Toprak hava ısı değiştirgeçleri (THID) konvansiyonel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak hava ısı değiştirgeçleri (THID) konvansiyonel"

Transkript

1 MAKALE BİR SERA İKLİMLENDİRMESİ İÇİN FOTOVOLTAİK DESTEKLİ TOPRAK HAVA ISI DEĞİŞTİRGECİ UYGULAMASI Ahmet Yıldız Ege Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Güneş Enerjs Anablmdalı, Bornova, İzmr Önder Özgener * Doç, Dr, Ege Ünverstes, Güneş Enerjs Ensttüsü, Bornova, İzmr Leyla Özgener Doç Dr, Celal Bayar Ünverstes, Makne Mühendslğ Bölümü, Muradye, Mansa PHOTOVOLTAIC ASSISTED EARTH TO AIR HEAT EXCHANGER APPLICATION FOR A GREENHOUSE AIR CONDITIONING * İletşm yazarı Gelş tarh : Kabul tarh : ÖZET Bu makalenn amacı düşük entalpl jeotermal kaynakların kullanılmasıdır Toprak hava ısı değştrgeçler (THID) pasf jeotermal kaynakların değerlendrlmesne olanak tanımaktadır Ülkemzde y blnen br teknoloj değldr Ülkemzde blnen lk proje 2009 yazında 09GEE003 numaralı projeyle başlamıştır Güneş serasının yıllık soğutma htyacının 12MWh olacağı beklenmştr 2010 yılında enerj tüketmn azaltmak çn söz konusu ssteme PV (fotovoltak) sstem eklenmştr Temel fkr fanın elektrk harcamalarının arttığı yaz soğutma sezonunda ve pk soğutma günlernde kullanmaktır Bu şeklde verml ve ucuz br soğutma sağlanmıştır Ele alınan sstem kapalı devre br THID'tır Anahtar Kelmeler: Enerj, güneş, jeotermal, THID, yenleneblr enerj ABSTRACT The am of the paper s evaluate low enthalpy geothermal resources EAHEs make t possble to evaluate passve geothermal resources Ths technology s not known well our hometown In the summer of 2009, the project enttled Utlzaton of Earth to Ar Heat Exchangers for Solar Greenhouses pre Heatng and Performance Analyss (UEAHESGHPA) n the Ege Unversty Project No: 09GEE003 was launched The solar greenhouse buldng s expected to have an annual coolng load of 12MWh For decreasng the energy consumpton rate of the system the authors suggest a hybrd system, ncorporatng a solar photovoltac cell system (PV) asssted Earth-to-Ar Heat Exchanger, whch was developed n 2010 The prncpal dea s to use the PVs to meet the electrcty expenses of the fan durng summer coolng seasons when the requred summer peak load coolng can be generated very effcently and cheaply Keywords: Energy, solar, geothermal, EAHE, renewable energy Yıldız, A, Özgener, Ö, Özgener, L 2014 Br Sera İklmlendrmes İçn Fotovoltak Destekl Toprak Hava Isı Değştrgec Uygulaması, Mühends ve Makna, clt 55, sayı 650, s GİRİŞ Toprak hava ısı değştrgeçler (THID) konvansyonel kaynaklara kıyasla çevreye verdğ tahrbatı mnmum düzeyde olan, pasf jeotermal kaynakları değerlendrerek klmlendrme sağlayan yapılardır Dğer jeotermal temell yapılarla kıyaslandığında da THID bazı avantajlara sahptr THID kullanılarak düşük sıcaklıktak jeotermal rezervler en y şeklde değerlendreblr Aynı sstem üzernde, mevsm değşklernde ek br değşklğe htyaç duymadan ısıtmada ve soğutmada kullanılablr Kullanımı basttr Bununla brlkte dğer klmlendrme sstemlerne kıyasla öneml br malyet avantajı vardır İşletme ve bakım malyetler düşüktür Bu hal le konvansyonel klmlendrme sstemler le brlkte kullanılması kolaydır Çevrm dahlnde hava dışında herhang br soğutkan kullanılmadığı çn çevreye duyarlı br klmlendrme yapısıdır Seraların ve benzer tarımsal yapıların yaz ve kış aylarında THID'lerle klmlendrlmes mümkündür Bu yapılarda THID nın kullanılması le konvansyonel kaynak kullanımının azaltılableceğ, buna bağlı olarak çevresel tahrbatın ve karbon, metan, azotokst vb krletclern salınımının düşürülebleceğ öngörülmektedr Zra bna uygulamalarının dışında yaşam mekanlarında kullanılması düşünüldüğünde ç hava kaltes açısından br fltre sstem kullanılması zorunludur THID temelde k ayrı parça olarak düşünüleblr Bu parçalar yer altı hava tünel () ve akışkan (hava) çevrmn sağlayan fandır () Sstemn k ayrı yapı olarak ele alınması sstemn tasarımında ve sstem performans analznde kolaylık sağlar [1-28] Yeraltı hava tünel () toprağın altında bell br dernlkte gömülü olan metal veya plastk esaslı boru sstemnden oluşmaktadır Yer altı hava ısı değştrc tasarımında öncelkle sstemn ısıtma soğutma yükü belrlenmeldr Toprağın termal drenc, toprak altına gömülecek THID mekank mukavemet göz önünde bulundurularak THID malzemesne, dkey veya yatay oluşuna, uzunluğuna, çapına (ayrıt uzunluğuna) ve THID ın gömüleceğ toprağın dernlk mesafesne karar verlr Akışkanın dolaşımını sağlayan fan () sabt veya değşken hızlı olablr Kullanılan fanın gücü akışkanın hacmsel debsne, basınç farkına ve fanın mekank vermllğne bağlıdır Fanın htyaç duyduğu elektrk enerjs genellkle elektrk şebekes gb konvansyonel kaynaklardan sağlanmaktadır İhtyaç duyulan elektrk enerjsnn tamamı veya br kısmı güneş enerjs gb yenleneblr enerj kaynaklarından sağlanablr Bu çalışmada ele alınan yapıda galvenz malzemeden üretlmş, U şeklnde, kapalı çevrml, yatay THID le polkrstal slkon malzemeden üretlmş fotovoltak paneller brlkte kullanılarak karma br kurulum gerçekleştrlmştr Açık lteratürde THID le lgl yapılmış olan deneysel ve teork çalışmalara, nümerk ve analtk modellemelere, tahmn ve smülasyon yazılımlarına, enerj ve ekserj analzlerne rastlanılmaktadır Bununla brlkte sayıca az olmakla brlkte farklı ülkelerde ve farklı klm koşullarında yapılmış olan fotovoltak destekl THID çalışmalarına da rastlanılmaktadır Bojc ve ark çalışmalarında THID'nın teknk ve ekonomk performanslarını değerlendrmşlerdr Aynı yapıyı soğutma ve ısıtmada kullanarak yaptıkları mukayesede THID enerj malyetnn yaz dönemnde kışa göre daha ucuz olduğunu göstermşlerdr [1-2] Ghosal ve ark THID le brlkte kullanılan yapının yıl boyunca enerj vermllğn değerlendrmek çn bastleştrlmş br analtk model gelştrmşlerdr Bu çalışmada aynı yapıda THID kullanılmadığı duruma kıyasla, kış dönemnde 6-7 ºC daha sıcak, yaz dönemnde 3-4 ºC daha soğuk olduğu gözlenmştr [3] Ghosal ve Twar sera klmlendrlmes çn yen br termal model önermşlerdr Bu çalışma le aynı sera THID kullanılmadığı duruma kıyasla kış dönemnde 7-8 ºC daha sıcak, yaz dönemnde 5-6 ºC daha soğuk olduğu gözlenmştr Bununla brlkte yapılan çalışmada, boru uzunluğunun artırılması, boru çapının düşürülmes, akışkanın kütlesel debsnn azaltılması ve dernlğn 4 metreye çıkarılması le sıcaklık farkında br yleşme olacağı vurgulanmıştır [4] Chel ve Twar THID le brlkte kullanılan yapıları değşken klm koşulları le brlkte nceledkler deney ve analzlernde tüm şletme peryoduna ndrgenmş malyet araştırmışlardır Ele alınan yapılar le çevresel sıcaklık değerler arasında 5-15 ºC lk fark gözlenerek ger ödeme süresnn 2 yıldan az olacağı öngörülmüştür [5] Bansal ve ark yaptıkları soğutma deneynde 23,42 metre uzunluğunda, 8,0-12,7 ºC sıcaklık aralığında, 2-5 m/s akışkan hızlarında, çelk ve PVC borular kullanarak THID performansını araştırmışlardır Yapılan çalışmada sstem performansının gömülü boru malzemesnden daha çok akışkan hızına bağlı olduğuna dkkat çeklmştr Hava akışının 2 m/s den 5 m/s ye çıkarılması le COP nn 1,9 dan 2,9 a yükseldğ gözlenmştr [6] Chel ve Twar şebekeden bağımsız fotovoltak sstem le çalışan THID le ısıtma ve soğutma çalışmaları gerçekleştrmşlerdr Yapılan çalışmada yıllık performans analz, enerj ger ödeme süres ve elektrk enerjsnn brm malyet açıklanmıştır [7] Özgener Ö ve Özgener L galvanzl malzemeden yapılmış, hava akışkanını kullanan, yatay, kapalı çevrml U şeklnde br THID tasarımı gerçekleştrmşlerdr Bu yapı kullanılarak Ege bölgesnde sera ısıtılması ve soğutulması deneyler gerçekleştrlmştr Yapılan deneysel çalışmalarda enerj ve ek- 38 Mühends ve Makna Mühends ve Makna 39

2 serj analzler kullanılarak sstemn performansı açıklanmış, bununla brlkte ssteme at eksergo-ekonomk analz de gerçekleştrlmştr [8-12] Özgener Ö ve arkadaşları aynı yapı kullanılarak elde edlmş olan deneysel verler le THID termal drencnn tahmn üzerne br çalışma gerçekleştrmşlerdr [13] Söz konusu çalışma Türkye de gerçekleştrlen lk ve tek THID çalışmasıdır ve Ege Ünverstes Güneş Enerjs Ensttüsü çersnde İzmr şehrnde gerçekleştrlmştr Araştırmacılar THID üzerne ve bu sstemn dğer yenleneblr enerj teknolojler le brlkte kullanımı üzerne çalışmalarına o tarhten bu yana devam etmektedrler [8-18;25-28] THID üzerne dünyada pek çok tcar uygulama olmasına karşın ülkemzde henüz tcar br proje uygulaması hayata geçrlmemştr Özgener L Toprak Hava Isı Değştrgeçler ve aktf ısıtma amacıyla kullanılan jeotermal kaynaklar hakkında nceleme çalışması gerçekleştrmştr [14-15] Özgener Ö ve arkaşları kapalı çevrml, yatay THID yapısını şebeke bağlantılı fotovoltak sstem le brlkte kullanarak soğutma şlevnde karma br klmlendrme sstem gerçekleştrmşlerdr [16] Yıldız ve arkadaşları gerçekleştrlen karma ssteme at enerj ve ekserj analzlern sunmuşlardır [17-18] De Paepe ve Jansens yaptıkları ncelemede toprağın özellklernn ve klm koşullarının da doğru THID seçm konusunda etkl olduğunu vurgulamışlardır [19] Flordes ve Kalogrou yaptıkları çalışmada THID model ve uygulamaları üzerne br nceleme gerçekleştrmşlerdr Bu çalışma le farklı tp ve hesaplama modellerndek farklı geometrk ve termal özellkler olan THID model ve uygulamaları ele alınmıştır [20] Wu ve arkadaşları THID kullanılarak yapıların soğutma yükünün azaltılması üzerne br çalışma gerçekleştrmşlerdr Şekl 1 Fotovoltak Destekl Toprak Hava Isı Değştrgecne At Prensp Şema [8-13,16,17] Yapılan çalışma le THID performans ve soğutma kapastesn tahmn eden br model sunulmuştur [21] Cucumo ve arkadaşları yaptığı çalışmada soğutma ve ısıtmada kullanılan farklı dernlklerdek THID performansını tahmn eden tek boyutlu br model önermştr [22] Tttelen ve arkadaşları gerçekleştrdğ THID çalışmasında yen br model sunmuştur İlgl çalışmada THID analzler nümerk ve analtk modeller olarak ele alınmış ve düşük tüketml bnalardak örnek uygulamaları le brlkte açıklanmıştır [23] Zhang ve Haghghat yaptıkları çalışmada genş alanlardak YHID termal özellklern ncelemşlerdr Bununla brlkte yapılan çalışmada tasarlanan yapay snr ağı temell ısı transfer algortması açıklanmıştır [24] 2 SİSTEM VE ÖZELLİKLERİ Ssteme at bastleştrlmş şema Şekl 1 de ve sstemn genel görünümü Şekl 2 de gösterlmştr Ssteme at teknk özellkler Tablo 1 de ve Tablo 2 de gösterlmştr Şekl 1 üzernde I le gösterlen 1 kw gücünde konverter le sstem çalıştırmak çn brncl enerj kaynağı olarak kullanılan elektrk şebekes gerlm doğrultulmakta ve nverter grşne letlmektedr II le gösterlen 0,9 kw gücündek fotovoltak paneller sstemn çalıştırılması çn kncl enerj kaynağıdır ve panel çıkışları nverter grşne bağlıdır III le gösterlen 1 kw gücündek nverter le farklı k enerj kaynağını toplanarak fana letlr 0,7 kw gücündek fan le akışkan olarak kullanılan havanın srkülasyonu sağlanmaktadır Yer altı hava tünel galvanz malzeme le üretlmş olan, 0,56 metre çapında 47 metre uzunluğunda 3 metre dernlkte gömülü olan yatay U şeklndek borular ve bunları seraya bağlayan 0,8 metre çapında 15 Şekl 2 Sstemn Genel Görünümü [8-13,16,17] Tablo 1 Kurulu Sstemn Teknk Özellkler [8-13] Temel Yapı Eleman Teknk Özellkler Yer bağlantı kısmı Srkülasyon kısmı Toprak hava ısı değştrgec (Yeraltı hava tünel) Fan Çelk, yatay U tpnde kapalı çevrml gömülü boru sstem, çap 0,56 m, uzunluk 47 m, sera bağlantısı dkey boru sstem, çap 0,8 m, uzunluk 15 m Hacmsel debs 5300 m³/h, basınç farkı 200 kpa, efektf güç 736 W İklmlendrme yapılan yapı Sera Cam takvyel polyester yüzey m² Tablo 2 Sstem Elemanlarının ve Ölçüm Chazlarının Teknk Özellkler [8-13,16,17] Adet 6 Boyutlar 1344*789*72 mm P m 150 Watt V m 306 Volt Fotovoltak Paneller I m 487 Amper V oc 369 Volt I sc 547 Amper Polkrstal IEC IP 65 Axtec İnvertör DC to AC Power nverter 1000W 24 V dc to 230 V ac 50 Hz Kosell (Akowa) AC to DC (PSP 1000) Konverter Grş V ac 7A Çıkış 24 V dc 37A Meanwell Voltaj 220 Volt Fan Cos φ 1 - Power 736 Watt 40 Mühends ve Makna Mühends ve Makna 41

3 Tablo 2 devamı Sstem Elemanlarının ve Ölçüm Chazlarının Teknk Özellkler [8-13,16,17] Tablo 3 Ölçülen Değerlere At Belrszlkler [8-13,16] Güç Analzörü Pronometre Anemometre PT 100 Rezstf Termometre Sıcaklık ve Bağıl Nem Sensörü V n V Hz I n A Sınıf 1% ±1 dgt Entes MPR53 Hassasyet V/Wm -2 Model CM11 Kpp&Zonen Aralık m/s Çözünürlük 001 m/s Doğruluk ±2% Çalışma şartları 0 o C to 50 o C 80 % Bağıl Nem Lutron AM-4206M Drenç 100 Ω at 0 o C Sınıf 15 % Elmko Sıcaklık aralığı -20 to +70 o C ±05 o C Bağıl nem aralığı 0 % to 100 % ±25 % Hassasyet 01 o C 01 % Voltaj 24 V dc IP 65 Testo 6621-A02 Sınıf 05 9 dgt Analog Djtal çevrm 16 bt Ölçülen Değer Brm Toplam Belrszlk (%) Fanın efektf gücü kw ± 10 Faz gerlm V ± 10 Toplam akım A ± 10 Frekans Hz ± 10 Güç faktörü (Cos φ) - ± 10 Yeraltı hava tünel grş sıcaklığı o C ± 15 Yeraltı hava tünel çıkış sıcaklığı o C ± 15 Yeraltı hava tünel grş bağıl nem değer % ± 10 Yeraltı hava tünel çıkış bağıl nem değer % ± 10 Boru çndek havanın hızı m/s ± 30 Hacmsel deb m 3 /s ± 30 Sera çndek güneş radyasyonu W/m 2 ± 10 5 ANALİZ VE HESAPLAMALAR Soğutma deneynde elde edlen verler kullanılarak ssteme at verlern nümerk hesaplamaları ve sstemn enerj analz gerçekleştrlmştr COP (STK-soğutma tesr katsayısı-) sstemn karakterstklern belrleyen temel unsurlardan brsdr [8-13] Q COP = W (1) Soğutma yükü (Sera ortamından çeklp toprağa atılan ısı transfer oranı) Q, THID grş ve çıkışı arasındak sıcaklık ve bağıl nem farkları dkkate alınarak hesaplanmıştır W fanın elektrksel gücüdür Q = m h h (2) (,, ) a a ao ( ) ( ) ( ) ( ) h = h + w h a, a v h = h + w h ao, ao, o vo, (3) (4) Ver Kaydedc Djtal Analog çevrm 12 bt Çalışma şartları -5 to 55 o C 85 to 265 V ac Elmko 680 metre uzunluğunda dkey borulardan oluşmaktadır Güneş serası 48,51 m² cam takvyel polyester yüzeye sahptr ve kuzey-güney eksen boyunca yerleştrlmştr 3 DENEYSEL ÇALIŞMALAR Deneysel verler tarhnde saatler arasında yapılan soğutma deneylernden elde edlmştr Bu günün okuyucuya seçlmesnde etken, havanın açık ve seranın şletme koşullarının ağır olduğu zaman dlmlernden brne rast gelmesdr Yapılan deneyde elektrksel voltaj, akım, güç tüketm ve güç faktörü değerler MPR 53 şebeke analzörü le ölçülmüştür Yeraltı hava tünel grş ve çıkışındak hava akışkanına at sıcaklık ve bağıl nem değerler termo-hgronometre le hacmsel deb değerler anemometre le ölçülmüştür Yeraltı hava tünel grşnn, çıkışının, bell mesafelerdek bölümlernn, galvanzl ç yüzeynn ve toprağın sıcaklıkları PT 100 rezstf termometreler le ölçülmüştür Solar radyasyon değerler pronometre le ölçülmüş ve ölçülen tüm değerler Elmko 680 ver kaydedc le her sanye kaydedlmştr 4 BELİRSİZLİK ANALİZİ Ölçümlerde yapılan hataların ölçümü yapan gözlemcden, ölçü aletnn belrszlğnden ve kalbrasyon hatalarından kaynaklandığı öngörülerek yapılan bu ölçümlere at belrszlk analz gerçekleştrlmştr Ölçülen değerlere at belrszlkler Tablo 3 te gösterlmştr Şekl 3 Ssteme At Sıcaklık ve Performans Ilşks 42 Mühends ve Makna Mühends ve Makna 43

4 Hesaplamalarda kullanılan neml havaya at entalp değerler pskrometrk dyagram kullanılarak elde edlmştr Fotovoltak vermllk deneysel verler kullanılarak hesaplanmıştır Wm η PV = I A T Şekl 4 Sstemn Enerj Taleb ve Fotovoltak Karekterstğ 51 Kabuller Yapılan matematksel hesaplamalarda alternatf akıma at gerlm 220 Volt, frekans 50 Hertz ve güç faktörü 1 olarak kabul edlmştr Fotovoltak paneller ve konverter çıkışlarının 24 V olduğu kabul edlmştr Fanın lk çalıştığı anda oluşan aşırı akıma bağlı negatf etkler ve kayıplar hmal edlmştr Deneysel bulgular ışığı altında, THID ç yüzeynde görülen yoğuşmanın sabt olduğu ve boru çndek akışın homojen olduğu kabul edlmştr Toprağın termal geçrgenlğnn her noktada aynı olduğu ve toprak le THID arasında mükemmel temas olduğu kabul edlmştr Sera çndek tavan ve duvarlardan yansıyan güneş radyasyonunun ölçüm chazları üzerndek negatf etkler hmal edlmştr [8-13] 6 DENEYSEL BULGULAR Şekl 3-4 te tarhnde saatler arasında yapılan deneyde kaydedlen verler gösterlmştr Ssteme at 3 yıl gb uzun dönem performans zleme çalışmaları yürütülmüş bu çalışmada okuyuculara yönelk olarak br durum çalışmasına at verler verlmştr [8-18;25-28] (5) Elde edlen deneysel sonuçlar ncelendğnde THID grş ve çıkışı arasındak sıcaklık farkının en büyük değernn 10,9 ºC ve sıcaklık farkının ortalama değernn 7,7 ºC olduğu gözlenmştr Bununla brlkte soğutma yükünün en büyük değernn 6,52 kw ve ortalama değernn 4,63 kw, COP katsayısının en büyük değernn 8,86 ve ortalama değernn 6,29 olduğu gözlenmştr Fotovoltak panellern ssteme katkısının en büyük değer 514 Watt ve ortalama değer 324 Watt, fotovoltak katkının en büyük değernn % 62,53 ve ortalama değernn % 40,05 olduğu gözlenmştr Deney sırasında htyaç duyulan 6,73 kwh enerjnn 2,76 kwh kadarı fotovoltak panellerden ger kalan 3,97 kwh kadarı şebeke bağlantısından elde edlmştr 7 SONUÇLAR Yapılan çalışmada şebeke bağlantılı fotovoltak sstemler le brlkte sera soğutma amacıyla kullanılan THID sstemnn ve elemanlarının performansı ve vermllğ ncelenmştr Yapılan ölçümler sonucunda elde edlen ortalama değerler şöyledr: Sera çndek güneş radyasyon değernn 669 W/m², THID neml hava grş sıcaklığının 38,73 ºC, çıkış sıcaklığının 31,00 ºC, sıcaklık farkının 7,73 ºC, grş bağıl nemnn % 40,56, çıkış bağıl nemnn % 59,66 olduğu gözlenmştr Yapılan elektrksel ölçümlerde şebekeden çeklen gücün 466,69 W, fotovoltak panellerden elde edlen gücün 324,44 W, ortalama fotovoltak katkının % 40,05, soğutma yükünün 4,63 kw ve COP değernn 6,29 olduğu gözlenmştr Elde edlen deneysel verlere at ortalama değerler ncelendğnde, fotovoltak destekl THID kullanılarak yaz dönemnde Ege bölgesnde zra bna klmlendrme şlemnde yıl boyunca başarıyla uygulanableceğ ön görülmektedr [8-14, 16, 17, 25, 26] Deney sırasında tüketlen 6,73 kwh elektrk enerjsnn 2,76 kwh olan kısmı fotovoltak panellerden, ger kalan 3,97 kwh kadarı şebeke bağlantısından elde edlmştr Bu şeklde tasarlanan br şebeke bağlantılı sstem elektrk enerjs sarfyatını azaltmak çn kullanılablr Bununla brlkte fotovoltak panel sayısı artırılarak ve/veya ssteme bataryalar lave ederek, elektrk şebekes olmayan tarımsal tesslerde kullanılablecek şebekeden bağımsız br fotovoltak destekl THID sstem kurmak da mümkündür [25-28] A SEMBOLLER Fotovoltak yüzey alanı (m²) cosφ Güç faktörü (-) h Özgül entalp (kj/kg) I T Eğk yüzeye düşen anlık toplam ışınım (W/m 2 ) m Kütlesel deb (kg/s) Q Toprağa atılan ısı transfer oranı (kw) W Elektrksel güç (W, kw) Yunan Harfler η Enerj verm (%) ω Alt İndsler a m o oc PV sc v Özgül nem değer (kg/kg) Hava Ölçülen çalışma değer Grş Çıkış Açık devre değer Fotovoltak Kısa devre değer Buhar Kısaltmalar AC DC Alternatf akım Doğru akım STK (COP) Performans katsayısı THID Toprak hava ısı değştrgec TEŞEKKÜR Bu araştırma, alfabatk sırayla Celal Bayar Ünverstes, Cornell Unversty Cornell Energy Insttute, Ege Ünverstes Güneş Enerjs Ensttüsü, Unversty of South Florda CERC, TÜBİTAK tarafından desteklenmştr Araştırmacılar, 09GEE003 ve 10GEE007 kodlu araştırma projelerne fnansal katkılarından dolayı Ege Ünverstes Blmsel Araştırma Fon Saymanlığı na teşekkür eder KAYNAKÇA 1 Bojc, M, Trfunovc, N, Papadaks, G, Kyrtss, S 1997 "Numercal Smulaton, Techncal and Economc Evaluaton of Earth to Ar Heat Exchanger Coupled to a Buldng," Energy, 22, p Bojc, M, Papadaks, G, Krytss, S 1999 "Energy From a Two Ppe Earth to Ar Heat Exchanger," Energy, 24, p Ghosal, MK, Twar, GN, Srvastava, NSL 2004 "Thermal Modelng of a Greenhouse wth an Integrated Earth to Ar Heat Exchanger, an Expermental Valdaton," Energy and Buldngs, 36(3), p Ghosal, MK, Twar, GN 2006 "Modelng and Parametrc Studes for Thermal Performance of an Earth to Ar Heat Exchanger Integrated wth a Greenhouse," Energy Converson and Management, 47 (13-14), p Chel, A, Twar, GN 2009 "Performance Evaluaton and Lfe Cycle Cost Analyss of Earth to Ar Heat Exchanger Integrated Adobe Buldng for New Delh Composte Clmate," Energy and Buldngs, 41, p Bansal, V, Msra, R, Agrawal, GD, Mathur, J 2010 "Performance Analyss of Earth-ppe-ar Heat Exchanger for Summer Coolng," Energy and Buldngs, 42, p Chel, A, Twar, GN 2010 "Stand Alone Photovoltac (PV) Integrated wth Earth to Ar Heat Exchanger (EAHE) for Space Heatng Coolng of Adobe House n New Delh (Inda)," Energy Converson and Management, 51, p Özgener, L, Özgener, Ö 2010 "An Expermental Study of the Exergetc Performance of an Underground Ar Tunnel System for Greenhouse Coolng," Renewable Energy, 35, p Özgener, L, Özgener, Ö 2010 "Energetc Performance Test of an Underground Ar Tunnel System for Greenhouse Coolng," Energy, 35(10), p Özgener, Ö, Özgener L 2010 "Exergoeconomc Analyss 44 Mühends ve Makna Mühends ve Makna 45

5 of an Underground Ar Tunnel System for Greenhouse Coolng System," Internatonal Journal of Refrgeraton, 33(5), p Özgener, Ö, Özgener, L 2010 "Exergetc Assessment of EAHEs for Buldng Heatng n Turkey: A Greenhouse Case Study," Energy Polcy, 38, p Özgener, Ö, Özgener, L 2011 "Determnng the Optmal Desgn of a Closed Loop EAHE for Greenhouse Heatng by Usng Exergoeconomcs," Energy and Buldngs, 43(4), p Özgener, Ö, Ozgener, L, Goswam, DY 2011 "Expermental Predcton of Total Thermal Resstance of a Closed Loop EAHE for Greenhouse Coolng System," Internatonal Communcatons n Heat and Mass Transfer, 38(6), p Özgener, L 2011 "A Revew on the Expermental and Analytcal Analyss of Earth to Ar Heat Exchanger (EAHE) Systems n Turkey," Renewable and Sustanable Energy Revews, 15(9), p Özgener, L 2012 "Coeffcent of Performance (COP) Analyss of Geothermal Dstrct Heatng Systems (GDHSs): Salhl GDHS Case Study," Renewable and Sustanable Energy Revews, 16(2), p Özgener, Ö, Özgener, L, Yıldız, A 2012 "Fotovoltak Destekl Yer Hava Isı Değştrgec Tasarımı ve Uygulaması," Ege Ünverstes 10GEE007 kodlu Blmsel Araştırma Projes, Bornova, İzmr, s Yıldız, A, Özgener, Ö, Özgener, L 2011 "Exergetc Performance Assessment of Solar Photovoltac Cell (PV) Asssted Earth to Ar Heat Exchanger (EAHE) System for Solar Greenhouse Coolng," Energy and Buldngs, 43, p Yıldız, A, Özgener, Ö, Özgener, L 2012 "Energetc Performance Analyss of Solar Photovoltac Cell (PV) Asssted Closed Loop Earth to Ar Heat Exchanger for Solar Greenhouse Coolng: An Expermental Study for Low Energy Archtecture n Aegean Regon," Renewable Energy, 44, p De Paepe, M, Jansens, A 2003 "Thermo Hydraulc Desgn of Earth-ar Heat Exchangers," Energy and Buldngs, 35, p Flordes, G, Kalogrou, S 2007 "Ground Heat Exchangers- A Revew of Systems, Models and Applcatons," Renewable Energy, 32, p Wu, H, Wang, S, Zhu, D 2007 "Modelng and Evaluaton of Coolng Capacty of Earth Ar Ppe Systems," Energy Converson and Management, 48, p Cucumo, M, Cucumo, S, Montoro, L, Vulcano, A 2008 "A One Dmensonal Transent Analytcal Model for Earth to Ar Heat Exchangers for Earth to Ar Heat Exchangers, Takng nto Account Condensaton Phenomena and Thermal Perturbaton from the Upper Free Surface as Well as around the Bured Ppes," Internatonal Journal of Heat and Mass Transfers, 51(3-4), p Tttelen, P, Achard, G, Wurtz, E 2009 "Modelng Earth to Ar Heat Exchanger Behavor wth the Convolutve Response Factor Methods," Appled Energy, 86, p Zhang, J, Haghghat, F 2007 "Convectve Heat Transfer Predcton n Large Rectangular Cross Sectonal Area Earth to Ar Heat Exchangers," Buldng and Envronment, 48, p Özgener, Ö, Özgener, L 2013 "Three Coolng Seasons Montorng of Exergetc Performance Analyss of an EAHE Asssted Solar Greenhouse Buldng," ASME- Journal of Solar Energy Engneerng, 135, Özgener, Ö, Özgener, L, Tester, JW 2013 "Three Heatng Seasons Montorng of Usage of Low Enthalpy Geothermal Resources:Exergetc Performance Analyss of an EAHE Asssted Agrcultural Buldng," 38 th Stanford Geothermal Workshop, February 11-13, 2013, Stanford Unversty, San Francsco CA, USA 27 Özgener, Ö, Özgener, L, Tester, JW 2013 "A Practcal Approach to Predct Sol Temperature Varatons for Geothermal (ground) Heat Exchangers Applcatons," Internatonal Journal of Heat and Mass Transfer, 62, p Özgener, Ö, Özgener, L 2013 "Three Coolng Seasons Montorng of Energetc Performance Analyss of an EAHE (Earth to Ar Heat Exchanger) Asssted Solar Greenhouse Buldng, Journal of Green Buldng, Sprng 2013, vol 8, no 2, p Mühends ve Makna

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Bir radyant ısıtma-soğutma tavan paneli sisteminin performansının saha değerlendirmesi

Bir radyant ısıtma-soğutma tavan paneli sisteminin performansının saha değerlendirmesi 31 Br radyant ısıtma-soğutma tavan panel sstemnn performansının saha değerlendrmes Ronglng L 1 *, Togo Yoshdom 1, Ryozo Ooka 2, Bjarne W. Olesen 3 1 Graduate School of Engneerng, the Unversty of Tokyo

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

Seralarda Nem Yoğuşmasının Havalandırma Isıtma Uygulamalarıyla Önlenmesi İçin Gerekli Kapasitelerin Hesaplanması

Seralarda Nem Yoğuşmasının Havalandırma Isıtma Uygulamalarıyla Önlenmesi İçin Gerekli Kapasitelerin Hesaplanması Tarım Maknaları Blm Dergs 005, 1 (3), 45-53 Seralarda Nem Yoğuşmasının Havalandırma Isıtma Uygulamalarıyla Önlenmes İçn Gerekl Kapastelern Hesaplanması Abdülkadr YAĞCIOĞLU, Vedat DEMİR, Tuncay GÜNHAN E.Ü.

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

DETERMINATION OF AUTOTHERMAL REFORMER VOLUME BASED ON KINETIC MODELING FOR FUEL CELL SYSTEM

DETERMINATION OF AUTOTHERMAL REFORMER VOLUME BASED ON KINETIC MODELING FOR FUEL CELL SYSTEM YAKIT İLİ SİSTEMİ İÇİN KİNETİK MODELLEMEYE DAYALI OTOTERMAL REAKTÖR HACMİNİN BELİRLENMESİ Cüneyt EZGİ* ve M.Turhan ÇOBAN** *Ege Ünverstes Mühendslk Fakültes Makna Mühendslğ Bölümü, 35040 İzmr e-posta:

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde İncelenmesi

GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde İncelenmesi TTMD Kasım Aralık 2014 25 GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrmnde İncelenmes The nvestgaton of refrgerant mxtures wth lower GWP rate n vapour compresson refrgeraton

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt, No 1, 13-19, 7 Vol, No 1, 13-19, 7 BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ U. Teoman AKSOY ve Ömer

Detaylı

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1 Bna Kabuğunda Isı Ger Kazanımı Heat Recovery n Buldng Envelopes Max Howard SHERMAN, lan S. WALKER, Çevren: Devrm GÜRSEL ---- 1 >.1 25 >.1 b.5 Tpk Ev Pe Sayısı 9 f=.5 >.1 >.1 >.25 8 2 \ >.25 7 Tp» Ev Pesayısı

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

Key words: computational fluid dynamics, earth-air heat exchanger, simulation, earth energy

Key words: computational fluid dynamics, earth-air heat exchanger, simulation, earth energy 520 ANALYSIS OF EARTH-AIR HEAT EXCHANGER PERFORMANCE WITH COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS Hüsamettin BULUT Harran University hbulut@harran.edu.tr Baran PEKER Şimşekler A.Ş. baranpeker19@hotmail.com Yunus

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

AHMET KOLTUK. Sahibi. Kullanma Amacı. Konutlar. Kat Adedi. İli ANKARA. İlçesi MERKEZ. Mahallesi AKINCILAR. Sokağı YENGEÇ. Pafta. Ada.

AHMET KOLTUK. Sahibi. Kullanma Amacı. Konutlar. Kat Adedi. İli ANKARA. İlçesi MERKEZ. Mahallesi AKINCILAR. Sokağı YENGEÇ. Pafta. Ada. BİNNIN Sahb Kullana acı Kat ded HMET KOLTUK Konutlar RSNIN İl NKR İlçes MERKEZ Mahalles KINCILR Sokağı YENGEÇ Pafta 1 da 13 Parsel 5 Isı Yalıtı Projesn Yapanın ONY dı Soyadı HMET KOLTUK Ünvanı MKİNE MÜHENDİSİ

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ε ph Özgül fiziksel ekserji [kj/kg]

ε ph Özgül fiziksel ekserji [kj/kg] Isı Blm ve Teknğ Dergs, 3, 2, 77-83, 21 J of Thermal Scence and Technology 21 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 13-3615 ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Burak TÜRKÖZÜ

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi KSÜ Fen ve Mühendslk Dergs, 10(1), 2007 148 KSU Journal of Scence and Engneerng, 10(1), 2007 Meteorolojk Verlern Yapay Snr Ağları Đle Modellenmes Kemal ATĐK 1, Emrah DENĐZ 1, Enver YILDIZ 2 1 ZKÜ. Karabük

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ.AMAÇ Br csmn uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya reng gb çeştl fzksel özellklernn belrlenme şlemler ancak ölçme teknğ le mümkündür. Br ürünün stenlen özellklere sahp olup olmadığı

Detaylı

İnce duvarlı yapılar, yüksek enerji sönümleme kabiliyetleri,

İnce duvarlı yapılar, yüksek enerji sönümleme kabiliyetleri, MAKALE KARE KESİTLİ İÇİ BOŞ TAILOR-WELDED TÜPLERİN ÇARPIŞMA PERFORMANSININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ * Durukan Dlek ** Arş. Gör., Karadenz Teknk Ünverstes, Makne Mühendslğ Bölümü, Trabzon

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Akifer Termal Enerji Depolama le Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullan m

Akifer Termal Enerji Depolama le Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullan m Akfer Termal Enerj Depolama le Bnalarda Sürdürüleblr Enerj Kullan m Sustanable Energy Use In Buldngs Wth Aqufer Thermal Energy Storage Halme Ö. PAKSOY, Bekr TURGUT Özet Sürdürüleblr gel me çn daha verml

Detaylı

MODELLING OF THE STRESSES AROUND A CRACK EXPOSED TO INDUCTION HEATING

MODELLING OF THE STRESSES AROUND A CRACK EXPOSED TO INDUCTION HEATING 5. Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkye İNDÜKSİYON ISIL YÜKLEME İLE BİR ÇATLAK ETRAFINDA OLUŞAN GERİLMELERİN MODELLENMESİ MODELLING OF THE STRESSES AROUND

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR KANATLI BORULU EVAPORATÖRLERDE DEVRE TASARIMININ KAPASİTEYE ETKİSİNİN N DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Isı Değiştiricilerine Genel Bir Bakış Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri Problemler

Detaylı

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi Fırat Ünverstes-Elazığ 2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verc Sstemler çn ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçren Aktf Fltre Tasarımı ve Analz Mehmet Al BELEN, Adnan KAYA 2.2 Elektronk-Haberleşme Mühendslğ Bölümü Süleyman

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CO 2 SOĞUTKANLI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CO 2 SOĞUTKANLI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ SÜLYMAN DMİRL ÜNİVRSİSİ FN BİLİMLRİ NSİÜSÜ O 2 SOĞUKANL SOĞUMA SİSMLRİNİN RMODİNAMİK V RMOKONOMİK ANALİZİ Al krem AKDAĞ Danışman: Doç Dr Arf mre ÖZGÜR YÜKSK LİSANS Zİ MAKİN ĞİİMİ ANABİLİM DAL SPARA 2010

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Dış ortamlarda, soğuk depolar ve seralarda, üretim atölyeleri ve ambarlarda sıcaklık ölçümü için kullanılır.

Dış ortamlarda, soğuk depolar ve seralarda, üretim atölyeleri ve ambarlarda sıcaklık ölçümü için kullanılır. KOMPAKT DALDIRMA TİP SICAKLIK SENSÖRLERİ Isıtma, soğutma veya havalandırma sistemlerinde sıcaklık ölçümü için tasarlanmıştır. Kovanla beraber akışkan sıvılarda sıcaklık ölçümü için de kullanılabilir. TF25-126700

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 2004/2 DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ M. Cüneyt FETVACI *, C. Erdem İMRAK İstanbul Teknk Ünverstes,

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı Seralarda Isıma Kapaselernn Hesaplanmasına Yönelk Br Blgsayar Programı Gürkan Alp Kağan GÜRDİL 1, Kemal Çağaay SELVİ 1, Hasan ÖNDER 2 1 Ondokuz Mayıs Ünverses, Zraa Faküles, Tarım Maknaları Bölümü, Samsun

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ Yavuz ÜSER, *Mehmet Al YALÇIN, **Şükrü ÖZEN, ***Bülent CERİT Akdenz Ünverstes *Sakarya Ünverstes **Akdenz

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

AYNI GÜÇ ÜRETİMİ İÇİN TERMAL VE RÜZGÂR BARALARININ YAKIT MALİYETİ VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI GÜÇ ÜRETİMİ İÇİN TERMAL VE RÜZGÂR BARALARININ YAKIT MALİYETİ VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 3. İzmr Rüzgâr Sempozyumu // 8-10 Ekm 2015 // İzmr 49 AYNI GÜÇ ÜRETİMİ İÇİN TERMAL VE RÜZGÂR BARALARININ YAKIT MALİYETİ VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Güçyetmez 1, Ertuğrul Çam 2 1 Ah Evran

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ olteknk Dergs Journal of olytechnc Clt: Sayı: 3 s67-7, 009 Vol: o: 3 pp67-7, 009 Genetk Algortma Kullanarak Ekonomk Dağıtım Analz: Türkye Uygulaması M Kenan DÖŞOĞU, Serhat DUMA, Al ÖZTÜRK ÖZET Dünyada

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı