ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES"

Transkript

1 ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı Ar. Gör. Ö. Cem KARACAOLU Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Eitim Programları ve Öretim Anabilim Dalı Öretim Elemanı ÖZET Aratırma, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi örencilerinin çevre duyarlılıına ilikin görülerinin belirlenmesi amacıyla 439 örenci ile yürütülmütür. Yapılan bu aratırmada örencilerin bazı kiisel özelliklerinin (cinsiyet, ya, devam ettikleri program ve sınıf) çevre duyarlılıklarına ilikin görülerinde fark yaratıp yaratmadıı incelenmitir. Aratırmada literatür taraması yoluyla gelitirilen 24 soruluk anket kullanılmıtır. Bu anket aracılııyla örencilerin, çevre duyarlılıı davranılarına ve örgün eitim kurumlarında aldıkları çevre eitiminin yeterliliine ilikin görüleri belirlenmeye çalıılmıtır. Anketin geçerlii için uzman görüü alınmı ve güvenirlik çalımaları yapılmı olup verilerin analizinde bilgisayar ortamında SPSS kullanılmıtır. Örenci görülerine göre örgün eitim kurumlarında hava, su ve toprak kirlilii konusunda yeterli eitimin verilmedii ve bazı kiisel özelliklere göre örencilerin çevre duyarlılıkları arasında fark olduu aratırma sonuçları arasında yer almıtır. Anahtar Kelimeler: çevre, çevre duyarlılıı, örgün eitim kurumları, üniversite örencileri. ABSTRACT This research was conducted among 439 students with the aim of identifying the ideas of the students in the Faculty of Educational Sciences in Ankara University about environmental sensitivity. In this study, the differences between the personal characteristics of these students, such as gender, age, department and class that he/she attended and their environmental sensitivity were examined. In the research, a questionnaire has a 24 guestion which was developed by reviewing the literature was used. The environmental sensitivity of the students and the ideas of the university students about the sufficiency of the environmental education in organized education were determined using this questionnaire. The study of validity and reliability of the questionnaire was performed and SPSS was used in the analysis of the data. According to the students' opinions, the fact that sufficient education as to air, water and soil pollution in organized (formal) educational associations is not given and that there are differences among the students' environmental awareness have taken place in the results of the research. Key Words: environment, environmental sensitivity, organized education, university students.

2 GR Çevre, en genel anlamıyla, bir canlının yaam ortamı olarak tanımlanmaktadır. Ekolojik anlamda, bireyle ilikili canlı-cansız her eyi kapsayan bir terimdir (Berkes ve Kılalıolu, 1993, 42). Bu tanım doal ve yapay çevreyi içermektedir. Doal çevre, içinde doa etkinliklerinin ve doa güçlerinin olutuu, insan etkisinin görülmedii veya önemli ölçüde deitirilemeyen çevredir. nsanlar toplumsal yaamlarında doal çevredeki kaynakları kullanarak, teknolojiyi gelitirerek, ekonomik etkinliklerde bulunarak doal çevreden farklı olan yapay çevreyi olutururlar ve yapay çevre içindeki yaam koullarını gelitirmeye çalıırken doa ile sürekli bir etkileim halindedirler (Ertan, 1991, 66-68). Teknolojik ilerlemelerde ve sanayilemede dikkatsizce ve duyarsızca davranılması, dünyadaki ekolojik dengeleri alt üst etmi, bunun sonucunda kirlenme, canlı türlerinin yok olması, enerji kaynaklarının tükenmesi, kullanılabilir tarım alanlarının azalması, nükleer tehlike, hızlı nüfus artıı gibi çevre sorunları ortaya çıkmıtır (Borden, 1985, 56). nsan ve doa arasındaki bu etkileim, insanın yeryüzünde yaamaya ve kendisine ait yapay çevre oluturmaya balamasından bu yana sürekli doa aleyhine gelimektedir. Doal çevre ve yapay çevre arasında adeta bir sava yaanmaktadır. Bir yandan doal çevre daralmakta, dier yandan yapay çevre büyümektedir (Ertan, 1991, 66-68). Yapay çevrenin büyümesi küçük yalardan itibaren bireylere fark ettirilmeli ve çevreye duyarlı davranılar gelitirmek amacıyla eitim verilmelidir (Çabuk, 2001, 76; Dinçer, 1999, 31). Çevre sorunları, yaamla ilgili gereksinimlerin karılanmasını güçletiren veya olanaksızlatıran engellere ilikin sorunlardır. Bu engellere çevre kirlilii denilmektedir (Çevre Bakanlıı, 1991, 47). Hızla artan dünya nüfusu, plansız endüstrileme ve salıksız kentleme, nükleer denemeler, bölgesel savalar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi kimyasal maddeler yoluyla çevre kirlilii giderek artmaktadır. Bunun sonucu olarak büyük oranda kirlenen hava, su ve toprak, canlılar için zararlı olabilecek boyutlara ulamıtır (Çevre Bakanlıı, 1998, 60). Çevre kirlilii; su, hava ve toprak kirlilii olmak üzere üç balık altında ele alınabilir. Her geçen gün üretim, doal kaynakların tüketimi, nüfus artıı, savalar, bilinçsiz teknolojik gelimelerle kirletilen hava, su, toprak ve yok edilen ormanlar sonucu oluan hastalıklar ve ölümlerle, dünya, insan salıını ve insanlıın geleceini tehdit eden özellikler kazanmaktadır (Batak, 1997, 28). Salık ve gelecek için etkileim içinde bulunulan çevrenin korunması, tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gereken bir konudur. Bu sorumluluu taıyan, bilinçli ve nitelikli insan yetitirme görevini üstlenen okula, dolayısıyla da okulun i görenleri olan eitimcilere bu konuda daha fazla sorumluluk dümektedir. Çünkü, bireylerin çevreye karı olan bu sorumluluu gelitirebilmesinin en etkili yolunun eitim olduu düünülebilir. Çevre eitimi; insanları çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kalıcı davranı deiiklii kazandırmak için toplumun tüm kesimlerini kapsamalıdır. Çevre eitiminin temel amacı eitim ve öretim sürecinden geçen kiilerin çevre konusunda sorumlu davranılar sergileyebilmelerine olanak salayıcı ve tevik edici bilgi, beceri ve deer yargıları ile donanmı vatandalar olarak yetimelerine yardımcı olmaktır (DPT, 1994, 33-38). Çevre eitiminin salanabilecei üç temel alan ev, yerel toplum ve okuldur. Çevre eitimi, çocu- un evinde ve yakın çevresinde balamalı ve örgün eitim kurumlarında verilen eitimle gelitirilmelidir (Tozlu 1997, 48-50; Çabuk, 2001, 40). Sanayi devriminden bu yana çevre sorunları ihmal edilmitir. Doal estetiin bozulması, tarihi varlıklara zarar verilmesi, hayvan ve bitki türlerinin zarar görmesi ve yok olması sonucunda, salık sorunları gündeme gelmeye balamıtır. Bu nedenlerden dolayı insanlarda çevreye karı duyarlılık artmaya balamı, yaanabilir bir çevrenin nasıl oluturulacaı ve nasıl korunacaı gündeme gelmitir (Avanolu, 1998, 59). 20. yüzyılın sonuna doru yaanan çevre kirliliinin sınır tanımaması, dier yandan iletiim araçlarının çok hızlı gelimesi sonucu, dünyanın bir ucunda yaanan bir olayın, dier ucunda kısa sürede duyulması, bütün dünyada önemli bir çevre duyarlılıının olumasının nedenlerinden biridir (Geray, 1992, 327). Çevreye duyarlı bireylerin yetitirilebilmesi amacıyla çevre ile ilgili konularda aktif katılım salayıcı ve olumsuzluklara karı tepki gösteren bir eitim sistemi gelitirilmelidir. Birbirine saygılı, insancıl deerlere sahip bireylerin yetitirilmesine önem verilmelidir. Böylece çevrenin tüm öelerinin tam ve doru olarak bilinmesi ve çevreye sahip 190

3 çıkılması salanabilir (Glover ve Deckert, 1998, 30-39). Çevre duyarlılıı, çevre sorunlarına karı olumlu giriimlerde bulunmaya istekli olma biçiminde tanımlanabilir (Çalıkan, 2002, 3). Bu durumda bireylerde çevre duyarlılıının gelitirilmesi, bilinç düzeyinin arttırılmasıyla mümkün olabilir. Bilinç düzeyinin arttırılması da her düzeye uygun olarak verilecek olan çevre eitimi ile söz konusu olabilir (Türksoy, 1991, 22-31, Çelikkıran 1997, 48, Kapyla ve Wahlstrom, 2000, 31-37; Gökda, 1994, 37-48). Bireylerin çevreye yönelik davranılarının, birerin çevre duyarlılıının yansıması olduu söylenebilir. Bu balamda bireylerin çevre duyarlılıı, yeil alan sorunlarına, çevre kirliliine, nüfus artıına ve ekolojik dengeye ilikin davranılarına bakılarak belirlenebilir. Çevre sorunları ile çevre duyarlılıı ve çevre eitimi arasında dorudan bir ilgi görülebilmektedir. Çevre sorunlarının çözümünde, bireyin duyarlılıının ve aldıı çevre eitiminin yeterlili- inin etkisi göz ardı edilemez. Ailede ve tüm örgün eitim kurumlarında verilecek olan çevre eitiminin balangıç noktasının belirlenmesi için, bireyin çevreye karı göstermi olduu davranılara ve aldıı çevre eitiminin yeterli olup olmadıına bakılmalıdır. Gelecek nesillerin yetitirilmesinde önemli görevler üstlenecei kabul edilen eitimcilerin ve öretmen adaylarının çevreye karı göstermi olduu davranılarına ve aldıkları çevre eitiminin yeterli olup olmadıına ilikin görülerinin belirlenmesi bu balamda önem taımaktadır. Aratırmanın Amacı Aratırmanın genel amacı, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi örencilerinin çevre duyarlılıına ilikin görülerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç dorultusunda u sorulara cevap aranmıtır: 1. Örencilerin çevre duyarlılıkları, a) cinsiyetlerine, b) ya gruplarına, c) örenim gördükleri programlara, d) kaçıncı sınıfta örenim gördüklerine göre farklılamakta mıdır? 2. Örenciler çevre kirliliine karı duyarlılık göstermekte midir? Örencilerin; a) hava kirlilii, b) su kirlilii, c) toprak kirlilii, d) yeil alan sorunları, e) nüfus artıı ve ekolojik denge konularında göstermi oldukları davranılara ilikin görüleri nelerdir? 3. Örencilerin örgün eitim kurumlarında yeterli çevre eitim alıp almadıklarına ilikin görüleri nelerdir? Yöntem Aratırma, mevcut durumu ortaya koyan ve betimsel nitelik taıyan bir çalımadır. Aratırma ilikisel tarama modeli ile yapılmıtır. a. Veri Kaynakları: öretim yılında Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi, 1., 2., 3. ve 4. sınıfta örenim gören örencilerinden oluan 439 kiilik grup, aratırmanın çalıma grubunu oluturmutur. b. Veri Toplama Aracı: Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi ndeki örencilerinin çevre duyarlılıına ilikin görülerini belirlemek amacıyla, aratırmacılar tarafından gelitirilen anket kullanılmıtır. Anket, 24 sorudan ve iki bölümden olumaktadır. Birinci bölümde örencilerin kiisel özelliklerine ilikin sorulara, ikinci bölümde örencilerin çevreye karı duyarlı olup olmadıklarına ve örgün eitim kurumlarında aldıkları çevre eitiminin yeterli olup olmadıına ilikin görülerini almaya yönelik sorulara yer verilmitir. Anketin kapsam ve görünü geçerlii hakkında uzman görüü alınmı, 64 kiilik bir örenci grubuna ön uygulaması yapılmı ve güvenirlik düzeyi belirlenmitir. Anketin güvenirlii için alfa iç tutarlık katsayısı testi kullanılmıtır. Alfa güvenirlik katsayısı (α) 0,81 olarak bulunmutur. Alt faktörlerin yapı geçerlilii için faktör analizi testi kullanılmıtır. Faktör analizi sonucunda deneme formu için belirlenen 24 maddeden tümünün uygun olduu belirlenmitir. c. Verilerin Çözümlenmesi: Aratırmada kullanılan veri toplama aracı sonuçlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Packet For Social Scieces) programı kullanılarak uzman yardımıyla çözümlenmitir. Cinsiyetin ve yaın, örencilerin çevre duyarlılıklarında fark yaratıp yaratmadıına bakmak üzere ilikisiz t testi yapılmı, programlara ve sınıflara göre örencilerin çevre duyarlılıklarında fark yaratıp yaratmadıına bakmak üzere parametrik olmayan test olan Kruskal 191

4 Wallis H testi yapılmıtır. Örencilerin çevre duyarlılıklarına ve örgün eitim kurumlarında aldıkları çevre eitiminin yeterliliine ilikin davranılarını incelemek üzere frekans ve yüzdelerden yararlanılmıtır. Bulgular Bulguların sunumunda izlenen sıra (1) örencilerin bazı kiisel özelliklerine göre çevre duyarlılıı konusundaki davranılarına ilikin görüleri arasındaki farkın incelenmesi, (2) örencilerin görülerine göre çevre duyarlılıı konusundaki davranılarının incelenmesi, (3) örencilerin örenim gördükleri örgün eitim kurumlarında yeterli çevre eitimi alıp almadıklarına ilikin görülerinin incelenmesi eklindedir. (1) Örencilerin Duyarlılıının Bazı Kiisel Özelliklerine Göre Farklılaıp Farklılamadıının ncelenmesi Örencilerin cinsiyetlerine göre çevre duyarlılıkları arasındaki farkın incelenmesi için yapılan ilikisiz t testi sonucu Çizelge 1 de sunulmutur: Çizelge 1: Cinsiyete Göre Örencilerin Çevre Duyarlılıkları Arasındaki Fark Cinsiy N _ X S Sd t p et Erkek ,34 6, ,71 0,000 Kadın ,42 6,71 Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin cinsiyetlerine göre çevre duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark vardır [t (437) =3,71, p<0.05]. Bayan örencilerin aritmetik ortalaması (44,42), erkek örencilerden (42,34) daha yüksektir. Bayan örencilerin erkek örencilere göre çevreye karı daha duyarlı davranılar gösterdikleri söylenebilir. Örencilerin yalarına göre çevre duyarlılıkları arasındaki farkın incelenmesi için yapılan ilikisiz t testi sonucu Çizelge 2 de sunulmutur: Çizelge 2:Yaa Göre Örencilerin Çevre Duyarlılıkları Arasındaki Fark Ya 21 ve aaısı 22 ve yukarısı N _ X S Sd t p ,39 5, ,29 5, ,59 0,111 Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin ya gruplarına göre çevre duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark yoktur [t (437) =1,59, p>0.05]. Her ne kadar fark anlamlı olmasa da yaları 22 ve daha yukarısı olanların ortalaması (44,29), 21 ve daha aaısı olanların aritmetik ortalamasından (43,39) daha yüksektir. Örencilerin örenim gördükleri programlara göre çevre duyarlılıkları arasındaki farkın incelenmesine ilikin Kruskal-Wallis H Testi sonucu Çizelge 3 de sunulmutur: Çizelge 3: Programlara Göre Örencilerin Çevre Duyarlılıkları Arasındaki Fark PROGRAM N Sıralama Ort. 2 P EPÖ ,60 HE ,75 BÖTE ,39 OÖO ,87 PDR ,09 SÖ ,55 SBÖ ,92 21,99 0,001 Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin örenim gördükleri programlara göre çevre duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark vardır [ 2 =21,99, p<0.05]. Sırasıyla, Halk Eitimi (HE) Programı örencilerinin aritmetik ortalaması (281,75), Okulöncesi Öretmenlii (OÖÖ) Programı örencilerinin aritmetik ortalaması (257,87), Eitim Programları ve Öretim (EPÖ) Programı örencilerinin aritmetik ortalaması (237,60) ve Sınıf Öretmenlii (SÖ) Programı örencilerinin aritmetik ortalaması (221,55) dier bölümlerdeki örencilere göre yüksektir. Halk Eitimi, Okulöncesi Öretmenlii, Eitim Programları ve Öretim, Sınıf Öretmenlii bölümlerinde örenim gören örencilerin çevreye karı daha duyarlı olduu söylenebilir. Örencilerin devam ettikleri sınıflara göre çevre duyarlılıkları arasındaki farkın incelenmesine ilikin Kruskal-Wallis H Testi sonucu Çizelge 4 de sunulmutur Çizelge 4: Sınıflara Göre Örencilerin Çevre Duyarlılıkları Arasındaki Fark SINIF N Sıralama 2 P Ort ,74 7,935 0, , , ,30 192

5 Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin devam ettikleri sınıfa göre çevre duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark vardır [ 2 =7,935, p<0.05]. 4. sınıf örencilerinin ortalaması (240,30) alt sınıflardaki örencilerin ortalamasından daha yüksektir. 4. sınıfta örenim gören örencilerin dier sınıflarda örenim gören örencilere göre çevreye karı daha duyarlı olduu söylenebilir. (2) Örencilerin Görülerine Göre Çevre Duyarlılıı Konusundaki Davranılarının ncelenmesi Örencilerin kendi görülerine göre çevre duyarlılıı konusundaki davranılarını incelemek üzere, anket yoluyla elde edilen veriler, frekanslardan ve yüzdelerden yararlanılarak yorumlanmıtır. Hava kirlilii, su kirlilii, toprak kirlilii, ekolojik denge, çevre çalımalarına katılım ve örgün eitim kurumlarında aldıkları çevre eitimine ilikin örenci görüleri ayrı ayrı deerlendirmeye alınmıtır. Örencilerin hava kirliliine karı duyarlılıklarına ilikin sorulara verdikleri cevapların frekansları ve yüzdeleri Çizelge 5 de sunulmaktadır: Çizelge 5: Hava Kirliliine Karı Duyarlılıklarına likin Örenci Görülerinin Daılımı (%48,5), asla toplu taım araçlarını kullanmadıklarını ifade eden 131 (%29,8) örencidir. Örencilerin 274 ü (%62,4) konuurken ve çeitli araçları kullanırken dier insanların etkilenmemesine her zaman dikkat etmekte ve duyarlılık göstermekte, bunun yanı sıra örencilerin 145 i (%33) bu konuya bazen dikkat etmektedir. Örencilerin 284 ü (%64,7) dier insanları hava kirlilii konusunda duyarlı olmaları için bazen uyardıklarını ifade ederken, 109 u (%24,8) her zaman uyardıklarını belirtmektedir. Bu boyutta, örencilerin çounun (%62,4) duyarlılık gösterdiklerini ifade ettikleri davranıın, konuurken ve çeitli araçları kullanırken dier insanların etkilenmemesine dikkat etmek olduu söylenebilir. Örencilerin su kirliliine karı duyarlılıklarına ilikin sorulara verdikleri cevapların frekansları ve yüzdeleri Çizelge 6 da sunulmaktadır: Çizelge 6: Su Kirliliine Karı Duyarlılıklarına likin Örenci Görülerinin Daılımı Maddeler Her zaman Bazen Asla N % N % N % 1. Ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren tüketim mallarını (deodorant ve dier spreyleri) 76 17, , ,5 kullanmamaya dikkat eder misiniz? 2. Kendi aracınız olsa bile, hava kirliliine yol 95 21, , ,8 açmamayı dikkate alarak toplu taım araçları kullanır mısınız? 3. Konuurken ve çeitli araçları kullanırken dier , ,0 20 4,6 insanların etkilenmemesine dikkat eder misiniz? 4. nsanları, hava kirlilii konusunda duyarlı , , ,5 olmaları için uyarır mısınız? Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin 286 sı (%65,1) ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren tüketim mallarını günlük yaamında bazen kullanmaktadır. Hava kirliliine yol açmamayı dikkate alarak toplu taım araçlarını kullanma konusunda, bazen kullanmaya dikkat eden 213 Maddeler Her zaman Bazen Asla N % N % N % 5. Temizlik maddelerini, zararlı kimyasal maddeler , , ,8 içerip içermediine dikkat ederek mi satın alırsınız? 6. Su kullanımında her , ,7 42 9,6 koulda tutumlu musunuz? 7. Motor yaı, boya gibi zararlı kimyasal , , ,6 maddelerin kanalizasyona karımamasına özen gösterir misiniz? 8. nsanları, su kirlilii konusunda duyarlı , ,8 33 7,5 olmaları için uyarır mısınız? Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin 226 sı (%51,5) temizlik maddelerini, zararlı kimyasal maddeler içerip içermediine bazen dikkat ederek satın aldıklarını, 126 sı (%28,7) bu konuya ilikin her zaman duyarlı olduklarını ifade etmitir. Su kullanımında her koulda tutumlu olup olmama konusuna ilikin örencilerin 236 sı (%53,8) her zaman duyarlı olduklarını, 42 si (%9,6) asla 193

6 tutumlu olmadıklarını ifade etmitir. Zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karımamasına özen gösterme konusunda örencilerin 186 sı (%42,4) bazen, 145 i (%33) her zaman duyarlı oldukları, 108 i (%24,6) asla duyarlı olmadıkları yönünde görü bildirmitir. Dier insanları su kirlilii konusunda duyarlı olmaları için uyarıp uyarmadıklarına ilikin örencilerin 205 i (%46,7) her zaman, 201 i (%45,8) ise bazen duyarlılık gösterdiklerini belirtmitir. Bu boyutta, su kullanımında her koulda tutumluluun örencilerin yarıdan fazlasının (%53,8) duyarlılık gösterdikleri bir davranı olduu söylenebilir. Motor yaı, boya gibi zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karımamasına özen gösterir misiniz? maddesi en çok asla cevabının verildii (%24,6) maddedir. Bunun sebebinin ise örencilerin önemli bir kısmının, motor yaı, boya gibi kimyasal maddelerin kanalizasyona karıtırılmasının su kirliliine neden olacaını bilmemesi olduu söylenebilir. Örencilerin toprak kirliliine karı duyarlılıklarına ilikin sorulara verdikleri cevapların frekansları ve yüzdeleri Çizelge 7 de sunulmaktadır: Çizelge 7: Toprak Kirliliine Karı Duyarlılıklarına likin Örenci Görülerinin Daılımı Her zaman Bazen Asla Maddeler N % N % N % 9. Yazı yazdıınız kaıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz? , ,1 27 6,2 10. Kaıt peçete kullanımında her koulda , , ,4 tutumlu musunuz? 11. Yetiebilmesi için uygun koulları dikkate alarak fidan diker misiniz? , , ,0 12. Atıkların çöp kutusuna ulamasına dikkat , ,4 15 3,4 eder misiniz? 13. Atıkları, yeniden deerlendirilebilmeleri için uygun geri dönüüm kutularına atar mısınız? , ,5 39 8,9 14. Çöpleri atarken sınıflandırır mısınız? 70 15, , ,0 15. Çevrenizdeki insanları, toprak kirlilii konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? , , ,5 Çizelgede görüldüü gibi, kaıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterip göstermediklerine ilikin olarak örencilerin 280 i (%63,8) her zaman duyarlı olduklarını, 27 si (%6,2) duyarsız olduklarını ifade etmilerdir. Örencilerin 208 i (%47,4) kaıt peçete kullanımında her koulda tutumlu olduklarını ifade ederken, 181 i (%41,2) bazen tutumlu olduklarını belirtmitir. Örencilerin 249 u (%56,7) uygun koulları dikkate alarak bazen, 124 ü (%28,2) her zaman fidan diktiklerini ifade etmitir. Örencilerin 308 si (%70,2) atıkların çöp kutusuna ulaması konusunda her zaman duyarlılık gösterdiklerini ifade etmilerdir. Örencilerin 261 i (%59,5) bazen, 139 u (%26,4) her zaman geri dönüüm kutularını kullandıklarını ifade etmektedir. Örencilerin 233 ü (%53,1) çöpleri bazen sınıflandırdıklarını, 136 sı 194

7 (%31) asla çöpleri sınıflandırmadıklarını, 70 i ise (%15,9) çöplerini atarken her zaman sınıflandırdıklarını ifade etmektedir. Örencilerin 233 ü (%53,1) dier insanları toprak kirlilii konusunda duyarlı olmaları için bazen uyarmaktadır. Örencilerin büyük bir çounluunun (%70,2) duyarlılık gösterdiklerini ifade ettikleri davranı, atıkların çöp kutusuna ulamasına dikkat etmek olduu söylenebilir. Yazı yazılan kaıtların her iki yüzünün kullanılmasına özen gösterilmesinde ve kaıt peçete kullanımında örencilerin önemli bir oranının duyarlı olduklarını ifade etmesi, örencilerin toprak kirliliine karı duyarlı oldukları eklinde yorumlanabilecei gibi, bunun ekonomik nedenlerden kaynaklandıı yorumu da yapılabilir. Örencilerin ekolojik dengeye ilikin sorulara verdikleri cevapların frekansları ve yüzdeleri Çizelge 8 de sunulmaktadır: Çizelge 8: Ekolojik Dengeye likin Örenci Görülerinin Daılımı Her zaman Bazen Asla Maddeler N % N % N % 16. Evli olsaydınız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına dikkat eder misiniz? , , ,1 17. nsanlık için, insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deney yapılmasını uygun görüyor musunuz? 54 12, , ,1 18. Çevrenizdeki insanları, ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? , ,9 42 9,6 Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin 305 i (%69,5) ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına her zaman dikkat ettikleri/edecekleri ve duyarlı oldukları yönünde görü bildirmitir. Örencilerin 209 u (%47,6) insanlık için insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deney yapılmasını bazen uygun gördüklerini belirtmilerdir. Örencilerin 263 ü (%59,9) dier insanları ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için bazen, 134 ü (%30,5) ise her zaman uyardıklarını ifade etmilerdir. Örencilerin bu konuda duyarlılık gösterdikleri söylenebilir. Örencilerin büyük bir çounluunun (%69,5) duyarlılık gösterdiklerini ifade ettikleri davranıın, ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına dikkat etmek olduu söylenebilir. Örencilerin çevre konusunda yapılan çalımalara katılıp katılmadıklarına ilikin sorulara verdikleri cevapların Frekansları ve yüzdeleri Çizelge 9 da sunulmaktadır: Çizelge 9: Çevre Konusundaki Çalımalara Katılıma likin Örenci Görülerinin Daılımı Maddeler Her zaman Bazen Asla N % N % N % 19. Çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalımalara katılıyor musunuz? 38 8, , ,5 20. Çevre konusunda çalıan gönüllü kuruluların çalımalarına katılıyor musunuz? 40 9, , ,7 195

8 Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin büyük bir çounluu (%70,8) çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalımalara bazen katıldıklarını ifade etmilerdir. Örencilerin 229 u (%52,2) çevre konusunda çalıan gönüllü kuruluların çalımalarına bazen, 170 i (%38,7) asla katılmadıklarını ve 40 ı (%9,1) ise her zaman katıldıklarını ifade etmektedir. Örencilerin önemli bir oranının (%38,7) çevre konusunda çalıan gönüllü kuruluların çalımalarına asla katılmadıı söylenebilir. (3) Örencilerin Örenim Gördükleri Örgün Eitim Kurumlarında Yeterli Çevre Eitimi Alıp Almadıklarına likin Görülerinin ncelenmesi Örencilerin örenim gördükleri örgün eitim kurumlarında yeterli çevre eitimi alıp almadıklarına ilikin sorulara verdikleri cevapların frekansları ve yüzdeleri Çizelge 10 da sunulmaktadır: Çizelge 10: Örgün Eitim Kurumlarında Aldıkları Çevre Eitimine likin Örenci Görülerinin Daılımı Maddeler Evet Kısmen Hayır 21. Hava kirlilii konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eitim N % N % N % aldıınıza inanıyor musunuz? 50 11, , ,0 22. Su kirlilii konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eitim aldıınıza inanıyor musunuz? 46 10, , ,6 23. Toprak kirlilii konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eitim aldıınıza inanıyor musunuz? 41 9, , ,4 24. Ekolojik denge konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eitim aldıınıza inanıyor musunuz? 52 11, , ,3 Çizelgede görüldüü gibi, örencilerin 202 si (%46) imdiye kadar örenim gördükleri kurumlarda hava kirlilii konusunda, 222 si (%50,6) su kirlilii konusunda, 239 u (%54,4) toprak kirlilii konusunda yeterli eitim almadıklarını ifade etmektedir. Örgün eitim kurumlarında ekolojik denge konusunda yeterli eitim alıp almama konusunda ise örencilerin 197 si (%44,9) kısmen yeterli eitim aldıklarını, 190 ı (%43,3) ise yeterli eitim almadıklarını ifade etmektedirler. Her kategoride (hava, su, toprak kirlenmesi ve ekolojik denge) örencilerin önemli bir kısmının, bilinçlenmeleri için yeterli eitim almadıklarını ifade ettikleri söylenebilir. Sonuç 1. Cinsiyete göre örencilerin çevre duyarlılıkları arasında anlamlı bir farkın olduu bulunmutur. Bayan örencilerin erkek örencilere göre çevre duyarlılıkları daha yüksektir. Ya gruplarına göre örencilerin çevre duyarlılıı arasında anlamlı bir fark yoktur. Örencilerin örenim gördükleri programlara göre çevre duyarlılıkları arasında anlamlı bir farkın olduu saptanmıtır. Halk Eitimi, Eitim Programları ve Öretim, Okulöncesi Öretmenlii, Sınıf Öretmenlii Programı örencilerinin dier programlarda örenim gören örencilere göre çevre duyarlılıı daha yüksektir. Örencilerin devam ettikleri sınıfa göre çevre 196

9 duyarlılıkları arasında anlamlı bir farkın olduu saptanmıtır. 4. sınıf örencileri, alt sınıflardaki örencilere göre daha fazla çevre duyarlılıına sahiptir. 2. Örencilerin çounun, ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren deodorant vb. gibi tüketim mallarının kullanılmaması ve toplu taım araçlarının kullanılması konusunda duyarlı olmadıkları belirlenmitir. Örencilerin çou, dier insanları, hava kirlilii konusunda duyarlı olmaları için bazen uyarmaktadır. Bunun yanı sıra örencilerin çok az bir kısmı da dier insanları asla uyarmamaktadır. Örencilerin bu konuya ilikin en çok duyarlılık gösterdiklerini ifade ettikleri davranı ise, konuurken ve çeitli araçları kullanırken dier insanların etkilenmemesine dikkat etmektir. 3. Temizlik maddelerini, zararlı kimyasal maddeler içerip içermediine dikkat ederek satın alma konusunda örencilerin yeterince duyarlı olamadıkları belirlenmitir. Motor yaı, boya gibi zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karımamasına özen gösterme konusunda örencilerin bir kısmının duyarlı oldukları, örencilerin yarıya yakınının dier insanları, su kirlilii konusunda duyarlı olmaları için her zaman uyardıkları saptanmıtır. Evde, okulda, yurtta ve dier toplu yaam alanlarında su kullanımına ilikin tutumluluk konusunda, örencilerin çounun duyarlılık gösterdikleri belirlenmitir. 4. Örenciler kaıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen göstermektedir. Örencilerin her koulda yani evde, okulda, yurtta ve dier toplu yaam alanlarında kaıt peçete kullanımında önemli oranda tutumlu davrandıkları belirlenmitir. Örenciler, uygun koulları dikkate alarak zaman zaman fidan dikmektedir. Örencilerin bir kısmı asla fidan dikmemektedir. Çöpleri kaıt, plastik, cam vb eklinde sınıflandırma konusunda örencilerin her zaman duyarlılık göstermedikleri belirlenmitir. Örencilerin bir çounun, dier insanları, toprak kirlilii konusunda duyarlı olmaları için bazen uyarmakta oldukları belirlenmitir. Örencilerin büyük bir çounluunun duyarlılık gösterdiklerini ifade ettikleri davranı, atıkların çöp kutusuna ulamasına dikkat etmeleridir. 5. Örencilerin ekolojik dengeyi göz önüne alarak her zaman nüfus planlaması konusunda duyarlılık gösterdiklerini veya gostereceklerini ifade ettikleri ortaya çıkmıtır. Örencilerin çou, insanlık için, insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deneyin gerektiinde yapılmasını uygun görmektedir. Örencilerin çou, dier insanları, ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için bazen uyarmaktadır. 6. Örencilerin büyük bir çounluunun çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalımalara bazen katıldıklarını ifade ettikleri belirlenmitir. Bunun yanı sıra örencilerin çok az bir kısmı da her zaman katılmakta olduklarını ifade ettikleri belirlenmitir. Örencilerin görülerine göre, çevre konusunda çalıan gönüllü kuruluların çalımalarına katıldıkları, örencilerin önemli bir kısmının da asla katılmadıı belirlenmitir. 7. Örenci görülerine göre örgün eitim kurumlarında hava, su ve toprak kirlilii konusunda yeterli eitim verilmemektedir. Örencilerin önemli bir kısmının; hava, su, toprak kirlenmesi ve ekolojik denge konusunda bilinçlenmeleri için yeterli eitim almadıklarını ifade ettikleri saptanmıtır. Öneriler 1. Erkek örenciler, üniversite düzeyinde yapılan gönüllü çevre çalımalarına katılmaları için tevik edilmelidir. 2. Çevre konusunda konferans, panel, seminer gibi bilimsel çalımalara örenci katılımı salanmalı ve bu çalımalarda öncelikle çevreye zararlı kimyasal maddeler, toplu taım araçlarının çevre açısından yararları, çöplerin sınıflandırılması ve geri dönüüm kutuları konularına yer verilmelidir. 3. Fakülte düzeyinde planlı aaçlandırma etkinlikleri düzenlenmeli ve bu konuda gönüllü ve resmi çevre dostu kurum ve kurulularla temasa geçilmelidir. 4. Örgün eitim programlarında çevre eitimine yer verilmelidir. En azından öretmenler ve yöneticiler hava, su, ekolojik denge ve özellikle toprak kirlilii konusunda bilinçlendirilmeli ve tüm öretim kademelerine uygun olarak çevre duyarlılıına ilikin bilimsel etkinlikler sunulmalıdır. 197

10 KAYNAKLAR Avanolu, Y. (1998). Yönetici, öretmen ve velilerin ilkokul Çevre-Salık-Trafik- Okuma ders programına ilikin görülerinin deerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Adana. Batak, F. (1997). Okulöncesi dönem çocuunda çocuktan-çocua eitim. Hacettepe Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara. Berkes F. ve Kılalıolu M. (1993). Ekoloji ve çevre bilimleri. Ankara: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı yayınları. Borden, R. J. (1985). Personality and ecolojical concerns. Ecolojical beliefes and behaviour. Greenwood, Westport. Çabuk, B. (2001). Okulöncesi dönem çocuklarının çevre ile ilgili farkındalık düzeyleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara. Çalıkan, M. (2002). Yetikinlerde çevre duyarlılıını etkileyen etmenler. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara. Çelikkıran, A. (1997). Çevre sorunları ve eitim. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara. Çevre Bakanlıı. (1991) li yıllara doru çevre. Ankara: Çevre Bakanlıı yayınları. Çevre Bakanlıı. (1998). Çevre notları. Ankara: Çevre Bakanlıı Yayınları. Devlet Planlama Tekilatı. (1994). Çevre eitimi, insan gücü ve katılım planlaması. VII. Be Yıllık Kalkınma Planı Özel htisas Komisyonu. Ankara. Dinçer, Ç. (1999). Okulöncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıklarını artırma yolları. Çevre ve nsan. 44; Ertan, B. (1991). Türkiye'de çevre hakkının geliimi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara. Glover, J. M. ve Deckert, L. (1998). What works in environmental education? Parks and Recreation, 33(11), Geray, C. (1992). Çevre için eitim. (Der. Kele, R.). nsan çevre toplum. stanbul: mge Kitabevi. Gökda, D. (1994). Ortaöretim programlarında çevre. Kirlenen ça. Cogita dergisi. 2 (2); Kapyla, D. ve Wahlstrom, J. (2000). Evaluating the Effectiveness of Residential Environmental Education Program The Journal of Environmental Education. 31(2), Tozlu, A. (1997). lkokul çaındaki çocukların çevre salıı bilgileri ve etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara. Türksoy, Ö. (1991). Çocuk ve çevre duyarlılıı eitimi. Yaadıkça Eitim Dergisi. (19);

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI Serpil GERDAN Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 2009 1/15 CEVAP ARANAN SORULAR

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM Dr. Cevdet EPÇAÇAN* Dr. Melih ERZEN** Özet Bu aratırmanın amacı, ilköretim Türkçe dersi öretim

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİNE OLAN DUYARLILIKLARININ TESPİTİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİNE OLAN DUYARLILIKLARININ TESPİTİ ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİNE OLAN DUYARLILIKLARININ TESPİTİ Gülgün Dede * * Sakarya

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİYARBAKIR DA HASTA-HEKİM-ECZACI İLETİŞİMİNDE DİLDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ARAŞTIRMASI - 2012 - - 1 - Bu araştırmayı destekleyen kuruluşlar: Açık Toplum Enstitüsü,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Araştırma Notu 13/149

Araştırma Notu 13/149 Araştırma Notu 13/149 24.05.2013 GENÇLER ÇEVRECİ DAVRANIŞTA ÇEKİMSER, KIZ ÖĞRENCİLER ERKEKLERDEN DAHA DUYARLI Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan ve Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti İstanbul da lise son sınıfta

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 147-154 FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF DIFFERENT PUZZOLANIC ADDITIVES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 98 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 1 Yasemin DEVECİOĞLU Özet Öğretim teknolojilerinden yararlanma davranıı, öğretmen adaylarının Öğretmenlik

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors Elementary Education Online, 7(3), 600-613, 2008. lköretim Online, 7(3), 600-613, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR ****

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin tez yazım sürecinde yaadıkları

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı