Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine"

Transkript

1 Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir stanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendislii Bölümü, Avclar, stanbul ÖZET Patlatmadan kaynaklanan titreim bileenlerinin tahmin edilmesi, yersarsnts ve hava oku ikayetlerini önlemede büyük önem tamaktadr. Bu çalmada; T.K.. Çan Linyitleri letmesi açk ocanda dekapaj kazs srasnda, patlatmadan kaynaklanan titreim ve hava oku gibi çevresel problemleri ölçerek, bu sahaya ait titreim parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmtr. Bu çalma kapsamnda gerçekletirilen arazi çalmas esnasnda, söz konusu ocakta titreim ölçümlerine esas olacak atmlarda, sadece gerekli kantitatif ölçüm ve gözlemler yaplm, patlatma parametreleri de dikkatlice kaydedilmitir. Elde edilen veriler ve ölçümler istatiksel olarak analiz edilmitir. Bu analiz esnasnda, parçack hznn kestirimi için literatürde yaygn kullanma sahip 5 adet farkl maksimum parçack hz (PPV) tahmin denklemi kullanlarak sonuçlar karlatrlmtr. ABSTRACT Prediction of the vibration components induced by blasting has a vital importance in order to eliminate ground vibration and air blast problems. The aim of this study is to determine the vibration parameters of the Çan open pit mine owned by Turkish Coal Enterprise (TK) by measuring the blast induced ground vibrations and air blasts during the overburden removal. Within the scope of this study, only necessary quantitative measurements and observations has been done during the shots. The blasting parameters of these shots were also carefully recorded. Obtained data and measurements were statistically analyzed. During the statistical analysis of the collected data, five different predictor equations widely used in the literature were used to predict peak particle velocity (PPV) and The results and comparison of the predictor equations were presented. 1 GR yi bir patlatmadan beklenen en önemli unsurlardan biri atmn çevresel etkiler açsndan emniyetli olmasdr. Çevresel duyarllklar dikkate alndnda; patlatma kaynandan belirli bir uzaklkta bulunan bir yerleim biriminin ya da tesisin, patlatma sonucunda oluacak yersarsnts, ta savrulmas ve hava oku gibi sonuçlardan etkilenmemesi için, patlatma tasarmnda herhangi bir gecikme aralnda kullanlabilecek en fazla patlayc madde miktarn önceden belirleyebilmek ve kontrollü atmlar gerçekletirebilmek önemlidir. Patlatmadan kaynaklanan çevresel problemler, gelimi ülkelerde; ülkemize göre daha çok önceleri yaanmtr. Bu nedenle bu konularn çözümü ve konuyla ilgili baz standartlarn oluturulmas 205

2 amacyla çeitli sistematik aratrma programlar yürürlüe konulmutur. Bu programlarn sonucunda "Kontrollü Patlatma Tekniinin lkeleri" gelitirilmitir (Kahriman 1995). Günümüzde patlatma sonucu oluan yersarsntlar ve hava okunun etkilerini belirlemek ve gerekli önlemleri alabilmek için aratrmaclar ve bilim adamlar tarafndan deneysel çalmalar sürdürülmektedir. Ayrca, bu konularda çeitli yasal hükümler de gelitirilmeye çallmaktadr (Kahriman 2004, Kahriman ve dierleri 2006) Bu çalmann amac; T.K.. Çan Linyitleri letmesi açk ocanda dekapaj kazs srasnda, patlatmadan kaynaklanan titreimlerin ölçülerek, bu sahaya ait titreim parametrelerinin belirlenmesidir. Bu parametrelerin belirlenmesinde, literatürde verilen be adet titreim tahmin denklemi kullanlmtr. Ayrca, daha önceden çeitli aratrmaclar tarafndan bu saha için önerilen denklemler dikkate alnmtr. bulunan kömürlü sahann güneyinde ve 500 m geniliinde Kocaba Çay Vadisi bulunmaktadr. Vadinin rakm 70 m olup, Havza'nn en çukur yeridir. Havza'nn en yüksek yeri ise heyelanlar nedeniyle hasar gördüü için nakil edilmi olan eski Çavuköy'üdür. Mevki ad Adamkapa Tepesi olup 276 m yüksekliktedir. Çan Havzas akarsu bakmndan oldukça zengin durumdadr (Parlak 1997). 1.1 Jeoloji ve Kayaç Özellikleri Çalmalarn yapld TK Çan linyit açk ocandaki stratigrafik dizili üç ana bölümden olumaktadr. Bunlar, Neojen öncesi, Neojen ve Neojen sonras devrelerine ait formasyonlardr. Formasyonlarn genel durumu ve özellikleri ekil 2 de verilmitir (Parlak 1997). ÇALIMA SAHASI Çalma, T.K.. Çan Linyitleri letmesi açk ocanda gerçekletirilmi ve yer bulduru haritas ekil 1'de verilmitir. Çan Açk Oca, Çan ilçe merkezinin bitiiinde, Çanakkale il merkezine 79 km uzaklktadr. ekil 2. Çan Linyit Havzasna Ait Stratigrafik kesit. ekil 1. Çan Açk Oca yer bulduru haritas Sahann güneyinden ve Kocaba Vadisi yatandan Çan-Çanakkale karayolu geçmektedir. letme faaliyetleri nedeniyle bu yolun güzergah deitirilmitir. Çan ilçesinin yükseklii ortalama 85 m, kömürlü sahann yükseklii ortalama 150 m civarndadr. letme faaliyetleri nedeniyle büyük bir ksm heyelan etkisi altnda 2 YÖNTEM Söz konusu ocaktaki patlatmal kazda, atmlarda uygulanan patlatma paternleri, delik düzenleri ve patlayc arjlar; söz konusu firmann yetkilileri tarafndan sistematik olarak uygulana gelen ekliyle (herhangi bir müdahalede bulunulmadan) gözlemlenmi ve ölçümler bu ekildeki çalmalara anlk olarak uygulanmtr. 206

3 Gecikme bana düen patlayc madde miktar, her bir delik için planlanan patlayc maddenin kontrollü bir ekilde arj edilmesiyle belirlenmitir. Atm noktalar ile yer sarsnts ve hava oku ölçüm istasyonlar arasndaki mesafeler GPS kullanlarak belirlenmitir. Patlayc madde olarak, ocakta geleneksel olarak kullanld anlalan ANFO ve sulu deliklerde Powergel Magnum S-600, yemlemede ise Powergel Magnum kullanlmtr. Ateleme, baz atmlarda gecikmeli elektrikli kapsüllerle, baz atmlarda da elektriksiz kapsüllerle yaplmtr. zlenen atmlar için genellikle uygulanan tasarm parametreleri Çizelge 1 de verilmitir. Çizelge 1 deki deerler dikkatlice incelendiinde atm geometrisi parametreleri arasnda (basamak yükseklii-delik çap, delik çap-dilim kalnl ve basamak yükseklii- dilim kalnl bata olmak üzere) bir uyumsuzluun olduu görülmektedir. Çeitli iletme artlarndan kaynaklanan ve zorunlu olarak bu ekilde düzenlenen atmlarda, patlaycnn enerjisini, kaya parçalama iinde yeterince kullanamayaca ve daha çok sismik dalgaya dönüecei ve atm kontrolünün yaplamayaca açktr. Dolaysyla her ne kadar bu bildirinin konusu olmamakla birlikte iletmelerde öncelikle patlatma tasarm ve optimizasyonu yaplmal, teknikekonomik ve çevresel açdan olumlu sonuçlar elde edilmelidir. Çizelge 1. Atmlarda uygulanan patlatma tasarm parametreleri Delik Çap (D), (mm) 165 Delik Eimi (), ( O ) 90 Delik Uzunluu (H), (m) 7 Basamak Yükseklii (K), (m) 7 Dilim Kalnl (B), (m) 4 Delikler Aras Mesafe (S), (m) 4,5 Patlatmadan kaynaklanan titreimler ve hava oku; Çan ilçesi ve letme binalar yönlerinde olmak üzere farkl noktalardan 8 ayr (3 adet 8 kanall Instantel MiniMate Plus, 3 adet 4 kanall Instantel MiniMate Plus ve 2 adet de White Mini-Seis model) titreim ölçer cihaz ve ekipmanyla ölçülmütür. Cihazlar konumlandrlrken mesafenin etkisini belirlemek amacyla ocaa yakn noktalar bilinçli bir ekilde seçilmitir. Çalma kapsamnda, sahada yaplan atmlarn Çan ilçesinin ocaa yakn bölgesindeki yaplara etki edip etmediinin belirlenebilmesi açsndan, atmlarla Çan ilçesi arasnda daha fazla noktadan ölçüm alabilmek için, titreim ölçer cihazlar, ilk 17 atmda ekil 3 de gösterilen istasyon noktalarna ve arasndaki atmlar srasnda ekil 4 de gösterilen istasyon noktalarna kurulmutur. ekil arasndaki atm noktalar ve ölçüm istasyonlarnn konumlar 207

4 ekil arasndaki atm noktalar ve ölçüm istasyonlarnn konumlar 3 ÖLÇÜM SONUÇLARI VE DEERLENDRMES Çalma kapsamnda, Çan Linyit Sahasnda gerçekletirilen 21 atmda 209 olay, test atm olarak da 4 atmda 37 olay, toplamda da 25 atmda 246 olay cihazlar tarafndan kaydedilmitir. Örnek tekil etmesi bakmndan kaydedilen bu olaylarn birkaçnn ölçüm parametreleri Çizelge 2 de verilmitir. Çizelge 2. Baz Atmlara Ait Ölçüm Deerleri Atm No 1 10 Cihaz No PPV mm/s F Hz W Kg SD BE , ,07 BE ,5 22, ,35 BE ,7 34, ,91 BE ,98 19, ,25 BE ,2 42, ,50 BE ,27 10, ,35 BE ,6 26, ,93 W ,41 25, ,52 W1455 2,794 8, ,72 BE , ,38 BE , ,86 BE ,14 8, ,97 BE ,27 10, ,98 BE ,762 9, ,75 BE ,635 10, ,92 20 BE , ,28 BE ,762 13, ,04 BE ,762 10, ,77 W1458 0,76 34, ,71 W1455 * ,8 BE ,78 25, ,38 BE ,14 30, ,69 BE ,97 8, ,88 BE ,46 9, ,97 BE ,14 7, ,60 BE ,14 7, ,22 BE ,05 9, ,04 BE ,56 9, ,42 BE , ,40 W1458 0, ,40 W1455 * ,89 BE ,762 7, ,9 BE10708 * ,1 PPV maksimum parçack hz F frekans W atmda kullanlan toplam arj SD ölçekli mesafe * Uzaklk nedeniyle yeterli genlikte titreim dalgas olumadndan cihaz tarafndan kayt alnamad. Daha sonra bu veriler, bilgisayar ortamna aktarlarak parçack hz tahminine yönelik analiz yaplmtr. Bu analiz esnasnda, literatürde yer alan genel tahmin denklemlerinden 5 tanesi; USBM, Ambraseys-Hendron, Langefors-Kihlstrom (Khandelwal ve Singh, 2007), Birch-Schaffer (Ceylanolu ve Arpaz 2001) ve Bilgin 208

5 (1998) denklemleri kullanlm ve sonuçlar karlatrlmtr. Bu denklemler Çizelge 3 de verilmitir. Çizelge 3. Tahmin denklemleri Tahmin Denklem Ad Denklemi PPV y = 874,05x -1,5335 R 2 = 0,7829 USBM (Duvall and Fogelson, 1962) Ambraseys Hendron (1968) Langefors Kihlstrom (1978) Birch ve Schaffer (1983) ppv ppv ppv K R 1 / 2 W d K R 1 / 3 W d K W d 2 / 3 R ppv K * R * W d 0, SD ekil 5. USBM tahmin denklemi PPV y = 2505x -1,5295 R 2 = 0,7957 Bilgin ve dierleri (1998) PPV: maksimum parçack hz (mm/s) R ppv K 1 / 2 W d R : mesafe (m) W d: gecikme bana düen maksimum arj (Kg) B: dilim kalnl (m) K,, saha sabitleri * B Bu genel denklemler kullanlarak yaplan regresyon analizleri sonucunda, sahaya ait sabitler bulunmutur. Bunlara ek olarak, Kahriman (2002) tarafndan ayn saha için önerilmi olan ve aada verilen tahmin denklemi de kullanlmtr. ppv 191 R 1 / 2 W d 1, 1 3 Çizelge 3 te verilen ilk üç denklemde, mesafe (R) ve gecikme bana düen maksimum arj miktar (W d ) ölçekli mesafe (SD) olarak tek bir bamsz deikene indirgendiinden dolay, regresyon analizi esnasnda, basit regresyon modellerinden biri olan Üs lü modeli kullanlmtr. ekil 5, 6 ve 7 de srasyla USBM, Ambraseys- Hendron ve Langefors-Kihlstrom denklemleri için PPV SD grafikleri ve denklemleri verilmitir. 0, ekil 6. Ambraseys-Hendron tahmin denklemi PPV SD y = 2,0812x 3,2141 R 2 = 0, ,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 ekil 7. Langefors-Kihlstrom tahmin denklemi Geriye kalan dier iki tahmin denkleminden biri olan Birch denkleminde, mesafe (R) ve gecikme bana düen maksimum arj miktar (W d ) iki bamsz deiken olarak denklemde yer almtr. Bilgin denkleminde ise mesafe (R) ve gecikme bana düen maksimum arj miktar (W d ) ölçekli mesafe (SD) olarak tanmlanm ve dilim kalnl (B) deikeni de denkleme eklenmitir. Bu iki denklemde de bamsz deiken says 2 olduu için, regresyon analizinde, Çoklu regresyon modellerinden biri olan dorusal olmayan (nonlinear) regresyon modeli kullanlmtr. Bu analizler sonucunda elde SD 209

6 edilen denklemler ve korelasyon katsays (r) deerleri Çizelge 4 te verilmitir. Çizelge 4. Denklemler ve korelasyon katsaylar Tahmin Denklemi Denklemi r USBM 1,5335 (Duvall and R Fogelson, ppv 874,05 1 / ) W d 0,885 Ambraseys Hendron (1968) Langefors Kihlstrom (1978) Birch ve Schaffer (1983) Bilgin (1998) vd 1,5295 R ppv ,892 1 / 3 W d 3,2141 W 2,0812 d ppv 2 / 3 R 1,383 ppv 2680,88* R * W d 1, 2 7 R ppv 12,158 B 1 / 2 W d 0, 3 3 2,567 0,699 0,805 0,791 yüksek korelasyon katsays ise Ambraseys- Hendron denkleminden elde edilmitir. Test atm olarak yaplan 4 atmda kaydedilen 37 olay için, bu 5 denklem ve ek olarak da Kahriman denklemi kullanlarak PPV tahminleri yaplmtr. ekil 8 te ölçülen ve tahmin edilen PPV grafii verilmitir. Ayrca daha ayrntl görmek amacyla, test atm olarak yaplan 22. atmda kaydedilen 11 olaya ait maksimum parçack hz ile, dier denklemleri (Langefors denklemi hariç) kullanarak tahmin edilen parçack hzlar için sütün grafii oluturulmutur (ekil. 9). Test atmlarnda ölçülen ve tahmin edilen PPV ler arasndaki ortalama, minimum ve maksimum mutlak deiim miktarlar Çizelge 5 te verilmitir. Bu tablodan da görülecei üzere, en düük korelasyon katsays deeri Langefors- Kihlstrom denkleminden elde edilmitir. En ekil 8. Ölçülen ve Tahmin edilen PPV deerleri 210

7 ekil 9. Test amaçl 11 olaya ait kaydedilen ve tahmin edilen parçack hzlar Çizelge 5. PPV mutlak deiim miktarlar Tahmin denklemi PPV Mutlak Deiim Miktar (mm/s) PPV ölçülen PPV tahmin Ortalama St Sapma Min. Maks. USBM 1,58 1,43 0,024 6,009 Ambraseys Hendron 1,0 0,83 0,052 2,776 Langefors Kihlstrom 3,3 1,65 0,972 6,392 Birch ve Schaffer 1,1 0,89 0,020 2,989 Bilgin 1,86 1,32 0,002 4,441 Kahriman 1,51 1,89 0,002 7,951 Bu çizelge ve ekil 8, 9 incelendiinde, Langefors-Kihlstrom denklemi haricinde kalan dier 5 denklem birbirine yakn sonuçlar verdii görülmütür. Bununla beraber, PPV 10 mm/s altndaki hzlarda gerçekletiinde, Kahriman denkleminin, ölçülen deerlere, Ambraseys-Hendron ve Bilgin denklemlerinden daha yakn deerler tahmin ettii görülmekle birlikte, PPV 10 mm/s nin üzerindeki hzlarda gerçekletiinde ise, Kahriman denkleminin, ölçülen deerlerden uzaklat, dier iki denklemin ise ölçülen deerlere daha yakn sonuçlar ürettii görülmütür. Korelasyon katsays, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum mutlak deiim miktarlar dikkate alndnda, bu saha için, Ambraseys Hendron denkleminin kullanlmas daha uygun görülmütür. Ancak, parçack hz tahmininde, dier 4 denkleminde, önerilen denkleme yakn sonuçlar verdii dikkate alnmaldr. 4 SONUÇ Bu aratrma kapsamnda, Çan ilçesi yerleim alanna oldukça yakn olan Çan Açk Ocanda, çevresel duyarlklar dikkate alnarak, patlatmadan kaynaklanan titreim deikenlerinin tahminine yönelik çalmalar yaplmtr. Bu çalmalar esnasnda, literatürde yaygn olarak kullanlan 5 tane PPV tahmin denklemi ile saha için daha önceden Kahriman tarafndan önerilen denklem dikkate alnmtr. Yaplan istatiksel analizler sonucunda görülmütür ki, Langefors- Kihlstrom denklemi haricinde, dier denklemlerin PPV yi tahmin etmede birbirlerine yakn sonuç verdii açkça görülmütür. Özellikle, bu saha için daha önceden Bilgin ve dierleri (1998) ve Kahriman (2002) tarafndan önerilen denklemlerle, bu çalmada önerilen Ambraseys-Henderson denklemi arasnda, PPV yi tahmin etmeye yönelik genelde ciddi bir fark olmad anlalmtr. Bu nedenle, bu saha için bu üç denklemin de kullanlabilecei görülmütür. Ancak, PPV 10 mm/s nin altndaki hzlarda gerçekletiinde, Kahriman denkleminin, ölçülen deerlere, Ambraseys- Hendron ve Bilgin denklemlerinden daha 211

8 yakn deerler tahmin ettii görülmütür. Bununla birlikte, PPV 10 mm/s üzerindeki hzlarda gerçekletiinde ise, Kahriman denkleminin, ölçülen deerlerden uzaklat, dier iki denklemin ise ölçülen deerlere daha yakn sonuçlar ürettii görülmütür. Bu saha için hangi denklemin kullanlaca seçilirken, bu durum dikkate alnmaldr. Ayrca, iletmede uygulanan atm geometrisi parametreleri dikkatlice incelendiinde, aralarnda bir uyumsuzluun olduu görülmütür. Çeitli iletme artlarndan kaynaklanarak zorunlu olarak bu ekilde düzenlenen bu atmlarda, patlaycnn enerjisini kaya parçalama iinde yeterince kullanamayaca ve daha çok sismik dalgaya dönüecei ve atm kontrolünün yaplamayaca açktr. Bu nedenle, iletmelerde öncelikle patlatma tasarm ve optimizasyonu yaplmal, teknik-ekonomik ve çevresel açdan olumlu sonuçlar elde edilmelidir. TEEKKÜR Bu aratrma srasnda, gerek arazi çalmalarnda gerekse dier faaliyetlerde her türlü yardmda bulunan Aksu Madencilik San. ve Elk. Ürt. Tic. A.. nin yetkililerine ve çalanlarna teekkür ederiz. Bu çalma, stanbul Üniversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri Yürütücü Sekreterlii (Proje No: 429/ ) ve Devlet Planlama Tekilat (Proje No: 2005K120990) tarafndan desteklenmitir. Yazarlar, stanbul Üniversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri Yürütücü Sekreterlii ve Devlet Planlama Tekilat na finansal destekleri için teekkür eder. KAYNAKLAR Bilgin, H.A. Esen, S. Klç, M TK Çan Linyit letmesinde patlatmalarn yol açt çevre sorunlarnn giderilmesi için aratrma, ODTÜ, Nihai Rapor, 19 21, Ankara Ceylanolu A., Arpaz E., 2001, Belirli bir Kaya Kütlesinde Oluturulan Yer Sarsntlarnn Ölçümü ve Deerlendirilmesi. Türkiye 17. Uluslar aras Madencilik Kongresi ve Sergisi TUMAKS 2001, Haziran 2001, ANKARA, pp Kahriman, A., 1995, Sivas Ula Yöresi Sölestit Cevheri ve Yankayaçlar çin Optimum Patlatma Koullarnn Aratrlmas ve Kayaç Özellikleri le likilendirilmesi Doktora Tezi., Cumhuriyet Üniversitesi Kahriman A., 2002, Analysis of ground vibrations caused by bench blasting at Can Open-pit Lignite Mine in Turkey. Environmental Geology (2002) 41: Kahriman, A., 2004, Analysis of parameters of ground vibrations produced from bench blasting at A Limestone Quarry, Soil Dynamics and Eartquake Engineering, 24, Elsevier, London, U.K, pp Kahriman, A., Ozer, U., Aksoy, M., Karadogan, A., Tuncer, G., 2006, Environmental impacts of bench blasting at Hisarcik Boron open pit mine in Turkey, Environmental Geology, (2006) 50: Khandelwal M and Singh TN., Evaluation of blast-induced ground vibration predictors. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27 (2007) pp Parlak, T.,1997. Bir Termik Santral Besleyecek Kömür Sahasnn Açk letme Dizayn ve Planlamas, Doktora Tezi, stanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul,

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN EYNEZ-12 PANOSU DEKAPAJ ÇALIŞMASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ANALİZİ

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN EYNEZ-12 PANOSU DEKAPAJ ÇALIŞMASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ANALİZİ Madencilik, Cilt 52, Sayı 4, Sayfa 3-12, Aralık 2013 Vol.52,.4, pp 3-12, December 2013 EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN EYNEZ-12 PANOSU DEKAPAJ ÇALIŞMASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN

Detaylı

Patlatma Kaynakl Titre imlerin Analizine Dayal Basamak Patlatma Tasar m Bench Blasting Design Based on Vibrations Analysis of Blast- Induced

Patlatma Kaynakl Titre imlerin Analizine Dayal Basamak Patlatma Tasar m Bench Blasting Design Based on Vibrations Analysis of Blast- Induced Patlatma Kaynakl Titre imlerin Analizine Dayal Basamak Patlatma Tasar m Bench Blasting Design Based on Vibrations Analysis of Blast- Induced Abdulkadir Karado an, Ümit Özer, Ali Kahriman, Mehmet Aksoy,

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği ve Bergama Meslek Yüksekokulu Buca/İzmir/Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği ve Bergama Meslek Yüksekokulu Buca/İzmir/Türkiye Yerbilimleri, 2016, 37 (1), 19-26 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Patlatma

Detaylı

Akyol Taş Ocağına Özgün Titreşim Tahmin Formülünün Belirlenmesi Determination of Vibration Estimation Formula Unique for Akyol Quarry

Akyol Taş Ocağına Özgün Titreşim Tahmin Formülünün Belirlenmesi Determination of Vibration Estimation Formula Unique for Akyol Quarry Yerbilimleri, 35 (2), 163-174 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Akyol Taş

Detaylı

PATLATMA KAYNAKLI YERSARSINTISI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ B. ERÇIKDI*, A. KESİMAL*, E. YILMAZ*, F. CİHANGİR*

PATLATMA KAYNAKLI YERSARSINTISI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ B. ERÇIKDI*, A. KESİMAL*, E. YILMAZ*, F. CİHANGİR* PATLATMA KAYNAKLI YERSARSINTISI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ B. ERÇIKDI*, A. KESİMAL*, E. YILMAZ*, F. CİHANGİR* Özet Açık ocaklarda yapılan patlatma faaliyetleri sırasında ortaya çıkan başlıca

Detaylı

Deniz Ad güzel, Ümit Özer, Ali Kahriman, Abdulkadir Karado an, Mehmet Aksoy

Deniz Ad güzel, Ümit Özer, Ali Kahriman, Abdulkadir Karado an, Mehmet Aksoy Kad köy-kartal Metrosu Tünel Güzergah ndaki Farkl Kaya Birimleri çin Patlatma Kaynakl Titre imlerin Analizi The Blasting Vibrations Analysis for Different Rock Units on Istanbul Kad köy-kartal Subway Tunnel

Detaylı

ESKİŞEHİR-SÜPREN YÖRESİNDE BİR TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTILARININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ

ESKİŞEHİR-SÜPREN YÖRESİNDE BİR TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTILARININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.2, 2003 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVIII, No: 2, 2003 ESKİŞEHİR-SÜPREN YÖRESİNDE BİR TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTILARININ

Detaylı

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 443 - Takn Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etrafnda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Aratrlmas M. ükrü Güney

Detaylı

Ü. Özer & A. Dağ Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Balcalı Adana

Ü. Özer & A. Dağ Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Balcalı Adana KAYAMEK 4-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC 4-VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, 4, Sivas, Türkiye Petrol boru hattı yakınında patlatmadan kaynaklanan titreşim ölçümlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

Taşocaklarında Yapılan Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşimlerin Hasar Riski Değerlendirmesi

Taşocaklarında Yapılan Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşimlerin Hasar Riski Değerlendirmesi Taşocaklarında Yapılan Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşimlerin Hasar Riski Değerlendirmesi Damage Risk Evaluation of Ground Vibration Induced by Blasting at Quarries Kağan ÖZDEMIR 1, U. Gökhan AKKAYA

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

BL Orhaneli letmesi Gümü p nar Köyü Patlatma Risk Etüdü BL Orhaneli Management Gümü p nar Village Blasting Risk Assessment

BL Orhaneli letmesi Gümü p nar Köyü Patlatma Risk Etüdü BL Orhaneli Management Gümü p nar Village Blasting Risk Assessment BL Orhaneli letmesi Gümü p nar Köyü Patlatma Risk Etüdü BL Orhaneli Management Gümü p nar Village Blasting Risk Assessment H.Ayd n B LG N ODTÜ Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara H. Sinan NAL N TROMAK A..,

Detaylı

A.Kahriman, S. Görgün, A. Karadoğan & G. Tuncer İstanbul Üniversitesi, Müh. Fak. Maden Müh. Böl. 34850, Avcılar. İSTANBUL

A.Kahriman, S. Görgün, A. Karadoğan & G. Tuncer İstanbul Üniversitesi, Müh. Fak. Maden Müh. Böl. 34850, Avcılar. İSTANBUL Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMAKS 2001, 2001, ISBN 975-395-416-6 Açık Ocak Basamak Patlatmalarından Kaynaklanan Yer Sarsıntısı Hızının Tahmini: Çan Linyit îşletmesi'nde Örnek

Detaylı

A. Ceylanoğlu & E. Arpaz Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye

A. Ceylanoğlu & E. Arpaz Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMAKS 2001, 2001, ISBN 975-395-416-6 Belirli Bir Kaya Kütlesinde Oluşturulan Yer Sarsıntılarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi A. Ceylanoğlu & E.

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

PATLATMALI KAZI FAALİYETLERİNİN YIĞMA YAPILARA OLAN ETKİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

PATLATMALI KAZI FAALİYETLERİNİN YIĞMA YAPILARA OLAN ETKİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA PATLATMALI KAZI FAALİYETLERİNİN YIĞMA YAPILARA OLAN ETKİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Turgay ÇOŞGUN *, Ali KAHRİMAN ** Süleyman DALGIÇ *** Abdülkadir KARADOĞAN ** Ahmet ÇOŞGUN **** * İstanbul Üniv., Müh.

Detaylı

(')ÇATALCA YÖRESİ SARIKAYATEPE TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN TİTREŞİM ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

(')ÇATALCA YÖRESİ SARIKAYATEPE TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN TİTREŞİM ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, tstanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/6.1 (')ÇATALCA YÖRESİ SARIKAYATEPE TAŞ OCAĞINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN TİTREŞİM ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION

Detaylı

E. Arpaz & A. Ceylanoğlu Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas,

E. Arpaz & A. Ceylanoğlu Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMAKS 2001, 2001, ISBN 975-395-416-6 Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümlerinin Değerlendirilmesi İçin Geliştirilen Bir Bilgisayar

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

B. Erçıkdı, A. Kesimal & E. Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Trabzon

B. Erçıkdı, A. Kesimal & E. Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Trabzon KAYAMEK 2004-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC 2004-VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, 2004, Sivas, Türkiye Araklı-Taşönü kalker ocağında patlatma kaynaklı yer sarsıntılarının değerlendirilmesi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı:2 sh. 30-43 Mayıs 2010

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı:2 sh. 30-43 Mayıs 2010 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı:2 sh. 30-43 Mayıs 2010 PATLATMADAN KAYNAKLANAN TİTREŞİMLERİN YÖNSEL DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI (INVESTIGATION OF DIRECTIONAL CHANGE

Detaylı

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Önkesme Patlatmas ndan Kaynaklanan Hava oku Bas nc Analizi Preslipt Blast Induced Air Overpressure Investigation At U ak K lada Gold Mine Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin

Detaylı

PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN TAHMİNİ İÇİN FARKLI KAYALARIN SAHA SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ

PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN TAHMİNİ İÇİN FARKLI KAYALARIN SAHA SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C.25, S.1, SS. 9-23, Y. 2012 PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN TAHMİNİ İÇİN FARKLI KAYALARIN SAHA SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF FIELD CONSTANTS OF DIFFERENT ROCKS

Detaylı

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 391 - Takn Alanlarnn Corafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi Knkl Yerlekesi çin Bir Uygulama

Detaylı

Titrekkaya Taş Ocağı'nın Üretiminde Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin Bölgedeki Tarihi Yapılara Etkisinin Belirlenmesi

Titrekkaya Taş Ocağı'nın Üretiminde Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin Bölgedeki Tarihi Yapılara Etkisinin Belirlenmesi Titrekkaya Taş Ocağı'nın Üretiminde Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin Bölgedeki Tarihi Yapılara Etkisinin Belirlenmesi Evaluation of Blast-Induced Ground Vibration Damage on Historical Places Close

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

OTAŞ OCAKLARINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTISININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ

OTAŞ OCAKLARINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTISININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, Istanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 OTAŞ OCAKLARINDA PATLATMADAN KAYNAKLANAN YER SARSINTISININ ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ EVALUATION AND MEASUREMENT OF GROUND VIBRATION

Detaylı

İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Environmental Impacts of Quarry Blasting of a Limestone Quarry Operating at Bornova Distict

Detaylı

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 1-8 statistikçiler Dergisi Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab Murat Büyükyazc Hacettepe Üniversitesi Fen

Detaylı

Lisans 1 Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Lisans 2 İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004

Lisans 1 Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Lisans 2 İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: YÜCEL KARAKUŞ Doğum Tarihi/Yeri: 23.01.1980 / KARTAL - İSTANBUL Unvanı: Öğretim Görevlisi- İnşaat - Maden Yük. Müh. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2009 Y. Lisans Patlayıcı Mühendisliği Okan Üniversitesi 2013

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2009 Y. Lisans Patlayıcı Mühendisliği Okan Üniversitesi 2013 1. Adı Soyadı: Alper ÇELTİKÇİ 2. Doğum Tarihi: 15.03.1983 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2009 Y. Lisans

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Farklı Regresyon Modelleri ile Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tahmin Edilmesi

Farklı Regresyon Modelleri ile Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tahmin Edilmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 141-150 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 141-150, June 2015

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Bezmi Bar Çakmak, Hasan Ayd n Bilgin Orta Do u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Bezmi Bar Çakmak, Hasan Ayd n Bilgin Orta Do u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Üretim Patlatmas ndan Kaynaklanan Yer Titre imlerinin Analizi Investigation of Ground Vibrations Induced By Production Blasting At U ak K lada Gold Mine Bezmi Bar Çakmak, Hasan

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Özet Gelien teknolojiyle beraber saysal bilginin güvenlii oldukça önem kazanmtr. Görüntü damgalama,

Detaylı

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 13 - Ceyhan Havzas çin Bölgesel Takn Frekans Analizi Mehmet Altu ahin (1), Prof.Dr.Zuhal Akyürek (2) ODTÜ-naat Müh. Böl. Su Kaynaklar Lab.06531 Ankara

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Kesici Takm Tala( Açsnn +lerleme Kuvveti Üzerindeki Etkisinin Ara(trlmas

Kesici Takm Tala( Açsnn +lerleme Kuvveti Üzerindeki Etkisinin Ara(trlmas Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 4 s. 323-328, 2005 Vol: 8 No: 4 pp. 323-328, 2005 Kesici Takm Tala( Açsnn +lerleme Kuvveti Üzerindeki Etkisinin Ara(trlmas Mustafa GÜNAY, Ulvi 5EKER

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ali KAHRİMAN. 2. Doğum Tarihi: 10.03.1955 3. Unvanı: Profesör Doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ali KAHRİMAN. 2. Doğum Tarihi: 10.03.1955 3. Unvanı: Profesör Doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali KAHRİMAN 2. Doğum Tarihi: 10.03.1955 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Y.

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES

ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES D. Karada 1, A. Elçi 1 1 DEÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Tnaztepe Kampüsü, 35160 Buca-'zmir,

Detaylı

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK;

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK; S a y f a 1 HAKKIMIZDA OLARAK; 2015 yılında KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş bünyesinde kurulan ARGE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bir KOSGEB projesi ile faaliyetlerine başladı. Madencilik

Detaylı

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi Geli Tarihi: 7..6 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi lker ERCANLI Fatih SVRKAYA Sedat KELE Alkan GÜNLÜ K.T.Ü., Orman

Detaylı

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI Ar.Gör. Ozan KAYACAN Doç.Dr. Ender Yazgan BULGUN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Böl. ÖZET Günlük ya antmzn ayrlmaz bir parças olan konfeksiyon

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Ttıe Sixth coal Congress of TURKEY

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Ttıe Sixth coal Congress of TURKEY TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Ttıe Sixth coal Congress of TURKEY GLİ TUNÇBİLEK BÖLGESİ AÇIK OCAK PATLATMALARININ ÇEVRE KÖYLERE ETKİSİ EFFECT OF BLASTING OPERATIONS AT THE GLI TUNÇBİLEK OPEN PIT MINES ON THE'NEARBY

Detaylı

KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI

KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI Zemin Mekanii ve Temel Mühendislii Onuncu Ulusal Kongresi 16-17 Eylül 2004, $stanbul Teknik Üniversitesi, $stanbul KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI Rasin DÜZCEER 1 Alp GÖKALP 2 SUMMARY This paper briefly

Detaylı

Patlatma Kaynaklı Titreşimlerde OSMRE Çözümleri - II İstanbul-Büyükçekmece Gölü Batısı Taş Ocakları Uygulama Örneği

Patlatma Kaynaklı Titreşimlerde OSMRE Çözümleri - II İstanbul-Büyükçekmece Gölü Batısı Taş Ocakları Uygulama Örneği III Ulusal Kırmataş Sempozyumu 3-4 Aralık 2003/İstanbul Patlatma Kaynaklı Titreşimlerde OSMRE Çözümleri - II İstanbul-Büyükçekmece Gölü Batısı Taş Ocakları Uygulama Örneği OSMRE Procedures on Blast Induced

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ The Sixth Coal congress of TURKEY

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ The Sixth Coal congress of TURKEY TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ The Sixth Coal congress of TURKEY PATLAYICI MADDELERİN KULLANIM SONUCU OLUŞAN TİTREŞİMLER VE YAPILARDA MEYDANA GELEN HASARLAR VIBRATIONS GENERATED BY BLASTING AND THEIR DAMAGING

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARAYOLU TAŞITLARI SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ Abdullah ÇAKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Temmuz-2013 KONYA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Zonguldak Ilıksu Mevkiinde Kontrollu Basamak Patlatması Uygulamaları Cautious Bench Blasting Practices at Zonguldak Ilıksu Site

Zonguldak Ilıksu Mevkiinde Kontrollu Basamak Patlatması Uygulamaları Cautious Bench Blasting Practices at Zonguldak Ilıksu Site Zonguldak Ilıksu Mevkiinde Kontrollu Basamak Patlatması Uygulamaları Cautious Bench Blasting Practices at Zonguldak Ilıksu Site H.A. Bilgin, M. Kılıç, M.S. Kahveci ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, Ankara

Detaylı

Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlar n Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi

Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlar n Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 277 - Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlarn Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi Neval Uysal Ara. Gör., Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Sayı 0 www.hkmo.org.tr hkm Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Say 0 www.hkmo.org.tr Geçiş ğrisi larak.dereceden Parabol Geçi

Detaylı

BİR ŞEHİR İÇİ PATLATMASINDA SİSMİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR ŞEHİR İÇİ PATLATMASINDA SİSMİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C.27, S.2, SS. 89-101, Y. 2014 BİR ŞEHİR İÇİ PATLATMASINDA SİSMİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF SEISMIC DATA AT AN URBAN SITE BLASTING OPERATION U. Özer,

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

çindekiler DIŞ ÜNİTELER / 3 ORV-X FULL DC INVERTER VRF DIŞ ÜNİTE / 4 İÇ ÜNİTELER / 37 KUMANDALAR VE OTOMASYON / 61 ORV-X TEMEL MODÜLLER / 26-27

çindekiler DIŞ ÜNİTELER / 3 ORV-X FULL DC INVERTER VRF DIŞ ÜNİTE / 4 İÇ ÜNİTELER / 37 KUMANDALAR VE OTOMASYON / 61 ORV-X TEMEL MODÜLLER / 26-27 çindekiler DIŞ ÜNİTELER / 3 FULL DC INVERTER VRF DIŞ ÜNİTE / 4 Temel Modüller / 4 EER & COP / 4 IPLV(C) / 4 Kombinasyon Tablosu / 5 Bakır Borulama Uzunlukları / 5 II DC INVERTER VRF DIŞ ÜNİTE / 6 Temel

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah AFAT ADANA-YUMURTALIK BÖLGESİNDE SANAYİ YAPILARI İÇİN KIZILDERE FORMASYONUNDA PATLATMA-KAZI İŞLEMLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/23/11 Time: 16:51 Sample: Included observations: 20

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/23/11 Time: 16:51 Sample: Included observations: 20 ABD nin 1966 ile 1985 yllar arasnda Y gayri safi milli hasla, M Para Araz (M) ve r faiz oran verileri a#a$da verilmi#tir. a) Y= b 1 +b M fonksiyonun spesifikasyon hatas ta#yp ta#mad$n Ramsey RESET testi

Detaylı

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard 1. ÖZET... 1 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU... 1 1.2. PROJENİN YERİ... 3 1.3. PROJENİN HAVZADAKİ DİĞER TESİSLERLE İLİŞKİSİNİ GÖSTERİR ŞEMATİK PLAN... 3 1.4. TEKLİF EDİLEN TESİSLER... 4 1.5. PROJE KARAKTERİSTİKLERİ...

Detaylı

ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM

ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM Makina Tasarm ve malat Teknolojileri Kongresi, Makina Mühendisleri Odas Konya ubesi, 2-3 Kasm 2001. ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM ETM Prof.Dr. Hira Karagülle, Doç.Dr. Ramazan Karakuzu ve Ör.Gör.

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas 1 Tanyld ve Cokun, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27(2): 1-14 (211) Elaz yöresi vine mermer tozu katk hafif betonun basnç ve ultrasonik ses geçirgenlii özelliinin aralmas Harun TANYILDIZI,

Detaylı

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mays 009, Karabük, Türkiye YÜKSEK HIZLI DEMRYOLU KÖPRÜLERNDE ETKN DNAMK ANALZ YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS

Detaylı

Çizim Mekanlarnda *nsan Eylem Donat Eleman *li-kileri Üzerine Bir Ara-trma

Çizim Mekanlarnda *nsan Eylem Donat Eleman *li-kileri Üzerine Bir Ara-trma Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s.289-299, 2005 Vol: 8 No: 3 pp. 289-299, 2005 Çizim Mekanlarnda *nsan Eylem Donat Eleman *li-kileri Üzerine Bir Ara-trma Kemal YILDIRIM*, Özlem

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı