İsçi hareketi ne durumda?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İsçi hareketi ne durumda?"

Transkript

1 işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! S a y ı:9, H aziran 1988 İsçi hareketi ne durumda? Şunun iy i kavranm ası ve hep gözönünde bulundurulm ası g erek iy or. İş ç i s ı n ı f ı s a fla rın d a k i kaynaşm a k ısm i, yöresel ya da sektörel d e ğ il, g e n e ld ir. Hoşnutsuzluk ve h arek etlilik ülke ç a p ın d a d ır. B u zd a ğın ın görünen kısm ı sü rek li yer d e ğ iş tiriy o r. Dün öne çık a n m etal, la s tik, d e ri, kimya iş ç ile r iy d i. Bugün p etrol, kim ya, kömür, b eled iy e iş ç le r id ir. Y arm b aşk a kesim ler, başka sektörler o la c a k t ır. Fakat bu b iz i görünenin, öne ç ık a n ın, p a rla y a n ın ötesine bakm akta n, ötesin i görmekten a lık oym a m a lıd ır. NETAŞ'a, DERBY'ye b a k ıp iş ç i hareketi ile r liy o r -g e r iliy o r d eğerlen dirm eleri yapmak dönem i, b ir ile r i için henüz d eğilse b ile, gerid e kalm ış b u lu n u y or. Y asal ik tis a d i g re v le r, bugünün T ürkiyesinde s ın ı f h arek etinin d üzeyin i belirlem ede b ir çok göstergeden a rtık y a ln ız c a b ir id ir. A y rıca d a, şu an için en önem lisi de d e ğ ild ir. İş ç i hareketinin n a b z ı, y a sa l ik tisadi grevlerd en çok, y a s a d ış ı f i i l i d iren işlerd e kendini orta ya k oyu yor. B a z ıla r ın ın s a n d ığ ı g ib i bunlar y a l n ız c a yemek boykotu v b. "g e r i" biçim lerden ibaret de d e ğ ild ir. H ayır! İş ç i s ın ı f ı n ın e lin d e, grev hakkı o ls u n -o l- m asın tüm sektörlerde k u lla n a b ild iğ i, b izza t kendi in s iy a tif ve y a r a t ı c ı l ı ğ ı n ın ürünü e tk ili b ir d izi yeni sila h v a r. Üretimi çe ş itli y o lla r la y a v a şla t ma, aksatma b u n la rın en ön em lilerin - d en d ir. "G erekirse grevden daha etkin yöntem ler b u lu r, yaşam a g e ç ir ir iz ". Bu söz, grev h a k la r ın ın gaspedilm esine k a r ş ı, d iğ er iş y erlerin d ek i s ın ı f k a rd e şle riy le b ir lik te b ir h a fta d ır direnen ALİAĞA Petro-kim ya işçile rin e a it. B aşbakan ın teh d itle k a r ış ık belir t t iğ i g ib i, bu yöntem ler y a s a d ış ı- d ır. Ama h iç b ir y a sa l güç uygulanm a s ın a engel ola m ıy or. Bir d iğ e ri se rv isle re binilm eyerek işy e r i m ahallindeki toplu y ü rü y ü şlerd ir. Bunlar bazen kilom etreleri b u lu y o r. Göze görünm üyor, anlam ı ve önemi üzerine pek düşünülm üyor ama, bunun y a r m fa b rik a m ahallinden ana ca d d elere, m eydanlara ta şm a y a ca ğ ım, m ilitan gösterilere dönüşm eyeceğini kim gara n ti e d e b ilir. Kitle eylem iyse s ö z - konusu ola n, çoğu kere h esap, p la n, ölçü tanım az; eylem in d in a m iği, mant ı ğ ı yen i b içim leri k en d iliğin d en üretir ve d a y a tır. Bugün serv is a ra b a la r ın a binmemek öfke sergilem eye y e te b i liy o r. Ya y a r m? Bugün b e lirg in ö z e llik le r ta şıy a n b ir iş ç i h areketi v a r orta d a. P a rla mentoda b ir yasa ç ık ıy o r ; ayn ı anda İzm it, K ırık k a le, D iy a rb a k ır ve A lia ğ a da iş ç ile r benzer yöntem lerle ve ayn ı k a r a r lılık la, a yn ı h eyecan la d ir e n iy o r la r. Henüz b e lir li s ın ır la r için d e k a lsa da y a sa ve yasak çiğ n iy o r la r. Nedenleri güncel o la b ilir ama, orta y a konan d a v ra n ış y ılla r ın b irik im in i y a n s ıtıy o r. Bugünün iş ç i hareketi y ıll a r ın b irik im i üzerinde y ü k seliy o r. Bu kend in i ç e ş itli biçim lerd e ve şim dilik ancak b ir ölçüde d ış a r ı v u ru y or. Dün kom ünistlerin ta k tiğ i ola ra k su çlan an genel g revin, bugün yü zb in lerce iş ç i nin coşk u yla h a y k ır d ığ ı m ücadele slo g a n ı h alin e g e ld iğ i h a t ır la n ır s a, iş ç i h areketinin k atettiğ i m esafeyi, s a ğ la d ığ ı b irik im i anlamak k o la y la ş ı r. H oşnutsuzluk, homurdanma, k ıp ır danma ve kaynaşm a g en eld ir, tüm sektörlerd e ve ülke ç a p ın d a d ır. İ ş ç i hareketine günlük d eğerler b iç e n le r, bugünkü h a re k e tliliğ i güncel b a z ı istem ler için c ı l ı z ve g e ç ic i b ir k ıp ır d a m ş sa n a n la r ve sa y a n la r fena y a n ılıy o r la r. İstem ler henüz s ın ı r l ı ve d a r o la b ilir, s ın ı fın kendi g e ç ic i ç ık a r la r ın ın ötesine geçm eyeb ilir, ama

2 2 EKİM Sayı 9 bu istem ler u ğruna gösterilen h arek etlilik y ılla r ın birikim inden kök a lıy o r ve bu istem lerin ötesinde b ir değer t a ş ıy o r. Bu g erçeği kavra yam ayanla r s ı n ı f ve genel devrim ci hareket k a r ş ı sın d a g ö revle rin i k avra yam azla r ve hep gerid e k a lır la r. B ilin ç, örgütlenm e, h a rek e tlilik, eyleme geçme p ota n siy eli v b. a ç ıla r dan büyük f a r k lılık g österiy or olsa b ile, hoşnutsuzluk ve m ücadele iste ğ i g e n e ld ir. Bunun k o şu lla r ım b u rju v a z i nin son 8 y ı l l ı k p o litik a la r ı y a r a ttı. B u rju vazi iş ç i s ın ı fın ın b ir blok ola ra k k a r ş ıs ın a geçm esinin zem inini adeta d öşed i. İş ç i s ın ıfın a dönük s iy a s a l ve ik tisa d i s a l d ı r ı la r ı m gen el, m erkezi ve k atı p o litik a la r o la rak sapta d ı ve u y g u la d ı. Bunu y a p m akla dün genel hoşnutsuzluğu m ayala d ı, bugünkü genel h a r e k e tliliğ i h a z ı r l a d ı. Bugün için b u rju v a zi bu hoşnutsuzluğu tatmin etmek, h a r e k e tliliğ i g id e r mek ola n a k la rın d a n yok su ndur. B irb i rin e b a ğ lı nedenlerin sonucu o la r a k, ne cid d i ik tisa d i ta v iz le r, ne de s iy a s a l ta v iz le r v e r e b iliy o r. Tatmin edem ediği g ib i ezem iyor d a. Sert te d b irle rle ezmek b ir çözümdür ama, bunu o lu r olmaz gündeme g e tirmek b u rju v a zin in kendi ira d e sin i ve te rcih in i a ş ıy o r. Genel b a sk ı ve y a s a k la rın y a m s ır a, ancak cid d iy e a lınam ayan ve y a ln ız c a tep k iy i a le v len d iren teh d itler s a v u r a b iliy o r. Ara rejim ta rtışm a la rı ve fa şist E v re n 'in darbe teh d itleri bunun ö rn ek leri. Ama teh d itler ters son uçla r y a ra tm ış, d ik tatörlü ğü n b a ş ı güç ve gülünç duruma düşm üştür. Tatmin etm ek 'y a da azmek bugünün k o şu lla rın d a o la n a k s ız o lu n ca, ola ğan b a s k ıla r ve y a sa k la r da yetm eyince, g eriy e en e tk ili yöntem o la ra k, o y a la mak, aldatm ak, h ız ım kesmek, ç a p ım daraltm ak, d üzeyin i düşürm ek, h ed efini şa şırtm a k, y a n lış k a n a lla ra a k ıtmak, sahte a ltern a tiflere yöneltmek v b. k a lıy o r. K ısa ca, oyalam a ve p ota n siy e li adım adım eritme ta k tiğ i. Sermayenin bugünkü umudu bu ta k tiğ in b a ş a r ıs ıd ır. Ve bunu u y g u la mada en büyük y a r d ım c ıs ı, b a şta T ü r k -lş merkez yönetim i olmak üzere sen dika b ü r o k ra sis id ir. * * * Bugünkü iş ç i hareketi k a r ş ıs ın d a sen dika b ü rok ra sisin in y e rin i ve rolü nü a ç ık lık la tanım lam ak ön em lid ir, T ü rk -lş yönetim i iş ç i h a k la rı için harekete geçm iş, ya da konum ve m isyon d eğiştirm iş d e ğ ild ir. Kim ileri üstü k a p a lı ve u ta n g a çça, revizyon ist çe v re le r ise daha a çık bunu id d ia e d iy o r la r. A rada b ir önde göründükler i olu y or ama, gerçekte y a ln ız c a dipten gelen d a lg a, sü rek li ve y a y g ın ta zy ik o n la rı öne düşmeye zorlu y o r. Z ir a, koltuğu korum anın d a, d a lg a y ı k ırm an ın da yolu b u d u r. T ü r k -lş yönetim i öne düşerken b ile, bunu geriy e çekm ek, oyalam ak, kontrol a ltın d a tutmak ve geri biçim ler için d e eritmek için y a p ıy o r. T ü r k -lş y ö n e ticile r i bunu zaman zaman itir a f da e d iy o r la r ; b iz olm asak kom ünistler düşer önüne götü rü r, d iy o r la r. Sendika b ü r o k ra tla rın ın tutumu ve k a r a r la n d e ğ işir ama, misyonu d e ğ işmez. Onlar d iy a lo g ve "z ir v e "le rd e a çık ih a n etlerin i sergilerk en de, b a z ı eylem leri iş ç ile rin zoru yla h ayata g eçirirk en de, a yn ı misyonu yerin e g e tir iy o r la r. B irin cisin d e, b a z ı sözde ta v iz le rle aldatm ak, İk in cisin d e, hak savunucusu pozunda oyalam ak g a y re tin d e le r H aziranında T ü rk -lş I.B ölg e T em silciler T o p la n tısı!nda iş ç ile r ta ra fın d a n "Genel G rev 1 ş ia r ı orta y a a t ıla lı b e r i, T ü rk -lş yönetim i bu ik i tutumu, a yn ı amaca dönük, iç iç e ya da peşpeşe serg ilem iştir. Son 6 aya b ir b a k a lım. A ra lık ta "d iy a lo g p o litik a s ı", a rd ın d a n ta ban d a k i büyük tepkinin b a s k ıs ıy la Şubatta "eylem k a r a r la n " ve b a zı eylem ler, ve a rd ın d a n, M ayısta yeniden "z ir v e " ve "d iy o lo g p o lit ik a s ı". Ve tep k iler k a r ş ıs ın d a ek a çık la m a : "eylem ler sü recek!". Sendika b ü rok ra tla rı 4 y ı l d ı r hep d a lg a k ıra n rolü oyn u y or. İş çile r e d e ğ il, serm ayeye hizmet e d iy o r la r. Bu 4 y ı l boyu n ca iş ç ile r i aldatm akta ve oyalam akta b e lir li b ir b a ş a r ı s a ğ la d ı la r ama, iş ç i h areketinin y a y ılm a s ın ı, daha ile r i m evzilere k a y m a sın ı, genel grev istem i konusunda daha iste k li ve ıs r a r lı olm a sın ı en gelley em ed iler. Son "z ir v e " ve y a sa l d e ğ iş ik lik le r manevr a s ın a k a rşı tabanda k abaran öfke de buna k a n ıttır. İsta n b u l m itinginde p atlam ası beklenen bu öfke selin den o n la r ı, g iz li iş b ir liğ i y a p t ık la r ı v a liliğ in y a s a ğ ı k u rta rm ıştır. İs ta n b u l'd a m iting! Bu T ü r k -lş a ğ a la r ın ın korkulu r ü y a s ıd ır. T ü rk -lş yönetim i iş ç i s ın ı f ı n ın

3 H aziran 1988 EKİM 3 eylem ta leb in d en y a k a s ım kurtaram a y a c a k tır. Bugüne kad ar her yan çizm enin a rd ın d a n, iş ç ile r en selerin den tutarak "düşün önümüze" d ed iler a d eta. O nları b e lir li eylem lere zorla-" d ıla r. İş ç ile r bu a yn ı zorlam ayı yine y a p a c a k la r d ır. Tam da bu noktada b ir b ir in i tam am layan ik i önemli görev v a r. B ir in c is i, iş ç i ta b a n ın d a, fa b rik a ve işy e rle rin d e eyleme dönük örgütlenm e le r soru n u du r. Devrimci iş ç ile rin in s i- y a t ifiy le, bu sorun daha şim diden b a z ı fa b r ik a la r d a, Eylem Kom iteleri, İş y e r i Komiteleri şeklinde gündeme g etirilm iş ve b e lir li adım la r a tılm ış t ı r. Bu örgütlenm eler iş ç ile rin in s iy a - t ifi ele alm a, m ücadelenin k ad erin i ç e ş itli kadem elerdeki sen dika b ü rok ra t la r ın ın elin e bırakm am a, m ücadeleyi taban örgütlenm esine dayam a v b., isteğ in in ifa d e s id ir. B ilin ç li b ir içerik k a z a n d ı n l d ı ğ ı, iş le v le r i doğru tanım la n d ığ ı ölçü d e, iş ç i hareketinin ve genel ola ra k m ücadelenin g eleceğ i a çıs ın d a n muazzam önem ta ş ıy o r bu kom iteler. Önemli nokta şu d u r: Bu örg ü tler se n d ik a la rın a lte rn a tifi d e ğ il, s e n d ik a la rı a şa ğ ıd a n y u k a r ıy a d e v - rim cileştirm enin ilk adım ı ve temel basam ağı ola ra k g örü lm elid ir. Sendik a la r ın anti-dem okratik iş le y iş in i ve bü rok ra tik y a p ıs ın ı k ırm a n ın, ta b a n ın devrim ci in s iy a t ifin i, e n e rjisin i ve ira d e s in i yönetime dayatm anın ve önüm üzdeki dönemde bu yönetim leri a la ş a ğ ı etmenin a r a ç la r ı o lm a lıd ır. Bunun k en d isi ik in ci önemli göreve işa ret e d iy o r y ı l ı sen d ik a la rd a genel k u ru lla r dönem idir. Sendika y a s a la r ın d a k i son d e ğ iş ik lik le r, p etrol iş ç ile r in in grev h a k k ım gaspetm iş ama, hain sendika a ğ a la r ın a dört dönem daha seçilm e hakkı ve o la n a ğ ı s a ğ la m ış tır. Sendika a ğ a la r ı "z irv e "d e iş ç ile r i satm ış, k a r ş ılığ ın d a yeniden seçilm e hakkı k a za n m ıştır. İş ç ile r bu a ş a ğ ılık p a z a r lığ ın fa r k ın d a d ır la r ve sen dika yönetim ine k a rşı öfke dolu d urla r. Bu öfk ey i sendika b ü rok ra tla rın a k a rşı m ücadeleye, sen d ik a la rın y a p ı ş ı m, iş le y iş in i ve yönetim ini devrim - cileştirm eye k an a lize etmek, bu göreve a rtık daha yoğun sarılm ak günün g ö r e v id ir. Ve tabanda y a r a tıla c a k iş y e r i ve fa b rik a kom iteleri bunun e tk ili a r a ç la r ı o la c a k tır. Bu, h an gi devrim ci s iy a s a l gru ba yandaş olu rsa olsu n, tüm devrim ci iş ç ile rin ortak ç a b a s ı ve in s iy a tifle b a ş a r ıla b ilir b ir g ö r e v d ir. Sendika b ü ro k ra tla rı serm ayenin iş ç i s ı m f ı için d ek i a ja n la r ıd ır. İş ç i harek etin i dizginlem ek, temel ve v a z geçilm ez m ücadele a ra ç la r ı olan sen d i k a la r ı fe lç etmek ve etkisizleştirm ek o n la rın değişm ez m isyonudur. B u rju vaziy e k a rşı e tk ili ve b a ş a r ılı b ir m ücadele, b aşk a şeylerin y a n ın d a, sen dika b ü rok ra sisin i etk isizleştirm e ve yıkm a ölçü sün de mümkündür. İş ç ile r in d eğişik b u rju v a p o litik ve id e o lo jik g ö rü şle rin, d e ğ e rle rin, in a n ç la r ın etk isin de olm ası ile, b e lir li b ir b u rju v a p o litik p a rtiy e ve lid e re b e lirg in b ir şek ild e b a ğ la n m a sı, umut ola ra k görm esi, a rd ın d a n sürüklenm esi fa r k lı ş e y le rd ir. Geniş iş ç i y ı ğ ı n la r ın ın bugün b u rju v a dünya görüşünün d eğişik b içim lerin in etk isin de olduğu b ir g e rçe k tir. Fakat c id d i soru n la rla k a rşı k a r şıy a olan iş ç i s ı n ı f ı, b u n la r ın çözümünde şu ya da bu p a rti ve lid e re d e ğ il, kendi gücüne d a y a lı m ücadeleye g ü v en iy or. Kendi gücüne güven gelişen iş ç i h areketinin yen i ve en önemli k a z a m m ıd ır. 12 Mart son ra sın d a s a lo n la rı ve m eydanları "umudumuz E cevit" d iye d olduran iş ç ile r, şim di a yn ı s a lo n la rı ve m eydanları "İş ç ile r E lele Genel Greve" ş ia r ıy la d o ld u ru y o rla r. Bu, k im ilerinin k a v ra y a m a d ığ ı önemli b ir g elişm eyi, iş ç i hareketin deki muazzam b ir ilerlem eyi a n la tır. İş ç ile r ik tid a r p a rtisin e ateş p ü s - k ü rü y o rla r. D em irel'i ve DYP1y i kendi öz te crü b e le riy le iy i ta n ıy o r la r. Uyuşuk ve k iş ilik s iz SH P'yi ve onun m ıym ıntı lid e rin e ise güven duym uyorla r. C iddi b ir h a z ır lık y a p ılm ayan ve sapa b ir il olan Sakarya (T ü r k -lş ) m itingine 30 b in coşkulu iş ç i k a t ı l d ı. A ym dönemde İsta n b u l g ib i b ir iş ç i kentinde özel b ir h a z ır lık y a p ıla n SHP m itingine ise y a ln ız c a 10 binden b ir a z fa z la h eyeca n sız b ir topluluk k a t ıld ı. Oysa a y m İs ta n b u l'd a y a p ıla c a k T ü r k -lş m itin gi, y ü zbin lerce ö fk eli işçin in akm ası b ek len d iğ i iç in, hükümet ve T ü rk -İş yönetim inin g iz li iş b ir liğ i ile şim d ilik en g e lle n d i. İ ş ç i lerin T ü rk -İş m itinglerine ilg i s i, kend i gü çlerin e duyulan güvenin gösterg e s id ir. İş ç ile r in bütün d ik k a ti T ü rk - İ ş 't e d i r. T ü r k -lş yönetim inin bunalm a sı da b u n d a n d ır. Dipten gelen d a lg a y ı dizginlem e yükü büyük ölçü de sen dika b ü r o k ra tla rın ın om u zların a b in m iştir. Geçmişte bu iş i, T ü rk -İş ve DİSK yönetim lerinin y a rd ım ıy la E cevit CH P'si y a p ıy o r d u. Şimdi SHP'nin y a r

4 4 EKİM Sayı 9 d ım ıy la T ü r k -îş yönetim inin k en disi y a p ıy o r. Aynı T ü rk -İş yönetim i bu yükü hafifletm ek iç in, s ık sık SHP ve D YP'nin k a p ıs ın a d a y a n ıy o r ve bu p a r tile r i iş ç ile re k u rta rıcı ola ra k sunm aya ç a l ış ıy o r. Bu ik i p a rtin in " iş ç i h a k la rı savunucusu" p o zla rın a daha s ık girm esi de bu a yn ı ça b a y ı a n la tıy o r. Bu gerçeğe işa ret etmemiz, iş ç i s ı n ı f ı ü zerindeki b u rju v a etkileri_ küçümsemekten çok, gelişen iş ç i h arek etin i ih t ila lc i b ir iş ç i p a r tis iy le kucaklam anın önemini vurgulam ak i s - tem em izdendir. İş ç i hareketinin mücadelede kendi gücünün fa r k ın a v a r d ığ ı k oşu lla r hem b öyle b ir p a rti inşa etmek için gen iş ola n a k la r su nuyor, ve hem de, bunu a cil ve y a k ıc ı hale g e tir iy o r. Gelişen iş ç i hareketinin g eleceğ i ve k a lıc ı b a ş a r ıla r ı öncü p a rti sorununa s ık ı s ık ıy a b a ğ l ıd ı r. İ ş ç i hareketinin bugünkü temel ih tiy a c ı b u d u r. Bu ih tiy a cı k a rşıla m a k, p r a t ik -s i- y a s i soru n la ra olduğu k a d a r, teorik program atik soru n la ra ilg i gösterm ek, incelem ek, çözmek ölçüsünde o la n a k lıd ır. B u rju v a -k a p ita list T ü r k iy e 'd e, gü çlü ve gürbüz b ir iş ç i s ın ı f ı n ın serm ayeye k a rşı hom urdandığı b ir dönem de, s iy a s a l dem okrasiyi temel b ir stra tejik aşama ola ra k su n a n la rın çokluğu k o şu lla rın d a bu ö z e llik le ön em lidir. E K İM Hain bürokratlar sendikalardan defolsun! T ü r k -lş y ö n e ticile ri işçile rin zoru yla ila n ettik le ri eylem p rogra m ın ın a rd ın d a n yeniden b a ş la ttık la r ı "d iy a lo g " sonucu hükümetle a n la ş tıla r. İ ş ç ile r i düpedüz a ld a ttıla r ve s a tt ıla r. K apitalist d evletin ve k a p ita listle rin istek lerin in kabul e d ilmesi demek olan bu a n la şm a yı, hükümet iş ç ile r le a la y edercesin e "bayram h ed iyes i" ola ra k sundu. Ü cretlerde y a p ıla c a k olan a r tış, önceki y ı ll a r ın k a y ıp la n b ir y a n a, bu y ılk i anflasyonun y a ra ta ca ğ ı k a y b ı b ile k a r ş ı layam ayacak o Üstüne ü stlü k, y a p ıla n anlaşm aya göre ortaya ç ık a n, bu y ı l için % 58'lik ortalam a a r tış o ra n ı Şevket Yılm az ta ra fın d a n %77 ola ra k gösterilm eye ç a l ı ş ı l d ı. B elli k i, bu sahtekar ne s a y ı sa y m a sın ı b iliy o r, ne de dayak y e m iş... Öte yandan, işçile re h iç d a n ışılm a d a n tepeden y a p ıla n bu anlaşm ayla, işçile rin ira d e si ik i y ı l l ı ğ ı n a ipotek a ltın a a lın m ış, sen d ik a la r fiile n devre d ış ı b ır a k ılm ış tır. Üstelik enflasyonun %100'e doğru tırm a n d ığ ı k oşu lla rd a, ik in ci y ı l için %30'luk a rtış peşinen kabul e d ilm iştir. O ysa, T ü rk -lş y ön eticilerin in k en d ilerin in a ld ık la r ı ilk e k a r a r la rın a göre sözleşm e lerin sü resi b ir y ı l l ı k o la c a k tı. Her zam anki g ib i tü k ü rd ü klerin i y a la d ıla r. En önem lisi de, serm aye k a r ş ıs ın d a iş ç i s ın ı fın ın e lin i kolunu b a ğ la y a n, d a rb eci g en era ller ta ra fın d a n tamamen k a p ita lis tle rin istek leri d oğrultusunda y a p ılm ış iş y a s a la r ın d a iş ç ile r tehin h iç b ir c id d i d e ğ işik lik y a p ılm a d ı. T ersine, b u rju v a m eclis, T ü rk -lş y ö n e ticile r i nin yeniden seçilm elerin i önleyen y a s a y ı on la r lehin e d e ğ iş tirip, k a r ş ılığ ın d a 7500 p etrol işçis in e daha grev y a s a ğ ı koydu. T ü r k -lş b ü ro k ra tla rı bu h a y a ti konuda sad ece hükümetin v a a d le riy le y e tin d i, p arlam enterlerin a n la y ış ın a s ığ ın d ıl a r. B urjuva m eclisin S a ğlık ve Sosyal İş le r Komisyonu ise, grev ç a d ır ım b ile teh lik e li b u ld u. T ü rk -lş y ö n e ticile ri serm ayenin, k a p i ta list devletin iş b ir lik ç ile r i o ld u k la r ım b ir kez daha g ö ste rd ile r. İş ç ile r i önce o y a la d ı, sonra s a ttıla r. İş ç ile r bu k ü sta h lığ a, bu a ş a ğ ılık s a tış a gereken ce v a b ı verm elid irler. Derhal harekete geçm eli, işy erlerin d en b a şla y a ra k tepeye doğru p rotesto ve b a s k ıy ı a r tırm a lı, T ü rk -lş y ö n e ticile rin i k a p ita list d evletle v a r ıla n anlaşm anın g e ç e rsiz liğ in i a çık la m a y a, a lm a n ilk e ve eylem k a r a r la r ım uygulam aya zorla m a lıd ır la r. İş ç i s ın ı fın ın istem i genel g r e v d ir. Genel grev k a r a n u y g u la n m a lıd ır. Şu kesin olarak a ç ık t ır : Sermaye iş b ir lik ç is i bu hain ta k ım ım, k o rk a k la n sen d ik a lard a n kovm adan, tepede s a t ış la ra, d a le v e ra la ra olanak veren sen d ik a la r ın bugünkü b ürok ra tik y a p ı s ın ı, tüzükle r in i d e ğ iştirip iş ç ile r i söz ve k a ra r sa h ib i k ıla n dem okratik b ir örgütlenm e ve dem okratik b ir tüzük sağlanm adan bu b öyle sü recek tir. (Devamı s d e)

5 Haziran 1988 EKİM 5 Yasaklar çiğneniyor, direnişler yayılıyor T ürk-iş* in sendika a ğ a l a n, ta b a n ın b a s k ıs ı ile almak zorunda k a ld ık la r ı eylem k a ra rla rın d a n hükümet T ü rk -İş zirv esin d e y a p ıla n anlaşm aya uygun o la rak v a z g e çtile r. Sendika a ğ a la r ı her zaman y a p t ık la r ım y a p t ıla r. K işisel çık a r ve g e le ce k le ri, yeniden sendika yönetim ine seçilm e hakkı uğruna d a, eylem k a r a r la r ım s a ttıla r. Ama iş ç i hareketi d urm adı. Çünkü, iş ç i hareketin i b esleyen ekonomik ve p olitik nedenler ortad a d u ru yor. İş ç i h arek eti, sen dika a ğ a la r ı n ın baltalam a g irişim lerin e rağm en, ile r liy o r, k itle s e lle şiy o r. İş ç i s ı n ı f ı hareketi, ta rih in d e ender görülen b ir tutum la, sendika a ğ a la r ın a, reform cu b u rju v a p a rtile rin e d e ğ il, kendi gücüne gü ven i y o r. G eçenlerde öldürülen İsta n b u l T icaret Odası B aşkam N iyazi A d ıg ü z e l'in "e s k i den işv eren ler girem ezdi fa b r ik a la r a, şim di s e n d ik a cıla r girem iyor" s ö zle ri, iş ç i s ı n ı f ı ile sendika a ğ a la n a ra sın d a k i uçurumu ve g ü v e n sizliğ i a n la tıy o r. İş ç i s ın ı fın ın geniş y ı ğ ı n l a r ı, ö zellik le de ile r i kesim leri sadece sendika a ğ a la r ın a d e ğ il, sosyal-d em okrat program la k a p ita lizm i düze çık a rm a y ı vaadeden reform cu b u rju v a p a rtilere de güvenm iyor. 1701le r - deki hataya düşmemede içgü d ü sel b ir tem kinlilik v a r. İş ç i s ı n ı f ı kaybed ilen h a k la n kazanma ve yeni hak a r a y ış ın d a, düne göre daha fa zla o la r a k, kendi gücüne g ü ven iyor. B u rju vazi ik iy ü zlü lü k le, sin sice iş ç i hareketine yön elik s a l d ı r ı la r ı m sü rdürüy o r. A y la rca, Özal hükümeti iş ç i h a k la r ı nı g en işleteceğiz, gen işletiyoru z d iye dem ogoji y a p t ı, T ü rk -İş b ü rok ra sisi de onun suç orta ğ ı old u. Fakat, sözkonusu ya sa ç ı k t ı, sendika a ğ a la r ın ın yeniden seçilm esini gara n ti a ltın a almak d ış ın d a sen d ik a la ra ve iş ç i hareketine h iç b ir şey getirm edi. A ksine, işçi s ın ı fın ın en direngen kesim lerinden olan p etrol iş ç ile rine yen i y a sa k la r g e tir ild i. Son yasa ile, 7500 p etrol iş ç is i ek ola ra k grev y a s a ğ ı kapsam ına a lın d ı. B öylece grev y a s a ğ ı kapsam ındaki iş ç i s a y ıs ı yarım m ilyona u la ş t ı. İş ç i s ı n ı f ı buna sessiz k alm a d ı, sin eye çekm edi. Henüz geri b içim lerle de olsa d iren iş le rle d e ğ iş ik liğ i protesto e tti. Petrol iş ç ile r i, grev yapm adan, grevden daha e tk ili eylem b içim lerin i a r a ş t ır ıy o r. Grev y a s a ğ ın a a lın a n, A liağa Petkim tesislerin d e ç a lış a n iş ç ile r, "g erek irse grevden daha etkin yöntem ler b ulu r yaşam a g e ç ir ir iz " diyerek bu a la n d a k i k a r a r lılık la r ım d ile g e tird ile r. Petrol iş ç ile r i, zaten a y la r d ır yoğun b ir huzursuzluk iç in d e y d ile r. İşv eren, a y la r d ır ücret düzenlem esi ile, ü cretlere y a p ıla c a k zam ları g e cik tiriy o rd u. Grev y a s a ğ ı, b a r d a ğ ı ta şıra n son damla old u. B aşta, Shell, M obil, BP g ib i em peryalist p etrol tek ellerin d e olmak üzere, tüm Türkiye ça p ın d a 12 bin p etrol iş ç is i d iren işe g e ç ti. İş ç i s ı n ı f ı y a s a d ış ı d iren iş in i çe ş itli eylem b içim leri ile yaşam a g e ç ir iy o r. Yemek boyk otu, v izite y e çık m a, serv is a ra çla r ın a binmeme, iş i yavaşlatm a g ib i p a s if d iren iş b içim lerin in y a m s ır a, k itlesel g österiler g ib i, a k tif d iren iş b içim lerin i de yaşam a g e ç ir iy o r. 30 M ayısta A liağa ra fin e ris i iş ç ile r i, ç ıp la k a yakla 2 k m 'lik b ir yürüyüş y a p t ı. A ym şek ild e, 2 H aziranda Batm a n 'd a 800 Tüpraş iş ç is i ile, 500 Mobil iş ç is i işe gelirk en ve gid erk en, te s is le r den DDY istasyonuna kad ar (y a k la ş ık 2 km) ç ıp la k a yak la yürüyüş y a p a ra k, grev y a s a ğ ın ın gen işletilm esin i protesto e ttile r. Bu d iren işler a n lık b ir ola y ola ra k da b a ş la y ıp bitm edi. B inlerce p etrol iş ç is i gü nlerce eylem lerini çe ş itli b içim lerd e devam e ttird i, e ttiriy o r. Shell p etrol işletm elerindeki d iren iş 13 M ayıstan bu yana devam e d iy o r. Bu süre için d e üretim önemli ölçüde düştü, işveren m ily a rla rca lir a lık za ra ra u ğ r a d ı. Sadece D iyarb a k ır 'd a Shell işçile rin in 20 günlük d iren işi sonucu işveren in 19 m ilyar lir a lık za ra ra u ğ r a d ığ ı a ç ık la n d ı. Y ığ ın s a lla şa ra k g e lişen iş ç i hareketi b u rju v a z iy i k orkutu yor, işv e re n sen d ik a sı TİSK'in Genel Başkan V ekili Refik B aydur, gelişen hareket k a r ş ıs ın d a k i korkusunu, "T ü rk iy e 'd e k i grev y a s a ğ ın ın, devlete de, işveren e de, işçiy e de h a y rı yok. Y asağın olduğu sek törlerd ek i iş yava şlatm an ın m a liyeti, grevden daha fa z la " d iyerek d ile g e tir d i. Sermayenin y a s a k la n, gelişen iş ç i h areketi k a r ş ıs ın d a, kendi a y a k la r ın a d ola n ıy o r. Başbakan Özal ise, ABD g ezisi öncesin d e, ayaküstü v e r d iğ i demeçle gelişen hareket k a r şıs ın d a k i korkusunu, iş ç ile r i tehdit ederek d ile g e tird i. Özal, y a y g ın la şa n y a s a d ış ı d iren işle ri kasted erek, "kanunsuz d iren işin a ğ ır k a r ş ılığ ı v a r d ır " d e d i. Tehdit sökm edi, aksine ters te p ti, bu tehdide rağm en, p etrol iş ç ile r i nin d iren işi devam e d iy o r. Direniş sad ece p etrol iş ç ile r iy le de s ı n ı r l ı k a lm a d ı. Petrol işçile rin in eylem ini, Türkiye şise ve cam fa b r ik a la r ın a b a ğ lı işy e rle rin d e, (Devamı s^o'de)

6 6 EKİM Sayı Haziran ve sol hareket Haziran D iren işi, iş ç i h areketin i olduğu k a d a r, sol hareketi de derinden e tk ile d i. İş ç i s ın ıfın a g ü v en sizliğ in ve b u rju v a kurum lara umudun ifa d e si teori ve p o litik a la ra büyük b ir darbe in d ir d i. İ ş ç i s ın ıfın a gü ven sizlik T ürkiye sol h areketinin ta rih sel b ir ö z e lliğ i ve gelen e ğ id ir. Her dönem, somut ta rih sel k oşu l la ra b a ğ lı olarak d eğişik teori ve ta h lille rd e ifa d e sin i bulm uş, fakat hep y aşay a g e lm iştir. Şefik Hüsnü ve TKP, işçi s ın ı f ı n a, onun ta rih sel rolü n e, devirm ci güç ve en erjisin e d e ğ il, b a ş la n g ıçta K em alistlere, so n ra la rı ç e ş itli b u rju v a k lik lere b a ğ la m ıştı umudunu son ra sı h ız lı k a p ita list gelişm e, a yn ı zam anda s a fla r ı h ız la gen işleyen b ir iş ç i s ı n ı f ı dem ekti. Sonuçları 16 0 'lı y ılla r d a b e lirg in ola ra k orta ya ç ı k t ı. İş ç ile r kimi zaman k a n lı ça tışm a la ra va ra n eylem lerle m ücadele sahnesine ç ık t ı la r. Oysa bu a yn ı dönem iş ç i s ın ıfın a i n a n ç s ız lığ ın, gerilem ek b ir y a n a, u lu s la r a r a s ı modern revizyonizm den a lın a n taze id e o lo jik destekle teori düzeyine ç ı k a r ıld ı ğ ı y ı ll a r old u. Bir çok noktada a y rıla n solun ik i temel a k ım ı, TİP ve MDD, iş ç i s ın ıfın a gü v en sizlik ve b u rju v a kurum lara bel b ağlam ada b ir le ş iy o rd u. B irinin umudu b u rju v a parlam entosu ve b a r ış ç ıl g e ç iş, ötekinin "Kemalist ordu" ve ask eri d a r b e y d i. B irin cisi b a r ış ç ıl g eçiş d ü şle riy le m ilitan k itle m ü cadelelerin e düşm anlık y a p ıp parlam enter a v a n a k lığ a h ev eslen irken; İk in c is i, " a s k e r -s iv il-a y d m zümre" ve "Kem alist gelen ekler" e d e b iy a tıy la sözde ra d ik a l çözüm ler d ile n iy o rd u. İş ç i s ın ı f ı n ın ta rih sel rolü n e, devrim ci e n e rjisi ve eylem ine g ü ven sizlik ortak p a yd a id i Haziran D irenişi y a ln ız c a b u rju v a ziy e d e ğ il -k i o iş ç i s ı n ı f ı m zaten y eterin ce cid d iy e a lıy o r d u -, fakat ö z e llik le sosyalizm a d ın a konuşan revizyon ist akım lara iş ç i s ın ı fın ın v a r l ı ğ ı m, gücünü devrim ci e n e rjis in i, m ilitan k a ra k terin i y e te rli a ç ık lık ta g österd i. Bununla da k a lm a d ı, b u rju v a kurum ların gerçek n iteliğ in i s e r g ile d i. H içbir id e olojik ça b a, parlam ento ve ordu konusundaki g e r ic i h a y a llere Haziran D irenişinden daha k esin, e tk ili ve sonuç a lıc ı d a rb eler indirem ezd i. Devrimci s ın ı f p ra tiğ in in parlam enter ve d a rb eci g e r ic i teoriler için ç a ld ığ ı ölüm ç a m m, 12 Mart a sk eri d a rb esi k a n lı icra a tı ile tam am ladı. B a r ış ç ıl g e çişi savunanla r soluğu h a p ishanede a ld ıla r. Sermaye ordusuna bel b a ğ la y a n la r onun "b alyoz"u n u y e d ile r, zulmüne u ğ r a d ıla r. '71 Devrimci H areketi, devlete ve b u rju v a kurum lara k a rşı tutum uyla ve b ir süreç için d e b u rju va sosyalizm inden a y r ı ş t ı. Bu a yrışm an ın köklü b ir kopuşa dönüşm esinde Haziran D irenişi özel b ir rol o y n a d ı. MDD kam pının devrim ci ordu teorisi öldürücü b ir darbe y e d i. Fakat bu a yn ı kam pın iş ç i s ın ıfın a g ü v e n sizliğ i teori m ertebesine çıkarm a e ğ ilim i, 171 Devrimci H areketinin şa h sın d a d eğişik b ir biçim e bürünerek y a ş a d ı. Asya ve Latin h a lk ç ılığ ın ın "id e o lo jik ö n d erlik " tezi bu g ü v en sizliğ in yen i k ı l ı ğ ı old u. Bu g ru p la r iş ç i s ın ıfın a d e ğ il, "öncü s a v a şçı "la r a ve k öylü lü ğe güveni esas a ld ıla r. 74 son ra sı dönem b a zı kesim lerde, m aceracı m ücadele a n la y ış ın ın y a m s ır a "id e o lo jik ön d erlik " tezinin de e le ş tir is i dönemi old u. Fakat "k itle le re " gitmek b a ş a r ıs ı gösterenler uzun süre iş ç i s ı n ı fın a gidem ediler. K üçük-burjuva s ı n ı f ortam ı ile h a lk çı teori ve p o litik a la r o n la rı bundan a lık o y d u. İş ç i s ı n ı f ı güçlenen m ü cad elesiyle o n la rı adeta kendine çek tiğin d e ise, iş ç i s ı n ı f ı m " h a lk "- m b ir p a r ça sı ve "h alk devrim i"n in b ir b ile şe n i ola ra k görmekten öteye geçem edile r Haziran D irenişinden bu yana 18 y ı l g e ç ti. Bu 18 y ı l m a rd ın d a n, iş ç i s ı n ı f ı hareketinin o la y la r ın o d a ğ ın a y e r le ş tiğ i bugün, a ttık b ir çok grup iş ç i s ın ı f ı n ın toplum daki y e r in i, rolünü ve önemini kavram ış olm akla ö v ü n e b iliy o r. Ne var k i, gerçek te, iş ç i s ın ıfın a g ü v e n sizliğ in ifa d e si teori ve p ra tik le r büyük d a rb eler yemiş olm akla ve b ir çok m evziyi terketm iş bulunm akla b ir lik t e, *bu g ü v en sizlik h ala y a ş ıy o r. Onun son m evzisi h a lk çı devrim görü şü d ü r. Emekserm aye çe lişk isin in temel çe lişk i olduğu ve toplum sal gelişm enin eksenini olu ştu r duğu b u r ju v a -k a p ita list T ü rk iy e de, Iburju va-dem ok ratik devrim görüşü iş ç i s ı n ı fın a g ü v en sizliğ in son d iren iş m evzisid ir. H a lk ç ılık, Türkiye iş ç i s ın ı f ı n ın, şehrin ve k ır ın em ekçilerini a rd ın a ala ra k serm aye ik tid a r ım d e v ir e b ile ce ğ i, T ü rkiye devrim ini b ir p roleter devrim i ola ra k b a ş a r ıy a u la ş tır a b ile ce ğ in e h ala in a n m ıy or, in a n am ıyor. İş ç i s ın ıfın a gü ven sizlik h ala y a ş ı y o r.

Yığın hareketi ve görev

Yığın hareketi ve görev işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLESİN! Mayıs 1988 S a y ı:8 Yığın hareketi ve görev Y ığın hareketi gelişiyor, öfke ve memnuniyetsizlik f iili hareket dönüşüyor.

Detaylı

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç U m ran ıiylık aiya^ct Jıi^ünc^.- vv küiklr dcr^ist- Ümrandan Sah ib i Ü m ran Y a)'in alık îü ru T iı San. ve Tie. Ltd. Sd, A 4 a /Vbdullah Yıldız ü m ran ın K asım -2000 Sayısında bir korkular ülkesi

Detaylı

TEKNİK HİZMET İTHALİ

TEKNİK HİZMET İTHALİ «I işgücü göçü t e TEKNİK HİZMET İTHALİ ELEKTRİK M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I / G E M İ M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I H A R İT A V E K A D A S T R O M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I İN Ş A A T M

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Sigortacılıkta karapara aklanması

Sigortacılıkta karapara aklanması .kim - Aralık 2006 SAYI: 6 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ YAYINIDIR Sigortacılıkta karapara aklanması MASAK tarafından hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi nde sigortacılığa ilişkin

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J

Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J k i t a p l a r küçük aptalın büyük dünyası Pucca Günlük Pucca Sana a şkolsun sevgilim, b an a aşkın e n o ro s p u h a lin i yaşattın

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Dr. Emir M. ULUCAK İbrahim ÇAKIR Mil lî Eği tim Ba kan l ğ Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan l ğ n n 24.12.2013 ta rih ve 272 sa y l ka ra r y la 2014-2015

Detaylı

HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ

HAKSIZ HALKSIZ HALSİZ mm n ı H ı İKTİDAR HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ Bugünün Biftyasında Din Kavramı ve Dindarlık Meselesi M u h a m J n H a te n il^ ^ ^ (İran Cumhurbaşkanı) ı n d a ş Y ıld ız EYLÜL - EKİM 1997 SAYI: 39 FİYATI:

Detaylı

anık Sahabettin Altınok

anık Sahabettin Altınok E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Hocapaşa M ah, Kargılı Sok, Celal O rm an Işhanı, N o 1/ Kat 3, Daire 32 Sirkeci-lstanbul Telefon ve Fax: 0212 512 43 56

Hocapaşa M ah, Kargılı Sok, Celal O rm an Işhanı, N o 1/ Kat 3, Daire 32 Sirkeci-lstanbul Telefon ve Fax: 0212 512 43 56 FİLM ÇALIŞMALARI FİLM ÇALIŞMALARI A ndrew M. B utler K ita b ın O r ijin a l A d ı: F ilm S tu d ie s K alkedon Y ayıncılık: 145 Sinem a K itaplığı: 6 Hocapaşa M ah, Kargılı Sok, Celal O rm an Işhanı,

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı