Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi"

Transkript

1 I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar ile çok tarafl ve iki tarafl sözleflmelere göre

2 II Yay n No : 2291 Hukuk Dizisi : Bask - fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Dr. Ömerül Faruk KINAYTÜRK e

4 IV Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu aç k olarak, ayr l n çocu un yüksek yarar na oldu u yolunda karar vermedikçe, Taraf devletler, çocu un; ana babas ndan, onlar n r zas d fl nda ayr lmamas n güvence alt na al rlar. Ancak, ana babas taraf ndan çocu un kötü muameleye maruz b rak lmas ya da ihmâl edilmesi durumlar nda ya da ana baban n birbirinden ayr yaflamas nedeniyle çocu un ikametgâh n n belirlenmesi amac yla karara var lmas gerekti inde, bu tür bir ayr l k karar verilebilir. Bu maddenin birinci f kras uyar nca giriflilen her ifllemde, ilgili bütün taraflara iflleme kat lma ve görüfllerini bildirme olana tan n r. Taraf devletler, ana babas ndan veya bunlardan birinden ayr lmas na karar verilen çocu un, kendi yüksek yarar na ayk r olmad kça, ana baban n ikisiyle de düzenli bir biçimde kiflisel iliflki kurma ve do rudan görüflme hakk na sayg gösterirler. Çocuk Haklar Sözleflmesi - Madde Dokuz

5 V ÖNSÖZ Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya al konan Çocuklar n adesi bafll kl elinizdeki çal flma stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk doktora program kapsam nda doktora tezi olarak haz rlanm fl ve Prof.Dr. Ergin Nomer, Prof.Dr. Cemal fianl, Prof.Dr. Hasan Erman, Prof.Dr. Günseli Öztekin Gelgel, ve Prof.Dr. Oktay Uygun dan oluflan jüri önünde savunulmufl ve kabul edilmifltir. Uluslararas özel hukukta s kl kla karfl lafl lan önemli meselelerden biri çocuklar n, ebeveynleri taraf ndan hukuka ayk r olarak yurt d fl na ç kart lmas d r. letiflim ve seyahat imkanlar ndaki geliflmeler, milletleraras iliflkileri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda etkiledi i gibi aile hukuku alan nda da etkilemifltir. Buna ba l olarak yabanc l k unsuru tafl yan evliliklerdeki art fl do al olarak boflanmalar n da artmas na sebebiyet vermifltir. Evlilik içi sorunlar n giderek artt, yo un olarak yafland veya içinden ç k lamaz duruma gelindi i hallerde ayr lmaya karar veren efl, ço u zaman çocu unu yan na alarak, yaflam n bir baflka ülkede sürdürmeyi tercih etmektedir. Çocu un yeri hukuka ayk r olarak bizzat ebeveynler taraf ndan de ifltirildi i hallerde; söz konusu eylemin ceza hukuku ve aile hukuku bak m ndan etkilerinin yan nda, uluslararas özel hukuk yönünden de sonuçlar bulunmaktad r. Kaç r lan veya hukuka ayk r olarak yeri de ifltirilen çocuklar n, kaç r lmazdan veya yeri de ifltirilmezden önceki bulunduklar yere (genellikle mutad meskenlerine) ivedilikle iadesi çal flma konumuzu oluflturmaktad r. Hukuka ayk r olarak al konan veya yeri de ifltirilen çocuklar n iadesi için izlenmesi gereken prosedür veya iadelerinin hangi koflullarda reddedilebilece i gerek sözleflmeler gerekse 5717 say l Uluslararas Çocuk Kaç rman n Hukukî Yön ve Kapsam na Dair Kanun kapsam nda incelenmifltir. Konunun yabanc l k unsuru içermesi nedeniyle Yarg tay içtihatlar n n yan nda yabanc mahkeme kararlar na da yer verilmifltir. Çok yak n bir gelecekte Türkiye nin taraf olaca Çocuklarla Kiflisel liflki Kurulmas na dair Avrupa Sözleflmesi de konu kapsam nda incelenmifltir. Bunun yan nda çocu un iadesini temine yönelik iki tarafl ve çok tarafl di er sözleflmeler ile Avrupa Birli i tüzükleri de çal flmada detayl olarak yer almaktad r. Tezin savunulmas ndan k sa bir süre sonra, 2675 say l Kanunun yerini alan 5718 say l Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun ile 1980 tarihli La Haye sözleflmesinin uygulan rl n kuvvetlendirmek amac yla müstakilen düzenlenen 5717 say l yasa yürürlü e girmifltir. Öncesinde tasar olarak dikkate al nan sonras nda kanunlaflan söz konusu düzenlemelerin tezin içeri ine aktar lmas vakit ald ndan ve de bu süre zarf nda askerî hâkim ola-

6 VI rak askerlik yükümlülü ü yerine getirildi inden tezin kitaplaflt r lmas zaman alm flt r. Yeni tarihli makale ve mahkeme kararlar n n teze eklenmesiyle; ilerleyen zaman n olumsuz etkisi mümkün oldu unca bertaraf edilmeye çal fl lm flt r. Tez çal flmas s ras nda tüm deste ini ve zaman n veren, yaz m aflamas nda karfl lafl lan her türlü zorlu u eflsiz yard mlar yla aflmama sebebiyet veren, fikirleriyle tezimi zenginlefltiren ve gelifltiren, meselelerin özüne inmemi ve nedenini sorgulamay ö reten de erli hocam, tez dan flman m Prof.Dr. Cemal fianl ya özellikle teflekkür etmek isterim. Bununla birlikte, akademik hayata ilk ad m att m günden itibaren her zaman koflulsuz ilgi ve desteklerini hisseti im, oluflturduklar özgür çal flma ortam yla fikirlerimi gelifltirmeme olanak sa lay p, daha iyiye ulaflmam için sürekli beni motive eden, Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel e, uygulamadaki tecrübesini tümüyle paylaflan ve düflüncelerime fl k tutan mahkeme kararlar na ulaflmama imkân tan yan Doç.Dr. B. Bahad r Erdem e ayr ayr çok teflekkür ederim. Akademik yaflam m n bafllad dönemden bu yana fikirleriyle, hukuk mant yla ve davran fllar yla flahs ma her zaman örnek olan Prof.Dr. Ergin Nomer e, yetiflmemde büyük emekleri olan titizliklerini örnek ald m hocalar m zdan Prof.Dr. Aysel Çelikel e, Prof.Dr. Gülgören Tekinalp e ve Prof.Dr. Nihal Uluocak a da ayr ca çok teflekkür ederim. Tez çal flmam süresince Devletler Özel Hukuku kürsüsünün de erli mensuplar n n gösterdi i yard m, fedakarl k ve yaratt klar akademik çal flma ve tart flma ortam için kendilerine ne kadar teflekkür etsem azd r. Bu ba lamda ayn oday paylaflt m, dostum, meslektafl m, yard mlar n esirgemeyen ve zarâfetini örnek ald m Yard.Doç.Dr. nci Ataman Figanmefle ye, vaktini ay rarak tezimi dönem dönem okuyarak tashihler yapan de erli meslektafl m Dr. Emre Esen e, fedakarl k kelimesinin tan mlamaya yetmedi i, güzel insan sevgili Arafl. Gör. Mine Tan Dehmen e, yard mlar n hiçbir zaman esirgemeyen Arafl. Gör. Ayfle Elif Ulusu ya çok teflekkür ederim. Uzun bir döneme yay lan tez çal flmam z n befl ayl k k sm Londra Üniversitesine ba l Advanced Legal Studies enstitüsünde gerçekleflmifltir. Bu dönem zarf nda Tinçel Vakf ndan ald m bursla yapm fl oldu um akademik çal flmalar, yabanc literatürün taranmas bak m ndan doktora tezime çok büyük katk sa lam flt r. Bu sebeple baflta Tinçel vakf n n kurucular na devam nda da de erli yöneticilerine çok teflekkür ederim. Londra da bulundu um süre zarf nda flehre adapte olmamda yard m ve bilgisi yads nmaz olan aziz dostum Cenk Bütünley e, salt varl n n bile benim için çok de erli oldu u kadim dostum Av. Dr. Ali Harun Balkan a, uzun çal flma dönemlerimizin yorgunlu unu ikramlar yla atmam z sa layan, bizleri evlâd gibi gözetip kollayan sevgili Ahmet Özaktafl a, tezin ön çal flmalar n n oluflturuldu u Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Münasebetler Araflt rma ve Uygulama Merkezi kütüphanesinin bir dönem sorumlulu unu tafl m fl olan Güner Babal o lu na da çok teflekkür ederim. Gerek yaflam n gerek akademik hayat n tüm zorluklar nda omuzlar n her zaman yan nda hissetti im ve hakk n asla ödeyemeyece im sevgili anneme ayn zamanda yaflam m n en büyük zenginli i olan fedakâr kardeflime yürekten sevgilerimi ve sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum. Ayn zamanda ilgi ve alâkas n çocuklu umdan bu yana gördü üm Prof.Dr. Mustafa Ülgen e, her zaman deste ini

7 VII ald m Prof.Dr. Köksal Bayraktar a, beni akademik hayata haz rlayan ilk hocam Prof.Dr. Erhan Adal a ve hayat n karmaflas n, yükünü azim ve yard mlar yla fazlas yla üzerimden alan Recep Diflkaya ya da çok teflekkür ederim. Kitab n Beta yay nlar aras nda yer almas n sab rla bekleyen de erli yöneticisi Seyhan Satar a ayr ca dizgi ifllemlerini büyük bir titizlikle yerine getiren, ilgi ve alakas n tüm yo unlu una ra men hiçbir zaman esirgemeyen Gülgonca Çarp k a teflekkürlerimi sunuyorum. Çal flmadaki her tür olas hata ve eksiklik flahs m n sorumlulu undad r. stanbul 2010 Dr. Faruk Kerem G RAY

8 VIII

9 IX Ç NDEK LER Önsöz...V çindekiler...ix K saltmalar...xvii Girifl...1 Konunun Kapsam ve S n rlar...5 Çocuklar n Kaç r lmas n n veya Al konmas n n Ceza Hukuku Yönünden De erlendirilmesi...6 I. BÖLÜM 1980 Tarihli Uluslararas Çocuk Kaç rmalar n n Hukukî Veçheleri Hakk nda Sözleflme Kapsam nda Çocu un adesi I Tarihli Uluslararas Çocuk Kaç rmalar n n Hukukî Veçheleri Hakk nda Sözleflme...9 A. Sözleflmenin Haz rl k Süreci...9 B. Sözleflmenin Di er La Haye Sözleflmelerinden Farklar...11 C. Sözleflmede Kullan lan Hukukî Kavramlar...12 D. Sözleflmenin Niteli i...21 E. Sözleflmenin Amac...22 F. Sözleflmenin Konu Bak m ndan Uygulama Alan...26 G. Sözleflme Sujeleri Sözleflme Sujelerinin Niteli i Çocu un adesini Talep Edebilecek Kifliler Sözleflmenin Sujesi Olabilecek Çocuklar...32 a. Onalt Yafl ndan Küçük Çocuklar...32 b. Kendi Mutad Meskenini Belirleme Hakk na Sahip Olan Çocuklar...36 c. Evlilik D fl Çocuklar...36 d. Evlât Edinilen Çocuklar...37 e. Çocu un Evlenmesi...39

10 X f. Yafl Tashih Edilen Çocuklar...40 H. Sözleflmenin Zaman Bak m ndan Uygulama Alan...40 I. Sözleflmenin Taraf Devlet Bak m ndan Uygulama Alan...42 II. Sözleflme Hükümleri Yorumlan rken Gözetilecek Esaslar...46 A. Çocu un Üstün Menfaati...47 B. Mutad Mesken Kavram Türk Hukukunda Mutad Mesken Anglo-Sakson Hukukunda Mutad Mesken Mutad Meskenin Tayininde Zaman Faktörü E itim, Tedavi veya Tayine Ba l Olarak Mutad Meskenin Tesisi Mutad Meskenin Zorla Tesis Edilip Edilemeyece i Birden Fazla Mutad Mesken Çocu un, Mutad Meskenini Kendisinin Belirlemesi...73 C. Çocu un Mutad Meskeninin Tesbitine liflkin Görüfller Çocu un Mutad Meskeninin Ebeveynine Ba l Olarak Belirlenmesi Velâyet Sorumlulu una Ba l Olarak Çocu un Mutad Meskeninin Tayini Mutad Meskenin, Çocu un Merkez Al narak Tayini...81 D. Sözleflme Kapsam nda Çocu un Mutad Meskenin Tayini...85 E. Mutad Meskenin Tesbitinde Çocu un Yafl na Göre Model Belirlenmesi...86 F. Mutad Meskenin Vas fland r lmas...87 III. Sözleflmeye Göre Koruma Hakk...88 A. Koruma Hakk n n Hukukî Dayanaklar Kanundan Do an Koruma Hakk Koruma Hakk n n Adlî veya darî Makam Karar ndan Do mas Koruma Hakk n n, Taraflar Aras ndaki Anlaflmadan Do mas Koruma Hakk na liflkin Geçici Mahiyetteki Kararlar Koruma Hakk na liflkin Olarak Sonradan Verilen Kararlar a. Koruma Hakk n n Esas na liflkin Karar n, Sözleflmenin Arad fiartlar n Gerçekleflmedi inin Tespitinden Sonra Verilecek Olmas b. Koruma Hakk n n Esas na liflkin Karar n ade için Sözleflmede Öngörülen Makul Sürenin Dolmas ndan Sonra Verilecek Olmas Biyolojik Baban n, Evlilik D fl Çocu u Üzerindeki Koruma Hakk B. Koruma Hakk n n hlali...116

11 XI C. Koruma Hakk n n Etkin Olarak Kullan lmad n n sbat D. Koruma Hakk n n Mahkemelere Ait Oldu u ddias E. Koruma Hakk na Uygulanacak Hukuk IV. ade Talebinin Reddedilebilece i Haller A. Madde 13 (a) Uyar nca Çocu un adesinin Reddi Hukuka Ayk r Olarak Gerçeklefltirilen Yer De iflikli ine zin veya cazet Verilmesi Koruma Hakk n n Etkin fiekilde Kullan lmamas Çocu un, Geçici Süreli ine Kifli veya Kuruma B rak lmas B. Madde 13 (b) Uyar nca Çocu un adesinin Reddi Çocu un, ade Sonras Fiziki Tehlikeye Maruz Kalaca Konusunda Ciddi Riskin Bulunmas adenin, Çocu a Psikolojik Zarar Verecek Olmas ade Halinde Çocu un Müsamaha Edilemeyecek Bir Duruma Düflecek Olmas a. Koruma Hakk na Sahip Kiflinin, Çocu un Mutad Meskeni Devletine Dönmeyecek Olmas b. Müsamaha Edilemeyecek Durumlardan Aile içi fiiddet c. Müsamaha Edilemeyecek Durumlardan Cinsel stismar d. Müsamaha Edilemeyecek Durumlardan Çocu un ade Sonras Tehlikeli veya A r fllerde Çal flt r lacak Olmas e. Koruma Hakk na Sahip Kiflinin Sa l n n Yerinde Olmamas C. Yafl ve Olgunlu u Dikkate Al nan Çocu un ade Talebine Kendisinin Karfl Ç kmas Çocu un fadesinin Al nmas Aflamas nda zlenecek Yöntem Görüfl ve fade Alma Usulü Çocu un fadelerine Yüklenecek Anlam Çocu un Görüflünün Al nmas na Getirilen Elefltiriler Çocu un, Görüflünün Al nmas Gereken Yafl ve Olgunlukta Bulundu unu Tespit Edecek Hukuk a Tarihli La Haye Sözleflmesinin 13/b Maddesinde Getirilen Elefltiriler D. Çocu un adesinin, Talepte Bulunulan Devletin nsan Hak ve Hürriyetlerine liflkin Temel lkeleri hlâl Edecek Nitelikte Olmas E. adenin, Çocu un Al konuldu u veya Kaç r ld Ortama Al flm fl Olmas Nedeniyle Reddi F Tarihli La Haye Sözleflmesinin 12. Maddesinin 1. F kras na stinaden Çocu un adesi...197

12 XII Madde Hükmünde Öngörülen Bir Y ll k Sürenin Bafllang c Haks z Al koyman n Tespiti Al koyman n Gerçekleflebilece inin Önceden Öngörülebilmesi Çocu un Sonradan Al konmaya R za Göstermesi veya Kendisinin Kaçmas Çocu un Yerinin Tekrardan De ifltirilmesi V. Çocu un adesinin Reddine Yönelik ddialarda spat Külfeti VI tarihli Sözleflme ve 5717 Say l Kanuna Göre ade Prosedürü VII. Sözleflmede Öngörülen ade Prosedürüne Getirilen Elefltiriler VIII Tarihli La Haye Sözleflmesi Kapsam nda Türkiye den Yap lan ade Taleplerine liflkin statistikler IX. Çocukla Kiflisel liflki Kurabilme Hakk A. Kiflisel liflki Kurma Hakk n n Hukukî Dayana B. Çocukla Kiflisel liflki Kurabilme Hakk na Sahip Kifliler C. 21. Madde Hükmüne Getirilen Elefltiriler X. Sözleflmeye Taraf Olmayan Devlete Götürülen Çocuklar n adesi XI Tarihli La Haye Sözleflmesine liflkin Genel statistikler II. BÖLÜM Çocu un, Çok Tarafl Di er Sözleflmeler Kapsam nda adesi I. Hukuka Ayk r Olarak Yeri De ifltirilen veya Al konan Çocuklar n, Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tan nmas ve Tenfizi ile Çocuklar n Velâyetinin Yeniden Tesisine liflkin Avrupa Sözleflmesi Hükümlerine Göre adesi (Lüksemburg Sözleflmesi) A. Lüksemburg Sözleflmesiyle 1980 Tarihli La Haye Sözleflmesi Aras ndaki Kavram Farkl l klar B. Lüksemburg Sözleflmesine Göre Mutad Mesken Kavram n n Yorumu C. Lüksemburg Sözleflmesi Hükümlerine stinaden Kaç r lan veya Al konan Çocu un adesi D. Lüksemburg Sözleflmesi Hükümlerince Velâyet Kararlar n n Tan nmas ve Tenfizi E. Çocukla fiahsi liflki Kurulmas n n Temini F. Sözleflmenin De erlendirilmesi II. Hukuka Ayk r Olarak Yeri De ifltirilen veya Al konan Çocuklar n, Velâyet Sorumlulu u ile Çocuklar n Korunmas na liflkin Al nacak Tedbirler Hakk nda Makamlar n Yetkisine, Uygulanacak Kanuna ve Kararlar n Tan nmas ile Tenfizine ve flbirli ine Dair 1996 Tarihli La Haye Sözleflmesi Hükümlerine Göre adesi...248

13 XIII A Tarihli La Haye Sözleflmesinin, 1980 Tarihli Sözleflmesiyle Olan liflkisi B Tarihli La Haye Sözleflmesinin Amac C Tarihli La Haye Sözleflmesi Kapsam na Giren Çocuklar D Tarihli La Haye Sözleflmesine Göre Çocu un Korunmas..251 E Tarihli La Haye Sözleflmesine Göre Koruma Önlemlerini Almaya Yetkili Makam Âkit Devlet Makamlar n n Ola anüstü Hallerde Yetkisi Derdestlik F Tarihli La Haye Sözleflmesine Göre Mutad Mesken Kavram G. Koruma Tedbirlerine Uygulanacak Hukuk H. Velâyet Sorumlulu una Uygulanacak Hukuk Kanundan Do an Velâyet Sorumlulu u Anlaflma veya Tek Tarafl Hukukî fllemlerden Do an Velâyet Sorumlulu u Velâyet Sorumlulu una Uygulanacak Hukuk I. Çocu un Korunmas na Yönelik Tedbirlerin Âkit Devletlerde Tan nmas ve Tenfizi Sözleflmeye Göre Tedbir Kararlar n n Tan nmas a. Tan ma Talebinin Reddi Sebepleri b. Tenfiz Talebinin Reddi Sebepleri J. Sözleflme Kapsam nda Kiflisel liflki Kurma Hakk n n Yerine Getirilmesi K Tarihli Sözleflmenin 1980 Tarihli Sözleflmeye Göre Farkl l klar III. Hukuka Ayk r Olarak Yeri De ifltirilen veya Al konan Çocuklar n, Küçüklerin Vatana adesine Dair Avrupa Sözleflmesi Hükümlerine Göre adesi A. Sözleflmenin Konusu B. Sözleflmenin Niteli i C. Sözleflme Terminolojisi D. Küçü ün ade Edilebilece i Haller Küçü ün, Ebeveyninin Arzusu Hilâf na ade Talebinde Bulunulan Devletin Ülkesinde Bulunuyor Olmas Küçü ün, adesinin Talep Edildi i Âkit Devlette Bulunmas n n, adeyi Talep Eden Devletin Koruma ve E itim Politikas na liflkin Ald Tedbirlerle Ba daflm yor Olmas Küçü ün, Korunabilmesi veya E itilebilmesi çin adesini Talep Eden Devlette Bulunmas n n Zorunlu Olmas...268

14 XIV 4. ade Talebinde Bulunulan Devletin Mevzuat Gere ince Küçü ün Akit Devlette Bulunmas n n Ülke Menfaatiyle veya Kendi Menfaatiyle Ba daflm yor Olmas E. Küçü ün adesine liflkin stemin Reddedilebilece i Haller F. Küçü ün adesine liflkin Talebin Ertelenmesi G. Sözleflmenin De erlendirilmesi IV. Çocukla Kiflisel liflki Kurulmas na Dair Avrupa Sözleflmesi A. Sözleflme Terminolojisi B. Çocu un Ana ve Babas ile Kuraca Kiflisel liflki C. Çocu un, Aile Ba n n Bulundu u Kiflilerle Kuraca Kiflisel liflki D. Sözleflme Kapsam nda Çocu un Haklar E. Kiflisel liflki Kurma Hakk na liflkin Tedbirler Kiflisel liflki Karar n n Etkin Olarak Uygulanmas na Yönelik Al nacak Tedbirler Çocu un adesinin veya Haks z Olarak Yerinin De ifltirilmesinin Önlenmesine liflkin Al nacak Tedbirler F. Kiflisel liflki Süresinin Sonunda Çocu un ade Edilmemesi III. BÖLÜM Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n, Velâyet veya Vesâyete liflkin Yabanc Mahkeme lâmlar n n Tan nmas ve Tenfizi Yolu ile adesi A.Usûlî fiartlar a. lâm n, yabanc bir devlet mahkemesinden verilmifl olmas b. lâm n, hukuk davalar na iliflkin olmas c. lâm n, kesinleflmifl olmas B. Maddî fiartlar a. Mütekabiliyet fiart n n Gerçekleflmifl Olmas b. Türk Mahkemelerinin Münhas r Yetkisinin hlal Edilmemifl veya Genel Yetki Kurallar na Ayk r Olarak Afl r Yetkinin Tesis Edilmemifl Olmas c. Hükmün Kamu Düzenine Ayk r Olmamas d. Savunma Haklar n n hlal Edilmemifl Olmas IV. BÖLÜM Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklara liflkin Verilen Velâyet Kararlar n n, ki Tarafl Adlî Yard m Anlaflmalar Kapsam nda Tenfizi I. Türkiye ile talya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi...298

15 XV II. III. Türkiye ile Avusturya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi Türkiye ile Tunus Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi IV. Türkiye ile Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi V. Türkiye ile Polonya Halk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi VI. Türkiye ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi VII. Türkiye ile Irak Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar ntenfizi VIII. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi IX. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi X. Türkiye ile Gürcistan Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XI. Türkiye ile Arnavutluk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XII. Türkiye ile Mo olistan Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XIII. Türkiye ile Litvanya Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XIV. Türkiye ile Ukrayna Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XV. Türkiye ile Kazakistan Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi...309

16 XVI XVI. Türkiye ile Slovakya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XVII. Türkiye ile Moldova Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XVIII.Türkiye ile H rvatistan Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XIX. XX. XXI. Türkiye ile Bosna-Hersek Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi Türkiye ile Romanya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi Türkiye ile Makedonya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi Sonuç Seçilmifl Bibliyografya...323

17 XVII KISALTMALAR AB ABD A HS A HM ATRG Bkz BM. ÇHS dn HUMK K K K L Loy. L.A Tasar TCK TMK TVK RG MÖHUK MHB HD HGK KHK S.K. s U G Vol Avrupa Birli i Amerika Birleflik Devletleri Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Avrupa Toplulu u Resmi Gazetesi Bak n z Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar Sözleflmesi dipnot Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu cra flas Kanunu Kanunlar htilâf Kurallar Legislation Loyola of Los Angeles Uluslararas Çocuk Kaç rman n Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasar s Türk Ceza Kanunu Türk Medenî Kanunu Türk Vatandafll Kanunu Resmî Gazete Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Özel Hukuk Bülteni Hukuk Dairesi Hukuk Genel Kurulu Kanun Hükmünde Kararname Say l Kanun sayfa Adalet Bakanl Uluslararas Hukuk ve D fl liflkiler Genel Müdürlü ü Volume

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı