AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama konusunda yapýlmýþ olan seminer ile birlikte baþlayan sivil topluma yönelik bilgilendirme ve koordinasyon toplantýlarýna devam edildi. Ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan K.T. Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði bünyesinde yer alan odalara yönelik yapýlan seminerde, mekansal planlama konusunda AB'ye uyum süreci çerçevesinde yapýlan çalýþmalar, imarýn çevre üzerindeki etkileri ve önümüzdeki dönemde atýlmasý gereken adýmlar hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Seminerin diðer amacý ise, odalarýn baþkan ve yönetim kurulu üyelerini bir araya getirerek mekansal planlamaya yönelik yapýlacak çalýþmalarda sivil toplumla birlikte sürecin yürütülmesi için gerekli ortak zeminin oluþturulmasýydý. Sonraki süreçte ise bu çalýþmalara sivil toplum örgütleriyle daha fazla iþbirliði yaparak devam edilecektir. Çevresel Etki Deðerlendirme (ÇED) konusunda ise, AB mevzuatýna ile uyumlu ÇED Tüzüðüne yönelik eðitimler düzenlendi. Çevre raporu hazýrlayan özel sektöre, gelinen aþama ve tüzüðün kurallarý hakkýnda bilgi verildi. Eðitimlerde ayrýca raporlarýn hazýrlanmasýna yönelik yöntemler hakkýnda da eðitimler verildi. Bu eðitimlere yönelik çalýþmalar önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Özel Atýklar sektörü çalýþmalarý kapsamýnda, kamu kurumlarý ve özel sektöre yönelik iki seminer gerçekleþti. Ýlk seminer, araçlardan kaynaklanan atýklarýn önlenmesi, ömrünü tamamlamýþ araçlarýn ve parçalarýnýn yeniden kullanýlmasý, geri dönüþtürülmesi ve geri kazanýmý amaçlayan Taslak Ömrünü Tamamlamýþ Araçlar Tüzüðüne yönelik yapýldý. Ýkinci seminer ise Taslak Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atýklarý Tüzüðüne yönelik gerçekleþti. Tüzük, bu tür ekipmanlarýn üretimi ve yönetiminin olumsuz etkilerinin önüne geçmek veya azaltmak, kaynak kullanýmýnýn verimliliðini artýrarak sürdürülebilir geliþime katkýda bulunmak ve çevreyle insan saðlýðýný korumaya yönelik tedbirleri ortaya koymak amacýyla hazýrlanmaktadýr. Kimyasallara yönelik çalýþmalarda ise, tehlikeli kimyasallarýn depolanmasý sýrasýnda insan saðlýðýný ve çevreyi korumanýn yaný sýra belli kimyasal gruplarýnýn, tesisler ve tesis içerisindeki yerleþimlerinin korunmasýný amaçlayan Tehlikeli Kimyasallarýn Depolanmasý ve Perakende Satýþý Tüzüðünün hazýrlanmasýna baþlandý. Bu tüzük ayrýca, nihai kullanýcýya yönelik genel kullaným maddeleri olarak ülkemiz piyasasýna sürülen tehlikeli kimyasallarýn depolanmasýna iliþkin gereklilikleri de kapsamaktadýr. HAYVAN HASTALIKLARINA ÝLÝÞKÝN ACÝL EYLEM PLANLARI HAZIRLANIYOR Dünya'da hayvan hastalýklarý arasýnda yaygýn olan ve yüksek yayýlma riski taþýyan ÞAP hastalýðýnýn önlenmesi ve eradike edilmesine iliþkin olarak, Avrupa Birliði, birçok prosedür izlemektedir. Bu doðrultuda, 812 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen uzman ziyareti ile ÞAP hastalýðýnýn ortaya çýkmasý durumunda yapýlmasý gereken birçok teknik prosedürü düzenleyen acil eylem planý hazýrlandý. Plan, ÞAP hastalýðý þüphesi olmasý ve hastalýðýn ortaya çýkmasý halinde alýnmasý gereken önlemleri, hastalýðýn izleme ve korunmasýna yönelik kurallarý, aþýlama, numune alma, kesim, kesim sonrasý atýklarýn imhasý, dezenfeksiyon ve iþletmelere yönelik birçok teknik konuyu düzenliyor. Çalýþmalar, diðer hayvan hastalýklarýna yönelik olarak acil eylem planlarýnýn hazýrlanmasý ile devam ediyor. YEM HÝJYEN TÜZÜÐÜ ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ülkemizde yem güvenliðinin saðlanmasýnda AB yem mevzuatý kapsamýnda yem ile ilgili özel kurallarý ve düzenlemeleri içeren Yem Yasa Taslaðý hazýrlandý. Taslak, yem konusunda genel çerçeveyi çizmekte olup, uygulamaya yönelik birçok teknik detayý tüzükler ile saðlamayý hedefliyor. Bu doðrultuda, ülkemize ithal edilecek ve kullanýlacak yemin etkin denetiminin saðlanýlarak uygulanmasýna yönelik Yem Hijyen Tüzüðü hazýrlanýyor Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen uzman ziyaretinde, AB'de yer alan yem Avrupa BirliðiAvrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 hijyeni gereklilikleri ve mevcut sistem de gözetilerek ilgili faaliyetlere yer verildi. Mevzuat çalýþmalarýna ek tüzük çalýþmasý gerçekleþtirildi. Mayýs ayýnda devam olarak organ nakli ile ilgili AB üye ülkelerindeki edecek çalýþmada, tüzüðün sonlandýrýlmasý uygulamanýn yerinde görülebilmesi için çalýþma hedefleniyor. ziyareti organize edilmesi de planlanmaktadýr. Çalýþma grubu ile beraber hazýrlanan proje uygulama planý O R G A N Ý K Ü R Ü N L E R Ý N Ü Ç Ü N C Ü hakkýnda bilgi verilmesi amacýyla Saðlýk Bakanlýðý üst ÜLKELERDEN ÝTHALATI ÝLE ÝLGÝLÝ TÜZÜK düzey yetkililerine plandaki faaliyetler aktarýlarak üst HAZIRLANIYOR düzeyin onayý alýndý. Planlama çalýþmalarýnýn O r g a n i k t a r ý m ü r ü n l e r i n i n ü l k e m i z d e tamamlanmasýný takiben hazýrlanan Organ Nakli Tüzük yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik olarak AB TAIEX desteði taslaðý ile ilgili teknik çalýþma yapýlarak, hazýrlanan ile birçok çalýþma hýzla devam ediyor. Bu kapsamda, Tüzük taslaðýnýn AB mevzuatý ile tam uyumlu olmasý üçüncü dünya ülkelerinden ülkemize ithal edilecek için yapýlmasý gereken deðiþiklikler tartýþýldý. organik ürünlere yönelik hazýrlanan tüzük, ithal edilecek Saðlýðýn korunmasý faslý kapsamýnda Nisan ayýnda ürünlerin denetimi, taþýnmasý, muhafazasý, korunmasý ve yapýlan bir diðer çalýþma ise Tütün Ürünlerinin sertifikasyonu ile ilgili birçok kuralý düzenliyor. Ayrýca, Zararlarýndan Korunma ve Denetim Yasasý'nýn AB Bitkisel Üretim Projesi kapsamýnda uzmanlar uygulamasýna yönelik Nisan 2013 tarihlerinde 2 tarafýndan organik tarým üreticilerine birçok eðitimler günlük çalýþma yapýlarak, uygulama çalýþmalarý saðlanarak, organik tarýmýn yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik kapsamýnda daha önceden belirlenen paydaþlarla destekler devam ediyor. mülakatlar yapýldý. AB uzmanýnýn katýlýmýyla düzenlenen mülakatlarda ilk olarak Tabibler Birliði ve daha sonra Doðu Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararasý B Ý T K Ý S E L G I D A L A R A Ý L Ý Þ K Ý N YA S A Kýbrýs Üniversitesi Saðlýk Bilimleri ziyaret edilerek ÇALIÞMASI HIZLA ÝLERLÝYOR hazýrlanan sorular yöneltildi. Yapýlan mülakatlar AB'nin 'Çiftlikten Sofraya' anlayýþý ile güvenli ve sonrasýnda ise çalýþma grubu ile deðerlendirme saðlýklý gýdanýn hayata geçirilebilmesi için gýda alanýnda toplantýsý yapýlarak önümüzdeki günlerde yapýlmasý birçok çalýþma yürütülüyor. Bu doðrultuda, AB TAIEX planlanan diðer faaliyetler deðerlendirildi. Önümüzde günler için planlanan faaliyetler arasýnda ise mevzuatla desteði ile Tarým Dairesi yetkilileri tarafýndan bitkisel ilgili çalýþmalar ve uygulamanýn iyileþtirilmesi için gýdalara iliþkin Resmi Kontrol ve Hijyen Yasasý birtakým çalýþmalar yer almaktadýr. çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Yasa, etkin denetimi saðlayarak, gýdalarýn muhafaza edilme, iþleme, AVRUPA KOMÝSYONU'NUN HIRVAT ÜYESÝ hazýrlama koþullarý, gýda iþletmecilerinin kaydý ve BRÜKSEL'DEN ONAY ALDI onayýna kadar birçok konuyu içeriyor. Mayýs ayýnda Avrupa Komisyonu, 1 Temmuz'da Avrupa Birliði'nin gerçekleþtirilecek çalýþma ile yasa taslaðýnýn 28. üyesi olmaya hazýrlanan Hýrvatistan'ýn Komisyonu'ndaki üyesi Neven Mimica'nýn atamasýný hazýrlanmasýnýn yanýnda, Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri onayladý. Hýrvatistan'ýn temsilcisi Mimica, Avrupa tarafýndan hazýrlanan iþlenmiþ ürünlere yönelik yasa Komisyonu'nun tüketicilerin korunmasýndan sorumlu taslaðý ile ortak çalýþma gerçekleþtirilerek, her iki üyesi olacak. Bu görev þu anda Komisyon'un, saðlýktan yasanýn paralel ve uyumlu þekilde hazýrlanmasý sorumlu Maltalý üyesi Tonio Borg'un yetki alanýnda hedefleniyor. bulunuyor. AB'nin yürütme organý olan Komisyon'da her AB ülkesi bir Komisyon üyesi ile temsil ediliyor. SAÐLIÐIN KORUNMASI FASLINA BAÐLI Brüksel'den yapýlan açýklamada Avrupa Komisyonu YÜRÜTÜLEN ORGAN NAKLÝ VE TÜTÜN Baþkaný Jose Manuel Barroso'nun, Mimica'nýn üyeliðini onayladýðý bildirildi. Mimica'nýn adaylýðý ÜRÜNLERÝNÝN ZARARLARINDAN KORUNMA onay için Avrupa Parlamentosu gündemine gelecek. PROJELERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR Mimica þu anda ülkesinde Dýþiþleri ve Avrupa YAPILDI Entegrasyonu'ndan sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Nisan ayýnda saðlýðýn korunmasý faslýna baðlý olarak olarak görev yapýyor. Hýrvatistan bu ay, Avrupa yürütülmekte olan organ nakli ve tütün ürünleri Parlamentosu'ndaki temsilcilerini de seçmiþti. konularýnda birer çalýþma yapýldý. Mimica'nýn görev süresi de AP'deki Hýrvat temsilciler Ýlk olarak Nisan 2013 tarihlerinde organ nakli g i b i b i r y ý l s ü r e c e k. planlama çalýþmasý yapýlarak 2013 yýlý içerisinde ele Ö n ü m ü z d e k i y ý l alýnacak olan faaliyetleri içeren proje uygulama planý d ü z e n l e n e c e k Av r u p a hazýrlandý. Bu plan çerçevesinde Organ Nakli Çerçeve Parlamentosu seçimlerinin Yasa Taslaðýnýn sonlandýrýlýmasý için faaliyetlere ve söz ardýndan yeni bir Parlamento konusu Çerçeve Yasaya baðlý olarak yürürlüðe girecek ve Komisyon oluþturulacak. olan organ nakli ve yardýmlý üreme Tüzük taslaklarý ile Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 BARROSO, ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAÞKANLIÐA ilerleyeceðimizden eminim' dedi. KAPIYI AÇIK BIRAKTI Müzakerelerin ikinci turu Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Haziran'da Tokyo'da yapýlacak. Bu Manuel Barroso, göreve üçüncü dönem yýl içinde bir tur daha müzakere için aday olup olmayacaðý kararýný yapýlmasý bekleniyor. önümüzdeki yýl vereceðini söyledi. Avrupa Komisyonu, iki taraf arasýnda imzalanacak 2014'ün Haziran ayýnda Avrupa anlaþmanýn AB'den Japonya'ya ihracatý yüzde 32.7, seçimleri yapýlacak. Avusturya Japonya'dan AB'ye ihracatý ise yüzde 23.5 oranýnda ziyaretinde gazetecilerin sorularýný artýrmasýný bekliyor. Avrupalý otomotivcilerin yanýtlayan Barroso, 'Ekim 2014'e kadar görevdeyim. anlaþmayla ilgili bazý çekinceleri bulunurken Brüksel, Kararýmý daha sonra vereceðim' dedi. Barroso'nun Japonya'da kamu alýmlarýna daha fazla eriþim istiyor. üçüncü kez baþkanlýða aday olmasýnýn önünde hukuki Müzakerelerde Sektörel düzenlemeler gibi gümrük bir engel bulunmamakla birlikte böyle bir þey daha vergisi dýþýnda kalan ticari engeller de ele alýnýyor. önce hiç gerçekleþmemiþti. Avrupa Birliði'nin önümüzdeki aylarda ABD ile de Barroso'nun üçüncü bir dönem daha baþkanlýk serbest ticaret müzakerelerine baþlamasý bekleniyor. yürütmesi fikrini ilk kez Komisyon'un Baþkan Brüksel'in Kanada ve Hindistan ile müzakereleri Yardýmcýsý Viviane Reding, geçtiðimiz Aðustos ayýnda devam ediyor. verdiði bir mülakatta dile getirmiþti. Komisyon sözcüsü Olivier Bailly o dönemde, 'Baþkan Yardýmcýsý AB, DIÞARIDAN HAKSIZ REKABETE KARÞI Reding'in verdiði mülakatta bulunduðu bu hoþ teklifi GARDINI ALIYOR gördük. Baþkan'ýn aklýndaki bir konu olmadýðýný, þu Avrupa Birliði, Japonya ve ABD gibi anda tamamen ikinci dönemi üzerine ve Komisyon'un büyük ekonomilerle baþlayacaðý mevcut ekonomik krize karþý atacaðý adýmlara serbest ticaret müzakereleri yoðunlaþtýðýný söyleyebilirim. Gerçekten, þu anda öncesinde ekonomisini damping ve gündemimizde olan bir konu deðil' demiþti. sübvanse edilen ürünlerden gelecek Barroso, Viyana ziyareti sýrasýnda ayný zamanda haksýz rekabet riskine karþý koruyabilmek için harekete Avrupa'daki siyasi partilere, Haziran 2014'te yapýlacak geçti. Avrupa seçimleri için Komisyon baþkaný adaylarýný Brüksel'in sunduðu teklifler çerçevesinde Avrupa belirleme çaðrýsýný yineledi. Barroso, 'Bu, seçimlere bir Komisyonu'nun daha aktif çalýþmasý ve bir tehdit söz Avrupa boyutu katacaktýr. Böylece partiler Avrupa için konusu olmasý halinde sektörden resmi bir talep ne istediklerini anlatabilirler' dedi. Seçimler öncesinde beklemeden kendi soruþturmalarýný baþlatmasý henüz kararlar netleþmiþ deðil, ancak Avrupa öngörülüyor. Brüksel ayný zamanda 'haksýz Sosyalistler Partisi'nin Komisyon baþkanlýðý için sübvansiyonlardan faydalanan ve hammadde Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz'u aday piyasalarýnda yapýsal bozukluklular yaratan ülkelerden' göstermesi bekleniyor. Liberal ALDE partisinin de eski gelecek ülkelere daha 'agresif' gümrük vergileri Belçika Baþbakaný Guy Verhofstadt'ý tekrar aday uygulayacak. Komisyon, ilgili þirketleri olasý antigöstermesi olasýlýk dâhilinde. AP'deki en büyük grup damping vergilerinden iki hafta öncesine kadar olan Avrupa Halk Partisi'nin kimi aday göstereceði ise bilgilendirecek. daha belirsiz. Polonya Baþbakaný Donald Tusk'ýn adý Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Karel sýk sýk görev için geçse de ülkesinin Avro Bölgesi'nde De Gucht, sunulan tekliflerin tüm taraflarýn; üreticiler, olmamasý ve yetersiz Ýngilizcesi, Tusk'ýn handikaplarý ithalatçýlar ve tüketicilerin yararýna olacaðýný söyledi. olarak öne çýkýyor. Avrupa Halk Partisi Baþkaný De Gucht, 'AB þirketlerinin, dýþarýdan gelen haksýz Wilfried Martens, gelecek Komisyon Baþkaný'nýn ticari uygulamalardan, bu ithal ürünleri kullanan 'birkaç dil bilen biri' olmasý gerektiðini söylemiþti. tüketici ve þirketlerin olumsuz etkilenmesine yol Fransa ise gelecek AB liderinin hem Fransýzca, hem açmadan korunmasýný saðlamak istiyoruz' dedi. Ýngilizce konuþmasý gerektiðinde ýsrar ediyor. Tekliflerin Avrupa Parlamentosu ve AB ülkeleri arasýnda görüþüldükten sonra, en erken 2014'te A B - J A P O N YA S E R B E S T T Ý C A R E T onaylanmasý bekleniyor. M Ü Z A K E R E L E R Ý N Ý N Ý L K T U R U TAMAMLANDI ÝRLANDA VE PORTEKÝZ'E BORÇLARI ÝÇÝN Avrupa Birliði ile Japonya arasýndaki serbest ticaret YEDÝ YIL DAHA ZAMAN VERÝLÝYOR müzakerelerinin ilk turu tamamlandý. Müzakerelerde Avrupa Birliði maliye bakanlarý, iki günlük bir zirve AB tarafýna baþkanlýk yapan Avrupa Komisyonu için bir araya geldi. Bakanlar, Güney Kýbrýs'ýn kurtarma Ticaret Genel Müdürü Mauro Petriccione, paketinde anlaþmaya vardý. Ýrlanda ve Portekiz'e ise görüþmelerin ardýndan yaptýðý açýklamada 'Ýyi bir AB'den aldýklarý borçlarý ödemeleri için yedi yýl daha baþlangýç oldu. Bazý zor konularýn bulunduðu büyük zaman verilmesinde anlaþýldý. Avrupa Komisyonu'nun bir görüþme. Ancak önümüzdeki aylarda hýzla ekonomik ve parasal iþlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Ýrlanda ve Portekiz'in borçlarýnýn numarasý ve kredi kartý bilgileri de vadesinin uzatýlmasýndan duyduðu dâhil. memnuniyeti dile getirdi. Toplantýnýn Avrupa Komisyonu 2011 yýlýnda, ilk gününde, Güney Kýbrýs için varýlan havayolu þirketlerinin AB ülkelerine kurtarma programý anlaþmasý da bu bilgileri vermesini þart koþan bir onaylandý. Ýlk ödemenin Mayýs ayýnda yapýlmasý düzenleme teklifinde bulunmuþtu. Böylece suçlular ve bekleniyor. terör saldýrýlarýnýn önceden tespit edilmesi, Ýlk anlaþmada AB ve IMF'in Güney Kýbrýs'a 10 milyar soruþturulmasý ve yargýlanmasý bekleniyordu. Yasa Avro vermesi, Rumlarýn ise 7 milyar Avro kaynak tasarýsý AP'nin Vatandaþlýk Haklarý Komisyonu'nda oluþturmasý bekleniyordu. Ancak basýnda, kurtarma 30'a karþý 25 oyla reddedildi. Yeþiller grubu, ret kararýný paketinin 23 milyar Avroya varacaðýna ve Güney memnuniyetle karþýladý. Kýbrýs'ýn da bunun 13 milyar Avrosunu karþýlayacaðýna Ýçiþleri ve vatandaþlýk haklarý sözcüsü Jan Philipp iþaret eden haberler yer aldý. Konuya açýklýk getiren Albrecht, 'AP üyeleri bugün, AB'nin teklif ettiði PNR Rehn, düþük rakamýn net, yüksek rakamýn ise sistemini reddederek vatandaþlarýn haklarýný ve 'beklenmedik geliþmelere karþý ek mali tamponu da hukukun üstünlüðünü öncelikli tuttu. Bu çok kapsamlý içeren brüt' olduðunu belirterek, 'Bazýlarý elmalarla sistem, vatandaþlarýn özel bilgilerinin, AB'nin armutlarý karýþtýrýyor' dedi. bilgilerin gizliliði ve veri koruma ilkeleriyle Vergi kaçýrmayla mücadele baðdaþmayacak þekilde, zorunlu olarak tutulmasýný Maliye bakanlarýnýn gündeminde, vergi kaçakçýlýðýna gerektirecekti' dedi. karþý banka hesaplarýnýn gizliliðinin kaldýrýlmasý da Parlamenterler, Komisyon'un, tekliflerini tekrar bulunacak. Lüksemburg hafta içinde, yabancýlarýn gözden geçirmesini istedi. Tekliflere destek veren banka hesabý bilgilerini 2015'ten itibaren diðer AB partiler ve Raportör Timothy Kirkhope ise bu ülkeleriyle paylaþma kararý almýþtý. Böylece bu geliþmenin, AB'nin terörle mücadele politikalarýna uygulamaya geçmeyi reddeden tek AB ülkesi zarar vereceðini belirterek, tekliflerin Genel Kurul'a Avusturya kalmýþ oldu. AB dönem baþkaný Ýrlanda, getirilmesini istedi. bakanlarýn gündeminde Avrupa'daki en büyük beþ ekonomi arasýnda, vergi kaçakçýlýðýyla mücadelede SCHENGEN'DE YENÝ BÝLGÝ PAYLAÞIM iþbirliðini geliþtirme projesinin de görüþüleceðini SÝSTEMÝ YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ açýkladý. Almanya Maliye Bakaný Wolfgang Shabule, AB serbest dolaþým bölgesinde ikinci kuþak Schengen bankacýlýkta gizliliðin kaldýrýlmasý gerektiðini dile Bilgi Sistemi (SIS II) yürürlüðe girdi. Avrupa getirirken Avusturyalý mevkidaþý Maria Fekter, gizliliði Komisyonu'ndan yapýlan açýklamada, SIS II'nin ulusal korumak için 'aslanlar gibi savaþacaklarýný' söylemiþti. sýnýr kontrol, gümrük ve emniyet kuruluþlarý arasýnda Bankacýlýk birliði ciddi suçlar iþlemiþ olabilecek kiþilerle ilgili bilgi Toplantýda, Slovenya'daki sorunlar ve Avro Bölgesinde paylaþýmýný kolaylaþtýracaðý belirtildi. Sistemle baþta 'bankacýlýk birliðinin' kurulmasý da gündeme gelecek. çocuklar olmak üzere kayýp kiþiler ve çalýnmýþ veya Gelecekteki olasý krizlerde bankalarýn kapatýlmasý gibi kaybolmuþ belgelerin takibinin de kolaylaþtýrýlmasý konulara açýklýk getirmesi beklenen bankacýlýk hedefleniyor. birliðini oluþturma süreci yavaþlamýþ durumda. Avrupa Komisyon'un içiþlerden sorumlu üyesi Cecilia Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Michel Malmström, 'SIS II'nin yürürlüðe giriþini duyurmaktan Barnier, bakanlarýn, bankacýlýk birliðini oluþturma ve memnuniyet duyuyorum. Konsey ve Parlamento'daki vergi cennetleriyle mücadele alanýndaki çabalarýna hýz meslektaþlarýmla birlikte projenin geliþtirme safhasýný vermesini umduðunu söyledi. Bankacýlýk birliði baþarýlý bir þekilde nihayete ulaþtýrdýk. Kolay bir iþ çerçevesindeki tartýþmalardan biri de, bankalarýn AB olmayan bu projeyi rayýna oturtabilmek için zor bir kurtarma fonu tarafýndan doðrudan finanse edilmesi görev devraldým, ancak kararlýlýðým sayesinde olacak. Böylece hükümetlerle mali sýkýntý yaþayan zorluklarýn üstesinden gelebildik. Artýk yeni bir bankalar arasýndaki borç döngüsünün kýrýlmasý kuruluþ olan eu-lisa denetimindeki uygulama hedefleniyor. safhasýna geçebiliriz' dedi. Geliþtirilmesine 2002 yýlýnda baþlanan SIS II, 1995'ten bu yana yürürlükte AP, YOLCU BÝLGÝLERÝNÝN TOPLANMASINI olan Schengen Bilgi Sistemi'nin yerini KABUL ETMEDÝ alacak. Merkezi bir sistem, Schengen Avrupa Parlamentosu'nun Vatandaþlýk Haklarý ülkelerinin ulusal sistemleri ve bu Komisyonu, Avrupa Birliði'nde de ABD'deki gibi, sistemler arasýndaki bir iletiþim havayolu yolcularýnýn özel bilgilerinin saklanacaðý bir altyapýsýndan oluþacak olan SIS II, ulusal sistem getirilmesini reddetti. AB'ye veya AB'den kuruluþlarýn yaný sýra Avrupa Veri dýþarýya yolcu taþýyan havayolu þirketleri, rezervasyon Koruma Denetmeni'nin denetiminde ve check-in süreçlerinde yolcu isim bilgileri (PNR) faaliyet gösterecek. topluyor. Bunlara yolcunun ismi, adresi, telefon Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 A B ' D E N Ü Y E Ü L K E L E R E ' Ý N S A N KAÇAKÇILIÐIYLA MÜCADELE' UYARISI GELDÝ Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri iç hukuklarýný insan kaçakçýlýðýyla mücadele konusunda getirilen yasalara uygun hale getirme çaðrýsýnda bulundu ve aksi takdirde yaptýrýmlarýn gündeme gelebileceði uyarýsýnda bulundu. Avrupa Komisyonu, yayýmladýðý inan kaçakçýlýðý raporunda yýllarý arasýnda insan kaçakçýlýðý maðdurlarýnýn sayýsýnýn yüzde 18 arttýðýný açýkladý. Buna göre 26 bin 600 maðdur tespit edildi. Avrupa Komisyonu'nun içiþlerden sorumlu üyesi Cecilia Malmström, 'Bu, acý bir gerçek. Erkekler, kadýnlar ve çocuklar, seks ve aðýr iþçilik amacýyla satýlýyor, evliliklere, hizmetçiliðe, dilenciliðe zorlanýyor ya da organlarý satýlmak üzere çýkarýlýyor. Bunun yalnýzca buzdaðýnýn görünen kýsmý olduðunu biliyoruz' dedi. Malmström, ayný dönemde yakalanan insan kaçakçýsý sayýsýnýn yüzde 13 azaldýðýný belirterek, üye ülkelerin geçtiðimiz yýl insan kaçakçýlýðýyla mücadele için kabul edilen kurallarý yürürlüðe sokmada baþarýsýz olduðunu söyledi. Buna göre 27 AB ülkesinden yalnýzca altýsý iç hukukunu AB mevzuatýna uyarladý. Malmström, AB ülkelerini 'zaman kaybetmeden' Kaçakçýlýkla Mücadele Yönetmeliði'ni uygulamaya davet ederek, 'Üye ülkelerin ayak sürümeyi býrakma zamaný geldi. Bunun gerçekleþmesi için elimden geleni yapacaðým' dedi. AB raporu, tespit edilen on maðdurdan yedisinin kadýn, on beþinin ise çocuk olduðuna iþaret ediyor. Maðdurlarýn yüzde 61'i, baþta Bulgaristan ve Romanya olmak üzere AB ülkelerinden. AB dýþýndan ise Nijerya ve Çin öne çýkýyor. AB ARILARA ZARAR VEREN BÖCEK ÝLAÇLARINA YASAK GETÝRÝYOR Avrupa Komisyonu, arý kolonilerine zarar verdiðine yönelik bulgular elde edilen bazý böcek ilaçlarýnýn iki yýl süreyle yasaklanmasý önerisini yürürlüðe koymak için yetki aldý. Avrupa'da arý nüfusunda yaþanan azalma endiþe yaratýyor. Avrupa Gýda Güvenliði Ajansý (EFSA), Ocak ayýnda yayýmladýðý bir raporda klotianidin, imidakloprid ve tiyametoksam içeren böcek ilaçlarýnýn, bal arýlarý da dâhil olmak üzere polenleþtirici böcekler için 'yüksek akut risk oluþturduðu' yönünde görüþ bildirmiþti. Avrupa Komisyonu, tarýmda bu maddeleri içeren böcek ilaçlarýnýn kullanýlmasýnýn iki yýl süreyle yasaklanmasýný tavsiye etmiþti. 27 AB ülkesinin 15'i, söz konusu ilaçlarýn geçici olarak yasaklanmasýna onay verdi. Bu oran, AB'de ortak karar almak için yeterli deðil. Ancak oylamadan çýkan sonuç, nihai kararýn Avrupa Komisyonu tarafýndan alýnmasýna olanak tanýyor. Komisyon, yasak getirilmesi için ellerinde yeterli kanýt bulunduðu görüþünde. Brüksel, yasaðýn en geç 1 Aralýk'a kadar yürürlüðe girmesini istiyor. Yasak, arýlarý çekmeyen bitkiler ve kýþ mahsulleri için uygulanmayacak. Þüpheli maddeleri içeren böcek ilaçlarýnýn önde gelen üreticileri Alman Bayer ve Ýsviçreli Syngenta firmalarý, araþtýrmalarýn yetersiz olduðu gerekçesiyle yasaða þiddetle karþý çýkýyordu. Aralarýnda Macaristan ve Ýngiltere'nin de bulunduðu bazý ülkeler de yasaktan yana deðildi. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý . ISBN: 975-19-3752-3 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Temmuz 2004 Ýþyeri Açma ve

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 110 Ocak 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE SAFLARI SIKILAŞTIRIYOR: ORTAK PNR UYGULAMASINA DOĞRU ADIM ADIM Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı Araştırma Müdürü 0 İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı