Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi"

Transkript

1 Savunma Blmler Dergs The Journal of Defense Senes Mayıs/May 03, Clt/Volume, Sayı/Issue, ISSN: Çoklu Peryotta Çevre Tedarkç Seçm İçn Belrszlk Etmenl Br ÇÖKV Yöntem Özkan BLİ Erkam GÜREŞEN Çevre tedark znr yönetm, artan çevre koruma bln nedenyle frmalar çn gderek önem kazanmaktadır. Br frmanın çevresel yaklaşımı sadee onun ç çabası le lgl değl, aynı zamanda onun tedarkçlernn çevresel performansı le de lgldr. Bu sebeple, çevre tedarkç seçm br frma çn en öneml problemlerden br hâlne gelmştr. Çevre tedarkç seçm belrszlk çeren br çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) süredr. Şmdye kadar yapılan çalışmalarda bu problemn çözümü çn bell br peryot çnde anlık değerlendrmelerden oluşan ÇÖKV yöntemler sunulmuştur. Bu çalışmanın amaı, çoklu peryotta çevre tedarkç seçm çn belrszlk etmenl br ÇÖKV yöntem sunmaktır. Bu amaçla, Xu ve Yager (008) tarafından sunulan DIFW operatöründen faydalanılmaktadır. Problemn kapsadığı belrszlğ fade etmede se sezgsel bulanık küme teors kullanılmaktadır. Önerlen yöntem, sayısal br örnek üzernde uygulanmıştır. nahtar Kelmeler: Çevre tedarkç seçm, sezgsel bulanık küme, çok ölçütlü karar verme, DIFW operatörü. MCDM Method for Green Suppler Seleton n Mult Perod Based on Unertanty Öz bstrat Green supply han management (GSCM) has beome an mportant ssue wth nreasng awareness of envronmental proteton. frm's envronmental approah s not only relevant to ts nternal efforts, but also ts supplers envronmental performane s also mportant. Thus, green suppler seleton s one of the most mportant problems for a green frm. Green suppler seleton s a multrtera deson makng (MCDM) proess that onssts of unertanty. The am of ths study s to propose a MCDM method n mult perod based on unertanty, for seletng green supplers. For ths reason, a DIFW operator as presented by Xu and Yager (008) s utlzed to aggregate the evaluatons n the mult perod. Intutonst fuzzy set (IFS) theory s eploted to handle the unertanty that s seen n the green suppler seleton proess. IFS s a more sutable way to eplan deson maker thnkng than fuzzy set theory. numeral eample s obtaned to show applablty and effeny of the proposed method. Keywords: Green suppler seleton, ntutonst fuzzy set, mult rtera deson makng, DIFW operator. Yazışma adres: Yrd.Doç.Dr., Kara Harp Okulu, kademk Gelşm ve Değerlendrme Şubes, Bakanlıklar, nkara, Y.Müh., Kara Harp Okulu, kademk Gelşm ve Değerlendrme Şubes, Bakanlıklar, nkara. Makalenn gelş tarh:.0.03 Makalenn kabul tarh:

2 44 Bal ve Güreşen Grş Günümüzde frmalar eğer küresel pazarda var olmak styorlarsa, hukuk mevzuat, müşter bln, küreselleşme, artan rekabet, organzasyonların sosyal sorumlulukları ve ISO 4000 gb çevresel yönetm programları nedenyle çevresel konuları görmezden gelemezler (Büyüközkan ve Çftç, 0; Lee ve ark., 009). Bu sebeple, çevre tedark znr yönetm (YTZY) ve çevrenn korunması frmalar çn gderek artan br öneme sahp olmaktadır. YTZY sadee kâr ve pazar payı gb hedeflere ulaşmanın sağlanmasında değl, aynı zamanda çevrenn korunmasında da yardımı olur. YTZY nn amaı, genel çevresel yönetm programlarının reaktf zlenmesnden, çevre malzeme, çevre ürünler kullanımı ve üretmde krllk/atık kontrolü gb proaktf yaklaşımlara kadar uzanır. Br frma çevre bakış açısına sahp olduğu zaman, onun tedarkçlernn de aynı bakış açısına sahp olması gerekr. Br kurumun çevre yaklaşımı sadee onun ç çevre çabaları le lgl değldr, aynı zamanda onun tedarkçlernn çevre performansı le de lgldr. Bu sebeple, tedarkç seçm, YTZY de karşılaşılan en öneml problemlerden brdr. Lteratürde çevre tedarkç seçm le lgl çalışmalar son yıllarda artış göstermektedr. Bu konudak lk çalışmalardan sayılableek No (997) tedarkçlern çevre performansının değerlendrlmes çn çevre satııların sıralanması maksadıyla br çerçeve sunmuştur. Handfeld ve ark. (00) naltk Hyerarş Yöntemn (HP) kullanarak çevresel boyutlar arasındak ödünleşm (trade-off) anlamada yönetlere yardımı olması amaıyla br karar destek model önerdler. Humphreys ve ark. (003) şrketler çn çevre tedarkç seçmek maksadıyla karar destek sstem araı gelştrdler. Onlar, çalışmalarında tedarkç seçm süre çn çevre performans ölçütler tanımladılar ve kullandılar. Walton ve ark. (006) çevre tedark znr oluşturmak çn çevresel yönetm sürende tedarkçler de katarak br yöntem sundular. Yuzhong ve Lyun (007) çevre tedarkç değerlendrmes çn gr entrop yöntemn kullanarak br yaklaşım gelştrd. Lu ve ark. (007) çevre tedarkç seçm çn HP ve bulanık mantık etmenl br öner gelştrdler. En dkkat çek çalışmalardan brn yapan Lee ve ark. (009) genşletlmş bulanık HP le yüksek teknolo endüstrs çn çevre tedarkçlern değerlendrlmes amaıyla br model gelştrdler. Bulanık önelk sıralama metodu ve br hbrt bulanık naltk ğ Sürenden (NP) yararlanarak tedarkçlern çevre performansının değerlendrlmes çn br yaklaşım da Tuzkaya ve ark. (009) tarafından sunuldu. Tsa ve Hung (009) çevresel tedark znr optmzasyonu çn br değer znr yapısı le faalyet temell malyetleme

3 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), ve performans değerlendrme altında br bulanık amaç programlama yaklaşımını neled. Hsu ve Hu (009) Tayvan elektronk şrket çn tedarkç değerlendrme çerçevesn kurmak maksadıyla NP temell br yapı sundular. Çevresel, sosyal ve ekonomk hususları dkkate alan br çevre tedarkç seçm metodu, blg belrszlğ le lgl kaba küme teors kullanarak Ba ve Sarks (00) tarafından gelştrld. Kuo ve ark. (00) yapay snr ağları (NN) ve k çok ntelkl karar verme (MD) yöntemn (ver zarflama analz (DE) ve NP) brleştren br çevresel tedarkç değerlendrme model önerd. wasth ve ark. (00) tedarkçlern çevresel performanslarını değerlendrmek çn br bulanık çok ölçütlü yaklaşım sundular. Önerlen yaklaşımda bulanık TOPSIS (Tehnque for Order of Preferene by Smlarty to Ideal Soluton ) dlsel dereelendrmeler brleştrmek çn kullanılmaktadır. Tseng and Chu (00) tedarkç seçmek çn uygun çevresel ve çevresel olmayan YTZY ölçütlern tanımladılar. Gelştrdkler yaklaşımda önelkle ntel ve nel blg le tanımlanan ölçüt ve alternatflern ağırlıkları değerlendrlr, daha sonra se gr lşk analz (GR) kullanılarak alternatf tedarkçler sıralanır. Büyüközkan ve Çftç (0) tamamlanmamış blg altında bulanık NP kullanarak sürdürüleblr tedarkç değerlendrme çn br bulanık grup çok ölçütlü karar model sundular. Yeh ve Chuang (0) pareto-optmal çözüm kümes bulmak çn uyarlanmış k çok amaçlı genetk algortma le çevresel ortak seçm çn br optmum matematksel planlama model gelştrdler. Hsu ve ark. (0) DEMTEL (Deson-makng Tral and Evaluaton Laboratory) kullanarak karbon yönetm açısından tedarkçlern tüm performanslarını gelştrmek çn çevresel tedark znrnde karbon yönetmnn etkl ölçütlern tespt etmek çn br yaklaşım önerdler. Tseng (0) dlsel terhler kullanarak YTZY ölçüt ve alternatflernn ağırlıklarını belrlemek çn bulanık küme teorsn kullanan br yöntem sundu. Model, tamamlanmamış blg le alternatfler sıralamak çn gr dereelendrme kullanmaktadır. Shaw ve ark. (0) bulanık HP ve bulanık çok amaçlı doğrusal programlama kullanarak düşük karbonlu tedark znr gelştrmek maksadıyla brleşk br tedark seçm çerçeves önerdler. Büyüközkan ve Çftç (0) se çevre tedarkçlern değerlendrlmes çn hbrt br model sundular. Yazarlar, bulanık DEMTEL, bulanık NP ve bulanık TOPSIS gb üç ÇÖKV yaklaşımını brleştren br model önerdler. Model, gerçek br olay çalışmasına uyguladılar. çevre tedarkç seçm problem, seçm sürenn ölçütler, alternatfler ve karar verler çermes nedenyle br ÇÖKV problem olarak kabul edlr. Karar verme sürenn doğası ve ntel ölçütlern öznellk göstermes nedenyle, grup ÇÖKV, belrszlk ve kesn olmama gösterr.

4 46 Bal ve Güreşen Dolayısıyla çevre tedarkç seçm süre de belrszlk çerr. Lteratürde çevre tedarkç seçm le lgl yapılan çalışmalar nelendğnde genellkle alternatflern değerlendrlmesnn br zaman peryodu çnde ve anlık yapıldığı görülür. slında alternatf tedarkçlern performansının farklı zaman peryotlarında nelenmes ve değerlendrlmes daha uygun olaaktır. Bu çalışmada çevre tedarkç seçm çn çoklu peryotta belrszlk altında grup ÇÖKV yöntem sunulmaktadır. Belrszlğn ele alınması çn sezgsel bulanık küme (SBK) teorsnden yararlanılmaktadır. SBK, karar verme sürende dlsel değşkenler yardımıyla karar verlere değerlendrmede kolaylık sağlamaktadır. Farklı peryotlarda yapılan karar ver değerlendrmelernn brleştrlmes çn Xu ve Yager (008) tarafından sunulan DIFW (Dynam Intutonst Fuzzy Weghted veragng) operatörü kullanılmaktadır. Ölçütlern ağırlıklarının hesaplanması çn se IFW (Intutonst Fuzzy Weghted veragng) operatörü kullanılmaktadır. Çalışmanın ger kalanı şöyle organze edlmştr: İkn bölümde SBK teors ve bu teornn tanımları açıklanmaktadır. Üçünü bölümde çevre tedarkç seçm çn önerlen grup ÇÖKV yöntem sunulmaktadır. Dördünü bölümde sayısal br örnek olay üzernde önerlen yöntem gösterlmektedr. Son bölümde se sonuçlar ve geleekte yapılableek çalışmalardan bahsedlmektedr. Sezgsel Bulanık Küme Teors SBK teors, Zadeh (965) tarafından sunulan bulanık küme teorsnn genşletlmesdr ve bu teor bulanık küme teorsne göre nsan düşüne yapısını açıklamada daha uygun br metottur. SBK teors 986 da tanassov tarafından önerlen belrszlğ ve kesn olmamayı fade etmek çn kullanılan güçlü br yoldur. Brçok araştırmaı karar verme problemlernde SBK teorsnden faydalanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Chen ve Tan, 994; Trantaphyllou ve Ln, 996; Chen, 000; Szmdt ve Kaprzyk, 00; L, 005; tanassov ve ark., 005; Lu ve Wang, 007; Xu 007(a), 007(b), 007(), 007(d); Boran ve ark., 009; Wang, 009. Burada, SBK teorsnn bazı temel tanımları verleektr: Tanım : Dyelm k X boş olmayan br küme ve I =[0,] kapalı brm aralık olsun. Br SBK s aşağıdak gb yazılır: {(, ( ), ( )) X} ()

5 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), Burada : X I ve : X I öyle k 0 ( ) ( ) her br X çn. ( ) ve ( ) sayıları da X her br elemanı çn sırasıyla üye olma dereesn ve üye olmama dereesn belrtr. Buradan anlaşıldığı üzere br boş olmayan X kümesnde her bulanık küme br SBK formunu alır. {(, ( ), ( )) X}. Tanım : Dyelm k X boş olmayan br küme ve, X de SBK dır. ( ) ( ) ( ) (), n ya at olup olmamasının sezgsel bulanık tereddüt derees olarak blnr. Bu deree blg eksklğ veya kşsel hatadan meydana gelr (tanassov, 986). Özellkle, eğer her X çn, ( ) ( ) ( ) = 0 se o zaman SBK br bulanık küme olur. Burada 0 ( ) olarak kabul edlmştr. Tanım 3: ( ), ( ), ( ) br sezgsel bulanık sayı (SBS) olarak tanımlansın, burada ( ) [0,], ( ) [0, ], 0 ( ) ( ) ve ( ) ( ) ( ). Tanım 4: ( ), ( ), ( ) ve ( ), ( ), ( ) B B B X'de k SBS ve λ[0,] olsun. Buna göre aşağıdak şlemler tanımlanablr: () α β= ( ( ). ( ), ( ) ( ) ( ). ( )) () λα = ( ( ( ( )) ),( v ( )) ) () (( ( )), ( ( v ( )) ) DIFW Operatörü B Dnamk sezgsel bulanık ağırlıklı ortalama (DIFW) operatörü lk kez Xu ve Yager (008) tarafından ortaya atılmıştır. Onlar bu operatörü dnamk sezgsel bulanık çok ölçütlü karar verme problemlern çözmek çn gelştrmşlerdr. Bu operatör çoklu peryotta karar verlern SBS'lerle fade edlen değerlendrmelern brleştrmey sağlar. Çalışmamızda, DIFW operatörü çevre tedarkç seçm problemnde karar verlern farklı peryotlarda alternatfler çn yaptığı değerlendrmelern brleştrlmes amaıyla kullanılmaktadır. B B

6 48 Bal ve Güreşen Farz edelm k t ), ( t ),..., ( t ) p farklı peryot çn değerler ( p göstermek maksadıyla kullanılan SBS'ler olsun. t (,,..., p). ( ) ( t), ( t ),..., ( t p T t ) peryotların ağırlıklarını fade etmektedr. p Burada olarak kabul edlmştr. Xu ve Yager (008) peryotların ağırlık vektörlern hesaplamak çn bazı yöntemler önermştr. Bu yöntemler; ortalama çağ metodu, üssel dağılım temell metot, ana brmaralık monotonk (BUM) fonksyon temell metot ve normal dağılım temell metottur. DIFW operatörü Eştlk 3 le pratk br şeklde hesaplanablr: DIFW ( t) p ( ( t ), ( t ),..., ( t )) ( ( t ) ) ( t ), p v p ( t ) ( t ), p ( ( t ) ) ( t ) p v ( t ) ( t ) burada ( t ) 0, =,...,p olarak tanımlanır. Lteratürde dnamk ÇÖKV le lgl çalışmalar oldukça az sayıdadır. Xu ve Yager (008) tüm ntelklern farklı peryotlarda toplanan SBS le açıklandığı zaman dnamk sezgsel bulanık çok ntelkl karar verme (DIF- MDM) proses gelştrmşlerdr. Yazarlar, SB ve kesn olmayan SB değşkenler tanımladı ve farklı peryotlardak ntelkler hakkında tüm karar blgs SBS le gösterldğnde DIFW operatörünü; aynı şeklde farklı peryotlardak ntelkler hakkında tüm karar blgsnn aralık değerl SBS le gösterldğnde UDIFW operatörünü yen brleştrme operatörler olarak lk kez sundu. Su ve ark. (0) dnamk sezgsel bulanık çok ntelkl grup karar verme (DIFMGDM) problemn araştırdılar. Bu çalışmada, farklı peryotlarda br grup karar ver tarafından SBS kullanılarak değerlendrmeler yapılmaktadır. Yazarlar, DIFMGDM problemlern çözmek çn nteraktf br metot sunmaktadır. Bu yöntemde lk olarak karar verler SBS kullanarak farklı peryotlarda alternatfler değerlendrmektedr. Önerlen nteraktf metot DIFW ve dnamk ağırlıklı ortalama (DW) operatörünü kullanan yed adımdan oluşmaktadır. Chen ve L (0) üçgensel SBS kullanarak dnamk çok ntelkl karar verme (DMDM) model sunmuşlardır. Yazarlar, üçgensel SBS'lern üçgensel bulanık sayılardan daha esnek blg sağladığını dda etmektedr. Wang ve We (009) se DMDM problemler çn br model gelştrmş ve gelştrdkler model tedarkç seçm problemnde uygulamışlardır. Çoklu Peryotta Çevre Tedarkç Seçm İçn Önerlen Yöntem Çalışmanın bu bölümünde çevre tedarkç seçm çn çoklu peryotta br grup ÇÖKV metodu sunulmaktadır. Dyelm k adet karar (3)

7 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), ver ( d, d,..., d ), n adet ölçüt (,,..., n ) ve m adet alternatf (,,..., m) olsun. Önerlen grup ÇÖKV metodunun adımları Şekl 'de görülmektedr. Çevre tedarkç seçm problemnn tanımlanması Karar ver grubun atanması lternatflern ve ölçütlern belrlenmes Karar ver grubun ölçütler değerlendrmes ve ölçüt ağırlık matrsnn oluşturulması Karar ver grubun alternatfler farklı peryotlar çn değerlendrmes ve SB karar matrsnn oluşturulması Farklı peryotlardak alternatf değerlendrmelernn DIFW operatörüyle brleştrlerek brleşk SB karar matrsnn oluşturulması ğırlıklandırılmış SB matrsn elde edlmes. İdeal çözümlern belrlenmes Mesafe ölçülernn hesaplanması Yakınlık katsayısının hesaplanması ve büyükten küçüğe sıralanarak, en y alternatfn seçlmes Şekl. Önerlen metodun adımları

8 50 Bal ve Güreşen Çevre tedarkç seçm problem tanımlandıktan sonra, en y alternatfn seçlmes çn zleneek adımlar aşağıda sunulmaktadır. dım : Karar ver grubun atanması. Karar ver grup, frma veya frmanın yönetm kurulu gb yetkl br organı tarafından 3-5 kşlk br grup olarak belrlenr ve en y tedarkçnn seçm sürende görevlendrlr. dım : lternatf ve ölçütlern belrlenmes. lternatf tedarkçler ve seçm sürende kullanılaak ölçütler karar ver grup tarafından tespt edlr. dım 3: Karar ver grubun ölçütler değerlendrmes ve ölçüt ağırlık matrsnn oluşturulması. Her br karar ver SBS'lerle gösterlen dlsel değşkenler kullanarak ölçütler değerlendrr. Daha sonra, yapılan değerlendrmelere karşılık gelen SBS'ler le aşağıdak gb W ölçüt ağırlıkları matrs oluşturulur. Dyelm k k k k k w,, k'ını karar vernn 'n ölçüt (k ) çn değerlendrmesn fade eden br SBS ve k ını karar vernn ağırlığı olsun. Bu durumda ölçüt ağırlıkları Xu (007a) tarafından önerlen sezgsel bulanık ağırlıklı ortalama (IFW) operatörü kullanılarak hesaplanır: w IFW( w [ (), w,..., w ( t) ) k k k k ( ( k ) ), ( ( k ) ), ( ( k ) ) ( ( k ) ) ] k k k k Burada W w, w,..., w ], w (,, ), (,,..., n) olarak tanımlanır. [ dım 4: Karar ver grubun, alternatfler farklı peryotlar çn değerlendrmes ve brleşk SB karar matrsnn oluşturulması. Karar ver grup, SBS'ler le gösterlen dlsel değşkenler yardımıyla alternatfler farklı peryotlar çn değerlendrr. Her br peryotta yapılan değerlendrme SB karar matrs R (t) ( t,,..., p ) olarak tanımlanır. dım 5: Farklı peryotlardak alternatf değerlendrmelernn DIFW operatörüyle brleştrlerek brleşk SB karar matrsnn oluşturulması. (4)

9 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), dım 4'te elde edlen her br peryot çn SB karar matrsler Eştlk 5 DIFW operatörü le brleştrlerek brleşk SB karar matrs elde edlr. r DIFW p t ( t) burada r, v, r ( t ), r ( t ),..., r ( t ) p p p p ( t) ( t) ( t) ( t) r t vr t r t ( ), ( ), ( ) vr ( t) t t t karar ver grubun n alternatf n ölçüt çn değerlendrmesn gösteren br SBS;, ve sırasıyla üyelk derees, üye olmama derees ve tereddüt dereesdr. (t) se peryotların ağırlıkları çn kullanılmaktadır. Brleşk SB karar matrs R ( ), her br peryot r mn çn belrlenen SB karar matrslernn R t) r ( t) m n brleştrlmesyle elde edlr. dım 6: ğırlıklandırılmış SB matrsn elde edlmes. (5) ( (t=,,...,p) dım 5'te elde edlen brleşk SB karar matrs R ve dım 3'te elde edlen W ölçüt ağırlıkları matrs çarpılarak, ağırlıklandırılmış brleşk SB karar matrs R w RW bulunur. dım 7: İdeal çözümlern belrlenmes. ve sırasıyla fayda ölçütü ve malyet ölçütü olarak tanımlansın., sezgsel bulanık negatf deal çözüm ve, sezgsel bulanık poztf deal çözüm olur. Bu durumda ve aşağıdak gb elde edlr: W W W W W W W W W W ma W, mn W mn W, ma W mn W, ma W ma W, mn W,, (6),, (7) dım 8: Mesafe ölçülernn hesaplanması. (8) (9) (0) ()

10 5 Bal ve Güreşen SBK le fade edlen alternatfler arası mesafelern ölçülmes çn farklı metotlar kullanılablr. Bu çalışmada, Szmdt ve Kaprzyk (000) tarafından gelştrlen Euldean mesafe kullanılmaktadır. Her br alternatf çn poztf mesafe ölçüsü 3'tek gb hesaplanır: d d n n n n d ve negatf mesafe ölçüsü W W W d Eştlk ve W W W () W W W W W W (3) dım 9: Yakınlık katsayılarının hesaplanması ve büyükten küçüğe sıralanarak en y alternatfn seçlmes. Her br alternatf çn yakınlık katsayısı d ve negatf mesafe ölçüsü, poztf mesafe ölçüsü d kullanılarak aşağıdak gb hesaplanır: d, 0 (4) d d lternatfler (,,..., n) yakınlık katsayılarına ( ) (=,,...,n) göre sıralanır. Sonuçta, en yüksek yakınlık katsayısına sahp alternatf en uygun çevre tedarkç olarak seçlr. Br Örnek raçlar çn akü üreten br frma 30 yıldan fazla br süredr faalyet göstermektedr. Frmanın 400 den fazla çalışanı bulunmakta ve thalat ve hraat yapmaktadır. Frma, hraatını artırarak sektöründe küresel br rol oynamayı amaçlamaktadır. Bu maksatla, son zamanlarda önem kazanan elektrkl araçlara yönelk tekrar şar edleblen ltyum yon akü üretmne ağırlık vermek stemektedr. Frma, ltyum yon akünün üretm çn krtk olan ltyum ve ltyuma dayalı malzemelern temnn sağlayaak br tedarkç arayışındadır. Frmanın sektöründe sahp olduğu çevre br maı olduğundan, frma çevre br tedarkç seçm le karşı karşıyadır. Frmanın çevre tedarkç seçm çn önerlen yöntemn adımları aşağıdak gb uygulanır.

11 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), dım : Karar ver grubun atanması. Frmanın yönetm kurulu, alanında uzman ve çevre tedark znr yönetmn blen üç kşlk br karar verme grubu belrlemştr ve bu gruba en y çevre tedarkçy seçme görevn vermştr. dım : lternatf ve ölçütlern belrlenmes. Karar ver grup çevre tedarkç seçm problem çn beş alternatf (,,..., 5 ) belrlemştr. Yne problemn çözümü çn olmazsa olmaz altı ölçüt (,,..., 6 ) tespt etmştr. Çzelge de ölçütler ve ölçütlere at açıklamalar sunulmaktadır. Tablo.. Ölçütler ve Kısa çıklamaları Kod Ölçüt Tanım 3 4 Çevre ma Frmanın teknolok altyapısı Krllk ve atık sevyes Servs kaltes Tedarkçlern beklenen performansı karşılaması, çevresel ve sosyal sorumluluklarının önemnn farkında olması. Tedarkçlern üretmde kullandığı makne ve teçhzatın son teknolok gelşmelere uyum göstermes. Tedarkçlern ürettğ hava emsyonu, atık su, katı atıklar, kmyasal atıklar. Tedarkçlern ISO 400 gb sertfkalara ve kalte yönetm sstemne sahp olması. 5 Malyet Tedarkçlern üretm, taşıma ve ürün malyetler. 6 Çevre tasarım ve R- GE Tedarkçlern çevre ürün tasarımı yapması. dım 3: Karar ver grubun ölçütler değerlendrmes ve ölçüt ağırlık matrsnn oluşturulması. Burada karar ver ağırlıkları eşt kabul edlmştr () () (3) ( / 3). Karar verler, Çzelge dek dlsel değşkenler ve SBS ları kullanarak ölçütler Çzelge 3 tek gb değerlendrmştr.

12 54 Bal ve Güreşen Tablo.. Dlsel Değşkenler ve SBS lar Dlsel Değşken SBS şırı Öneml (ŞÖN) / şırı İy (Şİ) (,00; 0,00; 0,00) Çok Çok Öneml (ÇÇÖN) / Çok Çok İy (ÇÇİ) (0,90; 0,0; 0,00) Çok Öneml (ÇÖN) / Çok İy (Çİ) (0,80; 0,0; 0,0) Öneml (ÖN) / İy (İ) (0,70; 0,0; 0,0) z Öneml (ÖN) / z İy (İ) (0,60; 0,30; 0,0) Orta (O) (0,50; 0,40; 0,0) z Önemsz (ÖNZ) / z Kötü (K) (0,40; 0,50; 0,0) Önemsz (ÖNZ) / Kötü (K) (0,5; 0,60; 0,5) Çok Önemsz (ÇÖNZ) / Çok Kötü (ÇK) (0,0; 0,75; 0,5) Çok Çok Önemsz (ÇÇÖNZ) / Çok Çok Kötü (ÇÇK) (0,0; 0,90; 0,00) Tablo.3. Ölçütlern Değerlendrlmes Ölçütler Karar Ver Karar Ver Karar Ver 3 ÇÖN ÇÇÖN ÖN ÖN ÖN O 3 ÇÖN ÇÖN ÖN 4 ÇÇÖN ÇÖN ÇÇÖN 5 ÇÖN ÇÖN ÇÖN 6 O ÖN ÖNZ Eştlk 4 tek IFW operatörü kullanılarak ölçüt ağırlık matrs aşağıdak gb bulunur.

13 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), ,88;0,6;0,056 0,609;0,88;0,03 0,77;0,6;0,03 W 0,874;0,00;0,06 0,800;0,00;0,00 0,507;0,39;0,0 dım 4: Karar ver grubun alternatfler farklı peryotlar çn değerlendrmes ve brleşk SB karar matrsnn oluşturulması. Karar ver grup Çzelge 'de sunulan SBS'ler le gösterlen dlsel değşkenler yardımıyla alternatfler son üç yıl (00, 0, 0) çn değerlendrrler. Karar ver grup, alternatfler Çzelge 4-6'dak gb değerlendrmştr. Tablo.4. lternatflern 00 Yılı Değerlendrmes İ O İ ÇÇİ Çİ K ÇÇİ İ İ ÇÇİ Çİ İ 3 İ İ İ Çİ Çİ İ 4 ÇÇİ İ O Çİ İ O 5 O O İ İ İ İ

14 56 Bal ve Güreşen Tablo.5. lternatflern 0 Yılı Değerlendrmes İ İ O ÇÇİ İ O ÇÇİ Çİ O ÇÇİ Çİ İ 3 İ İ O Çİ Çİ Çİ 4 ÇÇİ Çİ O ÇÇİ İ İ 5 İ İ İ İ İ İ Tablo.6. lternatflern 0 Yılı Değerlendrmes Çİ İ O ÇÇİ İ O ÇÇİ Çİ K ÇÇİ Çİ İ 3 İ İ K Çİ Çİ Çİ 4 ÇÇİ Çİ K ÇÇİ İ İ 5 İ İ İ İ O İ Karar ver grubun yıllara göre yaptığı değerlendrmeler SB karar matrslerne aşağıdak gb dönüştürülür:

15 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), R() R() R(3) 0,7;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,6;0,3;0, 0,9;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,4;0,5;0, 0,9;0,;0,0 0,7;0,;0, 0,6;0,3;;0, 0,9;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,6;0,3;0, 0,6;0,3;0, 0,7;0,;0, 0,6;0,3;0, 0,8;0,;0, 0,8;0,;0, 0,7;0,;0, 0,9;0,;0,0 0,7;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,8;0,;0, 0,7;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,5;0,4;0, 0,5;0,4;0, 0,7;0,;0, 0,6;0,3;0, 0,7;0,;0, 0,6;0,3;0, 0,7;0,;0, 0,6;0,3;0, 0,5;0,4;0, 0,9;0,;0,0 0,7;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,9;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,9;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,6;0,3;0, 0,6;0,3;0, 0,7;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,8;0,;0, 0,8;0,;0, 0,8;0,;0, 0,9;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,9;0,;0,0 0,7;0,;0, 0,6;0,3;0, 0,6;0,3;0, 0,6;0,3;0, 0,6;0,3;0, 0,6;0,3;0, 0,6;0,3;0, 0,6;0,3;0, 0,8;0,;0, 0,7;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,9;0,;0,0 0,7;0,;0, 0,5;0,4;0, 0,9;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,4;0,5;0, 0,9;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,7;0,;0, 0,7;0,;0, 0,7;0,;0, 0,4;0,5;0, 0,8;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,8;0,;0, 0,9;0,;0,0 0,8;0,;0, 0,4;0,5;0, 0,9;0,;0,0 0,6;0,3;0, 0,7;0,;0, 0,7;0,;0, 0,7;0,;0, 0,6;0,3;0, 0,7;0,;0,0 0,5;0,4;0, 0,6;0,3;0, dım 5: Farklı peryotlardak alternatf değerlendrmelernn DIFW operatörüyle brleştrlerek brleşk SB karar matrsnn oluşturulması. Bu adımda yılların ağırlığı sırasıyla (0,7; 0,33; 0,50) olarak kabul edlmştr. dım 4'te elde edlen her br peryot çn SB karar matrsler Eştlk 5 DIFW operatörü le brleştrlmş ve brleşk SB karar matrs aşağıdak gb elde edlmştr: R (0,76;0,4;0,0) 0,64;0,6;0,0 0,5;0,38;0,0 0,90;0,0;0,00 0,7;0,8;0,0 0,49;0,4;0,09 (0,90;0,0;0,00) 0,79;0,;0,0 0,47;0,43;0,0 0,90;0,0;0,00 0,80;0,0;0,0 0,65;0,5;0,0 (0,65;0,5;0,0) 0,70;0,0;0,0 0,47;0,43;0,0 0,80;0,0;0,0 0,80;0,0;0,0 0,79;0,;0,0 (0,90;0,0;0,00) 0,79;0,;0,0 0,45;0,45;0,0 0,89;0,0;0,0 0,65;0,5;0,0 0,64;0,6;0,0 0,64;0,6;0,0 0,64;0,6;0,0 0,6;0,8;0,0 0,65;0,5;0,0 0,57;0,3;0, 0,60;0,30;0,0 dım 6: ğırlıklandırılmış SB matrsn elde edlmes. dım 5'te elde edlen brleşk SB karar matrs R ve dım 3'te elde edlen W ölçüt ağırlıkları matrs çarpılarak, ağırlıklandırılmış brleşk SB karar w matrs R aşağıdak gb bulunmuştur: W R (0,6;0,5;0,3) 0,39;0,47;0,4 0,40;0,46;0,4 0,79;0,9;0,0 0,58;0,6;0,6 0,5;0,;0,54 (0,74;0,;0,05) 0,48;0,37;0,5 0,36;0,50;0,4 0,79;0,9;0,0 0,64;0,9;0,7 0,33;0,;0,55 (0,54;0,34;0,) 0,43;0,43;0,4 0,36;0,50;0,4 0,70;0,9;0, 0,64;0,9;0,7 0,40;0,05;0,55 (0,74;0,;0,05) 0,48;0,37;0,5 0,35;0,5;0,3 0,78;0,9;0,03 0,5;0,3;0,6 0,33;0,3;0,54 0,5;0,35;0,3 0,39;0,47;0,4 0,48;0,37;0,5 0,57;0,3;0, 0,46;0,39;0,5 0,30;0,5;0,55

16 58 Bal ve Güreşen dım 7: İdeal çözümlern belrlenmes. Burada 3 (Krllk ve atık sevyes) ve 5 (Malyet) ölçütler malyet ölçütü olarak, dğer ölçütler fayda ölçütler olarak kabul edlmştr. Buna göre, Eştlk 6- kullanılarak sezgsel bulanık negatf deal çözüm ve sezgsel bulanık poztf deal çözüm aşağıdak gb bulunmuştur. 0,74;0,, 0,48;0,37, 0,35;0,5, 0,79;0,9, 0,46;0,39, 0,40;0,06 0,5;0,35 ; 0,39;0,47, 0,48;0,37, 0,57;0,3, 0,64;0,9, 0,5;0, dım 8: Mesafe ölçülernn hesaplanması. mesafe ölçüsü Eştlk ve 3 kullanılarak poztf mesafe ölçüsü d aşağıdak gb hesaplanmıştır: d ve negatf d 0,0 d 0,083 d 0,5 d 0,04 d 0,34 3 d 0,097 d 0,30 d 0,097 d 0,40 d 0,08 3 dım 9: Yakınlık katsayılarının hesaplanması ve büyükten küçüğe sıralanarak, en y alternatfn seçlmes. Her br alternatf çn yakınlık katsayısı gb hesaplanmıştır: Eştlk 4 le aşağıdak 0,487 0,609 0,457 0,773 0,380 3 Yakınlık katsayılarına göre alternatfler şeklnde sıralanır. Bu sonuçlara göre en y alternatfn dördünüsü olduğu ve dördünü alternatfn en y çevre tedarkç olduğu söyleneblr. Sonuç Çevrey korumayla lgl mevzuat ve müşter blnnn artması gb sebeplerden, çevre koruma ve YTZY frmalar çn gderek daha büyük br önem kazanmaktadır. YTZY nde en öneml problemlerden br çevre tedarkç seçmdr. Bu çalışmada, çoklu peryotta çevre tedarkç seçm çn belrszlk etmenl br ÇÖKV yöntem sunulmuştur. Karar ver grubun farklı peryotlardak alternatf değerlendrmelernn brleştrlmes çn DIFW operatöründen yararlanılmıştır. Karar verme sürenn doğasında bulunan belrszlğn ele alınması çn se SBK teors kullanılmıştır. Önerlen yöntemn etknlğ sayısal br örnek üzernde nelenmştr. Geleekte, önerlen yöntem farklı peryotlarda nelenmes gereken ÇÖKV problemler çn kullanılablr. 4 5

17 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), Teşekkür Notu: Sayın Muzaffer KRTOPU na bu çalışma süresne verdğ destekten dolayı teşekkürü borç blrz. Kaynakça tanassov, K. (986). Intutonst fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 0(), tanassov, K., Pas, G. ve Yager, R.R. (005). Intutonst fuzzy nterpretatons of mult-rtera mult-person and mult-measurement tool deson makng. Internatonal Journal of Systems Sene, 36(4), wasth,., Chauhan, S.S. ve Goyal, S.K. (00). fuzzy multrtera approah for evaluatng envronmental performane of supplers. Internatonal Journal of Produton Eonoms, 6(), Ba, C. ve Sarks, J. (00). Green suppler development: nalytal evaluaton usng rough set theory. Journal of Cleaner Produton, 8(), Boran, F.E., Genç, S., Kurt, M. ve kay, D. (009). mult-rtera ntutonst fuzzy group deson makng for suppler seleton wth TOPSIS method. Epert Systems wth pplatons, 36(8), Büyüközkan, G. ve Çftç, G. (0). novel fuzzy mult-rtera deson framework for sustanable suppler seleton wth nomplete nformaton. Computers n Industry, 6(), Büyüközkan, G. ve Çftç, G. (0). novel hybrd MCDM approah based on fuzzy dematel, fuzzy anp and fuzzy topss to evaluate green supplers. Epert Systems wth pplatons, 39(3), Chen, C.T. (000). Etenson of the TOPSIS for group deson makng under fuzzy envronments. Fuzzy Sets and System, 4(), 9. Chen, Y. ve L, B. (0). Dynam mult-attrbute deson makng model based on trangular ntutonst fuzzy numbers. Senta Irana, 8(), Chen, S.M. ve Tan, J.M. (994). Handlng mult rtera fuzzy desonmakng problems based on vague set theory. Fuzzy Sets and Systems, 67(), Handfeld, R., Walton, S.V., Sroufe, R. ve Melnyk, S.. (00). pplyng envronmental rtera to suppler assessment: study n the

18 60 Bal ve Güreşen applaton of the nalytal Herarhy Proess. European Journal of Operatonal Researh, 4(), Hsu, C.W. ve Hu,.H. (009). pplyng hazardous substane management to suppler seleton usng analyt network proess. Journal of Cleaner Produton, 7(), Hsu, C.W., Kuo, T.C., Chen, S.H. ve Hu,.H. (Baskıda). Usng DEMTEL to develop a arbon management model of suppler seleton n green supply han management. Journal of Cleaner Produton, DOI: 0.06/.lepro Humphreys, P.K., Wong, Y.K. ve Chan, F.T.S. (003). Integratng envronmental rtera nto the suppler seleton proess. Journal of Materals Proessng Tehnology, 38(), Kuo, R.J., Wang, Y.C. ve Ten, F.C. (00). Integraton of artfal neural network and MD methods for green suppler seleton. Journal of Cleaner Produton, 8(), Lee,.H.I., Kang, H.Y., Hsu, C.F. ve Hung, H.C. (009). green suppler seleton model for hgh-teh ndustry. Epert Systems wth pplatons, 36(4), L, D.F. (005). Multattrbute deson makng models and methods usng ntutonst fuzzy sets. Journal of Computer and System Sene, 70, Lu, H.W. ve Wang, G.J. (007). Mult-rtera deson-makng methods based on ntutonst fuzzy sets. European Journal of Operatonal Researh, 79(), Lu, L.Y.Y., Wu, C.H. ve Kuo, T.-C. (007). Envronmental prnples applable to green suppler evaluaton by usng multobetve deson analyss. Internatonal Journal of Produton Researh, 45(8), No, G. (997). Desgnng Green vendor ratng systems for the assessment of a suppler s envronmental performane. European Journal of Purhasng and Supply Management, 3(), Shaw K., Shankar, R., Yadav, S.S. ve Thakur, L.S. (0). Suppler seleton usng fuzzy HP and fuzzy mult-obetve lnear programmng for developng low arbon supply han. Epert Systems wth pplatons, 39(9),

19 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), Su, Z., Chen, M., Xa, G. ve Wang, L. (0). n nteratve method for dynam ntutonst fuzzy mult-attrbute group deson makng. Epert Systems wth pplatons, 38(), Szmdt, E. ve Kaprzyk, J. (000). Dstanes between ntutonst fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 4(3), Szmdt, E. ve Kaprzyk, J. (00). Usng ntutonst fuzzy sets n group deson makng. Control and Cybernets, 3(), Trantaphyllou, E. ve Ln, C.T. (996). Development and evaluaton of fve fuzzy mult attrbute deson-makng methods. Internatonal Journal of ppromate Reasonng, 4(4), Tsa, W.H. ve Hung, S.J. (009). fuzzy goal programmng approah for green supply han optmsaton under atvty-based ostng and performane evaluaton wth a value-han struture. Internatonal Journal of Produton Researh, 47(8), Tseng, M.-L. ve Chu,.S.F. (03). Evaluatng frm s green supply han management n lngust preferenes. Journal of Cleaner Produton, 40, -3. Tseng, M.-L. (0). Green supply han management wth lngust preferenes and nomplete nformaton. ppled Soft Computng, (8), Tuzkaya, G., Ozgen,., Ozgen, D. ve Tuzkaya, U.R. (009). Envronmental performane evaluaton of supplers: hybrd fuzzy mult-rtera deson approah. Internatonal Journal of Envronmental Sene and Tehnology, 6(3), Walton, S.V., Handfeld, R.B. ve Melnyk, S.. (006). The green supply han: ntegratng supplers nto envronmental management proesses. Journal of Supply Chan Management, 3 (),. Wang, P. (009). QoS-aware web serves seleton wth ntutonst fuzzy set under onsumer s vague perepton. Epert Systems wth pplatons, 36(3), Wang, H. ve We, G. (009). pplaton DIFWG Operator to Selet Suppler wth Intutonst Fuzzy Informaton. Internatonal Conferene on Industral Mehatrons and utomaton.5-6 Mayıs, Chengdu, Chna, Xu, Z.S. (007a). Intutonst fuzzy aggregaton operators. IEEE Transatons on Fuzzy Systems, 5(6),

20 6 Bal ve Güreşen Xu, Z.S. (007b). Intutonst preferene relatons and ther applaton n group deson makng. Informaton Senes, 77, Xu, Z.S. (007). Some smlarty measures of ntutonst fuzzy sets and ther applatons to multple attrbute deson makng. Fuzzy Optmzaton and Deson Makng, 6, 09. Xu, Z.S., (007d). Models for multple attrbute deson makng wth ntutonst fuzzy nformaton. Internatonal Journal of Unertanty. Fuzzness and Knowledge-Based Systems, 5(3), Xu, Z.S. ve Yager, R.R. (008). Dynam ntutonst fuzzy mult-attrbute deson makng. Internatonal Journal of ppromate Reasonng, 48(), Yeh, W.C. ve Chuang, M.C., (0). Usng mult-obetve genet algorthm for partner seleton n green supply han problems. Epert Systems wth pplatons, 38(4), Yuzhong, Y. ve Lyun, W. (007). Grey entropy method for green suppler seleton. Internatonal Conferene on Wreless Communatons, Networkng and Moble Computng, -5 Eylül, Shangha, Chna, Zadeh, L.. (965). Fuzzy sets. Informaton and Control, 8(3),

21 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), Etended Summary MCDM Method for Green Suppler Seleton n Mult Perod Based on Unertanty Introduton Today, f frms want to est n the global marketplae, they annot gnore envronmental ssues due to the legal regulatory stuaton, ustomer, globalzaton, nreasng ompetton, soal responsbltes of organzatons and envronmental management programs suh as ISO 4000 (Büyüközkan and Farmer, 0; Lee et al., 009). For ths reason, green supply han management (GSCM) and the proteton of the envronment s an nreasngly mportant ssue for frms. GSCM helps not only to aheve goals suh as proft and market share, but also to protet the envronment. The purpose of GSCM etends from reatve montorng of the overall envronmental management programs to proatve approahes suh as the use of green materals, green produts and polluton / waste ontrol. When a frm has a green perspetve, ts supplers must have the same perspetve on envronmental proteton. frm s green approah s related to both ts nternal envronmental efforts and ts supplers envronmental performane. For ths reason, green suppler seleton s one of the most mportant problems enountered n GSCM. Studes n the lterature on green suppler seleton have been nreasng n reent years. The green suppler seleton problem s onsdered as a MCDM problem owng to fat that the seleton proess onssts of rtera, alternatves and deson-makers. The group MCDM shows unertanty and vagueness beause of the nature of the deson makng proess and subetvty of qualtatve rtera. Therefore, the green suppler seleton proess also nludes unertanty. s the studes n the lterature on green suppler seleton are eamned, one tme perod n the evaluaton of alternatves s taken nto aount. In fat, the performane of alternatve supplers s more approprate wth eamnaton and evaluaton n dfferent tme perods. Intutonst fuzzy set (IFS) theory s eploted to represent ths unertanty. IFSs provde ease for deson makers to evaluate alternatves usng lngust varables. In order to alulate the weghts of the rtera, the Intutonst Fuzzy Weghted veragng (IFW) operator s used.

22 64 Bal ve Güreşen Intutonst Fuzzy Set Theory IFS theory s an etenson of the fuzzy set theory ntrodued by Zadeh (965) and s a more approprate method of eplanng human thnkng rather than fuzzy set theory. IFS theory as proposed by tanassov n 986 s a powerful way to epress unertanty and vagueness. Many researhers have benefted from IFS theory n deson makng problems. DIFW Operator DIFW Operator enables aggregate mult perod evaluatons of the deson makers as represented by ntutonst fuzzy numbers. In ths study, DIFW operator s used to aggregate the evaluatons of deson makers n dfferent perods for the green suppler seleton problem. The Proposed Method for Green Suppler Seleton n Mult Perod In ths seton, a group MCDM approah n mult perods s proposed for green suppler seleton. ssumed that deson maker ( d, d,..., d ), n rtera (,,..., n ) and m alternatves (,,..., m ). The steps of the proposed are shown n Fg..

23 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), Defne the green suppler seleton problem ssgn desonmakers Determne alternatves and rtera Evaluate rtera used by desonmakers and form the weghts matr for rtera Evaluate the alternatves by desonmakers durng dfferent perods and onstrut an IF deson matr ggregate the evaluatons of alternatves durng dfferent perods by usng the DIFW operator and onstrut the aggregated IF deson matr Obtan the weghted IF deson matr Determne deal solutons Calulate dstane measures Calulate loseness oeffent, rank the alternatves and selet the best one Fgure.. The steps of the proposed method fter the green suppler seleton problem s defned, the steps are presented n the below to selet the best alternatve.

24 66 Bal ve Güreşen Step : ssgn the deson makng group. The deson makng group s assgned by the frm or board of dretors as a group of 3-5 people and harged wth seletng the best green suppler. Step : Determne alternatves and rtera. lternatve supplers and rtera used n seleton proess are determned by the deson makng group. Step 3: Evaluate the rtera used by deson makers and form the weghts matr for rtera. Step 4: Evaluate the alternatves by deson makers n dfferent perods and onstrut an IF deson matr. The deson makng group evaluates the alternatves by usng lngust terms. Step 5: ggregate the evaluatons of alternatves n dfferent perods by usng DIFW operator and onstrut the aggregated IF deson matr. Step 6: Obtan the weghted IF deson matr. Step 7: Determne deal solutons. Step 8: Calulate dstane measures. In ths study, Euldean dstane developed by Szmdt ve Kaprzyk (000) s used. The postve deal measure d and negatve deal measure d are alulated as n Eq. and 3. Step 9: Calulate loseness oeffent, rank the alternatves and selet the best one (Eq. 4). Numeral Eample In ths seton, a numeral eample s presented to show the applablty of the proposed method. ompany that was founded more than 30 years ago produes batteres for vehles. The ompany ams to play a role n the global ndustry by nreasng ts eports. For ths purpose, t would lke to fous on produng rehargeable lthum-on battery for eletr vehles, an ndustry that has ganed mportane n reent years. The ompany s seekng a suppler that supples lthum and lthum-based materals for the produton of lthum-on batteres. s the ompany has green mage, t s faed wth the seleton of a green suppler. The ompany's board of dretors has apponted a group of three people who are eperts n the feld and ths group has been harged wth seletng of the best green suppler.

25 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), The deson makng group has determned fve alternatves (,,..., 5 ) and s rtera (,,..., 6 ) shown n Table. The weghts of years have been deded (0.7; 0.33; 0.50) by the deson makng group. Polluton and waste level 3 and ost 5 are taken nto aount as ost rtera. Table. Crtera Code Crtera Green mage Tehnologal nfrastruture Polluton and waste level Serve qualty Cost Green desgn and R&D Desonmakers have evaluated the rtera as Table 3 usng IFNs n Table. Table. Lngust varables and IFNs Lngust varables Etremely Important (EI) / Etremely Good (EG) Very Very Important (VVI) / Very Very Good (VVG) Very Important (VI) / Very Good (VG) Important (I) / Good (G) IFN (,00; 0,00; 0,00) (0,90; 0,0; 0,00) (0,80; 0,0; 0,0) (0,70; 0,0; 0,0)

26 68 Bal ve Güreşen Medum Important (MI) / Medum Good (MG) Far (F) Medum Unmportant (MUI) / Medum Bad (MB) Unmportant (UI) / Bad (B) Very Unmportant (VUI) / Very Bad (VB) Very Very Unmportant (VVUI) / Very Very Bad (VVB) (0,60; 0,30; 0,0) (0,50; 0,40; 0,0) (0,40; 0,50; 0,0) (0,5; 0,60; 0,5) (0,0; 0,75; 0,5) (0,0; 0,90; 0,00) Table 3. Evaluaton of the rtera Crtera Deson Maker Deson Maker Deson Maker 3 VI VVI I I MI F 3 VI VI I 4 VVI VI VVI 5 VI VI VI 6 F MI MUI The desonmakng group has evaluated the alternatve supplers for reent three years (00, 0, 0) as n Table 4-6.

27 Savunma Blmler Dergs, Mayıs 03, (), Table 4. The evaluaton of alternatves for G F MG VVG VG MB VVG G MG VVG VG MG 3 MG G MG VG VG G 4 VVG G F VG G F 5 F F G MG G MG Table 5. The evaluaton of alternatves for G MG F VVG G F VVG VG F VVG VG MG 3 MG G F VG VG VG 4 VVG VG F VVG G MG 5 MG MG MG MG MG MG

28 70 Bal ve Güreşen Table 6. The evaluaton of alternatves for VG G F VVG G F VVG VG MB VVG VG G 3 G G MB VG VG VG 4 VVG VG MB VVG MG G 5 G G MG G F MG The loseness oeffents have been alulated followng the steps of the proposed method as below: 0,487 0,609 0,457 0,773 0,380 3 ordng to loseness oeffents, the alternatves are ranked as Consequently, fourth suppler s seleted as the most approprate alternatve. Conluson Due to reasons suh as legslaton related to envronmental proteton and nreasng ustomer awareness, GSCM s gettng more mportant. One of the most mportant problems n GSCM s the seleton of green supplers. In ths study, a MCDM method n mult-perod under unertanty s presented to selet the most approprate green suppler. The DIFW operator s eploted to aggregate the evaluatons of the deson makng group durng dfferent perods. IFS theory s used to represent the unertanty n the deson makng proess. numeral eample s performed to show the effetveness and applablty of the proposed method. In the future, the proposed method an be appled to other MCDM problems to be eamned n dfferent perods. 4 5

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs 22-25 May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı tüdergs/d mühendslk Clt:9, Sayı:5, 3-14 Ekm 2010 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Nhat KASAP *1, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA 2 1 Sabancı Ünverstes, Yönetm Blmler Fakültes,

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı