TÜRK TOPLUMSAL KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT YAPILARINA OLAN ETKLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ÇALIMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TOPLUMSAL KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT YAPILARINA OLAN ETKLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ÇALIMA"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 TÜRK TOPLUMSAL KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜT YAPILARINA OLAN ETKLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ÇALIMA A STUDY ON DETERMINIG TURKISH NATIONAL CULTURE S EFFECTS ON ORGANIZATIONAL STRUCTURES Hakkı Okan YELOLU * Özet Çalıma, Türk Toplumsal kültürünün örgüt yapılarına yansımasını incelemitir. Bu incelemeye yönelik olarak, Hofstede nin kültür (1980) ve Mintzberg in (1983) yapı deikenleri ele alınmıtır. Ele alınan deikenler itibari ile bir iliki aı kurulmu ve bu a yazın taraması ile desteklenmeye çalıılmıtır. Literatür taraması yardımı ile elde edilen bulgular sayesinde her ilikiye yönelik önermelerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: Kültür, Örgüt Yapıları, Uyum. Abstract This study has examined Turkish Culture s effects on organizational structures. For the examination, Hofstede s (1980) culture and Mintzberg s (1983) structure dimensions are selected. With the selected variables, a network structure is built and this structure is tried to be supported with the relevant literature. Propositions are suggested with the major implications of the literature. Key Words: Culture, Organizational Structure, Harmony. * Yrd. Doç. Dr., Bakent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, statistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü.

2 Giri Bu çalıma, Türk toplumsal kültürünün alt boyutlarının örgüt yapılarına olan etkilerini ele almayı ve birbirleri ile olan ilikilerini incelemeyi amaçlamıtır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle kuramsal balama balı kalarak kavramsal bir çerçeve çizilmeye çalıılmı ve önermelerde bulunulmutur. Kavramsal çerçevenin çizilmesinde ise koulbaımlılık ve tasarımlama yaklaımı yazınından faydalanılmıtır. Çalıma, temel olarak üç soruya cevap aramaktadır. Kültürün hangi boyutları Türk örgüt yapıları üzerinde etkilidir? Kültür ve örgütsel yapıların hangi deikenleri bu ilikilerin açıklanması için ele alınabilir? Bu deikenler birbirleri ile nasıl bir uyum gösterebilir? Çalıma, bu soruların yanıtlanması için hem kültür hem de örgütsel yapı olarak iki farklı yazarın deikenlerini temel almıtır. Bunlardan birincisi, Hofstede nin (1980) çalımasında ele almı olduu kültür deikenleri, ikincisi ise Minztberg in (1983) örgütsel yapı bileenleridir. Hofstede (1980), yaptıı çalımasında kültürel boyutları dört ana balık altında toplamıtır ve ilerleyen yıllarda bir çok kültür çalımalarına öncülük etmitir. Bu balıklar, bireycilik-toplulukçuluk (Individualismcollectivism), güç mesafesi (Power distance), belirsizlikten kaçınma (Uncertainty avoidance) ve erillik-diilllik (masculinity-feminity) olarak tanımlanmaktadır. Dier yandan, Mintzberg (1983) ise örgütsel yapıları be ana grupta toplamı ve koulbaımlılık ve tasarımlama yaklaımı yazınında önemli bir yer edinmitir. Bu gruplar, basit yapı (simple structure), makine bürokrasi (machine bureaucracy), profesyonel bürokrasi (Professional bureaucracy), bölümlendirilmi yapı (divisionalized form) ve adhokrasi dir (adhocracy). Ele alınan kültür ve yapı bileenlerinin birbirleri ile olan ilikileri incelenmek istendiinde ilikilere dayalı bir örüntü olumakta ve bu örüntü bir a düzenei eklinde ortaya çıkmaktadır. Farklı örüntülere balı olan a düzeneini aaıdaki çizimdeki gibi göstermek mümkündür.

3 Çizim 1: Kültür Deikenleri ve Örgüt Yapıları Arasındaki likiler Aı Yukarıdaki çizimden de görüldüü üzere, deikenler itibari ile 20 farklı iliki ortaya çıkmaktadır. Bu ilikilerin tek tek irdelenmesi önemlidir. Bu deikenlere yönelik tüm bulgular yazın taraması ile elde edilecek ve bulgulara yönelik önermeler çalıma içerisinde yer almaktadır. Çalıma kendi içerisinde bölümlere ayrılmıtır. Birinci bölümde teorik arka plan içerisinde kültür ve örgütsel yapı deikenleri ele alınmıtır. Kültür ve yapı bileenleri koulbaımlılık kuramı balamında tartıılmıtır. kinci bölümde kavramsal çerçeve içerisinde önermelerde bulunulmutur. Üçüncü bölümde ise tartıma ve ileride yapılacak çalımalar hakkında çıkarsamalar yer almaktadır. Teorik Arka Plan Kültür Toplumlara özgü bir kavram olan kültürün ne olduu ve ne ekilde aratırılması gerektii farklı yazarlarca sorgulanmıtır. Örnein, Adler e (1980:30) göre, kültür ve yönetim aratırmalarında farklı yaklaımlar bulunmaktadır. Adler bunları farklı gruplar altında toplamıtır. Dar kapsamlı aratırmalar (Parochial research) (1980:32), tek bir kültürü ele alarak o kültürün özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Merkezcil aratırmalar (Ethnocentric research) bir ülkeye ait olan kültürel özelliklerin dier kültürlerde etkin olup olamayacaını ele almaktadır (1980:33). Çok merkezli aratırmalarda (Polycentric research) (1980:34) ise, farklı ülkelerdeki kültürleri ele alır ve bu kültürleri tanımlamaya çalıır. Karılatırmalı aratırmalar ise (Comperative research) (1980:35), farklı ülkelerde bulunan kültürlerin özelliklerini ele alır ve bu özellikleri birbirleri ile karılatırır. Bu sınıflamalar göz önünde bulundurulduunda yapılan bu çalımanın dar

4 kapsamlı kültür aratırması (parochial research) olduunu söylemek mümkündür. Tayeb e göre (1994:429) kültürel deerler ve davranılar birbirinden farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra, aynı ülkede, aynı sınırlar altında bulunan grupların kültürleri de birbirinden farklı olabilir. Burada tartıılması gereken bir konu, çalımanın da yönünü belirlemesi açısından da önem arz etmektedir. O da, kültür ve örgüt deikenlerinin ne ekilde ele alınacaıdır. Aslında, kültür ve örgüt deikenlerinin birbirleri ile uyumunun aratırılması, koulbaımlılık kuramını çarıtırmaktadır. Koulbaımlılık kuramı, farklı deikenlerin (örnein, çevre ve teknoloji gibi) örgütsel yapı ile ne ekilde uyumlandırıldıını açıklamaya çalıır. Ancak kuramın en büyük eksiklii kültürel yaklaımlardan baımsız olarak ele alınmasıdır. Bu bakımdan, bu çalıma ile birlikte kültür kavramının örgütsel yapı ile birlikteliini ele almak kuramın boluunu kapatıcı bir özellik de taımaktadır. Tayeb (1994: 432), kültürün bazı yazarlarca normlar, deerler, duygu ve düünceler, roller, kurallar, davranılar ve beklentiler olarak ele alındıını belirtmitir. Ancak yazarın belirttii üzere kültür, ekonomi, politik, hukuk, din, dil, eitim, teknoloji ve pazar kavramlarınca da incelenebilmektedir. Hofstede, (1981:25) kültürün olumasında ekolojik (corafik, demografik, genetik, tarih, kentleme vb.) faktörlerin, toplumu oluturan çounluun sahip olduu deer sistemlerinin ve dier özelliklerinin büyük önem taıdıını belirtmektedir. Ayrıca, Triandis (2001:908), operasyonel süreçlerin, belirtilmemi varsayımların, normların, deerlerin, alıkanlıkların da kültürel anlamda ele alınabileceini savunmutur. Kültürün baımlı, baımsız, soyut ya da içsel bir deiken olarak ele alınması bir yana kültürün hangi boyutlarının ele alınacaı da tartıılabilecek konular arasındadır. Paa (2000), bir ülkeye ait normları, rolleri, inanç sitemlerini, kanunları ve deerleri kültür deikeni olarak yaptıı çalımasında ele almıtır. Bu balamda, kültürel bakı açısının örgütsel anlamda ne ifade ettii ve kültürün içeriini anlamlı olarak nasıl deerlendirildii Smircich tarafından önemli bir sorun olarak ortaya atılmıtır (1983:339). Yani, kültür ve örgüt olarak iki farklı deikenin birbirleri ile nasıl kesitiinin belirlenmesi gereklilii ortaya çıkmaktadır. Winch, Miller ve Clifton (1997), hem örgütsel hem de kültürel deikenlerin ayrı ayrı mı yoksa birbirleri ile olan ilikileri itibari ile mi ele alınması gerektiini sorgulamaktadırlar. Dier yandan, kültür ve örgüt deikenlerinin net bir ekilde tanımlanması da yapılacak çalımaları etkilemektedir. Ajiferuke ve Boddewyn e (2001)

5 göre, kültürün net bir tanımının olmamasından dolayı kendi içinde bulundurduu alt deikenlerde belirsiz olabilir. Bu yüzden yapılan çalımalarda genellikle sıkıntılar yaanmaktadır. Bu soruna ek olarak yine Adler e göre (1983:40) kültürü sabit mi, baımlı mı yoksa baımsız bir deiken olarak mı ele alınması gerektii konusu da yapılan ve ya yapılacak olan çalımaların yönünü belirlemektedir. Smircich in (1983:341) kültürün ne ekilde ele alınması gereklilii konusunda be farklı boyutu belirlemitir. Bunlar sırası ile kültürler arası ya da karılatırmalı yönetim, örgüt kültürü, örgütsel bili, örgütsel sembolizm ve bilinçsiz süreçler ve örgütler olarak sıralanmıtır. Kültürler arası ya da karılatırmalı yönetimde, kültür, insanın biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarına hizmet eden, örgütler ise görevlerin yerine getirilmesinde ve baarılmasında gerekli olan bir enstrüman olarak ele alınmaktadır (1983:342). Ayrıca, bu tip yaklaımlarda ekonomik, yasal, psikolojik ve sosyolojik deikenlerde ele alınmaktadır (Ajiferuke ve Boddewyn, 2001). Örgüt kültüründe, kültür adapte edici ve düzenleyici bir mekanizma olarak çalıır. Bireyleri sosyal yapılar ile birletirir. Örgütler ise, deien çevrelere ayak uydurabilen ve adapte olan organizmalar olarak ele alınır (1983:342). Örgütsel bili de, kültür paylaılan bililerin bir sistemi, örgütler ise bilginin sisteminden oluan unsurlar olarak ele alınmaktadır (1983:342). Örgütsel sembolizmde kültür, paylaılan sembollerin ve anlamların bir sistemi, örgüt ise sembolik söylemin örüntüleri (patterns) olarak ortaya çıkmaktadır. Son olarak, bilnçsiz süreçler ve örgütlerde kültür, aklın evrensel bilinçsiz altyapısının bir izdüümü, örgütler ise bilinçsiz ekilde ortaya çıkan formlar ve uygulamalar olarak olumaktadır (1983:342). Bu sınıflamalardan yola çıkan Smircich (1983: ), kültürler arası ya da karılatırmalı yönetimde kültürün baımsız bir deiken, örgütsel kültürde içsel deiken olarak ele alınması gerektiini, dier yandan dier sınıflamalar için daha soyut deiken olarak (örnein metafor, sembol gibi) ele alınmasının örgüt ve kültür aratırmalarında gerekliliini savunmaktadır. Daha önceden de bahsedildii üzere, Hofstede (1980), çalımasında kültür deikenlerini dört ana balık altında toplamıtır. Bu deikenler bir toplumda var olan deerleri de temsil etmektedir. Hofstede nin çalımasında belirledii deikenler zaman içerisinde farklı yazarlarca da ele alınarak gelitirilmitir. Örnein, Smith ve dierleri (1996) evrensellikyerellik, evrensellik ve yerellie yönelik olarak davranısal niyetler ve algılar, paternalizm deikenlerinin de kültür deikenleri olarak ele alınabileceini tartımıtır. Paa ya göre ise (2000:415), Hofstede nin

6 belirledii deikenlere ek olarak paternalizm ve konfüçyan i dinamizminin de eklenmesi mümkündür. Tüm bu deikenler ele alınarak, kültür deikenlerinin alt boyutlarını incelemek u ana kadar yapılan ve ileride yapılması planlanan çalımalara da fikirler vermesi olasıdır. Burada unu da söylemek mümkündür ki, kültüre ait deikenlerin belirlenmesinde ve bu deikenlerin ölçümünde sadece niceliksel yöntemlere balı kalmak yerine nitel çalımalara da deinilmelidir. Örnein, bir ülkeye ait kültürün belirlenmesine yönelik katılımcı gözlem, etnografik gözlem gibi yöntemler de kültür deikenlerinin açıklayıcı, baımlı veya baımsız bir deiken olarak tanımlanmasına imkan salayacaktır. Örgütsel Yapı Kültürel deikenlerin yanı sıra, örgütsel yapının da ne ekilde belirlenmesi gerektii konusu da bu çalıma tarafından ele alınmıtır. Burada, temel olarak tartıılması gereken birinci konu örgütsel yapının ne ekilde belirlenmesi üzerinedir. Çalımanın da baında belirtildii gibi, Mintzberg in (1983) ele aldıı yapılar bu çalıma için temel niteliindedir. Mintzberg (1983:10), bir örgütün be farklı bileeni olduunu iddia etmektedir. Bu bileenleri çizim 2 deki gibi göstermek mümkündür. Yazarın öne sürdüü üzere (1983:11-19), Stratejik Zirve (Stratejic Apex) örgütün en üst düzeyini oluturmaktadır. Yönetim Kurulu, örgütün sahibi ve/ya yöneticileri bu seviyede yer almaktadırlar. Tekno Yapıda (Techno Structure), Stratejik planlama, personel eitimi, sistem analizleri ve tasarımları gerçeklemektedir. Orta Sıra (middle line), danıma, halkla ilikiler gibi bölümlerde çalıan insanlardan orta sırayı olumaktadır. Destek elemanları (Support Staff), satı, pazarlama, vb. bölümlerin yöneticilerinin bulunduu yerdir. letici ve Yönetici Çekirdekte (Operating Corte) ise, satın alma bölümünde çalıanlar, makine operatörleri ve satı elemanları yer almaktadır.

7 Çizim 2: Mintzberg in örgüt yapıları üzerine öne sürdüü be temel bileen Doty, Glick ve Huber a (1993) göre Mintzberg in tanımladıı örgüte ait bu alt birimler birinci derece tasarım faktörleri olarak da adlandırılmıtır. Onlara göre, Mintzberg in öne sürdüü direkt yönetim, iin standartlatırılması becerilerin standartlatırılması, çıktıların standartlatırılması, içi ve iveren uyumu ve normların uyumu da dier tasarım faktörleri olarak nitelendirilebilir. Tüm bu tasarım faktörleri, örgütün sahip olduu yapıya, yaa, büyüklüe ve sahip olduu teknolojiye göre deikenlik gösterebilir. Bu nedenden dolayı örgütleri farklı kategoriler ve sınıflar ve tipolojiler olarak incelemek mümkündür. Bu bölümde sorulması gereken dier bir soru ise, örgütsel yapıyı oluturan bu be farklı bileenin dıında, örgütsel yapıyı belirleyen dier deikenlerin ne olabileceinin tartıılmasıdır. Örgüte ait deikenleri mikro boyutta (örgütün sahip olduu vizyon, misyon, çalıanlar vb) incelemek yerine daha makro açıdan ele almak çalıma açısından daha önemli olarak görülmütür. Miller (1992: 162), örgütlerin yapısına ait deikenleri uzmanlama, merkeziyetçilik ve biçimsellik olarak tanımlarken, Frederickson (1986: 288) karmaıklık etkenin de önemini vurgulamı ve Miller in deikenlerin katkıda bulunmutur. Frederickson a göre (1986:289) merkezileme, örgüt içinde doru karar verme ve aktiviteleri deerlendirmek için oluturulan younluun derecesini ifade etmektedir. Biçimsellik (formalizasyon) ise, karar verme davranılarını etkileyen kurallar ve prosedürler bütünü olarak ifade edilmektedir. (Adler ve Borys, 1996) Biçimselliin örgüt içinde hangi seviyede uygulandıı önemlidir çünkü bu derece örgüt çalıanlarını direkt ya da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Uzmanlama ise, örgüt içerisinde igücünün paylaımı ve örgütsel görevlerin uygun pozisyonlara daıtılması eklinde ele alınabilir. Bu yüzden örgüt yapılarının da birbirinden farklılık göstermesi doal bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

8 Örgüt yapılarının belirlenmesinde Mintzberg in öne sürdüü yapılar (Doty, Glick, Huber, 1993; Miller, 1986; Mintberg, Lampel, Quinn ve Ghosal 2003) önemlidir. Mintzberg örgüt yapılarını be farklı grup altında incelemi fakat daha sonra bu yapıların zaman içerisinde gelitiini gözlemledii için farklı formları da öne sürmütür. Mintzberg e göre Basit Yapılar (simple structure) tekno yapının çok küçük ve az sayıda çalıanın olduu i bölümlemesinin düük, birimler arası farklılamanın olmadıı ve hiyerari seviyesinin az olduu yapılardır (1983:157). Bu tür yapılarda koordinasyon üst yönetim tarafından salanmaktadır. Makine Bürokrasi (Machine Bureaucracy) yapılarında, uzmanlama üst seviyelerde görevler rutin ve biçimsel bir ekilde bulunmaktadır. letici ve yönetici seviyeler çok fazla ve büyük ölçekli alt bir çok birim bulunmaktadır (1983:163). Bu örgütlerin bulunduu çevre basit ve kararlı bir yapıya sahiptir. Bu yüzden standartlama seviyeleri yüksektir. Ayrıca, Muijen ve Koopman a göre (1994:369) makine bürokrasi, kendini tekrarlayan ve uzmanlamı görevler ile ifade edilir. Kurallar ve düzenlemeler oldukça önemlidir ve örgütsel yapı hiyerariktir. Profesyonel Bürokrasi (Professional Bureaucracy) daha çok, becerilerin standartlatırılmasındaki koordinasyona balı kalmaktadır. Bu türden örgütlerde çalıan insanların eitim seviyesi yüksektir. Birimler birbirinden baımsız çalıabilecei gibi bir arada da bulunabilirler. Bireyler bu tip örgütler için oldukça önemlidir. Çok fazla esnek yapıya sahip olmamakla birlikte yönetimsel yeniliklere adaptasyon sürecinde zorlanabilmektedirler (1983:188). Bölümlendirilmi Yapı da (divisionalized form) örgütteki birimler teknik ve yönetsel özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılmılardır. Her ayrılan birimin kendine özgü yapısı mevcuttur. Bu yüzden merkeziyetçilik seviyesi düüktür. Dier yönden uzmanlama seviyeleri birimden birime farklılık göstermektedir. Son olarak adhokratik (organik) (adhocracy) yapılara deinmek istendiinde organiklemenin yüksek olduu göze ilk çarpan özelliktir. Merkeziyetçilik ve biçimsellik seviyesi oldukça düüktür. Bu türden örgüt yapıları yenilikçilik üzerine younlaırlar. Örgüt içi bulunan uzmanlık seviyesine oldukça önem verilir ve örgüt içi çalıanlar sürekli eitimden geçirilirler. Bu türden örgütler dinamik ve karmaık çevrelerde bulunurlar (1983: ). Yatay iletiim kanalları ile biçimsel olamayan alardan oluur. Sorunların çözülmesi için uzmanlardan kurulu takımlar bulunur. Çalıanlar çevredeki durumlara ayak uydurabilecek kadar esnektirler (Muijen ve Kopman, 1994). Mintzberg in öne sürdüü bu be yapının dıında örgütün kendine özgü özelliklerinden dolayı da farklı yapılarda bulunabilirler (Mintzberg, Lampel, Quinn ve Ghosal 2003: 224) örnein örgütler kendi ideolojik

9 özelliklerinin baskın olduu durumlarda Göreve Yönelik ya da Görevsel (Missionary) bir yapıda olabilir. Bu tür yapıda koordinasyon ve merkeziyetçilik üst seviyededir çünkü, bu türden örgütler spesifik bir amaca hizmet ederler. Örgüt içinde bulunanların teknik becerileri olduu kadar kiisel deneyimleri de ön plana çıkmaktadır. Son olarak, Politik Örgütler de (political organization) baskın bir bölümün, koordinasyon mekanizmasının, merkeziyetçiliin olmadıı Mintzberg tarafından öne sürülmütür. Bu nedenden dolayı farklı formlarda bulunabilirler, bulundukları ortama göre yapılarını deitirebilirler. Yukarıdaki ele alınan tartımalardan yola çıkarak, hem kültür hem de örgütsel deikenlerin bir arada ele alınması ve bunların kavramsal bir çerçeve içerisinde uyumunun aranması çalımanın temel amaçlarından biridir. Teorik arka planı kısaca özetlemek gerekirse unları söylemek mümkündür. Öncelikle, kültürlerin ülkeden ülkeye farklılık gösterecei açıktır. Ancak bu farklılıkların ne ekilde ele alınacaının belirlenmesi gereklidir. Bunun için uygulanacak yöntemlerde bir sınırlılıa gidilmemelidir. Dier yandan örgütsel yapılarda gerek bir ülke sınırları, gerek ülkeler arasındaki farklılıkların belirlenmesi için tanımlayıcı alt deikenlerinin de ele alınması gereklidir. Çalımada biçimsellik, uzmanlama ve merkeziyetçilik deikenleri ele alınmıtır. Ancak, bu deikenleri standardizasyon derecesi, karmaıklık derecesi gibi deikenlerle ayrıca ele almak da mümkündür. Farklı koullarda, oluan durumlara örgütlerin cevap verme derecesi de birbirlerinden farklılık gösterir. Ayrıca, düük maliyetli üretim yapma çabası, rekabet, strateji, liderlik kavramları da hem mikro hem de makro olarak ele alınıp incelenecek konular arasındadır. Kavramsal Çerçeve Buraya kadar ele alınan tartımalardan yola çıkarak, nasıl bir kavramsal çerçevenin çizilecei bu bölümde ele alınacaktır. Hofstede (1980) ülkeler arası yaptıı aratırmasında daha önceden de ele alınan bireyciliktoplulukçuluk, belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve erillik-diillik boyutlarını ortaya çıkarmı, bu boyutlara balı kalarak her ülkenin olduu gibi Türkiye nin konumunu belirlemitir. Hofstede ye göre (1983) bu dört boyut farklı ekilde örgüt yapılarının, bu örgütlerde bulunan farklı bireylerin, toplum içerisindeki örgüt ve bireylerin karılatıkları sorunların açıklanmasına katkıda bulunmaktadır. Kültürü bir insan grubunun üyelerini dierlerinden ayıran ortaklaa bir akıl programlaması eklinde tanımlayan Hofstede (1980:25), her bireyin bir akılcı programlamaya sahip olduunu da ileri sürmektedir. Bu programlama sayesinde bireyler, olası

10 durumlara benzer ya da farklı ekillerde tepkiler vermektedirler. Ayrıca bu programlar birey, topluluk ve evrensel olmak üzere üç farklı boyutta incelenebilir (1981:16). Yazarın öne sürdüü üzere, evrenselden bireysel seviyeye inildikçe programlamanın nitelii artmaktadır. Yazar ayrıca (1981:28) kültürün; örgütsel amaç ve hedefler, karar verme, örgütsel yapı ve ödül sistemlerinin biçimlendirilmesinde önemli rol oynadıını da ileri sürmektedir. Hofstede nin bu çalıması zaman içerisinde farklı yazarlarca ele alınmı ve deerlendirilmitir. Çalımanın metodolojisi, saladıı avantaj ve dezavantajlar eletirel bir açıdan ele alınmı ve irdelenmitir. Örnein, Tayeb e göre (1994), Hoftsede, ele aldıı dört deikenin bir biri ile olan ilikisinin görgül olarak incelememi, ilikileri betimsel ve spekülatif olarak ele almıtır. Dier yandan, Triandis (2004:89), Hofstede nin yaptıı çalımanın özellikle batıda yankı uyandırdıını ve kültürlerin aslında birbirlerinden ne kadar farklılık gösterdiinin belirlenmesi açısından önem taıdıını belirtmitir. Aslında, Hofstede nin çalımasında özelikle izlenen yöntemin iyi bir ekilde anlaılması gereklidir. Hofstede yaptıı çalımada 52 ülkede çalıan insanlar örneklemine dahil etmi ve niceliksel yöntemlerden biri olan faktör analizi ile bu dört deikeni belirlemitir. lk bata bakıldıında bu dört deiken yeterli gibi gözükse de, daha sonraki yıllarda bu deikenlerin sayısının artırılması gereklilii farklı yazarlarca ele alınmıtır (Örnein; Paa, 2000; Smith ve dierleri, 1996). Bu çalımaların yanı sıra, konuyla ilgili Türkiye balamında literatür taraması yapıldıında farklı çalımalara ulamak mümkündür. Örnein, Wasti nin (1994, 2000), Wasti ve Erdil in (2007) çalımalarında kültürel deikenlerle ilgili ölçeklerin Türkiye balamında sınanmı ve geçerlilikleri test edilmitir. Yücel ve Koparan (2010) ve Terzi (2004), güç mesafesi deikeniyle ilgili görgül bir aratırma yapmılar ve bu aratırmada Hofstede nin güç mesafesi boyutlarını ele almılardır. Sırı, Tabak ve Ercan ise (2009) yapmı oldukları çalımada kültürel deerlerin yönetsel kapsamda analizini bankacılık sektörü üzerinde yapmılar ve yönetici pozisyonlarında çalıan banka personelinin alt kademe çalıanlarına göre güç ve baarıya, kurallara uyma ve geleneklere saygı deerlerine daha fazla önem verdikleri ve daha yardımsever olduklarını bulmulardır. Bu çalımalarla ilgili ulusal balamda hem görgül hem de nitel çalımalara rastlamak mümkündür. Kavramsal çerçeve içerisinde bu çalımalar da deerlendirildiinde konuları tartımak ve farklı önermelerde bulunmak mümkün olmaktadır.

11 Bireycilik Toplulukçuluk ve Örgüt Yapıları Hofstede nin belirledii ilk boyut bireycilik-toplulukçuluk boyutudur. Tiessen e (1997) göre, bireyler ve kültürler, bireyci ve toplulukçu davranıların farklı seviyelerini oluturmaktadır. Bireyler durumlara göre bireyci ya da toplulukçu davranı içerisinde bulunabilirler. lk bakıta bu iki kavram birbirinin zıttı gibi gözükse de, birbirinin tamamlayıcısı olduu farklı yazarlarca ele alınmıtır (Tiessen,1997; Robert ve Wasti, 2002). Tiessen e göre (1997:370) toplulukçular ya da ortaklaa davranı gösterenler (Sargut, 2001:185) kendilerini, aynı kaderi paylaan bir grup içerisinde, içsel olarak baımsız hareket edebilen bireyler olarak görebilirler. Bireycilik ise, deerleri ve eylemleri; baımsız ve rekabetçi bir ekilde irdeleme eilimi olarak tanımlanabilir (Tiessen, 1997:370). Ayrıca bireycilik, Robert ve Wasti (2002:544) tarafından bireyin kendini en anlamlı ekilde sosyal bir birim olarak görme eilimi olarak tanımlanmaktadır. Luther ve Luther (2002:273), bireyci toplumlarda her bireyin kendi sorumluluunun kendisine ait olduunu, Hofstede ise (1983), bireyciliin kiisel zaman, özgürlük, becerilerin kullanımı, fiziksel koullar ile ilgili olduunu ileri sürmektedir. Sargut a (2001:185) göre, ortaklaa davranı gösteren insanlar kendi kümeleriyle dierlerini ayrı tutarlar. Bireylerin oluturdukları gruplar üyelerini kollar, karılıında ise sadakat beklerler. Ortaklaa davranı gösteren bir birey kendini ait olduu gruba baımlı hissederler. Ancak bireyci özellik gösterenler kendilerini baımsız olarak görürler. Sargut (2001:185), Türk toplumunun ortaklaa davranmayı önde tutan bir kültürün ürünü olduunu iddia etmektedir. Akrabalık, hemerilik ilikilerinin önemli olduu yine yazar tarafından vurgulanmaktadır. Wasti ise (1998:615), Türk Toplumu nun aile yapısına oldukça önem verdiini, özellikle kırsal kesimlerde kan baının ve akrabalıın ve hemeriliin önemli olduunu ileri sürmütür. Paa (2000;415) bu bulgulara ek olarak, Türk kültürünün tutucu, kuralcı ve geleneklere daha balı bir özellie sahip olduunu belirtmitir. Hofstede (1980:230), bireyci ve ortaklaa davranı gösterenlerin özelliklerini u ekilde detaylandırmıtır. Yazar a göre, bireyci özellie sahip olanlar kendi sorunlarını kendileri çözerler. Ben ifadesi oldukça önemlidir. Kimlik bireyin içinde olan bir kavramdır (Hofstede, 1983:62). Her birey kendi özel hayatına oldukça önem verir. Kendi karar verme davranılarında oldukça bireycidirler. Ortaklaa karar verme davranıı içinde bulunanlar ise (1980:230), bir aile içinde ve aileye baımlı bir ekilde bulunmaya ihtiyaç duyarlar. Biz kelimesini ben kelimesi yerine tercih

12 ederler (Hofstede, 1983:62). Karar vermede grup kararlarına önem verirler. Örgütler ve kurumlara bireysel olarak baımlılık hissederler. Hiyeraride odaklama, yakın denetim ve siyasayla yönetme gibi olgularda ortaklaa davranıçı kültürün özelliklerindendir (Sargut, 1996:7). Ele alınan bulgular dahilinde, Hofstede (1980) yaptıı çalımasında Türk toplumunun ortaklaa davranı gösteren ülkelerin oluturduu kümede olduunu belirtmektedir. Bu kümenin varlıı kabul edilirse, ortaklaa davranı gösteren bireylerin hangi örgütsel yapı ile uyumlandırılacaı önem kazanmaktadır. Ancak, u gözden kaçmamalıdır ki, Türk toplumu ortaklaa davranı göstermesine ramen birey bazında durum farklılık gösterebilir. Yani toplumda, bireyci özelliini öne çıkaran bireyler mutlaka bulunacaktır. Daha önceden de bahsedildii gibi Mintzberg in öne sürdüü be farklı örgüt yapısını göz önünde bulundurulduunda, aaıdaki önermeleri öne sürmek mümkündür. Önerme 1.a: Türk Toplumu nda bireylerin bireycilik özellii arttıkça basit ve profesyonel bürokrasi yapılarına daha çok uyum düzeyi artacaktır. Önerme 1.b: Türk Toplumu nda bireylerin ortaklaa davranı düzeyi arttıkça, makine bürokrasi, bölümlendirilmi yapı ve adhokrasi yapılarına uyum düzeyi artacaktır. Bireycilik / Toplulukçuluk ile örgütsel yapıları bu ekilde önerdikten sonra dier kültürel özelliklere yönelik önermeler de bu ekilde gelitirilecektir. Belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve erillik diillik kültürel deikenlerine yönelik açıklamalar ve önermeler sırasıyla bundan sonraki bölümlerde yer almaktadır. Belirsizlikten Kaçınma ve Örgüt Yapıları Teoh ve Foo ye (1997:32) göre, belirsizlikten kaçınma, çevrede bulunan karıık ve bulunan durumlara karı cevap verebilmenin derecesini göstermektedir. Belirsiz bir durum, birey tarafından, yeterli veri olamaması nedeniyle tam olarak yapılandırılmayan ve kategorize edilmeyen bir durumdur. Belirsizlikten kaçınma, belirsiz durumlara tepki verebilme yeteneidir (Erdem, 2001:44). Barr ve Glynn (2003:61), belirsizlikten kaçınmayı, bir kültürde, tahmin edilemeyen gelecek hakkında oluabilecek endieyi önlemenin derecesi eklinde tanımlamılardır. Yine aynı yazarlara göre, belirsizlikten kaçınma derecesi yüksek olan bir kültürde, teknolojinin, kuralların ve uygulamaların kullanılması daha yüksek seviyededir. Bunun sebebi ise gelecei tahmin edebilmektir.

13 Hofstede (1980:187; 1983:61), belirsizlikten kaçınmanın ölçütleri olarak u ifadeleri ele almaktadır. Belirsizlikten kaçınma seviyeleri düük olan kültürlerde, güncel yaamdaki belirsizlik katlanılabilir bir düzeyde, düük stres düzeyi ön planda, üstbenlik (superego) daha zayıf, tutuculuk seviyesi azdır. Bunlarla birlikte, otoritenin insanları hizmet etmesi, görecelilik ve görgülük ön plandadır. Belirsizlikten kaçınma seviyeleri yüksek olan kültürlerde ise, belirsizlik sürekli mücadele edilen bir durumdur. Bireylerin stres ve endie seviyeleri daha yüksektir. Tutuluculuk daha ön planda ve yazılı kuralların ve düzenlemelerin mutlaka olması gerekmektedir. Sargut a (2001:180) göre, bir toplumda belirsizlikten kaçınma eilimleri yüksekse, yaamı kendileri için daha güvenli bir duruma getirmek amacıyla i güvencesini, yazılı ve biçimsel kuralları artırmaya çalıacaklardır. Bu durumda belirsizliin seviyesi bir bakıma azalmı olacaktır. Hofstede (1980) yaptıı çalımasında, Türk kültürünü belirsizlikten kaçınma seviyesinin yüksek olduunu belirtmitir. Bu bulgu Sargut (1996:182 ve 2001; Wasti, 2002) tarafından da kabul görmütür. Türk Toplumu nun belirsizlikten kaçınma seviyesinin yüksek olduu kabul edilirse, aaıdaki önermeleri sunmak mümkün olacaktır. Önerme 2.a: Türk Toplumu nda bireylerin belirsizlikten kaçınma derecesi yükseldikçe, makine bürokrasi ve hiyerarik düzeyi yüksek olan profesyonel bürokrasi örgüt yapılarına uyum düzeyi artacaktır. Önerme 2.b: Türk Toplumu nda bireylerin belirsizlikten kaçınma seviyeleri düüktükçe, bölümlendirilmi yapı ve adhokratik yapı ile uyum düzeyi artacaktır. Ele alınan önermelerden yola çıkarak belirsizlikten kaçınma seviyesi yüksek olan bireylerin kendilerini bir güvence altında bulundurma ihtiyacı hissettiini söylemek mümkündür. Bu güvence bir kurallar zincir ya da düzenlemeler de olabilir. Dier yandan, bireylerin kendi bulunduu örgütte ast üst ilikileri belirsizlikten kaçınma seviyeleri üzerinde etkili olabilecei gibi güç mesafesi ile ilgili olabilir. Güç mesafesi ile ilgili bulguları ve önermeleri aaıdaki gibi ele almak mümkündür. Güç Mesafesi ve Örgüt Yapıları Hofstede (1980 ve 1983) güç mesafesinde, bireylerin örgüt içerisindeki davranıları ve ast üst ilikileri ile ilgilenmitir. Yazar göre, üstlerin astlara otokratik mi yoksa paternalistik mi yaklatıı, örgütsel kararların alımında üstlerin tek baına mı karar verdii yoksa astlarına mı

14 danıtıı güç mesafesi ile ilgilidir. Luther ve Luther a göre (2002:273) bir örgütte güç mesafesinin yüksek olması hiyerarik yapının yüksek olduu anlamına gelmektedir. Dier yandan, bir örgütte güç mesafesinin olması o örgütteki güven ve eitlik düzeyi ile de ilgilidir (Lee, Pillutla ve Law, 2000). Ayrıca, Hofstede ye göre (1980, 1983:60) güç mesafesi yüksek olan kültürlerde bireyler kendilerini her zaman güçlü gösterme çabası içerisindedirler. Bireyler üstlerine baımlı olmalı, hiyerarik yapıda kendi yerlerini bilmelidirler. Bireyler, örgütte ve toplumda kime itaat edeceklerini bilirler (Sargut, 2001:183). Güç mesafesi düük olan kültürlerde ise, her birey birbirinden baımsız olmakta, bireyler dier bireyler ile kendini eit seviyelerde görmektedir. Bireyler kendi arasında dayanıma içerisindedirler (Hofstede, 1980). Winch, Miller ve Clifton (1997), hem belirsizlikten kaçınmanın hem de güç mesafesinin örgütler açısından önemli deikenler olduunu ileri sürmektedirler çünkü; bu deikenler örgütsel yapıları da etkileyebilecektir. Güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma deikenlerinin dier kültürel deikenle bir ilikisinin varlıından bahsedilebilir. Örnein, ortaklaa davranı gösteren topluluklar, güç mesafesini en aza indirmek isteyebilirler veya, içerisinde bulunduu belirsizlik ortamını belirlilik ortamına çevirmek için birbirleri arasındaki güç mesafesini düürebilirler. Tüm bu özellikler bireylerin örgüt içindeki tutum ve davranılarını etkileyebilir. Hofstede (1980), Türk Toplumu nun güç mesafesi derecesinin yüksek olduunu ve bu derecenin belirsizlikten kaçınma ile de pozitif iliki gösterdiini de savunmutur. Bu Sargut un ele aldıı varsayımlardan da biri olarak karımıza çıkmaktadır (2001:229). Güç mesafesine yönelik tartımalardan sonra aaıdaki önermeler u ekilde sunulabilir. Önerme 3.a Türk Toplumu nda bireylerin güç mesafesi yükseldikçe makine bürokrasi tarzı örgüt yapılarına uyum derecesi artacaktır. Önerme 3.b Türk Toplumu nda bireylerin güç mesafesi düzeyi azaldıkça bölümlendirilmi yapı ve adhokratik yapı ile uyum düzeyi artacaktır. Erillik Diilik ve Örgüt Yapıları Hofstede nin ele aldıı son kültürel deiken erillik diiliktir. Hofstede ye göre (1984:390), bir toplumun eril özellik göstermesi, o toplumdaki bireylerin daha iddialı, daha hırslı, daha rekabetçi, maddi baarıya önem vermesi, kendisi için büyük ve güçlü olan her eye saygı göstermesi anlamına gelmektedir. Ayrıca, eril toplumlar için performans ve büyüme ön plandadır. Dier yandan diil toplumlar ise, ne erkein ne

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SGORTACILIK SEKTÖRÜNDE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*)

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) Özet: Her eyin hızla deitii günümüz dünyasında pazarlama açısından da dikkate deer gelime

Detaylı

Cilt 3 / Sayı 2, 2015

Cilt 3 / Sayı 2, 2015 1 Volume 3 / Issue 2,2015 ğ ENAD Dizinlenme / JOQRE is indexed and abstracted in ANI - International Journal Index ASOS Index - Akademia Sosyal Bilimler Ġndeksi Google Akademik DOAJ Directory of Open Access

Detaylı