T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl"

Transkript

1 T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 30 HZRN 2006 Saat:10.00 dayn d ve Soyad : day No (T.C. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapç!n de!i"tirilmesi için salon sorumlularna ba"vurunuz. 2. Test kitapç!ndaki açklamalar okuyunuz. 3. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve ça!r cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav ba"lamadan önce salon ba"kanna teslim ediniz. CEVP KÂIDI LE LGL ÇIKLM 1. Cevap kâ!d üzerine yazaca!nz yaz ve yapaca!nz i"aretlemelerde kur"unkalemden ba"ka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâdnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmadn kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i"aretleyiniz. 3 Cevaplarnz cevap kâ!dna a"a!daki örnekte oldu!u gibi yuvarla!, d"na ta"rmadan i"aretleyiniz. Yanl" karalamalarnz düzeltirken yuvarla!n içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D TEST KTPÇII LE LGL ÇIKLM 1. Test kitapç!nda 100 soru bulunmaktadr. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçene!i vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi do!ru cevaptr. 3. Size ayr bir karalama kâ!d verilmeyecektir. Test kitapç!nzn içindeki bo" alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz 4. Cevaplarnz puanlanrken her do!ru cevaba puan verilecek, yanl" cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. Soraca!nz bir "ey var m? Varsa "imdi sorunuz; snav ba"ladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda ba"layaca! için ba"lama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize ba"arlar dileriz. (Salon ba"kan ba"lama ve biti" saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk sakldr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Millî Eitim Bakanl Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüünün yazl izni olmadan kopya edilmesi, fotoraflarnn çekilmesi, bilgisayar ortamna alnmas, herhangi bir yolla çoaltlmas, yaymlanmas veya ba"ka bir amaçla kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar, doabilecek cezaî sorumluluu ve testlerin hazrlanmasndaki malî külfeti pe"inen kabullenmi" saylr. BGLYINIZ DENLMEDEN TEST KTPÇIINI ÇMYINIZ.

2 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 1. Kaldrmak sözcü(ü a)a(daki cümlelerin hangisinde di(erlerinden farkl anlamda kullanlm)tr? ) O örtüyü masann üzerinden kaldr. B) k)am sofray hep beraber kaldrdlar. C) Yllardr ayn yerde asl duran tabloyu kaldrm)lar. D) Belediye ekipleri kö)edeki büfeyi kaldrm)lar Öyle büyük bo) laflar vardr ki, bir ulusu tutsak edebilir. 2. Onu ilk gördü(ümde etrafna bo) gözlerle bakyordu. 3. Bu mevsimde bo) oda bulmak zor oluyor. 4. Pazar günü bo)um, gelebilirsiniz. Bo) sözcü(ü yukardaki cümlelerde kaç de- (i)ik anlamda kullanlm)tr? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. )a(daki cümlelerin hangisinde kar)t anlaml sözcükler yoktur? ) çn hâlinden tok anlamaz. B) Hayat ini) ve yoku)larla anlamldr. C) Her gecenin elbette bir sabah vardr. D) Büyük küçük her olaya sinirlenip kendini üzme. 4. Ci)esi is ba(lam) bir lambann )( Her yüze çiziyordu bir hüzün kr)(. Faruk Nafiz ÇMLIBEL Ba(lamak sözcü(ü a)a(daki cümlelerin hangisinde beyitteki anlamyla kullanlm)tr? ) Evin her tarafn örümcek a( ba(lam)t. B) Bu davran)nz beni size ba(lad C) Yapt( konu)mayla bu i)i de ba(lam)t. D) yakkabsn ba(lamay bir türlü ö(renemedi. 5. )a(daki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük mecaz anlamyla kullanlm)tr? ) Yazarn anlattklarnn gerçek bir hikâyeye dayand(n sonradan ö(rendim. B) Dedem, yolu köyümüze dü)en gariplere sahip çkan cömert bir insand. C) Ula)m zor oldu(undan istedi(imiz filmler on günden önce gelmezdi. D) tatürk, ardnda genç bir Türkiye brakt(nn bilincindeydi. 6. Göz sözcü(ü a)a(daki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanlmam)tr? ) Son zamanlarda iyice gözümden dü)tü. B) Onun o güzel gözlerine baylyorum. C) Son i)teki hata hepimizin gözünden kaçt. D) Elindeki kitab hzlca gözden geçirdi. 7. rad(nz kitab yalnz burada bulabilirsiniz. cümlesinde alt çizili sözcü(ün yerine a)a(dakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlam de(i)ir? ) bir tek B) ancak C) bir de D) sadece 8. )a(daki cümlelerin hangisinde yaknma vardr? ) Ona söz dinlemesini bir türlü ö(retemedim. B) Bu i)in sonunu daha ba)ndan anlam)lard. C) Zor günlerde güçlü olmak gerekir. D) Elinde avucunda ne varsa karde)ine verdi Harman döven öküzün a(z ba(lanmaz. 2. Bo) torba ile at tutulmaz. 3. Dut kurusu ile yâr sevilmez. 4- Dostun att( ta) ba) yarmaz. Yukardaki atasözlerinden hangileri e) anlamldr? ) 1-2 B) 2-3 C) 3-4 D) Gençler )imdi yeterince kitap okumuyor. cümlesinde a)a(dakilerin hangisinden sonra da, de getirilirse gençlerin geçmi)te de yeterince kitap okumadklar anla)lr? ) Gençler B) Kitap C) Yeterince D) Cimdi 11. )a(dakilerin hangisinde kar)la)trma yoktur? ) Her )ey incelikten insan kabalktan krlr. B) nsan kendisine anlam arayan tek varlktr. C) nsan, ya)ad( çevreye uyum sa(lamaldr. D) nsann iyisi talihin kötüsünde belli olur. 12. Pirincinde siyah ta)tan korkma beyaz ta)tan kork. sözüyle asl anlatlmak istenen a)a(dakilerden ) Dost görünen dü)mandan saknmak gerekti(i B) Dü)man hiçbir zaman küçümsememek gerekti(i C) Gerçek dostlarn zor zamanda anla)laca( D) Dü)mann her zaman frsat kollayaca( -2-

3 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI kendilerinin 2. bize kendilerine yapt(mz 3. ba(lanrlar 4. iyilikler için de(il 5. insanlar 6. yaptklar iyilikler için Numaralandrlm) sözcüklerle anlaml ve kurall bir cümle olu)turmak için sralama nasl olmaldr? ) B) C) D) )a(daki cümlelerin hangisinde anlatm bozuklu(u vardr? ) Beni aramasn istiyordum; fakat aramad. B) Kitaplar konu)ur; ama dinlemesini bilene. C) Belki baz bilgiler okur için bilinenlerin tekrar olabilir. D) Sabah sabah beni buraya getirip, bir de hesap m soruyorsunuz? 15. Ölüm beni kitabm yazarken bulursa, öldü(üme de(il de i)imi bitiremedi(ime yanarm. sözünden yazarla ilgili olarak a)a(dakilerden hangisi çkarlamaz? ) Ölümden korkmad( B) Sorumluluk sahibi oldu(u C) yi bir yazar oldu(u D) )inin yarm kalmasndan korktu(u 16. Dü)ünmek bütün beceriler gibi, ö(retilebilen bir yetenektir. Ortaö(renimin kazandrmas gereken en önemli beceri de dü)ünme olmaldr. Yoksa insanl(n bugünkü bilgi hazinesine bakarsanz ortaö(retim yolu ile verilebilecek bilgiler devede kulak kalr. Lise dersleri bu bilgi hazinesinden bir )eyler da(tabilmek için de(il, o hazineyi kullanma yollarn dü)ünebilecek insanlar yeti)tirmek için konulmu)tur. Bundan dolay da çok yönlüdür. Paragraftan a)a(dakilerin hangisine ula)lamaz? ) Dü)ünme becerisinin ortaö(renimle kazanlabilece(ine B) Dü)ünme becerisinin erken ya)larda elde edilece(ine C) Lise derslerinin çok çe)itli oldu(una D) Lise derslerinin bilgiyi kullanma yöntemlerini ö(retti(ine 17. En büyük ba)arlara ula)maya kararl ki)i ilerlemenin basamaklarnn birer birer çkld(n ö(renir. Bir ev her seferinde bir tu(la koyularak in)a edilir. Futbolda )ampiyonluk her seferinde bir maç yaplarak kazanlr. Büyük ma(azalar her seferinde yeni bir mü)teri sayesinde büyür. Parçada asl anlatlmak istenen dü)ünce a)a(dakilerden ) Büyük hedeflere küçük admlarla varlr. B) Ba)arya ula)mann ilk adm karar vermektir. C) ncak azimli insanlar ba)arya ula)rlar. D) stenilen hedefe ula)mak için planl çal)lmaldr. 18. Satlabilecek bir resim yapsam dünyalar benim olacak. derdi ressam. Oysa Paris te satlan resimlerin ne çe)it resimler oldu(unu o da biliyordu. ma eli varmazd, o tür resim yapmaya. Parçada sözü edilen ressam için a)a(dakilerden hangisi söylenemez? ) Yoksulluk çekti(i B) Usta bir ressam oldu(u C) Sanatndan ödün vermeyen biri oldu(u D) Paraya önem veren biri oldu(u 19. nsan bütün müzikleri dinlemeli alabildi(ine Hem de bütün benli(i seslerle, ezgilerle dolarcasna nsan balklama dalmal içine hayatn Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasna taol BEHRMOLU Dörtlükte asl anlatlmak istenen a)a(dakilerden ) Sanatla u(ra)mak gerekti(i B) Hayat dolu dolu ya)amak gerekti(i C) Ya)amdaki zorluklardan kaçmamak gerekti(i D) E(lenceye de vakit ayrmak gerekti(i 20. )a(daki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konulmaz? ) Okuldan eve dönüyordum ki B) O, bütün ihtiyaçlarn alm)t: defter, kalem C) Senin isteklerinin de bir sonu yokmu) aslnda D) Önce ku)lar dü)ündüm sonra 21. )a(daki cümlelerden hangisinin öge dizili)i di(erlerinden farkldr? ) (açtaki küçük ku)lar birdenbire uçuverdi. B) Krmz yar) arabas hzla yanmdan geçti. C) rkada)lar güle oynaya okula gittiler. D) nnesi ile babas bu yaz zmir e gideceklermi). -3-

4 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 22. )a(daki cümlelerin hangisindeki tamlamann çe)idi di(erlerinden farkldr? ) Masada duran kitaplar çabucak topland. B) Elindeki çantay sessizce sehpaya brakt. C) Toplantda kzgn bak)larla etraf süzdü. D) Ya)adklar, gözünün önünden hiç gitmiyordu. 23. Resmî Yaz)malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik e göre faksla yaplan resmî yaznn teyidi en fazla kaç gün içerisinde yaplmaldr? ) 3 B) 5 C) 7 D) Resmî Yaz)malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik e göre resmî yaz)malarda yaznn kurumda kalan nüshas, yazy hazrlayan ve kurum tarafndan belirlenen en fazla kaç görevli tarafndan paraf edilir? ) 2 B) 3 C) 4 D) Resmî Yaz)malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik e göre üst ve ayn düzey makamlara yazlan yazlar hangi biçimde bitirilir? ) Uygun görü)le arz ederim. B) rz ve rica ederim. C) rz ederim. D) Rica ederim. 26. )a(dakilerden hangisi, Toplumsal Ya)ay)n Düzenlenmesi ile ilgili yaplan inklâplardan biri de(ildir? ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü B) Ölçüler, saat ve takvimde de(i)iklik C) Soyad Kanunu nun çkarlmas D) Kyafette de(i)iklik 27. Son Osmanl Mebusan Meclisinde, Misakmillî nin kabul edilmesi üzerine, tilaf Devletleri nin tepkisi ne olmu)tur? ) zmir i i)gal etmi)lerdir. B) stanbul u resmen i)gal etmi)lerdir. C) Londra Konferans n toplam)lardr. D) Osmanl Devleti ne ate)kes teklifinde bulunmu)lardr. 28. Mustafa Kemal; Siz orada yalnz dü)man de- (il, milletin makûs talihini de yendiniz. telgrafn smet nönü ye, a)a(daki olaylarn hangisinde gösterdi(i ba)ar üzerine çekmi)tir? ) Mudanya te)kes ntla)mas nda B) Lozan Bar) ntla)mas nda C) I. nönü Muharebesi nde D) II.nönü Muharebesi nde 29. Mondros te)kes ntla)mas ndan sonra i)gallere kar) ilk silahl direni) nerede ba)lam)tr? ) Dörtyol B) Salihli C) zmir D) ydn 30. Sivas Kongresi nde Temsil Heyeti tarafndan, Bat nadolu Genel Kuvaymilliye Komutanl(na atanan ki)i a)a(dakilerden ) Kâzm Karabekir Pa)a B) smet (nönü) Pa)a C) li Fuat Pa)a D) Refet (Bele) Bey 31. ngilizlerin deste(iyle stanbul Hükümeti tarafndan Kuvaymilliye ye kar) kurulan özel ordu, a)a(dakilerden ) Kuva-y Muhammediye B) Kuva-y nzibatiye C) Kuva-y Seyyare D) Nizam- Cedit 32. Son Osmanl Mebusan Meclisi, a)a(daki yerlerden hangisinde toplanm)tr? ) stanbul B) Sivas C) nkara D) Mudanya 33. I- Yeni Türk Devleti nde rejim sorunu tart)malar sona erdi. II- Devlet ba)kanl( sorunu kesin olarak çözümlendi. III- Kabine sistemine geçildi. Verilen geli)meler, a)a(dakilerden hangisinin sonucunda sa(lanm)tr? ) 1921 nayasas nn kabulü B) Halifeli(in kaldrlmas C) Cumhuriyetin ilan D) TBMM nin açlmas -4-

5 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 34. tatürk ile Yunan Ba)bakan Venizelos arasnda 1930 ylnda yaplan görü)melerle sa(lanan Türk-Yunan dostlu(u, a)a(daki olaylarn hangisiyle yeniden bozulmu)tur? ) Nüfus Mübadelesi B) Yabanc Okullar Sorunu C) Osmanl Borçlar Sorunu D) Kbrs Sorunu 35. stanbul un resmen i)gali srasnda Harbiye Nazr olarak görev yapan, i)galcilere direndi(i için makamndan zorla atlan ve daha sonra nadolu ya geçerek Millî Mücadele ye katlan Türk komutan, a)a(dakilerden ) Fevzi (Çakmak) Pa)a B) Kâzm Karabekir Pa)a C) smet (nönü) Pa)a D) Damat Ferit Pa)a 36. Ba)bakan, Millî Güvenlik Kuruluna a)a(dakilerden hangisi katlmad(nda ba)kanlk eder? ) çi)leri Bakan B) Cumhurba)kan C) Genelkurmay Ba)kan D) Kuvvet komutanlar 37. Sivil savunma önlemlerinden biri olan, 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi, hangi durumda verilir? ) Taarruz ihtimali oldu(unda B) Tehlike geçti(inde C) Radyoaktif serpinti durumunda D) Taarruz tehlikesi bulundu(unda 38. Bir devletin, millî çkarlarn sa(lamak ve millî hedeflerini elde etmek amacyla kullanabilece(i maddi ve manevi unsurlarn tümüne ne ad verilir? ) Millî Güç B) Millî Hedef C) Millî Strateji D) Sivil Savunma 39. Sivil Savunma Genel Müdürlü(ü, a)a(daki kurulu)lardan hangisine ba(ldr? 40. Kurtulu) Sava) nda Millî Ordu emrinde görev alarak yararlk göstermi) olan ki)ilere verilen madalya, a)a(dakilerden ) Övünç Madalyas B) stiklâl Madalyas C) Ba)ar Madalyas D) Üstün Hizmet Madalyas 41. I- Cumhuriyetin niteliklerinden biridir. II- Devletin )ekliyle ilgili bir hükümdür. III- nayasann de(i)tirilemez bir hükmüdür. Yukardakilerden hangisi ya da hangileri T.C. nayasas nn Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. hükmüyle ilgili do(ru bir ifadedir? ) Yalnz III B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 42. I- TBMM II- Cumhurba)kan III- Bakanlar Kurulu T.C. nayasas na göre yukardakilerden hangisi ya da hangileri, yürütme yetkisi ve görevini nayasa ve kanunlara uygun olarak kullanlr ve yerine getirir? ) II ve III B) Yalnz II C) I ve III D) I, II ve III 43. T.C. nayasas na göre a)a(dakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden biridir? ) Toplu i) sözle)mesi hakk B) Düzeltme ve cevap hakk C) E(itim ve ö(renim hakk ve ödevi D) Kamu hizmetlerine girme hakk 44. T.C. nayasas na göre a)a(dakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden biridir? ) Sendika kurma hakk B) Dernek kurma hürriyeti C) Süreli ve süresiz yayn hakk D) Yerle)me ve seyahat hürriyeti ) Millî Savunma Bakanl( B) Genelkurmay Ba)kanl( C) D)i)leri Bakanl( D) çi)leri Bakanl( -5-

6 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 45. I- Serbest, e)it ve gizli oy II- Gizli saym ve döküm III- Tek dereceli ve genel oy IV- Yarg yönetim ve denetimi T.C. nayasas na göre seçimler ve halk oylamasnn yapl) esaslar ile ilgili olarak yukardakilerden hangileri do(rudur? ) I, II ve III B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 46. T.C. nayasas na göre temel haklar ve ödevlerden hangisi hem hak hem de ödev niteli(indedir? ) Vergi ödevi B) Hizmete girme C) Mal bildirimi D) Vatan hizmeti 47. T.C. nayasas na göre hangi suçtan hüküm giyenler milletvekili seçilebilir? ) Taksirli B) Sahtecilik C) Hrszlk D) Rü)vet 48. T.C. nayasas na göre TBMM ara seçimleriyle ilgili a)a(dakilerden hangisi yanl)tr? ) ra seçim, her seçim döneminde bir defa yaplr. B) Meclis üyeliklerinde bo)alma olmas hâlinde, ara seçime gidilir. C) Genel seçimden üç yl geçmedikçe ara seçime gidilemez. D) Genel seçimlere bir yl kala, ara seçim yaplamaz. 49. T.C. nayasas na göre a)a(dakilerden hangisi Cumhurba)kannn yarg ile ilgili görev ve yetkilerinden de(ildir? ) nayasa Mahkemesi üyelerini seçmek B) Yargtay üyelerini seçmek C) Dan)tay üyelerinin dörtte birini seçmek D) Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek 50. T.C. nayasas na göre Genelkurmay Ba)kan, görev ve yetkilerinden dolay kime kar) sorumludur? ) Millî Savunma Bakanna B) Cumhurba)kanna C) TBMM ye D) Ba)bakana 51. T.C. nayasas na göre millî güvenli(in sa(lanmasndan a)a(dakilerden hangisi sorumludur? ) TBMM B) Silahl kuvvetler C) Bakanlar Kurulu D) Millî Güvenlik Kurulu 52. T.C. nayasas na göre merkezî idarenin mahallî idareler üzerindeki denetim yetkisine ne denir? ) dari vesayet B) Yerinden yönetim C) Yetki geni)li(i D) darenin bütünlü(ü 53. T.C. nayasas na göre nayasa Mahkemesi, a)a(dakilerden hangisini sadece )ekil bakmndan inceler ve denetler? ) Kanunlar B) nayasa de(i)ikliklerini C) TBMM çtüzü(ünü D) Kanun hükmünde kararnameleri 54. T.C. nayasas na göre a)a(dakilerden hangisine TBMM karar veremez? ) Silahl kuvvetlerin kullanlmasna B) Seçimlerin yenilenmesine C) Seçimlerin ertelenmesine D) Ola(anüstü hâl ilanna 55. T.C. nayasas na göre nayasa Mahkemesinde a)a(dakilerden hangisinin üyesi bulunmaz? ) Yargtay B) Dan)tay C) Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu D) Yüksekö(retim Kurulu 56. lk özel Türk gazetesi a)a(dakilerden ) Tercüman- hvâl B) Tasvir-i Efkâr C) Takvim-i Vekayi D) Ceride-i Havadis 57. )a(daki yazar-eser e)le)tirmelerinden hangisi yanl)tr? ) Buket Uzuner ki Ye)il Su Samuru B) hmet ltan Klç Yaras Gibi C) y)e Kulin d ylin D) dalet (ao(lu Fatih Harbiye -6-

7 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 58. Fuzuli nin Leyla ve Mecnun mesnevisini merkezine alan, bir a)k ve maceray konu edinen Babil de Ölüm stanbul da )k adl romann yazar kimdir? ) Murathan Mungan B) skender Pala C) Tuna Kiremitçi D) hmet ltan 59. On ciltlik Seyahatname si edebiyat, tarih, co(- rafya, dil, etnografya ve folklor açsndan en önemli eserlerden biridir. Seyahatname, yüzlerce hikâyeden olu)an antoloji gibidir. Bu nedenle eser, XVII. yüzyln bütün özelliklerini gösteren bir aynadr. Yazar gezilerine stanbul u dola)makla ba)lam), daha sonra göreve yeni atanan pa)alarn kafilelerine katlarak, gezip gördü(ü yerleri anlatm)tr. Paragrafta sözü edilen Seyahatname nin yazar olan ünlü gezgin a)a(dakilerden ) Evliya Çelebi B) Kaygusuz bdal C) Niyazi Msrî D) Kâtip Çelebi 60. Haldun Taner in dünyann bir çok yerinde oynanan tiyatro eseridir. Daha sonra tf Ylmaz tarafndan film hâline getirilmi) ve bu filmdeki rolleriyle Fatma Girik ve Fikret Hakan en iyi oyuncu ödülü alm)lardr. lk kez 1964 ylnda Engin Cezzar ve Gülriz Sururi tiyatrosunda oynanan oyunun müziklerini Yalçn Tura yapm)tr. Parçada anlatlan eser a)a(dakilerden ) Gözlerimi Kaparm Vazifemi Yaparm B) Önce nsan C) Ke)anl li Destan D) Sersem Kocann Kurnaz Kars 61. lk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi kitabdr. Türklerin tarihini, kültürünü, destanlarn ve efsanelerini tantr. lk Türk dünyas haritas bu kitapta yer almaktadr de Ka)garl Mahmut tarafndan yazlm)tr. Özellikleri verilen eser, a)a(dakilerden ) Kutadgu Bilig B) Divan- Lügati t-türk C) Divan- Hikmet D) tabetü l Hakayk 62. )a(dakilerden hangisi hem ba)bakanlk hem de cumhurba)kanl( yapm) devlet adamlarmzdan biridir? ) Nihat Erim B) Fahri Korutürk C) Fethi Okyar D) Celal Bayar 63. )a(daki devletlerden hangisi O(uzlarn Knk boyu tarafndan kurulmu)tur? ) Büyük Selçuklular B) lhanllar C) Safevîler D) Karakoyunlular 64. Kanunlarn uygulanma biçimini ve temel ilkelerini açklamak amacyla, Dan)tayn görü)ü de alnmak üzere Bakanlar Kurulunca çkartlan yazl hukuk metni ) nayasa B) Tüzük C) Yönetmelik D) Yönerge 65. )a(dakilerden hangisi, T.C. Devletinde hükümet ve bakanlklara görevlerinde yardmc olmak, görü) bildirmek için kurulmu) olan merkeze yardmc kurulu)lardan de(ildir? ) Devlet Plânlama Te)kilat B) Millî Güvenlik Kurulu C) Say)tay D) Bölge Valili(i 66. Birle)mi) Milletlerin, üye devletler aras uyu)- mazlklar, örgüt içi hukuksal sorunlar, uzmanlk kurulu)larnn dan)ma faaliyetlerini çözüme kavu)turmakla görevli organ ) Güvenlik Konseyi B) Vesayet Konseyi C) Uluslararas dalet Divan D) nsan Haklar Komisyonu 67. Do(u Karadeniz kylarnda yer alan a)a(daki )ehirlerin, batdan do(uya sralan) hangisinde do(ru verilmi)tir? ) Ordu - Giresun - Trabzon - Rize B) Giresun - Ordu - Trabzon - Rize C) Ordu - Trabzon - Giresun - Rize D) Giresun - Ordu - Trabzon - Rize -7-

8 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 68. kdeniz Bölgesi snrlar içerisinde yer alan ve yakla)k 652 km 2 lik yüzölçümü ile Türkiye nin üçüncü büyük gölü, a)a(dakilerden ) cgöl B) Burdur Gölü C) k)ehir Gölü D) Bey)ehir Gölü 69. )a(daki ülke-ba)kent e)le)tirmelerinden hangisi yanl)tr? ) rjantin - Buenos ires B) Polonya - Bratislava C) Gürcistan-Tiflis D) Suriye - Cam 70. zometrik kâ(da çizilen yandaki )ekilden, makasla üzerindeki çizgilerden kesilerek en fazla kaç tane düzgün altgensel parça elde edilebilir? ) 5 B) 6 C) 7 D) )a(dakilerden hangisi internet sitelerinde ticari amaçl olmayan vakf, dernek gibi kurulu)lar ifade eder? ) org B) edu C) gov D) mil 72. )a(dakilerden hangisi, ücretsiz e-posta hesab alnabilecek bir site de(ildir? ) B) C) D) 73. vrupa Birli(i nin genel e(itim program olan Socrates in yeti)kin e(itimi alt program a)a(dakilerden ) Erasmus B) Lingua C) Minerva D) Grundtvig 74. )a(dakilerden hangisi, lideri yöneticiden ayran bir özelliktir? ) Yetkilerini kendi elinde toplar. B) Ksa vadeli ve günlük olaylar dü)ünür. C) Örgütsel yap ve süreci de(i)tirmeye çal)r. D) Örgütsel yap ve süreç içindeki gündelik i)lerle u(ra)r. 75. )a(dakilerden hangisi, bir okul yöneticisinin ö(retimsel lider olarak sahip olmas gereken davran)lardan de(ildir? ) Kaynak sa(lama B) Görev yönelimli olma C) Görünür bir ki)i olma D) Ö(retimsel kaynak olma sayl Kanun a göre aylktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezas alan Devlet memurlar, a)a(daki görevlerden hangisine atanabilirler? ) Cube müdürlü(ü B) Daire ba)kanl( C) Müste)ar yardmcl( D) Genel müdür yardmcl( 77. tatürk leyhine )lenen Suçlar Hakknda Kanun a göre tatürk ü temsil eden bir heykelin iki veya daha fazla kimseler tarafndan toplu olarak tahrip edilmesi durumunda hükmolunacak ceza yüzde kaç orannda artrlr? ) 25 B) 30 C) 50 D) Millî E(itim Bakanl(nn Te)kilat ve Görevleri Hakknda Kanun a göre en fazla kaç müste)ar yardmcs görevlendirilebilir? ) 9 B) 7 C) 5 D) Millî E(itim Temel Kanunu na göre ö(rencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do(rultusunda yurdumuzun bilim politikasna ve toplumun yüksek seviyede ve çe)itli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarna göre yeti)tirmek a)a(dakilerden hangisinin amaç ve görevidir? ) lkö(retim B) Ortaö(retim C) Yaygn e(itim D) Yüksekö(retim 80. Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rü)vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre mal varl(nda önemli bir de(i)iklik olan okul müdürünün, en fazla kaç ay içerisinde mal bildiriminde bulunmas gerekir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4-8-

9 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 81. I- Niteli(i itibariyle Devlet srr olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler II- çklanmas hâlinde haksz rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler III- Haberle)menin gizlili(i esasn ihlal edecek bilgi veya belgeler Bilgi Edinme Hakk Kanunu na göre yukardakilerden hangisi ya da hangileri bilgi edinme hakk kapsam d)ndadr? ) Yalnz I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 82. Kamu hale Kanunu na göre bütün isteklilerin teklif verebildi(i ihale usulü a)a(dakilerden ) Belli istekliler arasnda ihale usulü B) Pazarlk usulü C) çk ihale usulü D) Do(rudan temin usulü 83. Devlet Memurlar Sicil Yönetmeli(i ne göre iki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar hakknda a)a(dakilerden hangisi uygulanr? ) Gizli bir yaz ile uyarlrlar. B) Ba)ka bir sicil amirinin emrine atanrlar. C) ylktan kesme cezas alrlar. D) Memuriyetle ili)kileri kesilir. 84. Devlet Memurlar Sicil Yönetmeli(i ne göre hizmet içi e(itimin veya hastal(n sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkân vermeyecek kadar uzun sürmesi ve memur hakknda sicil raporu doldurma imkânnn bulunmamas hâlinde a)a(dakilerden hangisi esas alnr? ) Bir defaya mahsus olmak üzere geriye do(ru en çok iki yln sicil notlarnn ortalamas B) Bir defaya mahsus olmak üzere geriye do(ru en yüksek üç sicil notunun ortalamas C) Bir defaya mahsus olmak üzere geriye do(ru en çok üç yln sicil notlarnn ortalamas D) Bir defaya mahsus olmak üzere geriye do(ru en yüksek ve en dü)ük sicil notlarnn ortalamas 85. Millî E(itim Bakanl( Disiplin mirleri Yönetmeli(i ne göre il millî e(itim )ube müdürünün üst disiplin amiri a)a(dakilerden ) l millî e(itim müdür yardmcs B) l millî e(itim müdürü C) Tefti) kurulu ba)kan D) Vali 86. Millî E(itim Bakanl( Sicil mirleri Yönetmeli(i ne göre il millî e(itim müdürünün I. ve II. sicil amirleri a)a(dakilerden hangisinde do(ru olarak verilmi)tir? I.Sicil amiri II.Sicil amiri ) Vali Müste)ar B) Vali Personel Genel Müdürü C) Personel Genel Müdürü Müste)ar D) Müste)ar Bakan 87. Millî E(itim Bakanl( E(itim Kurumlar Yöneticilerinin tama ve Yer De(i)tirme Yönetmeli(i ne göre a)a(daki e(itim kurumlarndan hangisinin müdürü valiliklerce atanr? ) Fen Liseleri B) Pansiyonlu ilkö(retim okullar C) Yatl ilkö(retim bölge okullar D) Ö(retmenevi ve ak)am sanat okullar 88. Millî E(itim Bakanl( Ö(renci Disiplin Kurulu Yönetmeli(i ne göre on sekiz ya)n tamamlam) ve örgün e(itim d)na çkarma cezas alm) bir ö(rencinin itirazn a)a(daki kurullardan hangisi inceler? ) Disiplin Kurulu B) lçe Disiplin Kurulu C) Bakanlk Ö(renci Disiplin Kurulu D) Üst Disiplin Kurulu 89. I- Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme II- Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme III- Savurganl( önleme ve tutumlu olabilme IV- Planl çal)ma al)kanl( edinebilme Millî E(itim Bakanl( lkö(retim ve Orta Ö(retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli(i ne göre, yukardakilerden hangileri sosyal etkinliklerin amaçlarndandr? ) I ve II B) II, III ve IV C) I ve III D) I, II, III ve IV 90. Millî E(itim Bakanl( Okul-ile Birli(i Yönetmeli(i ne göre banka hesabndaki paralar kimlerin mü)terek imzalaryla çekilir? ) Okul müdürü - Birlik ba)kan - Muhasip üye B) Müdür yardmcs - Birlik ba)kan - Ba)kan yardmcs C) Okul müdürü - Birlik ba)kan - Müdür yardmcs D) Müdür yardmcs - Birlik ba)kan - Muhasip üye -9-

10 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 91. Millî E(itim Bakanl( Okul Kütüphaneleri Yönetmeli(i ne göre okul kütüphanelerinde ödünç verme hizmeti yaplmaktadr. )a(dakilerden hangisi ödünç verme hizmeti kapsamndadr? ) Dan)ma kaynaklar B) Yeni yaynlanm) eserler C) Süreli yaynlarn son saylar D) Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar 92. Millî E(itim Bakanl( Rehberlik ve Psikolojik Dan)ma Hizmetleri Yönetmeli(i ne göre a)a(dakilerden hangisi, rehberlik ve dan)ma hizmetleri yürütme komisyonunda bulunmaz? ) Okul müdürü B) Müdür yardmcs C) Psikolojik dan)man D) Okul geli)im yönetim ekibinden bir temsilci 93. Memurlarn Hastalk Raporlarn Verecek Hekim ve Sa(lk Kurullar Hakknda Yönetmelik e göre yirmi gün yllk izin alan bir memur, izninin üçüncü gününden itibaren on be) günlük hastalk izni alm)sa toplam kaç gün yasal izin kullanacaktr? ) 35 B) 30 C) 20 D) Millî E(itim Bakanl( Demokrasi E(itimi ve Okul Meclisleri Yönergesi nde a)a(daki ö(renci meclislerinden hangisi yer almaz? ) l Ö(renci Meclisi B) Okul Ö(renci Meclisi C) lçe Ö(renci Meclisi D) Türkiye Ö(renci Meclisi 95. Millî E(itim Bakanl( E(itimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalar Ödül Yönergesi ne göre her yl ödül süreci takvimi a)a(dakilerden hangisince ilan edilir? ) Strateji Geli)tirme Ba)kanl( B) Personel Genel Müdürlü(ü C) Projeler Koordinasyon Merkezi Ba)kanl( D) E(itimi ra)trma ve Geli)tirme Dairesi Ba)- kanl( 96. Millî E(itim Bakanl( Ö(rencileri Yeti)tirme Kurslar Yönerge sine göre her kurs dönemi en çok kaç saatlik programlardan olu)ur? ) 40 B) 60 C) 100 D) Millî E(itim Bakanl( Personeli zin Yönergesi ne göre izin vermeye yetkili amir, izne ayrlacak memura, özel bir hüküm yoksa a)a(daki personellerden hangisine vekalet etme görevini verir? ) Makam ve unvan bakmndan en yakn olana B) Daha önce bu göreve vekalet etmi) olana C) Hizmet bakmndan en kdemli olana D) )ini aksatmadan bu görevi yürütebilecek olana 98. Millî E(itim Bakanl( Personeli zin Yönergesi ne göre a)a(dakilerden hangisi verilmesi zorunlu olan mazeret izinlerinden de(ildir? ) Kadn memura doktor raporu üzerine do(um öncesi ve sonras verilen izin B) Erkek memura, iste(i üzerine e)inin do(um yapmas nedeniyle verilen izin C) Memura, iste(i üzerine karde)inin evlenmesi hâlinde verilen izin D) Memura, iste(i üzerine kendisinin veya çocu- (unun evlenmesi hâlinde verilen izin 99. Millî E(itim Bakanl( Ö(retmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine li)kin Esaslar a göre bir ders ylnda ders d) e(itim çal)malar kapsamnda ödenecek ek ders saati says, okulun bir ders ylndaki toplam ders saati saysnn en çok yüzde kaçdr? ) 5 B) 8 C) 10 D) Millî E(itim Bakanl( Ö(retmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine li)kin Esaslar a göre açk ö(retim kapsamnda merkezî sistemle yaplan snavlarda il snav yürütme kurulu ba)- kanna ve bina sorumlusu olarak görevlendirilen yöneticilere her snav günü için kaç saat ek ders ücreti ödenir? l snav yürütme Bina sorumlusu olarak kurulu ba)kanna görevlendirilen yöneticilere ) 6 6 B) 6 3 C) 3 3 D) 9 6 TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -10-

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 2. GRUP: MÜHENDİS Soru Sayısı:

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU BANK ASYA.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM 008 009 sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandrlmtr ve bu ekilde anlacaktr. MADDE AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanmn, Kulüplerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY

UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY -0.1 PROF ROF. DR. MUSTAFA UZUNPOSTALCI Haz. Necmeddin GÜNEY 1- Sayn hocam, öncelikle lütfederseniz sizi kendi dilinizden tanmak istiyoruz. Tarihe de not dü8mek bakmndan aileniz, e?itiminiz, okudu?unuz

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı