AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ"

Transkript

1 Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ ÖZET Nur ÖMÜRBEK * Yunus MAKAS ** Vesle ÖMÜRBEK *** Karar verme alternatfler arasından seçm sürec olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde gerek karar sürecnde alternatflern fazlalığı ve gerekse de alınacak kararı etkleyen krterlern çok olması karar sürecn karmaşık hale getrmektedr. Bu koşullar altında karar sürecnde geleneksel karar verme teknkler yerne çok krterl karar verme teknklernn kullanımı önerlmektedr. Bu çalışmada da br ünverstenn Blg İşlem Dare Başkanlığınca, Kurumsal Proje Yönetm Yazılım gelştrmede kullanılablecek programın seçlmes amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çok krterl karar verme yöntemlernden AHP ve TOPSIS yöntemler brlkte kullanılmıştır. Çalışmada, lteratürde yaygın olarak kullanılan; Tedarkç Frma ve Satın Alma, Kullanımı Kolaylığı, Uyarlama ve Teknk Altyapı le Destek anakrterler ve bu anakrterlern alt krterler tanımlanmıştır. AHP yöntem le krterlern ağırlıkları bellrlenerek, TOPSIS yöntem le de Atlasan, Hp, Ibm ve Mcrosoft frmalarının araçları değerlendrlmştr. Anahtar Kelmeler: Çok Krterl Karar Verme, AHP, TOPSIS, Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı SELECTING SOFTWARE PROGRAMS FOR ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT WITH AHP AND TOPSIS ABSTRACT Makng a decson s defned as choosng among the alternatves. In today s world, the fact that there are a great deal of alternatves and the crtera nfluencng the decson are makng the decson makng processes very complcated. Under these crcumstances, decson makng technques wth * Doç.Dr., Süleyman Demrel Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, ** Süleyman Demrel Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü, İşletme ABD, *** Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demrel Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, [59]

2 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK multple crtera s suggested rather than tradtonal decson makng technques. The am of ths study to choose the related software that can be used for developng Corporate Project Management Software by Informaton Technology Department of a unversty. AHP and TOPSIS, the decson makng processes wth multple crtera, have been used. The common key crtera such as Suppler Frm, Buyng, Usage, Adaptaton, Technque Infrastructure, Support and secondary crtera of these key crtera have been defned n the study. AHP technque has been used to fnd out the severty of the abovementoned crtera. TOPSIS has been used to evaluate the tools of Atlassan, HP, IBM and Mcrosoft. Key Words: Multple-Crtera Decson Makng, AHP, TOPSIS, Enterprse Project Management Software 1. GİRİŞ 20. yüzyılın şletmeclk çn sunduğu en öneml kavramlardan br kuşkusuz küresellk kavramıdır. Küresellk, temel olarak, dünyanın, şletmeclk açısından da küresel hale gelmesnden ve buna bağlı olarak değşen ş süreçlern çermektedr. Değşen ş süreçler, aslında ş süreçlernn tamamen ortadan kalkarak yern yenlerne bırakmasını değl, yenden yapılandırılarak, şletmelern tedarkçler ve müşterler le çft yönlü sıkı bağlar kurmasını fade etmektedr. 1 Enterprse Resource Plannıng ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması- KKP), br şletmenn stratejk amaç ve hedefler doğrultusunda müşter taleplernn en uygun şeklde karşılanablmes çn, farklı coğraf bölgelerde bulunan tedark, üretm ve dağıtım kaynaklarının en etkn ve verml şeklde planlanması, koordnasyonu ve kontrol edlmes şlevlern bulunduran br yazılım sstem olarak tanımlanablr. Hem stratejk planlama çalışmaları le belrlenen amaç ve hedeflere, hem de üretm ve dağıtım kaynaklarının kapaste özellklerne gereken ayrıntıda dkkat ederek, faalyetler değşme duyarlı hale getreblmek ancak ERP sstemler le mümkün olablmektedr. Yan ERP br şletmede süregelen tüm blg akışının entegrasyonunu sağlayan tcar yazılım paketler olarak da tanımlanablr KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ (KPY) Kurumsal Proje Yönetm KPY (Enterprse Project Management EPM), ERP nn br alt öğes olup, farklı coğraf bölgelerde bulunan tedark, 1 2 H.Kemal İlter, Blg Sstemler Perspektfnden Kurumsal Kaynak Planlaması: Etkler Ve Değerler, İstanbul Tcaret Ünverstes, Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 11, 2007, s.2. Şehbal Talu, Sorularla Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprse Resource Planng -ERP), İstanbul Tcaret Odası, İstanbul, 2004, s.6. [60]

3 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm üretm ve dağıtım kaynaklarının en etkn ve verml şeklde planlanması, koordnasyonu ve kontrol edlmes şlevlern kurumsal proje yönetm çn de geçerldr. Proje, özgün br ürün veya hzmet üretmek üzere gerçekleştrlen, geçc olarak bell br zaman aralığında yürütülen çalışmadır. 3 Proje, belrl br hedefe ulaşmak çn planlanmış, brbryle uyumlu, bağlı faalyet bütünüdür. Proje yönetm faalyetler, ş planlaması, rsklern belrlenmes, ş gerçekleştrrken gerekecek tahmn kaynak kullanımını, şn düzenlenmesn, nsan ve materyal kaynaklarını sağlamayı, ana konu başlıklarını belrlemey, faalyetler yönlendrmey, proje gdşatını kontrol etmey, aşamaları raporlamayı ve sonuçları analz etmey çermektedr. 4 Yazılım Proje Yönetm se, proje yönetmnn öneml br parçasıdır. Yazılım projelernn daha belrsz olması nedenyle, genellkle daha fazla rsk çermekte ve daha fazla malyete htyaç duymaktadırlar. Bu da yazılım projelernde rsk yönetmnn daha öneml olması anlamına gelr. 5 Başarılı br yazılım proje yönetmnn en öneml unsurları; gereksnmlern çok net ve anlaşılır şeklde belrlenmes, y br takımın oluşturulması, akıllı kararlar vereblme, süreçler zleme ve öğrenlmş dersler analz etme olarak tanımlanablr Yazılım Gelştrme Blgsayara hazır paket programlar dışında özel br ş yaptırmak ya da blgsayarlı br sstem gelştrmek stendğ takdrde mutlaka br yazılım gelştrlmes zorunluluğu vardır. Yazılım br blgsayarda; brkaç satırlık br program olableceğ gb, brden çok blgsayar üzernde koşan mlyonlarca satırlık programlar grubu da olablr. Programların karmaşıklık dereces arttıkça gelştrlmelern kontrol altına almak da zorlaşır. 7 Yazılım projeler genellkle büyük br özen ve beklent le başlatılmasına rağmen, çoğu zaman beklentler karşılayamamakta veya tamamlanamadan sonuçlanmaktadır. Yazılım projelernn bazı karakterstk özellklernden dolayı dğer alanların proje yönetmlerne göre dare edlmes karmaşık br ştr. İlk olarak yazılım tabanlı çalışan sstemlern karmaşıklığı gelmektedr. Bu yüzden yazılım gelştrcler kompleks problemlerle M.Oktay Alnıak, Proje Yönetm: Makaleler, Derlemeler, Örnek Olaylar, Beta Yayınları, İstanbul, 2011, s.33. C.Kenneth Laudon - P.Jane Laudon, Yönetm Blşm Sstemler: Djtal İşletmey Yönetme, Çevr Edtörü Uğur Yozgat, 15.Baskı, Nobel Yayınev, Ankara, 2011, s.530. O.Ayhan Erdem - E.Alaa Youns, Yazılım Projelernde Rsk Yönetm, Blşm Teknolojler Dergs, Clt 5, Sayı 1, 2012, s.1. Serkan Akagündüz vd., Yazılım Proje Yönetmnde Proje Başarısını Getren Faktörler, XIV. Akademk Blsm Konferansı, Ocak 2013, Antalya, 2013, s.4. Erhan Sarıdoğan, Yazılım Mühendslğ: Profesyonel Yazılım Gelştrmey Öğrenmek İsteyenler İçn, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.114. [61]

4 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK uğraşmaktadır. Yazılım gelştrlen sstemn karmaşıklığı arttıkça bu ssteme yazılım gelştren yazılım gelştrcnn ş de o düzeyde karmaşıklaşmaktadır. 8 Yazılımın dğer alanlardan farklı özellklere sahp olmasının yanı sıra her geçen gün daha büyük ve karmaşık sstemlern parçası olması, bu sstemlern planlanan zaman, verm ve malyette gerçekleştrlmesnde sorunlar yaşanmasına sebep olablmektedr Yazılım Gelştrmede Proje Yönetm Aracı Kullanma Proje yönetmn brçok açıdan otomatkleştren tcar yazılım araçları, proje yönetm sürecn kolaylaştırmaktadır. Proje yönetm yazılımı; görevler tanımlamak ve planlamak, görevlere kaynaklar atamak, görevlern başlangıç ve btş tarhlern belrlemek, sürec takp etmek, görev ve kaynaklarla lgl değşklkler kolaylaştırmak çn uygulamalar sunar. Bu araçların bazıları, oldukça büyük projeler, dağınık çalışma gruplarını ve şletme fonksyonlarını yöneten, büyük ölçekl karmaşık programlardır. Bu üst düzey araçlar çok sayıda görev, faalyet ve bunların karmaşık lşklern yöneteblr. 10 Son zamanlarda proje yönetm araçlarında hızlı br dönüşüm meydana gelerek mevcut ürünlern sayısında öneml artış yaşanmıştır. Bu seçenekler sofstke ve fyatları çok farklı sevyelerde bulunmaktadır. Yazılım proje yönetm araçları, üstün ürün özellkler le hızla gelşmektedr. Araç özellklernn ve fyat aralıklarının fazlalığı, proje sahplern yürüttükler proje çn uygun aracı seçme konusunda zorlamaktadır. 11 İşletmeler karar verme süreçlernde brçok problemle karşı karşıya kalmakta ve bu konuda çeştl teknklerden yararlanmaktadır. Yazılım seçm, son yıllarda şletmelern blg teknolojler kullanımına yönelmesyle yönetclern sıkça karşılaştığı ve brçok faktörün br arada değerlendrlmesn gerektren çok krterl karar verme problemdr. 12 Günümüzde yazılım endüstrs, şrket şbrlkler le çeştl merkezler kapsayan br yazılım fabrkası ş modelne doğru lerlemektedr. Düşük malyetl yerlerde uzman ekplerle çalışmanın beklenen faydaları; artan vermllk ve azalan malyetlerdr. Bunun sonucunda proje ve süreç S.John Reel, Crtcal Success Factors In Software Projects, IEEE Software Vol. 16, Issue 3, 1999, p.19. Gülbahar Gümrükçü, Savunma Sstemlernde Yazılım Proje Yönetm, Ankara Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez, Ankara, 2010, s.2. Laudon - Laudon, a.g.e., s.549. Norta Ahmad A.Laplante Phllp, Software Project Management Tools : Makng a Practcal Decson Usng AHP, Software Engneerng Workshop SEW'06, 30th Annual IEEE/NASA, IEEE, 2006, s.76. Selçuk Perçn - A.Cansu Gök, ERP Yazılımı Seçmnde İk Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı, Osmangaz Ünverstes, İİBF Dergs, Clt 8, Sayı 1, 2013, s.93. [62]

5 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm yönetm daha karmaşık hale gelmektedr. 13 Karmaşıklık derecelerne göre yazılımlar Şekl 1. de görülmektedr. Projelern karmaşıklığının yanında, eş zamanlı olarak yürütülmeler de yazılım gelştrme ortamını karmaşıklaştırmakta ve yazılım projelernn başarı le tamamlanmasını daha zor hale getrmektedr. Dolayısıyla, yazılım gelştren organzasyonlar, hedeflerne ulaşablmek çn, yazılım gelştrme blg sstemlern bünyelerne katarak yazılım yönetm ve gelştrme süreçlern daha etkn ve verml hale getrmeldrler. 14 Şekl 1: Karmaşıklık Derecelerne Göre Yazılımlar Kaynak: Erhan Sarıdoğan, Yazılım Mühendslğ: Profesyonel Yazılım Gelştrmey Öğrenmek İsteyenler İçn, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2008, s Javer Berrocal et.al., Lean Management Of Software Processes And Factores Usng Busness Process Modelng Technques, Product-Focused Software Process Improvement, Sprnger, Berln Hedelberg, 2010, p.321. Serkan Nalbant, "Yazılım Gelştrme Sürecnn Vermllğn Arttırmak: Br Blg Sstem Öners" [63]

6 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK 3. LİTERATÜR İNCELEMESİ Lteratür ncelemesnde yazılım projelern yönetmek çn program değerlendrmes konusunda yapılan çalışmalar le çok krterl karar verme yöntemleryle yazılım seçm konusunda yapılan çalışmalar ayrı ayrı taranmıştır. - Yazılım Projelern Yönetmek İçn Program Değerlendrmes Konusunda Yapılan Çalışmalar Lberatore ve Pollack-Johnson 15 yaptıkları çalışmayla, Dünyanın en büyük PM (Project Management) meslek örgütü olan Proje Yönetm Ensttüsü (PMI), üyelerne 31 sorudan oluşan br anket uygulamışlar ve ankette demografk faktörler, çalışma ortamı, PM yazılım kullanımı, ve PM teknğ kullanımı hakkında sorular sorulmuştur. Projedek faalyet sayısı, frma büyüklüğü, yazılımın kullanımının lk yılı ve yazılım kullanımının kapsamı proje yönetcler tarafından seçlen proje yönetm yazılım paketnn sevyesnn belrlenmesnde tek tek etklernn olduğu sonucuna varılmıştır. Ahmad ve Laplante 16 yaptıkları çalışmada, yazılım projelernn yönetm çn 5 farklı yazılımdan AHP yöntemn kullanarak seçm yapmışlar. Çalışmada; görev planlama, kaynak yönetm, şbrlğ, zaman takb, tahmnleme, rsk değerlendrmes, değşm yönetm, raporlama / grafkleme, dosya ekleme, e-posta bldrm, süreç/metodoloj yönetm, portföy yönetm gb krterler baz alınmıştır. Berrocal, Garca-Alonso ve Murllo 17 gelştrdkler Zentpede adlı yazılımı, süreç yönetm le farklı lokasyonlardak ekpler tarafından gelştrlen yazılımların ekpler arasında etkleşm, şbrlğ ve süreç yleştrme modellerne uyumluluğun arttırılması çn kullanmışlardır. Özvural, Gün ve Ak 18 tarafından yapılan çalışmada, özellkle AR- GE faalyetler yürüten ve kurumsal stratejler gereğ tanımlı olan ürün gelştrme süreçlern kısmen veya tamamen uygulaması gereken organzasyonlar çn süreçlern zlenmes ve projelern gerçekleşme durumlarının tek br merkez ortam üzernden takbne yönelk gerçekleştrlen süreç yönetm yazılımı değerlendrlmesne çalışılmıştır. Kurumun hedefler doğrultusunda aralarından seçm yapılmış ve hedeflere yönelk ek krterler tanımlanmıştır. Krter lstes ön görüşme yapılan frmalara gönderlmş ve krterler karşılayıp karşılayamadıklarını detaylı cevaplarıyla brlkte göndermeler stenmştr J.Matthew Lberatore - Bruce Pollack-Johnson, Project Management Software, IEEE Transactons On Engneerng Management, Vol. 50, Issue 2, 2003, p Ahmad Phllp, a.g.m., p Berrocal et.al., a.g.m., p Özden Gebzoğlu Özvural vd., Etkn Br Yazılım Süreç Yönetm İçn Süreç Yönetm Aracı Seçm In VIII. Ulusal Yazılım Sempozyumu, KKTC, 2014, s [64]

7 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm - Yazılım Seçmnde Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Kullanıldığı Çalışmalar We and Wang 19 yaptıkları çalışmada ERP seçm sürecnde dkkat edlmes gereken faktörler yazılım ve satıcı faktörler olarak belrtmşlerdr. AHP le br şletmenn htyaçlarına en uygun ERP seçmn sağlayan br model gelştrmşler. Çalışmada yazılım seçmnde 6 temel 14 alt krter önerlmştr. Sstemn temel yazılım faktörler malyet, uygulama zamanı, fonksyonellk, kullanım kolaylığı, esneklk ve güvenlrlk olarak belrtlmştr. Sstemn temel satıcı faktörler se blnrlk, teknk yetenek ve sürekl hzmet sağlama olarak belrtlmştr. Grgnler ve Kaygısız 20 yaptıkları çalışmada, br ünverstede gerek akademsyenlern akademk çalışmalarında, gerekse eğtmde kullanılacak olan en uygun statstksel yazılımın belrlenmesnde, Analtk Hyerarş Sürec (AHP) ve 0 1 Hedef Programlama (HP) yöntemler brlkte kullanılmıştır. Yaygın kullanımı olan üç yazılım seçeneğ (SPSS, Statıstıca ve Mınıtab), her brs alt krterler çeren beş temel krtere (fnansal, teknk, analz, kullanım ve satıcı özellkler) göre AHP le değerlendrlmştr. Alternatflern AHP le elde edlen öncelkler, kurulan 0 1 HP modelne öncelk kısıtı olarak dâhl edlmştr. Modeln çözümüyle bu k çok krterl karar verme teknğnn kombne etks ortaya konmaya çalışılmıştır. Keçek ve Yıldırım 21, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sstemnn Analtk Hyerarş Sürec ( AHP ) İle Seçm konusunda çalışma yapmışlardır. Çalışmanın uygulama kısmında otomotv sektöründe faalyet gösteren k ayrı şletme ncelenmş ve her k şletme çn en uygun ERP sstem seçlmesne yönelk olarak AHP teknğ le analzler yapılarak daha sonra k şletmeden ayrı ayrı elde edlen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yazılım krterler altında şletmeye uygunluk, fonksyonellk, toplam malyet, uyarlama süres, güvenlrlk, kullanım kolaylığı, esneklk (raporlama), düzenl olarak üst sürüme geçme (upgrade), karar destekleme düzey alt krterler baz alınmıştır. Tedarkç krterler altında destek ve hzmetler, frmanın durumu ve referanslar alt krterler baz alınmıştır Chun-Chn We - J.Wang Mao-Jun, A Comprehensve Framework For Selectng an ERP System, Internatonal Journal of Project Management, 2004, Vol. 22, Issue 2, p Nuray Grgnler - Zelha Kaygısız, İstatstksel Yazılım Seçmnde Analtk Hyerarş Sürec Ve 0 1 Hedef Programlama Yöntemlernn Brlkte Kullanımı, Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, Clt 10, Sayı 1, 2009, s Gülnur Keçek - Esra Yıldırım, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sstemnn Analtk Hyerarş Sürec (AHP) İle Seçm: Otomotv Sektöründe Br Uygulama, Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 15, Sayı 1, s [65]

8 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK Vatansever ve Uluköy 22, üretm sektöründe faalyette bulunan br şletmenn ERP yazılımı seçm problemn, çok krterl karar verme teknklernden bulanık AHP ve bulanık MOORA yöntemlern br arada kullanarak karar verclere yardımcı olacak sonuçlara ulaşmaya çalışmışlardır. Frmanın üretm, muhasebe ve fnans departmanlarının yönetcleryle yapılan görüşmelerde ERP yazılımlarının seçmne lşkn lteratür hakkında blg verlp, yazılımdan beklentler doğrultusunda yazılım seçm kararlarını öneml boyutta etkleyen krterler toplam malyet, fonksyonellk, sstemn esneklğ, sstemn güvenlrlğ, uygulama zamanı ve kullanım kolaylığı şeklnde belrlemşlerdr. Ayık ve Klavuz 23 yaptıkları çalışmada, kullandıkları öğrenc şler blg sstem yazılımını değştrmey düşünen ünverstelern yazılım seçm konusunda göz önünde bulundurdukları krterler ve ağırlıkları tespt edlerek pyasada mevcut olan 14 yazılım ürünü bu krterlere göre değerlendrlmştr. Belrlenen krterlern ağırlıkları Analtk Ağ Sürec yaklaşımı le hesaplanmış ve TOPSIS yöntemyle mevcut 14 alternatfn bu krterlere göre htyacı karşılayablme sıralaması yapılmıştır. Perçn ve Gök 24 çalışmalarında, şletme problemlernde kullanılan çok krterl karar verme yöntemlernden Analtk Ağ Sürec (AAS) ve TOPSIS yaklaşımlarının br arada kullanılmasına yönelk br metodoloj sunmuşlardır. Sunulan k aşamalı yaklaşımın uygulanablrlğnn gösterlmes amacıyla örnek br uygulamaya yer verlerek, şletmeler çn ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımı seçm üzerne br karar problem ele almışlardır. 4. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ Çok krterl karar verme yöntemler, brden fazla krtere dayalı karar verme problemlernn çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı Analtk Hyerarş Sürec (Analytc Herarchy Process - AHP) olup, dğerler TOPSIS, MOORA, ELECTRE, VIKOR, ANP, PROMETHEE vb. olarak sıralanablr Kemal Vatansever - Metn Uluköy, Kurumsal Kaynak Planlaması Sstemlernn Bulanık AHP ve Bulanık MOORA Yöntemleryle Seçm: Üretm Sektöründe Br Uygulama, Celal Bayar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt.11, Sayı 2, 2013, s Yusuf Zya Ayık - Yavuz Klavuz, Analtk Ağ Sürec Yaklaşımı Ve TOPSIS Yöntem İle Öğrenc İşler Blg Sstem Yazılımı Seçm, Atatürk Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Dergs, Clt 27, Sayı 4, 2013, s Perçn - Gök, a.g.m., s Al Eleren, Markaların Tüketc Terch Krterlerne Göre Analtk Hyerarş Sürec Yöntem Ile Değerlendrlmes: Beyaz Eşya Sektöründe Br Uygulama, Yönetm ve Ekonom, Clt 14, Sayı 2, 2007, 51. [66]

9 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm 1970 lerde Thomas L. Saaty tarafından gelştrlen AHP, brden çok krter çeren karmaşık problemlern çözümünde kullanılan br karar verme yöntemdr. AHP, karar verclern karmaşık problemler; problemn ana hedef, krterler (crtera / attrbutes / objectves), alt krterler ve alternatfler arasındak lşky gösteren br hyerarşk yapıda modellemelerne olanak vermektedr. AHP nn en öneml özellğ karar vercnn hem objektf hem de sübjektf düşüncelern karar sürecne dahl edeblmesdr. Br dğer fade le AHP, blgnn, deneymn, breyn düşüncelernn ve önsezlernn mantıksal br şeklde brleştrldğ br yöntemdr. AHP çok genş br uygulama alanına sahptr ve pek çok karar problemnde etkn olarak kullanılmaktadır. 26 AHP, bleşenler arasında karmaşık lşkler bulunan sstemlere at karar problemlernde; sstem alt sstemleryle lşkl hyerarşk br yapıda oldukça bastleştrerek fade edp, sezgsel ve mantıksal düşünceyle rdeleyeblen ve bunların modellenmelerne olanak sağlayan br yaklaşımdır. 27 Saaty nn, karar problemlernde başarılı olmak çn karmaşık matematğe değl sadece doğru matematğe gereksnm duyulduğunu fark etmes sonucu karmaşık durumların analz ve karmaşık kararların verleblmes konusundak çalışmaları sonucu gelştrdğ AHP; karmaşık, çok kşl, çok krterl ve çok peryotlu problemler hyerarşk olarak yapılandırıp görselleştrmektedr. Bu sebeple, yönetcler tarafından ülke sorunlarında ve pek çok sektörde karşılaşılan çeştl sorunların çözümünde AHP etkn olarak kullanılmaktadır. 28 AHP, çok krterl karar verme problemlernn; ana hedef, krterler, alt krterler ve alternatfler arasındak lşky gösteren, hyerarşk br yapıda modelleneblmesne olanak veren br yöntemdr. Bu yöntemle, brçok değerlendrme krtern rol oynadığı karar problemlernde, krterlern amaca katkısının belrleneblmes çn krter ağırlıkları hesaplanablr ve uygun karar alternatf seçleblmektedr Ayşe Kuruüzüm - Nuray Atsan, Analtk Hyerarş Yöntem ve İşletmeclk Alanındak Uygulamaları, Akdenz Ünverstes, İkdsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı 1, 2001, s.83. H.Ünal Özden, Analtk Hyerarş Yönetm İle İlkokul Seçm, Marmara Ünverstes İkdsad ve İdar Brmler Fakültes Dergs, Clt 24, Sayı 1, 2008, s.300. Keçek - Yıldırım, a.g.m., s.196. Hasan Dnçer - Al Görener, Analtk Hyerarş Sürec Ve VIKOR Teknğ İle Dnamk Performans Analz: Bankacılık Sektöründe Br Uygulama, İstanbul Tcaret Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, Clt 10, Sayı 1, 2011, s.111. [67]

10 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK 4.1. Analtk Hyerarş Sürecnn Adımları Brçok uygulamaya esas oluşturan AHP nn 7 adımı aşağıda sıralanmıştır. ( 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ) Adım 1: Hyerarşk Yapının Kurulması AHP nn lk adımını, karar problemnn anlaşılablr ve değerlendrleblr olablmes çn hyerarşk olarak düzenlenmes oluşturmaktadır. Bunun çn Şekl 2. de görüldüğü gb karar problemnn ana hedef, krterler, alt krterler ve alternatfler hyerarşk br yapıda hazırlanır. Şekl 2: Üç Sevyel Analtk Hyerarş Model Kaynak: Thomas L.Saaty ve Lus G.Vargas, Models, Methods, Concepts & Applcatons of The Analytc Herarchy Process, Sprnger, 2001, s Mehpare Tmor, Analtk Hyerarş Proses, Türkmen Ktapev, İstanbul, 2011, s Thomas L.Saaty, How To Make A Decson: The Analytc Herarchy Process European Journal Of Operatonal Research, Vol. 9, Issue 24, 1990, p Thomas L.Saaty G.Lus Vargas, Models, Methods, Concepts & Applcatons Of The Analytc Herarchy Process, Sprnger Scence & Busness Meda, 2012, p.2-6. Keçek - Yıldırım, a.g.m., s Kuruüzüm - Atsan, a.g.m., s Selçuk Alp Taylan Engn, Trafk Kazalarının Nedenler Ve Sonuçları Arasındak İlşknn TOPSIS Ve AHP Yöntemler Kullanılarak Analz Ve Değerlendrlmes, İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs, Clt 10, Sayı 19, 2011, s Yusuf Alper Abalı vd., Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemler İle Bursyer Seçm: Br Öğretm Kurumunda Uygulama, Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 26, Sayı 3-4, 2012, s Necp Aslan, Analtk Network Proses, Yıldız Teknk Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez, İstanbul, 2005, s [68]

11 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm Adım 2: Öncelklern Belrlenmes Saaty, Tablo 1. de görüldüğü gb karar krterler ve karar krterlernn kl karşılaştırmasında kullanılan br ölçek gelştrmştr. Bu ölçekle, karar krterler ve her br karar krterne göre karar seçenekler kl karşılaştırmalarla 1 le 9 arasında br değerle değerlendrlr. Tablo 1: İkl Karşılaştırma Yöntemnde Kullanılan 1-9 Skalası DERECELER TANIM 1 Eşt Öneml 3 Braz Daha Fazla Öneml 5 Kuvvetl Derece Öneml 7 Çok Kuvvetl Derece Öneml 9 Aşırı Derece Öneml Uzlaşma (Ortalama) Değerler Karar vercler ölçektek fadelerden, karşılaştırma yapılan kl hakkında fkrlern yansıtanını seçerler. Sonra adımda hesaplama yapılırken bu fadenn karşılığı olan sayısal değer kullanılır. Adım 3: İkl Karşılaştırma Matrs İkl karşılaştırma term k faktörün/krtern brbrleryle karşılaştırılması anlamına gelmekte ve karar vercnn yargısına dayanmaktadır. Karar almada grup veya breyn öncelklern dkkate alıp ncel ve ntel değşkenler br arada değerlendren AHP, oluşturulan hyerarşdek elemanları kşer kşer ele alıp onları br krtere göre karşılaştırmak ve bu şlem yaparken dğer krterler şleme katmadan tüm elemanlar hakkında ayrı ayrı yargı sahb olunmasını sağlayan br teknktr. Farklı krterlern kl karşılaştırmaları Tablo 3. de görüldüğü gbdr. Burada n krter, =1,2,..,n e kadar ve j=1,2,..,n e kadar olmak üzere satır ve sütunlarda sıralanarak karşılaştırma matrsn oluşturmaktadır. Matrstek w/wj term, karşılaştırma matrsnde amaca ulaşmada. krtern j. krterden ne kadar daha öneml olduğunu fade etmektedr. Tablo 3: Krterler çn İkl Karşılaştırma Matrs Oluşturulması Krter 1 Krter 2.. Krter n Krter 1 W1/W1 W1/W2.. W1/Wn Krter 2 W2/W1 W2/W2.. W2/Wn Krter n Wn/W1 Wn/W2.. Wn/Wn Matematksel olarak bu lşk; w / wj = aj (,j = 1,2,.,n) [69]

12 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK (w :.nc alternatfn ağırlığı wj : j.nc alternatfn ağırlığı) le fade edlr. A kl karşılaştırmalar matrs, aşağıdak gb gösterleblr aj... anm A 1... a j a nm Adım 4: Öncelk Vektörünün Oluşturulması Bu aşamada, öncelk veya ağırlık vektörlernn hesaplanması çn öncelkle lşk matrsler normalleştrlr. Normalleştrlmş matrs, her br sütun değernn ayrı ayrı lgl sütun toplamına bölünmes le elde edlr. Daha sonra normalleştrlmş matrsn satır değerlernn ortalamasının alınması le her br krter, alt krter ve alternatfn ağırlıkları veya öncelk vektörü elde edlr. Adım 5: Tutarlılık Oranının Hesaplanması İkl karşılaştırmalar sonucunda oluşan değerlern yan öncelklern brbrler le olan mantıksal ve/veya matematksel lşks tutarlılıktır. AHP nn modellemes yapılırken, değerlendrmeye tab tutulan alternatflern/krterlern görecel önem düzeyler bulunarak karşılaştırma matrsnn tutarlılığı hesaplanmalıdır. Bu matrsn tutarlı olablmes çn en büyük öz değern (λmax) matrs boyutuna (n) eşt olması gerekmektedr. Krterlern görecel önemlern hesaplamak çn, her br satırın ortalaması alınarak sütun vektörü oluşturulur. Oluşturulan sütun vektörü normalleştrlerek, görecel önemler vektörü elde edlr. Matrstek her br satır görecel önem vektörüyle çarpılarak ağırlıklı önem vektörü elde edlr. Daha sonra bu vektörün her br elemanı, görecel önem vektöründe karşılık gelen elemana bölünerek br başka vektör hesaplanır. Sonuç olarak bu vektörün artmetk ortalaması se en büyük öz değer olan λmax ı vermektedr. Daha sonra tutarlılık gösterges ve oranı aşağıdak gb hesaplanarak sonucun doğruluğu kontrol edlr. Tutarlılık Gösterges (CI) = (λ max n)/n-1 Tutarlılık Oranı (CR) = Tutarlılık Gösterges (CI) / Rassallık Gösterges (RI) Tutarlılık oranının hesaplanablmes çn br Rastgele Değer İndeks (R.İ.) Tablosu oluşturulmuştur. Boyutları 1 le 15 arasında değşen kare matrsler çn rastgele değer ndeks sayıları Tablo 4. de verlmştr. N matrs [70]

13 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm boyutuna göre rassal değerler görülmektedr. Burada n krter sayısıdır ve bu sayı yan boyut büyüdükçe rassal gösterge değerlernde de br artış bulunmaktadır. Rassallık Gösterges Tablo 4: Rastgele Değer İndeks (R.İ.) Tablosu N ,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 Tutarlılık oranı karar vercnn her krtere dayalı değerlendrme aşamalarında kullanılablmektedr ve son kararın kaltes ve geçerllğ açısından öneml br kavramdır. Tutarlılığın test edlmesne mkan vermes yönüyle AHP yöntem dğer çok krterl karar verme yöntemlerne göre daha güven vermektedr. Karar matrsnn tutarlı olablmes çn CR<0,10 olması stenr. CR ne kadar sıfıra yakınsa karşılaştırma sonuçları daha tutarlı olacaktır. Bu belrlemelern ardından karşılaştırmaların tutarlılık oranını sağlayıp sağlamadığı kontrol edlr. Sağlamaması durumunda karar vercden kararını gözden geçrerek düzeltmes stenr. Daha sonra kl karşılaştırma matrslernden görel ağırlıklar hesaplanmaktadır. Son aşamada hyerarşk yapı prensb le en alt sevyedek alternatflern en üst sevyedek genel amaca göre genel ağırlıkları elde edlmektedr. 5. TOPSIS YÖNTEMİ Hwang ve Yoon tarafından gelştrlen TOPSIS (Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) yöntem çok krterl karar verme yöntemdr. Alternatf çözüm noktasının poztf-deal çözüme en kısa mesafe ve negatf-deal çözüme en uzak mesafede olacağı varsayımına göre oluşturulmuştur. TOPSIS yöntem ntel br çevrm yapılmaksızın, drekt ver üzernde uygulanablmektedr. 38 Yöntemle lgl hesaplama aşamaları se aşağıda belrtlmştr. ( 39, 40, 41 ) Al Eleren - Mehmet Karagül, Türkye Ekonomsnn Performans Değerlendrmes, Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F Dergs, 2008, Clt 15, Sayı 1, s.6. Abalı vd., a.g.m., s Mustafa Yurdakul - Yusuf Tansel İç, Türk Otomotv Frmalarının Performans Ölçümü Ve Analzne Yönelk TOPSIS Yöntemn Kullanan Br Örnek Çalışma, Gaz Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 18, Sayı 1, 2003, s Sezay Dumanoğlu - Nuray Ergül, İMKB de İşlem Gören Teknoloj Şrketlernn Mal Performans Ölçümü, Muhasebe ve Fnansman Dergs, Sayı 48, 2010, s [71]

14 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK 1.Aşama: Karar Matrsnn (A) Oluşturulması TOPSIS yöntemnn lk adımı karar matrsnn (A) oluşturulmasıdır. Karar matrs oluşturulurken satırlarda üstünlükler sıralanmak stenen karar noktaları, sütunlarda se karar vermede kullanılacak değerlendrme krterler (ölçütler) yer almaktadır. A j matrsnde m karar noktası sayısını, n değerlendrme krter sayısını göstermektedr. A j a a am a a a m2 [72] a a a 1n 2n 2.Aşama: Karar Matrsnn (R) Normalleştrlmes Karar matrsndek her br değern bulunduğu sütundak değerlern kareler toplamının kareköküne bölünerek matrs normalze edlr. r j a m j k 1 a 2 kj İ=1,2.m mn J=1,2.n R le gösterlen standart karar matrs aşağıdak gb elde edlmektedr. r11 r12 r 1n r21 r22 r2 n Rj r m1 rm 2 rmn 3.Aşama: Normalleştrlen Karar Matrslernn Ağırlıklandırılması (V) Öncelkle değerlendrme krterlerne lşkn ağırlık değerler (w) belrlenr. m 1 w 1 Daha sonra R matrsnn her br sütunundak elemanlar lgl w değer le çarpılarak Ağırlıklı Standart Karar Matrs (V) matrs oluşturulur. V matrs aşağıda gösterlmştr:

15 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm w1r 11 w2r12 wnr 1n w1r 21 w2r22 wnr2 n Vj w 1rm 1 w2rm 2 wnrmn Değerlendrme krterlerne lşkn ağırlıklar W1, W2,.. Wn şeklnde belrlenr. Oluşturulacak ağırlıklı normalze edlmş karar matrs çn, R matrsnn sütunlarındak değerler lgl değerlendrme krter ağırlık değerler le çarpılarak V matrsnn sütunları hesaplanmaktadır. 4.Aşama: İdeal (A+) ve Negatf İdeal (A-) Çözümlern Oluşturulması TOPSIS yöntem, her br değerlendrme krternn monoton artan veya azalan br eğlme sahp olduğunu varsaymaktadır. İdeal çözümün oluşturulablmes çn ağırlıklı standart karar matrsndek değerlendrme krterlernn yan sütun değerlernn en büyükler seçlr. İdeal çözüm setnn bulunması aşağıdak formülde gösterlmştr. max j, mn j A v j J v j j * ' Negatf deal çözüm set se, ağırlıklı standart karar matrsndek değerlendrme krterlernn yan sütun değerlernn en küçükler seçlerek oluşturulur. Negatf deal çözüm setnn bulunması aşağıdak formülde gösterlmştr. ' mn j, max j A v j J v j j 5.Aşama: Ayrım Ölçütlernn Hesaplanması TOPSIS yöntemnde her br karar noktasına lşkn değerlendrme krter değernn deal ve negatf deal çözüm setnden sapmalarının bulunablmes çn Eucldan Uzaklık Yaklaşımından yararlanılmaktadır. Buradan elde edlen alternatflere lşkn sapma değerler se İdeal Ayırım ( S ) ve Negatf İdeal Ayırım ( S ) Ölçütü olarak adlandırılmaktadır. İdeal * ayırım ( S ) ve negatf deal ayırım ( * göre hesaplanmaktadır. S ) ölçüler aşağıdak formüllere [73]

16 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK n * 2 ( j j ) j1 S v v n j j j1 S ( v v ) Burada hesaplanacak ( sayısı kadar olacaktır. 2 * S ) ve ( S ) sayısı doğal olarak alternatf 6.Aşama: İdeal Çözüme Göre Görel Çözümün Hesaplanması Her br karar noktasının deal çözüme görel yakınlığının ( ) hesaplanmasında deal ve negatf deal ayırım ölçütlernden yararlanılmaktadır. Burada kullanılan ölçüt, negatf deal ayırım ölçütünün toplam ayırım ölçütü çndek payıdır. İdeal çözüme görel yakınlık değernn hesaplanması aşağıdak formülde gösterlmştr. C * S S S * Burada ( ) değer C aralığında değer alır ve lgl karar noktasının deal çözüme, lgl karar noktasının negatf deal çözüme mutlak yakınlığını gösterr. 6. BİR ÜNİVERSİTE İÇİN KURUMSAL PROJE YÖNETİM PROGRAMININ BELİRLENMESİNDE AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI Küreselleşme sürecyle brlkte şletme faalyetlern en çok etkleyen faktörlern başında rekabet ve belrszlk gelmektedr. Karar verme kısaca alternatfler arasından seçm sürec olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde gerek karar sürecnde alternatflern fazlalığı ve gerekse de alınacak kararı etkleyen krterlern çok olması karar sürecn karmaşık hale getrmektedr. Bu koşullar altında karar sürecnde geleneksel karar verme teknkler yerne çok krterl karar verme teknklernn kullanımı önerlmektedr. Bu çalışmada da AHP ve TOPSIS yöntemler le br ünverstenn Blg İşlem Dare Başkanlığı (BİDB) bünyesnde yürütülen yazılım gelştrme süreçlernn hang kurumsal proje yönetm (EPM) programıyla yürütülmesnn brm çn uygun olacağı belrlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada lk oarak lgl lteratüre dayalı olarak tespt edlen krterler AHP yöntem le ağırlıklandırılmıştır. Sonrak aşamada se TOPSIS yöntem uygulanarak alternatf EPM programları değerlendrlmştr. [74]

17 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm Analtk Hyerarş Sürec (AHP) Yöntem İle Krter Ağırlıklarının Belrlenmes : Çalışmada AHP yöntem le br ünverstenn Blg İşlem Dare Başkanlığı bünyesnde yürütülen yazılım gelştrme süreçlern hang kurumsal proje yönetm programıyla yürütülmesnn brm çn uygun olacağı belrlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 4 program 13 farklı krtere göre karşılaştırılarak değerlendrlmeye çalışılmıştır. Yazılım projelernn değerlendrlmes çn belrlenmesnde uzman görüşler ve lteratürdek sınıflandırmalardan (Ahmad Laplante 42 ; Özvural vd. 43, Perçn-Gök 44 ), faydalanılmıştır. Bu doğrultuda 4 ana krter ve 13 alt krter belrlenmştr. Bu krterler, Tedarkç Frma ve Satın Alma ana krter altında; Yazılımın Malyet, Frmanın Pazardak Konumu ve Referanslar, Kullanım Kolaylığı ana krter altında; Ergonom, Öğrenleblrlk, Raporlama, Görev Zamanlama, Çevk Yazılım Mmarsn Destekleme (Agle-Scrum), Farklı süreç ve modelleme dller/ notasyonlarını desteklemes, Uyarlama ve Teknk Altyapı ana krter altında; Danışmanlık ve Eğtm Malyetler ve Esneklk, Destek ana krter altında se; Onlne Yardım ve Peryodk Bakım Gder (Adam/Gün) krterler bulunmaktadır. Bu krterler çerçevesnde; Atlasan-Jra, HP-Ppm, IBM-Ratonal Request ve Mcrosoft-Tfs alternatf araçları değerlendrlmştr. Program seçmnde etkl olan krterlern ağırlıklarının belrlenmesnde ve alternatf programların bu krterler açısından değerlendrlmesnde br ünverstenn BİDB görevl 3 yönetc ve 3 yazılımcıdan oluşan 6 kşlk br ekbn görüşler alınmıştır. Danışmanlık frmaları programlara at özellkler, verecekler hzmetler ve örnek uygulamaları vdeo konferans yoluyla bu ekbe sunmuştur Değerlendrmede Kullanılan Krterler Seçm krterlern ağırlıklarının elde edlmes çn AHP yöntem uygulanmıştır. AHP yöntem le krterlern ağırlıklarının bulunablmes çn br ünverstenn BİDB tarafından oluşturulan 6 kşlk ekp krterlern kl karşılaştırmalarını yapmışlardır. İkl karşılaştırmalar geometrk ortalama yöntem le brleştrlerek Mcrosoft Excel paket programında krter ağırlıkları belrlenmştr. EPM yazılım seçmn etkleyen krterler, kodları ve ağırlıkları aşağıda Tablo 5. de görülmektedr Ahmad Phllp, a.g.m., p.78. Özvural vd., a.g.m., Perçn - Gök, a.g.m., s.102. [75]

18 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK Tablo 5: Seçm Krterler ve Ağırlıkları Anakrter Tedarkç Frma ve Satın Alma Krterler Kullanım Kolaylığı Krterler Uyarlama ve Teknk Altyapı Krterler Destek Tutarlılık Oranı : 0,09 Alt Krter KOD Krter Önem Dereces Yazılımın Malyet A1 0,03 Frmanın Pazardak Konumu A2 0,02 Referanslar A3 0,03 Ergonom B1 0,04 Öğrenleblrlk B2 0,08 Raporlama B3 0,14 Görev Zamanlama B4 0,13 Çevk Yazılım Mmarsn B5 Destekleme (Agle-Scrum) 0,20 Farklı süreç modelleme dller/ B6 notasyonlarını desteklemes 0,14 Danışmanlık ve Eğtm C1 Malyetler 0,03 Esneklk C2 0,07 Onlne Yardım D1 0,06 Peryodk Bakım Gder D2 (Adam/Gün) 0, TOPSIS Yöntem Uygulaması Kurum çn en uygun EPM yazılım programı alternatfler Gartner ın 2012 yılı program değerlendrmesndek rapor esas alınarak belrlenmştr (Murphy ve Duggan, 2012:3). 45 Rapor sonucunda üst sıralarda yer alan ve kullanımı daha yaygın olan Atlasan, HP, IBM ve Mcrosoft frmalarının araçları değerlendrmeye alınmıştır. 45 E.Thomas Murphy - Jm Duggan, Magc Quadrant for Applcaton Lfe Cycle Management Gartner, June 2012, https://www.gartner.com/doc/ /magc-quadrant-applcaton-lfe-cycle, 11 Aralık 2014 [76]

19 AHP ve TOPSIS Yöntemler İle Kurumsal Proje Yönetm Yazılımı Seçm Şekl 3: Gartner ın 2012 yılı Program Değerlendrmes Raporu Kaynak : E.Thomas Murphy - Jm Duggan, Magc Quadrant for Applcaton Lfe Cycle Management Gartner, June 2012, https://www.gartner.com/doc/ /magcquadrant-applcaton-lfe-cycle, 11 Aralık Aşama: Karar Matrsnn Oluşturulması TOPSIS Yöntemne göre lk olarak aşağıdak Tablo 6. da görülen karar matrsnn oluşturulmuştur. Karar matrs oluştururken yazılımların her br krter açısından her br krter değerlendrmes sonucunda almış olduğu değerler kullanılmıştır. Frmalar çn haksız rekabete yol açmamak çn program smler A, B, C ve D olarak gösterlmştr. Yazılımın malyet, frmanın pazardak konumu, referanslar, danışmanlık ve eğtm malyetler, peryodk bakım gder (Adam/Gün) krterlerne at değerler danışmanlık hzmet veren frmalardan ve yazılım frmaların resm web stelernden elde edlmştr. Dğer krterlern değerler se 6 kşlk yazılım değerlendrme ekbne uygulanan anket sonucunda elde edlmştr. Tablo 6: Karar Matrs A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 D1 D2 A 2 1 3,7 4,7 4,7 4,2 4,7 4, ,7 4,5 4 B ,17 4,83 4,17 4,33 3, ,17 4,17 5 C 5 3 3,67 3,83 3,67 4 4,33 3, ,5 4,17 1 D 2 5 3,33 3,5 2,66 4 3,66 3, ,33 3,33 3 [77]

20 Nur ÖMÜRBEK Yunus MAKAS Vesle ÖMÜRBEK 2.Aşama: Karar Matrsnn (R) Normalleştrlmes Karar matrsndek her br değern bulunduğu sütundak değerlern kareler toplamının kareköküne bölünerek Tablo 7. de görülen normalze edlmş karar matrs elde edlr. Tablo 7: Karar Matrsnn Normalze Edlme Aşaması A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 D1 D2 A 0,343 0,129 0,502 0,577 0,579 0,513 0,550 0,622 0,555 0,560 0,532 0,554 0,560 B 0,171 0,645 0,543 0,511 0,595 0,509 0,507 0,436 0,277 0,700 0,599 0,513 0,700 C 0,857 0,387 0,498 0,470 0,452 0,489 0,507 0,460 0,555 0,140 0,359 0,513 0,140 D 0,343 0,645 0,452 0,430 0,328 0,489 0,428 0,460 0,555 0,420 0,479 0,410 0,420 3.Aşama: Normalze Karar Matrsnn Ağırlıklandırılması (V) Ağırlıklı standart karar matrsn oluşturmak çn değerlendrme krterlerne lşkn AHP yöntemnde bulunan ağırlıklar le Tablo 7. dek normalze karar matrs çarpılarak Tablo 8. de görülen ağırlıklı standart karar matrs oluşturulur. Tablo 8: Ağırlıklandırılmış Karar Matrs A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 D1 D2 Ağırlık 0,03 0,02 0,03 0,04 0,08 0,14 0,13 0,20 0,14 0,03 0,07 0,06 0,03 A 0,010 0,003 0,015 0,023 0,046 0,072 0,072 0,124 0,078 0,017 0,037 0,033 0,017 B 0,005 0,013 0,016 0,020 0,048 0,071 0,066 0,087 0,039 0,021 0,042 0,031 0,021 C 0,026 0,008 0,015 0,019 0,036 0,068 0,066 0,092 0,078 0,004 0,025 0,031 0,004 D 0,010 0,013 0,014 0,017 0,026 0,068 0,056 0,092 0,078 0,013 0,034 0,025 0,013 * 4.Aşama: İdeal ( A ) ve Negatf İdeal ( A Oluşturulması ) Çözümlern Ağırlıklandırılmış standart karar matrsnn oluşturulmasının * ardından poztf deal A ve negatf deal A çözüm setler oluşturulur. * Poztf deal A çözüm set çn elde edlen ağırlıklandırılmış karar matrsnn sütunlarında yer alan en büyük değer seçlrken, A çözüm set çn en küçük değerler seçlr. Buna göre elde edlen çözüm setler şu şekldedr; [78]

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme tüdergs/d mühendslk Clt:10, Sayı:1, 68-80 Şubat 011 Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sstem seçmnde bulanık çok ölçütlü karar verme Ayhan MENTEġ *, Ġsmal Hakkı HELACIOĞLU İTÜ Fen Blmler Ensttüsü,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 206-216 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ *

HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ * Hava Gücünün Bölgesel Mukayeses HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2 CİLT 5 SAYI 2 (33-42) HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ * Hv.İsth.Ütğm. Okan ARSLAN ** Hv.İkm.Kur.Alb. Erol YÜCEL Hv.Müh.Yzb.

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI 2403 TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI APPLICATION OF A FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT MODEL FOR TEAM LEADER SELECTION ÖZET A. Fahr ÖZKÖK *, Orkun KOZANOĞLU

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI Semh COŞKUN Endüstr Mühendslğ Bölümü Pamukkale Ünverstes

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı