KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr bulunduðu törende THY nin Kosova da gerçekleþtirdiði görevinin önemi vurgulandý. Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr bulunduðu törende THY nin Kosova da gerçekleþtirdiði görevinin önemi vurgulandý. Türk Bayraðý ve THY flamalarýyla süslü salonda konuklarý selamlayan THY nin Kosova ile Makedonya dan Sorumlu Satýþ Müdürü Oðuz Türkeri, Priþtine-Ýstanbul arasýnda 5 yýl önce baþlayan uçuþlarla Kosova ile Türkiye arasýnda köprü kurulduðunu hatýrlatarak, dýþ ofis ve satýþ acentelerinin gayretleriyle bu iletiþim ve dostluðun gelecekte daha da artacaðýna inandýklarýný belirtti. 5. yýl kutlamalarý için Kosova ya gelen THY Genel Müdürü Temel Kotil, 5 yýldýr dost ve akrabalarýn yaþadýðý Priþtine ye Ýstanbul dan aralýksýz uçuþlarýmýza devam ediyoruz dedi. Havacýlýkta önemli bir marka haline gelen THY nin 2006 yýlýnda Avrupa nýn en hýzlý büyüyen havayolu þirketi olduðunun altýný çizen Kotil, Kosovalýlara seslenerek, Kosova ve Kosovalýlar düþüncelerimiz ve kalbimizde özel bir yer sahibidir. Balkanlarda yaþayanlar ve bütün diðer toplumlar yüzyýllardýr süren kardeþliðimizin en güzel örneðini oluþturmaktadýr. THY, Balkanlar da toplumlarýn Türkiye ve dünya arasýnda bir köprü vazifesini görmeye devam edecektir ifadelerini kullandý. THY Genel Müdürü Kotil, Priþtine ye yapýlan haftalýk sefer sayýsýný, aþamalý olarak 4 ten 7 ye çýkaracaklarýný belirtti. THY nin 5 yýldan beri Kosova nýn baþkenti Priþtine ye uçmasýndan þeref ve mutluluk duyduklarýný belirten Kotil, Kosova, çok önemli ve çok anlamlý bir coðrafya. Biz aslýnda Priþtine yi dünyaya baðlýyoruz. Yolcularý yalnýz Ýstanbul a deðil, Ýstanbul dan da 103 yurtdýþý noktasýna baðlýyoruz. Bu bizim için çok önemli bir görev. Bundan dolayý Priþtine seferlerini artýrmak niyetindeyiz diye konuþtu. devamý sayfa 15 te KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 380 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Türk Polisine madalya Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal Kosova da görev yapan 85 Türk polisine madalya taktý. Enis Tabak & Taner Güçlütürk Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal Kosova da görev yapan 85 Türk polisine madalya taktý. Priþtine nin Grand Oteli nde düzenlenen törende Kosova da görev yapan 148 Türk polisinden 85 ine madalyalarý takýldý. Törene Kosova Uluslararasý Emniyet Müdürü Richard Monik, KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, TÝKA Kosova Temsilcisi Metin Arslanbaþ, Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tümgeneral Uður Tarçýn, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç yaný sýra çok sayýda yerli ve yabancý üst düzey yetkili katýldý. Törende konuþan Kosova Uluslararasý Emniyet Müdürü Richard Monik, Türk Polisinin üstlenmiþ olduðu misyonunu baþarýyla yerine getirdiðini söyledi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýyla baþlayan törende Türk Polisinin bugüne kadar Kosova da gerçekleþtirdiði faaliyetler slayt gösterisi eþliðinde misafirlere izletildi. Törende konuþan Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal, Türk polisinin uluslar arasý misyonlar çerçevesinde dünyanýn birçok yerinde barýþ ve istikrarý korumaya katký sunduðunu vurguladý. Konuþmalarýn ardýndan Köksal ve Monik, polislerin madalyalarýný taktýlar. Aile yakýnlarýnýn da katýldýðý tören sonunda davetlilere yemek verildi. devamý sayfa 7 de Balkanlarýn ünlü sanatçýsý Dino Merlin Ýstanbul da hayranlarýna konser verdi Merlin: Hayatýmýn en iyi konseri O þarký söylediði zaman Balkanlar a barýþ gelir iltifat edilen Balkanlarýn ünlü sanatçýsý Dino Merlin Ýstanbul daki hayranlarýný coþturdu. Edis POTOR Saraybosna yý savaþta dahi terk etmeyen pop müziðin Boþnak starý Dino Merlin, Ýstanbul daki ilk büyük konserini 3 Haziran 2007 Pazar akþamý Harbiye Açýkhava da verdi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin sponsorluðunda gerçekleþtirilen konsere katýlým ücretsizdi. ÝETT tarafýndan konser günü Ýstanbullularýn konser alanýna rahat ve güvenli ulaþýmlarýný temin maksadýyla Ýstanbul un farklý noktalarýndan ücretsiz otobüsler kaldýrýldý. Ýstanbul a adým atar atmaz ilk söyleþilerini basýna açýklþama yapan Dino Merlin, Ýstanbul da yabancýlýk hissetmiyorum. Aðabeyimi ziyarete gelmiþ gibi hissediyorum dedi. Amerika turnesinin ardýndan Türkiye ye gelen Boþnak sanatçý, Ýstanbul da ilk defa bu kadar büyük bir topluluða konser vermekten dolayý çok heyecanlý olduðunu belirtti. Türkiye ve Ýstanbul hem duygu ve düþüncelerimde, hem de þarkýlarýmda sürekli yer alýyor. Bu topraklarla ve bu topraklarýn insanlarýyla tarihten gelen ortak deðerlerimiz, anýlarýmýz, hayallerimiz var. Ýþte bu yüzden son albümüm Burek de yer alan ve Saraybosna yý anlattýðým þarkýnýn nakaratlarýný Türkçe yazdým. Ýstanbul bizim hayallerimizdeki güzel þehirdir, tarih boyunca en zor zamanlarýmýzda yanýmýzda yer alan güzel insanlarýn güzel þehridir. Kendisi gibi dünya çapýnda ünlü pek çok yýldýzýn ülkeyi terk ettiði savaþ yýllarýnda Saraybosna yý terk etmeyen ve Saraybosna lýlar ile birlikte direniþe katýlan Merlin, savaþ sýrasýnda direniþe þarkýlarýyla destek oldu, güç ve ilham verdi. O yýllarda yaptýðý Da te nije Alija (Aliya sen olmasaydýn) þarkýsý ile Boþnaklarýn duygularýna tercüman oldu. Dino Merlin gibi büyük bir ismi Türkiye de aðýrlamaktan gurur duyduklarýný belirten Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ Bosna Ýstanbullularýn uzaktaki sevgilisidir. Unutamadýklarý, unutmayacaklarý ülkedir. Ýstanbul Boþnaklarýn kalbinde, Saraybosna Ýstanbullu larýn kalbinde yaþar. Dünyaca ünlü Boþnak þarkýcý Dino Merlin ile uzaktaki sevgiliye bir selam gönderiyoruz dedi. Kral TV Anahabere konuk olan Dino Merlin, Emir Kusturitssa ve Goran Bregoviç in baþta olmak üzere bir çok ünlü sanatçýnýn savaþ sýrasýnda ülkeyi terk ettiklerini, fakat kendisinin niçin terk etmediði soruldu: Herkes seçim hakkýna sahiptir; bahsettiðiniz kiþiler Belgrad ý tercih ettiler, ben ise Saraybosna yý tercih ettim! diye cevap verdi. devamý sayfa 7 de

2 Yeni tasarý kimseyi Kosova yý tanýmayý görevlendirmiyor ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Danýþmaný Rosemary Di Casprio, Amerika nýn Sesi ne verdiði demeçte Güvenlik konseyi üyelerine sunulan yeni Kosova karar tasarýsýnýn, kimsenin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmayý görevlendirmediðini, tasarýnýn ancak Kosova nýn uluslar arasý gözetim altýnda baðýmsýzlýðýný tanýyacaðýný ileri sürdü. Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisi Sýrplarla geniþ güvenlik saðladýðýný belirten Di Caprio bu önerinin, diðer topluluklara gibi, Arnavutlara da büyük güvenlik saðladýðýný ileri sürdü. BM Güvenlik Konseyinde yeni Kosova tasarýsýnýn kabul edilmesinin büyük önem taþýdýðýný belirten Di Kaprio, yeni kararla Kosova statüsünün noktalanacaðýný ileri sürdü. Di Kaprio, Bu çok önemli bir karardýr. Bunun kabulüyle Kosova baðýmsýzlýk sürecini noktalayacaðýz. Yeni karar Marthi Ahtisari nin plan önerisini destekliyor. KFOR un görevinin sürmesine ve Kosova da Avrupa Birliði misyonunu saðlýyor. Avrupa Birliði de Kosova da K o s o v a 2 yasa üstünlüðünü saðlayacaktýr diye konuþtu. ABD, AB ile Ruslarla Kosova yeni karar tasarýsýný kabul etme çalýþmalarýný yoðunlaþtýracaðýný belirten Di Kaprio, kararýn oy birliði ile kabul edilmesinin büyük önem taþýdýðýný ileri sürdü. ABD nin Marthi Ahtisari nin paket önerisini desteklediðini belirten Di Kaprio, Priþtine ile Belgrat arasýnda görüþmelerin devam etmesine karþý olduklarýný söyledi. Güvenlik konseyi Ahtisari nin Kosova paket önerisini kabul etmese ne yapacaksýnýz? þeklindeki gazeteci sorusuna Kaprio, esas amacýn bölgede barýþ ve istikrarýn saðlanmasý olduðunu ileri sürdü. Putin: Kosova sorunu çözümünü bilseydim çok önceleri önerirdim Rice: Kosova nýn baðýmsýzlýðý gerçek bir sonuçtur ABD Dýþ Ýþleri Bakaný Condoleeza Rice, Almaya nýn Potsdam kentinde aldýðý Erik Varburk sýrasýnda Kosova için, Kosova nýn baðýmsýzlýðý gerçek bir sonuçtur dedi. ABD nin Kosova nýn statüko durumuna karþý olduðunu belirten Rice, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi. Rice, Kuþkusuz ki Kosova sorunu kýsa bir zaman içinde çözülmelidir. Orada statüko durumu kabul edilemez bir durumdur ve Kosova da uluslar arasý denetiminde bir baðýmsýz devlet kurulmalýdýr. Erteleme hiçbir þey getirmez, bu Rusya Baþkaný Vladimir Putin, Almanya nýn Der Spiegel Gazetesine yaptýðý konuþmada diðerleri arasýnda Kosova sorununda deðindi. Baþkan Putin, Kosova sorunu çözümünü bilseydim çok önceleri önerirdim diye konuþtu. Kosova baðýmsýzlýðýnýn zararlý ve tehlikeli olduðunu belirten baþkan Putin, bu sorunun barýþ yoluyla çözülmesinden yana olduðunu söyledi. Baþkan Putin, Kosova sorununun çözülmesi için sabýrlý olmalýyýz dedi. Putin, Kosova nýn baðýmsýzlýðý tek taraflý kararla belirlenirse Rusya nýn tutumu hakkýnda hiçbir yanýt vermedi. Kosova nýn özel bir durum olmadýðýný belirten baþkan Putin, Aphasya, Güney Osetya ve Tranýnyestri halký meclis, meclis baþkaný ve baðýmsýzlýðý tespit edecek diðer yönetim organlarý olduðunu söyledi. Baþkan Putin, Kosova olayýný kenarda býrakamayýz, diðer halklara ise bu hakký tanýmalýyýz. Baðýmsýz Kosova Avrupa da bölücülüðe etki edecek dedi. Avrupa da Bask, Ýskoçya ve Balkanlarda bölücülük örneklerine deðinen Baþkan Putin, bu bölücülüðün zararlý olacaðýný söyledi. durum istikrara karþý tehdittir. Biz þimdi Kosova statüsünü çözmeliyiz. Ayrýca Sýrbistan vatandaþlarýnýn da gelecekleri demokratik bir Avrupa dadýr. Bunu onlara anlatmalýyýz diye konuþtu. ABD Dýþ Ýþleri Bakanlýðý Basýn Sözcüsü, Büyük Britanya nýn BM ye sunduðu yeni yasa tasarýsý BM Güvenlik Konseyi tarafýndan oy birliðiyle hazýrlandýðýný söyledi. Sözcü Keysi, Ahtisari nin Kosova paket önerisi Kosova yeni karar tasarýsý planýnýn özünü oluþturduðunu söyledi. Sözcü Keysi, Þimdi çözüm bulmak zamaný. Bu konu ile çok sayýda görüþler var. Özelikle Rusya ve diðer ülkerlerin görüþleri yer alýyor diye konuþtu. Kosova sorununun belirlenmesi için ne kadar zaman gerekeceðini bilmediðini belirten sözcü Keysi, Güvenlik Konseyi üyeleri çok sayýda tutum ortaya atacaðýný söyledi. G8 ülkeleri bir arada Almanya nýn Haili Gendam kentinde Çarþamba günü G8 ülkeleri bir araya geliyor. Dünyanýn en güçlü endüstri devletlerini oluþturan Batý Avrupa ülkeleri ve Rusya yýllýk toplantý için bir araya gelecek. Bir araya gelen G8 ülkeleri yýllýk görüþmesinde küresel ýsýnma sorunu ve diðer güncel konular ele alýnmasý bekleniyor. Toplantý ile ilgili yapýlan açýklamada G8 ülkeleri zirve toplantýsý gündeminde Kosova sorunun yer almayacaðý belirtiliyor. Ama bazý kaynaklara göre G8 ülkeleri Rusya baþkaný Vladimir Plutin ile bir araya gelecekleri belirtiliyor. G8 ülke toplantýsýna ev sahipliði yapan Almanya Kosova sorununun toplantý gündeminde yer almamasýný önerisinde bulunduðu öðrenildi. Almanya nýn Halili Gendam kentinde düzenlenecek toplantýda G8 gurubunu oluþturan Batý devletleri ve Rusya arasýnda Kosova statüsü ile ilgili sert tartýþmalarýn yürütülmesi bekleniyor. Çünkü Rusya baþkaný Kosova sorunu ile ilgili þimdiye dek yaptýðý açýklamada iki taraf arasýnda varýlacak anlaþmadan yana olduðunu belirtmiþti yýlýnda G8 gurubu ABD, Büyük Britanya, Fransa, Almanya, Ýtalya, Kanda ve Japonya oluþturmaktadýr. Rusya ise 1998 yýllýnda bu örgüte üye oldu.

3 3 Çeku hükümetinin bir yýllýk çalýþmasýný deðerlendirdi Kosova Baþbakaný Agim Çeku, Kosova meclisinin düzenlediði son toplantýsýnda hükümetinin bir yýllýk çalýþmasýný baþarýlý olarak deðerlendirirken, muhalefet ise hükümetin raporunu fakir olarak nitelendirdi ve hükümetin kalkýnma stratejisi palanýnýn olmadýðýný ileri sürdüler. Hükümetinin ülkede istikrarý saðlamaya baþardýðýný belirten Baþbakan Çeku, siyasi süreçte ve ekonomik geliþmede olumlu baþarýlar kaydettiðinin belirtirken, muhalefet ise ülkenin kalkýnma stratejisini kurmaya baþaramadýðýný söyledi. Baþbakan Çeku, hükümetinin bir yýllýk çalýþma raporunda standartlarýn yerine getirilmesine, geçiþ süreci hazýrlýklarý, vatandaþlara kaliteli hizmetin sunulmasý, asayiþin güçlenmesi, yasalarýn üstünlüðü, Avrupa entegrasyon gündemi ve Kosova statüsünün belirlenme sürecine deðindi. Hükümetinin istikrarý korumaya ve uluslar arasý birliðiyle iþbirliðinin geliþmesi yönünde olumlu baþarýlar saðladýðýný kaydeden Baþbakan Çeku, hükümetinin statü sonra mevcut durumla ve sorunlarla mücadeleye hazýr olduðunu söyledi. LDK meclis gurubu baþkaný Aluþ Gaþi baþbakanýn raporunu desteklerken, hükümetten alt yapýnýn kalkýndýrýlmasý, eðitim, saðlýk, güvenlik çalýþanlarý ve yargýçlarýn gelirlerine zam yapýlmasý istedi. AAK Meclis Gurup Baþkaný Cülnaze Süla, raporda detaylý bilgilere yer verildiðini ileri sürerken, muhalefet ise raporu sert bir dille eleþtirdi. PDK Meclis gurubu baþkaný Safete Haderconay, raporu okuyanlarýn icra organýn zayýflýklarýný gördüðünü ileri sürdü. Gurup baþkaný, 2006 yýllýnda tüm parametrelerde düþüþ gözlendiðini ileri sürdü. Haderconay, özellikle Ekonomi ve Finans Bakanlýðýný mali politikasýný eleþtirdi. ORA Baþkaný Veton Suroi ise raporun standartlar bölümünü olumlu olarak deðerlendirirken, raporun gerçekçi olduðunu kaydetti. Suroi, hükümetinin bölge ülkeleri ile iþbirliðini olumlu olarak deðerlendirdi. LDD Meclis gurubu baþkaný Besa Gaceri, hükümetin sýnýrlý yetkileri olmasý onun daha etkin çalýþmasýný engellediðini belirterek, eðitimcilerin gelirlerine zam ifadelerinden uzak durulmasýný istedi. GP 6+ Baþkaný Cezair Murati ise topluklarýn yaþadýklarý bölgelere daha fazla yatýrým yapýlmasýný talep etti öðrenci olgunluk sýnavýna çýktý Kosova da olgunluk sýnavý ikinci defa gerçekleþti. 2006/07 okul yýlýnda mezun olan kadar orta okul öðrencisi Cumartesi günü olgunluk sýnavýna çýktý. Geçen yýla kýyasla, bu yýl öðrencilerin sayýsý kabarýktý. Geçen yýl testlere orta okul öðrencisi katýlýrken, bu yýl öðrencilerin sayýsý idi. 49 test merkezinde yapýlan olgunluk sýnavý baþarý ile gerçekleþti. Kosova Eðitim Bakaný Agim Veliu, çalýþma arkadaþlarý ile beraber Poduyeva Belediyesinde iki test merkezini ziyaret etti. Bakan Veliu, öðrencilerin testlere gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduðunu belirtirken, ayrýca testlerin hazýrlanmasýnda emeði geçen tüm çalýþanlarý kutladý. Bakan Veliu, Eðitim Bakanlýðý çalýþanlarý sayesinde Poduyeva da olduðu gibi Kosova genelinde de testler baþarýyla uygulanýyor diye konuþtu. Kosova Eðitim Bakanlýðýnýn diðer üst düzey yetkilileri de testlerin uygulandýðý diðer merkezleri ziyaret ederek, testin akýþýný izlediler. Prizren Belediyesinde de olgunluk sýnavý baþarý ile uygulandý. Prizren ve Mamuþa Gjon Bozuku Türkçe lise öðrencileri de olgunluk sýnavýna katýldýlar. Priþtine nin Sami Frasheri lise öðrencileri de düzenlenen olgunluk sýnavýna katýldýlar. Kosova Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada test sonuçlarýnýn önümüzdeki hafta açýklanacaðý belirtiliyor. K o s o v a Güzel sözler Bir çok gerçekler vardýr, herkese söylenemeyeceði gibi her zaman da aðýza alýnmazlar. (VOLTAÝRE) Kosova liderleri Bush la görüþmek için Tiran a davet edilmedi ABD baþkaný tarihte ilk defa Arnavutluk u ziyaret edecek. Baþkan Bush, Arnavutluða 10 Haziranda yapacaðý sekiz saatli ziyaret sýrasýnda Arnavutluk üst düzey siyasi yetkililer ile görüþmesi bekleniyor. Gözlemciler Baþkan Bush un Arnavutluða yapacaðý ziyaret sýrasýnda Kosova üst düzey siyasi liderleri ile görüþecek mi konusun dikkatlerin odaðýný oluþturuyor. Konuyla ilgili farklý söylettiler ileri sürülüyor. Kosova kurum ve siyasi lideri, konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada Tiran daki görüþmelere hiçbir çaðrý almadýklarýný belirtiler. Kosova üst düzey yetkilileri bu ziyareti bir devlet adamýn egemen bir devlete yaptýðý bir ziyaret olarak algýladýklarýný vurguladýlar. Baþkan Fatmir Seydiu danýþmaný Muhamet Hamiti, Baþkan Bush un Arnavutluða yaptýðý ziyarettin tarihi önem taþýdýðýný söyledi. Danýþman Hamiti, Bu ziyaretin Arnavutluk ve Kosova için büyük önemi vardýr. Kosova nýn uzun zaman ABD ile özel iliþkileri vardýr. Bu ziyaret Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn belirlenmesi döneminde gerçekleþiyor diye konuþtu. Öte yandan danýþman Hamiti, Tirana ya hiçbir çaðrý almadýk dedi. Baþbakan Danýþmaný ve Basýn Sözcüsü Ulpiyana Lama, Baþkan Bush un ABD ye yapacaðý ziyareti tarihi bir olay olarak deðerlendirdi. Sözcü Lama, Ziyaretin gerçekleþtiði dönemini göz önünde bulundurmuþ olursak, bu ziyarettin tarihi önemi vardýr. Baþkan Buþ Arnavutluða yapacaðý ziyaret tüm Arnavut dünyasýna çok önemlidir diye konuþtu. Baþkan Bush un Tirana da gerçekleþtireceði ziyaretin protokolünü Amerikalýlar hazýrlayacaðýný belirten Sözcü Lama, Kosovalýlaron görüþme ile ilgili hiçbir davetiye almadýklarýný ileri sürdü. PDK Baþkaný Danýþmaný Hayrettin Kuçi, Baþkan Bush un Kosova statüsünün belirleneceði bir dönemde Arnavutluða yapacaðý ziyaretin tarihi önem taþýdýðýnýn altýný çizdi. Danýþman Kuçi, Baþkan Buþ un yapacaðý ziyareti ve ortaya atacaðý tutumun yeni boyutlar kazandýracaðýna inanýyorum. Bu ayrýca þimdiye dek Arnavutlarýn yaptýklarý çalýþmalarýn ve ileride yapacaðýmýz çalýþmalarýn övgüsü olacaktýr diye konuþtu. Baþkan Bush, Arnavutluða yapacaðý tarihi ziyaret ardýndan Makedonya ve Hýrvatistan üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. Baþkan Bush, 24 Temmuz 2001 tarihinde Kosova yý ziyaret ederek, Bonstil askeri üssünde bulunan ABD askerleri ile bir araya gelmiþti. Bush, Kosova ziyareti sýrasýnda Kosova yetkilileri ile bir araya gelmedi. Bush un Pazar günü Tiran a yapacaðý ziyarete eþi Laura da eþlik edecek. Kosova medyasý Kosova kurum ve siyasi parti liderlerinin Baþkan Bush la görüþmemesine raðmen bu ziyaret Arnavut dünyasýnda tarihi önem taþýyor. Baþkan Bush un Tiran a yapacaðý ziyaretin Kosova statüsünün belirlenmesi döneminde denk gelerek gerçekleþtiðine dikkat çekiliyor.

4 Baðýmsýzlýk Polisleri Kosova Polis Birlikleri okulundan 85 daha polis mezun oldu. 35 ci nesilde mezun olanlar arasýnda 66 erkek ve 17 kadýn, bunlardan 72 si Arnavut, 10 Sýrp ve 1 Boþnak bulunuyor. K o s o v a 4 Priþtine nin 1 Ekim salonunda düzenlenen törene Kosova polis birlikleri okulundan mezun olanlara sertifikalarý takdim edildi. Kosova Polis Birlikleri 35 ci nesilden mezunlarý törenine Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, UMNÝK Vekili Steven Þuk, UNMÝK polis komiseri yardýmcýsý Krüdler Kadler, Kosova iç iþleri bakaný Blerim Kuçi ve Kosova uluslar arasý ve yerli yetkilileri hazýr bulundular. Kosova UNMÝK vekili sertifika yaptýðý konuþmada, Kosovalýlarýn polis birlikleriyle gurur duymalarý gerektiðini söyledi. Kosova polis birliklerinin bugüne dek büyük etkinliklere imza atýðýný belirten Þuk, 35 ci neslin de ayný baþarýyý izleyeceðine inandýðýný söyledi. Výçtýrýn daki Kosova polis okulundan 8.159, si Arnavut, 890 u Sýrp ve Kosova da yaþayan 482 topluluk mensubu mezun oldu. Toplam rakamýn ini erkek ve ini kadýn oluþturuyor. Bugüne kadar 8 Kosova polisi görevi sýrasýnda hayatýný kaybetti. Öldürülenler milli mensubiyeti Arnavut ve Sýrplardý. Yeni Karardan Yana Büyük Britanya tarafýndan BM Güvenlik konseyi üyelerine sunulan Kosova statü yeni karar tasarýsý Kosova üst düzey yetkililerinden kabul edildi. Kosova baþ müzakere ekibi üyeleri konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada Kosova yeni karar tasarýsýný kabul edilebileceklerini belirttiler. Baþkan Seydiu, Cuma günü yaptýðý bir açýklamada Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisi ayný içeriklikte olduðunu ve özünde hiçbir deðiþme olmadýðýný söyledi. Baþkan Seydiu biz sürece, uluslar arasý birliði mekanizmalarýna, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný saðlayacak ABD ve AB güveniyoruz. ABD Kosova Baç müzakerecisi FrenkVisner ile yaptýðý görüþmeye deðinen Baþkan Seydiu hazýrlýklarýn gerekli yönde gittiðini ileri sürdü. Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisinde yapýlan deðiþmelere deðinen Baþbakan Çeku bu deðiþmelerin Rusya nýn Güvenlik konseyinde Kosova yeni karar tasarýsýný kabul etmek için yapýldýðýný söyledi. Ahtisari nin Kosova paket önerisinde yapýlan deðiþmelerin önemli olmadýðýný belirten Baþbakan Çeku uluslar arasý birliðinde yeniden deðiþme yapýlmamasý çaðrýsýnda bulundu. Baþbakan Çeku konsesiyon yapmak için gerek yoktur. Bize kabul edilecek yeni karar tasarýsý, Kosova nýn baðýmsýzlýðýna yol açacak diye konuþtu. ORA Baþkaný Veton Suroi, Kosova yeni karar tasarýsý Marthi Ahtisari nin paket önerisinde deðiþmeler yapmadýðýný ileri sürdü. Suroi büyük güçlerin beraber olmasý gereken döneme giriyoruz. Onlar aralarýnda ortaklaþa ilkeleri saðlamalýdýrlar diye konuþtu. Boþnak öðrencilere Türkçe kursu sona erdi TÝKA Kosova Temsilciliði, merkezi Prizren de bulunan Edukator Boþnak Eðitimciler Derneðiyle ortaklaþa gerçekleþtirdiði Türkçe kursunu tamamladý. Pazar günü törenli olarak gerçekleþtirilen sertifika töreninde konuþma yapan TÝKA Kosova Temsilcisi Metin Arslanbaþ, Edukator Boþnak Eðitimciler derneðinde gerçekleþtirilen sertifika töreninde Türkçe kursu Türkiye Cumhuriyetinin Kosova daki Boþnak topluluðuyla iyi iliþkilerinin göstergesidir dedi. Arslanbaþ, TÝKA nýn Boþnak topluluðuna yönelik bu ve buna benzer projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladý. Edukator Eðitimciler Derneði Koordinatörü Nebiya Halili, Türk dilinin öneminden bahsederken, projenin gerçekleþmesinde katkýlarýný esirgemeyen TÝKA ya teþekkürlerini iletti. Halili, bu yöndeki iþbirliði ve desteðin devamýný dilerken, kurs katýlýmcýlarý da kurs süresince verilen eðitimden duyduklarý memnuniyeti paylaþtýlar. Orhan Volkan tarafýndan Türkçe üzerine eðitim verilen kurs altý ay sürdü. Kosova Sorunu Haziran Ayý Ýçinde Belirlenecek ABD Güvenlik Konseyi dönem baþkanlýðý döneminde bu soruna nokta vurulmasý beklenirken varsayýmlar gerçekleþmedi. Varsayýmlar yine Haziran ayýna kaldý. Belçika ise BM Güvenlik Konseyi dönem baþkanlýðý görevini Haziranda üstleniyor. Belçika BM Büyükelçisi, Johan Verbeke Rusya nýn Kosova da delil toplamak için önerdiði heyetini yönetti. BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari Finlandya Heinsingin Sanomat gazetesine verdiði demeçte Kosova sorununun Almanya nýn AB dönem baþkanlýðý tamamlandýðý, Haziran ayýnýn sonuna dek çözülmesi gerektiðini ileri sürdü. Temel sorunlardan birinin Rusya nýn tutumu olduðunu belirten Ahtisari Rusya nýn BM Güvenlik konseyinde veto hakkýný kullanmasýný üzüntü ile karþýlayacaðýný ileri sürdü. BM Güvenlik konseyi zaruri kararlarýn alýnmasý için tek uluslar arasý örgüt olduðunu belirten Ahtisari Rusya onun zayýflatmasýndan hiçbir kazanç almayacaðýný ileri sürdü. Sýrbistan basýnýnýn kendisinin ve babasýnýn Nazi geçmiþi suçlamalarý ile ilgili gazetecinin sorusuna Ahtisari bir Finlandya atasözü ile yanýt verdi: ördeðin kanatlarýndan kayan su gibi ben temizim. Sýrbistan suçlamalarýný asýlsýz olarak deðerlendiren Ahtisari bu asýlsýzdýr. Herkes benim babamý çok iyi bilir diye konuþtu. AB nin esas çýkarý güvensizliðin devam etmesini engellemesi olduðunu belirten Ahtisari aksi takdirde uluslar arasý birliði baþarýsýzlýða uðradýðý demektir dedi. Kosova nihai statüsünün belirlenmesine deðinen Ahtisari Kosova her senaryoya göre baðýmsýzlýk yolundadýr dedi. Ahtisari önümüzde iki seçenek vardýr. Bunlarda kýsa bir zaman içinde örgütlü çözüm ya da kaos diye konuþtu. Sýrbistan Kosova Yeni Karar Tasarýsýna Karþý Sýrbistan Büyük Britanya tarafýndan Güvenlik konseyine sunulan Kosova yeni karar tasarýsýný sert bir dille eleþtirdi. Sýrbistan üst düzey yetkilileri konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada Kosova yeni karar önerisinde hiçbir deðiþiklik olmadýðýný belirttiler. Onlar Kosova yeni karar tasarýsýný elveda Kosova olarak deðerlendirdiler. Sýrbistan hükümeti Kosova Bakaný Slobodan Samarciç Kosova yeni karar önerisinde çok az deðiþiklikler yapýldýðýný ileri sürdü. Samarciç bu karar BM 1244 sayýlý kararý hiçe sayýyor. Sýrbistan ýn egemenliði uluslar arasý birliðine devrediliyor. Rusya nýn Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili güçlü ve prensipyel tutum sergilediðini belirten Samarciç ABD de diðer Güvenlik konseyi üyelerinin istediði þekilde tutumu sergilemediklerini ileri sürdü. Rusya Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Alekseyev Sýrbistan Meclisi Baþkaný Oliver Duliç ile yaptýðý görüþmede Rusya BM Güvenlik konseyinde Belgrad ý tatmin edecek Ahtisari nin Kosova paket önerisinin kabul etmesine izin vermeyeceðini ileri sürdü. Diðer taraftan Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça Kosova yeni karar tasarýsýný kabul etmeyeceklerini belirtirken, taraflar arasýnda görüþmelerin devam etme önerisinin kabul edileceðini ileri sürdü. Sayý:380 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Muhabirler: Taner GÜÇLÜTÜRK Enis TABAK Yüksel POMAK Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kosova Statüsü Yeni Karar Tasarýsý Sunuldu Bush Arnavutlar nerde olduðunuzu biliyorum ABD Baþkaný George W. Bush Vision plu kanalýna verdiði demeçte Amerika Birleþik devletleri Güvenlik Konseyini Kosova statüsü ile ilgili Marthi Athisarinin paket önerisini kabul etmeleri için ikna etmeye çalýþmalarýný sürdüreceðini belirtti. Amerika Birleþik Devletleri Kosova nýn Uluslar arasý gözlem altýnda baðýmsýzlýktan yana olduðunu belirten Baþkan Bush ABD nin tek tutumu olduðunu söyledi. Baþkan Bush AB ve NATO Sýrbistan ý üye olmak için çalýþmalarýný destekliyoruz dedi. Amerikanýn Arnavut halkýnýn nerde yaþadýðýný bildiðini belirten Baþkan Bush özgür bir devlet kurmak için zor çalýþmalarýný sürdüklerini belirtti. Kosova liderleri çalýþmalarýndan memnuniyet duyduðunu belirten Baþkan Bush Amerika birleþik devletleri gibi ayný deðerler için mücadele verdiðini söyledi. Rusya baþkaný Boris Putin ile yapýlan görüþmeye deðinen Baþkan Bush ona bölgede çatýþmayý önlemeyi ve Ahtisari ni planýný desteklediðimizi belirttim. Baþkan Bush Ahtisari nin Kosova plan önerisini kabul etmek saðlam adýmlar atmak demektir diye konuþtu. ABD nin dünyadaki rolüne deðinen Baþkan Bush ABD dünyada tiranizm, bulaþýcý hastalýklara ve açlýða karþý mücadelede bulunuyor dedi. Moskova Kosova Yeni Karar Tasarýsýný Kabul Etmedi Büyük Britanya Kosova yeni karar tasarýsý açýklamasý ardýndan Rusya dýþ iþleri bakanlýðý yayýnladýðý bir bildiride batý ülkeleri tarafýnda hazýrlanan Kosova yeni karar önerisini kabul etmediðini bildirdi. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý basýn sözcüsü Mik Hail Kami nin yaptýðý açýklamada Batý devletleri tarafýndan hazýrlanan Kosova yeni karar önerisinden memnun olmadýklarýný ileri sürdü. Kami yine göre Rusya Belgrat ile Priþtine arasýnda görüþmelerinin devam etmesinden yana olduðunu belirtirken, iki tarafý tatmin edecek çözümden yana olduðunu söyledi. Büyük Britanya batý devletleri tarafýndan hazýrlanan Kosova yeni karar tasarýsýný BM Güvenlik konseyine sundu. Güvenlik konseyi, ABD baþta olmak üzere hazýrlanan Kosova yeni karar tasarýsý ABD BM Güvenlik konseyinde dönem baþkanlýðý son gününde sunuldu. Rusya BM Büyükelçisi Vitaliy Çurkin Kosova statüsü yeni karar tasarýsýný reddetti. BM Güvenlik konseyine sunulan yeni karar tasarýsý Fransa nýn 10 Mayýsta Güvenlik konseyine sunduðu metnin arýnmýþ kýsmýný oluþturuyordu. Fransa tarafýndan sunulan bu metnin iki hafta kadar Güvenlik konseyi üyelerinin Rusya ile uyum saðlanmasý için tartýþýldý. Kapalý kapýlar ardýnda konu ile ilgili yapýlan görüþmede ABD, Büyük Britanya, Fransa, Ýtalya, Belçika ve Slovakya büyükelçileri Rusya yý ikna etme giriþiminde bulundular. Büyük Britanya tarafýndan Güvenlik konseyine sunulan Kosova yeni karar tasarýsýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve Sýrbistan ýn Kosova üzerine egemenliðinden söz edilmiyor. Ama, 1244 sayýlý kararýn deðiþtirilmesi isteniyor. ABD BM Büyükelçisi Zalmay Kalilzad düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada ABD nin esas amacý Güvenlik konseyine sunulan yeni karar tasarýsýný önümüzdeki hafta içinde oylamasý olduðunu söyledi. Büyükelçi Kalilzad meslektaþlarýmýzla, Kosova yeni karar tasarýsýný hazýrlayanlarla ve diðerleri ile yeniden görüþeceðiz. ABD oylamanýn önümüzdeki hafta yapýlmasýndan yanadýr diye konuþtu. Kosova statüsünün belirlenme sürecinin yönünde olumlu adýmlarýn atýldýðýný belirten Büyükelçi Kalilzad Kosova nýn baðýmsýzlýðý kaçýnýlmazdýr dedi. Kosova statüsü yeni yasa tasarýsýna karþýsýnda Rusya nýn olasý veto hakkýný kullanýrsa sorusuna, Büyükelçi Kalilzad Rusya nýn ortaya attýðý talepleri yerine getirmek için önümüzdeki günlerde tartýþýlacaðýný söyledi. Büyükelçi Kalilzad Rusya da ki meslektaþlarýmýzdan yapýcý yanýt almak için çaba sarf edeceðiz. Top Ruslarýn elindedir. Rus uzmanlarýnýn da Kosova statüsü yeni karar tasarýnýn hazýrlanmasýna katýlacaðýna inanýyorum diye konuþtu. Rusya nýn tutumunu yumuþatmak için ABD ve AB, BM Güvenlik konseyi üyeleri Kosova statüsü yeni karar tasarýsýnda bazý deðiþmeler yaptýlar. Kosova yeni karar tasarýsýnýn ilk noktasýnda BM Güvenlik konseyi Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisini desteklediðini, önceki öneride ise Güvenlik konseyi yeni kararý kabul ettiði belirtiliyor. Kosova yeni karar tasarýsýnda Moskova ve Belgrad ý memnun edecek, önceki metinde bulunmayan yeni bir nokta yer alýyor. BM Genel sekreterinden, Kosova da mültecilerin evlerine dönmeleri ve akýbeti bilinmeyen kiþilerin bulunmasý için Kosova özel temsilcisinin seçilmesi isteniyor. Rusya BM Büyükelçisi Vitaliy Çurkin düzenlediði basýn toplantýsýnda Kosova yeni karar tasarýsýnda çok az deðiþiklikler yapýldýðýný ileri sürdü. Büyükelçi Çurkin Rus heyetinin yeni karar tasarýsýnda temel önerileri yer almýyor. Bizim önerilerimize gelince karar tasarýsýnda hiçbir þey deðiþmedi diye konuþtu. Rusya nýn bu güne dek ortaya attýðý tutumlara sadýk kalacaðýný belirten Büyükelçi Çurkin bunu da Güvenlik konseyi büyükelçileri ile yapacaðý görüþmede açýklayacaðýný ileri sürdü. Rus uzmanlarýnýn Kosova yeni karar önerisinin çalýþmasýna katýlmayacaðýný belirten Büyükelçi Çurkin Moskova dan yetki almadýklarýný ileri sürdü. Moskova nýn Kosova yeni karar tasarýsýnda ne gibi deðiþmelerin yapýlmasýndan yana olduklarý sorusuna Büyükelçi Çurkin Belgrad ile Priþtine arasýnda görüþmelerin devam edilmesi, BM 1244 sayýlý kararýn yürürlükte kalmasý ve Kosova da AB görevde bulunmasýný desteklediklerini ileri sürdü. Büyük Britanya tarafýndan sunulan Kosova yeni karar tasarýsý BM 1244 sayýlý kararý hiçe saydýðýný ifade edn Büyükelçi Çurkin bu karar tasarýsý Kosova nýn baðýmsýzlýðýný destekliyor. Bu doðru deðildir diye konuþtu. Veto kullanacak mý sorusuna Büyükelçi Çurkin Moskova dan yönerge bekliyorum. Tutumumuz bellidir. Bu þartlar altýnda tutumumuz da belli olacak diye konuþtu. Haziran Kosova için karar alýcý bir ay olacak. Güvenlik konseyi ya yeni Kosova karar tasarýsýný kabul edecek ya da Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýðýnýn tanýmasýna geçilecek. Kosova nýn Baðýmsýzlýðý Ýçin Farklý Görüþler Kosova üst düzey yetkilileri bu güne dek yaptýklarý açýklamalarda Kosova nýn baðýmsýzlýðý için faklý tarihler ortaya attýlar. Bu güne dek Kosova nýn baðýmsýzlýðý için Mayýs ayýnýn sonu ya da Haziranýn baþlangýcý olarak tutumunu ortaya atan Baþbakan Çeku Kosova nýn kýsa bir zaman içinde yeni karar ile baðýmsýz olacaðýna inanýyorum þeklinde konuþtu. Milletvekillerinin sorularýný yanýtlayan Baþbakan Çeku Kosova meclisi toplantýsýnda ben ertelemeden yana deðilim. Dostlarýmýzýn kararlýlýðýna inanýyorum diye konuþtu. BM Kosova yeni karar tasarýsý ile ilgili farklý kararlarýn açýklamasýnda yalnýz olmadýðýný belirten Baþbakan Çeku batý uluslar arasý diplomatlarýn tutumlarýný aktardýðýný söyledi. Baþbakan Çeku Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisinin deðiþmelere uðrayacaðý inancýnda olduðunu belirtirken onun özünde deðiþmeler olmayacaðýný ileri sürdü. Kosova Müzakere ekibi üyeleri de Kosova nýn statüsünün çözülmesi ile ilgili açýklamalarda bulunmadýlar. ORA Baþkaný Veton Suroi, konu ile ilgili yaptýðý açýklamalarda Kosova statüsünün ilkbaharýn sonunda belirlenebileceði açýklamasýnda bulundu. Suroi, konu ile ilgili yaptýðý açýklamada ayný tutumu ortaya attý. Suroi, daha üç hafta beklemeliyiz, Kosova yeni karar tasarýsýnýn kýsa bir zaman içinde kabul edileceðine inanýyorum diye konuþtu. ORA baþkaný Veton Suroi Ahtisari nin paket önerisinde deðiþmelerin hipotetik bir sorun olduðunu belirtirken Kosova için yeni kararýn kabul edilemez yönlerinin büyük önem taþýdýðýný ileri sürdü.

6 Kýzýlay yardýmlarý Kosova ya vardý Türkiye Kýzýlay Derneðinin, gönderdiði yardým malzemeleri Kosova ya ulaþtý. Yardým malzemelerini 4 týr, 1 haberleþme aracý ve sekiz personelden oluþan Kýzýlayýn yardým konvoyuyla Kosova ya ulaþtýrýldý. Kýzýlay ýn gönderdiði yardým malzemeleri arasýnda, yapýlan ihtiyaç tespiti doðrultusunda, 10 bin kiþinin 1 aylýk ihtiyacýný karþýlamaya yönelik 2 bin gýda kolisi, 6 ton ayçiçek yaðý, 2 bin 500 battaniye, çocuklara yönelik 3 bin kiþilik giyim malzemesi, oyuncak ve spor malzemesi ile bin 500 okul çantasý ve kýrtasiye malzemesi yer alýyor. Kosova ya ulaþtýrýlan yardým malzemeleri, sivil-asker iþ birliði çerçevesinde, bölgede görevli, Kosova Türk Tabur Görev Komutanlýðý ile Türk Kýzýlayý ekibinin yapacaðý detaylý tespit çalýþmasýnýn ardýndan ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Türk Kýzýlayýnýn, 2000 yýlýndan bu yana bölgeye gönderdiði yardýmlarýn tutarý 500 bin dolarý geçti. Prizren Birliði kutlamalarý baþladý Prizren Birliði nin 129. kuruluþ yýldönümü bir dizi faaliyetle kaydedilecek. Prizren Belediyesi himayesinde gerçekleþecek faaliyetler sadece Prizren deðil bu yýl uluslararasý düzeyde gerçekleþecek. Prizren Birliði kutlamalarý Karadað ýn Tuz kentinde yapýlan törenle baþladý. Törenler Kosova, Karadað, Arnavutluk ve Makedonya da yapýlacak. Merkezi tören 10 Haziran da Prizren de düzenlenecek. Muhalefet, Prizren Belediye Meclisi himayesinde gerçekleþen kutlamalarý usulsüzlükler gerekçesiyle kutlama kuruluna ve törenlere katýlmamakla boykot edecek. Karadað ve Koova da yapýlacak törenler yaný sýra Arnavutluk ve Makedonya da da planlaþtýrýlan faaliyetlerin duraklarý Prizren, Priþtine, Tuz, Kukes, Tirana, Üsküp, Kalkandelen ve Struga olacak.prizren de Haziran ayý boyunca fuar, festivaller ve spor müsabakalarý yaný sýra merkezi töreni de yapýlacak. Meclisi Kültür Gençlik ve Spor müdürlüðü tarafýndan 7000 avro baðýþ yapýlan bu kutlamaya usulsüzlükler nedeniyle muhalefet partileri katýlmayor. Prizren Zambaðý Festivali duyuru yayýnladý Geleneksel olarak 1970 yýlýndan bu yana gerçekleþen Prizren Zambaðý müzik festivalinin düzenlenmesi için açýlan ikinci ihaleye Art Heliks Kültürel Hizmetler Þirketi katýldý. Prizren Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüðü ev sahipliðindeki festivale belediye bütçesinden 5000 evro ayýrdý. Belediye yetkililerine göre bu yýl da festivalde Arnavutça yaný sýra Türkçe bestelerin de yer almasýný bekleniyor. Bu yýl Prizren Belediyesi tarafýndan açýlan ihaleye kimse ilgi göstermeyince festivalin gerçekleþip gerçekleþmeyeceði soru iþaretine dönüþtü. Ýkinci kez açýlan ihaleyi kazanan Art Heliks Kültürel Hizmet Þirketi duyuru yayýnlayarak, Prizren Zambaðý Festivali ne katýlacak eserlerin en geç 10 Haziran 2007 tarihine kadar gönderilmesi gerektiðini bildirdi. Eserler, Hysen Rexhepi No suz Prizren adresine gönderilecek. Birincilik ödülü 500 evro, ikinciliði ödülü 300 evro ve üçüncülüðü ödülü 200 evrodan oluþuyor. K o s o v a 6 Evraklarda Türkçe ihlali Kosova Kamu Bakanlýðý nda Kosova Sivil Ýdare Geçiþ Çalýþma Grubu, Sivil Evraklar, Kanunlarýn Geçiþ Haklarý ve UNMIK in transfer edeceði Kamu binalarý konularýný görüþtü. 6+ Parlamenter Grubu adýna toplantýya katýlan Enis Kervan, sözü edilen sivil evraklarýnda Türk diline yer verilmemesinin, Avrupa Bölge Azýnlýk Dilleri Kartý ile Kosova ya ait Dillerin Kullanýmý Yasasý na karþý olduðunu söyledi. Kosova içiþleri Bakanlýðý Hukuk dairesi müdür ve danýþmanlarýnýn toplantýda sunduklarý raporlarda, diðerleri arasýnda uzun zamandýr gündemi meþgul eden sivil evraklar ve bunun içinde özellikle önemi büyük olan pasaport, kimlik ve ehliyet belgeleri konusunun son haliyle Kosova Meclisi ile hükümetinin belirleyici faktörler olacaðý ortaya çýktý. Prizren in Bayram Curi semtine cami inþa ediliyor. Hayýrseverler giriþimi ile hafta sonu yapýlan temel atma töreninde konuþan Kosova Ýslam Birliði Baþkaný Naim Týrnava, Kosova nýn geçtiði bu zorlu baðýmsýzlýk sürecinde halktan saðduyu istedi. Herkesin, dini ve milli farklýlýklara bakmaksýzýn Kosova da güvenliðin ve istikrarýn korunmasýna destek olmasý gerektiðini söyleyen Naim Týrnava, dini ve diðer halklara saygý gösterilecek bir ülke kurmak için çaba harcanmasý gereðine iþaret etti. Camii inþasý için Haci Büka Çesko tarafýndan 10 ar büyüklüðünde araziyi baðýþlanýrken, inþaat çalýþmalarý için Yahir Þala ve Badalay ailesi tarafýndan yardým Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilileri raporu ardýndan 6+ Parlamenter Grubu adýna Enis Kervan, sözü edilen sivil evraklarýn paket projeleri sponsorlarýnýn Türk diline yer vermeyiþleriyle, Avrupa Bölge Azýnlýk Dilleri Kartý ile Kosova ya ait Dillerin Kullanýmý Yasasý na karþý geldiklerinin altýný çizdi. Bu evraklarda Türk dili ve ibareleriyle birlikte diðer topluluklarýn istemleri doðrultusunda merkezi ve yerel resmi dillerin de kullanýmýnýn gereðine dikkat çekti. Sivil Ýdari Çalýþma Grubu Yöneticisi Hasniye Ýliyazi, konuyla ilgili sunacaklarý raporda sözü edilen evraklarda dillerin kullanýmýna mevcut olan yasalar çerçevesinde dikkat edilmesini önereceklerini, ancak bu çalýþma gruplarýn teknik çalýþma gruplarý oluþundan siyasi kararlar alamayacaklarýnýn da altýný çizdi. Prizren e yeni bir camii daha Mayýs 2007 tarihleri arasýnda Arskosova Müzik Vakfý himayesinde Priþtine de düzenlenen 5. Uluslararasý Klasik Müzik yarýþmalarýnda, Türkçe eðitim gören Priþtine doðumlu Ceyda ve Senem Safçý kardeþler, bu yýl da klasik müzik eserlerini baþarýlý bir þekilde icra ederek, kategorilerinde birinci ve ikinci olmayý baþardýlar. Priþtine nin Prenk Yakova Müzik okulunda 3. sýnýf öðrencisi olan Ceyda Safçý, yaþ arasý II kategori Gitar yarýþmasýnda birinciliði elde etti. Priþtine nin Prenk Yakova Müzik okulu 5. sýnýf öðrencisi olan sunuldu. Temel atma töreninde davetlilere konuþan Kosova Ýslam Birliði Baþkaný Naim Týrnava, hayýrseverlere teþekkür ederken Prizren Belediyesi nin de yardýmcý olduðunu vurguladý. Týrnava, Bayram Curi semtine caminin bir gereksinim olduðunu hatýrlattý ve gereken yerlerde yeni camiler, diðer dinlere mensup sakinlere de ibadet yerleri inþaat edelim dedi. Törenin devamýnda Prizren in Allauddin Medresesi ve Emin Durak Ýlkokulu öðrencileri ilahi ve þiirlerden oluþan programlarýný sundu. Klasik Müzikte Türk Baþarýsý Senem Safçý, yaþ arasý III kategori Gitar yarýþmasýnda ikinciliðe laik görüldü. Gitar çalan Ceyda ve Senem Safçý kardeþlerinin üç yýl ard arda Arskosova Müzik Vakfýnýn düzenlediði klasik müzik yarýþmalarýnda, Ceyda üç kez birinci, Senem de iki kez birinci, bir defa da ikinci olmayý baþardýlar. Piyano, keman, flüt ve gitarda düzenlenen Klasik Müzik yarýþlarýna, Hýrvatistan, Ýsviçre, Bosna Hersek, Makedonya, Kara Dað, Arnavutluk, Bulgaristan ve Kosova dan genç müzisyenler yer aldý. Doktorlar hastane cihazlarýný çaldýlar Kosova Polisi, Priþtine Devlet Hastanesi nde görevli 2 hekimi, hastanedeki göz cihazýný çaldýklarý iddiasýyla gözaltýna aldý. Ç alýþtýklarý hastaneden göz cihazýný çaldýklarý öne sürülen hekimler gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan 2 hekimin, polis sorgusunda çalýþtýklarý hastaneden göz perdesi (katarakt) ameliyatlarýnda kullanýlan cihazý çaldýklarýný itiraf ettikleri açýklandý. Çalýnan cihazýn Bauch and Lomb adlý bir þirket tarafýndan Priþtine Devlet Hastanesi ne baðýþlandýðý belirtildi. Kosova Polis Sözcüsü Veton Elþani, polis tarafýndan gerçekleþtirilen aramalar sonucu bulunan cihazýn hastaneye geri verildiðini belirtti. Elshani, hekimler Agim Xhafa ile Hajrullah Fejza nýn gözaltý sürelerinin uzatýldýðýný da sözlerine ekledi.

7 7 G ü n c e l Balkanlarýn ünlü sanatçýsý Dino Merlin Ýstanbul da hayranlarýna konser verdi O þarký söylediði zaman Balkanlar a barýþ gelir iltifat edilen Balkanlarýn ünlü sanatçýsý Dino Merlin Ýstanbul daki hayranlarýný coþturdu. konserden biri oldu, bu gece Ýstanbul daki konser! Çok teþekkür ederim... dedi. Konserden önce Dino Merlin in þarký sözleri Türkçe ye çevrildi. 30 tane þarkýnýn tercümesi Emira Albayrak Dino Merlin in konserine binlerce kiþi akýn etti 20:30 da baþlayan konsere Ýstanbullu yaný sýra Balkanlardan, Bosna, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova dan Türkiye ye okumaya gelen gençlerin oluþturdu. Gecenin geç saatlerine kadar süren konserde Merlin ve Ýstanbullu seyircisi þarkýlarýný hep bir aðýzdan okudu. Konser sonrasýnda soyunma odasý koridorlarýnda bayram havasý vardý, herkes sarýlarak birbirini kutluyordu. Basýna açýklamada bulunan Merlin, Hayatým boyunca verdiðim en iyi 4-5 tarafýndan yapýldý. Türk Polisine madalya Akþam saatlerinde Reçana da verilen yemekte Kosova Türk Toplumunun önde gelen siyasi ve Türk sivil toplum kuruluþ temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal a Kosova Türk Tabur Komutaný Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç tarafýndan plaket verildi. Yarbay Partigöç, Kosova da görev yapan Türk Polisinin sadece güvenliði saðlamada deðil, her türlü yardým ve destekle Kosova halkýnýn yanlarýnda olduðunun altýný çizdi. Kosova Polisi adýna Köksal a hediye veren Kosova Polisi mensubu Rüjdi Kovaç, Türk Polisiyle iþbirliðinin çok iyi olduðunu vurguladý. Kovaç, Kosova Polisinin eðitilmesi yönünde Türkiye Emniyetinin sunduðu desteðin devamýný istedi. Gecede konuþma yapan Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal, Kosova ziyareti Konsere Nina Badriç in de katýlmasý planlanýyordu. Ancak babasý trafik kazasý geçirdiði için Badriç konsere gelemedi. Dino Merlin son albümü Burek te Ti si mene adlý þarkýsýný Nina Badric ile söylemiþ ve þarký albümün en çok ses getiren þarkýlarýndan biri olmuþtu. Dino Merlin Asýl adý Edin Derviþhalidoviç olan ünlü söz yazarý ve þarkýcý, 1962 yýlýnda Bosna-Hersek in baþkenti Saraybosna da doðdu yýlýnda Merlin grubunu kurarak müzik hayatýna baþlayan sanatçý, bu grupla 5 albüm çýkardý yýlýnda Dino Merlin adýyla solo kariyerine baþlayan sanatçý, kýsa sürede birçok önemli baþarýya imza attý yýlýnda çýkardýðý Sredinom adlý albümü, eski Yugoslav devletini oluþturan 5 ülkede en çok satan albüm oldu. 400 bin nüfusu olan Saraybosna da, þehrin en büyük stadýnda kiþiye konserler vermek gibi inanýlmasý güç baþarýlara adýný yazdýrdý. Emir Kusturitsa ve Goran Bregoviç gibi birçok ünlü isim, savaþ sýrasýnda Bosna yý terk ederken, Dino Merlin Saraybosna yý terk etmeyerek farkýný ortaya koydu. Savaþ sýrasýnda da þarký söylemeye devam etti, þarkýlarýyla Saraybosna yý savundu: Aliya Sen Olmasaydýn! (Da te nije Alija) þarkýsýyla gönüllerde taht kurdu. Dino Merlin, her albümünde yeni þeyler süresince gerçekleþtirdiði temaslarda Türk polisi hakkýnda sürekli övgü ve takdir aldýðýný, bunun da kendisini memnun ettiðini ve gururlandýrdýðýný söyledi. Türkiye Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal dün Kosova dan ayrýlmadan önce Kosova Ýçiþleri Bakaný Blerim Kuçi ile görüþmelerde bulundu. Kosova Polisinin Türkiye Emniyeti Birimleri ve Merlin: Hayatýmýn en iyi konseri ortaya koyarak dinleyicilerini þaþýrtmýþtýr yýlýnda çýkardýðý son albümü Burek te (Börek) yeralan, Saraybosna için yazdýðý þarkýnýn nakaratlarý Türkçedir. Türkiye de yapýlan Eurovizyon yarýþmasýnda 2. olan Sýrp sanatçý Zeljko Joksimoviç ile düet yapmýþ, Supermen adýný taþýyan bu þarký, albümün en çok ses getiren þarkýsý olmuþtur. Her albümüyle Balkanlarý etkileyen Dino Merlin, stüdyo kayýtlarýnýn birçoðunu Ýstanbul da yapacak kadar Ýstanbul u iyi bilir. Ýnternet ve dijital teknoloji sayesinde müziðe ulaþmanýn kolay olduðu günümüzde, popüler Türkçe internet siteleri de göstermektedir ki Türk dinleyicisi de Dino Merlin i iyi bilmektedir. Polisi tarafýndan eðitileceðini kaydeden Köksal, Kosovalý bakan ile görüþmesinde bu konuyu ele aldýklarýný vurguladý. Yeni Dönem e yaptýðý açýklamada Kosova ziyaretinden olumlu izlenimlerle ayrýldýðýný ifade eden Köksal, ihtiyaç duyulduðu takdirde Kosova daki kontenjan sayýsýný artýracaklarýný ve Kosova da istikrar ve güvenliðin saðlanmasý için seve seve görev yapacaklarýný kaydetti. Ancak þimdilik personel sayýsýný artýrmayý gerektirecek bir durum olmadýðýný ifade eden Köksal, Kosova nihai statüsünün bir an önce çözülmesini istedi.

8 Yeni belediye olan Mamuþa da savaþ sonrasý adým adým ilerlemenin somut göstergesi... Yüksel POMAK Mamuþa da Bir Ýlke Daha Ýmza Atýldý Gelenek, görenek, örf ve adetlerine, eskiden bu yana yýpratýlmadan sahip çýkan Mamuþa da 4 Haziran akþamý bir ilk daha yaþanarak, Mamuþa sýnýrlarý dýþýnda bu yýl mezun olan IX. sýnýflarýn mezuniyet gecesi düzenlendi. Mamuþa Hacý Ömer Lütfü Ýlkokulu 4 Haziran Pazartesi akþamý bir ilke daha imza attý. Mamuþa Hacý Ömer Lütfü Ýlkokulu IX. sýnýf öðrencileri 4 Haziran Pazartesi akþamý ilk defa Mamuþa sýnýrlarý dýþýna çýkarak Suvareka da mezuniyet balosu düzenledi. Sýnýf öðretmenleri Mustafa Krüezi ve Adem Koç un destek ve organizasyonlarý çerçevesinde gerçekleþen mezuniyet balosuna Mamuþa Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Seylan Mazrek, Mamuþa Belediyesi Eðitim Sorumlusu Nuhi Morina yaný sýra öðretmen ve öðrenciler olmak üzere 100 ün üzerinde misafir katýldý. Hacý Ömer Lütfü Ýlkokulu Müdürü Abdül Taç, ve IX.sýnýflarýn sýnýf öðretmenleri G ü n c e l 8 Mustafa Krüezi ile Adem Koç gecede yaptýklarý konuþmalarýnda öðrencilerin þimdiye dek olduðu gibi örf, adet, gelenek ve göreneklerine saygýlý olup sahip çýkmalarý gereðini dile getirdiler. Ayrýca öðrencilere bundan sonra ki hayatlarýnda baþarýlar dileyerek en kötü gecelerinin böyle olmasýný dilerken, kendilerine yakýþýr bir þekilde davrandýklarý sürece daha da ilerleyerek yeni ufuklara yol alacaklarýný ve her zaman ileriye dönük hareket edeceklerini belirttiler. Gecenin geç saatlerine kadar Nahit Bütüç ve Ferhat Aþýkferki nin hazýrlamýþ olduklarý canlý müzik eþliðinde doyasýya eðlenen öðrenciler duygularýný dile getirirken hayal gibi bir gece yaþadýklarýný ve bunun her zaman için unutulmaz bir aný olarak hatýralarýnda saklayacaklarýný ifade ettiler. Yaþlýlýkta görme kaybýna kök hücre umudu Bilim adamlarý ilk kez, yaþlýlýkla alakalý olarak görme yetisini kaybeden bir dizi hastanýn tedavisini gerçekleþtirdi. Retinanýn arkasýnda bulunan hücrelerin ölmesi nedeniyle, 80 yaþýný geçen kiþilerin üçte biri görme yetilerini kaybediyor. Ancak Londralý cerrahlar, gözün kenarýndan aldýklarý hücreleri retinadaki ölü hücrelerin yerine yerleþtirmek suretiyle, hastalarýn yeniden görebilmelerini saðladý. Bu yöntem rutin bir ameliyat olarak uygulanmak için çok karýþýk... Ancak bilimadamlarý kök hücreler kullanýlarak iþlemin yapýlabilmesini umut ediyor. Oftalmoloji Enstitüsü nden Profesör Peter Coffee, bu hücrelerin doðrudan retinanýn arkasýna yerleþtirilebileceðini söylüyor. Epey zamandýr yürütülen proje kapsamýnda, kök hücre kullanýmýna son bir kaç yýlda geçilmiþ ve yapýlan çalýþmalarýnda önemli ilerlemeler kaydedilmiþ. Kök hücre tekniðinin insanlar üzerindeki denemelerine en az beþ yýl daha baþlanmasý beklenmiyor. Araþtýrmacýlarýn öncelikle önerdikleri yöntemin güvenli olduðu ve sonuç verdiði konusunda hayvanlar üzerindeki denemelerin sonuçlarýný ortaya koymalarý gerekiyor. En huzurlu ülke Norveç G-8 liderler zirvesi öncesinde açýklanan Dünya Barýþ Endeksi çalýþmasý, ilginç sonuçlar ortaya çýkardý. Ýskandinav ülkeleri, dünyanýn en huzurlu ve barýþçýl ülkeleri olarak sýralanýrken, Ýngiltere nin 49., ABD nin de 96. sýrada yer almasý dikkat çekti. Dünyanýn en huzurlu ve barýþ içinde yaþayan ülkesinin Norveç, en istikrarsýz ve karýþýk ülkesinin de Irak olduðu bildirildi. Ýlk kez gerçekleþtirilen Dünya Barýþ Endeksi çalýþmasýyla, yeryüzündeki 121 ülke mercek altýna alýndý. Çalýþmanýn en ilginç sonucu, sanayileþmiþ G-8 ülkelerinin listenin en alt ve en üst sýralarýnda yer bulmasý oldu. G-8 ülkelerinden Japonya, en barýþçýl ülkeler sýralamasýnda 5. olurken, Almanya 12. sýrada yer aldý. Bir baþka sanayileþmiþ ülke Rusya ise, özellikle Çeçenistan daki uygulamalarý nedeniyle listenin en altlarýnda 118. sýrada yer buldu. 24 temel kriter Ýngiliz The Economist dergisi için yapýlan çalýþmada, ülkelerin savunma harcamalarý, insan haklarýna saygý durumlarý ve yolsuzluklar gibi 24 temel veri kullanýldý. Bu kriterler arasýnda ülkede yaþanan þiddetten, askeri harcamalarýn seviyesine, komþu ülkelerle iliþkilerden, insan haklarý karnesine, terörizm potansiyelinden, nüfusun her 100 binlik bölümüne düþen cinayet sayýsýna ve hapisteki hükümlü sayýsýna kadar pek çok unsur yer aldý. Kýstaslar arasýnda demokrasi, þeffaflýk, eðitim, refah gibi unsurlar arandý. Araþtýrma sýrasýnda Uluslararasý Stratejik Araþtýrmalar Enstitüsü, Dünya Bankasý, BM gibi kuruluþlarýn verilerinden de faydalanýldý. Araþtýrmacýlarýn ulaþtýðý genel sonuç, yüksek demokrasi standartlarý, þeffaf yönetim ve yaygýn eðitim olanaklarýnýn yaný sýra maddi zenginliðe sahip olan ülkelerin, barýþ ve huzur içerisinde yaþadýklarý oldu. Bu genel sava uymayan en çarpýcý istisna ise Amerika Birleþik Devletleri. Gayri Safi Milli Hasýlasý nýn önemli bir bölümünü savunma harcamalarýna ayýran Amerika nýn listede 96. sýrada bulunmasýnda, Irak ve Afganistan operasyonlarý da etkili oldu. Ýran listede Amerika Birleþik Devletlerinin bir sýra altýnda, 97. sýrada, Ýsrail ise 119. sýrada yer alýyor. Dünya Barýþ Endeksi nin ilk 30 sýrasýndaki ülkelerin 17 sinin Avrupa Birliði üyesi olmasý dikkat çekiyor. Avrupa Birliði adayý Türkiye ise dünya sýralamasýnda 92. sýrada bulunuyor. Almanya ve Japonya örneði Araþtýrma sonuçlarýný açýklayan uzmanlar, dünya barýþý için bölgesel entegrasyonun önemini vurgularken, Avrupa Birliði gibi oluþumlara katýlan, küçük ama istikrarlý ülkelerin listede üst sýralarda yer bulduðuna dikkat çektiler. Ýç barýþýn en çok baðlý olduðu unsurlar, gelir düzeyi, eðitim eþitliði ve bölgeler arasýndaki farklarýn az olmasý þeklinde sýralanýrken, ülkeleri dýþ barýþta daha alt sýralara iten ortak tek bir sebebe ise rastlanamadýðý belirtildi. Dünya Barýþ Endeksi raporunda iþaret edilen bir diðer önemli nokta ise Almanya ve Japonya nýn baþarýsý oldu. Yaklaþýk yarým asýr önce 2. Dünya Savaþý nda büyük yýkýmla çýkan iki ülkenin gösterdikleri geliþme, bugün istikrarsýzlýk içinde bulunan ve barýþý arýyan ülkeler için örnek olarak gösterildi.

9 9 Bosnalý Kadýnlar Lahey Yolunda Bosna savaþý sýrasýnda sekiz bin dolayýnda Müslümanýn Sýrp güçlerince öldürüldüðü Srebrenitza katliamýnda yakýnlarýný kaybeden Bosnalý kadýnlar, Hollanda ve Birleþmiþ Milletler in yargý önüne çýkmasý için otobüslerle Lahey e gidiyor. Bosna savaþý sýrasýnda güvenli bölge olan Srebrenitza yý korumakla görevli Birleþmiþ Milletler gücüne baðlý Hollandalý askerlerin katliamý engellemek için gerekeni yapmadýðýný savunan Bosnalý aileler, Hollanda ve Birleþmiþ Milletler e dava açmaya hazýrlanýyor. Bu amaçla Lahey e gitmek üzere otobüslerle Saraybosna dan ayrýlan çoðu kadýn 200 kiþi, Srebrenitza katliamýnda ölenlerin yakýnlarýndan oluþan altý bin kiþilik grubu temsil ediyor. Avukatlar, davanýn hafta baþýnda açýlacaðýný bildiriyor. Srebrenitza katliamý, ikinci Dünya Savaþý ndan bu yana Avrupa da düzenlenen en büyük katliam. Racan ýn halefi Zoran Milanoviç oldu En genç ve en kýsa süreli parti adaylýðýna sahip aday olan Zoran Milanoviç, Hýrvatistan ýn ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Partisi nin (SDP) yeni genel baþkaný oldu. Milanoviç, Cumartesi günü düzenlenen olaðanüstü parti kongresinde yapýlan oylamanýn ikinci turunda 828 oy toplayarak zaferin sahibi oldu. Ýkinci turdaki rakibi Zeljka Antunoviç 675 oy aldý. Diðer iki aday -Zagreb Belediye Baþkaný Milan Bandiç ve eski Dýþiþleri Bakaný Tonino Picula- ikinci tura çýkmaya yetecek oy alamadýlar. 40 yaþýndaki Milanoviç, SDP tarihinde partinin ikinci genel baþkaný oldu. Partinin kurucusu ve ilk genel baþkaný Ivica Racan 29 Nisan da kanserden öldü. Milanoviç in Hýrvat siyaset sahnesinde yeni bir isim olmasý, siyasi analistler tarafýndan büyük bir avantaj olarak görülüyor. Genç ve kararlý, etkili ve hýrslý bir siyasetçi olarak 2004 yýlýnda halkýn dikkatini çekmeye baþladý. O tarihte SDP üyesi olmasýna raðmen parti içinde faal deðildi. SDP liderliðindeki koalisyon hükümetinde, baþta NATO ile iliþkiler olmak üzere ikili iliþkilerden sorumlu dýþiþleri bakanlýðý müsteþarý olarak görev yaptý. SDP nin 2003 seçimlerinde iktidarý kaybetmesi sonrasýnda, Milanoviç siyasi açýdan daha faal olma zamanýnýn geldiðine karar verdi. SDP ye katýlarak Racan ýn yakýn bir asistaný oldu ve lider onda yeni nesil siyasetçileri partiye çekebilecek potansiyeli gördü. Gerçekten de, Hýrvat medyasý Milanoviç i bir deðiþim adamý olarak karakterize ederken, SDP genel baþkanlýðýndaki rakip adayý sürekliliði temsil ediyor þeklinde görüldü. Milanoviç medyanýn dikkatini etkili bir þekilde kullanmasýný bildi ve galip bir imaj sundu. Ljajiç: Tolimir Mladiç in saklanmasýndan sorumluydu Sýrbistan ýn BM savaþ suçlarý mahkemesiyle olan iliþkilerinden sorumlu ulusal konsey baþkaný Rasim Ljajiç, Zdravko Tolimir in baþ zanlý Ratko Mladiç in saklanmasýndan sorumlu olduðunu söyledi. Belgrad merkezli Blic gazetesinin 4 Haziran Pazartesi günkü sayýsýnda yayýnlanan bir röportajda Ljajiç, geçen hafta Bosnalý Sýrp ve Sýrp polisinin sýnýr bölgesinde düzenlediði ortak operasyonla yakalanan Tolimir in, Mladiç in yerini gizleme çabalarýnýn lojistik baþkaný olduðunu ve söz konusu ikilinin ayný sýðýnakta kaldýklarýný belirtti. Ancak yetkili, Tolimir ve Mladiç in son zamanlarda birlikte olmadýklarýný ve eldeki bilgilerin yetkililerin Mladiç i bulmaya yaklaþtýklarýný garanti etmediðini de sözlerine ekledi. Öte yandan mahkeme baþsavcýsý Carla del Ponte Pazartesi günü Belgrad a dört günlük bir ziyarete baþladý. Del Ponte burada, Balkan ülkesinin mahkemeyle iþbirliðinde kaydettiði ilerlemeyi gözden geçirme amaçlý görüþmelerde bulunmak üzere üst düzey Sýrp yetkililerle bir araya gelecek. B a l k a n HÖH Strazbur a Dört Temsilci gönderiyor Avrupa Parlamentosu nda Bulgaristan ý temsil edecek milletvekilleri seçimleri sona erdi. Seçimlere Bulgaristan seçmenlerinin % 30 unun katýldýðý öðrenildi. 5 siyasi güçlerden 18 kiþi, önümüzdeki iki yýlda Bulgaristan ý Avrupa Parlamentosu nda temsil edecek. Metin Kazak: Türkiye den de oy alsaydýk HÖH birinci olurdu Merkez Seçim Komisyonu Bulgaristan da ilk defa geçekleþtirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçilen 18 milletvekilinin isimlerini açýkladý. Toplam oy sayýsý 1 milyon 937 bin 696 olan seçimlerde, Hak ve Özgürlükler Hareketi % lik oy oranýyla Strazbur a Filiz Hüsmenova, Mariela Baeva, Metin Kazak ve Prof. Vladko Panayotov u gönderiyor. Sosyolojik araþtýrma ajanslarýna göre HÖH e oy verenlerin % 20 sinden fazlasýnýn Türk etnik grubundan olduðu açýklandý yaþ arasý genç kuþak arasýnda birinci, yaþ arasý orta yaþ grubunda ise ikinci sýrada. Adaylar arasýndaki yüzdelik farký %1.5 tan daha az. Diðer partilerin gönderdikleri milletvekilleri sayýsý: GERB- 5, PES-5, ATAKA- 3, ve NDSV 1. Seçilen milletvekilleri arasýnda Bulgaristan ýn Avrupa Geliþimi Ýçin Vatandaþlar (GERB) hareketi temsilcisi Duþana Zdravkova yer alýyor. Bu seçimler, yeni bir siyasi güç olarak GERB hareketinin ilk katýldýðý seçimlerdi. Dolayýsýyla elde ettiði sonuç, reddedilmez bir baþarý olarak nitelendirilebiliyor. Duþana Zdravkova, Bulgaristan Radyosu na verdiði demeçte þunlarý söyledi: Benim için önemli olan tek bir þey var. yeniden çok az Bulgaristan vatandaþý sandýk baþýna gitti. GERB hareketinin baþkaný olarak seçim aktivitesinin daha yoðun olmasýný istiyordum. Çünkü bu, Bulgaristanlýlarýn AB deki rolüdür. Aktif olmamýz gerekiyor, bir bölümümüz deðil, hepimiz kaderimiz konusunda karar vermemiz gerekiyor. Bu baðlamda daha iyi sonuçlar dilenebiliyordu yýlýnda AB ye katýlan ülkelerin seçim sonuçlarýný bizimkilerle karþýlaþtýrarak aktivitemizin, ortada olduðunu söyleyebilirim. Slovakya da %16 lýk, Polonya daysa %20 lik seçim aktivitesi vardý. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) nin, Avrupa Parlamentosu nda en çok sandalye kazanan üç siyasi partiden biri olmasýna raðmen araþtýrmacýlar ve politikacýlar, seçmenlerin BSP partisine güveninde ciddi düþüþ olduðu konusunda hemfikir. Avrupa Sosyalistleri Platformu Partisi nin aday listesi baþýnda bulunan Kristiyan Vigen in, seçim sonuçlarýný deðerlendirirken þunlarý kaydetti: Bençe sonuçlar, seçmenlerin, BSP ye ve iktidardaki koalisyona sinyal, iþaret verdiðini gösteriyor. Bunun, olumsuz bir sinyal olduðu söylenemez. Çünkü iktidardaki koalisyona alternatif önerilmedi. Tam tersi, iktidardaki partiler, öyle ya da böyle sandalye sayýsýnýn yarýsýndan fazlasýný alacak. GERB hareketi, popülizm yüklü kampanyasýna raðmen diðer seçenek olarak görülmedi. Bu seçimlerde, tam olarak kimin kazandýðý zor söylenebiliyor. Ancak yenilgiye uðrayanlarýn, geleneksel sað partiler olduðu söylenebiliyor. Çünkü bu aþamada ne Demokratik Güçler Birliði (SDS) nin, ne de Güçlü Bulgaristan Ýçin Demokratlar (DSB) nin Avrupa Parlamentosu nda temsilcisi olacaða benziyor. Þimdiye kadar ise onlarýn üç temsilcisi vardý. Saðda ciddi yapýlandýrma olacaðý bellidir. Seçimleri sað partilerin maðlubiyeti olarak nitelenen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) den Metin Kazak, þunlarý belirtti: Seçmenlerin, SDS ve DSB gibi partilerden uzaklaþmasý, güven kaybý olmasý, GERB partisinin önerdiði milliyetçilik esintili popülizm platformuna geçmesi gözlemleniyordu. Bulgaristan seçmenlerinin, bunun gibi fikirlere kapýldýðý, Avrupa ilkelerinin ise, insan bilincindeki yerini bulmadýðý bellidir. Bizim her zaman söylediðimiz bir þey var. DPS nin iktidarý, Bulgaristan seçmeninin verdiði kadardýr. DPS nin, diðer partiler gibi seçmenlerin güvenini artýk ikinci dönem için kaybetmediðinden memnuniyetimi saklayamýyorum. Erken seçim konusunda herhangi bir tahminde bulunamýyorum. BSP de, DPS de NDSV de, bu seçimlerde iyi sonuçlar elde edebildi. Bazý tahminler bile, 2. Simeon Ulusal Hareketi nin Avrupa Parlamentosu nda temsilcisi olmayacaðý yönündeydi. Fakat bu, doðru çýkmadý. Üçlü koalisyonun güçlü olduðunu ve süresini tamamlayacaðýný düþünüyorum. DPS, þimdi de gelecekte de Bulgaristan ýn milli çýkarlarýný savunan bir partidir. Türkiye de yaþayan vatandaþlarýmýzýn da oy kullanma fýrsatý olsaydý tabii ki çok daha büyük oy alabilirdik diyen Kazak, Türkiye den bin oy daha alabilirdik. Eðer bu haksýzlýk olmasaydý kesinlikle Hak ve Özgürlükler Hareketi birinci parti olurdu. Ben bütün 76atandaþlarýmýzý ve Türkiye de yaþayan vatandaþlarýmýzý kutluyorum dedi. Avrupa Parlamentosu nda milletvekilleri olacak siyasi güçler arasýnda milliyetçi ATAKA partisi de yer alýyor. Bulgaristan Radyosu için lideri Volen Siderov, þunlarý bildirdi: Ýç siyasi planda Halk Meclisi nde temsil edilen siyasi güçler, geçen yýlýn aralýk ayýnda yaptýðýmýz öneriyi kabul etmelidir. Seçim yasasýnda oy kullanmanýn zorunlu olmasý konusunda bir düzeltme önermiþtik. Bunun, hepimiz bu pozisyonda kalmamýz, bir parti olmamýz anlamýna gelmiyor. Sadece birleþmemiz, DPS yi siyasi sahneden itmemiz, yerine koymamýz gerekiyor. DPS nin çok iktidarý var. Avrupa Parlamentosu nda biz, Bulgaristan çýkarlarýný somut hareketlerle savunacaðýz. Kozloduy atom santrali ünitelerinin kapatýlmasý konusunda da Avrupa Komisyonu na yazýlý dilekçe sunduk, þimdi de geliþmeleri bekliyoruz SDS partisinden Dimitýr Avramov ise, seçim sonuçlarýný þu þekilde deðerlendirdi: Maalesef, 90 lýlarda Demokratik Güçler Birliði Partisi ne oy veren merkez sað görüþlü topluluða yalan söylendi. SDS de, yalancý sað partiler tarafýndan dibe sürüklendi. Son ana kadar, Avrupa Parlamentosu nda temsilcimiz olup olmayacaðýný bilmiyoruz. Þu anki sonuçlara raðmen ama biz çalýþmaya devam edeceðiz. Sað partilerin birleþmesi konusunda her zaman umut var. SDS de bunun net sinyalini vermiþti Sosyolog Andrey Rayçev, seçimlerle ilgili görüþlerini paylaþarak þunlarý söyledi: Olup bitenler konusunda iki yanýlgý mevcuttur. Oysa iki olay yaþandý. Bir, azýnlýklar, sayýsý olduðu gibi oy kullandý, Bulgalar ise, normalden iki misli daha az. Ve iki, GERB çok oy kazanmadý, BSP az oy kazandý.

10 Uluslararasý Af Örgütü nün Raporu Ýsrail in yýkýlmasý için geri sayým baþladý Ýsrail haritadan silinmeli diyerek dikkatleri üzerine çeken Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinecad, Ýsrail in yýkýlmasý için geri sayým baþladý dedi. Ýslam devrimi lideri Humeyni nin ölümünün 18. yýldönümü programýnda Ahmedinecad, Lübnan halký Ýsrail rejiminin 60 yýllýk gururunu kýrdý ve Siyonist rejimin yok olma düðmesine bastý. Ýnþallah, yakýn gelecekte Siyonist rejimin yok oluþuna tanýk olacaðýz dedi. Açýklama, Ehud Olmert liderliðindeki Ýsrail hükümeti tarafýndan tepkiyle karþýlandý. Öte yandan, Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Tzipi Livni, Mýsýr ve Ürdünlü meslektaþlarýný Arap Birliði nin barýþ planýný görüþmek için Ýsrail e çaðýrdý. Çek köylüler kalkana karþý bayrak açtý Çek Cumhuriyeti nde üç köyün sakinleri, köylerinin yakýnýna Amerikan radarý kurulmasýna karþý çýktý. Hvozdany, Tyne ve Zajecov köylerinde yapýlan halk oylamalarýndan, Amerikan füze kalkaný projesi kapsamýnda radar kurulmasýnýn aleyhinde karar çýktý. Zajecov Belediye Baþkaný, Referandum sonuçlarý beklentilerimizin de ötesine geçti. Radarýn buralara yerleþtirilmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz dedi. Referandumlarýn, Çek hükümeti açýsýndan baðlayýcýlýðý bulunmuyor. Çek Meclisi, Amerikan füze kalkaný konusunu 2008 baþýnda karara baðlayacak. ABD Baþkaný George W. Bush, özellikle füze kalkaný konusunu görüþmek üzere yarýn Prag da olacak. ABD, füze kalkanýný, Çek Cumhuriyeti ne ve Polonya ya kurmak istiyor. Ýngiltere Coni yi Irak ta yalnýz býrakacak Ýngiliz Sunday Telegraph gazetesi, Ýngiltere deki üst düzey ordu yetkililerinin yeni baþbakandan, Ýngiliz askerlerinin 12 ay içinde Irak tan çekilmesini öngören bir takvimi onaylamasýný istediðini duyurdu. Gazetenin haberinde, Ýngiliz ordusundaki üst düzey yetkililerin, bu ay içinde baþbakanlýk görevine baþlayacak Gordon Brown dan, Ýngiltere nin Irak tan kýsa sürede çekilmesi ve Afganistan da Taliban ile yapýlan savaþa yoðunlaþýlmasý gerektiði yönündeki isteklerini iletecekleri belirtildi. Haberde, adý açýklanmayan bir D ü n y a 10 Ortadoðu da 1967 yýlýndaki 6 Gün Savaþý nýn üzerinden tam 40 yýl geçti. Ýsrail ordusunun üç Arap ülkesiyle girdiði savaþ, Ortadoðu nun çehresini deðiþtirdi. Uluslararasý Af Örgütü ne göre, geçen sürede dünya, Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðýna çözüm üretemedi, bunun için 40 yýl daha beklenilmemeli... Uluslararasý Af Örgütü, Süren Ýþgal adlý özel raporunda, Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðýný mercek altýna alýyor. Ýsrail in Batý Þeria, Doðu Kudüs, Gazze Þeridi, Golan Tepeleriyle ile Sina yarýmadasýný iþgal ettiði Altý Gün Savaþý nýn üzerinden geçen 40 yýlda uluslararasý toplumun Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðýna uygun bir çözüm üretemediðine dikkat çekiliyor. Örgüt raporunda, Ýsrail e, Batý Þeria daki Yahudi yerleþim birimleri, inþa edilen güvenlik duvarý ve yollara kurulan barikatlarý kaldýrmasý çaðrýsýnda bulunuyor. Filistinlilerden de Ýsrailli sivillere yönelik saldýrýlara son vermesi isteniyor. Raporda, Ýsrail- Filistin anlaþmazlýðýna çözüm getirilmesi için 40 yýl daha beklenilmemeli ifadesine yer veriliyor. Her iki tarafýn da insan haklarý ihlallerinde bulunduðu belirtilen raporda, bu durumun uluslararasý gözlem mekanizmasý ihtiyacýný öne çýkardýðý belirtiliyor. Putin den ABD ye Sert Uyarý Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, doðu Avrupa da füze savunma sistemi kurmayý planlayan ABD yi yeniden uyardý. Putin, Ýtalyan basýnýna verdiði demeçte, Amerika nýn Avrupa da füze savunma sisteminde ýsrar etmesi halinde, kendilerinin de Avrupa da hedef liste belirleyeceklerini söyledi. Füze baþlýklarýný Avrupa kentlerine ya da Avrupa daki Amerikan üslerine doðrultmayý planlayýp planlamadýðý sorulan Putin, Amerika nýn Avrupa daki nükleer kapasitesini artýrmasý halinde, bunun olacaðýný belirtti. ABD, Ýran dan gelebilecek tehdidi gerekçe göstererek, Polonya ile Çek Cumhuriyeti ne füze savunma sistemi kurma talebinde bulunmuþtu. Ajanslar, Putin in bu demecinin, füze savunma sistemi konusunda þimdiye kadar verdiði en sert demeç olduðuna dikkat çekiyor. Öte yandan, füze savunma sistemi konusunda Çek Cumhuriyeti nde yapýlan bir halkoylamasýna göre, halkýn yüzde 70 inden fazlasý projeye karþý çýkýyor. Tiananmen Olaylarýnýn Yýldönümü 4Haziran Çin de tanklarla bastýrýlan ve tüm dünyada büyük yanký uyandýran Tiananmen Olaylarý nýn 18. yýldönümü. Uluslararasý alanda Çin e yaptýrýmlara yol açan olaylarýn bastýrýlmasýnýn yýldönümünde ülkede sýký kontrol uygulanýyor. Hükümet yasakladýðý için açýkça yýldönümü töreni düzenlenemiyor baharýnda Çin de öðrenciler devlet baskýsý, yolsuzluklar ve eðitim sisteminin geriliði gibi sorunlarýn çözümü için eylem baþlattý den bu yana ekonomik reformlarýn fazla ileri gittiðini ve bunun sonucunda enflasyonun ve iþsizliðin arttýðýný düþünen öðrencilere deðiþik kesimlerden de destek geldi. 3 Haziran ý 4 Haziran a baðlayan gece tanklar gösterileri bastýrýp protestocularý daðýtmak üzere Tiananmen Meydaný na gönderildi. Müdahalede yüzlerce kiþi hayatýný kaybetti. Bu olaylardan sonra uluslararasý toplum Çin e ekonomik ve siyasi yaptýrýmlar uygulamaya baþlamýþtý. G-8 Zirvesini Protesto Küreselleþme karþýtlarýnýn seslerini duyurmak için akýn ettiði Almanya da çarþamba günü baþlayacak G-8 zirvesi öncesinde protesto gösterileri sürüyor. Avrupa nýn dört bir yanýndan Rostock kentine gelen göstericilerden bir bölümü kentteki göç bürosu önünde toplandý. Göç yasasýnýn yumuþatýlmasýný isteyen küreselleþme karþýtlarý, bina önünde oturma eylemi yaptý. Göstericiler, binaya göçe getirilen kýsýtlamalara karþý olduklarýný gösteren pankartlar astý. Bu arada bir sanatçý da çocuðunu çatýþma bölgesinde kaybeden bir anneyi canlandýrdýðý küçük bir oyun sergiledi. yetkilinin, Ýngiltere, Afganistan ve Irak ile ayný anda savaþacak fiziki yetenekte deðil. Sorun, hangisini býrakacaðýmýz. Hükümet ve üst düzey savunma yetkilileri, Irak ý býrakmamýz gerektiðine karar verdiler sözlerine yer verildi. Ýngiltere Savunma Bakanlýðý ndan bir sözcü ise, Irak tan çekilme konusunda herhangi bir politika deðiþikliði yok dedi. Yok Olan Canlýlar Lahey de Gündemde Dünya üzerinde geçen her saatte üç hayvan ya da bitki türü insanlýðýn faaliyetleri yüzünden yok oluyor. Hollanda nýn Lahey kentinde yapýlan uluslararasý toplantýda, bu tehdite karþý alýnacak önlemler masaya yatýrýlýyor. Yok Olma Tehlikesiyle Karþý Karþýya Dünya Turu Olan Canlý Türlerinin Uluslararasý Ticareti Konvansiyonu nun toplantýsý, 171 ülkenin temsilcisini Lahey de biraraya getirdi. Ýki hafta sürecek toplantýda, ticari deðeri olan hayvan ve bitki türlerinin aþýrý kullanýmý sonucu ortaya çýkan yok olma tehlikesine karþý alýnacak önlemler tartýþýlýyor. Birleþmiþ Milletler raporuna göre, dünya üzerinde geçen her saatte üç hayvan ya da bitki türü insanlýðýn faaliyetleri yüzünden yok oluyor. Toplantýda, tehdit altýnda olan canlý türlerinden gül ve sedir aðaçlarýyla pembe ve kýrmýzý mercanýn ticaretine iliþkin düzenlemeler gündemin üst sýralarýnda yer alýyor. Bunun yanýnda özellikle Orta Afrika da fildiþi elde etmek için fillerin öldürülmesinin de ciddi tartýþmalara yol açmasý bekleniyor.

11 T ü r k i y e Gül den AB Troykasý na Mesaj 11 Türkiye-Avrupa Birliði Troykasý Dýþiþleri Bakanlarý Toplantýsý, Ankara da yapýldý. Toplantýda, Türkiye nin Avrupa Birliði yolundaki performansý ele alýndý. Dýþiþleri Bakaný Gül, Türkiye nin, Irak sýnýrýnda, kendisine yönelik terörist faaliyetler karþýsýnda her türlü tedbiri almaya hakký olduðunu da Avrupalý meslektaþlarýna iletti. Türkiye-Avrupa Birliði Troykasý Dýþiþleri Bakanlarý Toplantýsý na, Dýþýþleri Bakaný Abdullah Gül ve Baþmüzakereci Ali Babacan ýn yaný sýra Avrupa Birliði Dönem Baþkaný Almanya nýn Dýþiþleri Bakaný Frank-Walter Steinmeier, bir sonraki dönem baþkaný Portekiz in Dýþiþleri ve Ýþbirliðinden Sorumlu Devlet Bakaný Joao Cravinho ve Avrupa Birliði Komisyonu nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn katýldý. Toplantýnýn ana gündem maddesi, Türkiye- Avrupa Birliði iliþkileri oldu. Türkiye üzerine düþeni yapacaktýr diyen Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül, reform sürecinin devam edeceðini söyledi. Olli Rehn de seçim sonrasýnda reform sürecinin tekrar harekete geçirilmesinin önemini vurguladý. Almanya Partiler Adaylarýný Belirledi parti milletvekili 15siyasi aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim etti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Ýstanbul; CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal Antalya; Demokrat Parti Genel Baþkaný Mehmet Aðar Elazýð; Anavatan Partisi Genel Baþkaný Erkan Mumcu ise Isparta dan aday gösterildi. Büyük Birlik Partisi kurula Dýþiþleri Bakaný Steinmeier de 26 Haziran da üç baþlýkta daha müzakerelerin baþlayabileceðini bildirdi. Birliðin bir sonraki dönem baþkaný Portekiz in Dýþiþleri ve Ýþbirliðinden Sorumlu Devlet Bakaný Cravinho ise Türkiye nin üyelik sürecini daha da ileri götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Abdullah Gül, Türkiye nin Irak ýn toprak bütünlüðüne önem verdiðini, ve herhangi bir gizli ajandasýnýn olmadýðýný fakat sýnýrýnda Türkiye ye yönelik herhangi bir terörist faaliyetler sözkonusu olduðunda Türkiye nin bununla ilgili her türlü tedbiri almaya hak ve hukuku olduðunu açýkça söyledim. dedi. Olli Rehn de Avrupa Birliði nin terörle mücadelede sizin yanýnýzda olduðunu bilmenizi isteriz dedi. liste vermedi, Hak ve Özgürlükler Partisi de seçime katýlmayacaðýný açýkladý. Yüksek Seçim Kurulu na ilk olarak Türkiye Komünist Partisi nin, son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi nin aday listeleri teslim edildi. Listesi teslim edilen 15 partinin hepsinin genel baþkanlarý da bölgelerinde birinci sýradan aday gösterildi. Merkeze yönelen AKP Milli Görüþçüleri çizdi yeni vitrin yaratma ve merkeze yönelme AKParti de çabalarý, Milli Görüþ kökenli çok sayýda vekilin liste dýþý kalmasýna neden oldu. Toplam 156 vekil listeye giremedi. AK Parti nin Merkez parti hedefi YSK ya sunduðu listelerde kendisini gösterdi. Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn yakýn kurmaylarýyla þekillendirdiði listede, Milli Görüþ kökenli radikal isimlerle ve performansýndan memnun olmadýðý vekilleri týrpanladý. Aday olmayacaðýný açýklayan 13 kiþinin dýþýnda 156 AKP li vekil liste dýþý kaldý. Listelerde yer bulan 30 a yakýn milletvekili de seçilme þansý nispeten zayýf sýralara konuldu. Londra dan getirilen Merrill Lynch ekonomisti Mehmet Þikþek, Kürþad Tüzmen in yerine Gaziantep birinci sýraya yerleþtirildi. Tüzmen Mersin e gönderildi. ABD, Irak ta battý Kuzey Irak a Washington dan bakýnca...bugün Kuzey Irak a, Washington un bakýþýný özetleyeceðim.bu kez görüþ sahipleri ABD dýþ politikasýnda derin izi olan 2 isim: Eski Dýþiþleri Bakaný Henry Kissinger... Ve eski Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Richard Holbrooke. Bilderberg için geldiler. Bu vesileyle deðiþik çevrelerle buluþup nabýz yokladýlar. Nabzý tutmadan önce rahatsýzlýðýn tomografisini çekelim: 1- ABD, Irak ta battý. En geç 3 yýl içinde çekilecek. Sonrasý için formüller arýyor. 2- Ankara da ve Washington da seçim var. Yeni yönetimlerin, eskiler kadar çatýþmamasý için altyapý çalýþmasý yapýlýyor. 3- Kuzey Irak konusunda sýnýrda yükselen tansiyon düþürülmeye çalýþýlýyor. Operasyona karþýlar. Gelelim intibalara: Washington, Irak ta zaten baþý dertteyken bir de Irak ýn yegâne istikrarlý bölgesi olan kuzeyde bela istemiyor. Dolayýsýyla askeri operasyona kesinkes karþý duruyor. Bunun, Baðdat taki canlý bombalarýn, yarýn Erbil de, Kerkük te de patlamaya baþlamasý na yol açabileceðinden kaygýlanýyor. Ancak Türkiye nin sabrýnýn taþmaya baþladýðýnýn da farkýnda... Bölgeden her gün þehit haberleri gelirken Biz Barzani yi uyaralým, o PKK nýn kulaðýný çeksin yöntemiyle bunun süremeyeceðini görüyor. Kürtleri kaybetmeden, Türkleri yatýþtýrabilecek bir çare arýyor. Tam Kissinger diplomasisi gerektiren çok bilinmeyenli bir denklem... Rodeo yapmak gibi Ayný zamanda da çok problemli. Kýbrýs bitmeden soykýrým iþi patlýyor; ardýndan Kuzey Irak çýkýyor. Muhatap, hükümetken birden asker devreye giriyor. Washington da þaþýrýyor: Örneðin e-muhtýrada, önce nötrüz açýklamasý yapýp 4 gün sonra düzeltmek zorunda kalýyor. Üstelik Amerika dan da iki Türkiye görünüyor: Batýlý, modern, eðitimli Ýstanbul ile radikal Ýslamla, ayrýlýkçý hareketlerle baþý dertte olan yoksul taþra... Bu ortamda diplomasi, rodeo yapmaya benziyor. Anti-Bushizm mi? Bilderberg konferansý, Soðuk Savaþ ýn baþýnda Avrupa da yükselen ABD karþýtlýðýna önlem almak için kurulmuþtu. Aradan geçen yarým asýrda yanýtý aranan soru hala ayný: Türkiye, neden Amerika dan nefret eden ülkeler in baþýnda geliyor? Bu öfkenin hedefi Batý mý, ABD mi, Bush mu? Amerikalýlar çoðu görüþmede benzer yanýtlar aldýlar: Clinton geldiðinde sempatiyle karþýlanmýþtý. Þimdi nefretin kökeninde Bush dahil Batýlý hükümetlerin hatalarýný aramak lazým. Örnekler o kadar çok ki: Çuval geçirme olayý... Ebu Gýreyb cezaevi... Kýbrýs baskýsý... Ermeni lobisi... Kuzey Irak ta PKK nýn kollanmasý vs...her biri ABD karþýtý hissiyatý biraz daha büyütüyor. Tayvan modeli? Eleþtirilere hak vererek savunmaya geçiyorlar: ABD, baðýmsýz bir Kürt devletini desteklemiyor. Ancak orada ordusuyla, yönetimiyle yarý baðýmsýz bir Kürdistan oluþtuðunu görüyor. Tayvan örneði ne benzetiyor: Orada da deklare edilirse harp çýkarabilecek bir devlet oluþumu var. Ýstanbul zirvesi nde buluþacak Irak a komþu ülkeler, kendi aralarýnda sýnýr ihlali olmayacaðýna dair bir anlaþma imzalayabilir mi? Zor, ama denenecek. O zamana kadar taraflardan tansiyonu düþürücü jestler bekleniyor. Mülteci kamplarýndaki yaþlýlara köylerine dönüþ izni verilmesi, oradaki bazý teröristlerin iadesi gibi... Bu arada Kuzey Irak taki yatýrýmlarýn, ekonomik iþbirliðinin geliþtirilmesi... Türkiye nin bölge Kürtlerini kazanmaya çalýþmasý... Amerika nýn tavsiyesi bu... Son mektup Bugün ünlü Johnson mektubunun yollanýþýnýn yýldönümü yýl önce bugün ABD Baþkaný Johnson un Baþbakan Ýnönü ye yolladýðý bir mektupla Türkiye nin Kýbrýs a müdahalesi engellenmiþti. Bugün yakýnýlan Amerikan karþýtlýðý o günden sonra çýð gibi büyüdü. Türkiye, o mektubu hiç unutmadý. Dileriz Amerika, Türkiye nin sabrýný doðru okur; yeni bir müdahale giriþimine ve yeni bir mektuba yol açmayacak bir çare bulunur. Yoksa, -dün Tunceli den gelen haber de gösterdi ki- iþ gerçekten kötüye gidiyor. (Can Dündar ýn yazýsý Milliyet ten alýnmýþtýr.)

12 K ü l t ü r 12 Gelenek ve Göreneklerimiz Tefrika (5) Bahar Tören ve Geleneklerinden SULTAN-Ý NEVRUZ Nevruz Türklerin en eski bayramlarýndan biri olarak kabul edilmektedir. Bu bayram, insanlarý hayattan zevk almaya çaðýrýr. Yani Nevruz baharýn baþlangýcý ve elçisi olmakla birlikte kýrlangýçlarla, gül ve çiçeklerle birlikte gelir. Âlemdeki bütün canlýlar inlerinden, yuvalarýndan, yumurtalarýndan canlanarak çýkarlar ve yaratana þükrederler. Tabiat uyanýr. BU uyanýþýn yani nevruzun baharýn birinci gününe rastlanmasý onun bir bahar bayramý olarak kutlanmasýna vesile olmuþtur. Ayný zamanda Nevruz, kardeþlik duygularýný geliþtiren insanýn kendine olan güven duygusunu ve millî gururunu saðlamlaþtýran barýþ ve huzura hizmet eden bayramlardan biridir. Ýlkbaharýn baþlamasý olduðu için nevruz insanlar arasýnda her yýl hatýrlanan ve çeþitli törenlerle ihtiþamlý bir biçimde kutlanmaktadýr. Havanýn ýsýnmaya baþlamasý, tohumlarýn filizlendiði, karlarýn eriyip su haline geldiði, çayýrlarýn yeþerdiði, uzun ve soðuk kýþ aylarýnýn gitmeye baþladýðýný ifade eden Nevruz bahar bayramlarýnýn en önemlisidir. Nevruz öyle bir bayramdýr ki, onu gencinden yaþlýsýna kadar herkes kutlar. Nevruz günlerinde ana-babaya, büyüklere hizmet ve hastalarý ziyaret edip gönüllerini almak, merhumlarý yad etmek ve kabirleri ziyaret etmek herkesin görevi olmaya baþlamýþtýr. Nevruz günlerinde sokaklarý, caddeleri ve meydanlarý âbâd etmek, aðaç dikmek ve çiçek ekmek çoðu toplumlarda bir gelenek haline gelmiþtir. Bu günlerde dost ve akrabalar birbirlerine hâl hatýr sorarlar. Aileler hâlinde veya dost-akraba bir araya toplanýp, Nevruz günlerinde yemyeþil kýrlara, daðlara çýkarlar ve tabiatýn güzelliklerinden nasiplenmiþ olarak dönerler. Kýsaca ifade edecek olursak, Nevruzda en kutlu niyetler yerine getirilir ve bütün bu âdetler Nevruz bayramýnýn gelenekleri arasýna girmektedir. Farsça Nev (Yeni) ve Ruz (Gün) kelimelerinin birleþmesinden meydana gelen ve yeni gün anlamýný taþýyan Nevruz, çoðu toplumlarda yýlbaþý olarak da kutlanan bir gündür. Bugün gece ile gündüzün eþit olduðu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadýr. Nevruz, bir baþka söyleyiþle Yeni gün yani tabiatýn kýþtan kurtuluþunun bolluk ve berekete kavuþmanýn simgesi olma yanýnda, toplumlarýn yaþamlarýndaki hareketliliklerin, baþlangýçlarýn ve dönüm noktalarýnýn da ifade edildiði bir gün olarak kabul edilir. Her toplumun kendine has bir þekilde Nevruzu kutlar. Nevruz, Türk toplumlarý tarafýndan bir kurtuluþ günü olarak algýlanýr ve Ergenekon veya Bozkurt efsaneleri ile baðlantýlý olarak deðerlendirilir. Bu efsaneye göre; Göktürklere savaþ açan yabancý kavimler, hile ile bu savaþý kazanýrlar. Savaþtan sað olarak kurtulan Göktürkler Sarp daðlardan geçerek kimsenin kendilerini bulamayacaðý bereketli bir ovaya yerleþirler ve Ergenekon denilen bu yerde giderek çoðalýrlar. Bunun sonucunda buralarý kendilerine yetmeyince, etraflarýndaki demir bir daðý ateþle eriterek çýktýklarý yani yayýldýklarý gündür ve bu tarih 21 Marta tekabül eder. Ýþte Ergenekon dan ayrýlýþ tarihi yeni yýlýn da baþlangýç tarihi olarak kabul edilerek, daha sonraki Göktürk Hakanlarý her yýl bu tarihte kýzdýrdýklarý demiri örs ve çekiçle döverek, o günü simgeleþtirirler. Bu tarih Türkler için bir kurtuluþ günü olarak kabul edilir ve doðadaki diriliþle özdeþleþtirilir. Çin setinden Adriyatik e kadar geniþ bir coðrafyada kutlanan Nevruz, her milletin kendi kültür deðerleriyle özdeþleþtirilip sembolleþtirildiði bir gün olma özelliðini taþýr ve geleneklerle kutlana kutlana günümüze kadar gelmiþtir. Osmanlý Padiþahlarýnca Nevruz a özel önem verilmiþtir. Þairlerce Gazel ve kaside þeklinde yazýlan ve Nevruziye adý verilen þiirler Padiþahlara ve devlet adamlarýna sunulurdu. Nevruz günlerinde müneccimbaþý yeni takvimi padiþaha sunar, o anda aldýðý bahþiþe de Nevruziye Bahþiþi adý verilirdi. Nevruziye denen çeþitli baharatlardan yapýlmýþ macunlar, padiþah ailelerine ve büyüklere sunulur, ziyaretler düzenlenirdi. Anadolu da Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrýz, Mart Dokuzu gibi adlarla da anýlan Nevruz çoðu tolum ve tarikatlarda, Hz.Ali nin doðum günü; Hz.Ali ile Hz.Fatmanýn evlendikleri gün; Hz.Muhammed in veda haccý dönüþü Hz.Ali yi kendine halife tayin ettiði gün olarak kabul edilir ve kutlanýr. Çiçekler özellikle de güller tabiatýn en güzel mucizelerinden biridir. Onlar, hayatýn görkemi, mutluluðun kaynaðýdýr. Örneðin halk deyiminde çiçek veya Gül ile buluþmak güzellikle buluþmak anlamýna gelmektedir. Güzellikle buluþmak memnuniyet ve bahtiyarlýktýr. Dünyadaki bütün toplumlarda tabiatýn en güzel nimeti olan gül ve diðer çiçekler güzellik, dostluk ve muhabbeti temsil eder. Dolayýsýyla her toplulukta hiçbir bayram gülsüz yani çiçeksiz geçmez. Neticede, güzelliði her zaman hissetme duygusuna sahip halkýmýzda çiçeðin yani gülün özel bir yeri vardýr. Bu yüzden nevruzun kutlanmasý çiçeksiz yani gülsüz olamaz anlamýna da gelmektedir. Prizren, Kosova nýn en önemli il ve kültür merkezlerinden birini oluþturmaktadýr. Eski ve yeni kültürlerin kaynaþmasý ve çok sayýda Osmanlý mimari anýtlarýna ve diðer tarih ve kültür eserlerine sahip olan Prizren in çok zengin bir tarihi de vardýr. Asýrlara uzanan medeni ve ziynet dolu tarihimizin ve ecdadýmýzýn bizlere emaneti olan dini, sosyal ve kültür eserlerinin en çoðunu kapsamý yanýnda atalarýmýzdan kalan örf, adet, gelenek, görenek ve diðer edinimlerimizin burada hala capcanlý yaþatýlmasý, Prizren þehrinin Balkan ve Rumeli þehirlerinin baþýnda geldiði geniþ kamuoyunda kabul edilen bir hakikattir. Zaten Prizren de yaþayanlarýn günlük hayatlarýnýn da adeta bir parçasý olan bütün bu eserler, yaþatýlan örf, adet, gelenek ve görenekler diðer edinimlerle birlikte kentin her köþesine damgasýný vurmuþ, geçmiþten günümüze Prizren i, Anýtlar, Müzeler ve Þairler þehri mertebesine mahzar etmiþtir. Tabi ki bunun böyle olmasýnda en büyük pay Prizren Türklerine düþmüþtür. Çünkü bugün Kosova da Osmanlý medeniyetinin devamýný oluþturan ve her þeyi ile bu topraklarda Türklüðü yaþatan Prizren Türkleri günümüze kadar sürdürmüþ olduklarý her yönlü faaliyetler sayesinde buralarda eskiden kalan Türkün sanat dehasýný sergilemiþ, bu varlýklarý ve faaliyetleri sayesinde topluma karþý görüþünü, ahlakýný, yaþam tarzýný, zevkini ve anlayýþýný yaný sýra, örf, adet, gelenek, görenek ve tek sözle kültürünü ve benliðini geniþ çevreye yayarak, yaþadýðý bu topraklarda yüzyýllar öncesi vurulan Türk damgasýný hala korumaktadýr. Bu ve saymadýðýmýz diðer edinimleriyle birlikte sayýsý az olmasýna raðmen bu topraklarda oynadýðý rolün de çok büyük olduðunu geniþ kamuoyuna ispatlamýþtýr. Bugün Kosova nýn en önemli kültür merkezlerinden birini oluþturan Prizren de Kosova Türklerin en kabarýk sayýda yaþamasý yanýnda Türk dilinde yapýlan eðitim ve diðer Türk kuruluþlarýn mevcudiyeti ve Türkçe dilin resmi olarak sadece burada kullanýlmasý Prizren i geniþ kamuoyunda bir Türk merkezi mertebesine ulaþtýrmýþtýr. Bahar bayramlarý genelde halk hayatýndan, hayat felsefesinden, insan vicdanýndan doðmuþ, doðanýn deðiþmesinden kaynaklanan ve topluma mal olmuþ bayram olarak nitelendirilmektedir. Bahar bayramlarý Prizren de her yýlýn belli zamanlarýnda yapýlan ayin ve törenlerle kutlanmaktadýr. Kýþýn soðuðundan ve karýndan kurtuluþ, yeþeren ve can bulan doðaya duyulan sevginin þekillendirdiði Bahar Bayramlarý Prizren de yaþayan halkýn hayatýnda oldukça önemlidir. Öyle ki bu bayramlar dini, mitolojik, folklorik bir özellik kazanmýþ ve milletlerin vazgeçilmez gelenek, görenek ve adetleri arasýna girmiþtir. Bahar bayramlarý arasýnda Daltulum, Kýrlangýç fýrtýnasý, Ayva Baharý, Öküz Soðuðu, Nevruz Hýdrelez, Nakýs Salý, Hýdýr Nebi ve Ali Günü gibi bu günlerin tümü, Prizren halký arasýnda birer Bahar töreni veya Bayramý olarak kutlanýr. Türk milli uygarlýðýnýn bir unsuru olan Nevruz, Prizren halký arasýnda ortak kültürü yaþatan bir halk geleneði olma yanýnda topraða ve insana muhabbet bayramý olarak nitelendirilir ve ilkbaharýn geliþine, topraðýn yeni ekime, yeni mahsule, bolluða, iyi yaþama olan davetini andýrýr. Bir kültür hususiyetini taþýyan Nevruz, Prizren Müslüman halký arasýnda bir tabiat, var oluþ ve diriliþ bayramý olarak bilinir ve bu bayramýn tarih kadar eski olduðuna inanmaktadýr. Prizren halký Nevruzu Bahar Bayramý olarak tekabül etmiþ ve çok eski zamanlardan beri gelenek halini almýþ bir biçimde her yýl 22. Marta mütenevvi merasimlerle ve törenlerle topluca kutlar. Prizren de mevcut olan tekkelerde Nevruz çok ihtiþamlý ve topluca RAÝF VIRMÝÇA icra edilir. Tarikat mensuplarý Nevruzu Hz.Ali nin doðum gününe baðlayýp kutlarlar. Nevruz þerefine ayinler yapýlýr. Mevlit-i Þerif, ilahiler ve kasideler okunur. Rufai tarikatýna ait tekkelerde derviþler þeyhin teveccühünde þiþten, kýlýçtan geçme eylemlerine de katýlýrlar. Biz bu yýl Prizren de gerçekleþen Nevruz kutlamalarýný, okurlarýmýza daha yakýndan tanýtmak maksadýyla bu tefrikamýzýn bu bölümünde Her yýl 22 Marta Prizren nin en etkin tekkelerden biri sayýlan ve bizim de tekabül etmiþ olduðumuz Sinani tarikatýna ait Þeyh Hüseyin Efendi tekkesindeki Nevruz kutlamalarýna katýldýk. Zikir öncesi tekkede bulunan bütün cemaat ve derviþler yatsý namazýný kýlýp müteakiben de mevlidi þerifin okunmasýna geçilmiþtir. Mevlidi þerifin okunmasýndan sonra Þeyh Hüseyin Efendinin teveccühünde, bütün derviþlerin katýlýmýyla kutlama töreni yani zikir baþlamýþtýr. Zikrin baþlamasýndan önce yeni gelen müritlere postniþin tarafýndan desturun verilmesi edep akabinde Evrat ile gerçekleþmiþtir. Zikir bittikten sonra kutlamanýn son bölümünde orada bulunan ve ziyaretçiler için Aþýki Sadýklar mevlithan gurubundan ilahi ziyafeti sunulmuþtur. Müzik çalgýlarý eþliðinde gerçekleþen bu ilahi ziyafetinde Sinani tarikatýna ait çok sayýda ilahi okunmuþtur. Kutlamanýn sonunda bütün katýlýmcýlara, misafirlere ve orada bulanan herkese aþure ve meþrubat ikram edilmiþtir. (Sürecek)

13 13 K ü l t ü r ÝZLENÝMLER ÝSKENDER MUZBEG Kocaeli nden Tiran a Ulusallýktan Evrenselliðe Ýki bilimsel toplantýdan bahsetmek istiyorum burada. Önce bir parantez açýp sizlerle þu anýlarýmý paylaþmak istiyorum: Ýlkokulun yedinci ve sekizinci sýnýflarýnda olsun, Öðretmen Okulu nda olsun öðretmenlerimiz bize özelden genele, somuttan soyuta, ulusallýktan evrenselliðe vb. giden yollarý anlatýrlardý; ulusallýk, evrensellik gibi deðerlerin birbirinden etkilendiðini, hatta bir bakýma, böyle bir etkileþim sonucu bütünleþtiklerini söylerlerdi. Daha geçlerde, okulda aldýðým bilgileri pratikte uygularken, hayat denen güzelliðin sadece ulusallýktan oluþmadýðý gibi, sadece evrensellikten de oluþmadýðýný anladým. Ama bununla birlikte, hayatýn kendi gelgitleriyle, iliþki karmaþasýyla, acý tatlý anlarýyla, renk cümbüþüyle kendi temelini ulusallýða dayadýðýnýn farkýna vardým. Bunu birçok ünlü kiþi kendi çalýþmalarýnda öne sürmekte, dile getirmektedir. Bu yaklaþýmý benimseyip kendi aklýmýza yerleþtirdikten sonra evrensellikten dem çekebiliriz, o zaman Mevlana Celaleddin Rumi nin Gel, gene gel, ne olursan ol, gel gibi sözlerini anlayabilir, bu sözlerin taþýdýðý insanlarý birleþtirici gücünü yaþayabiliriz. Evet, iki bilimsel toplantýdan bahsedeceðim: Geçenlerde bir hafta içinde iki ayrý toplantýda bu konularý yakýndan izleme fýrsatýný yakalamýþtým. Bu toplantýlarýn biri Türkiye nin Kocaeli nde Eski Yugoslavya da Doðrusu Makedonya ve Kosova da 2 nci Dünya Savaþý ndan Günümüze Türkçe Basýn - Yayýn konulu konferans, ötekisi ise Arnavutluk un Tiran kentinde Dünya Barýþý Ýçin Dinler Arasý ve Kültürler Arasý Diyalog Zorunluluðu konulu sempozyumdu. Mayýs ayýnýn 22 sinde Türkiye nin Kocaeli nde, Kocaeli Üniversitesi Yurtdýþýnda Yaþayan Türklerin Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Meyve Toplama Zamaný Dr. Cem TOPSAKAL* Priþtine Üniversitesi Prizren Eðitim Fakültesi Türkçe Sýnýf Öðretmenliði Bölümü öðrencilerinden yarýdan fazlasý, 4-5 Haziran Pazartesi ve Salý günleri yapýlan bitirme sýnavlarýný baþarý ile verdi. Öðrencilerimizi bu baþarýsýndan dolayý kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Bu noktaya nasýl gelindi? Bu baþarý öyküsü nasýl yazýldý? Sevgili öðrencilerimize hitaben þunlarý söylemek mümkün: Kosova nýn Geleceðine Damgasýný Vuracak Sevgili Öðrencilerimiz, Bundan yaklaþýk dört yýl önce sizlerin uzun bir eðitim yolculuðuna çýktýðýnýzý gördüm. Bu yolculuða bir mesafeden sonra bende katýldým. Siz sevgili öðrencilerimiz beni Prizren e ýsýndýrdýnýz. Ýlk dikkatimi çeken konu sizlerin terbiyenizdi. Çaya þekerini de atarak ikram etmeniz beni duygulandýrmýþtý. Güler yüzünüzle, neþenizle, birbirinizle iyi iliþki içinde dikkatli ve Merkezi, Ýletiþim Fakültesi ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Baþkanlýðý ile düzenlenen Eski Yugoslavya da Doðrusu Makedonya ve Kosova da 2 nci Dünya Savaþý ndan Günümüze Türkçe Basýn - Yayýn Konferansý na davet edilmiþtim. Konferansý düzenleyenlerin seçmiþ olduklarý konular hem ulusal açýdan birbirini bütünlüyor (konferans bugün kendi kimliklerini korurken, bu kimliði geliþtirme çabalarýný sürdürürken çoðunluklu çevre baskýsýndan ve buna benzer birçok diðer güçlüklerden ötürü sorunlar, zaman zaman zor anlar yaþayan Makedonya ve Kosova Türkleriyle ilgiliydi), hem de ulusal temellere dayanarak evrenselliðe açýlmak için uygun bir zemin yollarýný araþtýrýyordu. Çünkü, Konferansý hazýrlama neden lerinden biri, bugün Kosova ve Makedonya da varlýðýný sürdüren Türk toplumlarýnýn bundan böyle, özellikle iletiþim alanýnda geliþmesi için yeni çevrenleri imlemek ve genel olarak Türk Dünyasý na yeni koþullarda aydýnlýklý yollarý belirlemek, doðrusu bu yollarýn belirlenmesine bilim kuruluþlarýnca, bu baðlamda da bilimin yuvasý konumundaki üniversitelerce katký sunmaktý: Geçen yüzyýlýn son on yýlýnda cereyan eden; dünyanýn, Ýkinci Dünya Savaþý ndan beri genel hatlarýyla süregelen politik, ekonomik, stratejik ve kültürel yapýsýna yeni bir yaklaþým ve zihniyet içinde çekidüzen verilmesi sürecini baþlatan son derece büyük, önemli ve hýzlý deðiþmelerin sonucu ortaya çýkan Türk Dünyasý gerçeði, insanlýðýn geleceðinin þekillendirilme mücadelesinde göz ardý edilemeyecek bir faktör olma özelliðini korumaktadýr. Bir an önce þimdikinden daha güçlü, etkin ve etkili bir konuma getirilmesi gereken bu yeni oluþum, hiç kuþkusuz Türk Dünyasý ný oluþturan devlet ve topluluklar için yakýn bir geçmiþe kadar hayal edilmesi bile mümkün olmayan müthiþ olanaklar sunmakta, bir hayli geniþ perspektiflerin ufuklarýný açmýþ bulunmaktadýr. (...) Türk Dünyasý ný teþkil eden devlet ve topluluklarýn, dünyadaki global geliþim süreçlerinde her bakýmdan etkin rol oynayacak pozisyona gelebilmeleri için, birçok alandaki mevcut durumlarýn incelenip irdelenmesi, aþýlmasý gereken sorun ve güçlüklerin önceliklere göre saptanýp çözümlerin üretilmesi, gelecekte izlenecek yol haritasýnýn belirlenmesi gerekmektedir. (Konferans malzemesi) Böyle bir Konferansý düzenlemekte amaç ise Konferans için hazýrlanan malzemelerde þöyle anlatýlýyordu: Osmanlý nýn çöküþü ve Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluþundan sonra Türkiye sýnýrlarý dýþýnda varlýklarýný sürdüren (...) Türk topluluklarý, geçen dönem içinde, sahip olduklarý imkanlar dahilinde, haberleþme ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla birtakým gazete ve dergiler yayýmlamakta, radyo ve televizyonlarýyla seslerini duyurmaya çalýþmaktalar. Kocaeli Üniversitesi Yurtdýþýnda Yaþayan Türklerin Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi. (...), her þeyden önce Türk Dünyasý ný oluþturan devlet ve topluluklar arasýndaki mevcut baðlarýn daha da güçlendirilmesinde haberleþmenin önemini ön plana çýkarmayý amaçlamaktadýr. (Konferans malzemesi). Konferansa katýlan konuþmacýlar (Fahri Kaya, Ýskender Muzbeg, Ýbrahim Arslan, Zeynel Beksaç, Avni Engüllü, Filiz Nezir), irdelemiþ olduklarý konularla Makedonya ve Kosova da Türk toplumunun iletiþim alanýnda dünü, bugünü ve yarýnýný masaya yatýrdýlar, bu konuda ilginç saptama ve önerilerde bulundular. Mayýs Ayýnýn 26 sýnda Arnavutluk un Tiran kentindeki sempozyuma gelince, yukarýda da belirtildiði gibi, konu Dünya Barýþý Ýçin Dinler Arasý ve Kültürler Arasý Diyalog Zorunluluðu idi. Arnavutluk Müslüman Toplumu, Prizma Yayýnevi, Dünya Bektaþiler Baþkanlýðý, Kültürel temaslar Kurumu, Diyalog ve Ýyiniyet Kurumu ile Arnavut Milleti Ulusal Güvenlik Merkezi nin düzenledikleri Sempozyuma katýlan konuþmacýlar (Mentor Sopi, Milazim Krasniçi, Besim Sinani, Cavit Þala, Agron Tufa, Besim Besimi, Muhammet Piraku) küreselleþme ve kültürler arasý diyalog, tarih boyunca Balkanlar da dinler arasý diyalog, dinler ve kültürler arasý diyaloga katký sunan büyük adamlar, 21. yüzyýlda beraber yaþama sanatý gibi konularý irdeleyip, bugün dinlerin dünya barýþýna katkýsýnýn büyük olduðunu vurguladýlar. Bu sempozyuma Kosova dan Atmosfera Vakfý nýn giriþim ve katkýlarýyla 35 kiþi katýldý. Sempozyumdan sonra Kosovalý konuklar Arnavutluk un Tiran, Durýs, Kavaya ve Elbasan gibi yüzyýllýk þehirlerini ve bu þehirlerde, ilkokul, kolej gibi eðitim kurumlarýný; cami, saat kule, kale gibi tarihi eserleri gezme imkanýna sahip oldular, biraz daha kendi aralarýnda tanýþ oldular, bazýlarý arasýnda yeni tanýþmýþlýklar gerçekleþti. Ulusallýk ve evrensellik: Yurtta sulh, cihanda sulh kelimelerinin taþýdýðý derin anlamlarla birbirini bütünleyen iki deðer. Kendi dilini, kendi kültürünü geliþtirecek, bunun yaný sýra, yaþadýðýn ortamda ve dünya çapýnda geçerli dillerle, kültürlerle tanýþ olacaksýn... Ulusallýk ve evrensellik: Yüce Atatürk Ne mutlu Türküm diyene özsözünü söyleyerek, tarihin çalkantýlý akýþýnda, dil gibi yüce bir deðerin ve bunu izleyen nice diðer deðerlerin yirminci yüzyýlýn baþýnda yeniden yapýlanmakta olan Türk toplumu için ne kadar büyük bir önem taþýdýðýný anlatýyor Ülkesini, yüksek istikbalini korumasýný bilen Türk milleti, dilini de yabancý diller boyunduruðundan kurtarmalýdýr diyordu. Bunun Kosova koþullarýnda Kosova Türkleri için ayrý bir anlamý vardýr: Kendi dilini, kendi kültürünü geliþtirecek, bunun yaný sýra, bu ortamda veya dünya çapýnda geçerli dillerle, kültürlerle tanýþ olacaksýn. Ulusallýk ve evrensellik... Toplumlarýn ve bireylerin her zaman önemsemesi gereken, birbirini sýmsýký baðlý, birbirini tamamlayan iki yaklaþým... ilgili bir biçimde dersleri dinlemenizden, derslere katýlmanýzdan zevk aldým. Sizlerin gözlerinizdeki ýþýk, sevgi, benim yeniden Kosova da görev almama neden olan birinci etken oldu. Dört yýl boyunca birlikte neler yaþamadýk ki? Ýki kez Sultan Murat türbesini ziyaret, Gýrmiye-Batlava gezisi, yollarda söylediðiniz þarkýlar, türküler, bir teneffüsten sonra hora tepmeniz, Kýzým be kýzým türküsünü söylemeniz, Prizren, Mamuþa okullarýnda staj yapmamýz, staj geri bildirimini yaptýðýnýz pasta ikramýyla iþlememiz, Maraþ yeþilliðinde ders yapmamýz, radyo programlarýna katýlmamýz, Türkoloji mezuniyet törenine katýlýþýmýz, Ankara ya, Sakarya ya yaz kurslarýna katýlýþýnýz, Ýstanbul da görüþmemiz, öðretmenler günü kokteyline katýlýmýnýz, Mehmet Paþa Hamamý nda resim öðretmeni Agim Þala yönetiminde resim serginiz, Prizren-Priþtine-Gilan daki etkinliklerine katýlmanýz, Fakülte de þiir saatleri, seminerler, konferanslar, iftar yemeði, yýllýk toplantýlarý, bunlarýn evde devam etmesi, kokteyler...paylaþtýklarýmýzdan ilk akla gelenler. Bu dönemde çok iyi, kaliteli bir eðitim aldýðýnýzý düþünüyorum. Eðitim hayatýnýza atýldýðýnýzda bunun çok faydasýný göreceksiniz. Ancak bu bilgi ve beceriler yetmeyecek. Ýþ size kalýyor, sürekli kendinizi geliþtirmeli, geliþime açýk olmalý ve geliþimi kendinizde bir ihtiyaç olarak görmelisiniz. Kosova Eðitim Sistemi nde görev alacak, Türkçe eðitimde çocuklarýmýzý yetiþtireceksiniz. Türk Toplumunun geleceði sizlerin elinde. Yapacaðýnýz iþ çok önemli. Göstereceðiniz her çaba deðerlidir. Her beraberliðin sonu olduðu gibi, sýnýf öðretmenliði programýný da baþarý ile bitirmektesiniz. Mezun olmanýz ile program sizler açýsýndan amacýna ulaþmýþ olacak. Sizlerden madden ayrýlsak ta, gönül olarak beraber olacaðýmýza, dostluðumuzun ebedi süreceðine yürekten inanýyorum. Benim gözümde birer hazine olan sevgili öðrencilerime hayat boyu mutluluklar, güzellikler, iyilikler, baþarýlar diliyorum. *Priþtine Üniversitesi, Prizren Eðitim Fakültesi, Türkçe Sýnýf Öðretmenliði Bölümü Misafir Öðretim Elemaný.

14 Tiyatro Günlüðü (3) Kaldýðýmýz Yer Kaldýðýmýz yer 1978 yýlý idi. Kaldýðýmýz yer tiyatronun ne zaman baþarýlý olmaya baþlayýp, engellenmeye de baþlandýðýnýn tarihiydi. Kaldýðýmýz yer, desteðin hep kýsýtlý olduðu yer idi. Rumeli Türk Tiyatro Sanatçýlarý Derneði Baþkaný Etem Kazaz ýn söylediklerine kulak verelim: Daha sonra Kültür Evinde istikrarlý bir döneme girildi. Ýlk oyunu 1978 yýlýnda oynadýk. Rejisör problemi yoktu, yani para açýsýndan... dekor ve kostüm problemi de yoktu. Çarþýya çýkýlýp oradan alýnýyordu bunun masrafýný da kültür evi ve o dönemde bir Kültür Ýþleri Dairesi vardý; onlar karþýlýyordu. Onlar da parayý belediyeden alýyorlardý. O sýralarda tam bir profesyonel tiyatro gibi çalýþýrdýk. Kültür Evinde bir dekoratör, sahne tasarýmcýsý ve organizatör vardý. Dekoratörü, tasarýmcýsý, elektrikçisi falan hepsi vardý ve bunlar Kültür Evinin maaþlý personeli idi. Yönetmen de proje karþýlýðýnda maaþýný alýyordu. Maaþ almayan sadece biz oyunculardýk. Orijinal müzik gerekiyorsa onun da stüdyo kayýtlarý yapýlýyordu ve parasý temin ediliyordu. Ýlk baþta tam bir profesyonel tiyatro gibi çalýþýyorduk. Üsküp ten rejisör geliyordu ve bizim bir problemimiz yoktu. Ödeneksiz çalýþan profesyonel tiyatro gibiydik Etem Kazaz o kadar problemsiz ve mutlu bir tablo kurdu ki, önce devamýnda ne soracaðýmý þaþýrdým; ama kýsa zamanda cümlelerinin hep geçmiþ zamana ait olduðunu fark ettim ve Peki problem ne zaman olmaya baþladý? diye bir soru sordum. Ýþte o zaman da gerçek sýkýntýlar su yüzüne çýkmaya baþladý. Etem Kazaz heyecanlý heyecanlý anlatmaya devam etti: Türk tiyatrosu ne zaman ki büyük baþarýlara imza atmaya baþladý, o zaman problemler de ortaya çýkmaya baþladý. Bu gerçekten böyledir ve her zaman böyle olmuþtur. Bugün de bu böyledir. Biz Türk Tiyatrosu olarak ne zaman büyük baþarýlar elde edersek hemen Türk tiyatrosuna bütçe kýsýtlanýrdý. Günümüzde de öyledir. Etem Kazaz, konuþmasýna devam ederken baþarýlarla birlikte problemlerin de geliþ sürecini anlatýyordu aslýnda... Doðrusal bir baðýntý vardý aralarýnda: 1980 li yýllarda büyük baþarýlara imza atmaya baþladýk ve problemlerimiz de olmaya baþladý. Belki de ben öyle görüyorum, ama diðer tiyatrolara para vardý; bize gelince bütçe kýsýlýyordu. Yönetmen için gidip kendiniz para bulun, kendiniz temin edin dendi. Günümüzde de durum aynýdýr; ama baþka dillerde tiyatrolar söz konusu olunca para temin edilir. Bakanlýktýr, orasýdýr burasýdýr, baþka tiyatrolara hemen imkanlar sunuluyor; ben bunu böyle bilir ve böyle söylüyorum ve bu gerçektir. Bunu ispat edebilirim. Usta tiyatroculardan Bekir Hocalar ise þöyle anlatýyordu 1978 deki baþlayýþlarýna... Ýlk olarak rahmetli Hasan Mercan ýn Deðirmende oyununu hazýrladýk; o zamanlar þartlar çok kýsýtlýydý, kendi pantolonlarýmýza kendimiz yama dikiyorduk. Metni kendimiz seçtik, Hasan Mercan la Ýlk kez 1981 yýlýnda Zekir Sipahi yönetmenliðinde sahnelenen Keþanlý Ali Destaný, eski Yugoslavya çapýnda büyük ilgi görmüþ ve baþarýlar elde etmiþti. Kosova da bir Türk tiyatrosunun sesi yükseliyordu. görüþtük anlaþtýk; Etem ler metni tiyatroya göre yazdýlar. Yönetmen bulmakta ilk aþamada biraz zorlandýk ama halloldu. Bu tiyatro kendi sorunlarýný kendisi çözmeye alýþmýþtý. Güncel bir örnekle durumu daha belirgin kýlýyor Bekir Hocalar: Aslýnda o dönemlerde de þimdi de koþullar pek deðiþmedi. O dönemlerde eski kalan dekorlarýn parçalarýný parçalayýp, onlarý yamaya yamaya yeni dekorlara uydurmaya çalýþýyorduk. Hatta þöyle bir olay anlatayým. Savaþtan hemen sonra galiba Karanlýkta Komedi adlý oyundu..., Ferizovik te Kosova Amatör Tiyatrolar Festivaline katýlmýþtýk. Jüri üyelerinden biri kalktý ve dedi ki: Türk tiyatrosu bu kýt zamanda, bu parasýzlýk zamanýnda nasýl oldu da bu zengin dekoru elde etti? Nereden bunlara bu kadar para? diye sordu. Ama Allah tan baþýmýzda Kültür Evi Müdürü Daþnor Zýrza vardý. Çünkü bize inanmazlardý. Müdür dedi ki: Bu çocuklar, bu dekoru, kendi elleriyle, gün-gece çalýþarak kendileri yaptýlar. Ve bu dekorun deðeri 70 Eurodur. Jüri üyesi yüzlerce euroluk bir hesap yapmýþtý her halde kafasýnda... ama bizim tiyatrocular kendileri, dekoratörlüðü de kostüm biçiciliði de yapmayý alýþmýþlardý. Profesyonelce bir görüntü sergiliyorlardý ama aslýnda onlar amatör bir tiyatronun parçasý idiler. Eski tiyatroculardan Mehmet Bütüç ün baþlangýç ve profesyonellik deðerlendirmesi de dikkate deðer: 1978 yýlýnda Prizren de yeniden amatör Türk tiyatrosu canlanmaya baþladý. Bu arada bir duraksama var, yok diyenler de var ama bence var. Bu sýralarda bir Türk tiyatrosunun profesyonel olmasý istendi. Bu konuda bir sürü giriþimlerde bulunuldu ama maalesef olmadý. Profesyonelleþme siyasi etkilerden dolayý olmadý; finansi deðil... R ö p o r t a j yýllarý arasýnda hazýrlanan oyunlar, yazarlar, yönetmenler, festivaller ve baþarýlar: YIL 1978 Yazan: Hasan Mercan Yöneten: C Maksut Oyun: Deðirmende (3. lük ödülü. En Ýyi Dekor, En Ýyi Kostüm, 2 En Ýyi Oyuncu ödülü) Kardeþlik Akþamlarý Festivali YIL 1979 Yazan: Nazým Hikmet Oyun: Enayi (3 lük ödülü. 2 En Ýyi Oyuncu ödülü) Kardeþlik Akþamlarý Festivali YIL 1980 Yazan: Aziz Nesin Özgün Müzik: Aluþ Nuþ Oyun: Gol Kralý (2 lik. ödülü. En Ýyi Dekor 2 En Ýyi Oyuncu ödülü) Sýrbistan Cumhuriyeti Tiyatrolarý Festivali (En Ýyi Koreograf, En Ýyi Müzik ödülü, 2 En Ýyi Oyuncu ödülü) Kardeþlik Akþamlarý Festivali Özel: Radyo Oyunu YIL 1981 Yazan: Haldun Taner Özgün Müzik: Aluþ Nuþ Oyun: Keþanlý Ali Destaný (1. lik ödülü. 2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Dekor, En Ýyi Yönetmen, En Ýyi Müzik vb.) Sýrbistan Cumhuriyeti Tiyatrolarý Festivali (En Ýyi Yönetmen ödülü, En Ýyi Koreograf, En Ýyi Müzik ödülü, En Ýyi Sahne Tasarýmý, 2 En Ýyi Oyuncu ödülü) Kardeþlik Akþamlarý Festivali Dram Festivali Yarýþmasý (En Ýyi Oyun ödülü, En Ýyi Yönetmen ödülü, En Ýyi Müzik ödülü, En Ýyi Oyuncu ödülü vb.) Özel: TV ve Radyo Oyunlarý YIL 1982 Yazan: Agim R. Yeþeren Özgün Müzik: Aluþ Nuþ Oyun: Minus Plus (2. lik ödülü. En Ýyi Koreograf, En Ýyi Müzik ve 2 En Ýyi Oyuncu ödülü, vb.) Sýrbistan Cumhuriyeti Tiyatrolarý Festivali (En Ýyi Koreograf, En Ýyi Müzik ödülü, En Genç Kadro ödülü, 2 En Ýyi Oyuncu ödülü vb.) Kardeþlik Akþamlarý Festivali Sýrbistan Cumhuriyeti Gençlik Festivali (1. lik ödülü, En Ýyi Oyun ödülü, En Ýyi Yönetmen ödülü, En Ýyi Müzik ödülü vb.) YIL 1983 Yazan: Scholeum Aleychem Özgün Müzik: Aluþ Nuþ Oyun: Damdaki Kemancý (2. lik ödülü 2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Müzik ödülü vb.) Sýrbistan Cumhuriyeti Tiyatrolarý Festivali (2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Koreograf, En Ýyi Müzik ödülü, En Genç Kadro ödülü vb.) Festivali (Kardeþlik Akþamlarý) Sýrbistan Cumhuriyeti Gençlik Festivali Yarýþma (En Ýyi Müzik ödülü, vb.) YIL 1984 Yazan: Haldun Taner Oyun: Gözlerimi Kaparým Vazifemi Yaparým (1. lik ödülü 2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Yönetmen,, En Ýyi Dekor vb.) Sýrbistan Cumhuriyeti Tiyatrolarý Festivali (2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Sahne Tasarýmý, En Ýyi Yönetmen ödülü) Festivali (Kardeþlik Akþamlarý) - Dram Festivali Yarýþma (En Ýyi Oyun ödülü, En Ýyi Yönetmen ödülü, En Ýyi Müzik ödülü, En Ýyi Oyuncu ödülü vb.) Özel: TV ve radyo skeçleri YIL 1985 Yazan: Turhan Selçuk Yöneten Zekir Sipahi Oyun: Abdülcambazýn Harikulade Maceralarý (2 lik ödülü 2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Yönetmen, En Ýyi Dekor vb.) Sýrbistan Cumhuriyeti Tiyatrolarý Festivali (2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Sahne Tasarýmý,) Kardeþlik Akþamlarý Festivali Özel: TV ve Radyo Oyunlarý YIL 1986 Yazan: Ývo Andriç Oyun: Lanetli Avlu (2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Dekor ödülü) Slovenya Cumhuriyeti Lyublyana Ostrovýrhar Tiyatrolar Karþýlaþmasý Kardeþlik Akþamlarý Festivali Özel: Çocuklara yönelik TV ve Radyo skeçleri YIL 1987 Yazan: Aziz Nesin Oyun: Düdükçülerle Fýrçacýlarýn Savaþý (2. lik ödülü 2 En Ýyi Oyuncu ödülü, En Ýyi Sahne Tasarýmý ödülü) Kardeþlik Akþamlarý Festivali YIL 1988 Yazan: Tuncer Cücenoðlu Oyun: Dosya (3. Ödül, 2 En Ýyi Oyuncu ödülü, Özel Oyuncu ödülü) Kardeþlik Akþamlarý Festivali YIL 1990 Yazan: Haldun Taner Oyun: Sersem Kocanýn Kurnaz Karýsý Uluslararasý Ankara ODTÜ Gençlik Festivali Uluslararasý Ýstanbul Yapý Kredi Gençlik Festivali YIL 1991 Yazan: Sermet Çaðan Oyun: Ayak Bacak Fabrikasý T.C. Alaçatý, Seferihisar ve Urla Kurtuluþ Bayramý Þenlikleri YIL 1992 Yazan: Aziz Nesin Oyun: Toros Canavarý Özel: TV ve Radyo Oyunlarý Yazan: Haldun Taner Oyun: Gözlerimi Kaparým Vazifemi Yaparým YIL 1993 Yazan: Turgut Özakman Yöneten: Nafiz Gürcüali Müzik: Aluþ Nuþ Oyun: Ah Þu Gençler Yazan:Orhan Asena Yöneten: Etem Kazaz Oyun: Yurttaþ C Uluslararasý Akþehir Nasrettin Hoca Festivali YIL 1994 Yazan: Ferhan Þensoy Yönetenler: Nafiz Gürcüali ve Mehmet Bütüç Müzik: Aluþ Nuþ Oyun: Hayrola Karyola Yazan: Haldun Taner Oyun: Gözlerimi Kaparým Vazifemi Yaparým Türkiye turnesi: T.C. MEKSA Vakfý 10. Yýl Kutlamalarý; Ankara, Denizli, Ýzmir/Karþýyaka Yazan: Etem Kazaz Yöneten: Raif Buþ Oyun: Marsý Düþledim TV Oyunu olarak da oynandý

15 15 G ü n c e l Türkçenin Kosova sý TAKVÝYE Zor anlar hep vardýr. Bir sýnav gelir çatar zorlanýrýz. Birisine âþýk oluruz; memleketimizin düzeni bozulur; yolculuk esnasýnda arabamýz aniden tekler ve durur, zorlanýrýz. Çok sevdiðimiz birisini kaybettiðimizde yine zorluklar bizi bekler. Kýsacasý; hayat zorluklarla örülüdür. Bölgemiz, sýkýntýlarýnýn bitmemesi, bizi her zaman teyakkuzda tutmasýndan ötürü, zorluklarla mücadele etmemiz konusunda bizi alýþtýrmýþtýr. Bölgemiz derken sadece Kosova yý kastetmiyorum. Bizim kültür dairemiz içinde yer alan o geniþ bölgeden söz açýyorum. Bir Kosovalý için Türkiye veya Makedonya, Bosna, Sancak vb. nasýl yabancý el olabilir ki! Türkiye de yine terörün pis kokularý yükselmeye baþladý. Yine ayný oyun, farklý zaman. Türk ve Müslüman topraklarýnýn rahatýný istemeyen anlayýþ yine fitne peþinde. Tam da Türkiye nin muhtemel Kuzey Irak operasyonu sýrasýnda! Ýzliyor ve sadece bela okuyorum bunu yapanlara. Türk Silahlý Kuvvetleri nin düþündüklerini ve yaptýklarýný takip etmeye çalýþýyorum. Elbet benden daha iyi gözlem yapabilme yeteneðine sahiptirler ve elbet gerekeni yapacaklardýr! Bunu ummak istiyorum. Eski Osmanlý coðrafyasý için önemli bir güvence ve gurur kaynaðý olan Türk Silahlý Kuvvetleri, çok büyük bir ordudur, bu herkesçe malum. Bölgemizin yeniden hareketlenmesi ve tarihî dönemeçlere gelinmesi sebebiyle ben bir þeyler bekleme durumuna geliyorum. Biz sürekli ayný þeyleri yaþamayý hak etmiyoruz. Bugünkü toplu durumu (konjonktür) sarsacak ve bizi rahatlatmaya yönelik bir þeyler olmalýdýr. Baþta dedim ya; zor durumlar vardýr. Zorluklar her zaman yýlgýnlýða sebep olmaz. Hatta her zor durumun içinde dersler ve güçlenme noktalarý vardýr. Önemli olan bunlarý görmek ve yararlanmayý bilmektir. Türkiye Cumhuriyeti içindeki kaynamayý takip ederken biz, Ýstanbul un fethini ve o muazzam orduyu andýk. Andýðýmýz günde Kosova ya yeni yiðitler geldi. Türk Silahlý Kuvvetleri mizin ülkemizde Çok Uluslu Güney Tugay Komutanlýðý nýn komutasýný devralmasý muazzam bir olaydý. Türk ordusunun yönetimindeki sahanýn daha güvenli olacaðýný ve bizim açýmýzdan en güzel bir idarenin saðlanacaðý kesindir. Daha önce yapýlamayan ve yapýlmasý mümkün olan bazý etkinliklerin yapýlmasýný temenni ederim. Alpay ÝÐCÝ Irak ýn kuzeyindeki þer yuvalarý ve vatan yapma vasfý olmayanlarýn yönetimde olmalarý sebebiyle Türkiye ye yönelik tehdit, durum ayný kaldýkça hep olacaktýr. Kendisini bilmez birkaç peþmergenin þuursuz açýklamalarý da sýkýntýlarýn tuzu biberi. Irak ýn kuzeyine yapýlabilecek askerî operasyonu baþlatma yetkisi olanlar ve Türkiye Cumhuriyeti nin yönetim kademelerinde bulunanlar nasýl düþünüyor bilemem ama sadece Türkiye Türklerinin deðil, dünya Türklerinin bu olay konusunda bir þeylerin yapýlmasýný bekledikleri açýktýr. Keza Müslümanlar açýsýndan da durum pek farklý olmamalý. Bir yanda Irak ýn kuzeyine yönelik düþünceler, diðer yanda Kosova da askerî yönetimin devralýnmasý âdeta birbirini besleyen olaylar gibi geliyor bana. Ýlk bakýþta alakasýz gibi görünüyor. Ancak, biraz daha geniþ bakýlýnca benim düþüncelerime ulaþýlýyor. Türkiye de sýkýntýlar artýyor, terör körükleniyor ve Türk halký askerine dönüyor; ondan ne yapacaðýný öðrenmek istiyor. Türk Silahlý Kuvvetleri nin güvenilirliði ve gücü, beklentileri arttýrýyor. Ýnsanlar, Türkiye deki mevcut siyasî yapýnýn bu sorunu çözemeyeceðini görüyor. Türk Silahlý Kuvvetleri nin Kosova da Çok Uluslu Güney Tugay Komutanlýðý nýn yönetimini ele almasý da Kosova denklemi açýsýndan önemli. Kosova nýn baðýmsýzlýk sürecinde, yeni bir devletin ve onun yapýlarýnýn belirlenmesi zamanýnda böyle bir durumun olmasý güzel ve hayýrlý. Ýþte, týpký Türkiye deki olaylarda gözlerin Türk Silahlý Kuvvetleri ne çevrilmesi gibi, Kosova da da bu baðlamda gözler Türk Silahlý Kuvvetleri nde. Tabii ki Kosova ya baðýmsýzlýðý TSK vermeyecek. Anayasayý da o yapmayacak. TSK, kendi sorumluluk alanýnda yürüyecek. Kosova nýn düþünen ve çalýþan insanlarýna güzel bir takviye olacak, Türk Silahlý Kuvvetleri nin yönetimi. Ayný þekilde Türkiye de de bir takviyeye ihtiyaç olabilir. Siyasetin derin dehlizlerine girmek istemiyorum. Ben halk denen zümrenin içindeki bir kiþi ve dünyayý ciddiye alan bir fert olarak düþüncelerimi ortaya koydum. Zor günler yine bizi bekler. Þunu unutmayalým ki Türkiye nin bir yerinde patlayan bombalarýn bizi etkileyeceði muhakkaktýr. Kosova daki yaþam düzeyimiz farkýnda olamayacaðýmýz þekillerde bile etkilenir. Türk Silahlý Kuvvetleri mizin Kosova daki yeni yönetim döneminin hayýrlý geçmesini dilerim. Türkiye den yeni gelen yiðitlere de selam olsun. Üstünden günler geçmiþ olmasý bir þey ifade etmez. Üniversite hayatlarýnýn Türkiye de yaþayacak olan gençlerimizin durumlarý belli oldu. Kendileri adýna hayýrlý olsun derken toplumlarý ve ülkeleri adýna da hayýrlý olacaðý muhakkaktýr. Bilgi yüklenen ve bilinçlenen her beyin, yeni bir güçtür. THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Kotil, Priþtine Havaalaný nda THY nin geliþme hedefleriyle ilgili olarak, Biz dünya havacýlýðýnda lider olmak istiyoruz. Son 4-5 yýldan beri yüzde 20 büyüyen dünyada baþka havayolu þirketi yok ifadelerini kullandý. Bu açýdan Avrupa Birliði ni (AB) aþtýklarýný belirten Kotil, uçak sayýsý ve yolcu sayýsýnýn 10 milyondan 20 milyona gelmiþ olmasýnýn, THY nin yükseliþinin en iyi göstergesi olduðunu belirtti. Tüm bunlarýn Türkiye nin çok iyi gittiðini, havacýlýðýn da çok itibar gördüðünü gösterdiðini belirten Kotil, Tabi bunu 1933 yýlýndaki o ileri görüþlülüðe baðlamak gerekiyor dedi. THY nin zirvede olduðunu hatýrlatan Kotil, THY için parlayan yýldýz tanýmlamasý yapýldýðýný ve ülkenin ekonomik kalkýnmasýnýn devam etmesinin THY ye olumlu yansýmalarý olacaðýný vurguladý. Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Volkan Türk Vural, kutlama töreninde yaptýðý konuþmada, Kosova nýn nihai statüsüne yaklaþýldýðý bugünlerde biz, 5 yýl önce de burada olduðumuzu kutluyoruz. Burada kimse yokken biz vardýk. Havayoluyla, askeriyle, polisiyle, ofisiyle hep burada ve yanýnýzda olacaðýz þeklinde konuþtu.. Konuþmalarýn ardýndan THY nin dünü ve bugünü ile ilgili sinevizyon gösterimi yapýldý, turizm acentelerinin sahiplerine takdirnameler verildi. Ayrýca çekiliþ yapýlarak 3 aileye uçak bileti hediye edildi. Ardýndan da THY Genel Müdürü Temel Kotil ile Kosova Türk Eþgüsüm Bürosu Müsteþarý Volkan Türk Vural tarafýndan 5. yýl pastasý kesildi. Priþtine Gerçek Kültür Sanat Derneði halk danslarý ekibi tarafýndan hazýrlanan gösteri, katýlýmcýlarýn büyük bir dikkatiyle izlendi. Kutlama törenine Kosovalý bakanlar, milletvekilleri, Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu, Kosova da görev yapan Türk Taburu, Türk polisi, TÝKA ve diðer kurum ile kuruþlarýn üst düzey yetkilileri, KFOR, UNMÝK ve AGÝT temsilcileri ile iþadamlarý katýldý. ÝHA Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Soldan Saða ( Horizontal ) 1. Türkiye de bir kent 2. Kýrk dokuzdan sonra gelen sayýnýn adý Erkek ismi 3. Ýngilizce hayýr Prizren de kullanýlan söz isla Ýtalya 4. Çin International Open Network Ýnvention Prizen araba plaký 5. Alt yazýlmýþ þeylerin bütünü Kosova da bir dað 6. Y.D. çoçuk sayfasýný hazýrlayan bayan Belli, figüre adým atýþlarý 7. Silvestre Stalone nin bir filmi Duyuru Yukarýdan Aþaðýya ( Vertical ) 1. Ankara nýn futbol takýmý... birliði 2. Telefon çaðrýsý karþýlýklý cevap Ýbrahim T. Oðlunun ismi 3. Siyah Arnavutça Erkek ismi, bir peygamberin oðlu 4. Ýridyum Bugün Arnavutça Ýtalya 5. Türkiye de bir kent 6. Ýnce yapýlý Bizmutun kýsaltmasý 7. Prizren de bir TV kanal Atký 8. Elektro enerji Gör, uzun ve kývrak býyýklarý olan 9. Y.D Gazete, TV ve Radyo hangi kentte iþletim görmektedir. Geçen haftaki Bulmacanýn çözümü NO: 4 Adet, Nato, Yeni Dönem, DVD, O, Ali, O, Ýnsan, K, ÐÝ, Atl, Ar, Amin, Foto, Neþe, Aman.

16 M.Tevfik Yücesoy Peygamber Efendimiz bir hadîs-i þerîflerinde þöyle buyurmaktadýr: Sizden her kim bir kötülük görürse, eðer gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin. Yetmezse, diliyle düzeltsin. Onu da yapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buðz etsin. Fakat bu, imanýn en zayýf mertebesidir. (1) Bazý âlimler, kötülüðü def vazifesini devletin bizzat Kuvvet kullanarak, âlimlerin, bilginlerin Tebligatta bulunarak ; fertlerin ise Kalben buðz (kin-nefret) etmekle yapacaklarýný beyan etmiþlerdir. Nitekim, Fetava-i Hindiyye`de Emr-i Bi`l-Ma`ruf (iyiliði emir kötülükten alýkoyma) bahsinde þöyle buyrulur: Emr-i Bil`l-Ma`rufu idareciler el ile, alimler dil ile, fertler ise kalb ile yapar. Evet, bir kötülüðü kuvvet kullanarak defetmek devletin vazifesidir, zira kuvvet kullanmak yetkisi onundur, ferde verilmemiþtir. Kuvvet kanundadýr, kanunu tatbikle de devlet vazifelidir. Fertler kendi sahalarýný tecavüz ettikleri takdirde buna bir hudut çizmek mümkün deðildir. Zira her kuvvetliden daha kuvvetlisi de çýkar. Bu ise çeþitli zulümlere, anarþiye, kargaþaya yol açar. Meselâ, ölüm cezasýný hak etmiþ bir kimseyi cezalandýrmak devletin vazifesi iken, bu vazifeyi bir fert kendi baþýna yapmaya kalkýþamaz. Devlet o görevi yerine getirmiyorsa hiçbir zaman ferde ceza verme yetkisi dönmez. Bu durumda meseleyi devlet kurumlarýna havale etmek gerekli cezayý devlet vermiyorsa durumu hakka havale etmek esastýr. Kalkýp ben kendi cezasýný veririm demek bir baþka zulme, anarþiye imza atmak olur. Fertlerin kuvvet kullanma hususundaki saha tecavüzleri fiilî anarþi doðuracaðý gibi, bir âlimin yapmasý gereken vazifeyi bir cahilin yapmaya kalkýþmasý da fikrî anarþi meydana getirir. Bu da netice itibariyle yine fiilî anarþiyi doðurur. Bir kýsým âlimler de bu noktadan Din ve Toplum Toplumda görülen kötülükleri devlet mi önler, fert mi? hareketle söz konusu hadîs-i þerîfi þöyle izah etmiþlerdir: Bir insan bir kötülüðü gördüðü takdirde, onu eliyle önlemek durumundadýr. Lâkin bu kimse o kötülüðü önlemeye muktedir olsa dahi, böyle bir teþebbüsle daha büyük bir fitneye yol açacaðýný yakînen bilirse, el ile önlemekten vazgeçer, dil ile, nasihat yoluyla önlemeye çalýþýr. Bu durumda da yine bir fitnenin çýkacaðýný bildiði takdirde bu defa hiç olmazsa o kötülüðe kalbiyle razý olmaz, buðz eder. Hadîs-i þerîfte geçen Ýman Zaafiyeti meselesini de kýsaca izah edelim. Bir kötülükle karþýlaþan bir mü`minin yapmasý lâzým gelen asgari tepki, kalben buðz etmekdir. Yoksa bu hadîs, O münkeri defetmeye gücü yetmeyen bir mü`minin imaný zayýftýr þeklinde anlaþýlmamalýdýr. Nitekim Ýmam-ý Nevevî bu hadîste zikri geçen Ýman Zaafiyeti mes`elesini sevabýn noksaniyeti olarak tefsir etmiþtir. Yine birçok âlimlerimiz, hadîste geçen iman lâfzýna, Amel mânâsý vermiþlerdir. Hâdiste geçen Her kim lâfzýyla, bu hadîsin herkese þâmil olduðu mes`elesine gelince: Her mü`min kendi yetki sahasý içerisinde cereyan eden bir kötülüðü defetmekten veya hiç olmazsa ona buðz etmekten mes`uldür. Nitekim bir hadîs-i þerîfte, þöyle buyurulmuþtur: Hepiniz çobansýnýz, hepiniz idare ettiði riayetinden mes`uldür. (2) Aile reisi, aile fertlerinden; öðretmen öðrencilerinden... ve nihayet devlet, bütün bir milletten sorumludur. Bu mes`uliyetin bir ciheti de râiyeti kötülüklerden korumak, onlarýn iþledikleri kötülükleri defetmektir. Bu vadide gerek fertler, gerekse devlet kendine düþen vazifeyi yapmakla mükelleftir. (1) Tirmizi, Fiten, 11; Ýbnu Mace, Fiten, 20; Ebu Davud, Salat, 242 (2) Buhari, Nikâh, 90 T o p l u m 16 Naza Türbedar Aramýzdan ayrýldýn, ama bizler seni hiçbir zaman unutmayacaðýz. Mekanýn Cennet olsun. Eþin: Emin, Oðularýn: Enis, Erhan ve Ersan, Kýzýn: Emel, Gelinelerin ve torunlarýn. Naza Türbedar Annesi vefat eden köþe yazarýmýz Erhan Türbedar ýn üzüntüsünü paylaþýyoruz. Yeni Dönem KTM Yardým Kampanyasý Sevgili Okurlarýmýz, Bugünlerde Ýstanbul da tedavi görmekte olan yardýma muhtaç bir Prizrenli hemþehrimizin acil olarak maddi yardýma ihtiyacý bulunmaktadýr. Baþlatýlan yardým kampanyasý çerçevesinde Procredit Bankasý Prizren Þubesinde Skender Qurqiali (Çurçiali) adýna açýlan cari hesabýna da yardýmlarýnýzý iletebilirsiniz. Yardýmlarýnýzý banka hesabý dýþýnda þu adrese de ulaþtýrabilirsiniz: Tel: Adres: Fehmi Ladrovci, No: 77, Prizren Esirgemeyeceðiniz destek bir hayat kurtaracaktýr. Ýlkbaharda vurgun olan çocuklar Çiçeðe durmuþ meyve aðaçlarý Bir sert rüzgar ansýzýn çýkýp esti Bozdu çiçeklerini meyve aðaçlarýnýn Meyvesiz kaldý çocuklar. Kader içinde ýstýrap ile mutluluk Yan yana çiçek açmýþ Týpký cümbüþ ile üzüntü gibi Kader içinde bunlar hepsi Ýnandým Ki Bu Dünya Yalan Deðerli eþim, babamýz ve dedemiz Hey ölüm sen babamý alýp Öbür dünyaya götürdün Bekledim bir daha dönmedi geri Komþuda davul zurna vardý Bizde ise ölüm merasimi Gözlerim aðlarken Hep arkasýna baktým Geri dönmedi ve anladým ki Bu dünya yalanmýþ yalan Naser Neþo Necat ( Maliç ) Vrþevca Yokluðuna hiçbir zaman alýþamayacaðýz ama her zaman kalbimizde yaþayacaksýn. Bizi büyüten hayat arkadaþý olan, hayatýmýza yol gösteren, destek olan, deðerli, kýymetli babamýzýn, dedemizin ölümünün 9. ayýnda rahmetle anar, mekanýn cennet olmasý için duacýyýz. Seni hiçbir zaman unutmayan ailen: Eþi: Nehir, Oðullarýn: Dr. Türan ve Zeki, Gelinlerin: Nazan ve Bahar, Kýzlarýn: Þükran ve Neriman, Torunlarýn: Sibel, Beyza, Mert ve Necat

17 17 K a d ý n Herþey Dudakta Baþlar Dudaklarýnýzýn güzel görünmesini istiyorsanýz her þeyden önce kurumuþ ve çatlamýþ olmamalarýný saðlamalýsýnýz. Bunun için yanýnýzda taþýyacaðýnýz bir çatlak kremini (lipstick) gerektiðinde sürmeniz yeterli olacaktýr. Makyaja baþladýðýnýzda dudaklarýnýz çatlak olmamalý çünkü bunu bir anda gideremezsiniz. Ayrýca özellikle sonbahar aylarýnda, ruj seçiminizi dudak koruyuculu olanlardan yapmalýsýnýz. Bazý pudralý rujlar güzel görünmelerine raðmen dudaklarýnýzý kurutabilir. Ruj sürmeye baþlamadan önce ne kadar hafif makyaj yapýyor olsanýz da dudak kalemi kullanmalýsýnýz. Doðru sürülen bir dudak kalemi makyajýn natürelliðinden hiç birþey eksiltmez. Önemli olan rengini doðru seçmek, süreceðiniz rujdan biraz daha koyu bir dudak kalemi kullanmalýsýnýz. Dudaklarýnýz inceyse kalemi dudaðýn biraz dýþýndan çekebilirsiniz ancak bunu abartmayýn. Kalemin ucunun biraz küt olmasý daha yumuþak bir etki yaratacaktýr. Keskin ve koyu renkte çekilmesi dudaklarýnýzýn doðallýðýný bozacaktýr, günlük makyajda bundan kaçýnýn. Dudak kaleminizi rujun üstünden de sürebilirsiniz, bu iki rengin daha iyi kaynaþmasýný ve çizginin yumuþamasýný saðlar. Makyaj uzmanlarý genelde rujun fýrça ile sürülmesini tavsiye eder ama bunu özellikle günlük makyajýnýzda yapmasanýz da olur. Ruju sürerken dudak kaleminin de hafifçe üstünden geçmelisiniz, sürdükten sonra dudaklarýnýzý birbirine yapýþtýrýp biraz hareket ettirirseniz de olur. Rujun fazlasýný da bir parça kaðýt mendille alýrsanýz daha pürüzsüz görünürler. Sürdüðünüz rujun kalýcý olmasýný istiyorsanýz pek kolay çýkmayan ever-lasting rujlardan kullanabilir ya da dudaklarýnýzýn kuruma problemi yoksa rujdan Ýnsanoðlu binlerce yýldýr meyve tüketiyor ve tadýný çýkarýyor. Yüzde 80 i su olan meyveler, hepimizin bildiði gibi, bol miktarda vitamin ve mineral içeriyor. Ayný zamanda lifli olduklarý için organizmayý temizleme ve toksinlerden arýndýrma yetisine de sahipler. Özellikle baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinde meyvelerin önemli rolleri olduðu biliniyor. Kalorileri düþük olan meyveler (muz, incir ve üzüm gibi istisnai olanlar da var), dengeli beslenme programlarýnda önemli bir yere sahip. Ancak, kimi uzmanlar meyvelerin içerdikleri þeker nedeniyle tüketim miktarýnýn sýnýrlandýrýlmasý gerektiðini, kimileri de meyve þekerinin (früktoz) kolay özümsenebilir olmasýnýn, diyetlerde sorun yaratmadýðýný, hatta organizmanýn þeker ihtiyacýný karþýlamak yönünden gerekli olduðunu savunuyor. Elbette ne tür bir diyet yapýlýrsa yapýlsýn meyve tüketiminin de bir ayarý olmasý gerek. Meyvelerin özelliklerinin baþýnda, susuzluðu gidermeleri ve idrar söktürücü olmalarý geliyor. Toksinlerin vücuttan atýlmasýný kolaylaþtýrýyorlar. Selüloz ve kimi zaman da potasyumdan yana zengin oluþlarý, baðýrsaklarý yumuþatýcý etki yaratýyor. Beslenme programýnýn vazgeçilmez bir parçasý önce biraz pudra sürebilirsiniz. Rujun rengine gelince, modadan önce kendinize, yaptýðýnýz makyaja ve gideceðiniz yere uygun olmasýna dikkat edin. Mesela kahverengi tonlarýnda far kullanmýþsanýz kýrmýzý ya da pembe deðil yine kahverengi tonlarýnda bir ruj kullanýn. Gündüz, fazla iddialý renklerden kaçýnýn, dudak renginizden biraz daha koyu ya da biraz daha açýk, ruj sürdüm diye baðýrmayan doðal renkleri tercih edin. Doðadaki müthiþ evlilik: Meyve ve vitamin olmalarý sonucunda emilen yaðlarýn miktarý da azalýyor. Meyvenin içerdiði su, vitamin ve mineraller ciltte tonik etkisi yaratýyor. Basit prensiplerle meyvelerden mümkün olduðunca fazla yararlanabiliriz. Eðer çoðunlukla yaðlý yemek yeme alýþkanlýðýnýz varsa, meyve olarak ananas veya papaya seçmeniz tavsiye ediliyor. Bu meyveler ülkemizde fazla tüketilmediðinden, salataya bolca limon sýkarak da sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz. Eðer çok tuzlu yeme alýþkanlýðýnýz varsa karpuz, kavun, kiraz gibi bol sulu ve az kalorili meyveler öneriliyor. Dikkat edilmesi gereken husus, meyvelerin daima yemekten iki saat sonra tüketilmesi. Böylelikle sindirim güçlüðü çekme olasýlýðý ortadan kalkýyor. Grip BiZE VIZ Sonbaharýn geliþi gribin de geliþini haber veriyor. Grip virüslerinin neden olduðu akut bir solunum hastalýðý olan grip, alt ve üst solunum yollarýný tutarak genellikle baþ aðrýsý ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Grip henüz tamamen tedavi edilemiyor fakat gripten korunmak mümkün. En etkili yöntem aþýlama Gripten korunma yollarý arasýnda en etkili yöntem aþýlama yöntemi. Grip aþýsý, 6. aydan itibaren grip enfeksiyonuna yakalanma olasýlýðýný azaltmak isteyen herkese yapýlabiliyor. Uzmanlar, 65 yaþýnda ya da daha ileri yaþta olanlarý, solunum ve dolaþým sisteminde kronik hastalýklarý bulunan kiþileri ve grip mevsimi sýrasýnda gebeliklerinin ikinci veya son 3 aylýk dönemi içerisinde bulunan kadýnlarý grip aþýsý yaptýrmalarý için uyarýyor. Ayrýca 6 ay ile 18 yaþ arasýndaki çocuklar ve gençler, sýk seyahat edenler de aþýlanmasý gerekenler arasýnda yer alýyor Grip riskinin arttýðý durumlar Stres, aþýrý yorgunluk, beslenme yetersizliði Geçirilmiþ hastalýklar Kronik kalp ve akciðer hastalýklarý Gebelik (son üç ay) Baðýþýklýk sistemindeki bozukluklar gelir Grip aþýsý hakkýnda... Aþýlama, gribe baðlý ölümlerde azalmayý saðlamasýnýn yanýnda normal hayata devam sürecini uzatýyor ve ilaç harcamalarýný da azaltýyor yýlýnda dünyada grip aþýsý yaptýranlarýn oraný yüzde 33 iken 1997 de bu oran 65.5 olarak belirleniyor. Grip aþýsý olmak için en uygun aylar ekim ve kasým aylarý Aþý ile içinde bulunulan yýlýn tüm grip mevsimi boyunca korunma saðlanýyor. Bu yüzden her yýl aþýlanmak gerekiyor. Yumurtalýk kanserinin ilacý: ASPIRIN ABD li bilim adamlarý, 6 ay boyunca haftada 3-4 defa aspirin alan kadýnlarda yumurtalýk kanseri riskinin yüzde 40 düþtüðünü açýkladý Aspirinin kadýnlarda yumurtalýk kanseri riskini önemli ölçüde azalttýðý bir kez daha doðrulandý. ABD de yapýlan son araþtýrmanýn sonucu, 6 ay boyunca haftada 3-4 defa aspirin alan kadýnlarda yumurtalýk kanseri riskinin yüzde 40 oranýnda azaltýldýðýný gösterdi. Önceki araþtýrmalarda aspirin ve iltihaplanmaya karþý diðer bazý ilaçlarýn yumurtalýk kanseri üzerinde etkili bulunduðunu anýmsatan araþtýrmacýlar, son araþtýrmanýn önceki araþtýrmalarýn paralelinde sonuçlar ortaya koyduðunu açýkladý. Bilim adamlarý, aspirinin kalp hastalýklarý ile kolon ve rektum kanseri konusunda da önleyici rolünün bulunduðunu kaydetti. Aspirinin iltihaplanmaya karþý etkisine iþaret eden bilim adamlarý, yumurtalýk kanserinde de kronik iltihaplanmanýn rol oynadýðýný dikkat çekti. Araþtýrma, New York Üniversitesi Kadýn Saðlýðý Araþtýrma Merkezi nde 748 kadýn üzerinde yapýldý. New York Üniversitesi bilim adamlarýndan Arslan Akhmedkhanov un araþtýrmasýný ilgi çekici bulduðunu belirten, Nashville Üniversitesi bilim adamlarýndan Dr. Raymond Du Bois, kendisinin de daha önce aspirinin kolon kanseri üzerindeki etkisiyle ilgili araþtýrma yaptýðýný ve bu etkiyi yüzde 50 olarak belirlediklerini açýkladý. Kanseri önlemek için egzersiz yapýlmasý, az yaðlý yiyecekler tüketilmesi, alkol ve sigara kullanýlmamasý salýk veriliyor. Bilim adamlarý, doðum kontrol hapýný kullanan bayanlarda da yumurtalýk kanseri riskinin azaldýðýný belirtiyor.

18 G e n ç l i k 18 Size hep aþýk kalsýn ister misiniz? Sonunda onu kendinize körkütük aþýk ettiniz. Mükemmel bir çift olduðunuzu düþünüyor, her yerde mutluluk pozlarý veriyor, bu aþkýn yýllarca ilk günkü heyecanýyla sürmesini istiyorsunuz. Akýntýya býrakýn Bir iliþkide ne kadar výdý výdýcý olursanýz, kaybetmeye o kadar mahkum olursunuz. Çünkü erkekler olaylarýn üzerine giden, pireyi deve yapan, söz düellosuna giren kadýnlardan nefret eder. Onlar sýðýnacaklarý bir liman arar, dalgalý ve hýrçýn bir deniz deðil. Her iliþkide bir takým sorunlar yaþanabilir. Önemli olan sorunlarýn üstesinden yýkýcý deðil yapýcý olarak gelmektir. Mantýklý tutumunuz, size olan aþkýnýn daha da güçlenmesini saðlayacaktýr. Onu rahat býrakýn Bir iliþkide biz kadýnlarýn en büyük hatasý, karþýmýzdaki erkeðin benliðini ele geçirip, tüm kontrolü saðlamaya çalýþmaktýr. Biz istemediðimiz için zevklerinden, hobilerinden vazgeçsin isteriz. Arkadaþlarýyla buluþmasýn, o karate filmini de görmeyiversin diye düþünürüz. Oysa erkekler, kiþiliklerinden ödün vereceklerini düþündükleri bir iliþkiyi asla sürdürmezler. Bencilliklerinizin onu ve iliþkinizi yýpratmamasý için, ona kendisi olabilme fýrsatý vermelisiniz. Onun hayatýna müdahale etmeye hiç hakkýnýz yok. Siz de çaba gösterin Eðer, hayatýnýzýn erkeðinin size aþýk kalmasýný istiyorsanýz, bu aþkýn alevini sürekli taze tutmanýz gerekir. Üstelik bunu sadece ondan beklemek sizin ateþinizi alevler. Peki ya onunki ne olacak? Þimdi küçük ve þýmarýk bir kýz olmayý bir kenara býrakýn. Cebine aþk sözcükleri yazýlý minik mesajlar býrakýn, izlemeyi çok istediði bir filme bilet alýn, onun için sürpriz bir doðum günü partisi organize edin. Böylece hem iliþkinizde ilk günkü heyecaný ikiniz de yaþayacak, hem de aþkýnýzýn boyutu daha da büyüyecektir. Muhabbet kadýný Sevgilinizle en son ne zaman bir futbol maçýna gidip tribünlerde birlikte avazýnýz çýktýðý kadar baðýrdýnýz? Ya da bir birahanede karþýlýklý kafalarý çekmenin keyfini yaþadýnýz? Erkeler kendilerini daima þaþýrtan, bazen erkek arkadaþý, zaman zaman sýrdaþý ve yatakta da onu doruða çýkaracak bir kadýna sonsuz kadar aþýk olmak için yanýp tutuþur. Bir erkeði kendine aþýk etmek hiç de zor deðildir. Ama önemli olan onu ayný aþkla kendine baðlayabilmektir. Ýlk Görüþte Çarpýlmak Ý lk karþý karþýya geliþ, ilk bakýþ, ilk dakikalar... Birini ya beðenir ya da daha incesine inmeyi istemeden hemen yanýndan uzaklaþýrýz... Neden böyle davranýrýz, bizi etkileyen nedir, ilk izlenim neden bu kadar önemlidir? (+ / -) elektrik midir, kan kaynamasý, kaynamamasý mýdýr, bazýlarýna göre önceki hayat ya da kader midir, nedir? Yeni tanýþtýðýmýz birinde bizi etkileyen, onu daha yakýndan tanýma isteði uyandýran þeyler bakýn neler: Güzel olmasý Güzellik bu kararda en önemli yere sahip. Ýç güzelliðini ilk görüþte anlayamayacaðýmýza göre, tabii ki dýþ güzellik (kendi normlarýmýza göre olan biçimde) bizim için önemli. Görüntüsü Bakýmlý ve temiz bir insan her zaman etkileyicidir. Davranýþ biçimi Yürüyüþünden, vücudunu kullanýþ biçimine kadar kendine ait bir tarz yaratmýþ insanlar her zaman iyi bir etki býrakýrlar. Bakýþlarý Bazý insanlar bakýþlarýyla adeta içimizi eritirler. Kendine güvenen, ne istediðini bilen bakýþlara dayanmak hiç de kolay deðildir. Sesi Bir düþünün; son derece çekici, hoþ görünen bir erkek yanýnýza geliyor ve kedi miyavlamasý gibi sesler çýkararak size bir þeyler anlatýyor, ne hissedersiniz? Konuþmasa kimbilir ne iyi yapar demez misiniz? Ya da yakýþýklý olmayan ama etkileyici bir sese sahip erkekle bu kedi sesli arasýnda bir seçim yapmanýz gerekse, mantýðýnýz (!) yakýþýklý olmayaný tercih etmenizi fýsýldamaz mý? Kokusu Tabii ki kötü kokan birini kimse istemez. Bunu herhangi baþka bir þeyle kýyaslamaya gerek bile yok. Ait olduðu çevre Bu bizim kendi komplekslerimizle ilgilidir, yoksa ne önemi var adamýn çevresinin. Eee, bütün bunlar tamam da sýra tamamlanmadan adamýn bütününü bir türlü göremeyiz... Hep arkasý yarýn gibi... Aþk ateþi denen þey sanýldýðý üzere o kadar da kolay parlamýyor. Ama ilk 30 saniyede ya da 10 dakikada bu kadarý yaþanýyor. ATATÜRK TEN ÖZLU SÖZLER 1.Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karþýsýnda zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliði üzerine kurulmuþ müesseseler her tarafta yýkýlmaya mahkumdurlar. 4.Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, iþbirliði eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlarýn milliyetlerinin bütün icaplarýný tanýrýz. Bizim milliyetçiliðimiz herhalde hodbince ve maðrurca bir milliyetçilik deðildir. 21 Mart - 20 Nisan Yardýmlaþmalar bu hafta hayatýnda daha fazla yer kaplayabilir. Özgür olma isteðinin artmasý bazý zamanlar ise seni zorlayabilir. Çok fazla þeyi ayný anda yapma, birçok iþi baþarma ihtiyacý duyabilirsin. 21 Mayýs - 21 Haziran Beklenmedik yolculuklar ve de kiþiler planlarýmýzda deðiþiklik yapmamýza neden olabilir. Bu hafta maddi sorunlardan ve de üzüntülerden uzaklaþmaya baþlayacaksýn, bu da hayatýna çok olumlu yansýyacak. 23 Temmuz - 22 Aðustos Bu hafta iþ ve geleceðinle ilgili beklentilerin çoðalacak, büyüyecek. Bu da seni yanýlsamalara düþürebilir. Aþk ve iþ hayatýnda beklenmedik, çok farklý ve de þaþýrtýcý durumlarla karþýlaþabilirsin. 23 Eylül - 22 Ekim Bu hafta maddi açýdan beklentilerin artmaya baþlayacak. Farklý istekler harcamalarýný çoðaltabilir, maddi zafer beklentisi içine girebilirsin. Çalýþma hayatýnda ise kendini çok daha iyi ortaya çýkartabilirsin. 22 Kasým - 20 Aralýk Haftabaþýnda kendinizi çok þanslý hissedeceksiniz. Planladýðýnýz veya planlamadýðýnýz pek çok þey düþlerinizin gerçek hayata bir yansýmasý olacak. Enerjinizin yüksek olmasý, insanlarý ikna etme gücünüzü de arttýrýyor. 21 Nisan - 20 Mayýs Bu hafta beklenmedik ve þaþýrtýcý geliþmelerle karþýlaþabilirsin. Büyük beklentilere kapýlmaktan kaçýnmakta yarar var, çünkü yanýlsamalar bizim için iþleri daha karmaþýk bir hale dönüþtürebilir. 22 Haziran - 22 Temmuz Venüs Aslan burcuna geçecek. Bunun anlamý mutluluk, güzellik ve de rahatlýk. Özellikle aþk, iþ ve de sosyal hayatla alakalý yanlýþ saptamalar ortaya çýkabilir.fakat çok da yapýcý ve de sevindirici geliþmelerle de karþýlaþabiliriz. 23 Aðustos - 22 Eylül Bu hafta çalýþma hayatýn veya saðlýðýnla ilgili ani, beklenmedik geliþmeler ve de deðiþik durumlar seni zorlayabilir. Deðiþiklik isteðimizin çoðalmasýný olumlu yönde kullanmalýyýz. 23 Ekim - 21 Kasým Bu hafta senin iþ, sosyal ve de aile iliþkilerini güzelleþtirmeye baþlayacak. Ýnsanlarla sýcak iliþkiler, baðlar kurabilirsin, özellikle iþ ortamýnda. Aþk ve duygusal hayatýnda ise çok farklý, beklenmedik þeyler ortaya çýkabilir. Ne istiyorsun hayattan? Gerçekleri mi, yoksa doðrularý mý? Evet gerçeklere de, doðrulara da ihtiyacýn var... Ama senin için en önemlisi olaylarýn geliþmesine izin vermen. Bu hafta özel bir insanla iliþkinin geleceði seni biraz gergin tutabilir. 21 Aralýk - 19 Ocak 2.Cumhuriyet fikir serbestliði taraftarýdýr. Samimi ve meþru olmak þartýyla her fikre saygý duyarýz. 3.Egemenlik kayýtsýz ve þartsýz millettindir. 5.Bilelim ki milli benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. 6.Milli mücadelelere þahsî hýrs deðil, milli ideal, milli onur sebep olmuþtur. 20 Ocak - 18 Þubat Bu haftanýn seni zorlayacak kýsmý parasal konular veya özgürlük alanlarýn. Bazý durumlar, senin aþýrý tepki vermene neden olabilir. Engelleri aþmak ve de sorunlarý çözmek için harekete geçebilirsin. Saðlýðýna, dýþ görünüþüne, diyetine özen göstermeye baþlayabilirsin. Bu hafta farklý durumlarla karþýlaþmak seni harekete geçirecek. Ýþ ve aile ortamýnda kendini göstermen gerekebilir. 19 Þubat - 20 Mart

19 19 Temel Yüzücü Temel, New York a yüzerek gideceðine dair Cemal ile bahse girmiþ. Okyanusu kat etmiþ tam New York a varmak üzereyken, Hürriyet Heykeli önünde, - Pen çesildum, ceriye dönayrum, demiþ. Trafik Polisi Trafik polisi kýrmýzýda geçtiði için yakalayýp ehliyetini isteyince Temel, - Verdiniz mi de isteysunuz da..? Temel Okumak Temel gözlükçüye gitmiþ. Bütün gözlükleri denemiþ okuyamamýþ. Sabrý tükenen gözlükçü merak etmiþ: - Sen okuma yazma biliyor musun? - Okumak bilseydum gözlük istermiydum? Temel Tavsiye Arda - Þeyda Temel doktora gitmiþ. Çok aðrýsý olduðu için önce bir eczacýya uðradýðýný söylemiþ. Doktor: -Eczacý size ne saçma bir tavsiyede bulunmuþtur kim bilir? Demiþ. Temel: -Pilemeyrum, cidip doktora cürünün dedi.

20 Almanya da Ribery e Servet Marseille nin Fransýz futbolcusu Franck Ribery nin, Alman futbol kulübü Bayern Münih ile 25 milyon avroya anlaþtýðý iddia edildi. Almanya nýn en çok okunan gazetesi Bild de, kaynak gösterilmeden yayýmlanan haberde, taraflarýn anlaþtýðý ve Ribery nin Münih te perþembe günü saðlýk kontrolünden geçeceði belirtildi. Haberde, Alman kulübünün, Ribery nin takýmý Olimpik Marsilya ya 25 milyon Avro transfer bedeli ödeyeceði, böylelikle Ribery nin, 2001 yýlýnda Parma dan Borussia Dortmund a 50 milyon Mark a (yaklaþýk 25 milyon Avro) transfer olan Brezilyalý Amoroso yla birlikte Bundesliga nýn en pahalý transferi olduðu kaydedildi. Shevchenko kararýný verdi Milan dan Chelsea ye transfer olduktan sonra Serie A da sergilediði performansý Premier League de sergileyemeyen Andriy Shevchenko gelecek sezon nerede olmak istediðine karar verdi ve, Chelsea de bir sezon daha þans istiyorum dedi Altýn Top sahibi Ukraynalý yýldýz son dönemde Milan a geri döneceði yönünde çýkan haberlerin ardýndan açýklama yaptý ve Milan a dönmeye hazýr olmadýðýný, bir sezon daha Chelsea de þans istediðini söyledi. Sheva geçen yaz döneminde Milan dan 30 milyon pound karþýlýðýnda Chelsea ye transfer olmuþtu. Feldkamp imzaladý Galatasaray da Eric Gerets in görevinden ayrýlmasýndan sonra 3 yýllýðýna takýmýn baþýna getirilen Karl Heinz Feldkamp, Metin Oktay Tesisleri nde basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý Biz yönetim kurulumuzla yaptýðýmýz toplantýyla beraber Galatasaray ýn geleceðini planladýk, çok olumlu izlenimlerle bu toplantýdan ayrýldýk. Bugün burda çok daha iyi bir ortamda ve çok fazla sayýda basýn mensubu arkadaþla beraberiz, bu bulduðumuz iyi ortamý sahada da iyi oyunla pekiþtirirsek gelecekle ilgili hiçbir kuþkum olmaz. Birbirimize karþý saygýlý davranmamýz iliþkimizin temelini oluþturacak. Benim size açýk teklifim aramýzda açýk ve dürüst bir iliþkimiz olsun. Gelecekle ilgili benim de düþüncelerim var, o düþüncelerden biri Florya ya biraz daha yaþam getirmek lazým, bu nedenle antrenmanlarda seyircilerimizin ve basýn mensuplarýnýn olmasý burayý daha da canlandýracaktýr. S p o r Liria Kosova Futbol Kupasýný Kazandý Prizren Liria futbol takýmý finalde Priþtine nin Flamurtari takýmýný penaltýlarla 3:0 yenerek Kosova futbol kupasýný kazandý. Maç 0 : 0 biterken penaltýlar kupanýn sahibini belli etti. Ýki takým maç süresinde kupayý kazanma fýrsattý vardý. Ama iki takým oyuncularý rakiplerin filelerini sarsmayý baþaramadýlar. Priþtine kent stadýnda oynanan maçý kadar seyirci katýldý. Maçýn kahramaný Liria nýn kalecisi Buyar Thaçi idi. O iki penaltýyý tutarken, Flamurtari nin üçüncü oyuncusu da topu dýþarý attý.liria savaþ sonrasý Kosova da ilk defa Kosova Futbol kupasýný kazanmaya baþardý. Besa liderliðini sürdürüyor Kosova Futbol þampiyonasý 27. hafta maçlarý ev sahiplerin yengisi ile sonuçlanýrken, deplasmanda yalýnýz Þçiponda Kosova (P) 3:1 yenmeye baþardý. Besa Flamurtariyi 1:o yenerken lider koltuðunda oturmayý devam etti. Priþtine nin bu hafta serbest olmasý, Besa nýn farký 4 puana artmasýna yardým etti. Kosova Futbol þampiyonasý 27. hafta maçlarýnda 15 gol kaydederken, ev sahipleri 9 konuk takýmlar ise 6 gol deplasmanda atmayý baþardýlar. Besa - Flamurtari 1:0 ( 0 : 0) Dreniça - Kosova (V) Taraftar hakeme saldýrdý,maç tatil edildi Avrupa futbolunda yükselen þiddetten önceki akþam Danimarka- Ýsveç Euro 2008 eleme maçý da nasibini aldý. 3-3 devam eden karþýlaþmada bir Danimarkalý taraftar 89. dakikada hakemin penaltý kararý vermesi üzerine sahaya girerek 1:0 (0 : 0) Trepça 89 - Vlaznimi 0:0 Besiana - Trepça 2:0 ( 2: 0 ) Kosova (P) - Þçiponya 1:3 (0 : 3) Gilan - Hüsi 3:2 (3: 0) Liria - KEK 3:1 (2 : 0) 1. Besa Priþtine Trepça Dreniça Flamurtari Besiana Þçiponya Gilan 37 Hakan Arýkan Beþiktaþ ta Beþiktaþ, Ankaraspor un baþarýlý file bekçisi Hakan Arýkan ý, 700 bin Euro ve kaleci Ramazan karþýlýðýnda transfer etti. Beþiktaþ A.Þ den ÝMKB ye gönderilen yazýda, Þirketimiz, Ankaraspor Kulübü kalecisi Hakan Arýkan ile yýllýk YTL garanti para ve YTL maç baþý ücreti olmak üzere 3 yýllýk sözleþme imzalamýþtýr. Transfer karþýlýðýnda Ankaraspor Kulübü ne sözleþme fesih bedeli olarak Ramazan Kurþunlu nun bonservis hakkýnýn devri ile beraber Euro ödenecektir denildi. 9. Kosova (V) Trepça KEK Hüsi Vlaznimi Liria Ferizovik Kosova (P) 6 9 ile 10 Haziranda yapýlacak maçlar: Priþtine Liria; KEK Gilan; Hüsi Kosova (P); Þçiponya Besiyana ; Trepça Trpça 89 ; Vlaznimi Dreniça ; Kosova (V) Besa Flamurtari Ferizovik; karþýlaþmanýn hakemi Herbert Fandel a saldýrmak istedi. Bu olay sonrasý tatil edilen maçýn baþýnda 3-0 geri düþen Danimarka üç gol atarak eþitliði saðlamýþ ve hakem Danimarkalý savunma oyuncusu Poulsen i kýrmýzý kartla oyun dýþý býrakmýþtý. Hakemin 89 da Danimarka aleyhine penaltý kararý vermesi üzerine bir taraftar sahaya girdi ve hakeme saldýrdý. Taraftarý Danimarkalý oyuncu Gravgaard araya girerek engelledi. Danimarka polisi saldýrganýn tutuklandýðýný açýkladý. Tuncay ýn talibi çok Tuncay Þanlý nýn menajeri Erdinç Þehit, milli futbolcuya Birmingham, Manchester City, Vilarreal, Hertha Berlin, AZ Alkmaar ve Olimpiakos un resmi teklifte bulunduðunu, AC Milan ýn da þahýslar aracýlýðýyla teklif yaptýðýný söyledi. Fenerbahçe ile görüþtükten sonra kararlarýný vereceklerini kaydeden Þehit, Tuncay Fenerbahçe de kaptanlýk yapýyor, tabii ki ilk önce Fenerbahçe ile masaya oturacaðýmýz görüþmeden sonra kararýmýzý vereceðiz dedi.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı