ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME ÖZET"

Transkript

1 SAÜ. F n Bilimlri Drgisi, 13. Cilt, 1. Sayı, s. 6673, 09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Arıtılması: Dnysl v Mdlirn D. Tpalğlu EVSEL ATIKS ARDIŞIK KESİ K 1 Ai BİYOREAKTÖR İLE ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME Duygu TOPALOÖLU, Turgay DERE, Rcp İLERi Sakarya Üniv. Müh. Fakültsi, Çvr Mühndisliği ÖZET Bu çalışmada, Ardışık Ksikli Raktör (AKR) sistmi il kntsl atıksuyun farklı raksiyn sürlrind (tr) arıtma vrimlri inclnrk, kntsl atıksular için ptimum raksiyn sürsinin v dnysl vrilr gör AK.R'nin mdllnrk dnysl çalışmaya n uygun rak:si n sabitinin (k) bulunması amaçlanmıştır. Çalışmalar sırasında; sıcaklık, ph, Askıda Katı ı:vıadd (AKM), Iltknlik, Çözünmüş Oksijn (Çü), Kimyasal Oksijn İhtiyacı (KOI), Biykimyasal Oksijn Ihtiyacı (BOI),Tplam Azt (TN), Tplam Fsfr (TP) gibi paramtrlrin ölçümü yapılarak çalışma kşullan gözlmlnmiştir. Çalışma kapsamında labratuar ölçkli bir AKR d bş farklı raksiyn sürsi için arıtma vrimlri inclnrk, kntsl atıksular için ptimum raksiyn sorsinin 1.5 saat, dnysl vrilr n uygun raksiyn sabitinin d 0,60 sa 1 lduğu görülmüştür. Anahtar Klimlr: Kntsl Atıksu, Ardışık Ksikli Raktör, Raksiyn Sürsi, Raksiyn Sabiti, Dnysl v Mdlirn ABSTRACT In this study, squncing batch ractr (SBR) tratmnt fficincis w r invstigatd in diffrnt ractin tims fr urban wastwatr. Optimum ractin tim was btaind and th mst suitabl ractin cnstant (k) was fund accrding t xprimntal study by mdliing f SBR During this study, such as ph, suspndd slids, cnductivity, turbidity, clur, disslvd xygn, BOD, COD, ttal phsphrus (TP) and ttal nitrgn (TN) paramtrs wr masurd t bsrv tratmnt fficincis. As part f this study, tratmnt fficinis f SBR w r bsrvd fr fiv diffrnt ractin tims in a labscald squncing batch ractr. Optimum ractin tim was btaind 1.5h and th mst suitabl ractin cnstant (k) accrding t xprimntal data and mdliing was fund 0.60 h1 fr urban wastwatr tratmnt by SBR Kywrds: Urban wastwatr, Squncing batch ractr, Ractin tim, Ractin cnstant, Exprimntal and Mdliing l.giriş Ardışık Ksikli Biyraktör (AKR), grk ndüstriyl v grks vsl atıksulann antılmasında kullanılan v sti zamanlarda yaygınlaşan, havalandn ma (raksiyn) v çöklm işlminin tk tank içrsind yapıldıı biyljik arıtma sistmidir. Ardışık Ksikli Biyraktör sistmi; bş farklı adımda tanımlanabilmktdirlr. Bunlar sırasıyla dldurma/raksiyn, raksiyn, çöklm, bşaltına v tkrar sistm almadır. Hr bir priydun sürsi, dnyimli pratörlr tarafindan ayrıntılı pilt tsis çalışmaları v tcrüblri tmlind blirlnmktdir. Çöklm v bşaltma priytlarının sürlrinin sabitlnmsin karşılık raksiyn sürsi kntrl dilrk gidrim vrimi arttınlabilir. Farklı atıksuların kndilrin ait karaktristiklri yüzündn uygun işltm paramtrlrini sçmk önmli v grklidir [ 1, 2]. Ardışık ksikli Biyraktör (AKR), rganik maddlr v bsi maddlrinin uzakltınlması için uygundur. Ardışık Ksikli Biyraktör (AK.R) sn yı1larda ndüstriyl atıksuların antılması için d 66

2 SAÜ. Fn Bilimlri Drgisi, 13. Cilt, 1. Sayı, s. 6673, 09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Arıtılması: Dnysl v Mdlirn D. TpaJğlu gliştirilmiştir [3]. Endüstriyl atıksuların arıtılması için kullanılabiln Ardışık Ksikli Biyraktör uygulamaları hr gçn gün artmakta lup, örnğin Almanya'daki atıksu arıtma tknljilri arasındaki ardışık ks ik li raktör uygulanması ranı %1.3 civarındadır [4]. Ardışık Ksikli Biyraktör (AKR), bir aktif çamur biyljik arıtma prssidir. Ardışık ksikli Biyraktör sistmlri, sürkli (plug flw) v tam karışı m lı ( cmplt mixd) sistm özlliklri göstrn mlz (hybrid) sistmlrdir. Fakat bunlardan farklı özlliklr göstrdiklri d litratürd ifad dilmktdir. Ardışık ksikli raktör sistmi, klasik aktif çamur raktöründn farklı lup, raksiyn v çöklmnin tk tankta grçklştiği bir sistmdir [3, 51 0]. l. Matryal v Mtt Ardışık Ksikli Raktörün çalışma sürlri 0.5 saat dldurma, 1.5 saat çöklm, 0.5 saat bşaltma lacak şkild sabit tutularak, raksiyn sürsi 0.5 saat, ı saat, 1.5 saat, 2 saat, 4 saat lacak şkild dğiştirilmiştir. 1.5 saatlik çöklm sürsinin snunda üst faz (6 L) pristaltik pmpayla çkilmiştir. Bu işlm bş farklı raksiyn sürsi için tkrarlanarak dnysl çalışmalar yapılmıştır v vsl atıksu için ptimum raksiyn sürsi blirlnmiştir Atıksu Karaktrizasynu Dnylrd, Adapazarı Karaman Kntsl Atıksu Arıtma Tsisi Kum Tutucu Çıkışından atıksu kullanılmış lup, atıksuyun karaktrizasynu Tabl ı 'd vrilmiştir Ardışık Ksikli R aktör Sistmi Dnysl çalışmalar, labratuar ölçkli tplam hacmi 55 L, çalışma hacmi 40 L lan bir ardışık ksikli raktör (AKR) d yürütülmüştür. Cam malzmdn yapılan rak'törün taban knarları 35 cm, yükskliği 45 cm dir. Havalandunıa raktör yrlştiriln hava taşlarıy la, raktör içind çözünmüş ksijn knsantrasynu 2 mg/l nin üzrind lacak şkild dakikada 20 cm 3 hava pmpalayan çift çıkışlı akvaryum pmpası il sağlanmıştır. Raktörd karışımı sağlamak amacıyla 10 dvir/dakika da sabit larak çalıştırılan mkanik karıştırıcı Tabl 1. Çalışmada Kullanılan Kntsl Atıksuyun K.arakt nzasyn u Paramtr Birim Dğr KOI mg/l 0 BOI mg/l TN mg/l 1 TP mg/l 4.3 AKM mg/l 275 Sıcaklık c 2ı 9.4 ph İltknlik m S 4.2 Bulanıklık NTU 260 Rnk m ı 47 kullanılmıştır. Raktör atıksu bslrnsi v bşaltılması pristaltik pmpalar il Tri grçklştirilmiştir. Çalışmada kullanılan ardışık ksikli raktörün şmatik göstrimi Şkil 1' d Raksiyn Kinti ği göstrilm iştir. Pr is taltlk ı:::mpa Hava lan d ırma Dldurma fazı snundaki substrat knsantrasynu, hacmin v dldurma sürsinc gidriln substratın kintiğinin fnksiynudur. Bu fnksiynu ifad tmk için dldurına fazındaki kütl dng dnklmi [3]. Girn Çıkan+ Ürtiln= Birikim 35cm Şkil ı. Ardışık ksikli raktörün şmatik göstrimi Raktör aktif hacmi 40 L lacak şkild; Adapazarı Karaman Kntsl Atıksu Arıtma Tsisi'ndn alınan 34 L aktif çamur, 6 L atıksu il bslnnrk dvry alınmıştır. rsf =k S (2) (2) nlu dnklmdki rsf dğri (1) nlu dnklmd yrin yazılırsa QS ksv=s dv +V ds d t d t 67

3 SAÜ. Fn Bilimlri Drgisi, I 3. Cilt, ı. Sayı, s. 6673, 09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Arıtılması: Dnysl v Mdllm D. Tpalğlu dv 1 dt=q basitlştirilirs ' Kabul dilrk dnklm Dldurma priydunun snundaki substrat knsantrasyn Q 1 V = 1 1 t. Dldurma priydunun başındaki rak:tör hacmi Va v t = Va 1 Q ; dldurma priydunun snunda t = Vb 1 Q. Difransiyl dnklm çözülürs: (7) ds + _+k S= S dt t (4) Dnklm intgr dilirs çözüm: t Çğu numrik çözüm, substrat gidrimi için dldurma priydu sırasındaki substrat gidriminin difransiyl dnklminin çözülmsini zrunlu kılmaktadır. [3]. (2) nlu dnklm substrat gidrimi için dğrudan intgr dilirs Dnklmd C intgrasyn sabitir. ds =k S dt s S = k t t J c dt + k t k ı t Dnklm intgral uygulanırsa (8) S s c kt = + kt t (5) Başlangıçtaki t = Va 1 Q and S = S alınırsa. s Q c Q k() S = Q + k va va C= Burada, knsantrasynu. knsantrasynu. E S 1 dldurma sürsinin snundaki substrat S raksiyn sürsinin snundaki substrat S S Exp. S (9) Eğr (7) v (8) numaralı dnklmlr (9) numaralı dnklmd yrin knursa, bu çalışma için yni arıtma vrimi (E) dnklmi Dnklmd C'nin dğri yrin knursa (10) (6) 68

4 SAÜ. Fn Bilimlri Drgisi, 13. Cilt, ı. Sayı s.6673,09 ' Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Arıtılması: Dnysl v Mdllm D. Tpalğlu tam dvir; dldurma, raksiyn (havalandırma), çklm, bşaltma v ynidn dvry alma için bkltm fazlarından luşmaktadır. [3, ı 1]. tc = t1 +t, +fs +fd +ti (l l) Buraa, c, f, r, s, d v i sırasıyla dvir, dldurma, raksıyn, çöklm, bşaltma v ynidn dvry almayı tanımlamaktadır. Ardışık ksikli biyraktör sistmind dldurma sürsi (fj) raktörün mvcut hacmin bağlıdır. Raktörün mvcut hacmi, raktörün tplam hacmi il raktördki çamur hacminin farkıdır. Dnklm larak [3]: vab =a vb (12) Tabl 2. Farklı raksiyn sabitlri ıçın KOI çıkış knsannunun trik larak bulunması k Sr S EAKR (sa 1 ) (m2/l) (mg!l) (%) vab a vb t f = = Q (13) Q Burada, Q dldurma priydu sırasındaki giriş dbisidir. a dldurına priydu başlangıcındaki hacmin tplam hacm ranı vb vab raktörün bş hacmi. dldurma priydunun başındaki mvcut hacim Raksiyn sabiti (k) nın bulunması Bu çalışmada (7) nlu dnklmso, Q, Vb, Va, Vab, S gibi kntsl atıksuya ait paramtrlrin rtalama dğrlri 6 mg/l KOI giriş knsantrasynu için uygulanarak dldurma priydunun snundaki substrat knsantrasynu bulunmuştur. KOI çıkış knsantrasynundaki dğişim (8) nlu dnklm gör, bu dğişimi tkilyn farklı raksiyn sürlri (tr) v farklı raksiyn sabitlri (k) için hm dnysl hm d trik larak araştırılmıştır. Bu çalışmada, KO I giriş knsantrasynu 6 mg!l için dnysl çalışma snucu ld diln ptimum raksiyn sürsi 1.5 sa v raksiyn sabiti sal arasında dğiştirilrk KOI çıkış knsantrasynundaki dğişim gözlnmiştir. Tabl 2'y gör trik çalışmayla dnysl çalışmanın snuçları karşılaştırılarak dnysl vrilr n uygun raksiyn sabiti (k) 0.60 sal larak bulunmuştur Snuçlar v Tartışma 3.1 Dnysl analiz snuçları Kntsl nitlikli atıksulann ardışık ksikli biyraktörd antılmasıyla ilgili yapılan dnysl çalışmalarda ptimum raksiyn sürsinin tspiti için bş adt paramtr (KOI, BOl, Tplam Azt, Tplam Fsfr, AKM) inclnrk bu çalışma için ptimum raksiyn sürsinin bulunması amaçlanmıştır. Şkil 2 'y bakıldığında bş farklı raksiyn sürsi için KOI gidmı vrimlrinin %80 il %85, KOI çıkış knsantrasynunun is mg/l arasında dğiştiği görülmüştür. En düşük KOI gidrm vrimi (%80), 0.5 saatlik v 4 saatlik raksiyn sürsi snunda ld dilmiştir. En yüksk gidrnı vrimi /85 il 2 saatlik raksiyn sürsind ld dilmiştir. 1.5 saatlik raksiyn sürsi snunda is KOI gidrim vriminin %83 lduğu görülmktdir. Çtin v diğ. vsl atıksuyla yaptıkları çalışmada KOI çıkış dğrlri ilk haftada 70 mg!l ulaşmıştır v çalışma byunca bu dğrlrd kalmıştır. Mins v Mintn'un vsl nitlikli suyla yaptıklan çalışmada KOI çıkış knsantrasynu mg!l arasında dğişmiştir. [12] Çtin v diğ. vsl nitlikli suyla yaptıkları çalışmada is KOI çıkış knsantrasynu 70 mg/l arasında dğişmiştir. [13] Şkil 3' gör BOl gidrim vrimlri inclndiğind dnnn bş farklı raksiyn sürsi içind ldukça 69

5 SAÜ. Fn Bilimlri Drgisi, 13. Cilt, 1. Sayı, s. 6673, 09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Arıtılması: Dnysl v Mdlirn D. Tpalgin yüksk vrimlr ld dilmiş v çıkış knsantrasynlarının da birbirin çk yakın lduğu görülmktdir. BOl gidrim vrimlrinin %89 il %92, BOl çıkış knsantrasynlarının is 8 ll mg/l arasmda lduğu görülüyr. En yüksk gidrim vrimi (%92) 2 saatlik raksiyn sürsi snunda ld dilmiştir. 1.5 saatlik raksiyn sürsinin snunda is vrim %91 dir. 300 rr ! _ :::r 140 c;, 1 E 1 E z (i; > t 60.ı _ _ <> 0 () ::J 0.. m ı t,ı.s.. ;.;,;, ;;.: g 1 75 E 25 ı: Raksiyn SOrsi (tr,sa) TN Giriş TN ÇıklŞ t Vrim Şkil4. Farklı raksiyn sürlri için Tplam Azt gidrim vnmı +...r Raksiyn sorsi (tr, sa) KOl Giriş.Kl Ç1k1ş t Vrim Şkil 2. Farklı raksiyn sürlri için KOI gidrim vrimi.....j as E 60 m 40 t? _:.., ı tl r+Q Raksiyn SOrsi (tr, sa) BOl Giriş._BOl Ç1k1ş Şkil 3. Farklı raksiyn sürlri için BOl gidrim vrimi t 5 Vrim ';lt. E "C > 25 Şkil4' gör tplam azt gidrim vrimi %93 %95, tplam azt çıkış knsantrasynu 8 ll mg/l arasmda dğişmiştir. En yüksk vrim (%95) 1.5 v 2 saatlik raksiyn sürlri snunda ld dilmiştir. Şkil 5' bakıldığında is tplam fsfr gidrim vrimi %33 %39 arasında çıkış knsantrasynu is 2 3 mg!l arasmda dğişmiştir. Tplam fsfr için n yüksk vrim %39 il 2 saatlik raksiyn sürsind ld dilmiştir. 1.5 saatlik raksiyn sürsind vrim %37 dir. 1fl ;. 12 E: 10 ıı. fl... ) 4 2 <> Raksiyn sürsi {tr, sa) E 'i 15 > 10 5 TP Giriş ıfrtp Çıkış t Vrim Şkil 5. Farklı raksiyn sürlri için Tplam Fsfr gidrim. vnmı. Şkil 6'ya gör AKM gidrim vrimlri inclndiğind n iyi gidnn vriminin (%95) il 1.5 saatlik raksiyn sürsind lduğu görülüyr. Mins v Miltn'un vsl atıksuyla yaptıkları çalışmada rtalama AKM çıkış knsantrasynu 15 mg!l dir. [12] 400 rr =a, 2.s 0 1 c i + jrf). i :2!)...ı +,.J '...r Raksiyn sürsi (tr, sa) _._AKM Giriş A AKM Çıkış t Vrim E "'C Şkil6. Farklı raksiyn sürlri için AK.M gidrim vrimi 70

6 SAÜ. Fn Bilimlri Drgisi, 13. Cilt, ı. Sayı, s.6673,09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Antılması: Dnysl v Mdlirn D. Tpalğlu Bş ayrı paramtrnin raksiyn sürlri için gidrilm vrimlri gözlndiğind n iyi gidrim vrimi 1.5 saat il 2 saat arasında dğişmktdir v 1. 5 saatlik raksiyn sürsi il 2 saatlik raksiyn sürsinin snundaki vrimlr arasında %1 3 'lük fark lduğu gözönünd bulundurlduğunda ayrıca sistmin nrji maliyti d düşünüldüğündn bu çalışma için ptimum raksiyn sürsi 1.5 saat larak lirlnmiştir..2 Dnysl vrilrl trik vrilrin kıyaslanması Şkil 7 v Şkil 18 inclndiğind Tabl 2 'y gör çiln raksiyn sabiti k= 0,60 sa 1 için trik larak saplanan KOI çıkış dğrlri il gidrim vrimlri, nysl vrilrl karşılaştınldıklarında; trik rilrl dnysl vrilrin birbirin yakın davranışlar östrdiklri görülmüştür s.._ lo Raksiyn sorsi (tr, sa) Trik Dnysl yaklaşımın kıyaslanınası (S0=6 mg!l, Q=12 L/sa, k=0.60 saı, Vb=40 L, V.b=34 L) Cl.._.. 60 El c lo Raksiyn sürsi (tr, sa) Trik Dnysl Şkil 8. KOI gidrim vrimi için dnysl vrilrl trik yaklaşımın kıyaslanınası (S0=6 mg/l, Q=12 L/sa, k=0.60 sa ı, Vb=40 L, Vab=34 L) 3.3 Simu/asyn Şkil 9'a gör raksiyn sürsi arttıkça KOI çıkış knsantrasynu üstl larak azalmakta, giriş knsantrasynunun artışıyla brabr KOI gidrim hızı raksiyn sürsinin ilk 1.5 saatlik kısmındaki KOI gidrim hızı 1.5 saattn snraki KOI gidrim hızına gör daha yüksktir. Şkil lo'a gör raksiyn sürsi arttıkça KOI çıkış knsantrasynu üstl larak azalmakta, dbi artışı il brabr KOI gidrim hızı aynı ğilimi göstrmkl brabr raksiyn sürsi arttıkça çıkış KOI miktarları da birbirin yakınlaşmaktadır. kil 7. KOI çıkış knsantrasynu için dnysl vrilrl trik "' 0,... 1 S= loo mg/l AS= 2 mg!l +S= 0 mg/l S= 7 mg/l S= 0 mg!l X 0,0 0,5 1,O 1,5 2,0 2,5 3,0 Raksiyn sürsi (tr, sa) 3,5 4,0 4,5 Şkil 9. trs ilişkisin S tkisinin simülasynu (Q=12 L/sa, k=0.60 sa ı, Vb40 L, Vab=34 L) 71

7 SAÜ. Fn Bilimlri Drgisi, ı 3. Cilt, 1. Sayı, s. 6673, 09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Arıtılması: Dnysl v Mdlirn D. Tpalğlu rjl '" )ıııc Q= 2L., Q= 4 L Q= 6 L Q=8L XQ= IOL 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Raksiyn sorsi (tr, sa) 3,5 4,0 4,5 Şkil lo. trs ilişkisin Q tkisinin simülasynu (S=6 mg!l, Q=l2 L/sa, k=0.60 sa 1, Vb=40 L, Vab34 L) Şkil ll ' gör raksiyn sürsi arttıkça KOI çıkış knsantrasynu üstl larak azalmakta, raktör hacminin artışıyla brabr KOI gidrim hızı raksiyn sürsinin ilk 1.5 saatlik kısmındaki KOI gidrim hızı ı.5 saattn snraki KOI gidrim hızına gör daha yüksktir. Şkil 12'y gör raksiyn sürsi arttıkça KOI çıkış knsantrasynu üstl larak azalmakta, çökn çamur hacminin artışıyla brabr KOI gidrim hızı, raksiyn sürsinin ilk ı.5 saatlik kısmındaki KOI gidrim hızı, 1.5 saattn snraki KOI gidrim hızına gör daha yüksktir. Şkil 13 ' gör raksiyn sürsi arttıkça KOI çıkış knsantrasynu üstl larak azalmakta, aktif hacim artışı il brabr KOI gidrim hızı v knsantrasynlan birbirin yakın syrtmktdir B Vb= 40L..._Vb= 56.5 L vb;; 73 L Vb= 89.5 L X Vb= 106 L 10 0+r 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Raksiyn sürsi (tr, sa) 3,5 4,0 4,5 Şki l ll. tr S ilişkisin Vb tkisinin simülasynu (S= 6 mg!l, Q=12 L/sa, k=0.60 sa 1, Vb=40 L, V ab34 L) Va= 6.8L.va= 13.6 L va=.4 L t Va= 27.2 L ı:va34 L lo 0+. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Raksiyn sürsi (tr, sa) Şkil12. t Sc ilişkisin V, tkisinin si mülasy nu (S= 6 mg!l, Q=l2 L/sa, k=q.60 sa 1, Vb=40 L, Vab34 L) 72

8 SAÜ. Fn Bilimlri Drgisi, 13. Cilt, ı. Sayı, s. 6673, 09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Antılması: Dnysl v Mdlirn D. Tpalğlu '' 40 :::c 30 Vab= 30 L Vab=32 L vvab=34 L Vab=36 L xvab=38 L lo 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Raksiyn silrsi (tr, sa) 3,5 4,0 4,5 Şkil 13. trs ilişkisin V ab tkisinin simülasynu (S 6 mg/l, Q=12 L/sa, k=0.60 saı, Vb=40 L, Vab34 L) 4.Snuç Bu çalışmada, kntsl atıksuların ardışık ksikli raktörd antılınası araştırılınıştır v kntsl atıksular için ptimum raksiyn sürsi (tr) I.5 sa larak bulunmuştur. Raktörd bir tam döngü 4 saattir v sistm günd 6 kz çalışacak şkild işltilmiştir. Rak:tör hr bir döngüd 6 L atıksu ilav dilmiştir. Sistmd günd tplam 36 L su antılmaktadır. Ardışık ksikli raktörün (A.l<R SBR) raksiyn kintiği araştırılarak AKR'nin vrimin tki dn paramtrlrin (S0, Q, k, Ya, Vb,Vab)simulasynu yapıldığında S0, Q, k v Vab tkili lduğu Va v Vb'nin is daha az tkili lduğu görülmüştür. Dnysl vrilr gör; 1.5 saatlik raksiyn v çöklm sürsi için rtalama çıkış KOI knsantrasynu 37 mg/l dir. Aynı işltm şartları için trik larak hsaplanan rtalama çıkış KOI knsantrasynu is 34 mg!l dir. Dnysl vrilr n uygun raksiyn sabiti (k) 0.60 saı bulunmuştur. Dnysl vrilrl trik larak hsaplanan vrilr karşılaştırıldığında snuçlann birbirin yakın lduğu görülmüştür. Ardışık Ksikli Raktör sistminin, kntsl nitlikli atıksularının antılmasında başarı il kullanılabilcği görülmktdir. Tşkldlr Bu Prj, Sakarya Ünivrsitsi Bilimsl Araştuma Prjlri Kmisyn Başkanlığı Lisansüstü Tz Prjlri ( ) kapsamında dstklnmiştir. Kaynaklar [1] İlri, R., Damar, Y., 09.Simulatin Study n Tratmnt Efficincy fr Txtil Wastwatr by Full Scal Squncing Batch Ractr, Jurnal f Natur Scinc and Sustainabl Tchnlgy, Vlum 1 Issu 1, 113. [2] Tsang Y.F., Hua F.L., Chua H., Sin S.N., Wang Y.J., 07. Optimizatin f bilgical tratmnt f papr ntill ffiunt in a squncing batch ractr, Bichmical Enginring Jurnal 34, [3] Drst, R.L., Thry and Practic f Watr and Wastwatr Tratmnt, Wily&Sns, Nw Yrk. [4] Tichgrabr, B., Scrff, D., Ekkrlin, C., Wildrr, P.A., 01. Squncing batch ractr tchnlgy in Grınanyin vrviw. Watr Sci. and Tch. 43, [5] Lin, S.D., 01. Watr and Wastwatr Calculatins Manul, McGraw Hill, Nw Yrk, USA. [6]L, C.C. Lin, S.D., 00. Handbk f Envirnmntal Enginring Calculatins, McGraw Hill, Nwyrk, USA. [7] EPA, 00. Wastwatr Tchnlgy Fact Sht, Packag Plants, Washingtn, DC, USA. [8] Nvak, L., Grnzy, M.C., Wannr, J., Dynamic mathmatical mdlling f squncing batch ractr with aratd and mixd filling prid. Watr Scinc Tchnlgy 35, [9] Kulac, S., Ksikli Biyljik Arıtma Tsisind Optimum Kşulların Araştınlması, Yüksk Lisans Tzi, Kimya, Sakarya Ünivrsitsi, Fn Bilimlri Enstitüsü, Adapazarı. [1 0] Tcbbanglus, G., Wastwatr Enginring: Tratmnt, Dispsal, Rus, Mtcalf&Eddy, In., Nw Yrk. [ 1 1] lrvin, R.L., Ktchum, L.H., Squncing batch ractrs fr bi lgical wastwatr tratmnt. Critica! Rviws in Envirnmntal Cntrl18, [1 2] Mins, R 0., Miltn G. D., Binutrint Rmval W ith A Squncing Batch Ractr W at r, A ir, and Sil Pllutin 107: [1 3] Çtin, E., Yılmaz, G., Tmizsy, A., 05. Evsl Atıksulardan Ardışık Ksikli Raktörlrd Nütrint Gidrimi, II. Mühndislik Bilimlri Gnç Araştırınacılar Kngrsi. 73

9

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU Vyis SELEN, Ali YARAŞ 2, Cansu YILMAZ 3, M. Şaban TANYILDIZI 4, Dursun ÖZER 5 Fırat Ünivrsitsi Mühndislik Fakültsi Kimya

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& ISSN:130*7050 NamıkKmalÜnivrsitsi TkirdağZiraatFakültsiDrgisi Jurnal(f(Tkirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(Intrnatinal(Jurnal(f(all(Subjcts(f(Agricultur( Cilt(/(Vlum:(1Sayı(/(Numbr:((((((Yıl(/(Yar:(015

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU A. ÖZER, D.ÖZER Fırat Ünivrsitsi, Mühndislik Fakültsi, Kimya Mühndisliği Bölümü. 23279-ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada, sülfürik

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi Fırat Üniv. Mühndislik Bilimlri Drgisi Fırat Univ. Journal of Enginring 7(1), 51-56, 015 7(1), 51-56, 015 Infrard Kurutucuda Ayçiçği Tohumlarının Kuruma Davranışı v Kuruma Modllrin Uyum Analizi Özt * Mhmt

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Onuncu Ulual Kimya Mühndiliği Kongri, 3-6 Eylül 2012, Koç Ünivriti, İtanbul ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Abdulwahab GIWA, Sülyman KARACAN

Detaylı

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi

Detaylı

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faculty of Enginring and Architctur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 3, 437-444, 2013 Vol 28, No 3, 437-444, 2013 AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matmatk Dnm Sınavı. Bir saıı,6 il çarpmak, bu saıı kaça bölmktir? 6. a, b, c saıları sırasıla,, saıları il trs orantılı a b oranı kaçtır? a c 7. v pozitif tamsaılardır.! ifadsi bir asal saıa şittir.

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

4-NITROFENOLÜN BENTONİTLE ADSORPSİYONU

4-NITROFENOLÜN BENTONİTLE ADSORPSİYONU 4-NITROFENOLÜN BENTONİTLE ADSORPSİYONU ADSORPTINON OF 4-NITROPHENOL FROM AQUEUS SOLUTIONS ONTO BENTONITE Elif YILMAZ*, Rmziy YAZICI**, Slin TOP**, Elif SEKMAN**, M. Sinan BİLGİLİ***, Gamz VARANK***, Ahmt

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ F Mtal v Rklam Ürünlri San Tic AŞ YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEM F TAL v NTİCAŞ Zmin Üstü Bağlantılı EGANT Srisi C50 Elgant srisi yüksk mimari standarttaki yapıların, dğrin, sağlamlığı v sttiği il dğr

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

KURŞUNUN ZEOLİTLE ADSORPSİYONUNUN İZOTERM VE KİNETİK ANALİZİ

KURŞUNUN ZEOLİTLE ADSORPSİYONUNUN İZOTERM VE KİNETİK ANALİZİ KURŞUNUN ZEOLİTLE ADSORPSİYONUNUN İZOTERM VE KİNETİK ANALİZİ İrm OYMAK *, Elif SEKMAN **, Slin TOP **, Rmziy YAZICI **, M. Sinan BİLGİLİ ***, Ahmt DEMİR ***, Gamz VARANK *** * Yıldız Tknik Ünivrsitsi,

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFTİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI TRANSFORMATÖRÜNÜN TERMODİNAMİK ANALİZİ

AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFTİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI TRANSFORMATÖRÜNÜN TERMODİNAMİK ANALİZİ EKNOLOJİ, (001), Sayı 1-, 9-7 EKNOLOJİ AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI RANSFORMAÖRÜNÜN ERMODİNAMİK ANALİZİ Musa Galip ÖZKAYA G.Ü. knik Eğitim Fakültsi, Makin Eğitimi Bölümü,

Detaylı

EVSEL ATIKSUYUN ARDIŞIK KESİKLİ BİYOREAKTÖR İLE ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME

EVSEL ATIKSUYUN ARDIŞIK KESİKLİ BİYOREAKTÖR İLE ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME AÜ. Fn Bilimlri Drgisi, 13. Cil, 1. ayı, s. 66-73, 29 Evrnsl Aısuyun Ardaşı Ksili Biyrasör il Arıılması: Dnysl v Mdllm D. Tpalğlu EEL ATIKUYUN ARDIŞIK KEİKLİ BİYOREAKTÖR İLE ARITILMAI: DENEYEL E MODELLEME

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

Yapı-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan 3 Boyutlu Dinamik Analizi

Yapı-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan 3 Boyutlu Dinamik Analizi Yapı Tknljilri Elktrnik Drgisi Cilt: 5, N: 1, 009 (5-36) Elctrnic Jurnal f CnstructinTcnlgis Vl: 5, N: 1, 009 (5-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknljikarastirmalar.cm -ISSN:1305-631X Makal (Articl) Yapı-Zmin

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

{ } { } Ters Dönüşüm Yöntemi

{ } { } Ters Dönüşüm Yöntemi KESĐKLĐ DAĞILIMLARDAN RASGELE SAYI ÜRETME Trs Dönüşüm Yöntmi F dağılım fonksiyonuna sahip bir X rasgl dğişknin dağılımından sayı ürtmk için n çok kullanılan yöntmlrdn biri, F dağılım fonksiyonunun gnllştirilmiş

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Güneşte Kurutulmuş Bamyaların Rehidrasyon Kinetiği

Güneşte Kurutulmuş Bamyaların Rehidrasyon Kinetiği Akadmik Gıda ISSN Print: 1304-758, Onlin: 148-015X http://www.acadmicfoodjournal.com Akadmik Gıda 14(4) (016) 368-374 Araştırma Makalsi / Rsarch Papr Günşt Kurutulmuş Bamyaların Rhidrasyon Kintiği Engin

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU RAPOR BAŞLIĞI SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU SUNULAN SİPER YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çamlaraltı Mahallesi, 2636 Skak, N:33/1 Pamukkale - DENİZLİ Rapr N İKC.CE-009/15

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

ULTRASES KULLANARAK AKTİF KARBON ÜZERİNE REACTİVE BLUE 19 UN ADSORPSIYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ

ULTRASES KULLANARAK AKTİF KARBON ÜZERİNE REACTİVE BLUE 19 UN ADSORPSIYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ ULTRASES KULLANARAK AKTİF KARBON ÜZERİNE REACTİVE BLUE 19 UN ADSORPSIYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ Ens ŞAYAN a,*, O. Nuri ATA b a,b,* Atatürk Ünivrsitsi Mühndislik Fakültsi Kiya Mühndisliği Bölüü, 25240,

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri

Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6( 00 9 KSU J. Science and Engineering 6( 00 Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Prses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri Ayhan ONAT KSÜ, K.ahramanmaraş

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI YGS 0 MTMTIK SORULRI. 6.(8 6 ) işleminin snucu kaçtır? 8 6 6 6 6 6.(8 6 ) 8 6 6 7. a b a, ve sayıları küçükten büyüğe dğru a sıralanmış ardışık tamsayılardır. una göre, a + b tplamı kaçtır? a a a b a b

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler Enrji Dönüşüm Tmllri Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörlr Birfazlı Transformatorlar GİRİŞ Transformatörlrin grçk özllik v davranışlarını daha kolay anlamak için ilk aşamada idal transformatör üzrind durulacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

NOKTA TEMASLI TRANSĐSTÖR(Bipolar Junction Transistor-BJT) ÖZEĞRĐLERĐ ve KÜÇÜK SĐNYAL MODELLENMESĐ

NOKTA TEMASLI TRANSĐSTÖR(Bipolar Junction Transistor-BJT) ÖZEĞRĐLERĐ ve KÜÇÜK SĐNYAL MODELLENMESĐ DNY NO: NOKTA TMASL TRANSĐSTÖR(ipola Junction TansistoJT ÖZĞRĐLRĐ v KÜÇÜK SĐNYAL MODLLNMSĐ DNYĐN AMA: JT lin özğilinin dnysl olaak ld dilmsinin öğnilmsi v bu ğildn mlz paamtlinin çıkaılması. DNY MALZMSĐ

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİ VİZE SINAV SORULARI ve çözümleri

SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİ VİZE SINAV SORULARI ve çözümleri SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DERELERİ İZE SINA SORULARI ve çözümleri Sru ) Şekil de verilen TCR (tristör kntrllü reaktör) devresinde L= mh; L= mh;

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

TEMEL TANIMLAR. Bir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana boyutlar c) Tekne form katsayıları

TEMEL TANIMLAR. Bir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana boyutlar c) Tekne form katsayıları EME ANIMAR ir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana byutlar c) ekne frm katsayıları Geminin üyüklüğü: Geminin ağırlığı (Deplasman,Dead Weight naj) Geminin hacimsel

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇI KPR Okul, astan, spor tsislri, alışvriş mrkzlri v yüzm avuzları gibi sosyal tsislrd, askri tsislrd, yurt, lojman, apartman v toplu konutlarda, mrkzi ısıtma, soğutma v sıcak su sistmlrind, akümülasyon

Detaylı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı GENİŞLETİLMİŞ GERÇEL SAYILARDA LİMİT R = Q I küsin Rl Sayılar Küsi dniliyor. Rl Sayılar Küsid; = Tanısız v = olduğunu biliyorduk. -- R = R { -, + } gnişltiliş grçl sayılar küsind: li = -, - = -, li = +

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbonun Sulu Çözeltiden Boyarmadde Gideriminde Değerlendirilmesi

Kabak Çekirdeği Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbonun Sulu Çözeltiden Boyarmadde Gideriminde Değerlendirilmesi Afyon Kocatp Ünivrsitsi Fn v Mühndislik Bilimlri Drgisi Afyon Kocatp Univrsity Journal of Scinc and Enginring AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özl Sayı (212 217) AKU J. Sci. Eng. 16 (2016) Özl Sayı (212 217) Kabak

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

TG 13 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 13 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u tstlrin hr hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, tstlrin tamamının va bir kısmının

Detaylı

İ.T.Ü. Makina Fakültesi Mekanik Ana Bilim Dalı Bölüm 7. Seviye Düzlemi

İ.T.Ü. Makina Fakültesi Mekanik Ana Bilim Dalı Bölüm 7. Seviye Düzlemi İTÜ Makina Fakültsi Ağırlığın Potansiyl Enrjisi W=, δh kadar yukarıya doğru yr dğiştirsin, Virtül iş, δu = Wδh= δh NOT: Eğr cisi aşağıya doğru δh yr dğişii yapıyorsa v +h aşağıya doğru is δu = Wδh= δh

Detaylı