T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL ANABLM DALI Danıman : Doç. Dr. EFK KURULTAY Tekirda, 2005

2 TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FAALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA YÜKSEK LSANS TEZ GIDA MÜHENDSL ANABLM DALI Danıman Doç. Dr. efik KURULTAY Tekirda, 2005

3 ÖZET STANBUL LNDE FAALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO ve HACCP SSTEMLERNN ETKNLNN BELRLENMES ÜZERNE BR ARATIRMA Bu aratırmada stanbul ilinde gıda sanayiinin deiik alanlarında faaliyet gösteren ISO ve HACCP kalite yönetimi ve kalite güvencesine sahip iletmelerde bu sistemlerin etkin bir ekilde uygulanıp uygulanmadıı belirlenmeye çalıılmıtır. Gıda iletmeleri kapasitelerine göre 3 farklı ekilde ( büyük ölçekli, orta ölçekli, küçük ölçekli ) kategorize edilmi ve 40 adet üretici firma ile anket çalıması yapılmıtır. Ankete katılan üretici firma yetkilileri ile yüz yüze görüme yapılmı ve kendilerinden konuyla ilgili anket sorularını yanıtlamaları istenmitir. Aratırma sonucunda elde edilen veriler; genel olarak, genel içindeki gruplara göre deerlendirmeleri yapılarak % oran ve grafikler halinde verilip, tartıılmıtır. Aratırma sonuçlarına göre iletmelerin çounda ISO ve HACCP belgelerine sahip olmanın ticari rekabet ortamında gerekli olduu, ancak uygulamada sistemlerin tam olarak anlaılmadıı belirlenmitir. Anahtar kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, ISO, HACCP

4 SUMMARY A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF ISO AND HACCP SYSTEMS RELATED TO TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN FOOD PLANTS IN STANBUL In this research, it was studied to determine whether the effective applications were performed in different food plants which had ISO and HACCP systems related to Total Quality Management in stanbul. Food industry was categorized into 3 different ways as large scale, medium scale and small scale according to capasity; and a survey study was applied to 40 different producer firms. The interviews with the authoroties of producer firms that participated to survey study were carried out face to face and requested to answer the questions. The datas received from the study were given as % rate and graphics by being evaluated as groups in general. According to the results of this study, it was determined that ISO and HACCP certificates are required by many firms in food industry in order to compete with other firms; but, these systems were not understood in application yet.

5 ÖNSÖZ çinde bulunduumuz yüzyılda dünyada her konuda büyük deiimler yaanmaktadır. letmeleri etkileyen rekabet faktörlerinin en önemlisi ise kalite ve bu konudaki deiimler olmutur. Gelecekte de tutunmak isteyen firmalar, müteri odaklılıı salayabilmek amacıyla bakı açılarını ve yaklaımlarını sürekli deitirmek zorunda kalmılar ve sürekli geliim felsefesi içerisinde kendilerini iyiletirme zorunluluundan baka bir çıkar yol olmadıını görmülerdir. Daha çok büyük firmalar tarafından benimsenen bu tekniklerden, büyük irketlerin tedarikçisi durumundaki pek çok küçük irket de etkilenmektedir. Ana firmaların bu aamadaki hedefi, giri kalite kontrolü yapmadan tedarikçilerden temin edilen hiçbir eyi üretime almamak ve gerektiinde yapıcı denetimlerle küçük irketlerin iyiletirilmesini salamak olmalıdır. Konuya bütün ekonomi içinde bakıldıında kaliteyi standartlatırma çabasının olduu gözlenir ve bu da uluslararası platformda kalite standardı ihtiyacı dourmaktadır. Bu amaçla da uluslararası geçerlilie sahip ISO 9000 standartları yürürlüe sokulmutur. Bir kalite yönetim yaklaımı olarak Toplam Kalite Yönetimi dier özelliklerinin yanında bir iletmenin yönetim anlayıının kalitesini sorgulayan bir yaklaımdır. Bir iletmenin üretmi olduu bir ürün ya da hizmetin kalitesi iletme yönetiminin kalitesi ile direkt orantılıdır. Dolayısıyla Toplam Kalite Yönetimi iletme yönetiminin tüm süreçlerinde kalitenin sürekli gelitirilmesine younlama ve örgütsel kalite kültürünün oluturulmasını gerekli kılmaktadır (ahin 1999). Kalite genel anlamda bir hizmetin veya üretilen bir malın kullanım amaçları dorultusunda önceden belirlenen isteklere göre yapılması veya üretilmesidir. Ülkemizde gıda sektöründe, endüstride büyük bir yeri olan, hızla gelien ve çok sayıda insan gücü çalıtıran firmaların, youn rekabet ortamında baarılı olmaları için, istenilen ürünü, uygun zamanda, uygun maliyette ve en yüksek kalitede üretmeleri zorunluluk halini almıtır. Hızla deien ve büyüyen gıda sektöründe kalite aırlık taıyan ekonomik bir faktör, kalite garantisi de rekabetin sürdürülebilmesinde önemli bir araçtır. Ülkemizde Toplam Kalite Yönetimi genel olarak bakıldıında, ne yazık ki birtakım zorunluluklar ve gereklilikler ile iletmelerde yaatılmaya çalıılmaktadır. Özellikle küçük iletmelerde piyasa içinde bulunabilmeleri, rekabet edebilmeleri için tüm dünyada kabul edilen standartlar, kanunen yapmaları gereken, kendilerine yük olan iler olarak algılanmaktadır. Toplam Kalite Yönetimini tam olarak yaatmak ve çalıanlar içinde en ufak birime kadar anlaılmasını salamak iletmelerin temel hedefi olmalıdır. Bu çalımada belli bir bölgede faaliyet gösteren, ISO tarafından belgelendirilmi farklı büyüklükteki iletmelerde standartların gereklerini ne kadar yerine getirdiklerini ölçmek amacıyla hazırlanmı sorulara birebir görüme yapılarak yanıt aranmıtır. Deerlendirmeler yapılırken görüme sırasında sorulara verilen yanıtlarla birlikte iletmenin genel durumu da göz önüne alınmıtır.

6 ÇNDEKLER SAYFA NO 1. GR 1 A. KALTE GÜVENCE SSTEM 1 B. TOPLAM KALTE YÖNETMNDE TAKIMLARIN 16 DEMNG FELSEFESN UYGULAMA AAMALARI 2. LTERATÜR ÖZET MATERYAL ve METOT Materyal Metot ARATIRMA SONUÇLARI VE TARTIMA letmede Çalıanlarla Bir Bütün Olarak Toplam Kalite 55 YönetimininYaayıı 4.2. Tedarikçilere Yaklaım ve letme çinde Kalite Kontrol Ürün Kontrolü Üretimde Kalite Kontrol SONUÇLAR ÖNERLER LTERATÜR ÖZGEÇM 9. TEEKKÜR

7 1. GR Bugün dünya pazarları arasında rekabet gün geçtikçe daha da iddetlenmekte ve çarpıcı görüntülerle karımıza çıkmaktadır. Bu koullarda üreticiler rekabet edebilmek için Toplam Kalite Yönetimini anlamaya ve tam anlamıyla uygulamaya çalımaktadır. Giri bölümünde kavramlara açıklık getirilmeye çalıılacaktır. 1.1 Kalite Güvencesi Kavramı Kalite Sözlüünde kalite güvencesi ürün ya da hizmetin kalite için belirlenmi gereklilikleri karılamasında yeterli güveni salayacak planlı ve sistematik çalımaların toplamı olarak belirtilmitir (Karabay 1994). Aaıdaki açıklamalar tanıma açıklık getirmek amacıyla yapılmıtır: Standartlarda belirlenmi gereklilikler kullanıcının ihtiyaçlarını bütünü ile yansıtmadıkça, kalite güvencesi salanmamı olacaktır. Kalite Güvencesinde ilk adım, müteri gerekliliklerinin tam ve doru olarak anlaılmasıdır. Etkinliin salanması için kalite güvencesi üretim, montaj ve muayene ilemlerinin denetimleri ve dorulamaları çalımalarında olduu gibi, amaçlanan uygulamalar için spesifikasyon ya da tasarım uygunluunu etkileyen faktörlerin sürekli olarak deerlendirilmesini gerektirir. Güven salama çalımaları kayıtlarla desteklenmelidir. Bir organizasyonda kalite güvencesi sistemi bir yönetim aracı olarak ilev görür. Sözlemeli durumlarda ise bu sistem müteriye güven salar. Kalite, mükemmellik gibi kiilerin bakı açısına balıdır; birisi için iyi kalite olarak deerlendirilebilecek herhangi bir ürün ya da hizmet bakası için yetersiz olabilir. Kalite güvencesi kavramında kalitenin duyarlı bir anlamı vardır. Bu standartların baka bir tanımı ise u ekilde verilebilir: ISO 9000 gerek bir kalite sistemini oluturabilmek gerekse mevcut bir kalite sistemi deerlendirmek amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim modelidir. Bu ise 1

8 birçok endüstrilemi ülkede kabul gören bir standarda uygunluk demektir. Söz konusu model saduyuya dayalı bir yönetim sistemi için bir dizi art salamakta ve uygulama için gerekli araçları vermektedir. Dier yandan model, yönetim kontrolünde ve organizasyonun toplam etkinliinde iyiletirmeler yapılması fırsatını verir. Kalite, ISO 8402 Kalite Sözlüünde (Anon, 1986) bir ürün ya da hizmetin belirlenmi gereksinimleri karılayacak özellik ve karakteristiklerin bütünsellii olarak tanımlanmıtır. Bu balamda müteri gerekliliklerinin ve müterilerin kalite tanımlarının ne olduunun anlaılması çok önemlidir. Bir tüketici toplumunda, büyük iletmelerde müteri gereklilikleri pazar aratırması ile tanımlanır ve bu ekilde elde edilen bilgi, yapılabilirliinin ve uygulanabilirliinin incelenmesi için finans, tasarım ve üretim bölümlerine gönderilir. Özellikle büyük sanayi kurulularına yan sanayi olarak hizmet veren küçük ve orta ölçekli iletmeler spesifikasyonlara ek olarak, üretimlerinin nerelerde kullanıldıı, beklenen hizmet sürelerinin ne olduu, varsa garanti süresini müterilerinden doru olarak örenmelidir. Kalite güvencesinin salanması için tüm müteri gereklilikleri öncelikle bilinmelidir, iletmeler müterileri ile çok sıkı ibirlii içinde olmalıdır. Bu durum herhangi bir kalite güvence programının olmazsa olmaz kouludur. Herhangi bir çalıma balamadan önce müteriden yeterli bilgi toplanmalı, bütün çalımalar planlanmalı ve gerekli talimatlar detaylı bir ekilde hazırlanmalıdır. Kalite güvencesi bir iletmenin bütün fonksiyonlarının toplam olarak bütünletirilmesini ve kontrolünü gerektirir. Yalnızca muayene ile kalite elde edilemez ; kalite müteri gerekliliklerinin tanımlandıı aamada tasarımlanmalıdır. Bu duyarlı kalite oluturma çalımaları, üretim, planlama, imalat ve sevkiyat ile satı sonrası aamalarda da sürdürülmelidir. Kalite güvencesi, yönetimin devredemeyecei fonksiyonlarından birisidir. Yönetim tüm fonksiyonları bütünletirme operasyonlarını kendisi yürütmelidir. Kalite, yalnızca imalat sürecinde oluturulabilecek bir ey deildir. Kalite güvencesi, istenen sonuca ulamak için iletmede toplam bütünleme gerektiren bir felsefedir. Ancak birçok kuruluta yönetimin bu sorumluluu yeterince 2

9 önemsenmemekte ve kalite güvencesinin merkezi felsefesi yeterince anlaılamamaktadır. Yönetim genellikle bu sorumluluu devretmek için bir bölüm kurar ve bu bölüme içinde kalite sözcüü olan kalite bölümü, kalite kontrol bölümü, kalite güvence bölümü, kalite güvence/kalite kontrol gibi isimler verir. Böylece kalite güvencesi çok yanlı anlaılan ve hatalı bir ekilde oluturulan bir kavram haline gelir (Bozkurt ve Odaman, 1999). Küçük ve orta ölçekli iletmelerde, gerek fonksiyonel bölüm azlıı gerekse yönetimin birçok iletme fonksiyonunun sorumluluunu kendi üzerine alması sonucu kalite sorumluluunun bir kii ya da bir bölüme devredilmesi pratik olarak mümkün görülmektedir. Bu durum aslında küçük ve orta ölçekli iletmelerde kalite güvence sisteminin etkinliinin sürdürülmesi bakımından son derece önemli bir üstünlük salamaktadır. Ancak sorun kalite güvence sisteminin ne olduunun yeterince anlaılamamasındadır. Bunu anlayabilmek için, öncelikle kalite güvencesinin ne olmadıını kavramak gerekmektedir. Kalite güvencesi; Kalite kontrolü ya da muayenesi deildir. Bir kalite güvence programı kalite kontrolü ve muayene çalımaları içermekle birlikte, bu iki çalıma bir kuruluun kaliteye toplam katılımının küçük bir bölümüdür ve direkt olarak imal edilen ürünlerin kontrolüne yöneliktir. Bu çalımalara tasarım, hammadde ve malzeme temini, pazarlama ve satı gibi aktivitelerin dorudan etkisi olmadıı için bunlar toplam unsurun yalnızca bir unsurunu oluturur. Üstün bir kontrol etkinlii deildir. Kalite güvence bölümü ve/veya sorumlusu dier bölümlerin yaptıı her iin kontrolünden sorumlu olmalıdır. Kuruluta herkesin yaptıı iten sorumlu olması anlayıı yerletirilmelidir. Mühendislik kararlarından sorumlu deildir. Kalite güvence bölümü ve/veya sorumlusu mühendislik çalımalarını ilgilendiren kararları almak zorunda deildir. Mühendislik kararlarından bu iler için gerekli olan nitelik ve eitime sahip mühendisler sorumlu olmalıdır. 3

10 Youn olarak döküman hazırlanmasını gerektirmez. Organizasyonların çounda kalite kontrolü, kalite güvence bölümünün sorumluluuna verilir ve buna balı olarak dökümantasyon gereksinimi, mühendislik ya da üretim gereinden çok, kalite güvence gerei olarak anlaılmaktadır. Deney sertifikaları, tertibatsız deney sertifikaları v.b. spesifikasyonlara uygunluun salanması için gereklidir ve spesifikasyonlar ise kalite güvence dökümanı deil mühendislik dökümanıdır. Üçüncü kii belgelendirilmesi de çounlukla bir kalite güvence gereklilii olarak göz önüne alınmaktadır. Üçüncü kii belgelendirilmesinde esas olan yasalarda ve ilgili yönetmeliklerde bir ürün ve/veya hizmetin karılaması beklenilen en alt düzeydeki gerekliliklerin tanımlanmasıdır. Önemli bir maliyet unsuru deildir. Dökümantasyon ve belgelendirme göz önüne alındıında kalite güvence sistemi aslında maliyet artırıcı bir özellie sahip deildir. Bütün bunlar bir kalite güvence programını destekleyen prosedürel zorunluluklardır. Aslında normal olarak her organizasyon her koulda prosedürel kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır. Bu anlamda kalite güvencesi lüks bir uygulama deil aksine vazgeçilmez bir zorunluluktur. Kalite güvence sistem kurma çalımalarının ilk aamalarında program gelitirilmesi ve uygulanması pahalıya mal olabilir ancak uygulama sonrası kalite ve bir sonucu olarak etkenlik ve verimlilikte meydana gelebilecek artılarla maliyetler dengelenebilir. Bu anlamda yeni faaliyete geçen irketler, kalite güvence sistemini de balangıçta kurmalıdır (Bozkurt ve Odaman, 1999 ). Kalite güvencesi herkesin sorumluluundadır. Kurulu genelinde bütün çalımaların müterilerin beklentilerine uygun olarak ve yapılan her iin ilk defasında ve sürekli olarak doru yapılması zaman alacaktır. Kalite güvencesi; - Maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. - Verimliliin iyiletirilmesine yardımcı olur. - Bütün ilerin ilk seferinde ve her zaman doru yapılmasının aracıdır. - yi bir yönetim aracıdır. 4

11 1.1.1 Kalite Sistem Standartlarının Tarihçesi ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları nın temeli 1963 yılında Amerika Birleik Devletlerinde savunma teknolojisindeki yüksek kalite istemleri nedeni ile hazırlanan MIL-O-9858 e dayanır (Bozkurt; 1993). Nedeni, bitmi ürünün kontrole tabi tutulması yerine üretim sisteminin kontrole gerek bırakmayacak ekilde güvenceye alınması esasına dayanır yılında MIL-O in yerini, Amerika Birleik Devletlerinde NATO için hazırlanan ve tüm NATO üyesi ülkelerde askeri kalite güvence standardı olarak kabul edilip yürürlüe giren AQAP (Allied Quality Assurance Publication- Müttefikler Kalite Güvencesi Yayınları) standartları yer almıtır. Savunma sanayiinden sonra kalitede sistem yaklaımı, enerji sektöründe de kendisini göstermi ve ABD de 1970 yılında 10 CFR 50, App.B ( Quality Assurance Criteria For Nuclear Power Plants and Fuel Processing Plants Nükleer ve Sıvı Yakıtlı Enerji Santralleri için Kalite Güvence Kriterleri), 1971 de ANSI N 45.2 (Quality Assurance Programme Requirements For Nucleer Plants Nükleer Tesisler için Kalite güvence Program Gereklilikleri ) ve 1973 de ASME III NCA 4000 (Quality Assurance Kalite Güvencesi ) standartları yayınlanmıtır. Ayrıca 1978 de bu standartları Uluslararası Atom Enerjisi Santralleri için Kalite Güvencesi (QualityAssurance For Nuclear Power Plants ) standartları izlemitir. ngiltere de 1977 yılında Sir Frederick Warner, Mühendislik Endüstrilerinde Standartlar ve Spesifikasyonlar adlı incelemesinde imalatçıların kalite yönetimi standartlarının yalnızca müterileri tarafından deil baımsız üçüncü kii (third party) belgelendirme kuruluları ile deerlendirilebilmeleri konusuna iaret etmitir (Sherwood, 1990 ). ngiltere de önemli ve gerçekten ileri görülü olarak nitelendirilebilecek BS 5750 Kalite Sistemleri Standardı, Sir Frederick Warner in anılan çalımasından gereklilikleri belirtiyor olmasıydı. Bu arada ulusal düzeyde kalite sistem standartlarına geçi da CSA Z ile Kanada da, 1979 da ANSI Z-1.15 ile ABD de gerçekleti. 5

12 Uluslararası ticari ilikilerin giderek artması ve daha da karmaıklaması ISO tarafından 1987 yılında ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları nın yayınlanmasına yol açtı. ISO 9000 serisi ISO üyesi ülkelerin katılımı ile oluturulan teknik komite (ISO/TC 176) tarafından gelitirilmitir. Bu teknik komiteye 5 ISO üyesi ülke temsilcileri aktif olarak katılmı ve dier üye ülkelerin görüleri alınmak suretiyle standart hazırlama sürecine katılmaları salanmıtır. Bu seri daha sonra CEN (Comité Européen de Nonna-lisation Avrupa Standartlar Komitesi) tarafından 1988 yılında EN olarak yayınlandı. Günümüzde Avrupa, ABD ve Japonya dahil dünyanın hemen tüm ülkelerinde geçerli genel amaçlı kalite güvencesi standardı olan ISO 9000 i deiik kodlar ile, ilgili ülkeler kendi dillerine çevirerek, ngilizce si ile birlikte yayınlamılardır (Almanya da DIN ISO 9000, Fransa da NF X , Türkiye de TS ISO 9000 ve dierleri) Toplam Kalite Yönetimi nin Tanımı ve Temel Unsurları Yönetim, bir grup insanı belirlenmi amaçlara doru yönlendirerek i yapmalarını, aralarındaki ibirlii ve koordinasyonu salama çabalarının bütünü olarak tanımlanır. Dier bir popüler tanımı ise, belirli amaçlara ulamak için bakaları vasıtasıyla i görmektir eklindedir. Burada dikkat edilecek olursa yönetim bir karar alma sürecidir ve insan odaklıdır. Teorik olarak yönetimin yukarıda verilen tanımlar ııında bir dier tanımı ise i yaptırmanın ilim ve sanatı diyebileceimiz yalın bir tanımı olabilir. Ancak bu yalın tanım pratikte bu kadar yalın ve her zaman kolayca uygulanabilir olmamıtır. Hele günümüzde 21. yüzyılın organizasyonu olma çabasında bulunan mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olan kuruluların yöneticileri için bu durum daha da zorlamıtır. Küçülen ve doal kaynakları her geçen gün azalan dünya koulları, örgütlerin her tür ve kademede görevli yöneticilerini insanı her yönüyle tanıma, yönetim tekniklerini daha iyi bilmeye zorlayan unsurların baında; yukarıda da belirtildii üzere, rekabet, kalite, deiim ve müteri beklentilerine olumlu cevap verebilme gelmektedir. te bu dört dı faktör Toplam Kalite Yönetiminin ortaya çıkmasında en önemli unsurlar olarak belirtilebilir. 6

13 Yönetim tanımlarının istisnasız hepsinde belirlenmi amaçlar ibaresi yer alır. Çada yönetim anlayılarında ise amaçların tümünde kalite ve kalitenin salanması aırlıklı önem taır. Toplam Kalite Yönetiminde hem süreç hem de beeri unsurların temel misyonu deiimi yönetebilmek ve kaliteye ulamaktır. Kalite burada geleneksel anlamının dıında yeni bir ifadeye sahiptir. Kalite müteri isteklerinin karılanmasıdır. Dier bir ifade ile Toplam Kalite Yönetimi, müteri beklentilerini her eyin üzerinde tutan ve müteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluturan bir yönetim biçimidir. Dier bir tanımlama ise, Toplam Kalite Yönetimi bir kuruluun tüm faaliyetlerinin sürekli olarak deerlendirilebilmesi ve gelitirilmesini öngören yaklaımdır. Yani kuruluun faaliyetlerinde kaliteyi yükseltirken her aamada oluması muhtemel hataları önleyerek kalitenin yükselmesini hedefler. Bu düüncenin temelinde katılımcılık vardır ve amaca ulamada bireylerin birbirlerine iyi niyetle yardım etmeleri esastır. Burada liderlik karakteristii bile fikir alıverii temeline dayanır. Yukarıda verilen tanımlar ııında genel bir ifade ile Toplam Kalite Yönetimi insan unsurunu en deerli kaynak olarak ön plana çıkaran, yönetim dahil her türlü faaliyette katılımcılıı, ekip çalımasını, zamanla birlikte dier bütün kaynakların (insan, malzeme v.b. ) etkin ve verimli kullanılmasını ve iin ilk seferde doru planlanmasını esas alan, eitimi sürekli gelimenin temeli olarak gören ve örgüt politikalarına kalite olgusunun yön vermesini benimseyen kültürün hakim olduu bir yönetim eklidir Müteri Odaklılık Toplam Kalite Yönetimi daha önce de belirtildii üzere, müteri isteklerinin tam olarak, zamanında, en hızlı bir ekilde, kaliteli ve ucuz olarak, sürekli karılanması temeline dayanır lı, hatta 1970 li yılların baında üreticiler açısından bakıldıında, ne üretirlerse üretsinler alıcı buluyordu. Bu sebeple de üreticiler en kolay kar elde edecekleri ekilde üretimlerini planlıyorlardı. Kalite için zaman ayırmak ve yatırım yapmak, yeni masrafta bulunmak gibi bir anlayıı üreticiler lüks gibi deerlendiriyorlardı. 7

14 Bugün rekabet ortamında üreticiler kendi arzu ettiklerini deil müterinin arzu ettiklerini ve istediklerini üretmek durumunda kalmaktadırlar. Son 20 yıldır rekabet: Kalite, düük maliyet, hızlı üretim ve hızlı servis üçgenine endekslenmi durumdadır. Bu durum doal olarak satılabileni üretme anlayıını gündeme getirmektedir. Satılabilen mal veya hizmet ise kaliteyi çarıtırmakta ve dolayısıyla kaliteyi bir noktada müteri belirlemektedir. Müterinin bilinen ve bilinmeyen arzularını tespit eden üreticiler rekabette anslarını arttırmaktadırlar. Özellikle insanın psikolojik (kiilik, algılama, inanç, motivasyon ve yenilikçilik özellikleri ) ve sosyo-kültürel ( kültürel yapısı, aile ve toplumdaki sosyal statü v.b. ) yönünü hesaba katan mal ve hizmet üreticileri bunları hesaba katmayanlara göre rekabette bir adım öndedirler. Bu sebeple üreticiler artık tüketicilere daha yakın olmanın gereine inanmılardır. Bu anlayıla kuruluların ARGE birimleri sürekli aratırmalar yapmakta, müteri istek ve beklentilerini deiik araç ve yöntemlerle tespit etmektedirler. Bu tespitleri üretici kurum ve kurulular, üretimi gerçekletiren kuruluun çalıanları ile sürekli paylamakta ve müteri memnuniyetine dönük çalıma ortamı hazırlamanın gayreti içinde bulunmaktadırlar Sürekli Gelime Yapılanı yeterli bulmamak insanın ileri gitmesindeki ilk adımdır. G.Bancroft. Toplam Kalite Yönetimi mükemmeli yakalamak deildir. Zira mükemmeli yakalamak demek sona ulamak demektir. Oysa Toplam Kalite Yönetimin de iyinin dümanı daha iyidir prensibinden hareketle bir mükemmeliyeti yakalamak yerine daha iyiye ulamak için sürekli bir yolculuktur. Çok iyi ileyen bir kuruluta bile gerçekletirilecek bir çok hususun olabilecei bir gerçektir. Zira bilim ve teknolojinin sürekli gelimesi kalite ve verimliliin çıtasının da sürekli yükselmesine sebep olmaktadır. Bu durum kuruluun bütün üretim süreçlerini sorgulayarak daha iyi olmak için kendini yenileme ihtiyacını hissetmesine zemin hazırlamaktadır. Aksi durumda, çıtanın yukarı çekildii bir ortamda kurulu rakipleri ile mücadele etme ansını yitirecek ve ayakta kalma ansını kaybedecektir. 8

15 Bu sebeple her kurulu faaliyet alanında sürekli kendini gelitirmeli, bununla ilgili yol ve yöntemlerini canlı tutmak durumundadır. te Toplam Kalite Yönetimi sürekli gelimeyi, bir kuruluun varlıını devam ettirmesini olmazsa olmaz koulu olarak ortaya koymaktadır. Sürekli gelime anlayıı kuruluun sürekli büyümesini, imkanlarının artmasını, çalıanların hayat standartlarının yükselmesini, birimler arasında etkin ve verimli bir koordinasyonu, faaliyetlerinde canlılıa ve yönetimle çalıanlar arasında daha salıklı ilikiler kurulmasına imkan salamaktadır. Bir kurumda çalıanların katılımı ile salanan sürekli gelime ilkesi, Toplam Kalite Yönetiminin temel felsefesi olan Kaizen in kurum bünyesinde uygulanmasıdır. Bu anlayıın kurumda hayata geçirilmesi kurum bünyesinde büyük ve köklü deiimleri gerektirmektedir. Ancak bu deiim küçük fakat sürekli bir iyileme yolculuundan ibarettir. Her ne kadar sürekli geliim için kurumda çalıanların tümünün sorumluluu söz konusu ise de, burada yöneticilerin sorumluluu esastır. Sürekli geliimde yönetimin üzerine düen görevler: Politika ve hedefler oluturmak ; politikaların bölümler arası faaliyetler ile yayılımı ve yürütülmesini organize etmek, kaynak ayırmak, operasyonel faaliyetlerde sürekli geliim düüncesi ile hareket etmek, standartlar oluturmak, bunları gelitirmek, eitim programları ile çalıanlara sürekli geliim bilincini aılamak, yetenekleri ve problem çözme araçlarını gelitirmede çalıanlara yardımcı olmak, hep yönetim kademelerinin sorumluluu altındadır. Bu sorumluluk yöneticilerin çalıma zamanlarının en az %50 sini gelitirme çalımalarını ayırmalarını gerekli kılmaktadır. Profesyonel yöneticiliin olmazsa olmaz artı yönetimi gelitirmeye zaman ayırmaktadır. Sürekli gelimenin aracı elbette eitimdir. Kurulular, çalıanlarının i baındaki eitimini kurumsallatırmak durumundadırlar. Günümüzde bir meslein ömrünün 3,5 yıl olduu gerçeini göz önünde bulundurduumuzda hizmet içi eitimin önemi kendiliinden ortaya çıkmaktadır. Çalıanların olduu kadar yöneticilerin de kendilerini sürekli gelitirme isteinde olmaları, eitim faaliyetlerine katılarak yetenek ve tecrübelerini gelitirmeleri gerekir. 9

16 Tam Katılım Katılımla birlikte ibirliine dayalı yönetim anlayıı 1970 li yıllardan itibaren yaygınlamaya balamıtır. Bu durum örgütlerde Toplam Kalite Yönetimi gibi yeni yönetim modellerinin uygulanmaya balanmasına yol açmıtır. Bu yaklaımla çalıanların bilgilendirilmesi ve kararlara katılması salanmı ve verimlilik ile birlikte üretimde kalite yakalanmaya çalıılmıtır. Toplam Kalite Yönetiminin amacı müteri isteklerinin karılanması, yöntemi yapılan bütün ilerin sürekli olarak iyiletirilmesi, öznesi ise bata üst yönetim olmak üzere bütün çalıanlardır. Toplam Kalite Yönetiminin öznesi olan çalıanların yönetime katılımı; yönetimin klasik fonksiyonları olan hedeflerin belirlenmesine, ilerin planlanmasına, uygulanmasına, denetlenmesine, standartlatırılmasına ve nihayet standartların da gelitirilmesine katkıları oranında salanmı olmaktadır. Çalıanların tam katılımı üst yönetimin yaklaımıyla dorudan ilgilidir. Üst yönetimle birlikte kurumda görevli ilk amirlerin de çalıanlara rehberlik etmeleri, iletiimi güçlendirip, yüksek moral salamaları ve öneri sistemini desteklemeleri ve en önemlisi takım bilincinin olumasını ve paylaımı salamaları büyük önem taımaktadır. Toplam Kalite Yönetimi anlayıında yöneticiler antrenör görevini ifa ederken, dier bütün çalıanlar oyuncu konumundadır. Her çalıanın kurumun amaçlarına ulamasına katkısı önemlidir. Bu katkı klasik anlamda sadece fiziki bir katkı olmayıp aynı zamanda fikri bir katkıyı da ifade etmektedir. Bu manada çada yönetim yaklaımları kuruluların geliimi konusunda her türlü öneri ve tavsiyeyi (kimden gelirse gelsin) deerlendirmekte ve teklif sistemini yaygınlatırarak, elde edecekleri sinerji ile rekabette öne geçmeyi hedeflemektedirler. Bir kurumda tam katılım çalıanlar açısından bir ihtiyaç olarak algılanmalıdır. Maslow un ihtiyaçlar listesinde önemli bir yer tutan, insanın baarma, baka insanlar tarafından beenilme, takdir edilme ve kendini kanıtlama 10

17 ihtiyacı, tam katılımın olumasında ve gelimesinde çok önemli etkenler olarak karımıza çıkmaktadır. Mal veya hizmet üreten bir kuruluta tam katılımın olabilmesi, hiyerarik yapının azalarak, basıklaması, yatay ve çapraz iletiimin her kademede kolayca kurulabilecei ortamın salanması ile mümkündür. Tam katılım için sorumluluk paylaımı esastır. Tam katılım her ne kadar üst yönetimin oluturacaı bir durum olduu kadar astların da bu konuda gönüllülüü büyük önem arz etmektedir. Tam katılım yönetimden ve yönetilenlerden ben bu kuruma nasıl katkıda bulunabilirim, bu kurumu nasıl gelitirebilirim sorusunu sormasını bekler Kurum Kültürü Herhangi bir organizasyon bir konumdan baka bir konuma geçmek istiyorsa, eitim sistemi, yönetim tarzı, sosyal yapısı ve kullandıı araç ve yöntemler bundan etkilenecek ve bir deiime urayacaktır. Bu deiim, kurumun geçerli olan ilkeler, deerler ve ortak amaçlar manzumesini de etkileyecektir. Görülen ve görülmeyen bu kurallar manzumesi kurumun kültürünü oluturur. Kurumun kültürü her eyden önce vizyon sahibi yöneticilerin çalıanlarla birlikte belirledikleri amaç ve hedefler ile görev ve sorumlulukların çok iyi belirledii (i tanımları) çalıma prensipleri çerçevesinde olumaktadır. Bu anlamda, kurum kültürü, bir kurumda çalıanların davranılarını yönlendiren normlar, davranılar, deerler, inançlar, alıkanlıklar ve i yapma sistemleri v.b. olarak tanımlanmaktadır. Yani kurum kültürü bir dizi sembol, tören ve mitten oluur. Böyle oluan kurum kültürü kurumda çalıan herkesin yaam biçimi haline dönümektedir. Toplam Kalite Yönetiminde bu kültür kalite ile zenginleerek i yerinde sürekli tenefüs edilen yeni bir hava oluturur. Toplam Kalite yönetimi anlayıı ile oluan bu farklı kurum kültürü çalıanlar için kalite kültürü anlamına gelmektedir. Bu kalite kültüründe baarıyı birlikte yakalama ve bunun verdii onur ve gururu birlikte paylama vardır. Kurum çalıanlarının tümünün üretilen mal ve hizmette kalitenin elde edilmesine katılımı salar. Elbette kalite tasarım sürecinden üretim sürecine kadar olan bütün süreçleri kapsamaktadır. te bu da yeni bir kurumun kültürü demektir. 11

18 Dier taraftan Toplam Kalite Yönetiminde kurum kültürü açıklık, iletiim ve motivasyon gibi kavramlarında daha bir anlamlı olarak yaanmasını salayan ortamı hazırlar. Birlikte çalımanın en önemli artlarından birisi, çalıanların birbirlerine açık olması ve karılıklı iletiimin salanmasıdır. letiim kuruldukça örenme ve karılıklı anlama balar. Bunun arkasından baarıyı dorudan etkileyecek olan güven unsuru ortaya çıkmı olur. Toplam Kalite Yönetiminde kurum yöneticileri, kendilerini çalıanlardan izole eden odalarından çıkıyor ve yönetilenler ile aynı amaç etrafında birleiyor ve onlara daha yakın olduklarını hissettirerek motivasyonlarını salıyor. Böylece çalıanları motive etme, yönlendirme, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltici eitim imkan ve fırsatı verme ve i zenginletirme ortamı oluuyor. Kurum kültürü ile salanan bu ortamda, toplantılar, kurum gazeteleri, duvar panoları v.b. araçlarla çalıanlar sürekli bilgilendirilmektedir. Kısaca deiik eitim vasıta ve yöntemleri kullanılarak çalıanların bilgi ve becerileri yükseltilmekte ve kalite kültürü oluturulmaktadır. Kurum kültürü ile bir kurumda çalıanlar iyerine ayrı kimlik kazandırmı olmaktadırlar. Bu kimlik, çalıanların o iyerine balılıklarını ve bir aidiyet duygusu ile kuruma sahip çıkmalarını salamaktadır. Kurum çalıanları artık o i yerinde çalımanın toplum içinde kendilerine saladıı avantaj ve statüyü göz önünde bulundurarak kurumlarının baarısı için hep birlikte komanın heyecanını yüreklerinde hissetmektedirler Önce nsan Anlayıı ve Birey Kalitesi: Her kurum ve kurulu insanı merkeze koymak ve onun etrafında geliimi salamak durumundadır. nsanı dılayan hiçbir kurum baarılı olamaz. bu sebeple kurumların önce çalıanlarını tatmin etmeleri gerekir. Kaliteyi salamak nihai anlamda müteriyi ve çalıanı tatmin etmekten geçer. Çalıanın tatmininde de insan kaynakları yönetimi büyük önem kazanmaktadır. Sadece süreçlere odaklanma ve ürün ve yöntemin niteliine etki edebilecek unsurlarla ilgili normlar, prosedürler ve teknikler gelitirme, Toplam Kalite Yönetiminin gerçeklemesini salamaz. Bu anlayıla yönetime yaklamak geliimini sürekli 12

19 kılmaz. Geliimin sürekli olması, kalitenin yakalanması ancak kurum içinde birey kalitesi nin gelitirilmesi ile mümkündür. Toplam Kalite Yönetiminin en önemli ilkelerinden birisi bir ii ilk seferinde doru yap ve hata ortaya çıkmadan önlem al dır. i ilk seferinde doru yapacak ve hata ortaya çıkmadan önlem alacak olan ise kurumdaki kaliteli insan unsurudur. Kaliteli insan her eyden önce sürekli problem çözme yollarını arayan, ilgilerini ve amaçlarını gerçekletirmede bencil olmayan ve adil davranan, insan ilikilerinde demokratik ve özerk, sosyo kültürel konularda esnek ve bütünleyici özellikleri aır basan bir insandır. Dolayısıyla Toplam Kalite Yönetimini baarı ile uygulamanın temelinde ; çalıanları motive etme, yönlendirme, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltici eitimler verme, i zenginletirme gibi insan faktörünü sürekli gelitiren sistemler yatmaktadır. Bireyin kalitesini yükseltmesi ve geliiminin salanması, doal olarak kurumun geliimini de salayacak, bu da kurumun etkinliini ve verililiini yükselterek kaliteli mal ve hizmet üretimini getirecektir. Toplam Kalite Yönetimi anlayıı ile yönetilen kurum ve kurulularda, örenmeyi örenmi ve örenmeye istekli çalıanlar ve ekipler üretimde yerini alırken, örenen birey ve örenen organizasyonun da gerçeklemesini salamı olmaktadır. Bu durum bir inancın, bir güvenin ve bir gücün ifadesi anlamına gelmektedir. Çünkü bilgi ile donatılan insan bir güçtür. Toplam Kalite Yönetimi anlayıı ile salanan, örenen birey ve örenen organizasyon çalıanlar için ilerinin ve geleceklerinin bir teminatı olarak algılanmaktadır. Peter F. Drucker Post Capitalist Society isimli kitapta eitimli insanın günümüzdeki konumunu öyle tarif etmektedir. Yönelmekte olduumuz bilgi toplumunda birey merkezdedir. Bilgi, para gibi kiilik dıı deildir. Bilgi her zaman bir kiide vücut bulur. Bir kii tarafından taınır, bir kii tarafından yaratılır, çoaltılır ve gelitirilir, uygulanır, bir kii tarafından düünülür ve aktarılır, bir kii tarafından iyiye yada kötüye kullanılır. Bu sebeple bilgi toplumuna geçi insanı merkeze getirir. Deiim ve geliim bilgide, onun içeriinde, anlamındadır. Bilgiyi tasarlayan, üreten ve kullanan insan: Daha 13

20 dorusu eitimli insan olacaına göre deiimin merkezinde de yukarıda belirtildii gibi eitimli ve nitelikli insan yer almaktadır Süreç Yönetim ve Süreç Performansını Gelitirme: Toplam Kalite Yönetiminin makine ve teknolojik yenilikler ile salanan performans gelitirmelerine ek olarak kuruluta bulunan herkesin süreç gelitirme faaliyetlerine etkin olarak katılımını öngördüü yukarıda belirtilmitir. Toplam Kalite Yönetiminin temel felsefesi olan sürekli gelitirme yaklaımı süreç performansını gelitirme ve süreç yönetimi nin özünü oluturmaktadır. Bugün kalite, maliyet ve hız, kuruluların ulusal ve uluslararası alanda rekabet etmelerini belirleyen unsurlardır. Bu durum doal olarak kurumları hızlı deiime ve sürekli süreçlerini gelitirmeye zorlamaktadır. Süreç performansını gelitirmede temel amaç ilem basamaklarını azalmaktır, B.Gates in ifadesi ile ıık hızında hizmet üretme yi gerçekletirmek ve süreç bazında ilemlerdeki hataları ortadan kaldırarak sıfır hataya ulamaktır. Bu anlayıta süreçler sürekli sorgulanmakta, tanımlanmakta, deikenlik ölçülmekte, deikenliin normal olup olmadıı saptanmakta ve gerektiinde düzeltici ilemler uygulanarak süreç gelitirilmektedir. Böylece sonuç odaklı deil, süreç odaklı bir yönetim anlayıını sisteme hakim kılarak sıfır hatalı üretimi gerçekletirmek mümkün olmaktadır. Süreç gelitirmede takip edilen yol sırası ile; analiz, tasarım, uygulama deerlendirme ve gelitirmedir. Yani süreçlerden, geri bildirim yolu ile edilen bilgilerin analizi yapılır. Bu analiz sonucu ortaya çıkan tablodan tasarımlar yapılır. Bu tasarımlarda hedefler ortaya konur, ölçme araçları gelitirilir ve bütün bunların alternatifleri üzerinde durulur. Gelitirme aamasına gelindiinde yeni süreç tercihi yapılmıtır. Yine bu aamada araçlar belirlenmitir. Tercih edilen süreç uygulama aamasına konulur. Uygulama sonuçları daha sonra tekrar gelitirmek amacıyla analize tabi tutulur ve bu süreç gelitirme döngüsü, Deming in planla, uygula, kontrol et ve önlem al (PUKÖ) döngüsü ile benzerlik göstermektedir. 14

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7).

olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7). olarak kalite yine arz-talep dengesiyle 1 2 Bu durum, yol -ASQ; ASQ2004:1) (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ2004:2) derecesidir derecesidir (Juran 1979:6-7) k 3 4 Toplam kalite ve toplam kalite, kurumsal

Detaylı

Bu anlayı çerçevesinde irketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilikilerinde uyguladıı bazı temel yönetim prensipleri öyledir:

Bu anlayı çerçevesinde irketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilikilerinde uyguladıı bazı temel yönetim prensipleri öyledir: KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Pima Plastik naat Malzemeleri A., rekabet ve yeniliin her geçen yıl attıı PVC Pencere Profili sektöründe; hissedarlarımız, müterilerimiz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 3 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KALİTE GÜVENCENİN TANIMI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Benchmarking. Total Quality Management and Benchmarking

Toplam Kalite Yönetimi ve Benchmarking. Total Quality Management and Benchmarking Toplam Kalite Yönetimi ve Benchmarking Yrd. Doç. Dr. Melahat Öneren Kırıkkale Üniversitesi BF, letme Bölümü melahatoneren@mynet.com Özet: Günümüzde, küreselleme sürecinin getirdii youn rekabet ortamında

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Şükriye AKKOYUN Kuzey Marmara BKM Kalite Yönetim Sorumlusu 1 İÇERİK Kalitenin Tanımı Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? TKY nin Temel Kavramları 2 Ne

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri 2 Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri KALİTE GÜVENCE ve YÖNETİM SİSTEMLERİ Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi İİBF - İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 MUHASEBE MESLEK ODALARININ VZYON VE MSYONU ÜZERNE BR ARATIRMA A SURVEY ON THE VISION AND

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri MÜTEF Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu ISO 9000:2000 KYS Toplantısı Şubat 2008 1/56 İçerik Çalışma Planı (Durum Değerlendirmesi) Kalite Kavramı ISO 9000 Kalite

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM F A A LYET RAPORU 2005 (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi TÜSAD Risk ve Deer Yönetimi Çalıma Grubu Aralık 2006 çindekiler çindekiler... 1 Yönetici Özeti... 5 Giri... 9 1. Risk ve Risk Yönetimi... 10 1.1 Risk... 10 1.2 Risk Yönetimi Kavramı...

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı