İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*"

Transkript

1 Volue 4 Nuber pp ISSN: İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin de etkisiyle hızla artan işsizlik oranları, pek çok ülkede, en öneli akroekonoik sorunlardan biridir. Bu sorun, iç talepte darala ve ekonoik büyüede yavaşlaayı da beraberinde getirektedir. Çözü bulunadığı takdirde, uzun süren yüksek işsizlik oranlarının, öneli sosyal ve ekonoik aliyetleri olabilektedir. Bu sorunu çözebilek için ülkeler, farklı polikalar geliştireye ve uygulaaya çalışaktadırlar. İhracat ve doğrudan yabancı yatırılar, işsizliğin azaltılasında öneli birer çözü aracı olabilir. Bu çalışada, Türkiye de ihracat ve doğrudan yabancı yatırıların işsizlik üzerindeki etkisi, 2000:Q1-2011:Q1 dönei verileri kullanılarak, sınır testi yaklaşııyla, üç farklı odelle analiz ediliştir. Analiz sonucunda, serilerin eş-bütünleşe ilişkisi içinde olduğu görülüştür. Elde edilen apirik bulgulara göre, uzun dönede, ihracat ve doğrudan yabancı yatırılar, işsizliği azaltıcı etkiye sahiptir ve ihracatın etkisi daha yüksektir. Kısa döne analizinde, odellerin hata düzelte terileri çalışakta, yani seriler arasında kısa dönede eydana gelen sapalar, uzun dönede ortadan kalkaktadır. Anahtar Sözcükler: İşsizlik, İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar, Türkiye JEL Sınıflandırası: E24, F16, F21, F23 Export, Foreign Direct Investent and Uneployent: The Case of Turkey Abstract: Uneployent rates, also swiftly rising by the effect of 2008 crisis, are one of the ost iportant acro-econoic probles in ost of the countries. This proble brings about doestic deand constriction and slowdown in econoic growth. Unless a solution is found, longlasting high uneployent rates ay result in soe significant social and econoic costs. In order to solve this proble, states try to develop and apply different policies. Exports and foreign direct investents ay be iportant solution instruents to decline uneployent. In this study, the effect of export and foreign direct investents on uneployent was analysed by boundary test approach wh three different odels by using the data of the period 2000:Q1-2011:Q1. As a result of the analysis, was seen that series are in co-integrated relationship. According to the epirical evidences, in long ter, export and foreign direct investents have a declining effect on uneployent and the influence of export is higher. In short ter analysis, error correction ters of the odels was found statistically significant and negative, that is, the deviation in short ter aong the series disappears in long ter. Keywords: Eployent, Exportation, Foreign Direct Investent, Turkey JEL Classification: E24, F16, F21, F23 * Bu çalışa, Haziran 2011 tarihleri arasında Anadolu Üniversesi tarafından Eskişehir de düzenlenen Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi: EconAnadolu 2011 de, aynı isile sunuluş olan çalışanın, yeniden düzenleniş ve geliştiriliş şeklidir. a b c PhD., Adnan Menderes Universy, Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences, Departent of Econoics, Aydin, Turkiye, PhD., Hakkari Universy, Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences, Departent of Econoics, Hakkari, Turkiye, Assoc. Prof., Adnan Menderes Universy, Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences, Departent of Econoics, Aydin, Turkiye,

2 İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği 1. Giriş Ülke ekonoileri açısından doğrudan yabancı yatırılar (DYY) ve ihracat artışının pek çok faydası olduğu kabul edilektedir. Birleşiş Milletlerin dünya yatırı raporunda, DYY nin etkileri; ali kaynakların ve yatırıların arttırılası, teknolojik gelişenin sağlanası, ihracat olanaklarının artırılası, istihda oluştura ve iş gücü becerisinin geliştirilesi olarak ifade edilektedir (WIR, 1998). İktisat yazınınında; DYY ile teknoloji transferinin artacağı, sanayi sektöründe verililik ve rekabet artışı sağlanacağı, bunların yüksek kaleli ürünlerin üreti aliyetini düşürerek üreti düzeyini uyaracağı, hizet ve bilgi paylaşıının kolaylaşacağı, bu sürecin ihracat perforansını arttıracağını ve bütün bunların istihdaı olulu yönde etkileyeceğini ifade edilektedir (Sun 1996; Barrell ve Pain, 1997; Sun,1998; Jayaraan, 1998; Borensztein vd., 1998; Javorcik, 2004). Ayrıca DYY nin, ihracata dönük sanayileşe stratejisi izleyen ülkelerin ekonoik büyüelerine daha fazla katkı sağlayacağı ifade edilektedir (Balasubraanyan vd., 1996). İhracatın da ülkede üreti ölçeğini büyüteceği, dış dünya ile olan rekabeti ve kaleli üretii arttıracağı, bütün bunların ülkede verililiği ve karlılığı arttırıp, istihda hacinin genişleesine katkı sağlayacağı kabul edilektedir (Sh, 1776; Lewis, 1954; Chabers ve Gordon, 1966). Bu bağlada, vent for surplus 1 (artık-kapağı) teorisine göre, açık bir ekonoide, uluslararası ticaret ve DYY, yeni yatırı ve pazar olanaklarını büyüterek; atıl üreti faktörlerinin harekete geçirilesini ve istihdaın artasını sağlayacaktır. DYY ve ihracatın, istihda ve toplusal refah artışına etki süreci, Grafik 1 de yer alaktadır. 2 Grafik 1: İhracat ve DYY ile İstihda Artışı Grafik 1 de başlangıçta, ülkenin üreti olanakları eğrisi aa, bütçe veya ödeeler bilançosu doğrusu B1, toplusal fayda düzeyi U1 iken, üreti A noktasında gerçekleşekte ve ülkede yerleşik kişilerin tüketii D noktasında dengeye gelektedir. Ekonoi bu düzeydeyken, ülkeye DYY girişi olduğu ve gelen yatırıların seraye yoğun üreti yapacağı varsayılsın. Bu duruda Rybczynski teoreine 3 göre; seraye yoğun alların üretii ve ihracatı artarken, eek yoğun alların üretii, (eğer eek arzı değişez ve eeğin ta istihdaı söz konusu olursa) azalır. Bu duruda, üreti olanakları eğrisi bb konuuna gelir 104

3 I. Gocer - M. Mercan - O. Peker ve üreti B noktasında yapılaya başlanır. Grafik 1 den de görüleceği üzere, Y alı üretii artasına karşın, X alı üretii ve dolayısıyla eek istihdaı azalıştır. Üreti utlak anada arttığı için, topluun fayda düzeyi U2 ye yükseliştir. DYY girişiyle ortaya çıkan eek arzı fazlası, reel ücretlerin düşesine neden olur. Bu kez yerli ve yabancı firalar, bu ucuz işgücünü istihda ederek, ihracata yönelik üreti yapaya yönelirler. İstihda ve ücretlerin artışını takip eden bu süreçte, üreti olanakları eğrisi, cc konuuna, üreti C noktasına, ülkede yerleşik kişilerin tüketii F noktasına ve toplusal fayda düzeyi de U3 seviyesine yükselir. Böylece, DYY ve ihracat, ülkede istihda ve refah artışına ikân sağlaış olur. Bu bağlada, bu çalışanın aacı; Türkiye de DYY, ihracat ve işsizlik arasındaki ilişkinin, sınır testi yaklaşııyla araştırılasıdır. Çalışada, DYY ve ihracatın işsizlik üzerindeki etkileri, Türkiye de güçlü ekonoiye geçiş prograının uygulandığı 2000 yılı sonrası dönei verileri kullanılarak, üç farklı odelle analiz edilektedir. Bu yönüyle diğer çalışalardan ayrılakta ve leratüre bir katkı sağlayacağı düşünülektedir. Çalışa topla beş bölüden ve sonuç ve değerlendire kısından oluşaktadır. Birinci bölüde teorik çerçeve veriliş, ikinci bölüde ekonoetrik odele uygun ateatik çözülee yapılıştır. Üçünü bölüde leratür taraası yapılış, dördüncü bölüde ise, Türkiye de DYY, ihracat ve işsizlik arasındaki ilişki, tablo ve grafiklerle inceleniştir. Beşinci bölüde, apirik analize yer veriliş, sonuç ve değerlendire bölüüyle çalışa taalanıştır. 2. Mateatiksel Çözülee İhracat ve DYY nin istihda üzerindeki etkisini inceleek için, Milner ve Wright (1998) ile Greenaway vd. (1999) tarafından kullanılan yaklaşı takip ediliştir. Modele, Cobb- Douglas üreti fonksiyonu ile başlanaktadır. Y A K L (1) Burada, i ; bölgeyi, t; zaanı, Y ; reel çıktıyı, A; teknolojik gelişeyi, K ; seraye stokunu, L; işgücü girdisini, α ve β faktör paylaşı katsayılarını, ƴ da üreti sürecinde etkinliğin (verililiğin) büyüesini ifade etektedir. Kârını aksiize etek isteyen fira, serayenin arjinal getirisi, seraye kullanı aliyetine (r) eş oluncaya kadar, seraye; işgücünün arjinal getirisi, ücrete (w) eş oluncaya kadar da eek istihda eder. Bunun için denkle (1) in K ve L ye göre türevi alınıp, r ve w ye eşlendiğinde; Y K A K L r 1 (2) Denkle (2), daha açık ifade edilirse; Y L 1 A K L w (3) şeklinde yazılabilir. Denkle (3) ten K çekilip; 1 A K K L r (4) 105

4 Elde edilen İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği K değeri, denkle (4) de yerine yazılırsa; K w A L 1 (5) A w K L r 1 (6) 1 A L elde edilir. Bu eşlikte K yalnız bırakılırsa; K L w * (7) r bulunur. Bu değer (1) nolu denklede yerine yazıldığında; L w Y A * L (8) r ifadesine ulaşılır. Eşliğin her iki tarafının logarası alınarak, işgücü talebi yalnız bırakıldığında; L w LnY LnA Ln * LnL (9) r w LnY LnA Ln LnL Ln LnL r w LnY LnA Ln LnL Ln LnL r w LnY LnA Ln Ln ( ) LnL (12) r sonucuna ulaşılır. Milner-Wright-Greenaway odeli, DYY ve ihracatın istihdaa etkisini gösterecek şekilde genişletilebilir. Bunun için odele teknolojik gelişe paraetresini eklenecektir. İhracat ve DYY ile teknoloji transferi gerçekleşir ve üreti süreci etkinlik kazanır. Böylece, ülkenin dış ticarette rekabet gücü artar. Bu yüzden teknolojik gelişe paraetresinin (A) zaanla aşağıdaki gibi değişeceği varsayılabilir; (10) (11) A e X DYY 0 1 2,, 0 (13) Bu eşliğin her iki tarafının logarası alındığında; LnA 0 1LnX 2 LnDYY (14) 106

5 I. Gocer - M. Mercan - O. Peker teknololoji paraetresi ihracata ve DYY ye bağlı yazılabilir. Bu ifade, (12) nolu işgücü talep denkleinde yerine yazıldığında; w LnY ( 0 1LnX 2LnDYY ) Ln Ln ( ) LnL (15) r ve buradan LnL yalnız bırakılırdığında; w LnL Ln Ln LnY LnX LnDYY r /( ) (16) denkleine ulaşılır. Burada; w 0 0 Ln Ln LnY / ( ); r 1 ve alınırsa, işgücü talep denklei ihracata ve DYY ye bağlı olarak Denkle 17 deki gibi yazılabilir. LnL 0 1LnX 2 LnDYY (17) 3. Leratür Özeti Leratürde; DYY, ihracat ve istihda arasındaki ilişkiyi araştıran apirik çalışalar, DYY nin istihdaı ve ihracatı olulu yönde etkilediğini belirtse de, bu değişkenler arasında ilişki oladığını ifade eden çalışalarda vardır. Sachs ve Shatz (1994), ABD nin gelişekte olan ülkelerle olan dış ticaretinin, ilgili ülkelerde, vasıfsız işçilerin çalıştığı sektörlerde istihda azalasına, vasıflı işçilerin çalıştığı sektörlerde ise istihda artışına yol açtığı sonucuna ulaşıştır. Milner ve Wright (1998), gelişekte olan ülkelerde ihracatın istihdaa olan etkisini, dinaik panel veri yönteiyle inceleiş ve uzun dönede, ihracatın istihdaı artırdığı bulgusunu elde etiştir. Andersen ve Hainaut (1998), OECD ülkeleri için, DYY ile istihda arasındaki ilişkiyi, panel regresyon yöntei ile kaynak ülke açısından inceleiş ve DYY nin istihdaı arttırdığına ilişkin bulgular elde etiştir. Hunya ve Geishecker (2005), AB ye üye olan Doğu Avrupa Ülkeleri nde DYY nin nelikli işgücünde daha fazla istihda artırıcı etkisi olduğunu tesp etiştir. Jayaraan ve Singh (2007), Fiji ekonoisinde, DYY ile istihda arasındaki uzun döne ilişkisini inceleiş ve DYY nin istihdaı olulu yönde etkilediği bulgusuna rastlaıştır. Kiyota (2010), Japon ekonoisinde, ihracat ile istihda arasındaki ilişkiyi, girdi-çıktı yaklaşııyla analiz etiş ve ialat sektöründeki istihdaın, yaklaşık yüzde otuzunun ihracat sayesinde olduğuna ilişkin kanıtlar elde etiştir. Türkiye için yapılan çalışalarda ise şu sonuçlara ulaşılıştır: Erlat (2000), Türkiye ekonoisinde, ihracata dayalı büyüe stratejisine geçildiği 1980 yılından sonra, dış ticaretin, istihdaı etkilediğine işaret etiştir. Sunal ve Aykaç (2005), Türk ialat sanayinde istihda, kapase kullanı oranları ve ihracat arasındaki ilişkiyi, panel eş-bütünleşe yönteiyle analiz etiş ve uzun dönede seriler arasında bir ilişki oladığı sonucuna ulaşıştır. Karagöz (2007), Türkiye de DYY ile istihda arasında anlalı bir ilişki bulunadığı sonucunu elde etiştir. Vergil ve Ayaş (2009), Türkiye de DYY nin istihda üzerindeki etkisini dört sektör bazında, panel eş-bütünleşe yönteiyle analiz etiştir. Türkiye ye son dönede gelen 107

6 İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği DYY nin, çoğunlukla şirket evliliği ve şirket satın alıı biçiinde olasından dolayı, istihdaın DYY den olusuz etkilendiği sonucuna ulaşıştır. Aktar ve Öztürk (2009), Türkiye de DYY nin istihdaı arttırada herhangi bir katkısının oladığı bulgusuna ulaşıştır. Kalkan ve Başdaş, (2009), küresel ekonoiye entegre oluş, ihracat odaklı ülkelerin veya illerin, ihracatlarını gerçekleştirdikleri ülkelerde eydana gelen ekonoik krizlerden çok etkilendiğini, bunun da istihda kayıplarına neden olduğunu belirtiştir. Hisarcıklılar vd. (2009) çalışasında, DYY nin istihda üzerindeki etkisini dönei verileriyle, düşük, orta ve yüksek teknolojili endüstri sınıflaası yaparak dinaik panel veri yönteiyle inceleiştir. Analiz sonucunda DYY nin istihda üzerinde negatif etkisi olduğu bulgusunu elde etiş, bunun sebebinin Türkiye ye gelen DYY nin şirket alıları ve birleşeler şeklinde olasından kaynaklanabileceğini belirtiştir. Ayrıca DYY nin düşük teknolojili endüstrilerden orta ve yüksek teknolojili endüstrilere kayasının da işgücü piyasasını olusuz etkileyeceğini ifade etiştir. Polat ve Uslu (2010), Türkiye ialat sanayinde dış ticaretle istihda arasındaki ilişkiyi incelediği çalışasında, uzun dönede dış ticaretin istihda üzerinde anlalı bir etkiye sahip oladığını, kısa dönede ise istihda üzerinde pozif ve anlalı bir etkiye sahip olduğunu görüştür sonrası döneini sınır testi yaklaşııyla araştıran Peker ve Göçer (2010) ise, DYY nin işsizlik üzerinde anlalı bir etkisinin oladığı bulgusunu elde etiştir. 4. Türkiye de DYY ve İhracatın İstihda ile İlişkisi Çalışanın bu bölüünde Türkiye ekonoisinde DYY ile ilgili bilgiler verilecek, yapılan yasal düzenleeler ve Türkiye ye gelen DYY türleri gözden geçirilecek ve yıllar ibariyle gelen DYY iktarları grafik yardııyla incelenecektir. Ayrıca ihracat ve işsizlik oranlarının yıllara göre değişii grafikler ve tablolar yardııyla anlatılacaktır Türkiye de DYY Türkiye de DYY nin ekonoi açısından öneli olduğu fikri, 1923 İzir İktisat Kongresi ne kadar dayanaktadır. Kongre nin açış konuşasında Atatürk, DYY nin faydalarına inandığını ifade etekte ve yabancı seraye sahiplerini Türkiye de yatırı yapaya davet etektedir yılında, 6224 sayılı Yabancı Seraye Kanun unu yürürlüğe koyan Türkiye, 1980 li yıllarda yeni ekonoik odelle birlikte uygulaaya başladığı liberalizasyon polikaları ve kabiyo evzuatı değişiklikleriyle, yabancı serayeyi ve serbest dış ticareti destekleiştir (DPT, 2000: 8). Bu destek, 1990 lı yıllarda dışa açıla polikaları, Avrupa Birliği (AB) üyelik çalışaları ve 1996 Gürük Birliği (GB) süreciyle daha da güçlendiriliştir yılında kabul edilen 4875 sayılı kanunla 4, DYY yeni bir çerçeveye oturtuluştur yılında AB adaylığının resiyet kazanasıyla birlikte Türkiye, yabancı yatırıcılar için, daha güvenilir bir ülke haline geliştir. Bütün bu gelişelere paralel olarak, Türkiye ye giren DYY iktarı hızla artaya başlaıştır yılında sadece 99 ilyon dolar olan DYY iktarı, 2007 yılında 22 ilyar doları aşıştır. Türkiye ye gelen DYY nin yıllar ibariyle dağılıı Grafik 2 de yer alaktadır. Grafik 2 incelendiğinde, Türkiye ye yönelik DYY nin 2000 yılına kadar bir ilyar doların altında kaldığı, 2001 deki canlananın, krizle birlikte kesintiye uğradığı görülektedir den ibaren, dünyadaki likide bollaşasına paralel olarak, hızlı bir şekilde artaya başlayan DYY, 2007 de 22 ilyar dolara ulaşıştır küresel ekonoik kriziyle birlikte azalaya başlayan DYY, 2011 de 15 ilyar doları aşıştır ve daha da artacağı yönünde, öneli dinaiklerin var olduğu düşünülektedir. 108

7 I. Gocer - M. Mercan - O. Peker DYY nin geliş biçiine göre, istihda üzerindeki etkileri de farklı olabilektedir. Mevcut bir firayı satın ala 5 veya serayesine ortak ola biçiinde gelen DYY, istihdaı çok fazla arttırazken, yeni fabrika vb. kura biçiinde gelen DYY nin istihdaı daha çok artıracağı öngörülebilir. Bu bağlada, Türkiye ye gelen DYY türleri Tablo 1 de veriliştir. Grafik 2: Doğrudan Yabancı Yatırıları (Milyar Dolar) Kaynak: TCMB-EVDS- Ödeeler Dengesi Analik Sunu;C-9 Tablo 1: Kuruluş Türlerine Göre Türkiye ye Gelen DYY li Şirket Sayısı Yıl Yeni İştirak Şube Topla /Mart Genel Topla Kaynak: Ekonoi Bakanlığı - Uluslararası Doğrudan Yatırı Verileri Bülteni-Mayıs Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye ye gelen DYY nin ortalaa %80 inin yeni fira kuruluu şeklinde olduğu görülektedir. Bunun istihda açısından olulu neticelerinin olası beklenebilir Türkiye de İhracat 24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye, hal ikaesine dayalı sanayileşe stratejisini terk ederek; ihracata dayalı bir sanayileşe polikası beniseiştir. Bunun sonucu olarak, ihracat hızla artaya başlaıştır. Türkiye de ihracatın gelişii, Grafik 3 te veriliştir. Buna göre, 1985 yılında 8 ilyar dolar olan ihracatın, 2008 de 132 ilyar dolara yükseldiği görülektedir. Küresel ekonoik krizin etkisiyle, 2009 da 102 Milyar dolara gerileyen ihracat, 2010 da tekrar yükseleye başlaış ve 2011 de 134,6 Milyar dolar ile en yüksek değerine ulaşıştır

8 İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği Grafik 3: İhracatın Yıllara Göre Değişii (Milyar Dolar) Kaynak: TCMB, EVDS- Dış Ticaret Geniş Ekonoik Kategorileri Sınıflaasına Göre Türkiye de İşsizlik Oranları İşsizlik, Türkiye nin her dönede en önde gelen ekonoik sorunları arasında yer alıştır ekonoik krizi sonrası genelde %10 civarında olan işsizlik oranları, 2008 küresel ekonoik krizinin de etkisiyle, Şubat 2009 da %16,1 e yükseliştir. Kriz döneinde işsizlik oranının daha fazla artasını önleek ve yeni istihda oluşturabilek için hüküet; işverenlerin SGK (Sosyal Güvenlik Kuruu) paylarında 5 puanlık indiri yapış, özel sektörde çalışanların sigorta prilerinin yarısını üstleniş, işçi çıkartaksızın yeni kişileri istihda edenlerin sigorta prilerini 6 ay süreyle kendisi ödeeyi taahhüt etiş, nelikli (esleki eği sertifikalı) ve yaş arası yeni istihdalarda, bu kişilerin sigorta prilerin 36 ay süreyle devlet tarafından ödeneceğini bildiriştir. Ayrıca, iç talebi canlandırak için özel tüketi vergilerinde öneli indirilere giştir. Alınan bu tedbirler sonucu Türkiye de işsizlik oranı, düşe eğiliine giriştir. İşsizlik oranları Grafik 4 te yer alaktadır. Grafik 4: Türkiye de İşsizlik Oranları (%) Kaynak: TUİK-İşgücü İstatistikleri Grafik 4 ten görülebileceği gibi, Türkiye de işsizlik oranları 2001 kriziyle birlikte %10 un üzerine çıkış, 2008 küresel ekonoik krizin etkisiyle %14 e yükseliş, 2011 sonunda tekrar %10 un altına iniştir. 110

9 I. Gocer - M. Mercan - O. Peker 5. Analiz 5.1. Veri Seti ve Yönte 2000:Q1 2011:Q1 döneini kapsayan bu çalışada, topla üç değişken kullanılıştır. Değişkenler için kullanılan harf sebollerinde, U; işsizlik oranını (%), DYY; net doğrudan yabancı yatırı girişlerini (Milyon $), X; ihracatı (Milyon $) gösterektedir. Bütün değişkenleri aynı düzeye getirek için doğrudan yabancı yatırı ve ihracat değişkenlerinin de yüzde değişileri alınarak analizde kullanılıştır. DYY ve X değişkenleri, Türkiye Cuhuriyet Merkez Bankası web sayfasından (http://evds.tcb.gov.tr/), U değişkeni ise, Türkiye İstatistik Kuruu web sayfasından (http://www.tuik.gov.tr/) tein ediliştir. Bu çalışada, değişkenler arası ilişkiyi araştırak aacıyla, Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşıı kullanılıştır. Bu yaklaşı Engle-Granger (1987), Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) tarafından geliştirilen eş-bütünleşe yönteleriyle karşılaştırıldığında, daha kullanışlı olduğu kabul edilektedir. Söz konusu yöntelerde analize dâhil edilen bütün serilerin, düzeyde biri kökünün olası ve birinci farkı alındığında, durağan hale geleleri gerekektedir. Dolayısıyla serilerden biri ya da bir kısı düzeyde durağan ise eş-bütünleşe ilişkisi araştırılaaaktadır. Oysa sınır testi yaklaşıında böyle bir kısıtlaa yoktur. Serilerin durağanlık düzeyleri farklı olsa da, eşbütünleşe ilişkisinin varlığı test edilebilektedir. Sınır testi yaklaşıının diğer bir avantajı ise düşük sayıda gözle içeren verilerle de odel tahinin ükün olasıdır (Narayan ve Narayan, 2004). Bu çalışada, bir teel odel (U=f(X, DYY)), ve iki alt odel (U=f(X) ve U=f(DYY)) olak üzere, üç farklı odel tahin edilecektir Biri-Kök Testi Bir zaan serisinin durağan olabilesi için ortalaası ile varyansının zaan içinde değişeesi ve iki döne arasındaki kovaryansının, bu kovaryansın hesaplandığı dönee değil, sadece iki döne arasındaki uzaklığa bağlı olası gerekektedir (Gujarati, 1999: 713). Durağan olayan zaan serileriyle tahin edilen odellerde, sahte regresyon sorunuyla karşılaşılası nedeniyle (Granger ve Newbold, 1974), elde edilen sonuçlar gerçek ilişkiyi yansıtaz. Böyle bir duruda t ve F testleri, geçerliliğini kaybeder (Gujarati, 1999: 725, 726). Serilerin durağanlık dereceleri, önce genişletiliş Dickey Fuller (Augented Dickey Fuller: ADF) testiyle araştırılıştır. Dickey-Fuller (DF) testi, üç regresyon denkleine dayalı olarak yapılaktadır: Yalın hali: Sab terili hali: Sab terili ve trendli hali: Yt Yt 1 ut (18) Yt 0Yt 1 ut (19) Yt 0 1 t Yt 1 ut (20) Bu testlerin sonucunda elde edilen DF istatistikleri, MacKinnon (1996) krik değerleriyle karşılaştırılarak; sıfır hipotezi (H 0 :ƴ=0), alternatif hipoteze karşı (H 1 :ƴ 0) test edilektedir. Sıfır hipotezi serinin durağan olaası duruunu, yani biri köke sahip olduğunu, alternatif hipotez ise serinin durağan olduğunu gösterektedir. Burada eğer hata terii u t içsel bağıntılı ise denkle (20) şu şekilde yeniden düzenlenektir: 111

10 İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği Y 0 1 t Yt 1 i Yt i ut (21) i 1 Burada, ; gecike uzunluğunu, Δ; fark operatörünü belirtektedir. Gecike sayısı, içsel bağıntısız odelin elde edilesine bağlıdır. Bu şekilde yapılan test, genişletiliş DickeyFuller (Augented Dickey Fuller: ADF) testi olarak bilinektedir. Yapılacak olan analiz, serilerin durağanlık derecesine duyarlı olduğu için, çalışa Phillips -Perron (1988) (PP) biri kök testiyle genişletiliştir. PP testi, özellikle trend içeren serilerde, ADF testinden daha güçlüdür (Perron, 1990). Bu testte MA (Moving Average: Hareketli Ortalaa) sürecinin kullanılaya başlanası, trend durağanlık kavraının testinin daha güçlü yapılasına ikân sağlaıştır (Peron, 1990). ADF testi, hata terilerinin istatistikî olarak bağısız olduklarını ve sab varyansa sahip olduklarını varsayaktadır. Phillips ve Perron (1988), hata terileri ile ilgili olan bu varsayıı genişletiş ve paraetrik olayan bir biri kök testi geliştiriştir. PP testi, yine Dickey-Fuller testindeki denkleleri kullanakta, ancak denkledeki, bir önceki terie a paraetrenin τ istatistiğinde, paraetrik olayan düzelte yaparak, ardışık içsel bağılılık sorununu çözektedir. ADF ve PP test sonuçları Tablo 2 de veriliştir. Tablo 2: ADF ve PP Biri Kök Test Sonuçları Değişkenler U ΔU DYY ΔDYY X ΔX ADF Testi PP Testi -2.80[5] -2.99[9] -2.67[7] [6] -1.68[2] -3.73[7] -3.71[6] [1] -2.40[4] [1] -2.56[1] -6.07[4] Krik Değerler % % Not: Δ sebolü, değişkenlerin birinci farkının alındığını belirtir. [ ] içindeki değerler; ADF testi için Akaike bilgi ölçütüne (Akaike Inforation Crerion: ) göre belirleniş optial gecike uzunluğunu, PP testinde Barlett kernel band genişliğini gösterektedir. Tablo 2 de U, PP testine göre düzeyde durağan, yani I(0), diğer seriler, birinci farkları alındığında durağan, yani I(1) dir. Bu duruda, diğer eş-bütünleşe testleri kullanılaazken, sınır testi yaklaşıı kullanılabilecektir Eş-Bütünleşe Testi Birçok akroekonoik değişkenin düzey değerleri durağan değildir. Eğer seriler arasında bir eş-bütünleşe ilişkisi varsa, yani seriler uzun dönede birlikte hareket ediyorsa, düzey değerleriyle yapılacak analizde sahte regresyon probleiyle karşılaşılayacaktır (Pesaran vd. 2001; Gujarati, 1999: 802). Ancak, uzun dönede birlikte hareket eden değişkenlerin dinaik davranışları, denge ilişkisinden bazı sapalar gösterebilir (Enders, 1996: 151). Bu, eş-bütünleşiş değişkenlerin teel bir özelliği olup, kısa döne dinaiği üzerinde belirleyici bir rol oynar. Bu süreçle ortaya çıkan dinaik odel, hata düzelte odeli olarak adlandırılır (Enders, 1995: 365). Sınır testi yaklaşıının uygulanası için önce, kısıtlanaış hata düzelte odelleri (unrestricted error correction odel: UECM) kuruluştur. Modellerin bu çalışaya uyarlanış biçileri şu şekildedir: 112

11 I. Gocer - M. Mercan - O. Peker Teel. Model: U t 0 i 1 i 0 i 0 1i U t i 2i X t i 3i DYYt i 4U t 1 5 X t 1 6 DYYt 1 1t Model 1: Model 2: i 1 i 0 i 1 i 0 U t 0 1i U t i 2i X t i 3U t 1 4 X t 1 2t (22) U t 0 1i U t i 2i DYYt i 3U t 1 4 DYYt 1 3t Burada, ; optiu gecike uzunluğunu, ; fark operatörünü, Ɛ; hata teriini, diğer harf kısaltalarıyla verilenler ise, değişken tanıındaki anlaları ifade etektedir. Bu çalışada optiu gecike uzunluğu, Kaas ve Joyce ye (1993) izlenerek, Akaike bilgi ölçütü yardııyla belirleniştir. Kaas ve Joyce ye göre, testin sağlıklı sonuçlar verebilesi için, optiu gecike uzunluğundaki odelin hata terileri arasında, ardışık bağılılık sorununun olaası gerekektedir. nin en küçük olduğu gecike uzunluğunda ardışık bağılılık sorunu çıktığında, bir büyük değerinin olduğu gecike uzunluğu, optiu gecike uzunluğu olarak alınır. Gecike uzunluğuna ilişkin test sonuçları, Tablo 3 te sunuluştur. Tablo 3: Sınır Testi İçin Gecike Uzunluğu Testi Teel odel Model Model Not: ; Lagrange-Multiplier ardışık bağılılık testi olasılık değerleridir. Maksiu gecike uzunluğunun sekiz alındığı tabloda, sınır testi için optiu gecike uzunluğunun; teel ve birinci odelde sekiz, ikinci odelde beş olduğu tesp ediliş ve bu gecike uzunluklarında, ardışık bağılılık sorununun oladığı gözleleniştir. Gecike uzunluğunun belirlenesinden sonra, değişkenler arasındaki eş-bütünleşe ilişkisinin test edilesi sürecine geçiliştir. Sınır testi yaklaşıda değişkenler arasındaki eşbütünleşe ilişkisi, sıfır hipotezinin (H0:α4=α5=α6=0) test edilesi yoluyla yapılaktadır. Sıfır hipotezinin kabulü veya reddine F testi ile karar verilektedir. Hesaplanan F istatistik değeri, Pesaran vd. (2001) deki tablo alt ve üst krik değerleriyle karşılaştırılır. Hesaplanan F istatistik değeri tablo alt krik değerden küçük olduğunda, seriler arasında eş-bütünleşe ilişkisi oladığına karar verilektedir. Hesaplanan F istatistik değeri, tablo alt ve üst krik değer arasında kaldığında, kesin bir yoru yapılaaakta, kararsız kalınaktadır. Bu duruda alternatif eş-bütünleşe yönteleri denenelidir. Hesaplanan F istatistik değeri, tablo üst 113

12 İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği krik değerinden büyük olduğunda, seriler arasında eş-bütünleşe ilişkisinin olduğuna karar verilektedir. Buna göre, H0 hipotezini sınaak için, hesaplanan F istatistik değeri, Pesaran vd. den (2001) alınan krik değerlerle, Tablo 4 te karşılaştırılıştır. Bu krik değerler, teel odel için; iki bağısız değişken ve %1 anlalılık düzeyi, diğer odeller için; bir bağısız değişken ve %10 anlalılık düzeyi için veriliştir. Tablo 4: Sınır Testi Sonuçları Tabloda her üç odel için hesaplanan F istatistiğinin, üst krik değerden yüksek olduğu görülektedir. Bu duruda H 0 hipotezi reddedilekte ve değişkenler arasında eşbütünleşe ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılaktadır. Bu şekilde, eş-bütünleşe ilişkisi tesp edildiği için, seriler arasındaki uzun ve kısa döne ilişkilerinin araştırılası aacıyla, sınır testine dayalı, gecikesi dağıtılış otoregresif (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) odellerin tahin edilesi sürecine geçiliştir Uzun Döne Analizi k F Hesaplanan Alt Sınır Üst Sınır Karar Teel Model Eş-Bütünleşe Var Model Eş-Bütünleşe Var Model Eş-Bütünleşe Var Not: k, bağısız değişken sayısını tesil etektedir. Krik değerler Pesaran vd deki. (2001: 300) Tablo CI(iii) den alınıştır. Uzun döne ilişkisinin incelenesi aacıyla kurulan ARDL odelleri şu şekildedir: t 0 1i ti 2i ti 3i ti 1t i1 i0 i0 t 0 1i ti 2i ti 2t i1 i0 t 0 1i ti 2i ti 3t i1 i0 p n U U X DYY U U X U U DYY n p (23) Burada, n ve p gecike uzunlukları olup, kullanılarak belirleniştir. Bu işle, Kaas ve Joyce un (1993) nedensellik analizlerinde gecike uzunluğunun belirlenesi için önerdiği yöntele yapılıştır. Buna göre, önce bağılı değişkenin kendi gecikeli değerlerine göre regresyonu yapılış ve en küçük değerini veren, içsel bağıntısız odelin gecike uzunluğu bulunuştur. Daha sonra, bağılı değişkenin belirlenen gecike uzunluğu sab tutulup, birinci bağısız değişkeninin olası tü gecikeleri ile regresyon odelleri oluşturuluş ve en küçük değeri dikkate alınarak, bu bağısız değişkenin gecike sayısı belirleniştir. Benzer işleler diğer bağısız değişken için de tekrarlanarak optiu gecike sayıları elde ediliştir. Bu işlelere ilişkin test sonuçları, Tablo 5 te sunuluştur. 114

13 I. Gocer - M. Mercan - O. Peker Tablo 5: Uzun Döne Analizi İçin Gecike Uzunluğu Tesp Sonuçları (U) Teel Model n(x) p(dyy) (U) Model 1 n(x) (U) Model 2 n(dyy) Tablo 5 e göre, tahin edilecek uzun döne odellerinin sırasıyla ARDL(6,8,0), ARDL (6,5) ve ARDL(6,8) olduğuna karar veriliştir. İlgili ARDL odelleri tahin ediliş ve bu katsayılar kullanılarak hesaplanan uzun döne katsayıları Tablo 6 da sunuluştur.7 Tablo 6: Uzun Döne Katsayıları ve Model Doğrulaa Test Sonuçları Uzun Döne Katsayıları Döneler Teel Model Model 1 Model 2 Tanısal Testler X DYY R R2 DW Fist 2BGAB 2WDV 2RRMKH [2.02] 0.004[0.09] [2.51] [2.02] Not: Burada, sırasıyla Breusch-Godfrey ardışık bağılılık, Whe değişen varyans ve Rasey regresyonda odel kura hatası olasılık değerlerini, [ ] içindeki değerler, t istatistiklerini gösterektedir. 2 2 BGAB, WDV ve 2 2RRMKH Tanısal test sonuçları tahinlerin başarılı olduğunu gösterektedir. Tahin sonuçları incelendiğinde, teel odelde, ihracattaki % 100 lük artışın işsizliği %8.7 azalttığı, DYY nin işsizlik üzerindeki etkisinin istatistiki olarak anlasız olduğu; odel 1 de, ihracattaki %100 lük artışın işsizliği %15 azalttığı; odel 2 de, DYY deki %100 lük artışın işsizliği %1.5 azalttığı görülektedir Kısa Döne Analizi: Hata Düzelte Modeli Değişkenler arasındaki kısa döne ilişkisi, yine sınır testi yaklaşıına dayalı ARDL hata düzelte odelleriyle araştırılıştır. Buna göre, odellerin bu çalışaya uyarlanış biçileri şu şekildedir: n p i 1 i 0 i 0 n i 1 i 0 n i 1 i 0 U t 0 1 ECt 1 2i U t i 3i X t i 4i DYYt i 1t U t 0 1 ECt 1 2i U t i 3i X t i 2t U t 0 1 ECt 1 2i U t i 3i DYYt i 3t 115 (24)

14 İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği Burada, EC t-1 ; hata düzelte terii olup, uzun döne ilişkisinden elde edilen hata terileri serisinin bir döne gecikelisini tesil etektedir. Bu değişkenin katsayısı, kısa dönedeki sapaların ne kadarının bir döne sonra düzeleceğini belirtektedir. Bu katsayının işaretinin negatif olası, seriler arasında eydana gelen sapaların, uzun dönede ortadan kalkacağını ve serilerin tekrar uzun döne denge değerine yakınlaşacağını, pozif olası ise uzun döne denge değerinden uzaklaşacağını ifade etektedir (Tarı, 2008: 417). Değişkenlerin gecike uzunlukları belirlenirken, uzun döne ARDL odellerinin belirlenesinde uygulanan işleler tekrar ediliştir. Kısa döne sınır testi için gecike uzunluğu test sonuçları, Tablo 7 de sunuluştur. Tablo 7: Hata Düzelte Modeli İçin Gecike Uzunluğu Test Sonuçları Teel Model Model 1 Model 2 (U) n(x) p(dyy) (U) n(x) (U) n(dyy) Tablo 7 deki bulgulara göre, kısa döne hata düzelte odellerinin sırasıyla ARDL (5,6,8); ARDL(8,0) ve ARDL(8,0) olduğu tesp ediliştir. Tahin edilen kısa döne ARDL odellerinden elde edilen hata düzelte terileri ve odel doğrulaa test sonuçları Tablo 8 de sunuluştur. Tablo 8: Hata Düzelte Modeli Katsayıları ve Model Doğrulaa Test Sonuçları Döneler Hata Düzelte Terii Katsayıları Tanısal Testler R 2 2 R DW F ist 2 BGAB 2 WDV 2 RRMKH Teel Model [-1.95] Model [-2.33] Model [-1.78] Not: Burada, 2 BGAB, 2 WDV ve 2 RRMKH sırasıyla Breusch-Godfrey ardışık bağılılık, Whe değişen varyans ve Rasey regresyonda odel kura hatası olasılık değerlerini gösterir. [ ] içindeki değerler, t istatistiklerini gösterektedir. 116

15 I. Gocer - M. Mercan - O. Peker Tablo 8 e göre, tanısal test sonuçları, tahinlerin başarılı olduğunu gösterektedir. Bütün odellerin hata düzelte terileri, negatif işaretli ve istatistikî olarak anlalıdır. Yani, uzun dönede birlikte hareket eden seriler arasında, kısa dönede eydana gelen sapalar, ortadan kalkakta ve seriler tekrar uzun döne denge değerine yakınsaaktadır. 6. Sonuç ve Değerlendire Bu çalışada, Türkiye de ihracat ve doğrudan yabancı yatırıların işsizliğe etkisi, dönei üç aylık verileri kullanılarak, sınır testi yaklaşııyla, üç odel yardııyla inceleniştir. Tü odellerde, değişkenler arasında eş-bütünleşe ilişkisinin var olduğu görülüş ve buna dayanarak uzun ve kısa döne ARDL odelleri oluşturuluştur. Teel odelin tahininden elde edilen apirik kanıtlara göre; ihracat işsizliği azaltırken, doğrudan yabancı yatırıların işsizlik üzerinde anlalı bir etkisinin oladığı tesp ediliştir. İhracatın işsizlik üzerindeki etkisinin araştırıldığı Model 1 de, ihracattaki %100 luk bir artış, işsizliği %15 oranında azaltırken; doğrudan yabancı yatırıların işsizlik üzerindeki etkisinin araştırıldığı Model 2 de ise, doğrudan yabancı yatırılardaki %100 lük artış, işsizliği % 1,5 oranında azaltaktadır. Ortaya çıkan sonuçların genel olarak, teorik beklentilerle uyulu olduğu görülektedir. Kısa döne analizinde, odellerin hata düzelte terii katsayıları, negatif ve istatistiksel olarak anlalı bulunuştur. Dolayısıyla, kısa dönede ortaya çıkan sapalar, uzun döne denge değerlerine yakınsaaktadır. Ayrıca, hata düzelte teriinin işaretinin negatif ve t istatistiğinin anlalı olası, ihracat ve DYY nin, istihdaın nedenseli olduğuna ilişkin bir bulgu olarak da yorulanabilir (Granger, 1988). Bu çalışadan elde edilen sonuçlara göre; Türkiye de işsizliğin azaltılası açısından, doğrudan yabancı yatırılara göre, ihracatın daha etkin olduğu görülektedir. Bu nedenle ülkede işsizliğin azaltılabilesi için öncelikle ihracat teşvik edilelidir. Bu kapsada ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet gücünü arttıracak şekilde haadde ve enerji aliyetleri azaltılalı, uygun döviz kuru polikaları belirlenelidir. Haadde ve sebzeeyve yerine, kata değeri yüksek, teknoloji ve seraye yoğun alların üreti ve ihracatı teşvik edilelidir. DYY konusunda ise (Çin in uyguladığı gibi), yabancı firaların yerli şirketleri satın alası veya serayesine ortak olasından çok, yeni tesis kurası sağlanalıdır. Ayrıca işletelere, istihda ettikleri işgücü sayısına göre teşviklerin uygulanası, uygun bir polika seçeneği olarak görülebilir. Açıklayıcı Notlar 1. Dış ticaretin, ülkedeki atıl kaynakların kullanılasına ikân sağlayan bir pazar oluştura aracı olduğunu belirten teoridir. Ada Sh e göre dışsatı bir tür dışarıya ata kapağı (vent) rolü oynar ve faktörlerin ta istihdaını sağlar. Ada Sh in bu yaklaşıı, önce Mill (1909: ) ve onu izleyerek de Willias (1929: 203) ve Myint (1958: 318) tarafından artık-kapağı (vent for surplus) yaklaşıı olarak adlandırılıştır (Kibrçioğlu, 2007). 2. Grafiğin oluşturulasında ve açıklanasında, Fu ve Balasubraanya (2005) teel alınış, grafik yazarlar tarafından yeniden düzenlenip, yorulanıştır. 117

16 İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği 3. Rybczynski teoreine göre, bir ülkede üreti faktörlerinden biri sürekli artarken diğeri sab kalıyorsa, bu üreti faktörünü yoğun olarak kullanan alın üretii artarken, sab kalan üreti faktörünü yoğun olarak kullanan alın üretii, utlak anlada azalır (Çelik, 2008: 112) Haziran 2003 te yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırılar Kanunu ile tarih ve 6224 sayılı Yabancı Serayeyi Teşvik Kanun unu yürürlükten kaldırılarak; doğrudan yabancı yatırıların özendirilesi ve artırılası, yabancı yatırıcının haklarının korunası, yabancı yatırıların gerçekleşesinde izin ve onay sisteinin, bilgilendire sisteine dönüştürülesi aaçlarıyla yeni esaslar getiriliştir. 5. Özelleştire dâhil. 6. TİM, 24 Mart 2011 de, 24 sektör ve 61 ihracatçı birliğin katılııyla hazırladıkları, ihracatçı sektörlerin 2023 projeksiyonlarına göre, 2023 yılı ihracat hedefini 545 ilyar dolar olarak açıklaıştır (TİM, 2023 Strateji Raporu). 7. Uzun döne katsayıları, bağısız değişkenlerin katsayısının ya da katsayılarının (örneğin bir gecike varsa he kendi değerinin he de gecikeli değerinin) toplaının, bağılı değişkenin katsayıları toplaının 1 den farkına bölünesiyle hesaplanıştır (Johnston ve Dinardo, 1997: 245). Kaynaklar Aktar, I. & Ozturk, L. (2009). Can uneployent be cured by econoic growth and foreign direct investent in Turkey? International Research Journal of Finance and Econoics, 27, Anderson, P. ve Hainaut, P. (1998). Foreign direct investent and eployent in the industrial countries, BIS Working Paper, No. 61. Balasubraanyan, V. N., Salisu, M. & Sapsford, D. (1996). Foreign direct investent and growth in EP and IS countries. Econoic Journal, 106(434), Barrell, R. & Pain, N. (1997). Foreign direct investent, technological change, and econoic growth whin Europe. The Econoic Journal, 107(445), Borensztein, E., Gregoria, J. D. & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investent afect econoic growth? Journal of International Econoics, 45(1), Chabers, E. J. & Gordon, D. F. (1966). Priary products and econoic growth: An epirical easureent. Journal of Polical Econoy, 74(4), Çelik, Kenan. (2008). Uluslararası iktisat, 4. Baskı, Murathan Yayınevi, Trabzon. DPT. (2000). Sekizinci beş yıllık kalkına planı. Doğrudan yabancı seraye yatırıları özel ihtisas koisyonu raporu. 532, Ankara. Enders, W. (1995). Applied econoetric tie series. 1 rd edion, Wiley, New York. Enders, W. (1996). Rats handbook for econoetric tie series, John Willey and Song Inc. Engle, R. & Granger, C.W.J. (1987). Co-integration and error correction: Represention, estiation and testing. Econoetrica, 55(2), Erlat, G. (2000). Measuring the ipact of trade flows on eployent in the Turkish anufacturing industry. Applied Econoics, 32, Fu, Xiaolan & Balasubraanya, V. N. (2005). Exports, foreign direct investent and eployent: The case of China. The World Econoy, 28(4),

17 I. Gocer - M. Mercan - O. Peker Granger, C. W. J. & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econoetrics. Journal of Econoetrics, 2(2), Granger, C.W.J. (1988). Soe recent developents in a concept of causaly. Journal of Econoetrics, 39, Greenaway, D., Hine, R. and Wright, P. (1999). An Epirical Assessent of the Ipact of Trade on Eployent in the Uned Kingdo, European Journal of Polical Econoy, 15, Gujarati, D, N. (1999). Basic econoetrics, 4 th Edion, Mc Graw Hill. Hisarcıklılar, M., Karakaş, D.G., Aşıcı, A. C. (2009). Can FDI Be A Panacea For Uneployent? The Turkish Case (Istanbul Technical Universy), Workshop on Labour Markets, Tade and FDI, Istanbul Technical Universy, Istanbul, October 1-2, 2009 Hunya, G. & Geishecker, I. (2005). Efects of foreign direct investent in Central and Eastern Europe. Research Reports, 321. Javorcik, B. S. (2004). Does foreign direct investent increase the productivy of doestic firs? In search of spillovers through backward linkages. The Aerican Econoic Review, 94(3), Jayaraan, T. K. (1998). Foreign direct investent as an alternative to foreign aid to South Pacific Island Countries. Journal of the South Pacific Society, 21(3), Jayaraan, T. K. & Singh, B. (2007). Ipact of foreign direct investent on eployent in Pacific Island Countries: An eprical study of Fiji. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, Working Paper Series, 35. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Econoic Dynaic and Control, (12), Johansen, S. & Juselius, K. (1990). Maxiu likelihood estiation and inference on cointegration wh application to the deand for Money. Oxford Bulletin of Econoicand Statistics, (52), Johnston, J. & Dinardo, J. (1997). Econoetric ethods, Fourth Edion, McGraw-Hill Copanies, Uned States. Kalkan, Sarp & Başdaş, Ülke. (2009). Kriz döneinde ihracat yapısının işsizlik üzerindeki etkileri, TEPAV Polika Notu, Eylül. Kaas, L. & Joyce, J. P. (1993). Money, incoe and prices under fixed exchange rates: Evidence fro causaly tests and VARs. Journal of Macroeconoics, 15(4), Karagöz, K. (2007). Doğrudan yabancı yatırıların istihdaa etkisi: Türkiye örneği, 8. Türkiye Ekonoetri ve İstatistik Kongresi, Malatya. Kibrçioğlu, Aykut. (2007). On Ada Sh's Contributions to the International Trade Theory. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), MPRA_paper_2595.pdf. Kiyota, Kozo. (2010). Japan's exports and eployent. Yokohaa National Universy, Discussion Papers, Japanese, 04. Lewis, W. A. (1954). Econoic developent wh unlied supplies of labour. The Manchester School, 22,

18 İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği MacKinnon, J. G. (1996). Nuerical distribution functions for un root and cointegration tests, Journal of Applied Econoetrics, 11, Milner, C. & Wright, P. (1998). Modeling labour arket adjustent to trade liberalization in an industrializing econoy. Econoic Journal, 108, Narayan, P. & Narayan, S. (2004). Estiating incoe and price elasticies of iports for Fiji in a cointegration fraework. Econoic Modelling, 22, Peker, Osan & Göçer, İset. (2010). Yabancı doğrudan yatırıların Türkiye deki işsizliğe etkisi: Sınır testi yaklaşıı. Ege Akadeik Bakış, 10(4), Perron, P. (1990). Testing for a un root in a tie series wh a changing ean. Journal of Business and Econoic Statistics, 8, Pesaran, M., Shin Y. & Sh, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econoetrics, 16, Phillips, P.C.B, & Perron, P. (1988). Testing for a un root in tie series regressions. Bioetrika 75, Polat, Özgür & Uslu, Enes Ertad. (2010). Türkiye ialat sanayinde dış ticaretin istihda üzerindeki etkisi. Gaziantep Üniversesi Sosyal Bililer Dergisi, 9(3), Sachs, Jeffrey D. & Shatz, Howard J. (1994). Trade and jobs in US anufacturing. Brookings Papers on Econoic Activy, 1,1-84. Sh, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Eded by Edwin Cannan (London: Methuen & Co., Ltd.), (Reprint in 1904). Sun, H. (1996). Direct foreign investent and linkage efects: The experience of China. Asian Econoies, 25(1), Sun, H. (1998). Macroeconoic ipact of direct foreign investent in China: The World Econoy, 21(5), Sunal, Seçkin & Aykaç, Elçin. (2005). Türk ialat sanayinde istihda, ihracat ve kapase kullanı oranı ilişkisi: Panel koentegrasyon. VII. Ulusal Ekonoetri ve İstatistik Sepozyuu, Mayıs, İstanbul. Tarı, Recep. (2008). Ekonoetri, 8. Baskı, Avcı Ofset, İstanbul. TCMB, [ ]. TUİK, [ ]. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), 2023 Strateji raporu, [ ]. Vergil, H. & Ayaş, N. (2009). Doğrudan yabancı yatırılarının istihda üzerindeki etkileri: Türkiye örneği. İktisat İşlete ve Finans Dergisi, 275, World Investent Report (1998). Trends and Deterinants. UNCTAD/WIR/

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 5/14 hp ://www.ek. org.r TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ:FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan Karaca Eki, 5 TÜRKİYE DE FAİZ ORANI

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı

KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:18 2013 1-17 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Detaylı

Working Paper Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Working Paper Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Inforationszentru Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Inforation Centre for Econoics Erlat, Güzin;

Detaylı

TEKNOLOJİK İLERLEMENİN BELİRLEYİCİLERİ: NIC ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

TEKNOLOJİK İLERLEMENİN BELİRLEYİCİLERİ: NIC ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ 116 MALĐYE FĐNANS YAZILARI TEKNOLOJİK İLERLEMENİN BELİRLEYİCİLERİ: NIC ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ İsmet Göçer * Öz Teknolojik gelişme, ülkelerin ekonomik büyümesini

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Güven SAYILGAN* Cemil SÜSLÜ** Özet Leratürde, hisse senedi getirileri ve makroekonomik

Detaylı

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004 13 KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER ÖZET Kamu kesimi büyüklüğü

Detaylı

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi1 Taha Bahadır SARAÇ

Detaylı

Finansal Yenilikler ve Para Talebi

Finansal Yenilikler ve Para Talebi A. OKTAYER Finansal Yenilikler ve Para Talebi Asuman OKTAYER * Özet Bu çalışmada, Türkiye de finansal yenilikler ve para talebi arasındaki ilişki, 1991.1-2010.4 dönemine ilişkin üçer aylık veri kullanılarak

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma Öz Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma Ensar AĞIRMAN * Muhammet ÖZCAN ** Ömer YILMAZ *** Finansal piyasaları olumsuz yönde etkileyen en temel unsurlar arasında belirsizlik yer almaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:2, 2010, Sayfa 172-193) Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Burcu Güvenek *, Volkan Alptekin Özet Sosyo-ekonomik

Detaylı

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR Yrd. Doç.Dr. Oktay ÖKSÜZLER Bu çalışmada, turizm ile ekonomik büyüme

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006)

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) Özet Yusuf BAYRAKTUTAN * İbrahim ARSLAN ** 20.yüzyılda

Detaylı

KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 63-75. KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Nihat IŞIK * Mehmet ALAGÖZ ** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ Doç. Dr. Seyfettin ARTAN * Yrd. Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU** ArĢ. Gör. Burak SEYHAN*** ÖZ Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve dışa açıklığın

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği

Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2005 / 1 : 180-196 Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği Osman Demir 1 Aziz Kutlar 2 Adem Üzümcü 3 Özet: Bu çalışmanın

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011 TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK BEŞ TİCARET ORTAĞININ HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** ÖZ

Detaylı

G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 93-102 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 93-102 G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 190-205 REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE CAUSAL RELATIONSHIP AMONG REAL EXCHANGE RATE, IMPORT and EXPORT: THE

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi

Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi Ali ÖZER 1 Abdulkadir KAYA 2 ve Nevin ÖZER 3 Özet Bu çalışmanın amacı, Ocak 1996- Aralık 2009 dönemi aylık verileri kullanılarak, İMKB

Detaylı

Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012)

Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012) MPRA Munich Personal RePEc Archive Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012) Bilal KARGI Aksaray University February 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/55694/

Detaylı

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR *

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * ÖZET Finansal gelişme ile reel ekonomi arasındaki ilişki uzun yıllar araştırmacılar için ilgi

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı