AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda hazýrlanan Fasýl 12 Gýda Güvenliði, Veterinerlik ve Bitki Saðlýðý 2009 yýlý çalýþma planýnýn uygulamaya konmasý ile birçok alanda ilerleme kaydedilmiþtir. Bu baðlamda, Þubat tarihlerinde Hayvan Kayýt Yasasý'ný takiben Kulak Numaralarý standartlarý ile ilgili bir uzman ziyareti gerçekleþtirilmiþtir. Sýðýr, koyun ve keçilerin kulak küpeleri standartlarýnýn tek bir tüzükte belirtilmesi yerine, her hayvan türü için ayrý ayrý Kayýt ve Tanýmlama Tüzüklerinin hazýrlanarak standartlarýn bu þekilde belirtilmesine karar verilmiþtir. Bu karar doðrultusunda çalýþmalar devam ettirilmektedir. Sýðýr kulak küpelerine iliþkin standartlarla ilgili olarak ise, daha önce AB uzmaný ile hazýrlanan ve þu anda da danýþma sürecinde olan Sýðýr Kayýt ve Tanýmlama Tüzüðü ele alýnmýþ, bu tüzükte belirtilen standartlar gözden geçirilmiþtir. Bunun yanýnda bu tüzükle ilgili AB mevzuatý taranarak Uyum Tablosunun hazýrlanmasýna baþlanýlmýþtýr. Çalýþmanýn Koyun ve Keçilerin Tanýmlama ve Kayýt Tüzüðü ile devam etmesi karara baðlanmýþtýr. Veteriner alanýnda da 25 Þubat-4 Mart tarihleri arasýnda AB uzman ziyareti gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýlar, veteriner hekimlerin katýlýmý ile Veteriner D a i r e s i n d e gerçekleþtirilmiþtir. Bu ziyarette, AB uzmaný AB'deki mevzuat ve uygulamalarla ilgili olarak tüm veteriner hizmetlerini kapsayan çok yararlý bir sunum yapmýþtýr. Bu sunumda AB'deki veteriner hekimlik hizmetlerinin neler olduðu, veteriner hekimlerin görev yetki ve sorumluluklarý, bunlarý düzenleyen AB mevzuatý anlatarak sorularý yanýtlamýþtýr. Ziyaret Veteriner Hizmetleri Yasasý çalýþmasý ile devam etmiþtir. Yasal sistemimize uygun düþmesi açýsýndan Veteriner Çerçeve Yasasý þeklinde düþünülen çalýþmanýn, Veteriner Hizmetleri Yasasý olarak ele alýnmasý ve hazýrlanacak bu yasanýn Veteriner Dairesi Teþkilat Yasasý ile iliþkilendirilmesi veya onun içinde yer almasý da düþünülmüþtür. Yasanýn hazýrlanmasýna baþlanarak çalýþmaya daha sonra devam etmek üzere ara verilmiþtir. Yine Çalýþma Programýna uygun olarak, veteriner çalýþma grubu, 2-4 Mart tarihleri arasýnda Veteriner Týbbi Ürünleri Yasa Taslaðý'na ve bu yasa altýnda Hayvansal Gýdalarda Maksimum Kalýntý Limitleri Tüzük Taslaðý'na iliþkin çalýþmalar yürütmüþtür. Bu Yasa ve Tüzükler hazýrlanýrken Uyum Tablosunun ana çerçevesi de hazýrlanmýþtýr. 24 Mart-1 Nisan tarihleri arasýnda ise Gýda ve Yem Hijyeni ile Resmi Kontrolleri Yasa Tasarýsý konusunda ç a l ý þ m a y a p m a k ü z e r e u z m a n z i y a r e t i gerçekleþtirilmiþtir. AB Hijyen Paketini ilgili yasaya aktarmayý öngören çalýþma, çalýþtay ve eðitimler þeklinde yapýlmýþtýr. Çalýþtayda, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ve 882/2004 numaralý tüzüklerden oluþan Avrupa Birliði Hijyen Paketi'nin prensipleri, uzmanlar tarafýndan yapýlan sunumlarla detaylý bir þekilde incelenmiþtir. Çalýþtay, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým Bakanlýðý, Hayvancýlýk Dairesi ve Veteriner Dairesi yetkili personeli tarafýndan sürdürülmüþtür. Hijyen kurallarýna iliþkin yasa tasarýsýnýn hazýrlýklarýna baþlanmasý, toplantýya katýlan tüm Daire temsilcileri tarafýndan onaylanmýþtýr. Uzmanlar, uygulamada Kuzey Kýbrýs koþullarýnda yaþanýlabilecek problemleri bölüm Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 sorumlularý tarafýndan dinleyerek önerilerini ÇERÇEVE ÇEVRE YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ UZMAN sunmuþlardýr. Beþ gün süren ziyarette, etkili ve baþarýlý ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ bir çalýþma gerçekleþtirilmiþ, uzmanlarýn önerileri doðrultusunda, mevzuata uyum için strateji 7 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenmiþtir. Hazýrlanacak Gýda ve Yem Hijyeni yasa onaylanan AB Müktesebatýna Uyum Programý tasarýsý bölümleri de katýlýmcýlar tarafýndan kapsamýndaki Çevre faslýnýn en önemli yasalarýndan þekillendirilmiþtir. biri olan Çerçeve Çevre Yasasý için uzman ziyareti 1-8 Son olarak Mart tarihlerinde, diðer bir AB uzmaný Nisan 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþmiþtir. tarafýndan Veteriner Dairesi personeline Veteriner halk Bu kapsamda Çevre Koruma Dairesi tarafýndan saðlýðý konusunda alanda uygulamaya yönelik 2 gün yaklaþýk olarak 6 aydan beridir yürütülmekte olan ve süre ile eðitim verilmiþtir. taslak olarak hazýrlanan Çerçeve Çevre Yasasý, AB Bitki Saðlýðý baþlýðý ile ilgili olarak ise, yine diðer uzmaný tarafýndan detaylý olarak incelenmiþtir. Uzman, bölümler gibi 2009 yýlýný kapsayacak þekilde bir çalýþma gerekli olan düzenlemelerin yapýlmasý için bir takým planý hazýrlanmýþtýr. Programa uygun olarak 23 Þubat- 6 görüþler ileterek Haziran ayý içinde çalýþmalarýna Mart tarihleri arasýnda AB uzmaný ülkemize bir ziyaret devam edecektir. gerçekleþtirmiþtir. Toplantýlarda, Zirai Mücadele ve Ziyaret sýrasýnda uzman, Çerçeve Çevre Yasasý'nda Zirai Karantina Yasa Tasarýsý ile ilgili kavram belgesi olmasý gerekli olan sektörlerde detaylý bir çalýþma hazýrlanmýþ, uyum tablosu üzerinde çalýþýlmýþtýr. Verimli yapmýþtýr. Bu baðlamda katý atýk, su, doða koruma, geçen toplantýlarýn ardýndan, Nisan tarihleri hava kalitesi, izleme, denetleme ve izinlendirme arasýnda uzman ülkemizi tekrar ziyaret ederek, uyum konularýnda Çevre Koruma Dairesi Müdürü, Çevre ve tablosu çalýþmalarýný tamamlamýþtýr. Doðal Kaynaklar Bakanlýðý hukuk danýþmanlarý ve yasa hazýrlanmasýnda katkýda bulunan ilgili sektör T A R I M B A K A N L I Ð I N I N Y E N Ý D E N temsilcileri ile ayrý ayrý toplantýlar gerçekleþtirerek AB YAPILANDIRILMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÝLK ZÝYARET müktesebatýna uyumlu Çerçeve Çevre Yasasý'nda GERÇEKLEÞTÝ olmasý gereken kriterler hakkýnda yorumda bulunmuþtur. Tarým Bakanlýðýnýn AB yasa Bu çerçevede yapýlacak olan yeni yasa hakkýnda v e p o l i t i k a l a r ý n ý yapýlacak çalýþmalar dahilinde, su kaynaklarýnýn uygulayabilmesi için yönetimi, atýk suyun kontrolü, katý atýk yönetimi, M ü k t e s e b a t a U y u m tehlikeli kimyasallar, hava kalitesi yönetimi, Programý kapsamýnda endüstriyel kirlilik ve kontrol, izinlendirme, izleme, yeniden yapýlandýrýlmasý denetim ve halkýn katýlýmý, iklim deðiþikliði yönetimi, öncelik olarak belirlenmiþti. doðanýn korunmasý ve yönetimi, çevre deðerlendirmesi Bu kapsamda Mart (ÇED ve Stratejik Çevre Deðerlendirmesi), gürültü tarihlerinde iki gün süre ile ülkemize ziyarette bulunan yönetimi, çevresel bilgiye eriþim, gerekli olan AB uzmaný, Estonya'da gerçekleþen yapýlanma ile ilgili raporlarýn hazýrlanmasý ve çevresel eðitim konularýnda bir sunum gerçekleþtirdi. Bunun yanýnda Tarým kapsamlý bir bilgi alýþ veriþinde bulunularak Haziran Bakanlýðý yetkililerinin de sorularýný yanýtladý. ayýnda uzmanýn ziyaretlerine devam etmesi ve yasanýn Çalýþmalarýn Mayýs ayýnda devam etmesi kararlaþtýrýldý. da yýl sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmiþtir. Öte yandan, ülkemize yaklaþýk iki seneden beri teknik yardým saðlayan AB uzmaný, Ocak ve Mart aylarýnda ORGANIK TARIM KONUSUNDA YASA tarýmda strateji belirleme çalýþmalarýný tamamlamak ÇALIÞMALARI HIZ KAZANDI üzere ülkemize iki ziyaret daha gerçekleþtirdi. Özellikle süt ve tahýl sektörlerinde, Tarým Bakanlýðýmýz ile yakýn Organik Tarým Yasasý çalýþmasýnýn tamamlanmasýnýn iþbirliði içerisinde ekonomik analizler ve strateji ardýndan, 1-3 Nisan tarihlerinde ülkemize gelen AB belirleme çalýþmalarýný tamamladý. Uzmanýn Mayýs uzmanýnýn da katkýlarý ile taslak yasanýn kavram ayýnda adamýza gelerek tamamlanan çalýþmanýn belgesi ve uyum tablosu tamamlandý. Tüzük sunumunu Tarým Bakanlýðý yetkililerine yapmasý çalýþmalarýnda da önemli bir aþama kaydedilerek, bekleniyor. kavram belgesi ile uyum tablosu taslak olarak hazýr hale getirildi. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 DOKU, HÜCRE VE ORGAN YASASI VE konunun yerel uzmanlarý bakanlýk hukukcusu ile YARDIMLA ÜREME KONULARINA ÝLÝÞKÝN çalýþarak saptanan hususlarý, ilgili taslaklara AB UZMAN ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ yerleþtirme konusunda elden gelen gayreti gösterme konusunda fikir birliðine varmýþlardýr Mart 2009 Bir sonraki uzman ziyaretinde ise uzmanlar ilgili tarihleri arasýnda konularýnda ayrý ayrý gelerek çalýþmalarý ayrý ayrý ama Doku, Hücre ve birbirine paralel olarak ilerletmeyi kararlaþtýrmýþlardýr. Organ Yasasý ve Yardýmla Üreme konularýna iliþkin ülkemize AB den uzman ziyareti ÖDEME AJANSI ÝÇÝN FÝZÝBÝLÝTE ÇALIÞMASI gerçekleþtirilmiþtir. Ziyaretin amacý, çok kýsa ve TAMAMLANDI yetersiz olan mevcut Organ Yasasý yerine, AB uzman desteði ile AB'ye uyumlu ve Doku, Hücre ve Organ Uzun zamandýr devam eden konularýnýn tümünü kapsayan yeni bir yasa yapmak görüþmeler sonucunda, ayrýca Yardýmla Üreme konusu ile ilgili olarak Ocak, Þubat ve Mart mevcut olan ve kýsaca Üremeye Yardýmcý Tedavi aylarýnda, birer hafta süreli, Merkezleri Tüzüðü olarak bilinen tüzüðümüzü AB Tarýmsal Ödeme Ajansý kriterlerine uyumlu ve daha etkin olacak þekilde k o n u s u n d a f i z i b i l i t e deðiþtirmektir. çalýþmasý yapmak üzere Toplam beþ gün süren uzman ziyareti boyunca gelen TAIEX tarafýndan adamýza dört Avrupa Birliði uzmaný uzmanlardan maksimum fayda saðlanmaya gönderildi. Ödeme Ajansý, AB fon kaynaklarýndan çalýþýlmýþtýr. Ülkemizde Doku, Hücre ve Organ yararlanmak için her AB Üye Devletinde mevcut olan transplantasyonu yapýlmadýðý ve bununla ilgili olarak ve strateji çerçevesinde, projelerin seçimi, baþvurularýn bir baðýþ sistemi veya baðýþlanmýþ veya alýnmýþ alýnmasý, ödemelerin yapýlmasý ve muhasebesiyle proje materyalin depolanacaðý bir depo veya veri sistemi öncesi ve sonrasý kontrollerin yapýlmasý ve raporlama bulunmamaktadýr. Kamuda gerçekleþen ne varsa bunu görevi yapan bir yapýdýr. Ocak, Þubat ve Mart aylarýnda yerinde görmek için en donanýmlý hastanemiz olan olmak üzere, her ay bir hafta gerçekleþen toplam üç Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin ziyaret sonucunda ortaya çýkacak olan fizibilite konu ile en ilgili olabilecek bölümleri olan özellikle raporunun, Kýbrýs Türk tarafýnýn bu konudaki Diyaliz, Göz Servisi ve Talasemiya Laboratuvarý ile seçeneklerini ortaya koymasý ve bu seçeneklerden en Kan Bankasý ziyaret edilmiþtir. Ziyaret sonrasýnda ise uygun olanýnýn KKTC tarafýndan belirlenmesi ilgili sorumlu doktorlarla yapýlan toplantýda karþýlýklý öngörüldü. Fizibilite raporunun tamamlanarak bilgi paylaþýmý gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca ülkemizin tarafýmýza gönderilmesi beklenmektedir. önemli bir konusu olan ve Tüp Bebek Merkezleri olarak bilinen yardýmla üreme konusu için bir örnek H AVA U L A Þ I M I Ý L E Ý L G Ý L Ý U Y U M olarak Girne'deki DÜNYA Tüp Bebek Merkezi ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR ziyaret edilerek ilgililerden bilgi alýnmýþtýr. Çok hassas ve manipulasyona açýk olabilen bu konunun S (K-II) sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile AB denetlenebilmesi ve kayýt altýna alýnarak ayni zamanda Müktesebatýnýn uygulanmasýna yönelik program gizliliðin saðlanmasý gibi hususlarý içerecek hazýrlýklarýnýn baþlatýlmasýnýn ve izlenmesinin Bakanlar Kurulu tarafýndan onayý ardýndan, öncelik tüzüðümüzün mümkün olan en iyi þekilde ve sürede olarak belirlenen 12 fasýldan biri olan Ulaþtýrma hazýrlanmasý önem arz etmektedir. Faslý nýn Hava Ulaþýmý'na iliþkin AB müktesebatý Ziyaretin diðer çalýþma günlerinde ilgili AB sunumlarý direktiflerinin içerikleri tartýþýlarak; Þubat 2009 tarihleri Tüzük deðiþikliðimizde mevcut tüzükte arasýnda Brüksel'de yapýlacak deðiþikliklerin, gerçekleþtirilmiþti. Yeni Doku, Hücre ve Organ yasamýzýn Program kapsamýnda, i k i g ü n b o y u n c a temelini oluþturacak unsurlarýn tablosu sunumlar Enerji ve hazýrlanmýþtýr. U l a þ t ý r m a G e n e l Ayrýca bir sonraki uzman ziyaretine kadar her iki Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Müdürlüðü çalýþanlarý tarafýndan sunulmuþ, Havacýlýk Dairesi tarafýndan ise KKTC'deki mevcut durum anlatýlmýþtý. Sunumlar sýrasýnda sýrasý ile þu konular ele alýnmýþtý: Ekonomik düzenlemeler (lisanslandýrma, pazara giriþ, ücretlendirme, bilgisayarlý rezervasyon sistemleri), emniyet, Hava Trafik Yönetimi ve SESAR, ses dâhil olmak üzere çevre boyutu, yolcu haklarý, güvenlik önlemleri ve havalimanlarý (slot, yer hizmetleri, ücretler). Þubat'ta gerçekleþtirilen sunumlarý takiben, Mart ayý boyunca Avrupa Komisyonu ile varýlan mutabakat gereði sektörel bazda strateji metinlerinin hazýrlanmasý ve Komisyon ile ilgili Genel Müdürlüðe sunulmasý için çalýþmalar yürütülmüþtür. Bu baðlamda oluþturulan komiteler, AB mevzuatý ile mevcut durum arasýnda bulunan boþluklarý tespit ederek, öncelikli konularý taslak olarak ortaya koymuþtur. AB Koordinasyon Merkezi ile Avrupa Birliði Genel Sekreterliði arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü kapsamýnda ise 30 Mart 2009 tarihinde Türkiye'nin uyum sürecindeki deneyimlerinden faydalanma amacýyla ABGS'ye ziyaret gerçekleþtirilmiþtir. Gelinen aþamada önceliklerin tamamlanmasý ve yasal, idari ve mali tablolarýn hazýrlanarak Avrupa Komisyonuna sunulmasý öngörülmektedir. ÇEK DÖNEM BAÞKANLIÐI GENÝÞLEMEDE DAHA HIZLI KARAR ALINMASINI ÝSTÝYOR Çek Cumhuriyeti Avrupa Birliði (AB) dönem baþkanlýðý Geniþleme Özel Danýþmaný Erhard Busek verdiði röportajda Birliðin bir taraftan geniþlemeye devam ederken diðer taraftan da mevcut oy aðýrlýðý ve veto sisteminin laðvedilmesi konularýný gözden geçirmek zorunda olduðunu söyledi. AB'de karar mekanizmalarýnda deðiþiklikle ilgili baskýlarýn giderek arttýðýný kaydeden Busek yakýn bir zamana kadar Güney Doðu Avrupa Ýstikrar Anlaþmasý'nýn özel koordinatörü görevinde bulunuyordu. Busek karar vermenin Birliðin daha fazla geniþlemesine kayýtsýz kalan bazý üye ülkeler nedeniyle daha da güçleþtiðini sözlerine ekledi. Þahsen, mevcut oy aðýrlýðýna göre daðýlýmýn ve çoðu hallerde nitelikli çoðunluk oyuna az baþvurulmasýnýn bu çekincelerin esas nedeni olduðuna ikna oldum. Bu bölgelerle ilgili bir þey deðil çünkü bütün Batý Balkan ülkelerinin AB üyesi olmasý açýk ve net bir þekilde ortada. Busek ayrýca komþular arasýnda iç çekiþmeleri önlemek için Batý Balkan ülkelerinin bir blok halinde AB'ye katýlýmýnýn daha kolay bir þekilde gerçekleþtirilmesi gerektiði görüþünde olduðunu söyledi. Örnek olarak Hýrvatistan-Slovenya sýnýr anlaþmazlýðýndan söz eden Avusturyalý yetkili bu ihtilafýn müzakereler yoluyla çözülmesinden yana olduðunu belirtti. Benim þahsi düþüncem bir blok halinde ülkelerin katýlabileceði yönündedir. Çünkü asýl tehlike ve Hýrvatistan-Slovenya örneðinden almamýz gereken derse göre ikili sorunlar nedeniyle komþu ülkelerden birinin diðerinin üyeliðini engelleyebilecek olmasýdýr. Bu tam bir saçmalýk ve sanýrým hepsini topluca üyeliðe kabul etmek en iyisi. Avusturyalý siyasetçi kendi ülkesinin Türkiye'nin katýlýmýna karþý olduðunu inkâr etmedi ancak Viyana hükümetinin Batý Balkanlar'ýn üyeliðine sýcak baktýðýný söylemekle yetindi. Almanya'ya gelince, Busek Eylül'de yapýlacak ulusal seçimler öncesi seçim kampanyasýnýn AB'nin geniþlemesi konusunda her türlü tartýþmayý ve kararý þimdilik engellediðine deðindi. AVRUPA MERKEZ BANKASI BÝR KEZ DAHA FAÝZ ÝNDÝRDÝ Avrupa Merkez Bankasý (AMB) faiz oranýný yüzde 0,25 oranýnda azaltarak yüzde 1,25'e düþürdü. Piyasalarýn beklediðinden düþük olan indirimin, a r t a n i þ s i z l i ð e v e ekonominin küçülmesine yanýt niteliðinde olduðu bildirildi. Ekonomi çevreleri, AMB'nin yüzde yarýmlýk bir indirime giderek faizleri yüzde 1'e çekmesini bekliyordu. Euro bölgesinde iþsizlik oraný Þubat ayýnda yüzde 8,5'e çýktý. Bu, yaklaþýk 3 yýldýr görülen en yüksek iþsizlik oraný. Avrupa Merkez Bankasý, ekonomiye ivme kazandýrmak amacýyla 2008 Ekiminden bu yana altýncý kez faiz oranlarýný düþürmüþ oldu. Avrupa Merkez Bankasý'nýn, son aylarda, faiz oranlarýný daha hýzlý bir þekilde düþürmediði için eleþtirilere hedef olduðu kaydediliyor. Bu kararýn ardýndan, Avrupa Merkez Bankasý'nýn da, diðer birçok merkez bankasýnýn yolundan giderek, "parasal gevþeme" politikasý çerçevesinde Euro bölgesinde likidite artýþý saðlamayý planladýðý söylentileri dolaþýyor. Euro bölgesinin resmen resesyonda olduðu geçen yýl Kasým ayýnda açýklanmýþtý. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Avrupa Merkez Bankasý, 16 ülkeden oluþan euro bölgesinde gayri safi yurtiçi hâsýlanýn bu yýl yüzde 2,2 ile 3,2 oranýnda daralmasýný beklediðini kaydetmiþti. Ancak bu hafta OECD, euro bölgesi ekonomilerinin yüzde 4,1 oranýnda küçüleceðini açýkladý. OECD ayrýca, iþsizliðin de, 2010 yýlýnda yaklaþýk yüzde 12'ye çýkacaðý tahmininde bulundu. A B K R E D Ý D E R E C E L E N D Ý R M E KURULUÞLARINI SIKI TAKÝBE ALIYOR Avrupa Birliði (AB) Fitch ve Moody's gibi mali çalkantýlarýn baþrol oyuncusu kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn kontrollerini sýkýlaþtýracak yeni kanunlar üzerinde siyasi uzlaþmaya vardý. AP temsilcileri, üye ülkeler ve Komisyon arasýnda varýlan uzlaþmanýn ana unsuru derecelendirme kuruluþlarýnýn denetimi ve kaydý oldu. Söz konusu anlaþmaya göre Avrupa Kýymetli Kâðýt Düzenleyicileri Komitesi (CESR) geçici bir süre kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn kayýt iþlerinden sorumlu olacak. Bugüne kadar kayýt gerekli deðildi. Yeni kurallarla CESR'in derecelendirme þirketlerinin AB içindeki faaliyetlerinin yer aldýðý veri bankasýnýn yönetiminden sorumlu olmasý saðlanýyor. Böylece yatýrýmcýlarý gibi derecelendirme þirketleriyle çalýþan özel veya tüzel kiþiler ekonomik gidiþatla ilgili olarak yapýlan deðerlendirmelerin ne derece doðru olduðunu kontrol edebilecekler ve rakip firmalarýn tahminleriyle karþýlaþtýrabilecekler. 2010'dan itibaren bu görev Komisyon'un ana hatlarýný geçen yýl belirlediði yeni kurulacak bir baþka kuruma devredilecek. Parlamento 'hayli tatmin olmuþ' Ýlk etapta derecelendirme kuruluþlarýnýn denetlenmesi ulusal düzeyde gerçekleþtirilecek ancak bu sorumluluk daha sonra yeni kurulacak organa aktarýlacak. AP uzun süredir AB'de kredi derecelendirme þirketlerinin tek elden denetimi için tek bir birim oluþturulmasý yönünde ýsrar ediyordu. Anlaþma beni oldukça tatmin etti, diyen AP'nin EPP- ED grup üyesi ve dosyanýn raportörü Jean-Paul Gauzès, Parlamento'nun dikkat çektiði konularý göz önüne alýyor, þeklinde konuþtu. Anlaþmayý onaylayan ulusal hükümetler ise denetimin kendi kontrollerine olmasýný talep ettiler. Daha sonra denetimin 2010 yýlýna kadar yani yeni denetleme birimi oluþturuluncaya kadar ulusal yetkililerde kalmasý þeklinde bir uzlaþmaya varýldý. Bazý üye ülkeler yeni birim oluþturulduðunda rolünün ne olacaðýnýn tekrar tartýþýlmasý için yeni görüþmeler yapýlabileceðini dile getirdiler. Yeni düzenlemeler kapsamýnda kredi derecelendirme kuruluþlarý kazançlarýnýn yüzde 5'inden fazlasýný saðlamalarýna katkýda bulunan þirketlerin isimlerini açýklamakla yükümlü tutuluyor. Bu þekilde mali çýkar gerekçesiyle dengesiz ve taraflý derecelendirmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayný kuruluþlar kendi analistlerinin hisse veya finans ürünü sahibi olduklarý þirketleri derecelendirmekten men ediliyor. Kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn derecelendirmeye tabi firmalara danýþmanlýk hizmeti sunmalarý engelleniyor. Analistlerin derecelendirdikleri þirketlerle yakýn baðlar kurmalarýnýn önüne geçebilmek için rotasyona tabi tutulacaklarý bildiriliyor. Sermaye Koþullarý Yönergesi oylamasý ertelendi AP gelecek hafta Strasburg'taki genel kurul toplantýsýnda yeni bir metni oylamaya alacak. Ödeyebilirlik II adýyla bilinen metinde sigorta sektörüyle ilgili bir dizi yeni kurallara yer veriliyor. Bu metnin de ayný oturumda oylanmasý bekleniyor. AB Bakanlar Kurulunun yazdan önce bu iki metnin nihai onaylanmasýný tamamlayacaklarýna kesin gözüyle bakýlýyor. Bu arada bankacýlýk sektöründe Sermaye Koþullarý Yönergesi'nin oylanmasý AB kurumlarýnda uzlaþma saðlanamamasý nedeniyle AP'nin Mayýs ayýndaki oturumuna ertelendi. Ana maddenin halen üzerinde tartýþmalarýn sürdüðü ve EPP-ED üyesi Othmar Karas tarafýndan hazýrlanan teminat altýna alýnmýþ ürünlerle ilgili sermaye koþullarý dosyasý olduðu bildiriliyor. Kredi derecelendirme þirketleri küresel ekonomik krizde oynadýklarý önemli rol nedeniyle birçoklarýnýn hedefi olurken en fazla kredi talebinde bulunanlarýn borçlarýný vaktinde ödeyip ödemeleriyle ilgili deðerlendirmelerde hatalý ve eksik olduklarý yönünde eleþtirilere maruz kalýyorlar. Bu kurumlar ayný zamanda deðerlendirmeye tabi tuttuklarý bankalara danýþmanlýk hizmeti sunmalarý nedeniyle çýkar çatýþmasý potansiyeline sahip olmakla da suçlanýyorlar. Kredi derecelendirme þirketlerinin kýymetli evraklarýn gerçek deðerini saptamada baþarýsýz kalmalarý sonucunda sektörde denetimlerin sýkýlaþtýrýlmasý çaðrýlarý yapýlmaya baþladý. AB Ýç Piyasa Komiseri Charlie McCreevy derecelendirme kuruluþlarýnýn kredi krizi sýrasýnda zararlý hale dönüþen kýymetli kâðýtlarla ilgili olarak koku alma da baþarýsýzlýða uðradýklarýný söyledi. Güç dengesizliðine raðmen AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) katý bir tutum izleyerek Standard & Poor's ve Moody's gibi çok uluslu Amerikan þirketlerin egemen olduðu yaklaþýk 4 milyar deðerindeki sektörde mali kontrollerin sýkýlaþtýrýlmasýna destek verdiler. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 AB TEÞVÝK PAKETÝNDE ENERJÝ TASARRUFU FONLARININ DA YER ALMASINA KARAR VERÝLDÝ Haftalar süren tartýþmalar sonucunda AB ülkeleri 5 milyarlýk bir kurtarma paketini imzaladýlar ve Avrupa'nýn kaynak güvenliðinde yaþamsal önemi olan enerji projelerine yüklü miktarda fon ayýrdýlar. 16 Nisan tarihli toplantýda Çek C u m h u r i y e t i A B d ö n e m baþkanlýðý ve AP üyesi müzakereciler AB devlet ve hükümet baþkanlarýnýn Mart zirvesinde üzerinde mutabakata vardýklarý projeler listesini onayladýlar. Baþlangýçta yalnýzca Nabucco gaz boru hattý veya denizaþýrý rüzgâr enerjisi üretim sistemleri gibi önemli giriþimlere ayrýlan fonlar yeni plana göre enerji tasarruf tedbirleri için de kullanýlabilecek. Taslaðýn gözden geçirilmiþ haline göre istihdamý artýracak þekilde tasarlanan enerji projelerine 3,98 milyar ayrýlmasýna, Birliðin enerji baðýmsýzlýðýnýn güçlendirilmesine ve AB'nin ekonomik durgunluktan çýkarýlmasýna karar verildi. Ayný pakette gaz ve elektrik ara baðlantýlarý için 2,35 milyar, denizaþýrý rüzgâr üretim tesisleri için 565 milyon, karbon tutusu ve depolanmasý deneme tesisleri için ise 1,05 milyar ayrýlmasý kararlaþtýrýldý. AP, Birliðe üye ülkelerin devlet ve hükümet baþkanlarýnýn Mart zirvesinde onayladýklarý enerji tasarrufu ve akýllý þehirler tekliflerinin plandan çýkarýlmasý halinde bu planý reddedeceklerini duyurdu. Sanayi Komitesi üyeleri paranýn 1 Eylül'den önce tahsis edilmemesi çaðrýsýnda bulunurken üye ülkeler kullanýlmayan fonlarýn kendi bütçelerine iadesi talebini yinelediler. Varýlan son anlaþmaya göre Komisyon AP üyelerinin enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji için ayrýlan miktarý 2010 yýlý sonuna kadar tahsis edilmemesi kararýna uydu ancak öncelikli projelerin uygulanmasýnda ciddi tehlike arz etmesi durumunda fonlarýn belirtilen tarihten önce kullanýlmasý gibi bir not düþülerek açýk kapý býrakýldý. Mart 2010'da yayýmlanacak konuyla ilgili geliþme raporu böyle bir riskin olup olmadýðýný belirleyecek. Ayrýca Komisyon enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarý konusunda Enerji Tasarrufu Eylem Planýda dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri Ekim 2009 sonuna kadar açýklayacak. Ýlâveten, enerji tasarrufu saðlayan binalarla ilgili kamu-özel sektör ortaklýðý kurulacak ve AP oylamasýna sunulacak. Þimdi varýlan anlaþmanýn ilerleyen tarihlerde Sayfa 6 toplanacak AP kurulunca ve AB hükümetleri büyükelçilerince onaylanmasý bekleniyor. Reuters haber ajansýna göre, bir Çek yetkili kullanýlmayan fonlarýn enerji tasarrufu projelerine aktarýlmasý yerine üye ülkelerin bu paranýn gerçek sahiplerine iadesi yönünde oy kullanabilecekleri konusunda uyardý. Avrupa Komisyonu 28 Ocak'ta 2008 yýlýna ait kullanýlmayan AB tarým fonlarýndan 5 milyarlýk bir dilimi temiz kömür projeleri, rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve kýrsal kesimde internet baðlantýlarý için geniþ bant uygulamasýna tahsis edilmesini teklif etti. Plan çerçevesinde önce 3,5 milyarlýk temiz enerji projesi desteði daha sonra 3,98 milyara yükseltildi ve geniþ bant internet için de 1 milyarlýk bir fon ayrýldý. 500 milyon iklim deðiþikliði, yenilenebilir enerji, su idaresi ve süt ürünleri sektörünün yeniden yapýlandýrýlmasý için ayrýldý. Ancak AB ülkeleri çeþitli nedenlerle Komisyon planýný eleþtiri yaðmuruna tuttular. Kimi Batý Avrupa ülkeleri akýllý þehirler projesinin iptalinden duyduklarý hoþnutsuzluðu dile getirirken Bulgaristan gibi son doðal enerji krizinden en fazla etkilenen kimi üyeler de bu konuda kendilerine ayrýlan miktarýn anormal derecede düþük olmasýndan yakýndý. Sonunda Brüksel'de Mart ayýnda toplanan AB zirvesinde nihai bir anlaþmaya varýldý. Bazý Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri enerji tasarruf tedbirlerinin pakette yer almamasýna þiddetle karþý çýkarken meclis Sanayi Komitesi enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji projelerine paranýn 2010 yýlý Eylül ayýndan önce tahsis edilmemesi çaðrýsýnda bulundu. AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝÇÝN TÜRKÇE SÖZLÜK PROJESÝ TAMAMLANDI Avrupa Birliði terimlerinin Türkçe karþýlýklarý temel referans bir kaynakta toplandý. 750 bin euroluk bütçeyle 7 yýlda hazýrlanan kaynak herkesin ücretsiz kullanýmýna açýlýyor. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði'ndeki Tercüme Koordinasyon Biriminin kapasitesini güçlendirmeye yönelik projenin kapanýþý AB Bakaný ve Baþ müzakereci Egemen Baðýþ ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baþkan Vekili Tibor Varadi'nin katýlýmýyla 9 Nisan 2009'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde saat 10:00'da yapýldý. Tercüme Koordinasyon Birimi (TKB) 2002 yýlýnda Avrupa Birliði Genel Sekreterliði içinde kurulmuþtu. Ana görevi ise Müktesebatýn Türkçeye Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 çevrilmesinde koordinasyonu saðlamak, çevrilen metinleri gözden geçirmek ve çeviri veri tabanlarýný kurmak olarak belirlenmiþti. Projeye AB tarafýndan yaklaþýk Euro eþ- finansman saðlandý. Proje kapsamýnda TKB modern yönetim becerileri, teknik beceriler ve araçlar ile donatýldý. Kalite deðerlendirme sistemi oluþturuldu ve uygulandý, iþ akýþlarý gözden geçirildi. Birim personeli Avrupa Birliði Üye Devletlerindeki ve diðer aday ülkelerdeki benzer birimlerden gelen meslektaþlarýyla fikir alýþveriþinde bulundu, çeviri ve revizyon teknikleri ile çeviri yöntemi konularýnda ihtisas eðitimi aldý. TKB þu anda son teknoloji çeviri yazýlýmý ile çeviri ve revizyon metinlerinin saklanmasý ve yönetilmesi amaçlý veritabanýný barýndýran modern bir IT sistemi kullanýyor. TKB uzmanlarý ayrýca bu araçlarý günlük uygulamada etkin bir þekilde kullanmalarýný saðlayacak eðitimler aldý. Proje çýktýlarý arasýnda bulunan gözden geçirilmiþ Avrupa Birliði Terimleri Sözlüðü ve Tercüman'ýn El Kitabý TKB ile iþbirliði yapan çevreler, yani gerek kamu kurumlarý ve ilgili akademik merkezlerdeki çeviri ekipleri gerekse TKB'nin talebi üzerine mevzuatý çeviren bireyler ve çeviri hizmeti sunan çevreler için referans doküman iþlevi görüyor. TKB'nin yeni hazýrlanan web sayfasý mevzuattan yararlanmak ya da AB ile ilgili terimleri kontrol etmek isteyen bütün ilgililerin eriþimine imkân verecek þekilde tasarlandý. (Nisan ortasýna kadar sürecek) Deneme dönemi sonunda, bu site aþaðýdaki adresler üzerinden kamunun eriþimine açýlacak: Proje açýlýþýnda yapýlan konuþmalarda bir mükemmeliyet merkezi olarak koordinasyon biriminin önemine vurgu yapýldý ve karþýlaþýlan zorluklarla orantýlý olarak birim personelinin artýrýlmasý gerektiði söylenildi. Çeviri veritabanlarý ayrýca bütün müzakere sürecine destek olacak. YENÝLÝKÇÝLÝK ENSTÝTÜSÜNDE (EIT) BÝLGÝ VE YENÝLÝKÇÝLÝK TOPLULUKLARININ KURULMASINA DÖNÜK ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR Ýlk oluþturulacak olan Bilgi ve Yenilikçilik Topluluklarý'na (KIC) ev sahipliði için y a p ý l a c a k b a þ v u r u l a r ý n 4 0 sayfayý geçmesi halinde EIT tarafýndan reddedilecekleri bildirildi. EIT Yönetim Kurulu Baþkaný Martin Schuuermans'ýn çabalarýyla EIT'deki çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý ve iþ dünyasý yaklaþýmý kazandýrýlmasý, KIC'ler kapsamýnda halk saðlýðý ve ana sosyal konulara odaklanýlmasý planlanýyor. Brüksel'de konuyla ilgili bir toplantýya katýlan Schuurmans EIT'in dinamik bir örgüt olacaðýný ve bürokratik engelleri ortadan kaldýracaðýný ileri sürdü. Enstitünün kurulmasýyla ilgili görüþmelerin beþ yýl sürdüðünü hatýrlatan EIT baþkaný ilk teklifler için yapýlan çaðýrýlarýn yalnýzca altý ay aldýðýný ve ilk KIC'lerin yýlsonuna kadar belirleneceðini belirtti. KIC'ler en az yedi yýl en çok da 15 yýllýk bir süre ile iþlev göreceðini belirten Schuurmans yýlda 100 milyona kadar fon ayrýlabileceðini bunun yüzde 25'lik kýsmýnýn EIT tarafýndan ve geri kalanýn da mevcut fon programlarýndan, üniversite ve sanayi destekleriyle karþýlanacaðýný söyledi. KIC'leri serbest býrakacaðýz, iþlerini nasýl yapmalarý gerektiðini söylemeyeceðiz ve onlarý mevzuatla boðmayacaðýz. Kýrk sayfadan uzun teklifler web sitemizde otomatik olarak reddedilecektir. Schuurmans ayrýca her bir KIC için profesyonel liderliðe ihtiyaç duyulduðunu söylerken EIT'nin mevcut projelerden oluþan bir að yaratmaktan özellikle kaçýndýðýnýn altýný çizdi. Her bir projeden küçük gruplar sorumlu olacak. Örneðin, 20 üniversite varsa bunlardan ikisi lider olacak. Sanayi kesimi bu durumdan memnun çünkü yatýrýmlarýn birkaç merkez arasýnda daðýldýðýný görmek istemiyorlar. Schuurmans yenilikçilik çalýþmalarýna bol miktarda fon ayrýldýðýný ama Avrupa'nýn bu yatýrýmlarla ilgili olarak daha fazla geri dönüþüme ihtiyaç duyduðunu belirtti. Ancak bürokrasinin giriþimcilik faaliyetlerine engel olduðunu kaydeden EIT baþkaný basitlik anahtardýr. Mevcut Avrupa programlarýndan farklý bir þey yaratma ruhunu istiyoruz, diye konuþtu. Merkezi Budapeþte'de bulunacak olan EIT'nin halen bir yönetici arayýþýnda olduðuna deðinen yetkili kurumun merkez binada Kasým'dan itibaren faaliyet gösterebileceðini duyurdu. Barroso EIT'nin kurulmasýndan memnun olduðunu belirtti. Bu fikri ilk teklif ettiðimde asla gerçekleþmeyeceðini söyleyen karamsarlar vardý. Sinsiler ise bunun yalnýzca baþka bir program olacaðýný söyledi. Ama bu projenin yürüyebileceðine inanan iyimserler de vardý. Onlarýn haklý çýktýðýný görmekten memnunum. Barroso krizin Lizbon Gündemi'nin GSYÝH'nýn yüzde 3'lük kýsmýnýn AR-GE'ye ayrýlmasý hedefinin baþarýlmasýnda teþvik edici bir rol oynadýðýný da sözlerine ekledi. Komisyon Eðitim ve Kültür Bölümü'nde görevli Karel Bartak EIT'nin KIC'lerle ilgili ilk çaðýrýsýyla somut bir Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı