HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be the most trusted transit systems all over the world. They have become one of the main parts of daily urban life as they provide, fast, safe and comfortable journey for passengers. If they are planned precisely, capacities up to passengers/hour can be achieved. They are also used as an important tool for to maintain well developed cities and provide dynamic city centers. In this study, some of the most important rail transit systems in Turkey are introduced. Their capacities tried to be determined by using different capacity calculation methods and the results are tired to be compared. ÖZET Dünyada halen en güvenilir ulaşõm modu, raylõ sistemlerdir. Gelişen teknolojinin yansõmasõ ile birlikte hõz, sinyalizasyon ve konfor problemlerini çözen kentsel raylõ sistemler büyük şehirler için vazgeçilmez olmuşlardõr. Planlama,dizayn,araç ve ekipman seçimi, inşaat ve sonrasõnda çok titiz bir işletim isteyen metro hatlarõ ortalama yolcu/saat kapasiteleri olan güçlü toplu taşõmacõlõk sistemlerdir. Raylõ sistemler ayrõca kentin homojen olarak gelişmesinin sağlanmasõnda önemli bir araç olarak görülmekte ve dinamik kent merkezlerinin oluşturulmasõnda etken olmaktadõrlar. Bu bildiride Türkiye deki raylõ sistemleri hakkõnda kõsaca bilgi verildikten sonra, Türkiye deki bazõ önemli raylõ ulaşõm sistemlerinin kapasiteleri farklõ yöntemlerle hesaplanarak, birbirleriyle karşõlaştõrõlmaya çalõşõlmõştõr. 1.GİRİŞ Dünyada 179 farklõ şehrin benimsendiği,hafif raylõ ve tramvay gibi kentiçi raylõ ulaşõm sistemleri, son yõllarda geç kalõnmasõna rağmen belediyelerimizin de rağbet ettiği ve ulaşõm politikalarõnõn baş hedefi haline gelen pahalõ inşaat yatõrõmlarõdõr. Birçok başarõlõ sistem arasõnda dikkati çeken bu tip taşõmacõlõkta ilk ve en önemli örnek Londra sudur. İlk hattõnõ 1863 yõlõnda açan,1890 da elektrifikasyona geçen Londra su günümüzde, toplam 408 km lik 13 hattõ,275 istasyonu, 12,000 kişilik çalõşanõ ve günde ortalama 3,000,000 milyon yolcu talebi ile dev bir sistemdir. Bilinen diğer gelişmiş metro hatlarõ New York (398km), Tokyo (249 km), Moskova (246 km) İnş. Y. Müh., İzmir METRO A.Ş., Yapõlar Şefi, İzmir 2 Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştõrma Anabilim Dalõ Başkanõ, İzmir 309

2 ve Paris (202 km) tir. Dünya nõn pik saatte tek yönde en çok yolcu taşõyan hattõ Tokyo- Yamanote hattõdõr ( yolcu/saat/yön). Yaklaşõk 1 saat süren bu hat daire biçimlidir. 200 metre uzunluğunda trenlerin pik saatte 4 dakikalõk servis aralõğõyla çalõştõğõ özel bir hattõr. Ayrõca, pik saatlere mahsus Hong Kong 80000, Mexico City 75000, New York -Queens bulvarõ. E/F hatlarõ yaklaşõk yolcu taşõmaktadõrlar. Türkiye de ise, raylõ sistemleri etkin olarak 1989 da açõlan İstanbul Ulaşõm A.Ş. nin işlettiği İstanbul Hafif Raylõ sistemi ile başlamõş ve bu sistemin hayata geçmesiyle diğer önemli kentlerimizde de bu tarz taşõmacõlõğa önem verilmesine önayak olmuştur. Halen İstanbul da aktif olarak çalõşan 3 büyük sistem mevcuttur. İstanbul LRTS (Hafif Raylõ Sistemi) Aksaray-Havaalanõ arasõnda, İstanbul su Taksim- 4.Levent arasõnda, cadde tramvayõ da Eminönü-Zeytinburnu güzergahõnda 11.2 km lik hat ve 20 istasyonuyla günde ortalama yolcu taşõmaktadõr. Halen inşaatõ devam eden 7 projenin en önemlisi 5,2km lik metronun uzantõsõ Taksim-Yenikapõ hattõdõr. Ayrõca yine entegrasyonu sağlayacak Taksim ile Kabataş õ birbirine bağlayacak 600 metrelik füniküler inşaatõ bitmek üzeredir. Başkent Ankara da raylõ sistem stratejisi ve yatõrõmõnõ öncelikle ilerde omurga olacak olan 2 hatta yapmõştõr. Aşti-Dikimevi arasõnda, Ankara ise Kõzõlay-Batõkent arasõnda hizmet vermektedir. Halen uzatmalarõ 3 ayrõ yönde ilerlemektedir. Bunlar; Batõkent ten Sincan yönüne, Kõzõlay dan Ümitköy yönüne ve Ulus istasyonundan da Keçiören tarafõna doğru yapõlan çalõşmalardõr. İzmir de 2000 de açõlan Üçyol-Bornova hattõnõn, günümüzde Batõ yönünde 5,5 km uzatõlmasõ hayata geçirilirken ayrõca 4 yeni hat uzatmanõn da proje ihaleleri yapõlmaktadõr. En yeni sistemlerden birisi olan Bursa kentimizde de 2002 de açõlan 17 km lik katener araçlarõn çalõştõğõ sistem bulunmaktadõr. Ayrõca ülkemizde 1992 yõlõndan beri başarõyla çalõşan Konya Tramvay sistemi 18 km hat uzunluğu ve 20 istasyonu ile hizmet vermektedir. Yine Antalya nõn 27 Mart 1999 açõlan 5,1 km lik tramvay hattõnda günde yaklaşõk kişiye hizmet verilmektedir. Eskişehir tramvayõ da 1000 mm lik hat genişliğiyle diğer raylõ sistemlerimizden biraz farklõdõr.2004 yõlõnda işletmeye açõlan bu en genç sistem, 14,5 km uzunluğunda olup 26 istasyonu vardõr. 2 hastaneyi 2 üniversite kampusününe ilaveten hat şehir otogarõna da gitmektedir. İnşaat aşamasõnda önemli yol kateden hali hazõrda %65 lik kõsmõnõn bittiği Adana hafif raylõ sistemide bittiğinde 13,5 km lik lineer hattõ ve 13 istasyonu olacaktõr. Yine bugünlerde yapõmõ başlanacak olan Kayseri hafif raylõ sisteminin 17,5 km uzunluğunda ve 31 istasyon olmasõ ve 3 yõlda tamamlanmasõ planlanmaktadõr..33 metre uzunluğundaki düşük tabanlõ araçlar 6 yolcu/m 2 yüklemesine göre 275 kişi taşõyacaklardõr. Tablo 1 de, ülkemizde mevcut bulunan bazõ raylõ sistemlere ait bilgiler sunulmaktadõr. Tablo 1 den anlaşõlacağõ üzere, son 15 senede Türkiye de kentiçi toplu ulaşõmda raylõ sistemler önemli bir pay almaya başlamõşlardõr. Önümüzdeki 15 senede bu payõn daha da artmasõ beklenmektedir. Bu çalõşmada, Türkiye deki raylõ sistemlerden İstanbul,Ankara,İzmir,Bursa kentlerinin raylõ toplu ulaşõm sistemlerinin kapasiteleri farklõ yöntemlerle hesaplanõp karşõlaştõrmalarõnõn yapõlmasõ amaçlanmõştõr. 2. RAYLI SİSTEMLERDE KAPASİTE TANIMI 310

3 Raylõ sistemlerin Kapasite si özetle raylõ sistemlerin yolcu taşõma kabiliyeti olarak tanõmlanabilir. Dünyadaki tüm metro ve hafif raylõ sistemlerin tasarõmõ, inşasõ, genişlemesi ve ekipmanlarõn konfigürasyonlarõ, kapasite fizibilite ve etüdleri Tablo 1 Ülkemizdeki metro ve hafif raylõ sistemler Sahibi İzmir İzmir A.Ş. EGO Ankara EGO Açõlõş yõlõ 20.Ağu Ağu Ara.97 İstanbul LRTS İst. Ulaşõm A.Ş *** İstanbul İst. Ulaşõm A.Ş. 16.Eyl.00 BursaRay BURULAŞ 15.Haz.02 Hat Uzunluğu(k 11,6 8,527 14,6 20,0 8,0 17,027 m) Hat genişliği (m) Max.Eğim %4,80 %4 - %5 %3 %6 %4 %5,5 - %6 Minimum Kurp (m) İstasyon sayõsõ Güç temini 750 V DC 750 V DC 750 V DC 750 V DC 750 V DC 1500 V DC Akõm toplayõcõ 3.ray 3.ray 3.ray Katener 3.ray Katener Araç tipi ABB 96 AEG/Breda Alstom Siemens ABB 88 Alstom /TorontoH6 B80 Araç/dizi Araç sayõsõ Araç boyu 23, ,879 23,5 21,78/21,36 27,77 Araç Genişliği 2,65 2,65 3,124 2,65 3,05 2,65 Pik Sefer aralõğõ(dk:sn 5:00 4' 20'' 3' 25'' 3:00-5:00 4' 30'' 4:00-8:00 ) Kent nüfus (2000) 3,387,908 4,007,860 10,033,478 2,106,687 Günlük ortalama yolcu 75, , , , , ,000 (haftaiçi) 2001Yõlõ İnşaat ,161,090 20,687,387 taşõnan yolcu aşamasõ 2002 Yõlõ taşõnan yolcu ,072 35,581, Yõlõ taşõnan yolcu ,370,000 38,836, Yõllõk yolcu miktarõ 25,704,006 42,504,000 47,492,684 64,128,508 43,514,341 42,525,010 (2004) *** Aksaray-Kartaltepe hattõnõn açõlõşõ sonucunda şekillenir. Günümüzde Tasarõm (Dizayn) Kapasitesi ve Gerçek Kapasite olarak iki kapasite tanõmõ literatürde yer almaktadõr. Birçok önemli çalõşmada Dizayn Kapasitesi tanõmõ, teorik kapasite veya maksimum teorik kapasite gibi farklõ başlõklar altõnda sunulmuştur. Dizayn Kapasitesi, tek bir yön doğrultusunda bir saat içinde seçilen bir noktadan geçen maksimum yolcu sayõsõ olarak tanõmlanabilir [1]. 311

4 Gerçek kapasite tanõmõ ise, dizayn ve inşaat aşamalarõnõ tamamlayan ve işletmeye açõlan bir hattõn veya ağõn işletime başladõktan sonraki dönemde, aynõ parametrelerin yanõnda (1 saat, tek yön), yolcu çeşitliliği ve pik saatlerdeki talep farklõlõklarõ da hesaplamaya dahil edilerek yapõlan bir kapasite kapasite hesap yöntemidir [1]. Kõsaca,tek yönde sistemin ve talebin çeşitliliğinin izin verdiği ölçüde bir saat içinde taşõnan max. sayõda yolcu sayõsõ gerçek kapasiteyi verir. Dizayn Kapasitesi ile Gerçek Kapasite aşağõdaki bağõntõlarla tanõmlanabilir: Dizayn kapasitesi = Hat kapasitesi (max. tren/saat)* Tren Kapasitesi (1) Gerçek Kapasite = Dizayn Kapasitesi * Pik saat değişkenlik faktörü (2) Yukarõdaki bağõntõlar, (3) numaralõ bağõntõ yardõmõyla daha iyi anlaşõlabilir: Dizayn kapasitesi = 3600 * Tren * araç trenler arasõ mesafe(sn) + istasyonda bekleme süresi(sn) araç yolcu (3) Saniye cinsinden tren aralõklarõnõ hesaplanmasõnda aşağõdaki parametreler dikkate alõnõr: Trenler minimum takip mesafesi takip aralõklarõ Sinyalizasyon sistemleri Tren uzunluklarõ Hattõn geometrik özellikleri Kavşaklar, kesişimler, dönüşler (cadde içinde giden raylõ sistemlerde geçerlidir.). Saniye cinsinden istasyonda bekleme süreleri hesaplanõrken dikkate alõnan faktörler aşağõda sõralanmõştõr: Platform tipleri araç kapõ sayõlarõ ve genişlikleri ücret toplama sistemleri tekerlekli sandelyeli yolcular ve bu kişilerin iniş-biniş imkanlarõ/standartlarõ Dizayn kapasitesinin hesaplanmasõnda kullanõlan temel faktörler şunlardõr: 1) Araçlardaki koltuk sayõsõ, 2) Araçlardaki ayakta yolculuk yapan yolcu sayõsõ, (ayakta durulacak boş alan*m_ ye düşen yolcu yoğunluğu) 3) Treni oluşturan araç sayõsõ, 4) Tren aralõklarõ (sinyalizasyon sisteminin trenlerin birbiri ardõna tek yöndeki seferlerini etkilemeleri, istasyon durma zamanlarõ, baş istasyonlardaki bekleme süreleri ). Yukarõdaki 4 maddenin hesaplamalarõ somut sayõsal sonuçlardan oluşur ve detaylõ matematiksel yaklaşõmlarla ile bulunur. Örneğin herhangi bir şehirde kurulacak olan bir metro hattõ için hangi sinyalizasyon sisteminin kurulacağõ ve hangi istasyonda trenin daha fazla veya daha az bekleyeceği o şehrin ulaşõm etüdü ve karakteristik özellikleri 312

5 ile ilgilidir. Fakat gerçek kapasiteyi oluşturan faktörler daha çok insana, dolayõsõyla o kentteki yaşam biçimine dayalõdõr. (insan alõşkanlõklarõ; sistemin geçtiği cadde,semt veya bölgelerdeki sosyal, ekonomik,politik, kültürel farklõlõklar; sistemin geçtiği koridordaki farklõ ulaşõm seçenekleri). 3. KAPASİTE HESAP YÖNTEMLERİ Çalõşmada, üç ayrõ hesap yöntemi kullanõlmõştõr: 1) Araç Karakteristikleri Yöntemi 2) Yolcu Alan Yaklaşõmõ Yöntemi 3) Maksimum Kapasite Yöntemi Yukarõdaki bu üç yöntemden ilk iki yöntem, hat kapasitesine dolayõsõyla dizayn kapasitesinin hesaplanmasõ amacõyla kullanõlan yöntemler olmalarõna rağmen Maksimum Kapasite Yöntemi, yolcu çeşitliliğini de kapsayan, gerçek kapasitenin hesaplanmasõ amacõyla kullanõlan yöntemdir. Gerçek kapasite yukarõda belirtildiği üzere ancak işletme başladõktan sonra elde edilebilecek yolcu istatistikleri ile bulunabilecek gerçek değerleri yansõtõr. 3.1 Araç Karakteristikleri Yöntemi Bu yöntemin amacõ; herhangi bir metro aracõnõn kapasitesinden yola çõkarak ortalama bir hat kapasitesi bulmaktõr. Bu yöntemde yolcu/araç kapasitesini yine pik veya pik olmayan yüklemeler yaparak bulmak mümkün olacaktõr. Bunun için kullanõlacak formül aşağõda verilmiştir: Yolcu trenler = saat saat araçlar tren yolcu araç (4) Şekil 1 Tipik metro aracõ şemasõ. [1] Şekil 1 de, şematize edilmiş bir metro aracõnõ gösterilmiştir. Şekilde, V c, pik saatteki araç kapasitesi, L c, araç iç uzunluğu, L a, araçlarõn arasõnõ birleştiren uzunluk; W s, kapõ basamak genişliği, W c, araç iç genişliği, S sp, ayaktaki yolcu için durma alanõ (yolcu/m 2 ); N, koltuk düzeni, S a, tek yolcunun oturarak kapattõğõ alan (m 2 ), D n, kapõ adedi; D w, kapõ genişlikleri (m); S b, kapõ kenarlarõ ile yan perdeler arasõ mesafe (0,2m 313

6 [0.67 ft] veya daha az); S w, koltuk alanlarõ (0,69 m [2.25 ft] karşõlõklõ veya arka arkaya / 0.43 m [1,42 ft)] boyuna) olarak tanõmlanabilir. Hesaplama aşamasõnda özellikle ayaktaki yolcu için durma alanõ (Ssp) değeri üzerinde durulmuştur. Bunun nedeni, koltuk sayõlarõ araçlar için standart olmasõna rağmen, yolculuk saatlerine bağlõ olarak (örneğin pik saatlerde) ayaktaki yolcu sayõsõnõn değişken olmasõdõr. Ssp değeri için genel olarak şu değerler kullanõlmaktadõr: 0,2 m 2 (2,15 sq.ft) /.minimum, 0,3 m 2 (3,20 sq.ft)/.kabul edilebilir, 0,4 m2 (4,30 sq.ft)/ rahat. Yukarõdaki verilerden yararlanarak, taşõt karakteristiklerine bağlõ taşõt yolcu kapasitesi, aşağõdaki bağõntõdan hesaplanabilir: ( Lc 0,5 La ) Wc 0,5 Dn Ws Dw v = (5) c Ssp + + S a Lc La Dn ( Dw 2 Sb N 1 Sp Sw Litaratürde veya genel kabul gören metro yayõnlarõnda araç boy ve enleri dõştan dõşa verilir. Pratik olarak onlarõ iç ölçüye çevirmek için ön ve arka duvarlarõn kalõnlõklarõ 0,2 m alõnõr. Fakat elde net ölçüler varsa 0,2 m kale alõnmaz. Örneğin BursaRay aracõnõn dõş duvarlarõnõn kalõnlõğõ 85 mm dir. Dolayõsõyla araç gerçek genişliği [2,65 m (0,85 m *2)] şeklinde işleme konulur. Yine önemli olup bu tip hesaplama yapan mühendislerin atladõğõ bir konu da araç boyu alõrken (Lc) kuplörlerden dikkate alõnmaz; aksine sürücü kabininden araç arkasõndaki varsa pano yoksa araç duvarõ işleme alõnmalõdõr. Tablo 2 de,işletmelerin araç karakteristikleri verilirken, Tablo 3 te, bir diziye ait yolcu sayõlarõ; Tablo 4 te ise tek yön saatlik yolcu kapasiteleri hesaplanmõştõr. Tablo 2 Türkiye deki farklõ sistemlere ait araç karakteristikleri İzmir Ankara İstanbul İstanbul LRTS BursaRay Lc(m) 20,22 25,73 21,2 20,22 21,36 24,1 La(m) 1,04 2,45 0 1,04 0 1,54 Ws(m) 0,09 0,09 0,05 0,09 0,1 0,05 Wc(m) 2,51 2,55 2,92 2,51 2,9 2,48 Ssp(m 2 /yolcu) 0,2/0,3/0,4 0,2/0,3/0,4 0,2/0,3/0,4 0,2/0,3/0,4 0,2/0,3/0,4 0,2/0,3/0,4 N Sa 0,39 0,33 0,36 0,39 0,31 0,38 Dn(pcs) Dw(m) 1,4 1,3 1,143 1,4 1,37 1,452 Sb(m) 0,14 0,14 0 0,14 0,08 0 Sw(m) 0,83 0,78 0,49 0,83 0,5 0,87 Dizi , 3, 4 Koltuk sayõsõ Tablo 3 Araç karakteristiklerine yöntemine göre 1 dizideki yolcu miktarlarõ Yolcu/m İzmir 268, , , , , , , , , , , ,647 Ankara 366,72 329, , , , ,071 İstanbul LRTS 268, , , , , ,157 İstanbul 358,03 324, , , , ,

7 BursaRay 304,55 275, , , , ,218 Tablo 4 Araç karakteristiklerine göre pik saat,tek yön yolcu toplamlarõ Araç karakteristikleri: Cak=pik saat/tren * tren/araç * araç/yolcu (yolcu/saat/yön) Yolcu/m İzmir Ankara İstanbul LRTS İstanbul BursaRay Yolcu Alan Yaklaşõmõ Yöntemi Bu konuda şimdiye kadar birçok ulusal ulaşõm birimi, enstitüler, üniversiteler çalõşmalar düzenlenmiş ve hemen hemen ortak bir noktada buluşmuşlardõr. Bu kapasite tayin yönteminde izlenen yol, hõzlõ raylõ sistem yolcu alan litaratürü taranarak mantõklõ ve faydalõ olanlarõ yorumlanõp, çözümler sunulmasõdõr. Bu yöntemde de ayaktaki yolcu yoğunluğu yolculuk saatlerine göre değişim gösterdiğinden hesaplarda dikkate öncelikli olarak alõnmõştõr. Hesaplama sonuçlarõnõ değerlendirirken genellikle 5 yolcu/m 2 değeri üzerinde durulacaktõr.yapõlan çalõşmalar sonucu fiziki özellikler gözönüne alõndõğõnda 5 kişinin 1 m 2 yi domine ettiği görülmüş,bu konuda ülkemiz insanlarõ üzerinde yapõlan ölçümleme çalõşmalarõ sonucunda ortalama bir Türk İnsanõn ayakta 0,194 m 2 yer kapladõğõ saptanmõştõr. Batelle ENSTİTÜSÜNÜN ayakta yolcu yoğunluğu önerisi şöyledir [2]: KONFORLU taşõma yolcu / m 2 KONFORSUZ taşõma...5 yolcu / m 2 KABUL EDİLEMEYECEK TAŞIMA yolcu / m 2 Indiana ÜNİVERSİTESİNİN bu konudaki çalõşmasõnda ise [3]: UYGUN TAŞIMA 0,5 M 2 (yolculara konforlu hizmet verilir) ZORDA OLSA TOLERE EDİLEBİLİR TAŞIMA 0,35 M 2 (Özellikle büyük metropollerde,yolcularõn birbiriyle temasõnõn başladõğõ nokta) TOLERANSSIZ TAŞIMA 0,2 M 2 değerleri verilmiştir. 0,2 m 2 değeri, yolcular için alt limit olarak kabul edilmektedir. Fakat 0,2 m 2 veya çok daha düşük alanlarda hizmet veren birçok metro olduğu bilinmektedir. Aşağõdaki bağõntõda Bu formülde R. Vukan VUHCIC in yaptõğõ çalõşmalar sonucu oturan yolcularõn 0.,5 m 2 alana, ayaktaki yolcularõn ise m 2 alana ihtiyaçlarõ olduğunu saptamõştõr [4]. Vuhcic in oluşturduğu amprik formül ayakta ve oturan yolcu alanlarõndan araç oradan da istenirse hat kapasitesini bulmamõza yardõmcõ olmaktadõr: C v ε * Ag Al m* ρ = m+ σ (6) 315

8 Bu formülde σ, ayaktaki yolcularõn kapladõklarõ alandõr. ε değeri ( ) arasõnda değişkenlik gösterir. σ ya değişik yükleme değerleri verilerek değişik kapasiteler bulmak mümkündür. Tablo 5 te altõ raylõ sisteme ait parametre değerleri, Tablo 6 da bir diziye ait yolcu sayõlarõ; Tablo 7 de ise saatlik yolcu kapasiteleri Yolcu Alan Yaklaşõmõ yöntemine göre hesaplanmõştõr. 3.3 Maksimum Kapasite Yöntemi Maksimum kapasite; pik saatte sinyalizasyon sisteminin kõsõtlamalarõnõ da göz önüne alarak 1 saatte 1 yönde geçebilecek maksimum tren sayõsõnõn yolcu çeşitlilik katsayõsõ ile çarpõmõndan elde edilir. Bu hesap yönteminde en ideal tren aralõğõ verildiği halde işletmeler, gerek güvenlik gerekse de arõzalarõn doğuracağõ hatta tren kalmalarõnõn işletmeyi olumsuz etkileyeceğinden dolayõ bu sürelerde tren çalõştõrmazlar. Özetle sinyalizasyonun izin verdiği minimum limiti kullanma gibi bir zorunluluk yoktur. Tablo 5 Altõ farklõ sisteme ait parametre değerleri İzmir Ankara İstanbul LRTS İst. BursaRay m(adet) _ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Ag(m2) 62,275 78,503 71,473 62,275 65,788 73,590 Al(m2) 91,875 6,780 4,160 91,875 6,038 10,385 _(m2) ,224 0, ,275 0,248 _(m2) 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 Tablo 6 Yolcu-alan kabulüne göre pik saat,tek yön yolcu toplamlarõ Yolcu/m İzmir 336,16 299,38 264,00 226,61 190,08 154,66 469,21 412,67 363,81 312,16 261,73 212,82 Ankara 483,28 376,51 332,93 286,87 241,90 198,29 İstanbul LRTS 332,64 296,81 262,33 225,94 190,32 155,81 İst. 405,27 318,28 282,22 244,10 206,88 170,79 BursaRay 470,80 346,47 306,78 264,83 223,86 184,13 Tablo 7 Yolcu-alan kabulüne göre pik saat,tek yön yolcu toplamlarõ Yolcu alan Cya=pik saat/tren * tren/araç * araç/yolcu (yolcu/saat/yön) Yolcu/m İzmir Ankara , İstanbul LRTS İst BursaRay C max ile gösterilecek max kapasite ; hat ve istasyon aralõklarõ, istasyon durma zamanlarõ, operasyon sõrasõndaki genel gecikme zamanlarõ, istasyon kõsõtlamalarõ platform sayõsõ, boyu, genişliği, cadde ile kaç bağlantõsõnõn olduğu, bağlantõlarõnõn 316

9 yürüyen merdiven mi, sabit merdiven mi, asansör mü olduğu, platform sayõsõ fazla ise veya arakatlõ inşa tarzõ varsa bağlantõ pasajlarõnõn çapõ, boyu, kaç adet bilet gişesi veya turnikesinin olduğu), sinyalizasyon tipi,yolcu yükleme oranlarõ ve yolcu yüklame değişiklilik faktörünü (inme-binme) temel olarak içinde bulundurur.istasyon kõsõtlamalarõ ile anlatõlmak istenen kõsaca platformun sayõsõ, boyu, genişliği, cadde ile kaç bağlantõsõnõn olduğu,bağlantõlarõnõn yürüyen merdiven mi, sabit merdiven mi, asansör mü olduğu, platform sayõsõ fazla ise veya arakatlõ inşa tarzõ varsa bağlantõ pasajlarõnõn çapõ,boyu,kaç adet bilet gişesi veya turnikesinin olduğu, bu turnikelerin saatte kaç kişiyi geçirme imkanlarõnõn olduğu, istasyon dõşõnda araba parklarõnõn varlõğõ, çok büyük toplumsal olaylarda (futbol maçõ, konser...)istasyonun stratejisi anlatõlmak istenmektedir. C max =T max *L*P m *D ph (7) Burada Tmax, saatte geçen max tren sayõsõ; L, tren uzunluğu; Pm, tren boyuna bağlõ yolcu yükleme seviyesi; Dph, yükleme çeşitlilik faktörüdür. Tmax õ bulmak için trenler arasõ minimum aralõk süresinin (Hmin) bulunmasõ gereklidir. H min =T S +t d +t om (8) Burada Hmin = trenler arasõ min. aralõk süresi; T s, min. trenler arasõ zaman(sec) bazõnda ayrõlõk; t d, istasyon durma-kalkma süreleri; t om ;operasyon sõnõr zamanõdõr. Tmax buradan aşağõdaki şekilde hesaplanabilir: Tmax= 3600 H min (9) T s ; trenlerin minimum ayrõlma süresi direk olarak sistem trafiğini idare eden sinyalizasyon sistemi ile ilgilidir. Hõzlõ raylõ ulaşõm yapan sistemler, üç tip sinyalizasyonu kullanõrlar: Üçlü algõlama, kabin kontrol, blok (1. Sabit blok, 2. Hareketli blok). Sinyalizasyon sistemi ne olursa olsun tren boylarõ arttõkça trenler arasõ süre (aralõk) artmak zorunda kalmaktadõr. En gelişmiş sistem blok sistemidir ve trenler arasõ aralõk ne kadar az olursa sistem o derece seri çalõşmaya ve büyük kapasiteler taşõma kabiliyetine sahip olur. T s bağõntõsõna ait parameteler, Tablo 8 de görülmektedir. T s bağõntõsõ ise yine aşağõda görülmektedir ( L + D) L 100 V a = as (1 0,1 Gi ) lv tos Ts B as(1 0.1* Go) Va K 2 d s Va V + a 1 V max + t (10) 317

10 Bu bağõntõda t = t + os til + tbr bağõntõsõ ile ifade edilebilir. Trenler arasõndaki minimum aralõk değerinin hesaplanmasõ için kullanõlan diğer parametreler ise şu şekilde tanõmlanabilirler: t d ; istasyonlarda trenin bekleme süreleri, trenin istasyona girdikten sonra kapõlarõnõ açmasõyla başlayan, yolcularõn iniş-biniş zamanlarõ sõrasõnda devam eden kapõlarõnõ kapatõp tekrar ilk hareketin başlangõcõna kadar olan raylõ sistem zaman dilimidir.bu zaman dilimini birçok parametre etkiler,en önemlileri;trenin durduğu istasyonun önemi, konumu, istasyon içi platformlarõn doluluk oranõ, araç kapõ genişlikleri, sayõlarõ, tekerlekli sandalyeli veya özürlüler için iniş-binişlerdir.hõzlõ raylõ ulaşõmda bekleme zamanlarõ tipi olarak 15 ile 40 saniye arasõnda değişkenlik gösterir.fakat sabah ve akşam pik saatlerde bazõ yoğun metrolarda bu rakam 45 saniye ve üstüne çõkabilir. t om, operasyon sõnõr zamanõ ;tren operasyonlarõ için konulmuş bir hava yastõğõ gibi güvenlik artõrõcõ ek bir zamandõr.larda bu zaman genellikle saniye kabul edilmektedir. Tablo 9 da, Ts değerinin hesaplanmasõnda kullanõlan bazõ parametrelerin değişik raylõ sistemlere ait değerleri görülmektedir. Tablo 9 Türkiye deki sistemlere ait parametre değerleri İzmir Ankara İstanbul İstanbul LRTS BursaRaY L (m) 70, , ,82 83,31-111,08 D(m) , Va(m/s) 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 Vmax(m/s) 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 19,44 K 75% 75% 75% 75% 75% 75% B 2,4 2,4 1,2 2,4 1,2 2,4 Tos(sn) til(sn) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tbr(sn) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 as(m/s2) 1 1,1 1,35 0,7 1 1 ds(m/s2) 1,1 1,35 1,25 1,1 1,1 1,3 Gi ,00 Go Iv 90% 90% 90% 90% 90% 90% Pe Smb Maksimum kapasitenin hesaplanmasõ için kullanõlan (7) bağõntõsõnda bulunan P m parametresi; treni oluşturan araçlarõn bir tanesinin 1 metresindeki (boyuna) ortalama yolcu sayõsõnõ verir ve (11) bağõntõsõndan yararlanarak hesaplanabilir. Rsaat Pm = (60/ h) L Burada R saat, pik saatte bir yönde hareket eden yolcu sayõsõ; h, trenler arasõ işletim süresidir. ve bazõ ağõr raylõ sistemlerde BOYUNA 1 metreye düşen yolcu sayõsõ 7 ila 11 iken hafif raylõ sistemlerde bu sayõ 5 ila 9 arasõndadõr. Yeni üretilen araçlarda (11) 318

11 orta seviyeli konfor ölçeği 0.5 m2/yolcu tavsiye edilir.bu durumda 1 metrelik boyuna yüklemelerde metrolar için 6 yolcu, hafif raylõ sistemler için 5 yolcu rakamlarõ bulunur. Tablo 10 daki değerler istasyonlardaki turnikelerdeki validatörlerden alõnan gerçek değerlerdir ve yolcu sayõmlarõ yöntemleri ile saptanõr. Tablo 10 Yolcu çeşitliliği için Türkiye deki bazõ raylõ sistemlere ait ölçüm sonuçlarõ Dizi/tren Aralõk (dk:sn) Ölçüm İstasyonu Dph Pm İzmir 3 5:00 Üçyol 0,7724 5, :20 Aşti 0,7827 5,301 Ankara 6 3:25 Beşevler 0,7283 6,029 İstanbul LRTS 4 5:00 Aksaray 0,7406 7,539 İstanbul 4 4:30 4.Levent 0,7388 5,611 BursaRay 4 4:00 Osmangazi 0,7484 6,068 D ph ise, yükleme çeşitlilik faktörüdür. Herhangi bir pik saat içinde yolcu yoğunluğunda dalgalanma olduğundan hesaba katõlmasõ gereken önemli bir parametredir. Değişik tip raylõ ulaşõm sistemleri için ayrõ ayrõ hesaplanõr. D ph = Rsaat 4* R 15 (12) Burada R 15, pik 15 dakika içinde seyahat eden yolcu sayõsõdõr. Yukarõdaki bilgilerden yararlanõlarak hesaplanan maksimum kapasite değerleri Tablo 11 de görülmektedir. Tablo 11 Maksimum kapasite final tablosu-1km ye düşen yolcu sayõsõ İzmir Ankara İstanbul İstanbul LRTS BursaRay T(s) (sn) 44,37 40,43 41,48 53,39 48,34 46,38 Td (sn) tos (sn) Hmin (sn) ,43 83,48 93,39 99,34 101,38 Tmax (sn) 38,147 41,175 43,120 38,540 36,239 35,509 Ltren (m) 70, , ,82 111,08 Pm 5,079 5,301 6,356 8,654 5,142 6,068 Dph 0,7724 0,7827 0,7283 0,7406 0,685 0,7484 Cmax.kapasite 10,550 14,863 27,400 23,218 11,082 17,912 Hat (km) 11,6 8,527 14,6 20,0 8,0 17,027 1 km'ye düşen yolcu sayõsõ 909, ,05 _ 1876,71 _ 1160,9 1630,9 _ 1051,97 İncelenen raylõ sistemlere ait mevcut işletme aralõklarõ kullanõlarak yapõlan hesaplamalarõn sonuçlarõ ise Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo 12 Maksimum kapasitenin mevcut işletme aralõklarõ kullanarak hesaplanmasõ İzmir Ankara İstanbul İstanbul BursaRay LRTS 319

12 Hmin (sn) ,43 83,48 93,39 99,34 101,38 Hgercek (sn) C max gercek SONUÇ VE ÖNERİLER İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa da bulunan raylõ sistemlerin yolcu kapasiteleri, üç ayrõ yönteme göre hesaplanmõştõr:1.araç karakteristikleri yöntemi 2.Yolcu alanõ yaklaşõmõ yöntemi 3.Maksimum kapasite yöntemi. Hat kapasitesini belirlemekte saptayan;araç karakteristikleri ile yolcu alanõ yaklaşõmõnda kullanõlan m2 ye düşen yolcu sayõsõ parametresinin değişimine bağlõ olarak, raylõ sistem kapasiteleri karşõlaştõrõlmõştõr. Çalõşmada, m 2 ye düşen yolcu sayõsõnõn 3 ~8 arasõnda değişim gösterdiği kabulü ile hesaplar yapõlmõştõr. Her sistem ve her şehir için değişebilecek olan yolcu akõşõnõnda değerlendirildiği maximum kapasite yöntemi ile ilk 2 yöntemin bileşkesinin ortaya koyduğu sonuçlarõ aynõ anda yansõtmak için Şekil 2 hazõrlanmõş ve 5 yolcu/m 2 ortalama değeri alõnmõştõr. Araç karakteristikleri yöntemi kullanõlarak elde edilen yolcu/saat grafiği Şekil 3 ; Yolcu Alanõ yaklaşõmõ yöntemi kullanõlarak elde edilen yolcu/saat grafiği ise Şekil 4 te görülmektedir ?zmir Ankara?stanbul LRTS?st. BURSARAY 1. Yöntem 2. Yöntem 3. Yöntem Şekil 2 3 yöntemin değişik şehirlerdeki raylõ sistemler için karşõlaştõrõlmasõ Şekiller incelendiğinde, Yolcu Alanõ Yaklaşõmõ yöntemi kullanõlarak elde edilen kapasite değerlerinin, Taşõt Karakteristikleri yönteminden elde edilen kapasite değerlerine oranla daha yüksek olduğu anlaşõlmaktadõr. Hesaplamalar sonucunda, İzmir ve İstanbul LRTS için hesaplanan değerler birbirlerine çok yakõn çõkmõştõr. Benzer şekilde, ve Ankara ya ait kapasite değerleri de birbirlerine çok yakõndõr. İşletmelerin mevcut hat uzunluklarõ düşünüldüğünde Ankara Sistemlerinin daha verimli olduğunu ve arkasõndan İstanbul nun geldiğini görürüz.(tablo 11) İstanbul için elde edilmiş olan kapasite değerleri Taşõt Karakteristikleri yönteminde ve Ankara ya çok yakõn çõkarken, Yolcu Alanõ Yaklaşõmõ yönteminde, BursaRay için hesaplanmõş olan değerlerin altõnda kalmõştõr. İstanbul suna ait oturma yeri sayõsõnõn değişken olmasõ (54~60 arasõnda değişmektedir; hesaplarda 57 değeri kullanõlmõştõr), İstanbul suna ait araç başõna düşen yolcu kapasite değerinin değişmesi sonucunu doğurabilir. Benzer şekilde BursaRay, bir dizi içinde değişik araç sayõlarõ kullanmaktadõr. Bu durum, BursaRay õn kapasitesini 320

13 belirleyen önemli bir unsurdur. Çalõşmada, BursaRay için bir dizideki araç sayõsõ sabah operasyonlarõ göz önüne alõnarak 4 olarak alõnmõştõr. Yine şekiller incelendiğinde, İzmir su olarak tanõmlanan sistemin aslõnda bir hafif raylõ sistem olduğu açõkça görülmektedir. Nitekim metro özelliği taşõyan sistemler ile, İzmir ve İstanbul LRTS kapasiteleri arasõnda önemli bir fark bulunmaktadõr. yolcu/saat/yön ?zmir Ankara 12877?stanbul LRTS 19090?stanbul BursaRay??letmeler 8 yolcu/m2 7 yolcu/m2 6 yolcu/m2 5 yolcu/m2 4 yolcu/m2 3 yolcu/m2 Şekil 3 Araç karakteristikleri yöntemi kullanõlarak elde edilen yolcu/saat/yön grafiği yolcu/saat/yön ?zmir Ankara 15966?stanbul LRTS 21609?st BursaRay??letmeler 8 yolcu/m2 7 yolcu/m2 6 yolcu/m2 5 yolcu/m2 4 yolcu/m2 3 yolcu/m2 Şekil 4 Yolcu Alanõ yaklaşõmõ yöntemi kullanõlarak elde edilen yolcu/saat/yön grafiği Fakat günlük ve yõllõk değerlere bakõldõğõnda gerek yerleşmişlik gerekse koridorunun geçtiği güzergah göz önüne alõndõğõnda İstanbul LRTS tüm sistemler arasõnda birincidir.2002 yõlõndaki Havaalanõ uzatmasõyla stratejik ve prestij açõdan önemli bir kale sayõlabilecek bir noktadan yolcu toplamaktadõrlar.bugünlerde devam eden Aksaray-Yenikapõ güzergahõda bittiğinde günde 230,000 den fazla yolcu taşõma kapasiteleri olacaktõr.ayrõca şuanda inşaat sürecinde İstanbul LRTS yi destekleyecek 321

14 Vezneciler-Sultançiftliği ve Zeytinburnu-Güngören-Bağcõlar cadde tramwaylarõ da LRTS ye kuzey yönünde dik kesişimler yapacak ve İstanbul trafiğine nefes aldõracak çalõşmalardõr. İstanbul su hesaplarda çok iddealõ çõkmamasõna rağmen bu hattõnda 5,2 km lik bir uzatmayla Taksim den Yenikapõ ya gelecek olmasõ(inşaat aşamasõnda) ve bir sonraki aşamada da kuzeydoğu yönünde 3,6 km lik 4.Levent ten Ayazağa yönüne genişlemesi ihale sürecindedir.ankara gibi yüksek kapasiteli araç kullanan metro gelecekte bu projelerin bitmesiyle günde 250,000 den fazla yolcu taşõmasõ beklenmektedir. Yalnõz õn hafif raylõ olmasõna rağmen gerek araçlarõnõn tipik hafif raylõ araçlarõndan büyük olmasõ gerekse Ankara su ile Kõzõlay da yaptõğõ entegrasyon ayrõca devam ettiği güzergahõn uç istasyonu olan AŞTİ den besleniyor olmasõ onu diğer 3 hafif raylõdan ilginç kõlar.ilerde õn devam eden inşaatlar sonrasõ Eskişehir- İzmir yönünden daha fazla yolcuyu merkeze çekmesi beklenmektedir.ayrõca Ankara metrosunun devam eden inşaatlarõ bittiğinde park et ve devam et (park and ride) sisteminin Ankara şehriçi trafiğine büyük bir katkõsõ olacağõna inanõyoruz.çünkü Ümitköy ve Sincan bölgeleri şehir dõşõnda kaldõğõndan uç istasyonlarõn yanõnda yeterli sayõda araç otoparkõ yapõlarak Raylõ Sistemin şehre katkõsõ arttõrõlacaktõr. En genç hafif raylõ sistemimiz olan BursaRay,hizmete başladõğõndan bu yana başarõlõ bir yolcu taşõma kapasitesi grafiği çizmiş grafiklerden anlaşõlacağõ üzere kent içinde metro standartlarõnõ yakalayabilmiş bir görüntü çizmektedir.araç karakteristikleri ve yolcu çeşitliliğininde ortaya koyduğu somut değerler sonucudur. İzmir de şu anda sürdürülmekte olan Aliağa- Cumaovasõ hõzlõ tren projesi ve İzmir hafif raylõ sisteminin Üçkuyulara kadar 5,5km uzatõlmasõ sonucunda, İzmir kentiçi ulaşõmda raylõ sistemlerin payõnõn artacağõ beklenmektedir. Özellikle Üçyol-Üçkuyular hattõnõn hayata geçirilmesi, şu anada günde diğer raylõ sistemlere oranla çok daha az sayõda yolcu taşõnan İzmir hafif raylõ sisteminin daha etkin kullanõlmasõ sonucunu doğuracaktõr. Hafif Raylõ Sistem hattõnõn, Hõzlõ Tren hattõ ile entegre edilmesi, bu verimin daha da artmasõnõ sağlayacaktõr.günlük yolcu taşõma kabiliyetinin ortalama 75,000 yolcu/gün den 130,000 yolcu/gün e çõkacağõ beklenmektedir.gelecekte öncelikle Otogar olmak üzere,narlõdere ve Buca koridorlarõnõnda sisteme dahil edilmesiyle, talebin daha da artacağõ ; hõzlõ ve güvenli toplu ulaşõm sisteminin bütünleşik olarak hayata geçirilmesiyle İzmir in ulaşõm sorununun önemli oranda çözüleceği düşünülmektedir. Teşekkür Bu çalõşmadaki analizler için gerekli veriyi sağlayan İstanbul Ulaşõm A.Ş. den İnş.Y.Müh Veysel Arlõ, İnş..Müh. Muhammed Nesih Demirdağ,Ramazan Özcan Yõldõrõm; Ankara dan H.İbrahim Uluçõnar a, dan Cihat Çelik e, Burulaş tan İnş.Müh. Murat Can Kõrmõzõ ve Yusuf Güzel e teşekkürü bir borç biliriz. KAYNAKLAR 1. Parkinson,Tom., Fisher, Ian. / Transportation Research Board (1996) Report 13 Rail Transit Capacity pp. 8-95,National Academy Pres 2. Garbutt,Paul (1997) World Systems Second Edition, pp , Capital Transport Publishing 3. American Public Transit Association (2000),Public Transportation Fact Book,51th edition,passengers and vehicle statistics. Washington D.C. 322

15 4. Candemir, I., Capacity Calculations of Rapid Rail Systems and Capacity Analysis of İzmir Light Rail Transit System, Master of Science Thesis, İzmir. 5. London Transport. (1997) Annual Report 1996/1997-Operating Statistics Press, London Transport Official 323

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ Tuna AYDEMİR 1 Serhan TANYEL 2 SUMMARY In common, roundabouts are treated as series of T-junctions in roundabout capacity and performance analysis.

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ Dr. Osman Nuri ÇELİK 1, Alpaslan KAYA 2, Erol YAĞIZ 3 SUMMARY Light Rail Transport (LRT) has a growing future in Turkey. Konya LRT

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr.

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr. KARAYOLU TRAFİK DÜZENLEMELERİ İLE YOLAĞI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Bugün dünyanõn gelişmiş ülkelerinde dahi trafik ve ulaşõm sorunu tam anlamõyla çözümlenememiştir. Özellikle 1960 lardan sonra

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Soner HALDENBİLEN 1 Yetiş Şazi MURAT 2 Halim CEYLAN 3 SUMMARY This study deals with transport

Detaylı

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU A. Burak Göktepe 1, A. Hilmi Lav 2 ve Selim Altun 1 SUMMARY Earthwork cost is of the important factors influencing the

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER Aydõn Erel 1, Selim Dündar 2 SUMMARY Reasons of accidents that occur on railroads, which is the safest mode of

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk Soru Son Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT ÖZET KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Gravite Datumu nun belirlenmesi

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞ. MYO/RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI RAY206 Tren ve Depo İlişkileri Bahar Dönemi Final Sınavı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞ. MYO/RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI RAY206 Tren ve Depo İlişkileri Bahar Dönemi Final Sınavı TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞ. MYO/RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI RAY206 Tren ve Depo İlişkileri 2016-2017 Bahar Dönemi Final Sınavı Öğrenci Adı Soyadı : 1 2 3 4 5 6 Top Numarası : Not: Sınav

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 1 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ĐZMĐR ULAŞIM ANA PLANI UĐZMĐR TRAMVAY HATLARI ÖN ETÜTLERĐ TASLAK RAPOR Đstanbul Eskişehir Aralık 2009 2 ĐÇERĐK 1. Giriş

Detaylı

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ R. Gürsel HOŞBAŞ 1, Nihat ERSOY

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Trafik ve Ulaşõm Güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlarla, ilgili alandaki bilim insanlarõnõ bir araya getirmeyi amaçlayan

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması İçerik Nüfusa göre kent tanımı ABD Avrupa Toplu Taşıma Araç Türlerinin Karşılaştırılmaları Kentsel Yolcu Taşıma Modlarının Teorisi ABD'de

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ POMPLRD ÖMÜR OYU MLİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ ora Nalbantoğlu larko Carrier Sanayi ve Ticaret.Ş. KIS ÖZET u gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk. Gelecekteki

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. İlk 5 Soru Son 5 Soru Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğõrlõklõ

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri *

Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri * Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri * A. Akçõl ** Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazõrlama Anabilimdalõ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

İstanbul Ulaşım A.Ş 1

İstanbul Ulaşım A.Ş 1 İstanbul Ulaşım A.Ş 1 İstanbul Ulaşım Ürün & Hizmetler İşletme Hizmetleri İşletme Planlama Trafik Yönetimi İstasyon İşletme Hizmetleri Bakım Hizmetleri Hat ve Araç Bakım Faaliyetleri Mühendislik & Müşavirlik

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi

Detaylı

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2579 ÖİK: 591 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2723-4 (basõlõ nüsha)

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

BHRS II. AŞAMA İNŞAAT VE E&M İŞLERİ SÖZLEŞMESİ 2010 Yılı Sonu İtibariyle Yapılan Toplam İş Miktarları

BHRS II. AŞAMA İNŞAAT VE E&M İŞLERİ SÖZLEŞMESİ 2010 Yılı Sonu İtibariyle Yapılan Toplam İş Miktarları Faaliyet ve Proje Bilgileri ÜNİVERSİTE HATTI GÜZERGAH PLANI BursaRay Hafif Raylı Sistemi İzmir Yolundaki mevcut Küçük Sanayi İstasyonu ile Uludağ Üniversitesi İstasyonu arasında uzanmaktadır ve yeni alınacak

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

ULAŞIMDA YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALARIN KENT BİÇİMİNE (OLASI) YANSIMASI

ULAŞIMDA YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALARIN KENT BİÇİMİNE (OLASI) YANSIMASI ULAŞIMDA YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALARIN KENT BİÇİMİNE (OLASI) YANSIMASI Esin Ö. Aktuğlu Aktan 1 SUMMARY Various factors affect the development of urban form. The purpose of this paper is to identify

Detaylı

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ SÜKRÜKTÜR BAKIMINDAN İKİ YAPININ İNCELENMESİ HAZIRLAYAN ARDA HAKAN ÖZGÜL 1 BÖLÜM 1 1.1. SİSTEM Sistem, konuşma dilimizde değişik anlamlarda kullanõlmaktadõr. Fakat

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ Y.Şazi MURAT 1, Özgür BAŞKAN 2 SUMMARY In this study, the feedforward Artificial Neural Network (ANN) model

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ Soner Haldenbilen 1 Halim Ceylan 2 Yasemin Menekşe 3 SUMMARY This study investigates the possible effects of the shopping

Detaylı

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ Ali COŞKUN Fatih Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi GİRİŞ: D evlet çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

«Raylı Teknolojiler» A.Ş

«Raylı Teknolojiler» A.Ş «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel: +375-17-3882020 Türkiye Cumhuriyeti, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sınırları İçerisinde Yapılacak

Detaylı

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Prefabrike Betonarme Elemanlar... 1 0.2.2 - Prefabrike Öngerilmeli Beton Elemanlar... 1 0.2.3 - Prefabrike Bina... 1

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR?

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR? SERAMİK NEDİR? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek sõcaklõkta pişirilmiş toprak demektir. Seramiğin tarihi, uygarlõk tarihi kadar eskidir. ilk seramiğin Milattan Önce 6000 yõlõnda Anadolu da üretildiği

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

KENTSEL ULAŞIMDAKİ YENİ EĞİLİMLER: ALTERNATİF ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE

KENTSEL ULAŞIMDAKİ YENİ EĞİLİMLER: ALTERNATİF ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KENTSEL ULAŞIMDAKİ YENİ EĞİLİMLER: ALTERNATİF ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE YILMAZ, Gülsen* SUMMARY After industrialization process, usage of fossil fuel oil increased rapidly. Sources of fossil fuel oil

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

MALATYA TRAMBÜS HATTI

MALATYA TRAMBÜS HATTI TROLEYBÜS Troleybüs dünyada 310 farklı şehirde, 56 ülke tarafından kullanılan ve insanlar tarafından kabul görmüş toplu taşıma sistemidir. Dünyada şuanda 40 binden fazla troleybüs hizmet vermektedir. Günümüzde

Detaylı