ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN KALTESNE OLAN ETKSN NCELEMEYE YÖNELK BR ARATIRMA THE EFFECT OF INTERNAL COMMUNICATION TO QUALITY: A RESEARCH DESIGNED FOR EXAMINING THE EFFECT OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES TOTHEQUALITY OF INTERNALCOMMUNICATION.Pelin DÜNDAR * Elif Koralp ÖZEL ** Öz Bilgisayar ve internete dayalı yeni iletiim teknolojilerinin ortaya çıkıı, zaman ve mekandan baımsız yeni iletiim ortamları yaratarak, kurum içi iletiimin kalitesi üzerinde etkin rol üstlenmitir. Kurumların kalite hedeflerine ulaabilmesi ancak kurum içi iletiim sürecine ilerlik kazandırılması ile mümkündür. Yeni iletiim teknolojileri ise söz konusu süreci yeni batan ekillendirmekte ve kurum içi iletiimin kalitesinde belirleyici olmaktadır. Adı geçen çalımada; kurum içi iletiim kavramı açıklandıktan sonra kalite ile olan balantısı üzerinde durulmu ve yeni iletiim teknolojilerinin bu ilikiye olan etkisi ele alınmıtır. Söz konusu etkinin ispatı açısından akademik personele düzenlenen anket sonuçları deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Yeni letiim Teknolojileri, Kalite, Kurum çi letiim. Abstract Arisingof new communication Technologies which depends on internet and computer plays an effective role on quality of internal communication via creating new communication platforms which is free of *Doç.Dr., Ege Üniversitesi, letiim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Basın Ekonomisi ve letmecilii Anabilim Dalı **Doktora Örencisi, Ege Üniversitesi, letiim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2 time and place. There alisation of quality objectives of the institution is just possible with gaining operability tointernal communication process. New communication technologies re-design such processand determine the quality of internal communication. In the mentioned study, after defining the internal communication concept, its connection with quality is accentuated and the effect of new communication technologies on this relationship is undertaken. For proven of point at issue, the survey results which is edited to academic staff wase valuated. Keywords: New communication technologies, quality, internal communication GR Günümüzde yeni iletiim teknolojilerinin ortaya çıkıı ve her geçen gün daha da fazla kullanılır hale gelmesi, kurum içi iletiimin gerçeklemesi noktasında önemli yenilikleri beraberinde getirmektedir. Elektronik posta, sosyal medya, web sitesi, mesajlama programları, usenet, intranet, bloglar gibi bilgisayar ve internete dayalı teknolojiler, yeni iletiim mecraları oluturarak kurum içi iletiimin yeni formunu meydana getirmekte ve kalitenin geliimi sürecine katkıda bulunmaktadır. Yeni iletiim teknolojilerinin kullanımı kurumlara, zaman ve mekandan baımsızlık, bilgi alıveriinde kolaylık, verilerin saklanması, maliyetten tasarruf gibi konularda kazanımlar salayarak kurum içi iletiimin kalitesini güçlendirmektedir. Belirli bir kalite hedefine ulamak için çaba harcayan kurumlarda çalıanların çabalarının koordine edilmesi, bilgi akıının salanması, her tür kurumsal faaliyete ilerlik kazandırılması ancak kurum içi iletiim ile mümkündür. Kurum içi iletiime etkinlik kazandırılması, kurumun çıktıları olan ürün veya hizmetin kalitesini de dorudan etkilemektedir. Yeni iletiim teknolojileri ise, kurum içi iletiimde saladıı kazanımlarla insan odaklılık, sürekli eitim ve sürekli gelime, katılımcılık, paylaım ve liderlik unsurlarıyla ekillenen kalite olgusuna ulamada önemli bir rolü üstlenmektedir. Yeni iletiim teknolojileri doru, yerinde ve bilinçli biçimde kullanıldıında kurum içi iletiimin ve buna balı olarak da kurumun çıktıları olan ürün/hizmetin kalitesini yükseltmektedir. Yukarıda vurgulanan unsurlara paralel olarak adı geçen çalımada yeni iletiim teknolojilerinin kurum içi iletiimin kalitesine olan etkisi aktarılmaya çalıılmaktadır. Çalımada öncelikle iletiim, kurumsal iletiim ve kurum içi iletiim kavramları ele alınmakta ve bu kavramların kurumlar açısından önemi vurgulanmaktadır. Çalımanın devam eden kısmında; kurum içi iletiimde yeni iletiim teknolojilerinin yeri, önemi ve kurum içi

3 iletiim ile kalite ilikisi açıklanmaktadır. Çalıma, yeni iletiim teknolojilerinin kurum içi iletiimin kalitesine olan etkisini incelemeye yönelik gerçekletirilen aratırmanın sonuçlarıyla tamamlanmaktadır. Kurum çi letiim Ortak bir hedefe ulamak için ibirlii içinde çalıan insanların oluturduu kurumlar açısından düünüldüünde, iletiim kavramı hayati derecede önem taımaktadır. Kurum içi iletiim sadece daha iyi bir iverençalıan ilikisi yaratmamakta aynı zamanda çalıanların nasıl davranacakları, nasıl bir performans gösterecekleri, buna balı olarak da iletmenin nasıl bir performansa sahip olacaı üzerinde de önemli bir etki yaratmaktadır. (Lyn Smith ve PamelaMounter, 2008: 21) Dolayısıyla kurum içi iletiimden söz edildiinde iletiimin belirli amaçları dikkat çekmektedir. Kurum içi iletiimle öncelikle kurum içindeki bilgi akıını temin etmek hedeflenmektedir. Emir komuta zincirinin kurulması, her bir çalıanın kurum içinde sorumluluk ve yetkilerini örenmesi, kendilerinden beklentileri kavraması kurum içi iletiimle imkan dahilinde olmaktadır. Bu bilgi akıı tek yönlü olarak algılanmamalıdır. Aynı ekilde çalıanların üst yönetime beklentilerini ve isteklerini iletmesi de kurum içi iletiimle gerçeklemektedir. Motivasyonu artırmak ve çalıanlar arasında iyi ilikiler ina etmek de kurum içi iletiimin amaçları arasında yer almaktadır. Etkili bir kurum içi iletiim, çalıanlarının i tatminini artırmakta, yönetimle ve çalıanlarla ilikilerini düzenleyerek geliimine katkıda bulunmaktadır. Kurumun iletiime ilikin yaklaımı ne olursa olsun tüm çalıanların iletiimle ilgili en önemli beklentisi, çalıan ve yöneticiler arasındaki bariyerlerin kaldırıldıı, ie ilikin konularda hedeflere ulaılması için fikirlerinin alındıı, kendi ileri ile ilgili konularda iletiim kurularak hareket edildii bir anlayıın benimsenmesidir. (Yeygel Çakır ve Temel Einli, 2010:175) Kurum içi iletiimin bir baka amacı ise koordinasyonu temin etmektir. Her bir çalıanın çabalarının ortak bir hedef için egüdümlenmesi hem iletiim çatımalarını önlemekte hem de kayıpların önüne geçmektedir. Bunun için planlama aamasından itibaren koordinasyona önem verilmesi önem arz etmektedir. Koordinasyonun salanmasında ise iletiim bir araç rolünü üstlenmektedir.

4 Kurum çi letiimde Yeni letiim Teknolojileri Yeri ve Önemi Kurum içi iletiimle ilgili buraya dek belirtilen noktalar bizi u sonuca götürmektedir; kurum içi iletiime sadece bireysel deil, aynı zamanda toplu halde yapılan bir etkinlik gözüyle bakıldıında; kurum içi iletiim, yalnızca haber ve mesaj alıverii salayan bir ortam oluturmakla kalmayıp, bunun yanında her türlü fikrin, gerçein ve verinin ulatırılmasına ve paylaılmasına da zemin hazırlamaktadır. Yaratılan bu ortam hiç üphesiz sosyal sistem içerisinde iletiim olgusuna bazı fonksiyonlar yüklemitir. Bunlar:(iletisimbilimleri.blogspot.com) Enformasyon Sosyalizasyon Motivasyon Tartıma Eitim Kültürel Gelime Elence Entegrasyondur. Enformasyon: Kurumla ilgili konuları anlamak ve devamında da bilinçli tepkiler gösterebilmek, hedeflenen sonuçlara ulaabilmeyi baarabilmek için öncelikle gereken veri, bilgi, mesaj, fikir ve yorumların depolanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde veri, bilgi, mesaj, fikir ve yorumları ilemek ve kurum içinde paylaıma olanak tanımak için yayılmasını salamak mümkün gözükmemektedir. Sosyalizayon: Kurum içinde bireylerin kendilerinin etkin faaliyette bulunmalarını salayan sosyalizasyon süreci sadece kuruma balılıı ve kuruma yönelik bilinci oluturmakla kalmayıp aynı zamanda kurumdaki faaliyetlere aktif katılma sürecini tevik etmektedir. te bu noktada kurum içi iletiim çalıanların katılımını tevik etmede hayati önem taımakta ve yüksek performanslı takımlar için gerekli bir bileen olarak görülmektedir. (EmanuelCamilleri, 2011: 270) Motivasyon: Yukarıda belirtilen yaratılması zorunluluk arz eden ortamın temellerini atmak sadece birey ve kuruma yönelik faaliyetlerin geliim

5 sürecine katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda genel kabul gören hedeflere ulamayı da kolaylatırmaktadır. Tartıma : Kurum içinde farklı görülerden yola çıkarak mevcut sorun ya da sorunlara yönelik alternatif çözüm önerileri yakalamak için gereken ortamı oluturabilme yeti ve becerisine sahip olmak gerekmektedir. Eitim: Kurum içinde sadece yeteneklerin geliimine olanak tanımak için deil aynı zamanda kiilik oluumuna katkıda bulunmak maksadıyla bilgi aktarımına imkan salamak arttır. Kültürel Gelime: Kurum içi iletiim farklı altı yapıda bulunan bireylerin çalımalarının, duygu ve düüncelerinin ortak bir platformda paylaımına olanak tanıdıı için kurum bünyesinde kültürel gelime adına önemli adımlar atabilmeye yönelik olarak destek görevini görmektedir. Elence: Kurum içi iletiimin yaygınlaması ve kurum bünyesinde giderek benimsenmesi durumunda kurumda çalıan bireyler sadece geliim ya da eitime yönelik bilgileri paylamakla kalmayıp aynı zamanda sanat, müzik, spor v.b. aktivitelerin varlıından da birbirlerini haberdar etme gereksinimi içerisine girmektedir. Entegrasyon: Kurumda çalıan tüm bireylerin, grupların, bölümlerin birbirlerini tanımak ve bakalarının gözünden olayları ya da gelien sonuçları deerlendirmek gayesiyle gereksinim duydukları birtakım veri, bilgi ya da mesajlara ulaabilmelerini salamak son derece önem arz etmektedir. Tüm belirtilen fonksiyonların ilevsellii yani kurumdaki iletiimin ileyii çalıanların belirli iletiim araçlarını kullanmaları ile olumaktadır. Çalıanlar kurum içi iletiimde bilgi alıveriini salamak için bazı araçlara gereksinim duymaktadır. Kurum içi iletiimde kullanılan geleneksel araçlar yazılı, sözlü ve elektronik araçlar olarak üçe ayrılırken, son dönemde gelien yeni iletiim teknolojileri, kurum içi iletiimde önemli bir rol üstlenmitir. Bilgisayar aı ve internete dayalı yeni iletiim teknolojilerinin kurum içi iletiimdeki yeri her geçen gün daha da artmaktadır.

6 Öncelikle kurum içi iletiimde kullanılan geleneksel iletiim araçlarına bakıldıında yazılı olanlar, yazılı genelgeler ve belgeler, raporlar, yazılı yayın organları (dergi, gazete vb.), broür, el kitapları, afiler, posterler, duvar tabloları, ilanlar, yıllıklar, ikayet kutusu olarak sıralanabilmektedir. Sözlü iletiim araçları dendiinde ise akla ilk önce sözlü açıklamalar, konferanslar, telefon konumaları, sözle verilen emirler, duyurular, toplantılar, kutlamalar, davetler gelmektedir. letiim aracı olarak kullanılan elektronik iletiim araçları ise telefon, faks, teleks, video konferans, kapalı devre TV kanalı ve radyodur. Yeni iletiim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bunlara elektronik veri aı olan bilgisayar ile internete dayalı iletiim araçları eklenmi; bilgisayar kullanımı ve internet kurum içi iletiimde önemli bir fonksiyon üstlenmitir. letiim teknolojisi iletiim alanındaki bütün teknolojileri kapsayan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Rice, yeni iletiim teknolojilerini tipik olarak mikroilemci ya da bilgisayar yetilerini kullanan ve kullanıcılar arasında ve kullanıcıyla enformasyon arasında etkileime olanak tanıyan ya da bunu zorunlu kılan iletiim teknolojileri olarak tanımlamıtır (Akar, 2004:39) letiim teknolojisi alanındaki en önemli gelimeler radyo, televizyon ve telefonla yaanmıtır. letiim teknolojisindeki ikinci büyük aama ise bilgisayarın geni kitlelerce kullanılması ve internetin yaygınlamasıyla kaydedilmi ve yeni iletiim teknolojileri iletiimde önemli bir kavram haline gelmitir. Kurum içi iletiim açısından deerlendirildiinde kurumlar ve çalıanlar yeni iletiim teknolojilerini hem birbirleriyle iletiim kurmak hem de faaliyetlerini, çalımalarını, organizasyonlarını, hizmetlerini, ürünlerini tanıtmak, bilgi paylaımı gerçekletirmek ve sosyallemek amacıyla kullanmaktadır. Rogers kurumsal bir sınıflandırma ile yeni iletiim teknolojilerinin üç özelliini öyle tanımlamıtır. (Akt:Akar,2004:38) (Geray, 2003: 18-19) Karılıklı etkileim: Bu özellik sayesinde iletiim süreci kiilerarası iletiimdekine benzer bir ekilde tarafların anında iletileri birbirlerine aktarmalarına olanak salamakta, ancak bu süreç kiilerarası iletiime benzememektedir. Yeni teknolojiler kiilerarası iletiimden çok daha geni kitlelere hitap etmektedir. Kitlesizletirme: Söz konusu özellik bireyin yüz yüze olmayan iletiim içerisinde geni hedef kitleler ile mesaj alıverii yapmasını salamaktadır.

7 Ezamansız olabilme: Yeni iletiim teknolojileri birey için uygun bir zamanda mesaj gönderme ve alma yeteneklerine sahiptir. Mesajın alınması veya yollanmasının zamanını kullanıcı kendi ayarlamaktadır. Karılıklı etkileim, kitlesizletirme, ezamansız olabilme özellikleri dikkate alındıında, belirtilen bu özellikler paralelinde yeni iletiim teknolojileri i ortamında pek çok yenilie yol açmaktadır. Bilgisayar teknolojileri üretimi, çoaltmayı, yazılı belgeleri saklamayı, uzun mesafelerde bilgi alıveriini, birlikte çalımayı, zaman ve mekandan baımsız olarak toplantı düzenlemeyi kolaylatırmaktadır. Çalıanlar artık fiziki yakınlık olmadan da elektronik araçlar sayesinde birbirleriyle sürekli temas kurabilmektedir. , internet gibi araçlar yöneticilerin çalıanlarla iletiim kurmasına, çalıanların ise kurumla ilgili gelimelerden haberdar olmasına yardımcı olmaktadır. (JoepCornelissen, 2011: 164) Yeni iletiim teknolojilerinin bu özellikleri dikkate alındıında, bilgisayar ve internet odaklı yeni iletiim teknolojilerinden elektronik posta, web sitesi, mesajlama programları, Usenet, bloglar, sosyal alar, VoIP gibi araçlar kurum içi iletiimde öne çıkmaktadır. (Aslan, 2008: ) Bu sayılanlara kurum içi iletiim söz konusu olduunda intranet i de eklemek gerekmektedir. Yeni iletiim teknolojilerine dayalı iletiim araçlarını tanıyabilmek için bunlara biraz daha yakından bakmak faydalı olacaktır. Elektronik posta: nternet kullanıcısı olan bir kiinin dier bir veya daha fazla internet kullanıcısına e zamanlı olmadan mesaj, dosya, fotoraf, video gibi içerikleri iletmesine imkan tanıyan bir iletiim aracıdır. nternet üzerinde insanlar arasında bilgi paylaımını salayan ve yaygın olarak kullanılan internet uygulamalarından biridir. nternete ulama imkanı bulunan herkes elektronik posta adresi edinebilmektedir. Kurumlar da çalıanlarına elektronik posta adresi salayarak kurum içi ileti paylaımını gerçekletirmektedir. Web sitesi: Bir kiiden çok sayıda kiiye yönelik yapılan kitlesel ve ezamanlı olmayan iletiimdir. Web sitesi, kiilere ya da kurumlara ait olan ve internet kullanıcıları tarafından ulaılabilen bir iletiim panosudur. Kurumlar web sitesi ile kendilerini tanıtabilmekte, bilgi paylaabilmekte, duyurularda bulunabilmekte, kurum dıı ve kurum içi iletiim için web sitesinden faydalanabilmektedir. Çalıanlar ve kurum dıı kiiler de kurumla ilgili gelimeleri ve haberleri web sitesi üzerinden takip edebilmektedir. Mesajlama programları: Bir kiiden dier kiiye veya çok kii arasındaki ezamanlı iletiime olanak tanıyan programlardır. Msn

8 Messenger, Yahoo Messenger gibi popüler anlık mesajlama programları karılıklı olarak kısa mesajlama ve görüntülü konuma imkanı sunmaktadır. Elektronik postadan farklı olarak mesajlama programları kısa mesajlara dayalıdır. Bu programda kiiler ezamanlı olarak mesajlaabilmektedir, ancak bu programların yeni sürümleri online olan kullanıcının, online olmayan kullanıcıya da mesaj göndermesine fırsat tanıyacak ekilde düzenlenmitir. Bu durumda alıcı, mesajı sisteme girdii anda alabilmektedir. Usenet: E-grup gibi çok sayıda kii arasında gerçekleen ve ezamanlı olmayan bir sanal iletiim biçimidir. Tartıma forumları ve haber grupları olarak tanımlanabilecek Usenet ile kullanıcılar haberleri okuyabilmekte, yazabilmekte ve tartıabilmektedir. Usenet, internet kullanıcılarının deiik konulardaki haberler, yazı, grafik, fotoraf, programlarını paylaabildii herkese açık bir tartıma platformu olarak bilinmektedir. (http//en.wikipedia.org) Bloglar:Blog internet günlüü anlamına gelmektedir. Bloglar içinde yaadıımız biliim çaında, teknoloji kıskacındaki insanın bir çeit kendini dıa vurması ve yeni bir ifade biçimi olarak deerlendirilmektedir. Bloglar çounlukla yazanların gündelik deneyimlerini ve yaadıklarını aktarmaktadır. (Aslan, 2008:220) Sosyal alar: Sosyal medya olarak da anılan sosyal alarda benzer ilgi alanlarına sahip kiiler bir araya gelerek sanal mahalleler oluturmaktadır. Her bir internet kullanıcısının internette bloglar ya da Facebook, twitter, Friendfeed gibi platformlar aracılııyla bilgi ve görülerini paylaabilmesine olanak tanıyan sosyal alar, yeni iletiim teknolojileri için de önemli bir araç olarak dikkat çekmektedir. Facebook, twitter gibi sosyal alarda kiiler bilgi alıveriinde bulunabilmekte, çeitli konulardaki fikirlerini açıklama olanaı elde edebilmektedir. Çalıanlar kendi bloglarını oluturabildii gibi kurumlar da söz konusu sosyal alarda kendi sayfalarını kurarak çalıanları ve kurum dıındaki kiilerle iletiim kurabilmektedir. VoIP: Data hatları üzerinden telefon görümesi ve belirli standartlarda ses iletilmesi için kullanılan VoIP de (Voice over Internet Protocol) genellikle internet deil, kurum ya da kurulua özel bir intranet sistemi ya da geni alan aı olan (WAN) ve bazen bu i için özellemi donanımlar kullanılmaktadır. Ancak özellikle son yıllarda bu teknolojiyi kullanarak, internet üzerinden aynı yazılımı kullanan bilgisayarlar arası ücretsiz, bilgisayardan sabit ve mobil telefonlarla düük ücretli konuma gerçekletirebilen Skype benzeri yazılımlar üretilmitir. (Aslan, 2008: 232)

9 Pek çok kurum çalıanları ve müterileriyle düük ücrete ya da ücretsiz iletiim kurmak amacıyla bu sistemi kullanmaktadır. ntranet: Sadece belirli bir kurum içindeki bilgisayarları, yerel aları ve geni alan alarını birbirine balayan özel bir adır. Bu kurumsal bilgi portalının kurulma amacı kurum içinde bilgileri paylamaktır. Çalıanlar ve yöneticiler bu kapalı devre web sistemde birbirleriyle fotoraf ve bilgi paylaabilmekte, kurumla ilgili düüncelerini, sorunları, önerileri dile getirebilmektedir. (http//tr.wikipedia.org) Bilgisayar aı ve internetle birlikte doan yeni iletiim teknolojilerine balı olarak ortaya çıkan sosyal medya, elektronik posta, web sitesi, mesajlama programları, usenet, intranet, bloglar gibi yeni iletiim araçları günümüzde kurum içi iletiimde de önemli bir rol üstlenmektedir. Sayılan yeni iletiim teknolojilerine dayalı araçlar kurum içi iletiimde tercih edilen modellere göre ilerlik kazanmaktadır. Her geçen gün daha fazla kurum, web sitesi, Facebook ya da twitter sayfası oluturarak kurumla ilgili bilgi ve duyurularını çalıanlarıyla sosyal medya üzerinden paylamaktadır. Öte yandan günümüzde hemen her kurum bir web sitesine sahip hale gelmitir. ntranet de kurumların çalıanlarıyla iletiimi noktasında önemli bir ilev görmektedir. Dier taraftan elektronik posta hem kurumun çalıanlarıyla hem çalıanların birbiriyle haberlemesinde, bilgi paylaımında vazgeçilmez bir konuma gelmitir. Sosyal medya, usenet ve mesajlama programları ve bloglar da çalıanların birbirleriyle iletiimlerini kolaylatırmakta ve artırmaktadır. Özellikle bankalar ve çalıanlarıyla sık telefon görümesi yapmak zorunda olan dier kurumlar, VoIP sisteminden faydalanarak ücretsiz ya da düük ücretli iletiim kurabilmektedir. Sayılan örnekler göstermektedir ki yeni iletiim teknolojileri kurum içi iletiimde dikkate deer bir rol almaktadır. Ve bu rolün etkinlii her geçen gün daha da artmaktadır. Kurum çi letiim ve Kalite letiim olmadan kurumların faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün deildir. Belirli bir hedefe ulamak için çaba harcayan çalıanların çabalarının koordine edilmesi, bilgi akıının salanması, her tür kurumsal faaliyete ilerlik kazandırılması ancak iletiim süreci ile mümkündür. Etkin bir kurum içi iletiim, kurumun çıktıları olan ürün veya hizmetin kalitesini de dorudan etkilemektedir. Yönetimde kalite giriimi, iletiimle balamaktadır. letiim kurum içinde çalıanların bilgileri anlaılabilir sembollerle ifade etmesini ve kuruma aktarmasını ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldıında da sadece yöneticilerin baarısı deil

10 aynı zamanda kurumların etkinlii üzerinde önemli rol oynayan iletiim, süreç olmanın yanı sıra yöneticilerin i akıını salamak gayesiyle kullandıı en temel araç konumundadır. Dolayısıyla kurum yöneticileri ne istediklerini, ne zaman istediklerini ve nasıl istediklerini çalıtıkları ekibe iletiim kanalıyla aktarmaktadır. Kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri, sürekli iyiletirme potansiyeli içerisinde yol kat edebilmeleri iletiim sayesinde mümkündür. Aksi taktirde; kurumlar yok olma tehlikesi ile karı karıya kalabilmektedir. Kurumlar bünyeleri içerisindeki hem bireysel hem de grupsal çalımaları disipline ederken, temel bir üretim faktörü dahilinde çalımalarına ivme kazandırmaktadır. Bu da; hiç üphesiz bilgidir. Böyle bir ortamda düünceleri mutlak kılmak isteyen her kurum, iletiim olgusundan her daim destek almak zorundadır. letiim ile ilgili çaba ve çalımalar üzerinde younlaırken ihmal edilmemesi gereken bazı hususlar söz konusudur. letiimin insan odaklı olduu gerçei bunlardan ilkidir. Nitekim kaliteye doru yol alırken de kurumların gözden kaçırmaması gereken en önemli nokta tüm çabaların balangıç ve odak noktasının insanolu olduu gerçeidir. Çünkü ne kadar ileri teknolojiden, ne kadar mükemmel yönetim sürecinden, ne kadar üstün bir sistem tasarımından bahsedersek edelim, belirttiimiz noktalara ilevsellik kazandıracak olan insanoludur. Bu sebeple hiçbir süreçte insan ile çalııldıı gerçei unutulmamalıdır. Her ne kadar tüm kurumlar bunun olması gerektii kanaatini taısalar da kurumsal kültürün en önemli öesi olan insan faktörüne çou zaman gereken önemin verilmemesi beklenen kurum kültürünün oluumuna ket vurmakta, bu da doal olarak kuruma ait vizyonun oluumu ve onu destekleyen misyonların belirleniine gölge düürmektedir. kinci husus, iletiimin paylaımı getirdiidir. Toplam kalite yönetiminin kritik öelerinden birisi de katılımcılık ve yetki devridir. Sadece mesajı gönderen ya da yetkiyi verenin deil aynı zamanda mesajı alan ya da yetkiyi üzerine almayı kabul eden tarafın ortak bir paydada buluması gerekmektedir. Bu durum kuruma süreç açısından bakıldıında; uzun vadede iyiletirmeyi getirmektedir. Çünkü yetkiyi alan birey ya da bireyler bu yetkiye layık olma bilinciyle hareket ederek kendi çizgilerini ama konusunda efor sarf etme eilimi içerisine girmektedir. Üçüncü husus ise iletiimin sembolik olduudur. Semboller sadece jestler, mimikler deil aynı zamanda sesler, harfler, rakamlar ve tabii ki sözcüklerdir. Hem alıcı hem de gönderen mesaja aynı anlamı verdikleri zaman sonuç: etkili iletiimdir. Ancak bunun olabilmesi için zaman içerisinde kurum içinde çalıanların aynı çizgide bulumaları gerekmektedir. te bu nokta da yeni iletiim teknolojileri bu süreci hızlandırma adına düünülen noktalara yeni bir boyut açmıtır.

11 Günümüzde globalleme sadece yeni teknolojilere deil yönetim ilevine de yeni kazanımlar getirmitir. Daha esnek ve effaf bir yönetim sayesinde dıa kapalı olmaktan kurtulan kurumlar etkileimli ve ilevsel bir yapıya bürünmülerdir. Deiimin kurumlarda katılımcılık sayesinde vücut bulacaına inanan kurumlar çalıan odaklı bir yönetime yaklamanın ayakta kalmak için bir zorunluluk olduu gerçeini idrak etmi bulunmaktadır. Bu da karılıklı yönetim anlamına gelen yönetiim olgusunun kurumlarda yerini bulmasını getirmektedir. Yönetiim olgusuna süreçler bazında doru olarak ilevsellik kazandırıldıında sadece katılım/katılımcılık deil, hesap verebilirlik ve effaflık ile insan unsurunu öne çıkartan bir yönetim felsefesi ve beraberinde kalite anlayıı ekillenmektedir. Kalitenin üretim sürecinde iyiletirilmesi ve korunması, tüm kurumsal ve yönetsel eylem ve aamalarda çalıanlar arasında salıklı bir iletiim kurulmasına balıdır. Kurumlarda çalıanlar arasında güçlü bir bölüm ayrımcılıı ve rekabet oluabilmektedir. Bu gibi durumlarda iliki zayıflıı ve iletiim engellerinin varlıı, i ve kalitenin olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle iyi bir iletiim salanması ve dayanıma ekip ruhu ve takım oluumu için bölümler arası engeller ortadan kaldırılmalıdır. Her elemanın katılımını artırmak amacıyla tasarlanmı stratejiler kurumsal iletiime oldukça gereksinim duymaktadır. Bu balamda, iletiimin görevi, karılıklı anlayıı arttırmak, kurumun tüm çalıanlarına balılık ve karılıklı karar alma olanaı tanımak ile serbest bilgi akıını salamak yoluyla katılımı güvence altına almaktır. üphesiz ki, bu yeni yönetim yaklaımı, özellikle düünce ve yorumları alabilmeye dayanan iyi iletiim kurma becerisine aırlık vermektedir. (Halis, 2000:221) yi iletiim kurma becerisine zemin hazırlayan ve kurumlarda kalite olgusuna giden yolu giderek kısaltma misyonunu üstlenen yeni iletiim teknolojileri toplumda bireylerin gündelik yaam pratiklerini deitirmekle kalmayıp aynı zamanda bireylerin kendilerini sürekli yenilemeleri gerekliliini getirmekte ve güncellenen teknolojileri sürekli kullanma zorunluluu içerisine giren bireyler giderek uzmanlamaya daha kısa zamanda ulama keyfiyetini yaayabilmektedir. Zamandan ve maliyetten tasarrufu da beraberinde getiren yeni iletiim teknolojileri sayesinde iletiim hem çok yönlü hem de açık olabilme olanaına kavumaktadır. Çünkü kurum içerisinde yeni iletiim teknolojileri sayesinde paylaılan mesajlar/bilgiler kuruma ait geni bir platforma yayılmaktadır. Böylelikle bireyler kendileri ile direkt ilgili olmayan ama içerisinde çalıtıkları kuruma ait birçok bilgiye eriim

12 olanaını yakalamaktadır. Bu sayede de yeni iletiim teknolojileri bireylerin kurumla özdelemelerine olanak tanımakta ve aidiyet duygusu yaratmaktadır. Dier taraftan da yeni iletiim teknolojilerinin sosyal paylaıma olanak tanıması ve bu sayede bireylerin zaman zaman söylemekten çekindii düünce ve söylemlerini rahatça ifade edebildikleri ortama sahip olmaları kurum içi iletiimi etkin kılmakla kalmayıp kurum dıı iletiime de kapıları aralamaktadır. Bu sayede kurumda çalıanlar dier kurumlar ile kendi çalıtıkları kurumları kıyaslama olanaına kavumakta ve zaman içerisinde eksikliklerini kendiliinden gözlemleme fırsatı yakaladıkları için de kendilerini eitime tabi tutmak zorunluluu içerisine girebilmekte ve kısa zaman diliminde geliim gösterme fırsatına kavumaktadır. Sadece bilginin paylaıma açılmasına imkan yaratmakla kalmayıp aynı zamanda bilginin yönetilmesine de zemin hazırlayan yeni iletiim teknolojileri sayesinde ham veri ya da bilgiler birçok birey tarafından paylaıma sunulduu için yeni fikirlerin doması imkan dahilinde olmaktadır. Bu sayede bireyler bir taraftan bilgi açıklarını kapatma ansını yakalarken dier taraftan da birçok düüncenin bir araya gelmesi sayesinde soru ya da sorunların çözümüne yönelik sinerjik etkiyi elde edebilmektedir. Yeni iletiim teknolojileri ile deiime urayan bir baka olgu da kurum kültürüdür. Kurumlar gelien teknolojiye karı ne kadar bilinçli bir ekilde uyumlatırma yoluna giderlerse, deiimden o kadar az etkilenirler ve buna balı olarak da gereksinimlerini karılayacak ekilde kurum kültürlerini yeniden oluturabilirler. Bunun ilk yolu ve belki de en önemlisi var olan kültürü anlamaktır. Çünkü kurum içinde yapılan her eyi mevcut kültür belirler ve yönlendirir. Göz ardı edilmeyen, üzerinde çalıılan bir kültür ise kurumdaki baarıyı artırır ve kurum içi iletiimin kalitesini yükseltir, bu da doal olarak verimli ve tatmin edici bir çalıma ortamının olumasına katkıda bulunur. (Akın, 2001:136) Bunu salayabilmek ise kurum olarak çalıanlara sahip oldukları güçleri kefetmelerini temin edecek bir ortamı oluturmaktan geçmektedir ki; ite bu nokta da kurum kültürünün varlıı vazgeçilmez bir boyut oluturmaktadır. Kalite belirtilenlerden de anlaılacaı üzere insan odaklı, eitimi zorunlu kılan, sürekli gelimeyi merkeze koyan, katılımcılıı ve paylaımı esas alan ve tüm bunların etkin bir liderlik yetisiyle olabilecei hissiyatını uyandıran bir olgudur. Yeni iletiim teknolojileri bu çok boyutlu olgunun ekillenmesinde ve mesafe kat etmesinde önemli bir belirleyicidir. Ancak kurum içinde tüm anlatılanlara realite kazandırırken unutulmaması

13 gereken bir söz vardır ki; o da Rosabeth Moss Kanter in ifade ettii Küresel Düün Yerel Uygula dır. Çünkü yeni teknolojiler varlıklarıyla bizleri kimi zaman uzaklara götürmektedir. Ancak bu hiçbir zaman içinde yaadıımız kurumun deerlerini görmezlikten gelmeyi getirmemelidir. Aratırmanın Konusu ve Amaç: Çalımanın teorik kısmında da belirtildii üzere; kurum içi iletiim, yalnızca haber ve mesaj alıverii salayan bir ortam oluturmakla kalmayıp, bunun yanında her türlü fikrin, gerçein ve verinin ulatırılmasına, paylaılmasına da zemin hazırlamaktadır. Yeni iletiim teknolojileri ise, karılıklı etkileim, kitlesizletirme ve e zamansız olabilme özellikleriyle geni kitlelere hitap edebilmenin yanı sıra geni kitlelerle mesaj alıveriini salayabilme ve mesajın alınmasını ya da yollanmasının zamanını da kullanıcının kendisinin ayarlamasına olanak tanımaktadır. Yeni iletiim teknolojilerini doru, yerinde ve bilinçli kullanmak kapasitesi ve yeteneine sahip olmak ise hiç üphesiz kurum içinde vücuda getirilen ilerin kalitesine olumlu yönde yansımaktadır. Yukarıda belirtilen hususları sorgulama sürecine dahil etmek suretiyle gerçekletirilen yeni iletiim teknolojilerinin kurum içi iletiimin kalitesine olan etkisini incelemeye yönelik olarak gerçekletirilen aratırma, Ege Üniversitesinde 12 fakültenin akademik personeli üzerinde yapılmıtır. Aratırmada örenilmesi hedeflenen temel noktalar ise; akademik personel nezdinde kurum içi iletiimin öncelikle neyi ifade ettii, kurum içi iletiimde kullanılması zorunluluk arz eden yeni iletiim teknolojilerinin ve bu teknolojilerinin öncelikle hizmet ettii/etmesi gereken noktaların neler olduuna paralel olarak yen iletiim teknolojilerinin kurum içi iletiim kalitesi üzerinde nasıl bir etki yarattııdır. Yöntem ve Teknik: Yöntem ve teknik olarak 6 tanesi seçmeli, 6 tanesi de öncelik sıralamalı olmak üzere toplam 12 soruyu içeren anket formu hazırlanarak, aratırma evrenini oluturan Ege Üniversitesi ndeki 12 fakültede uygulanmı ve her fakültenin akademik personelinin belli bir yüzdesine ulaılmaya çalıılmıtır. Örneklem: Örneklem belirlenirken üzerinde durulan temel nokta; bilinçli bir kitlenin dikkate alınması gerektii gerçeidir. Bu sebeple de üniversite akademik personeli örneklem olarak seçilmitir. Aratırma sonuçlarının güvenilirlii açısından %2-%3 hata payı ile %85 in üzerinde güven üstü

14 aralıına denk gelen bir sonucu yakalamak esasen hedeflenmitir. Dier taraftan ise; gündelik yaam pratiklerimizi tamamen deitiren yeni iletiim teknolojilerinin akademik ortamdaki yerini tespit etmek ve kalite sürecine katkısını deerlendirmek aratırmanın temelini oluturmaktadır. Toplamda 1918 akademik personelden 619 una anket uygulanırken, fakülte bazında daılım u ekilde olmutur: Fakülte Akademik personel sayısı Ankete katılan Tıp Fakültesi Fen Fakültesi Di Hekimlii Fakültesi Ziraat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eczacılık Fakültesi letiim Fakültesi Eitim Fakültesi ktisat Fakültesi Hemirelik Fakültesi Toplam Aratırmanın Sınırlılıkları: Her fakültede çalıan akademik personelin ders /toplantı saatlerinin farklı olması, aratırmanın geçerlilii açısından; en düükten en yüksee kadar (Aratırma Görevlisi, Öretim Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) tüm unvan sahiplerine ulamanın getirdii sıkıntılar ve bazı fakültelere anket yapılma esnasında karılaılan bürokratik engeller, temel olarak aratırmanın sınırlılıklarını oluturmaktadır.

15 Aratırma Sonuçlarının Deerlendirilmesi: Kurum çi letiim (1. Öncelik) Yönetim-Çalıan Diyalou Kurum çi letiim (2. Öncelik) Yönetim-Çalıan Diyalou 2% 15% 32% Çalıanlar Arası Diyalog 4% 8% 33% Çalıanlar Arası Diyalog 18% Akademik Bilgi Alıverii 21% Akademik Bilgi Alıverii 33% Kurum Etkinliklerinin Duyurulması Amaç Birlii 34% Kurum Etkinliklerinin Duyurulması Amaç Birlii Kurum çi letiim (3. Öncelik) Yönetim-Çalıan Diyalou 16% 21% Çalıanlar Arası Diyalog 16% Akademik Bilgi Alıverii 31% 16% Kurum Etkinliklerinin Duyurulması Amaç Birlii Tablo 1: Kurum çi letiim Nedir? Çalımanın teorik kısmında da vurgulandıı üzere çalıanlar arası diyaloun güçlü olması, kurum içi iletiimde karılaılması olası sorunların önüne set çekilmesini mümkün kılmaktadır. Yönetim-çalıan diyalounun gelitirilmesine olumlu katkı salayan bu ikili diyalog, pek çok sorunun olgunlamadan çözümüne vesile olmaktadır. Nitekim anket sonuçlarından da görüldüü üzere; akademik camiada kurum içi iletiim denilince; ilk öncelii çalıanlar arası diyalog almakta, bunu balantılı olarak da yönetim çalıan diyalou izlemektedir. Üçüncü öncelii ise %31 lik oranla amaç birlii oluturmaktadır ki; sonuca varmak için önce diyaloun kurulması, ardından da herkesin çaba ve çalımalarını aynı nokta üzerinde younlatırmaları gerçei göz önüne alındıında; bu sonucun da tesadüf olmadıı gerçei belirginlemektedir.

16 Kurum çi letiimin Düzeyi 31% 3% 1% 24% Yok Düük Orta yi Çok yi 41% Tablo 2: Kurum çi letiim Düzeyi Yapılan çalımanın sonuçlarından çıkan bir dier temel gerçek; kurum içi iletiimin %41 lik oranla orta düzeylerde seyrettiidir. Bunu temel nedenini yeni iletiim teknolojilerinin bir yandan hayatımızı kolaylatırması ancak dier yandan da yüz yüze kurulan diyalogları zayıflatması olarak ifade etmemiz mümkündür. Fakat yine de %31 lik dilimin kurum içi iletiimin iyi oranda seyrettii kanaatinde olması bu sonucun içinde bireysel çabaların da tesirli olduu, yani kurulan iletiimin düzeyinin kiiden kiiye deitii sonucunu getirmektedir. Kurum çi letiimin Araçları (1. Öncelik) Kurum çi letiimin Araçları (2. Öncelik) 11% 23% 6% 12% 48% Resmi Yazıma Yüzyüze Görüme Toplantı-Seminer Telefon Bilgisayar-nternet 17% 12% 18% 24% 29% Resmi Yazıma Yüzyüze Görüme Toplantı-Seminer Telefon Bilgisayar-nternet Kurum çi letiimin Araçları (3. Öncelik) 26% 22% 16% 16% Resmi Yazıma Yüzyüze Görüme Toplantı-Seminer Telefon Bilgisayar-nternet Tablo 3:Kurum çi letiimde En çok Tercih Edilen Araçlar

17 Kurum içinde kullanılan iletiim araçlarına bakıldıında; tüm akademik çalıanların önceliini yüz yüze görümeler oluturmaktadır. Bu durumun temel nedeni olarak da; yeni iletiim teknolojilerinin hayatımızdaki önemli bolukları doldurmasına karın kurum içi iletiimde henüz istenilen düzeyde kullanılmadıı gerçei ortaya konmaktadır. %48 lik oran bunun bariz bir tespitidir. kinci önceliin de toplantı ve seminerler olarak ortaya çıkıı bireylerin birtakım sorunların çözümüne varma noktasında; tartıarak, beraber çok sesli düünerek hareket etmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Bu sonucu yeni iletiim teknolojilerinden kaynaklanan sorunlara/engellere de balamak olasıdır. Çünkü zaman zaman da olsa internet kesintileri v.b. nedenler birtakım kilit bilgilere zamanında ulaamama sonucunu getirebilmektedir. Tüm bunlara balı olarak da; Bilgisayar-internetin %26 lık oranda üçüncü öncelikte yer alması ifade ettiimiz noktaları dorular niteliktedir. nternete Balanma Sıklıı 7% 4% 2% 0% Günde kiden Fazla Günde Bir Kez Gün Aırı Haftada Birkaç 87% Daha Seyrek Tablo 4 : Kurum çi letiimde nternete Balanma Sıklıı Tablodan da anlaılacaı üzere; kurum içi aktarılması gereken birtakım bilgilere ulamada internet tercih edilen önemli bir balantı noktasıdır. Birtakım toplantıların, kurum içi ve kurumlar arası günlük duyuruların, seminer, kongre v.b. gelimeye yönelik birtakım bilgilerin aktarılmasında akademik personel interneti fazlasıyla kullanmaktadır. %87 lik oran bunun göstergesidir. Ancak tartıma ve sonuca katılımcılık duygusuna varma noktasında yukarıda da belirtildii üzere; yüz yüze görüme ve balantılı olarak da toplantılar/seminerler bilgisayar-internetin önüne geçmektedir.

18 nternette En Çok Tercih Edilen Araçlar(1. Öncelik) nternette En Çok Tercih Edilen Araçlar (2. Öncelik) 4% 4% 3% Elektronik Posta 5% Mesajlama Programları Sosyal Medya ntranet 13% 20% 14% Elektronik Posta 36% Mesajlama Programları Sosyal Medya ntranet 84% Web Sitesi 17% Web Sitesi nternette En Çok Tercih Edilen Araçlar (3. Öncelik) 2% 17% Elektronik Posta 38% Mesajlama Programları Sosyal Medya 26% ntranet 17% Web Sitesi Tablo 5: Kurum çi letiimde nternette Tercih Edilen Araçlar nternet kullanıcısı olan bir kiinin dier internet kullanıcılarına e zamanlı olmadan mesaj, dosya, fotoraf, video gibi içerikleri iletmesine imkan tanıyan bir iletiim aracı olan elektronik posta, internet üzerinde insanlar arasında bilgi paylaımını salayan ve yaygın olarak kullanılan internet uygulamalarından biri olması nedeniyle akademik ortamda da en fazla rabet gören aracı konumundadır. %84 lük yüksek dilim de bunu ispat eder niteliktedir. Dier taraftan ise; bir kiiden dier kiiye veya çok kii arasındaki ezamanlı iletiime olanak tanıyan mesajlama programları aracılııyla kurum içi iletiim kimi zaman zirveye taınmakta, önemli birtakım bilgiler saniyeler içerisinde çounlua eriebilmektedir. Belirtilen gerekçeyle de ikinci öncelikte mesajlama programları %36 lık dilimle baı çekmektedir. Kiilere ya da kurumlara ait olan ve internet kullanıcıları tarafından ulaılabilen bir iletiim panosu olan web siteleri ise bilginin

19 paylaıldıı, duyuruların süratle aktarıldıı çalıanların ve kurum dıı kiilerin kurumla ilgili gelimeleri takip ettikleri ortamlar olması nedeniyle giderek tercih edilir konuma geçmektedir. Nitekim üçüncü öncelikte %38 lik dilimle web sitelerinin ilk sırada yer alması anlatılanların realitede var olduu gerçeini göstermektedir. Yeni letiim Teknolojilerinin Amaçları(1.Öncelik) 10% 4% 0% Etkinlikl Katılım/Duyuru 48% 38% Bilimsel Bilgi Alıverii Resmi Olmayan letiim Görevlendirme/ Raporlar Dier Yeni letiim Teknolojilerinin Amaçları(2.Öncelik) 23% 11% 0% 35% 31% Etkinlikl Katılım/Duyuru Bilimsel Bilgi Alıverii Resmi Olmayan letiim Görevlendirme/ Raporlar Dier Yeni letiim Teknolojilerinin Amaçları(3.Öncelik) 29% 0% 20% 13% Etkinlikl Katılım/Duyuru Bilimsel Bilgi Alıverii Resmi Olmayan letiim Görevlendirme/ Raporlar 38% Tablo 6: Kurum çi letiimde Yeni letiim Teknolojilerinin Amaçları

20 Yukarıda yüzdelerden de anlaılacaı üzere; yeni iletiim teknolojileri sayesinde bilimsel bilgi alıverii boyutunda ekonomide vurgulanan azalan verimler yasası terk edilmitir. Çünkü bilginin deeri paylaıldıkça artmaktadır ve yeni iletiim teknolojileri de bu artıa vesile olan önemli bir etken sıfatını hak etmi bulunmaktadır. Nitekim akademik camia da bu görüe katılmakta ve yeni iletiim teknolojilerinin kurum içinde öncelikli amacının bilimsel bilgi alıverii olduu noktasında birlemektedir. Birinci öncelikte yer alan %48 lik dilim ile ikinci öncelikte yer alan %35 lik dilim bunun ispatıdır. Akademik camia için yeni iletiim teknolojilerinin kullanımının resmi olmayan yazımalarda kullanımı, yani arkadalık, dostluk içerikli yazımalar ise üçüncü öncelik kategorisinde yer almaktadır. Yeni letiim Teknolojilerinin Tercih Nedenleri (1. Öncelik) Yeni letiim Teknolojilerinin Tercih Nedenleri (2. Öncelik) 21% 2% 13% 0% 64% Daha Hızlı Pratik Güvenli Kolay Ulaılabilir Maliyeti Düük 21% 6% 3% 19% Daha Hızlı Pratik Güvenli Kolay Ulaılabilir Maliyeti Düük 51% Yeni letiim Teknolojilerinin Tercih Nedenleri (3. Öncelik) 19% 10% 16% 13% Daha Hızlı Pratik Güvenli Kolay Ulaılabilir Maliyeti Düük 42% Tablo 7: Kurum çi letiimde Yeni letiim Teknolojilerinin Tercih Nedenleri

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji GİRİŞ Sinerji yaşamın akışı içerisinde her nokta da her yerde gerekliliği daimi olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya baktığımızda; göçmen kuşların v şeklinde uçarak hava akımı yaratıp birbirlerinin

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE 10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE ProceedingsBook (VolumeIII) Coordinator Prof.Dr.YavuzAKPINAR GeneralCoordinator Prof.Dr.AytekinMAN SAYISAL UÇURUMUN BOYUTLARI VE TEKNOLOJ POLTKALARI

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yerelde Yönetiim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik ve Pratik Temelli Yaklaımlar (Türkiye ve zmir) Prof. Dr. Zerrin Toprak Dokuz Eylül

Detaylı

B LG ÇA INDA SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI GAZETEC L K: YURTTA GAZETEC L

B LG ÇA INDA SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI GAZETEC L K: YURTTA GAZETEC L Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLG ÇAINDA SOSYAL

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi

Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi Ensar GÜL 1, Ünal YILDIRIM 2 1 Avrupa Yazılım, Tübitak Mam Tekseb A Blok No: 201 Gebze, Kocaeli 1 eposta: ensar.gul@avrupayazilim.com

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı