KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr bulunduðu törende THY nin Kosova da gerçekleþtirdiði görevinin önemi vurgulandý. Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr bulunduðu törende THY nin Kosova da gerçekleþtirdiði görevinin önemi vurgulandý. Türk Bayraðý ve THY flamalarýyla süslü salonda konuklarý selamlayan THY nin Kosova ile Makedonya dan Sorumlu Satýþ Müdürü Oðuz Türkeri, Priþtine-Ýstanbul arasýnda 5 yýl önce baþlayan uçuþlarla Kosova ile Türkiye arasýnda köprü kurulduðunu hatýrlatarak, dýþ ofis ve satýþ acentelerinin gayretleriyle bu iletiþim ve dostluðun gelecekte daha da artacaðýna inandýklarýný belirtti. 5. yýl kutlamalarý için Kosova ya gelen THY Genel Müdürü Temel Kotil, 5 yýldýr dost ve akrabalarýn yaþadýðý Priþtine ye Ýstanbul dan aralýksýz uçuþlarýmýza devam ediyoruz dedi. Havacýlýkta önemli bir marka haline gelen THY nin 2006 yýlýnda Avrupa nýn en hýzlý büyüyen havayolu þirketi olduðunun altýný çizen Kotil, Kosovalýlara seslenerek, Kosova ve Kosovalýlar düþüncelerimiz ve kalbimizde özel bir yer sahibidir. Balkanlarda yaþayanlar ve bütün diðer toplumlar yüzyýllardýr süren kardeþliðimizin en güzel örneðini oluþturmaktadýr. THY, Balkanlar da toplumlarýn Türkiye ve dünya arasýnda bir köprü vazifesini görmeye devam edecektir ifadelerini kullandý. THY Genel Müdürü Kotil, Priþtine ye yapýlan haftalýk sefer sayýsýný, aþamalý olarak 4 ten 7 ye çýkaracaklarýný belirtti. THY nin 5 yýldan beri Kosova nýn baþkenti Priþtine ye uçmasýndan þeref ve mutluluk duyduklarýný belirten Kotil, Kosova, çok önemli ve çok anlamlý bir coðrafya. Biz aslýnda Priþtine yi dünyaya baðlýyoruz. Yolcularý yalnýz Ýstanbul a deðil, Ýstanbul dan da 103 yurtdýþý noktasýna baðlýyoruz. Bu bizim için çok önemli bir görev. Bundan dolayý Priþtine seferlerini artýrmak niyetindeyiz diye konuþtu. devamý sayfa 15 te KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 380 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Türk Polisine madalya Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal Kosova da görev yapan 85 Türk polisine madalya taktý. Enis Tabak & Taner Güçlütürk Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal Kosova da görev yapan 85 Türk polisine madalya taktý. Priþtine nin Grand Oteli nde düzenlenen törende Kosova da görev yapan 148 Türk polisinden 85 ine madalyalarý takýldý. Törene Kosova Uluslararasý Emniyet Müdürü Richard Monik, KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, TÝKA Kosova Temsilcisi Metin Arslanbaþ, Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tümgeneral Uður Tarçýn, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç yaný sýra çok sayýda yerli ve yabancý üst düzey yetkili katýldý. Törende konuþan Kosova Uluslararasý Emniyet Müdürü Richard Monik, Türk Polisinin üstlenmiþ olduðu misyonunu baþarýyla yerine getirdiðini söyledi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýyla baþlayan törende Türk Polisinin bugüne kadar Kosova da gerçekleþtirdiði faaliyetler slayt gösterisi eþliðinde misafirlere izletildi. Törende konuþan Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal, Türk polisinin uluslar arasý misyonlar çerçevesinde dünyanýn birçok yerinde barýþ ve istikrarý korumaya katký sunduðunu vurguladý. Konuþmalarýn ardýndan Köksal ve Monik, polislerin madalyalarýný taktýlar. Aile yakýnlarýnýn da katýldýðý tören sonunda davetlilere yemek verildi. devamý sayfa 7 de Balkanlarýn ünlü sanatçýsý Dino Merlin Ýstanbul da hayranlarýna konser verdi Merlin: Hayatýmýn en iyi konseri O þarký söylediði zaman Balkanlar a barýþ gelir iltifat edilen Balkanlarýn ünlü sanatçýsý Dino Merlin Ýstanbul daki hayranlarýný coþturdu. Edis POTOR Saraybosna yý savaþta dahi terk etmeyen pop müziðin Boþnak starý Dino Merlin, Ýstanbul daki ilk büyük konserini 3 Haziran 2007 Pazar akþamý Harbiye Açýkhava da verdi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin sponsorluðunda gerçekleþtirilen konsere katýlým ücretsizdi. ÝETT tarafýndan konser günü Ýstanbullularýn konser alanýna rahat ve güvenli ulaþýmlarýný temin maksadýyla Ýstanbul un farklý noktalarýndan ücretsiz otobüsler kaldýrýldý. Ýstanbul a adým atar atmaz ilk söyleþilerini basýna açýklþama yapan Dino Merlin, Ýstanbul da yabancýlýk hissetmiyorum. Aðabeyimi ziyarete gelmiþ gibi hissediyorum dedi. Amerika turnesinin ardýndan Türkiye ye gelen Boþnak sanatçý, Ýstanbul da ilk defa bu kadar büyük bir topluluða konser vermekten dolayý çok heyecanlý olduðunu belirtti. Türkiye ve Ýstanbul hem duygu ve düþüncelerimde, hem de þarkýlarýmda sürekli yer alýyor. Bu topraklarla ve bu topraklarýn insanlarýyla tarihten gelen ortak deðerlerimiz, anýlarýmýz, hayallerimiz var. Ýþte bu yüzden son albümüm Burek de yer alan ve Saraybosna yý anlattýðým þarkýnýn nakaratlarýný Türkçe yazdým. Ýstanbul bizim hayallerimizdeki güzel þehirdir, tarih boyunca en zor zamanlarýmýzda yanýmýzda yer alan güzel insanlarýn güzel þehridir. Kendisi gibi dünya çapýnda ünlü pek çok yýldýzýn ülkeyi terk ettiði savaþ yýllarýnda Saraybosna yý terk etmeyen ve Saraybosna lýlar ile birlikte direniþe katýlan Merlin, savaþ sýrasýnda direniþe þarkýlarýyla destek oldu, güç ve ilham verdi. O yýllarda yaptýðý Da te nije Alija (Aliya sen olmasaydýn) þarkýsý ile Boþnaklarýn duygularýna tercüman oldu. Dino Merlin gibi büyük bir ismi Türkiye de aðýrlamaktan gurur duyduklarýný belirten Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ Bosna Ýstanbullularýn uzaktaki sevgilisidir. Unutamadýklarý, unutmayacaklarý ülkedir. Ýstanbul Boþnaklarýn kalbinde, Saraybosna Ýstanbullu larýn kalbinde yaþar. Dünyaca ünlü Boþnak þarkýcý Dino Merlin ile uzaktaki sevgiliye bir selam gönderiyoruz dedi. Kral TV Anahabere konuk olan Dino Merlin, Emir Kusturitssa ve Goran Bregoviç in baþta olmak üzere bir çok ünlü sanatçýnýn savaþ sýrasýnda ülkeyi terk ettiklerini, fakat kendisinin niçin terk etmediði soruldu: Herkes seçim hakkýna sahiptir; bahsettiðiniz kiþiler Belgrad ý tercih ettiler, ben ise Saraybosna yý tercih ettim! diye cevap verdi. devamý sayfa 7 de

2 Yeni tasarý kimseyi Kosova yý tanýmayý görevlendirmiyor ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Danýþmaný Rosemary Di Casprio, Amerika nýn Sesi ne verdiði demeçte Güvenlik konseyi üyelerine sunulan yeni Kosova karar tasarýsýnýn, kimsenin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmayý görevlendirmediðini, tasarýnýn ancak Kosova nýn uluslar arasý gözetim altýnda baðýmsýzlýðýný tanýyacaðýný ileri sürdü. Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisi Sýrplarla geniþ güvenlik saðladýðýný belirten Di Caprio bu önerinin, diðer topluluklara gibi, Arnavutlara da büyük güvenlik saðladýðýný ileri sürdü. BM Güvenlik Konseyinde yeni Kosova tasarýsýnýn kabul edilmesinin büyük önem taþýdýðýný belirten Di Kaprio, yeni kararla Kosova statüsünün noktalanacaðýný ileri sürdü. Di Kaprio, Bu çok önemli bir karardýr. Bunun kabulüyle Kosova baðýmsýzlýk sürecini noktalayacaðýz. Yeni karar Marthi Ahtisari nin plan önerisini destekliyor. KFOR un görevinin sürmesine ve Kosova da Avrupa Birliði misyonunu saðlýyor. Avrupa Birliði de Kosova da K o s o v a 2 yasa üstünlüðünü saðlayacaktýr diye konuþtu. ABD, AB ile Ruslarla Kosova yeni karar tasarýsýný kabul etme çalýþmalarýný yoðunlaþtýracaðýný belirten Di Kaprio, kararýn oy birliði ile kabul edilmesinin büyük önem taþýdýðýný ileri sürdü. ABD nin Marthi Ahtisari nin paket önerisini desteklediðini belirten Di Kaprio, Priþtine ile Belgrat arasýnda görüþmelerin devam etmesine karþý olduklarýný söyledi. Güvenlik konseyi Ahtisari nin Kosova paket önerisini kabul etmese ne yapacaksýnýz? þeklindeki gazeteci sorusuna Kaprio, esas amacýn bölgede barýþ ve istikrarýn saðlanmasý olduðunu ileri sürdü. Putin: Kosova sorunu çözümünü bilseydim çok önceleri önerirdim Rice: Kosova nýn baðýmsýzlýðý gerçek bir sonuçtur ABD Dýþ Ýþleri Bakaný Condoleeza Rice, Almaya nýn Potsdam kentinde aldýðý Erik Varburk sýrasýnda Kosova için, Kosova nýn baðýmsýzlýðý gerçek bir sonuçtur dedi. ABD nin Kosova nýn statüko durumuna karþý olduðunu belirten Rice, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi. Rice, Kuþkusuz ki Kosova sorunu kýsa bir zaman içinde çözülmelidir. Orada statüko durumu kabul edilemez bir durumdur ve Kosova da uluslar arasý denetiminde bir baðýmsýz devlet kurulmalýdýr. Erteleme hiçbir þey getirmez, bu Rusya Baþkaný Vladimir Putin, Almanya nýn Der Spiegel Gazetesine yaptýðý konuþmada diðerleri arasýnda Kosova sorununda deðindi. Baþkan Putin, Kosova sorunu çözümünü bilseydim çok önceleri önerirdim diye konuþtu. Kosova baðýmsýzlýðýnýn zararlý ve tehlikeli olduðunu belirten baþkan Putin, bu sorunun barýþ yoluyla çözülmesinden yana olduðunu söyledi. Baþkan Putin, Kosova sorununun çözülmesi için sabýrlý olmalýyýz dedi. Putin, Kosova nýn baðýmsýzlýðý tek taraflý kararla belirlenirse Rusya nýn tutumu hakkýnda hiçbir yanýt vermedi. Kosova nýn özel bir durum olmadýðýný belirten baþkan Putin, Aphasya, Güney Osetya ve Tranýnyestri halký meclis, meclis baþkaný ve baðýmsýzlýðý tespit edecek diðer yönetim organlarý olduðunu söyledi. Baþkan Putin, Kosova olayýný kenarda býrakamayýz, diðer halklara ise bu hakký tanýmalýyýz. Baðýmsýz Kosova Avrupa da bölücülüðe etki edecek dedi. Avrupa da Bask, Ýskoçya ve Balkanlarda bölücülük örneklerine deðinen Baþkan Putin, bu bölücülüðün zararlý olacaðýný söyledi. durum istikrara karþý tehdittir. Biz þimdi Kosova statüsünü çözmeliyiz. Ayrýca Sýrbistan vatandaþlarýnýn da gelecekleri demokratik bir Avrupa dadýr. Bunu onlara anlatmalýyýz diye konuþtu. ABD Dýþ Ýþleri Bakanlýðý Basýn Sözcüsü, Büyük Britanya nýn BM ye sunduðu yeni yasa tasarýsý BM Güvenlik Konseyi tarafýndan oy birliðiyle hazýrlandýðýný söyledi. Sözcü Keysi, Ahtisari nin Kosova paket önerisi Kosova yeni karar tasarýsý planýnýn özünü oluþturduðunu söyledi. Sözcü Keysi, Þimdi çözüm bulmak zamaný. Bu konu ile çok sayýda görüþler var. Özelikle Rusya ve diðer ülkerlerin görüþleri yer alýyor diye konuþtu. Kosova sorununun belirlenmesi için ne kadar zaman gerekeceðini bilmediðini belirten sözcü Keysi, Güvenlik Konseyi üyeleri çok sayýda tutum ortaya atacaðýný söyledi. G8 ülkeleri bir arada Almanya nýn Haili Gendam kentinde Çarþamba günü G8 ülkeleri bir araya geliyor. Dünyanýn en güçlü endüstri devletlerini oluþturan Batý Avrupa ülkeleri ve Rusya yýllýk toplantý için bir araya gelecek. Bir araya gelen G8 ülkeleri yýllýk görüþmesinde küresel ýsýnma sorunu ve diðer güncel konular ele alýnmasý bekleniyor. Toplantý ile ilgili yapýlan açýklamada G8 ülkeleri zirve toplantýsý gündeminde Kosova sorunun yer almayacaðý belirtiliyor. Ama bazý kaynaklara göre G8 ülkeleri Rusya baþkaný Vladimir Plutin ile bir araya gelecekleri belirtiliyor. G8 ülke toplantýsýna ev sahipliði yapan Almanya Kosova sorununun toplantý gündeminde yer almamasýný önerisinde bulunduðu öðrenildi. Almanya nýn Halili Gendam kentinde düzenlenecek toplantýda G8 gurubunu oluþturan Batý devletleri ve Rusya arasýnda Kosova statüsü ile ilgili sert tartýþmalarýn yürütülmesi bekleniyor. Çünkü Rusya baþkaný Kosova sorunu ile ilgili þimdiye dek yaptýðý açýklamada iki taraf arasýnda varýlacak anlaþmadan yana olduðunu belirtmiþti yýlýnda G8 gurubu ABD, Büyük Britanya, Fransa, Almanya, Ýtalya, Kanda ve Japonya oluþturmaktadýr. Rusya ise 1998 yýllýnda bu örgüte üye oldu.

3 3 Çeku hükümetinin bir yýllýk çalýþmasýný deðerlendirdi Kosova Baþbakaný Agim Çeku, Kosova meclisinin düzenlediði son toplantýsýnda hükümetinin bir yýllýk çalýþmasýný baþarýlý olarak deðerlendirirken, muhalefet ise hükümetin raporunu fakir olarak nitelendirdi ve hükümetin kalkýnma stratejisi palanýnýn olmadýðýný ileri sürdüler. Hükümetinin ülkede istikrarý saðlamaya baþardýðýný belirten Baþbakan Çeku, siyasi süreçte ve ekonomik geliþmede olumlu baþarýlar kaydettiðinin belirtirken, muhalefet ise ülkenin kalkýnma stratejisini kurmaya baþaramadýðýný söyledi. Baþbakan Çeku, hükümetinin bir yýllýk çalýþma raporunda standartlarýn yerine getirilmesine, geçiþ süreci hazýrlýklarý, vatandaþlara kaliteli hizmetin sunulmasý, asayiþin güçlenmesi, yasalarýn üstünlüðü, Avrupa entegrasyon gündemi ve Kosova statüsünün belirlenme sürecine deðindi. Hükümetinin istikrarý korumaya ve uluslar arasý birliðiyle iþbirliðinin geliþmesi yönünde olumlu baþarýlar saðladýðýný kaydeden Baþbakan Çeku, hükümetinin statü sonra mevcut durumla ve sorunlarla mücadeleye hazýr olduðunu söyledi. LDK meclis gurubu baþkaný Aluþ Gaþi baþbakanýn raporunu desteklerken, hükümetten alt yapýnýn kalkýndýrýlmasý, eðitim, saðlýk, güvenlik çalýþanlarý ve yargýçlarýn gelirlerine zam yapýlmasý istedi. AAK Meclis Gurup Baþkaný Cülnaze Süla, raporda detaylý bilgilere yer verildiðini ileri sürerken, muhalefet ise raporu sert bir dille eleþtirdi. PDK Meclis gurubu baþkaný Safete Haderconay, raporu okuyanlarýn icra organýn zayýflýklarýný gördüðünü ileri sürdü. Gurup baþkaný, 2006 yýllýnda tüm parametrelerde düþüþ gözlendiðini ileri sürdü. Haderconay, özellikle Ekonomi ve Finans Bakanlýðýný mali politikasýný eleþtirdi. ORA Baþkaný Veton Suroi ise raporun standartlar bölümünü olumlu olarak deðerlendirirken, raporun gerçekçi olduðunu kaydetti. Suroi, hükümetinin bölge ülkeleri ile iþbirliðini olumlu olarak deðerlendirdi. LDD Meclis gurubu baþkaný Besa Gaceri, hükümetin sýnýrlý yetkileri olmasý onun daha etkin çalýþmasýný engellediðini belirterek, eðitimcilerin gelirlerine zam ifadelerinden uzak durulmasýný istedi. GP 6+ Baþkaný Cezair Murati ise topluklarýn yaþadýklarý bölgelere daha fazla yatýrým yapýlmasýný talep etti öðrenci olgunluk sýnavýna çýktý Kosova da olgunluk sýnavý ikinci defa gerçekleþti. 2006/07 okul yýlýnda mezun olan kadar orta okul öðrencisi Cumartesi günü olgunluk sýnavýna çýktý. Geçen yýla kýyasla, bu yýl öðrencilerin sayýsý kabarýktý. Geçen yýl testlere orta okul öðrencisi katýlýrken, bu yýl öðrencilerin sayýsý idi. 49 test merkezinde yapýlan olgunluk sýnavý baþarý ile gerçekleþti. Kosova Eðitim Bakaný Agim Veliu, çalýþma arkadaþlarý ile beraber Poduyeva Belediyesinde iki test merkezini ziyaret etti. Bakan Veliu, öðrencilerin testlere gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduðunu belirtirken, ayrýca testlerin hazýrlanmasýnda emeði geçen tüm çalýþanlarý kutladý. Bakan Veliu, Eðitim Bakanlýðý çalýþanlarý sayesinde Poduyeva da olduðu gibi Kosova genelinde de testler baþarýyla uygulanýyor diye konuþtu. Kosova Eðitim Bakanlýðýnýn diðer üst düzey yetkilileri de testlerin uygulandýðý diðer merkezleri ziyaret ederek, testin akýþýný izlediler. Prizren Belediyesinde de olgunluk sýnavý baþarý ile uygulandý. Prizren ve Mamuþa Gjon Bozuku Türkçe lise öðrencileri de olgunluk sýnavýna katýldýlar. Priþtine nin Sami Frasheri lise öðrencileri de düzenlenen olgunluk sýnavýna katýldýlar. Kosova Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada test sonuçlarýnýn önümüzdeki hafta açýklanacaðý belirtiliyor. K o s o v a Güzel sözler Bir çok gerçekler vardýr, herkese söylenemeyeceði gibi her zaman da aðýza alýnmazlar. (VOLTAÝRE) Kosova liderleri Bush la görüþmek için Tiran a davet edilmedi ABD baþkaný tarihte ilk defa Arnavutluk u ziyaret edecek. Baþkan Bush, Arnavutluða 10 Haziranda yapacaðý sekiz saatli ziyaret sýrasýnda Arnavutluk üst düzey siyasi yetkililer ile görüþmesi bekleniyor. Gözlemciler Baþkan Bush un Arnavutluða yapacaðý ziyaret sýrasýnda Kosova üst düzey siyasi liderleri ile görüþecek mi konusun dikkatlerin odaðýný oluþturuyor. Konuyla ilgili farklý söylettiler ileri sürülüyor. Kosova kurum ve siyasi lideri, konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada Tiran daki görüþmelere hiçbir çaðrý almadýklarýný belirtiler. Kosova üst düzey yetkilileri bu ziyareti bir devlet adamýn egemen bir devlete yaptýðý bir ziyaret olarak algýladýklarýný vurguladýlar. Baþkan Fatmir Seydiu danýþmaný Muhamet Hamiti, Baþkan Bush un Arnavutluða yaptýðý ziyarettin tarihi önem taþýdýðýný söyledi. Danýþman Hamiti, Bu ziyaretin Arnavutluk ve Kosova için büyük önemi vardýr. Kosova nýn uzun zaman ABD ile özel iliþkileri vardýr. Bu ziyaret Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn belirlenmesi döneminde gerçekleþiyor diye konuþtu. Öte yandan danýþman Hamiti, Tirana ya hiçbir çaðrý almadýk dedi. Baþbakan Danýþmaný ve Basýn Sözcüsü Ulpiyana Lama, Baþkan Bush un ABD ye yapacaðý ziyareti tarihi bir olay olarak deðerlendirdi. Sözcü Lama, Ziyaretin gerçekleþtiði dönemini göz önünde bulundurmuþ olursak, bu ziyarettin tarihi önemi vardýr. Baþkan Buþ Arnavutluða yapacaðý ziyaret tüm Arnavut dünyasýna çok önemlidir diye konuþtu. Baþkan Bush un Tirana da gerçekleþtireceði ziyaretin protokolünü Amerikalýlar hazýrlayacaðýný belirten Sözcü Lama, Kosovalýlaron görüþme ile ilgili hiçbir davetiye almadýklarýný ileri sürdü. PDK Baþkaný Danýþmaný Hayrettin Kuçi, Baþkan Bush un Kosova statüsünün belirleneceði bir dönemde Arnavutluða yapacaðý ziyaretin tarihi önem taþýdýðýnýn altýný çizdi. Danýþman Kuçi, Baþkan Buþ un yapacaðý ziyareti ve ortaya atacaðý tutumun yeni boyutlar kazandýracaðýna inanýyorum. Bu ayrýca þimdiye dek Arnavutlarýn yaptýklarý çalýþmalarýn ve ileride yapacaðýmýz çalýþmalarýn övgüsü olacaktýr diye konuþtu. Baþkan Bush, Arnavutluða yapacaðý tarihi ziyaret ardýndan Makedonya ve Hýrvatistan üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. Baþkan Bush, 24 Temmuz 2001 tarihinde Kosova yý ziyaret ederek, Bonstil askeri üssünde bulunan ABD askerleri ile bir araya gelmiþti. Bush, Kosova ziyareti sýrasýnda Kosova yetkilileri ile bir araya gelmedi. Bush un Pazar günü Tiran a yapacaðý ziyarete eþi Laura da eþlik edecek. Kosova medyasý Kosova kurum ve siyasi parti liderlerinin Baþkan Bush la görüþmemesine raðmen bu ziyaret Arnavut dünyasýnda tarihi önem taþýyor. Baþkan Bush un Tiran a yapacaðý ziyaretin Kosova statüsünün belirlenmesi döneminde denk gelerek gerçekleþtiðine dikkat çekiliyor.

4 Baðýmsýzlýk Polisleri Kosova Polis Birlikleri okulundan 85 daha polis mezun oldu. 35 ci nesilde mezun olanlar arasýnda 66 erkek ve 17 kadýn, bunlardan 72 si Arnavut, 10 Sýrp ve 1 Boþnak bulunuyor. K o s o v a 4 Priþtine nin 1 Ekim salonunda düzenlenen törene Kosova polis birlikleri okulundan mezun olanlara sertifikalarý takdim edildi. Kosova Polis Birlikleri 35 ci nesilden mezunlarý törenine Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, UMNÝK Vekili Steven Þuk, UNMÝK polis komiseri yardýmcýsý Krüdler Kadler, Kosova iç iþleri bakaný Blerim Kuçi ve Kosova uluslar arasý ve yerli yetkilileri hazýr bulundular. Kosova UNMÝK vekili sertifika yaptýðý konuþmada, Kosovalýlarýn polis birlikleriyle gurur duymalarý gerektiðini söyledi. Kosova polis birliklerinin bugüne dek büyük etkinliklere imza atýðýný belirten Þuk, 35 ci neslin de ayný baþarýyý izleyeceðine inandýðýný söyledi. Výçtýrýn daki Kosova polis okulundan 8.159, si Arnavut, 890 u Sýrp ve Kosova da yaþayan 482 topluluk mensubu mezun oldu. Toplam rakamýn ini erkek ve ini kadýn oluþturuyor. Bugüne kadar 8 Kosova polisi görevi sýrasýnda hayatýný kaybetti. Öldürülenler milli mensubiyeti Arnavut ve Sýrplardý. Yeni Karardan Yana Büyük Britanya tarafýndan BM Güvenlik konseyi üyelerine sunulan Kosova statü yeni karar tasarýsý Kosova üst düzey yetkililerinden kabul edildi. Kosova baþ müzakere ekibi üyeleri konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada Kosova yeni karar tasarýsýný kabul edilebileceklerini belirttiler. Baþkan Seydiu, Cuma günü yaptýðý bir açýklamada Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisi ayný içeriklikte olduðunu ve özünde hiçbir deðiþme olmadýðýný söyledi. Baþkan Seydiu biz sürece, uluslar arasý birliði mekanizmalarýna, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný saðlayacak ABD ve AB güveniyoruz. ABD Kosova Baç müzakerecisi FrenkVisner ile yaptýðý görüþmeye deðinen Baþkan Seydiu hazýrlýklarýn gerekli yönde gittiðini ileri sürdü. Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisinde yapýlan deðiþmelere deðinen Baþbakan Çeku bu deðiþmelerin Rusya nýn Güvenlik konseyinde Kosova yeni karar tasarýsýný kabul etmek için yapýldýðýný söyledi. Ahtisari nin Kosova paket önerisinde yapýlan deðiþmelerin önemli olmadýðýný belirten Baþbakan Çeku uluslar arasý birliðinde yeniden deðiþme yapýlmamasý çaðrýsýnda bulundu. Baþbakan Çeku konsesiyon yapmak için gerek yoktur. Bize kabul edilecek yeni karar tasarýsý, Kosova nýn baðýmsýzlýðýna yol açacak diye konuþtu. ORA Baþkaný Veton Suroi, Kosova yeni karar tasarýsý Marthi Ahtisari nin paket önerisinde deðiþmeler yapmadýðýný ileri sürdü. Suroi büyük güçlerin beraber olmasý gereken döneme giriyoruz. Onlar aralarýnda ortaklaþa ilkeleri saðlamalýdýrlar diye konuþtu. Boþnak öðrencilere Türkçe kursu sona erdi TÝKA Kosova Temsilciliði, merkezi Prizren de bulunan Edukator Boþnak Eðitimciler Derneðiyle ortaklaþa gerçekleþtirdiði Türkçe kursunu tamamladý. Pazar günü törenli olarak gerçekleþtirilen sertifika töreninde konuþma yapan TÝKA Kosova Temsilcisi Metin Arslanbaþ, Edukator Boþnak Eðitimciler derneðinde gerçekleþtirilen sertifika töreninde Türkçe kursu Türkiye Cumhuriyetinin Kosova daki Boþnak topluluðuyla iyi iliþkilerinin göstergesidir dedi. Arslanbaþ, TÝKA nýn Boþnak topluluðuna yönelik bu ve buna benzer projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladý. Edukator Eðitimciler Derneði Koordinatörü Nebiya Halili, Türk dilinin öneminden bahsederken, projenin gerçekleþmesinde katkýlarýný esirgemeyen TÝKA ya teþekkürlerini iletti. Halili, bu yöndeki iþbirliði ve desteðin devamýný dilerken, kurs katýlýmcýlarý da kurs süresince verilen eðitimden duyduklarý memnuniyeti paylaþtýlar. Orhan Volkan tarafýndan Türkçe üzerine eðitim verilen kurs altý ay sürdü. Kosova Sorunu Haziran Ayý Ýçinde Belirlenecek ABD Güvenlik Konseyi dönem baþkanlýðý döneminde bu soruna nokta vurulmasý beklenirken varsayýmlar gerçekleþmedi. Varsayýmlar yine Haziran ayýna kaldý. Belçika ise BM Güvenlik Konseyi dönem baþkanlýðý görevini Haziranda üstleniyor. Belçika BM Büyükelçisi, Johan Verbeke Rusya nýn Kosova da delil toplamak için önerdiði heyetini yönetti. BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari Finlandya Heinsingin Sanomat gazetesine verdiði demeçte Kosova sorununun Almanya nýn AB dönem baþkanlýðý tamamlandýðý, Haziran ayýnýn sonuna dek çözülmesi gerektiðini ileri sürdü. Temel sorunlardan birinin Rusya nýn tutumu olduðunu belirten Ahtisari Rusya nýn BM Güvenlik konseyinde veto hakkýný kullanmasýný üzüntü ile karþýlayacaðýný ileri sürdü. BM Güvenlik konseyi zaruri kararlarýn alýnmasý için tek uluslar arasý örgüt olduðunu belirten Ahtisari Rusya onun zayýflatmasýndan hiçbir kazanç almayacaðýný ileri sürdü. Sýrbistan basýnýnýn kendisinin ve babasýnýn Nazi geçmiþi suçlamalarý ile ilgili gazetecinin sorusuna Ahtisari bir Finlandya atasözü ile yanýt verdi: ördeðin kanatlarýndan kayan su gibi ben temizim. Sýrbistan suçlamalarýný asýlsýz olarak deðerlendiren Ahtisari bu asýlsýzdýr. Herkes benim babamý çok iyi bilir diye konuþtu. AB nin esas çýkarý güvensizliðin devam etmesini engellemesi olduðunu belirten Ahtisari aksi takdirde uluslar arasý birliði baþarýsýzlýða uðradýðý demektir dedi. Kosova nihai statüsünün belirlenmesine deðinen Ahtisari Kosova her senaryoya göre baðýmsýzlýk yolundadýr dedi. Ahtisari önümüzde iki seçenek vardýr. Bunlarda kýsa bir zaman içinde örgütlü çözüm ya da kaos diye konuþtu. Sýrbistan Kosova Yeni Karar Tasarýsýna Karþý Sýrbistan Büyük Britanya tarafýndan Güvenlik konseyine sunulan Kosova yeni karar tasarýsýný sert bir dille eleþtirdi. Sýrbistan üst düzey yetkilileri konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada Kosova yeni karar önerisinde hiçbir deðiþiklik olmadýðýný belirttiler. Onlar Kosova yeni karar tasarýsýný elveda Kosova olarak deðerlendirdiler. Sýrbistan hükümeti Kosova Bakaný Slobodan Samarciç Kosova yeni karar önerisinde çok az deðiþiklikler yapýldýðýný ileri sürdü. Samarciç bu karar BM 1244 sayýlý kararý hiçe sayýyor. Sýrbistan ýn egemenliði uluslar arasý birliðine devrediliyor. Rusya nýn Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili güçlü ve prensipyel tutum sergilediðini belirten Samarciç ABD de diðer Güvenlik konseyi üyelerinin istediði þekilde tutumu sergilemediklerini ileri sürdü. Rusya Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Alekseyev Sýrbistan Meclisi Baþkaný Oliver Duliç ile yaptýðý görüþmede Rusya BM Güvenlik konseyinde Belgrad ý tatmin edecek Ahtisari nin Kosova paket önerisinin kabul etmesine izin vermeyeceðini ileri sürdü. Diðer taraftan Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça Kosova yeni karar tasarýsýný kabul etmeyeceklerini belirtirken, taraflar arasýnda görüþmelerin devam etme önerisinin kabul edileceðini ileri sürdü. Sayý:380 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Muhabirler: Taner GÜÇLÜTÜRK Enis TABAK Yüksel POMAK Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kosova Statüsü Yeni Karar Tasarýsý Sunuldu Bush Arnavutlar nerde olduðunuzu biliyorum ABD Baþkaný George W. Bush Vision plu kanalýna verdiði demeçte Amerika Birleþik devletleri Güvenlik Konseyini Kosova statüsü ile ilgili Marthi Athisarinin paket önerisini kabul etmeleri için ikna etmeye çalýþmalarýný sürdüreceðini belirtti. Amerika Birleþik Devletleri Kosova nýn Uluslar arasý gözlem altýnda baðýmsýzlýktan yana olduðunu belirten Baþkan Bush ABD nin tek tutumu olduðunu söyledi. Baþkan Bush AB ve NATO Sýrbistan ý üye olmak için çalýþmalarýný destekliyoruz dedi. Amerikanýn Arnavut halkýnýn nerde yaþadýðýný bildiðini belirten Baþkan Bush özgür bir devlet kurmak için zor çalýþmalarýný sürdüklerini belirtti. Kosova liderleri çalýþmalarýndan memnuniyet duyduðunu belirten Baþkan Bush Amerika birleþik devletleri gibi ayný deðerler için mücadele verdiðini söyledi. Rusya baþkaný Boris Putin ile yapýlan görüþmeye deðinen Baþkan Bush ona bölgede çatýþmayý önlemeyi ve Ahtisari ni planýný desteklediðimizi belirttim. Baþkan Bush Ahtisari nin Kosova plan önerisini kabul etmek saðlam adýmlar atmak demektir diye konuþtu. ABD nin dünyadaki rolüne deðinen Baþkan Bush ABD dünyada tiranizm, bulaþýcý hastalýklara ve açlýða karþý mücadelede bulunuyor dedi. Moskova Kosova Yeni Karar Tasarýsýný Kabul Etmedi Büyük Britanya Kosova yeni karar tasarýsý açýklamasý ardýndan Rusya dýþ iþleri bakanlýðý yayýnladýðý bir bildiride batý ülkeleri tarafýnda hazýrlanan Kosova yeni karar önerisini kabul etmediðini bildirdi. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý basýn sözcüsü Mik Hail Kami nin yaptýðý açýklamada Batý devletleri tarafýndan hazýrlanan Kosova yeni karar önerisinden memnun olmadýklarýný ileri sürdü. Kami yine göre Rusya Belgrat ile Priþtine arasýnda görüþmelerinin devam etmesinden yana olduðunu belirtirken, iki tarafý tatmin edecek çözümden yana olduðunu söyledi. Büyük Britanya batý devletleri tarafýndan hazýrlanan Kosova yeni karar tasarýsýný BM Güvenlik konseyine sundu. Güvenlik konseyi, ABD baþta olmak üzere hazýrlanan Kosova yeni karar tasarýsý ABD BM Güvenlik konseyinde dönem baþkanlýðý son gününde sunuldu. Rusya BM Büyükelçisi Vitaliy Çurkin Kosova statüsü yeni karar tasarýsýný reddetti. BM Güvenlik konseyine sunulan yeni karar tasarýsý Fransa nýn 10 Mayýsta Güvenlik konseyine sunduðu metnin arýnmýþ kýsmýný oluþturuyordu. Fransa tarafýndan sunulan bu metnin iki hafta kadar Güvenlik konseyi üyelerinin Rusya ile uyum saðlanmasý için tartýþýldý. Kapalý kapýlar ardýnda konu ile ilgili yapýlan görüþmede ABD, Büyük Britanya, Fransa, Ýtalya, Belçika ve Slovakya büyükelçileri Rusya yý ikna etme giriþiminde bulundular. Büyük Britanya tarafýndan Güvenlik konseyine sunulan Kosova yeni karar tasarýsýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve Sýrbistan ýn Kosova üzerine egemenliðinden söz edilmiyor. Ama, 1244 sayýlý kararýn deðiþtirilmesi isteniyor. ABD BM Büyükelçisi Zalmay Kalilzad düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada ABD nin esas amacý Güvenlik konseyine sunulan yeni karar tasarýsýný önümüzdeki hafta içinde oylamasý olduðunu söyledi. Büyükelçi Kalilzad meslektaþlarýmýzla, Kosova yeni karar tasarýsýný hazýrlayanlarla ve diðerleri ile yeniden görüþeceðiz. ABD oylamanýn önümüzdeki hafta yapýlmasýndan yanadýr diye konuþtu. Kosova statüsünün belirlenme sürecinin yönünde olumlu adýmlarýn atýldýðýný belirten Büyükelçi Kalilzad Kosova nýn baðýmsýzlýðý kaçýnýlmazdýr dedi. Kosova statüsü yeni yasa tasarýsýna karþýsýnda Rusya nýn olasý veto hakkýný kullanýrsa sorusuna, Büyükelçi Kalilzad Rusya nýn ortaya attýðý talepleri yerine getirmek için önümüzdeki günlerde tartýþýlacaðýný söyledi. Büyükelçi Kalilzad Rusya da ki meslektaþlarýmýzdan yapýcý yanýt almak için çaba sarf edeceðiz. Top Ruslarýn elindedir. Rus uzmanlarýnýn da Kosova statüsü yeni karar tasarýnýn hazýrlanmasýna katýlacaðýna inanýyorum diye konuþtu. Rusya nýn tutumunu yumuþatmak için ABD ve AB, BM Güvenlik konseyi üyeleri Kosova statüsü yeni karar tasarýsýnda bazý deðiþmeler yaptýlar. Kosova yeni karar tasarýsýnýn ilk noktasýnda BM Güvenlik konseyi Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisini desteklediðini, önceki öneride ise Güvenlik konseyi yeni kararý kabul ettiði belirtiliyor. Kosova yeni karar tasarýsýnda Moskova ve Belgrad ý memnun edecek, önceki metinde bulunmayan yeni bir nokta yer alýyor. BM Genel sekreterinden, Kosova da mültecilerin evlerine dönmeleri ve akýbeti bilinmeyen kiþilerin bulunmasý için Kosova özel temsilcisinin seçilmesi isteniyor. Rusya BM Büyükelçisi Vitaliy Çurkin düzenlediði basýn toplantýsýnda Kosova yeni karar tasarýsýnda çok az deðiþiklikler yapýldýðýný ileri sürdü. Büyükelçi Çurkin Rus heyetinin yeni karar tasarýsýnda temel önerileri yer almýyor. Bizim önerilerimize gelince karar tasarýsýnda hiçbir þey deðiþmedi diye konuþtu. Rusya nýn bu güne dek ortaya attýðý tutumlara sadýk kalacaðýný belirten Büyükelçi Çurkin bunu da Güvenlik konseyi büyükelçileri ile yapacaðý görüþmede açýklayacaðýný ileri sürdü. Rus uzmanlarýnýn Kosova yeni karar önerisinin çalýþmasýna katýlmayacaðýný belirten Büyükelçi Çurkin Moskova dan yetki almadýklarýný ileri sürdü. Moskova nýn Kosova yeni karar tasarýsýnda ne gibi deðiþmelerin yapýlmasýndan yana olduklarý sorusuna Büyükelçi Çurkin Belgrad ile Priþtine arasýnda görüþmelerin devam edilmesi, BM 1244 sayýlý kararýn yürürlükte kalmasý ve Kosova da AB görevde bulunmasýný desteklediklerini ileri sürdü. Büyük Britanya tarafýndan sunulan Kosova yeni karar tasarýsý BM 1244 sayýlý kararý hiçe saydýðýný ifade edn Büyükelçi Çurkin bu karar tasarýsý Kosova nýn baðýmsýzlýðýný destekliyor. Bu doðru deðildir diye konuþtu. Veto kullanacak mý sorusuna Büyükelçi Çurkin Moskova dan yönerge bekliyorum. Tutumumuz bellidir. Bu þartlar altýnda tutumumuz da belli olacak diye konuþtu. Haziran Kosova için karar alýcý bir ay olacak. Güvenlik konseyi ya yeni Kosova karar tasarýsýný kabul edecek ya da Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýðýnýn tanýmasýna geçilecek. Kosova nýn Baðýmsýzlýðý Ýçin Farklý Görüþler Kosova üst düzey yetkilileri bu güne dek yaptýklarý açýklamalarda Kosova nýn baðýmsýzlýðý için faklý tarihler ortaya attýlar. Bu güne dek Kosova nýn baðýmsýzlýðý için Mayýs ayýnýn sonu ya da Haziranýn baþlangýcý olarak tutumunu ortaya atan Baþbakan Çeku Kosova nýn kýsa bir zaman içinde yeni karar ile baðýmsýz olacaðýna inanýyorum þeklinde konuþtu. Milletvekillerinin sorularýný yanýtlayan Baþbakan Çeku Kosova meclisi toplantýsýnda ben ertelemeden yana deðilim. Dostlarýmýzýn kararlýlýðýna inanýyorum diye konuþtu. BM Kosova yeni karar tasarýsý ile ilgili farklý kararlarýn açýklamasýnda yalnýz olmadýðýný belirten Baþbakan Çeku batý uluslar arasý diplomatlarýn tutumlarýný aktardýðýný söyledi. Baþbakan Çeku Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisinin deðiþmelere uðrayacaðý inancýnda olduðunu belirtirken onun özünde deðiþmeler olmayacaðýný ileri sürdü. Kosova Müzakere ekibi üyeleri de Kosova nýn statüsünün çözülmesi ile ilgili açýklamalarda bulunmadýlar. ORA Baþkaný Veton Suroi, konu ile ilgili yaptýðý açýklamalarda Kosova statüsünün ilkbaharýn sonunda belirlenebileceði açýklamasýnda bulundu. Suroi, konu ile ilgili yaptýðý açýklamada ayný tutumu ortaya attý. Suroi, daha üç hafta beklemeliyiz, Kosova yeni karar tasarýsýnýn kýsa bir zaman içinde kabul edileceðine inanýyorum diye konuþtu. ORA baþkaný Veton Suroi Ahtisari nin paket önerisinde deðiþmelerin hipotetik bir sorun olduðunu belirtirken Kosova için yeni kararýn kabul edilemez yönlerinin büyük önem taþýdýðýný ileri sürdü.

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan

Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE 10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı