüst bir yaþam düzeyinde, yüz kýzartýcý fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek). 7) Vücutça tam saðlam olmak ve TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinin, Askeri Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk niteliklerine uygun olmak. 8) Herhangi bir meslek ve mesleðe yönelik olmayan Resmi/Özel Fen ve Anadolu Liseleri ile Klasik Devlet Liselerinin; FEN, FEN BÝLÝMLERÝ, MATEMATÝK, TÜRKÇE-MATEMATÝK Kol/Alaný mezunu olmak. 9) Öðreniminin herhangi bir safhasýnda meslek veya mesleðe yönelik okullarda okumamýþ olmak. 10) Öðrenim gördükleri-görmekte olduklarý liselerden, sýnavýn yapýldýðý yýlýn HAZÝRAN döneminde ara sýnýflarda sýnýfta kalmadan doðrudan mezun olmak veya bir önceki yýl herhangi bir dönemde mezun olmak. 11) 2004 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlmýþ ve komutanlýkça belirlenecek puaný almýþ olmak. 12) Yaþ ile ilgili koþullar 2004 yýlý baþvuru kýlavuzunda yayýmlanacaktýr. 13) Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan Kara Harp Okulu Aday adayý olmak isteyenler 2004 yýlý ÖSS Kýlavuzundaki aday bilgi formunun 13. Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda Kara Harp Okulu seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 14) Baþvurular 31 Mayýs - 30 Haziran 2004 tarihleri arasýnda Kara Harp Okulu na yapýlacaktýr. ÖÐRENCÝ ALIM ÝÞLEMLERÝ BAÞVURU ADRESÝ : KARA HARP OKULU KOMUTANLIÐI BAKANLIKLAR/ANKARA SINAV MERKEZÝ : KARA HARP OKULU KOMUTANLIÐI BAKANLIKLAR/ANKARA BAÞVURU FORMLARINI; ASKERLÝK ÞUBESÝ BAÞKANLIKLARI, OKUL MÜDÜRLÜKLERÝ VE ÝNTERNET ADRESÝNDEN TEMÝN EDEBÝLÝRSÝNÝZ. NOT: 2004 YILI ÖÐRENCÝ ALIMININ YAPILIP YAPILMAYACAÐI YIL ÝÇERÝSÝNDE ÝLAN EDÝLECEKTÝR. 95

7 DENÝZ HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý nýn ihtiyaç duyduðu muharip deniz subaylarýný (deniz, deniz piyade, deniz istihkam ve ikmal sýnýflarýnda) yetiþtirmektedir. Deniz Harp Okulu na giren öðrenciler endüstri mühendisliði, elektrik/elektronik mühendisliði, makine mühendisliði, bilgisayar mühendisliði ve gemi inþaa mühendisliði dallarýnda lisans düzeyinde 4 yýl parasýz, yatýlý yüksek öðrenim görmekteler ve teðmen rütbesi ile beraber mühendis diplomasý alarak mezun olmaktadýrlar. 1. Baþvuru Koþullarý : Liseler (resmi ve gündüz öðretimi yapan liseler), yabancý dil aðýrlýklý program uygulayan liseler ve özel liseler, özel liseler, anadolu liseleri (yabancý dille öðretim yapan resmi liseler), yabancý dille öðretim yapan özel liseler, fen liseleri, özel fen liseleri, öðretmen liseleri, anadolu öðretmen liseleri, çok programlý liselerin (lise programý ve yabancý dil aðýrlýklý lise programýnýn) Fen Bilimleri alanýndan mezun olan öðrencilerden; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olanlar, b) Hazýrlýk sýnýfý okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1984 ve sonrasý doðumlu), diðer liselerden mezun olanlar için en fazla 19 (1985 ve sonrasý doðumlu) yaþýnda olanlar (Yaþ düzeltmesi yaptýranlarýn düzeltmeden önceki yaþý dikkate alýnýr), c) 2004 yýlýnda mezun olacak veya mezuniyetten sonra en fazla bir yýl ara vermiþ olanlar ( eðitim/ öðretim yýlý mezunlarý), d) 2004 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlmýþ ve Deniz Harp Okulu için belirlenecek taban puandan daha yüksek sayýsal puan (orta öðretim baþarý puaný dahil edilmemiþ) almýþ olanlar (Deniz Harp Okulu için belirlenecek ÖSS-SAY taban puan, 2004 yýlý Nisan ayýnda yayýmlanacak Deniz Harp Okulu Tanýtým Broþürü ve Baþvuru Kýlavuzunda, gazetelerde ve internet adresinde ilan edilecektir.), baþvuruda bulunabilirler. 2. Baþvuru Yöntemi ve Diðer Hususlar : a) Deniz Harp Okulu na girmek isteyen adaylar öncelikle þahsen, posta veya internet aracýlýðý ile Deniz Harp Okulu Kayýt Kabul Kurulu Baþkanlýðý na ön kayýt yaptýrmak zorundadýr. Ön kayýt yaptýrabilmek için gerekli evrak/iþlemler ile bilahare yapýlacak seçim aþamalarýna iliþkin detaylý bilgiler, 2004 yýlý Nisan ayýndan itibaren yayýmlanacak Deniz Harp Okulu Tanýtým Broþürü ve Baþvuru Kýlavuzu ile açýklanacaktýr. b) Adaylar, söz konusu baþvuru kýlavuzunu temin edebilmek için, 2004 ÖSS baþvurma belgesindeki aday bilgi formunun 13. Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda, Deniz Harp Okulu seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Bu tercihi yapan ve yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný taþýdýklarý tespit edilen adaylarýn ÖSYM ye bildirmiþ olduklarý adreslerine Deniz Harp Okulu Tanýtým Broþürü ve Baþvuru Kýlavuzu gönderilecektir. c) Deniz Harp Okulu Tanýtým Broþürü ve Baþvuru Kýlavuzunun, 2004 yýlý Nisan ayýndan itibaren temin edilebileceði merkez ve adresler: (1) Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri, Askerlik Daire/Þube Baþkanlýklarý, (2) ve internet adresleri, d) Ayrýca þahsen baþvurarak veya yurt içi mektup pulu karþýlýðýnda Deniz Harp Okulu Komutanlýðý Kayýt Kabul Kurul Baþkanlýðý Tuzla/ÝSTANBUL adresinden temin edilebilir. Ayrýntýlý bilgi edinmek için ise 0 (216) dan 2500 numaralý telefon aranabilir. e) Ön kayýt yaptýran adaylardan, ÖSS sayýsal puanlarý ilan edilecek taban puandan yüksek olanlardan Deniz Harp Okulunca belirlenecek sayýda aday, 2004 yýlý Aðustos ayý içinde kendilerine tahsis edilecek bir günde seçim aþamalarýna (kiþilik testi, ön saðlýk muayenesi, beden yeterliliði ve mülakat sýnavlarý) çaðrýlacaktýr. Bu sýnavlarda baþarýlý olan ve sevk edilecekleri askeri hastaneden Askeri Öðrenci Olur kararý alan adaylar ÖSS puanlarýna göre sýralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr. f) Deniz Harp Okulu seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr. 96

8 YÜKSEKLERÝ HEDEFLEYÝN HAVA HARP OKULU'NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! Deðerli Gençler, Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynaðý olan Hava Harp Okulu; pilot adayý muvazzaf hava subayý yetiþtirmektedir. Diðer harp okullarý gibi 4566 sayýlý harp okullarý kanunu uyarýnca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, havacýlýk, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliði dallarýnda lisans düzeyinde akademik eðitim, askeri eðitim ve özendirici uçuþ eðitimi verilmektedir. Dört yýllýk eðitim öðretimlerini baþarýyla tamamlayan Harbiyeliler, mühendislik diplomasýna sahip pilot adayý teðmenler olarak mezun olmaktadýrlar. Hava Harp Okulunda parasýz yatýlý eðitim yapýlmakta olup; Harbiyelilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eðitim-öðretim masraflarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenimlerini baþarý ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuþ saðlýk muayenesinde Tam saðlam-uçucu yetiþtirmeye elveriþlidir raporu alanlar, Ýzmir de uçuþ eðitimine baþlamakta, uçuþ saðlýk muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuþ eðitiminden çeþitli nedenlerle ayrýlanlar, Hava Kuvvetlerindeki diðer sýnýflarda görevlendirilmektedirler. Hava Harp Okulu mezunlarýna lojman, askeri sosyal tesislerden ve saðlýk imkanlarýndan yararlanma, OYAK üyeliði gibi bir çok sosyal ve ekonomik imkan ile yurt içi ve yurt dýþýndaki okullarda yüksek lisans ve doktora yapmak gibi akademik imkanlar saðlanmaktadýr. Onurlu bir geçmiþten güvenli bir geleceðe uzanan Türk Hava Kuvvetleri ailesinde; subay, pilot ve komutan olarak görev alacak gençleri çok güzel bir gelecek beklemektedir. Bu mutlu gelecek için siz deðerli gençlerimizi Hava Harp Okuluna bekliyoruz. Hava Harp Okuluna Baþvuru Koþullarý: Baþvuru koþullarý kýz ve erkek adaylar için aynýdýr. 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, 2) Askeri okullardan herhangi bir nedenden dolayý ayrýlmamýþ veya çýkarýlmamýþ; sivil okullardan ise çýkarýlmamýþ olmak, 3) Baþvurunun yapýlacaðý yýl (Temmuz ayýnda) veya bir önceki yýl liseden mezun olmak, 4) Kendisinin ve aile fertlerinden (anne, baba, kardeþ) herhangi birinin veya resmen velisi olacak þahsýn; kötü hal ve þöhreti, þüpheli ve sakýncalý halleri bulunmamasý, bir cürümden hükümlü ya da soruþturma altýnda bulunmamasý, siyasi yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmasý, 5) Niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi birisiyle nikahsýz yaþýyor olmamak, 6) Mesleðe yönelik olmayan liselerin (Resmi ve gündüz eðitim yapan Genel Liseler, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Öðretmen Liseleri, Anadolu Öðretmen Liseleri, Süper Liseler, Çok Programlý Liseler ve bunlarýn eþiti Özel veya Yabancý Liseler) Fen/Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik alanlarýnýn birinden mezun olmak, 7) Ortaokul ve lise öðrenim süreleri hazýrlýk dahil 7 veya 8 yýl olanlar için en fazla 20, diðerleri için en fazla 19 yaþýnda olmak (Yaþ düzeltilmesi yapýlmýþsa, düzeltmeden önceki yaþ esas alýnýr.), 8) Göz bozukluðu bulunmamak, fiziki olarak her bakýmdan tam saðlýklý olmak, 9) Boy uzunluðu 165 cm cm. arasýnda olmak, 10) Bir önceki yýl seçim aþamalarýndan kendi isteði ile ayrýlmýþ ya da Uçuþ Saðlýk Muayenesi dýþýnda herhangi bir aþamasýnda elenmiþ olmamak. Baþvuru Þekli ve Seçim Aþamalarýna Çaðrý: 1) Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan, PÝLOT ADAYI HAVACI SUBAY olmak isteyen adaylar; 2004-ÖSS Baþvurma Belgesindeki Aday Bilgi Formunun 13. Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda Hava Harp Okulu seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Bu tercihi yapanlara baþvuru formu bilahare gönderilecektir. 2) ÖSS sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra; baþvuruda bulunmuþ olan kýz ve erkek adaylar, aldýklarý Yerleþtirme ÖSS-Sayýsal Puanýna göre ayrý ayrý sýralanacak, gerekli aday sayýsýna baðlý olarak Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný belirlenecektir. 3) Belirlenecek Seçim Aþamalarýna çaðrý puanýnýn üzerinde kalan adaylarýn ÖSYM'ye bildirmiþ olduklarý adreslerine; Hava Harp Okulu seçim aþamalarýna katýlým için gerekli olan belgeler postayla gönderilecek ve seçim aþamalarýna katýlacaklarý tarihler bildirilecektir. 4) Ýsteyen adaylar seçim aþamalarý süresince okul tesislerinde kalabilecek, yeme ve yatma ihtiyaçlarý okul tarafýndan ücretsiz karþýlanacaktýr. Seçim aþamalarýný baþarýyla tamamlayan adaylar Ant Ýçerek Hava Harp Okulu öðrencisi olmaya hak kazanacaklardýr. 5) Hava Harp Okulu na yapýlacak baþvurunun, ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirmeyle herhangi bir iliþkisi yoktur. Bu adaylar herhangi bir nedenle seçim aþamalarýndan ayrýlacak/elenecek olursa, ÖSYM tarafýndan yerleþtirildikleri fakültelere kayýtlarýný yaptýrabileceklerdir. Daha ayrýntýlý bilgi aþaðýdaki adres ve telefonlardan alýnabilir: Ýnternet Adresi: Adres: Hava Harp Okulu Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarýný Deðerlendirme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÝKDM) Baþkanlýðý Yeþilyurt/ÝSTANBUL Telefon :

9 KARA KUVVETLERÝ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Balýkesir ilinde konuþlandýrýlmýþ, lise mezunu adaylardan Türk Silahlý Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduðu sýnýf ve miktarda astsubay yetiþtiren askeri okuldur. Okulda eðitim-öðretim süresi 2 yýldýr. Baþarýlý olan öðrenciler Astsubay Çavuþ nasbedilmekte, sýnýf okulu eðitimi sonrasýnda kur a ile atamalarý yapýlmaktadýr. ÖÐRENCÝLERDE ARANAN ÞARTLAR: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve erkek olmak. 2) Niþanlý, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak. 3) Kendisi, anne, baba, kardeþleri ile velisinin; a) Tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmak. b) Toplumca ayýp sayýlan ve uygun görülmeyen kazanç yollarýnda çalýþmamýþ ve halen çalýþmamakta olmak. c) Türk Silahlý Kuvvetlerinin manevi þahsiyetine gölge düþürücü, askerliðin þeref ve haysiyeti ile baðdaþmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamýþ olmak. d) Dürüst bir yaþam düzeyinde olmak ve yüz kýzartýcý fiilleri bulunmamak. e) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve güvenlik soruþturmasý sonucunda þüpheli ya da sakýncalý halleri bulunmamak. f) Devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, yalan yere tanýklýk, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ýrza geçmek, sarkýntýlýk, kýz, kadýn veya erkek kaçýrmak, fuhþiyata tahrik, gayritabii mukarenet, dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý veya þeref ve haysiyeti kýrýcý suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçýlýðý hariç olmak üzere kaçakçýlýk, resmi ihale ve alým ve satýmlara fesat karýþtýrma, devletin sýrlarýný açýða vurma suçlarýndan birinden mahkumiyetinin bulunmamasý. 4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak. 5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çýkmamýþ veya çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak. 6) Okula karþý uygun nitelikte (dürüst bir yaþam düzeyinde, yüz kýzartýcý fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek). 7) Vücutça tam saðlam olmak ve TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinin, Askeri Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk niteliklerine uygun olmak. 8) 2004 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlmýþ olmak. 9) Öðrenim ve yaþ ile ilgili koþullar 2004 yýlý baþvuru kýlavuzunda yayýmlanacaktýr. 10)Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan Kara Kuvvetleri Astsubay Aday adayý olmak isteyenler 2004 yýlý ÖSS Kýlavuzundaki aday bilgi formunun 13. Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11)Baþvurular Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlýðý/Balýkesir adresine yapýlacaktýr. BAÞVURU FORMLARINI; ASKERLÝK ÞUBESÝ BAÞKANLIKLARI, OKUL MÜDÜRLÜKLERÝ VE ÝNTERNET ADRESÝNDEN TEMÝN EDEBÝLÝRSÝNÝZ. DENÝZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý nýn baþlýca astsubay kaynaðý olan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; astsubay yetiþtiren ve iki yýl süreli önlisans eðitimi veren parasýz yatýlý, askeri yüksek öðretim kurumudur. Ýki yýllýk öðrenim süresince, öðrencilerin tüm zorunlu ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmakta, ayrýca aylýk öðrenci harçlýðý da verilmektedir. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Altýnova/YALOVA ve Derince/KOCAELÝ bölgelerine konuþlandýrýlmýþtýr. Öðrenciler iki yýllýk önlisans eðitimi neticesinde astsubay çavuþ rütbesi ve tekniker unvaný ile mezun olacaklardýr. 1) Baþvuru Koþullarý : a) Türk vatandaþý ve erkek olmak. b) 2004 yýlý Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Baþvuru Kýlavuzunda belirtilen kaynak okullar ile alan/bölüm/programlarýn birinden dönemine bakýlmaksýzýn 2003 yýlýnda veya Haziran 2004 döneminde mezun olmak (not ortalamasý, öðretmenler kurulu kararý, not yükseltme sýnavý ile geçenlerin baþvurularý kabul edilmez.). c) 2004 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlmýþ olmak ve ÖSS sonuçlarýný müteakip ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan almýþ olmak. d) En fazla 21 yaþýnda olmak (1983 yýlýnda ve daha sonra doðan adaylarýn kaydý yapýlýr). e) Diðer baþvuru koþullarý 2004 yýlý Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kýlavuzunda açýklanmýþtýr. 2) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Tanýtým Broþürü ve Baþvuru Kýlavuzu, 2004 yýlý Nisan ayýndan itibaren: a) Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerinden, Askerlik Daire/Þube Baþkanlýklarýndan, b) Þahsen baþvurarak veya yurt içi mektup pulu karþýlýðýnda Karamürselbey Eðitim Merkezi Komutanlýðý Kayýt Kabul Þube Müdürlüðü Altýnova/YALOVA adresinden, temin edilebilir. 3) Ayrýca internet adresinden ve 0 (226) dan numaralý telefonlardan da bilgi alýnabilir. 4) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr. 98

10 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BÝLGÝLER: 1) Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO); Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn astsubay ihtiyacýný karþýlayan, gelecekteki görevlerin en iyi þekilde yerine getirilmesi amacýyla birinci yýlý Ýngilizce ve Temel Askerlik eðitimi, ikinci yýlý ise deðiþik sýnýf, branþ ve ihtisaslarda ön lisans düzeyinde eðitim-öðretim vererek, tekniker ve hizmet elemaný yetiþtiren yatýlý bir askeri eðitim-öðretim kurumudur. Hava Astsubay MYO unda tüm eðitim-öðretim faaliyetleri 21 nci yüzyýlýn Havacýlýk Bilim ve Teknolojisi ile bütünleþtirilerek yürütülmektedir. 2) Bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel þekilde yetiþmek, Türkiye Cumhuriyeti semalarýnda, barýþ ve huzuru saðlamak için yapýlan uçuþlarý desteklemek, zoru baþarmak ve geleceði yakalamak istiyorsanýz sizleri aramýzda görmek istiyoruz. 3) Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hv.Snf.Ok. ve Tek.Eðt.Mrk.K.lýðý bünyesinde Gaziemir/ÝZMÝR bölgesinde konuþlandýrýlmýþtýr. Eðitim-öðretim süresi iki yýldýr. BAÞVURU KOÞULLARI: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, 2) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve resmi güvenlik soruþturmasý sonunda askeri öðrenci olmayý engelleyen sakýncalý hali bulunmamak, 3) Herhangi bir nedenle sivil okullardan çýkarýlmamýþ, askeri okullardan çýkmýþ veya çýkarýlmamýþ olmak, 4) Yapýlacak saðlýk muayenelerinde her bakýmdan saðlam ve fiziksel görünüþü kusursuz, istenilen boy ve kiloda olmak, 5) Lise ve dengi okullarýn belirlenecek kaynak okullar ile öðrenim kolu, alan veya bölümlerinden Haziran 2003 döneminde mezun olmak veya mezuniyetlerinden sonra en fazla bir yýl ara vermiþ olmak (2003 yýlýnda mezun olan veya 2004 yýlýnda mezun olacaklar baþvuruda bulunabilirler.), 6) En fazla 21 yaþýnda olmak (1983 ve daha sonrasý doðumlular baþvuruda bulunabilirler.), 7) 2004 Yýlý Öðrenci Seçme Sýnavý na (ÖSS) katýlmýþ olmak ve ÖSS sýnav sonuçlarýný müteakip ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan almýþ olmak. BAÞVURU ÞEKLÝ VE TARÝHLERÝ : 1) Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan Hava Astsubay M.Y.O. öðrenci adayý olmak isteyenler 2004 ÖSS Kýlavuzundaki aday bilgi formunun 13. Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçeneðini iþaretleyecekler ve Hava Astsubay M.Y.O. ya Baþvuru Formu dolduracaklardýr. 2) Hava Astsubay MYO ya baþvuru formlarý Aralýk-Ocak-Þubat-Mart 2004 tarihlerinde Askerlik Þube Baþkanlýklarýndan, Lise Müdürlüklerinden, Hava Birlik ve Kurumlarýndan, veya internet adresinden ayrýca þahsen veya mektup pulu karþýlýðýnda Hv.Snf.Ok. ve Tek.Eðt.Mrk.K.lýðý Ýnsan Kaynaklarý Deðerlendirme, Seçme ve Yerleþtirme Þube Müdürlüðü Gaziemir/ÝZMÝR adresinden temin edilebilir. 3) ÖSS sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra, baþvuruda bulunmuþ olan adaylar, mezun olduklarý/olacaklarý okul öðrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alýnarak (Sayýsal-Sözel-Eþit Aðýrlýklý) aldýklarý puana göre sýralanacaklar ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak her öðrenim kolu, alan veya bölümler için ayrý ayrý Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný belirlenecektir. 4) Belirlenecek ÖSS (Sayýsal-Sözel-Eþit Aðýrlýklý) çaðrý puanýnýn üzerinde kalan adaylarýn ÖSYM ye bildirmiþ olduklarý ve baþvurma formunda belirttikleri adreslerine Hava Astsubay MYO seçim aþamalarýna katýlým için çaðrý mektubu ve seçim aþamalarýna katýým tarihi postayla gönderilecektir. 5) Daha ayrýntýlý bilgi baþvuru formu ile birlikte verilecek olan Hava Astsubay MYO Baþvuru Kýlavuzundan ve /4183 veya 4184 numaralý telefonlardan edinilebilir. JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlýðýnýn ihtiyaç duyduðu miktarda muvazzaf astsubay yetiþtiren, önlisans düzeyinde iki yýl süreli eðitim-öðretim veren, parasýz yatýlý Askeri Yükseköðretim Kurumudur. Ýki yýllýk eðitim-öðretim süresince, öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmakta, baþarýlý olan öðrenciler astsubay çavuþ rütbesi ile göreve baþlamaktadýr. BAÞVURU KOÞULLARI : 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve erkek olmak, 2) Niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak, 3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adlî sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak, 4) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çýkmýþ veya çýkartýlmýþ, sivil okullardan ise çýkartýlmýþ olmamak, 5) Askerlik hizmetini yapmamýþ olmak, müracaat, sýnavlar ve Kayýt Kabul iþlemleri esnasýnda silâh altýna alýnacak olmamak, 6) 2004 yýlý içerisinde yayýmlanacak Astsubay Meslek Yüksekokulu baþvuru kýlavuzundaki kaynak okullarýn birinden mezun olmak, 7) Kaynak olarak belirlenen lise/dengi okullardan 2003 yýlýnda mezun olmuþ olmak veya en geç 2004 yýlý Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak, 8) 2004 yýlý itibariyle en fazla 21 ( 1983 doðumlu ) yaþýnda olmak (yaþ düzeltilmesi yapýlmýþsa, düzeltmeden önceki yaþ esas alýnýr.) 9) TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinin Askerî öðrencilerde aradýðý boy - kilo ve diðer saðlýk þartlarýna sahip olmak, 10) ÖSYM tarafýndan yapýlacak 2004 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlmýþ ve ilân edilecek taban puaný (ÖSS SAYISAL- ÖSS SÖZEL-ÖSS YABANCI DÝL) almýþ olmak, 11) Baþvuru ve seçme sýnavlarý ile ilgili diðer koþullar 2004 yýlý Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu baþvuru kýlavuzunda açýklanacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: Baþvuru formlarý, Ýl ve Ýlçe Jandarma Komutanlýklarýnda oluþturulan baþvuru bürolarýndan ücretsiz temin edilebilecektir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu seçme sýnavlarýna girmek veya bu sýnavlarda baþarýsýz olmak diðer yükseköðretim kurumlarýna kayýt yaptýrmaya engel deðildir. FAALÝYET TAKVÝMÝ Baþvuru Tarihleri : Nisan-Mayýs 2004 Baþvuru Adresi : Ýl-ÝlçeJandarma Komutanlýklarý Seçme Sýnavlarý Merkezi: Ankara Daha detaylý bilgi baþvuru kýlavuzu veya internet adresi ile aþaðýdaki adres ve telefonlardan öðrenilebilir. Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA Telefon:(0 312)

11 BAÞVURU EVRAKI GÖNDERÝLECEK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝ * Turkish Consulate General 66 Ocean Street, P.O.B. 222 Woollahra, N.S.W Sydney AUSTRALIA Prinz Eugen Strasse Wien / AUSTRIA * Ambassade de Turquie 4. Rue Montoyer 1000 Bruxelles / BELGIQUE Johann-Georg Strasse Berlin 31 / DEUTSCHLAND Cecilienallee Düsseldorf / DEUTSCHLAND Alfred Str Essen / DEUTSCHLAND Zeppelinallee Frankfurt-Main / DEUTSCHLAND Tesdorpf Str Hamburg / DEUTSCHLAND An der Christuskirche Hannover / DEUTSCHLAND Luxemburger Str Hürth / DEUTSCHLAND Kriegs Str Karlsruhe / DEUTSCHLAND An der Karlsschanze Mainz / DEUTSCHLAND Menzinger Str München / DEUTSCHLAND Lotharinger Str Münster / DEUTSCHLAND Regensburger Str. 69/A Nürnberg / DEUTSCHLAND Kernerstr. 19/B Stuttgart / DEUTSCHLAND 43 Belgrave Square London Swýx 8PA ENGLAND * Ambassade de Turquie 16, Avenue De Lamballe Paris / FRANCE Jabal Amman, 2nd Circle, Abbas Mahmoud Al Aqqad Street, No: 31 Amman / JORDAN Shara Zavýya Dahmaný P.O. Box: 947 Tripoli / LIBYA Jan Everstraat 2514 BS The Hague THE NETHERLANDS P.O. Box: Riyadh SAUDI ARABIA * Ambassade de Turquie Lombachweg, Berne SUISSE Strandvagen Stockholm / SWEDEN * Turkish Consulate General Turkish Center 821 United Nations Plaza 5th Floor New York, N.Y / USA T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU BAÞKANLIÐI YÜRÜTME KURULU KARARI Öðrenci Seçme Sýnavý sonucuna göre yerleþilebilen Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnav Kýlavuzunda yer alan ülkeler ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti haricinde yurt dýþýnda bulunan ülkelerde yüksek öðrenimine devam edecekler için Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýnýn takip eden yýl için de geçerli olmasýnýn uygun olduðuna karar verilmiþtir. 100

12 SINAV VE SINAVSIZ GEÇÝÞ BAÞVURU ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA HESAP NUMARALARI ÖSS'ye girmek için gerekli Baþvurma Belgesini de içeren bu kýlavuz, yurtiçinde ve KKTC'de TL karþýlýðýnda lise veya dengi okul müdürlükleri ile ÖSYM sýnav merkezi yöneticiliklerinden saðlanabilir. Kýlavuz daðýtýmý ile ilgili sorunlarla karþýlaþýldýðýnda ÖSYM nin (0312) (çok hatlý santral) numaralý telefonuna baþvurulabilir. 2. Tüm adaylarýn baþvuru sýrasýnda ödemeleri gereken sýnav ücretini yatýrýrken T.C. Kimlik Numaralarýný (KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar Baþvurma Belgesindeki T.C. Kimlik Numarasý alanýna yazýp kodladýklarý numarayý), ad, soyad ve sýnava girip girmeyeceklerine göre kaç lira yatýracaklarýný banka görevlisine söylemeleri yeterlidir. T. Vakýflar Bankasý Yapý ve Kredi Bankasý Ankara Þubesi ANKARA Güvenevler Þubesi ANKARA TL Hesap No: TL Hesap No: TL Hesap No: TL Hesap No: TL Hesap No: TL Hesap No: T. Halk Bankasý T.C. Ziraat Bankasý Küçükesat Þubesi ANKARA Güvenevler Þubesi ANKARA TL Hesap No: TL Hesap No: TL Hesap No: TL Hesap No: TL Hesap No: TL Hesap No: Yurtdýþýndaki adaylar bu kýlavuzu kendilerine en yakýn eðitim ataþeliði veya müþavirliðinden alabilirler. Ýsteyen adaylar, ÖSS baþvuru, sýnav ücreti, YDS sýnav ücreti ve 2004-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu, Tercih Formu ve yerleþtirme ücretini ÖSYM'nin aþaðýdaki döviz hesabýna yatýrabilirler. Yapý ve Kredi Bankasý Güvenevler Þubesi ANKARA Dolar Hesap No: Euro Hesap No: Yeni belge çýkartmak veya sýnav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar bunun için gerekli ücreti aþaðýdaki banka hesap numarasýna yatýrabilirler. T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler Þubesi ANKARA Hesap No:

13 2004-ÖSYS ADAYLARININ DÝKKATÝNE 2004-ÖSS'ye girmek veya 2004 Sýnavsýz Geçiþ için baþvurmak sizin için gerçekten hayati bir önem taþýyorsa, elinizdeki bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Okuduklarýnýzý anlamaya çalýþýnýz. Baþvurma Belgenizi bu kýlavuzda belirtilen kurallara göre doldurunuz. Baþvurma Belgenizi doldurduktan sonra, bilgilerinizi bir kez daha kontrol ediniz. Baþvurma Belgenizde istenen bilgilerin her biri sýnav sonuçlarýnýzý ve yerleþtirme iþlemlerinizi doðrudan etkileyecek bilgilerdir. Bunlarýn kýlavuzda belirtildiði þekilde ilgili yerlere doðru olarak yazýlýp kodlanmasý sizin açýnýzdan çok önemlidir. Önceki yýllarda bazý adaylar, bilgilerindeki eksiklik yüzünden sýnava girememiþ, bazý adaylar ise okul türüne ve öðrenim gördüðü alan/kol/bölüme iliþkin bilgilerindeki yanlýþlýktan dolayý kendi kollarýndan mezun adaylara tanýnan haklardan yararlanamamýþtýr. Adres bilgilerini doðru yazýp kodlamadýklarý için bazý adaylarýn sýnava iliþkin belgeleri ellerine zamanýnda ulaþmamýþ, bu nedenle zarar görmüþlerdir. Baþvurma Belgesine yazýlan bilgilerin, doðru yazýlmasý ve doðru kodlanmasý çok önemlidir. Örneðin, Kars'ta sýnava girmek isteyen bir aday, sýnav merkezi ile ilgili kutucuklara (360) yazmasýna raðmen bunu kodlarken dalgýnlýkla içinde (3), (5) ve (0) rakamý bulunan kutucuklarý iþaretlediði için Kars yerine Ýzmir'de sýnava girmek zorunda kalabilmektedir. Bu ve benzeri bir durumla karþýlaþmamak için, Baþvurma Belgenizi eksiksiz doldurunuz ve yazýp kodladýðýnýz bilgilerin doðruluðundan emin olunuz. Baþvurma Belgenizin doldurulmasý ile ilgili bir tereddütünüz varsa kýlavuzda ilgili kýsmý bir kez daha okuyunuz. Herhangi bir tereddütünüz yok ise Baþvurma Belgeniz teslime hazýrdýr. Bu durumda, Baþvurma Belgenizin Kayýt Kartýnda ayrýlan yeri, mezun olabilecek durumda bulunuyor iseniz kendi okulunuza; mezun iseniz, lise veya dengi okul diplomanýzýn aslýný veya örneðini göstermek suretiyle Baþvurma Belgesini aldýðýnýz lise veya dengi okula ya da Baþvurma Belgesini aldýðýnýz ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine onaylatarak teslim ediniz. Teslim sýrasýnda belgenizin Aday Fiþi kýsmýný da onaylatarak geri almayý unutmayýnýz. Sýnav ve sýnav sonrasý iþlemlerine ait bütün kurallar bu kýlavuzda açýklandýðýndan baþvurma iþleminizi tamamladýktan sonra elinizdeki bu kýlavuzu yerleþtirme sonuçlarý elinize geçinceye kadar saklayýnýz. Herhangi bir konuda Merkezimize dilekçe vermek ya da danýþmak gereðini duyarsanýz önce bu kýlavuzun ilgili kýsmýný bir kez daha okuyunuz.

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak

Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak On5yirmi5.com Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak Kara Harp Okulu'nda okumak isteyenler müjde! Kara Harp Okulu kız ve erkek öğrenci alacak. İşte koşullar... Yayın Tarihi : 26 Nisan 2010 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2009 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU 2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu Kýlavuz "Kamu Görevlerine Ýlk defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" (R.G. 03.05.2002 tarihli

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52 Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/2009 12:52 T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE UZMANLIÐI ÖZEL SINAVI DUYURUSU 2009 / ANKARA MUHASEBE UZMANLIÐI

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile Yan Dal Uzmanlýk

Detaylı