CHERMK: OTEL OTOMASYON SSTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHERMK: OTEL OTOMASYON SSTEM"

Transkript

1 CHERMK: OTEL OTOMASYON SSTEM M. Piri YILMAZ Ahmet ÖZMEN Elektrik-Elektronik Bölümü Mühendislik Fakültesi Dumlupnar Üniversitesi, 43100, Kütahya Anahtar sözcükler:yazlm Otomasyon Sistemleri, Tcl/Tk, Arayüz Programlama, SQL ABSTRACT This paper presents a new hotel automation system that minimizes front-desk operations time. The system has been developed under Linux and can work any other operating system. The data base has been designed using Entity-Relationship model and then coded using SQL. MySQL 5.0 has been used as a data base server which is freely available in the Internet. The system has been supported with functional graphical interfaces which also make learning and usage quite simple. The tools to develop interfaces were Tcl/Tk, and they are also freely available. Different from the conventional systems, V1.0 minimizes reservation and the other front-desk operations time by (1) representing hotel rooms in different colors based on their state and (2) distributing rooms geographically or conceptually in the graphical interface based on their location or type. 1. GR Bilgisayara dayal otomasyon sistemleri turizm sektörünün en önemli bir altyaps haline gelmi)tir. Piyasada bu altyap ihtiyacn kar)lamak üzere birçok yazlm firmas otel otomasyon yazlm sistemleri geli)tirmi)tir [1, 2, 3, 4, 5]. Ancak, otel i)letmecilerinin bu yazlm sistemlerinden beklentileri, temel i)levleri yannda, e2itimsiz ki)iler tarafndan bile kolayca kullanlabilecek düzeyde basit, ki)iye arkada) i)levlerinin bulunmasdr. Bir di2er önemli unsur da, Türkiye'de konaklama endüstrisinde en çok 3 yldzl otellerin bulunmasna ra2men, piyasadaki otomasyon yazlmlar genellikle 5 yldzl oteller için gerçeklenmi) olmasdr. Piyasada 3 yldzl oteller için de geli)tirilmi) otomasyon yazlmlar olmasna ra2men bunlarn kullanm kolay de2ildir [2, 5]. Bu çal)mada, önce mevcut otel yazlm sistemleri titizlikle incelenmi), daha sonra otel i)letmecilerinin taleplerine en iyi cevap veren çok kullancl bir otel otomasyon yazlm sistemi geli)tirilmi)tir. Geli)tirilen otomasyon sistemi, esnek tasarm sayesinde kaplcalardan otellere, tatil köylerinden kamplara kadar çe)itli konaklama i)letmelerine kolaylkla uyarlanabilmektedir. 2. KONAKLAMA YERLERNDE OTOMASYON SSTEMLER Bilgisayarlar otellere ilk olarak 1960'larda girmi)tir, ancak 1970'lerin sonunda bile bilgisayarn kullanlabilmesi için bir otelin tahmini 200 ya da daha fazla odaya sahip olmas gerekliydi. Dü)ük performansl ve pahal olan bu bilgisayarlarn yerini zamanla yüksek performansl ve ucuz ki)isel i) bilgisayarlar alm)tr. 9u anda en küçük i)letmeler bile, kendi bilgisayarlarna sahip olabilmektedir. Teknolojik yeniliklerin sürekli olmas önümüzdeki yllarda daha fazla i)lerin bilgisayarlarda yaplaca2n göstermektedir [6]. Bilgisayarlarn kullanmyla, son yirmi yl içinde artan bilgi miktar, tüm sektörleri oldu2u gibi otelcilik ve turizm sektörünü de etkilemi)tir. Büyüyen bilgi y2nlarnn hzl ve do2ru olarak i)lenebilmesi için, geli)mi) yazlmlara ve güçlü bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duyulmu)tur. Günümüzde, oldukça rekabetçi bir ortamda çal)makta olan konaklama sektörünün de bilgisayar teknolojisinin sundu2u hzl bilgi i)leme yeteneklerinden yararlanmas kaçnlmaz hale gelmi)tir. Konaklama yerlerinde misafirlerin kald2 odalar, bazen ayrk binalarda bulunabildi2i gibi (kaplcalarda genellikle böyledir), bazen de tek bir binada bulunabilirler. Ayrk ya da tek binada olsun, bu odalar da kendi aralarnda suit, single, double, triple french, balkonlu, balkonsuz vb. gibi snflandrlrlar. Bunun da ötesinde, odalarn konumlarna göre de ayrca bir snflandrma vardr.

2 SQL veri tabani sunucusu Internet Acenta Restaurant Resepsiyon Yonetici Kat sorumlusu 9ekil-1. Sistemin yapsal görünümü Tüm bu snflandrmalar dü)ünüldü2ünde, klasik sistemlerle misafir taleplerine en uygun bo) oday veya odalar bulup ayrmak, bazen oldukça zahmetli ve zaman alan bir i)tir. Oysa, rezervasyon i)lemleri genellikle )ehirler aras telefon görü)mesi ile yapld2ndan, bu i)lemin en ksa sürede ve hatasz tamamlanmas arzu edilir. Bu çal)mada gerçeklenen sistemde, konaklama tesisinin odalar geometrik veya kavramsal olarak )ekil ve/veya renklerle temsil arayüzlerle donatlm) olan bu sistemde rezervasyon süresi en aza indirilmi) olup, ayrca ö2renilmesi ve kullanlmas son derece kolaydr. 3. CHERMK V1.0 OTEL OTOMASYON SSTEMNN TANITIMI Esnek bir tasarma sahip olan, ba)langçta sadece kaplca otomasyonu için tasarlanm), ancak daha sonra kapsam geni)letilerek 5 yldzl otellerin de kullanabilece2i bir otomasyon sistemine dönü)türülm)tür. Ülkemizin baz yörelerinde kaplcaya çermik denildi2inden projenin ad olarak konulmu) daha sonra sisteminden ve donanmdan ba2msz çal)abilen. 9ekil 1 de gösterilmi)tir. Linux ortamnda ve özgür yazlm felsefesinin ürünleri ile geli)tirilen, yap itibaryla da2tk, çok kullancl bir otel otomasyon sistemdir. SQL veri taban sunucusu etrafnda, Tcl/Tk ile kodlanarak geli)tirilen istemci arayüzlerden olu)an sistem, verilere farkl noktalardan eri)im, de2i)im, rapor üretme imkanlar sunmaktadr. Veri taban sunucusu, istemci arayüzleri ile ayn makinada olabildi2i gibi bu zorunlu arayüzleri, istenildi2inde bir acentaya da verilerek uzak üzerinden sa2lanabilir. Benzer )ekilde, otel içinde farkl birimlere istemci arayüzleri konulabilir (Örne2in; ön-büro, müdür odas, tamir bakm odas gibi) VER TABANI TASARIMI VE SUNUCUSU Tasarm a)amasnda tablolar ve aralarndaki ili)kiler oldukça karma)k bir hal ald2ndan, tutarl bir veri tabann olu)turmak için etkin bir yönteme ba)vurulmas kaçnlmaz olmu)tur. Bu nedenle, tasarmda varlk-ili)ki (Entity-Relationship) modeli kullanlm) ve ak) diyagram ilk planda elde edilmi)tir [7]. 9ekil 2 de gösterilen varlk-ili)ki ak) diyagram daha sonra SQL dilinde kodlanm)tr [8, 9, 10]. KASA ODA-PANSYON TP ÖDEME HALK MESAJ RKET FOLO K ISA MÜTER NORMAL- ACENTA DEPARTMAN RAPOR ÇALIAN ilemtarhi LEM ISA ODA MÜNFERT -GRUP 9ekil 2. Veri taban varlk-ili)ki diyagram REZERV. CHECK-N CHECK-OUT

3 Mevcut sistemde ( V1.0) SQL sunucusu olarak MySQL 5.0 kullanlm)tr [10]. Tüm i)letim sistemlerinde çal)mas ücretsiz olarak temin edilebilmesi nedeniyle, MySQL DBMS i (Data Base Management System) projemize en uygun veri taban sunucu olarak belirlendi. Tasarm srasnda güvenlik de ön planda tutulmu), SQL sunucusunun sa2lad2 tüm güvenlik unsurlarndan ba2lantlar ssh protokolü ile en üst düzeyde güvenlikli olarak sa2lanm), ayrca kullanc ad, )ifre, port, host gibi di2er unsurlardan da yararlanlm)tr. E)zamanl eri)imlerden meydana gelebilecek durum bozukluklarndan veri taban yine SQL'in sa2lad2 i)levlerle korunmu)tur. Yazlm geli)tirilirken tüm a)amalarda editör olarak emacs kullanlm)tr [12] Tasarmda esneklik ve kolay kullanm özelliklerine önem gösterilmi)tir. Modüler bir )ekilde tasarlanm) olan bu sistem, teknolojik yeniliklere ve Türk turizm yatrmcsnn ve profesyonel yöneticisinin yerel taleplerine göre de2i)tirilmeye ve geli)tirilmeye açktr ARAYÜZLER Arayüzler veri tabanna eri)imi kolayla)tran, hatal kullanm en aza indiren ve istenmeyen kullanclar engelleyen istemci programlardr. te arayüzler modüler bir )ekilde tasarlanm) olup, giri) haricinde farkl bölümler için frakl i)levlerle donatlm)tr. Bu projede arayüzleri gerçeklemek için Tcl: Tool Command Language dili kullanlm)tr. Yorumlama temelli, kabuk dili olan (scriptic) Tcl, ö2renilmesi kolay ve hemen çal)trlabilen (on-line) bir dildir. Tcl ile oldukça karma)k veri yaplar da olu)turulabilmektedir. Tcl, X tabanl Tk: Tool Kit ile desteklenmi)tir. Delphi de oldu2u gibi Tcl için de arayüz olu)turma araçlar mevcut olmasna ra2men, ayn arayüz elle kodlanarak daha sade bir )ekilde elde edilebilir. Tcl/Tk in bir di2er özelli2i de yorumlayc kabu2un (wish) ücretsiz ten elde edilebilmesidir. Örne2in bu projede, ActiveTcl kullanlm)tr [11]. Giri' Arayüzü: Çok kullancl olarak tasarlanan otel otomasyon sisteminde, farkl yerlerden ayn anda veri tabanna eri)imek mümkündür. Giri) arayüzü, sistem veri tabanna kullanclarn öntanml yetkileriyle girmesini sa2lar; yetkisiz kullanclarn sisteme giri)ini engeller. Örne2in; üst düzey otel yöneticisi konumunda olan bir ki)i tüm yetkilere sahip olabilmesine ra2men, kat hizmetleri sorumlusu sadece odalarn durumunu izleyip de2i)tirebilmektedir. 9ekil 3 de giri) arayüzü görülmektedir. 9ekil 3. Giri) arayüzü Odalar.n görünümü (Room Rack): Odalarn görünümü arayüzü, ön-büro görevlisinin sürekli ekrannda duracak arayüzdür (Bkz. 9ekil 4). Otelin geometrik durumunu da yanstacak )ekilde ayarlanabilen bu arayüz, odalarn durumlarn (bo), dolu, rezerv, arzal, bugün çkacak, uyandrlacak) renkli olarak yanstmaktadr. Bu )ekilde rezervason, check-in, walk-in, check-out, uyandrma gibi ön büro i)lemleri en ksa sürede ve en az hata ile yaplabilmektedir. 9ekil 4. Odalarn görünümü Rezervasyon Arayüzü: Rezervasyon srasnda herhangi bir tarih ve arzu edilen kal) süresi için bo) odalar geometrik olarak görüntülenir. Bu arayüzden rezervasyon talebine en uygun oda ya da odalar hzl bir )ekilde seçilebilir ve tarih snr olmakszn yaplabilir. Bunun yannda, de2i)ik rezervasyon i)lemleri (münferit, grup, acenta, firma vb.), ve de2i)ik rezervasyon tipleri de tanmlanabilir (opsiyon, kesin, iptal vb.). Gruplar için tek hamle ile odalar bloke edilebilir ve rezervasyon annda depozit alnabilir. 9ekil 5 te bir grup rezervasyon i)lemi srasnda ekrana gelen arayüzlerden biri örnek olarak görülmektedir.

4 9ekil 5. Rezervasyon srasnda hzl oda blokaj Misafir Kabul Arayüzü (Check-In): Geli)tirilen sistem rezervasyonlu veya rezervasyonsuz olsun misafir kabulünü mümkün klmaktadr. Rezervasyonsuz, direk otele gelen misafir kabulüne walk-in denilmektedir; sistem bu tür misafirleri kabul edecek arayüzlerle donatlm)tr. Harcamalar (Folio) Arayüzü: Misafirlerin ve sradan vatanda)larn otelin çe)itli departmanlarda yaptklar harcamalara folio denilmektedir. Konaklama tesisinin herhangi bir bölümünde yaplan harcamalar srasnda misafirler para ödemek zorunda de2ildir; sistem onlarn hesabna harcamalarn borç olarak kaydeder. 9ekil 6. da folio arayüzü görülmektedir. 9ekil 7. Check-out arayüzü görmek için hegzagon.dumlupinar.edu.tr/chermik adresinden yararlanabilirsiniz. 4. SONUÇ Bu çal)mada, ö2renilmesi ve kullanm kolay, i)evsel arayüzlerle donatlm), standart bir veri tabanna dayal, i)letmenin ihtiyaçlarna göre ayarlanabilen esnek tasarma sahip bir otel otomasyon sistemi gerçeklenmi)tir. Linux ortamnda geli)tirilen sistem platformdan ba2msz olarak di2er i)letim sistemlerinde de kusursuz çal)abilmektedir. Otel odalar geometrik veya kavramsal olarak renk ve )ekiller kullanlarak temsil edilmi)tir. Bu ö2renilmesini ve kullanlmasn kolayla)trm) ve önbüro i)lem sürelerini azaltm)tr. KAYNAKLAR 9ekil 6. Folio arayüzü Misafir Ç.k.'. (Check-Out): Misafirler konaklama tesisinden ayrlrken, harcamalrn detayl raporunun çkarlmas i)lemlerine check-out denilir. check-out i)lem süresini minimum tutacak i)levsel arayüzlerle donatlm)tr. 9ekil 7. de check-out arayüzü görülmektedir. Di?er Arayüzler: Geli)tirilen sistem, konaklama tesislerinin sorunsuz, hzl ve do2ru bir )ekilde i)letilmesini sa2layacak birçok arayüzle donatlm)tr. Ancak, yer sknts nedeniyle di2er arayüzleri burada göstermek mümkün olamam)tr. Di2er arayüzleri [1] FidelioXpress Front Desk Man. System, [2] Sis-Par, Ön Büro Program, [3] Delux, /YAZILIM/sentez/delux.htm [4] AKÇAM Otel Kimlik Bildirim V2.3, [5] Elektra Otel Yönetim Sistemi, [6] Kozak, S., Önbüro Yönetimi, Anadolu Üniversitesi, Eski)ehir: 1995 [7] Silberschatz, A., Korth, H., Sudarshan, S., Database System Concepts: McGraw-Hill,1997 [8] Uysal, M.: Veri Taban Sorgulama Dili, Beta Basm Yaymevi, 1994 [9] Groff, J.R., Weinberg, P. N., Herkes için SQL, Alfa 2003 [10] MySql Manual: [11] The industry-standard Tcl distribution, [12] Extensible, customizable, self-documenting real-time display editor, software/emacs/

5

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn

Detaylı

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R Editörler Yazarlar Deniz YANIK Afin BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Afin BÜYÜKBA Aysel KANDEMR Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEMR Ferhan GÜNEN Kemal ERMAN Levent GEMC Murat GÜN!"#$$# Bu Rapor, UMTS Ulusal

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı