Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi"

Transkript

1 I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar ile çok tarafl ve iki tarafl sözleflmelere göre

2 II Yay n No : 2291 Hukuk Dizisi : Bask - fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Dr. Ömerül Faruk KINAYTÜRK e

4 IV Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu aç k olarak, ayr l n çocu un yüksek yarar na oldu u yolunda karar vermedikçe, Taraf devletler, çocu un; ana babas ndan, onlar n r zas d fl nda ayr lmamas n güvence alt na al rlar. Ancak, ana babas taraf ndan çocu un kötü muameleye maruz b rak lmas ya da ihmâl edilmesi durumlar nda ya da ana baban n birbirinden ayr yaflamas nedeniyle çocu un ikametgâh n n belirlenmesi amac yla karara var lmas gerekti inde, bu tür bir ayr l k karar verilebilir. Bu maddenin birinci f kras uyar nca giriflilen her ifllemde, ilgili bütün taraflara iflleme kat lma ve görüfllerini bildirme olana tan n r. Taraf devletler, ana babas ndan veya bunlardan birinden ayr lmas na karar verilen çocu un, kendi yüksek yarar na ayk r olmad kça, ana baban n ikisiyle de düzenli bir biçimde kiflisel iliflki kurma ve do rudan görüflme hakk na sayg gösterirler. Çocuk Haklar Sözleflmesi - Madde Dokuz

5 V ÖNSÖZ Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya al konan Çocuklar n adesi bafll kl elinizdeki çal flma stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk doktora program kapsam nda doktora tezi olarak haz rlanm fl ve Prof.Dr. Ergin Nomer, Prof.Dr. Cemal fianl, Prof.Dr. Hasan Erman, Prof.Dr. Günseli Öztekin Gelgel, ve Prof.Dr. Oktay Uygun dan oluflan jüri önünde savunulmufl ve kabul edilmifltir. Uluslararas özel hukukta s kl kla karfl lafl lan önemli meselelerden biri çocuklar n, ebeveynleri taraf ndan hukuka ayk r olarak yurt d fl na ç kart lmas d r. letiflim ve seyahat imkanlar ndaki geliflmeler, milletleraras iliflkileri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda etkiledi i gibi aile hukuku alan nda da etkilemifltir. Buna ba l olarak yabanc l k unsuru tafl yan evliliklerdeki art fl do al olarak boflanmalar n da artmas na sebebiyet vermifltir. Evlilik içi sorunlar n giderek artt, yo un olarak yafland veya içinden ç k lamaz duruma gelindi i hallerde ayr lmaya karar veren efl, ço u zaman çocu unu yan na alarak, yaflam n bir baflka ülkede sürdürmeyi tercih etmektedir. Çocu un yeri hukuka ayk r olarak bizzat ebeveynler taraf ndan de ifltirildi i hallerde; söz konusu eylemin ceza hukuku ve aile hukuku bak m ndan etkilerinin yan nda, uluslararas özel hukuk yönünden de sonuçlar bulunmaktad r. Kaç r lan veya hukuka ayk r olarak yeri de ifltirilen çocuklar n, kaç r lmazdan veya yeri de ifltirilmezden önceki bulunduklar yere (genellikle mutad meskenlerine) ivedilikle iadesi çal flma konumuzu oluflturmaktad r. Hukuka ayk r olarak al konan veya yeri de ifltirilen çocuklar n iadesi için izlenmesi gereken prosedür veya iadelerinin hangi koflullarda reddedilebilece i gerek sözleflmeler gerekse 5717 say l Uluslararas Çocuk Kaç rman n Hukukî Yön ve Kapsam na Dair Kanun kapsam nda incelenmifltir. Konunun yabanc l k unsuru içermesi nedeniyle Yarg tay içtihatlar n n yan nda yabanc mahkeme kararlar na da yer verilmifltir. Çok yak n bir gelecekte Türkiye nin taraf olaca Çocuklarla Kiflisel liflki Kurulmas na dair Avrupa Sözleflmesi de konu kapsam nda incelenmifltir. Bunun yan nda çocu un iadesini temine yönelik iki tarafl ve çok tarafl di er sözleflmeler ile Avrupa Birli i tüzükleri de çal flmada detayl olarak yer almaktad r. Tezin savunulmas ndan k sa bir süre sonra, 2675 say l Kanunun yerini alan 5718 say l Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun ile 1980 tarihli La Haye sözleflmesinin uygulan rl n kuvvetlendirmek amac yla müstakilen düzenlenen 5717 say l yasa yürürlü e girmifltir. Öncesinde tasar olarak dikkate al nan sonras nda kanunlaflan söz konusu düzenlemelerin tezin içeri ine aktar lmas vakit ald ndan ve de bu süre zarf nda askerî hâkim ola-

6 VI rak askerlik yükümlülü ü yerine getirildi inden tezin kitaplaflt r lmas zaman alm flt r. Yeni tarihli makale ve mahkeme kararlar n n teze eklenmesiyle; ilerleyen zaman n olumsuz etkisi mümkün oldu unca bertaraf edilmeye çal fl lm flt r. Tez çal flmas s ras nda tüm deste ini ve zaman n veren, yaz m aflamas nda karfl lafl lan her türlü zorlu u eflsiz yard mlar yla aflmama sebebiyet veren, fikirleriyle tezimi zenginlefltiren ve gelifltiren, meselelerin özüne inmemi ve nedenini sorgulamay ö reten de erli hocam, tez dan flman m Prof.Dr. Cemal fianl ya özellikle teflekkür etmek isterim. Bununla birlikte, akademik hayata ilk ad m att m günden itibaren her zaman koflulsuz ilgi ve desteklerini hisseti im, oluflturduklar özgür çal flma ortam yla fikirlerimi gelifltirmeme olanak sa lay p, daha iyiye ulaflmam için sürekli beni motive eden, Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel e, uygulamadaki tecrübesini tümüyle paylaflan ve düflüncelerime fl k tutan mahkeme kararlar na ulaflmama imkân tan yan Doç.Dr. B. Bahad r Erdem e ayr ayr çok teflekkür ederim. Akademik yaflam m n bafllad dönemden bu yana fikirleriyle, hukuk mant yla ve davran fllar yla flahs ma her zaman örnek olan Prof.Dr. Ergin Nomer e, yetiflmemde büyük emekleri olan titizliklerini örnek ald m hocalar m zdan Prof.Dr. Aysel Çelikel e, Prof.Dr. Gülgören Tekinalp e ve Prof.Dr. Nihal Uluocak a da ayr ca çok teflekkür ederim. Tez çal flmam süresince Devletler Özel Hukuku kürsüsünün de erli mensuplar n n gösterdi i yard m, fedakarl k ve yaratt klar akademik çal flma ve tart flma ortam için kendilerine ne kadar teflekkür etsem azd r. Bu ba lamda ayn oday paylaflt m, dostum, meslektafl m, yard mlar n esirgemeyen ve zarâfetini örnek ald m Yard.Doç.Dr. nci Ataman Figanmefle ye, vaktini ay rarak tezimi dönem dönem okuyarak tashihler yapan de erli meslektafl m Dr. Emre Esen e, fedakarl k kelimesinin tan mlamaya yetmedi i, güzel insan sevgili Arafl. Gör. Mine Tan Dehmen e, yard mlar n hiçbir zaman esirgemeyen Arafl. Gör. Ayfle Elif Ulusu ya çok teflekkür ederim. Uzun bir döneme yay lan tez çal flmam z n befl ayl k k sm Londra Üniversitesine ba l Advanced Legal Studies enstitüsünde gerçekleflmifltir. Bu dönem zarf nda Tinçel Vakf ndan ald m bursla yapm fl oldu um akademik çal flmalar, yabanc literatürün taranmas bak m ndan doktora tezime çok büyük katk sa lam flt r. Bu sebeple baflta Tinçel vakf n n kurucular na devam nda da de erli yöneticilerine çok teflekkür ederim. Londra da bulundu um süre zarf nda flehre adapte olmamda yard m ve bilgisi yads nmaz olan aziz dostum Cenk Bütünley e, salt varl n n bile benim için çok de erli oldu u kadim dostum Av. Dr. Ali Harun Balkan a, uzun çal flma dönemlerimizin yorgunlu unu ikramlar yla atmam z sa layan, bizleri evlâd gibi gözetip kollayan sevgili Ahmet Özaktafl a, tezin ön çal flmalar n n oluflturuldu u Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Münasebetler Araflt rma ve Uygulama Merkezi kütüphanesinin bir dönem sorumlulu unu tafl m fl olan Güner Babal o lu na da çok teflekkür ederim. Gerek yaflam n gerek akademik hayat n tüm zorluklar nda omuzlar n her zaman yan nda hissetti im ve hakk n asla ödeyemeyece im sevgili anneme ayn zamanda yaflam m n en büyük zenginli i olan fedakâr kardeflime yürekten sevgilerimi ve sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum. Ayn zamanda ilgi ve alâkas n çocuklu umdan bu yana gördü üm Prof.Dr. Mustafa Ülgen e, her zaman deste ini

7 VII ald m Prof.Dr. Köksal Bayraktar a, beni akademik hayata haz rlayan ilk hocam Prof.Dr. Erhan Adal a ve hayat n karmaflas n, yükünü azim ve yard mlar yla fazlas yla üzerimden alan Recep Diflkaya ya da çok teflekkür ederim. Kitab n Beta yay nlar aras nda yer almas n sab rla bekleyen de erli yöneticisi Seyhan Satar a ayr ca dizgi ifllemlerini büyük bir titizlikle yerine getiren, ilgi ve alakas n tüm yo unlu una ra men hiçbir zaman esirgemeyen Gülgonca Çarp k a teflekkürlerimi sunuyorum. Çal flmadaki her tür olas hata ve eksiklik flahs m n sorumlulu undad r. stanbul 2010 Dr. Faruk Kerem G RAY

8 VIII

9 IX Ç NDEK LER Önsöz...V çindekiler...ix K saltmalar...xvii Girifl...1 Konunun Kapsam ve S n rlar...5 Çocuklar n Kaç r lmas n n veya Al konmas n n Ceza Hukuku Yönünden De erlendirilmesi...6 I. BÖLÜM 1980 Tarihli Uluslararas Çocuk Kaç rmalar n n Hukukî Veçheleri Hakk nda Sözleflme Kapsam nda Çocu un adesi I Tarihli Uluslararas Çocuk Kaç rmalar n n Hukukî Veçheleri Hakk nda Sözleflme...9 A. Sözleflmenin Haz rl k Süreci...9 B. Sözleflmenin Di er La Haye Sözleflmelerinden Farklar...11 C. Sözleflmede Kullan lan Hukukî Kavramlar...12 D. Sözleflmenin Niteli i...21 E. Sözleflmenin Amac...22 F. Sözleflmenin Konu Bak m ndan Uygulama Alan...26 G. Sözleflme Sujeleri Sözleflme Sujelerinin Niteli i Çocu un adesini Talep Edebilecek Kifliler Sözleflmenin Sujesi Olabilecek Çocuklar...32 a. Onalt Yafl ndan Küçük Çocuklar...32 b. Kendi Mutad Meskenini Belirleme Hakk na Sahip Olan Çocuklar...36 c. Evlilik D fl Çocuklar...36 d. Evlât Edinilen Çocuklar...37 e. Çocu un Evlenmesi...39

10 X f. Yafl Tashih Edilen Çocuklar...40 H. Sözleflmenin Zaman Bak m ndan Uygulama Alan...40 I. Sözleflmenin Taraf Devlet Bak m ndan Uygulama Alan...42 II. Sözleflme Hükümleri Yorumlan rken Gözetilecek Esaslar...46 A. Çocu un Üstün Menfaati...47 B. Mutad Mesken Kavram Türk Hukukunda Mutad Mesken Anglo-Sakson Hukukunda Mutad Mesken Mutad Meskenin Tayininde Zaman Faktörü E itim, Tedavi veya Tayine Ba l Olarak Mutad Meskenin Tesisi Mutad Meskenin Zorla Tesis Edilip Edilemeyece i Birden Fazla Mutad Mesken Çocu un, Mutad Meskenini Kendisinin Belirlemesi...73 C. Çocu un Mutad Meskeninin Tesbitine liflkin Görüfller Çocu un Mutad Meskeninin Ebeveynine Ba l Olarak Belirlenmesi Velâyet Sorumlulu una Ba l Olarak Çocu un Mutad Meskeninin Tayini Mutad Meskenin, Çocu un Merkez Al narak Tayini...81 D. Sözleflme Kapsam nda Çocu un Mutad Meskenin Tayini...85 E. Mutad Meskenin Tesbitinde Çocu un Yafl na Göre Model Belirlenmesi...86 F. Mutad Meskenin Vas fland r lmas...87 III. Sözleflmeye Göre Koruma Hakk...88 A. Koruma Hakk n n Hukukî Dayanaklar Kanundan Do an Koruma Hakk Koruma Hakk n n Adlî veya darî Makam Karar ndan Do mas Koruma Hakk n n, Taraflar Aras ndaki Anlaflmadan Do mas Koruma Hakk na liflkin Geçici Mahiyetteki Kararlar Koruma Hakk na liflkin Olarak Sonradan Verilen Kararlar a. Koruma Hakk n n Esas na liflkin Karar n, Sözleflmenin Arad fiartlar n Gerçekleflmedi inin Tespitinden Sonra Verilecek Olmas b. Koruma Hakk n n Esas na liflkin Karar n ade için Sözleflmede Öngörülen Makul Sürenin Dolmas ndan Sonra Verilecek Olmas Biyolojik Baban n, Evlilik D fl Çocu u Üzerindeki Koruma Hakk B. Koruma Hakk n n hlali...116

11 XI C. Koruma Hakk n n Etkin Olarak Kullan lmad n n sbat D. Koruma Hakk n n Mahkemelere Ait Oldu u ddias E. Koruma Hakk na Uygulanacak Hukuk IV. ade Talebinin Reddedilebilece i Haller A. Madde 13 (a) Uyar nca Çocu un adesinin Reddi Hukuka Ayk r Olarak Gerçeklefltirilen Yer De iflikli ine zin veya cazet Verilmesi Koruma Hakk n n Etkin fiekilde Kullan lmamas Çocu un, Geçici Süreli ine Kifli veya Kuruma B rak lmas B. Madde 13 (b) Uyar nca Çocu un adesinin Reddi Çocu un, ade Sonras Fiziki Tehlikeye Maruz Kalaca Konusunda Ciddi Riskin Bulunmas adenin, Çocu a Psikolojik Zarar Verecek Olmas ade Halinde Çocu un Müsamaha Edilemeyecek Bir Duruma Düflecek Olmas a. Koruma Hakk na Sahip Kiflinin, Çocu un Mutad Meskeni Devletine Dönmeyecek Olmas b. Müsamaha Edilemeyecek Durumlardan Aile içi fiiddet c. Müsamaha Edilemeyecek Durumlardan Cinsel stismar d. Müsamaha Edilemeyecek Durumlardan Çocu un ade Sonras Tehlikeli veya A r fllerde Çal flt r lacak Olmas e. Koruma Hakk na Sahip Kiflinin Sa l n n Yerinde Olmamas C. Yafl ve Olgunlu u Dikkate Al nan Çocu un ade Talebine Kendisinin Karfl Ç kmas Çocu un fadesinin Al nmas Aflamas nda zlenecek Yöntem Görüfl ve fade Alma Usulü Çocu un fadelerine Yüklenecek Anlam Çocu un Görüflünün Al nmas na Getirilen Elefltiriler Çocu un, Görüflünün Al nmas Gereken Yafl ve Olgunlukta Bulundu unu Tespit Edecek Hukuk a Tarihli La Haye Sözleflmesinin 13/b Maddesinde Getirilen Elefltiriler D. Çocu un adesinin, Talepte Bulunulan Devletin nsan Hak ve Hürriyetlerine liflkin Temel lkeleri hlâl Edecek Nitelikte Olmas E. adenin, Çocu un Al konuldu u veya Kaç r ld Ortama Al flm fl Olmas Nedeniyle Reddi F Tarihli La Haye Sözleflmesinin 12. Maddesinin 1. F kras na stinaden Çocu un adesi...197

12 XII Madde Hükmünde Öngörülen Bir Y ll k Sürenin Bafllang c Haks z Al koyman n Tespiti Al koyman n Gerçekleflebilece inin Önceden Öngörülebilmesi Çocu un Sonradan Al konmaya R za Göstermesi veya Kendisinin Kaçmas Çocu un Yerinin Tekrardan De ifltirilmesi V. Çocu un adesinin Reddine Yönelik ddialarda spat Külfeti VI tarihli Sözleflme ve 5717 Say l Kanuna Göre ade Prosedürü VII. Sözleflmede Öngörülen ade Prosedürüne Getirilen Elefltiriler VIII Tarihli La Haye Sözleflmesi Kapsam nda Türkiye den Yap lan ade Taleplerine liflkin statistikler IX. Çocukla Kiflisel liflki Kurabilme Hakk A. Kiflisel liflki Kurma Hakk n n Hukukî Dayana B. Çocukla Kiflisel liflki Kurabilme Hakk na Sahip Kifliler C. 21. Madde Hükmüne Getirilen Elefltiriler X. Sözleflmeye Taraf Olmayan Devlete Götürülen Çocuklar n adesi XI Tarihli La Haye Sözleflmesine liflkin Genel statistikler II. BÖLÜM Çocu un, Çok Tarafl Di er Sözleflmeler Kapsam nda adesi I. Hukuka Ayk r Olarak Yeri De ifltirilen veya Al konan Çocuklar n, Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tan nmas ve Tenfizi ile Çocuklar n Velâyetinin Yeniden Tesisine liflkin Avrupa Sözleflmesi Hükümlerine Göre adesi (Lüksemburg Sözleflmesi) A. Lüksemburg Sözleflmesiyle 1980 Tarihli La Haye Sözleflmesi Aras ndaki Kavram Farkl l klar B. Lüksemburg Sözleflmesine Göre Mutad Mesken Kavram n n Yorumu C. Lüksemburg Sözleflmesi Hükümlerine stinaden Kaç r lan veya Al konan Çocu un adesi D. Lüksemburg Sözleflmesi Hükümlerince Velâyet Kararlar n n Tan nmas ve Tenfizi E. Çocukla fiahsi liflki Kurulmas n n Temini F. Sözleflmenin De erlendirilmesi II. Hukuka Ayk r Olarak Yeri De ifltirilen veya Al konan Çocuklar n, Velâyet Sorumlulu u ile Çocuklar n Korunmas na liflkin Al nacak Tedbirler Hakk nda Makamlar n Yetkisine, Uygulanacak Kanuna ve Kararlar n Tan nmas ile Tenfizine ve flbirli ine Dair 1996 Tarihli La Haye Sözleflmesi Hükümlerine Göre adesi...248

13 XIII A Tarihli La Haye Sözleflmesinin, 1980 Tarihli Sözleflmesiyle Olan liflkisi B Tarihli La Haye Sözleflmesinin Amac C Tarihli La Haye Sözleflmesi Kapsam na Giren Çocuklar D Tarihli La Haye Sözleflmesine Göre Çocu un Korunmas..251 E Tarihli La Haye Sözleflmesine Göre Koruma Önlemlerini Almaya Yetkili Makam Âkit Devlet Makamlar n n Ola anüstü Hallerde Yetkisi Derdestlik F Tarihli La Haye Sözleflmesine Göre Mutad Mesken Kavram G. Koruma Tedbirlerine Uygulanacak Hukuk H. Velâyet Sorumlulu una Uygulanacak Hukuk Kanundan Do an Velâyet Sorumlulu u Anlaflma veya Tek Tarafl Hukukî fllemlerden Do an Velâyet Sorumlulu u Velâyet Sorumlulu una Uygulanacak Hukuk I. Çocu un Korunmas na Yönelik Tedbirlerin Âkit Devletlerde Tan nmas ve Tenfizi Sözleflmeye Göre Tedbir Kararlar n n Tan nmas a. Tan ma Talebinin Reddi Sebepleri b. Tenfiz Talebinin Reddi Sebepleri J. Sözleflme Kapsam nda Kiflisel liflki Kurma Hakk n n Yerine Getirilmesi K Tarihli Sözleflmenin 1980 Tarihli Sözleflmeye Göre Farkl l klar III. Hukuka Ayk r Olarak Yeri De ifltirilen veya Al konan Çocuklar n, Küçüklerin Vatana adesine Dair Avrupa Sözleflmesi Hükümlerine Göre adesi A. Sözleflmenin Konusu B. Sözleflmenin Niteli i C. Sözleflme Terminolojisi D. Küçü ün ade Edilebilece i Haller Küçü ün, Ebeveyninin Arzusu Hilâf na ade Talebinde Bulunulan Devletin Ülkesinde Bulunuyor Olmas Küçü ün, adesinin Talep Edildi i Âkit Devlette Bulunmas n n, adeyi Talep Eden Devletin Koruma ve E itim Politikas na liflkin Ald Tedbirlerle Ba daflm yor Olmas Küçü ün, Korunabilmesi veya E itilebilmesi çin adesini Talep Eden Devlette Bulunmas n n Zorunlu Olmas...268

14 XIV 4. ade Talebinde Bulunulan Devletin Mevzuat Gere ince Küçü ün Akit Devlette Bulunmas n n Ülke Menfaatiyle veya Kendi Menfaatiyle Ba daflm yor Olmas E. Küçü ün adesine liflkin stemin Reddedilebilece i Haller F. Küçü ün adesine liflkin Talebin Ertelenmesi G. Sözleflmenin De erlendirilmesi IV. Çocukla Kiflisel liflki Kurulmas na Dair Avrupa Sözleflmesi A. Sözleflme Terminolojisi B. Çocu un Ana ve Babas ile Kuraca Kiflisel liflki C. Çocu un, Aile Ba n n Bulundu u Kiflilerle Kuraca Kiflisel liflki D. Sözleflme Kapsam nda Çocu un Haklar E. Kiflisel liflki Kurma Hakk na liflkin Tedbirler Kiflisel liflki Karar n n Etkin Olarak Uygulanmas na Yönelik Al nacak Tedbirler Çocu un adesinin veya Haks z Olarak Yerinin De ifltirilmesinin Önlenmesine liflkin Al nacak Tedbirler F. Kiflisel liflki Süresinin Sonunda Çocu un ade Edilmemesi III. BÖLÜM Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n, Velâyet veya Vesâyete liflkin Yabanc Mahkeme lâmlar n n Tan nmas ve Tenfizi Yolu ile adesi A.Usûlî fiartlar a. lâm n, yabanc bir devlet mahkemesinden verilmifl olmas b. lâm n, hukuk davalar na iliflkin olmas c. lâm n, kesinleflmifl olmas B. Maddî fiartlar a. Mütekabiliyet fiart n n Gerçekleflmifl Olmas b. Türk Mahkemelerinin Münhas r Yetkisinin hlal Edilmemifl veya Genel Yetki Kurallar na Ayk r Olarak Afl r Yetkinin Tesis Edilmemifl Olmas c. Hükmün Kamu Düzenine Ayk r Olmamas d. Savunma Haklar n n hlal Edilmemifl Olmas IV. BÖLÜM Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklara liflkin Verilen Velâyet Kararlar n n, ki Tarafl Adlî Yard m Anlaflmalar Kapsam nda Tenfizi I. Türkiye ile talya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi...298

15 XV II. III. Türkiye ile Avusturya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi Türkiye ile Tunus Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi IV. Türkiye ile Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi V. Türkiye ile Polonya Halk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi VI. Türkiye ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi VII. Türkiye ile Irak Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar ntenfizi VIII. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi IX. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi X. Türkiye ile Gürcistan Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XI. Türkiye ile Arnavutluk Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XII. Türkiye ile Mo olistan Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XIII. Türkiye ile Litvanya Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XIV. Türkiye ile Ukrayna Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XV. Türkiye ile Kazakistan Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi...309

16 XVI XVI. Türkiye ile Slovakya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XVII. Türkiye ile Moldova Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XVIII.Türkiye ile H rvatistan Cumhuriyeti Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi XIX. XX. XXI. Türkiye ile Bosna-Hersek Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi Türkiye ile Romanya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi Türkiye ile Makedonya Aras ndaki Adlî Yard m Anlaflmas Hükümlerine Göre, Hukuka Ayk r Olarak Al konan veya Kaç r lan Çocuklar n Velâyetine liflkin Kararlar n Tenfizi Sonuç Seçilmifl Bibliyografya...323

17 XVII KISALTMALAR AB ABD A HS A HM ATRG Bkz BM. ÇHS dn HUMK K K K L Loy. L.A Tasar TCK TMK TVK RG MÖHUK MHB HD HGK KHK S.K. s U G Vol Avrupa Birli i Amerika Birleflik Devletleri Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Avrupa Toplulu u Resmi Gazetesi Bak n z Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar Sözleflmesi dipnot Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu cra flas Kanunu Kanunlar htilâf Kurallar Legislation Loyola of Los Angeles Uluslararas Çocuk Kaç rman n Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasar s Türk Ceza Kanunu Türk Medenî Kanunu Türk Vatandafll Kanunu Resmî Gazete Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Özel Hukuk Bülteni Hukuk Dairesi Hukuk Genel Kurulu Kanun Hükmünde Kararname Say l Kanun sayfa Adalet Bakanl Uluslararas Hukuk ve D fl liflkiler Genel Müdürlü ü Volume

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yay n No : 1571 Hukuk Dizisi : 700. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1571 Hukuk Dizisi : 700. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT I ÇOK TARAFLI ANLAfiMALAR Aile ve fiahs n Hukukuna liflkin Anlaflmalar Miras Hukukuna liflkin Anlaflmalar Yarg Ba fl kl, Diplomatik liflkiler ve Konsolosluklara

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku E. Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ö retim Üyesi TÜRK

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008 I B L fi M SUÇLARI TCK daki Suç Tipleri Karfl laflt rmal Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleflmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Elektronik mza Kanunu 5651 Say l Kanun ve Eriflimin Engellenmesi

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan Yay n No : 2272 Hukuk Dizisi : 1078 1. Bas -

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579. 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL

Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579. 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL I Aykut AYDO AN M LLETLERARASI TAHK M KANUNU KAPSAMINDA CEREYAN EDEN TAHK M USULÜ II Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL ISBN 975-295 - 250 - X 5846 say l ve 2936 say l Fikir

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Akid D fl Borç liflkileri Uygulanacak Hukuk Avrupa Birli i Bünyesinde Haz rlanan Roma II Tüzük Çal flmalar MÖHUK Tasar s

Akid D fl Borç liflkileri Uygulanacak Hukuk Avrupa Birli i Bünyesinde Haz rlanan Roma II Tüzük Çal flmalar MÖHUK Tasar s I Günseli ÖZTEK N GELGEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi AK T DIfiI BORÇ L fik LER NE UYGULANACAK HUKUK HAKKINDAK AVRUPA B RL DÜZENLEMES Akid D fl

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI. 2. Bask dan (T pk 3. Bas m)

Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI. 2. Bask dan (T pk 3. Bas m) I Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI 2. Bask dan (T pk 3. Bas m) II Yay n No : 2075 flletme-ekonomi Dizisi : 294 1. Bas - Kas m 2005 - STANBUL 2. Bas - Aral k 2008 - STANBUL 2. Bask

Detaylı

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES I SEDA ÖKTEM ÇEV K Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES II Yay n No : 1973 Hukuk : 918 1. Bask - Nisan 2008- STANBUL

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Özel Hayat n ve Hayat n Gizli Alan n n Ceza Hukukuyla Korunmas (TCK m.132-134) Yay n

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL I Milletleraras Hukuk Aç s ndan TÜRK YE nin BAZI DIfi POL T KA SORUNLARI Geniflletilmifl 2. Bas P rof. Dr. Sevin TOLUNER II Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı