AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda hazýrlanan Fasýl 12 Gýda Güvenliði, Veterinerlik ve Bitki Saðlýðý 2009 yýlý çalýþma planýnýn uygulamaya konmasý ile birçok alanda ilerleme kaydedilmiþtir. Bu baðlamda, Þubat tarihlerinde Hayvan Kayýt Yasasý'ný takiben Kulak Numaralarý standartlarý ile ilgili bir uzman ziyareti gerçekleþtirilmiþtir. Sýðýr, koyun ve keçilerin kulak küpeleri standartlarýnýn tek bir tüzükte belirtilmesi yerine, her hayvan türü için ayrý ayrý Kayýt ve Tanýmlama Tüzüklerinin hazýrlanarak standartlarýn bu þekilde belirtilmesine karar verilmiþtir. Bu karar doðrultusunda çalýþmalar devam ettirilmektedir. Sýðýr kulak küpelerine iliþkin standartlarla ilgili olarak ise, daha önce AB uzmaný ile hazýrlanan ve þu anda da danýþma sürecinde olan Sýðýr Kayýt ve Tanýmlama Tüzüðü ele alýnmýþ, bu tüzükte belirtilen standartlar gözden geçirilmiþtir. Bunun yanýnda bu tüzükle ilgili AB mevzuatý taranarak Uyum Tablosunun hazýrlanmasýna baþlanýlmýþtýr. Çalýþmanýn Koyun ve Keçilerin Tanýmlama ve Kayýt Tüzüðü ile devam etmesi karara baðlanmýþtýr. Veteriner alanýnda da 25 Þubat-4 Mart tarihleri arasýnda AB uzman ziyareti gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýlar, veteriner hekimlerin katýlýmý ile Veteriner D a i r e s i n d e gerçekleþtirilmiþtir. Bu ziyarette, AB uzmaný AB'deki mevzuat ve uygulamalarla ilgili olarak tüm veteriner hizmetlerini kapsayan çok yararlý bir sunum yapmýþtýr. Bu sunumda AB'deki veteriner hekimlik hizmetlerinin neler olduðu, veteriner hekimlerin görev yetki ve sorumluluklarý, bunlarý düzenleyen AB mevzuatý anlatarak sorularý yanýtlamýþtýr. Ziyaret Veteriner Hizmetleri Yasasý çalýþmasý ile devam etmiþtir. Yasal sistemimize uygun düþmesi açýsýndan Veteriner Çerçeve Yasasý þeklinde düþünülen çalýþmanýn, Veteriner Hizmetleri Yasasý olarak ele alýnmasý ve hazýrlanacak bu yasanýn Veteriner Dairesi Teþkilat Yasasý ile iliþkilendirilmesi veya onun içinde yer almasý da düþünülmüþtür. Yasanýn hazýrlanmasýna baþlanarak çalýþmaya daha sonra devam etmek üzere ara verilmiþtir. Yine Çalýþma Programýna uygun olarak, veteriner çalýþma grubu, 2-4 Mart tarihleri arasýnda Veteriner Týbbi Ürünleri Yasa Taslaðý'na ve bu yasa altýnda Hayvansal Gýdalarda Maksimum Kalýntý Limitleri Tüzük Taslaðý'na iliþkin çalýþmalar yürütmüþtür. Bu Yasa ve Tüzükler hazýrlanýrken Uyum Tablosunun ana çerçevesi de hazýrlanmýþtýr. 24 Mart-1 Nisan tarihleri arasýnda ise Gýda ve Yem Hijyeni ile Resmi Kontrolleri Yasa Tasarýsý konusunda ç a l ý þ m a y a p m a k ü z e r e u z m a n z i y a r e t i gerçekleþtirilmiþtir. AB Hijyen Paketini ilgili yasaya aktarmayý öngören çalýþma, çalýþtay ve eðitimler þeklinde yapýlmýþtýr. Çalýþtayda, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ve 882/2004 numaralý tüzüklerden oluþan Avrupa Birliði Hijyen Paketi'nin prensipleri, uzmanlar tarafýndan yapýlan sunumlarla detaylý bir þekilde incelenmiþtir. Çalýþtay, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým Bakanlýðý, Hayvancýlýk Dairesi ve Veteriner Dairesi yetkili personeli tarafýndan sürdürülmüþtür. Hijyen kurallarýna iliþkin yasa tasarýsýnýn hazýrlýklarýna baþlanmasý, toplantýya katýlan tüm Daire temsilcileri tarafýndan onaylanmýþtýr. Uzmanlar, uygulamada Kuzey Kýbrýs koþullarýnda yaþanýlabilecek problemleri bölüm Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 sorumlularý tarafýndan dinleyerek önerilerini ÇERÇEVE ÇEVRE YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ UZMAN sunmuþlardýr. Beþ gün süren ziyarette, etkili ve baþarýlý ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ bir çalýþma gerçekleþtirilmiþ, uzmanlarýn önerileri doðrultusunda, mevzuata uyum için strateji 7 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenmiþtir. Hazýrlanacak Gýda ve Yem Hijyeni yasa onaylanan AB Müktesebatýna Uyum Programý tasarýsý bölümleri de katýlýmcýlar tarafýndan kapsamýndaki Çevre faslýnýn en önemli yasalarýndan þekillendirilmiþtir. biri olan Çerçeve Çevre Yasasý için uzman ziyareti 1-8 Son olarak Mart tarihlerinde, diðer bir AB uzmaný Nisan 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþmiþtir. tarafýndan Veteriner Dairesi personeline Veteriner halk Bu kapsamda Çevre Koruma Dairesi tarafýndan saðlýðý konusunda alanda uygulamaya yönelik 2 gün yaklaþýk olarak 6 aydan beridir yürütülmekte olan ve süre ile eðitim verilmiþtir. taslak olarak hazýrlanan Çerçeve Çevre Yasasý, AB Bitki Saðlýðý baþlýðý ile ilgili olarak ise, yine diðer uzmaný tarafýndan detaylý olarak incelenmiþtir. Uzman, bölümler gibi 2009 yýlýný kapsayacak þekilde bir çalýþma gerekli olan düzenlemelerin yapýlmasý için bir takým planý hazýrlanmýþtýr. Programa uygun olarak 23 Þubat- 6 görüþler ileterek Haziran ayý içinde çalýþmalarýna Mart tarihleri arasýnda AB uzmaný ülkemize bir ziyaret devam edecektir. gerçekleþtirmiþtir. Toplantýlarda, Zirai Mücadele ve Ziyaret sýrasýnda uzman, Çerçeve Çevre Yasasý'nda Zirai Karantina Yasa Tasarýsý ile ilgili kavram belgesi olmasý gerekli olan sektörlerde detaylý bir çalýþma hazýrlanmýþ, uyum tablosu üzerinde çalýþýlmýþtýr. Verimli yapmýþtýr. Bu baðlamda katý atýk, su, doða koruma, geçen toplantýlarýn ardýndan, Nisan tarihleri hava kalitesi, izleme, denetleme ve izinlendirme arasýnda uzman ülkemizi tekrar ziyaret ederek, uyum konularýnda Çevre Koruma Dairesi Müdürü, Çevre ve tablosu çalýþmalarýný tamamlamýþtýr. Doðal Kaynaklar Bakanlýðý hukuk danýþmanlarý ve yasa hazýrlanmasýnda katkýda bulunan ilgili sektör T A R I M B A K A N L I Ð I N I N Y E N Ý D E N temsilcileri ile ayrý ayrý toplantýlar gerçekleþtirerek AB YAPILANDIRILMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÝLK ZÝYARET müktesebatýna uyumlu Çerçeve Çevre Yasasý'nda GERÇEKLEÞTÝ olmasý gereken kriterler hakkýnda yorumda bulunmuþtur. Tarým Bakanlýðýnýn AB yasa Bu çerçevede yapýlacak olan yeni yasa hakkýnda v e p o l i t i k a l a r ý n ý yapýlacak çalýþmalar dahilinde, su kaynaklarýnýn uygulayabilmesi için yönetimi, atýk suyun kontrolü, katý atýk yönetimi, M ü k t e s e b a t a U y u m tehlikeli kimyasallar, hava kalitesi yönetimi, Programý kapsamýnda endüstriyel kirlilik ve kontrol, izinlendirme, izleme, yeniden yapýlandýrýlmasý denetim ve halkýn katýlýmý, iklim deðiþikliði yönetimi, öncelik olarak belirlenmiþti. doðanýn korunmasý ve yönetimi, çevre deðerlendirmesi Bu kapsamda Mart (ÇED ve Stratejik Çevre Deðerlendirmesi), gürültü tarihlerinde iki gün süre ile ülkemize ziyarette bulunan yönetimi, çevresel bilgiye eriþim, gerekli olan AB uzmaný, Estonya'da gerçekleþen yapýlanma ile ilgili raporlarýn hazýrlanmasý ve çevresel eðitim konularýnda bir sunum gerçekleþtirdi. Bunun yanýnda Tarým kapsamlý bir bilgi alýþ veriþinde bulunularak Haziran Bakanlýðý yetkililerinin de sorularýný yanýtladý. ayýnda uzmanýn ziyaretlerine devam etmesi ve yasanýn Çalýþmalarýn Mayýs ayýnda devam etmesi kararlaþtýrýldý. da yýl sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmiþtir. Öte yandan, ülkemize yaklaþýk iki seneden beri teknik yardým saðlayan AB uzmaný, Ocak ve Mart aylarýnda ORGANIK TARIM KONUSUNDA YASA tarýmda strateji belirleme çalýþmalarýný tamamlamak ÇALIÞMALARI HIZ KAZANDI üzere ülkemize iki ziyaret daha gerçekleþtirdi. Özellikle süt ve tahýl sektörlerinde, Tarým Bakanlýðýmýz ile yakýn Organik Tarým Yasasý çalýþmasýnýn tamamlanmasýnýn iþbirliði içerisinde ekonomik analizler ve strateji ardýndan, 1-3 Nisan tarihlerinde ülkemize gelen AB belirleme çalýþmalarýný tamamladý. Uzmanýn Mayýs uzmanýnýn da katkýlarý ile taslak yasanýn kavram ayýnda adamýza gelerek tamamlanan çalýþmanýn belgesi ve uyum tablosu tamamlandý. Tüzük sunumunu Tarým Bakanlýðý yetkililerine yapmasý çalýþmalarýnda da önemli bir aþama kaydedilerek, bekleniyor. kavram belgesi ile uyum tablosu taslak olarak hazýr hale getirildi. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 DOKU, HÜCRE VE ORGAN YASASI VE konunun yerel uzmanlarý bakanlýk hukukcusu ile YARDIMLA ÜREME KONULARINA ÝLÝÞKÝN çalýþarak saptanan hususlarý, ilgili taslaklara AB UZMAN ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ yerleþtirme konusunda elden gelen gayreti gösterme konusunda fikir birliðine varmýþlardýr Mart 2009 Bir sonraki uzman ziyaretinde ise uzmanlar ilgili tarihleri arasýnda konularýnda ayrý ayrý gelerek çalýþmalarý ayrý ayrý ama Doku, Hücre ve birbirine paralel olarak ilerletmeyi kararlaþtýrmýþlardýr. Organ Yasasý ve Yardýmla Üreme konularýna iliþkin ülkemize AB den uzman ziyareti ÖDEME AJANSI ÝÇÝN FÝZÝBÝLÝTE ÇALIÞMASI gerçekleþtirilmiþtir. Ziyaretin amacý, çok kýsa ve TAMAMLANDI yetersiz olan mevcut Organ Yasasý yerine, AB uzman desteði ile AB'ye uyumlu ve Doku, Hücre ve Organ Uzun zamandýr devam eden konularýnýn tümünü kapsayan yeni bir yasa yapmak görüþmeler sonucunda, ayrýca Yardýmla Üreme konusu ile ilgili olarak Ocak, Þubat ve Mart mevcut olan ve kýsaca Üremeye Yardýmcý Tedavi aylarýnda, birer hafta süreli, Merkezleri Tüzüðü olarak bilinen tüzüðümüzü AB Tarýmsal Ödeme Ajansý kriterlerine uyumlu ve daha etkin olacak þekilde k o n u s u n d a f i z i b i l i t e deðiþtirmektir. çalýþmasý yapmak üzere Toplam beþ gün süren uzman ziyareti boyunca gelen TAIEX tarafýndan adamýza dört Avrupa Birliði uzmaný uzmanlardan maksimum fayda saðlanmaya gönderildi. Ödeme Ajansý, AB fon kaynaklarýndan çalýþýlmýþtýr. Ülkemizde Doku, Hücre ve Organ yararlanmak için her AB Üye Devletinde mevcut olan transplantasyonu yapýlmadýðý ve bununla ilgili olarak ve strateji çerçevesinde, projelerin seçimi, baþvurularýn bir baðýþ sistemi veya baðýþlanmýþ veya alýnmýþ alýnmasý, ödemelerin yapýlmasý ve muhasebesiyle proje materyalin depolanacaðý bir depo veya veri sistemi öncesi ve sonrasý kontrollerin yapýlmasý ve raporlama bulunmamaktadýr. Kamuda gerçekleþen ne varsa bunu görevi yapan bir yapýdýr. Ocak, Þubat ve Mart aylarýnda yerinde görmek için en donanýmlý hastanemiz olan olmak üzere, her ay bir hafta gerçekleþen toplam üç Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin ziyaret sonucunda ortaya çýkacak olan fizibilite konu ile en ilgili olabilecek bölümleri olan özellikle raporunun, Kýbrýs Türk tarafýnýn bu konudaki Diyaliz, Göz Servisi ve Talasemiya Laboratuvarý ile seçeneklerini ortaya koymasý ve bu seçeneklerden en Kan Bankasý ziyaret edilmiþtir. Ziyaret sonrasýnda ise uygun olanýnýn KKTC tarafýndan belirlenmesi ilgili sorumlu doktorlarla yapýlan toplantýda karþýlýklý öngörüldü. Fizibilite raporunun tamamlanarak bilgi paylaþýmý gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca ülkemizin tarafýmýza gönderilmesi beklenmektedir. önemli bir konusu olan ve Tüp Bebek Merkezleri olarak bilinen yardýmla üreme konusu için bir örnek H AVA U L A Þ I M I Ý L E Ý L G Ý L Ý U Y U M olarak Girne'deki DÜNYA Tüp Bebek Merkezi ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR ziyaret edilerek ilgililerden bilgi alýnmýþtýr. Çok hassas ve manipulasyona açýk olabilen bu konunun S (K-II) sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile AB denetlenebilmesi ve kayýt altýna alýnarak ayni zamanda Müktesebatýnýn uygulanmasýna yönelik program gizliliðin saðlanmasý gibi hususlarý içerecek hazýrlýklarýnýn baþlatýlmasýnýn ve izlenmesinin Bakanlar Kurulu tarafýndan onayý ardýndan, öncelik tüzüðümüzün mümkün olan en iyi þekilde ve sürede olarak belirlenen 12 fasýldan biri olan Ulaþtýrma hazýrlanmasý önem arz etmektedir. Faslý nýn Hava Ulaþýmý'na iliþkin AB müktesebatý Ziyaretin diðer çalýþma günlerinde ilgili AB sunumlarý direktiflerinin içerikleri tartýþýlarak; Þubat 2009 tarihleri Tüzük deðiþikliðimizde mevcut tüzükte arasýnda Brüksel'de yapýlacak deðiþikliklerin, gerçekleþtirilmiþti. Yeni Doku, Hücre ve Organ yasamýzýn Program kapsamýnda, i k i g ü n b o y u n c a temelini oluþturacak unsurlarýn tablosu sunumlar Enerji ve hazýrlanmýþtýr. U l a þ t ý r m a G e n e l Ayrýca bir sonraki uzman ziyaretine kadar her iki Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Müdürlüðü çalýþanlarý tarafýndan sunulmuþ, Havacýlýk Dairesi tarafýndan ise KKTC'deki mevcut durum anlatýlmýþtý. Sunumlar sýrasýnda sýrasý ile þu konular ele alýnmýþtý: Ekonomik düzenlemeler (lisanslandýrma, pazara giriþ, ücretlendirme, bilgisayarlý rezervasyon sistemleri), emniyet, Hava Trafik Yönetimi ve SESAR, ses dâhil olmak üzere çevre boyutu, yolcu haklarý, güvenlik önlemleri ve havalimanlarý (slot, yer hizmetleri, ücretler). Þubat'ta gerçekleþtirilen sunumlarý takiben, Mart ayý boyunca Avrupa Komisyonu ile varýlan mutabakat gereði sektörel bazda strateji metinlerinin hazýrlanmasý ve Komisyon ile ilgili Genel Müdürlüðe sunulmasý için çalýþmalar yürütülmüþtür. Bu baðlamda oluþturulan komiteler, AB mevzuatý ile mevcut durum arasýnda bulunan boþluklarý tespit ederek, öncelikli konularý taslak olarak ortaya koymuþtur. AB Koordinasyon Merkezi ile Avrupa Birliði Genel Sekreterliði arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü kapsamýnda ise 30 Mart 2009 tarihinde Türkiye'nin uyum sürecindeki deneyimlerinden faydalanma amacýyla ABGS'ye ziyaret gerçekleþtirilmiþtir. Gelinen aþamada önceliklerin tamamlanmasý ve yasal, idari ve mali tablolarýn hazýrlanarak Avrupa Komisyonuna sunulmasý öngörülmektedir. ÇEK DÖNEM BAÞKANLIÐI GENÝÞLEMEDE DAHA HIZLI KARAR ALINMASINI ÝSTÝYOR Çek Cumhuriyeti Avrupa Birliði (AB) dönem baþkanlýðý Geniþleme Özel Danýþmaný Erhard Busek verdiði röportajda Birliðin bir taraftan geniþlemeye devam ederken diðer taraftan da mevcut oy aðýrlýðý ve veto sisteminin laðvedilmesi konularýný gözden geçirmek zorunda olduðunu söyledi. AB'de karar mekanizmalarýnda deðiþiklikle ilgili baskýlarýn giderek arttýðýný kaydeden Busek yakýn bir zamana kadar Güney Doðu Avrupa Ýstikrar Anlaþmasý'nýn özel koordinatörü görevinde bulunuyordu. Busek karar vermenin Birliðin daha fazla geniþlemesine kayýtsýz kalan bazý üye ülkeler nedeniyle daha da güçleþtiðini sözlerine ekledi. Þahsen, mevcut oy aðýrlýðýna göre daðýlýmýn ve çoðu hallerde nitelikli çoðunluk oyuna az baþvurulmasýnýn bu çekincelerin esas nedeni olduðuna ikna oldum. Bu bölgelerle ilgili bir þey deðil çünkü bütün Batý Balkan ülkelerinin AB üyesi olmasý açýk ve net bir þekilde ortada. Busek ayrýca komþular arasýnda iç çekiþmeleri önlemek için Batý Balkan ülkelerinin bir blok halinde AB'ye katýlýmýnýn daha kolay bir þekilde gerçekleþtirilmesi gerektiði görüþünde olduðunu söyledi. Örnek olarak Hýrvatistan-Slovenya sýnýr anlaþmazlýðýndan söz eden Avusturyalý yetkili bu ihtilafýn müzakereler yoluyla çözülmesinden yana olduðunu belirtti. Benim þahsi düþüncem bir blok halinde ülkelerin katýlabileceði yönündedir. Çünkü asýl tehlike ve Hýrvatistan-Slovenya örneðinden almamýz gereken derse göre ikili sorunlar nedeniyle komþu ülkelerden birinin diðerinin üyeliðini engelleyebilecek olmasýdýr. Bu tam bir saçmalýk ve sanýrým hepsini topluca üyeliðe kabul etmek en iyisi. Avusturyalý siyasetçi kendi ülkesinin Türkiye'nin katýlýmýna karþý olduðunu inkâr etmedi ancak Viyana hükümetinin Batý Balkanlar'ýn üyeliðine sýcak baktýðýný söylemekle yetindi. Almanya'ya gelince, Busek Eylül'de yapýlacak ulusal seçimler öncesi seçim kampanyasýnýn AB'nin geniþlemesi konusunda her türlü tartýþmayý ve kararý þimdilik engellediðine deðindi. AVRUPA MERKEZ BANKASI BÝR KEZ DAHA FAÝZ ÝNDÝRDÝ Avrupa Merkez Bankasý (AMB) faiz oranýný yüzde 0,25 oranýnda azaltarak yüzde 1,25'e düþürdü. Piyasalarýn beklediðinden düþük olan indirimin, a r t a n i þ s i z l i ð e v e ekonominin küçülmesine yanýt niteliðinde olduðu bildirildi. Ekonomi çevreleri, AMB'nin yüzde yarýmlýk bir indirime giderek faizleri yüzde 1'e çekmesini bekliyordu. Euro bölgesinde iþsizlik oraný Þubat ayýnda yüzde 8,5'e çýktý. Bu, yaklaþýk 3 yýldýr görülen en yüksek iþsizlik oraný. Avrupa Merkez Bankasý, ekonomiye ivme kazandýrmak amacýyla 2008 Ekiminden bu yana altýncý kez faiz oranlarýný düþürmüþ oldu. Avrupa Merkez Bankasý'nýn, son aylarda, faiz oranlarýný daha hýzlý bir þekilde düþürmediði için eleþtirilere hedef olduðu kaydediliyor. Bu kararýn ardýndan, Avrupa Merkez Bankasý'nýn da, diðer birçok merkez bankasýnýn yolundan giderek, "parasal gevþeme" politikasý çerçevesinde Euro bölgesinde likidite artýþý saðlamayý planladýðý söylentileri dolaþýyor. Euro bölgesinin resmen resesyonda olduðu geçen yýl Kasým ayýnda açýklanmýþtý. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Avrupa Merkez Bankasý, 16 ülkeden oluþan euro bölgesinde gayri safi yurtiçi hâsýlanýn bu yýl yüzde 2,2 ile 3,2 oranýnda daralmasýný beklediðini kaydetmiþti. Ancak bu hafta OECD, euro bölgesi ekonomilerinin yüzde 4,1 oranýnda küçüleceðini açýkladý. OECD ayrýca, iþsizliðin de, 2010 yýlýnda yaklaþýk yüzde 12'ye çýkacaðý tahmininde bulundu. A B K R E D Ý D E R E C E L E N D Ý R M E KURULUÞLARINI SIKI TAKÝBE ALIYOR Avrupa Birliði (AB) Fitch ve Moody's gibi mali çalkantýlarýn baþrol oyuncusu kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn kontrollerini sýkýlaþtýracak yeni kanunlar üzerinde siyasi uzlaþmaya vardý. AP temsilcileri, üye ülkeler ve Komisyon arasýnda varýlan uzlaþmanýn ana unsuru derecelendirme kuruluþlarýnýn denetimi ve kaydý oldu. Söz konusu anlaþmaya göre Avrupa Kýymetli Kâðýt Düzenleyicileri Komitesi (CESR) geçici bir süre kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn kayýt iþlerinden sorumlu olacak. Bugüne kadar kayýt gerekli deðildi. Yeni kurallarla CESR'in derecelendirme þirketlerinin AB içindeki faaliyetlerinin yer aldýðý veri bankasýnýn yönetiminden sorumlu olmasý saðlanýyor. Böylece yatýrýmcýlarý gibi derecelendirme þirketleriyle çalýþan özel veya tüzel kiþiler ekonomik gidiþatla ilgili olarak yapýlan deðerlendirmelerin ne derece doðru olduðunu kontrol edebilecekler ve rakip firmalarýn tahminleriyle karþýlaþtýrabilecekler. 2010'dan itibaren bu görev Komisyon'un ana hatlarýný geçen yýl belirlediði yeni kurulacak bir baþka kuruma devredilecek. Parlamento 'hayli tatmin olmuþ' Ýlk etapta derecelendirme kuruluþlarýnýn denetlenmesi ulusal düzeyde gerçekleþtirilecek ancak bu sorumluluk daha sonra yeni kurulacak organa aktarýlacak. AP uzun süredir AB'de kredi derecelendirme þirketlerinin tek elden denetimi için tek bir birim oluþturulmasý yönünde ýsrar ediyordu. Anlaþma beni oldukça tatmin etti, diyen AP'nin EPP- ED grup üyesi ve dosyanýn raportörü Jean-Paul Gauzès, Parlamento'nun dikkat çektiði konularý göz önüne alýyor, þeklinde konuþtu. Anlaþmayý onaylayan ulusal hükümetler ise denetimin kendi kontrollerine olmasýný talep ettiler. Daha sonra denetimin 2010 yýlýna kadar yani yeni denetleme birimi oluþturuluncaya kadar ulusal yetkililerde kalmasý þeklinde bir uzlaþmaya varýldý. Bazý üye ülkeler yeni birim oluþturulduðunda rolünün ne olacaðýnýn tekrar tartýþýlmasý için yeni görüþmeler yapýlabileceðini dile getirdiler. Yeni düzenlemeler kapsamýnda kredi derecelendirme kuruluþlarý kazançlarýnýn yüzde 5'inden fazlasýný saðlamalarýna katkýda bulunan þirketlerin isimlerini açýklamakla yükümlü tutuluyor. Bu þekilde mali çýkar gerekçesiyle dengesiz ve taraflý derecelendirmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayný kuruluþlar kendi analistlerinin hisse veya finans ürünü sahibi olduklarý þirketleri derecelendirmekten men ediliyor. Kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn derecelendirmeye tabi firmalara danýþmanlýk hizmeti sunmalarý engelleniyor. Analistlerin derecelendirdikleri þirketlerle yakýn baðlar kurmalarýnýn önüne geçebilmek için rotasyona tabi tutulacaklarý bildiriliyor. Sermaye Koþullarý Yönergesi oylamasý ertelendi AP gelecek hafta Strasburg'taki genel kurul toplantýsýnda yeni bir metni oylamaya alacak. Ödeyebilirlik II adýyla bilinen metinde sigorta sektörüyle ilgili bir dizi yeni kurallara yer veriliyor. Bu metnin de ayný oturumda oylanmasý bekleniyor. AB Bakanlar Kurulunun yazdan önce bu iki metnin nihai onaylanmasýný tamamlayacaklarýna kesin gözüyle bakýlýyor. Bu arada bankacýlýk sektöründe Sermaye Koþullarý Yönergesi'nin oylanmasý AB kurumlarýnda uzlaþma saðlanamamasý nedeniyle AP'nin Mayýs ayýndaki oturumuna ertelendi. Ana maddenin halen üzerinde tartýþmalarýn sürdüðü ve EPP-ED üyesi Othmar Karas tarafýndan hazýrlanan teminat altýna alýnmýþ ürünlerle ilgili sermaye koþullarý dosyasý olduðu bildiriliyor. Kredi derecelendirme þirketleri küresel ekonomik krizde oynadýklarý önemli rol nedeniyle birçoklarýnýn hedefi olurken en fazla kredi talebinde bulunanlarýn borçlarýný vaktinde ödeyip ödemeleriyle ilgili deðerlendirmelerde hatalý ve eksik olduklarý yönünde eleþtirilere maruz kalýyorlar. Bu kurumlar ayný zamanda deðerlendirmeye tabi tuttuklarý bankalara danýþmanlýk hizmeti sunmalarý nedeniyle çýkar çatýþmasý potansiyeline sahip olmakla da suçlanýyorlar. Kredi derecelendirme þirketlerinin kýymetli evraklarýn gerçek deðerini saptamada baþarýsýz kalmalarý sonucunda sektörde denetimlerin sýkýlaþtýrýlmasý çaðrýlarý yapýlmaya baþladý. AB Ýç Piyasa Komiseri Charlie McCreevy derecelendirme kuruluþlarýnýn kredi krizi sýrasýnda zararlý hale dönüþen kýymetli kâðýtlarla ilgili olarak koku alma da baþarýsýzlýða uðradýklarýný söyledi. Güç dengesizliðine raðmen AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) katý bir tutum izleyerek Standard & Poor's ve Moody's gibi çok uluslu Amerikan þirketlerin egemen olduðu yaklaþýk 4 milyar deðerindeki sektörde mali kontrollerin sýkýlaþtýrýlmasýna destek verdiler. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 AB TEÞVÝK PAKETÝNDE ENERJÝ TASARRUFU FONLARININ DA YER ALMASINA KARAR VERÝLDÝ Haftalar süren tartýþmalar sonucunda AB ülkeleri 5 milyarlýk bir kurtarma paketini imzaladýlar ve Avrupa'nýn kaynak güvenliðinde yaþamsal önemi olan enerji projelerine yüklü miktarda fon ayýrdýlar. 16 Nisan tarihli toplantýda Çek C u m h u r i y e t i A B d ö n e m baþkanlýðý ve AP üyesi müzakereciler AB devlet ve hükümet baþkanlarýnýn Mart zirvesinde üzerinde mutabakata vardýklarý projeler listesini onayladýlar. Baþlangýçta yalnýzca Nabucco gaz boru hattý veya denizaþýrý rüzgâr enerjisi üretim sistemleri gibi önemli giriþimlere ayrýlan fonlar yeni plana göre enerji tasarruf tedbirleri için de kullanýlabilecek. Taslaðýn gözden geçirilmiþ haline göre istihdamý artýracak þekilde tasarlanan enerji projelerine 3,98 milyar ayrýlmasýna, Birliðin enerji baðýmsýzlýðýnýn güçlendirilmesine ve AB'nin ekonomik durgunluktan çýkarýlmasýna karar verildi. Ayný pakette gaz ve elektrik ara baðlantýlarý için 2,35 milyar, denizaþýrý rüzgâr üretim tesisleri için 565 milyon, karbon tutusu ve depolanmasý deneme tesisleri için ise 1,05 milyar ayrýlmasý kararlaþtýrýldý. AP, Birliðe üye ülkelerin devlet ve hükümet baþkanlarýnýn Mart zirvesinde onayladýklarý enerji tasarrufu ve akýllý þehirler tekliflerinin plandan çýkarýlmasý halinde bu planý reddedeceklerini duyurdu. Sanayi Komitesi üyeleri paranýn 1 Eylül'den önce tahsis edilmemesi çaðrýsýnda bulunurken üye ülkeler kullanýlmayan fonlarýn kendi bütçelerine iadesi talebini yinelediler. Varýlan son anlaþmaya göre Komisyon AP üyelerinin enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji için ayrýlan miktarý 2010 yýlý sonuna kadar tahsis edilmemesi kararýna uydu ancak öncelikli projelerin uygulanmasýnda ciddi tehlike arz etmesi durumunda fonlarýn belirtilen tarihten önce kullanýlmasý gibi bir not düþülerek açýk kapý býrakýldý. Mart 2010'da yayýmlanacak konuyla ilgili geliþme raporu böyle bir riskin olup olmadýðýný belirleyecek. Ayrýca Komisyon enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarý konusunda Enerji Tasarrufu Eylem Planýda dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri Ekim 2009 sonuna kadar açýklayacak. Ýlâveten, enerji tasarrufu saðlayan binalarla ilgili kamu-özel sektör ortaklýðý kurulacak ve AP oylamasýna sunulacak. Þimdi varýlan anlaþmanýn ilerleyen tarihlerde Sayfa 6 toplanacak AP kurulunca ve AB hükümetleri büyükelçilerince onaylanmasý bekleniyor. Reuters haber ajansýna göre, bir Çek yetkili kullanýlmayan fonlarýn enerji tasarrufu projelerine aktarýlmasý yerine üye ülkelerin bu paranýn gerçek sahiplerine iadesi yönünde oy kullanabilecekleri konusunda uyardý. Avrupa Komisyonu 28 Ocak'ta 2008 yýlýna ait kullanýlmayan AB tarým fonlarýndan 5 milyarlýk bir dilimi temiz kömür projeleri, rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve kýrsal kesimde internet baðlantýlarý için geniþ bant uygulamasýna tahsis edilmesini teklif etti. Plan çerçevesinde önce 3,5 milyarlýk temiz enerji projesi desteði daha sonra 3,98 milyara yükseltildi ve geniþ bant internet için de 1 milyarlýk bir fon ayrýldý. 500 milyon iklim deðiþikliði, yenilenebilir enerji, su idaresi ve süt ürünleri sektörünün yeniden yapýlandýrýlmasý için ayrýldý. Ancak AB ülkeleri çeþitli nedenlerle Komisyon planýný eleþtiri yaðmuruna tuttular. Kimi Batý Avrupa ülkeleri akýllý þehirler projesinin iptalinden duyduklarý hoþnutsuzluðu dile getirirken Bulgaristan gibi son doðal enerji krizinden en fazla etkilenen kimi üyeler de bu konuda kendilerine ayrýlan miktarýn anormal derecede düþük olmasýndan yakýndý. Sonunda Brüksel'de Mart ayýnda toplanan AB zirvesinde nihai bir anlaþmaya varýldý. Bazý Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri enerji tasarruf tedbirlerinin pakette yer almamasýna þiddetle karþý çýkarken meclis Sanayi Komitesi enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji projelerine paranýn 2010 yýlý Eylül ayýndan önce tahsis edilmemesi çaðrýsýnda bulundu. AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝÇÝN TÜRKÇE SÖZLÜK PROJESÝ TAMAMLANDI Avrupa Birliði terimlerinin Türkçe karþýlýklarý temel referans bir kaynakta toplandý. 750 bin euroluk bütçeyle 7 yýlda hazýrlanan kaynak herkesin ücretsiz kullanýmýna açýlýyor. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði'ndeki Tercüme Koordinasyon Biriminin kapasitesini güçlendirmeye yönelik projenin kapanýþý AB Bakaný ve Baþ müzakereci Egemen Baðýþ ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baþkan Vekili Tibor Varadi'nin katýlýmýyla 9 Nisan 2009'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde saat 10:00'da yapýldý. Tercüme Koordinasyon Birimi (TKB) 2002 yýlýnda Avrupa Birliði Genel Sekreterliði içinde kurulmuþtu. Ana görevi ise Müktesebatýn Türkçeye Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 çevrilmesinde koordinasyonu saðlamak, çevrilen metinleri gözden geçirmek ve çeviri veri tabanlarýný kurmak olarak belirlenmiþti. Projeye AB tarafýndan yaklaþýk Euro eþ- finansman saðlandý. Proje kapsamýnda TKB modern yönetim becerileri, teknik beceriler ve araçlar ile donatýldý. Kalite deðerlendirme sistemi oluþturuldu ve uygulandý, iþ akýþlarý gözden geçirildi. Birim personeli Avrupa Birliði Üye Devletlerindeki ve diðer aday ülkelerdeki benzer birimlerden gelen meslektaþlarýyla fikir alýþveriþinde bulundu, çeviri ve revizyon teknikleri ile çeviri yöntemi konularýnda ihtisas eðitimi aldý. TKB þu anda son teknoloji çeviri yazýlýmý ile çeviri ve revizyon metinlerinin saklanmasý ve yönetilmesi amaçlý veritabanýný barýndýran modern bir IT sistemi kullanýyor. TKB uzmanlarý ayrýca bu araçlarý günlük uygulamada etkin bir þekilde kullanmalarýný saðlayacak eðitimler aldý. Proje çýktýlarý arasýnda bulunan gözden geçirilmiþ Avrupa Birliði Terimleri Sözlüðü ve Tercüman'ýn El Kitabý TKB ile iþbirliði yapan çevreler, yani gerek kamu kurumlarý ve ilgili akademik merkezlerdeki çeviri ekipleri gerekse TKB'nin talebi üzerine mevzuatý çeviren bireyler ve çeviri hizmeti sunan çevreler için referans doküman iþlevi görüyor. TKB'nin yeni hazýrlanan web sayfasý mevzuattan yararlanmak ya da AB ile ilgili terimleri kontrol etmek isteyen bütün ilgililerin eriþimine imkân verecek þekilde tasarlandý. (Nisan ortasýna kadar sürecek) Deneme dönemi sonunda, bu site aþaðýdaki adresler üzerinden kamunun eriþimine açýlacak: Proje açýlýþýnda yapýlan konuþmalarda bir mükemmeliyet merkezi olarak koordinasyon biriminin önemine vurgu yapýldý ve karþýlaþýlan zorluklarla orantýlý olarak birim personelinin artýrýlmasý gerektiði söylenildi. Çeviri veritabanlarý ayrýca bütün müzakere sürecine destek olacak. YENÝLÝKÇÝLÝK ENSTÝTÜSÜNDE (EIT) BÝLGÝ VE YENÝLÝKÇÝLÝK TOPLULUKLARININ KURULMASINA DÖNÜK ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR Ýlk oluþturulacak olan Bilgi ve Yenilikçilik Topluluklarý'na (KIC) ev sahipliði için y a p ý l a c a k b a þ v u r u l a r ý n 4 0 sayfayý geçmesi halinde EIT tarafýndan reddedilecekleri bildirildi. EIT Yönetim Kurulu Baþkaný Martin Schuuermans'ýn çabalarýyla EIT'deki çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý ve iþ dünyasý yaklaþýmý kazandýrýlmasý, KIC'ler kapsamýnda halk saðlýðý ve ana sosyal konulara odaklanýlmasý planlanýyor. Brüksel'de konuyla ilgili bir toplantýya katýlan Schuurmans EIT'in dinamik bir örgüt olacaðýný ve bürokratik engelleri ortadan kaldýracaðýný ileri sürdü. Enstitünün kurulmasýyla ilgili görüþmelerin beþ yýl sürdüðünü hatýrlatan EIT baþkaný ilk teklifler için yapýlan çaðýrýlarýn yalnýzca altý ay aldýðýný ve ilk KIC'lerin yýlsonuna kadar belirleneceðini belirtti. KIC'ler en az yedi yýl en çok da 15 yýllýk bir süre ile iþlev göreceðini belirten Schuurmans yýlda 100 milyona kadar fon ayrýlabileceðini bunun yüzde 25'lik kýsmýnýn EIT tarafýndan ve geri kalanýn da mevcut fon programlarýndan, üniversite ve sanayi destekleriyle karþýlanacaðýný söyledi. KIC'leri serbest býrakacaðýz, iþlerini nasýl yapmalarý gerektiðini söylemeyeceðiz ve onlarý mevzuatla boðmayacaðýz. Kýrk sayfadan uzun teklifler web sitemizde otomatik olarak reddedilecektir. Schuurmans ayrýca her bir KIC için profesyonel liderliðe ihtiyaç duyulduðunu söylerken EIT'nin mevcut projelerden oluþan bir að yaratmaktan özellikle kaçýndýðýnýn altýný çizdi. Her bir projeden küçük gruplar sorumlu olacak. Örneðin, 20 üniversite varsa bunlardan ikisi lider olacak. Sanayi kesimi bu durumdan memnun çünkü yatýrýmlarýn birkaç merkez arasýnda daðýldýðýný görmek istemiyorlar. Schuurmans yenilikçilik çalýþmalarýna bol miktarda fon ayrýldýðýný ama Avrupa'nýn bu yatýrýmlarla ilgili olarak daha fazla geri dönüþüme ihtiyaç duyduðunu belirtti. Ancak bürokrasinin giriþimcilik faaliyetlerine engel olduðunu kaydeden EIT baþkaný basitlik anahtardýr. Mevcut Avrupa programlarýndan farklý bir þey yaratma ruhunu istiyoruz, diye konuþtu. Merkezi Budapeþte'de bulunacak olan EIT'nin halen bir yönetici arayýþýnda olduðuna deðinen yetkili kurumun merkez binada Kasým'dan itibaren faaliyet gösterebileceðini duyurdu. Barroso EIT'nin kurulmasýndan memnun olduðunu belirtti. Bu fikri ilk teklif ettiðimde asla gerçekleþmeyeceðini söyleyen karamsarlar vardý. Sinsiler ise bunun yalnýzca baþka bir program olacaðýný söyledi. Ama bu projenin yürüyebileceðine inanan iyimserler de vardý. Onlarýn haklý çýktýðýný görmekten memnunum. Barroso krizin Lizbon Gündemi'nin GSYÝH'nýn yüzde 3'lük kýsmýnýn AR-GE'ye ayrýlmasý hedefinin baþarýlmasýnda teþvik edici bir rol oynadýðýný da sözlerine ekledi. Komisyon Eðitim ve Kültür Bölümü'nde görevli Karel Bartak EIT'nin KIC'lerle ilgili ilk çaðýrýsýyla somut bir Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı