2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken..."

Transkript

1 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði Bölümü Laboratuvarlarý Prof. Dr. Süheyla Uzman / Haber Merkezi Ayýn Konularý Üniversitemizde bir yýlýn olaylarý / Araþ. Gör. Ceylan Pakkan Kuþ gribi - Prof. Dr. Sesin Kocagöz ve Doç. Dr. Tanýl Kocagöz Ayrýntýlý Haber Üniversitemizde yürütülen araþtýrma projeleri Türk Müziði Korosu Mithat Özyýlmazel ve Sevim Baloðlu / Araþ. Gör. Deniz Özalpman Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Mübin Soyman / Araþ. Gör. Deniz Özalpman Ýçimizden Biri Yrd. Doç. Ýsmail Ýlhan / Araþ. Gör. Ceylan Pakkan Doktorumuzdan Reflü Doç. Dr. Cengiz Pata / Haber Merkezi Öðrencilerin Gözü Ýle Yeditepe Pýnar Karaomanoðlu / Haber Merkezi Öðrenci Faaliyetleri Haber Merkezi YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Haber Merkezi Araþ. Gör. Ceylan Pakkan, Araþ. Gör. Deniz Özalpman, Araþ. Gör. Kader Tuðla, Araþ. Gör. Ahu Hurþutaðaoðlu Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Sekreterlik Aysel Köroðlu Arka kapak fotoðrafý Baþar Hatýrnaz Baský Mor Ajans Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / / (0216) Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 Çýkarken sayýmýzla ya da bir baþka deyiþle 2006 yýlýnýn ilk sayýsý ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu sayýmýzdaki formatýmýz eskisi gibi devam ediyor. Haber turu nda, 23 haberle sizlere Yeditepe Üniversitesinden haberler veriyoruz. Tüm faaliyetleri kapsayabildik mi? Kuþkuluyum!... Üniversitemizde o kadar çok faaliyet var ki gözden kaçanlar, bize ulaþamayanlar olabilir Bu sayýmýzda 15 Mart 2006 tarihine kadar olan faaliyetleri aldýk. Dergimiz baskýya girerken gelen haberler de oldu. Onlarý size bir sonraki sayýmýzda aktaracaðýz. Bir kýsým haberlerimizi ise, geçen sayýmýzda da verdiðimiz üzere, Kýsa Kýsa baþlýðý altýnda sizlere duyuruyoruz. Haber turu muzun arkasýndan sizlere ayrý bir baþlýk altýnda sunduðumuz bir diðer önemli haber grubu; Hastanemizden haberler baþlýðý altýnda yer alýyor Burada herkesi ilgilendiren önemli haberler var. Okumanýzý özellikle öneririz Bu sayýda üç Ayrýntýlý haber e yer verdik. Ýlki, Mühendislik ve Mimarlýk Fakültemiz öðretim elemanlarýnýn yürüttükleri projeler. Bu haberimizi gururla okuyacaðýnýza eminiz. TUBÝTAK ve Avrupa Birliði nden destekli 17 proje yapýlýyor. Ýkinci ayrýntýlý haberimiz ise geçen bir yýl içerisinde Üniversitemizde olan faaliyetlerden sizler için derlediklerimiz. Bu derleme, geçen yýlýn YEDÝTEPEHABER dergileri taranarak yapýldý. Üçüncü ayrýntýlý haberimizin konusu; yýllardan beri çalýþmalarýný düzenli olarak yapan Türk Müziði Korosu faaliyetleri... Bu haberde, koro þefi Mithat Özyýlmazel ile koroda görev alan bir Türk Müziði sevdalýsý Sevim Baloðlu konuklarýmýz... Her zamanki gibi, Akademik faaliyetlerimiz ve Yeni yayýnlarýmýz ile ilgili haberlerimiz var. Mezunlarýmýzdan haberlerimizde ise yine dört mezunumuzdan haber iletiyoruz. Ýçte ayýn olayý nýn konusu olarak, güncelliðini aylardan beri yitirmeyen bir konuyu, Kuþ gribi konusunu aldýk. Gerçekte aylarýn konusu olacak nitelikteki bu konuyu sizlere Týp Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Sesin Kocagöz ve Doç. Dr. Tanýl Kocagöz anlatýyor... Birimlerimizi tanýtýyoruz... sayfalarýmýzda bu kez Saðlýk Bilimleri Enstitüsü nü tanýtýyoruz. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mübin Soyman, sorularýmýzý yanýtladý. Yeni laboratuvarlarýmýz olarak bu kez sizlere, geçen yýl faaliyete geçen kimya laboratuvarlarýný tanýtýyoruz. Kimya Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Süheyla Uzman anlatýyor. Ýçimizden biri nde bir sanatkar hocamýzý daha tanýtýyoruz. Grafik Sanatlarý Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ýsmail Ýlhan Pek çoðumuzun ressam olarak tanýdýðý Ýsmail Ýlhan ý sizlere daha yakýndan tanýtmak istedik Doktorumuzdan... köþemizde, Üniversitemiz öðretim üyelerinden Doç. Dr. Cengiz Pata var Son zamanlarda sýk sýk adýný duyduðumuz, belki de bir kýsmýmýzýn þikayetçi olduðumuz bir hastalýðý, Reflü hastalýðýný bizlere ayrýntýlarý ile anlatýyor. Öðrenci birimlerimizle ilgili haberlerimiz bu sayýmýzda biraz sýnýrlý. Geçen sayýda baþladýðýmýz öðrenci birimlerimizi daha yakýndan tanýtan yazýmýzda bu kez, biraz gecikmiþ olmakla birlikte Öðrenci konseyi var Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Bölümü koordinatörlüðünde yürütülen Kayýþdaðý nda dört mevsim konulu fotoðraf sergisinin afiþini son sayfamýzda veriyoruz. Arka kapakta ise Baþar Hatýrnaz ýn fotoðrafýný yayýnlýyoruz. Hoþca kalýn... Prof. Dr. Aysel Aziz

2 Haber Turu Avrupa ülkeleri arasýnda akreditasyon alan 10 üniversiteden biri olduk Soldan saða; Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Prof. Dr. Selçuk Yýlmaz, Deniz Berber Noyun, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Muhammed Assaf, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürü Ömer Balýbey ve Dekan Prof. Dr. Türker Sandallý... Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EPF) tarafýndan Türkiye'de ilk defa Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi ne akreditasyon verildi. Geçen sayýmýzda haber olarak verdiðimiz Deniz Berber Noyun ve Filistinli Muhammed Assaf adlý iki öðrencimiz, bu kez gerçek diplomalarýný aldýlar. Bu nedenle 10 Mart 2006 tarihinde yapýlan törende Mütevelli Heyeti ve Yürütme Kurulu Baþkaný Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesinin EPF akreditasyonu almasýnýn, ancak Türkiye'deki diðer üniversitelerin de bu imkana kavuþmasýyla bir anlam kazanacaðýný belirterek,...bu günü Ýslam dünyasýna son 500 yýldýr çöken uyuþukluðun bir iðneyle kaldýrýldýðý gün olarak görüyorum... dedi. Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý ise yaptýðý konuþmada, akreditasyonun Türkiye'deki 100 yýllýk diþ hekimliði tarihinde bir kilometre taþý olduðunu söyledi. EPF'den diploma almaya hak kazanan Deniz Berber Noyun ise, zorlu hazýrlýk dönemini bir takým çalýþmasý içinde geçirerek AB'nin bütün kriterlerini yerine getirdiklerini kaydetti. Noyun, ''Ülkemizi, Üniversitemizi Avrupa'da baþarýyla temsil ediyoruz.'' dedi. Böylece, Diþ Hekimliði Fakültemiz, Avrupa üniversiteleri arasýnda akreditasyon alarak diploma veren 10 üniversiteden biri olma niteliðini de kazanmýþ oldu. 1

3 Haber Turu 2 Týp Fakültesi Uluslararasý Eðitici Eðitimi Kursu Soldan saða; Prof. Dr. Elena Andresen, kaybettiðimiz hocamýz Yrd. Doç. Dr. Cevdet Doðan Ýzbýrak ve Dr. Brenda Wiens... Týp Fakültemiz ve Florida Üniversitesi College of Public Health and Health Professions tarafýndan ortak olarak, Týp Fakültesinde eðitim veren öðretim üyelerine yönelik Eðitici eðitimi kursu Aralýk 2005 tarihlerinde Üniversitemizde yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Oral Pektaþ yaptýðý kursta, Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Cevdet Doðan Ýzbýrak ve Aile Hekimliði Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Güldal Ýzbýrak ýn baþkanlýklarýnda Florida Üniversitesi College of Public Health & Health Professions Research Health Biriminden Prof. Dr. Elena Andresen ve ayný Üniversitenin National Rural Behavioral Health Center Department of Clinical and Health Psychology Bölümünden Dr. Brenda Wiens eðitim verdiler. Ýletiþim problemi olan hastalar ile klinik iletiþim becerileri, Hasta, çevre ve saðlýklý davranýþ biçimleri ve deðiþimleri, Hasta doktor iliþkisini etkileyen kültürel ve sosyal faktörler ile Hasta/doktor iletiþimini güçlendiren faktörler konularýnýn ayrýntýlý olarak ele alýndýðý kursda, ayrýca makale yazma tekniði eðitimi de verildi. Kursun sonunda yapýlan bir törende, katýlýmcýlara Prof. Dr. Pektaþ ve Yrd. Doç. Dr. D. Ýzbýrak tarafýndan törenle kurs katýlým belgeleri sunuldu. Farmakovijilans irtibat noktasý eðitim programý Eczacýlýk Fakültesi, 9 Aralýk 2005 tarihinde Saðlýk Bakanlýðý ile ortaklaþa Farmakovijilans irtibat noktasý eðitim programý düzenledi. Ýlaçlarýn istenmeyen etkilerinin önlenebilmesi ve yönetilmesi için kurulan bir izleme sistemi olan Farmakovijilans, Mart 2005 tarihinde yürürlüðe giren yönetmeliðin kapsamý ve TÜFAM ýn (Türk Farmakovijilans Merkezi) çalýþma sistemi, eðitim programýnýn temelini oluþturmaktadýr. Eðitim sonrasýnda katýlýmcýlara, TC Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürü Dr. Mahmut Tokaç ve Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dilek Erol imzalý Farmakovijilans irtibat noktasý sorumlusu sertifikasý verildi. Ýstanbul da bulunan 21 hastanenin Saðlýk Bakanlýðý karþýsýnda sorumlu olan hekim ve eczacýlarýnýn katýldýklarý toplantýda Farmakovijilans Komisyon Baþkaný Prof. Dr. Semra Sardaþ, Farmakovijilansýn kronolojisi, Eczacýlýk Fakültesi öðretim üyesi Uzm. Ecz. Nazlý Þencan, Farmakovijilans nedir? Farmakoepidemiyoloji nedir?, Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Akýcý Ulusal farmakovijilans sistemi niçin gereklidir?, TÜFAM Müdürü Uzm. Ecz. Demet Aydýnkarahaliloðlu Yönetmelik, TÜFAM dan Ecz. Sanem Altýnel, Özel durumlarda raporlama, TÜFAM dan Ecz. Arzu Karslýoðlu, TÜFAM ýn iþleyiþi, Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (PEPIRC) Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Burak Özsöðüt, Kriz yönetimi ve TÜFAM Ecz. Emel Aykaç, Advers etki bildirim formu konularýnda bilgi verdiler. Ayrýca, atölye çalýþmalarý düzenlendi, sunumlar yapýldý. Eczacýlýk Fakültesinde halen Farmakovijilans ve uygulamalarý adlý seçmeli ders de veriliyor. Her iki fakülte arasýnda yapýlan görüþmelerde, kurslara, gelecek yýllarda da devam edilmesi ve öðretim üyesi/elemaný ve öðrenci deðiþiminin saðlanmasý konularýnda da iþbirliði saðlandý. Eðitim programý katýlýmcýlarý...

4 Haber Turu Eczacýlýk Fakültesi önlük giyme töreni Önlük giyme törenine katýlan, Bedrettin Dalan, Rektör, Rektör Yardýmcýlarý, Dekanlar, Bölüm öðretim üyeleri ve öðrenciler toplu halde yýlýnda eðitime baþlayan Eczacýlýk Fakültemizde bu yýl ilk kez Önlük giyme töreni düzenlendi. Birinci sýnýf öðrencilerini mesleðe hazýrlamak ve çalýþmalarýnda motive etmek amacýyla 3 Þubat tarihinde düzenlenen törende, Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dilek Demir Erol birer konuþma yaptýlar ve öðrencilere önlüklerini giydirdiler. 17. Aydýn Doðan Vakfý Genç Ýletiþimciler Yarýþmasý ödülleri 3 Diþ Hekimliði Fakültesi 1. basamak týbbi hipnoz kursu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi tarafýndan Þubat 2006 tarihleri arasýnda çok sayýda diþ hekimi, doktor ve psikoloðun katýldýðý 1. basamak týbbi hipnoz kursu düzenlendi. Diþ Hekimliði Fakültesi ve Temel Týp Bilimleri Bölümünün birlikte düzenledikleri hipnoz kurslarýna katýlan kursiyerler, kendi meslek ve branþlarýnda uygulamalý terapi eðitimi aldýlar. 5 yýldan beri düzenli olarak yapýlan tibbi hipnoz kurslarýna bu güne kadar 700 ü aþkýn doktor, 300 diþ hekimi ve 200 psikolog katýldý. Kurslar, bahar döneminde de 1-2 Nisan 2006 da 2. basamak, 6-7 Mayýs 2006 tarihlerinde ise 3. basamak kurslar olarak devam edecek. Aydýn Doðan Vakfý nýn düzenlediði 17. Genç Ýletiþimciler Yarýþmasý nda, üç ayrý dalda toplam beþ ödül kazanan Ýletiþim Fakültesi öðrencilerimiz, 21 Ocak ta Doðan Medya Center da düzenlenen törenle ödüllerini aldýlar. Yarýþmada, Yeditepe Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü öðrencilerinden Faruk Erdoðan, adlý çalýþmasýyla, Internet Yayýncýlýðý Mikro Site dalýnda birincilik ödülü; Gazetecilik Bölümünden Neþe Sapmaz, "Sen hiç yeþil elmaya seni seviyorum dedin mi?" baþlýklý çalýþmasýyla Yazýlý Dal-Röportaj kategorisinde ikincilik; Halkla Ýliþkiler Bölümünden Müge Uluçay, Filiz Yýldýrým ve Senem Gülle, "Linux" adlý çalýþmalarýyla, Bütünleþik Pazarlama Ýletiþim Planý dalýnda birincilik, Fatma Yýldýz, "Destek ver uçurma, yarýnlarý kaçýrma'' adlý çalýþmasýyla Toplumsal Sorumluluk Projesi dalýnda ikincilik; N. Gülbin Karalp ve Selcan Yeþilyurt, Misbis Türkiye'nin saklý lezzeti" adlý çalýþmalarýyla Kurumsal Ýletiþim Projesi dalýnda üçüncülük ödülü kazandýlar. Öðrencilerimizi kutluyoruz...

5 Haber Turu Ortak projeler sergisi Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümlerinin Maltepe Belediyesi iþbirliði ile hazýrladýklarý projeler, Rektörlük binasý 5. katta sergilendi. 14 Þubat 2006 tarihinde yapýlan açýlýþ törenine Maltepe Belediyesi Baþkaný Fikri Köse, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil ve çok sayýda davetli katýldý. Prof. Dr. Ahmet Serpil, Mimarlýk Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Fatih Pakdil ve konuklar, Fikri Köse nin açýlýþ konuþmasýný dinlerken... TV izleme ölçümleri paneli Soldan saða; Ebru Aygün Kohen, Teoman Gürmen, Prof. Dr. Nükhet Vardar, Muharrem Ayýn ve Kayhan Haksever panel sýrasýnda... 4 Ýletiþim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü tarafýndan 15 Mart 2006 tarihinde Rating!.. Rating!.. Rating!.. TV izleme ölçümleri konulu bir konferans düzenlendi. Açýlýþ konuþmasýný Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel Aziz in yaptýðý konferansýn oturum baþkanlýðýný ÝÝBF Fakültesi Ýþletme Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Nükhet Vardar yaptý. Konferansa, AGB Pazarlama Müdürü Teoman Gürmen, Zedpaþ Genel Müdürü Ebru Aygün Kohen, Allmedia Genel Müdürü Muharrem Ayýn ve Show TV Genel Müdür Yardýmcýsý Kayhan Haksever konuþmacý olarak katýldýlar. Televizyon izleyicisi ölçümlerinde sonuçlarý çok tartýþýlan ve kamuoyunda reyting sözcüðü ile sýk sýk kullanýlan AGB ölçümleri, baþta televizyon kanallarý olmak üzere, reklam pazarlama þirketleri, medya planlama þirketleri, reklam ajanslarý ve reklam verenleri yakýndan ilgilendiriyor. Panelde AGB ölçümleri tüm yönleri ile tartýþýldý ve bu konuda kafalardaki pek çok soruya da açýklýk getirildi.

6 Haber Turu Fizik yýlý biterken... 5 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafýndan 21 Aralýk 2005 tarihinde Fizik yýlý 2005 biterken... konulu bir konferans düzenlendi. Konferansta, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ömür Akyüz Einstein kimdir?, Fizik Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Avadis Hacýnlýyan Einstein ýn kuantum mekaniði ne katkýsý ve Matematik Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Mithat Ýdemen Einstein ýn özel görelilik kuramý baþlýklý konuþmalarýný yaptýlar. Soldan saða; Prof. Dr. Ömür Akyüz, Prof. Dr. Avadis Hacýnlýyan ve Prof. Dr. Mithat Ýdemen... Matematik ve Mona Lisa konferansý Teorik fizikçi ve ressam Prof. Dr. Bülent Atalay, 5 Ocak 2006 tarihinde "Matematik ve Mona Lisa - Leonardo Da Vinci'nin sanatý ve bilimi" konulu bir konferans verdi. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü tarafýndan düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Atalay ýn ABD de kýsa sürede 7. baskýya ulaþan "Matematik ve Mona Lisa kitabýnda ele alýndýðý gibi, Leonardo Da Vinci'nin sanatý ve bilimi arasýndaki baðlantýlar, bir bilim adamý ve sanatçý gözüyle incelendi. Prof. Dr. Atalay kitabýnda, tarihin akýþýný deðiþtiren Leonardo da Vinci nin çalýþmalarýna, Haliç ile Boðaziçi üzerinde yapmayý tasarladýðý iki köprüye, Sultan II. Bayezit e yazdýðý mektuba ve Osmanlýlarla olan baðlantýsýna da yer veriyor. Mary Washington Üniversitesi nde Fizik Profesörü, Virginia Üniversitesi nde yarý zamanlý öðretim üyesi olarak çalýþan Prof. Dr. Atalay, ayný zamanda Princeton da bulunan Institute for Advance Study üyesidir. Taþbaský eserlerinin yer aldýðý Lands of Washington ve Oxford and the English Countryside adlý kitaplarý bulunmaktadýr. Resim çalýþmalarý Buckingham Sarayý, Beyaz Saray ve Smithsonian Enstitüsü nün duvarlarýný süslemektedir. Atýk kaðýtlarý çöpe atmayýn! Daha iyi bir gelecek için GERÝ DÖNÜÞÜN! Getirdiðiniz kaðýtlarý yerleþim içindeki kutulara atabilirsiniz.

7 Haber Turu Üniversitemiz Yurt dýþý eðitim fuarýnda Üniversitemiz, sonbahar ve kýþ aylarýnda yurt dýþýnda düzenlenen fuarlara katýldý. Fuarlarda Üniversitemizi Rektör Yardýmcýsý ve Öðrenci Dekaný Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý ve Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mübin Soyman temsil ettiler. Bu fuarlardan ilki, Ekim 2005 tarihleri arasýnda Azerbaycan nýn baþkenti Bakü de düzenlenen 2. Türk Üniversiteleri Eðitim Fuarý idi. Bu yýl 2. si düzenlenen ve Türkiye den 14 üniversitenin katýldýðý fuardan sonra, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz ile Prof. Dr. Türker Sandallý, Bakü de öðrencilerin özel olarak seçildiði ve bu öðrencilere yönelik özel eðitimlerin yapýldýðý Bakü Avrupa Lisesi ve 21. Yüzyýl Yetenek Liselerinde okul yöneticileri ile görüþerek, Üniversitemiz hakkýnda bilgiler verdiler ve Azerbaycan Yüksek Öðretim Kurumu yetkilileri ile görüþmeler yaparak Azerbaycan eðitim sistemi ile ilgili bilgiler aldýlar. Ayrýca, Prof. Dr. Oðuz, Bakü de eðitim yapan Slavyan Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ve Bakü Soldan saða; Prof. Dr. Mübin Soyman,Yrd. Doç. Dr. Refið Azizov, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Prof. Dr. Nüket Sandallý, Prof. Dr. Türker Sandallý ve Hülya Alper Bakü deki fuarda... Devlet Týp Üniversitelerinde Üniversite temsilcileri ile bir araya gelerek görüþmeler yaptý ve Yeditepe Üniversitesi ve eðitim konulu bir konferans verdi. Ünivesitemizin katýldýðý 2. yurt dýþý fuar, Þubat 2006 tarihlerinde Beyrut ta düzenlenen 6 th International Convention on Education and Training (Academia Lebanon 2006) eðitim fuarý idi. Fuara Türkiye den 5 üniversite katýldý. Yeditepe Üniversitesi olarak, Üniversitemizin tanýtýmý ile birlikte ayný zamanda da Türkiye nin tanýtýmýnýn yapýldýðý fuarda standýmýza ilgi oldukça fazla oldu. Türkiye nin Beyrut Büyükelçisi Ýrfan Acar da, Türk Üniversiteleri temsilcilerine Büyükelçilikte bir akþam yemeði verdi. 6 Dýþ Politika Yorumcusu Michael Rubin Üniversitemizde IEEE / IEE Veritabaný ULAKNET aracýlýðý ile açýldý. Veritabanýna eriþmek için adresindeki duyurulardan Kütüphane Online Veritabanlarý ný týklayýnýz. YEDÝTEPEHABER Yale Üniversitesi, American Enterprise Institute ve Middle East Intelligence Bulletin gibi kuruluþlarda görev yapan ünlü yorumcu Michael Rubin, "Amerika Birleþik Devletleri dýþ politikasý" konusunda, Üniversitemizde bir konferans verdi. Hukuk Fakültesi ve ÝÝBF "Konuk konuþmacýlar" programý çerçevesinde 10 Þubat 2006 tarihinde Hukuk Fakültesi binasýnda düzenlenen konferansta konuþan Rubin, ABD nin dýþ politikasýný etkileyen faktörler ve ABD nin Irak politikasý konularýnda bilgi verdi. Ünlü yorumcu, konferansýn ardýndan, Yeditepe Üniversitesi Radyosu olan Radyo Yeditepe nin program konuðu oldu ve kendisine yöneltilen sorularý yanýtladý.

8 Haber Turu Prof. Dr. Nilüfer Eðrican ýn ABD ziyareti Rektör Yardýmcýmýz ve Makine Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Eðrican, 3-9 Kasým 2005 tarihlerinde ABD de çeþitli amaçlarla ziyarette bulundu. Bu çerçevede 3 Kasým tarihinde ABD nin Araþtýrma - Geliþtirme faaliyetlerinde devlet desteðini saðlayan National Science Foundation un Arlington Virginia da bulunan merkezinde, Makine ve Ýnþaat Mühendisliði Sistemi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Adnan Akay ve Uluslararasý Bilim ve Mühendislik Ofisi Direktörü Dr. Osman Shinaishin ile görüþtü. Rektör Yardýmcýmýz Prof. Dr. Eðrican, 7-9 Kasým 2005 tarihlerinde ise Orlando da gerçekleþtirilen ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition a Avrupa dan sorumlu Baþkan olarak katýldý. Soldan saða; Prof. Dr. Nilüfer Eðrican, Dr. Osman Shinaishin ve Prof. Dr.Adnan Akay... Yeditepe Üniversitesi tanýtým amaçlý öðrenci anketi sonuçlandý Geçen yýl olduðu gibi, Akademik yýlýnda da Üniversitemiz hazýrlýk sýnýfýnda okuyan öðrencilerine, Üniversitemiz ile ilgili bir anket uygulandý. Yeditepe Üniversitesi Güney ve Kuzey Hazýrlýk Okulu öðrencilerine uygulanan anketin amacý, yeni gelen öðrencilerin Üniversitemiz ile ilgili ilk bilgileri nereden aldýklarý, Üniversitemize gelmelerinde hangi kanallarýn etkili olduðu, Üniversitemizin tanýtýmýnýn iyi yapýlýp yapýlmadýðý, daha iyi nasýl taným yapýlacaðý hakkýndaki düþüncelerini almak idi. Yeditepe Üniversitesi yýlý öðrenci anketi adý altýnda yapýlan çalýþma, Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel Aziz in baþkanlýðýnda araþtýrma görevlileri Ýlknur Kalay ve Deniz Özalpman, Bölüm sekreteri Aysel Köroðlu ve öðrenci asistanlarýn katkýlarý ile gerçekleþtirildi. Tam sayýmla yapýlan ankete 934 ü kýz, 1002 si erkek, 1936 Kuzey ve Güney Hazýrlýk Okulu öðrencisi katýldý Anket bulgularýna göre, öðrencilerin Yeditepe Üniversite hakkýnda ilk bilgiyi en yüksek oranda Arkadaþtan % 37.4, daha sonra ise Liseden % 17, Aileden % 15.8, Dershaneden % 8.5, Medyadan % 6.8, Okul ziyaretlerinden % 4.3 aldýklarýný belirtmiþlerdir. Baþka þýkkýnda % 7 oranýnda yer alan kanallarý ise Internetweb sayfalarý, ÖSYM kitapçýðý, tanýtým broþürleri, Üniversiteye yapýlan ziyaretlerden, gönderilen mektuplardan ve spor aktiviteleri gibi etmenler oluþturmaktadýr. Yeditepe Üniversitesinde eðitim yapmalarýnda kimlerin etkili olduðu ilgili bulgularda ise, kendisi nin karar verdiðini söyleyenlerin oraný yarýya yakýndýr (% 49.1). Bunu Aile (%26.9), Arkadaþ (% 8.3), Dershane öðretmen(ler)i ( % 4.2) kanallarý izlemektedir. Öðrencilerin Üniversitenin tanýtýmý ile ilgili olarak düþünceleri ise büyük çoðunlukla (% 47.1) Daha iyi olabilir þeklindedir. Bunu ikinci aðýrlýklý oran olarak (% 31.5) Ýyi tanýtýlýyor þýkký izlemektedir. Üniversitenin Tanýtýmýný beðenmeyenler ise %19 gibi beþte bir orana yakýndýr. Burada önemli bir bulgu, Kuzey Hazýrlýk öðrencileri % 47.6 gibi oldukça yüksek oranda tanýtýmýn iyi yapýldýðýný belirtirlerken, Güney Hazýrlýk öðrencilerinde bu oran % 27.1 gibi oldukça düþüktür. Buna karþýlýk, doðal olarak iyi tanýtýlmadýðýn belirtenlerin oraný % 21.2 gibi bir oranda Kuzey Hazýrlýk öðrencilerine göre (% 13.4) oldukça yüksektir. Yeditepe Üniversitesinin daha iyi tanýtýlmasý için yapýlan öneriler ise, her türlü reklam/tanýtým ve özellikle medyada reklam/tanýtýmýn daha çok yapýlmasý konusunda bir yoðunlaþma olduðu görülmüþtür. Medyada reklam olayýnda ise televizyon reklamý aðýrlýktadýr. Bunu, gazetelerde reklam/tanýtým oraný izlemektedir. Ayrýca, Liselere gidilsin önerisi de oldukça fazladýr.

9 Haber Turu Bilirkiþi haber programý 8 Üniversite radyomuz 91.6 Radyo Yeditepe stüdyolarý, birbirinden ünlü simalarý her Cuma Bilirkiþi haber programýnda aðýrlamaya devam ediyor... Kasým 2005 ten itibaren Cuma günleri saat 16:00-17:30 arasýnda canlý olarak yayýnlanan Bilirkiþi haber programý; Türkiye ve dünya gündemini siyaset bilimi, hukuk, ekonomi ve tarihi perspektifle tartýþýyor ve ayný zamanda sosyal olaylarý da haberci gözüyle yakýndan takip ediyor; röportajlara gidiyor ve konunun uzmanlarýyla telefon baðlantýlarý gerçekleþtiriyor. Her hafta, gündemi meþgul eden konularýn Bilirkiþi lerini canlý yayýnda tartýþmak üzere masa baþýna davet eden Bilirkiþi ekibi, bu kadar kýsa zamanda kimleri konuk olarak aðýrlamamýþ ki... Anayasa Komisyonu Baþkaný ndan Bush yönetimi çalýþanlarýna, Belediye Baþkanlarýndan ünlü medya mensuplarýna kadar birçok ünlü isim, gündemi kýyasýya tartýþmak için bu ekiple mikrofon baþýna geçmiþ. Onlarýn yoðun emek harcayarak hazýrladýðý programa bakýn kimler, hangi konularý tartýþmak için konuk olmuþ: g Yeditepe Üni. Uluslararasý Ýliþ. Bölüm Bþk. Prof. Dr. Hasan Köni Türkiye ve Ortadoðu - Ürdün meselesi ; g Yeditepe Üni. Hukuk Fak. Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, AB Uzmaný Erhan Akdemir ve Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, AB ilerleme raporu ; g Yeditepe Üni. Antropoloji Bölüm Bþk. Prof. Dr. Akile Gürsoy, Yeditepe Üni. Fransýzca Uluslararasý Ýliþ. Bölüm Bþk. Prof. Dr. Yaþar Gürbüz ve yazar Prof. Dr. Nur Evgin, Fransa olaylarý ; g Ýstanbul Üni. eski Yakýn Çað Tarihi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Kemal Beydilli, Boðaziçi Üni. Öðretim üyesi Prof. Dr. Yýlmaz Esmer ve Genel Kurmay eski 2. Bþk. Emekli Org. Dr. Edip Baþer, Azýnlýklar ; g Þiþli Belediyesi Engelliler Derneði Bþk. Meral Gürtekin, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, AKP Milletvekili Bilirkiþi ekibi (Soldan saða); Uður Parlak, Ayþen Müderrisoðlu, Mehmet Altun, Benan Kepsutlu, Mustafa Çetinkaya, Baþak Mýzrak, Volkan Dökmeci ve Hüseyin Serdar Tabakoðlu. Lokman Ayva, Kadýköy Belediyesi Bþk.Yrd. Gürsel Tekin ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneði Bþk. Süleyman Akbulut, Engelliler yasasý ; g Eski Amerikan subayý Terry Smith, Genel Kurmay eski 2. Bþk. Emekli Org. Dr. Edip Baþer ve Prof. Dr. Hasan Köni ADB nin Irak politikasý, Türkiye yi ziyaret eden CIA uçaklarý ; g Nükleer enerji uzmaný Prof. Dr. Þarman Gencay ve Yeditepe Üni. Tarih Bölüm Bþk. Prof. Dr. Nadir Devlet, Enerji krizi ; g Bush Yönetimi nin eski danýþmaný Michael Rubin ve eski Amerikan subayý Terry Smith, Michael Rubin ile Ortadoðu ve Hamas krizi ; g Kanal D öðle haberleri spikeri ve editörü Þule Bulut, Yeditepe Üni. Ýletiþim Fak. öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Berrin Yanýkkaya ve Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþ. öðretim üyesi Bihter Somersan, Medyada kadýn ; g Gazeteci-yazar Mithat Bereket, Mithat Bereket ile dünya turu ; g Kanal D Haber yayýn yönetmeni ve hafta sonu haber sunucusu Deniz Arman, Televizyon haberciliði ; g Ýstanbul Eski Sosyal Hiz. Ýl Md. ve Þiþli Bel. Bþk.Yrd. Kahraman Eroðlu, Sosyal hizmetler ve g Anayasa Komisyonu Bþk. Burhan Kuzu, Seçim sistemleri-þemdinli iddianamesi-unakýtan davasý. Baþar Hatýrnaz ýn koordinatörlüðünde yürütülen Radyo Yeditepe de, doðruluk ve tarafsýzlýk ilkesiyle yayýnlanan Bilirkiþi programý, yayýn yönetmeninden danýþmanýna, muhabirlerinden seslendirmenlerine kadar büyük bir öðrenci ekibi hazýrlýyor. Benan Kepsutlu nun (Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl. ve Radyo, TV ve Sinema Böl. yandal) hazýrlayýp sunduðu programýn ekibindeki diðer öðrencilerimiz: Yayýn yönetmeni ve teknik yapýmcý Resul Baþak (Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl.), program danýþmaný Mustafa Çetinkaya (Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl., Psikoloji Böl. çiftanadal ve Tarih Böl. yandal), muhabir ve seslendirmen Mehmet Altun (Tarih Böl.) ve Uður Parlak (Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl.), muhabir Ayþen Müderrisoðlu (Tarih Böl. ve Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl. yandal), araþtýrmacý Hüseyin Serdar Tabakoðlu (Tarih Böl. ve Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl. çiftanadal) ve Volkan Dökmeci (Tarih Böl. ve Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl. yandal), teknik eleman Baþak Mýzrak (Sanat Yönetimi Böl.). Büyük özverilerle çalýþan ekip sadece programlarý için bir araya gelmiyor. Ayný zamanda stüdyolarýna konuk olan bazý isimlerin konuþmacý olarak katýldýklarý konferanslarý da organize ediyorlar.

10 Haber Turu Devrimcinin Güncesi Atatürk belgeseli gösterildi 1997 yýlýnda yapýmý tamamlanan ve Fikret Kýzýlok ile Mithat Bereket ortak yapýmý olan 58 dakika süreli Devrimcinin Güncesi adlý belgesel, 3 Mart 2006 tarihinde Üniversitemiz Ýnanç Kýraç Salonunda geniþ bir öðrenci ve öðretim elemaný katýlýmý ile yeniden gösterildi. Gösterimden önce bir konuþma yapan Bereket, Belgeselin Atatürk ün baðýmsýz bir Türkiye kurma çabalarýndan söz ettiðini ve özgün müziðini ve seslendirmesini yapan Fikret Kýzýlok un ölümü ile, belgeselin daha da farklý anlamý olduðunu belirtti ve filmde yer alan iki þarkýnýn sözlerinin Atatürk tarafýndan yazýlan iki þiirin, müzisyen Fikret Kýzýlok tarafýndan yapýldýðýný söyledi. Akýcý bir dille senaryolaþtýrýlan ve çekilen Devrimcinin güncesi adlý bu Atatürk belgeseli, söylem farklýlýðý ile benzerlerinden ayrýlýyor. Antropoloji Bölümü ilköðretimde Üniversitemizin çeþitli bölümleri tanýtýma katýlýyor; liselere ve dershanelere gidiyor ya da liseler ve dershaneler Üniversitemize geliyorlar, onlara yakýn gelecekte gelmeyi düþündükleri bölümlerle ilgili bilgiler veriliyor. Ancak þimdiye kadar bu amaçla bir ilkokulda tanýtým yapýlmamýþtý, Fevziye Mektepleri Vakfý Özel Iþýk Ýlköðretim Okulu 3-B sýnýfýndan Antroloji Bölümü ile ilgili özel davet alýncaya kadar... Antropoloji Bölümü araþtýrma görevlilerinden R. Ebrar Akýncý ve Hande Turgut-Okan özel davet alarak bu okula bölümlerini tanýtmak için 4 Ocak 2006 tarihinde gittiler. Çünkü 3. sýnýf öðrencileri Antropoloji Bölümü ile ilgili bilgi almak istiyordu. Bu öðrenciler içerisinde Damla Su Sübay adlý öðrencinin hayali idi Antropolog olmak... 8 yýl sonra da olsa, þimdiden bilgi almak hatta bu konuda çalýþmak istiyordu!.. Araþtýrma görevlileri Akýncý ve Turgut-Akan hem küçük Damla ya hem de 3-B sýnýfýna bu konuda doyurucu bilgiler verdi ve bir de hatýra fotoðrafý çektirdiler. 8 yýl sonra bu istek ve karar ne kadar gerçekleþecek, bekleyelim, görelim... Araþtýrma görevlileri Akýncý ve Turgut - Okan 3-B sýnýfý ile... (Ön sýrada soldan 3., Damla Su) 9

11 Haber Turu 24 Kasým öðretmenler günü etkinliði Prof. Dr. Orhan Oðuz konuþmasýný yaparken... Eðitim Fakültesi ve Eðitim Bilimleri Enstitüsü tarafýndan düzenlenen 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlama töreni 24 Kasým 2005 tarihinde saat 10:30 da Mavi salonda yapýldý. Tüm öðretim görevlileri, personel ve öðrencilerin katýldýðý törende, Marmara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Orhan Oðuz, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ömür Akyüz, Eðitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayþe Akyel, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil ve emekli ilkokul öðretmeni Coþkun Ermutlu birer konuþma yaptýlar. Etkinlik kapsamýnda, öðle yemeðinde, Yeditepe sofrasýnda öðretim elemanlarýna gül daðýtýldý. 10 Atatürk Arboretumu Yeditepe Üniversitesi Seksiyonu Üniversitemizin içinde yer aldýðý Atatürk arboretumu nun Yeditepe Üniversitesi seksiyonu projesi tamamlandý yýlýnda kurulan ve geliþmeye devam eden Atatürk arboretumu nun en önemli özelliði eðitimsel ve kültürel olmasý. Arboretumun çevresi sýnýrlandýrýlmýþ olup, yönetim binasý, giriþ kapýsý, otopark, seyir ve dinlenme alaný, anfitiyatro ve sera gibi inþaat iþleri ise halen sürdürülmekte. Tüm yapý iþleri tamamlandýktan sonra dikim iþlerine baþlanacak olan Atatürk Arboretumu Yeditepe Üniversitesi Seksiyonunun, Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan onaylanan projesi kapsamýnda 2006 Bahar Döneminde akaçaaðaç (acer) ve kamasiparis (chamaecyparis) türlerinin dikimi yapýlacak. Önümüzdeki yýllarda Arboretuma dünyanýn farklý birçok yerinden gelecek 2000 e yakýn bitki türünün dikilmesi planlanýyor. 26 hektar alana sahip olan açýk bitki müzesinin on ya da on beþ yýl içerisinde tamamlanmasý planlanmýþ. Bilindiði gibi, bu canlý aðaç müzelerinde, her bitkinin üzerinde o bitkinin orijini, nereden, hangi familyadan geldiði ve Latince adý yazýlýyor.

12 Haber Turu Ressam öðrencilerimiz Yýlýn genç ressamý 2005 finalisti Türkiye genelinde katýlan genç ressamlarý deðerlendiren Yýlýn Genç Ressamý-2005 yarýþmasýnda, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü 4. sýnýf öðrencilerinden Pýnar Ceylan, Sibel Çaðlayan ve Nurdan Ýskender in eserleri 15 genç ressam arasýnda finale kaldý. Juri üyelerini Mehmet Ergüven, Turan Erol, Mehmet Güleryüz, Kaya Özsezgin ve Nilgün Yüksel in oluþturduðu bu yarýþmada, yarýþma kuralý gereði seçilen 15 eser, 27 aralýk ocak 2006 tarihleri arasýnda satýþa açýk olarak sergilendi ve eþitlik ilkesi dikkate alýnarak, rh-sanat dergisi tarafýndan fiyatlandýrýldý. Birincilik ödülü, 21 ocak 2006 tarihine kadar devam eden sergi sýrasýnda ve sonrasýnda ise rh-sanat dergisinin web sayfasýna atýlan oylarla belirlendi. Öðrencilerimizin bu baþarýlarýný kutluyoruz. GSF Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümünün üniversite-sanayi iþbirliði Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümünün tasarým eðitimi programý içinde, sanayinin reel sorunlarýný ele alarak özgün çözümler üretmek, belirli aralýklarla endüstri ile iliþkiler kurmak amacý ile yeni bir adým atýldý. Üretim proseslerinin öðrencilere yerinde tanýtýlmasý ile bu süreçlerin yerinde izlenmesi çalýþmalarýnýn, malzeme odaklý olarak þekillendirilmesi amacý ile Pelit Aslan Kontrplak Fabrikasý A.Þ. firmasýyla bir protokol yapýldý. Protokol uyarýnca, Bölümün genç tasarýmcý adaylarýyla birlikte Levha karakterli pelilam malzemesinin kullanýmý çerçevesinde bir proje süreci baþlatýldý. Malzeme odaklý sürdürülen bu proje çalýþmalarý sonucunda uygulanabilir ve özgün 10 projenin Pelit Aslan Kontrplak Fabrikasý A.Þ. firmasý tarafýndan prototipleri üretildi ve Kasým 2005 tarihleri arasýnda TÜYAP Beylikdüzü nde yapýlan Aðaç Ýþleri Fuarýnda Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü öðrenci çalýþmalarý olarak sergilendi; projeleri sergilenen öðrencilerimize ve Bölüm Baþkanlýðýna da teþekkür plaketi verildi. Üniversitemize Türk sanat ve halk müziði arþivi... Yeditepe Üniversitesine 3000 taþ plaktan oluþan bir Türk sanat ve halk müziði arþivi kazandýrýlýyor Sacit Çavþak isimli bir iþ adamý, aileden de gelen Türk sanat ve halk müziði kültürüne, kendi özel gayretleri ile oluþturduðu müzik arþivindeki taþ plaklarýný Üniversitemizin kullanýmýna açtý. Kolleksiyon sahibi Çavþak, taþ plak arþivinde yer alan Hafýz Burhan dan Saadettin Kaynak a, Hafýz Sami den Münir Nurettin Selçuk a, Perihan Altýndað Sözeri den Safiye Ayla ya, Diyarbakýrlý Celal Güzelses den Erzincanlý Þerif e ve Malatyalý Fahri Kayahan a kadar geniþ Türk sanat ve halk müziði kolleksiyonunu Üniversitemiz arþivine kazandýrma çalýþmalarýna da bizzat katýlýyor. Ancak, taþ plaklarýn bugünkü ses kalitesinden uzak olmasý nedeni ile kopyalama iþi, Radyo Televizyon stüdyolarýnda bulunan Cedar adlý, sesteki gürültüleri temizleme özelliði olan bir aracýn kullanýmý ile gerçekleþtiriliyor. Büyük bir kýsmý tamamlanan bu arþivleme çalýþmalarý bittikten sonra Üniversitemiz, günün koþullarýna uygun müzik kalitesinde kýymetli bir Türk sanat ve halk müziði kolleksiyonuna sahip olacak. Sacit Çavþak arþivleme çalýþmasý sýrasýnda... 11

13 Haber Turu 2006 ya neþe ile girdik... Üniversitemizde her yýl çeþitli fakülte ve bölümlerin yaptýklarý yýlbaþý partileri bu yýl, daha büyük bir organizasyonla Rektörlük tarafýndan verilen bir yýlbaþý partisi ile kutlandý. 23 Aralýk 2005 tarihinde Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi giriþinde yapýlan partiye geniþ bir katýlým oldu. Kýsa birer açýþ konuþmasý yapan ve tüm katýlanlarýn yeni yýlýn kutlayan Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Rektör yardýmcýmýz Prof. Dr. Sedefhan Oðuz dan sonra partinin eðlence kýsmýna geçildi. Partinin bu kýsmýnda küçük de olsa müzik konserleri vardý: Piyanist Ýslam Manafov ve müzisyen grubunun yer aldýðý küçük konserler, katýlanlara eðlenceli dakikalar yaþattý yýlýný biraz üzüntü ile, 2006 yýlýný sevinç ve umutla karþýlayan Yeditepeli öðretim elemanlarý ve çalýþanlarý geç saatlere kadar eðlendiler. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan konuþmasý sýrasýnda... Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýsmet Silahçý ve Genel Sekreter Mine Çakaloz... Yeni yýl kutlamasý sýrasýnda salondan bir görüntü...

14 Haber Turu Yeni yýl gecesine renk katan orkestra... KISA... KISA Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, American Bar Association Legal Education Reform Experts Working Group üyesi oldu. 49 Mart 2005 tarihinde açýlan Üniversitemiz Eczacýlýk Fakültesi Uygulama Eczanesi bir yaþýný doldurdu. Eczacýlýk Fakültesi öðrencilerine staj imkaný ve ortamý saðlamak, iyi eczacýlýk uygulamalarýnýn gereklerini yerine getirmek amacý ile hizmetler veriyor... Uygulama Eczanesinin telefonu: (0 216) Üniversitemizde oda orkestrasý kuruldu. Ýslam Manafov þefliðinde kurulan orkestra, konservatuvar mezunlarý ve öðrencilerinden oluþuyor. Orkestranýn Müdürü, ayný zamanda orkestrada viyola çalan Müge Eraydýn. Oda Orkestrasý ilk konserini 5 Nisan da ÝSTEK Vakfýnýn 21. kuruluþ yýldönümünde Yeditepe Üniversitesinde veriyor. 4Dans ve aerobik dersleri baþladý. Dans öðretmeni ve Üniversitemiz bayan takýmlarý sorumlusu Özge Kavruk yönetiminde Üniversitemizde baþladý. Dersler, Salý ve Perþembe günleri ve saatlerinde veriliyor. 4Yoga dersleri baþladý. Dersler, yoga ustasý psikiyatrist Ece Atalar tarafýndan Sosyal Tesisler binasý dans salonunda Çarþamba günleri ve saatleri arasýnda veriliyor. 4Üniversitemizde golf dersleri baþladý. Golf ustasý Hasan Aksu tarafýndan verilen derslerde belli teknikleri alan sporcular, daha sonraki çalýþmalarýna Classes Golf Kulübü nde devam edecekler. 4Müzisyen Zeki Çetin in 38. Sanat yýlý konserinde Klasik Türk Müsikisi nin deðerli hocalarý, yýldýzlarý, virtiözleri ve yorumcularý eþliðinde gerçekleþecek müstesna konser 18 Aralýk 2005 tarihinde Üniversitemiz Ýnan Kýraç Salonunda yapýldý. 4Öðrenci Dekanlýðý - Spor Koordinatörlüðü 7 Mart tarihinde amatör yat kaptanlýðý teorik derslerine baþladý. Dersler Salý ve Perþembe günleri Hukuk Binasýnda yapýlýyor. 4Abbas Güçlü ile Genç Bakýþ programý, 7 Aralýk Çarþamba günü saat 23:40 ta tiyatro ve sinema dünyasýnýn baþarýlý sanatçýsý Yýlmaz Erdoðan ý Yeditepe Üniversitesi Ýnan Kýraç Salonunda konuk etti. 4Adnan Mungan Dostlar Musiki Cemiyeti Konseri 12 Þubat 2006 Pazar tarihinde yapýldý. Bilgi Merkezimizde VCD ve DVD kütüphanesi, ödüllü ve vizyon filmleri ile hizmete girmiþtir. YEDÝTEPEHABER 13

15 Haber Turu YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDEN HABERLER Nörolojik Bilimler Merkezi toplantýlarý Türkiye Bilimler Akademisi II. Baþkaný ve Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroþirürji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Aðrý Cerrahisi ve Leonardo Da Vinci ve evrensel düþünce baþlýklý konferansýný verdi. Yeditepe Üniversitesi Hastanesinin anlaþmalý kurumlarý Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, anlaþmalar çercevesinde, Sosyal Sigortalar Kurumu çalýþaný ve emeklileri devlet hastanelerinden alacaklarý sevk ile, Emekli Sandýðý çalýþanlarý kurumlarýndan alacaklarý sevk ile, Emekli Sandýðý emeklileri ise sevksiz olarak saðlýk karneleri ile tüm branþlarda hastane hizmetlerinden yararlanabiliyorlar sayýlý tütün mamullerinin zararlarýnýn önlenmesine dair kanun ve Üniversitemiz Senatosunun aldýðý karar gereði, kapalý alanlarda sigara içilmesi yasaklanmýþtýr. Kapalý alanlarda sigara içildiði tespit edildiði durumlarda sorumlular hakkýnda ilgili kanun gereði idari iþlemler baþlanacak ve Üniversite Disiplin Yönetmeliði uygulanacaktýr. Tüm Bað-Kur Mensuplarý, sevksiz olarak saðlýk karneleri ile eriþkin yoðunbakým, genel cerrahi, göz hastalýklarý, hemodiyaliz, kadýn hastalýklarý ve doðum, kalp cerrahisi, kardiyoloji, kulak burun boðaz, ortopedi ve travmatoloji, periferik anjiyografi, üroloji, yenidoðan, yoðunbakým bölümlerinde sadece cerrahi iþlem hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Hastanede ayrýca, Üniversite ve ÝSTEK Vakfý ailesine yaptýðý özel indirimler de bulunmaktadýr. Hekimlik, laboratuvar ve radyoloji hizmetleri, psikolog ve psikiyatri hizmetleri, radyolojik iþlemler, sarf malzeme, oda ve ameliyathane kullaným ücreti, tüm paket ameliyatlarda, Üniversimiz ve ÝSTEK Vakfý okullarýndaki öðrenci ve mezunlarýna % 10-20, öðrenci ve mezunlarýmýzýn anne, baba, eþ ve çocuklarýna % 5-15 ve bu indirimlerden yararlanamayan ÝSTEKKART sahiplerine % oranlarýnda indirimler uygulanmaktadýr. Ýlaç, check up ve Kan Bankasý Hizmetleri gibi bazý hizmetlerde ise indirim uygulanmamaktadýr. Bunun için hastalarýn durumlarýný belgelemeleri yeterlidir. Hastanemizin anlaþma yaptýðý özel saðlýk sigorta þirketleri: Ak Sigorta, Anadolu Anonim Türk Sigorta Þirketi, American Life Hayat Sigorta, Axa Oyak Sigorta, Demir Hayat Sigorta, Genel Yaþam Sigorta, Güven Hayat Sigorta, Iþýk Sigorta, Ýsviçre Hayat Sigorta, Koç Allianz Sigorta, Yapý Kredi Sigorta, Mednet (Ak Sigorta, Ankara Sigorta, Aviva Hayat ve Emeklilik, Birlik Sigorta, Batý Sigorta, Demir Hayat Sigorta, Garanti Sigorta, Global Hayat Sigorta, Genel Yaþam Sigorta, Generali Sigorta, Güneþ Sigorta, T. Genel Sigorta, Þeker Sigorta) Promed (Ankara Anonim Türk Sigorta, Fortis-Türk Dýþ Ticaret Bankasý (Dýþbank) Mensuplarý Emekli Sandýðý Vakfý). Anlaþma yapýlan asistans firmalar (yurtiçi-yurtdýþý) ise, Marm/Redstar Saðlýk Hizmetleri, Mondial Assistance (SAT) ve Inter Partner Assistance.

16 Haber Turu Mezunlarýmýzdan haberler... Mezunlarýmýzdan haberler köþemizi, yeni gelen mezun haberlerimizle sürdürüyoruz. Bu sayýmýzda sizlere dört mezunumuzdan haberlerimiz var... Sizler de lütfen YEDÝTEPEHABER e mektup, telefon, faks ya da e-posta gibi yollarla, mezunlarýmýzdan haberler ulaþtýrýn... g Alper Uçar Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünü 2003 yýlýnda onur derecesi ile bitiren Alper Uçar, 2004 yýlýndan beri Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünde araþtýrma görevlisi ve laboratuvar asistaný olarak görev yapýyor. Uçar, ayný Bölümde yüksek lisansýna da devam ediyor. g Gülçin Çakýcý Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölmününden 2004 yýlýnda yüksek onur derecesi ile mezun olan Gülçin Çakýcý, 2005 yýlýndan Maltepe Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde araþtýrma görevlisi olarak göreve baþladý. Çakýcý, ayný bölümde yüksek lisansýný yapýyor. g Emre Günbay Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler Bölümü 2002 mezunlarýndan Emre Günbay, lisans eðitimi sýrasýnda basketbol takýmý kaptaný olarak görev yaptý ve birçok baþarýya imza attý. Mezun olduktan sonra Star Gazetesi Reklam Servisinde ve Sabah Gazetesinde çalýþtýktan sonra askerlik görevini tamamlayan Günbay, 2 yýldýr Zedpaþ Medya Pazarlama A.Þ. firmasýnda çalýþýyor. Reklam Satýþ Müdürü olarak görev yapan Günbay, kozmetik - temizlik sektöründeki firmalarla ilgileniyor. g F. Melda Patan Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden 2004 yýlýnda mezun olan F. Melda Patan Simkal Kalibrasyon ve Danýþmanlýk San. ve Tic. Ltd. Þirketinde Yönetici Yardýmcýsý, Kalite Yönetim Sistemi Yönetici Vekili ve Sýcaklýk Kalibrasyon Laboratuvar Sorumlusu olarak çalýþýyor. Stajýný Türk Standartlarý Enstitüsü Metroloji Enstitüsünde yapan Patan, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme (MBA) programýnda yönetim ve finans konularýnda çift anadal yapýyor. 15

17 16 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da Aralýk, Ocak ve Þubat aylarýnda çeþitli fakültelerimiz ve bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri veriyoruz. Bazý Bölümlerimizin akademik faaliyetleri elimize yeni ulaþtýðýndan geçmiþ aylara ait olmasýna raðmen, önemli gördüðümüz için, onlarý da sizlere aktarýyoruz. DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ u Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi ve Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ender Kazazoðlu, Þubat 2006 tarihlerinde Asya Pasifik Diþ Hekimleri Birliði nin düzenlediði toplantýya Problem Solving in Gerodontic Patients adlý bildirisi ile katýldý. u Pakistan Baqai Üniversitesi tarafýndan davet edilen Prof. Dr. Kazazoðlu, Üniversitede de bir konuþma yaptý. Ayrýca, Pakistan nýn Sesi Radyosuna yaptýðý röportajýnda, Türk ve Pakistan diþ hekimlerinin iliþkilerinin üniversite ve birlik bazýnda geliþtirilmesi gerektiðini vurguladý. u Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz-Diþ-Çene Hastalýklarý Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný ve Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Kemal Þençift, Aralýk 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul Hyatt Regency Otelinde düzenlenen ICOI 3 rd International Congress of Oral Implantologists & Meffert Implant Institute symposium da 16 Aralýk 2005 tarihinde Ýmplant yerleþtirilmesinden önce cerrahi planlama ve hazýrlýk konulu bir konferans verdi. u Prof. Dr. Þençift; 8-12 Mart 2006 tarihleri arasýnda Ankara da düzenlenen ICOI international Congress of Oral Implantologistts Meffert Implant Enstitüsü 2006 Eðitim Programý nda Diþsiz posterior maksiller için tedavi planlamasý konulu bir konferans verdi. u Diþ Hekimliði Fakültesi, mezuniyet sonrasý eðitime katký amacý ile eðitim yýlý seminerlerini 15 Aralýk 2005 tarihinde baþlattý. Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý Baþkanlýðý tarafýndan koordine edilen ve Diþ Hekimliði Fakültesi konferans salonunda gerçekleþtirilen konferanslar þöyle: l 15 Aralýk 2005, Prof. Dr. Ezel Berker Sistemik hastalýklar ve periodonsiyum ; l 24 Ocak 2006, Prof. Dr. Hasan N. Alkumru, Metal desteksiz porselenlerde güncel geliþmeler ; l 9 Þubat 2006, Prof. Dr. Bahar Kuru Ýmplant tedavisinde izlenmesi gereken basamaklar ; l 9 Mart 2006, Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan, Ýmplant üstü protezlerde planlama ve estetik. FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ ANTROPOLOJÝ BÖLÜMÜ u Bölüm, artýk gelenekselleþen konferanslarýný bu dönemde de sürdürdü. Kolokyumlarýn baþlýklarý þöyle: l Sussex Centre for Migration Research den Dr. Iman Hashim 6 Aralýk 2005 tarihinde Working with working children: Lessons from the field ; l Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil 13 Aralýk 2005 tarihinde Kültürler arasý Ýþletme ve Antropoloji ; l Yeditepe Üniversitesi / Sussex Üniversitesi Dr. Ýlyas Mehmetoðlu 28 Þubat 2006 tarihinde "Uyuyan dünya ve kainatýn sýrlarý"; l Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Suavi Aydýn 14 Mart 2006 tarihinde Antropolojide metod ve araþtýrma sorunlarý. FELSEFE BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Saffet Babür ün Latince den Türkçe ye çevirdiði Nicolaus Copernicus un Gökcisimlerinin dönüþleri üzerine adlý yapýtýn 2. baskýsý, Mart 2006 da Yapý Kredi Yayýnlarý Kâzým Taþkent Klasik Yapýtlar Dizisinden çýktý. u Bölüm öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Gözkân, 4-9 Eylül 2005 tarihinde Brezilya nýn Sao Paulo kentinde düzenlenen X. Kant Kongresi ne The constitution of reason in Kant s first critique: A criticism baþlýklý bildiri ile katýldý. u Yrd. Doç. Dr. Gözkân, 5-7 Ekim 2005 tarihleri arasýnda Muðla Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu na Alan Sokal ýn Büyüyü bozan makalesi ve düþündürdükleri baþlýklý bildiri ile katýldý. ubölüm öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barry Stocker, H. James Birx tarafýndan derlenen 5 ciltlik Encyclopaedia of Anthropology için (Sage Publications, Thousand Oaks CA, US., Aralýk 2005) Bakhtin, Deleuze, Derrida, Foucault, Levinas ve Pascal maddelerinin yazarlýðýný yaptý.

18 Akademik Faaliyetler u Bölüm öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Örsan K. Öymen tarafýndan düzenlenen Assos ta Felsefe nin ilk ulusal toplantýsý, 3-5 Þubat 2006 tarihleri arasýnda Assos ta gerçekleþti. Türkiye deki üniversitelerin Felsefe bölümlerinden akademisyenlerin ve öðrencilerin katýldýðý Assos ta Felsefe ye Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Saffet Babür, Yrd. Doç. Dr. Bülent Gözkân, Yrd. Doç. Dr. Örsan K. Öymen ve Yrd. Doç. Dr. Özge Ejder katýldýlar. Toplantýda Prof. Dr. Babür, Aristoteles te etik ve Yrd. Doç. Dr. Gözkân, Kant ta öznenin kuruluþu ve özgürlük baþlýklý bildirilerini sundular. u Felsefe Bölümünün düzenlediði konferanslar ise þöyle: l Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluþ Dinçer 15 Þubat da Modern epistemolojinin çýkmazlarý ; l Prof. Dr. Ýsmail Tunalý 22 Þubat tarihinde Endüstri, insan ve sanat ; l Prof. Dr. Cevat Çapan ýn sunumuyla University of Turku (Finlandiya) öðretim üyesi Prof. Dr. Stephen Evans 1 Mart 2006 tarihinde Homeros okumasý ; l University of Tübingen (Almanya) öðretim üyesi Dr. Matthias Bormuth 8 Mart ta Between freedom and necessity: Karl Jaspers contribution to brain research ; l Bölüm araþtýrma görevlisi Cengiz Ýskender Özkan 15 Mart 2006 tarihinde Etik-antropoloji iliþkisi: Bir örnek konulu konferanslarý verdiler. FÝZÝK BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ahmet T. Ýnce, öðretim üyesi Prof. Dr. Rabia Ýnce ve Araþ. Gör. Serkan Aytekin ile Elektrik Elektronik Bölümünden Araþ. Gör. Uður Kerpiç in Prediction of absolute Seebeck coefficients at ITS-90 temperatures using an artificial neural network baþlýklý makalesi Measurement dergisinde (No:39, 2006, ss , sciencedirect.com) yayýnlandý. u Prof. Dr. R. Ýnce nin Manchester Universitesi nden Dr. Ramaier Narayanaswamy ile birlikte hazýrladýðý Analysis of the performance of interferometry, surface plasmon resonance and luminescence as bio and chemosensors konulu makale, Analytica Chimica Acta da yayýnlandý. u Prof. Dr. A. T. Ýnce ve Prof. Dr. R. Ýnce nin Yýldýz Teknik Üniversitesi öðretim üyesi Doç. Dr. Hikmet Yükselici ile birlikte hazýrladýklarý Crystal diffraction grating derived from interferometric volume holography adlý çalýþmalarý Optics and lasers in engineering de (Vol. 44, (2006), ) yayýnlandý. u Bölüm öðretim üyesi Prof. Dr. Avadis Hacýnlýyan, Ticari Bilimler Fakültesi Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öðretim görevlisi Dr. Gökhan Þahin, Boðaziçi Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Yani Skarlatos ve Sakarya Üniversitesi araþtýrma görevlisi Dr. H. Ahmet Yýldýrým ýn Characterization of chaoticity in the transient current through PMMA thin films konulu makalesi Fractals, Simulation of transient current through PMMA thin films based on a random walk model konulu makalesi ise "Physical Review B dergilerinde yayýna kabul edildi. u Bölüm öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment Akat ýn Ýstanbul Kültür Üniversitesi öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özer, Yrd. Doç. Dr. Yaþar Polatoðlu ve Yrd. Doç. Dr. Gürsel Hacýbekiroðlu, Litvanya Vilnius Gediminas Technical University öðretim üyesi Prof. Dr. Antanas Cenys, Yunanistan Aristotle University of Thessaloniki öðretim üyeleri Prof. Dr. Antonis Valaristos ve Prof. Dr. Antonis Anagnostopoulos ile birlikte yazdýðý Bifurcations of fibonacci generating functions makalesi Chaos, solitons and fractals dergisinde yayýnlandý. u Bölüm öðretim üyesi Prof. Dr. Necdet Aslan ve Araþ. Gör. Kenan Þentürk Almanya da Technical University of Ilmenau da 1-3 Mart 2006 tarihlerinde düzenlenen EUROMECH colloquium 475: Fluid dynamics in high magnetic fields konulu toplantýda Üçgensel örgülerle Fluctuation splitting yöntemi kullanýlarak sýkýþtýrýlamaz akýþlarda elektromanyetik frenleme için sayýsal çözümlemeler konulu bildirilerini sundular. ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Ekim 2005 tarihlerinde Ýspanya nýn Pamplona þehrinde University of Navarra da düzenlenen VIII European culture congress te, Bölüm öðretim görevlilerinden Adriana Raducanu Timiþoara, When West meets Eastdesigning gender enclosures in Turkish novel ve öðretim görevlisi Catherine MacMillan The EU s justice and home affairs policies: Facilitating encounters or frontiers in Europe baþlýklý bildirilerini sundular. u Öðretim görevlisi Timiþoara, Doðuþ Üniversitesi nde Kasým 2005 tarihlerinde düzenlenen The endangered planet in literature conference ta Paths to selfhood - A quest for personal and national identity in Reþat Nuri Güntekin s Çalýkuþu baþlýklý bir bildiri sundu. u Bölüm öðretim görevlisi Arzu Akbatur, Boðaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nün Kasým 2005 tarihleri arasýnda düzenlediði Kavramlar çevrildikçe çeviri düþüncemizi biçimlendiriyor (mu?) konulu sempozyumuna Bir tasavvuf kavramý olarak tercüman baþlýklý bir bildiri sundu. u Bölüm öðretim görevlisi Fiona Tomkinson ýn From newgate to Chillon: 17 Prisoners of conscience in the English lyric adlý makalesi, Zindanlar ve mahkumlar kitabýnda yayýnlandý. (Ed. Emine Gürsoy-Naskali ve Hilal Oytun Altun, Ýstanbul: Babil Yayýnlarý, Þubat 2006). u Öðr. Gör. Tomkinson, 9-10 Mart 2006 tarihlerinde Morocco da Mohammed 1 Üniversitesinde düzenlenen Second international conference on minorities and minor literatures: The ethics and politics of (de)constructing identity in literature, arts, and the humanities konferansýna, Türk þiirinden kendi yapmýþ olduðu çevirileri de içeren Identity or difference?: Some choices in the Englishing of Turkish poetry baþlýklý bildirisiyle katýldý.

19 Akademik Faaliyetler 18u Bölüm araþtýrma görevlisi Cafer Sarýkaya nýn 1893 Þikago Sergisi nde Osmanlý Tiyatrosu baþlýklý makalesi Tarih Vakfý tarafýndan yayýnlanan Toplumsal Tarih dergisinin Mart 2006 sayýsýnda (Sayý:147, ss.66-71) yayýnlandý. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ u Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlýðý tarafýndan davet edilen Domingo Notaro, 15 Aralýk 2005 tarihinde Sanat gerekli deðil ayný zamanda zorunludur baþlýklý konuþmasýný yaptý. SANAT YÖNETÝMÝ BÖLÜMÜ Sanat Yönetimi Bölümünün düzenlediði, Türkiye de güncel sanat ve sanat yöneticiliði sektörünün önemli isimleri tarafýndan deðerlendirilip çay kahve eþliðinde tartýþýlacaðý Tea & Talk sanat konuþmalarý baþladý. l Küratör Beral Madra 22 Þubat ta Türkiye de kültür ve sanat ; l Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öðretim üyesi Prof. T. Melih Görgün, 1 Mart ta Sinop bineali ; l Restfest Ekibi 15 Mart ta Ýstanbul da bir dijital festival: Restfest konularýnda sohbet ettiler. HUKUK FAKÜLTESÝ u Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Washington D.C. de 28 Þubat ve 1 Mart 2006 tarihleri arasýnda düzenlenen Amerikan Barolar Birliði Hukuk Eðitimi Reform Indeksi Uzmanlar Çalýþma Grubu çalýþmalarýna katýldý. ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ ÝÞLETME BÖLÜMÜ u Bölüm tarafýndan 15 Þubat tarihinde düzenlenen toplantýda, konuþmacý olarak katýlan Bölüm öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Saðlýk Satýþ eðitiminin þirket baþarýsýnda rolü: Türkiye uygulamalarý baþlýklý konuþmasýný yaptý. Ayný toplantýya Hundai-ASSAN eðitim yöneticisi Jale Ünver ise tartýþmacý olarak katýldý. u 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeni ile düzenlenen Türkiyede kadýn giriþimciler baþlýklý konferansa Global Tanýtým Kurucusu ve Genel Müdürü ayný zamanda 2003 yýlý Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Derneði (IPRA) Dünya Baþkaný Ceyda Aydede, Alaçatý Taþ Otel Kurucusu Zeynep Öziþ, Lin (L armoire De Lin) Tekstil Kurucusu Ayþe Veryeri ve Bölüm öðretim görevlisi Senem Göl katýldý. Konferansta 8 Mart ýn tarihsel geliþimi, Türkiye deki kadýn hareketi ve geliþim süreci, Ýþ dünyasýnda kadýn olmak ve Kadýn giriþimciler konularý ele alýndý. ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ GAZETECÝLÝK BÖLÜMÜ u Bölüm, gazetecilik mesleðini yakýndan ilgilendiren konularý ve geliþmeleri öðrencilere aktarmak amacýyla Gazetecilik seminerleri düzenliyor. Gazetecilik Bölümü öðrencilerini belli konularýn uzmanlarýyla buluþturmak; öðrencilerde konferans ve toplantýlarý deðerlendirme alýþkanlýðýný yaratmak amacýyla düzenlenen seminerlere, medya dünyasýndan birçok ünlü gazeteci ve yönetici konuk olarak katýlýyor. Bugüne kadar yapýlan seminerler þöyledir: l Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünden Öðr. Gör. Bedri Selimhocaoðlu 28 Eylül 2005 tarihinde Yazma edimi ve gazetecilik: Temel sýkýntýlar ve öneriler ; l Milliyet Gazetesi muhabiri Lube Aybar, 5 Ekim 2005 tarihinde, Gazete muhabirliði: Bir mesleðin anatomisi ; l Milliyet Gazetesi sinema eleþtirmeni Alin Taþçýyan, 12 Ekim 2005 tarihinde, Kültür sanat gazeteciliðinin bugünü ve geleceði ; l Anadolu Ajansý Ýstanbul Bölge Müdürü Ümit Kanoðlu, 2 Kasým 2005 tarihinde Ulusal ajans haberciliði ; l Star Gazetesinden Ümit Aslanbay, 23 Kasým 2005 tarihinde Ankara gazeteciliði ve parlemento muhabirliði ; l NTV saðlýk muhabiri Defne Sarýsoy, 14 Aralýk 2005 tarihinde Yükselen deðer saðlýk gazeteciliði, l Birgün Gazetesinden Tuncer Köseoðlu ve Selahattin Kýnalý, 21 Aralýk 2005 tarihinde Ana akým medya dýþýnda gazetecilik ; l Sabah Gazetesi Ýstihbarat Þefi Mevlüt Yüksel, 5 Ocak 2006 tarihinde Polis- Adliye muhabirliði ; l Sabah Gazetesi köþe yazarý Umur Talu, 21 Þubat da Türk basýnýnda muhabir kavramý ve etik ; l Power FM Haber Müdürü Arzu Karakoç, 1 Mart da Radyo haberciliði ; l Show TV eski Yayýn Yönetim Koordinatörü Fatih Onay, 8 Mart da Televizyon yayýnlarýnda planlama. HALKLA ÝLÝÞKÝLER VE TANITIM BÖLÜMÜ u Global Tanýtým Kurucu-Genel Müdürü ve 2003 yýlý Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Derneði (IPRA) Dünya Baþkaný olan Ceyda Aydede 23 Aralýk 2005 tarihinde "Halkla iliþkiler sektöründe iþ olanaklarý ve iþ baþvurularý" konulu bir konferans verdi. MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK FAKÜLTESÝ u Auburn University Department of Civil Engineering öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Melek Alhan, 23 Aralýk 2005 tarihinde The impact of surface/ground water interactions on streams and wetlands konulu bir seminer verdi.

20 ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ Elektrik-Elektronik Bölümü Seminerleri: l Duisburg-Essen Üniversitesinden araþtýrma mühendisi yüksek mühendis Serkan Topaloðlu 6 Aralýk 2005 tarihinde The English contribution to world cuisine: The chip ; l ABD deki STMicroelectronics firmasýndan Dr. Hakan Özdemir, 10 Þubat 2006 tarihinde Sabit disk sürücü uygulamalarý için system-on-chip tasarýmý ; l Bölüm araþtýrma görevlilerinden Rýfat Benveniste 24 Þubat 2006 tarihinde How to choose the right industrial camera ; l Bölüm yüksek lisans öðrencisi olan Nuri Temurlenk, 24 Þubat 2006 tarihinde Object recognition using local features and computer vision with analog devices blackfin DSP ; l Bölümde öðrenci asistaný Burak Baylav 11 Mart 2006 tarihinde PSPICE Circuit simulation program konulu seminerleri verdiler. GENETÝK VE BÝYOMÜHENDÝSLÝK BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyelerinden Doç. Dr. Fikrettin Þahin e 29 Aralýk 2005 tarihinde yapýlan bir törenle TÜBÝTAK Teþvik Ödülü verildi. u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Iþýl Kurnaz, L Oreal Türkiye Genç bilim kadýnlarýna destek burslarý programýnda Yaþam bilimleri alanýnda ödüle layýk görüldü. uboðaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde ders veren öðretim görevlisi Dr. Ergül Berber, 3 Mart 2006 tarihinde DNA microarray analysis for the detection of mutations in hemophilia and significance of the R924Q von Willebrand factor variant in the pathogenesis of type 1 and 2N von Willebrand disease konulu bir konferans verdi. u Harvard Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Otu, 28 Mart 2006 tarihinde Progress of challenges in bioinformatics: From sequence to function to networks baþlýklý bir seminer verdi. MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Makine Mühendisliði Bölümü tarafýndan düzenlenen konferanslara devam edildi: l FESTO firmasýndan Dr. Hayrettin Karcý, 2 Aralýk 2005 de Automatic control & mechatronics ; l ÝÜ Ýstanbul Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. Levent Eralp, 16 Aralýk 2005 tarihinde Biomechanics ; l Doðu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümü Prof. Dr. Hikmet Þ. Aybar, 20 Þubat 2006 tarihinde Mühendislik eðitiminin tepe taþý: Bitirme projesi ve A Review of Desalination by Solar Still konulu konferanslarý verdiler. SÝSTEM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Makina Yüksek Mühendisi Sadýk Murat Yüksel, 15 Mart 2006 tarihinde "Savunma sanayiinde sistem mühendisliði uygulamalarý konulu bir konferans verdi. TIP FAKÜLTESÝ TEMEL TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ u Temel Týp Bölümü Konferanslarýnýn 10. su yapýldý. Biyomedikal Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Metin Tulgar, 14 Aralýk 2005 tarihinde Recent development in neurotechnology konusunda verdi. u Fakültenin, Medizinische Universitat Wien ve Klentze-Institut iþbirliði ile 3 Þubat tarihinde düzenlediði konferansta; l Medizinische Universitat Wien Gyn. Endocrinology Hormon Araþtýrma Enstitüsünden Prof. Dr. Christian Scheeberger Polymorphism in anti-aging and preventive medicine ve l American Academy of Anti-Aging Medicine in Europe yöneticisi ve Sec. General Europen Society of. Anti-Aging and Preventive Medicine dan Dr. Michael Klentze The genetic basis of aging konulu konferanslarý verdiler. TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ BÖLÜMÜ Akademik Faaliyetler Bölüm tarafýndan Arskom Bilgisayar ýn katkýlarýyla 15 Aralýk 2005 tarihinde Uydu teknolojileri konferansý düzenlendi. Açýlýþ konuþmasýný Ticari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ömer Gökay ýn yaptýðý konferans, örnek uygulamalar ve kokteyl ile sona erdi. Konferansa katýlan konuþmacýlar þöyle: l Telenor Regional Development M. Issa Odtallah Inmarsat uydu teknolojileri tanýtýmý ; l Telenor Sales Director Larse Steinar Bakke Telenor uydu haberleþme çözümleri ; 19 l Arskom Marine Müdürü Canan Sezer Tufan, Arskom marine tanýtýmý ve Nera ürünleri ; l Totem Capt. Rahav / General Manager Merav Levy, Totem tanýtýmý, VDR SVDR ; l Arskom Sistem Destek Uzmaný Burak Arslan, Karasal uydu çözümleri (I-Direct uygulamalarý) ; l Arskom Satýþ Uzmaný Nedin Zahirovic, BGAN - Geniþbant küresel uydu hizmeti ; l Arskom Yazýlým Müdürü Ahmet Aybar, Uydu araç takip sistemleri ; l Net2phone Country Manager Ali Yalaz, Uydu üzerinden VoIP uygulamalarý ve Net2phone çözümleri.

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı