Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center Locaton wth The Methods of Fuzzy VIKOR and Fuzzy TOPSIS and An Applcaton Selahattn YAVUZ 1, Muhammet DEVECİ 2 ÖZET İşletmelern artan rekabet koşulları nedenyle pazarda faalyetlern sürdüreblmes çn yer seçmyle lgl doğru kararlar vermes çok önemldr. Yanlış yer seçm şletmeler çn büyük zararlara, hatta flasa sebep olablmektedr. Kendler çn yer seçmnn çok öneml olduğu sektörlern başında Alışverş Merkezler (AVM) gelmektedr. Alışverş Merkez (AVM) olarak seçlecek yer; müşter potansyelnn yüksek olduğu, düşük malyet ve yüksek kârı sağlayablecek br yer olmalıdır. Bu çalışmada, Erzncan lnde yen br AVM açılmasına karar verlmes durumunda, olası kuruluş yernn belrlenmesne çalışılmıştır. Bunun çn brden fazla karar vercyle, brçok alternatf arasından doğru olan alternatf seçmek çn Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) teknklernden yararlanılmıştır. Çalışmada, Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) teknklernden Bulanık TOPSIS ve Bulanık VİKOR teknkleryle, Erzncan çn AVM kuruluş yer seçm çn potansyel bölgelern değerlendrlmes ve bunun sonucunda en uygun yer seçm belrlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelmeler: Kuruluş yer seçm, çok krterl karar verme, bulanık mantık ABSTRACT Due to the ncreasng competton n the market, takng rght decsons about the locaton selecton for busnesses s very mportant. The wrong choce of locaton for busnesses may cause to large losses even bankruptcy. Shoppng Centers (AVM) sector s the frst sector for whch the locaton selecton s qute mportant. A locaton chosen as Shoppng Center (AVM) should be a place provdng hgh customer potental, low cost and hgh proft. In ths study,the case of a busness makng a decson to open a new AVM n the provnce of Erzncan s studed to determne the possble locaton of a new shoppng center. For ths purpose we studed wth more than one decson makers and Mult-Crtera Decson Makng (MCDM) technques were used to choose the rght alternatve among the wde range of alternatves. In ths study by usng technques of Fuzzy TOPSIS and Fuzzy VIKOR, belongng to Multple Crtera Decson Makng (MCDM) technques, t s examned to determne the evaluaton and selecton of the most approprate potental locaton for the shoppng center n provnce of Erzncan. Keywords: Faclty locaton selecton, multple crtera makng decson, fuzzy logc 1. GİRİŞ Kuruluş yer seçm gb stratek kararların çoğu, brbrleryle çelşen pek çok krtern dkkate alınması gerektren kararlardır. Bu yüzden, bu tp kararlarda tüm değerlendrme krterelern değerlendrme sürecne dahl edecek yöntemlern kullanılması gerekmektedr. Bu eksklğn gderlmes amacıyla bu tp problemlern çözümü çn Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) yöntemler gelştrlmştr. ÇKKV, brden fazla krtere göre br karar kümes çnden ve karar vercnn karar verme durumuna bağlı olarak en y kararı seçme şlemdr (Alpay, 2010). Lteratür tarandığında, ÇKKV yöntemlernn bulanık küme teors le brlkte kullanılması sonucunda oluşan bulanık ÇKKV yöntemler, son yıllarda sıklıkla terch edlen karar verme yöntemler olduğu görülmektedr (Demr, 2010). Alışverş Merkez (AVM) kuruluş yer seçm problemnn çözümünde kullanılan yöntemlerden lk olan Bulanık TOPSIS; poztf deal çözümden en kısa, negatf deal çözümden en uzak mesafedek alternatfn seçlmes olarak fade edlmektedr. İknc yöntem olan Bulanık VİKOR yöntem se, uzlaşmacı sıralama lstesn ve çözümü belrtr (Oprcovc ve Tzeng, 2004). Bu yöntemler, Çok Krterl Karar Verme teknklernden sadece k tanesdr. Oprcovc ve Tzeng (2004), çalışmalarında her k yöntemn temel farklılıklarını normalzasyon, toplama ve çözüm teknkler bakımından açıklamaya çalışmışlardır. Bulanık VİKOR ve TOPSIS yöntemlernde alternatflern sıralaması yapılırken Q ve yakınlık katsayısı (CC ) ndeksnn değerlerne bakılır. VİKOR yöntemnde Q ndeksnn 0 değerne yakın olması, TOPSİS yöntemnde se CC nn 1 değerne yakın olması stenr. ÇKKV yöntemlernn çözümü çn lk kez, 1981 yılında ortaya atılan TOPSIS yöntem Hwang ve Yoon (1981); poztf deal çözüme en yakın ve negatf deal çözüme en uzak alternatfler belrleme ve buna göre alternatfler arasında br sıralama yapma prensbne dayanmaktadır (Chen, 2000). 1 Yrd. Doç. Dr., Erzncan Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, 2 Araş. Gör., Yıldız Teknk Ünverstes, Makne Fakültes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 463

2 Selahattn YAVUZ, Muhammet DEVECİ Bu çalışmada Erzncan l çn, Bulanık TOPSIS ve Bulanık VİKOR yöntemleryle çözüm aranan AVM kuruluş yer seçm problem kapsamında; şehr merkezne uzaklıklarına göre belrlenen 5 alternatf bölge, karar verclerle yapılan görüşmeler ve lgl lteratür araştırması sonucunda 14 krter (yetenekl şgücü, yatırım malyet, toplum tutumu, trafk, sosyal ve kültürel çevre, altyapı uygunluğu, müşterlere yakınlık, genşleyeblrlk, potansyel talep, araz özellkler, yasal sınırlamalar ve teşvkler, tedarkçlere ve kaynaklara yakınlık, ener ve yakıt bulunablrlğ, klm koşulları) dkkate alınarak değerlendrmeye tab tutulmuş ve nhayetnde her k yöntemn ortaya koymuş olduğu bulgular, karşılaştırmalı olarak analz edlmştr. 2. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ Bu bölüm, kuruluş yer seçm krterlern, problemn genel yapısını ve bu problemn çözümünde kullanılan yöntemler belrlemeye yönelk lteratür araştırmasını göstermektedr. Karar verc konumundak yönetclern, kuruluş yer seçm planlamasını matematksel veya analtk yöntemlerle gerçekleştrmeler, problemn başında belrledkler hedeflere Krterler :İnsan Kaynağı (Yetenekl İşgücü Tedark) :Yatırım Malyet daha hızlı ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu noktada karar vercler, yatırım malyetlernn düşük ve kârın yüksek olması başta olmak üzere çok sayıda krter göz önüne alıp, brçok alternatf değerlendrmek durumundadırlar. Aynı anda brçok ölçütün optmze edlmes se karar sürecn oldukça karmaşıklaştırmaktadır. Bu durumda ÇKKV uygulanarak bu sorun gderleblmektedr (Aydın, 2009). Kuruluş yer seçm problemlernde, çok krterl karar verme teknkler le bulanık mantığı kullanan brçok yazar bulunmaktadır. Bu yazarlar Çınar (2010), Lang ve Mao-un (1991), Chou vd. (2008), Chou (2010), Kahraman vd. (2003), Kaya ve Çınar (2007), Chu (2002), Hu vd. (2009), Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2008), Kabol vd. (2007), Demrel vd. (2010), Özdağoğlu (2011), Doğan (2012) tarafından kullanılmıştır. Örneğn Demrel vd. (2010) yılında yaptıkları çalışmada Choquet ntegral le br depo yer seçm yapmıştır. Chu 2002 yılında bulanık TOPSIS yaklaşımıyla kuruluş yer seçm yapmıştır. Hu vd. (2009) yılında yaptıkları çalışmada dağıtım merkez yerleşm seçm çn bulanık TOPSIS yaklaşımını kullanmışlardır. Tablo 1: AVM Kuruluş Yer Seçmnde Kullanılan Krterler Kaynaklar Lang ve Mao-un (1991), Russell ve Taylor (1999), Chu (2002), Kahraman vd. (2003), Demrel vd. (2010), Ersoy (2011), Kobu (2008), Momen vd. (2011), Tavakkol-Moghaddam vd. (2011), Doğan (2012) Lang ve Mao-un (1991), Chu (2002), Kaya ve Çınar (2007), Momen vd. (2011), Tavakkol- Moghaddam vd. (2011) :Toplum Tutumu Chu (2002), Doğan (2012), Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2008) :Trafk Deluka-Tblas (2011), Özdağoğlu (2011) :Sosyal ve Kültürel Çevre Deluka-Tblas (2011), Kaya ve Çınar (2007), Demrel vd. (2010), Özdağoğlu (2011) :Altyapı Uygunluğu Kahraman vd. (2003), Demrel vd. (2010), Özdağoğlu (2011) :Müşterlere Yakınlık Mchael vd. (1998), Kahraman vd. (2003), Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2008), Kaya ve Çınar (2007) C 8 :Genşleyeblrlk Momen vd. (2011), Tavakkol-Moghaddam vd. (2011) C 9 :Potansyel Talep Özdağoğlu (2011) 0 :Araz Özellkler Kobu (2008) 1 :Yasal Sınırlamalar ve Teşvkler Russell ve Taylor (1999), Ersoy (2011), Aytekn vd. (2005) 2 : Tedarkçlere & Kaynaklara yakınlık 3 :Ener ve Yakıt Bulunablrlğ Russell ve Taylor (1999), Kobu (2008) 4 :İklm Koşulları Russell ve Taylor (1999) (Kaynak: Devec ve Kuvvetl, 2012) 3. BULANIK KÜME TEORİSİ Bulanık küme teors 1965 yılında Lütfü Askerzade (Lotf Askar Zadeh) tarafından gelştrlmştr (Zadeh, 1965). Klask mantıkta evet-hayır, doğru-yanlış, syahbeyaz, uzun-kısa, yavaş-hızlı gb kavramların kesn sınırları vardır. Bulanık mantıkta se, kavramların kesn Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2008), Kaya ve Çınar (2007), Momen vd. (2011), Özdağoğlu (2011), Tavakkol-Moghaddam vd. (2011) sınırlamaları olmaksızın sınıflandırılablr. Örneğn, çok sıcak, çok düşük, yüksek maaş ve orta boy gb kşden kşye değşen fadeler kullanılır. Br bulanık kümede elemanın üyelk dereces 1 e ne kadar yakın se elemanın o kümeye üyelğnn o derece yüksek olduğunu, üyelk derecesnn sıfır olması se bulanık kümenn 464

3 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama dışında olduğu anlaşılmaktadır. Klask mantıkta elemanın üyelk değer {0,1} gb k değerle sınırlı ken, bulanık küme kuramında bu değer [0,1] aralığında herhang br sayı olablmektedr. Günümüzde brçok alanda uygulanan bulanık mantık, belrszlk çeren problemler ve yargıları çözmede kullanılmaktadır. Bu belrszlkler sayısal değerler le fade etmek mümkün olamayablr. Sayısal değerler yerne dlsel değşkenler kullanılablr. Bu çalışmada kuruluş yer seçm çn kullanılan üyelk fonksyonu, üçgen bulanık sayılardır. Üçgen üyelk fonksyonu l, m ve u olmak üzere üç parametre le tanımlanır. Burada l ve u sırasıyla bulanık sayısının alt ve üst sınır değerlern, m se orta değern fade eder (Saleh ve Tavakkol-Moghaddam, 2008). µ nn (x) 1 0 l m u µ nn (xx) = x Şekl 1: Üçgensel Üyelk Fonksyonu (Kaynak: Chen, 2000) 0, xx < ll xx ll ll xx mm mm ll xx uu mm xx uu mm uu 0, xx > uu 4. BULANIK VİKOR YÖNTEMİ Vkor yöntem, Oprcovc (1998) tarafından çok ölçütlü kompleks sstemlern optmzasyonu çn gelştrlen Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerden brdr. Yöntemn amacı, alternatflern sıralanması ve seçm aşamasında, maksmum grup faydası (çoğunluk kuralı) ve mnmum breysel pşmanlığı sağlayacak, uzlaştırıcı çözüme ulaşmaktır. Yöntem, alternatfler arasından yapılan seçm sürecnde nha karar üzernde brden fazla krtern dkkate alınması zorunluluğunun olduğu haller çn önerlmektedr (Oprcovc ve Tzeng, 2004). Bulanık küme teorsnn VİKOR yöntemne uygulanma sonucu oluşan bulanık VİKOR yöntem, bulanık çevrede nha karar üzernde belrleyc olan ve brbrleryle çatışan farklı krterlern söz konusu olduğu durumlarda kullanılması uygun olan br yöntemdr. Söz konusu bu yöntem; bulanık br ortamda, krter ve ağırlıklarının her ksn de bulanıklaştırmaktadır (Oprcovc, 2011). Aşağıda kullanılan formüller Oprcovc ve Teng (2004) tarafından yayınlanan eserden yararlanılmıştır. Çok krterl karar problemlernn bulanık VİKOR yönetm kullanılarak çözümünde aşağıda adımlar takp edlmektedr: Adım 1: n sayıda uzman kşden oluşan br karar verc grubu oluşturulur. Adım 2: k adet değerlendrme krter ve m adet alternatf belrlenr. Adım 3: Krterlern ve alternatflern değerlendrlmes çn uygun dlsel değşkenler belrlenr. Krter ağırlıklarının ve alternatflern önem derecelernn belrlenmes çn kullanılan dlsel değşkenler ve bunlara karşılık gelen bulanık sayılar Tablo 2 de gösterlmştr. Tablo 2: Dlsel Değşkenler ve Bulanık Sayı Değerler Krter Ağırlıkları çn Dlsel Değşkenler Dlsel Değşkenler Bulanık Sayılar Çok Düşük (ÇD) (0.00, 0.00, 0.10) Düşük (D) (0.00, 0.10, 0.30) Orta Düşük (OD) (0.10, 0.30, 0.50) Orta (O) (0.30, 0.50, 0.70) Orta Yüksek (OY) (0.50, 0.70, 0.90) Yüksek (Y) (0.70, 0.90, 1.00) Çok Yüksek (Y) (0.90, 1.00, 1.00) (Kaynak: Chen, 2000) Alternatflern Derecelendrlmes çn Dlsel Değşkenler Dlsel Değşkenler Çok Kötü (ÇK) Bulanık Sayılar (0.00, 0.00, 1.00) Kötü (K) (0.00, 1.00, 3.00) Orta Kötü (OK) (1.00, 3.00, 5.00) Orta (O) (3.00, 5.00, 7.00) Orta İy (Oİ) (5.00, 7.00, 9.00) İy (İ) (7.00, 9.00, 10.00) Çok İy (Çİ) (9.00, 10.00, 10.00) Adım 4: Her br krtern ve alternatfn bulanık ağırlıkları (1) ve (2) numaralı eştlkler yardımıyla hesaplanır. Eştlklerdek n gruptak karar verc sayısını fade etmektedr. 465

4 Selahattn YAVUZ, Muhammet DEVECİ n y 1 w = w, = 1,2,.,k n (1) y= 1 n y 1 x = x, = 1,2,.,m (2) n y= 1 x, krtere göre; alternatfnn dereces ve w se; krternn önem ağırlığıdır. Adım 5: (3) ve (4) numaralı eştlkler yardımıyla bulanık karar matrs oluşturulur x x x x21 x22 x2 D =, = 1, 2,, m ; = 1, 2,, k (3) x1 x2 x [ ] w = w 1, w 2,., w n, (4) Burada x,. krtere göre. alternatfn dereces ve w se n.krtern önem ağırlığıdır. n D se bulanık karar matrsn fade etmektedr. Adım 6: Tüm krter fonksyonlarının, bulanık en y ve en kötü değerler belrlenr (=1,2,..n). (5) numaralı eştlk en y, (6) numaralı eştlk se en kötü değerlern hesaplanması çn kullanılmaktadır. f = max x, f = max x, ~ ~ Adım 7: S (7) ve R (8) değerler, =1, 2,., n çn hesaplanır. n ( f ) ( f f ) S = w x /, = 1 ( ) ( ) R = max w f x / f f, (8) Burada w krterlern ağırlığını ve önemn fade ederken, S, alternatfnn bütün krterlere en y bulanık değerlere uzaklığının toplamını, R değer se. krtere göre alternatfnn, bulanık en kötü değerlere maksmum uzaklığıdır (Akyüz, 2012). Adım 8: Maksmum grup faydasını fade eden S, S (9), R, R (10) ve Q (11) değerler hesaplanır. S S = mns S, S, S = maxs S R R = = mn mnr R,, R R = maxr R (5) (6) (7) (9) (10) ( S S ) ( S S ) ( R R ) ( R R ) (11) Q = v / + (1 v) / S, uzlaştırıcı çoğunluk kuralını ve R se farklı görüşteklern mnmum breysel pşmanlığını fade etmektedr. Bu hesaplamalardan sonra Q ndeks elde edlr; bu ndeks grup faydası le breysel pşmanlığın brlkte değerlendrlmes le hesaplanır. v değer se, krterlern çoğunluğunu veya maksmum gr up faydasını (v=0.5) sağlayan stratenn önemne dkkat çekerken, 1-v breysel pşmanlık değerne karşılık gelmektedr (Oprcovc, 2011). Adım 9: Üçgensel bulanık sayılar durulaştırılır ve alternatfler Q ndeksne göre sıralanır. Bu ndeksn, en küçük değer en y alternatf gösterr. Bu çalışmada, Hseh vd. (2004) tarafından önerlen (12) eştlğnde verlen BNP (Best Nonfuzzy Performance Value) durulaştırma yöntem kullanılmıştır. ( ) u l + (m l ) BNP = + l 3 (12) Adım 10: Uzlaştırıcı çözümü belrlemek çn aşağıdak k koşulun uygunluğu kontrol edlr. 1.Koşul: Kabul edleblr avanta Q(a )-Q(a ) DQ (13) DQ 1 = (eğer m 5 se DQ=0.25); m alternatf m 1 sayısını fade eder ) 2.Koşul: Karar vermede kabul edleblr stkrar Alternatf a, S ve/veya R değerlerne göre yapılan sıralamada en y alternatf olmalıdır [32]. Eğer 1. koşul sağlanmaz ve Q(a (m) )-Q(a ) DQ olursa, a (m) ve a aynı uzlaştırıcı çözüm olur. Eğer 2. koşul kabul edlmez ve her ne kadar a nın nsp br avantaı olsa da, karar vermede tutarsızlık vardır. Bundan dolayı a ve a nın uzlaştırıcı çözümler aynıdır. Adım 11: Q değer mnmum olan en y alternatf seçlr. 5. BULANIK TOPSİS YÖNTEMİ TOPSIS (Technque For Order Preference By Smlarty To An Ideal Soluton) yöntem, çok krterl karar verme problemler çn lk kez 1981 yılında önerlmştr (Hwang ve Yoon, 1981). Bu yöntem, poztf deal çözüme en yakın ve negatf deal çözüme en uzak olan alternatfler belrler ve buna göre br sıralama yapar (Chen, 2000). Bu yöntemn mantığı, dlsel olarak fade edlen değerlendrmelern bulanıklaştırılarak analzde kullanılmasına dayanmaktadır. Bulanık TOPSIS yöntemnde lk beş adım, bulanık VİKOR yöntemyle aynıdır. Yöntemn farklılaştığı altıncı adımdan tbaren zlenen yol se aşağıda adımlar halnde sıralanmıştır: 466

5 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Adım 6: Bulanık VİKOR yöntemnn 5. adımında hesaplanmış olan bulanık karar matrsnden hareketle, normalze edlmş bulanık karar matrs elde edlr. Bu matrs, (15) le gösterlmştr (Chen, 2000). R =[r ] mxn =1,2,,m ; =1,2,,n (15) a b c r =,,, B c c c c = max c Eğer ϵ B (16) Burada, normalze edlmş bulanık karar matrs, c : Bulanık karar matrsnde br sütunundak üçüncü bleşenlern maksmum değer, r : Bulanık karar matrsndek her br değern c değerne bölünmesyle elde edlen normalze edlmş değerlerdr. Her br a, b, c se bulanık karar matrsndek değerlerdr. Adım 7: Her br krtern ağırlığı göz önünde bulundurularak ağırlıklı normalze edlmş bulanık karar matrs (17) bulunur. V = [ v ] =1,2,,m; =1,2,,n (17) mxn v = r. w ( ) (18) Burada, V normalze edlmş bulanık karar matrsdr. Adım 8: Her br alternatfn Bulanık Poztf İdeal Çözüm (BPİÇ,A ) (19) ve Bulanık Negatf İdeal Çözüm (BNİÇ,A - ) (20) den uzaklığı sırasıyla aşağıdak formüller kullanılarak hesaplanır (Chen, 2000). A = ( v, v,, v ), 1 2 n A = ( v, v,, v ), 1 2 n le tanımlanır. v v = max v = mn v Eğer ϵ B Eğer ϵ B (19) (20) Her br alternatfn BPİÇ ve BNİÇ ten uzaklığı sırasıyla (21) ve (22) numaralı formüller kullanılarak hesaplanır. ( v v ) n = 1 n ( v v ) = 1 d = d,, =1,2,.,m (21) d = d,, =1,2,.,m (22) Burada d(.,.), k üçgen bulanık sayı arasındak uzaklığı gösterr. Bu uzaklık, vertex yöntem le bulunur. Bu yöntem le m ve n arasındak uzaklığın bulunmasında (23 numaralı formül) kullanılır (Chen, 2000). = ( m1, m2, m3) ve 1 2, 3 m n = ( n, n n ) d ( mn, ) = ( 1 1) ( 2 2) ( 3 3) 3 m n + m n + m n (23) Adım 9: Uzaklıkların bulunmasından sonra adayların yakınlık katsayıları, d CC = d d + = =1,2,3,...,m (24) (24) numaralı eştlk kullanılarak hesaplanır. Açıktır k; yakınlık katsayısı (CC ) 1 e yaklaştıkça A alternatf, BNİÇ ten uzaklaşıp BPİÇ e yaklaşır. Dğer br fadeyle; yakınlık katsayılarına göre br sıralama yapılır ve set çersnden en uygun alternatfler seçlr (Chen, 2000). Yakınlık katsayısı 1 e ne kadar yakınsa alternatfn terch edlme şansı o kadar yüksektr (Ecer, 2006). 6. KURULUŞ YERİ SEÇİM PROBLEMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Bu çalışmada, Erzncan İl nde yen br AVM açılmasına karar verlmes durumunda olası kuruluş yernn belrlenmesne çalışılmıştır. AVM kuruluş yer seçm problemnn çözümü çn bulanık ortamlarda grup karar vermeye olanak sağlayan yöntemler arasında en çok terch edlenlerden Bulanık TOPSIS ve Bulanık VİKOR yöntemleryle, potansyel bölgelern değerlendrlmes ve bunun sonucunda en uygun yer seçlmes hedeflenmektedr. Erzncan dak mevcut AVM lern hem kapastelernn sınırlı olması hem de şehrn merkeznde kalmaları nedenyle yen br AVM açılması düşünülmektedr. Bu çerçevede, karar verclerle yapılan görüşmeler sonucunda 5 tane bölge ve bölgelern değerlendrlmes çn 14 krter belrlenmştr. Bu krterler Şekl 2 de gösterlmştr. Alternatf bölgeler; A 1 : Şehr Merkez, : Erzncan-Svas Yolu Çevres, A 3 : Tren İstasyonu Bölges, A 4 : Demrkent Bölges, A 5 : Akyazı Bölges şeklnde belrlenmştr. Karar vercler se, Erzncan Tcaret Odası Başkanı (KV 1 ), İşadamı Müteahht (Erzncan Evm Kur Sahb) (KV 2 ), Erzncan Ermpaş AVM Sahb (KV 3 ) ve Erzncan Beledye Başkanı Danışmanı ndan (KV 4 ) oluşan 4 kşlk br karar verc grubu oluşturulmuştur. Şekl 2 de uygulamaya konu olan AVM kuruluş yer seçm problemnn genel yapısı gösterlmektedr. AVM yer seçm problemnn çözümünde kullanılan Bulanık VİKOR ve Bulanık TOPSIS yöntemlernn lk beş aşaması, karar verc grubunun oluşturulması, alternatflern ve değerlendrme krterlernn belrlenmes, krter ağırlıkları ve alternatfler çn dlsel değşkenlern belrlenmes, bulanık ağırlıkların hesaplanması, bulanık karar matrsnn oluşturulması açısından aynı olmakla brlkte, altıncı aşamadan tbaren yöntemler 467

6 Selahattn YAVUZ, Muhammet DEVECİ farklılaşmaktadır. Bulanık TOPSIS yöntemnde yednc aşamadan tbaren, normalze edlmş bulanık karar matrslernn elde edlmes, ağırlıklı normalze bulanık karar matrsnn hesaplanması, her br alternatf çn bulanık poztf deal çözüm ve bulanık negatf deal çözüm arası uzaklığın hesaplanması, yakınlık katsayılarının hesaplanması, en uygun yakınlık katsayısına at alternatfn seçlmes aşamaları takp edlmekte ken, Bulanık VİKOR yöntemnde yednc aşamadan tbaren sırasıyla; tüm krter fonksyonlarının en y ve en kötü değerlernn belrlenmes, bulanık en y ve en kötü değerlere uzaklık değerlernn hesaplanması, dğer hesaplamaların yapılması, bulanık sayıların durulaştırılması, kabul koşullarının kontrol edlmes ve Q değer en küçük alternatfn seçlmes aşamaları zlenmektedr. Yetenekl İşgücü Yatırım Malyet Toplum Tutumu Trafk Sosyal ve Kültürel Çevre Alternatf 1 Altyapı Uygunluğu Alternatf 2 Kuruluş Yer Seçm Müşterlere Yakınlık Genşleyeblrlk Potansyel Talep Araz Özellkler Alternatf 3 Alternatf 4 Yasal Sınırlamalar Tedarkçlere Yakınlık Alternatf 5 Ener Bulunablrllğ İklm Koşulları 4 Şekl 2: AVM Kuruluş Yer Seçm Problemnn Genel Yapısı 468

7 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Adım 1 Karar Verc Grubu Oluşturulur Adım 2 Krterler ve Alternatfler Belrlenr Adım 3 Uygun Dlsel Değşken Belrlenr Bulanık VİKOR ve Bulanık TOPSİS Adım 4 Bulanık Ağırlıklar Hesaplanır Adım 5 Bulanık Karar Matrs Oluşturulur Bulanık VİKOR Bulanık TOPSİS Adım 6 Bulanık En İy ve En Kötü Değerler Belrlenr Normalze Edlmş Bulanık Karar Matrs Oluşturulur Adım 6 Adım 7 Her Br Alternatf çn SS ve RR Değerler Hesaplanır Ağırlıklı Normalze Edlmş Bulanık Karar Matrs Oluşturulur Adım 7 Adım 8 Maks. Grup Faydası ve Mn. Breysel Pşmanlık Değ. Belrlenr BPİÇ ve BNİÇ Hesaplanır Adım 8 Adım 9 Durulaştırma ve Alternatfler QQ İndeksne Göre Sıralanır Yakınlık Katsayısı Hesaplanır Adım 9 Adım 10 Uzlaştırıcı Çözüm Belrlenr Son Sıralama Oluşturulur En İy Alternatf Belrlenr Değerlendrme Sonuçları Şekl 3: Bulanık TOPSIS ve Bulanık VİKOR Yöntemlernn Çözüm Aşamaları 469

8 Selahattn YAVUZ, Muhammet DEVECİ 7. BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE PROBLEM ÇÖZÜMÜ Adım 1: Alternatfler ve alternatfler değerlendrmek çn kullanılan krterler hakkında blg sahb olan n sayıda uzman kşden oluşan br karar verc grubu oluşturulur. Adım 2: k adet değerlendrme krter ve m adet alternatf belrlenr. Adım 3: Tablo 2 de verlen dlsel değşkenlere göre karar vercler tarafından doldurulan formlar; krterlern önem düzey ve her br alternatf çn krterler bazında yapılan dlsel değerlendrmeler Ek-1 ve Ek-2 de verlmştr. Adım 4: Her br krtern ve alternatfn bulanık ağırlıkları 1. ve 2. formüllerle hesaplanır. Tablo 3 te bulanık ağırlık matrs gösterlmştr. Ayrıca Ek-3 te lk sekz krter çn bulanık ağırlıkların nasıl hesaplandığı gösterlmştr. Tablo 3: Krterlern Bulanık Ağırlık Matrs Bulanık Ağırlıklar Krterler l m u Krterler l m u 0,4 0,6 0,8 C 8 0,35 0,55 0,75 0,4 0,6 0,8 C 9 0,75 0,9 0,975 0,55 0,75 0,9 0 0,6 0,8 0,95 0,65 0,85 0,98 1 0,55 0,75 0,93 0,8 0,95 1,00 2 0,4 0,6 0,8 0,75 0,93 1,00 3 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 4 0,55 0,75 0,93 Adım 5: 3. ve 4. formüller yardımıyla her br krtern, A alternatfe göre bulanık karar matrs oluşturulur. Tablo 4 te bulanık karar matrs gösterlmştr.. Ayrıca Ek-4 te ve krterler çn bulanık karar matrsnn nasıl hesaplandığı gösterlmştr. Adım 6: Bulanık karar matrsnden faydalanılarak, 15. ve 16. numaralı formüller yardımıyla normalze edlmş bulanık karar matrs elde edlr. Bu matrs Tablo 5 te verlmştr. Tablo 4: Bulanık Karar Matrs Krterlern Alternatflere Göre Bulanık Karar Matrs Krterler A 1 A 3 A 4 A 5 l m u l m u l m u l m u l m u 6,0 8,0 9,3 8,0 9,5 10 5,0 7,0 8,5 7,0 9,0 10 7,5 9,3 10 4,0 6,0 8,0 7,0 8,8 9,8 3,5 5,5 7,5 5,0 7,0 9,0 6,0 8,0 9,5 6,5 8,3 9,3 9,0 10,0 10 8,0 9,5 10 8,0 9,5 10 9, ,5 6,5 8,3 9,0 10,0 10 6,0 8,0 9,3 9, , ,0 5,0 7,0 5,0 7,0 8,8 1,5 3,0 5,0 2,8 4,5 6,5 4,0 6,0 8,0 8,0 9,5 10, 6,5 8,5 9,8 7,5 9,3 10 5,5 7,5 9,3 6,0 8,0 9,5 9, , 7,0 8,5 9,3 8,0 9,5 10 5,5 7,5 9,0 6,0 8,0 9,3 C 8 4,5 6,5 8,3 9,0 10,0 10 6,5 8,5 9,8 9, , C 9 3,5 5,5 7,5 8,0 9,5 10 3,0 5,0 7,0 5,5 7,5 9,3 6,5 8,5 9,8 0 7,0 8,5 9,3 9,0 10,0 10 8,0 9,5 10 9, , ,0 7,0 8,8 8,0 9,5 10 5,0 7,0 8,5 7,0 9,0 10 7,5 9, ,0 4,0 6,0 9,0 10,0 10 6,0 8,0 9,5 8,0 9,5 10 8,5 9, ,0 9,5 10 6,0 8,0 9,5 7,5 9,3 10 3,5 5,5 7,5 5,0 7,0 8,8 4 7,0 9,0 10 6,0 8,0 9,5 7,0 9,0 10 5,0 7,0 9,0 5,5 7,5 9,3 470

9 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Tablo 5: Normalze Edlmş Bulanık Karar Matrs Krterlern Alternatflere Göre Normalze Edlmş Bulanık Karar Matrs A 1 A 3 A 4 A 5 l m u l m u l m u l m u l m u 0,60 0,80 0,93 0,80 0,95 1,00 0,50 0,70 0,85 0,70 0,90 1,00 0,75 0,93 1,00 0,41 0,62 0,82 0,72 0,90 1,00 0,36 0,56 0,77 0,51 0,72 0,92 0,62 0,82 0,97 0,65 0,83 0,93 0,90 1,00 1,00 0,80 0,95 1,00 0,80 0,95 1,00 0,90 1,00 1,00 0,45 0,65 0,83 0,90 1,00 1,00 0,60 0,80 0,93 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,34 0,57 0,80 0,57 0,80 1,00 0,17 0,34 0,57 0,31 0,51 0,74 0,46 0,69 0,91 0,80 0,95 1,00 0,65 0,85 0,98 0,75 0,93 1,00 0,55 0,75 0,93 0,60 0,80 0,95 0,90 1,00 1,00 0,70 0,85 0,93 0,80 0,95 1,00 0,55 0,75 0,90 0,60 0,80 0,93 C 8 0,45 0,65 0,83 0,90 1,00 1,00 0,65 0,85 0,98 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 C 9 0,35 0,55 0,75 0,80 0,95 1,00 0,30 0,50 0,70 0,55 0,75 0,93 0,65 0,85 0,98 0 0,70 0,85 0,93 0,90 1,00 1,00 0,80 0,95 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1 0,50 0,70 0,88 0,80 0,95 1,00 0,50 0,70 0,85 0,70 0,90 1,00 0,75 0,93 1,00 2 0,20 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00 0,60 0,80 0,95 0,80 0,95 1,00 0,85 0,98 1,00 3 0,80 0,95 1,00 0,60 0,80 0,95 0,75 0,93 1,00 0,35 0,55 0,75 0,50 0,70 0,88 4 0,70 0,90 1,00 0,60 0,80 0,95 0,70 0,90 1,00 0,50 0,70 0,90 0,55 0,75 0,93 Adım 7: Her br krtern ağırlığı göz önünde bulundurularak ağırlıklı normalze edlmş bulanık karar matrs 17. ve 18. formüllerle bulunur. Tablo 6 da ağırlıklı normalze edlmş bulanık karar matrs gösterlmştr. Tablo 6: Ağırlıklı Normalze Edlmş Bulanık Karar Matrs Krterlern Alternatflere Göre Ağırlıklı Normalze Edlmş Bulanık Karar Matrs A 1 A 3 A 4 A 5 l m u l m u l m u l m u l m u 0,24 0,48 0,74 0,32 0,57 0,80 0,20 0,42 0,68 0,28 0,54 0,80 0,30 0,56 0,80 0,16 0,37 0,66 0,29 0,54 0,80 0,14 0,34 0,62 0,21 0,43 0,74 0,25 0,49 0,78 0,36 0,62 0,83 0,50 0,75 0,90 0,44 0,71 0,90 0,44 0,71 0,90 0,50 0,75 0,90 0,29 0,55 0,80 0,59 0,85 0,98 0,39 0,68 0,90 0,59 0,85 0,98 0,59 0,85 0,98 0,27 0,54 0,80 0,46 0,76 1,00 0,14 0,33 0,57 0,25 0,49 0,74 0,37 0,65 0,91 0,60 0,88 1,00 0,49 0,79 0,98 0,56 0,86 1,00 0,41 0,69 0,93 0,45 0,74 0,95 0,36 0,60 0,80 0,28 0,51 0,74 0,32 0,57 0,80 0,22 0,45 0,72 0,24 0,48 0,74 C 8 0,16 0,36 0,62 0,32 0,55 0,75 0,23 0,47 0,73 0,32 0,55 0,75 0,32 0,55 0,75 C 9 0,26 0,50 0,73 0,60 0,86 0,98 0,23 0,45 0,68 0,41 0,68 0,90 0,49 0,77 0,95 0 0,42 0,68 0,88 0,54 0,80 0,95 0,48 0,76 0,95 0,54 0,80 0,95 0,54 0,80 0,95 1 0,28 0,53 0,81 0,44 0,71 0,93 0,28 0,53 0,79 0,39 0,68 0,93 0,41 0,69 0,93 2 0,08 0,24 0,48 0,36 0,60 0,80 0,24 0,48 0,76 0,32 0,57 0,80 0,34 0,59 0,80 3 0,32 0,57 0,80 0,24 0,48 0,76 0,30 0,56 0,80 0,14 0,33 0,60 0,20 0,42 0,70 4 0,39 0,68 0,93 0,33 0,60 0,88 0,39 0,68 0,93 0,28 0,53 0,83 0,30 0,56 0,86 Adım 8: Her br alternatfn Bulanık Poztf İdeal Çözüm (BPİÇ, ) ve Bulanık Negatf İdeal Çözüm (BNİÇ, ) kümeler sırasıyla 19. ve 20. formüller kullanılarak hesaplanır. Tablo 7 de ağırlıklı normalze edlmş bulanık karar matrs gösterlmştr. 471

10 Selahattn YAVUZ, Muhammet DEVECİ Tablo 7: Bulanık Poztf ve Bulanık Negatf İdeal Çözüm (BPİÇ & BNİÇ) BPİÇ & BNİÇ A 1, A, A A 3, A A 4, A A 5, A A 1, A-, A- A 3, A- A 4, A- A 5, A- 0,55 0,48 0,60 0,51 0,49 0,53 0,60 0,48 0,58 0,59 0,64 0,50 0,66 0,58 0,54 0,45 0,58 0,41 0,51 0,55 0,44 0,33 0,37 0,37 0,33 0,63 0,73 0,71 0,71 0,73 0,50 0,26 0,40 0,26 0,26 0,59 0,82 0,69 0,82 0,82 0,51 0,34 0,68 0,54 0,42 0,58 0,77 0,39 0,53 0,68 0,24 0,32 0,27 0,38 0,35 0,84 0,78 0,83 0,71 0,74 0,45 0,52 0,48 0,57 0,55 0,61 0,54 0,60 0,51 0,53 C 8 0,65 0,49 0,56 0,49 0,49 0,42 0,57 0,52 0,57 0,57 C 9 0,54 0,25 0,58 0,39 0,33 0,53 0,82 0,49 0,69 0,76 0 0,39 0,29 0,33 0,29 0,29 0,69 0,78 0,76 0,78 0,78 1 0,51 0,37 0,52 0,40 0,38 0,58 0,72 0,57 0,70 0,71 2 0,75 0,45 0,55 0,48 0,46 0,31 0,61 0,54 0,60 0,60 3 0,48 0,55 0,49 0,67 0,60 0,60 0,54 0,59 0,40 0,49 4 0,40 0,46 0,40 0,51 0,48 0,70 0,64 0,70 0,59 0,62 Her br alternatfn BPİÇ ve BNİÇ ten uzaklığı sırasıyla 21. ve 22. formüllerle hesaplanmıştır. Uzaklıkların bulunmasından sonra adayların yakınlık katsayıları (23) numaralı formülle hesaplanmıştır. Karar verclern verdkler blgler doğrultusunda, Bulanık TOPSIS yöntemyle çözüm netcesnde, alternatfler arasında ortaya çıkan sıralama Tablo 8 de gösterlmştr. Buna göre; bölges 1.sırada ve A 5 bölges se 2.sırada yer almıştır. Tablo 8: Alternatflern İdeal Çözüme Yakınlık Katsayıları ve Sıralamaları Alternatfler D D - CC Sıralama A 1 7,052 8,058 0, ,610 9,511 0,629 1 A 3 6,891 8,254 0,545 4 A 4 6,458 8,695 0,574 3 A 5 5,985 9,168 0,605 2 Şekl 4: AVM Yer Seçm İçn D & D - Değerlendrlmes 472

11 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama 8. BULANIK VİKOR YÖNTEMİYLE PROBLEM ÇÖZÜMÜ Yukarıda Bulanık TOPSIS yöntemne göre çözümü sunulan kuruluş yer seçm problem, bu aşamada Bulanık VIKOR yöntemne göre de çözülmüştür. Daha önce de fade ettğmz üzere, her k yöntem bulanık karar Tablo 9: Krterlern Bulanık En İy ve Bulanık En Değerler f f l m u l m u 8 9, ,5 7 8,75 9,75 3,5 5,5 7, ,5 8,25 9, ,5 6,5 8, ,75 1, ,5 10 5,5 7,5 9, ,5 7,5 9 C ,5 6,5 8,25 C 9 8 9, ,5 9, , , ,5 10 3,5 5,5 7, Adım 7: S (7) ve R (8) formüller kullanılarak her br alternatfn en y bulanık ve en kötü bulanık değerlere uzaklıkları hesaplanmış ve Tablo 10 da gösterlmştr. Tablo 10: Alternatflern Alternatfler S S ve R Değerlernn Belrlenmes R l m u l m u A 1 4,842 6,443 7,447 0,650 0,850 0,975 1,131 1,423 1,556 0,450 0,463 0,333 A 3 4,528 5,476 5,125 0,800 0,950 1,000 A 4 3,812 4,726 4,635 0,750 0,925 1,000 A 5 2,377 2,847 2,731 0,600 0,694 0,667 Adım 8: Maksmum grup faydası S, S (9) ve mnmum breysel pşmanlık, R (10) formüller kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 11 de gösterlmştr. Tablo 11: S, S, R ve R Değerler l m U S (Mn.) 1,131 1,423 1,556 S (Maks.) 4,842 6,443 7,447 R (Mn.) 0,450 0,463 0,333 R (Maks.) 0,800 0,950 1,000 matrsnn oluşturulması aşamasına kadar aynıdır. Bu nedenle Bulanık VIKOR yöntemnn çözümü, yöntemlern farklılaştığı Adım 6 dan tbaren gösterlmştr. Adım 6: Tüm krter fonksyonlarının, bulanık en y ( f ) (5) ve en kötü değerler ( f ) (6) no lu formüllerle hesaplanmış ve Tablo 9 da gösterlmştr. 473

12 Selahattn YAVUZ, Muhammet DEVECİ Adım 9: Bu son adımda uzlaşık çözüm veren Q (11) değerler hesaplanır. Ayrıca bulanık sayılar durulaştırılarak (12); S, R ve Q ndeks değerler bulunmustur. Elde edlen ortalama sonuçlar Tablo 12 de gösterlmştr. Bulunan ndeks değerlerne göre alternatfler arasında küçükten büyüğe doğru br sıralama yapılmıştır. İndeks değer en küçük olan en y alternatf göstermektedr. Bu yönteme göre; bölges 1. sırada ve A 5 bölges se 2. sırada yer almıştır. Tablo 12: Alternatflern İndeksne Göre Sıralaması Q Alternatfler Q Q S R l m u İndeks Sıra İndeks Sıra İndeks Sıra A 1 0,786 0,897 0,981 0, , , ,000 0,000 0,000 0, , ,415 1 A 3 0,958 0,904 0,803 0, , ,917 5 A 4 0,790 0,803 0,761 0, , ,892 3 A 5 0,382 0,379 0,350 0, , ,653 2 Adım 10: alternatfnn en y çözüm olup olmadığını test etmek çn aşağıdak k koşulun uygunluğu kontrol edlmştr. 1.Koşul: Kabul edleblr avanta Q(a )-Q(a ) 0,25 koşulu sağlanmalıdır (0, ,25). 1 DQ = m 1 (eğer m 5 se DQ=0.25); m alternatf sayısını fade eder ) alternatf kabul edleblr avanta koşulunu sağlamaktadır. 2.Koşul: Karar vermede kabul edleblr stkrar Alternatf a, S ve/veya R değerlerne göre yapılan sıralamada en y alternatf olmalıdır. Eğer 1. koşul sağlanmaz ve Q(a (m) )-Q(a ) DQ olursa, a (m) ve a aynı uzlaştırıcı çözüm olur. Tablo 13: Karar Vermede Kabul Edleblr İstkrar Q > A 5 > A 4 > A 3 = A 1 S > A 5 > A 4 > A 3 > A 1 R > A 5 > A 4 > A 1 > A 3 Bulanık Topss ve Vkor yöntemlern sonuçları karşılaştırıldığında; her k yöntemde de 1. sırada bölges, 2. sırada A 5 bölges ve 3. sırada A 4 bölges çıkmıştır. Sadece A 1 ve A alternatflernn sıralamalarında br değşklk olduğu gözlenmektedr. Bu bağ- 3 lamda her k yöntemn uygulanması sonucunda bölgesnn seçlmes uygun görülmüştür. 9. SONUÇ Müşter beklentlernde meydana gelen değşm; satın alma kararı üzernde fyat faktörünün tek ve yeter belrleyc olarak kabul görmesn ortadan kaldırmış, fyatın yanı sıra kalte, güvenlrlk, satış sonrası hzmetler satın alma kararı üzernde gün geçtkçe daha da fazla etkl olmaya başlamıştır. Bu bağlamda, mnmum malyetlerle şletmelern uzun döneml rekabetç yapılarını destekleyecek, yüksek kârı ve müşter memnunyet sağlayacak yerler seçmek gerekr. Bu çalışmada, sonuçları dkkate alındığında uzun vadede ger dönülemez, dönülse dah yüksek malyetlere katlanılmasına neden olan ve bu nedenle lk seferde doğru kararın verlmesn gerektren stratek karar türlernden AVM yer seçm üzernde durulmuştur. AVM yer seçm, pek çok faktörün brbrleryle etkleşm halnde olduğu ve çoğu zaman arzulanan kazanımların çelştğ durumlarda, uzlaştırıcı çözüme ulaştıracak yöntemlern seçm her zamanknden daha da fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çözüme ulaşmada kullanılan yöntemlern nha seçm kararı üzernde etkl olan pek çok faktörü dkkate alablen yöntemler olması gerekllğ, etkn çözüme ulaşılması açısından hayat önem taşımaktadır. Alternatflern değerlendrlmes ve en y olanın seçm çn; brden fazla krter ve karar vercye dayalı değerlendrmeler gerektren durumlar le son yıllarda sıklıkla kullanılan; Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) yöntemlernden Bulanık VIKOR ve Bulanık TOPSIS yöntemler kullanılarak çözüm çn farklı br yaklaşım serglenmeye çalışılmıştır. Alternatflern değerlendrlmes çn; yetenekl şgücü, yatırım malyet, toplum tutumu, trafk, sosyal ve kültürel çevre, altyapı uygunluğu, müşterlere yakınlık, genşleyeblrlk, potansyel talep, araz özellkler, yasal sınırlamalar ve teşvkler, tedarkçlere ve kaynaklara yakınlık, ener ve yakıt bulunablrlğ ve klm koşulları olmak üzere toplam 14 ktter belrlenmştr. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu krterler arasından; potansyel talep, altyapı uygunluğu, sosyal ve kültürel çevre karar vercler tarafından kuruluş yer seçmnde en öneml değerlendrme krterler olarak kabul gördüğü belrlenmştr. İncelenen kuruluş yer seçm problemnn Bulanık VİKOR ve Bulanık TOPSIS yöntemleryle çözümü netcesnde, bölgesnn dğer alternatfler arasında brnc sırada seçlmştr. Bulanık TOPSIS ve VIKOR yöntemyle elde edlen sonuçların sıralaması brbrne çok yakındır. Sadece bulanık VIKOR yöntemnde A 1 ve A 3 alternatflernn sıralamalarında br değşklk olduğu gözlenmektedr. Bunun sebeb se alternatflern sıralanması ve seçm aşamasında, maksmum grup faydası (çoğunluk kuralı) ve mnmum breysel pşmanlığı sağlayacak uzlaştı- 474

13 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama rıcı çözüm aranmasıdır. ÇKKV teknğ olan TOPSIS ve VIKOR yöntemlernn her ks de deal çözüme yakınlık referans noktasına dayanmaktadır. Bu k yöntem alternatfler sıralarken kullandığı analz brbrnden farklıdır. VIKOR yöntem Q fonksyonunu kullanırken, TOPSIS yöntem se C fonksyonunu kullanmaktadır. Bu k ÇKKV yöntem farklı normalzasyon teknğ kullanmaktadır. VIKOR lner normalzasyonu kullanırken TOPSIS vektör normalzasyonunu kullanmaktadır (Oprcovc ve Tzeng). Bu yöntemlern uygulama alanı sadece kuruluş yer seçm le sınırlı olmayıp, grup kararı vermey gerektren tedarkç seçm, nsan kaynakları yönetmnde personel seçm veya performans değerleme, yatırım sektöründe, üretm yönetm ve yönetm ve organzasyon gb alanlarda da uygulama alanı bulablr. 475

14 Selahattn YAVUZ, Muhammet DEVECİ KAYNAKLAR Akyüz, G. (2012) Bulanık VIKOR Yöntem İle Tedarkç Seçm Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, 26(1): Alpay, M. (2010) Kred Değerllğnn Ölçülmesnde TOPSIS Yöntem ve Br Uygulama Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez, İzmr, D.E.Ü. Sosyal Blmler Ensttüsü. Aydın, Ö., Öznehr, S. ve Akçalı, E. (2009) Ankara çn Optmal Hastane Yer Seçmnn Analtk Hyerarş Sürec İle Modellenmes Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blnler Fakültes Dergs, 14(2): Aytekn, A. ve Kaygın, B. (2005) Blgsayar Destekl İşletme Kuruluş Yer Seçm Gaz Ünverstes Orman Fakültes Dergs, 25(2): Chen, C.T. (2000) Extensons of the TOPSIS for Group Decson Makng Under Fuzzy Envronment Fuzzy Sets and Systems, 114: 1-9. Chen, L.Y. ve Wang, T.C. (2009) Optmzng Partners Choce İn IS/IT Outsoutcng Proects: The Strategc Decson of Fuzzy VIKOR Internatonal Journal of Producton Economcs, 120(1): Chou, S.Y., Chang, Y.H. ve Shen, C.Y. (2008) A Fuzzy Smple Addtve Weghtng System Undergroup Decson-Makng Forfaclty Locaton Selecton wth Obectve/Subectve Attrbutes European Journal of Operatonal Research, 189(1): Chou, C.C. (2010) Applcaton of a Fuzzy MCDM Model to the Evaluaton of Plant Locaton Internatonal Journal of Innovatve Computng Informaton and Control, 6(6): Chu, T.C. (2002) Faclty Locaton Selecton Usng Fuzzy TOPSIS Under Group Decsons Internatonal Journal of Uncertanty Fuzzness and Knowledge-Based Systems, 10(6): Çınar, N.T. (2010) Kuruluş Yer Seçmnde Bulanık TOPSIS Yöntem ve Bankacılık Sektöründe Br Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekonomk Araştırmalar Dergs, 12(18): Deluka-Tblas, A., Karleusa, B. ve Benac, C. (2011) AHP Methodology Applcaton n Garage-Parkng Faclty Locaton Selecton Promet-Traffc&Transportaton, 23(4): Demr H.H. (2010) İmalat Sektöründe Bulanık TOPSIS Yöntemyle Tedarkç Seçm Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez, İstanbul, İ. Ü. Sosyal Blmler Ensttüsü. Demrel, T., Demrel, N.Ç. ve Kahraman, C. (2010) Mult-Crter Aware House Locaton Selecton Usng Choquet İntegral Expert Systems wth Applcatons, 37(5): Devec, M. ve Kuvvetl, Y. (2012) Kuruluş Yer Seçmnde Bulanık VIKOR Yöntem ve Br Uygulama 32. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstr Mühendslğ Kongres Bldr Özetler Ktabı, 75. Doğan, I. (2012) Analyss of Faclty Locaton Model Usng Bayesan Networks Expert Systems wth Applcatons: An Internatonal Journal, 39(1): Ecer, F. (2006) Bulanık Ortamlarda Grup Kararı Vermeye Yardımcı Br Yöntem: Fuzzy Topsıs ve Br Uygulama İsletme Fakültes Dergs, 7(2), Ersoy, A. ve Saat, E.M. (2011) Üretm/İşlemler Yönetm, 2.Basım, Ankara, İma Yayınev. Ertuğrul, İ. ve Karakaşoğlu, N. (2008) Comparson of Fuzzy AHP And Fuzzy TOPSIS Methods for Faclty Locaton Selecton The Internatonal Journal of Advanced Manufacturng Technology, 39(7): Hseh, T.Y., Lu, S.T. ve Tzeng, G.H. (2004) Fuzzy MCDM Approach for Plannng and Desgn Tenders Selecton n Publc Offce Buldngs Internatonal Journal of Proect Management, 22(7): Hu, Y., Wu, S. ve Ca, L. (2009) Fuzzy Mult-Crtera Decson-Makng TOPSIS for Dstrbuton Center Locaton Selecton Internatonal Conference on Networks Securty, Wreless Communcatons and Trusted Computng IEEE, Hwang, C.L. ve Yoon, K. (1981) Multple Attrbutes Decson Makng Methods and Applcatons, Sprnger-Werlag, Berln, Hedelberg. Kabol, A., Aryanezhad, M., Shahanagh, K. ve Nroomand, I. (2007) A New Method for Plant Locaton Selecton Problem: A Fuzzy-AHP Approach Systems, Man and Cybernetcs, ISIC. IEEE Internatonal Conference, Kahraman, C., Ruan, D. ve Dogan, I. (2003) Fuzzy Group Decson-Makng Forfaclty Locaton Selecton Informaton Scences, 157: Kaya, I. ve Çınar, D. (2007) Faclty Locaton Selecton Usng a Fuzzy out Rankng Method Journal Of Multıple Valued Logıc And Soft Computıng, 14:

15 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Kobu, B. (2008) Üretm Yönetm, 14. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları. Lang, G.S. ve Mao-Jun, J. (1991) A Fuzzy Mult- Crtera Decson-Makng Method for Faclty Ste Selecton The Internatonal Journal of Producton Research, 29(11): Mchael, J.H., Tetelve, J. ve Granskog, J.E. (1998) Producton Faclty Ste Selecton Factors for Texas Value-Added Wood Producers Forest products ournal, 48(7-8): Momen, M., Fath, M.R. ve Kashef, M. (2011) A Fuzzy VIKOR Approach for Plant Locaton Selecton Journal of Amercan Scence, 7 (9): Oprcovc, S. (1998) Mult Crtera Optmzaton of Cvl Engneerng Systems, Faculty of Cvl Engneerng, Belgrade. Oprcovc, S. ve Tzeng, G.H. (2004) The compromse soluton by MCDM methods: A comparatve analyss of VIKOR and TOPSIS European Journal of Operatonal Research, 156(2): Oprcovc, S. (2011) Fuzzy VIKOR wth an applcaton to water resources plannng Expert Systems wth Applcatons, 38: Özdağoğlu, A. (2011) A Mult-Crtera Decson- Makng Methodology on The Selecton of Faclty Locaton: Fuzzy ANP The Internatonal Journal of Advanced Manufacturng Technology, Russell, R.S. ve Taylor, B.W. (1999) Operatons Management, Thrd Edton, Prentce Hall. Saleh, M. ve Tavakkol-Moghaddam, R. (2008) Proect Selecton by Usng a Fuzzy TOPSIS Technque World Academy of Scence, Engneerng and Technology, 40: Tavakkolı-Moghaddam, R., Mousav, S. ve Heydar, M. (2011) An Integrated AHP-VIKOR Methodology for Plant Locatıon Selectıon Internatonal Journal of Engneerng, 24 (2): Zadeh, L.A. (1965) Fuzzy Sets Informaton and Control, 8:

16 Selahattn YAVUZ, Muhammet DEVECİ EKLER Ek 1: Krterlern Önem Düzey Karar Verc Krterler C 8 C KV 1 OY OY Y Y ÇY ÇY OY OY Y Y Y OY OY Y KV 2 O O OY Y Y Y O O OY OY OY O O OY KV 3 O OY O OY ÇY Y OY O ÇY Y OY OY O OY KV 4 OY O Y Y Y Y O O ÇY OY OY O OY OY Ek 2: Krterler Bazında Alternatflern Değerlendrlmes Alternatfler A 1 (Bölge 1) (Bölge 2) A 3 (Bölge 3) A 4 (Bölge 4) A 5 (Bölge 5) Karar Verc Krterler C 8 C KV 1 İ O İ O O İ Çİ O O İ İ OK İ İ KV 2 O Oİ Çİ O O Çİ Çİ İ Oİ Çİ Oİ O Çİ İ KV 3 İ O İ Oİ O Çİ Çİ Oİ O Çİ Oİ O Çİ İ KV 4 İ Oİ İ İ O İ Çİ O O Çİ O OK İ İ KV 1 Çİ İ Çİ Çİ İ İ O Çİ Çİ Çİ Çİ Çİ İ İ KV 2 İ Oİ Çİ Çİ Oİ İ İ Çİ İ Çİ İ Çİ Oİ Oİ KV 3 Çİ İ Çİ Çİ Oİ İ Çİ Çİ İ Çİ İ Çİ Oİ Oİ KV 4 İ Çİ Çİ Çİ O Oİ Çİ Çİ Çİ Çİ Çİ Çİ İ İ KV 1 İ O İ İ K İ Çİ İ O Çİ İ İ İ İ KV 2 O O Çİ İ O İ İ İ O İ İ Oİ Çİ İ KV 3 O O Çİ O K Çİ İ Oİ O İ O İ İ İ KV 4 İ Oİ İ İ O İ Çİ İ O Çİ O Oİ İ İ KV 1 İ Oİ İ Çİ Oİ Oİ O Çİ Oİ Çİ İ İ O Oİ KV 2 İ Oİ Çİ Çİ O Oİ İ Çİ Oİ Çİ İ İ O Oİ KV 3 İ Oİ İ Çİ O İ Oİ Çİ İ Çİ İ Çİ Oİ Oİ KV 4 İ Oİ Çİ Çİ K Oİ İ Çİ Oİ Çİ İ Çİ O Oİ KV 1 Çİ İ Çİ Çİ O Oİ O Çİ İ Çİ İ Çİ Oİ Oİ KV 2 İ Oİ Çİ Çİ Oİ İ İ Çİ İ Çİ İ İ O İ KV 3 İ İ Çİ Çİ O İ İ Çİ İ Çİ İ Çİ Oİ Oİ KV 4 İ Oİ Çİ Çİ Oİ Oİ İ Çİ Oİ Çİ Çİ Çİ İ Oİ Ek 3: Krterlern Bulanık Ağırlık Matrs l m u l m u l m u l m u KV1 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,7 0,9 1 0,7 0,9 1 KV2 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,9 1 KV3 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 KV4 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 0,7 0,9 1 0,7 0,9 1 Ortalama 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80 0,55 0,75 0,90 0,65 0,85 0,98 C 8 l m u l m u l m u l m u KV1 0, , ,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 KV2 0,7 0,9 1 0,7 0,9 1 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 KV3 0, ,7 0,9 1 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,7 KV4 0,7 0,9 1 0,7 0,9 1 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 Ortalama 0,80 0,95 1 0,75 0,93 1 0,40 0,60 0,80 0,35 0,55 0,75 478

17 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Ek 4: Bulanık Karar Matrs Alternatfler A1 (Bölge 1) A2 (Bölge 2) A3 (Bölge 3) A4 (Bölge 4) A5 (Bölge 5) Karar Vercler l m u l m u KV KV KV KV Ortalama 6,00 8,00 9,25 4,00 6,00 8,00 KV KV KV KV Ortalama 8,00 9,50 10,00 7,00 8,75 9,75 KV KV KV KV Ortalama 5,00 7,00 8,50 3,50 5,50 7,50 KV KV KV KV Ortalama 7,00 9,00 10,00 5,00 7,00 9,00 KV KV KV KV Ortalama 7,50 9,25 10,00 6,00 8,00 9,50 479

18

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs 22-25 May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı