15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK"

Transkript

1 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY

2 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs II 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY

3 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs ORGANIZING OMMITTEE Hakan DEMĠRGĠL Abdullah EROĞLU Sadık ÇÖKELEZ Kenan Oğuzhan ORUÇ Alye Atay KAYIġ Yılmaz KILIÇASLAN Erdoğan ÖZTÜRK Harun SULAK Yusuf DEMĠR Murat ÇUHADAR Meltem AYAN KARAATLI Ömer Utku ERZENGĠN Hkmet ORHAN Hakan BOZDAĞ Vedat BAYDAR Onur DEMĠREL Aykut SEZGĠN Buhar DOĞAN Süha ÇELĠKKAYA Süleyman Kağan GÜRBÜZ Faruk ERĠNĠ Harun ÖZTÜRK Pınar ARSLAN anan ġentürk Fath DEMĠR Hande UZUNOĞLU ÜNLÜ III 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY

4 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs ISEOS th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EONOMETRIS, OPERATIONS RESEARH AND STATISTIS Isparta, Turkey, May 22-24, 2014 Edtors Kenan Oğuzhan Oruç Hakan Demrgl ISBN: DISLAIMER All artcles have been prnted as receved and formatted for unformty and the Organzng and Scentfc ommttees cannot be clamed responsble of the contents and future applcatons. IV 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY

5 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs ONTENTS EONOMETRIS..9 AN APPLIATION OF KEYNESIAN ONSUMPTION FUNTION AND MULTIPLIER ON TURKISH EONOMY AR - GE HARAMALARI VE EKONOMĠK BÜYÜME ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: PANEL VERĠ ANALĠZĠ AR-GE NĠN TEġVĠKĠ AMAIYLA UYGULANAN MALĠYE POLĠTĠKALARININ ETKĠNLĠĞĠ VE GELĠġMĠġ ÜLKELERDEN ÖRNEKLER BĠREYSEL EMEKLĠLĠK FONLARINI BELĠRLEYEN FAKTÖRLER: OED ÖRNEĞĠ BURS VE SOSYAL YARDIM ALAN ÖĞRENĠLERĠN HARAMA VE AĠLE GELĠR BEYANLARININ EKONOMETRĠK MODELLENMESĠ ÇALIġAN KADIN BOġANIYOR MU? TÜRKĠYE ÜZERĠNE AMPĠRĠK BĠR ANALĠZ DIġ TĠARET-REEL DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ: TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNELEME ( ) DIġ TĠARETTE REKABET GÜÜNÜN BELĠRLEYĠĠSĠ OLARAK AR-GE VE INOVASYON: EKONOMETRĠK BĠR ANALĠZ DÖVĠZ KURU OYNAKLIĞININ TÜRKĠYE NĠN EURO ALANINA OLAN ĠHRAATI ÜZERĠNE ETKĠSĠ ( ) FĠNANSAL ĠSTĠKRARSIZLIK VE KURUMSAL KALĠTE (YÖNETĠġĠM) ĠLĠġKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ FOREASTING BIST NATIONAL-100 INDEX BY USING ARTIFIIAL NEURAL NETWORK AND REGRESSION MODELS HĠSSE SENEDĠ ENDEKSLERĠNE YÖNELĠK YATIRIM TERĠHLERĠ: BĠST 100 ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA KAMU HARAMALARI VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNE WAGNER YASASI ÇERÇEVESĠNDEN BĠR BAKIġ: TÜRKĠYE ĠÇĠN EKONOMETRĠK BĠR ANALĠZ MAROEONOMI DETERMINANTS OF MERGER AND AQUISITIONS IN TURKEY: AN ARDL BASED OINTEGRATION APPROAH MALĠYE POLĠTĠKASI AÇISINDAN REEL KAMU HARAMALARI & EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ: TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN ÇOK VEKTÖRLÜ EġBÜTÜNLEġĠM ÇÖZÜMLEMESĠ VE YAPISAL VEKTÖR HATA DÜZELTME MODELĠ BULGULARI PARA VE FĠZĠKĠ SERMAYE ĠLĠġKĠSĠ: MKĠNNON TAMAMLAYIILIK HĠPOTEZĠ TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN NE KADAR GEÇERLĠ? PETROL FĠYAT GETĠRĠLERĠ ĠLE BIST ANA SEKTÖR GETĠRĠLERĠ ARASINDA RĠSK ĠLĠġKĠSĠ SABĠT ĠKAME ESNEKLĠKLĠ ÜRETĠM FONKSĠYONUNUN ĠKAME ESNEKLĠK PARAMETRESĠNĠN TAHMĠN EDĠLMESĠ: ÖRNEK OLAY ĠNELEMESĠ SATIN ALMA GÜÜ PARĠTESĠ TEORĠSĠNĠN GEÇERLĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN SERMAYE HĠZMETLERĠ ENDEKSĠ: BÜYÜME MUHASEBESĠ YAKLAġIMI th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY 5

6 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs TÜRKĠYE DE ENERJĠ TÜKETĠMĠ, FĠNANSAL GELĠġME, EKONOMĠK BÜYÜME, SANAYĠLEġME VE KENTLEġME: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI BĠR ARAġTIRMA TÜRKĠYE DE SANAYĠ SEKTÖRÜ VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN KALDOR YASASI ÇERÇEVESĠNDE SINANMASI: EKONOMETRĠK BĠR ANALĠZ WHAT DETERMINES TO HOLD A HIGH-PAYING JOB? THE ASE OF TURKEY WHAT IS THE SIGNIFIANE OF IMPROVING HEALTH LEVEL IN AELERATING EONOMI GROWTH? YABANI SERMAYENĠN BÖLGELER ARASINDAKĠ DAĞILIM FARKLILIKLARI VE TERĠH NEDENLERĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YABANI YATIRIMI PORTFÖYLERĠNE KUR RĠSKĠNĠN ETKĠSĠ YURT DIġI EĞĠTĠM PROGRAMLARININ BĠREYLERĠN KISA VE UZUN DÖNEM GELĠRLERĠNE ETKĠSĠ: ÇALIġANLAR ÜZERĠNE EĞĠLĠM SKORU EġLEġTĠRMESĠ UYGULAMASI STATISTIS. 373 BAĞIMSIZ ĠKĠ ÖRNEK ORTALAMASINI KARġILAġTIRMADA RANK TRANSFORM METODUNUN KULLANILMASI ĠLE OLUġAN AMPĠRĠK I.TĠP HATA ORANI BAYESIAN MULTINOMIAL LOGISTI REGRESSION MODEL OF ORGANI FOOD BUYERS DATA BULANIK ORTAMDA SATIġ GELĠRLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK ÇOKLU REGRESYON TAHMĠN MODEL ÖNERĠSĠ VE BĠR TEKSTĠL ĠġLETMESĠNE UYGULANMASI. 394 DEVLET ÜNĠVERSĠTELERĠNĠN AKADEMĠK PERFORMANSLARININ ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMĠ ĠLE ANALĠZĠ ÖZEL DERSANE VE KOLEJLERDEKĠ ÖĞRETMENLERĠN TÜKENMĠġLĠK DÜZEYLERĠNĠN MASLAH VE KOPENHAG ENVANTERLERĠNE GÖRE ÖLÇÜLMESĠ VE KARġILAġTIRMASI HĠBRĠD SĠSTEMLER ĠÇĠN BAYESĠ YAKLAġIM LIMITATIONS IN AVERAGE RUN LENGTH ALULATIONS IN STATISTIAL PROESS ONTROL LOJĠSTĠK REGRESYON VE BANKAILIK VERĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA NODEXL ĠLE SOSYAL AĞ ANALĠZĠ: #AKADEMĠKZAM ÖRNEĞĠ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ NDE OKUYAN ÖĞRENĠLERĠN BAġARI DURUMLARINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN LOJĠSTĠK REGRESYON ANALĠZĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ RAYLI SĠSTEM FĠLO ARAÇLARINDA ARIZA DAĞILIM PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ SOSYAL AĞ VERĠLERĠNĠN KUVVET YASASI OLASILIK DAĞILIMINA UYGUNLUK ANALĠZĠ: TWĠTTER ÖRNEĞĠ SU KĠRLĠLĠĞĠ VE SUBJEKTĠF YOKSULLUK ÜZERĠNE BĠR ALAN ÇALIġMASI: AġAĞI BÜYÜK MENDERES HAVZASI ÖRNEĞĠ SÜREKLĠ BAĞIMSIZ DEĞĠġKENLER ĠÇĠN ORANSAL ODDS MODELĠ, KARAR AĞAI ve YAPAY SĠNĠR AĞLARI YÖNTEMLERĠNĠN SINIFLANDIRMA PERFORMANSININ KARġILAġTIRILMASI THE DETERMINATION OF THE FATORS EFFETING THE STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE AHIEVEMENT AT PAMUKKALE UNIVERSITY BY USING LOGISTI REGRESSION ANALYSIS th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY 6

7 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs TOPKAPI SARAYI MÜZESĠ NDE ZĠYARETÇĠ PROFĠLĠ VE MEMNUNĠYET ARAġTIRMASI: ÖLÇEK TASARIMINA ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA TÜRKĠYE DE HAVA YOLU ULAġIM TALEBĠNĠN BOX-JENKINS VE GRĠ TAHMĠN YÖNTEMLERĠ ĠLE TAHMĠNĠ TÜRKĠYE DEKĠ DOLAR KURU VOLATĠLĠTESĠNĠN MODELLENMESĠ TÜRKĠYE DEKĠ Ġġ KAZALARININ GELEEK YILLAR ĠÇĠN TAHMĠNĠ TÜRKĠYE NĠN MOBĠLYA SEKTÖRÜ REKABETÇĠLĠĞĠNĠN REKABET GÜÜ ENDEKSLERĠ BAKIMINDAN ANALĠZĠ VE BAZI TESPĠTLER OPERATIONS RESEARH.623 A FUZZY ANALYTI HIERARHY PROESS MODEL FOR THE EVALUATION OF PRINT ADVERTISEMENT DESIGNS AĠL SERVĠS ANAHTAR PERFORMANS ÖLÇÜTLERĠNĠN BULANIK AHP ĠLE ÖNELĠKLENDĠRĠLMESĠ BĠNA ISI YALITIMINDA KULLANILAN EN UYGUN MALZEMENĠN SEÇĠMĠNDE AHP YÖNTEMĠNĠN UYGULANMASI BĠR RAYLI TAġIT ĠÇĠN PROJE YÖNETĠMĠ UYGULAMASI BORSALARIN PERFORMANSININ ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME YÖNTEMLERĠ ĠLE KARġILAġTIRILMASI BUILDING SENARIOS FOR WIND ENERGY WITH FUZZY OGNITIVE MAPS BULANIK ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSES KULLANILARAK TÜRKĠYE DE NÜKLEER ENERJĠ SANTRALĠNĠN KURULUġ YERĠ SEÇĠMĠ BULANIK ÖLÇÜ UZAYLARI ve BULANIK KOALĠSYON FONKSĠYONLARININ RIESZ AYRIġIMI ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERĠNĠN ÇÖZÜMÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: GLOBAL KRĠTER ve ÖNELĠKLĠ HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRMASI DEPO SÜREÇLERĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE BĠR UYGULAMA DEVELOPMENT OF A DEISION SUPPORT SYSTEM BASED ON ANALYTI NETWORK PROESS FOR NON-TRADITIONAL MAHINING PROESS SELETION EKONOMĠK BĠR BÜYÜME MODELĠ NĠN YAPAY SĠNĠR AĞLARI ĠLE TAHMĠNĠ VE TÜRKĠYE UYGULAMASI GRĠ ĠLĠġKĠSEL ANALĠZ YÖNTEMĠ ĠLE TEDARĠKÇĠ SEÇĠMĠ VE BĠR TEKSTĠL FABRĠKASINDA UYGULAMA ÇALIġMASI GSM OPERATÖRÜ KULLANIILARININ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN TOPSIS YÖNTEMĠYLE ÖLÇÜLMESĠ GUGUK KUġU ALGORĠTMASI: BIR PLASTĠK ATIK TOPLAMA UYGULAMASI HÜRESEL ÜRETĠMDE ĠġGÜÜ PLANLAMASI VE UYGULAMASI ĠKĠLĠ KARġILAġTIRMA MATRISININ YEREL AĞIRLIKLARININ BULUNMASINDA LP-GW- AHP METOT KARMA ĠMALAT ORTAMI ĠÇĠN ÜRETĠM SEVKĠYAT ENTEGRE PLANLAMASI KLASĠK VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE KATEGORĠK VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ MODELLERĠNĠN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÜZERĠNDE KARġILAġTIRMALI ĠNELENMESĠ th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY 7

8 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs LOJĠSTĠK MERKEZĠ YER SEÇĠMĠ ĠÇĠN ANALĠTĠK AĞ SÜREĠ YÖNTEMĠNĠN KULLANILMASI MAKĠNE SEÇĠMĠ ĠÇĠN BULANIK DEMATEL VE BULANIK TOPSĠS YÖNTEMLERĠNĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠNĠN BULANIK VIKOR YAKLAġIMI ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ON FILLED FUNTION METHOD AND APPLIATIONS ORALE VERĠ TABANINDA PL/SQL DĠLĠNDE GENETĠK ALGORĠTMA KULLANILARAK YAPAY ZEKA VE BULANIK MANTIK TABANLI SORGULAMAYAZILIMI GELĠġTĠRĠLMESĠ VE UYGULAMASI PATIENT PROFILE DETERMINATION FOR A PHARMAY VIA DATA MINING LASSIFIATION TEHNIQUES PERFORMANE EVALUATION OF THE HYBRID APPROAHES FOR SOLVING THE APAITATED LOT SIZING PROBLEM WITH SETUP ARRYOVER AND BAKORDERING 900 RESEARH AND ANALYSIS ON A FURNITURE PRODUTION SYSTEM VIA VALUE STREAM MAPPING AND WORK STUDY VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE MERMER ĠġLETMELERĠNĠN ETKĠNLĠK ÖLÇÜMÜ YAMUK BULANIK SAYILARLA BĠR BULANIK EKONOMĠK SĠPARĠġ MĠKTARI MODELĠ YAPAY ARI KOLONĠ ALGORĠTMASI ĠLE ZAMAN PENERELĠ TAKIM ORYANTĠRĠNG PROBLEMLERĠNĠN ÇÖZÜMÜ YAPAY SĠNĠR AĞLARI ÇOKLU LOJĠSTĠK REGRESYON VE ÇOKLU DĠSKRĠMĠNANT ANALĠZ YÖNTEMLERĠNDEN YARARLANARAK YEREL SEÇĠMLERDE SEÇMEN TERĠHLERĠNĠN SINIFLANDIRILMASI: OSMANĠYE ĠLĠ UYGULAMASI YAPAY SĠNĠR AĞLARI YÖNTEMĠ ĠLE TÜRKĠYE DEKĠ TURĠZM GELĠRĠNĠN TAHMĠN EDĠLMESĠ POSTERS DEPO PLANLAMASI ve ÜRÜNLERĠN DEPOLARA ATANMASI PROBLEMĠNĠN MODELLENMESĠ PARA POLĠTĠKASI ARAÇLARININ ENFLASYON HEDEFLEMESĠ ÜZERĠNE GÖRELĠ ETKĠSĠ: TÜRKĠYE EKSENĠNDE BĠR ZAMAN SERĠSĠ ÇÖZÜMLEMESĠ ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM TERĠHLERĠNĠN AHP KULLANILARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY 8

9 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠNĠN BULANIK VIKOR YAKLAġIMI ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ArĢ. Gör. Bahadır Fath YILDIRIM 1 ArĢ. Gör. Sultan KUZU 2 ArĢ. Gör. Muhls ÖZDEMĠR 3 Zaman ve mekândan bağımsız olarak stenen blgye anında ulaģablme mkânı sunan moblte, nternet ve mobl chazların her geçen gün daha çok yaygınlaģmasıyla günlük hayattak kullanım alanını artırmaktadır. AraĢtırmalara göre 2013 yılı 4. çeyreğnde sevkyatı yapılan mobl chaz (akıllı telefon, tablet) sayısı, kģsel blgsayar (P) sayısını gerde bırakmıģtır yılında P sevkyatının 300 mlyonun altına nmes, tablet/akıllı telefon sevkyatının se br öncek yıla oranla yaklaģık 1,5 kat artıģ göstereceğ öngörülmüģtür. Günlük hayat le Ģ hayatını brleģtren moblte kavramı günümüz Ģ dünyasında Ģ süreçlern de değģtrmektedr. Ayrıca mobltenn, sstem çndek en alt brmden en üst brme kadar kģlern çalıģma Ģeklnde ve Ģrket ç letģmde öneml değģmlere neden olduğu gözlenmektedr. Bu çalıģmada, mobltenn en öneml enstrümanı olan mobl chazlar üzernde donanım ve yazılımın uyumlu çalıģmasına, kontrol edlmesne ve yönetlmesne olanak sağlayan mobl Ģletm sstemler, belrlenen krterlere göre uzman görüģü alınarak Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) yaklaģımlarından VIKOR yöntem le değerlendrlmģ, karar verme sürecnn doğasında bulunan belrszlğ gdermek üzere bulanık sstem teors de karar sürecne dahl edlerek karar problem Bulanık VIKOR yöntem le çözülmüģtür. Anahtar Kelmeler: Bulanık VIKOR, Çok Krterl Karar Verme, Bulanık Mantık, Mobl İşletm Sstemler, Moblte Jel Kodu: 02, 44, 61 Özet Abstract Independently of tme and space that provde access to the requested nformaton moblty, nternet and moble devces more wdespread usage n daly lfe ncreases every day. Accordng to research n the 4th quarter of 2013 wth shpments moble devce (smartphone, tablet) number, personal computer (P) s the number left behnd. In 2014, P shpments fall below 300 mllon and tablet / smart phone shpments compared to the prevous year s expected to ncrease about 1.5 tmes. ombnng the daly lfe and busness lfe moblty concept, also changng the busness process n today's busness. In addton, the moblty, from the sub-unts to the uppermost unt peoples n the system are observed to be study form and ntra-company communcaton causng the changes. In ths study, the most mportant nstrument moblty on the moble devces to work compatble hardware and software, allowng controllng and managng moble operatng systems, accordng to the crtera set by the expert opnon of Mult-rtera Decson Makng (MDM) approaches are evaluated wth VIKOR, n the decson-makng process to address uncertantes nherent, the theory of fuzzy systems were ncluded n the decson process decson problem s solved by the method of fuzzy VIKOR. Keywords: Fuzzy VIKOR, Mult-crtera Decson Makng, Fuzzy Logc, Moble Operatng Systems, Moblty Jel odes: 02, 44, 61 grģ Ġnternetn hayatımızı değģtrdğ, blg paylaģımının dünyayı yenden Ģekllendrdğ, mobltenn sınırları ortadan kaldırdığı günümüzde akıllı chazlar son kullanıcıların zaman ve blgy yöntemede en büyük yardımcısı konumundadır.ġletģmn gderek moble kayması, teknolo Ģrketlern mobl teknololere yönlendrmektedr. Madreport adlı mobl reklam sektörü araģtırma raporuna göre, 2013 yılının sonuna kadar dünya genelnde 800 mlyon akıllı telefon satılacağı öngörülmüģ, bu artıģla brlkte dünyadak akıllı telefon sayısının 2 mlyara yaklaģacağı belrtlmģtr (Moblke, 2013). Bu hızlı 1 Ġstanbul Ünverstes, ĠĢletme Fakültes, Sayısal Yöntemler Anablm Dalı, 2 Ġstanbul Ünverstes, ĠĢletme Fakültes, Sayısal Yöntemler Anablm Dalı, 3 Ġstanbul Ünverstes, ĠĢletme Fakültes, Sayısal Yöntemler Anablm Dalı, 852

10 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs yükselģaynı zamanda nternet hzmetlernn moble taģınmasını hızlandırmaktadır. Uluslararası araģtırmalar, 2013 yılı 4. çeyreğnde sevkyatı yapılan mobl chaz (akıllı telefon, tablet) sayısının, kģsel blgsayar (P) sayısını gerde bıraktığını göstermģtr yılında P sevkyatının 300 mlyonun altına nmes, tablet/akıllı telefon sevkyatının se br öncek yıla oranla yaklaģık 1,5 kat artıģ göstereceğ öngörülmüģtür. BTK verlerne göre ülkemzde her 10 akıllı telefon kullanıcısının dokuzu mobl nternet kullanmaktadır. Bu rakamın akıllı telefon satıģlarıyla orantılı olarak hızlı br Ģeklde artması beklenmektedr yılında akıllı telefonlardak ver trafğnn, 2011 yılına oranla beģ kat artacağı öngörülmüģtür. Ġnternetten yapılan her sekz sayfa görüntülenmesnden br;. okunan e-postaların %44 ü venternetten yapılan arama trafklernn %20 s mobl chazlar üzernden yapılmaktadır (BTK, 2013). ĠĢletm sstemler, blgsayar donanımının doğrudan denetm ve yönetmnden, temel sstem Ģlemlernden ve uygulama programlarını çalıģtırmaktan sorumlu olan sstem yazılımıdır. Donanımlar hızla gelģp karmaģıklaģırken bu donanımların ne Ģeklde çalıģacaklarını ve kaynak yönetmn düzenleyen yazılımlar Ģletm sstemlerdr. Akıllı telefonlar (Smart Phones), Tablet blgsayarlar, PDA (Personal Dgtal Assstant) lar gb taģınablr chazlar çn üretlen Ģletm sstemler mobl Ģletm sstemler olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde Ģletm sstem kapsamı daha da genģlemekte, br Ģletm sstemnn çoklu platformu desteklemes beklenmektedr. Aynı Ģletm sstemnn desktoplarda, laptoplarda, tabletlerde, telefonlarda ve TV gb platformlarda desteklenmes sadece son kullanıcılar çn değl aynı zamanda yazılım gelģtrcler çn de terch sebeb olmaktadır. Moblteye olan talep paralelnde artıģ gösteren akıllı chaz kullanımı, bu chazlar üzernde temel sstem Ģlemlernden sorumlu olan mobl Ģletm sstemlernn önemn de artırmıģtır. Bu bağlamda bu çalıģmada akıllı chazlar üzernde kullanılan popüler mobl Ģletm sstemlernn uzman görüģü alınarak değerlendrlmes amaçlanmıģtır. ÇalıĢmanın zleyen bölümünde kullanılacak yöntemlerden bahsedldkten sonra son bölümde mobl Ģletm sstem alternatfler br karar problem olarak ele alınarak değerlendrlmģ, sonuç bölümünde bulgular yorumlanmıģtır. bulanık sayı ve kümeler 1965 yılında Azer akademsyen Lotfy A. Zadeh (Lütfü Askerzade) tarafından ortaya atılan bulanık küme, bulanık mantık ve bulanık sstem kavramları baģlarda lteratürde tamamen kabul görmemģ ancak 1975 yılında Ġngltere Queen Mary ollege de Mamdan ve Asslan tarafından gelģtrlen br buhar maknesnn kontrolünün bulanık sstem kullanılarak modellenmes le önem kazanmaya baģlamıģtır (ġen, 2009: 15-16). Bulanık mantık, klask k değerl (0,1) mantığın genelleģtrlmģ hal olup, daha genģ anlamda se bulanık kümeler kullanan tüm teor ve teknololer fade etmektedr (Baykal ve Beyan, 2004: 39). Çok değerl mantık, geleneksel kümelerden oluģturulan önermelern, kden fazla doğruluk değer le eģleģtrlebldğ mantık sstemdr. Bulanık mantık se, belrszlk durumunda akıl yürütme le çok değerl mantığın brleģtrlmes esasına dayalı mantıksal br sstemdr (Özkan, 2003: 123). Elemanları x le gösterlen br E evrensel kümes tanımlanırsa, E evrensel kümesnn klask br alt kümes olan A çn ( A E ) üyelk, A karakterstk fonksyonu le gösterlr ve {0,1} arasında aģağıdak gb değģklk gösterr: 1 ( x) A 0 x A x A Oysa belrszlk üzerne kurulu bulanık mantıkta küme değernn sadece 0 yada 1 değer yerne [0,1] aralığında olması söz konusu olup küme değerlernn bu aralıktan belrlenmes durumunda A kümes Bulanık Küme olma özellğ kazanır. Br bulanık kümenn temsl sembolün üstünün çzlmes le fade edlr (Akman ve Alkan, 2006: 30). Bulanıklık sembolü le gösterlr, bulanık br küme fades çn A kullanılır (Seçme Yalçın ve Özdemr, 2008:178) (20) 853

11 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs Bulanık kümeler klask kümelerden ayıran temel özellk 0 le 1 arasında değģen değģk üyelk derecelerne sahp elemanlardan oluģmasıdır. 0 le 1 arasındak değģmn her br eleman çn değerne üyelk dereces, üyelk derecesnn br alt küme çersndek değģmne se üyelk fonksyonu denr (ġen, 2009:40). Bulanık küme teorsnde üyelk fonksyonlarını belrleme sürec çn özel algortmalar gelģtrlmģtr ancak brçok uygulama Ģlem kolaylığı sağlaması açısından parametrk olarak fade edleblen üyelk fonksyonları le gerçekleģtrlmģtr (Özkan, 2003: 10). Parametrk üyelk fonksyonları arasında en yaygın kullanım alanı bulan üyelk fonksyonları, blg Ģlemsel etknlkler ve formüllernn bast oluģu nedenyle üçgensel ve yamuksal üyelk fonksyonlarıdır (Baykal ve Beyan, 2004:79). Bulanık sayılar, bulanık kümenn çeģtler arasında yer alan ve gerçel sayılar kümes de tanımlı bulanık kümelerdr (Klr ve Yuan, 1995:97). Bu bakımdan bulanık kümelern özel br alt kümes olarak fade edleblr. Her bulanık sayı bulanık br küme olablr ama her bulanık küme, bulanık br sayı olamaz (Özkan, 2003:59). (21) A : [0,1] Bulanık sayıların k özel türü olan üçgensel (trangular) ve yamuksal (trapezodal) bulanık sayılar uygulamada sıkça kullanılmakta olup smlern üyelk fonksyonlarının bçmlernden alırlar (Özkan, 2003:60). Bu çalıģmada üçgensel bulanık sayı (ÜBS) lar kullanılmıģtır. Br üçgensel bulanık sayı (ÜBS), sol ve sağ destek alanları le tek br eleman le fade edlen özden oluģmaktadır ve (l, m, u) parametreler le gösterlr. ÜBS ya at üyelk fonksyonu aģağıdak gb matematksel olarak fade edleblr. A ( x ) 0, x l veya x u x l ( x), l x m A m l u x, m x u u m (22) ġekl 1. Üçgensel Bulanık 1 0 sağ destek soldestek Sayı l m u ÜBS parametreler arasında l<m<u sıralaması vardır. l ve u parametreler ÜBS nın destek kümesnn alt ve üst sınırlarını göstermektedr. m parametres le fade edlen ve üyelk dereces 1 e eģt olan tek br elemandan oluģan öz bulunmaktadır. l ve m parametreler sol destek alanının, m ve u parametreler sağ destek alanının sınırlarını göstermektedr. 854

12 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs A ( l, m, u ) ve B ( l, m, u ) Ģeklnde 2 ÜBS olsun. l m u ve l m 2 u 2 olmak üzere bu k ÜBS üzernde yapılablecek yaklaģık artmetk Ģlemler Ģu Ģeklde sıralanablr: Eştlk, A ve B ÜBS larının eģt olablmes çn, üyelk fonksyonlarının dğer br deyģle karģılıklı elemanlarının eģt olması gerekmektedr. Toplama, (23) A B ( l, m, u ) ( l, m, u ) l l, m m, u u Çıkarma, (24) A ( ) B ( l l, m m, u u ) (25) A ( ) B ( l u, m m, u l ) Çarpma ve bölme Ģlemler poztf ÜBS lar üzernde tanımlanacaktır. Poztf br bulanık sayı, alt sınır değer poztf olan sayıdır. Çarpma, A ( ) B ( l l, m m, u u ) l, l (26) Bölme, l m u A (/) B,, u m l l, l (27) BULANIK VIKOR YÖNTEMĠ VIKOR (VIseKrterumsa Optmzaca I Kompromsno Resene), 1998 yılında Oprcovc tarafından önerlmģ, çok krterl karar vermede kullanılan Çok Ntelkl Karar Verme (ÇNKV) yöntemlernden brdr. VIKOR yöntem, karar verme sürecnde brbr le çelģen krterler bulunduğunda alternatfler sıralayarak en uygun alternatfn seçmne odaklanmaktadır (Oprcovc ve Tzeng, 2004). Yöntem le amaçlanan, uzlaģmacı br çözüm le maksmum grup faydasını (çoğunluk kuralı) ve mnmum breysel pģmanlığı tess edecek uzlaģık br çözüm bulmaktır. Yu (1973) ve Zeleny (1982) tarafından önerlen uzlaģtırıcı çözüm kavramı, deal çözüme yakınlık derecesnn ölçümüne dayanmaktadır ve uzlaģık sıralama çn çok krterl çözüm, uzlaģık programlamada toplama fonksyonu olarak kullanılan L p krternden gelģtrlmģtr (Akyüz, 2012; Zeleny, 1982; La ve Hwang, 1996). VIKOR yöntem de benzer prensbe dayanan çok krterl br sıralama ndeks kullanmaktadır (Vahdan vd., 2010). Klask ÇNKV teknklernde olduğu gb VIKOR yöntemnde de krterlern ağırlıklarının kesn olarak blndğ varsayılmaktadır ancak, gerçek yaģam problemlernn çoğunluğunda kesn verlere ulaģmak mümkün değldr. Karar vermenn doğasındak belrszlk ve sübektf değerlendrmelern varlığı da karar sürecnde kesn sayısal değerlerle fade etmey zorlaģtırmaktadır. Bulanık VIKOR yöntem, bulanık mantığın VIKOR yöntemne entegre edlerek uygulanmasıdır. Bulanık VIKOR yöntem, dlsel değerlendrmeler dkkate alarak, en y çözümü ve uzlaģtırıcı çözümü bulmada rasyonel ve sstematk süreçler sunmakta, sübektf değerlendrmeler karar sürecnde dahl etmektedr. Lteratürde Bulanık VIKOR le yapılmıģ br çok çalıģma bulunmaktadır. Tedarkç seçm (Shemshad vd., 2011; Akyüz, 2012; Mrahmad ve Temoury, 2012; Sanaye vd., 2010), lostk frması seçm (Görener, 2011), tedark zncr strates seçm (Görener, 2013), müteahht frma seçm (Ramezanyan vd., 2012), personel seçm (Yıldız ve Devec, 2013), proe seçm (Yıldız, 2014), su 855

13 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs kaynağı planlaması (Oprcovc, 2011) gb br çok uygulama Bulanık VIKOR yöntem kullanılarak yapılmıģtır. Bulanık VIKOR yöntemnde zlenen adımlar aģağıda sıralanmıģtır (hen ve Wang, 2009; Wang vd., 2006): Adım 1. Karar vercler grubu oluģturularak, alternatfler ve alternatflern değerlendrlmesnde kullanılacak krterler belrlenr. n adet karar vercnn, m adet alternatfn ve k adet değerlendrme krternn olduğu varsayılır. Adım 2. Krter ağırlıklarını belrlemek ve alternatfler derecelendrmek çn kullanılacak dlsel değģkenler ve bulanık sayı karģılıkları tanımlanır. Adım 3. Karar verclern değerlendrmeler brleģtrlerek tek br grup kararına dönüģtürülür. Her br krtern bütünleģtrlmģ bulanık ağırlığı, n karar verc sayısını göstermek üzere, n 1 e w w, 1,2,, k n e1 (28) eģtlğ le hesaplanır.. alternatfn. krtere göre önem ağırlığı se, eģtlğ le hesaplanır. n 1 e x x, 1,2,, m n e1 (29) Adım 4.Tüm krter ve alternatfler çn bütünleģtrlmģ değerler elde edldkten sonra, bulanık karar matrs ve ağırlık matrs oluģturulur. x 11 x 12 x 1 x 21 x 22 x 2 D, 1,2,, m; 1,2,, k x 1 x 2 x (30) w w 1 w 2 w, 1,2,, k (31) Adım 5. Bulanık karar matrsnde yer alan tüm krter fonksyonlarının bulanık en y değer f ve bulanık en kötü değer f belrlenr.bulanık en y ve en kötü değerlern belrlenmesnde krtern özellğ göz önünde bulundurularak k farklı Ģeklde hesaplama yapılır. Eğer. krter br fayda özellğne sahp se f ve f değerler, f f max x mn x (32) eģtlğ le hesaplanırken,. krter br malyet fade edyor se, f f mn x max x (33) 856

14 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs eģtlğ yardımıyla hesaplanır. Adım 6. Krterlere göre. alternatfn en y bulanık değere uzaklığının toplamını fade eden S ve. alternatfn bulanık en kötü değerlere olan maksmum uzaklığının fade eden R değerler hesaplanır. k f x S w 1 f f (34) f x R max w f f (35) Adım 7. S maksmum grup faydasını, R karģıt görüģteklern mnmum pģmanlığını fade etmek üzere S, S, R, R değerler le grup faydası ve pģmanlığın brlkte değerlendrlmes le elde edlen Q ndeks hesaplanır. S S mn S max S (36) R mn R R max R (37) S S R R S S (38) Q q 1 q R R Q değerlernn hesaplanmasında kullanılan q parametres, krterlern çoğunluğunun ağırlığını (maksmum grup faydasını) göstermektedr. q değer maksmum grup faydasını sağlayan strate çn ağırlığı fade ederken, (1-q) se karģıt görüģteklern mnmum pģmanlığının ağırlığını fade etmektedr. UzlaĢma; çoğunluk oyu (q>0,5) le, konsensus (q=0,5) le veya veto (q<0,5) le sağlanablr. Adım 8. Üçgensel bulanık sayı Q durulaģtırılarak elde edlen Q ndeks alternatflern sıralanmasında kullanılmaktadır. alternatf en y alternatftr. Q ndeks elde edlr. DurulaĢtırma sonrası Q ndeks değer en düģük olan Adım 9. Yöntemn son adımında belrlenen en y alternatfn uzlaģtırıcı çözüm olup olmadığı belrlenr. UzlaĢtırıcı çözümü belrlemek çn aģağıdak k koģulun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edlmektedr. Koşul 1. Kabul Edleblr Avanta Koşulu: Q değerler küçükten büyüğe sıralandığı durumda lk sırada yer alan alternatf avanta, 1 A ve knc sırada yer alan alternatf A olarak gösterldğnde, kabul edleblr Q A Q A DQ (39) koģuluna bağlıdır. EĢtlk (21) de kullanılan DQparametres alternatf sayısına bağlı olup, m alternatf sayısını göstermek üzere, 857

15 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs eģtlğ le hesaplanır. 1 DQ m 1 Koşul 2. Kabul Edleblr İstkrar Koşulu: Q değerler küçükten büyüğe sıralandığı durumda lk 1 sırada yer alan A alternatf, S ve/veya R değerlerne göre küçükten büyüğe yapılan sıralamada da mnmum değere sahp en y alternatftr. Bu durumda uzlaģık çözüm karar verme sürecnde stkrarlıdır. Yukarıda belrtlen k koģuldan br tanes sağlanmadığı durumlarda uzlaģık çözüm kümes Ģu Ģeklde önerlr: (40) 1 2 Eğer kabul edleblr stkrar koşulu sağlanmıyor se A ve A alternatflernn her ks de uzlaģık ortam çözüm olarak kabul edlr. 1 2 m Eğer kabul edleblr avanta koşulu sağlanmıyorsa A, A,, A alternatflernn tamamı uzlaģık en y ortak çözüm kümesnde yer alır. Burada üst sınır değer olan Q A Q A DQ lģksne göre belrlenr. m 1 maksmum M, Q değerlerne göre sıralanan en y alternatf, mnmum Q değerne sahp alternatflerden brdr. UYGULAMA: MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇalıĢmanın uygulama kısmında günlük hayatta sıklıkla kullandığımız tablet / akıllı cep telefonu vb. kullanıcılara moblte sağlayan chazların donanım ve yazılımının uyumlu çalıģmasına, kontrol edlmesne ve yönetlmesne olanak sağlayan mobl Ģletm sstemler, uzman görüģü alınarak ÇKKV yaklaģımlarından VIKOR le değerledrlmģtr. Karar verc uzmanların subektf görüģlern karar sürecne daha y yansıtablmek ve karar verme sürecnn doğasında yer alan belrszlğ gdermek üzere VIKOR yöntemne bulanık mantık entegre edlerek, değerlendrmelere Bulanık VIKOR yöntem le yapılmıģtır. Mobl Ģletm sstem pazarında yüksek paya sahp ve mobl chazlarda sıklıkla kullanılan 5 mobl Ģletm sstem değerlendrlmģtr. ÇalıĢma kapsamında OS Apple (A1), Androd Google Inc. (A2), RIM Blackberry (A3), Wndows Phone Mcrosoft (A4), Symban Symban Foundaton (A5) değerlendrmeye tab tutulan mobl Ģletm sstem alternatflerdr. Bulanık VIKOR yöntemnn uygulanmasında br öncek bölümde sıralanan adımlar zlenmģtr. Adım 1. Karar verme sürecnde görüģüne baģvurulacak uzman grup belrlendkten sonra, mobl Ģletm sstemlernn değerlendrlmesnde kullanılacak krterler lteratür taraması ve sektörde faalyet gösteren frmaların raporlarından derlenerek oluģturulmuģtur. Uzman grubunun görüģü alınarak nha krterler belrlenmģtr. Değerlendrme sürecnde kullanılacak krterler ve krter kısaltmaları Tablo 1. de gösterlmģtr. Tablo 1. Mobl Ģletm sstem değerlendrme krterler Karar Krterler Gerçek zamanlı kapaste ĠĢlemc ve donanım uyumluluğu Teknk destek Hafıza kullanımı Dökümantasyon Telf ücretler 858

16 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs Ağ (network) kapastes MüĢter tatmn Hız ve zaman çzelgeleme etknlğ Tedarkç tbarı Güvenlk Genel malyet Uygulama mağazası Güncelleme Adım 2. Krter ağırlıklarını belrlemek ve alternatfler derecelendrmek amacıyla lteratürde yer alan br çok dlsel değģken ve bulanık sayı karģılıklarını gösteren farklı ölçekler mevcuttur. Bu çalıģmada kullanılacak dlsel değģkenler ve bulanık sayı karģılıkları hen ve Wang (2009) ın çalıģmalarından alınmıģtır. Kullanılan dlsel değģkenler ve bulanık sayılar Tablo 2. de gösterlmģtr. Tablo 2. Dlsel değģkenler ve bulanık sayı karģılıkları Krter ağırlıkları çn Alternatflern derecelendrlmes çn Dlsel DeğĢkenler Bulanık Sayılar Dlsel DeğĢkenler Bulanık Sayılar Çok düģük (ÇD) (0.00, 0.00, 0.25) Çok kötü (ÇK) (0.00, 0.00, 2.50) DüĢük (D) (0.00, 0.25, 0.50) Kötü (K) (0.00, 2.50, 5.00) Orta (O) (0.25, 0.50, 0.75) Orta (O) (2.50, 5.00, 7.50) Yüksek (ÇD) (0.50, 0.75, 1.00) Ġy (İ) (5.00, 7.50, 10.00) Çok yüksek (ÇD) (0.75, 1.00, 1.00) Çok y (Çİ) (7.50, 10.00, 10.00) Kaynak: hen ve Wang, 2009: Adım 3. Karar verme sürecnde kullanılacak dlsel değģkenler aracılığıyla karar verc uzman grubun görüģler alınmıģtır. Uzman grubun değerlendrlmeler analz edlmek üzere EĢtlk (9) ve EĢtlk (10) kullanılarak tek br grup kararına dönüģtürülmüģtür. ĠĢlemler sonucu elde edlen bulanık ağırlıklar ve bulanık alternatf değerlendrmeler Tablo 3. ve Tablo 4 de gösterlmģtr. Tablo 3. Krterler çn bütünleģtrlmģ bulanık ağırlıklar Krterler Bulanık Ağırlıklar (w ) l m u 1 0,69 0,94 1,00 2 0,75 1,00 1,00 3 0,56 0,81 1,00 4 0,50 0,75 1,00 5 0,06 0,25 0,50 6 0,13 0,31 0,56 7 0,50 0,75 1,00 8 0,49 0,75 0,88 9 0,38 0,63 0, ,56 0,81 0, ,63 0,88 0, ,19 0,44 0, ,75 1,00 1, ,50 0,75 1,00 859

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK FONLARINDA RĠSK YÖNETĠMĠ VE RĠSKE MARUZ DEĞER ANALĠZĠ *

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK FONLARINDA RĠSK YÖNETĠMĠ VE RĠSKE MARUZ DEĞER ANALĠZĠ * Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 9 (4) 2009: 1463-1483 BĠREYSEL FONLARINDA RĠSK YÖNETĠMĠ VE RĠSKE MARUZ DEĞER ANALĠZĠ * RISK MANAGEMENT AND VALUE AT RISK ANALYSIS IN THE INDIVIDUAL PENSION FUNDS

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı