Çözüm sürecine destek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çözüm sürecine destek"

Transkript

1 Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret Kooperatifler kredi bekliyor Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret etti. * HABERÝ 2 DE 3 yýlda 130 yeni dersliðe ihtiyaç var Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, Çorum da gelecek 3 yýl içinde 130 yeni dersliðe ihtiyaç olduðunu açýkladý. * HABERÝ 10 DA Mustafa Alagöz Meydan projesi için tahsis edilecek alanlarla ilgili Encümen e yetki verildi. Meclis binasý ve otopark Belediye ye devrediliyor * HABERÝ 10 DA ÇORUM 5 MART 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Terminal de 3 iþyeri daha kiralandý Terminalde alýcý bulunmayan dükkanlar üçüncü kez ihaleye çýktý. * HABERÝ 5 DE Çözüm sürecine destek Çözüm süreci çerçevesinde PKK'ya silah býrakma çaðrýsýnýn yapýlmasý, Karadeniz Bölgesi'nde sivil toplum kuruluþlarý ve iþ çevrelerince olumlu karþýlandý. * HABERÝ 7 DE Mustafa Yaðlý Alperen Ocaklarý Hatim Kampanyasý baþlattý. * HABERÝ 15 DE Ahmet Köksal Muhsin Baþkan a hatim kampanyasý Muhsin Yazýcýoðlu Çorum da asayiþ olaylarý Kýzýlýrmak tan köpek çýktý Silahla yaralamada 4 kiþi gözaltýnda Köylüler ve belediye arasýnda arazi gerginliði Otobüs tuðla yüklü kamyona çarptý Kývýlcým evi kül etti Fare ilacý zehirledi Balkondan düþüp öldü Oyun oynarken düþtü * HABERLERÝ 3 DE MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker'i ziyaret etti. Þehit aileleri sitemkâr * HABERÝ 4 DE Ýþte özlenen tablo Kent Konseyi siyasileri buluþturdu Çorum siyasetinin özlenen birliktelik tablosu, Kent Konseyi Toplantýsý'nda oluþtu. * HABERÝ 5 DE Toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve MHP Ýl Baþkanvekili Þahin Çakýn da katýldý. Cezaevi'nde Son Kuþlar' perde açtý Turgay Tanülkü'nün hazýrlayýp sunduðu "Son Kuþlar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'nde Devlet Tiyatrolarý oyuncusu Turgay Tanülkü'nün hazýrlayýp sunduðu "Son Kuþlar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. * HABERÝ 7 DE Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan yeni terminalin kullanýlmasý ile birlikte eski terminal Eski terminal yýkýlýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan yeni terminalin kullanýlmasý ile birlikte eski terminal de boþaltýldý. * HABERÝ 5 DE Uðurlu, engellilere öncelik verecek AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Engelli Eðitim Merkezi ve TÜMSÝAD ziyaretlerini önceki gün gerçekleþtirdi. * HABERÝ 6 DA STK lardan güç alacaðýz AK Parti Çorum Milletvekili aday Adayý Berat Uzun, STK lardan güç aldýklarýný söyledi. * HABERÝ 6 DA Yurtlaþmada Türkiye ortalamasý üzerindeyiz AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Çorum, yükseköðretim alanýndaki yurtlaþma oranýyla Türkiye ortalamasýnýn üzerinde * HABERÝ 11 DE Dr. Yaþar Uðurlu Berat Uzun Prof. Dr. Recep Kaymakcan

2 2 PERÞEMBE 5 MART 2015 Kooperatifler kredi bekliyor Boðazkale Baþkent te tanýtýlacak Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret etti. Ziyarette konuþan Kooperatif Baþkanlarý, Hükümetimizin ve sizlerin desteði ile hayvancýlýk kooperatiflerimizi kurduk. Geri ödemelerle ilgili ertelemelerden de faydalanýyoruz. Teþekkür ediyoruz. Süt ve Hayvan fiyatlarýyla ilgili piyasalardaki dalgalanma üyelerimizi olumsuz etkiliyor. Yeni kredi ihtiyaçlarýmýzla ilgili çalýþma yapýlmasý için hükümetimizden destek bekliyoruz" dediler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu ise,"tarým ve Hayvancýlýk alanýnda desteklemelerimiz devam etmekte. Mazot ve Gübre desteði ödemeleri baþladý. Þu an Ziraat Bankasý aracýlýðýyla da yapýlýyor. Toplamda Çorum'a Yaklaþýk 28 Milyon TL ödeme yapýlacak. Her zaman Çiftçimizin, emektarýmýzýn yanýndayýz. Hükümetin vermiþ olduðu fýrsatlarý iyi deðerlendirmemiz, iyi analiz etmemiz, akýlcý bir þekilde kullanmamýz gerekiyor. Fýrsatlarý fýrsatçýlýða çevirmeden, kul hakkýný gözetmemiz önemli. Maðdur olmamak için kurallar çerçevesinde verilen imtiyazlarý gerektiði gibi kullanýrsak hep birlikte kazanýr ve kalkýnýrýz. Talebinizi ilgili kuruma ileteceðiz. Ýmkanlar ölçüsünde gereken yapýlacaktýr" Ziyarete; AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, Mecitözü - Tanrývermiþ Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Sabri Boyraz, Muhasip Üye Haluk Yýldýz, Çayköy, Doðla ve Kargý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Hüseyin Özer, Karacuma ve Yeþilova Köyleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatif Baþkaný Hüseyin Ayvaz, Merkez - Üyük Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Abdulvahap Özkaya, Boðabað Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Hüseyin Þarlavuk hazýr bulundu. (Haber Merkezi) Mecitözü nün talepleri Uslu da AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Özsoy ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. AK Parti Ýlçe Baþkaný Yaþar, teþkilat çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, ilçeye yapmýþ olduðu destek ve katkýlardan dolayý teþekkür ederek, taleplerini iletti. Mecitözü'nün taleplerine gereken desteði saðlayacaðýný belirten Uslu, Mecitözü ilçemizde tarýmsal sulamada büyük projelerimiz baþlattýk dekar araziyi sulayacak Geykoca ve Bayýndýr Göletlerimizin sulamalarýnýn yapýmý çalýþmalarý sürüyor. Göletlerimizin yapýmýna müteahhit ile yaþanan sorun nedeniyle sözleþme fesih edilerek Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret etti. AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, AK Parti Çorum ara verildi. Ýkmal iþleri 2015 yatýrým programýna teklif edildi. Tekrar ihale edilerek tamamlayacaðýz dekar araziyi sulayacak Figani ve Kozören göletlerinin sulamalarý da devam ediyor dekar araziyi sulayacak; Sarýhasan, Iþýklý ve Karacuma yas þebekesi 2015 yýlý ya- Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. týrým programýna teklif edildi dekar araziyi sulayacak Söðütyolu Göleti proje çalýþmalarý sürüyor dekar arazinin faydalanacaðý Hýdýrlýk Göleti yükseltilmesi ve sulamasý idare imkanlarý saðlanacak ile yýl içerisinde baþlayacaktýr. Doðla ve Tanrývermiþ Köyleri Gölet talebi Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye Osman Tangazoðlu, Salim Uslu yu ziyaret etti. ile ilgili su ölçümü, Kargý, Boyacý ve Çitli Köylerinin Gölet talepleri ile ilgili ise arazi çalýþmalarý yapýlacaktýr. Projelerin tamamlanmasýyla sulu tarým alanýnda büyüme ve geliþme ilçelerimiz arasýnda Mecitözü de yer alacaktýr" (Haber Merkezi) Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya sloganý ile Turizm Haftasý öncesi ilçemizi Ankara'da sizlerin de desteði ile tanýtmak istiyoruz. Yapacaðýnýzý destek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz" Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ise ziyarette, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Boðazkale ilçemizin tanýtýmý konusunda her zaman destekçimiz oldunuz. Ankara ilimizde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hitit kýyafetleriyle gelip tanýtým yapmak istiyoruz. Destekleriniz için teþekkür ederiz" diye konuþtu. Ziyaret nedeniyle teþekkür eden Uslu da, Dünyada ilk kez tüm hayatý kanunlarla düzenleyen ve Kadeþ' de Dünyaya barýþý öðreten medeniyetin Baþkenti Hattuþa'nýn tanýtýmý için her zaman olduðu gibi bizlerde elimizden gelen katký ve desteði vereceðiz. Koordineli bir þekilde önümüzdeki, günlerde gereken çalýþmalarý Cahit Baðcý, Türk Delegasyonu Baþkaný olarak Washington ve New York'a gitti. Baðcý Washington da AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, NATO Parlementerler Assemblesi'nin Güvenliðin Sivil Boyutu isimli Komite Toplantýlarýna katýlmak üzere Türk Delegasyonu Baþkaný olarak Washington ve New York'a gitti. Ýlk günkü görüþmelerde 2 kez söz alan Baðcý, Kýrým'ýn iþgali ve ilhakýnýn 'oldu bitti'ye getirildiðini belirterek, Ukrayna Krizi ve Kýrým Tatarlarý'na uygulanan insanlýk dýþý muameleler konusunda NATO ve uluslararasý toplumun daha duyarlý olmasý gerektiðine ve yaptýrýmlarýn önemine vurgu yaptý. Baðcý, Türkiye'yi doðrudan etkileyen kriz bölgelerindeki sorunlarýn ele alýndýðý oturumlarda ÝÞÝD'e katýlýmlar ve yabancý savaþçýlar konusunda þu uyarýlarda bulundu, "Son Paris bombalamasý ve Boðazkale Belediyesi bünyesinde hizmet veren ekmek fýrýný yýkýldý. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, uzun yýllar hizmet verdikten sonra çevre için tehlike oluþturmaya baþlayan fýrýn binasýnýn yýkýldýðýný belirterek, yýkým çalýþmalarý bittikten sonra yerine günümüz ihtiyaçlarýna cevap verecek tarz ve nitelikte modern bir fýrýn binasý yapým çalýþmalarýnýn baþladýðýný bildirdi. Osmanlý mimarisi takipte olunduðu söylenen ve Londra'dan çýkýþ yapan 3 genç kýzýn durumu göstermektedir ki, ülkeler bilgi paylaþýmlarýnda gerekli özeni ve hassasiyeti göstermemektedir. Zamanýnda bildirilmesi halinde Türkiye üzerinden geçiþler engellenmektedir. Son üç yýlda 1000'den fazla þüpheli sýnýr giriþlerinde yakalanarak geldiði ülkeye iade edilmiþtir. Türkiye'nin ÝÞÝD'e katýlým konusunda özellikle medya araçlarýnda bir köprü gibi algýlanmasý ve gösterilmesini doðru bulmuyoruz" diyerek, bu konudaki BM Güvenlik Konseyi kararýnýn hassasiyetle uygulanmasý ve AB Mevzuatýnda þüpheli ve takipte olan yolcularýn PNR ve API numaralarýnýn paylaþýlmasýnýn teröre ve katýlýmlara caydýrýcý etkisinin önemine vurgu yaptý. Güvenliðin Sivil Boyutu Komitesinin NATO Toplantýlarý Washington'da devam ediyor. (Haber Merkezi) Çenesiz, Uslu ya bilgi verdi Ece Holding CEO'su iþadamý Erdem Çenesiz, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu ziyaret etti. Ziyarette Çenesiz, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, Çorum'da 7 tesiste üretim yapýyoruz. Ayný zamanda Amerika'da 200 yýllýk, 10 bin çalýþaný olan bir firma ile ortaklýk antlaþmasý yaptýk. 64 yýllýk Ýtalyan banyo markasý Isvea'yý aldýk ve yoðun bir þekilde çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Ýlimizin ve ülkemizin geliþmesine katký saðlamaktan dolayý memnuniyet duyuyoruz" Uslu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum'un ekonomisine, istihdamýna, tanýtýmýna her zaman deðerler katýyorsunuz. Yaptýðýnýz çalýþmalarý takip ve takdir ediyor, baþarýlarýnýzýn artarak devam etmesini diliyorum" Ece Holding CEO'su iþadamý Erdem Çenesiz, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu ziyaret etti. Boðazkale ye yeni fýrýn tarzýnda yapýlmasý planlanan binada ekmek fýrýnýn yaný sýra pide ve simit üretiminin de düþünüldüðünü belirten Tangazoðlu, ayrýca kafe tarzý hizmet vermesinin planlandýðýný ifade etti. Bu arada Baþkan Tangazoðlu, fýrýn inþaatýnýn beton atma çalýþmalarýný yerinde inceledi. Boðazkale Belediyesi bünyesinde hizmet veren ekmek fýrýný yýkýldý. Meteoroloji Müdürlüðü nden edindiðimiz bilgiye göre, haftasonuna doðru sýcaklýk bir kaç derece artacak. Haftasonu bahar geliyor Sýcaklýk haftasonunda artýyor. Meteoroloji Müdürlüðü nden edindiðimiz bilgiye göre, haftasonuna doðru sýcaklýk bir kaç derece artacak. Tahminlere göre cumartesiye kadar sýcaklýk bir kaç derece artacak ve cumartesi günü 18 dereceyi bulacak. Pazar günü ise sýcaklýk 5 derece birden düþecek. Bugünlerde yaðýþ beklenmiyor. (Ç.HAK:2502)

3 Kýzýlýrmak tan köpek çýktý Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde Kýzýlýrmak Nehri'ne düþen sokak köpeði için vatandaþlar seferber oldu. Bir vatandaþ, Çorum'da bir otomobil içerisinden av tüfeðiyle açýlan ateþ sonucu bacaklarýndan yaralanan Selahattin B.(46) ve Fatih (B.)(21) hastanede tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili 4 kiþi gözaltýna alýndý. Olay, önceki akþam Çorum'un Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre yolda yürüyen Selahattin B. ve Fatih B.'a bir otomobil içinden av tüfeði ile ateþ açýldý. 2 kiþi bacaklarýna isabet eden saçmalarla yaralandý. Saldýrganlar ise olay yerinden kaçtý. Görgü tanýklarýnýn polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayýda polis ve saðlýk görevlileri sevk edildi. Yaralanan iki kiþi ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. kýyýya çýkan köpeðin üzerine üþümemesi için ceketini koydu. Ýlçe merkezinden geçen Kýzýlýrmak Nehri'nde tarihi Koyunbaba Köprüsü ayaðýnda bir köpeðin soðuk suda çýrpýndýðýný gören vatandaþlar, durumu itfaiye ekiplerine Kýzýlýrmak Nehri'ne düþen sokak köpeði için vatandaþlar seferber oldu. Polisin yaptýðý soruþturma kapsamýnda Osman B.(19), Uður D. (22), Eray S.(18) ve Burcu Y.(19), yakalanarak gözaltýna alýndý. bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmemesi üzerine vatandaþlardan birisi ayaklarýný sývayýp köpeði kurtarmak için nehre girmeye çalýþtý. Nehrin sularýnýn çok derin olmasý sebebiyle köpeðin bulunduðu alana gidemeyen vatandaþlar, köpeði yanlarýna çaðýrdý. Köpek kýyýya doðru yüzmeye baþladý. Köprünün ayaðýndan yaklaþýk 8 metre yüzen köpek, soðuktan titreyerek kenara ulaþtý. Bir vatandaþ ise üzerinden çýkardýðý ceketini ýslanan köpeðin üzerine örterek kuruladý. Çevredeki vatandaþlarýn da ilgi ile izlediði kurtarma aný sonrasýnda sokak köpeðine yiyecek verildi.(dha) Silahla yaralamada 4 kiþi gözaltýnda Olayla ilgili 4 kiþi gözaltýna alýndý. Otomobilde yapýlan aramada bir av tüfeði de ele geçirildi. Gözaltýna alýnan 4 kiþi ile ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi.(dha) Köylüler ve belediye arasýnda arazi gerginliði Demirören köyüne ait 180 dönüm tarým arazisine belediye tarafýndan ekim yapýlmasý köylülerin tepkisine neden oldu. Çorum un Kargý ilçesinde baraj yapýmý nedeniyle istimlak edilen Demirören köyüne ait 180 dönüm tarým arazisine belediye tarafýndan ekim yapýlmasý köylülerin tepkisine neden oldu. Boyabat barajýnýn yapýmý nedeniyle ilçeye baðlý Demirören köyünde 180 dönüm tarým arazisi istimlak edilmek üzere çalýþma baþlatýldý. Ýstimlak iþlemleri devam ederken iddialara göre Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, beraberinde iki zabýta memuru, 5 traktör ve belediye iþçilerini de alarak bu arazileri ekmek için geldi. Belediyenin tarlalarýný ektiðini duyan köy muhtarý Abdullah Kurt ve yaklaþýk 30 kadar köylü tarým arazilerinin olduðu bölgeye giderek Belediye Baþkaný Zeki Þen e arazilerin istimlak sürecinin devam ettiðini ve halen arazilerin tapusunun köylüye ait olduðunu söyledi. Buna karþý çýkan Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ile köylüler arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine olay yerine jandarma çaðrýldý. BELEDÝYE BAÞKANI TOPRAK AÐASI GÝBÝ OTURMUÞ YANINDA ZABITALAR, ÝÞÇÝLERÝ DE TARLAYA KOYMUÞ EKÝM YAPIYORLAR Demirören köyü Muhtarý Abdullah Kurt, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen in traktörlerle gelerek ekim yaptýðýný duyduklarýný belirterek, Bunun üzerine köylülerle birlikte tarlalarýmýza bakmak için araziye geldik. Geldiðimizde Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen bir toprak aðasý gibi, mülk sahibi gibi oturmuþ yanýnda zabýtalar, iþçileri de tarlaya koymuþ ekim yapýyorlar. Tarlanýn köylünün malý olduðunu söylediðim halde, ben ekerim karýþamazsýnýz Konuyla ilgili zaten daha önceden savcýlýða suç duyurusunda bulunmuþtuk. Benden ve köylüden habersiz bir hafta önce 5 tane traktör göndermiþ ve tarlayý sürdürmüþ. Bugünde ekmeye gelmiþler. Bu araziler þuanda istimlak sürecinde köylüye sadece acele istimlak bedeli olarak 8 bin lira ödeme yapýldý. Ancak araziler halen köylü adýna kayýtlý. Bu arazilerin ekilemeyeceðini köylüye ait olduðunu, hak sahibinin rýzasý olmadan ekim yapamayacaðýný daha önceden de Belediye Baþkaný Zeki Þen e defalarca söyledim. Kendisi de bana baraj þirketi ile görüþtüðünü ve araziyi ekeceðini söyleyerek bizim hak sahibi olmadýðýmýzý söyledi. Ýsterseniz mahkemeye verin hakkýnýzý arayýn Bizde bunun üzerine jandarmayý çaðýrdýk. Durumu anlattýk. Ýfadelerimiz alýndý ve þikayetçi olduk. Ancak kendisi hala arazilerimizi ekmekten vazgeçmedi. Ben oraya çok masraf ettim. Bu masraflarý yaptýktan sonra vazgeçmem ekerim diyor Köy sakinlerinden Yasemin Kurt, zorbalýkla arazilerinin ellerinden alýnmak istendiðini iddia ederek, Zorbalýk kullanarak ecdadýmýzdan kalan arazilerimizi elimizden almak istiyorlar. Baþkan partinin gücüyle zorlukla zorbalýkla arazilerimiz elimizden almak için uðraþýyor. Ben utanç duyuyorum. Yapma diyoruz etme diyoruz anlamýyor. Hakkýmýzý arýyoruz biz arazimizi vermiyoruz ifadelerini kullandý. Köy sakinlerinden Ömer Demir ise, belediye baþkanýna zabýtalarýn arazide ne iþi var diye sorduðunda beni kendisini koruduklarýný söylediðini belirterek, baþkanýn belediyenin zabýtalarýný görev yerinde deðil, baþka bir yeri iþgal etmek kullandýðýný savundu. Köy sakinlerinden Kuddisi Aktaþ, yýllardýr tapulu arazilerini belediye baþkanýnýn kendilerine haber vermeden ektiðini duyduklarýný dile getirerek, araziye bakmak için geldiklerinde belediye baþkanýnýn arazilerin baþýnda durduðunu ve kendilerine haber vermeden ekim yaptýðýný dile getirdi. Köy sakinlerinden Ömer Genç ise, belediye baþkanýnýn sadece ilçe halkýnýn deðil köylüsünün de yanýnda olmasý gerektiðini belirterek, Buraya 4-5 korumayla gelip de Demirören köyünün arazilerini baþkalarýna peþkeþ çekmesin ifadelerini kullandý. Köy sakinlerinden 80 yaþýndaki Hafife Doðan, Biz bu arazilere hayatýmýzý harcadýk. Bizim babalarýmýz ne zorlukla yaptý bu arazileri. Belediye baþkaný burada ne arýyor. O yemeyi biliyor da biz bilmiyor muyuz Daha sonra köylüler ile birlikte ekilen tarým arazilerinin içerisine girerek ne ekildiðini inceleyen Köy muhtarý Abdullah Kurt, köy halkýna ait 180 dönüm arazinin yaklaþýk 15 dönümüne arpa ekildiðini söyledi. Kurt, Belediye baþkanýmýzýn dün buraya gelerek zorla ektiði arpalarýn tohumlarý bunlar. Dün engel olmamýzla birlikte bize ait 180 dönüm arazinin yaklaþýk 15 dönümünü ekebildiler. Gelmeseydik hepsini ekeceklerdi BAÞKAN ÞEN: "KANUNA KARÞI BÝR ÝÞ YAP- MAYIZ" Ýddialarla ilgili Ýhlas Haber Ajansý muhabirinin sorularýný yanýtlayan Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, "Demirören köyü mevkiinde yaklaþýk 300 dönüm su altýnda kalmamýþ arazi var. Burada kamulaþtýrma yapýldý. 3 yýldýr buraya su basmamýþ ve zarar vermemiþ. Biz Kargý Belediye adýna burayý deðerlendirmek istedik. Sözlü olarak da baraj firmasýndan müsaade aldýk. Bizi ilgilendirmez ekebilirsin dediler. Burayý ekmek için tarlayý sürdük. Ama muhtarýn suç duyurusu üzerine tarlayý ekmekten vazgeçtik. Çünkü henüz daha net deðil ama araziler kamulaþtýrýlmýþ. 8 er bin lira para baraj firmasý tarafýndan hak sahiplerine ödenmiþ. Ancak köylü, 'burasý henüz kamulaþtýrýlmadý, arazi bizim, ekemezsiniz' dediler. Biz de bunun üzerine bu ekimden vazgeçtik" 15 dönüm arazinin ekildiði yönündeki sorulara ise baþkan Þen, Evet yaklaþýk 15 dönüm yere arpa ekerek býraktýk. Þuan olay adli makamlara intikal etti. Biz belediye olarak kanuna karþý bir iþ yapmayýz sözleriyle kendisini savundu.(ýha) KAPATALIM Kýrýkkale-Samsun karayolunda yolcu otobüsü iddiaya göre arka lambalarý yanmayan tuðla yüklü kamyona arkadan çarptý. Kazada otobüste bulunan 2 kiþi öldü, 13 kiþi de yaralandý. Kaza, Kýrýkkale - Samsun yolunun 55'nci kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. Artvin Hopa'dan gelip Ýzmir'e giden Salim Alpay yönetimindeki 53 HK 888 plakalý yolcu otobüsü iddiaya göre Çorum'dan Ankara istikametine giden Ercan Sözcü idaresindeki 19 DZ 400 plakalý tuðla yüklü kamyona arkadan çarptý. Kazada kimliði henüz tespit edilemeyen bir yolcu camdan fýrlayýp otobüsün altýnda kalarak, ikinci þoför Ömer Uslu ise bulunduðu yerde sýkýþarak hayatýný kaybetti. Kazada yaralananlar ise Kýrýkkale ve ilçelerinden gelen ambulanslarla Yüksek PERÞEMBE 5 MART Otobüs tuðla yüklü kamyona çarptý Kývýlcým evi kül etti Osmancýk ýn Öbektaþ Köyü nde bir ev tamamen yandý. 69 yaþýndaki H.Y. nin evinde sobadan sýçrayan kývýlcým yangýna sebebiyet verdi. Yangýnda ev tamamen yandý. Can kaybý yaþanmamasý teselli oldu. Kazada otobüste bulunan 2 kiþi öldü, 13 kiþi de yaralandý. Fare ilacý zehirledi Sungurlu nun Kavþut Köyü nde fare zehiri yüzünden bir kiþi zehirlendi. A.Ý. evini fare ilacý ile ilaçlarken ilaçtan etkilenip rahatsýzlandý. Zehirlendiði anlaþýlan A.Ý. isimli genç Çankýrý Devlet Hastanesi ne sevk edildi.(haber Merkezi) Ýhtisas Hastanesi ve Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alýndýlar. MUAVÝN: KAMYONUN ARKA LAM- BALARI YANMIYORDU Artvin'in Hopa ilçesinden Ýzmir'e gitmek üzere yola çýkan yolcu otobüsünde 2 þoför, 1 muavin ve 13 yolcu bulunduðu belirtildi. Otobüs muavini ise kamyonun lambalarýnýn yanmadýðýný söyledi. Ýsmi açýklanmayan muavin, "Seyir halindeyken önümüzde giden kamyonun arka farlarýnýn yanmamasý nedeniyle arkadan çarpýnca kaza meydana geldi" Kazadan sonra kamyon þoförü Ercan Sözcü, jandarma tarafýndan gözaltýna alýnýrken, trafiðe kapanan yol araçlarýn kaldýrýlmasýyla ulaþýma açýldý.(dha) Balkondan düþüp öldü Sungurlu nun Beþkýz Köyü nde balkondan düþen kiþi hayatýný kaybetti. 87 yaþýndaki O.Ç. evinin balkonunda otururken baþý dönüp 3 metre yükseklikten aþaðý düþtü. Boynu kýrýlan yaþlý adam vefat etti. Oyun oynarken düþtü Mecitözü nün Boyacý Köyü nde 2 yaþýndaki çocuk balkondan düþtü. G.D. isimli çocuk evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip 1.5 metre yükseklikten zemine düþtü. Yaralanan çocuk Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Mecitözü nün Tanrývermiþ Köyü nde ise, 60 yaþýndaki Z.A. traktör römorkuna gübre çuvallarýný yüklerken, dikkatsizlik sonucu düþen çuvallarýn altýnda kaldý. Yaralý adam Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. YENÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ÇORUM HAZIR Dr. Yaþar UÐURLU AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý

4 4 PERÞEMBE 5 MART 2015 MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker'i ziyaret etti. Þehit aileleri sitemkâr Hitit e Japonya dan konuk Japonya Tokai Üniversitesi nden Prof. Dr. Takashi Uhara, Doç Dr. Kyoko Yamahana ve Okt. Dr. Haruko Sakaedani ve lisans öðrencilerinin yer aldýðý kafile, Hitit Üniversitesi ni ziyaret ederek birimleri gezdi. Antropoloji bölümünün davetiyle gelen kafile, ilk olarak Fen-Edebiyat Fakültesi ne bir ziyaret gerçekleþtirdi. Fakülte hakkýnda bilgi alan konuk ekibe Antropoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu tarafýndan bir seminer verildi. Antropoloji Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak ve bölüm öðretim üyeleri Antropoloji laboratuvarýnda hakkýnda bilgi verdiler. Kafile, HÜBTUAM ý gezdikten sonra Çorum dan ayrýldý. Aktif Yaþam Kulübü bilgi verdi Aktif Yaþam Kulübü öðrencileri, Kulüp Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversite ev sahipliðinde Nisan 2015 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan 'Uluslararasý Öðrenci Kongresi' ile ilgili görüþmelerde bulunan Doç. Dr. Cemil Hakyemez, geçmiþ yýllarda ulusal alanda ortalama 50 üniversiteden öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen kongrenin bu sene uluslararasý düzeyde farklý ülkelerin katýlýmý ile daha da zengin bir þekilde gerçekleþtirileceðini belirtti. 'Uluslararasý Öðrenci Kongresi'nin yurt içi ve yurt dýþý üniversitelere davetiyelerinin gönderilmekte olduðunu ifade ederek kongre ile ilgili sunum taleplerinin 10 Mart 2015 tarihine kadar kabul edileceðine dikkat çeken Doç. Dr. Hakyemez, "Aktif Yaþam Kulübünün 2 tane uluslararasý öðrenci festivali ve 2 tane de ulusal öðrenci kongresi düzenleyerek þuana kadar kazanmýþ olduðu deneyimi bu kongreye Kültür Sohbetleri nde yerel basýn konuþulacak dönemi için programlanan ve ilki 20 Kasým 2014 tarihinde gerçekleþtirilen Kültür Sohbetleri nin 10. söyleþisine gazeteci-yazar Mehmet Yolyapar katýlacak. Yerel Basýnýn Kent Kültürüne, Mehmet Yolyapar Sosyal Yaþamýna ve Ekonomisine Katkýlarý konulu sohbet etkinliði, yarýn saat da Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleþtirilecek. M. ALÝ. CEYLAN MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker'i ziyaret etti. Bugün saat 14.00'de Yunus Emre Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen ziyarete partililer ile dernek yönetim kurulu üyeleri katýldý. Gazileri, þehitleri ve yakýnlarýný bir kenara atmanýn gaflet olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Çetin, "Gazilerimize, þehitlerimize ve yakýnlarýna bakmak Türk Devleti'nin boynunun borcudur. Siz yakýnlarýnýzý vatan millet uðruna topraða vermiþsiniz, sizlere bakmak zorundayýz. Þehit ailelerinin ve gazilerimizin yaþadýðý büyük sýkýntýlar var. Çorum'da sizlerin iþini kolaylaþtýrmak yerine sanki daha da zorlaþtýrýyorlar. Ülkeyi yönetenler sizleri ihmal ediyorlar. 8 Haziran'da MHPiktidar olduðunda bu sorunlarý çözeceðiz." Aktif Yaþam Kulübü öðrencileri, Kulüp Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. de yansýtarak öðrenci kulüp çalýþmalarýný aþan önemli bir organizasyonu gerçekleþtirmiþ olacaktýr. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn daha önceki etkinliklerimizde olduðu gibi bu kongremizde de maddi ve manevi anlamda her zaman yanýmýzda olduðu için heyecan ve þevkle çalýþmalarýmýza devam etmekteyiz" Üniversitenin öðrencilerinin her zaman yanýnda olduðunu belirterek baþarýlý olmalarý için gayret ettiklerini açýklayan Rektör Prof. Dr. Alkan, her konuda ve herkese verilen maddi ve Çorum'da þehit aileleri ve gazilerin ihmal edildiðini belirten Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Eker ise, "Çorum'da bize soðuk bakýlýyor. Sorunlarýmýz çözüme kavuþturulmuyor. MHP ve CHP bizden yana meclise bir önerge sunuyor. Bunlar kabul edilmiyor. Ýnþallah MHP Çorum'dan bir vekil çýkarýr. Bizler de sorunlarýmýzý onunla paylaþabiliriz." Diye konuþtu. Japonya Tokai Üniversitesi nden bir grup akademisyen ve öðrenci Hitit Üniversitesi ni ziyaret etti. manevi desteklerin öðrenci kulüplerine de yapýldýðýný, son zamanlarda sadece akademisyenlerin deðil, öðrencilerin de bu destekler sonucunda ulusal ve uluslararasý pek çok baþarýya imza attýklarýný görmenin mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti. Dünyada tek baþýnýza yerel olarak çalýþmanýn hiç kimse için yeterli olmadýðýný ve bu durumun eðitim kurumlarý için de geçerli olduðunu belirten Alkan, "Teknolojinin geliþmesiyle fiziksel sýnýrlarýn her geçen gün daha da ortadan kalktýðý günümüz dünyasýnda eðer bizlerde büyük olmak istiyorsak çalýþmalarýmýzý dünya ölçeðinde yapmalýyýz" Çok yoðun bir þekilde uluslararasý alana eðitimi taþýmak ve bu alanda faaliyetler yapmak zorunda olduðumuza dikkat çeken Alkan, bilimin evrenselliðine ve uluslararasý etkileþimin önemine inanan Hitit'in ev sahipliðinde düzenlenecek olan kongreye tüm paydaþlarýn saðlayacaðý desteðin önemine iþaret etti. Çiçeðim Solmasýn hafta sonu sahnede Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu 'Çiçeðim Solmasýn' Çorum'da sahnelenecek. Kerem Gökçer'in yazdýðý ve 3-11 yaþ grubuna hitap eden oyunun konusu þöyle; Ýnsanlar bilinçsizce davranýp doðanýn dengesini bozduðundan beri ne çok fazla açan çiçek ne de baharý müjdeleyen kuþlarýn cývýltýsý kaldý. Bu oyun çocuklarýn eskisi gibi sokakta oynamadýðý, arkadaþlýk kurmakta zorlandýðý zamanlarda, baþkasýna iyilik yapmanýn mutluluðunu hatýrlatmak istiyor. Haydi, siz de bir çiçek dikin bu hayata Mart 2015 tarihlerinde seanslarýyla Çorum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu giþesi ve biletiva.com'da satýþa sunuldu. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu 'Çiçeðim Solmasýn' Çorum'da sahnelenecek. Elvan YILMAZ Ýnce Memed On beþ on altý yaþlarýnda Arkadaþtan 'Ýnce Memed' kitabýný almýþ okuldan eve gitmiþtim Kitabý masanýn üzerine býraktým, az sonra rahmetli annem bunun ders kitabý olmadýðýný fark etmiþ olacak ki, "bu kitabý nereden aldýn, ne kitabý?" diye sordu Roman, baþkaldýrmaya mecbur kalmýþ bir insaný anlatan destan dedim Rahmetli, "eþkýyalarla senin ne iþin var, uslanmadýn hala, gâvurluk yapma da dersine çalýþ" demiþti Ýnce Memed'le böyle tanýþmýþtým Gerçek adý Kemal Sadýk Göðçeli Edebiyatýn ulu çýnarý Yaþar Kemal dünyanýn en çok Nobel Ödül'ü alamayan yazarý Belki de iyi olmuþtur Nobel alamadýðýna Fidel Castro, Gorbaçov'a batýlýlar ödül verdiðinde,"düþmanýn sana ödül veriyorsa sende bir puþtluk var demektir" demiþti Belki de olay Castro'nun dediði gibidir Orhan Pamuk almýþtýr, ancak bu ülkenin gerçeklerini yaþayan hiçbir insanda Yaþar Kemal kadar iz býrakamayacaktýr Pamuk, halkýn adamý olamamýþtýr, olacak gibi de görünmemektedir Burjuva katmanýnýn dýþýnda gönüllerde asla var olamayacaktýr Yaþar Kemal ile Orhan Pamuk'un ayný yayýnevinde kitaplarý basýldýðý yýllarda Yayýnevi sahibi þunlarý söylemiþti "Orhan Pamuk, yayýnevine girerken tek bir kiþiyle bile göz temasý kurmadan transit geçer Yaþar Kemal ise geldiðinde herkesle selamlaþýr, herkesle hatýrlaþýr, çalýþanlarýn içine aydýnlýk yerleþir " Bu topraklarýn zenginliðidir Yaþar Kemal En kutsal Nobel insanlýðýn verdiði Nobeldir Her kültürün bir rengi bir kokusu vardýr Tek çiçeðe, tek renge, tek kokuya, kalmýþ bir insanlýk hapý yutmuþtur O bizim farklý rengimizdi Yaþar Kemal'in küçükken amcasý yanlýþla gözünü çýkarmýþ, tek gözü görmüyordu Bir gün Doðu Perinçek ve birkaç arkadaþýyla bir yerde otururken, Perinçek'le gitmek için ayaða kalktýklarýnda, yanýndakilere "Arkamýzdan 'komünistler kör topal gidiyor' diyebilirsiniz" diyerek durumuyla dalga geçebilecek kadar kendiyle barýþýk bir insandý Kör ölür badem gözlü olur derler Lakin Yaþar Kemal hep badem gözlüydü Onun hayatýna ait ayrýntýlar içinde benim 'Allah rahmet etsin' diyeceðim çok þey var Ýyi insanlar mý cennete gider Yoksa Ýyi insanlarýn gittiði yer mi cennet olur O iyi insan, o güzel ata binip gitti Büyük yaþayanlar ölmez Memlekette adamlar azalýyor Not: Affet anne... Uslanmadým hâlâ ve de niyetim yok! Küçükken çardaktan düþürmeyecektin beni

5 PERÞEMBE 5 MART Terminal de 3 iþyeri daha kiralandý EROL TAÞKAN Ýhale Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Meclis Üyesi Ekrem Demirten baþkanlýðýnda yapýldý. Boþ 23 dükkandan üçünün talipli bulduðu ihalede, hediyelik eþya dükkaný, leblebici dükkaný ve emanetçi dükkaný kiralandý. Terminalde alýcý bulunmayan dükkanlar üçüncü kez ihaleye çýktý. Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Meclis Üyesi Ekrem Demirten baþkanlýðýnda oluþah ihale komisyonu tarafýndan yapýlan ihalede, üç dükkan daha sahibini buldu. Boþ 23 dükkandan üçünün talipli bulduðu ihalede, hediyelik eþya dükkaný, leblebici dükkaný ve emanetçi dükkaný kiralandý. 30 bin TL muammen bedelli hediyelik eþya dükkaný 30 bin 50 TL'ye, 30 TL muammen bedelli leblebici dükkaný 30 bin 50 TL'ye, 12 bin TL muammen bedelli emanetçi dükkaný ise 12 bin 100 TL'ye kiralandý. Eski terminal yýkýlýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan yeni terminalin kullanýlmasý ile birlikte eski terminal boþaltýldý. Þehir içinde kalan ve ihtiyaca cevap veremeyen eski otobüs terminalinin artýk kullanýlmadýðýna dikkat çeken Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Vatandaþlarýmýzýn herhangi bir maðduriyet yaþamamalarý için yeni otogarý kullanmalarý gerekiyor. Eski terminal tamamen boþaltýldý. Tüm otobüs firmalarý yeni otogarýmýzda en iyi þekilde hemþehrilerimize hizmet vermeye baþladý." Yeni terminale þehir merkezinden çok sayýda otobüs ve minibüs seferiyle ulaþým imkâný bulunduðunun altýný çizen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Deðiþik güzergahlara ait otobüsler yeni terminale uðruyor. Hafta içi saatte 11 halk otobüsü terminale uðruyor. Terminal içinde otobüs fir- malarýnýn ofisleri haricinde birçok dükkân, restoran ve dinlenme noktalarý da bulunuyor. Ýnsanlarýn bekleme sürelerinde rahat vakit Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi'nin ortaklaþa düzenlediði programda Eðitimci-Yazar Sait Çamlýca okurlarýyla buluþacak. Eðitimci-Yazar Çamlýca, bugün saat 13.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan konferansta, Zararlý Alýþkanlýklara Karþý Aile Kalkaný konulu bir konuþma yapacak. Çamlýca'nýn eserleriyle gençlere yol gösteren deðerli bir yazar olduðunu vurgulayan Belediye geçirmelerini hedefledik. Tabii ki bu, þehre turist olarak gelen vatandaþlarýn þehir hakkýndaki ilk ve son izlenimlerini de olumlu yönde deðiþtirecektir. Biz de tüm Çorumlular ý yeni terminalimizi görmeye davet ediyoruz." diye konuþtu. Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan yeni terminalin kullanýlmasý ile birlikte eski terminal boþaltýldý. Yazar Çamlýca Çorum a geliyor Eski terminalde yýkým çalýþmalarý baþladý. Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, tüm Çorumlular'ý bu özel programa katýlmaya davet etti. Programda Eðitimci-Yazar Sait Çamlýca okurlarýyla buluþacak. Kent Konseyi Kent Konseyi Baþkaný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Kent Konseyi siyasileri buluþturdu Ýþte özlenen tablo EROL TAÞKAN Çorum siyasetinin özlenen birliktelik tablosu, Kent Konseyi Toplantýsý'nda oluþtu. Kent Konseyi Baþkaný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen yönetim toplantýsýna katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve MHP Ýl Baþkanvekili Þahin Çakýn'ýn birlikteliði, "Çorum için özlenen tablo" olarak yorumlandý. Tanýþma ve faaliyet görüþmesinin yapýldýðý toplantýda söz alan siyasiler, Çorum ortak paydasýnda yapýlacak her8 türlü hizmette var olduklarýný ve destek olacaklarýný belirtirken, özellikle gençlere yönelik yapýlan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, gençlerin zararlý alýþkanlýklardan korunmasý için yapýlacak çalýþmalarý daha çok önemsediklerini aktardýlar. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, Kent konseyi çalýþmalarýný beðeni ve takdirle takip ettiklerini anlatarak, "Corum hepimizin içinde yol aldýðý bir gemidir. El birliði ile gemimizi koruyup, geleceðe daha güvenle yol almalýyýz." derken, ayný görüþleri paylaþtýðýný vurgulayan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým da, Çorum'da ikili bir yapýda olduðu izleniminden kurtulmasý gerektiðini, "Paylaþamayacaðýmýz hiç bir þey olmamalý, güneþ gibi herkese eþit doðup eþit ýsýtabilmeyiz. Her siyasi partinin amacý Çorum7a hizmet etmektir ve bizler de Çorum'un hizmetkârýyýz." sözleriyle aktardý. Yýldýrým ayrýca, 23 Nisan'da Çorum'dan oluþturulacak bir öðrenci kafilesini Ýstanbul Sarýyer Belediyesi'nde misafir ettirebileceklerini belirterek, Kent Konseyi'nin bu yönde organizasyon yapmasýndan mutlu olacaklarýný ifade etti. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Þahin Çakýn da, Çorum'da yapýlacak hizmetler için kendilerinin de var olduklarýný söyleyerek, "Hepimiz hizmet için buradayýz. Çorum'a dair yapýlacak her türlü hizmette biz de varýz." Belediye Meclisi'nde gurubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilerle birlikte çalýþma yapma gayreti, Kent Konseyi'nin bütünleþtirici tavrýný ortaya sererken, siyasi parti baþkanlarýnýn da bu yaklaþýma karþý verdiði olumlu cevap, kamuoyu tarafýndan da memnuniyetle ve takdirle karþýlandý. Tophlantýya AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve MHP Ýl Baþkanvekili Þahin Çakýn da katýldý. Engelli gençler fidan dikti Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören gençler, Akkent'te çam fidaný dikti. Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ve öðretmenleri ile birlikte Akkent Mahallesi'ne giden engelli gençler, onlarca fidaný toprakla buluþturdu. Diktikleri fidanlara isimleri yazýlan gençler, bir fidan dikmenin mutluluðunu yaþadýlar. Diktikleri fidanlarla hatýra fotoðrafý da çekinmeyi ihmal etmeyen gençler, "Daha önce hiç fidan dikmemiþtik. Çok güzel bir duygu. Üzerinde ismimizin yazmasý daha da güzel. Buraya tekrar tekrar gelip diktiðimiz fidanlarý sulamak istiyoruz. Artýk dikili bir aðacýmýz var. diye konuþtular. Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer de engelli gençlerle birlikte düzenledikleri fidan dikme programý çok önemsediklerini belirterek "Bugün burada çocuklarýmýzla birlikte aðaç diktik. Her birinin aðaçlarý oldu. Baþta Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü olmak üzere Hatice Külcü hanýmefendi ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum." Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören gençler, Akkent'te çam fidaný dikti. Akkent Mahallesi'ne giden engelli gençler, onlarca fidaný toprakla buluþturdu. Diktikleri fidanlara isimleri yazýlan gençlerin mutluluðu gözlerinden okundu.

6 6 Uðurlu, engellilere öncelik verecek PERÞEMBE 5 MART 2015 Yaþar Uðurlu, Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Engelli Eðitim Merkezi ve TÜMSÝAD ziyaretlerini önceki gün gerçekleþtirdi. Ziyaretlerinde ilgiyle karþýlanan Uðurlu, Engelliler bir toplumun aynasýdýr, bizler de birer engelli adayýyýz. Engelli vatandaþlarýmýza ne kadar sahip çýkabiliyorsak, onlarý toplum içerisinde ne kadar sosyal hayata adapte edebiliyorsak o kadar medeni bir toplumuz demektir. Engelli olmak öðrenmeye ve üretmeye engel deðildir, en kýsa zamanda engelli vatandaþlarýmýzýn toplumda kendilerini daha özgüvende hissetmeleri için gerekenleri ivedilikle yapmamýz gerekir. Engelli Eðitim Merkezi ziyareti sonrasýnda TÜMSÝAD ziyaretini gerçekleþtiren Uðurlu, Çorum sanayisi ve sanayicileri hakkýnda TÜMSÝAD Baþkaný Abdurrahman Kýlýç tan bilgi aldý. STK lardan güç alacaðýz Yaþar Uðurlu,. TÜMSÝAD ý ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, Genç MÜSÝAD Çorum Þubesi, Hitit Akademi Derneði, Gençlik, Eðitim, Kültür ve Eðitim Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Derman Eðitim ve Kültür Derneðini ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Bu yola çýktýklarý günden itibaren Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn öneminin farkýnda olduklarýný belirten Uzun, "AK Parti iktidarý Sivil Toplum Kuruluþlarýna çok önem vermektedir. Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn gücü ülkemize ve milletimize güç katmaktadýr. Önümüzde 2023, 2071 gibi hedefler var. Bu hedeflere ulaþmamýz için kat edeceðimiz yolda en önemli unsurlardan birisi Sivil Toplum Kuruluþlarý olacaktýr. Bu yüzden, Çorum'da aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz ilk günden itibaren Sivil Toplum Kuruluþlarý ziyaretlerimiz hýz kesmeden devam ediyor ve edecek. Belirttiðimiz üzere Çorum'da kurmak istediðimiz istiþare mekanizmasý içerisinde önemli bir yeri olacak Sivil Toplum Kuruluþlarýmýz ile Çorum'umuz için neleri daha iyi yapabiliriz AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, STK ziyaretlerini sürdürdü. Berat Uzun, Yerel dinamiklerin gücünün farkýndayýz. Biz yerel dinamiklerden aldýðýmýz destekle, güçle Çorum'umuzu Ankara'da temsil edeceðiz. diye konuþtu. noktasýnda sürekli fikir alýþ veriþi içerisinde olduk ve olacaðýz. Çorum'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn daha aktif, daha etkin rol alabilmesi yönünde çalýþmalarda bulunacaklarýný da kaydeden Uzun, Yerel dinamiklerin gücünün farkýndayýz. Biz yerel dinamiklerden aldýðýmýz destekle, güçle Çorum'umuzu Ankara'da temsil edeceðiz. diye konuþtu. yan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziraat Odasý'nýn çok önemli bir kurum olduðunu belirten Uygur, '' Ziraat Odamýz çok önemli mihenk taþýmýzdýr. STK'lar bizim için çok önemli. Yeni yönetiminizi kutlarým, Allah mübarek etsin diyorum. Çýkmýþ olduðum bu yolda dualarýnýzý bekliyorum.'' Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, '' Ýnþallah hakkýnýzda hayýrlýsý olur, yolunuz açýk olsun. Ziyaret ettiðiniz için sizlere teþekkür ediyorum.'' Dedi. Ziraat Odasý ný ziyaret etti MUSTAFA BURAK YILMAZ Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sa- AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, Ziraat Odasý ný ziyaret etti. Dodurga ve Laçin de partililerle buluþtu AK Parti Çorum Teþkilatý'nýn Mart ayý Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý baþladý. AK Parti Çorum Teþkilatý'nýn Mart ayý Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý baþladý. Dodurga ve Laçin Ýlçe Teþkilatlarýnýn danýþma meclisi toplantýlarýna katýlarak parti çalýþmalarýný deðerlendiren AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Dodurga Belediye Baþkanlýðýný da ziyaret etti. Bekiroðlu, ilk olarak beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, Ýlçe Koordinatörleri Adem Candan, Cemil Öz, Musa Arif Erkan, Akif Berk, Mehmet Emin Türker ile birlikte Dodurga Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýna katýldý. Toplantýda konuþan Bekiroðlu, aldýklarý görev ve sorumluluðun bilincinde olduklarýný belirterek, "Partimizin misyonuna ve vizyonuna hakim bir hareketin neferleri olarak her zaman ülkemize ve milletimize hizmet için varýz. Her seçimde olduðu gibi 2015 genel seçimlerinde de ülkemizin geleceði için, halkýmýzýn müreffeh seviyesini artýrmak için ilçe teþkilatlarýnýn gerekli özverili çalýþmalarda bulunarak, oy oranýmý- Dodurga ve Laçin Ýlçe Teþkilatlarýnýn danýþma meclisi toplandý. zý artýrarak, istediðimiz vekil sayýsýna ulaþmamýzda katký saðlayacaðýndan hiçbir þüphem olmamýþtýr" þeklinde konuþtu. Bekiroðlu, parti politikalarýnýn, yapýlan hizmetlerin halka çok iyi anlatýlmasýný isteyerek, 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceði açýsýndan çok önemli olduðunu, yeni dönemde AK Parti'nin anayasayý deðiþtirebilecek çoðunluða ulaþmasý gerektiðini, çünkü daha özgürlükçü, daha müreffeh bir ülke için ayak baðý olan anayasanýn deðiþtirilmesinin þart olduðunu kaydetti. Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal da parti çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Bekiroðlu ve beraberindekiler daha sonra Dodurga Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ederek Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ile bir süre görüþtü. Aydýn, belediye çalýþmalarý hakkýnda Bekiroðlu'na bilgiler verdi. Bekiroðlu ve beraberindekiler Laçin Ýlçe Teþkilatý'nýn danýþma meclisi toplantýsýna da katýlarak parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Laçin'de partililere seslenen Bekiroðlu, Laçin i önemsediklerini anlatarak, teþkilatýn her zaman yanýnda olduklarýný vurguladý. Anayasa deðiþik- liði için milletvekili sayýsýný artýrmak gerektiðinin altýný çizen Bekiroðlu, bunun için yoðun bir tempo ile çalýþacaklarýný, ev ev, kapý kapý gezerek sýkmadýk el, görüþmedik kiþi býrakmayacaklarýný kaydetti. Daha aydýnlýk yarýnlara kavuþmak için AK Parti'nin yeniden güçlü bir þekilde iktidara gelmesi gerektiðini dile getiren Bekiroðlu, birlik ve beraberlik içinde seçimlere hazýrlanacaklarýný söyledi. Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ise seçimler için yapýlan çalýþmalarý anlattý. Bozkurt: Çorum un kalkýnmasý için çalýþacaðým AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, Ýhlas Haber Ajansý Çorum Bölge Müdürlüðü nü ziyaret etti. Ziyarette ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ile görüþen Bozkurt, aday adaylýðý süreci ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. AK Parti iktidarý ile Son 12 yýlda Türkiye nin çok büyük yatýrýmlara, köklü reformlara sahne olduðunu dile getiren Bozkurt, büyük Türkiye yolunda ciddi bir kalkýnma hamlesi gerçekleþtiren ülkenin ekonomisini geliþtirirken ayný zamanda demokratikleþme konusunda da önemli adýmlar attýðýný söyledi. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, ÝHA yý ziyaret etti. Çorum a hizmet Recep Tayyip Erdoðan labilmektir. Biz bu etme noktasýnda aday ile baþlayan bu kutlu millete efendi olmaya adayý olduðunu dile geyürüyüþ de büyük Türdeðil hizmetkar olmaya tiren Bozkurt, AK Parkiye hayallerimizin her geldik düsturunu kenti nin, devleti milletin geçen gün gerçek hale dine ilke kýlmýþ büyük hizmetkârý yapabilmek, dönüþtüðü ülkemizde bir aileyiz. Bu ailenin devlet ile millet arasýnbilge adam genel baþiçinde bir nefer olmakla daki güven sorununu kanýmýz Prof. Dr. Ahberaber 2023 Türkiortadan kaldýrmak, yani met Davutoðlu ile güçye sine ve Çorum a hizdevletle milleti kucaklenerek devam ettiði met için aday oldum laþtýrmak için çok bübugünlerde milli irade yük gayretlerimiz oldu. ye sadakatýmýzla 2023 Bozkurt, millet14 Aðustos 2011 de kutürkiye yürüyüþünde vekili olduðu taktirde rucu genel baþkanýmýz AK kadrolarda varoçorum un kalkýnmasý AK Parti de elemeler baþlýyor 7 Haziran seçimleri için geçen hafta sonunda aday adaylarýyla ilgili teþkilat temayül yoklamalarýný tamamlayan AK Parti de ikinci aþama bu hafta sonundan itibaren baþlýyor. 6 bin 223 aday adayýnýn baþvurularý 6 Mart Cuma gününden itibaren partide deðerlendirilmeye alýnýyor. Genel baþkan yardýmcýlarý baþkanlýðýnda oluþturulacak komisyonlarda aday adaylarý ile mülâkat yapýlacak. Bir anlamda ilk eleme sürecinin gerçekleþtirileceði 10 dan fazla komisyonda, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri de görev alacak Mart arasýnda çalýþacak olan komisyonlar daha sonra adaylarla ilgili raporlarýný oluþturacak. KARARI ÜST KOMÝSYON VERECEK AK Parti bu seçimlerde teþkilat yoklamasý ve kamuoyu yokla- malarýna ek olarak þehirlerde ayrýca sandýk da kuruyor. Sivil toplum temsilcileri ve halkýn adaylar hakkýnda görüþünü almak için kurulacak sandýklardan gelen sonuçlar, alt komisyon raporlarýyla birlikte Üst Komisyona sunulacak. Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýndaki üst komisyon, 23 Mart-6 Nisan'da listelere son þeklini verecek. Her aday belirleme sürecinde olduðu gibi bu sefer de üst komisyon çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü bölüme, komisyon üyesi olmayan kimsenin girmesine izin verilmeyecek. Listeler 7 Nisan da Yüksek Seçim Kurulu na teslim edilecek. 14 Nisan'da ise geçici listeler, Resmi Gazete'de ilan edilecek. 24 Nisan'da da kesin listeler yayýnlanmýþ olacak. BEYANNAME VE KAMPANYA ÝÇÝN DE ÇALIÞILIYOR AKP nin seçim beyannamesi ve kampanyasý için de iki ayrý ekip tarafýndan çalýþma yürütülüyor. Her iki ekibin baþýnda da Parti Sözcüsü, Tanýtým ve Medya dan sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Beþir Atalay var. Þubat ayý baþýnda Afyon da iki günlük bir kampa giren ekipte AK Parti nin seçim kampanyalarýný yürüten ARTER Reklam Ajansý ile kamuoyu araþtýrmalarýný yapan araþtýrma þirketi ANAR yetkilileri de yer aldý. Kampanyanýn çerçevesi o toplantýda belirlendi. Seçim söylemi, slogan, billboard, televizyon ve gazete reklamlarý ile þarkýlar için çalýþma baþlatýldý. AK Parti'de kampanya tanýtýmýn 15 Nisan da yapýlmasý bekleniyor.daha öncekilerden farklý olarak parti bu kez kampanya tanýtýmýný 7 bölgeye yayacak. Her bölgede hem adaylarýn, hem de beyannamenin tanýtýlacaðý toplantýlar yapýlacak.(al Jazeera)

7 PERÞEMBE 5 MART Ýþ dünyasýndan çözüm sürecine destek Çözüm süreci çerçevesinde PKK'ya silah býrakma çaðrýsýnýn yapýlmasý, Karadeniz Bölgesi'nde sivil toplum kuruluþlarý ve iþ çevrelerince olumlu karþýlandý. Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yaðlý, çözüm sürecini desteklediklerini, iþ dünyasý açýsýnda da algýnýn bu yönde olduðunu söyledi. Yaðlý, "Çözüm süreciyle ilgili yapýlan basýn açýklamasý bile çok sevin- Mustafa Yaðlý Ahmet Köksal dirici. Ýþ dünyasýnýn beklentileri bunlar. Çözüm süreci her açýdan ülkemizin menfaatinedir. Karþý birtakým kesimler bunu baltalamak için boþ durmayacaktýr. Vatandaþýmýza saðduyu çaðrýsýnda Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, hastane inþaatýnýn tamamlanmasý iþine dün itibariyle baþlandýðýný belirtti. Konuyla ilgili açýklama yapan Baþkan Çatma, 100 Yataklý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin yapým iþi ihalesi önceden açýklandýðý gibi TOKÝ tarafýndan 6 Ocak 2015 tarihinde yapýldý. Daha önceden yüklenici firmadan kaynaklanan gecikme sebebiyle ihale feshi gerçekleþtirilmiþ ve inþaatýn kalan kýsmýnýn TOKÝ tarafýndan yapýlmasý kararý alýnmýþtý. Hukuki sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan hýzla TOKÝ'nin ihale kapsamýna alýnan binanýn ihalesi 6 Ocak 2015 Salý günü yapýldý. Ýhale deðerlendirme aþamasý ve yasal sürenin dolmasýnýn ardýndan hastanenin yapým iþine bugün baþlandý. Hastanenin yapým ihalesini alan ve çalýþmalara dün itibari ile baþlayan Demba Ýnþaat yetkilileri Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Baþkan Çatma ile görüþ alýþveriþinde bulunan yetkililer, çalýþmalara 4 Mart Çarþamba günü itibari ile baþladýklarýný, inþaatýn en kýsa sürede bitirilmesi için yoðun bir çalýþma temposu içerisinde olacaklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Recep Çatma ziyaretten Ýskilipli bir grup haným, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Hanýmlara Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn eþi Ayfer Çatma ve AK Parti Ýskilip Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi de eþlik etti. Bir süre sohbet eden hanýmlar taleplerini Baþkan Çatma'ya ilettiler. Hanýmlarýn taleplerini dinleyen ve devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmelerde bulunan Baþkan Çatma, altyapý çalýþmalarýndan sonra üst yapýda uygulamaya konulacak projelerinin hazýr olduðunu, doðal- gazýn 2016 kýþýnda kullanýlacaðýný belirterek, seçim sürecinde verdiði tüm sözleri yerine getirmek için yoðun çaba harcadýklarýný söyledi. Hanýmlar da Kargý ilçesi çayýr mevkiinde bulunan su þifa daðýtýyor. Kargý ilçesi çayýr mevkiinde 1900 lü yýllardan itibaren bu- bulunuyoruz. Ülke çapýnda yaþanabilecek küçük çaplý olaylar da olsa itibar edilmemelidir" diye konuþtu. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal da "Silahlarýn aradan çýkýyor olmasý birbirimizi daha iyi anlama fýrsatýný sunacaktýr. Bu sorunun ortadan kalkmasý hem ülke hem de global ölçekte Türkiye'ye büyük kazanýmlar saðlayacaktýr. Sürecin baþarýlý tamamlanmasýný temenni ediyor, dua ediyoruz" (AA) Atýf Hoca hastane inþaatý baþladý duyduðu memnuniyeti dile getirerek, hastanenin hýzlý bir þekilde tamamlanýp vatandaþlarýn hizmetine açýlmasý için Ýskilip Belediyesi olarak üzerlerine düþen her türlü katký ve desteði vereceklerini söyledi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, hastane inþaatýnýn tamamlanmasý iþine dün itibariyle baþlandýðýný belirtti. Çatma hanýmlarý bilgilendirdi bilgilendirmeden ve kendilerine gösterilen yakýn ilgiden dolayý çok mutlu olduklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Baþkan Çatma da, göstermiþ olduklarý nezaket ziyaretlerinden dolayý hanýmlara teþekkür etti. Ýskilipli bir grup haným, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Þifalý su korumaya alýndý Kargý ilçesi çayýr mevkiinde bulunan su þifa daðýtýyor. lunan suyun, o yýllarda ilçede yaþayan çok kiþinin yakalandýðý sýtma hastalýðýnýn tedavisinde etkili olduðu söylendi. Özellikle yaz aylarýnda çok soðuk olan þifalý su, Kargý Belediyesi tarafýndan çeþme yapýlarak Þifalý Sýtma Suyu adý altýnda koruma altýna alýndý. Sýtma hastalýðýndan baþka hastalýklara da þifasý olduðu belirtilen su, ilçe halký tarafýndan büyük ilgi görüyor. Cezaevi'nde 'Son Kuþlar' perde açtý Turgay Tanülkü'nün hazýrlayýp sunduðu "Son Kuþlar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'nde Devlet Tiyatrolarý oyuncusu Turgay Tanülkü'nün hazýrlayýp sunduðu "Son Kuþlar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'nde sergilenen tiyatro oyununu, Vali Ahmet Kara, Tiyatro oyunu sonrasýnda kokteyl düzenlendi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Emniyet Müdürü?Salih Erkan Tarancý, Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Tarým Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak,1.Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Halik Yüksel, Ýl Özel Ýdaresi Vali Kara, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Genel Sekreteri Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü ile CezaÖmer Arslan, PTT Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk, cezaevleri Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü'nün ortak soevi personeli ve cezaevinde bulunan hükümlüler izrumluluk projesi olan "Son Kuþlar" isimli oyunun ledi. 223 cezaevinde, 180 bin tutuklu ve hükümlü ile 200 bin personele ulaþýlacaðý bildirildi. Sergilenen tiyatro oyunundan sonra açýklama yapan Vali Kara, '' Burada ki süreyi iyi deðerlendirin Program Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle ve okuyun. Krizi fýrsata dönüþtürün. Aslolan insanýn cezaevinde bulunan hükümlü kadýnlar için düzenlenefsinin esiri olmamasýdýr. Allah yardýmcýnýz olsun. nen kokteylle devam ederken, Vali Ahmet Kara ve Sizlerin de bizler gibi hür olduðu ve barýþýn olduðu beraberindeki protokol üyeleri, cezaevinde bulunan bir dünya temenni ediyorum.'' kadýn mahkumlarý karanfil hediye ederek, 8 Mart Ýskilip te giriþimci adaylarýna belge Geçtiðimiz ocak ayý içerisinde Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan çalýþmalarý baþlatýlan Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi sertifika töreni ile tamamlandý. Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan 0921 Þubat 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 'Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi'ne 70 kiþi müracaat etti, KOSGEB tarafýndan yapýlan mülakatta 30 kursiyer seçildi. Eðitim sonunda 25 kiþi katýlým belgesi almaya hak kazandý. 3 Mart 2015 tarihinde Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi'nde düzenlenen törenle katýlýmcýlara belgeleri verildi. Törene Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, davetliler ve kursiyerler katýldý. KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu yaptýðý konuþmada, "Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan Halk Eðitim kanalý ile Çorum'da bir ilk olan bu eðitim düzenlendi. Bu vesile ile emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Diðer ilçelerimizden de talepler geliyor ve bu uygulamayý çoðaltacaðýz gibi görünüyor. Giriþimcilik KOSGEB ve ülkemiz için önemli ve elimizden geldiðince destek vermeye çalýþýyoruz. Kursiyerlerimizle eðitim sýrasýnda buluþarak eðitimlerin sonunda neler olabilece- ðini, süreçler hakkýnda bilgiler verdik. Umuyorum her bir kursiyer kendi iþini kurar ve ülke ekonomisine, Ýskilip ekonomisine katký saðlamaya çalýþýr. Ýþ kurma aþamasýna gelmiþ genç insanlarýmýz genelllikle kamuda iþ imkaný bulmak, ya da özel sektörde yüksek maaþlý bir iþe girme kanaati ile deðil, ticarete atýlabilir miyim? Ýþ insaný olabilir miyim? birilerine iþ imkaný sunabilir miyim? sorularýna yanýt veren bireyler olmalarý açýsýndan eðitimleri önemsi- yor. Bu vesile ile kursiyerlerimize baþarýlar dilerim." Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy ise, yaptýðý konuþmada; "Benim için sevindirici güzel bir tablo ve 70 kiþi ile baþlayan faaliyetimiz 25 kiþi ile son buldu. Ýnþallah meyvelerini almak ve 25 kiþinin iþ yerinin tamamýnýn iþyerlerinin açýlýþýna katýlmak ta kýsmet olur. KOSGEB Müdürümüze ayrýca teþekkür ediyorum. Çorum'da bir ilk olmasý bizleri daha da sevindirmiþtir. Bu vesile ile Proje ofisimiz ve kursiyerlerimize teþekkür ederim. Çaðýmýzda para kazanmak zor, hayatýmýzý idame ettirmek zor. Devletimizin bu uygulamasý, hibeler, krediler çok önem arz ediyor. Bunlardan yararlanabilmenin öncelikli koþullarýndan birisi olan uygulamalý giriþimcilik kursunu sizlere sunabilmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu vesile ile tüm arkadaþlarýmý kursiyerlerimizi tebrik ediyor, saygýlar sunuyorum." Ýskilip te Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi sertifika töreni ile tamamlandý. KOSGEB tarafýndan yapýlan mülakatta 30 kursiyer seçildi. Eðitim sonunda 25 kiþi katýlým belgesi almaya hak kazandý.

8 8 PERÞEMBE 5 MART 2015 Merkez Bankasý ndan enflasyon açýklamasý Merkez Bankasý (MB), enflasyondaki yükseliþi gýda fiyatlarýnýn tetiklediðini açýkladý. Merkez Bankasý, tüketici fiyatlarýndaki deðiþim dengelerini açýkladý. MB ye göre, enflasyondaki yükseliþ büyük ölçüde gýda fiyatlarýndan kaynaklandý. Merkez Bankasý ndan yayýmlanan açýklamada, Gýda dýþý tüketici fiyatlarý yýllýk enflasyonundaki düþüþ eðilimi devam etti. Enflasyonun ana eðilimi hizmet grubunda yükselmeye devam ederken temel mallarda giyim grubu öncülüðünde hýzla geriledi; çekirdek göstergelerdeki iyileþme sürdü denildi.(haber7) E-sýnav dönemi baþlýyor Fatih Projesi kapsamýnda önümüzdeki yýl sonunda tamamlanacak tablet daðýtýmlarýnýn ardýndan, sýnavlar da elektronik ortamda yapýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý, hem ders hem de ortak sýnavlarýn dijital ortamda yapýlmasý için çalýþma baþlattý. Fatih Projesi kapsamýnda önümüzdeki yýl tamamlanacak tablet daðýtýmlarýnýn ardýndan TEOG ve ders sýnavlarý da elektronik ortamda yapýlacak. Daha güvenli bir sýnav sistemi oluþturmak için baþlatýlacak uygulamayla evrak basýmýndan kaynaklanan maliyetin de sýfýrlanmasý hedefleniyor. Bakanlýk, ortaöðretim okullarýnda geçen yýllarda yaklaþýk 742 bin tablet daðýttý. Yýl sonuna kadar 700 bin tablet daha daðýtýlacak. Tablet daðýtýmýnýn 2016'nýn sonunda tamamlanmasý hedefleniyor. Sýnava girecek öðrencilerin kimlik tespitleri de dijital ortamda gerçekleþecek. Tabletlerdeki ön kameralarla öðrencilerin biyometrik fotoðraflarý çekilerek sistem üzerinden kimlik tespiti yapýlacak. 110 E-SINAV MERKEZÝ MEB tarafýndan bir süredir Ankara'da pilot uygulama olarak, Beþevler Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde elektronik ortamda yapýlan ehliyet sýnavýnda verimli sonuçlarýn alýnmasý üzerine Baþkent Öðretmenevi'nde ikinci bir sýnav merkezi daha açýldý. Bakanlýk, Eskiþehir, Bursa ve Ýstanbul'un da aralarýnda bulunduðu 30 ilde toplam 110 merkez daha açacak. Açýk lise sýnavlarýnýn da bu merkezlerde yapýlmasý planlanýyor. Sigara içmek haram mýdýr? 1-7 Mart Türkiye Yeþilay Cemiyetinin kötü alýþkanlýklarla mücadele haftasý. Bunlarýn baþýnda da sigara alkol ve uyuþturucu gelmektedir. Günümüzde bilhassa sigara ilkokul çocuklarýmýza kadar sirayet etmiþ durumda. Bir özentiyle baþlayan sigara içme alýþkanlýðý, sonra býrakýlmasý çok zor olan illetli bir hastalýða dönüþüyor. Ýnsan vücudunda zarar vermediði organ olmayan sigaranýn daha çokta akciðerlere, kalbe, mideye büyük zararlar vererek, insan vücudunda telafisi mümkün olmayan büyük tahribatlar yaptýðý, bilinen bir gerçek. Ýlk defa 15. asýrda Amerika'nýn Antil takým adalarýndan birinde bulunan Ýspanyol gemicilerin M.1511 yýlýnda bu keyif verici maddeyi Ýspanya ve Portekiz limanlarýnda tanýttýktan sonra, Fransýz'larýn Lizbon elçisi olan Jean Nicot, tütünden elde edilen ve kendi adýyla anýlan Nikotin zehrini ilaç olarak kullanmak üzere, tütünü Fransa'ya soktuðu bilinmektedir. Tütün 1560'dan sonra ise sýrasýyla Almanya, Ýtalya, Ýngiltere ve diðer tüm dünya ülkelerine yayýlmýþtýr. Tütündeki nikotinin son derece zehirli bir madde olduðu, azar azar alýndýðý için insanda uyarýcý etkiler yaptýðý çeþitli bezlerin salgýlarýný arttýrdýðý, kan basýncýný yükselttiði, içeri çekilen dumanla bütün vücut organlarýna sirayet ederek zarar verdiði bilinen bir gerçek. Yapýlan araþtýrmalara göre günde bir paket sigara içen bir insanýn bir yýlda vücudunda 63 çeþit kanser yapýcý 400 gram katran biriktiði tespit edilmiþtir. Önceki yýl Afyon Kocatepe Ünv. Yaþam Boyu Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan düzenlenen "Sigara ve Ýinsan Saðlýðý" konulu konferansta konuþan Týp Fak. Göðüs Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Ersin Günay; sigarada tuvalet temizleyici amonyakla birlikte, arsenik, egzoz, böcek ilacý gibi zararlý maddelerin bulunduðunu, sigaranýn ham maddesi olan tütünün zehirli bir bitki olduðunu, baðýmlýlýk maddesi olan nikotinin, toplu iðne baþý kadar olan miktarýnýn insan damarlarýna enjekte edilmesi durumunda ölüme sebep olabileceðini, nikotinin normalde ziraatta tarým ilacý olarak kullanýldýðýný, sigaranýn içinde metan, arsenik, egzoz, VAHYÝN IÞIÐINDA roket yakýtý, boya tuvalet temizleyici olan amonyak, böcek ilacý, mum yaðý, katmiyum ve bütan gibi zararlý maddelerin bulunduðunu dile getirmiþtir. Sigara dumanýnýn aðýz, dil, boðaz, yemek borusu, nefes borusu, akciðerler, mide, beyin, kalp, kan damarlarý, böbrekler ve mesane gibi vücudumuzda bulunan birçok organýmýza zarar vererek kanser ve genetik bozukluklara neden olduðu, erken ölümlere sebep olduðu bugün net bir þekilde bilinmektedir. hotmail.com Veysel Uysal Kur'an-ý Kerim'de "Kendinizi elinizle tehlikeye atmayýn" (Bakara 195). "Kendinizi öldürmeyin (intihar etmeyin)" (Nisa 29) buyuruluyor. Dinimiz intiharý kesin olarak yasaklamýþtýr. Sigara ise, uzun vadeli bir intihardýr. Kendini vurarak, asarak, hap içerek veya bileðini keserek intihar eden bir kimse kýsa zamanda hayatýný sonlandýrýrken, sigara içen bir kimse ise kendisini yavaþ yavaþ ölüme götürmektedir. Bir insanýn kendi kendisine yaptýðý kötülüðü dünya alem bir araya gelse yapamaz. Sigara veya tütün kullanýmý Peygamberimiz veya müçtehit imamlarý döneminde olmadýðý için hakkýnda âyet, hadis veya bir hüküm yoktur yýlýnda, öðrencilik yýllarýmýzda fýkýh dersinde günümüzün en büyük Ýslam Hukuku alimi, Hayrettin Karaman hocamýza bir arkadaþýmýzýn "Hocam geçmiþte bazý alimlerimiz sigara içmek mekruhtur demiþlerdir, bu konuda siz ne düþünüyorsunuz" sorusuna, "Eðer geçmiþte yaþayan ve sigara mekruhtur diyen alimlerimiz bugün yaþasa ve sigaranýn bu kadar zararlý ve sinsi bir düþman olduðunu bilselerdi kesin olarak haram derlerdi. Bana göre de haramdýr." demiþti. Bugün de ayný görüþleri savunmaktadýr. Yargýtay, kadýnýn aldýðý yoksulluk nafakasýnýn artýrýlmasý için TÜÝK'in yayýnladýðý ÜFE artýþ oranlarýnýn dikkate alýnmasýna hükmetti. Ankara'da 2004 yýlýnda kocasýndan boþanan S.K., aldýðý 200 TL'lik yoksulluk nafakasýný artýrýlmasý için A.T'ye dava açtý. S.K., eski eþinin maddi durumunun oldukça iyi olduðunu ve kendisinin de çalýþamadýðý için geçinemediðini bu yüzden de aldýðý yoksulluk nafakasýnýn bin TL'ye çýkarýlmasýný talep etti. Ankara 5. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, A.T., S.K'dan boþandýktan sonra tekrar evlendiðini 3 çocuðu olduðunu, eski eþinin de paraya ihtiyacý olmadýðýný belirtti. A.T. "Eski eþim birçok yerde aþçýlýk yaptý. Oðlum da kýzým da çalýþýyor ve rahatlýkla geçinebiliyorlar. Ayrýca kýzýmýn arabasý var. Ben kamburum, bu nedenle çalýþamýyorum. Eski eþim bana kin besledi ve inadýna benden ihtiyacý olmayan parayý alýyor. Gelirim çok düþük" diye kendini savundu. Yerel mahkeme, davanýn kýsmen kabulüne karar vererek, yoksulluk nafakasýnýn 500 TL'ye artýrýlmasýný hükmetti. Hüküm, davalý A.T. tarafýndan temyiz edildi. NAFAKA HAKKANÝYETE UYGUN OLMALI Temyiz istemini görüþen Yargýtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararýný bozdu. Kararda, "Taraflarýn gerçekleþen ekonomik ve sosyal durumlarý, nafakanýn niteliði ve özellikle ekonomik göstergelerdeki deðiþim ile TÜÝK'in yayýnladýðý ÜFE artýþ oranlarý nazara alýndýðýnda takdir edilen miktar çok olup, Medeni Kanun'un 4. Maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun deðildir. Mahkemece yapýlacak iþ, hakkaniyete uygun bir nafakaya hükmetmek olmalýdýr" denildi. MAHKEME DÝRENDÝ AMA SONUÇ DEÐÝÞMEDÝ Yerel mahkeme ilk kararýnda direndi. Mahkemenin direnme kararý ise, davalý A.T. tarafýndan temyiz edildi. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu ise yerel mahkemenin direnme kararýný oy birliðiyle bozdu.(haber7) Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez Birliði Baþkaný Bülent Tunç, karkas dana etinin kilogramýnýn son 5 yýlda 4 lira arttýðýný söyledi. Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez Birliði Baþkaný Bülent Tunç, karkas dana etinin kilogramýnýn son 5 yýlda 4 lira arttýðýný, bunun enflasyon rakamlarýnýn çok altýnda kaldýðýný belirterek, yüksek fiyat artýþý söylemlerinin spekülatif olduðunu söyledi. Tunç, yaptýðý açýklamada, bazý basýn yayýn organlarýnda "ete yüzde zam geldi" haberlerinin yer aldýðýný hatýrlatarak, mevsimsel ve kýsa süreli artýþlarýn dýþýnda uzun dönemde kýrmýzý et fiyatlarýnda ciddi bir deðiþiklik olmadýðýný belirtti. Bazý tüccarlarýn et ithalatýný gündeme taþýmak için artýþ iddialarýný dillendirdiðini ifade eden Tunç, "Karkas kýrmýzý etin kilogramý, 2010 yýlýnda bölgeye ve hayvan kalitesine göre ortalama 19 liraydý, þimdi ise 23 lira. Son 5 yýlda 4 liralýk bir artýþ var. Bu, enflasyon rakamlarýnýn çok çok altýnda. Bu cüzi artýþ yem, mazot ve iþçilik gibi girdilerden kaynaklanýyor. Yüksek fiyat artýþý söylemleri tamamen spekülatif" diye konuþtu. Tunç, üretici fiyatlarýndaki artýþýn tüketiciye daha fazla yansýdýðýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Üretici fiyatýnda ciddi bir artýþ yok ama aracýlar nedeniyle kýrmýzý et, marketler ve kasaplarda vatandaþa çok daha yüksek fiyattan ulaþýyor. Aracýlar fiyatýn artmasýna yol açýyor. Et, tüketiciye ulaþana kadar 3-4 kez el deðiþtiriyor, herkes üzerine kar marjý koyuyor. Aracýlar bu iþin içinden çýkmalý. Aracýlarý da kullanan bazý et tüccarlarý, ithalat lobiciliði yapýyor. Kýrmýzý et ithalatýný yeniden gündeme getirmeye, fiyatlarý artýrarak ithalattýn önüne açmaya çalýþýyorlar yýlýnda ithal et gelmesine raðmen fiyatlar düþmedi, bu memlekette kimse ucuz et yemedi." Bülent Tunç, bazý tüccarlarýn gündemde olmamasýna raðmen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýný yýpratmak için ithal et konusunu gündeme getirdiðini öne sürdü. KOYUN ETÝ TÜKETÝN ÇAÐRISI Tunç, Türkiye'nin zenginleþtiðini, tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþtiðini ve kiþi baþý kýrmýzý et tüketiminde son yýllarda artýþ olduðunu belirtti. Türkiye'ye gelen milyonlarca turistin de kýrmýzý et tüketimini artýrdýðýný dile getiren Tunç, talebin karþýlanabilmesi için koyun etinin daha fazla tüketilmesini önerdi. Peygamberimiz "Haram bellidir. Helal de bellidir bu ikisi arasýnda bir de hara mý helal mi olduðu þüpheli olan þeyler vardýr. Siz bu þüpheli olan þeylerden de sakýnýn ki dininizi koruyasýnýz. Kim de þüpheli þeylere yönelirse harama düþmüþ olur" (Buhari, Ýman 39) buyurmuþtur. Ýnsan bedenine bir faydasý olmadýðý gibi zararý açýk, net ve büyük olan sigara kullanýmý ayný zamanda kiþi ve aile bütçesi için de bir israftýr. Öyle insanlarýmýz var ki, dar gelirli, asgari ücretle geçiniyor, eþinin çocuklarýnýn temel gýda ihtiyacý olan belki ayda bir kilo et almýyor ama ortalama ayda 150 TL ye yakýn bir parayý sigaraya veriyor, Parasýný el alýyor/ Dumanýný yel alýyor/ Zehrini kendisi alýyor/ çoluk çocukta havasýný alýyorsa, bu ayný zamanda emanete hýyanetliðe ve kul hakkýný yemeye de girer. Zira Yüce Rabbimiz saðlýðýmýzý, bedenimizi, çoluk çocuðumuzu da bir emanet olarak verdiðini bildiriyor. Diðer bir açýdan baktýðýmýz zaman ise, Peygamberimiz, yalan söylemeyi, bir þey emanet edildiði zaman emanete hýyanetlik etmeyi, söz verip sözünde durmamayý nifak alametleri olarak bildirmiþtir. Sigara içen bir insan sadece kendi kesesine ve saðlýðýna deðil, çevresindeki insanlara ve aile bireylerine de zarar vermektedir. Ayrýca kapalý alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak içmeyenlerin zehirlenmesini engelleyen yasa ve denetimlerini anlýk takip edebilmek ve raporlandýrabilmek için tablet dönemine geçilmesi de güzel bir faaliyet, yerinde bir karar olmuþtur. Belki insanlarýmýzýn bir takým sýkýntýlarý olabilir. Haram ve zararlý olan þeylerden medet ummak güvenli bir sýðýnak deðildir. Yapýlmasý gereken ise, baþýmýza gelen bela, musibet ve sýkýntýlarýn bir imtihan vesilesi olduðunu düþünerek, sabretmek suretiyle Allah'ýn iradesine teslim olmak, bizleri rahatlatacak, sýkýntýlarýmýzý en asgariye indirecek ve sabrýmýzla da sevaplar kazanmamýza vesile olacaktýr. Yargýtay'dan nafaka için yeni kriter Kýrmýzý ette son 5 yýlda 4 liralýk artýþ Tunç, koyun etinin tüketilmesiyle ilgili ciddi bir çalýþma yapýlmasý gerektiðini ifade ederek, "Koyun üretimine uygun bir coðrafyada yaþýyoruz. Üretici, karkas koyun etinin kilogramýný 15 liraya satamýyor. Koyun eti, danadan çok çok daha kaliteli, bundan dolayý daha fazla koyun eti tüketmeliyiz. Dana etinden daha ucuz olmasýna karþýn insanlar arasýnda 'kokuyor' diye bir algý oluþturuldu. Bu, bilinçli oluþturuldu. Koyun etini yemekhanelerde, lokantalarda daha çok kullanmalýyýz. 44 milyona yakýn küçükbaþ hayvana sahibiz, bunu deðerlendirmeliyiz" diye konuþtu.(aa)

9 PERÞEMBE 5 MART Son on yýl içersinde hep birlikte saðlýk alanýnda radikal deðiþimler yaþadýk. Bunun çok olumlu sonuçlarý olduðu gibi bir takým olumsuz sonuçlarý da oldu. Hiçbir sistemin mükemmel olmasý beklenemez. Ancak saðlýk çalýþanlarýnýn sýkýntýlý ve genelinin endiþeli olduðu bir saðlýk sistemi de gözden geçirilmelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn sahada yaþamýþ olduðu sýkýntýlarýn baþýnda malumunuz saðlýkta þiddet olaylarý gelmektedir. Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayan kiþilerin ne yazýk ki hak ettikleri cezalarý almadýklarýný görmekteyiz. Saðlýkta þiddet sorununa yol açan etmenler bilimsel olarak araþtýrýlmalý, bu soruna karþý caydýrýcý önlemler alýnmalýdýr. Ayrýca saðlýk çalýþanlarý da bu halkýn içinden yetiþmiþ, bu milletin evladýdýr. Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn mutlaka bir yakýný veya tanýdýðý da saðlýk çalýþanýdýr. TEK SORUMLU SAÐLIK ÇALIÞALARI DEÐÝL! Saðlýk sistemimiz belirtmiþ olduðum gibi kusursuz ya da eksiksiz deðildir. Ancak bu eksikliklerin ve yetersizliklerin tek sorumlusu da saðlýk çalýþanlarý deðildir. Konuyu somutlaþtýracak olursak, senede yaklaþýk 90 milyon acil baþvurusunun olduðu ülkemizde, acile baþvuran bu hastalarýn sadece %15-20 lik bir kýsmýnýn gerçek acil hastasý olduðunu görmekteyiz. Acil Servislere bu yoðun hasta baþvurusu içerisinde sistemin kilitlenmesi kadar olaðan bir durum yoktur. Dünyanýn hiçbir geliþmiþ ülkesinde sunulan saðlýk hizmetleri ülkemizde olduðu kadar israf edilmemektedir. SAÐLIK OKUR YAZARLIÐI Günümüzde saðlýk sorunlarý tartýþýlýrken bir kavram ön plana çýkýyor. Bu kavramýn adý ''Saðlýk Okur-Yazarlýðý''. Saðlýk Okur-Yazarlýðý; saðlýk hizmetlerinden bilinçli olarak yararlanmak anlamýnda geliyor. En ufak bir ödememiz olduðunda koþarak bankalara giden bizler, ne yazýk ki ayný hassasiyeti saðlýðýmýza göstermiyoruz. Yine acilden örnek vereyim; Bilindiði gibi Saðlýk çalýþanlarýný anlamak 1 Bir Nefes Sihhat Dr.Mehmet Fatih FÝÞENK Çorum Tabip Odasý Delegesi Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM tüm poliklinikler sabah 08:00, akþam 17:00 saatleri arasýnda hizmet vermektedir. Bu süre zarfýnda hastalarýmýz, çok daha detaylý muayene olabilme imkanýna sahipken ne yazýk ki bazý hastalar bu saatler dýþýnda özellikle acil servise baþvurmaktadýrlar ve çok detaylý muayene beklentisine girmektedirler. Ancak ne yazýk ki bu durum mümkün olmamaktadýr. 112 ÝHBARLARININ %90 I ASILSIZ Deðiþen ve geliþen saðlýk sistemimizin en büyük meyvelerinden birisi de 112 Ambulans ve Ýlkyardým hizmetlerinin geldiði noktadýr. Fedakarca çalýþan 112 çalýþanlarýmýz eðer asýlsýz baþka ihbara gitmemiþlerse, yolda kendilerine yol vermeyen bilinçsiz sürücüler ile karþýlaþmamýþlarsa, olay yerine rekor sürelerde ulaþmaktadýrlar. 112 olay yerine geç ulaþtýðýnda ise bunun tek sorumlusu olarak 112 çalýþanlarýnýn görülmesi büyük bir haksýzlýktýr. Sonuç olarak; 1-Saðlýk sisteminde vatandaþlarýmýza da büyük sorumluluklar düþmektedir. 2-Saðlýk kaynaklarýmýz ve hizmet kapasitemiz de diðer bütün kaynaklar gibi sýnýrsýz deðildir, israfý önlenmelidir. 3-Mevcut saðlýk sisteminden nasýl yararlanýlacaðý konusunda halkýmýzda farkýndalýk oluþturulmalýdýr. 4-Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn yaptýklarý cezasýz kalmamalý, þiddete karþý caydýrýcý önlemler alýnmalýdýr. 5-Saðlýk çalýþanlarýnýn sýkýntýlarýný iyi anlamak, seslerine kulak vermek gerekmektedir. (Devam Edecek) Bakanlýk tan domuz gribi açýklamasý Saðlýk Bakanlýðý'ndan 'domuz gribi' açýklamasý Saðlýk Bakanlýðý, Sivas'ta hayatýný kaybeden kiþide domuz gribi virisüne rastlandýðýný, ancak salgýn olarak deðerlendirilmediðini ifade etti Bakanlýk tarafýndan yapýlan açýklama þöyle: "Grip hastalýðý ülkemizde özel bir takip sistemiyle izlenmektedir. Bu sistemle gribin ortaya çýkmasý, yaygýnlaþmasý, azalmasý gözlemlenip ölçülmekte ve dünya ülkeleri ile birlikte deðerlendirilmektedir. Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde uzman kiþilerden oluþan Grip Bilim Kurulu grip sezonunu deðerlendirmek üzere 26 Þubat 2015 tarihinde toplanarak; Avrupa Bölgesinde her yýl görülmekte olan mevsimsel grip aktivitesinin ilk vakalarýnýn Ekim ayýndan itibaren görülmeye baþlandýðý, Ocak ve Þubat aylarýnda artarak devam ettiði, ülkemizde de her yýl olduðu gibi bu yýlda Aralýk ayý ortasýndan itibaren ilk vakalarýn görülmeye baþlandýðý ve Ýnfluenza vaka sayýlarýndaki artýþýn, beklenen mevsimsel grip artýþý olup görülen grip tiplerinin de Avrupa'da görülen tiplerle benzer olduðu, Gerek Avrupa'da gerekse ülkemizde virüslerin arasýnda yeni ortaya çýkmýþ farklý bir virüs tespit edilmediði, bu nedenle, son dört yýldan farklý bir seyir öngörülmediðiö deðerlendirmelerini yapmýþtýr. Ülkemizin olasý bir grip salgýnýna yönelik hazýrlýk planý mevcut olup bu plan bilimsel verilerle güncel tutulmaktadýr. Ülkemizde grip sezonunda Kasým ayýndan itibaren H1N1 (Domuz Gribi) virüsünün de içinde yer aldýðý grip virüsleri görülmektedir. Bu grip virüsleri mevsimsel grip virüsleri olarak adlandýrýlýr ve doðal haliyle her sene dünyanýn her yerinde yaygýn olarak görülebilmektedir. Ülkemizde grip hastalýðýnýn takibinde; mevsimsel grip sezonunda influenza açýsýndan pozitif olduðu tespit edilen numunelerin yüzde 92,5'inin influenza AH1N1, yüzde 4,6'sýnýn Ýnfluenza AH3N2, yüzde 2,7'sinin Ýnfluenza B, sezonunda yüzde 2,5'inin influenza AH1N1, yüzde 77'sinin Ýnfluenza AH3N2, yüzde 20,5'sinin Ýnfluenza B, sezonunda ise bugüne kadar laboratuarlara gelen numunelerin yaklaþýk yüzde 10'unda influenza pozitifliði tespit edilmiþ olup þu an için bunlarýn yüzde 38,9'unun influenza AH1N1, yüzde 22,7'sinin Ýnfluenza AH3N2, yüzde 38,4'ünün Ýnfluenza B olduðu saptanmýþtýr. Grip aþýsýnýn özellikle tanýmlanmýþ risk gruplarýna uygulanmasý önerilmektedir. Bu risk gruplarý; 65 yaþýn üzerindekiler, kronik solunum, kalp veya metabolik hastalýðý olanlar ve baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ kiþilerdir. Deðerlendirilen konular neticesinde grip aþýsýnýn Eylül- Aralýk aylarý arasýnda yapýlmasý önerilmekle birlikte grip mevsimi Nisan ayýna kadar devam ettiði için Mart ayýnýn sonuna kadar aþý yapýlabileceði belirtilmiþtir. Tanýmlanmýþ risk gruplarýnýn aþýlarý Saðlýk Uygulama Tebliði kapsamýnda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan karþýlanmaktadýr. Sivas'ta hayatýný kaybeden vatandaþýmýzda, dünya genelinde kýþ mevsiminde yaygýn olarak görülen H1N1 virüsü belirlenmiþ olup bu durum hali hazýrda salgýn göstergesi olarak deðerlendirilmemektedir. Grip; ateþ, yaygýn kas aðrýsý, halsizlik, öksürük, burun akýntýsý, boðaz aðrýsý, baþ aðrýsý, kusma ve zaman zaman da ishal belirti ve bulgularý ile seyredebilmektedir. Bazen klinik tabloya zatürre de eþlik edebilmektedir. Üç günden fazla devam eden ateþ, solunum sýkýntýsý ve þuur bulanýklýðý gibi durumlarda vakit geçirmeksizin saðlýk kuruluþlarýna baþvurulmasý gerekmektedir. Gripten korunmak için; grip aþýsý ile aþýlanmanýn yaný sýra sýk sýk su ve sabunla eller yýkanmalý, öksürük ve hapþýrýk esnasýnda aðýz ve burun tek kullanýmlýk kâðýt mendille kapatýlmalý ve mendil çöp kutusuna atýlmalý, mendil yoksa kolun iç yüzüne hapþýrýlmalý, içinde bulunulan mekânlar havalandýrýlmalý, grip belirtileri olan kiþilerin kreþ, okul ya da iþe gitmeyerek evde istirahat etmeleri 47 bin yeni öðretmen atanacak Avrupa Çevre Ajansý yayýmladýðý raporda Türkiye'de orman alanlarýnýn artýrýlmasý ve kapsamlý aðaçlandýrma kampanyalarýndan övgüyle bahsetti Avrupa Çevre Ajansý (AÇA), yýllarýný kapsayan beþ yýllýk "7. Çevre Eylem Programý"ný açýkladý. Merkezi Danimarka nýn baþkenti Kopenhag da bulunan Avrupa Çevre Ajansý'nýn internet sayfasýndan yayýmladýðý raporunda sera gazý emisyonlarýnda yüzde 20 lik azalma, enerjinin yüzde 20'sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve enerji verimliliðinde yüzde 20 artýþ öngörüldü. Avrupa'daki 39 ülkenin çevre Hükümet, kanun tasarýsýný TBMM Baþkanlýðý'na sundu. Milli Eðitim Bakanlýðý'na 47 bin öðretmen kadrosu ihdas edilmesine iliþkin kanun tasarýsý TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Tasarýyla, 652 sayýlý Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname'ye ek madde eklenmesi öngörülüyor. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun imzasýyla Meclis Baþkanlýðý'na sunulan tasarýnýn gerekçesinde, þunlar kaydedildi: bakanlarýyla ulusal eylem planlarý temelinde ortak çalýþmalar yürüten AÇA'nýn raporunda söz konusu ülkelerle ilgili ayrýntýlý bilgilere yer verildi. ACA RAPORUNDA TÜRKÝYE'YE ÖVGÜ Raporda Türkiye nin, yýllarý arasýnda hava sahasýndaki zararlý toz partiküllerinin yüzde 29 oranýnda azaldýðý, asit yaðmurlarýna neden olan kükürt dioksitin (SO2) yüzde 43 ünün de yok edildiði belirtildi. Türkiye nin su tüketimi konusundaki duyarlýlýðýna iþaret edilen raporda 2008 den bu yana su tüketiminin yüzde 4,4 oranýnda azaldýðý ifade edildi. "Eðitim ve öðretim hizmetlerinin yürütülebilmesi bakýmýndan yeterli personelin istihdam edilmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. Bu çerçevede tasarý ile Milli Eðitim Bakanlýðýna toplam 47 bin öðretmen kadrosu ihdas edilmektedir."(aa) Avrupa dan Türkiye ye aðaçlandýrma övgüsü Havacýlýktaki adýmlarýyla çað atlayan Türkiye, gözünü uzaya çevirdi. Hükümet, uzay çalýþmalarýna yeni vizyon için düðmeye bastý. Uzun süredir hazýrlýðý yapýlan Türkiye Uzay Kurumu'yla (TUK) ilgili çalýþmalar Bakanlar Kurulu'nda masaya yatýrýldý. Meclise gönderilecek tasarýyla oluþturulacak TUK, tüm uzay projelerini ve çalýþmalarýný koordine edecek. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gönderilerek ilgili komisyonlarda ele alýnmasý bekleniyor. Ulaþtýrma Bakanlýðý görevini seçimler nedeniyle devretmeye hazýrlanan Bakan Lütfi Elvan, önceki gün Bakanlar Kurulu'nda çalýþmayla ilgili brifing verdi. Uzay ve havacýlýk alanýndaki çalýþmalarý tek elden yürütmek için kurulacak TUK için ABD'nin NASA'sý ile AB'nin ESA'sýnda kapsamlý incelemeler yapýldý. TUK'ta Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan Genelkurmay'a, Türksat'tan TÜBÝTAK'a kadar ilgili kurumlardan temsilciler bulunacak. Üniversiteler ve STK'larla ortak proje ve çalýþmalar yürütülecek. TUK, Türkiye'nin NASA'sý gibi rol üstlenecek. UYDUDAN ASTRONOTA KA- DAR Bu yýlýn ilk yarýsý Türksat 4B'yi de uzaya göndermeye hazýrlanan Türkiye, Türksat 5A'yý kýsmen, Türksat 6A'yý da tamamen yerli olarak üretmeyi kararlaþtýrmýþtý. Baþlayan çalýþmalarda koordinasyonu TUK üstlenecek. Türkiye nin iklim deðiþikliði açýsýndan en yüksek risk altýnda bulunan Doðu Akdeniz bölgesinde yer aldýðý anýmsatýlan raporda iklim deðiþikliðinin olumsuz etkilerine karþý önlemlerin en kýsa sürede hayata geçirmesinin büyük önem taþýdýðý vurgulandý. Raporda Türkiye'de orman alanlarýnýn artýrýlmasý ve çölleþmeyle mücadele çabalarýna katký saðlayacak kapsamlý aðaçlandýrma kampanyalarýndan da övgüyle bahsedildi. Türkiye nin biyolojik çeþitliliðinin zenginliðine dikkat çekilen raporda bu çeþitliliðin korunmasý için ülkenin kýsýtlý olan su kaynaklarýnýn etkili bir þekilde projelendirilmesi önerisi yapýldý.(aa) Türk NASA sý için geri sayým baþladý Haberleþme uydularýnýn yaný sýra, Göktürk uydularý ve gözlem amaçlý uydularýn tamamlanarak uzaya fýrlatýlmasý konusunda çalýþmalarýn hýzlý yürütülmesi bu kurumca saðlanacak. UZAY EVÝ KURULACAK Ankara'da kurulma çalýþmasý yürütülen "Uzay Evi (Planetaryum)" TUK'un kontrolünde olacak. Uydular, fýrlatma sistemleri ve diðer uzay teknolojileri alanýnda üretim, test, montaj ve sistem engegrasyonu için gerekli laboratuvar, araþtýrma ve test merkezleri ile astronot eðitim merkezinin bulunacaðý "Uzay Þehri" Projesi de kurumca hayata geçirilecek.(akþam)

10 10 PERÞEMBE 5 MART 2015 Meydan Projesi için önemli adým Meclis binasý ve otopark Belediye ye devrediliyor RECEP MEBET Þiddete Hayýr konulu imza kampanyasýndan bahsetti. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Mart Ayý Kadýna þiddete karþý duyarlýlýðýn her geçen gün Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. daha da arttýðýna iþaret eden Özzehinli, kampanyaya Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda, mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi ne ait Meclis binasý ve þiddetsiz bir gelecek temennisinde bulundu. destek veren tüm Meclis Üyeleri ne teþekkür ederek arkasýndaki otopark alanýnýn 20 yýl süreyle Çorum SAKARYA YA ANASINIFI Belediyesi ne tahsis edilmesi konusu ele alýndý. KAZANDIRILACAK Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn Ýl Genel Meclisi nde Sakarya Ýlkokulu ndaki yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan anasýnýfý ihtiyacýný konu alan bir araþtýrma önergesi Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri verildi. katýldý. Sözlü önerge hakkýnda bilgi veren Meclis Üyesi Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyele- anasýnýfýnýn yetersiz bir fiziki ortamda eðitim Yurdanur Özzehinli, Sakarya Ýlkokulu nun mevcut rinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü verdiðine dikkat çekerek Özel Ýdare imkanlarýyla söz toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. etti. konusu okula yeni bir anasýnýfý kazandýrýlmasýný teklif GENÇLÝK MERKEZLERÝ ARAÞTIRILACAK Dile getirilen önerge, yapýlan görüþmelerin Çorum da gençlere yönelik faaliyet gösteren ardýndan araþtýrýlmak üzere Plan ve Bütçe merkezler ve bu alanda hayata geçirilen projeler Komisyonu na havale edildi. konusunda Ýl Genel Meclisi ne önerge verildi. MEYDAN PROJESÝ ÝÇÝN ÖNEMLÝ ADIM Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi ne ait Ýl Genel Meclisi binasý ve arkasýndaki otopark alanýnýn 20 yýl süreyle Çorum Belediyesi ne tahsis edilmesi konusunda Ýl Encümeni ne yetki verildi. Belediye tarafýndan yapýmý planlanan Meydan ve Otopark Projesi, Ýl Genel Meclisi nin dünki oturumunda gündeme geldi. Projenin Ýl Genel Meclisi Mart Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Meydan projesi için tahsis edilecek alanlarla ilgili Encümen e yetki verildi. Muhalefet partilerinin temsilcileri, tahsis hususundaki çekincelerini dile getirdiler. Önerge teklifi hakkýnda açýklama yapan AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli, gençlerin geliþimi ve toplumsal hayata kazandýrýlmasý konusunda yapýlan çalýþmalarýn incelenmesini istedi. Yazýlý önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Gençlik ve Spor Komisyonu na havale edildi. Gündem dýþý söz alan Özzehinli ayrýca 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü kutlayarak AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu tarafýndan baþlatýlan Kadýna Caddelerde toz temizliði RECEP MEBET Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler, þehir merkezindeki caddelerde temizlik çalýþmasý yaptý. Vatandaþlarýn þikâyetleri üzerine harekete geçen ekipler, cadde ve sokaklarda yol kenarýnda oluþan toz birikintilerini süpürgeli araçlarla temizlediler. Karla mücadelede kullanýlan tuzdan geriye kalan birikintilerin yollarda toz oluþumuna neden olduðunu belirten vatandaþlarýn çaðrýsýna kulak veren ekipler, temizlik gerçekleþebilmesi için Ýl Genel Meclisi binasý ve arkasýndaki otoparkýn 25 yýllýðýna Belediye ye tahsisinin talep edildiði bildirildi. Gündem maddesi hakkýnda söz alan AK Partili meclis üyeleri, meydan projesinin Çorum un kentsel geliþimi açýsýndan önemine iþaret ederken CHP ve MHP li meclis üyeleri ise Kültür Sitesi nin yerine yapýlan parkta olduðu gibi burada da otoparkla ilgili problem çýkmamasý yönünde çekincelerini dile getirdiler. Muhalefet partilerinin temsilcileri ayrýca tahsis yetkisinin Encümen deðil Meclis Komisyonlarý nca hazýrlanacak rapor doðrultusunda olmasý gerektiði yönünde görüþlerini dile getirdiler. Yapýlan görüþmelerin ardýndan söz konusu bina ve otopark alanýnýn 20 yýl süre ile tahsis edilmesi, tahsise iliþkin bedel ve þartlarýn belirlenmesi amacýyla Ýl Encümeni ne yetki verilmesine oy çokluðu ile karar verildi. Çorum merkeze baðlý Dutçakallý ve Düdüklük Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca Merkez ilçeye baðlý Çaðþak ve Cerit Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Cadde ve sokaklarda yol kenarýnda oluþan toz birikintileri süpürgeli araçlarla temizleniyor. çalýþmalarýnýn þehrin ana arterlerinde devam edeceðini ifade ettiler. Çorum da gelecek 3 yýl içinde 130 yeni dersliðe ihtiyaç olduðu açýklandý. 3 yýlda 130 yeni dersliðe ihtiyaç var RECEP MEBET Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, Çorum da gelecek 3 yýl içinde 130 yeni dersliðe ihtiyaç olduðunu açýkladý. Milli Eðitim Müdürlüðü Temel Eðitim Yeni Bina Ýhtiyaç Listesi ni açýklayan Mustafa Alagöz, konuyla ilgili olarak hazýrlanan raporu Meclis üyelerinin bilgisine sundu yýlýnda Karakeçili Mahallesi ne 16 derslikli Ýmam Hatip Ortaokulu, þehir merkezine 16 derslikli Kerebigazi Ortaokulu ve Ulukavak Mahallesi ne 16 derslikli yeni ilkokul yapýlmasýnýn planlandýðýný anlatan Alagöz, 2016 da Ýbrahim Çayýrý na 16 derslikli ortaokul, Ulukavak Mahallesi ne 16 derslikli ortaokul, Mecitözü ilçesine 18 derslikli ilkokul, 2017 de ise Çepni Mahallesi ne 16 derslikli ortaokul ve Ulukavak Mahallesi ne de 16 derslikli ortaokul yapýlmasý hedeflendiðini kaydetti. Alagöz, 3 yýlda toplam 130 derslik yapýmý için 35 bin TL lik bir yatýrým gerektiðini sözlerine ekledi. KÖYLERDEKÝ GENÇLER ÝHMAL Arif Çamiçi EDÝLMEMELÝ Ýl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü Arif Çamiçi, gençlerin kötü alýþkanlýklardan korunmasý ve kýrsaldaki gençlerin durumu konusunda hazýrlanan raporu Meclis üyelerinin bilgisine sundu. Gençlerin kötü alýþkanlýklardan korunmasý acýsýndan sportif faaliyetlerin büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Arif Çamiçi, nüfusu yoðun 85 köyde yapýlan araþtýrmada söz konusu yerlerde spor faaliyetlerinin gerçekleþtirilebileceði mekanlar bulunmadýðýnýn tespit edildiðini söyledi. Kýrsal kesimdeki gençlerin spordan yoksun kalmamasý ve geliþimlerin desteklenmesi gerektiðine iþaret eden Çamiçi, Köylerdeki gençlerimizin sportif imkanlardan yararlanmasý için gerekli çalýþmalarýn ivedilikle yapýlmasý gerekiyor ESERLERÝMÝZ ANA VATANINDA SERGÝLENSÝN Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Çorum daki arkeolojik kazýlarda gün ýþýðýna çýkan ve çeþitli yerlerde sergilenen tarihi eserler hakkýnda bir sunum yaptý. Dizmanlar Fidancýlýk 8 Mart ta açýlýyor RECEP MEBET Ziraat Mühendisleri Murat Kirtil ve Firdevs Keser tarafýndan kurulan Dizmanlar Fidancýlýk ve Tohum Bayii 8 Mart 2015 Pazar günü saat da hizmete açýlacak. Her çeþit sertifikalý tohum, gübre, fidan ve fidenin satýþa sunulacaðý tesis, Ýskilip Yolu 10 kilometre Altýnbaþ Köyü giriþinde hizmete girecek. Eski Tarým Kredi Kooperatifi nin bulunduðu yerde faaliyet gösterecek olan tesis hakkýnda bilgi veren Murat Kirtil, açýlýþ nedeniyle meyve fidanlarýnda cazip indirimler uyguladýklarýný açýkladý. Konuyla ilgili araþtýrma raporundan bahseden Abdullah Meteoðlu, Eve Dönüþ Zamaný adlý sunumunda Çorum da bulunan eserlerin ana vatanýnda sergilenmesi gerektiðine dikkat çekti. Çorum da devam eden kazýlar ve müzelerdeki tarihi eser varlýðýndan da bahseden Meteoðlu, geçmiþ yýllarda gün ýþýðýna çýkan pek çok eserin Ankara baþta Abdullah Meteoðlu Mustafa Alagöz Ömer Çatalpelit olmak üzere Türkiye ve dünyanýn çeþitli yerlerindeki müzelerde sergilendiðina iþaret etti. Gurbetteki eserlerin sýlaya getirilmesi konusundaki giriþimlere deðinen Meteoðlu, Çorum dýþýnda sergilenen tarihi ve kültürel zenginliklerimizi anlattý. OKUL ÖNCESÝNDE ÖÐRENCÝ VAR Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkan Vekili Ömer Çatalpelit, Çorum da okul öncesi eðitimi konu alan araþtýrma raporunu Ýl Genel Meclisi Üyeleri nin bilgisine sundu. Okul öncesi eðitimin öneminden bahsederek konuþmasýna baþlayan Ömer Çatalpelit, bu alanda gerçekleþtirilen çalýþmalarýn amacý ve temel ilkelerini anlattý. Çorum daki 178 ana sýnýfýnda toplam 4 bin 404 okul öncesi eðitim öðrencisinin bulunduðunu anlatan Çatalpelit, baðýmsýz anaokullarýndaki 113 þubede ise 2 bin 80 öðrencinin eðitim gördüðünü söyledi. Okul öncesi eðitim çaðýndaki 21 bin öðrenciden yaklaþýk 7 bininin eðitim gördüðüne dikkat çeken Çatalpelit, Okul öncesi eðitimde hedef yüzde 100 oranýný yakalamak. Bunun için de mevcut okul ve Murat Kirtil ve Firdevs Keser tarafýndan kurulan Dizmanlar Fidancýlýk açýlýyor. Firdevs Keser le birlikte gazetemizi ziyaret eden Kirtil, sebze ve hububat tohumlarýnýn da satýþa sunulacaðý tesisin açýlýþýna tüm Çorum halkýný davet etti.

11 PERÞEMBE 5 MART KYK nýn Çorum da gerçekleþtirdiði projelerden bahseden Prof. Dr. Recep Kaymakcan: Yurtlaþmada Türkiye ortalamasý üzerindeyiz RECEP MEBET AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Çorum, yükseköðretim alanýndaki yurtlaþma oranýyla Türkiye ortalamasýnýn üzerinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüðü görevinde bulunduðu dönemde Çorum daki yurt kapasitesinin iki kattan Prof. Dr. Recep Kaymakcan Kaymakcan, KYK Genel Müdürlüðü görevinde bulunduðu dönemdeki çalýþmalarýný anlattý. Bakan Çaðatay Kýlýç da KYK Çorum Yurdu nu ziyaret ederek incelemelerde bulunmuþtu. Yurt yatýrýmlarý ve barýnma kapasitesinin Kaymakcan döneminde ikiye katlandýðý belirtildi. Yükseköðrenim öðrencilerine nezih kültürel ve sosyal mekanlar hazýrlandýðý kaydedildi. Yurtlarýn tefriþatýnda öðrencilerin tüm ihtiyaçlarýnýn dikkate alýndýðý vurgulandý. fazla arttýðýný anlatan Recep Kaymakcan, Üniversite öðrencileri için yurt çapýnda önemli yurt projelerine imza attýk diye konuþtu yýlýndan önce Çorum daki KYK yurtlarýnda öðrencinin barýndýðýný anlatan Kaymakcan, hayata geçirdikleri yeni yurtlarla birlikte kapasitenin 2 bin 337 kiþi daha arttýðýný söyledi. Çorum daki toplam yurt kapasitesinin 4 bin 246 ya ulaþtýðýný belirten Kaymakcan, inþaatý devam eden kiþilik yeni KYK Yurdu nun Temmuz ayýnda hizmete sunulmasýnýn planlandýðýný kaydetti Mart ayý itibariyle Çorum da KYK Öðrenci Yurtlarý, barýnmak için müracaatta bulunan öðrencilerin tamamýný barýndýrabilecek durumda diyen Kaymakcan, þu bilgileri verdi: Gençlik; toplumun en dinamik kesimidir. Ülkelerin geleceði ve kalkýnmasýnda etkin bir rol oynayacak bu seçkin grubun çok iyi yetiþtirilmesi ve sorunlarýna eðilinmesi bugün daha da büyük bir önem taþýmaktadýr. Bu dinamik yapýyý bünyesinde barýndýran üniversite gençliðine sahip çýkma adýna, Gençlik ve Spor Bakanlýðý bünyesinde Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü görevini yürüttüm. Yüksek öðrenim öðrencilerinin öðrenimlerine; çaðdaþ ve güvenilir barýnma, beslenme, kredi/burs imkânlarýyla devam etmeleri, yurtlarda gerçekleþtirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kiþisel geliþimlerine sosyal devlet yaklaþýmýyla katkýda bulunmak amacýyla çeþitli projeler gerçekleþtirdik. Çorum da da bu alanda çeþitli çalýþmalara imza attýk. Bu dönemde hayata geçirdiðimiz yatýrýmlar neticesinde Çorum, üniversite öðrenci mevcudu ve yurt kapasitesi orantýsý açýsýndan Türkiye ortalamasýnýn çok üzerinde bir seviyeye ulaþtý. Bu vesile ile görevde bulunduðum sürede gayretli çalýþmalarýna þahit olduðum KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu ve KYK Hitit Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ahmet Emin Naycý nýn þahsýnda tüm kurum personelini Kaymakcan, Çorum, yükseköðretim alanýndaki yurtlaþma oranýyla Türkiye ortalamasýnýn üzerinde Meslek Yüksek Okulu konferans salonundaki panele ilgi büyüktü. Üniversite gençliðine giriþimciliði anlattýlar RECEP MEBET Çorumlu genç giriþimciler dün düzenlenen panelde Hitit Üniversitesi öðrencileriyle buluþtu. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yönetim Organizasyon Bölümü nün evsahipliðinde düzenlenen Giriþimcilik Fatih Þanöz ün yönettiði panele Elvan Can Çabuk, Ahmet Köksal ve Cemal Demir konuþmacý olarak katýldý. Paneli ne TOBB Genç Giriþimciler panelde sýrasýyla söz alan panelistler baþarý Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk, MÜSÝAD hikayelerini anlattýlar. Þube Baþkaný ve Armor Isý Transfer A. Þ. Öðretim Görevlisi Fatih Þanöz ün Yöneticisi Ahmet Köksal ile Fen Yem A.Þ. moderatörlüðündeki panelde iþ hayatýna yönelik Yöneticisi Cemal Demir konuþmacý olarak önemli tavsiyelerde bulunan konuþmacýlar, katýldý. öðrencilerin sorularýný da cevapladýlar. Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Katýlýmcýlarýn ilgiyle takip ettiði panel Sanayi Odasý iþbirliðinde hazýrlanan Ben Genç kokteyl ile sona erdi. Giriþimciyim adlý proje kapsamýnda düzenlenen Karþýyaka Anaokulu Çiçekler Sýnýfý öðrencileri dün Ýstikbal Çorum Bayii Kerman Mobilya ya misafir oldular. Okul öncesi eðitimde iþbirliði RECEP MEBET Karþýyaka Anaokulu Çiçekler Sýnýfý öðrencileri dün Ýstikbal Çorum Bayii Kerman Mobilya ya misafir oldular. Okul Öncesi Eðitim Öðretmeni Sümeyya Kurt la birlikte Ýstikbâl Maðazasý na gelen minik öðrenciler, Satýþ Danýþmaný Perihan Türksal ýn rehberliðinde maðazanýn bölümlerini gezdiler. Evin Bölümleri konulu ders çerçevesinde düzenlenen gezi hakkýnda açýklama yapan Sümeyya Kurt, Organize ettiðimiz inceleme gezileriyle velilerimizi de eðitime dahil ediyoruz Eðitimde iþbirliðinin önemine iþaret eden Kurt, okul öncesi eðitimde görerek ve yaþayarak öðrenmenin çocuklarýn geliþimine büyük katký saðladýðýný söyledi. Maðaza hakkýnda bilgiler veren Perihan Türksal ise Karþýyaka Anaokulu öðrencilerini aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný ifade ederek çeþitli ikramlarda bulundu. Öðretmen Sümeyya Kurt, eðitimde iþbirliðinin önemine iþaret etti. Öðrenciler, Satýþ Danýþmaný Perihan Türksal ýn rehberliðinde maðazayý gezdi.

12 12 PERÞEMBE 5 MART 2015 Baþbakan dan IÞÝD operasyonu açýklamasý Baþbakan Davutoðlu, Musul'da IÞÝD'e yönelik baþlatýlan operasyona destek açýklamasý yaptý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Portekizli mevkidaþý Passos Coelho tarafýndan, görüþme yapacaklarý Dýþiþleri Binasý'nýn avlusunda askeri törenle karþýlandý. Baþbakan Davutoðlu Portekiz'li mevkidaþý Passos Coelho ile ortak basýn toplantýsý düzenledi. TÜRKÝYE IÞÝD OPERASYONUNA KATILACAK MI? Baþbakan Ahmet Davutoðlu, "Bundan sonraki aþamada, ortada þu anda hemen beyan edilmiþ bir operasyon ya da þu ana kadar sürdürülen çalýþmalar dýþýnda bir çalýþma gündeme gelmiþ deðil. Gelmesi halinde Türkiye'nin yapacaðý katkýlar konusunu da tabii ki ele alýrýz" (AA) Türkiye-Türkmenistan arasýnda önemli anlaþmalar Twitter'dan bir yenilik daha Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, ulaþtýrma ve enerji alanlarýndaki iþbirliðinin Türkiye ile Türkmenistan iliþkilerine stratejik bir boyut kazandýrdýðýný belirterek, "Görüþmelerimizde Türkmen gazýnýn Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarýna taþýnmasýna yönelik fikir teatisinde bulunduk. Bu kritik konuda Türkmenistan ile Türkiye'nin vizyonlarýnýn ayný olduðunu bir kez daha müþahede ettik. Bu alanlarda baþta Azerbaycan olmak diðer bölge ülkeleriyle de yakýn bir diyalog ve iþbirliði içerisindeyiz" Erdoðan ve resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Türkmenistan Devlet Baþkaný Gurbanguli Berdimuhamedov, baþ baþa ve heyetler arasý görüþmelerin ardýndan Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda ortak basýn toplantýsý düzenledi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Kadirli doðaným, deðerli dostum" diye hitap ettiði Berdimuhamedov ve beraberindeki heyete "ikinci evleri" olarak nitelediði Türkiye'ye "hoþ geldiniz" diyerek konuþmasýna baþladý. Cumhurbaþkaný seçilmesinin ardýndan Orta Asya'ya ilk resmi ziyaretini Kasým 2014'te Türkmenistan'a yaptýðýný anýmsatan Erdoðan, Aþkabat'ta Berdimuhamedov ile ticaret, ulaþtýrma, ekonomi, enerji, eðitim, kültür baþta olmak üzere tüm alanlarda iþbirliðini kapsamlý olarak deðerlendirdiklerini söyledi. Ýki ülke dýþiþleri bakanlarýnýn bir araya gelerek Türkiye ile Türkmenistan arasýndaki diplomatik iliþkileri daha da güçlendirdiðini, gerek iki ülke gerekse bölgede yapýlabilecek müþterek çalýþmalarý ele aldýðýný ifade eden Erdoðan, Berdimuhamedov'u ve heyetini Türkiye'de aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. "Þüphesiz bu karþýlýklý ziyaretler iki ülkenin birbirlerine verdiði önemin, iliþkileri geliþtirme noktasýndaki kararlýlýklarýnýn birer delilidir" diyen Erdoðan, Türkiye-Türkmenistan iliþkilerinin son yýllarda herkesin gýptayla baktýðý, imrenilecek bir seviyeye ulaþtýðýný belirtti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Ýnþallah önümüzdeki dönemde bu iliþkilerimizi ekonomiden tarýma, enerjiden ulaþtýrmaya her alanda daha da güçlendirmekte kararlýyýz" (Haber7) Twitter bir süredir video çekip paylaþma izni vermiþti. Artýk bu videolarý kullanamk istediðimiz diðer sitelere akatarabileceðiz. Twitter'da yaptýðýmýz paylaþýmlarý baþka sitelere, paylaþým yaptýðýnýz ana kaynakta aktarabilmeye yarayan embed kod desteðine destek uygulamasý baþladý. Twitter da embed kod uygulamasýný geliþtirdi ve yeni düzenleme ile bu olayýn artýk videolarda da uygulanmasýný saðladý.(haber7) Her yýl yüzbinlerce adayýn girdiði üniversite sýnavlarý geliþen ve deðiþen dünya þartlarý birlikte birçok sorunu ve geleceðe dair soru iþaretini de ortaya çýkarýyor. Üniversite sýnavlarý adaylarýn bir bölümü için geleceðe umutla bakmak anlamýna geldiði gibi, büyük bir bölümü için sorunlarýn ve karamsarlýðýn baþladýðý bir dönem anlamýna gelmektedir. Ailelerin büyük umutlar ve özverilerle yetiþtirdikleri çocuklarýnýn geleceklerine iliþkin beklentilerindeki son aþama olan üniversite sýnavlarýnýn sonuçlanmasý sonrasý, öðrenciler aldýklarý puanlar ve tercihleri doðrultusunda yerleþtiriliyor. Aileler en az dört yýl, "çocuðum okuyor, meslek sahibi oluyor" diyeceði bir teselliye, hükümet öðrenci olan gençleri iþsizlik ordusundan saymayacaðý bahaneye, öðrenciler ise yarýna iliþkin endiþelerini þimdilik öteleyecekleri bir süreye kavuþmuþ, sorunlar ise halýnýn altýnda süpürülmüþ oluyor. Son yýllarda tarýmsal yükseköðretim giderek önemli sorunlarý içinde barýndýran bir hale gelmiþtir. Bir yandan fakültelerde deðiþim arayýþlarý, tutunabilme çabalarý diðer yandan ise öðrencilerin mesleðe umutla girebilmesi, her hangi bir iþte çalýþabilmesi beklentileri öðretimde arayýþlarý ve darboðazlarý beraberinde getirmiþtir. Ýnsanlýðýn temel gereksinimini karþýlayan ve ihtiyaçlar hiyerarþisinin tepesinde yer alan gýda üretimi tarýmsal öðretimin en temel gerekçesini ve vazgeçilmezliðini ortaya koymaktadýr. Tarým-insan-bilim ve teknoloji-çevre-doða etkileþimine baðlý olarak tarýmsal öðretimde hýzlý deðiþiklikler görülmektedir. Bu nedenle üniversite sýnavlarý sonucunda çok sayýda üniversiteye, ziraat fakültesine çok çok sayýda öðrenci yerleþtirmek artýk bir "marifet" olarak görülmemektedir. Gerçek "marifet" öðretim-üretim-istihdam arasýnda dengeyi gözeten, gençlere umutla bakabilecekleri bir ortam yaratan, sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve teknolojik deðiþimlere uyum saðlayabilen, eleþtirel ve analitik yorumlamayý öðrencilere aktararak onlarýn sorumlu birer yurttaþ haline gelmelerine katkýda bulunmak, bulunabilmektir. Sadece kontenjana dayalý bir yaklaþýmda bulunmak, her yere üniversite, fakülte açmak yerine; insan kaynaðý olarak öðrencileri geleceðe hazýrlamak, iþ olanaklarý yaratmak, çok daha fazla ele alýnmasý gereken politik öncelikler haline gelmek zorundadýr. Umutlarý ile oynanan, umutlarý yönetilen gençleri, en az 4 yýllýk bir öðretim sonrasý belirsizliðe itmek sadece toplumsal sorunlara davetiye çýkarmakta ve bireyi kendisi ve toplumu ile yabancýlaþtýrmaktadýr. Bu nedenle eðitim ve istihdam arasýnda bir iliþki kurulmadan, yeterli alt yapý ve öðretim elemaný olmadan, sosyal/kültürel ihtiyaçlar göz önüne alýnmadan açýlan üniversiteler, her geçen yýl daha da büyüyen sorunlara yol açýyor. Zaten yüksek olan iþsizlik oranýnýn, üniversite mezunlarýnda daha da yüksek olmasý, sorunun daha fazla görmezden gelinmeden, ötelenmeden çözümünü, iktidarlarýn sorumluluk almasýný gerektiriyor. ÖSYM tarafýndan 15 Mart 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan ve adayýn katýlacaðý 2015 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý ( 2015-YGS) ile iki aþamalý sýnav sürecinin ilk aþamasý gerçekleþtiriliyor. Bu sürecin baþlamasý öncesi, bir fikir vermesi açýsýndan, 2014 yýlý üniversite sýnav sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirmeleri, tarýmsal yükseköðrenim açýsýndan ele aldýðýmýzda durum çok vahimdir. ÖSYS'ye 2014 yýlýnda aday baþvuruda bulunmuþtur. Baþvuru sayýsýnda 2013 yýlýna göre % 9,22 artýþ olmuþtur. Baþvuruda bulunanlardan tercih yapma hakký kazanmýþken, bunlardan 'i tercih yapmýþtýr. Tercih yapanlarýn % 74'ü bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþtir. Son iki yýldaki sýnava baþvuranlara bakýldýðýnda, baþvuranlarýn yaklaþýk % 40'ýnýn son sýnýf, %30'unun ise önceki yýllarda yerleþmemiþ adaylar olduðu görülmektedir. Her iki grubun yaklaþýk %25'inin lisans düzeyindeki okullara kayýt yaptýrdýðý, önlisans seviyesindeki okullarýn tercih edilmesinde son sýnýf öðrencilerinin, açýk öðretim fakültesine kayýt olunmasýnda ise önceki yýllarda yerleþmemiþ adaylarýn oranýnýn daha yüksek olduðu görülmektedir. Sýnava baþvuran adaylarýn, yerleþme durumuna bakýldýðýnda, adaydan % 56'sý herhangi bir yükseköðrenim kurumuna yerleþememiþ, % 19'u lisans, % 16'sý önlisans düzeyinde eðitim veren okullara, % 9'u ise açýk öðretim fakültelerine tercihleri doðrultusunda yerleþmiþtir. Türkiye'de 72'si vakýf üniversitesi olmak üzere kurulu 186 üniversite bulunmaktadýr. Üniversitelerin kontenjanlarýna bakýldýðýnda lisans eðitiminde yaklaþýk 6 bin, ön lisans eðitiminde ise 5 bini aþkýn bir artýþ olduðu görülmektedir. Kontenjanlarýn doluluðu açýdan bakýldýðýnda ise, lisan düzeyinde % 1,40'lýk bir artýþ söz konusu iken, ön lisans düzeyinde % 17,53'lük bir artýþ olmuþtur. Öðrencilerin yerleþtiði üniversiteler (devlet/özel) açýsýndan 2013 ve 2014 yýllarý arasýnda anlamlý bir farklýlýk görülmemektedir. Lisan düzeyinde açýlan kontenjanlarýn yaklaþýk % 80'i devlet üniversitelerine aittir. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarý 543 kiþi azalmasýna karþýn, Vakýf üniversitelerin kontenjanlarýnda 2013 yýlýna göre % 10'un üzerinde bir artýþ olduðu görülmektedir. Ancak öðrenci yerleþtirmelerine bakýldýðýnda devlet üniversitelerinde doluluk oranýnýn, vakýf üniversitelerine göre daha yüksek olduðu dikkat çekicidir. Bu durum biraz da ülkenin ekonomik koþullarý ile ilgilidir. Devlet üniversitelerine yönelik tercihte ekonomik durum, coðrafik daðýlým ve eriþebilirlik önem taþýmaktadýr. Ön lisans açýsýndan bir deðerlendirme yapýlacak olunursa, devlet üniversitelerinin kontenjanlarýnda yaklaþýk 10 bin kiþilik bir azalma olmasýna karþýn, vakýf üniversitelerinde yaklaþýk 14 bin kiþilik kontenjan artýþý olmuþtur. Doluluk oranlarýnýn 2013 yýlýna göre gerek devlet gerekse vakýf üniversitelerinde artmýþ olmasý, 2014 yýlýnda ön lisans düzeyindeki yükseköðrenim kurumlarýna ilginin arttýðýný göstermektedir. Türkiye'de 35 adet ziraat fakültesi bulunmaktadýr. Bu üniversitelerden Kilis ve Düzce Üniversiteleri bünyesindeki ziraat fakülteleri henüz öðrenci almamýþtýr. Ülkemizde Ziraat Fakülteleri 2014 yýlý tercih kýlavuzunda yer alan 33 Ziraat Fakültesinde 178 bölüm için tercih yapma imkâný tanýnmýþ, öðrenci Ziraat Fakültelerine yerleþtirilmiþtir. Kontenjan açan Ziraat Fakültelerinin sayýsý ve yerleþtirme yapýlan bölüm sayýsý artmýþ olmasýna karþýn, kontenjan sayýsý ve tercih yapan öðrenci sayýsýnda azalma olmuþtur. Bu durum þunu ortaya çýkarmaktadýr; gençler artýk üniversiteyi sadece 4 yýlýný geçireceði, bir diplomaya sahip olacaðý bir kurum olarak görmek istememektedir. Tercihlerde fakültenin mezuniyet sonrasý istihdam olanaðý yaratýp yaratmayacaðý etkili olmaktadýr. Öðrencilerin yerleþmesi bakýmýndan diðer meslek gruplarý incelendiðinde, Hukuk Fakültelerine 14 bin, Týp Fakültelerine 12 bin, Bilgisayar Mühendisliði disiplinlerine 11 bin, Makine Mühendisliklerine 12 bin, Ýnþaat Mühendisliklerine 11 bin, Ýlahiyat fakültelerine 14 bin öðrencinin yerleþtiði görülmektedir. Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül Yerleþen öðrenci sayýsý bakýmýndan, ekonominin temel unsurlarý olan mühendisliklerden daha fazla öðrencinin tercih ettiði dikkat çekicidir. Sürekli sayýlarý artan ziraat fakülteleri, meslek camiamýz açýsýndan oldukça rahatsýzlýk yaratan bir durum olagelmiþtir. Artan fakülte sayýsý ve istihdam edilemeyen mezunlar nedeni ile ziraat fakülteleri daha az tercih edilebilir olmuþ, dolmayan kontenjanlar nedeni ile bölüm kontenjanlarýnýn düþürülmesi ya da farklý isimlendirmeler yapýlarak, öðrenci tercihlerinin artýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. Fakat bu giriþimlerin hiçbirinin bir iþe yaramadýðý kýsa sürede ortaya çýkmýþ, öncelikle ikinci öðretimlere son verilmek zorunda kalýnmýþ, sonrasýnda bölüm kontenjanlarý azaltýlmýþ ya da bazý bölümler hiç kontenjan açamaz duruma gelmiþtir yýlýnda öðrenci alan fakülte sayýsý 33'e, bölüm sayýsý 178'e çýkmasýna karþýn, açýlan kontenjan 366 azalarak olmuþtur. Kontenjanýn azalmasýna karþýn doluluk oraný 2013 yýlýna göre % 6 azalarak % 75 olmuþtur. Bu veriler tercihlerde her durumda bir azalmanýn söz konusu olduðunu göstermektedir. Dünya tarýmý yeniden keþfederken, gýda önemli ve stratejik bir araç haline gelirken, bu durumun ülkemiz tarýmsal politikalarýna ayný önemde yansýmamasý, tarýmsal öðretimde de kendini benzer þekilde göstermektedir. Ziraat Fakültelerine iliþkin politikalarýn bu durum dikkate alýnarak ivedilikle gözden geçirilmesi zorunluluðu bulunmaktadýr. Oluþturulacak yeni politikalarda öncelikle eðitim kalitesinin artýrýlmasý, kamu istihdamý yerine, özel çalýþma alanlarýnda görev alabilecek nitelikte mühendisler yetiþtirilmesi hedeflenmelidir. Öðrenci tercihleri için kontenjan açýlan bölümlere bakýldýðýnda, 31 Fakültede Bahçe Bitkileri ve 30 fakültede Tarla Bitkileri, 25 Fakültede Bitki Koruma Bölümü olduðu görülmektedir. En az öðrenci yerleþen bölümler olarak sadece Niðde Üniversitesi Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde bulunan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ile Tarýmsal Genetik Mühendisliði bölümleri ayrý tutulacak olunursa; Süt Teknolojisi Bölümü 3 fakültede, Tarým Makineleri ile Tarýmsal Yapýlar ve Sulama bölümleri ise 8 fakültede bulunmaktadýr. Yerleþtirmelere bakýldýðýnda üç bölümün kontenjanlarýný tam doldurduðu, bunlardan ikisinin yalnýzca bir fakültede yer alan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Tarýmsal Genetik Mühendisliði Bölümü olduðu görülmektedir. Yani artýk ziraat fakültelerinde her disiplin kontenjan doldurma sorunu ve tehdidi ile karþý karþýyadýr. Öðrenci yerleþtirmesi yapýlan, en fazla bölüme sahip ziraat fakülteleri dokuzar bölümün bulunduðu Adnan Menderes, Ankara, 19 Mayýs ve Ege Üniversiteleridir. Öðrenci yerleþtirmesi yapýlan, en az bölüme sahip ziraat fakülteleri sadece Tarla Bitkileri bölümünün bulunduðu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi ile Bahçe Bitkileri bölümünün bulunduðu Þýrnak Üniversitesidir. Fakültelerin kontenjanlarý ile yerleþtirme sonuçlarýna incelendiðinde kontenjanlarýnýn tümü dolu olan 5 fakülte bulunmaktadýr. -Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doða Bilimleri Fakültesi (1 bölüm) - Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi (4 Bölüm) - Ýnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi (2 Bölüm) - Niðde Üniversitesi Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (2 Bölüm) -Uludað Üniversitesi Ziraat Fakültesi (7 Bölüm) Yerleþtirme sonuçlarýna göre en düþük yerleþtirmenin olduðu fakülteler Þýrnak, Rize ve Kýrþehir'dedir: - Þýrnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1 Bölüm) % 16,13 - RTE Üniversitesi Ziraat ve Doða Bilimleri Fakültesi (2 Bölüm) % 23,08 -Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (4 Bölüm) % 30,00 En fazla öðrenci yerleþen ziraat fakülteleri 322 öðrenci ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesidir. Ankara Üniversitesini 268 öðrenci ile Ege Üniversitesi onu da 260 öðrenci ile Çukurova Üniversitesi izlemektedir. Kontenjanlarý 2013 yýlý ile ayný olan Atatürk, Bozok, Gaziosmanpaþa ve Niðde Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakülteleri ve ikinci bir bölümün açýlmasý ile kontenjaný artan Ýnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi dýþýnda kalan fakültelerin kontenjanlarý azalmýþtýr. Ýki bölüm bulunan ve son iki yýldýr tüm kontenjaný dolan Niðde Üniversitesi ve ikinci bir bölüm açýlan Ýnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi dýþýnda kalan 31 fakültenin tümüne 2013 yýlýna göre daha az öðrenci yerleþmiþtir. Açýlan kontenjan ve tercih yapan öðrenciler açýsýndan yapýlacak doluluk hesaplamasýna bakýldýðýnda, bu oran 2013 yýlýnda % 81,95 iken 2014 yýlýnda % 75,16 olmuþtur. Fakültelerdeki bölümlere göre yerleþtirmelere bakýldýðýnda kontenjan açýlýp da hiç tercih yapýlmayan 6 bölüm bulunmamaktadýr. Pamukkale Üniversitesi Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan, YGS-6 puan türünden öðrenci alan, 4 yýllýk eðitime tabi Organik Tarým Ýþletmeciliði bölümünün 31 kiþilik kontenjanýnýn tamamý dolmuþtur. Ayný program 2013 yýlýnda 62 kiþilik kontenjanýn tümünü doldurmuþtu. Bu programý bitirenlerin unvanlarý ve ne þekilde istihdam edilecekleri konusu belirsizdir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Balýkçýlýk Teknolojisi programý da benzer bir örneði oluþturmaktadýr. YGS-2 puan türünden öðrenci alan, 4 yýllýk eðitime tabi olan program 26 kiþilik kontenjanýnýn tamamý dolmuþtur. Ayný program 2013 yýlýnda 26 kiþilik kontenjanýn tümünü doldurmuþtu. Bu programý bitirenlerin de unvanlarý ve ne þekilde istihdam edilecekleri konusu belirsizdir. En fazla öðrenci yerleþen bölüm 25 fakültede bulunan 899 öðrencinin tercih ettiði Bitki Koruma bölümü olmuþtur. Bitki Koruma bölümünü 810 öðrencinin yerleþtiði, 30 fakültede bulunan Tarla Bitkileri Bölümü ve 772 öðrencinin yerleþtiði, 31 fakültede bulunan Bahçe Bitkileri bölümü takip etmiþtir. En az öðrencinin yerleþtiði bölümler ise bir fakültede bulunan 31 öðrencinin yerleþtiði Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Tarýmsal Genetik Mühendisliði Bölümleri olmuþtur. Bu bölümleri üç fakültede bulunan ve 26 öðrencinin yerleþtiði Süt Bölümü izlemiþtir. Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliði bölümünün 52 kiþilik kontenjanýnýn tümünü dolmuþtur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarým Ekonomisi, Tarla Bitkileri bölümleri 47 kiþilik kontenjanlarýnýn tümünü doldurmuþtur. En az tercih yapýlan bölümler olan Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Biyosistem Mühendisliði bölümüne 1; Süleyman Demirel Üniversitesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Zootekni, Adnan Menderes Üniversitesi Süt Teknolojisi bölümlerine 2'þer öðrenci tercih yapmýþtýr. Bölümlere puan durumlarýna göre yapýlan yerleþtirmelere bakýldýðýnda en büyük farklýlýk Bitki Koruma Bölümleri arasýnda görülmektedir. Iðdýr Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en düþük 204 puan ile öðrenci girmiþken, Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en düþük 299 puan ile öðrenci girebilmiþtir. Iðdýr Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en yüksek puan giren öðrenci almýþ olduðu 279 puan ile Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne girememektedir. Bu durum fakültelerin niteliði ve tercihe etkili olan faktörler açýsýndan hassasiyet gerektiren bir tartýþma konusunu ortaya koymaktadýr yýlýna iliþkin olarak yapýlan genel deðerlendirme, 2014 yýlý için de geçerliliðini sürdürmektedir. Yani; 1. Tercihlerde üniversitenin kendisi, fakültelerden/programlardan daha önemli olarak görülmektedir. Ayný programlarýn olduðu üniversiteler açýsýndan yapýlan tercihlerdeki puan farklýlýklarý bunu açýkça göstermektedir. 2. Batý illeri ve büyük þehirler önemli bir tercih nedeni olarak görülmektedir. 3. Bursluluk imkânlarý tercihleri önemli ölçüde etkilemektedir. 4. Fakülte veya bölümlerin isim deðiþikliði yapmalarý öðrenci tercihlerini etkilememektedir. 5. Öðrenciler meslek seçiminde artýk sadece herhangi bir programýna yerleþmekten çok, geleceði ve istihdamý da gözeten unsurlarý da dikkate almaktadýr. 6. Yeni fakülte açýlmamasý yönündeki görüþleri dikkate almayan karar vericileri, açýlan fakültelere öðrenci gelmemesi olgusu önemli derecede etkileyecektir. 7. Öðrenci tercihi yapýlmayan fakülte ve/veya bölümlere yönelik bir çalýþma gecikmeksizin yapýlmalýdýr. Buralarýn araþtýrma enstitüsü veya bulunduklarý bölgede dikkate alýnarak belirli konularda ar-ge çalýþmalarýnýn yapýldýðý birimlere dönüþtürülmesi de dâhil, deðiþik seçenekler deðerlendirilmelidir. Öðrenciler kadar üniversiteler de, fakülteler de, ülkemiz de geleceðe iliþkin olarak ciddi arayýþlar ve uygulamalar içine girmelidir. Arayýþlar günü birlik yaklaþýmlardan çok geleceði yakalayan, mesleði ileri taþýyabilecek, öðrencileri iyi birer meslek insaný olarak hayata hazýrlama üzerine kurgulanmalýdýr. Tarýmsal öðretimin paydaþlarý dünyadaki deðiþimleri ve ülkemizdeki dinamikleri çok iyi analiz edebilmeli ve ülkemiz tarýmsal yükseköðretiminin saðlýklý yürütülmesi konusunda kendine düþen görevleri yerine getirme heyecaný içinde olmalýdýr. Gençleri belirsiz bir geleceðe yönlendirmek bir hak gaspý ve hayal ile oynamadýr. Bunun yerine mesleði yücelten, analitik öðretimi geliþtiren, iþ olanaklarý kamu ve kamu dýþýnda artýrabilen ekonomi-politik önceliklere gereksinim vardýr. Herkes kendisine nereye gidiyoruz sorusunu sormalý ve sorunun çözümünün paydaþý olmalýdýr.

13 PERÞEMBE 5 MART :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:14 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:20 Þubat 1430 Kasým: MART Fitne; Müslümanlar arasýnda bölücülük yapmak, sýkýntýya, zarara, günâha sokmak çok günâhtýr. (Abdulganî Nablüsî Rahmetullahi Aleyh) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Abdülganî Nablüsî Hazretlerinin vefâtý (1713) - Yeþilay'ýn kuruluþu (1920) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR ECZANESÝ REFÝKA KADÝROÐLU (TEL: ) GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK KARÞISI METEOROLOJÝ ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ ADÝLE ÖZKAN (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:156/34 - BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ VEFAT EDENLER 1-Dodurga Kuyucak Köyü' nden gelme, Þenol Itriyat Deposu sahibi Ýbrahim ve Hasan ÞE- NOL' un babasý, Ufuk ÞENOL' un dedesi, Ali ERBAÞ, Hikmet DOÐAN, Recep COÞKUN ve Ýhsan POLAT' ýn kayýnpederi, Maden Ocaðý' ndan emekli; Galip ÞENOL. 2-Cemilbey Köyü' nden gelme, Endüstri Meslek Lisesi Öðretmeni Ýshak ÜNAL, Çorum Belediyesi' nden emekli Cengiz ÜNAL ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi çalýþaný Arif ÜNAL' ýn babasý; Elvan ÜNAL. 3-Merhum Rýza BATTAL' ýn oðlu, Salim KOÇAK, Erdal ÞAHÝN ve Ömer MANÝCÝ' nin kayýnbiladeri, Erol, Ýsmail ve Mustafa BATTAL' ýn amcasýnýn oðlu; Rýfat BATTAL. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Deprem tahliye tatbikatýnda dikkat edilecek hususlar 1 1. Yapýlan tatbikatlardan yaþanabilecek afetlere olumlu veya olumsuz yansýma olacaðýný ve buna baþta kendinizin ihtiyacý olduðunu unutmayýnýz. 2. Kurum amiri/okul müdürü hazýrlýk aþamasýndan itibaren çalýþmalarý takip ederek tatbikata katýlmalýdýr.(yapmýþ olmak için yapmaktan kesinlikle kaçýnýlmalý, tatbikat için belirli gün ve haftalar beklenmemeli, gece (pansiyonlar) gündüz, kýþ yaz yapýlmalý. Çünkü afetin berilli günü ve gecesi olmaz. '' Müsait olduðu halde, okul müdürünün katýlmadýðý tatbikat tam verimli olmaz. Zira öðrenciye telkinden çok temsil önem arz eder. '' 3. Okul md/mdyrd. Baþkanlýðýnda en az dört kiþiden oluþan ''tatbikat planlama ve uygulama komisyonu'' kurulmalý. Komisyon, öncelikle sivil savunma servis baþkanlarý, sivil savunma kulübü öðretmenleri ve ihtiyaç halinde diðer personelden oluþturulmalý. 4. Bu komisyon kuruma / okula uygun uygulanabilir bir deprem senaryosu hazýrlamalý. Tatbikattan önce kurum amiri veya servis baþkanlarýnca görevli personele görevleriyle ilgili eðitim verilmeli, görevleri ilgili personele imza karþýlýðý teblið edilmeli. (Bu görevler sivil savunma planýnda yazýlýdýr.) Bu komisyon tarafýndan önceden binanýn her tarafý gezilmeli, deprem ve yangýnda ihtiyaç duyulacak malzemelerin genel kontrolü titizlikle yapýlarak eksik hususlar varsa tutanak altýna alýnmalýdýr. 5. Panik yaþanmamasý için, zaman zaman öðrencilere, personele ve velilere haberli habersiz tatbikat yapýlabileceði duyurulur. Anasýnýfý, birinci kademe öðrencileri ve büyük deprem yaþamýþ kiþilere daha çok dikkat edilir. Olumsuzluk yaþanmamasý için güvenlik önemleri titizlikle alýnýr. (Ýmkânlar oranýnda itfaiye, ambulans, polis, 187 doðalgaz vb. çaðrýlabilir. Bu talebinde resmi yazý ile olmasýný tavsiye ediyoruz.) 6. Tatbikatta tereddüt edilen hususlarda sivil savunma uzmanlýðýyla irtibat kurulur.(merkez görüþerek, ilçe ve köyler telefonla bilgi alabilir. Merkezdeki tatbikatlara sivil savunma uzmaný gözlemci olarak davet edilir ) 7. Tatbikata kurumdaki /okuldaki tüm personelin (kantinci dâhil) katýlýmý saðlanýr. 8. Alarm, zil, megafon sireni vs. kullanýlarak depremin baþladýðý belirtilir. 9. Bu ihbarla beraber öðretmenler sýnýflarda (veya öðrenciler Hayat Dersleri Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Hayat bir faaliyet ve harekettir. Þevk ise bineðidir. Þevkiniz biterse, her þeyiniz bitmiþ demektir. Hayat insaný bir çok hal ve tavýrlara sokar. Bir çok dersler çýkarýrýz içinden. Tefekkür ze de mükafat ister. O bakýmdan hayatýn her Dünyamýz alanýnda ders çýkaracaðýmýz bir çok olaylar vardýr. Çok zevkli hayatlarýn arkasýnda acý ve telafi edilemeyecek cezalar saklýdýr. Ýþte hayat böyledir. Hayatýn lezzetini, Hastaneler, hapishaneler ve kabristanlar insanlar için ibret levhalarý ile doludur. cak iman ile hakiki hayat olabilir. hayatýn zevkini, hayatýn mükemmelliði an- Hayat bir hat üzerine hareket etmez. Her þeyin mihenk noktasý imandýr. Dünya zevk ve lezzet yeri olmadýðý Raþit Yücel Hastalýklarda bizim içindir, musibetler de, için, önümüze musibetleri ve acýklý halleri felaketlerde bizim hayat derslerimizdir. corumhakimiyet. net çýkarýlýr. Ýçimizi acýtýr, gözlerden yaþlar dökülür. bunu pek anlamazlar. Baþlarýna geldiði zaman ise Fakat bu derslere muhatap olmayanlar Tarih bunun bir çok olaylarýný sergiledi. Bu Dünyalarý deðiþir. bazen bizim kusur ve hatalarýmýzdan kaynaklanýr, Nice musibetler vardýr ki altýndan saadet çiçekleri açarlar. Biz ondan gelene razýyýz, yeter ki o bazen de baþkalarýnýn yüzünde bizler zarar görürüz. bizden razý olsun. Geçen zaman diliminde doðuda Çekilme ýzdýraplara düçar olduðumuz zaman, o musibetleri veren Rabbimize sýðýnýrýz. Týpký bir annenin tokadýna maruz olan çocuðun tekrar annesinin þefkatli sinesine atýldýðý gibi. ve batýda binlerce insan, çeþitli felaket ve savaþlarda çok acýklý biçimde telef oldular. Bizler ise baþka versiyonlarda bir takým felaketlere muhatap oluyoruz. Farzlar ile güzelleþen hayat dersleri çok güzeldir. Ýman o zaman tesirini Hayat bu anlamda dersler ile doludur. Bir þey, gösterir. Ýnsan ise bu bilinenleri-bilinmezleri arasýnda bocalar ve feveran eder. Bir musibet geldiði ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. zaman sadece kusurlularý seçmez. Masumlarda o Depremlerde vefat edenler ehli iman ise ahirette sevaplarý çok büyüktür. felakette yanarlar. En kötüsü bu musibet derslerini kale almayanlardýr. Belki vefat acýsýný bile hissetmezler. Musibet- Asýl onlar sýnýfta kalmýþtýr. Ýman dersleri ise sahibini cennete taþýmýþtýr. teneffüste dýþarýda iseler ona göre içeri girmemeleri ve dýþarýda güvenli alanda korunmalarý ikazý yapýlýr.) ''Çocuklar deprem oluyor! Panik yapmadan daha önceden öðrendiðimiz þekilde korunmaya çalýþalým'' der ve öðretmen de aynen uygular. Öðrenciler öncelikle sýranýn yanýna (veya saðlamsa altýna) sýnýfýn iç kýsýmlarýna duvar yanýna üzerlerine düþebilecek televizyon, pano, florsan lamba vs. dikkat ederek çömelir veya cenin vaziyeti alýr ve baþlarýna mutlaka kitap, çanta, minder koyar. 10. Öðretmen ve öðrenciler en az saniye bu konumda beklerler. Çünkü genelde bu süreden önce deprem biter. Bu süre bitiminde öðretmen sýnýf kapýsýný aralayarak (dýþarýyý da gözetler) öðrencilerin normal konuma gelmesini, artçý depremlerin olabileceðini ve bundan korkmamalarýný, bilinçli hareket etmelerini söyler ve onlarý sakinleþtirmeye çalýþýr. Ýkinci uyarýyla beraber tahliyenin baþlayacaðýný duyurur. (Ýki alarmýn arasýndaki bekleme süresi, güvenliðin saðlandýðý zamandýr.) 11. Bu arada (hiçbir öðrenci dýþarý çýkmadan) görevli idareci, nöbetçi öðretmen, nöbetçi öðrenci, hizmetli çýkýþ kapýlarýný açýk konuma getirir. Merdivenler, koridorlar, kazan dairesi, çatý, bacalar, bayrak direði, aðaçlar, ihata duvarý vs. hýzlý bir þekilde kontrol edilir, LPG, doðalgaz vanalarý (tehlike varsa elektrikler) kapatýlýr. Öncelikle sivil savunma servislerinde görevli çekirdek personel hareketlenerek toplama bölgesinde pozisyon alýr. * NOT: Basýndan takip edebildiðim kadarýyla, ülkemizde icra tatbikatlarýn ÇOÐU EKSÝK VEYA YANLIÞ YAPILMAKTADIR. Yýllardýr eðitim, denetim ve tatbikatlar yaptýran biri olarak, bu noktada faydalý olabilmek adýna yukarýdaki bilgileri sade anlaþýr ve herkes tarafýndan uygulanabilir olmasý için süzgeçten geçirerek maddeler halinde yazmaya çalýþtým. Ümit ederim özellikle okullarda yapýlan tatbikatlarda dikkate alýnýr. * BAÞSAÐLIÐI: Genç yaþta Hakkýn rahmetine kavuþan Milli eðitim müd.lüðü eðitim uzmaný Ýsmail Güngör abimizin kýzý eðitimci-yazar Tuðba Mýhçý hanýmefendiye Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. (''Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi / koþuk katil arabanýn tekerleðini diþledi'' misali Rabbim kimseye evlat acýsý vermesin) Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 98, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 98,38 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 5 MART 2015 Mülteciler için seferber oldular EROL TAÞKAN Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, mahallesinde yaþayan mültecilerin ihtiyaçlarý için kamu kurumlarýný ve STK larýn saðlýk baþta olmak üzere pek çok konuda seferber olduðunu söyledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Tabip Mülteciler için STK lar saðlýk baþta olmak üzere pek çok konuda seferber oldu. Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve Aile Hekimi Dr. Murat Çaðlar ýn mülteci ailelerin tedavisi ve ilaç ihtiyaçlarý için aileleri tek tek ziyaret ettiklerini aktaran Özdemir, Vali Yardýmcýmýz Adem Saçan baþta olmak üzere tüm idarecilerimize ve saðlýk taramasýna katýlan saðlýk görevlilerimize teþekkür ederim. Özellikle çocuklar baþta olmak üzere tüm aile fertlerinin saðlýk ve diðer ihtiyaçlar bakýmýndan muhtaç durumda olduðuna iþaret eden Muhtar Özdemir, el birliði ile insanlýk adýna mahallelerine sýðýnan insanlara yardým etmeye çalýþtýklarýný, bu anlamda katký saðlamak isteyen herkesin desteðine ihtiyaç duyulduðunu hatýrlattý. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, mülteciler için yapýlan çalýþmalarý özetledi. Kamyoncular Garajý na övgü Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken ile Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn, Çorum a yeni kazandýrýlan Kamyoncular Garajý için yetkilileri tebrik ettiler. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ankara da çeþitli temaslarda bulundu. Þahin, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Torun ile birlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken ile Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn ý makamlarýnda ziyaret etti. Son derece samimi bir ortamda gerçekleþen görüþmeler sýrasýnda Tahsin Þahin, Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Kamyoncular Garajý ve Nakliyatçýlar Sitesi nin fotoðraflarýnýn yer aldýðý dosyalarý TESK Baþkaný Bendevi Palandöken ve TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn a sundu. TAHSÝN ÞAHÝN Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ankara da bir dizi ziyaretlerde bulundu. BÝLGÝ VERDÝ KANLAR KUTLADI Türkiye Þoförler ve Otomobilciler FederasTESK Genel BaþÇorum Belediyesi yonu Genel Baþkaný kaný Bendevi Palandötarafýndan yapýmý tafevzi Apaydýn ise Çoken ile TÞOF Baþkaný mamlanan Kamyon Garum da faaliyete açýlan Fevzi Apaydýn a Yeni rajý ve Nakliyeciler Siteyeni garajýn Türkiye ye Kamyon Garajý ve Naksi nin Þoförler ve Nakliörnek bir tesis olduðunu liyeciler Sitesi hakkýnda yeciler Odasý tarafýndan söyledi. Fotoðraflarýný bilgiler veren Çorum üyelerin hizmetine açýlincelediði garajýn ÇoÞoförler ve Nakliyeciler masýndan duyduðu rum a yakýþtýðýný ifade Odasý Baþkaný Tahsin memnuniyeti dile getieden Apaydýn, bu örnek Þahin, yeni garajýn 118 ren TESK Genel Baþkatesisin oda üyelerine ve kamyon ve 118 TIR olný Bendevi Palandöken, Çorum a hayýrlý olmasýmak üzere toplam 236 böylesine güzel bir yatýný diledi. araç kapasitesine sahip rýmýn Çorum a kazandýolduðunu söyledi. Þarýlmasýnda emeði geçen Tesisin yapýmýnda hin, 45 bin metrekarelik herkesi tebrik etti. Paemeði geçen tüm kurum alanda yapýmý tamamlalandöken, Þoförler ve ve kuruluþlarý tebrik nan garajda sosyal donanakliyeciler Odasý Baþeden Fevzi Apaydýn, týlar, lokanta, mescit, kaný Tahsin Þahin i de Çorum Þoförler ve Nakmarket ve idari bina olbaþarýlý çalýþmalarýndan liyeciler Odasý Baþkaný mak üzere toplam 19 dolayý kutladý. Tahsin Þahin i de baþaadette nakliyeci iþyeri T Ü R K Ý Y E Y E rýlý çalýþmalarýndan dobulunduðunu vurguladý. layý kutladý. (Haber ÖRNEK BÝR TESÝS Merkezi) GENEL BAÞ- 268 ünite kan toplandý Türk Kýzýlay ý Derneði Çorum Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan Çorum un Sungur- lu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 268 ünite kan toplandýðý bildirildi. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Çorum Kan Baðýþý Merke- Kan baðýþý kampanyasýnda 268 ünite kan toplandýðý bildirildi. zi tarafýndan Atatürk Meydaný nda düzenlenen kampanya kapsamýnda 268 ünite kan toplandýðý açýklandý. Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Küçükevcilioðlu, kurtulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlara baðlý olduðunu söyledi. Küçükevcilioðlu, "Bu kampanyamýzda 268 ünite kan topladýk. Kampanyamýza destek veren herkese teþekkür ediyorum" (ÝHA) SMMMO ya kutlama ziyaretleri Ýl Defterdarý Ali Sormaz ile vergi dairesi yetkilileri SGK Müdürü Duran Cesur u ziyaret etti. Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ve Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ile SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, SMMMO ya ziyarette bulundular. 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle gerçekleþtirilen ziyaretlerde Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu teb- rik edildi. SMMMO Baþ- Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) yönetim kurulu üyeleri 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþerek karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Kurumlararasý iþbirliðinin önemine inandýklarýný vurgulayan Yýldýrým, kentin hak ettiði konuma ulaþabilmesi için sivil toplum örgütleri arasýndaki birlik ve beraberliðin önemine dikkati çekti. Yýldýrým ýn þahsýnda tüm meslek mensuplarýnýn haftasýný kutlayan Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise, muhasebecilik ve denetim mesleði mensuplarýnýn kaný Muzaffer Yýldýrým, ziyaretler için teþekkürlerini dile ge- tirdi. SMMMO dan borsaya ziyaret Defterdarlýk yetkilileri 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle ziyaretler yaptý. özellikle vergi yükümlüleri ile devlet arasýnda köprü görevini üstlendiðini söyledi. Ziyaretten duy- duðu memnuniyeti dile getiren Bektaþ, SMMMO yöneticilerine teþekkür etti.(ýha) SMMMO yönetimi Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. YEDAÞ, yönetim modelini paylaþacak Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul, YEDAÞ'ýn EFQM sürecindeki bilgi ve birikiminden faydalanmak istediklerini belirtti. Genel Müdür Türkoðlu, Gerek teknolojik alt yapýmýzý gerekse de yönetim modelimizi paylaþmaktan onur duyarýz. dedi Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul ve Merkez Bankasý Samsun Þubesi Müdürü Mehmet Ünal Kekevi'nin yer aldýðý heyet, her yýl olduðu gibi 2013 yýlýnda da Samsun'da Kurumlar Vergi Rekortmeni olan YEDAÞ'ý, Gelir Dairesi Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý özel teþekkür plaketi ile ödüllendirdi. ORTAK SÝNERJÝ BAÞARIYI GETÝRDÝ YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret ederek teþekkür eden Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul, "YEDAÞ gibi EFQM sürecini yaþayan ve yönetim modelini sistemine entegre etmeyi amaçlayan kuruluþuz. Kurumsal ve teknolojik alt yapýlarýmýzý yeniliyoruz. YEDAÞ'ýn bilgi ve birikiminden faydalanmak istiyoruz" Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile ge- Samsun'da Kurumlar Vergi Rekortmeni olan YEDAÞ ödüllendirildi. tiren YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, kurumlar arasý iletiþimin öneminden bahsetti. Türkoðlu, "Özelleþtirme süreciyle birlikte þirketimiz, Toplam Kalite Yönetim Sistemi modelini benimsedi ve tüm süreçlerinde paydaþlarýyla birlikte ortak bir sinerji oluþturdu. YEDAÞ'ýn iþ süreçlerinde anlayýþ ayný devam ediyor ancak tek fark hýzlý, kaliteli bir iþ süreçlerinin yaþanmasý. Bu da zaten yönetim modelinin bir parçasý. Þirketimizle çeþitli þekilde diyalog halinde olan herkes bizim paydaþýmýzdýr" þeklinde konuþtu. YEDAÞ'IN YÖNETÝM MODELÝNÝ UYGULAMAK ÝSTÝYORUZ Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul da, vatandaþla- rýn hizmet alabilmesindeki en önemli kaynaðýn vergi olduðunu belirterek, "Þehrinde bulunan büyük vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarý deðerlendirilmesi noktasýnda çalýþmalarýmýz var. Bu kuruluþlarýn þehrimizde kalmalarý, vergilerini kazandýklarý þehre ödemeleri için ciddi adýmlar atýyoruz. Sonuçta bu þehirden giden büyük mükellef, þehrimizin kalkýnmasýnda ve yatýrýmlarýnda azalmalara sebep oluyor. Sizin gibi büyük kuruluþlarý ziyaret ederek, taleplerini alýyoruz. YEDAÞ'a teþekkür ediyoruz" Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn EFQM yönetim modeli ile yönetilmeye baþladýðýný belirten Yumbul, "YEDAÞ'ýn EFQM sürecindeki bilgi ve birikimden faydalanmak istiyoruz" diye konuþ- tu. MALATYA KAYISISI ÝKRAM ETTÝ Genel Müdür Türkoðlu ise, Samsun'un kalkýnmasý yönünde atýlacak tüm adýmlarda YEDAÞ'ýn hazýr olacaðýna vurgu yaparak, "Gerek teknolojik alt yapýmýzý gerekse de yönetim modelimizi paylaþmaktan onur duyarýz" þeklinde konuþtu. Sohbet esnasýnda misafirlerine Malatya kayýsýsý ikram eden Türkoðlu'nu hemþehrisi Merkez Bankasý Samsun Þubesi Müdürü Mehmet Ünal Kekevi de tebrik ederek, "Türkoðlu'nun liderliðinde zirveye çýkan YEDAÞ, Samsun için her açýdan bir kazanýmdýr. Kendisini hemþehrisi olarak kutluyorum ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum"

15 BASK tan 8 Mart açýklamasý Dershanede Kadýnlar Günü etkinliði Eren Er Dershanesi 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir program düzenleyecek. 8 Mart Pazar günü Dershanede gerçekleþtirilecek olan etkinliðe bütün veliler davet edildi. Kadýnlara özel düzenlenecek programda, video gösterimi, þiirler, ikram, müzik/eðlence, ve karanfil verilecek. 'Kadýn olmazsa her þey eksik olur' Eren Er Dershanesi Müdürü Menderes Yýlmaz yaptýðý açýklamada, þöyle dedi: '"Kadýn yeryüzünde bir çiçek, bulunduðu ortamda havayý deðiþtiren güzel bir koku, ailenin temel taþý, iþ hayatýnýn rengi, deseni, topraðýn bereketi, hâsýlý olmazsa olmazlarýn birincisidir. Doðduðunda haneye güneþ doðar. Erkek evlat isteyenlere ondan daha hayýrlýsýdýr. Meryem'dir, Fatýma'dýr, kadýncýk anadýr. Evin neþesidir. Anne Babalar eskilerde kýz çocuðuna kerime derlermiþ, göz bebeði anlamýna gelir. Gözün görmesi için her türlü çerden çöpten korunan, baþýmýzýn en mutena yerinde duran gözbebeði, gözümüzün ve gönlümüzün aydýnlýðýdýr. BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Türkiye'de kadýnýn adýnýn sözde deðil özde olmasý gerektiðini bildirdi. Çam, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, Ýnsan haklarý temelinde kadýnlarýn siyasi ve sosyal bilincinin geliþtirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal baþarýlarýnýn kutlanýlmasý için her yýl 8 Mart'ýn Kadýnlar Günü olarak kutlandýðýný hatýrlatarak, þöyle dedi: "Ülkemizde Bakanlar Kurulunun 25 tanesi erkek, 1 tanesi kadýndýr, kadýn oraný yüzde 4 dür. 550 Milletvekilinden 471 erkek, 79 kadýn Milletvekili bulunmakta, kadýn oraný yüzde 14 dür. 81 ilden sadece Kýrklareli ve Sinop illerinde kadýn Vali bulunmakta oranlarýna bakýldýðýnda kadýn Vali oraný yüzde 2,5 dur. erkek oraný yüzde 97,5'dir. Ýlimizdeki duruma baktýðýmýzda 5 Vali Yardýmcýsýnýn hepsi erkek, kadýn sayýsý sýfýrdýr. 13 ilçe Kaymakamýmýzdan hepsi erkek, kadýn sayýsý sýfýrdýr. 38 Ýl Genel Meclis üyesinden 35 erkek, kadýn sayýsý 3, kadýn oraný ise yüzde 8 dir. 1 Ýl Belediyesi, 13 ilçe belediyesi, 2 belde belediyesi tümü erkek, kadýnýn sayýsý sýfýrdýr. Çorum Belediyesi 4 Baþkan Yardýmcýlarýnýn tümü erkek, kadýn sayýsý sýfýrdýr. Bu sayýlar bizlere göstermektedir ki kadýna ülkemizde ve ilimizde pozitif ayrýmcýlýk deðil maalesef negatif ayrýmcýlýðýn uygulandýðý açýktýr. Türkiye Nüfusunun ve seçmen nüfusunun yarýsý kadýndýr. Bu rakamlar olumlu yönde deðiþmediði sürece maalesef toplumdaki algý deðiþmemekte, kadýn cinayetleri zirve yapmaktadýr. Bu algýnýn yýkýlmasýnýn bir ayaðý da eðitimden geçmektedir. Yetkili kurumlarýn bu konulara duyarsýz kalmamasý gerekmektedir. Kadýn cinsel obje, bulaþýkçý, temizlikçi, çamaþýrcý, çocuk bakýcýsý deðildir. Peygamberimiz Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr demekle dinimizde kadýnýn önemini belirtmiþ, yine Neþet Ertaþ'ýn'ýn söylediði gibi Kadýn insan, erkek insanoðludur. Anayasamýzýn Kanun önünde eþitlik ilkesi 10. Maddesinde " Herkes, dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasî düþünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþittir. Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alýnacak tedbirler eþitlik ilkesine aykýrý olarak yorumlanamaz. Hiçbir kiþiye, aileye, zümreye veya sýnýfa imtiyaz tanýnamaz. Devlet organlarý ve idare makamlarý bütün iþlemlerinde kanun önünde eþitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadýrlar. Anayasa'nýn 10. maddesi, kadýnlarla erkeklerin eþit haklara sahip olduðunu söylemesine, bu eþitliðin yaþama geçmesini devletin görevi olarak belirlemesine raðmen ve Türkiye, imzaladýðý uluslararasý sözleþmelerle de kadýna karþý ayrýmcýlýðýn her alanda önlenmesi ile yükümlü olmasýna karþýn bugün toplumsal hayatta kadýnýn varlýðý pek çok alanda eksiktir. Kadýnlarýn çalýþma hayatýnda eskiye oranla çok daha yaygýn yer almasý kadýnýn ekonomik özgürlüðünü saðlamaya yetememiþtir. Bugün hala çalýþan pek çok kadýnýn maaþ kartý eþinin tasarrufu altýndadýr. 8 Mart Dünya Kadýnlar gününde yetkililer yine methiyeler dizecek, yanlýþ kadýn algýsýnýn ve olumsuz rakamlarýn deðiþmediði sürece kadýnýn adý sözde var olacak özde ise maalesef bulunmayacaktýr. Çorum BASK olarak kadýna karþý her türlü ayrýmcýlýðýn karþýsýnda olacaðýmýzý bir kez daha yenilemek isteriz. 8 Mart Dünya Kadýnlar gününü kutlar, kadýnlarýn hak ettiði yere statüye ulaþmalarýný temenni ediyoruz." Büyüyüp geliþince kýzlarýný evlendirmek zor gelir ana babaya. Bizim kültürümüzde kýz isteme vardýr, erkekler kýzýn peþinde koþar, talibi olur ve istemek için ayaðýna giderler. Düðünde baþrol gelinindir. Bu, Kýyafetten de bellidir. Sonra yuvanýn harcý, her an herkesin sorduðu, ihtiyacýný ona danýþtýðý ve fedakârlýðýn zirvesidir. Baba ölünce aileyi kadýn bir arada tutar ama kadýn ölünce baðý kopmuþ inci kolye gibi daðýlýr her þey. Böyle önemli bir varlýðý anlamak, kýymetini bilmek ve hak ettiklerini yad etmek için bu gün toplandýk. Ne söylesek kadýn için az. Bu baðlamda kadýnlara da düþen görevler var. Öncelikle kadýnýn deðerini kadýn bilmeli, bunu erkeðe de o öðretecek. Ýlk olarak Çocukken erkeðe kadýnýn önemini kavratmalýyýz ki ömür boyu aklýndan çýkmasýn. Büyüdüðünde karþýsýnda duran kadýn da, onuruna, gururuna, kimliðine önce kendi sahip çýkýp, sonra erkeðe karþý bunu savunup kendini ezdirtmemelidir'' Bayanlar! Siz kendinize ne kadar saygý duyarsanýz; Erkekte sizi o kadar saygý duyar. Kendinizi hayatýn her alanýnda var edin ki, hayatýn merkezinde olduðunuz bilinsin." Üreten kadýnlar sergi açacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý koordinatörlüðünde faaliyetlerini yürüten TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde kendi ürünlerini üreten bayanlar için sergi düzenleyecek. TSO ve Mikrokredi Çorum Þubesi iþbirliði ile düzenlenecek olan sergide giriþimci kadýnlarýn kýsýtlý sermaye ile ürettikleri ürünler yer alacak. Sergi, 7 Mart Cumartesi günü saat da eski Tekel Ýl Müdürlüðü binasýnda gerçekleþtirilecek. Ayrýca, 8 Mart Pazar günü saat da TSO Meclis Salonunda Av. Neslihan Boyabatlý ve Psikolojik Danýþman Filiz Obuz tarafýndan Kadýna Þiddette Mevcut Yasalar ve Þiddetin Psikolojik Boyutlarý toplantýsý düzenlenecek. Huzurevi sakinlerine sürpriz bakým Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Deðerler Eðitimi Projesi kapsamýnda Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Deðerler Eðitimi Projesi Mart ayý etkinliði olarak Sevgi ve Saygý temalý çalýþmalar yapan okul öðrencileri, Büyüklere Saygý ve Yardým baþlýðýnda yaptýðý çalýþmada hem yaþlýlarý ziyaret hem de onlarýn saç ve týrnak bakýmlarýný yapmak için çalýþma baþlattý. Deðerler Eðitimi Proje Baþkaný Okul Müdür Yardýmcýsý Mustafa Atakcan, Güzellik ve Saç Bakýmý Alaný öðret- Muhsin Baþkan a Hatim Kampanyasý Alperen Ocaklarý Hatim Kampanyasý baþlattý. Alperen Ocaklarý'ndan yapýlan açýklamada, "Þehit Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefatýnýn sene-i devriyesi sebebiyle; Kur'an-ý Kerim, Tebareke, Hayati Çam Menderes Yýlmaz Amme, Yasin-i Þerif ve Salavat-ý Þerife okunacaktýr. Ýsmini yazdýrýp bu kutlu etkinliðe dahil olmak isteyen gönüldaþlarýmýzýn bizlerle irtibat kurmasý gerekmektedir. Ýrtibat Tel: (Ahmet Tapan)" ifadelerine yer verildi. Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. meni Asuman Yavaþ ýn Nisan ve Mayýs aylarýnda dalýðý oluþturmayý yürüttüðü çalýþma kapsamýnda gerçekleþtirilen ziyarette öðrenciler, huzurevi sakinleriyle sohbet etme imkâný da buldularyaret ayda bir gün zidalýðý ve bakým þeklinde devam edecek projeyle, öðrencilerde yaþlýlara karþý sevgi, saygý ve sorumluluk bilinci farkýn- amaçladýklarýný söyleyen yetkililer, bu konuda tüm öðrencilerin ve halkýn bilinçli olmasý gerektiðini ifade ettiler. PERÞEMBE 5 MART Alaca Engelliler Derneði, üyelerinden Fikri Kellegöz ve Rasim Kaplan a tekerlekli banyo sandalyesi baðýþladý. Engelli üyelere banyo sandalyesi Alaca Engelliler Derneði, üyelerinden Fikri Kellegöz ve Rasim Kaplan a tekerlekli banyo sandalyesi baðýþladý. Daha önce de akülü ve manüel sandalyeler baðýþladýklarý üyelerinin bir ihtiyacýný daha giderdikleri için mutlu olduklarýný belirten Dernek Baþkaný Av. Ahmet Görür, Sandalyelerin bedelini karþýlayan hayýrsever hemþehrilerimize ve bu mutlu günümüzde bizimle beraber olan Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Yusuf Büküþ e, Sami Aslan ve Zeki Duygun Hocalarýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz. 13 Mart ta iþ býrakacaklar Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih Gök, 13 Mart'ta iþ býrakacaklarýný açýkladý. Yandaþ malum ve Memnun-Sen'in þakþakçýlýk ve yaðcýlýðýnýn son noktasý olan toplantýsýnda konuþan Saðlýk Bakaný, çalýþanlarýnýn sorunlarý dað gibi yýðýlmýþken saðlýk çalýþanlarýna milletin duasý yeter diyor. Sayýn Bakan dua milletin. Onlardan Allah razý olsun. Senin vazifen bize bunu söylemek deðil, çalýþanlarýn sorunlarýný çözmek ve taleplerini yerine getirmek. Yandaþlarýn þakþakçýlýðýný görüp her þey yolunda zannetme. Onlar çalýþanýn deðil senin temsilcin. diyen Gök, saðlýk çalýþanlarýnýn kan aðladýðýný, Çalýþanlarýn artýk somut adýmlar, hayata geçen uygulamalar görmek istediklerini ifade etti. Gök, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Bakanla poz vermeyi, pinpon oynamayý, sendikacýlýk sanan þakþakçýlara sözümüz çalýþan haklarýnýn böyle savunulmayacaðýdýr. Bakan bizim toplantýmýzda müjde verecek diye reklam yapanlar Bakandan sadece bize oy toplayýn, seçimlerde bizim için çalýþýn talimatý aldýlar. Bakan mealen biz sizi bu hale getirdik. Sizde bizim için seçimlerde çalýþacaksýnýz Bunlarda elleri patlayana kadar alkýþladýlar. Tüm çalýþanlar bunu iyi anlamalýdýr. Bunlardan çalýþana bir hayýr gelmez. Bunlar idarecinin talimatý, siyasetçinin emrinden baþka bir þey bilmezler. Çalýþanýn hakký ve hukukunu bilmezler ancak idareci ile poz verip, çalýþana gözdaðý verirler. Çalýþanlar þunu iyi bilmelidirler. Ömrünün sonlarýný yaþayan, biraz sonra boðazlanacaðýn farkýnda bile olmadan celladý olan kasabýn býçaðýný yalayan türden zavallýca tavýrlarla sendikacýlýk yapýlmaz Türk Saðlýk-Sen olarak tüm yurtta bir dilekçe kampanyasý baþlatarak Döner sermayelerin emekliliðe yansýtýlmasý ve yýpranma payý verilmesi için saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda stantlar açtýk. Çalýþanlardan dilekçeleri imzalayarak bu haklý mücadeleye destek olmalarýný istedik. Çalýþanlar da bu çaðrýmýza karþýlýk verip, imzalarý ile bizim mücadelemize destek oldular. Ortak oldular. Kendilerine çok teþekkür ediyoruz. Fakat çalýþanýn memnun olduðu bu kampanyamýzdan Malum-Sen rahatsýz oldu. Yaptýðýmýz çalýþmadan duyduðu rahatsýzlýklara o derece büyük oldu ki yayýnladýklarý açýklamada döner sermayelerin emekliliðe yansýtýlmasý ve yýpranma payýný kazandýklarý ifade ettiler bizi emek hýrsýzlýðý ile suçladýlar ama ayný açýklamada 2015 yýlýnýn döner sermayelerin emekliliðe yansýmasý ve yýpranma payý verilmesi için mücadele yýlý ilan ettiler. Bu ne perhiz bu ne lahana turþusu misali sormak lazým; Madem kazandýnýz neyin mücadelesini veriyorsunuz, yok ortada kazanýlan bir þey yoksa neyi davasýný güdüyor, kampanyamýzý karalýyorsunuz? Yoksa biz kampanya yaparken çalýþanlarýn siz ne yapýyorsunuz sorusuna verecek cevap bulamadýnýzmý da rol çalmaya, göstermelik eylemlere mecbur kaldýnýz? Acizliðinizi biz Aile Hekimliðindeki cumartesi iþ býrakma kararlarýndan da biliyoruz. Çalýþanlarýn tepkisi üzerine zoraki aldýðýnýz kararý sitenizden bile yayýnlamaya yüreðinizin yetmediði 500 Bin saðlýk çalýþaný gördü. Aile Hekimliði Çalýþanlarýna Yönelik, Cumartesi Nöbetlerini Doðru Bulmuyoruz Lafýndan Öte bir þey yapamadýnýz. Ýþ güvencesini kaldýrma giriþimleri yerine tüm çalýþanlarýn kadrolu olduðu güvenceli bir çalýþma ortamý istiyor. Malum sendikanýn ihanetiyle toplu sözleþmede cebi delinen, zarara uðratýlan tüm kamu çalýþanlarýnýn hakký olan ek zammý talep ediyor. Döner sermayelerin emekliliðe yansýtýlarak emeklikte sefaletin sonlandýrýlmasýný ve emeklilikte insanca yaþamak istiyor. Saðlýk çalýþanlarýnýn yitik hakký olan yýpranma payý vaatte kalmasýn hayata geçsin istiyor. Çalýþanlarýn can güvenliðini tehdit eden þiddet sona ermeli, aðýr cezalar yürürlüðe girmelidir. Bunlarýn yaný sýra saðlýk çalýþanlarý, her kuruma bir kreþ, tüm çalýþanlara lisans tamamlama hakký gibi düzenlemeler acilen hayata geçsin istiyor. Kürsülerden atýlan nutuklara, suya yazýlan sözlere tahammülümüz yoktur. Saðlýk çalýþanlarý icraat görmek istemekte, memnuniyetleri için somut geliþmeleri beklemektedirler. Türk doktorlarýnýn sorunlarýna sürekli kulak týkanarak yabancý doktor rüyalarýna dalýnmakta, niteliði olmadan ucuz iþ gücü için ince hesaplar yapýlarak, yabancý doktor rüyalarýna dalýnmaktadýr. Asistanlar 36 saate varan nöbetlerde helak olmakta, hemþireler, ebeler, saðlýk çalýþanlarý aðýr iþ yükü altýnda adeta kan aðlamaktadýrlar. Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna angarya Cumartesi nöbeti dayatýlmakta ve pazarda çalýþacaksýnýz denilerek hýzla köle sistemine dümen kýrýlmaktadýr. Kamu hizmeti yürüten ama kadro talepleri yerine getirilmeyen kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarý, vekil ebe hemþireler ve 4/C'liler umutsuzluða sevk edilmektedir. Memurlarýmýz yok sayýlmýþ, Hizmetliler görevini yaptýklarý memur kadrosuna atanmamýþtýr. Kýsacasý Saðlýk hizmetlerinde görev alan doktorumuzdan hemþiresine, ebemizden saðlýk memurumuza saðlýk teknisyenine, teknik personelden, memura, hizmetli arkadaþlara kadar her birinin sorunu ve sýkýntýsý vardýr. Çalýþanlar böyle bir durumda iken ne yazýk ki bakanlýk tarafýndan çalýþan memnuniyeti hiçe sayýlmakta, çalýþanlarýn talepleri ise sürekli ötelenmektedir. Saðlýk çalýþanlarý yapýlacak, edilecek gibi ucu sonu belli olmayan sözlerden, kendilerinin umursanmamasýndan usanmýþlardýr. Sabýr taþlarý çatlamýþ, tahammül bardaklarý dolup taþmýþtýr. Dertler boylarýný aþmýþ olmasýna raðmen hala vurdumduymazlýklarýn devam etmesi kabul edilemezdir. Ýþte bu kararlý tavrý bir kez daha güçlü bir þekilde yansýtmak, saðlýk çalýþanlarýnýn taleplerini bir kez daha Türkiye Gündemine taþýmak ve "artýk yetti, laf deðil icraat istiyoruz" sözlerini alanlarda haykýrmak için 14 Mart Týp Bayramý arifesinde 13 Martta, tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda iþ býrakýyoruz. 14 Mart günü de Aile Hekimliðindeki cumartesi nöbetlerini protesto kararlýðýmýzý sürdürüyor, ASM ve TSM'lerde iþe gitmiyoruz. Gelin 500 Bin Saðlýk çalýþanýnýn haklý taleplerini ayný günde hep beraber dile getirelim. Saðlýk alanýnda örgütlü, "dernek, oda ve diðer birçok STK" ile ayný gün yapacaðýmýz bu iþ býrakma eylemine tüm saðlýk çalýþanlarýnýn, saðlýk alanýnda faaliyet gösteren tüm STK'larýn katýlmasýný bekliyor ve çalýþan hakký için güç birliðine davet ediyoruz. Bu çaðrý çalýþanýn talebidir. Bu çaðrýya kim uyacak, kim kulak týkayýp benim çalýþan gibi bir düþüncem yok diyecek o gün göreceðiz. O gün çalýþanlarýn yanýnda olanlar alanlarda, siyaset ve bürokrasinin yanýnda ve emrinde olanlar, makam odalarýnda ve hamaset dolu laflarýn edildiði salonlarda olacak Yýlýný Mücadele Yýlý Ýlan Edip, Mücadeleyi:" Makam Odalarýnda Çay Kahve Sohbetlerinden; Yapýlan Toplantýlara Bakanlarý Ve Tetikçi Ýdarecileri Toplayarak, Çalýþanlara Yandaþ Olduklarýný Ýlan Ederek Ve Aba Altýndan Sopa Göstermekten Ýbaret Saymaya devam edecektir. Bu iþ býrakma eylemini ayný zamanda daha iyi bir saðlýk hizmeti verilmesi içinde gerçekleþtiriyoruz. Biz Tüm vatandaþlarýmýz için ücretsiz, eþit, ulaþýlabilir ve nitelikli saðlýk hizmeti sunulmasý gerektiðine inanýyor ve tüm vatandaþlarýmýzdan anlayýþ bekliyoruz."

16 16 PERÞEMBE 5 MART 2015 Yeþilay haftasý etkinliði Ýzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Adnan Þahin, Çiðli Belediye Baþkaný Hasan Arslan'ý ziyaret ederek, Ýzmir'de yaþayan Çorumlular için destek istedi. Çiðli Belediye Baþkaný Hasan Arslan, Ýzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Adnan Þahin ve yönetim kurulu üyelerini makamýnda aðýrladý. Baþkan Arslan a federasyon olarak yürüttükleri çalýþmalara iliþkin bilgiler veren Þahin, Ýzmir in birçok bölgesinde yaþayan Çorumlu vatandaþlarý ilgilendiren etkinlikler için Arslan dan destek istedi. Çiðli ilçesinin, farklý illerden gelen kiþilerin yaþadýðýný ifade eden Baþkan Arslan, "Çiðli farklý kültürlerden gelen insanlarýn yaþadýðý kozmopolit bir yer. Geçmiþimizle kurduðumuz baðlarýmýzý, kökle- Sungurlu ilçesinde Yeþilay Haftasý etkinlikleri çerçevesinde öðrencilere seminer verildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde Yeþilay Haftasý etkinlikleri çerçevesinde öðrencilere seminer verildi. Medicana International Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalý þefi olarak çalýþan Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren tarafýndan Özel Ýdare Konferans Salonu'nda verilen seminere Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Ýlçe Garnizon Komutaný Jandamr Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,Ýlçe Emniyet Müdürü Adem Kaynak, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atçýoðlu, Þube müdürleri ve öðrenciler katýldý. Seminerde Yeþilay ýn kuruluþu ve iþlevi hakkýnda kýsa bilgiler veren ilçe temsilcisi Ecz Bekir Sami Ünsal, Yeþilay Cemiyetinin, ülkemizin iþgal yýllarýna rastlayan 1920 yýlýnýn 5 Mart tarihinde, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaþlarýndan oluþan vatansever bir ekip tarafýndan kurulduðunu ifade etti. "Hilal-i Ahdar cemiyetinin þimdiki adýyla Yeþilay kuruluþundaki temel gayenin "Ýþgal güçlerinin Anadolu muzda özellikle genç nüfusa bedava daðýttýklarý sigara, alkol, uyuþturucu alýþkanlýðý ile mücadele etmek olduðunu belirtti. Günümüzde de Yeþilay ýn bu mücadele ruhuyla iþlevini sürdürdüðüne dikkat çekti. Dr. Neyyir Tuncay Eren ise sigaranýn sessiz ve seri bir katil olduðuna dikkat çekerek, Sigarada 4000'den fazla zararlý madde olduðunu, bunun 500'e yakýn bölümünün kanserojen madde olduðunu kaydetti. Ülkemiz insanlarýnýn yüzde 33'ü sigara içmekte ve bunlarýn yüzde 80'i ise bu zararlý alýþkanlýða 15 yaþýndan önce baþlamýþ bulunmaktadýr. Sigarada baðýmlýlýk yapan temel maddenin nikotin olduðunu ve bu maddenin damar týkayýcý etkisini öncelikle akciðer, kalp damar ve beyinde gösterdiðini, el ve ayaklardaki damarlarý týkayarak kangrenlere sebebiyet vermesi sebebiyle organ kayýplarýna yol açmaktadýr. Sigarada bulunan bir diðer zararlý maddenin de katran olduðunu, bu maddenin kanserojen olduðunun herkesçe bilinen bir gerçek olduðu hususunun altýný çizdi. Akciðer kanserlerinin yüzde 80'nin sigara kaynaklý olduðuna dikkat çekerek astým, kronik bronþit ve amfizem gibi akciðer hastalýklarýn, içilen sigaranýn hava keseciklerini tahriþ etmesi sonucunda bu hastalýklarýn oluþtuðunu, aktif ve pasif içiciliðin hamile ve emzikli bayanlarda son derece kötü etkiler yaptýðýný ve içilen sigaranýn düþüklere, ölü doðumlara, yeni doðanda ise organ yetmezliklerine yol açabildiðini vurguladý. Sigaraya alýþma nedenlerinin en baþýnda sigara içen ebeveynler olduðuna dikkat çeken Eren, "Arkadaþ çevresi ile birlikte özenti ve merak duygusunun da bu iþte etken olabildiðine iþaret etti. Slayt gösteriminde çarpýcý örnekler vererek bugün dünyada sigara nedeniyle yýlda 1.5 milyon insan hayatýný kaybetmektedir " Alkol ve uyuþturucuya da deðinerek slayt ile örnekler gösteren Dr. Neyyir Tuncay Eren, "Alkolün baþta kalp-damar sistemi, beyin ve sinir sistemi olmak üzere beyin küçülmesi ve bunama gibi aðýz ortamý, mide ve baðýrsaklar, kan dolaþým sistemi üzerinde kötü etkiler yaptýðýna dikkat çekti. Alkol vücutta karaciðer yolu ile metabolize olduðu için Karaciðer hücrelerinin tahrip olduðunu ve bunun sonucunda da alkolün siroza kadar varan önemli hastalýklara yol açabildiði söyledi. Her üç maddenin de ilk kullanýmda kafa bulma ve aldatýcý bir keyf etkisi yaptýðýný fakat zamanla kullanýcýlar bu aldýklarý maddelere baðýmlý hale geldikleri için ayný etkiyi görmek için gittikçe artan miktarlara ihtiyaç duyar hale geldiðini anlatan Dr. Neyyir Tuncay Eren, "Bu madde baðýmlýsý kiþilerin sürekli doz aþýmý yapma isteði duymalarý sonucunda aldýklarý yüksek dozlar nedeniyle zehirlenerek hayatlarýný kaybettiklerini" anlattý. Toplumumuzdaki Bonzai adlý maddenin kullanýmýna da deðinen Prof. Dr. Eren, Bu madde basit olarak uyuþturuculara çeþitli sývýlar emdirilerek sentetik olarak elde edilmekte olup kullanýcýlarda kalp ve solunum durmasý sonucu ani ölümlere neden olabilmektedir. Bonzai denen bu sentetik madde çeþitlendirilerek uyuþturucu pazarýna sürülmektedir. Uyuþturucu tacirlerinin bu sentetik maddeyi çok ucuz bir þekilde pazarlamasýnýn en önemli nedenlerinin baþýnda kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn saðlanarak, kitlesel olarak genç insanlarýmýzýn ölümlerinin hedeflenmesi gelmektedir. Bonzai ve diðer uyuþturucularýn pazarlanmasý tamamen dýþ kaynaklý þer güç odaklarýnýn yani düþman güçlerinin kontrolünde olan bir durumdur. Tüm uyuþturucu maddelerin üretimi, daðýtýmý ve pazarlanmasý konusu, ülkemiz insanlarýna özellikle de genç neslimize önemli bir tehdit olarak algýlanmalýdýr. Madde baðýmlýlýðýnýn nesle bir saldýrý olduðunu ve kitle imha amaçlý olabileceðine vurgu yaparak salondaki gençlere Dýþ güçlerin hedef kitlesi sizlersiniz. Çok dikkatli ve uyanýk olunuz, tuzaklarýna düþmeyiniz. Güzel vatanýmýza, bayraðýmýza sevgi ile baðlý kalýnýz. Bizi biz yapan deðerlerden, Milli ve manevi deðerlerimizden kopmayýnýz ve çok çalýþarak ülkemize hizmet etmeye devam ediniz ifadelerini kullandý.(ýha) Ýzmir ÇDF destek istedi Ýzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Adnan Þahin, Çiðli Belediye Baþkaný Hasan Arslan'ý ziyaret etti. rimizi, kültürel deðerlerimizi geliþerek büyüyor ve bütün derneklerimizi korumak duru- hiçbirimiz buna yaban- her zaman destekliyo- mundayýz. Çorumlu cý kalmamalýyýz. Çorumlu rum, onlarýn sorunlarýný hemþehrilerimiz de bizim için çok kýymetli. Amaçlarýmýz ortak; hepimiz yaþadýðýmýz kenti sevmek, onunla ayrýlamaz bir bað kurarak ona sahip çýkmak istiyoruz. Çiðlimiz her gün olmak çatýsý alrum, týnda birleþerek Çiðlili olmayý benimsemeliyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yaþadýðýmýz bu güzel kente katký sunalým. Ben, Çiðli de faaliyetlerine devam eden ve taleplerini dinliyorum. Hepsinin baþýmýzýn üstünde yeri var. Her zaman onlarýn yanýndayýz ve olmaya da devam edeceðiz (ÝHA) Merkezde kesinti var Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkezde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 7-8 Mart tarihlerinde saatleri arasýnda merkeze baðlý Çamdeðirmeni 2., 3.,4.,5.,6.,11 Sokaklar, Çiftlik Caddesi ve Akþemseddin Caddesi bir kýsmýna; 9-10 Mart tarihlerinde saatleri arasýnda merkeze baðlý Sarýlýk 15 Sokaklar ve Çamdeðirmeni 10., 11.,12.,13.,15.,17.,19.,21., Sokaklara; Mart tarihlerinde saatleri arasýnda merkeze baðlý Sarýlýk 1.,3.,7.,9 Sokaklara programlý olarak enerji verilemeyecek. Kadýn çiftçiler eðitimde 14 Mayýs 2012 tarihinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan Kadýn Çiftçi Eðitimi iþbirliði protokolü kapsamýnda kadýn çiftçilere yönelik hazýrlanan eðitim programlarý uygulanmaya baþlandý. Bayat ýn Tepekutuðun köyünde baþlayan eðitime kadýn çiftçiler yoðun ilgi gösterdi. Sungurlu, Ortaköy ve Ýskilip ilçeleriyle, Düvenci Beldesi ve Ovasaray köyünde de gerçekleþtirilecek olan eðitimler Aðustos ayýna kadar tamamlanacak olup en az 300 kadýn çiftçiye eðitim verilmesi planlanýyor. Halis Durkaya açýlýþ yaptý Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Halis Durkaya, Anitta Otel karþýsýnda faaliyete geçen Girne Köfte Kokoreç Salonunun açýlýþ kurdelesini kesti. Hüseyin Kýllý nýn sahibi olduðu Girne Köfte Kokoreç, Anitta Otel karþýsýnda hizmete açýldý. Açýlýþa, CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý eðitimci iþ adamý Halis Durkaya ile birlikte çok sayýda kiþi katýldý. Okunan dualarýn ardýndan Girne Köfte Kokoreç Salonunun açýlýþ kurde- CHP Çorum dan 2 vekil çýkaracak CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, yýlardýr her seçimde 1 milletvekili ile yetinen CHP'nin bu seçimlerde Çorum'dan 2 milletvekili çýkartabilecek güce sahip olduðunu savundu. Son kamuoyu yoklamalarýnda iktidar partisinin oy oranýnýn yüzde 39'lara düþtüðünü ve seçimlere kadar daha da düþeceðini kaydeden Bozdoðan, 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde CHP iktidarý gözüküyor. Biz de Halis Durkaya, Anitta Otel karþýsýnda faaliyete geçen Girne Köfte Kokoreç Salonunun açýlýþ kurdelesini kesti. Çorum'dan 2 milletvekili çýkartarak CHP iktidarýna büyük bir katký yapmak istiyoruz. Ahbap çavuþ iliþkisi ile vekil seçmeyin Bozdoðan, ülkenin karanlýk bir süreçten geçtiðine dikkat çekerek, Ülke elden gidiyor. Buna dur diyecek tek parti ve güç CHP'dir. Ferdi düþünmeye kimsenin hakký yok. Ahbap çavuþ iliþkisi ile vekil seçmeyin. Baþta ülke olmak üzere sizi parlamento da kimin en iyi þekilde CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Hazýrlanan programda Kooperatifçilik, Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda Cinsiyet Eþitliði, Türkiye de Kadýn Erkek Eþitliði Alanýnda Mevcut Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal Geliþmeler- Kurumsal Yapýlanmalar, Kadýna Yönelik Þiddet, Kiþi Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik, Alo Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi, Mikrokredi, Üreme Saðlýðý ve Güvenli Annelik, Dengeli Beslenme, Tarým Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen ve Saðým Teknikleri, Bayat Ekmek Ýsrafýnýn Önemi, TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Süt Ürünleri, Brucella ve Þap Hastalýðý konularý yer alacak. Minikler, gýda iþletmelerini gezdi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Gýda ve Yem Þube Müdürlüðünce; anasýnýfý öðrencilerine gýda iþletmeleri gezdirilerek, gýda üretim aþamalarý gösterildi. Ziya Gökalp Ýlkokulu Anasýnýfý öðrencileri, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Kadýn Çiftçi Eðitimi baþladý. Anasýnýfý öðrencilerine gýda iþletmeleri gezdirilerek, gýda üretim aþamalarý gösterildi. lesi kesildi. Özsaraç Kuyumculuk sahibi Bayhan Özsaraç'ýn da katýldýðý açýlýþta konuklara çeþitli ikramlarda bulunuldu. Çorum'un damak tadýna Girne Köfte Kokoreç Salonu olarak en büyük katkýyý sunacaklarýný ifade eden iþ yeri sahibi yetkilileri rehberliðinde Çorum da faaliyet gösteren bazý gýda iþletmelerini ziyaret ederek, üretim aþamalarýný görme imkâný buldu. Konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, dengeli ve saðlýklý beslenme, güvenli gýda tüketmenin küçük yaþlarda kazandýrýlmasý gereken önemli bir alýþkanlýk olduðunu vurgulayarak, Gýdalarý çocuklarýmýza ulaþtýrmak, onlarý yeterli, dengeli ve güvenli beslemek zorundayýz. Çocuklarýn bakýþý, en saf, en temiz bilgiye dayalý davranýþ biçimidir. Çocuklarýmýza buðdayýn nasýl un haline getirildiði, unun nasýl lavaþa dönüþtürüldüðü gösterilerek, soframýza gelen nimetlerinde deðeri anlatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu amaçla çocuklarýmýzda tasarruf bilinci oluþturarak, üretimin ne kadar meþakkatli ve deðerli bir süreç olduðunu göstererek küçük yaþlarda israfýn önüne geçme amaçlanmýþtýr." Göstermiþ olduklarý duyarlýlýktan dolayý baþta öðretmen, veliler ve iþletme sahipleri olmak üzere, gýda iþletmelerini ziyaret eden çocuklara teþekkür eden Ýl Müdürü Ermiþ, iþletme ziyareti sonunda çocuklara hediyeler daðýttý. (Haber Merkezi) Hüseyin Kýllý ise sabah 08.00'den akþam 24.00'a kadar tüm bölgelere servis imkâný bulunduðunu dile getirdi. temsil edeceðini düþünüyorsanýz o adaya oy verin. Kendiniz için deðil, çocuklarýnýzý, torunlarýnýzý düþünerek, Atatürk'ün kurduðu Cumhuriyet'i düþünerek oy verin" Hafta sonu Laçin, Dodurga ve Osmancýk ilçeleri ile köylerinde seçim çalýþmalarý yürüten Bozdoðan, ülkede yaþanan olumsuzluklara dikkat çekti. Osmancýk ilçesinde yaklaþýk 250 kiþinin katýlýmý ile yapýlan toplantýda konuþan Bozdoðan, ülkenin karanlýk bir süreçten geçtiðini kaydetti. Aday belirlerken CHP'li üyelerin duygusal deðil, ülkeyi ve gelecek nesilleri düþünerek oy vermeleri gerektiðini kaydeden Bozdoðan, Cumhuriyetin kuruluþundan bu yana Atatürk'ün emanetine hep sahip çýkan CHP'lilerin 29 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerde en isabetli adayý seçeceklerine güveninin tam olduðunu söyledi. "Arkadaþlar bu sýradan bir seçim deðil. Kiþisel ve duygusal karar vermemeniz gerekiyor. Sizler bu seçimde ülkeyi ve sizleri 4 yýl temsil edecek kiþiyi seçeceksiniz. O nedenle bir adaya oy verirken 40 kere düþünmelisiniz. Ülkeyi ve sizi en iyi þekilde temsil edecek kiþilere oyunuzu vermelisiniz" diye konuþan Bozdoðan, ülkenin AK Parti hükümetine mahkum olmadýðýný ve 7 Haziran da yapýlacak olan seçimlerde CHP'nin iktidara geleceðini dile getirdi.

17 Okullu Küçükler Puanlý Atletizm il birinciliði yedi kýz ve yedi erkek okulun mücadelesi ile sona erdi. PERÞEMBE 5 MART Kýzlarda 75. Yýl erkeklerde Alaca Denizhan þampiyon Yüksel BASAR Okullar Puanlý Atletizm il birinciliði dün küçükler kategorisinde yapýlan yarýþmalarla sona erdi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan yarýþmalara yedi kýz ve yedi erkek okul takýmý katýldý. Yarýþmalar sonunda küçük kýzlarda 75. Yýl Cumhuriyet erkeklerde ise Alaca Denizhan YBO okullarý þampiyonluðu kazandý. Yarýþmalara Kocatepe ortaokulu, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, Ýskilip Atatürk Ortaokulu, Ýskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu, 75. Yýl Cumhuriyet, Gazipaþa Ortaokulu ve Yatýlý Bölge Ortaokulu takým halinde mücadele ederken ferdi olarak katýlan sporcularda mücadele ettiler. Küçük kýzlar kategorisinde 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu 140 puanla birinciliði kazanýrken Ýskilip Atatürk Ortaokulu 131 puanla ikinci TOKÝ Þehit Þükrü ÖzyolOrtaokulu 127 puanla üçüncü Merkez YBO ie 114 puanla dördüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde ise Alaca Denizhan YBO 221 puanla birinciliði kazanýrken Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu 191 puanla ikinci Merkez YBO 132 puanla üçüncü 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu ise 129 puanla dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalarý verildi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okullarý þöyle: KÜÇÜK KIZLAR: 1. Feyza Nur Aktürk (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol). 2. Sedanur Burcu (75. Yýl Cumhuriyet), 3. Zeynep Bektaþ (Gazipaþa), 4. Gizem Gökce (Ýskilip Atatürk). Fýrlatma Topu: 1. Arzu Umar (Gazipaþa Ortaokulu), 2. Fatmagül Üstündað (Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Esra Durmuþ (Ýskilip Ebussuud Ortaokulu), 4. Zeynep Kaþ (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol). 800 Metre: 1. Feyza Sayar (Kocatepe Ortaokulu), 2. Zeynep Bektaþ (Gazipaþa Ortaokulu), 3. Esma Kaya (Ýskilip Ebussuud), 4. Seher Aydemir (75. Yýl Cumhuriyet). 4x100 Bayrak: Yýl Cumhuriyet, 2. Gazipaþa Ortaokulu), 3. Kocatepe Ortaokulu, 4. Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu). Yüksek Atlama: 1. Sena Yaðlý (Gazipaþa), 2. Beyza Demir (Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Ebru Büþra Bursalý (Ýskilip Ebussuud), 4. Elif Esra Yýldýz (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol). Uzun atlama: 1. Fatma Bayram (Gazipaþa Ortaokulu), 2. Esmanur Kurt (Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Ebru Büþra Bursalý (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol), 4. Feyza Nur Aktürk (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol). KÜÇÜK ERKEKLER: Yüksek Atlama: 1. Nurullah Solak (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol)., 2. Yunus Emre Gülbeyaz (75. Yýl Cumhuriyet), 3. Muhammet Koyun (Ýskilip Atatürk), 4, Emre Turan (Yatýlý Bölge Ortaokulu). Fýrlatma Topu: 1. Nurullah Solak (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol), 2. Ümit Cesur (75. Yýl Cumhuriyet), 3. Barýþ Týraþ (Ýskilip Atatürk), 4. Yusuf Yöndem (Yatýlý Bölge Ortaokulu). Uzun Atlama: 1. Vedat Akoðlan (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol), 2. Ahmet Gecit (75. Yýl Cumhuriyet), 3. Ýsmail Tomar (Ýskilip Atatürk), 4. Gündüz Gözübüyük (Yatýbý Bölge Ortaokulu). 100 Metre: 1. Serkan Öztürk (Alaca Denizhan YBO), 2. Ahmet Gecit (75. Yýl Ortaokulu), 3. Osman Þen (Ýskilip Ebussuud Efendi), 4. Alperen Güler (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol). 4x100 Bayrak: 1. TOKÝ Þehit Þükrü Özyol, 2. Alaca Denizhan YBO, 3. Ýskilip Ebussuud, 4. Gazipaþa Ortaokulu. 38 KALEM TEMÝZLÝK MALZEMESÝ SAÐLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ 38 Kalem Temizlik Malzemesi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý b) Teslim yeri c) Teslim tarihi 3- Ýhalenin : 38 Kalem Temizlik Malzemesidir. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren her 2 ayda bir idarenin belirlemiþ olduðu oranlardaki temizlik malzemelerini Hitit Üniversitesine baðlý tüm mutfak ve yemekhanelere teslim edecek ve teslim tutanaklarýný idareye sunacaktýr. : Sözleþme imzalandýktan sonra istenilen miktarlarda ilk teslimat yapýlacak ve devamýnda 2 er aylýk dönemler halinde teslim edilecektir. a) Yapýlacaðý yer Küçük erkeklerde takým sýralamasýnda dört sýrayý alan okullarýn kupalarýný Atletizm Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi Küçük Kýzlarda takým sýralamasýnda ilk dört sýrayý alan okullarýn kupalarýný Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi : HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI-ÝHALE SALONU / KUZEY KAMPÜSÜÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilen mallarýn teknik þartnameye cevaplarý teklif zarfý içerisinde sunulmalýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý-Kuzey Kampüsü-Çevre Yolu Bulvarý ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI-ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 35958)

18 18 PERÞEMBE 5 MART 2015 Gençler Futsal ýn þampiyonu Fatih Anadolu Liseli Gençler futsal final maçýnda Fatih Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu önünde bitime bir dakika kala Sadýk ýn ayaðýndan bulduðu golle galip gelerek bu yýlda þampiyonluðu kazandý. SALON: Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Celal Bayraklý, Özcan Genel. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Fatih Mehmet, Koray, Fatih Ceylan, Mustafa, Ahmet, Rafethan, Furkan, Alperen, Faruk, Burhan, Taha. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Rýza, Abidin, Furkan Kartoðlu, Alperen, Furkan Altun, Umut Burak, Sadýk, Nurettin, Mert, Semih, Emre, Samet, Yalçýn. GOL: 29. dak. Sadýk (Fatih Anadolu Lisesi). Harun AKKAYA Þampiyon olan Fatih Anadolu Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Liseli Gençler Futsal da þampiyon Fatih Anadolu Lisesi. Dün oynanan final maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi ni 10 yenen Fatih Anadolu bu yýlýn þampiyonluðunu kazandý. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan final maçýna iki okul öðrencileride büyük ilgi gösterdiler. Oldukça çekiþmeli geçen maçýn ilk yarýsý Son dakika gerilimi Liseli Gençler Futsal final maçýnda Fatih Anadolu Lisesi nin son dakika golünden sonra gerilim yaþandý. Atatürk Anadolu Lisesi sporcularý hakemin kararýna tepki gösterdiler. Bu tepkisini sürdüren Atatürk Anadolu Lisesi nden Ahmet Diker maçýn hakemi tarafýndan ikinci sarý kartla oyundan atýldý. Sporcuyu arkadaþlarý sakinleþtirdi ve antrenörü Fatih Tuncalý da ona tepki gösterdi golsüz beraberlikle sona erdi. Mücadele ikinci yarýda yüksek tempoda devam etti. Zaman zaman gerilimlerinde yaþandýðý final maçýnýn penaltýlara gitmesi beklenirken 29. dakikada Sadýk la bir gol bulan Fatih Anadolu Lisesi salondan bu golle 1-0 galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Hakemin bitiþ düdüðüyle birlikte Fatih Anadolu Lisesi cephesinde sevinç, Atatürk Anadolu cephesinde ise hüzün ve göz yaþý vardý. Maçýn ar- Fatih Anadolu Lisesi gençler futsalda þampiyonluk kupasýný aldýktan sonra toplu halde görülüyor dýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyalarý verildi. SALON: Kýþ Spor Salonu Özcan Genel, Celal Bayraklý. MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ : Recep, Emin, Ömer, Emre, Esat, Furkan, Samet, Metin, Eren, Sefa, Mert. ÇORUM MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ömer Ýkinci olan Atatürk Anadolu Lisesi nin kupasýný Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer verdi Fatih Anadolu Lisesi nin son dakikada frikikten bulduðu golle 1-0 yenerek þampiyonluðu kazandýðý gençler futsalda maç sonunda bir tarafta sevinç diðer tarafta göz yaþý vardý. Final maçýnda zorlu mücadele sonunda son dakikalara golsüz berabere giren Atatürk Anadolu Lisesi son dakika golüyle maðlup olduðu maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan büyük bir üzüntü yaþadý. Atatürk Anadolu Lisesi futbolcularý son dakika golüyle kaybettikleri þampiyonluk nedeniyle göz yaþlarýný tutamadýlar. Sporcularý teselli etmek görevi ise Beden Eðitimi Öðretmenleri ve arkadaþlarýna düþtü. Hentbol Klasman hakemlerimiz Sami Öncel ve Taner Adýkdý ya 2. Lig bayanlarda görev. Hentbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 8 Mart pazar günü saat da Kastamonu Atatürk Stadý nda Kastamonu Artsam Koleji ile Mardin 1947 Saðlýkspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Sami Öncel ve Taner Adýkdý yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Sinop tan Fazýl Kutbay. Tevfik HAKEMLER: Kaçan þampiyonluk göz yaþlarý Öncel ve Adýkdý ya Kastamonu da görev Meslek Teknik i penaltýlarda 7-6 yenen Mehmetcik üçüncü Can, Onur, Muhammed, Emin, Oðuzhan Seherli, Oðuzhan Yýlmaz, Ekrem, Ethem, Abdurrahman, Berkant, Volkan. GOLLER: Muhammet (2), Ý. Ethem (Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Mert Þakir (2), Metin (Mehmetcik Anadolu Lisesi). Normal süresi 3-3 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 7-6 üstünlük saðlayan Mehmetcik Anadolu Lisesi üçüncü olurken Mesleki Teknik Anadolu dördüncü oldu. Dördüncü olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin kupasýný Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý Uður Þahin verdi Üçüncü olan Mehmetcik Anadolu Lisesi nin kupasýný Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan verdi Tatlýlar Altunkaya dan Murat KARASU Çorum Belediyespor un dünki antrenman tatlýsý Mustafa Altunkaya dan. Saray Halý Yýkama ve Metropol FM Program Yapýmcýsý Mustafa Altunkaya dünki antrenman sonunda futbolculara baklava ikram etti ve hafta sonu oynayacaklarý Ýstanbulspor maçýnda baþarýlar diledi. Kaptan Nedim de Mustafa Altunkaya ya jestinden dolayý teþekkür etti. Vali Ahmet Kara Sercan Doðrusöz ü kabul edecek Vali Ahmet Kara, Kayak ta Türkiye birincisi olan Sercan Doðrusöz ü bugün makamýnda kabul edecek. Özel Sporcular Türkiye Kayak Þampiyonasý nda yarýþan Zübeyde Haným Gençlikspor kulübü sporcusu Sercan Doðrusuz birinci olarak altýn madalya kazanmýþtý. Vali Ahmet Kara bugün saat da makamýnda düzenlenecek törenle baþarýlý sporcuyu ödüllendirecek. Dünki antrenman sonunda tatlýlar Mustafa Altunkaya dan geldi

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 6 MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hizmetleri Müdürlüðü Saat: bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz 16 NÝSAN Hukuk Mah.) Satýþ üzerinde bulunan ahþap T.C. Çorum 3. Ýcra Memurluðu ev ve bahçesinin satýþý 12 MART Dairesi iþi. Aile ve Sosyal 19 ÜH 274 plakalý, Muhammen bedel: Politikalar Ýl 2012 model Ford 8.419,36 Müdürlüðü marka, siyah renkli Yer: Kargý Adliyesi önü kamyonetin satýþý iþi. Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART Orman Ýþletme Müdürlüðü - Çorum Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Orman Genel Müdürlüðü 2 adet akaryakýtsýz þoförlü 4*4 arazili Pick-Up kiralama iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Kal-Yak (fuel oil) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Araç yakýtý (motorin ve 95 oktan kurþunsuz benzin) alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde beton parke taþý (7 köy) yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum merkez Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL ÝLANI Çorum Hazreti Ebubekir Camii yaptýrma ve yaþatma derneðinin olaðanüstü genel kurul toplantýsý Pazar Günü Saat 13.00'de Gülabibey Mah. Kapaklý 14.Sok. No:5 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. GÜNDEM: l-açýlýþ ve yoklama, 2- Divan Heyetinin oluþturulmasý, 3- Divan heyetine genel kurul evraklarýný imzalama yetkisinin verilmesi, 4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi, 5- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi, 6-Tahmini bütçenin görüþülüp karara baðlanmasý, 7- Yönetim ve Denetim kurullarýnýn seçimi, 8- Dilek ve Temenniler, 9- Kapanýþ, (Ç.HAK:545) Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI Öz Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin olaðan genel kurul toplantýsý Pazar Günü Saat 15.00'de Yeniyol Mah. Gazi Cad. Hamoðlu Ýþ Merkezi No:3/207 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. GÜNDEM: l- Açýlýþ ve yoklama, 2- Divan Heyetinin oluþturulmasý, 3- Divan heyetine genel kurul evraklarýný imzalama yetkisinin verilmesi, 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi, 5- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi, 6-Tahmini bütçenin görüþülüp karara baðlanmasý, 7- Yönetim ve Denetim kurullarýnýn seçimi, 8- Dilek ve Temenniler, 9- Kapanýþ, (Ç.HAK:546) OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI Gülabibey Sosyal Yard.mlaþma ve Dayanýþma Derneðinin olaðan genel kurul toplantýsý Cumartesi Günü Saat 15.00'de Gülabibey Mah. Malazgirt Sok. No:18 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý, takdirde ikinci toplantý tarihinde ayn, yer ve saatte yapýlacaktýr. GÜNDEM: l- Açýlýþ ve yoklama, 2- Divan Heyetinin oluþturulmasý, 3- Divan heyetine genel kurul evraklarýn, imzalama yetkisinin verilmesi, 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarýnýn okunup ayrý ayn ibra edilmesi, 5- Denetim Kurulu faaliyet raporlarýnýn okunup ayn ayrý ibra edilmesi, 6- Tahmini bütçenin görüþülüp karara baðlanmasý, 7- Yönetim ve Denetim kurullarýnýn seçimi, 8- Dilek ve Temenniler, 9- Kapanýþ, (Ç.HAK:547) (Ç.HAK:457) (Ç.HAK:2702) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Kargo pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay-bayan pazarlama elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:551) (Ç.HAK:540) (Ç.HAK:532) (Ç.HAK:534) MUHASEBE MÜDÜRÜ ARANIYOR Danýþmanlýðýný yaptýðýmýz ciddi bir þirket için tecrübeli Muhasebe Müdürü aramaktayýz.tecrübe ve SMMM Belgesi tercih sebebidir. Müracaatlarýn þahsen Yavruturna Mah.Gazi (Ç.HAK:530) Not: Seyahat engeli olmayan Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAK ve METAL BOYACISI USTA-KALFA ve ÇIRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. K.S.S. 69. Sk. No: 6/A Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Cad.Davutoðlu Ýþ Merkezi Kat:5 No:26 Çorum adresine yapýlmasý gerekmektedir. SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: PERÞEMBE 5 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONEL ALINACAKTIR Çay ve Temizlik Servisinde görevlendirilecek Tecrübeli BAY & BAYAN Personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:520) (Ç.HAK:544) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM (0364) Bay-Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Hünkar Cafe Adres: Bahabey Cad. (Kadýn Kültür Merkezi, ÝDEAL HOME Elemanlar Alýnacaktýr Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere * yaþ arasý temizlik iþleri için bayan personel * yaþ arasý deneyimli satýþ için bayan personeller * yaþ arasý haftasonu satýþ için part time personeller alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:529) KÝRALIK DAÝRE Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi yanýnda 120 m2, 3. kat, 3+1, (Ç.HAK:380) Eski Cumartesi Pazarý yeri) Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere SRC belgesi olan deneyimli kamyon þoförü ve G iþ makinasý ehliyeti olan deneyimli Bekoloder Hidromek þoförü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýskilip Caddesi No: 17/A (Ç.HAK:550) (Ç.HAK:549) Akþemseddin Cami karþýsý Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Küçük Sanayi Sitesi 14. Cad. No: 76 da bulunan lokantamýz ciddi saðlýk problemleri sebebiyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Kulaksýz Sok. No: 8/A ÇORUM içi yapýlý daire sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:552) Sefa Erdem KAYI Cahit oðlu 1996 Çorum Doðumlu

20 Cumhuriyet Kastamonu da Yýldýzlar futsal grup birinciliðinde Çorum þampiyonu Cumhuriyet Ortaokulu Kastamonu ve Çankýrý þampiyonlarý ile ayný gruba düþtü. Savunmasýz gol çalýþtýlar Cumartesi günü sahasýnda ilk beþ yolunda büyük önem taþýyan maçta Ýstanbulspor u konuk edecek olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal taktik çalýþma sýrasýnda Ýstanbulspor maçýn- da sahaya süreceði onbiri belirleme ve bu kadroya gol yollarýnda yapmalarý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi. Nazmi Avluca sahasýnda tam kadro olarak yapýlan çalýþma ýsýnma hareketlerinin ardýndan kadroyu ikiye ayýran Ýncedal, Ýs- Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma boyunca futbolculara yapmalarý gereken hareketleri gösterdi tanbulspor maçýnda sahaya süreceði takýmda Fatih, Osman, Ýmam, Akýn, Nedim, Sefa Akýn, Furkan, Burak, Recep, Turgay ve Barat ý alarak özel olarak çalýþtýrdý. Bu kadroya kanatlardan yapýlan ortalarda savunmasýz gol vuruþu çalýþmasý yaptýran Ýncedal, sýk sýk hareketlenmeleri noktalar konularýnda uyarýlarda bulundu. Diðer futbolcular ise diðer kaledeþut çalýþmasý yaptýlar. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktik çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn morallerinin yükseldiði gözlendi. Çorum Belediyespor, Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Okullu Yýldýzlar futsal grup birinciliði bugün Kastamonu da baþlýyor.grupta ilimizi temsil edecek Cumhuriyet Ortokulu erkek takýmý üçlü grupta yer aldý. Dün çekilen kura sonucunda Cumhuriyet Ortaokulu ev sahibi Kastamonu Azdavay 75. Yýl Cumhuriyet ve Çankýrý Mehmetcik Ortaokulu ile ayrý grubu düþtü. Cumhuriyet bugün Kastamonu Azdavay yarýn ise Çankýrý Mehmetcik ile karþýlaþacak. Ýki maçýný kazanmasý halinde gruptan çýkacak. Ortaköy Cumhuriyet A grubunda Kýzlardaki temsilcimiz Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu Sinop Boyabat, Kastamonu 23 Aðustos, Samsun Çarþamba Kabaceviz Yenimahalle Ortaokulu ile ile eþleþti. Bugün saat da Sinop Boyabat, yarýn Kastamonu 23 Aðustos cumartesi günü ise Samsun Çarþamba Kabaceviz ile karþýlaþacak Ortaköy gruptan birinci olarak yarý final grubuna yükselmeyi amaçlýyor. PERÞEMBE 5 MART 2015 Badminton da Osmancýk rakipsiz Okullu Yýldýzlar Badminton Ýl birinciliðinde Osmancýk okullarý kupa ve madalyalara ambargo koydu. Takým sýralamasýnda kýzlarda Osmancýk Ortaokulu erkeklerde ise Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinciliði kazandý. Kýz ve erkeklerde kürsüye çýkan ferdi tüm sporcularda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un sporcularý oldu. Uçtu uçtu Turgay uçtu Halil ÖZTÜRK Sezon baþýnda Çorum Belediyespor un en büyük gol umutlarýndan birisi olan Turgay An ilk yarýdaki performansý ile büyük hayal kýrýklýðý yarattý. Tecrübeli futbolcu ilk haftalarda özellikle Manisaspor kupa maçýndaki performansý ile taraftarlarýn büyük beðenisini kazanmýþtý. Ancak o haftadan buyana Teknik Heyet in forma þansý verdiði taraftarlarýn umut baðladýðý Turgay An malesef beklenen patlamayý yapamadý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal geçen hafta formsuzluðu nedeniyle Turgay ý Manavgat maçýnýn kadrosunu almadý. Hafta sonu oynanacak Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý siyahlý takýmýn dünki çalýþmasýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tecrübeli futbolcuyu bu maça motive etmeye çalýþtýðý gözlendi. Ýki bölüm halinde yapýlan çalýþmada Turgay An bir bölümde Burak ile karþýlýklý birbirlerine þut atarak kaleye geçtiler. Bir pozisyonda Turgay ýn uçu aný objektiflere böyle yansýdý. Çorum Belediyespor taraftarý sezon baþýndan buyana büyük beklenti içinde. Turgay ýn cumartesi günü oynanacak Ýstanbulspor maçýnda patlama yapmasý ve taraftarlarý böyle havalara uçurmasýný özlemle bekliyor. Okullu Yýldýzlar Badminton Ýl birinciliði beklendiði gibi Osmancýk okullarýnýn birinciliði ile sona erdi. Beklendiði gibi il birinciliðinde kupa ve madalyalar Osmancýk okullarýnýn olurken kýzlarda Osmancýk Ortaokulu erkeklerde ise Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu þampiyonluðu kazandý. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu nda iki gün süren il birinciliðinde dört kýz ve dört erkek takýmýndan toplam 40 sporcu mücadele etti. Yapýlan müsabakalar sonunda ise takým sýralamasýnda bayanlarda Osmancýk Ortaokulu bi- rincilik kupasýnýn sahibi olurken Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü 23 Nisan ortaokulu ise dördüncülüðü kazandý. Bayanlarda ise Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu þampiyonluðu kazanýrken Osmancýk Ortaokulu ikinci, Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü, 23 Nisan Ortaokulu ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yapýlan müsabakalarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyalarý verildi. Osmancýk Ortaoku- U 16 Liginde 7 Mart cumartesi günü oynanacak Mimar Sinan Gençlikspor - Gençlik Çepnispor maçý 18 Mart a ertelendi. Gençlik Çepnispor Yöneticisi Recep Yücel in Tertip Kurulu na verdiði dilekçede lisanslarýný çýkartamadýðý için Mimar Sinan maçlarýnýn ertelen- mesini talep etti. Tertip Kurulu bu baþvuru üzerine Gençlik Çepnispor - Mimar Sinan Gençlikspor arasýndaki maçýn 18 Mart çarþamba günü saat de Mimar Sinan sahasýnda oynanmasýna karar verildi. lu ve Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu gruplarda Çorum u temsil etmeye hak kazandýlar. Yýldýz kýzlarda þampiyon olan Osmancýk Ortaokulu nun kupasýný Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Mimar Sinan-Çepnispor maçý 18 Mart a ertelendi Kýzlarda birinci erkeklerde ise ikinci olan Osmancýk Ortaokulu Badminton takýmý Gençler Futsal ýn þampiyonu Fatih Anadolu Kýþ Kupasý Osmancýk ÝBD nin Liseli Gençler Futsal final maçýnda Atatürk Anadolu yu son dakikada frikikten bulduðu golle 1-0 yenen Fatih Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazandý. Haber ve fotoðraf 18. sayfamýzda Maçýn son dakikasýnda gelen golden sonra Fatih Anadolu Lisesi sporcularý ve taraftarlarýnýn sevinci görülmeye deðer Gençlikspor Badminton Kýþ Kupasý nda tüm madalyalar Osmancýk ÝBD sporcularýnýn. Badminton Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen 17 yaþ altý Badminton Kýþ Kupasý müsabakalarýna 20 civarýnda sporcular katýldý. Kýz ve erkeklerde yapýlan müsabakalar sonunda tüm madalyalarý Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor sporcularý kazandý. Yapýlan müsabakalar sonunda bayanlarda Çorum un badmintondaki gururu ve milli sporcusu Yaren Dölcü birinciliði kazanýrken Edanur Köybaþý ikinciliði, Ceren Özdemir üçüncülüðü Þeyda Kara ise dördüncülüðü kazandý. Dört sporcuda ayný zamanda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un sporcusu. Erkeklerde de Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ndan Murathan Eken birinciliði kazanýrken Kubilay Sadi ikinci, Mesut Sezer üçüncü Hilmican Þimþek ise dördüncü oldu. Kýz ve erkeklerde ilk dört sýrayý alan sporcularýn tamamý Osmancýk ÝBD sporcularý kupa törenin sonunda toplu halde antrenörleriyle birlikte görülüyor

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kent Konseyi toplantýsýnda uyuþturucu ile etkin mücadele talebi

Kent Konseyi toplantýsýnda uyuþturucu ile etkin mücadele talebi Eðitimci-Yazar Çamlýca Çorum'a geliyor Eðitime 3 yýlda 35 milyon lira yatýrým yapýlacak Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi'nin ortaklaþa düzenlediði programda Eðitimci-Yazar Sait Çamlýca okurlarýyla buluþacak.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz Vali Kara, su tasarrufunun yaygýnlaþmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Su krizi kapýda! Vali den su tasarrufu çaðrýsý HABERÝ 10 DA Ýl nüfusumuz düþtü, þehir merkezi arttý ÝL GENELÝ 5 BÝN DÜÞTÜ TÜÝK Adrese

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Belediye sýnýfta kaldý

Belediye sýnýfta kaldý Osmancýk-Çorum Yolu ihale ediliyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum-Osmancýk yolu ihalesinin 30 Mart 2015 tarihinde ihale

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE

AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE Bekiroðlu Ýl Genel Meclisi üyeleri ile gurup toplantýsý yaptý AKP bir ölüm üzerinden rant devþirme çabasýnda' AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý'nda yaþanan istifalar MHP ile AK Parti arasýnda polemiðe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı