15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK"

Transkript

1 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY

2 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs II 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY

3 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs ORGANIZING OMMITTEE Hakan DEMĠRGĠL Abdullah EROĞLU Sadık ÇÖKELEZ Kenan Oğuzhan ORUÇ Alye Atay KAYIġ Yılmaz KILIÇASLAN Erdoğan ÖZTÜRK Harun SULAK Yusuf DEMĠR Murat ÇUHADAR Meltem AYAN KARAATLI Ömer Utku ERZENGĠN Hkmet ORHAN Hakan BOZDAĞ Vedat BAYDAR Onur DEMĠREL Aykut SEZGĠN Buhar DOĞAN Süha ÇELĠKKAYA Süleyman Kağan GÜRBÜZ Faruk ERĠNĠ Harun ÖZTÜRK Pınar ARSLAN anan ġentürk Fath DEMĠR Hande UZUNOĞLU ÜNLÜ III 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY

4 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs ISEOS th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EONOMETRIS, OPERATIONS RESEARH AND STATISTIS Isparta, Turkey, May 22-24, 2014 Edtors Kenan Oğuzhan Oruç Hakan Demrgl ISBN: DISLAIMER All artcles have been prnted as receved and formatted for unformty and the Organzng and Scentfc ommttees cannot be clamed responsble of the contents and future applcatons. IV 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY

5 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs ONTENTS EONOMETRIS..9 AN APPLIATION OF KEYNESIAN ONSUMPTION FUNTION AND MULTIPLIER ON TURKISH EONOMY AR - GE HARAMALARI VE EKONOMĠK BÜYÜME ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: PANEL VERĠ ANALĠZĠ AR-GE NĠN TEġVĠKĠ AMAIYLA UYGULANAN MALĠYE POLĠTĠKALARININ ETKĠNLĠĞĠ VE GELĠġMĠġ ÜLKELERDEN ÖRNEKLER BĠREYSEL EMEKLĠLĠK FONLARINI BELĠRLEYEN FAKTÖRLER: OED ÖRNEĞĠ BURS VE SOSYAL YARDIM ALAN ÖĞRENĠLERĠN HARAMA VE AĠLE GELĠR BEYANLARININ EKONOMETRĠK MODELLENMESĠ ÇALIġAN KADIN BOġANIYOR MU? TÜRKĠYE ÜZERĠNE AMPĠRĠK BĠR ANALĠZ DIġ TĠARET-REEL DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ: TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNELEME ( ) DIġ TĠARETTE REKABET GÜÜNÜN BELĠRLEYĠĠSĠ OLARAK AR-GE VE INOVASYON: EKONOMETRĠK BĠR ANALĠZ DÖVĠZ KURU OYNAKLIĞININ TÜRKĠYE NĠN EURO ALANINA OLAN ĠHRAATI ÜZERĠNE ETKĠSĠ ( ) FĠNANSAL ĠSTĠKRARSIZLIK VE KURUMSAL KALĠTE (YÖNETĠġĠM) ĠLĠġKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ FOREASTING BIST NATIONAL-100 INDEX BY USING ARTIFIIAL NEURAL NETWORK AND REGRESSION MODELS HĠSSE SENEDĠ ENDEKSLERĠNE YÖNELĠK YATIRIM TERĠHLERĠ: BĠST 100 ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA KAMU HARAMALARI VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNE WAGNER YASASI ÇERÇEVESĠNDEN BĠR BAKIġ: TÜRKĠYE ĠÇĠN EKONOMETRĠK BĠR ANALĠZ MAROEONOMI DETERMINANTS OF MERGER AND AQUISITIONS IN TURKEY: AN ARDL BASED OINTEGRATION APPROAH MALĠYE POLĠTĠKASI AÇISINDAN REEL KAMU HARAMALARI & EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ: TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN ÇOK VEKTÖRLÜ EġBÜTÜNLEġĠM ÇÖZÜMLEMESĠ VE YAPISAL VEKTÖR HATA DÜZELTME MODELĠ BULGULARI PARA VE FĠZĠKĠ SERMAYE ĠLĠġKĠSĠ: MKĠNNON TAMAMLAYIILIK HĠPOTEZĠ TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN NE KADAR GEÇERLĠ? PETROL FĠYAT GETĠRĠLERĠ ĠLE BIST ANA SEKTÖR GETĠRĠLERĠ ARASINDA RĠSK ĠLĠġKĠSĠ SABĠT ĠKAME ESNEKLĠKLĠ ÜRETĠM FONKSĠYONUNUN ĠKAME ESNEKLĠK PARAMETRESĠNĠN TAHMĠN EDĠLMESĠ: ÖRNEK OLAY ĠNELEMESĠ SATIN ALMA GÜÜ PARĠTESĠ TEORĠSĠNĠN GEÇERLĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN SERMAYE HĠZMETLERĠ ENDEKSĠ: BÜYÜME MUHASEBESĠ YAKLAġIMI th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY 5

6 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs TÜRKĠYE DE ENERJĠ TÜKETĠMĠ, FĠNANSAL GELĠġME, EKONOMĠK BÜYÜME, SANAYĠLEġME VE KENTLEġME: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI BĠR ARAġTIRMA TÜRKĠYE DE SANAYĠ SEKTÖRÜ VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN KALDOR YASASI ÇERÇEVESĠNDE SINANMASI: EKONOMETRĠK BĠR ANALĠZ WHAT DETERMINES TO HOLD A HIGH-PAYING JOB? THE ASE OF TURKEY WHAT IS THE SIGNIFIANE OF IMPROVING HEALTH LEVEL IN AELERATING EONOMI GROWTH? YABANI SERMAYENĠN BÖLGELER ARASINDAKĠ DAĞILIM FARKLILIKLARI VE TERĠH NEDENLERĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YABANI YATIRIMI PORTFÖYLERĠNE KUR RĠSKĠNĠN ETKĠSĠ YURT DIġI EĞĠTĠM PROGRAMLARININ BĠREYLERĠN KISA VE UZUN DÖNEM GELĠRLERĠNE ETKĠSĠ: ÇALIġANLAR ÜZERĠNE EĞĠLĠM SKORU EġLEġTĠRMESĠ UYGULAMASI STATISTIS. 373 BAĞIMSIZ ĠKĠ ÖRNEK ORTALAMASINI KARġILAġTIRMADA RANK TRANSFORM METODUNUN KULLANILMASI ĠLE OLUġAN AMPĠRĠK I.TĠP HATA ORANI BAYESIAN MULTINOMIAL LOGISTI REGRESSION MODEL OF ORGANI FOOD BUYERS DATA BULANIK ORTAMDA SATIġ GELĠRLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK ÇOKLU REGRESYON TAHMĠN MODEL ÖNERĠSĠ VE BĠR TEKSTĠL ĠġLETMESĠNE UYGULANMASI. 394 DEVLET ÜNĠVERSĠTELERĠNĠN AKADEMĠK PERFORMANSLARININ ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMĠ ĠLE ANALĠZĠ ÖZEL DERSANE VE KOLEJLERDEKĠ ÖĞRETMENLERĠN TÜKENMĠġLĠK DÜZEYLERĠNĠN MASLAH VE KOPENHAG ENVANTERLERĠNE GÖRE ÖLÇÜLMESĠ VE KARġILAġTIRMASI HĠBRĠD SĠSTEMLER ĠÇĠN BAYESĠ YAKLAġIM LIMITATIONS IN AVERAGE RUN LENGTH ALULATIONS IN STATISTIAL PROESS ONTROL LOJĠSTĠK REGRESYON VE BANKAILIK VERĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA NODEXL ĠLE SOSYAL AĞ ANALĠZĠ: #AKADEMĠKZAM ÖRNEĞĠ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ NDE OKUYAN ÖĞRENĠLERĠN BAġARI DURUMLARINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN LOJĠSTĠK REGRESYON ANALĠZĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ RAYLI SĠSTEM FĠLO ARAÇLARINDA ARIZA DAĞILIM PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ SOSYAL AĞ VERĠLERĠNĠN KUVVET YASASI OLASILIK DAĞILIMINA UYGUNLUK ANALĠZĠ: TWĠTTER ÖRNEĞĠ SU KĠRLĠLĠĞĠ VE SUBJEKTĠF YOKSULLUK ÜZERĠNE BĠR ALAN ÇALIġMASI: AġAĞI BÜYÜK MENDERES HAVZASI ÖRNEĞĠ SÜREKLĠ BAĞIMSIZ DEĞĠġKENLER ĠÇĠN ORANSAL ODDS MODELĠ, KARAR AĞAI ve YAPAY SĠNĠR AĞLARI YÖNTEMLERĠNĠN SINIFLANDIRMA PERFORMANSININ KARġILAġTIRILMASI THE DETERMINATION OF THE FATORS EFFETING THE STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE AHIEVEMENT AT PAMUKKALE UNIVERSITY BY USING LOGISTI REGRESSION ANALYSIS th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY 6

7 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs TOPKAPI SARAYI MÜZESĠ NDE ZĠYARETÇĠ PROFĠLĠ VE MEMNUNĠYET ARAġTIRMASI: ÖLÇEK TASARIMINA ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA TÜRKĠYE DE HAVA YOLU ULAġIM TALEBĠNĠN BOX-JENKINS VE GRĠ TAHMĠN YÖNTEMLERĠ ĠLE TAHMĠNĠ TÜRKĠYE DEKĠ DOLAR KURU VOLATĠLĠTESĠNĠN MODELLENMESĠ TÜRKĠYE DEKĠ Ġġ KAZALARININ GELEEK YILLAR ĠÇĠN TAHMĠNĠ TÜRKĠYE NĠN MOBĠLYA SEKTÖRÜ REKABETÇĠLĠĞĠNĠN REKABET GÜÜ ENDEKSLERĠ BAKIMINDAN ANALĠZĠ VE BAZI TESPĠTLER OPERATIONS RESEARH.623 A FUZZY ANALYTI HIERARHY PROESS MODEL FOR THE EVALUATION OF PRINT ADVERTISEMENT DESIGNS AĠL SERVĠS ANAHTAR PERFORMANS ÖLÇÜTLERĠNĠN BULANIK AHP ĠLE ÖNELĠKLENDĠRĠLMESĠ BĠNA ISI YALITIMINDA KULLANILAN EN UYGUN MALZEMENĠN SEÇĠMĠNDE AHP YÖNTEMĠNĠN UYGULANMASI BĠR RAYLI TAġIT ĠÇĠN PROJE YÖNETĠMĠ UYGULAMASI BORSALARIN PERFORMANSININ ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME YÖNTEMLERĠ ĠLE KARġILAġTIRILMASI BUILDING SENARIOS FOR WIND ENERGY WITH FUZZY OGNITIVE MAPS BULANIK ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSES KULLANILARAK TÜRKĠYE DE NÜKLEER ENERJĠ SANTRALĠNĠN KURULUġ YERĠ SEÇĠMĠ BULANIK ÖLÇÜ UZAYLARI ve BULANIK KOALĠSYON FONKSĠYONLARININ RIESZ AYRIġIMI ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERĠNĠN ÇÖZÜMÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: GLOBAL KRĠTER ve ÖNELĠKLĠ HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRMASI DEPO SÜREÇLERĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE BĠR UYGULAMA DEVELOPMENT OF A DEISION SUPPORT SYSTEM BASED ON ANALYTI NETWORK PROESS FOR NON-TRADITIONAL MAHINING PROESS SELETION EKONOMĠK BĠR BÜYÜME MODELĠ NĠN YAPAY SĠNĠR AĞLARI ĠLE TAHMĠNĠ VE TÜRKĠYE UYGULAMASI GRĠ ĠLĠġKĠSEL ANALĠZ YÖNTEMĠ ĠLE TEDARĠKÇĠ SEÇĠMĠ VE BĠR TEKSTĠL FABRĠKASINDA UYGULAMA ÇALIġMASI GSM OPERATÖRÜ KULLANIILARININ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN TOPSIS YÖNTEMĠYLE ÖLÇÜLMESĠ GUGUK KUġU ALGORĠTMASI: BIR PLASTĠK ATIK TOPLAMA UYGULAMASI HÜRESEL ÜRETĠMDE ĠġGÜÜ PLANLAMASI VE UYGULAMASI ĠKĠLĠ KARġILAġTIRMA MATRISININ YEREL AĞIRLIKLARININ BULUNMASINDA LP-GW- AHP METOT KARMA ĠMALAT ORTAMI ĠÇĠN ÜRETĠM SEVKĠYAT ENTEGRE PLANLAMASI KLASĠK VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE KATEGORĠK VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ MODELLERĠNĠN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÜZERĠNDE KARġILAġTIRMALI ĠNELENMESĠ th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY 7

8 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs LOJĠSTĠK MERKEZĠ YER SEÇĠMĠ ĠÇĠN ANALĠTĠK AĞ SÜREĠ YÖNTEMĠNĠN KULLANILMASI MAKĠNE SEÇĠMĠ ĠÇĠN BULANIK DEMATEL VE BULANIK TOPSĠS YÖNTEMLERĠNĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠNĠN BULANIK VIKOR YAKLAġIMI ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ON FILLED FUNTION METHOD AND APPLIATIONS ORALE VERĠ TABANINDA PL/SQL DĠLĠNDE GENETĠK ALGORĠTMA KULLANILARAK YAPAY ZEKA VE BULANIK MANTIK TABANLI SORGULAMAYAZILIMI GELĠġTĠRĠLMESĠ VE UYGULAMASI PATIENT PROFILE DETERMINATION FOR A PHARMAY VIA DATA MINING LASSIFIATION TEHNIQUES PERFORMANE EVALUATION OF THE HYBRID APPROAHES FOR SOLVING THE APAITATED LOT SIZING PROBLEM WITH SETUP ARRYOVER AND BAKORDERING 900 RESEARH AND ANALYSIS ON A FURNITURE PRODUTION SYSTEM VIA VALUE STREAM MAPPING AND WORK STUDY VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE MERMER ĠġLETMELERĠNĠN ETKĠNLĠK ÖLÇÜMÜ YAMUK BULANIK SAYILARLA BĠR BULANIK EKONOMĠK SĠPARĠġ MĠKTARI MODELĠ YAPAY ARI KOLONĠ ALGORĠTMASI ĠLE ZAMAN PENERELĠ TAKIM ORYANTĠRĠNG PROBLEMLERĠNĠN ÇÖZÜMÜ YAPAY SĠNĠR AĞLARI ÇOKLU LOJĠSTĠK REGRESYON VE ÇOKLU DĠSKRĠMĠNANT ANALĠZ YÖNTEMLERĠNDEN YARARLANARAK YEREL SEÇĠMLERDE SEÇMEN TERĠHLERĠNĠN SINIFLANDIRILMASI: OSMANĠYE ĠLĠ UYGULAMASI YAPAY SĠNĠR AĞLARI YÖNTEMĠ ĠLE TÜRKĠYE DEKĠ TURĠZM GELĠRĠNĠN TAHMĠN EDĠLMESĠ POSTERS DEPO PLANLAMASI ve ÜRÜNLERĠN DEPOLARA ATANMASI PROBLEMĠNĠN MODELLENMESĠ PARA POLĠTĠKASI ARAÇLARININ ENFLASYON HEDEFLEMESĠ ÜZERĠNE GÖRELĠ ETKĠSĠ: TÜRKĠYE EKSENĠNDE BĠR ZAMAN SERĠSĠ ÇÖZÜMLEMESĠ ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM TERĠHLERĠNĠN AHP KULLANILARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs May 2014 Suleyman Demrel Unversty, Isparta, TURKEY 8

9 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠNĠN BULANIK VIKOR YAKLAġIMI ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ArĢ. Gör. Bahadır Fath YILDIRIM 1 ArĢ. Gör. Sultan KUZU 2 ArĢ. Gör. Muhls ÖZDEMĠR 3 Zaman ve mekândan bağımsız olarak stenen blgye anında ulaģablme mkânı sunan moblte, nternet ve mobl chazların her geçen gün daha çok yaygınlaģmasıyla günlük hayattak kullanım alanını artırmaktadır. AraĢtırmalara göre 2013 yılı 4. çeyreğnde sevkyatı yapılan mobl chaz (akıllı telefon, tablet) sayısı, kģsel blgsayar (P) sayısını gerde bırakmıģtır yılında P sevkyatının 300 mlyonun altına nmes, tablet/akıllı telefon sevkyatının se br öncek yıla oranla yaklaģık 1,5 kat artıģ göstereceğ öngörülmüģtür. Günlük hayat le Ģ hayatını brleģtren moblte kavramı günümüz Ģ dünyasında Ģ süreçlern de değģtrmektedr. Ayrıca mobltenn, sstem çndek en alt brmden en üst brme kadar kģlern çalıģma Ģeklnde ve Ģrket ç letģmde öneml değģmlere neden olduğu gözlenmektedr. Bu çalıģmada, mobltenn en öneml enstrümanı olan mobl chazlar üzernde donanım ve yazılımın uyumlu çalıģmasına, kontrol edlmesne ve yönetlmesne olanak sağlayan mobl Ģletm sstemler, belrlenen krterlere göre uzman görüģü alınarak Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) yaklaģımlarından VIKOR yöntem le değerlendrlmģ, karar verme sürecnn doğasında bulunan belrszlğ gdermek üzere bulanık sstem teors de karar sürecne dahl edlerek karar problem Bulanık VIKOR yöntem le çözülmüģtür. Anahtar Kelmeler: Bulanık VIKOR, Çok Krterl Karar Verme, Bulanık Mantık, Mobl İşletm Sstemler, Moblte Jel Kodu: 02, 44, 61 Özet Abstract Independently of tme and space that provde access to the requested nformaton moblty, nternet and moble devces more wdespread usage n daly lfe ncreases every day. Accordng to research n the 4th quarter of 2013 wth shpments moble devce (smartphone, tablet) number, personal computer (P) s the number left behnd. In 2014, P shpments fall below 300 mllon and tablet / smart phone shpments compared to the prevous year s expected to ncrease about 1.5 tmes. ombnng the daly lfe and busness lfe moblty concept, also changng the busness process n today's busness. In addton, the moblty, from the sub-unts to the uppermost unt peoples n the system are observed to be study form and ntra-company communcaton causng the changes. In ths study, the most mportant nstrument moblty on the moble devces to work compatble hardware and software, allowng controllng and managng moble operatng systems, accordng to the crtera set by the expert opnon of Mult-rtera Decson Makng (MDM) approaches are evaluated wth VIKOR, n the decson-makng process to address uncertantes nherent, the theory of fuzzy systems were ncluded n the decson process decson problem s solved by the method of fuzzy VIKOR. Keywords: Fuzzy VIKOR, Mult-crtera Decson Makng, Fuzzy Logc, Moble Operatng Systems, Moblty Jel odes: 02, 44, 61 grģ Ġnternetn hayatımızı değģtrdğ, blg paylaģımının dünyayı yenden Ģekllendrdğ, mobltenn sınırları ortadan kaldırdığı günümüzde akıllı chazlar son kullanıcıların zaman ve blgy yöntemede en büyük yardımcısı konumundadır.ġletģmn gderek moble kayması, teknolo Ģrketlern mobl teknololere yönlendrmektedr. Madreport adlı mobl reklam sektörü araģtırma raporuna göre, 2013 yılının sonuna kadar dünya genelnde 800 mlyon akıllı telefon satılacağı öngörülmüģ, bu artıģla brlkte dünyadak akıllı telefon sayısının 2 mlyara yaklaģacağı belrtlmģtr (Moblke, 2013). Bu hızlı 1 Ġstanbul Ünverstes, ĠĢletme Fakültes, Sayısal Yöntemler Anablm Dalı, 2 Ġstanbul Ünverstes, ĠĢletme Fakültes, Sayısal Yöntemler Anablm Dalı, 3 Ġstanbul Ünverstes, ĠĢletme Fakültes, Sayısal Yöntemler Anablm Dalı, 852

10 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs yükselģaynı zamanda nternet hzmetlernn moble taģınmasını hızlandırmaktadır. Uluslararası araģtırmalar, 2013 yılı 4. çeyreğnde sevkyatı yapılan mobl chaz (akıllı telefon, tablet) sayısının, kģsel blgsayar (P) sayısını gerde bıraktığını göstermģtr yılında P sevkyatının 300 mlyonun altına nmes, tablet/akıllı telefon sevkyatının se br öncek yıla oranla yaklaģık 1,5 kat artıģ göstereceğ öngörülmüģtür. BTK verlerne göre ülkemzde her 10 akıllı telefon kullanıcısının dokuzu mobl nternet kullanmaktadır. Bu rakamın akıllı telefon satıģlarıyla orantılı olarak hızlı br Ģeklde artması beklenmektedr yılında akıllı telefonlardak ver trafğnn, 2011 yılına oranla beģ kat artacağı öngörülmüģtür. Ġnternetten yapılan her sekz sayfa görüntülenmesnden br;. okunan e-postaların %44 ü venternetten yapılan arama trafklernn %20 s mobl chazlar üzernden yapılmaktadır (BTK, 2013). ĠĢletm sstemler, blgsayar donanımının doğrudan denetm ve yönetmnden, temel sstem Ģlemlernden ve uygulama programlarını çalıģtırmaktan sorumlu olan sstem yazılımıdır. Donanımlar hızla gelģp karmaģıklaģırken bu donanımların ne Ģeklde çalıģacaklarını ve kaynak yönetmn düzenleyen yazılımlar Ģletm sstemlerdr. Akıllı telefonlar (Smart Phones), Tablet blgsayarlar, PDA (Personal Dgtal Assstant) lar gb taģınablr chazlar çn üretlen Ģletm sstemler mobl Ģletm sstemler olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde Ģletm sstem kapsamı daha da genģlemekte, br Ģletm sstemnn çoklu platformu desteklemes beklenmektedr. Aynı Ģletm sstemnn desktoplarda, laptoplarda, tabletlerde, telefonlarda ve TV gb platformlarda desteklenmes sadece son kullanıcılar çn değl aynı zamanda yazılım gelģtrcler çn de terch sebeb olmaktadır. Moblteye olan talep paralelnde artıģ gösteren akıllı chaz kullanımı, bu chazlar üzernde temel sstem Ģlemlernden sorumlu olan mobl Ģletm sstemlernn önemn de artırmıģtır. Bu bağlamda bu çalıģmada akıllı chazlar üzernde kullanılan popüler mobl Ģletm sstemlernn uzman görüģü alınarak değerlendrlmes amaçlanmıģtır. ÇalıĢmanın zleyen bölümünde kullanılacak yöntemlerden bahsedldkten sonra son bölümde mobl Ģletm sstem alternatfler br karar problem olarak ele alınarak değerlendrlmģ, sonuç bölümünde bulgular yorumlanmıģtır. bulanık sayı ve kümeler 1965 yılında Azer akademsyen Lotfy A. Zadeh (Lütfü Askerzade) tarafından ortaya atılan bulanık küme, bulanık mantık ve bulanık sstem kavramları baģlarda lteratürde tamamen kabul görmemģ ancak 1975 yılında Ġngltere Queen Mary ollege de Mamdan ve Asslan tarafından gelģtrlen br buhar maknesnn kontrolünün bulanık sstem kullanılarak modellenmes le önem kazanmaya baģlamıģtır (ġen, 2009: 15-16). Bulanık mantık, klask k değerl (0,1) mantığın genelleģtrlmģ hal olup, daha genģ anlamda se bulanık kümeler kullanan tüm teor ve teknololer fade etmektedr (Baykal ve Beyan, 2004: 39). Çok değerl mantık, geleneksel kümelerden oluģturulan önermelern, kden fazla doğruluk değer le eģleģtrlebldğ mantık sstemdr. Bulanık mantık se, belrszlk durumunda akıl yürütme le çok değerl mantığın brleģtrlmes esasına dayalı mantıksal br sstemdr (Özkan, 2003: 123). Elemanları x le gösterlen br E evrensel kümes tanımlanırsa, E evrensel kümesnn klask br alt kümes olan A çn ( A E ) üyelk, A karakterstk fonksyonu le gösterlr ve {0,1} arasında aģağıdak gb değģklk gösterr: 1 ( x) A 0 x A x A Oysa belrszlk üzerne kurulu bulanık mantıkta küme değernn sadece 0 yada 1 değer yerne [0,1] aralığında olması söz konusu olup küme değerlernn bu aralıktan belrlenmes durumunda A kümes Bulanık Küme olma özellğ kazanır. Br bulanık kümenn temsl sembolün üstünün çzlmes le fade edlr (Akman ve Alkan, 2006: 30). Bulanıklık sembolü le gösterlr, bulanık br küme fades çn A kullanılır (Seçme Yalçın ve Özdemr, 2008:178) (20) 853

11 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs Bulanık kümeler klask kümelerden ayıran temel özellk 0 le 1 arasında değģen değģk üyelk derecelerne sahp elemanlardan oluģmasıdır. 0 le 1 arasındak değģmn her br eleman çn değerne üyelk dereces, üyelk derecesnn br alt küme çersndek değģmne se üyelk fonksyonu denr (ġen, 2009:40). Bulanık küme teorsnde üyelk fonksyonlarını belrleme sürec çn özel algortmalar gelģtrlmģtr ancak brçok uygulama Ģlem kolaylığı sağlaması açısından parametrk olarak fade edleblen üyelk fonksyonları le gerçekleģtrlmģtr (Özkan, 2003: 10). Parametrk üyelk fonksyonları arasında en yaygın kullanım alanı bulan üyelk fonksyonları, blg Ģlemsel etknlkler ve formüllernn bast oluģu nedenyle üçgensel ve yamuksal üyelk fonksyonlarıdır (Baykal ve Beyan, 2004:79). Bulanık sayılar, bulanık kümenn çeģtler arasında yer alan ve gerçel sayılar kümes de tanımlı bulanık kümelerdr (Klr ve Yuan, 1995:97). Bu bakımdan bulanık kümelern özel br alt kümes olarak fade edleblr. Her bulanık sayı bulanık br küme olablr ama her bulanık küme, bulanık br sayı olamaz (Özkan, 2003:59). (21) A : [0,1] Bulanık sayıların k özel türü olan üçgensel (trangular) ve yamuksal (trapezodal) bulanık sayılar uygulamada sıkça kullanılmakta olup smlern üyelk fonksyonlarının bçmlernden alırlar (Özkan, 2003:60). Bu çalıģmada üçgensel bulanık sayı (ÜBS) lar kullanılmıģtır. Br üçgensel bulanık sayı (ÜBS), sol ve sağ destek alanları le tek br eleman le fade edlen özden oluģmaktadır ve (l, m, u) parametreler le gösterlr. ÜBS ya at üyelk fonksyonu aģağıdak gb matematksel olarak fade edleblr. A ( x ) 0, x l veya x u x l ( x), l x m A m l u x, m x u u m (22) ġekl 1. Üçgensel Bulanık 1 0 sağ destek soldestek Sayı l m u ÜBS parametreler arasında l<m<u sıralaması vardır. l ve u parametreler ÜBS nın destek kümesnn alt ve üst sınırlarını göstermektedr. m parametres le fade edlen ve üyelk dereces 1 e eģt olan tek br elemandan oluģan öz bulunmaktadır. l ve m parametreler sol destek alanının, m ve u parametreler sağ destek alanının sınırlarını göstermektedr. 854

12 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs A ( l, m, u ) ve B ( l, m, u ) Ģeklnde 2 ÜBS olsun. l m u ve l m 2 u 2 olmak üzere bu k ÜBS üzernde yapılablecek yaklaģık artmetk Ģlemler Ģu Ģeklde sıralanablr: Eştlk, A ve B ÜBS larının eģt olablmes çn, üyelk fonksyonlarının dğer br deyģle karģılıklı elemanlarının eģt olması gerekmektedr. Toplama, (23) A B ( l, m, u ) ( l, m, u ) l l, m m, u u Çıkarma, (24) A ( ) B ( l l, m m, u u ) (25) A ( ) B ( l u, m m, u l ) Çarpma ve bölme Ģlemler poztf ÜBS lar üzernde tanımlanacaktır. Poztf br bulanık sayı, alt sınır değer poztf olan sayıdır. Çarpma, A ( ) B ( l l, m m, u u ) l, l (26) Bölme, l m u A (/) B,, u m l l, l (27) BULANIK VIKOR YÖNTEMĠ VIKOR (VIseKrterumsa Optmzaca I Kompromsno Resene), 1998 yılında Oprcovc tarafından önerlmģ, çok krterl karar vermede kullanılan Çok Ntelkl Karar Verme (ÇNKV) yöntemlernden brdr. VIKOR yöntem, karar verme sürecnde brbr le çelģen krterler bulunduğunda alternatfler sıralayarak en uygun alternatfn seçmne odaklanmaktadır (Oprcovc ve Tzeng, 2004). Yöntem le amaçlanan, uzlaģmacı br çözüm le maksmum grup faydasını (çoğunluk kuralı) ve mnmum breysel pģmanlığı tess edecek uzlaģık br çözüm bulmaktır. Yu (1973) ve Zeleny (1982) tarafından önerlen uzlaģtırıcı çözüm kavramı, deal çözüme yakınlık derecesnn ölçümüne dayanmaktadır ve uzlaģık sıralama çn çok krterl çözüm, uzlaģık programlamada toplama fonksyonu olarak kullanılan L p krternden gelģtrlmģtr (Akyüz, 2012; Zeleny, 1982; La ve Hwang, 1996). VIKOR yöntem de benzer prensbe dayanan çok krterl br sıralama ndeks kullanmaktadır (Vahdan vd., 2010). Klask ÇNKV teknklernde olduğu gb VIKOR yöntemnde de krterlern ağırlıklarının kesn olarak blndğ varsayılmaktadır ancak, gerçek yaģam problemlernn çoğunluğunda kesn verlere ulaģmak mümkün değldr. Karar vermenn doğasındak belrszlk ve sübektf değerlendrmelern varlığı da karar sürecnde kesn sayısal değerlerle fade etmey zorlaģtırmaktadır. Bulanık VIKOR yöntem, bulanık mantığın VIKOR yöntemne entegre edlerek uygulanmasıdır. Bulanık VIKOR yöntem, dlsel değerlendrmeler dkkate alarak, en y çözümü ve uzlaģtırıcı çözümü bulmada rasyonel ve sstematk süreçler sunmakta, sübektf değerlendrmeler karar sürecnde dahl etmektedr. Lteratürde Bulanık VIKOR le yapılmıģ br çok çalıģma bulunmaktadır. Tedarkç seçm (Shemshad vd., 2011; Akyüz, 2012; Mrahmad ve Temoury, 2012; Sanaye vd., 2010), lostk frması seçm (Görener, 2011), tedark zncr strates seçm (Görener, 2013), müteahht frma seçm (Ramezanyan vd., 2012), personel seçm (Yıldız ve Devec, 2013), proe seçm (Yıldız, 2014), su 855

13 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs kaynağı planlaması (Oprcovc, 2011) gb br çok uygulama Bulanık VIKOR yöntem kullanılarak yapılmıģtır. Bulanık VIKOR yöntemnde zlenen adımlar aģağıda sıralanmıģtır (hen ve Wang, 2009; Wang vd., 2006): Adım 1. Karar vercler grubu oluģturularak, alternatfler ve alternatflern değerlendrlmesnde kullanılacak krterler belrlenr. n adet karar vercnn, m adet alternatfn ve k adet değerlendrme krternn olduğu varsayılır. Adım 2. Krter ağırlıklarını belrlemek ve alternatfler derecelendrmek çn kullanılacak dlsel değģkenler ve bulanık sayı karģılıkları tanımlanır. Adım 3. Karar verclern değerlendrmeler brleģtrlerek tek br grup kararına dönüģtürülür. Her br krtern bütünleģtrlmģ bulanık ağırlığı, n karar verc sayısını göstermek üzere, n 1 e w w, 1,2,, k n e1 (28) eģtlğ le hesaplanır.. alternatfn. krtere göre önem ağırlığı se, eģtlğ le hesaplanır. n 1 e x x, 1,2,, m n e1 (29) Adım 4.Tüm krter ve alternatfler çn bütünleģtrlmģ değerler elde edldkten sonra, bulanık karar matrs ve ağırlık matrs oluģturulur. x 11 x 12 x 1 x 21 x 22 x 2 D, 1,2,, m; 1,2,, k x 1 x 2 x (30) w w 1 w 2 w, 1,2,, k (31) Adım 5. Bulanık karar matrsnde yer alan tüm krter fonksyonlarının bulanık en y değer f ve bulanık en kötü değer f belrlenr.bulanık en y ve en kötü değerlern belrlenmesnde krtern özellğ göz önünde bulundurularak k farklı Ģeklde hesaplama yapılır. Eğer. krter br fayda özellğne sahp se f ve f değerler, f f max x mn x (32) eģtlğ le hesaplanırken,. krter br malyet fade edyor se, f f mn x max x (33) 856

14 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs eģtlğ yardımıyla hesaplanır. Adım 6. Krterlere göre. alternatfn en y bulanık değere uzaklığının toplamını fade eden S ve. alternatfn bulanık en kötü değerlere olan maksmum uzaklığının fade eden R değerler hesaplanır. k f x S w 1 f f (34) f x R max w f f (35) Adım 7. S maksmum grup faydasını, R karģıt görüģteklern mnmum pģmanlığını fade etmek üzere S, S, R, R değerler le grup faydası ve pģmanlığın brlkte değerlendrlmes le elde edlen Q ndeks hesaplanır. S S mn S max S (36) R mn R R max R (37) S S R R S S (38) Q q 1 q R R Q değerlernn hesaplanmasında kullanılan q parametres, krterlern çoğunluğunun ağırlığını (maksmum grup faydasını) göstermektedr. q değer maksmum grup faydasını sağlayan strate çn ağırlığı fade ederken, (1-q) se karģıt görüģteklern mnmum pģmanlığının ağırlığını fade etmektedr. UzlaĢma; çoğunluk oyu (q>0,5) le, konsensus (q=0,5) le veya veto (q<0,5) le sağlanablr. Adım 8. Üçgensel bulanık sayı Q durulaģtırılarak elde edlen Q ndeks alternatflern sıralanmasında kullanılmaktadır. alternatf en y alternatftr. Q ndeks elde edlr. DurulaĢtırma sonrası Q ndeks değer en düģük olan Adım 9. Yöntemn son adımında belrlenen en y alternatfn uzlaģtırıcı çözüm olup olmadığı belrlenr. UzlaĢtırıcı çözümü belrlemek çn aģağıdak k koģulun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edlmektedr. Koşul 1. Kabul Edleblr Avanta Koşulu: Q değerler küçükten büyüğe sıralandığı durumda lk sırada yer alan alternatf avanta, 1 A ve knc sırada yer alan alternatf A olarak gösterldğnde, kabul edleblr Q A Q A DQ (39) koģuluna bağlıdır. EĢtlk (21) de kullanılan DQparametres alternatf sayısına bağlı olup, m alternatf sayısını göstermek üzere, 857

15 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs eģtlğ le hesaplanır. 1 DQ m 1 Koşul 2. Kabul Edleblr İstkrar Koşulu: Q değerler küçükten büyüğe sıralandığı durumda lk 1 sırada yer alan A alternatf, S ve/veya R değerlerne göre küçükten büyüğe yapılan sıralamada da mnmum değere sahp en y alternatftr. Bu durumda uzlaģık çözüm karar verme sürecnde stkrarlıdır. Yukarıda belrtlen k koģuldan br tanes sağlanmadığı durumlarda uzlaģık çözüm kümes Ģu Ģeklde önerlr: (40) 1 2 Eğer kabul edleblr stkrar koşulu sağlanmıyor se A ve A alternatflernn her ks de uzlaģık ortam çözüm olarak kabul edlr. 1 2 m Eğer kabul edleblr avanta koşulu sağlanmıyorsa A, A,, A alternatflernn tamamı uzlaģık en y ortak çözüm kümesnde yer alır. Burada üst sınır değer olan Q A Q A DQ lģksne göre belrlenr. m 1 maksmum M, Q değerlerne göre sıralanan en y alternatf, mnmum Q değerne sahp alternatflerden brdr. UYGULAMA: MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇalıĢmanın uygulama kısmında günlük hayatta sıklıkla kullandığımız tablet / akıllı cep telefonu vb. kullanıcılara moblte sağlayan chazların donanım ve yazılımının uyumlu çalıģmasına, kontrol edlmesne ve yönetlmesne olanak sağlayan mobl Ģletm sstemler, uzman görüģü alınarak ÇKKV yaklaģımlarından VIKOR le değerledrlmģtr. Karar verc uzmanların subektf görüģlern karar sürecne daha y yansıtablmek ve karar verme sürecnn doğasında yer alan belrszlğ gdermek üzere VIKOR yöntemne bulanık mantık entegre edlerek, değerlendrmelere Bulanık VIKOR yöntem le yapılmıģtır. Mobl Ģletm sstem pazarında yüksek paya sahp ve mobl chazlarda sıklıkla kullanılan 5 mobl Ģletm sstem değerlendrlmģtr. ÇalıĢma kapsamında OS Apple (A1), Androd Google Inc. (A2), RIM Blackberry (A3), Wndows Phone Mcrosoft (A4), Symban Symban Foundaton (A5) değerlendrmeye tab tutulan mobl Ģletm sstem alternatflerdr. Bulanık VIKOR yöntemnn uygulanmasında br öncek bölümde sıralanan adımlar zlenmģtr. Adım 1. Karar verme sürecnde görüģüne baģvurulacak uzman grup belrlendkten sonra, mobl Ģletm sstemlernn değerlendrlmesnde kullanılacak krterler lteratür taraması ve sektörde faalyet gösteren frmaların raporlarından derlenerek oluģturulmuģtur. Uzman grubunun görüģü alınarak nha krterler belrlenmģtr. Değerlendrme sürecnde kullanılacak krterler ve krter kısaltmaları Tablo 1. de gösterlmģtr. Tablo 1. Mobl Ģletm sstem değerlendrme krterler Karar Krterler Gerçek zamanlı kapaste ĠĢlemc ve donanım uyumluluğu Teknk destek Hafıza kullanımı Dökümantasyon Telf ücretler 858

16 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs Ağ (network) kapastes MüĢter tatmn Hız ve zaman çzelgeleme etknlğ Tedarkç tbarı Güvenlk Genel malyet Uygulama mağazası Güncelleme Adım 2. Krter ağırlıklarını belrlemek ve alternatfler derecelendrmek amacıyla lteratürde yer alan br çok dlsel değģken ve bulanık sayı karģılıklarını gösteren farklı ölçekler mevcuttur. Bu çalıģmada kullanılacak dlsel değģkenler ve bulanık sayı karģılıkları hen ve Wang (2009) ın çalıģmalarından alınmıģtır. Kullanılan dlsel değģkenler ve bulanık sayılar Tablo 2. de gösterlmģtr. Tablo 2. Dlsel değģkenler ve bulanık sayı karģılıkları Krter ağırlıkları çn Alternatflern derecelendrlmes çn Dlsel DeğĢkenler Bulanık Sayılar Dlsel DeğĢkenler Bulanık Sayılar Çok düģük (ÇD) (0.00, 0.00, 0.25) Çok kötü (ÇK) (0.00, 0.00, 2.50) DüĢük (D) (0.00, 0.25, 0.50) Kötü (K) (0.00, 2.50, 5.00) Orta (O) (0.25, 0.50, 0.75) Orta (O) (2.50, 5.00, 7.50) Yüksek (ÇD) (0.50, 0.75, 1.00) Ġy (İ) (5.00, 7.50, 10.00) Çok yüksek (ÇD) (0.75, 1.00, 1.00) Çok y (Çİ) (7.50, 10.00, 10.00) Kaynak: hen ve Wang, 2009: Adım 3. Karar verme sürecnde kullanılacak dlsel değģkenler aracılığıyla karar verc uzman grubun görüģler alınmıģtır. Uzman grubun değerlendrlmeler analz edlmek üzere EĢtlk (9) ve EĢtlk (10) kullanılarak tek br grup kararına dönüģtürülmüģtür. ĠĢlemler sonucu elde edlen bulanık ağırlıklar ve bulanık alternatf değerlendrmeler Tablo 3. ve Tablo 4 de gösterlmģtr. Tablo 3. Krterler çn bütünleģtrlmģ bulanık ağırlıklar Krterler Bulanık Ağırlıklar (w ) l m u 1 0,69 0,94 1,00 2 0,75 1,00 1,00 3 0,56 0,81 1,00 4 0,50 0,75 1,00 5 0,06 0,25 0,50 6 0,13 0,31 0,56 7 0,50 0,75 1,00 8 0,49 0,75 0,88 9 0,38 0,63 0, ,56 0,81 0, ,63 0,88 0, ,19 0,44 0, ,75 1,00 1, ,50 0,75 1,00 859

17 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs Krterler Tablo 4. Alternatfler çn bütünleģtrlmģ bulanık değerlendrmeler A1 A2 A3 A4 A5 l m u l m u l m u l m u l m u 1 7,50 10,00 10,00 7,50 10,00 10,00 4,17 6,67 8,33 5,00 7,50 9,17 1,88 4,38 6,88 2 7,50 10,00 10,00 6,67 9,17 10,00 5,83 8,33 10,00 5,83 8,33 10,00 4,17 6,67 9,17 3 6,25 8,75 9,38 5,00 7,50 10,00 4,17 6,67 9,17 5,83 8,33 9,17 4,17 6,67 9,17 4 5,83 8,33 10,00 5,00 7,50 9,17 3,33 5,83 8,33 5,00 7,50 10,00 3,33 5,83 8,33 5 5,83 8,33 10,00 5,00 7,50 9,17 2,50 5,00 7,50 1,67 4,17 6,67 0,83 2,50 5,00 6 2,50 5,00 7,50 5,83 8,33 10,00 2,50 5,00 7,50 4,17 6,67 9,17 3,33 5,00 6,67 7 5,83 8,33 10,00 7,50 10,00 10,00 3,33 5,83 8,33 3,33 5,83 8,33 3,33 5,83 8,33 8 7,50 10,00 10,00 7,50 10,00 10,00 4,17 6,67 8,33 5,00 7,50 10,00 1,67 4,17 6,67 9 5,00 7,50 10,00 5,00 7,50 10,00 3,33 5,83 8,33 5,83 8,33 10,00 3,33 5,83 8, ,67 9,17 10,00 5,83 8,33 10,00 2,50 5,00 7,50 6,67 9,17 10,00 3,33 5,83 8, ,50 10,00 10,00 4,17 6,67 9,17 2,50 5,00 6,67 5,00 7,50 10,00 3,33 5,83 8, ,17 6,67 8,33 6,67 9,17 10,00 2,50 5,00 7,50 5,00 7,50 10,00 5,00 7,50 9, ,50 10,00 10,00 7,50 10,00 10,00 2,50 5,00 6,67 2,50 5,00 7,50 0,83 2,50 5, ,67 9,17 10,00 7,50 10,00 10,00 4,17 6,67 8,33 5,00 7,50 9,17 1,67 4,17 6,67 Adım 4. Tüm krter ve alternatfler çn bütünleģtrlmģ tek br grup kararı elde edldkten sonra bu değerler kullanılarak bulanık karar ve bulanık ağırlık matrsler oluģturulmuģtur. Adım 5. Bulanık karar matrsnde yer alan tüm krtere at değerler üzernden EĢtlk (13) ve EĢtlk (14) kullanılarak, fonksyonların bulanık en y değer f ve bulanık en kötü değer f belrlenmģtr (Tablo 5). Tablo 5. Krterler çn bulanık en y ve en kötü değerler f l m u l m u 1 7,50 10,00 10,00 1,88 4,38 6,88 2 7,50 10,00 10,00 4,17 6,67 9,17 3 6,25 8,75 10,00 4,17 6,67 9,17 4 5,83 8,33 10,00 3,33 5,83 8,33 5 5,83 8,33 10,00 0,83 2,50 5,00 6 5,83 8,33 10,00 2,50 5,00 6,67 7 7,50 10,00 10,00 3,33 5,83 8,33 8 7,50 10,00 10,00 1,67 4,17 6,67 9 5,83 8,33 10,00 3,33 5,83 8, ,67 9,17 10,00 2,50 5,00 7, ,50 10,00 10,00 2,50 5,00 6, ,67 9,17 10,00 2,50 5,00 7, ,50 10,00 10,00 0,83 2,50 5, ,50 10,00 10,00 1,67 4,17 6,67 Adım 6. Krterlere göre. alternatfn en y bulanık değere uzaklığının toplamını fade eden S ve. alternatfn bulanık en kötü değerlere olan maksmum uzaklığının fade eden R değerler EĢtlk (15) ve eģtlk (16) kullanılarak hesaplanmıģtır (Tablo 6). f 860

18 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs Alternatfler S Tablo 6. S ve R değerler l m u l m u A1 0,634 1,190 1,630 0,200 0,313 0,750 A2 1,356 1,977 0,818 0,417 0,583 0,500 A3 5,388 8,097 9,247 0,625 0,875 1,000 A4 2,948 4,336 3,491 0,563 0,750 1,000 A5 6,315 9,492 11,135 0,750 1,000 1,000 Adım 7. EĢtlk (17), (18), (19) kullanılarak S, S, R, R değerler le grup faydası ve pģmanlığın brlkte değerlendrlmes le elde edlen Q ndeks hesaplanmıģtır. Q ndeks hesaplanırken konsensüsü yansıtmak çn q değer q=0.5 olarak alınmıģtır. Tablo 7. de hesaplanan S, S, R, R değerler gösterlmektedr. Tablo 7. S, S, R, R değerler l m u S 6,315 9,492 11,135 S 0,634 1,190 0,818 0,750 1,000 1,000 R R 0,200 0,313 0,500 Adım 8. Elde edlen bulanık sayılar ( S, R, Q ) durulaģtırılarak S, R, Q ndeksler hesaplanmıģ ve bu ndekslere göre alternatf sıralamaları yapılmıģtır. Lteratürde farklı durulaģtırma operatörler mevcut olmakla beraber bu çalıģmada Hseh vd. (2004) çalıģmalarında önerdkler En Ġy Gerçek Sayı Değer (Best Nonfuzzy Performance Value, BNP) yöntem kullanılmıģtır. BNP yöntem le durulaģtırma Ģlem, (l,m,u) parametreler sırasıyla üçgen bulanık sayının alt, orta ve üst değerlern göstermek üzere, BNP R u l m l l, (41) eģtlğ le yapılır. DurulaĢtırma Ģlem sonrası oluģturulan sıralamaları Tablo 8. de gösterlmģtr. Tablo 8. S, R, Q 3 S, Q ndeksler ve alternatf sıralamaları Q S R, Q ndeksler ve alternatf Alternatfler Ġndeks Ġndeks Ġndeks l m u Sıra Sıra Değer Değer Değer Sıra A1 0,00 0,00 0,29 0,10 1 1,15 1 0,42 1 A2 0,26 0,24 0,00 0,17 2 1,38 2 0,50 2 A3 0,80 0,83 0,91 0,85 4 7,58 4 0,83 4 A4 0,53 0,51 0,63 0,56 3 3,59 3 0,77 3 A5 1,00 1,00 1,00 1,00 5 8,98 5 0,92 5 Adım 9. UzlaĢtırıcı çözümün belrlenmes aģamasında kabul edleblr avanta ve kabul edleblr stkrar koģullarının sağlanıp sağlanmadığı ncelenmģtr. Koşul 1. Kabul Edleblr Avanta Koşulu: Q değerler küçükten büyüğe sıralandığı durumda lk sırada yer alan alternatf A1 ve knc sırada yer alan alternatf A2 olarak belrlenmģ, bu k alternatfe at Q ndeks değerler EĢtlk (20) kullanılarak kabul edleblr avanta koģulu ncelenmģ ve koģulun hlal edldğ saptanmıģtır. R 861

19 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs Koşul 2. Kabul Edleblr İstkrar Koşulu: Q değerler küçükten büyüğe sıralandığı durumda lk sırada yer alan A1 alternatf, S ve/veya R değerlerne göre küçükten büyüğe yapılan sıralamada da mnmum değere sahp en y alternatf olarak belrlenmģtr. Bu durumda elde edlen uzlaģık çözüm karar verme sürecnde stkrarlıdır. KoĢullara göre elde edlen çözüm değerlendrldğnde sadece kabul edleblr stkrar koģulunun Q A Q A DQ m 1 sağlandığı, kabul edleblr avanta koģulunun se sağlanmadığı görülmektedr. lģksne göre A1 ve A2 alternatflernn her ks de uzlaģtırıcı çözümlerdr. Sonuç Bu çalıģmada akıllı telefon, tablet, PDA gb mobl chazlar üzernde temel sstem Ģlemlern yürütmekle sorumlu mobl Ģletm sstemlernden sektörde faalyet gösteren üretc frmalar ve son kullanıcılar tarafından sıklıkla terch edlen 5 alternatf (OS, Androd, Blackberry OS, Wndows Phone ve Symban) belrlenerek Bulanık VIKOR yöntem le değerlendrlmģtr. Uzman görüģü alınarak yapılan değerlendrme ve analzler sonucunda OS ve Androd mobl Ģletm sstemler uzlaģtırıcı çözüm kümesnde yer almıģlardır. Ancak tek br alternatf terch yapılması durumunda en y değere olan uzaklıklar dkkate alınarak OS Ģletm sstemnn daha üstün olduğu söyleneblr. Analz bulgularına göre nha sıralama, OS, Androd, Wndows Phone, Blackberry OS ve Symban Ģeklnde gerçekleģmģtr. Bu çalıģmada Ģletm sstemlernn teknk boyutunu karģılaģtıran krterler belrlenerek sadece uzman görüģü alınarak değerlendrme yapılmıģtır. Son kullanıcıların genģ katılımı le kullanıcı odaklı krterlern kullanıldığı br çalıģma mobl Ģletm sstemlernn değerlendrlmesnde farklı br bakıģ açısı sunablr.ġzleyen çalıģmalarda hbrt ÇKKV yöntemler kullanılarak, bulgular karģılaģtırılablr. KAYNAKÇA Akyüz, G., "Bulanık VIKOR Yöntem le Tedarkç Seçm", Atatürk Ünverstes Ġktsad ve Ġdar Blmler Dergs, lt.26, No. l, 2012, s Blg Teknololer ve ĠletĢm Kurumu (BTK), Onlne: Pazar Verler Ġstatstkler, ErĢm tarh: hen, L.Y. ve Wang, T.-. (2009) Optmzng partners choce n IS/IT outsourcng proects: The strategc decson of fuzzy VIKOR, Internatonal Journal of Producton Economcs, 120(1), ss Görener, A. Tedark Zncr Strates Seçm: Bulanık VIKOR Yöntemyle Ġmalat Sektöründe Br Uygulama, Uluslararası Alanya ĠĢletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faculty of Busness, Yıl:2013, :5, S:3, s Görener, A., Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlernn uygulanması, Ġstanbul Ünverstes ĠĢletme Fakültes Dergs, lt/vol:42, Sayı/No:2, 2013, Hseh, T.-Y., Lu, S.-T. ve Tzeng, G.-H. (2004) Fuzzy MDM approach for plannng and desgn tenders selecton n publc offce buldngs, Internatonal Journal of Proect Management, 22(7), ss La, Y. ve Hwang. (1996) Fuzzy Multple Obectve Decson Makng: Methods and Applcatons. Lecture Notes n Economcs and Mathematcal Systems. Sprnger Mrahmada, N., Temoury, E. A Fuzzy VIKOR Model for Suppler Selecton and Evaluaton: ase of EMERSUN ompany, Journal of Basc and Appled Scentfc Research, 2012, 2(5) Moblke, Madreport - Çeyrek Rapor, Onlne: wp-content/ uploads/ downloads /2013/02/madreport_Q4_Web6.pdf, ErĢm Tarh: Oprcovc, S. Fuzzy VIKOR wth an applcaton to water resources plannng, Expert Systems wth Applcatons 38 (2011)

20 Suleyman Demrel Unversty, Department of Econometrcs Oprcovc, S. ve Tzeng, G.-H. (2004) ompromse soluton by MDM methods: A comparatve analyss of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operatonal Research, 156(2), ss Ramezanyan, R. M., Kazem, M., Jafar, H., Mad Elah, S. Applcaton of ntegrated fuzzy VIKOR & AHP methodology to contractor rankng, Management Scence Letters 2 (2012) Sanaye, A., Mousav, S. F. ve Yazdankhah, A. Group decson makng process for suppler selecton wth VIKOR under fuzzy envronment, Expert Systems wth Applcatons, Volume 37, Issue 1, January 2010, p Shemshad, A., Shraz, H., Toreh, M. ve Tarokh, M.J., A fuzzy VIKOR method for suppler selecton based on entropy measure for obectve weghtng, Expert Systems wth Applcatons 38 (2011) Vahdan, B., Hadpour, H., Sadaghan, J.S. ve Amr, M. (2010) Extenson of VIKOR method based on nterval-valued fuzzy sets, Internatonal Journal of Advanced Manufacturng Technology, 47(9-12), ss Wang, T.-., Lang, L.-J., & Ho,.-Y. (2006). Mult-crtera decson analyss by usng fuzzy VIKOR. In Proceedngs of nternatonal conference on servce systems and servce management, 2, Yıldız, A. ve Devec, M., Bulanık VIKOR Yöntemne Dayalı Personel Seçm Sürec, Ege Akademk BakıĢ Dergs, lt: 13, Sayı: 4, Ekm 2013, ss Yıldız, A., Bulanık VIKOR Yöntemn Kullanarak Proe Seçm Sürecnn Ġncelenmes, Yu, P. L A lass of Solutons for Group Decson Problems, Management Scence, 19 (8), p Zeleny, M., Multple rtera Decson Makng, McGraw-Hll, New York,

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University 15th International Symposium on Econometrics, Operations

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI?

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Gaz Ünverstes Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs 9 / 2 (2007). 6-80 ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Fath ECER Öz: Fuzzy TOPSIS (Technque for Order Preference

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 206-216 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI 2403 TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI APPLICATION OF A FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT MODEL FOR TEAM LEADER SELECTION ÖZET A. Fahr ÖZKÖK *, Orkun KOZANOĞLU

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ Makale Sunum Tarh : 02.03.2015 Yayına Kabul Tarh : 27.03.2015 Bahadır Fath YILDIRIM Araştırma Görevls Kafkas Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI Doğuş Ünverstes Dergs 12 (1) 2011 144-155 MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-ROMETHEE YAKLAŞIMI EVALUATING MATERIAL HANDLING SYSTEM ALTERNATIVES USING FUZZY-ROMETHEE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University 15th International Symposium on Econometrics, Operations

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme tüdergs/d mühendslk Clt:10, Sayı:1, 68-80 Şubat 011 Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sstem seçmnde bulanık çok ölçütlü karar verme Ayhan MENTEġ *, Ġsmal Hakkı HELACIOĞLU İTÜ Fen Blmler Ensttüsü,

Detaylı

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması Çukurova Ünverstes İİBF Dergs Clt:20. Sayı:1. Hazran 2016 ss.127-147 Türk Sgortacılık Sektöründe Çok Krterl Karar Verme Teknkler (ÇKKV) le Perormans Ölçümü: BİST ygulaması Perormance Measurement n Turksh

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi Savunma Blmler Dergs The Journal of Defense Senes Mayıs/May 03, Clt/Volume, Sayı/Issue, 43-70. ISSN: 303-683 Çoklu Peryotta Çevre Tedarkç Seçm İçn Belrszlk Etmenl Br ÇÖKV Yöntem Özkan BLİ Erkam GÜREŞEN

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 24-223, 200 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales FUZZY CHOQUET INTEGRAL APPROACH FOR MULTI CRITERIA

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci

Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 13 Sayı: 4 Ekm 2013 ss. 427-436 Bulanık VIKOR Yöntemne Dayalı Personel Seçm Sürec Based on Fuzzy VIKOR Approach to Personnel Selecton Process Ayşe YILDIZ 1,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org Electronc Letters on Scence & Engneerng ) 6) Avalable onlne at www.e-lse.org An Approxmaton to Multsource Suppler Selecton Problem usng Extended Fuzzy AHP and GA Bars Yuce, Ibrahm Dokuzer Sakarya Unversty,

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması Revew of Socal, Economc & Busness Studes, Vol.2, 242-255 Br Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetmlerde Verg Opmzasyonu Uygulaması Mustafa Güneş Doç. Dr., Endüstr Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI Programı Ders Adı Dersin Sorumlusu Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik Kodu BANKA-SĠG-I

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası 0. Türkye Harta Blmsel ve Teknk Kurultayı 8 Mart - Nsan 00, Ankara POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZONA ETKİSİ M. ılmaz,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Prof.Dr. İBRAHİM GÜNGÖR ün ÖZGEÇMİŞİ

Prof.Dr. İBRAHİM GÜNGÖR ün ÖZGEÇMİŞİ Prof.Dr. İBRAHİM GÜNGÖR ün ÖZGEÇMİŞİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı İBRAHİM GÜNGÖR Doğum Yeri ve Yılı SORKUNCAK KÖYÜ EĞİRDİR/ISPARTA 1959 Adres AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ, ALANYA -

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER

DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 22 ġubat 2014 DÜNYA EKONOMĠSĠ DÜNYA EKONOMĠSĠNDE GÜNDEM VE BEKLENTĠLER 2014 YILI DÜNYA EKONOMĠSĠ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı