TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*)"

Transkript

1 TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) Özet: Her eyin hızla deitii günümüz dünyasında pazarlama açısından da dikkate deer gelime ve deiimler görülmektedir. Tüketicilerin bilgi kaynakları hızla artmakta, tutum ve davranıları deierek tercihlerini etkilemekte ve firmaların rekabet alanları daralmaktadır. Bu sürekli deiim karısında firmaların marka kararları da, eskiye oranla daha stratejik boyutlara uzanmaktadır. Marka yaratılması, yaratılan markaların korunarak gelitirilmesi, pazarlama yöneticilerinin önemli amaçları arasında yerini almaktadır. Tüketicilerin pazarlama karması kararlarını algılamaları ve marka deeri algılamaları bakımından farklı pazar bölümleri oluturup oluturmadıklarını görebilmek ve bu pazar bölümlerini çeitli boyutlarıyla aratırmak amacıyla gelitirilen anket formu 600 kiilik bir örnek üzerinde uygulanmıtır. Aratırma kapsamında konuyla ilgili pazar bölümleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaabilmek için Kümeleme Analizi (Cluster Analysis) ve Varyans Analizi( One-way ANOVA) uygulanmıtır. Analiz sonucunda ortaya çıkan üç küme hakkındaki bilgi ve bulgular tablo ve ekiller aracılııyla sunulmutur. Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Deeri, Pazarlama Karması, Pazar Bölümlendirme, Kümeleme Analizi Abstract: In today s rapidly changing world, remarkable improvements and developments are also seen in marketing. Consumers information resources are increasing rapidly, consumers attitudes and behaviors are also changing and affecting their choices. Besides these, competition fields of firms are shrinking. Over against these changes, firms brand decisions are gaining more strategic dimensions than before they were. Creating, developing and maintaining brands are becoming important decision areas among the marketing managers. In order to see whether there are different market segments among consumers based on their perceptions of marketing mix decisions and brand equity, a questionnaire was developed and applied to 600 respondents. In the scope of the research Cluster Analysis and One-Way ANOVA Analysis were applied to attain detailed information about market segments. Research findings and information about three segments are shown on tables and figures. Keywords: Brand, Brand Equity, Marketing Mix, Market Segmentation, Cluster Analysis I.Giri Marka deeri konusunda yapılan çalımalar karar alıcılara markanın deeri hakkında fikir vermektedir. Marka deerine ilikin bilgiler pazarlama politika ve stratejileri gelitirmek açısından firmalara önemli veriler salayabilmektedir. Ayrıca, pazarlama karması kararlarının baarısı marka deerinde artı olarak görüleceinden pazarlama faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilii marka deerindeki deiimlere bakılarak tespit edilebilir. Baka bir deyile pazarlama faaliyetlerindeki etkinlik ve (*) Dr.stanbul Üniversitesi letme Fakültesi

2 50 Eyyup YARA verimlilik markanın deerini artırmakta; marka deerindeki artılarda pazarlama faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilie katkılar salamaktadır. Amerikan Pazarlama Dernei ne göre; marka, bir veya bir grup üreticinin ya da ürünü alıp satanların mal veya hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılatırmaya yarayan isim, terim, iaret, simge, tasarım veya bunların çeitli bileimleridir (Kotler, 000: 44). Markalar, firmanın tüketicilere sunduklarını bir bütün olarak tanımlamanın en uygun yoludur (Craig ve Douglas, 000: ). Markalar bir bakıma iletmenin pazarlama faaliyetlerine bir görünürlük salamaktadır. Bu yönüyle marka iletmenin kendisini sunması eklinde de görülebilir. Pazarlama yöneticilerinin en önemli karar alanlarından biri, hedef pazarın belirlenmesi, belirlenen hedef pazara yönelik uygun pazarlama karmasının oluturulması ve bu sayede tüketici tatminine katkılar salanmasıdır. te bu noktada Pazar bölümlerinin tespit edilmesi ve bu Pazar bölümlerinin özelliklerine ilikin ayrıntılı bilgiler salanması karar alıcılara önemli katkılar salayacaktır. Bir baka ifadeyle, pazarlama kararlarının algılaması ve marka deeri algılaması itibariyle tüketici grubunun içinde alternatif kaç farklı pazar bölümünün olduunun ve bu pazar bölümlerinin tutum, davranı ve demografik özellikler itibariyle ne gibi farklılıklara sahip olduunun ortaya konulması pazarlama faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliine katkılar salayacaktır. II.Aratırma Konusunun Geçmii Marka adı ve varlıklarının yönetilmesi, sürekli rekabetin arttıı pazarlarda, firmaların hayatta kalabilmesi için kritik bir öneme sahiptir (Colleen ve Louviere, 999:). 980 lerde ortaya çıkan ve çok popüler olan önemli pazarlama kavramlarından biri marka deeri kavramıdır. ngilizce karılıı brand equity olan bu kavramla birlikte pazarlama stratejileri içerisinde markanın önemi artmı, yöneticiler ve aratırmacılar dikkatlerini bu konuya yöneltmilerdir. Finansal temelli marka deeri konusunda aratırmalarda brand equity kavramı yerine brand value kavramı da kullanılmaktadır. Bu kavram için farklı amaçlarla bir çok tanımlama yapılmıtır (Keller, 998: 4). Marka deeri konusunda temelde iki tür yaklaım söz konudur: Finansal temelli ve müteri temelli yaklaımlar. Finansal temelli yaklaımlarda marka deeri daha ziyade finansal boyutlarıyla ele alınır. Müteri temelli yaklaımlarda ise marka deeri tüketicilerin markaya karı tutum ve davranıları itibariyle açıklanmaya çalıılır.yapılan tanımlamalarda üzerinde durulan noktalar; marka deerinin marka aracılııyla eklenen bir deer olduu, farklılık yaratma etkisinin olduu ve genel olarak ürünü pazarlamak için sarf edilen çabaların bir sonucu olduudur. Markayı pazarlama faaliyetleri sonucunda oluan tüketici tepkilerinde marka bilgisinin oluturduu farklılatırıcı etki, müteri temelli marka deeri olarak tanımlanlanabilir (Keller, 99). Benzer dier bir tanımlamada ise

3 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 5 müteri temelli marka deeri, ürün özellikleri ve pazarlama uyaranları aynı seviyede olduunda tüketicilerin markasız ve markalı ürünlere gösterdikleri tepkiler arasındaki farktır. Tüketicinin tepkisindeki farklar, marka ismine atfedilebilir ve markaya yapılan uzun dönemli pazarlama yatırımlarını gösterebilir (Yoo ve Donthu, 00:). Aaker ise marka deerini daha genel bir yaklaımla, markanın adıyla, simgesiyle balantılı, firma veya firmanın müterileri için ürün ve/veya hizmet yoluyla salanan deeri artıran ya da azaltan varlıklar ve taahhütler seti olarak tanımlamıtır (Aaker, 99:5). Marka deeri, tüketicinin zihninde markanın daha olumlu bir konuma sahip olmasını salar. Marka deerinin önemli olmasının dier nedenleri de markayı tercih etme olasılıını arttırması, marka balılıını arttırması ve markayı rakiplerden kaynaklanan tehditlerden korumasıdır (Pitta ve Katsanis,995: 56). Stratejik olarak güçlü markalara sahip olmak rekabet avantajlarının ana unsurudur ve güçlü markalar firmanın gelecekteki kazançları için temel kaynaı olutururlar. Güçlü markalar; yüksek kâr marjı, yüksek fiyatla satı imkânı, yüksek marka balılıından dolayı yüksek satı hacmi, yeni ürün sunma konusunda bir avantaj, ürün konumlandırmada farklılatırma imkânı, iletme içerisinde amaçlara odaklanma ve açıklık, müterileri tarafından daha fazla tolerans, kaliteli çalıanları çekmesi ve çalıanların tatmininin daha fazla olması gibi bir dizi avantajlar salarlar (Baldauf ve Dierleri, 00: 0; Davis, 00: 5). letmeler faaliyetlerinde etkinlik ve verimliini salayabilmek için güçlü markalara sahip olmak zorundadırlar. Ürün farklılatırmanın çok güçletii bir dönemde marka, iletmelere ürün farklılatırma kolaylıı salar. Ürün veya hizmetin gerçekteki fiziksel farklılıklarına ek olarak markalar, tüketicinin zihninde oluturduu sübjektif imajı da farklılatırmaya yarar. Markalar daıtım kanalında da bir farklılatırma salar. Ticarî markalar, patentler ve marka adları, daıtımda kaldıraç etkisi yapar. Marka isimleri tarafından taınan bilgi, satı noktalarında satıı kolaylatırır. Yapılan çalımalar tüketicilerin, bilinen markaların daha iyi bir kaliteye sahip olduklarına inandıklarını göstermektedir (Wilke ve Zaichkowsky, 999: 5). Bu durum iletmenin daıtım kanalındaki gücünü artırır ve daıtım kanalı üyeleri tarafından ürünün daha fazla talep edilmesini salar. Özellikle daıtım kanalında perakendecilerin güçlendii pazarlarda markaların önemini artmaktadır. Markanın tüketicilere saladıı bir dier fayda ise algılanan riski azaltmasıdır. Marka ile ilgili deneyimler nispeten az, markalar arasında kalite farkları nispeten fazla, fiyat yüksek, ürün grubu hakkında bilgi az, ürün yeni, ürün teknik olarak karmaık, tüketicinin ürüne güveni az ve satınalma tüketici için nispeten önemli olduu hallerde algılanan riskler de nispeten yüksek olacaktır (Odabaı, 00: 5). Tüketicilerin, markalar aracılııyla ürünlerin kalitesi konusunda fikir sahibi olmaları onların hayatlarını kolaylatırır. Duruma balı olarak, satınalma geri dönülemez olabilir. Tüketiciler, ürünler beklentilerini karılamadıında hayal kırıklıına urayabilirler. Hatta tüketiciler

4 5 Eyyup YARA karar sürecinde bouna zaman ve çaba harcamaktan ve kötü kaliteli bir ürünü almaktan dolayı pimanlık duyabilirler. Bu yüzden, tüketiciler kararlarını basitletirmek için basit ipuçları kullanırlar. Marka bu ipuçlarının bütünüdür. Markaya ya da firmaya güvenmek arama maliyetlerini, harcanan zaman, çaba, emek ve riski önemli derecede azaltır. Pazar bölümlendirme, marka yerletirme, ürün farklılatırma, müterinin ilgisini çekme ve ona daha iyi hizmet etme istei müterilerin markaları belirli sıfat ve isimlerle birlikte hatırlamalarını salar. Pazarlamanın esası bir bakıma, firmanın bilinçli olarak yöneldii bu odaklanma alanını daraltabilmektir, isimleri belli bir noktada odaklayıp oraya younlaabilmektir (Kaya, 000:-). Pazar bölümleri esas alınarak farklı tüketici gruplarının ihtiyaçları belirlenip, her grup için ayrı pazarlama programları oluturularak tüketici istek ve ihtiyaçları daha iyi karılanır; kârlı ve cazip pazar bölümlerine yönelinilir; tutundurma mesaj ve araçları daha etkin ve verimli olur; pazardaki deiimler daha iyi izlenir (Mucuk, 00:07). Pazarlama programları, tüketicilerin ürün ya da hizmeti satınalmalarını salamak, marka farkındalıını artırmak ve tüketicinin zihninde olumlu, güçlü çarıımlar oluturmak için tasarlanır (Uztu, 997: ). Gelitirilen pazarlama programları, tüketicilerin tutum ve davranılarını etkileyerek çeitli sonuçlar dourur. Firmanın veya marka yönetiminin birincil amacı, genellikle güçlü bir kimlikle pazardaki marka farkındalıını arttırmaktır. Marka varlıklarının baarılı ekilde yönetimi sadece reklamı deil, ürün stratejisinin ve pazarlama karmasının dier yönlerini de ele almalıdır. Firma ve müteriler arasında firmanın güvenilirliini arttıracak bir iletiim olmalıdır. Firma vaat ettiklerini müterilerine sunabilmelidir (Erdem ve Dierleri, 999: ). Pazarlama karması kararları marka deeri oluturmada önemli bir yere sahiptir. Marka, ürün stratejisinin yanısıra, fiyatlandırma, daıtım ve tutundurma stratejisinin baarısını da etkileyebilmektedir (Karabulut ve Kaya, 99: 4). Pazarlama harcamaları marka deerine katkılar salarken, marka deerinin artması da pazarlama kararlarının etkinlik ve verimliliini arttırarak pazarlama maliyetlerinin düürülmesine katkılar salamaktadır. Marka yönetimi, markanın pazarlama karması elemanları arasındaki uyum, zaman içinde pazarlama karması stratejilerinin tutarlılıı ve markalı ürünün kalitesindeki minimum deime düzeyi gibi markanın pazarlanması ile ilgili tüm detayları içermelidir (Erdem ve Dierleri 00 ; Hildebrandt ve Klapper, 00). Pazarlama karması kararlarının birbiri ile tutarlı olması, markanın baarısı açısından önemlidir. Marka isimleri, tüketiciler için farklı anlamlara sahiptir ve farklı deerleri sembolize etmektedir. Bu farklılıklar, konumlandırmanın ya da reklam gibi iletiim çabalarının sonucunda olumaktadır. Özellikle marka imajı yaratmada reklamın önemli bir rolü vardır. Fiyatın ya da daıtım

5 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 5 uygulamalarının da tüketicilerin ürün özelliklerine ilikin algılamalarını ekillendirdii unutulmamalıdır (Odabaı ve Oyman, 00: 6). III.Aratırmanın Metodolojisi A. Aratırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları Aratırmanın temel amacı, tüketicilerin pazarlama karması kararlarını algılamaları ve marka deeri algılamaları bakımından farklı pazar bölümleri oluturup oluturmadıklarını görebilmek ve bu pazar bölümlerini çeitli boyutlarıyla aratırmaktır. Bu çalımada, pazarlama politika ve stratejileri gelitirme konusunda finansal temelli marka deeri kriterine göre daha kullanılı olan müteri temelli marka deeri kriterleri esas alınmıtır. Sonuçları bakımından iletmelerin gerçekteki pazarlama faaliyetleri deil de algılanan kısmı etkili olacaı düüncesiyle, firmanın pazarlama faaliyetlerinin ne olduu deil nasıl algılandıı dikkate alınmıtır. Marka deeri pazarlama karması konusunda literatürde en fazla üzerinde durulan pazarlama karması kararları aratırma kapsamına alınmıtır. Örnek kütlesi stanbul iliyle sınırlandırılmıtır. Ancak aratırma sonuçlarının Türkiye çapında genellenmesi gibi bir amaç söz konusu deildir. Aratırmada kullanılan marka balılıı, algılanan kalite gibi deikenler ancak ürünü kullananlara yöneltilebileceinden, aratırma genç giyim (jean) sektöründe faaliyet gösteren X firmasının müterileri üzerinde uygulanmıtır. B. Örnekleme Süreci Aratırmanın ana kütlesini genç giyim (jean) sektöründe faaliyet gösteren X markasını satınalan gençler oluturmaktadır. Kalite algılaması gibi deikenler ancak markayı kullananlara yöneltilebileceinden aratırmada X markasını satınalanlar tercih edilmitir. Bu durumu salamak için, anket formunun baında cevaplayıcıların hangi markalı ürünleri aldıkları sorulmutur. X Markasını kullanmayanlar elenmitir. Toplam 600 anket formu 6-5 ya arasındaki gençler esas alınarak oransal olmayan zümrelere göre örnekleme yöntemine göre uygulanmıtır. Aratırma örnei, lise ve dengi örenciler, üniversite örencileri ve bunların dıında kalan genç kesim olarak üç gruba ayrılmıtır. Anket formunun 00 adedinin uygulaması stanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi nde yapılmıtır. Anket formunun dier 00 adedi lise ve dershanelerde örenim gören örencilere uygulanmıtır. Kalan 00 adet anket formu ise lise, dershane ve üniversitelerin dıında kalan gençlere uygulanmıtır. Uygulamadaki bu üçlü ayrımın yanısıra, örnek kütlenin homojenliini salamak için anket formları stanbul ilindeki üç deiik bölgede uygulanmıtır. Bölgeler deiik gelir gruplarını temsil ettikleri düünülerek irinevler, Bakırköy ve Ataköy olarak belirlenmitir. Aratırmada, veri ve bilgi toplama aracı olarak, literatürden elde edilen bilgiler ve aratırmanın amacı dorultusunda hazırlanan bir anket formu kullanılmıtır. Hazırlanan bu anket formu kolayda örnekleme yöntemine göre

6 54 Eyyup YARA belirlenen 5 kiilik bir örnek üzerinde uygulanarak, anket formundaki soruların açıklıı ve anlaılırlıı test edilmitir. Elde edilen bilgiler ııında anket formunda gerekli düzeltmeler yapılarak anket formu uygulamaya hazır hale getirilmitir..ü. letme Fakültesi örencilerinden ve Marmara Üniversitesi örencilerinden oluan be kiilik bir gruba, 6/0/004 tarihinde, aratırmanın amacı, kapsamı ve anket formunda bulunan sorular tek tek anlatılmıtır. Anketlerin uygulanması, yüz yüze anket uygulama yöntemine göre, 9/0/004 - /04/004 tarihleri arasında yapılmıtır. C. Aratırma Modeli ve Deikenleri Aaker, marka deerinin boyutları kuvvetlendirilerek marka deerinin artırılabileceini ifade etmektedir. Yani marka balılıı, marka farkındalıı, marka çarıımları ve algılanan kalite artırıldıı takdirde marka deeri de artmaktadır. Bu ilikiler, Aaker ın marka deeri modelinde de açıkça görülmektedir (Aaker, 99, s. 7). Ambler ise marka deerini, pazarlama çabaları tarafından yaratılan soyut bir varlık olarak açıklamaktadır (Ambler, 997, s.85). Görüldüü gibi Ambler in marka deeri tanımlaması tamamen pazarlama çabaları üzerine younlaarak, bu konudaki ilikinin kuvvetini vurgulamaktadır. Ayrıca marka deerinin, tüketicinin pazarlama faaliyetlerini algılaması sonucunda olutuuna ilikin literatürde bir çok çalıma bulunmaktadır (Yoo ve Naveen Donthu, 00; Park ve Srinivasan, 994; Zenor ve Dierleri, 998; Hoeffler ve Keller, 00). Bu bilgilerden hareketle, ekil de görülen aratırma modeli gelitirilmitir. Modelde görülen marka deerinin boyutları ve marka deeri ilikisi Aaker in modelinden, kalan dier deikenler ise yukarıdaki çalımalardan hareketle modele alınmıtır. Aratırma esas itibariyle tanımlayıcı ve kısmen de kefedici niteliktedir. Aratırma modeli dört ana deiken grubundan olumaktadır. Aratırma kapsamında 5 adet deiken kullanılmıtır. Tüketicinin marka deeri algılamasında etkili olan ilk grup deikenler tüketici ile ilgili deikenlerdir. Daha sonra sırasıyla, pazarlama karması ve marka deerinin boyutlarına ilikin deikenler ve son olarak da marka deeri ile ilgili deikenler modelde yer almaktadır. ekil de görülen aratırma modeline bakıldıında, tüketiciler, sosyo-ekonomik özelliklerine ve satınalma deneyimlerine göre pazarlama karması kararlarını algılamakta, bu algılamaları marka deerinin boyutlarını algılamalarını etkilemekte, marka deerinin boyutlarının algılanması da marka deeri algılamasını etkilemektedir.

7 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 55 TÜKETCYLE LGL DEKENLER Satınalma Deneyimlerine Yönelik Deikenler Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikler PAZARLAMA KARMASI DEKENLER Ürün Algılaması Fiyat Algılaması Daıtım Algılaması Tutundurma Algılaması MARKA DEERNN BOYUTLARI Marka Balılıı Algılanan Kalite Marka Farkındalıı Marka Çarıımları MARKA DEER ekil : Aratırma Modeli Aratırmanın amaç ve kapsamı dorultusunda pazarlama karması ve marka deeri ilikisi hakkında ayrıntılı bilgi ve bulgulara ulaabilmek için adet temel hipotez gelitirilmitir. H a = Tüketiciler pazarlama karması kararlarını ve marka deerini algılamaları itibariyle α= 0,05 anlamlılık düzeyinde farklı kümeler altında toplanmaktadır. H b = Farklı kümelerde toplanan tüketiciler α= 0,05 anlamlılık düzeyinde farklı sosyo-ekonomik ve demografik özelliklere sahiptir. Aratırma hipotezlerinin testinde Kümeleme analizi yöntemlerinden hiyerarik olmayan K ortalamalar yöntemi kullanılmıtır. D. Veri ve Bilgilerin Analizi Anket formları aracılııyla elde edilen veriler, aratırmanın amaç ve kapsamı dorultusunda analizlere tabi tutulmutur. Herhangi bir çok deikenli istatistik analize balamadan önce verilerin güvenilirlik ve geçerlilik açısından deerlendirilmesi gerekmektedir (Albayrak, 00, s. 0). Elde edilen verilerin iç tutarlılıının deerlendirilmesi için güvenilirlik analizi (Cronbach Alpha) uygulanmıtır. Genellikle Alfa katsayısının alt limiti olarak 0,70 kabul edilmektedir. Ancak, kefedici aratırmalarda Alfa katsayısı 0,60 ın üstünde kabul edilebilir. Deiken sayısı arttıkça bu deikenlerin aralarındaki korelasyon katsayısı da artacaından, ölçein güvenilirlii de artacaktır (Hair, Anderson, Tatham ve Black 998, s.8). Güvenilirlik analizi sonucunda, elde

8 56 Eyyup YARA edilen verilerin güvenilirliini arttırmak için iki deiken analiz kapsamından çıkarılmıtır. Aratırmada elde edilen verilere güvenilirlik analizi uygulandıktan sonra geçerlilik analizi aamasına geçilmitir. Bu aratırmada faktör aırlıkları dikkate alınarak ölçeklerin geçerlilik analizleri yapılmıtır. Varyansın % 50 sinin açıklanabilmesi için faktör yükünün 0,70 i geçmesi gerekmektedir (Hair, Anderson, Tatham ve Black, 998, s.). Faktör yükü düük olan üç deiken çıkarılarak yapılan analizler için ölçeklerin geçerlilii artırılmıtır. Güvenilirlik ve geçerlilik analizlerinden sonra, tüketicilerin pazarlama karması kararlarını algılamaları ve marka deeri algılamaları bakımından farklı Pazar bölümleri oluturup oluturmadıklarını tespit edebilmek için sırasıyla Kümeleme Analizi ve Varyans analizi uygulanmıtır. Daha sonra, deikenler itibariyle kümeler arasındaki karılatırmalı farklılıkları görebilmek için Schefe testi uygulanmıtır. statistiki analizler için SPSS (Statistical Packet for Social Science).0 paket programından yararlanılmıtır. IVAratırmanın Sonuçları Kümeleme analizi, bireylerin tüm deikenler itibariyle benzerliklerinin esas alarak benzer bireylerin aynı gruplarda veya kümelerde toplanması, bu kümelerin tanımlanması ve bireylerin hangi gruba dahil olduunun tahmin edilmesi amacıyla yapılır (Kurtulu, 004: 409). Tüketicilerin X markalı ürünlere ilikin pazarlama karması kararlarını algılamaları ve bu markayla ilgili marka deerini algılamaları bakımından, tüketicileri anlamlı gruplara ayırabilmek amacıyla kümeleme analizi uygulanmıtır. Kümeleme analizinin çok çeitli yöntemleri olmakla birlikte en yaygın kullanılan yöntemler, hiyerarik kümeleme ve hiyerarik olmayan kümeleme yöntemleridir. Hiyerarik olmayan kümeleme yöntemleri birimleri gruplamak amacıyla kullanılır. Küme sayısının spesifik olarak belli olması ya da çeitli küme büyüklüklerinin denenerek küme sayısının belirlenmesi bu yöntemi hiyerarik yöntemlerden ayıran en önemli özelliktir (Fırat ve Çilan, 00 : 4) Küme sayısı hakkında ön bilgi varsa ya da aratırmacı anlamlı olacak küme sayısına karar vermi ise, uygulaması çok uzun zaman alan hiyerarik yöntemler yerine hiyerarik olmayan kümeleme yöntemleri tercih edilmektedir. Ayrıca bu yöntemlerin kuramsal dayanaklarının daha güçlü olması da bir dier tercih nedenidir. Bu teknikte bireyler, kümeler içi kareler toplamı en küçük olacak biçimde K kümeye bölünmektedir (Tatlıdil, 996: 8). Çalımada, Kümeleme analizi yöntemlerinden hiyerarik olmayan K ortalamalar yöntemi kullanılmıtır. K ortalamalar yönteminde küme sayısının belirlenmesinde karılaılabilecek sistematik hatanın ortadan kaldırılabilmesi için, sırasıyla li, lü ve 4 lü küme sayısı için kümeleme analizi uygulanmıtır. Elde edilen sonuçlara bakılarak, küme sayısı için en uygun gruplamanın salandıı görülmütür ve kümeleme analizinin lü olarak yapılmasına karar verilmitir.

9 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 57 Yapılan analizler sonucu, küme büyüklükleri ve özelliklerine ilikin bilgiler verilmitir. Ayrıca kümeler arasındaki farklılıkların daha detaylı yorumlanabilmesi için ikili karılatırmalar yapılmıtır. Elde edilen bilgiler tablolar aracılııyla sunulmutur. Çalımanın bu kısmında, öncelikle verilerin toplandıı örnek hakkında bilgi vermek çalımanın sonuçlarının yorumlanmasında katkılar salayacaktır. Örnek hakkında tanımlayıcı bilgiler verildikten sonra, sırasıyla kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerliliklerine ilikin bilgiler ve Kümeleme analizi sonuçları verilerek yorumlanmıtır. A.Aratırma Örneinin Sosyo-Demografik Özellikleri Ya Toplam Meslek Serbest Meslek Tüccar/Sanayici Memur çi Örenci Toplam Tablo : Aratırma Örneinin Sosyo-Demografik Özellikleri Frekans Yüzde Gelir Durumu ( 000TL) Frekans n % ( Aile Geliri) n 7 45, , , ve üstü 5 9 6,5 Toplam , ,,8 9,7 4,5 66,7 00,0 Örenim Durumu Ortaokul Mezunu Lise Mezunu Üniversite Mezunu ve üstü Toplam Cinsiyet Kadın Erkek Toplam Aile Büyüklüü kii kii 4 5 kii 6 7 kii 8 9 kii Toplam Yüzde % 44,7 4,5 0,8 00,0 5, 4,,5 00,0 48,6 5,4 00.0,8,8 6,,5,6 00,0 Aratırma örneinin genel özellikleri itibariyle çounlukla genç, eitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek, örenci youn, küçük ailelerden oluan kadın ve erkeklerden olutuu söylenebilir. Cevaplayıcıların genel özelliklerine

10 58 Eyyup YARA bakıldıında, aratırma örnei ile X markasının hedef pazarının birbirine uyum gösterdii görülmektedir. B.Aratırma Ölçeklerinin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri Veri ve bilgilerin analizi kısmında ayrıntısı ile belirtildii gibi çok deikenli analizlerin yapılmasından önce gerekli olan güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıtır. Yapılan analiz sonuçları aaıda tablo aracılııyla sunulmutur. Tablo :Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizlerinin Özet Sunumu Alfa Açıklanan Katsayıları Varyanslar Aratırmada kullanılan Ölçekler Kullanılan Deiken Sayısı Ürün 0,874 7,775 4 Fiyat 0,858 70,6 4 Daıtım 0,84 68,8 4 Tutundurma 0,77 79,5 Marka balılıı 0,905 84,074 Marka farkındalıı 0,80 67,40 Algılanan kalite 0,84 74,65 Marka çarıımları 0,858 77,09 Marka deeri 0,898 8,8 Aratırmada yer alan 9 adet ölçee uygulanan güvenilirlik analizi sonuçları, tüm ölçekler için güvenilirliin alt sınırı kabul edilen Cronbach Alpha katsayısı, 0,70 deerinin üzerinde çıkmıtır. Güvenilirlik derecesini mümkün olduu ölçüde yüksek tutarak, güvenilirlii artırmak için yalnızca iki deiken ilgili ölçeklerden çıkarılmıtır. Çıkarılan bu deikenler aratırmanın bu aamasından sonra hiçbir analizde kullanılmamıtır. Pazarlama karmasının algılanmasına ilikin 5 deikenden yalnızca tutundurma deikenlerinden biri ölçekten çıkarılarak toplam açıklanan varyans oranı yükseltilmitir. Bu durumda pazarlama karması deikenlerinden yalnızca daıtım faktörünün açıklanan varyansı % 68 dir. Dier faktörlerin tamamının açıklanan varyansı % 70 in üzerindedir. Marka deerinin boyutlarının algılanmasına ilikin 7 deikenden iki deiken çıkarılmıtır. Marka farkındalıı faktörü dıındaki faktörlerin açıklanan varyansı %70 in üzerindedir. Marka farkındalıı faktörü ise % 67 olarak analize alınmıtır.

11 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 59 C.Tüketicilerin Pazarlama Karması Kararlarını ve Marka Deerini Algılamaları tibariyle Kümeler Halinde ncelenmesi Aratırma Hipotezi; H a = Tüketiciler pazarlama karması kararlarını ve marka deerini algılamaları itibariyle α= 0,05 anlamlılık düzeyinde farklı kümeler altında toplanmaktadır. Yapılan kümeleme analizi sonucunda. Kümede yer alan tüketici sayısının 00,. Kümede yer alan tüketici sayısının 40 ve. Kümede yer alan tüketici sayısının ise 60 olduu görülmütür. Tablo : Her Bir Kümedeki Tüketici Sayısı ve Pazar Bölümleri Kümeler Kümelerdeki Tüketici Sayısı Pazar Bölümü Yüzdesi. Küme 00 0,50. Küme 40 0,. Küme 60 0,7 Toplam X markasını satın alan tüketicilerden en büyük pazar bölümünü % 50 lik bir payla. Küme oluturmaktadır. kinci olarak % 7 lik bir oranla. Küme ve son olarak da % lük bir oranla. Küme X markasının pazar bölümlerini oluturmaktadır. Tablo 4: Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklıklar Kümeler 5,06 5,46 5,06 5,90 5,46 5,90 Tablo 4 e bakıldıında en çok. Kümeyle. Kümenin birbirine yakın olduunu ve en çok da. Kümeyle. Kümenin birbirinden uzak olduunu söyleyebiliriz.. Küme,. ve. Kümenin ortasında yer almaktadır.

12 60 Eyyup YARA Tablo 5: Nihai Küme Merkezleri Kümeler. Küme. Küme. Küme Ürün-D4 4,,84,6 Ürün-D5 4,6,95,9 Ürün-D6 4,07,66,07 Ürün-D7,97,69,6 Fiyat-D09,5,89,88 Fiyat-D0,0,8,96 Fiyat-D,87,74,9 Fiyat-D,8,9,79 Fiyat-D 4,06,99,98 Fiyat-D4 4,5 4,, Fiyat Prim-D4,9,7,6 Tutundurma-D9,65,66, Tutundurma-D0,55,4,09 Tutundurma-D,54,4,99 Daıtım-D5,95,8,5 Daıtım-D6 4,05,9,46 Daıtım-D7,94,76,9 Daıtım-D8 4,00,87,4 Marka Deeri-D7,56,85,04 Marka Deeri-D8,97,,6 Marka Deeri-D9 4,6,54,6 Nihai küme merkezlerine bakıldıında,. Kümeden. Kümeye doru gidildikçe ortalamaların dütüü belirgin olarak görülmektedir. Baka bir ifadeyle,. Kümeden. Kümeye doru gidildikçe pazarlama karması kararları ile ilgili yargılara katılma dereceleri azalmaktadır. Aynı ekilde,. Kümeden. Kümeye doru gidildikçe marka deeri algılaması da dümektedir. Varyans analizi sonuçlarını gösteren ANOVA tablosu, deikenlerin üç kümedeki ortalamaları arasında α=0,05 anlamlılık düzeyinde fark olup olmadıını göstermektedir. Deikenlere ilikin Varyans analizi sonuçları Tablo 6 da gösterilmitir.

13 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 6 Tablo 6 : Varyans Analizi Sonuçları Ortalamanın Karesi Sd Hata Ortalamasının Karesi Serbestlik Derecesi F Deeri Ürün-D4 0,996, ,55,000 Ürün-D5 40,06, ,556,000 Anl. Ürün-D6 5,48, ,86,000 Ürün-D7 4,0, ,08,000 Fiyat-D09 99,79, ,8,000 Fiyat-D0 79,670, ,70,000 Fiyat-D 48,8, ,7,000 Fiyat-D 65,55, ,6,000 Fiyat-D 66,89, ,775,000 Fiyat-D4 55,79, ,797,000 Fiyat Prim-D4 6,850, ,704,000 Tutundurma-D0,, ,44,000 Tutundurma-D 6,94, ,77,000 Daıtım-D5 6,74, ,897,000 Daıtım-D6 8,6, ,674,000 Daıtım-D7,99, ,0,000 Daıtım-D8 8,6, ,505,000 Marka Deeri-D7,78, ,86,000 Marka Deeri-D8 5,, ,695,000 Marka Deeri-D9 88,580, ,0,000 Varyans analizi sonuçlarına bakıldıında, analize dahil edilen 0 deikenin tamamının, kümeler arasında istatistiki bakımdan α= 0,05 anlamlılık düzeyinde fark olduu görülmektedir. Kümeleme analizi farkı maksimize eden bir analiz olduu için, bu kümeler arasındaki gözlemlerin daılımı tesadüfi deildir. Bu nedenle varyans analizi sonuçları yalnızca tanımlayıcı bir bilgi olarak görülebilir. Her üç kümeyi daha detaylı bir ekilde yorumlayabilmek ve kümeler arasındaki ikili karılatırmaları ayrıntılı bir ekilde görebilmek için kümelere Scheffe testi yapılmıtır. kili karılatırmalara ilikin sonuçları gösteren tablo aaıda verilmitir. Ayrıca bu tablo, kümeler arasındaki farklılıkların nasıl olduuna ilikin yorum yapılmasını kolaylatırma imkanı da salamaktadır.

14 6 Eyyup YARA Tablo 7: Kümeler Arası kili Karılatırmalar Tablosu Kriter Deiken Küme No Küme No Ortalama Farkı Standart Hata Anlamlılık Fiyat-D09 Fiyat-D0 Fiyat-D Fiyat-D Fiyat-D Fiyat-D4,676(*),09756,00,78(*),09,000 -,676(*),09756,00,007(*),0,000 -,78(*),09,000 -,007(*),0,000,680(*),0045,00,47(*),09608,000 -,680(*),0045,00,86607(*),58,000 -,47(*),09608,000 -,86607(*),58,000,095,0995,79,9467(*),08986,000 -,095,0995,79,807(*),06,000 -,9467(*),08986,000 -,807(*),06,000 -,0974,050,68,050(*),09804,000,0974,050,68,964(*),590,000 -,050(*),09804,000 -,964(*),590,000,07048,0946,74,088(*),08748,000 -,07048,0946,74,0786(*),04,000 -,088(*),08748,000 -,0786(*),04,000 -,0680,0994,790,94708(*),0949,000

15 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 6 Fiyat Prim-D4 Tutundurma-D0 Tutundurma-D Ürün-D4 Ürün-D5 Ürün-D6,0680,0994,790,058(*),,000 -,94708(*),0949,000 -,058(*),,000,6590(*),0974,000,7608(*),096,000 -,6590(*),0974,000,089(*),04,000 -,7608(*),096,000 -,089(*),04,000,49,09065,06,4650(*),08670,000 -,49,09065,06,48,049,054 -,4650(*),08670,000 -,48,049,054,69,08060,4,5558(*),07709,000 -,69,08060,4,4964(*),09,000 -,5558(*),07709,000 -,4964(*),09,000,9095(*),07460,00,7704(*),075,000 -,9095(*),07460,00,47946(*),0844,000 -,7704(*),075,000 -,47946(*),0844,000,(*),0684,000,8758(*),06545,000 -,(*),0684,000,5650(*),0777,000 -,8758(*),06545,000 -,5650(*),0777,000,4057(*),07575,000,005(*),0745,000 -,4057(*),07575,000

16 64 Eyyup YARA Ürün-D7 Daıtım-D5 Daıtım-D6 Daıtım-D7 Daıtım-D8 Marka Deeri-D7,59554(*),08565,000 -,005(*),0745,000 -,59554(*),08565,000,774(*),0750,00,80750(*),079,000 -,774(*),0750,00,506(*),0850,000 -,80750(*),079,000 -,506(*),0850,000,857,0750,,70000(*),0776,000 -,857,0750,,574(*),0848,000 -,70000(*),0776,000 -,574(*),0848,000,857,07,07,58750(*),0698,000 -,857,07,07,4589(*),0879,000 -,58750(*),0698,000 -,4589(*),0879,000,757,0767,07,6465(*),077,000 -,757,0767,07,47054(*),0867,000 -,6465(*),077,000 -,47054(*),0867,000,857,079,70,58750(*),07586,000 -,857,079,70,4589(*),08967,000 -,58750(*),07586,000 -,4589(*),08967,000,7000(*),08989,000,565(*),08597,000 -,7000(*),08989,000,8065(*),064,000

17 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 65 Marka Deeri-D8 Marka Deeri-D9 -,565(*),08597,000 -,8065(*),064,000,6557(*),08645,000,60750(*),0868,000 -,6557(*),08645,000,9579(*),09774,000 -,60750(*),0868,000 -,9579(*),09774,000,78(*),086,000,9004(*),0857,000 -,78(*),086,000,866(*),0976,000 -,9004(*),0857,000 -,866(*),0976,000 kili karılatırmalar tablosuna bakıldıında tabloda yıldız (*) iareti olan kümeler arasında, ilgili yargılar itibariyle α= 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı bir farklılık olduu görülmektedir. Genel bir deerlendirme yapılacak olursa aratırmaya dahil olan deikenlerden Fiyat-D9, Fiyat-D0, Fiyat Primi-D4, Marka Deeri-D7, Marka Deeri-D8, Marka Deeri-D9, Ürün-D4, Ürün-D5, Ürün-D6 ve Ürün-D7 deikenleri her üç küme için de anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bunların dıında kalan deikenler kısmen anlamlı farklılık göstermektedir. H a = Tüketiciler pazarlama karması kararlarını ve marka deerini algılamaları itibariyle α= 0,05 anlamlılık düzeyinde farklı kümeler altında toplanmaktadır. H a hipotezi kabul edilmitir. D. Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikler tibariyle Kümeler Halinde ncelenmesi H b = Farklı kümelerde toplanan tüketiciler α= 0,05 anlamlılık düzeyinde farklı sosyo-ekonomik ve demografik özelliklere sahiptir. H b hipotezini test etmek amacıyla aaıdaki analizler yapılmıtır.

18 66 Eyyup YARA Ortalamanın Karesi Tablo 8: Varyans Analizi Sonuçları Örenim,560, ,795,06 Durumu Tüketicilerin pazarlama karması kararları ve marka deeri algılamalarına göre farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip olup olmadıklarına ilikin H b hipotezi varyans analizi ile test edilmitir. Kümeler arasında gelir ve marka duyarlılıı itibariyle α=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı farklılıklar bulunmutur. H b hipotezi, gelir ve marka duyarlılıı açısından kabul edilmi, dier sosyo-ekonomik ve demografik özellikler açısından red edilmitir. Yani H b hipotezi kısmen kabul edilmitir. Tablo 9: Kümeler Arası kili Karılatırmalar Tablosu (Scheffe) Kriter Deiken Serbestlik Derecesi Küme No Küme No Hata Ortalamasının Karesi Serbestlik Derecesi F Deeri Ortalama Farkı Standart Hata Anlamlılık Anlamlılık Ya,49,85 597,76,064 Aile Büyüklüü,758,55 597,46,9 Gelir 9,04, ,6,000 Marka Duyarlılıı 8,60,74 597,049,000 Gelir Marka Duyarlılıı -,7857(*),0556,000 -,750(*),050,000,7857(*),0556,000,0407(*),0689,000,750(*),050,000 -,0407(*),0689,000 -,090,08648,94,767(*),087,000,090,08648,94,4057(*),09778,000 -,767(*),087,000 -,4057(*),09778,000 kili karılatırmalar tablosuna bakıldıında tabloda yıldız (*) iareti olan kümeler arasında ilgili yargılar itibariyle α= 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı bir farklılık olduu görülmektedir. Tablo 0 da üç küme özet olarak sunulmaktadır.

19 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Eylül 005 Sayı: 67 Tablo 0: Kümelerin Özet Tablo Halinde Gösterimi Kümeler. Küme. Küme. Küme Ürün-D4 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Ürün-D5 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Ürün-D6 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Ürün-D7 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Fiyat-D09 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Fiyat-D0 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Fiyat-D Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Fiyat-D Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Fiyat-D Katılıyor Katılıyor Katılmıyor Fiyat-D4 Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Fiyat Prim- D4 % 50 ve daha fazlası % 0 % 0 Tutundurma-D0 Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Tutundurma-D Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Daıtım-D5 Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Daıtım-D6 Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Daıtım-D7 Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Daıtım-D8 Katılıyor Katılıyor Kısmen K. Marka Deeri-D7 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Marka Deeri-D8 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Marka Deeri-D9 Katılıyor Kısmen K. Katılmıyor Gelir Grubu Düük Yüksek Orta Marka Duyarlılıı Yüksek Yüksek Düük V. Sonuç ve Öneriler Bu aratırmada, tüketicilerin pazarlama karması kararlarını algılamaları ve marka deeri algılamaları bakımından farklı pazar bölümleri oluturup oluturmadıklarını görebilmek ve bu pazar bölümlerini tanımlamak için kümeleme analizinden yararlanılmıtır. Yapılan analiz sonucunda, tüketicilerin üç küme halinde incelenmesinin anlamlı olduu görülmütür. Kümelerin özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere aaıda deinilmitir. Kümeleme analizi sonucunda üç kümeye ilikin ayrıntılı bilgilere ulaılmıtır. X markasının müterileri arasında % 50 lik bir oranla en büyük pazar bölümünü. Küme oluturmaktadır. Bu küme sosyo-ekonomik özellikleri itibariyle, gelir grubu nispeten düük, marka duyarlılıı yüksek düzeyde

20 68 Eyyup YARA bulunan bireylerden olumaktadır.. Kümenin X markalı ürünlere ilikin gelitirilmi pazarlama karması kararlarını algılamaları ile ilgili her bir deikene ait ortalama deerleri nihai küme merkezlerinin verildii tabloda görülmektedir. Ürünle ilgili olarak birinci küme, X markasının geni ürün seçenekleri sunduu, yüksek standartlarda üretildii, tasarımının mükemmel olduu ve ürünlerin hızla yenilendiini düünmektedirler. Bu pazar bölümündeki tüketicilerin, fiyatla ilgili olarak, ürünlerin fiyatının yüksek olduu, fiyat indirimlerinin sınırlı olduu ve X markasının yüksek fiyat politikası izlediini düünmektedir ve yüksek fiyata razı oldukları görülmektedir. En yüksek fiyat primi (% 50 ve daha fazlası prim verme) yine birinci küme üyeleri tarafından verilmektedir. X markasına ait ürünlerin yaygın olarak, iyi dizayn edilmi seçkin maazalarda, müterilere gerekli özen gösterilerek sunulduunu düünmektedirler. Tutundurma kararları açısından, X markasının çok sık reklam yaptıı ve rakiplerine kıyasla daha fazla reklam harcamasında bulunduu düünmektedirler. Bu grupta bulunan tüketiciler X markasının marka deerini yüksek olarak algılamaktadır. Pazar bölümünün büyüklüü bakımından, % lük bir oranla. Küme, üçüncü pazar büyüklüüne sahiptir. Bu gruptaki tüketicilerde marka deerini yüksek algılamakla beraber. küme üyelerine göre marka deeri algılamaları daha düüktür. Bu küme sosyo ekonomik özellikleri itibariyle, gelir grubu ve marka duyarlılıı nispeten yüksek düzeyde bulunan bireylerden olumaktadır.. Küme ürünle ilgili olarak, X markasının geni ürün seçenekleri sunduu, yüksek standartlarda üretildii, tasarımının mükemmel olduu ve ürünlerin hızla yenilendii yargılarına kısmen katılmaktadırlar. Fiyatla ilgili olarak, ürünlerin fiyatının yüksek olduu, fiyat indirimlerinin sınırlı olduu ve X markasının yüksek fiyat politikası izlediini düünmektedirler. X markasına sahip olmak için yüksek fiyata kısmen razı oldukları görülmektedir. Bu kümede yer alan tüketiciler fiyat primi X markalı ürünlere fiyat primi vermemektedirler. X markasına ait ürünlerin yaygın olarak, iyi dizayn edilmi seçkin maazalarda, müterilerine gerekli özeni gösterilerek sunulduunu düünmektedirler. Tutundurma kararları açısından deerlendirildiinde, X markasının çok sık reklam yaptıı ve rakiplerine kıyasla daha fazla reklam harcamasından bulunulduu düünülmektedir. Pazar bölümü bakımından % 7 lik bir oranla ikinci sırada bulunan. küme sosyo-ekonomik özellikleri itibariyle, gelir grubu orta düzeyde ve marka duyarlılıı düük olan bireylerden olumaktadır.. Küme, ürünle ilgili olarak, X markasının geni ürün seçenekleri sunduu, yüksek standartlarda üretildii, tasarımının mükemmel olduu ve ürünlerin hızla yenilendii yargılarına katılmamaktadırlar. Fiyatla ilgili olarak, ürünlerin fiyatının yüksek olduu, fiyat indirimlerinin sınırlı olduu ve X markasının yüksek fiyat politikası izlediini düünmemektedirler ve yüksek fiyata razı olmadıkları görülmektedir. Bu kümede yer alan tüketiciler X markalı ürünlere fiyat primi vermemektedirler. X markasına ait ürünlerin yaygın olarak, iyi dizayn edilmi seçkin maazalarda,

PAZARLAMA KARMASI KARARLARININ TÜKETĐCĐNĐN MARKA DEĞERĐ ALGILAMASI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

PAZARLAMA KARMASI KARARLARININ TÜKETĐCĐNĐN MARKA DEĞERĐ ALGILAMASI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Yönetim, Yıl: 16, Sayı: 52, Ekim 2005 PAZARLAMA KARMASI KARARLARININ TÜKETĐCĐNĐN MARKA DEĞERĐ ALGILAMASI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Dr. Eyyup YARAŞ Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi Pazardaki yoğun rekabet ortamı

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

TÜKETCLERN MAAZA MAJI ALGILAMALARI VE SOSYO- DEMOGRAFK ÖZELLKLERNN ALIVER TUTARLARI TBARYLE KARILATIRILMASI

TÜKETCLERN MAAZA MAJI ALGILAMALARI VE SOSYO- DEMOGRAFK ÖZELLKLERNN ALIVER TUTARLARI TBARYLE KARILATIRILMASI TÜKETCLERN MAAZA MAJI ALGILAMALARI VE SOSYO- DEMOGRAFK ÖZELLKLERNN ALIVER TUTARLARI TBARYLE KARILATIRILMASI Tülay YENÇER (*) Özet: Rekabetin youn olarak yaandıı perakendecilik sektöründe, maaza imajı perakendecilere

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Doç. Dr. Eyyup Yaraş

Doç. Dr. Eyyup Yaraş Doç. Dr. Eyyup Yaraş ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Yazışma Adresi: Tel: +90 242 310 6401 E-Posta: 2. Eğitim: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampus Antalya / TÜRKİYE eyaras@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

MARKA YAYMA STRATEJLERNDE ÜRÜN BENZERLNN ETKS VE ÜÇ AYRI MARKA ÜZERNDE BR UYGULAMA. Yeim UZUN ve T. Sabri ERDL Marmara Üniversitesi

MARKA YAYMA STRATEJLERNDE ÜRÜN BENZERLNN ETKS VE ÜÇ AYRI MARKA ÜZERNDE BR UYGULAMA. Yeim UZUN ve T. Sabri ERDL Marmara Üniversitesi Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 227-241 MARKA YAYMA STRATEJLERNDE ÜRÜN BENZERLNN ETKS VE ÜÇ AYRI MARKA ÜZERNDE BR UYGULAMA THE EFFECTS OF PRODUCT SIMILARITIES ON BRAND EXTENSION STRATEGIES AND A

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

MARKA VE MARKA YÖNETİMİ KAVRAMLARI BRAND AND BRAND MANAGEMENT CONCEPTS

MARKA VE MARKA YÖNETİMİ KAVRAMLARI BRAND AND BRAND MANAGEMENT CONCEPTS 1 MARKA VE MARKA YÖNETİMİ KAVRAMLARI CANAN AKYOL 1 ÖZET Marka, üreticilerin ya da satıcıların, mallarının kimliğini belirleyen ve mallarını rakiplerininkinden ayırt eden bir isim, simge, şekil ya da bunların

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER 6. 1 6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER Analog çarpma devreleri, giri gerilimlerinin çarpımıyla orantılı çıkı gerilimi veren düzenlerdir ve aradaki iliki V O =.V.V Y (6.1) eklindedir. büyüklüü çarpma devresinin

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Endüstriyel Hizmetlerde Marka Değeri: Muhasebe Yazılım Programı Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama (*)

Endüstriyel Hizmetlerde Marka Değeri: Muhasebe Yazılım Programı Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 19 (3): 233-246 Endüstriyel Hizmetlerde Marka Değeri: Muhasebe Yazılım Programı Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama (*) Mustafa Kemal YILMAZ

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217 Mağaza Markalı Ürün Satın Alan Tüketiciler İle Satın Almayan Tüketiciler Arasında Algılanan Risk Bakımından Farklılık Olup

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TURZM LETMECL ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Osman ÇULHA

Detaylı

M. Serdar ERCİŞ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi serdarerc@hotmail.com

M. Serdar ERCİŞ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi serdarerc@hotmail.com PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE MARKA FARKINDALIĞI VE MİZAH İÇERİKLİ TELEVİZYON REKLAMLARININ MARKA FARKINDALIĞINA ETKİLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA Makale Gönderim Tarihi: 28.03.2015 Yayına Kabul

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi Pazar Kavramı Pazarlama si Mikro Makro Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları.

Detaylı

THE EFFECTS ON THE BRAND EQUITY OF THE FACTORS WHICH ARE EFFECTIVE ON THE CONSUMERS BRAND PREFERENCE AND THE BRAND IMAGE: A STUDY OF TRABZON

THE EFFECTS ON THE BRAND EQUITY OF THE FACTORS WHICH ARE EFFECTIVE ON THE CONSUMERS BRAND PREFERENCE AND THE BRAND IMAGE: A STUDY OF TRABZON TÜKETİCİLERİN MARKA TERCİHLERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER İLE MARKA İMAJI NIN MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ i ii Yrd.Doç.Dr. H. Dilara KESKİN iii Öğr.Gör. Salih YILDIZ Özet:Bu çalışmada,

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı