T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl"

Transkript

1 T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 30 HZRN 2006 Saat:10.00 dayn d ve Soyad : day No (T.C. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapç!n de!i"tirilmesi için salon sorumlularna ba"vurunuz. 2. Test kitapç!ndaki açklamalar okuyunuz. 3. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve ça!r cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav ba"lamadan önce salon ba"kanna teslim ediniz. CEVP KÂIDI LE LGL ÇIKLM 1. Cevap kâ!d üzerine yazaca!nz yaz ve yapaca!nz i"aretlemelerde kur"unkalemden ba"ka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâdnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmadn kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i"aretleyiniz. 3 Cevaplarnz cevap kâ!dna a"a!daki örnekte oldu!u gibi yuvarla!, d"na ta"rmadan i"aretleyiniz. Yanl" karalamalarnz düzeltirken yuvarla!n içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D TEST KTPÇII LE LGL ÇIKLM 1. Test kitapç!nda 100 soru bulunmaktadr. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçene!i vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi do!ru cevaptr. 3. Size ayr bir karalama kâ!d verilmeyecektir. Test kitapç!nzn içindeki bo" alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz 4. Cevaplarnz puanlanrken her do!ru cevaba puan verilecek, yanl" cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. Soraca!nz bir "ey var m? Varsa "imdi sorunuz; snav ba"ladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda ba"layaca! için ba"lama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize ba"arlar dileriz. (Salon ba"kan ba"lama ve biti" saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk sakldr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Millî Eitim Bakanl Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüünün yazl izni olmadan kopya edilmesi, fotoraflarnn çekilmesi, bilgisayar ortamna alnmas, herhangi bir yolla çoaltlmas, yaymlanmas veya ba"ka bir amaçla kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar, doabilecek cezaî sorumluluu ve testlerin hazrlanmasndaki malî külfeti pe"inen kabullenmi" saylr. BGLYINIZ DENLMEDEN TEST KTPÇIINI ÇMYINIZ.

2 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 1. Kaldrmak sözcü(ü a)a(daki cümlelerin hangisinde di(erlerinden farkl anlamda kullanlm)tr? ) O örtüyü masann üzerinden kaldr. B) k)am sofray hep beraber kaldrdlar. C) Yllardr ayn yerde asl duran tabloyu kaldrm)lar. D) Belediye ekipleri kö)edeki büfeyi kaldrm)lar Öyle büyük bo) laflar vardr ki, bir ulusu tutsak edebilir. 2. Onu ilk gördü(ümde etrafna bo) gözlerle bakyordu. 3. Bu mevsimde bo) oda bulmak zor oluyor. 4. Pazar günü bo)um, gelebilirsiniz. Bo) sözcü(ü yukardaki cümlelerde kaç de- (i)ik anlamda kullanlm)tr? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. )a(daki cümlelerin hangisinde kar)t anlaml sözcükler yoktur? ) çn hâlinden tok anlamaz. B) Hayat ini) ve yoku)larla anlamldr. C) Her gecenin elbette bir sabah vardr. D) Büyük küçük her olaya sinirlenip kendini üzme. 4. Ci)esi is ba(lam) bir lambann )( Her yüze çiziyordu bir hüzün kr)(. Faruk Nafiz ÇMLIBEL Ba(lamak sözcü(ü a)a(daki cümlelerin hangisinde beyitteki anlamyla kullanlm)tr? ) Evin her tarafn örümcek a( ba(lam)t. B) Bu davran)nz beni size ba(lad C) Yapt( konu)mayla bu i)i de ba(lam)t. D) yakkabsn ba(lamay bir türlü ö(renemedi. 5. )a(daki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük mecaz anlamyla kullanlm)tr? ) Yazarn anlattklarnn gerçek bir hikâyeye dayand(n sonradan ö(rendim. B) Dedem, yolu köyümüze dü)en gariplere sahip çkan cömert bir insand. C) Ula)m zor oldu(undan istedi(imiz filmler on günden önce gelmezdi. D) tatürk, ardnda genç bir Türkiye brakt(nn bilincindeydi. 6. Göz sözcü(ü a)a(daki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanlmam)tr? ) Son zamanlarda iyice gözümden dü)tü. B) Onun o güzel gözlerine baylyorum. C) Son i)teki hata hepimizin gözünden kaçt. D) Elindeki kitab hzlca gözden geçirdi. 7. rad(nz kitab yalnz burada bulabilirsiniz. cümlesinde alt çizili sözcü(ün yerine a)a(dakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlam de(i)ir? ) bir tek B) ancak C) bir de D) sadece 8. )a(daki cümlelerin hangisinde yaknma vardr? ) Ona söz dinlemesini bir türlü ö(retemedim. B) Bu i)in sonunu daha ba)ndan anlam)lard. C) Zor günlerde güçlü olmak gerekir. D) Elinde avucunda ne varsa karde)ine verdi Harman döven öküzün a(z ba(lanmaz. 2. Bo) torba ile at tutulmaz. 3. Dut kurusu ile yâr sevilmez. 4- Dostun att( ta) ba) yarmaz. Yukardaki atasözlerinden hangileri e) anlamldr? ) 1-2 B) 2-3 C) 3-4 D) Gençler )imdi yeterince kitap okumuyor. cümlesinde a)a(dakilerin hangisinden sonra da, de getirilirse gençlerin geçmi)te de yeterince kitap okumadklar anla)lr? ) Gençler B) Kitap C) Yeterince D) Cimdi 11. )a(dakilerin hangisinde kar)la)trma yoktur? ) Her )ey incelikten insan kabalktan krlr. B) nsan kendisine anlam arayan tek varlktr. C) nsan, ya)ad( çevreye uyum sa(lamaldr. D) nsann iyisi talihin kötüsünde belli olur. 12. Pirincinde siyah ta)tan korkma beyaz ta)tan kork. sözüyle asl anlatlmak istenen a)a(dakilerden ) Dost görünen dü)mandan saknmak gerekti(i B) Dü)man hiçbir zaman küçümsememek gerekti(i C) Gerçek dostlarn zor zamanda anla)laca( D) Dü)mann her zaman frsat kollayaca( -2-

3 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI kendilerinin 2. bize kendilerine yapt(mz 3. ba(lanrlar 4. iyilikler için de(il 5. insanlar 6. yaptklar iyilikler için Numaralandrlm) sözcüklerle anlaml ve kurall bir cümle olu)turmak için sralama nasl olmaldr? ) B) C) D) )a(daki cümlelerin hangisinde anlatm bozuklu(u vardr? ) Beni aramasn istiyordum; fakat aramad. B) Kitaplar konu)ur; ama dinlemesini bilene. C) Belki baz bilgiler okur için bilinenlerin tekrar olabilir. D) Sabah sabah beni buraya getirip, bir de hesap m soruyorsunuz? 15. Ölüm beni kitabm yazarken bulursa, öldü(üme de(il de i)imi bitiremedi(ime yanarm. sözünden yazarla ilgili olarak a)a(dakilerden hangisi çkarlamaz? ) Ölümden korkmad( B) Sorumluluk sahibi oldu(u C) yi bir yazar oldu(u D) )inin yarm kalmasndan korktu(u 16. Dü)ünmek bütün beceriler gibi, ö(retilebilen bir yetenektir. Ortaö(renimin kazandrmas gereken en önemli beceri de dü)ünme olmaldr. Yoksa insanl(n bugünkü bilgi hazinesine bakarsanz ortaö(retim yolu ile verilebilecek bilgiler devede kulak kalr. Lise dersleri bu bilgi hazinesinden bir )eyler da(tabilmek için de(il, o hazineyi kullanma yollarn dü)ünebilecek insanlar yeti)tirmek için konulmu)tur. Bundan dolay da çok yönlüdür. Paragraftan a)a(dakilerin hangisine ula)lamaz? ) Dü)ünme becerisinin ortaö(renimle kazanlabilece(ine B) Dü)ünme becerisinin erken ya)larda elde edilece(ine C) Lise derslerinin çok çe)itli oldu(una D) Lise derslerinin bilgiyi kullanma yöntemlerini ö(retti(ine 17. En büyük ba)arlara ula)maya kararl ki)i ilerlemenin basamaklarnn birer birer çkld(n ö(renir. Bir ev her seferinde bir tu(la koyularak in)a edilir. Futbolda )ampiyonluk her seferinde bir maç yaplarak kazanlr. Büyük ma(azalar her seferinde yeni bir mü)teri sayesinde büyür. Parçada asl anlatlmak istenen dü)ünce a)a(dakilerden ) Büyük hedeflere küçük admlarla varlr. B) Ba)arya ula)mann ilk adm karar vermektir. C) ncak azimli insanlar ba)arya ula)rlar. D) stenilen hedefe ula)mak için planl çal)lmaldr. 18. Satlabilecek bir resim yapsam dünyalar benim olacak. derdi ressam. Oysa Paris te satlan resimlerin ne çe)it resimler oldu(unu o da biliyordu. ma eli varmazd, o tür resim yapmaya. Parçada sözü edilen ressam için a)a(dakilerden hangisi söylenemez? ) Yoksulluk çekti(i B) Usta bir ressam oldu(u C) Sanatndan ödün vermeyen biri oldu(u D) Paraya önem veren biri oldu(u 19. nsan bütün müzikleri dinlemeli alabildi(ine Hem de bütün benli(i seslerle, ezgilerle dolarcasna nsan balklama dalmal içine hayatn Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasna taol BEHRMOLU Dörtlükte asl anlatlmak istenen a)a(dakilerden ) Sanatla u(ra)mak gerekti(i B) Hayat dolu dolu ya)amak gerekti(i C) Ya)amdaki zorluklardan kaçmamak gerekti(i D) E(lenceye de vakit ayrmak gerekti(i 20. )a(daki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konulmaz? ) Okuldan eve dönüyordum ki B) O, bütün ihtiyaçlarn alm)t: defter, kalem C) Senin isteklerinin de bir sonu yokmu) aslnda D) Önce ku)lar dü)ündüm sonra 21. )a(daki cümlelerden hangisinin öge dizili)i di(erlerinden farkldr? ) (açtaki küçük ku)lar birdenbire uçuverdi. B) Krmz yar) arabas hzla yanmdan geçti. C) rkada)lar güle oynaya okula gittiler. D) nnesi ile babas bu yaz zmir e gideceklermi). -3-

4 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 22. )a(daki cümlelerin hangisindeki tamlamann çe)idi di(erlerinden farkldr? ) Masada duran kitaplar çabucak topland. B) Elindeki çantay sessizce sehpaya brakt. C) Toplantda kzgn bak)larla etraf süzdü. D) Ya)adklar, gözünün önünden hiç gitmiyordu. 23. Resmî Yaz)malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik e göre faksla yaplan resmî yaznn teyidi en fazla kaç gün içerisinde yaplmaldr? ) 3 B) 5 C) 7 D) Resmî Yaz)malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik e göre resmî yaz)malarda yaznn kurumda kalan nüshas, yazy hazrlayan ve kurum tarafndan belirlenen en fazla kaç görevli tarafndan paraf edilir? ) 2 B) 3 C) 4 D) Resmî Yaz)malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik e göre üst ve ayn düzey makamlara yazlan yazlar hangi biçimde bitirilir? ) Uygun görü)le arz ederim. B) rz ve rica ederim. C) rz ederim. D) Rica ederim. 26. )a(dakilerden hangisi, Toplumsal Ya)ay)n Düzenlenmesi ile ilgili yaplan inklâplardan biri de(ildir? ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü B) Ölçüler, saat ve takvimde de(i)iklik C) Soyad Kanunu nun çkarlmas D) Kyafette de(i)iklik 27. Son Osmanl Mebusan Meclisinde, Misakmillî nin kabul edilmesi üzerine, tilaf Devletleri nin tepkisi ne olmu)tur? ) zmir i i)gal etmi)lerdir. B) stanbul u resmen i)gal etmi)lerdir. C) Londra Konferans n toplam)lardr. D) Osmanl Devleti ne ate)kes teklifinde bulunmu)lardr. 28. Mustafa Kemal; Siz orada yalnz dü)man de- (il, milletin makûs talihini de yendiniz. telgrafn smet nönü ye, a)a(daki olaylarn hangisinde gösterdi(i ba)ar üzerine çekmi)tir? ) Mudanya te)kes ntla)mas nda B) Lozan Bar) ntla)mas nda C) I. nönü Muharebesi nde D) II.nönü Muharebesi nde 29. Mondros te)kes ntla)mas ndan sonra i)gallere kar) ilk silahl direni) nerede ba)lam)tr? ) Dörtyol B) Salihli C) zmir D) ydn 30. Sivas Kongresi nde Temsil Heyeti tarafndan, Bat nadolu Genel Kuvaymilliye Komutanl(na atanan ki)i a)a(dakilerden ) Kâzm Karabekir Pa)a B) smet (nönü) Pa)a C) li Fuat Pa)a D) Refet (Bele) Bey 31. ngilizlerin deste(iyle stanbul Hükümeti tarafndan Kuvaymilliye ye kar) kurulan özel ordu, a)a(dakilerden ) Kuva-y Muhammediye B) Kuva-y nzibatiye C) Kuva-y Seyyare D) Nizam- Cedit 32. Son Osmanl Mebusan Meclisi, a)a(daki yerlerden hangisinde toplanm)tr? ) stanbul B) Sivas C) nkara D) Mudanya 33. I- Yeni Türk Devleti nde rejim sorunu tart)malar sona erdi. II- Devlet ba)kanl( sorunu kesin olarak çözümlendi. III- Kabine sistemine geçildi. Verilen geli)meler, a)a(dakilerden hangisinin sonucunda sa(lanm)tr? ) 1921 nayasas nn kabulü B) Halifeli(in kaldrlmas C) Cumhuriyetin ilan D) TBMM nin açlmas -4-

5 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 34. tatürk ile Yunan Ba)bakan Venizelos arasnda 1930 ylnda yaplan görü)melerle sa(lanan Türk-Yunan dostlu(u, a)a(daki olaylarn hangisiyle yeniden bozulmu)tur? ) Nüfus Mübadelesi B) Yabanc Okullar Sorunu C) Osmanl Borçlar Sorunu D) Kbrs Sorunu 35. stanbul un resmen i)gali srasnda Harbiye Nazr olarak görev yapan, i)galcilere direndi(i için makamndan zorla atlan ve daha sonra nadolu ya geçerek Millî Mücadele ye katlan Türk komutan, a)a(dakilerden ) Fevzi (Çakmak) Pa)a B) Kâzm Karabekir Pa)a C) smet (nönü) Pa)a D) Damat Ferit Pa)a 36. Ba)bakan, Millî Güvenlik Kuruluna a)a(dakilerden hangisi katlmad(nda ba)kanlk eder? ) çi)leri Bakan B) Cumhurba)kan C) Genelkurmay Ba)kan D) Kuvvet komutanlar 37. Sivil savunma önlemlerinden biri olan, 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi, hangi durumda verilir? ) Taarruz ihtimali oldu(unda B) Tehlike geçti(inde C) Radyoaktif serpinti durumunda D) Taarruz tehlikesi bulundu(unda 38. Bir devletin, millî çkarlarn sa(lamak ve millî hedeflerini elde etmek amacyla kullanabilece(i maddi ve manevi unsurlarn tümüne ne ad verilir? ) Millî Güç B) Millî Hedef C) Millî Strateji D) Sivil Savunma 39. Sivil Savunma Genel Müdürlü(ü, a)a(daki kurulu)lardan hangisine ba(ldr? 40. Kurtulu) Sava) nda Millî Ordu emrinde görev alarak yararlk göstermi) olan ki)ilere verilen madalya, a)a(dakilerden ) Övünç Madalyas B) stiklâl Madalyas C) Ba)ar Madalyas D) Üstün Hizmet Madalyas 41. I- Cumhuriyetin niteliklerinden biridir. II- Devletin )ekliyle ilgili bir hükümdür. III- nayasann de(i)tirilemez bir hükmüdür. Yukardakilerden hangisi ya da hangileri T.C. nayasas nn Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. hükmüyle ilgili do(ru bir ifadedir? ) Yalnz III B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 42. I- TBMM II- Cumhurba)kan III- Bakanlar Kurulu T.C. nayasas na göre yukardakilerden hangisi ya da hangileri, yürütme yetkisi ve görevini nayasa ve kanunlara uygun olarak kullanlr ve yerine getirir? ) II ve III B) Yalnz II C) I ve III D) I, II ve III 43. T.C. nayasas na göre a)a(dakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden biridir? ) Toplu i) sözle)mesi hakk B) Düzeltme ve cevap hakk C) E(itim ve ö(renim hakk ve ödevi D) Kamu hizmetlerine girme hakk 44. T.C. nayasas na göre a)a(dakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden biridir? ) Sendika kurma hakk B) Dernek kurma hürriyeti C) Süreli ve süresiz yayn hakk D) Yerle)me ve seyahat hürriyeti ) Millî Savunma Bakanl( B) Genelkurmay Ba)kanl( C) D)i)leri Bakanl( D) çi)leri Bakanl( -5-

6 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 45. I- Serbest, e)it ve gizli oy II- Gizli saym ve döküm III- Tek dereceli ve genel oy IV- Yarg yönetim ve denetimi T.C. nayasas na göre seçimler ve halk oylamasnn yapl) esaslar ile ilgili olarak yukardakilerden hangileri do(rudur? ) I, II ve III B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 46. T.C. nayasas na göre temel haklar ve ödevlerden hangisi hem hak hem de ödev niteli(indedir? ) Vergi ödevi B) Hizmete girme C) Mal bildirimi D) Vatan hizmeti 47. T.C. nayasas na göre hangi suçtan hüküm giyenler milletvekili seçilebilir? ) Taksirli B) Sahtecilik C) Hrszlk D) Rü)vet 48. T.C. nayasas na göre TBMM ara seçimleriyle ilgili a)a(dakilerden hangisi yanl)tr? ) ra seçim, her seçim döneminde bir defa yaplr. B) Meclis üyeliklerinde bo)alma olmas hâlinde, ara seçime gidilir. C) Genel seçimden üç yl geçmedikçe ara seçime gidilemez. D) Genel seçimlere bir yl kala, ara seçim yaplamaz. 49. T.C. nayasas na göre a)a(dakilerden hangisi Cumhurba)kannn yarg ile ilgili görev ve yetkilerinden de(ildir? ) nayasa Mahkemesi üyelerini seçmek B) Yargtay üyelerini seçmek C) Dan)tay üyelerinin dörtte birini seçmek D) Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek 50. T.C. nayasas na göre Genelkurmay Ba)kan, görev ve yetkilerinden dolay kime kar) sorumludur? ) Millî Savunma Bakanna B) Cumhurba)kanna C) TBMM ye D) Ba)bakana 51. T.C. nayasas na göre millî güvenli(in sa(lanmasndan a)a(dakilerden hangisi sorumludur? ) TBMM B) Silahl kuvvetler C) Bakanlar Kurulu D) Millî Güvenlik Kurulu 52. T.C. nayasas na göre merkezî idarenin mahallî idareler üzerindeki denetim yetkisine ne denir? ) dari vesayet B) Yerinden yönetim C) Yetki geni)li(i D) darenin bütünlü(ü 53. T.C. nayasas na göre nayasa Mahkemesi, a)a(dakilerden hangisini sadece )ekil bakmndan inceler ve denetler? ) Kanunlar B) nayasa de(i)ikliklerini C) TBMM çtüzü(ünü D) Kanun hükmünde kararnameleri 54. T.C. nayasas na göre a)a(dakilerden hangisine TBMM karar veremez? ) Silahl kuvvetlerin kullanlmasna B) Seçimlerin yenilenmesine C) Seçimlerin ertelenmesine D) Ola(anüstü hâl ilanna 55. T.C. nayasas na göre nayasa Mahkemesinde a)a(dakilerden hangisinin üyesi bulunmaz? ) Yargtay B) Dan)tay C) Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu D) Yüksekö(retim Kurulu 56. lk özel Türk gazetesi a)a(dakilerden ) Tercüman- hvâl B) Tasvir-i Efkâr C) Takvim-i Vekayi D) Ceride-i Havadis 57. )a(daki yazar-eser e)le)tirmelerinden hangisi yanl)tr? ) Buket Uzuner ki Ye)il Su Samuru B) hmet ltan Klç Yaras Gibi C) y)e Kulin d ylin D) dalet (ao(lu Fatih Harbiye -6-

7 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 58. Fuzuli nin Leyla ve Mecnun mesnevisini merkezine alan, bir a)k ve maceray konu edinen Babil de Ölüm stanbul da )k adl romann yazar kimdir? ) Murathan Mungan B) skender Pala C) Tuna Kiremitçi D) hmet ltan 59. On ciltlik Seyahatname si edebiyat, tarih, co(- rafya, dil, etnografya ve folklor açsndan en önemli eserlerden biridir. Seyahatname, yüzlerce hikâyeden olu)an antoloji gibidir. Bu nedenle eser, XVII. yüzyln bütün özelliklerini gösteren bir aynadr. Yazar gezilerine stanbul u dola)makla ba)lam), daha sonra göreve yeni atanan pa)alarn kafilelerine katlarak, gezip gördü(ü yerleri anlatm)tr. Paragrafta sözü edilen Seyahatname nin yazar olan ünlü gezgin a)a(dakilerden ) Evliya Çelebi B) Kaygusuz bdal C) Niyazi Msrî D) Kâtip Çelebi 60. Haldun Taner in dünyann bir çok yerinde oynanan tiyatro eseridir. Daha sonra tf Ylmaz tarafndan film hâline getirilmi) ve bu filmdeki rolleriyle Fatma Girik ve Fikret Hakan en iyi oyuncu ödülü alm)lardr. lk kez 1964 ylnda Engin Cezzar ve Gülriz Sururi tiyatrosunda oynanan oyunun müziklerini Yalçn Tura yapm)tr. Parçada anlatlan eser a)a(dakilerden ) Gözlerimi Kaparm Vazifemi Yaparm B) Önce nsan C) Ke)anl li Destan D) Sersem Kocann Kurnaz Kars 61. lk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi kitabdr. Türklerin tarihini, kültürünü, destanlarn ve efsanelerini tantr. lk Türk dünyas haritas bu kitapta yer almaktadr de Ka)garl Mahmut tarafndan yazlm)tr. Özellikleri verilen eser, a)a(dakilerden ) Kutadgu Bilig B) Divan- Lügati t-türk C) Divan- Hikmet D) tabetü l Hakayk 62. )a(dakilerden hangisi hem ba)bakanlk hem de cumhurba)kanl( yapm) devlet adamlarmzdan biridir? ) Nihat Erim B) Fahri Korutürk C) Fethi Okyar D) Celal Bayar 63. )a(daki devletlerden hangisi O(uzlarn Knk boyu tarafndan kurulmu)tur? ) Büyük Selçuklular B) lhanllar C) Safevîler D) Karakoyunlular 64. Kanunlarn uygulanma biçimini ve temel ilkelerini açklamak amacyla, Dan)tayn görü)ü de alnmak üzere Bakanlar Kurulunca çkartlan yazl hukuk metni ) nayasa B) Tüzük C) Yönetmelik D) Yönerge 65. )a(dakilerden hangisi, T.C. Devletinde hükümet ve bakanlklara görevlerinde yardmc olmak, görü) bildirmek için kurulmu) olan merkeze yardmc kurulu)lardan de(ildir? ) Devlet Plânlama Te)kilat B) Millî Güvenlik Kurulu C) Say)tay D) Bölge Valili(i 66. Birle)mi) Milletlerin, üye devletler aras uyu)- mazlklar, örgüt içi hukuksal sorunlar, uzmanlk kurulu)larnn dan)ma faaliyetlerini çözüme kavu)turmakla görevli organ ) Güvenlik Konseyi B) Vesayet Konseyi C) Uluslararas dalet Divan D) nsan Haklar Komisyonu 67. Do(u Karadeniz kylarnda yer alan a)a(daki )ehirlerin, batdan do(uya sralan) hangisinde do(ru verilmi)tir? ) Ordu - Giresun - Trabzon - Rize B) Giresun - Ordu - Trabzon - Rize C) Ordu - Trabzon - Giresun - Rize D) Giresun - Ordu - Trabzon - Rize -7-

8 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 68. kdeniz Bölgesi snrlar içerisinde yer alan ve yakla)k 652 km 2 lik yüzölçümü ile Türkiye nin üçüncü büyük gölü, a)a(dakilerden ) cgöl B) Burdur Gölü C) k)ehir Gölü D) Bey)ehir Gölü 69. )a(daki ülke-ba)kent e)le)tirmelerinden hangisi yanl)tr? ) rjantin - Buenos ires B) Polonya - Bratislava C) Gürcistan-Tiflis D) Suriye - Cam 70. zometrik kâ(da çizilen yandaki )ekilden, makasla üzerindeki çizgilerden kesilerek en fazla kaç tane düzgün altgensel parça elde edilebilir? ) 5 B) 6 C) 7 D) )a(dakilerden hangisi internet sitelerinde ticari amaçl olmayan vakf, dernek gibi kurulu)lar ifade eder? ) org B) edu C) gov D) mil 72. )a(dakilerden hangisi, ücretsiz e-posta hesab alnabilecek bir site de(ildir? ) B) C) D) 73. vrupa Birli(i nin genel e(itim program olan Socrates in yeti)kin e(itimi alt program a)a(dakilerden ) Erasmus B) Lingua C) Minerva D) Grundtvig 74. )a(dakilerden hangisi, lideri yöneticiden ayran bir özelliktir? ) Yetkilerini kendi elinde toplar. B) Ksa vadeli ve günlük olaylar dü)ünür. C) Örgütsel yap ve süreci de(i)tirmeye çal)r. D) Örgütsel yap ve süreç içindeki gündelik i)lerle u(ra)r. 75. )a(dakilerden hangisi, bir okul yöneticisinin ö(retimsel lider olarak sahip olmas gereken davran)lardan de(ildir? ) Kaynak sa(lama B) Görev yönelimli olma C) Görünür bir ki)i olma D) Ö(retimsel kaynak olma sayl Kanun a göre aylktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezas alan Devlet memurlar, a)a(daki görevlerden hangisine atanabilirler? ) Cube müdürlü(ü B) Daire ba)kanl( C) Müste)ar yardmcl( D) Genel müdür yardmcl( 77. tatürk leyhine )lenen Suçlar Hakknda Kanun a göre tatürk ü temsil eden bir heykelin iki veya daha fazla kimseler tarafndan toplu olarak tahrip edilmesi durumunda hükmolunacak ceza yüzde kaç orannda artrlr? ) 25 B) 30 C) 50 D) Millî E(itim Bakanl(nn Te)kilat ve Görevleri Hakknda Kanun a göre en fazla kaç müste)ar yardmcs görevlendirilebilir? ) 9 B) 7 C) 5 D) Millî E(itim Temel Kanunu na göre ö(rencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do(rultusunda yurdumuzun bilim politikasna ve toplumun yüksek seviyede ve çe)itli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarna göre yeti)tirmek a)a(dakilerden hangisinin amaç ve görevidir? ) lkö(retim B) Ortaö(retim C) Yaygn e(itim D) Yüksekö(retim 80. Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rü)vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre mal varl(nda önemli bir de(i)iklik olan okul müdürünün, en fazla kaç ay içerisinde mal bildiriminde bulunmas gerekir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4-8-

9 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 81. I- Niteli(i itibariyle Devlet srr olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler II- çklanmas hâlinde haksz rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler III- Haberle)menin gizlili(i esasn ihlal edecek bilgi veya belgeler Bilgi Edinme Hakk Kanunu na göre yukardakilerden hangisi ya da hangileri bilgi edinme hakk kapsam d)ndadr? ) Yalnz I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 82. Kamu hale Kanunu na göre bütün isteklilerin teklif verebildi(i ihale usulü a)a(dakilerden ) Belli istekliler arasnda ihale usulü B) Pazarlk usulü C) çk ihale usulü D) Do(rudan temin usulü 83. Devlet Memurlar Sicil Yönetmeli(i ne göre iki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar hakknda a)a(dakilerden hangisi uygulanr? ) Gizli bir yaz ile uyarlrlar. B) Ba)ka bir sicil amirinin emrine atanrlar. C) ylktan kesme cezas alrlar. D) Memuriyetle ili)kileri kesilir. 84. Devlet Memurlar Sicil Yönetmeli(i ne göre hizmet içi e(itimin veya hastal(n sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkân vermeyecek kadar uzun sürmesi ve memur hakknda sicil raporu doldurma imkânnn bulunmamas hâlinde a)a(dakilerden hangisi esas alnr? ) Bir defaya mahsus olmak üzere geriye do(ru en çok iki yln sicil notlarnn ortalamas B) Bir defaya mahsus olmak üzere geriye do(ru en yüksek üç sicil notunun ortalamas C) Bir defaya mahsus olmak üzere geriye do(ru en çok üç yln sicil notlarnn ortalamas D) Bir defaya mahsus olmak üzere geriye do(ru en yüksek ve en dü)ük sicil notlarnn ortalamas 85. Millî E(itim Bakanl( Disiplin mirleri Yönetmeli(i ne göre il millî e(itim )ube müdürünün üst disiplin amiri a)a(dakilerden ) l millî e(itim müdür yardmcs B) l millî e(itim müdürü C) Tefti) kurulu ba)kan D) Vali 86. Millî E(itim Bakanl( Sicil mirleri Yönetmeli(i ne göre il millî e(itim müdürünün I. ve II. sicil amirleri a)a(dakilerden hangisinde do(ru olarak verilmi)tir? I.Sicil amiri II.Sicil amiri ) Vali Müste)ar B) Vali Personel Genel Müdürü C) Personel Genel Müdürü Müste)ar D) Müste)ar Bakan 87. Millî E(itim Bakanl( E(itim Kurumlar Yöneticilerinin tama ve Yer De(i)tirme Yönetmeli(i ne göre a)a(daki e(itim kurumlarndan hangisinin müdürü valiliklerce atanr? ) Fen Liseleri B) Pansiyonlu ilkö(retim okullar C) Yatl ilkö(retim bölge okullar D) Ö(retmenevi ve ak)am sanat okullar 88. Millî E(itim Bakanl( Ö(renci Disiplin Kurulu Yönetmeli(i ne göre on sekiz ya)n tamamlam) ve örgün e(itim d)na çkarma cezas alm) bir ö(rencinin itirazn a)a(daki kurullardan hangisi inceler? ) Disiplin Kurulu B) lçe Disiplin Kurulu C) Bakanlk Ö(renci Disiplin Kurulu D) Üst Disiplin Kurulu 89. I- Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme II- Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme III- Savurganl( önleme ve tutumlu olabilme IV- Planl çal)ma al)kanl( edinebilme Millî E(itim Bakanl( lkö(retim ve Orta Ö(retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli(i ne göre, yukardakilerden hangileri sosyal etkinliklerin amaçlarndandr? ) I ve II B) II, III ve IV C) I ve III D) I, II, III ve IV 90. Millî E(itim Bakanl( Okul-ile Birli(i Yönetmeli(i ne göre banka hesabndaki paralar kimlerin mü)terek imzalaryla çekilir? ) Okul müdürü - Birlik ba)kan - Muhasip üye B) Müdür yardmcs - Birlik ba)kan - Ba)kan yardmcs C) Okul müdürü - Birlik ba)kan - Müdür yardmcs D) Müdür yardmcs - Birlik ba)kan - Muhasip üye -9-

10 ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 91. Millî E(itim Bakanl( Okul Kütüphaneleri Yönetmeli(i ne göre okul kütüphanelerinde ödünç verme hizmeti yaplmaktadr. )a(dakilerden hangisi ödünç verme hizmeti kapsamndadr? ) Dan)ma kaynaklar B) Yeni yaynlanm) eserler C) Süreli yaynlarn son saylar D) Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar 92. Millî E(itim Bakanl( Rehberlik ve Psikolojik Dan)ma Hizmetleri Yönetmeli(i ne göre a)a(dakilerden hangisi, rehberlik ve dan)ma hizmetleri yürütme komisyonunda bulunmaz? ) Okul müdürü B) Müdür yardmcs C) Psikolojik dan)man D) Okul geli)im yönetim ekibinden bir temsilci 93. Memurlarn Hastalk Raporlarn Verecek Hekim ve Sa(lk Kurullar Hakknda Yönetmelik e göre yirmi gün yllk izin alan bir memur, izninin üçüncü gününden itibaren on be) günlük hastalk izni alm)sa toplam kaç gün yasal izin kullanacaktr? ) 35 B) 30 C) 20 D) Millî E(itim Bakanl( Demokrasi E(itimi ve Okul Meclisleri Yönergesi nde a)a(daki ö(renci meclislerinden hangisi yer almaz? ) l Ö(renci Meclisi B) Okul Ö(renci Meclisi C) lçe Ö(renci Meclisi D) Türkiye Ö(renci Meclisi 95. Millî E(itim Bakanl( E(itimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalar Ödül Yönergesi ne göre her yl ödül süreci takvimi a)a(dakilerden hangisince ilan edilir? ) Strateji Geli)tirme Ba)kanl( B) Personel Genel Müdürlü(ü C) Projeler Koordinasyon Merkezi Ba)kanl( D) E(itimi ra)trma ve Geli)tirme Dairesi Ba)- kanl( 96. Millî E(itim Bakanl( Ö(rencileri Yeti)tirme Kurslar Yönerge sine göre her kurs dönemi en çok kaç saatlik programlardan olu)ur? ) 40 B) 60 C) 100 D) Millî E(itim Bakanl( Personeli zin Yönergesi ne göre izin vermeye yetkili amir, izne ayrlacak memura, özel bir hüküm yoksa a)a(daki personellerden hangisine vekalet etme görevini verir? ) Makam ve unvan bakmndan en yakn olana B) Daha önce bu göreve vekalet etmi) olana C) Hizmet bakmndan en kdemli olana D) )ini aksatmadan bu görevi yürütebilecek olana 98. Millî E(itim Bakanl( Personeli zin Yönergesi ne göre a)a(dakilerden hangisi verilmesi zorunlu olan mazeret izinlerinden de(ildir? ) Kadn memura doktor raporu üzerine do(um öncesi ve sonras verilen izin B) Erkek memura, iste(i üzerine e)inin do(um yapmas nedeniyle verilen izin C) Memura, iste(i üzerine karde)inin evlenmesi hâlinde verilen izin D) Memura, iste(i üzerine kendisinin veya çocu- (unun evlenmesi hâlinde verilen izin 99. Millî E(itim Bakanl( Ö(retmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine li)kin Esaslar a göre bir ders ylnda ders d) e(itim çal)malar kapsamnda ödenecek ek ders saati says, okulun bir ders ylndaki toplam ders saati saysnn en çok yüzde kaçdr? ) 5 B) 8 C) 10 D) Millî E(itim Bakanl( Ö(retmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine li)kin Esaslar a göre açk ö(retim kapsamnda merkezî sistemle yaplan snavlarda il snav yürütme kurulu ba)- kanna ve bina sorumlusu olarak görevlendirilen yöneticilere her snav günü için kaç saat ek ders ücreti ödenir? l snav yürütme Bina sorumlusu olarak kurulu ba)kanna görevlendirilen yöneticilere ) 6 6 B) 6 3 C) 3 3 D) 9 6 TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -10-

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETM KURUMLRIN MÜDÜR YRDIMCILII SEÇME SINVI 30 HZRN 2006 Saat: 10.00 dayn d ve Soyad

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETM KURUMU MÜDÜR YRDIMCILIKLRIN TNCK DYLRIN SEÇME SINVI 26 MRT 2005 Saat:10.00 dayn

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETC BLGSYR FORMTÖR ÖRETMEN DYI SEÇME SINVI 17 HZRN 2006 Saat: 10.00 dayn d ve Soyad

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 49. Bir ülkede, yetkili bir makam taraf ndan konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallar n tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MLLÎ ETM BKNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 0 HZRN 2007 Saat: 0.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% : DKKT:. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00 T.. MLLÎ ETM KNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖREN SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 11 HZRN 2006 Saat: 10.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% (T.. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme Yan?nda 10 Adet Deneme S?nav? Kitab? + 1 Adet Cevap Çözümleme Kitab? - Tarih Atlas KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Seti 23 DVD + 10 Kitap Atlas KPSS E?itim Seti?le Kurslara Son... Sizler?çin 23 DVD'ile

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M ÜCRETLER?

2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M ÜCRETLER? Bu içerik?dari ve Mali??ler Daire Ba?kanl??? sitesinde yay?nland? (http://muhasebe.maltepe.edu.tr) Ana sayfa > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF 2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM AKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire a"kanl KTAPÇIK TÜRÜ Adayn Ad ve Soyad : Aday No (T.C. Kimlik No) : ÇLER AKANLII EMNYET GENEL MÜDÜRLÜÜ

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ SVUNM BKNLIĞI KRYKIT İKML ve NTO POL TESİSLERİ İŞLETME BŞKNLIĞI

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı