Toprak hava ısı değiştirgeçleri (THID) konvansiyonel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak hava ısı değiştirgeçleri (THID) konvansiyonel"

Transkript

1 MAKALE BİR SERA İKLİMLENDİRMESİ İÇİN FOTOVOLTAİK DESTEKLİ TOPRAK HAVA ISI DEĞİŞTİRGECİ UYGULAMASI Ahmet Yıldız Ege Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Güneş Enerjs Anablmdalı, Bornova, İzmr Önder Özgener * Doç, Dr, Ege Ünverstes, Güneş Enerjs Ensttüsü, Bornova, İzmr Leyla Özgener Doç Dr, Celal Bayar Ünverstes, Makne Mühendslğ Bölümü, Muradye, Mansa PHOTOVOLTAIC ASSISTED EARTH TO AIR HEAT EXCHANGER APPLICATION FOR A GREENHOUSE AIR CONDITIONING * İletşm yazarı Gelş tarh : Kabul tarh : ÖZET Bu makalenn amacı düşük entalpl jeotermal kaynakların kullanılmasıdır Toprak hava ısı değştrgeçler (THID) pasf jeotermal kaynakların değerlendrlmesne olanak tanımaktadır Ülkemzde y blnen br teknoloj değldr Ülkemzde blnen lk proje 2009 yazında 09GEE003 numaralı projeyle başlamıştır Güneş serasının yıllık soğutma htyacının 12MWh olacağı beklenmştr 2010 yılında enerj tüketmn azaltmak çn söz konusu ssteme PV (fotovoltak) sstem eklenmştr Temel fkr fanın elektrk harcamalarının arttığı yaz soğutma sezonunda ve pk soğutma günlernde kullanmaktır Bu şeklde verml ve ucuz br soğutma sağlanmıştır Ele alınan sstem kapalı devre br THID'tır Anahtar Kelmeler: Enerj, güneş, jeotermal, THID, yenleneblr enerj ABSTRACT The am of the paper s evaluate low enthalpy geothermal resources EAHEs make t possble to evaluate passve geothermal resources Ths technology s not known well our hometown In the summer of 2009, the project enttled Utlzaton of Earth to Ar Heat Exchangers for Solar Greenhouses pre Heatng and Performance Analyss (UEAHESGHPA) n the Ege Unversty Project No: 09GEE003 was launched The solar greenhouse buldng s expected to have an annual coolng load of 12MWh For decreasng the energy consumpton rate of the system the authors suggest a hybrd system, ncorporatng a solar photovoltac cell system (PV) asssted Earth-to-Ar Heat Exchanger, whch was developed n 2010 The prncpal dea s to use the PVs to meet the electrcty expenses of the fan durng summer coolng seasons when the requred summer peak load coolng can be generated very effcently and cheaply Keywords: Energy, solar, geothermal, EAHE, renewable energy Yıldız, A, Özgener, Ö, Özgener, L 2014 Br Sera İklmlendrmes İçn Fotovoltak Destekl Toprak Hava Isı Değştrgec Uygulaması, Mühends ve Makna, clt 55, sayı 650, s GİRİŞ Toprak hava ısı değştrgeçler (THID) konvansyonel kaynaklara kıyasla çevreye verdğ tahrbatı mnmum düzeyde olan, pasf jeotermal kaynakları değerlendrerek klmlendrme sağlayan yapılardır Dğer jeotermal temell yapılarla kıyaslandığında da THID bazı avantajlara sahptr THID kullanılarak düşük sıcaklıktak jeotermal rezervler en y şeklde değerlendreblr Aynı sstem üzernde, mevsm değşklernde ek br değşklğe htyaç duymadan ısıtmada ve soğutmada kullanılablr Kullanımı basttr Bununla brlkte dğer klmlendrme sstemlerne kıyasla öneml br malyet avantajı vardır İşletme ve bakım malyetler düşüktür Bu hal le konvansyonel klmlendrme sstemler le brlkte kullanılması kolaydır Çevrm dahlnde hava dışında herhang br soğutkan kullanılmadığı çn çevreye duyarlı br klmlendrme yapısıdır Seraların ve benzer tarımsal yapıların yaz ve kış aylarında THID'lerle klmlendrlmes mümkündür Bu yapılarda THID nın kullanılması le konvansyonel kaynak kullanımının azaltılableceğ, buna bağlı olarak çevresel tahrbatın ve karbon, metan, azotokst vb krletclern salınımının düşürülebleceğ öngörülmektedr Zra bna uygulamalarının dışında yaşam mekanlarında kullanılması düşünüldüğünde ç hava kaltes açısından br fltre sstem kullanılması zorunludur THID temelde k ayrı parça olarak düşünüleblr Bu parçalar yer altı hava tünel () ve akışkan (hava) çevrmn sağlayan fandır () Sstemn k ayrı yapı olarak ele alınması sstemn tasarımında ve sstem performans analznde kolaylık sağlar [1-28] Yeraltı hava tünel () toprağın altında bell br dernlkte gömülü olan metal veya plastk esaslı boru sstemnden oluşmaktadır Yer altı hava ısı değştrc tasarımında öncelkle sstemn ısıtma soğutma yükü belrlenmeldr Toprağın termal drenc, toprak altına gömülecek THID mekank mukavemet göz önünde bulundurularak THID malzemesne, dkey veya yatay oluşuna, uzunluğuna, çapına (ayrıt uzunluğuna) ve THID ın gömüleceğ toprağın dernlk mesafesne karar verlr Akışkanın dolaşımını sağlayan fan () sabt veya değşken hızlı olablr Kullanılan fanın gücü akışkanın hacmsel debsne, basınç farkına ve fanın mekank vermllğne bağlıdır Fanın htyaç duyduğu elektrk enerjs genellkle elektrk şebekes gb konvansyonel kaynaklardan sağlanmaktadır İhtyaç duyulan elektrk enerjsnn tamamı veya br kısmı güneş enerjs gb yenleneblr enerj kaynaklarından sağlanablr Bu çalışmada ele alınan yapıda galvenz malzemeden üretlmş, U şeklnde, kapalı çevrml, yatay THID le polkrstal slkon malzemeden üretlmş fotovoltak paneller brlkte kullanılarak karma br kurulum gerçekleştrlmştr Açık lteratürde THID le lgl yapılmış olan deneysel ve teork çalışmalara, nümerk ve analtk modellemelere, tahmn ve smülasyon yazılımlarına, enerj ve ekserj analzlerne rastlanılmaktadır Bununla brlkte sayıca az olmakla brlkte farklı ülkelerde ve farklı klm koşullarında yapılmış olan fotovoltak destekl THID çalışmalarına da rastlanılmaktadır Bojc ve ark çalışmalarında THID'nın teknk ve ekonomk performanslarını değerlendrmşlerdr Aynı yapıyı soğutma ve ısıtmada kullanarak yaptıkları mukayesede THID enerj malyetnn yaz dönemnde kışa göre daha ucuz olduğunu göstermşlerdr [1-2] Ghosal ve ark THID le brlkte kullanılan yapının yıl boyunca enerj vermllğn değerlendrmek çn bastleştrlmş br analtk model gelştrmşlerdr Bu çalışmada aynı yapıda THID kullanılmadığı duruma kıyasla, kış dönemnde 6-7 ºC daha sıcak, yaz dönemnde 3-4 ºC daha soğuk olduğu gözlenmştr [3] Ghosal ve Twar sera klmlendrlmes çn yen br termal model önermşlerdr Bu çalışma le aynı sera THID kullanılmadığı duruma kıyasla kış dönemnde 7-8 ºC daha sıcak, yaz dönemnde 5-6 ºC daha soğuk olduğu gözlenmştr Bununla brlkte yapılan çalışmada, boru uzunluğunun artırılması, boru çapının düşürülmes, akışkanın kütlesel debsnn azaltılması ve dernlğn 4 metreye çıkarılması le sıcaklık farkında br yleşme olacağı vurgulanmıştır [4] Chel ve Twar THID le brlkte kullanılan yapıları değşken klm koşulları le brlkte nceledkler deney ve analzlernde tüm şletme peryoduna ndrgenmş malyet araştırmışlardır Ele alınan yapılar le çevresel sıcaklık değerler arasında 5-15 ºC lk fark gözlenerek ger ödeme süresnn 2 yıldan az olacağı öngörülmüştür [5] Bansal ve ark yaptıkları soğutma deneynde 23,42 metre uzunluğunda, 8,0-12,7 ºC sıcaklık aralığında, 2-5 m/s akışkan hızlarında, çelk ve PVC borular kullanarak THID performansını araştırmışlardır Yapılan çalışmada sstem performansının gömülü boru malzemesnden daha çok akışkan hızına bağlı olduğuna dkkat çeklmştr Hava akışının 2 m/s den 5 m/s ye çıkarılması le COP nn 1,9 dan 2,9 a yükseldğ gözlenmştr [6] Chel ve Twar şebekeden bağımsız fotovoltak sstem le çalışan THID le ısıtma ve soğutma çalışmaları gerçekleştrmşlerdr Yapılan çalışmada yıllık performans analz, enerj ger ödeme süres ve elektrk enerjsnn brm malyet açıklanmıştır [7] Özgener Ö ve Özgener L galvanzl malzemeden yapılmış, hava akışkanını kullanan, yatay, kapalı çevrml U şeklnde br THID tasarımı gerçekleştrmşlerdr Bu yapı kullanılarak Ege bölgesnde sera ısıtılması ve soğutulması deneyler gerçekleştrlmştr Yapılan deneysel çalışmalarda enerj ve ek- 38 Mühends ve Makna Mühends ve Makna 39

2 serj analzler kullanılarak sstemn performansı açıklanmış, bununla brlkte ssteme at eksergo-ekonomk analz de gerçekleştrlmştr [8-12] Özgener Ö ve arkadaşları aynı yapı kullanılarak elde edlmş olan deneysel verler le THID termal drencnn tahmn üzerne br çalışma gerçekleştrmşlerdr [13] Söz konusu çalışma Türkye de gerçekleştrlen lk ve tek THID çalışmasıdır ve Ege Ünverstes Güneş Enerjs Ensttüsü çersnde İzmr şehrnde gerçekleştrlmştr Araştırmacılar THID üzerne ve bu sstemn dğer yenleneblr enerj teknolojler le brlkte kullanımı üzerne çalışmalarına o tarhten bu yana devam etmektedrler [8-18;25-28] THID üzerne dünyada pek çok tcar uygulama olmasına karşın ülkemzde henüz tcar br proje uygulaması hayata geçrlmemştr Özgener L Toprak Hava Isı Değştrgeçler ve aktf ısıtma amacıyla kullanılan jeotermal kaynaklar hakkında nceleme çalışması gerçekleştrmştr [14-15] Özgener Ö ve arkaşları kapalı çevrml, yatay THID yapısını şebeke bağlantılı fotovoltak sstem le brlkte kullanarak soğutma şlevnde karma br klmlendrme sstem gerçekleştrmşlerdr [16] Yıldız ve arkadaşları gerçekleştrlen karma ssteme at enerj ve ekserj analzlern sunmuşlardır [17-18] De Paepe ve Jansens yaptıkları ncelemede toprağın özellklernn ve klm koşullarının da doğru THID seçm konusunda etkl olduğunu vurgulamışlardır [19] Flordes ve Kalogrou yaptıkları çalışmada THID model ve uygulamaları üzerne br nceleme gerçekleştrmşlerdr Bu çalışma le farklı tp ve hesaplama modellerndek farklı geometrk ve termal özellkler olan THID model ve uygulamaları ele alınmıştır [20] Wu ve arkadaşları THID kullanılarak yapıların soğutma yükünün azaltılması üzerne br çalışma gerçekleştrmşlerdr Şekl 1 Fotovoltak Destekl Toprak Hava Isı Değştrgecne At Prensp Şema [8-13,16,17] Yapılan çalışma le THID performans ve soğutma kapastesn tahmn eden br model sunulmuştur [21] Cucumo ve arkadaşları yaptığı çalışmada soğutma ve ısıtmada kullanılan farklı dernlklerdek THID performansını tahmn eden tek boyutlu br model önermştr [22] Tttelen ve arkadaşları gerçekleştrdğ THID çalışmasında yen br model sunmuştur İlgl çalışmada THID analzler nümerk ve analtk modeller olarak ele alınmış ve düşük tüketml bnalardak örnek uygulamaları le brlkte açıklanmıştır [23] Zhang ve Haghghat yaptıkları çalışmada genş alanlardak YHID termal özellklern ncelemşlerdr Bununla brlkte yapılan çalışmada tasarlanan yapay snr ağı temell ısı transfer algortması açıklanmıştır [24] 2 SİSTEM VE ÖZELLİKLERİ Ssteme at bastleştrlmş şema Şekl 1 de ve sstemn genel görünümü Şekl 2 de gösterlmştr Ssteme at teknk özellkler Tablo 1 de ve Tablo 2 de gösterlmştr Şekl 1 üzernde I le gösterlen 1 kw gücünde konverter le sstem çalıştırmak çn brncl enerj kaynağı olarak kullanılan elektrk şebekes gerlm doğrultulmakta ve nverter grşne letlmektedr II le gösterlen 0,9 kw gücündek fotovoltak paneller sstemn çalıştırılması çn kncl enerj kaynağıdır ve panel çıkışları nverter grşne bağlıdır III le gösterlen 1 kw gücündek nverter le farklı k enerj kaynağını toplanarak fana letlr 0,7 kw gücündek fan le akışkan olarak kullanılan havanın srkülasyonu sağlanmaktadır Yer altı hava tünel galvanz malzeme le üretlmş olan, 0,56 metre çapında 47 metre uzunluğunda 3 metre dernlkte gömülü olan yatay U şeklndek borular ve bunları seraya bağlayan 0,8 metre çapında 15 Şekl 2 Sstemn Genel Görünümü [8-13,16,17] Tablo 1 Kurulu Sstemn Teknk Özellkler [8-13] Temel Yapı Eleman Teknk Özellkler Yer bağlantı kısmı Srkülasyon kısmı Toprak hava ısı değştrgec (Yeraltı hava tünel) Fan Çelk, yatay U tpnde kapalı çevrml gömülü boru sstem, çap 0,56 m, uzunluk 47 m, sera bağlantısı dkey boru sstem, çap 0,8 m, uzunluk 15 m Hacmsel debs 5300 m³/h, basınç farkı 200 kpa, efektf güç 736 W İklmlendrme yapılan yapı Sera Cam takvyel polyester yüzey m² Tablo 2 Sstem Elemanlarının ve Ölçüm Chazlarının Teknk Özellkler [8-13,16,17] Adet 6 Boyutlar 1344*789*72 mm P m 150 Watt V m 306 Volt Fotovoltak Paneller I m 487 Amper V oc 369 Volt I sc 547 Amper Polkrstal IEC IP 65 Axtec İnvertör DC to AC Power nverter 1000W 24 V dc to 230 V ac 50 Hz Kosell (Akowa) AC to DC (PSP 1000) Konverter Grş V ac 7A Çıkış 24 V dc 37A Meanwell Voltaj 220 Volt Fan Cos φ 1 - Power 736 Watt 40 Mühends ve Makna Mühends ve Makna 41

3 Tablo 2 devamı Sstem Elemanlarının ve Ölçüm Chazlarının Teknk Özellkler [8-13,16,17] Tablo 3 Ölçülen Değerlere At Belrszlkler [8-13,16] Güç Analzörü Pronometre Anemometre PT 100 Rezstf Termometre Sıcaklık ve Bağıl Nem Sensörü V n V Hz I n A Sınıf 1% ±1 dgt Entes MPR53 Hassasyet V/Wm -2 Model CM11 Kpp&Zonen Aralık m/s Çözünürlük 001 m/s Doğruluk ±2% Çalışma şartları 0 o C to 50 o C 80 % Bağıl Nem Lutron AM-4206M Drenç 100 Ω at 0 o C Sınıf 15 % Elmko Sıcaklık aralığı -20 to +70 o C ±05 o C Bağıl nem aralığı 0 % to 100 % ±25 % Hassasyet 01 o C 01 % Voltaj 24 V dc IP 65 Testo 6621-A02 Sınıf 05 9 dgt Analog Djtal çevrm 16 bt Ölçülen Değer Brm Toplam Belrszlk (%) Fanın efektf gücü kw ± 10 Faz gerlm V ± 10 Toplam akım A ± 10 Frekans Hz ± 10 Güç faktörü (Cos φ) - ± 10 Yeraltı hava tünel grş sıcaklığı o C ± 15 Yeraltı hava tünel çıkış sıcaklığı o C ± 15 Yeraltı hava tünel grş bağıl nem değer % ± 10 Yeraltı hava tünel çıkış bağıl nem değer % ± 10 Boru çndek havanın hızı m/s ± 30 Hacmsel deb m 3 /s ± 30 Sera çndek güneş radyasyonu W/m 2 ± 10 5 ANALİZ VE HESAPLAMALAR Soğutma deneynde elde edlen verler kullanılarak ssteme at verlern nümerk hesaplamaları ve sstemn enerj analz gerçekleştrlmştr COP (STK-soğutma tesr katsayısı-) sstemn karakterstklern belrleyen temel unsurlardan brsdr [8-13] Q COP = W (1) Soğutma yükü (Sera ortamından çeklp toprağa atılan ısı transfer oranı) Q, THID grş ve çıkışı arasındak sıcaklık ve bağıl nem farkları dkkate alınarak hesaplanmıştır W fanın elektrksel gücüdür Q = m h h (2) (,, ) a a ao ( ) ( ) ( ) ( ) h = h + w h a, a v h = h + w h ao, ao, o vo, (3) (4) Ver Kaydedc Djtal Analog çevrm 12 bt Çalışma şartları -5 to 55 o C 85 to 265 V ac Elmko 680 metre uzunluğunda dkey borulardan oluşmaktadır Güneş serası 48,51 m² cam takvyel polyester yüzeye sahptr ve kuzey-güney eksen boyunca yerleştrlmştr 3 DENEYSEL ÇALIŞMALAR Deneysel verler tarhnde saatler arasında yapılan soğutma deneylernden elde edlmştr Bu günün okuyucuya seçlmesnde etken, havanın açık ve seranın şletme koşullarının ağır olduğu zaman dlmlernden brne rast gelmesdr Yapılan deneyde elektrksel voltaj, akım, güç tüketm ve güç faktörü değerler MPR 53 şebeke analzörü le ölçülmüştür Yeraltı hava tünel grş ve çıkışındak hava akışkanına at sıcaklık ve bağıl nem değerler termo-hgronometre le hacmsel deb değerler anemometre le ölçülmüştür Yeraltı hava tünel grşnn, çıkışının, bell mesafelerdek bölümlernn, galvanzl ç yüzeynn ve toprağın sıcaklıkları PT 100 rezstf termometreler le ölçülmüştür Solar radyasyon değerler pronometre le ölçülmüş ve ölçülen tüm değerler Elmko 680 ver kaydedc le her sanye kaydedlmştr 4 BELİRSİZLİK ANALİZİ Ölçümlerde yapılan hataların ölçümü yapan gözlemcden, ölçü aletnn belrszlğnden ve kalbrasyon hatalarından kaynaklandığı öngörülerek yapılan bu ölçümlere at belrszlk analz gerçekleştrlmştr Ölçülen değerlere at belrszlkler Tablo 3 te gösterlmştr Şekl 3 Ssteme At Sıcaklık ve Performans Ilşks 42 Mühends ve Makna Mühends ve Makna 43

4 Hesaplamalarda kullanılan neml havaya at entalp değerler pskrometrk dyagram kullanılarak elde edlmştr Fotovoltak vermllk deneysel verler kullanılarak hesaplanmıştır Wm η PV = I A T Şekl 4 Sstemn Enerj Taleb ve Fotovoltak Karekterstğ 51 Kabuller Yapılan matematksel hesaplamalarda alternatf akıma at gerlm 220 Volt, frekans 50 Hertz ve güç faktörü 1 olarak kabul edlmştr Fotovoltak paneller ve konverter çıkışlarının 24 V olduğu kabul edlmştr Fanın lk çalıştığı anda oluşan aşırı akıma bağlı negatf etkler ve kayıplar hmal edlmştr Deneysel bulgular ışığı altında, THID ç yüzeynde görülen yoğuşmanın sabt olduğu ve boru çndek akışın homojen olduğu kabul edlmştr Toprağın termal geçrgenlğnn her noktada aynı olduğu ve toprak le THID arasında mükemmel temas olduğu kabul edlmştr Sera çndek tavan ve duvarlardan yansıyan güneş radyasyonunun ölçüm chazları üzerndek negatf etkler hmal edlmştr [8-13] 6 DENEYSEL BULGULAR Şekl 3-4 te tarhnde saatler arasında yapılan deneyde kaydedlen verler gösterlmştr Ssteme at 3 yıl gb uzun dönem performans zleme çalışmaları yürütülmüş bu çalışmada okuyuculara yönelk olarak br durum çalışmasına at verler verlmştr [8-18;25-28] (5) Elde edlen deneysel sonuçlar ncelendğnde THID grş ve çıkışı arasındak sıcaklık farkının en büyük değernn 10,9 ºC ve sıcaklık farkının ortalama değernn 7,7 ºC olduğu gözlenmştr Bununla brlkte soğutma yükünün en büyük değernn 6,52 kw ve ortalama değernn 4,63 kw, COP katsayısının en büyük değernn 8,86 ve ortalama değernn 6,29 olduğu gözlenmştr Fotovoltak panellern ssteme katkısının en büyük değer 514 Watt ve ortalama değer 324 Watt, fotovoltak katkının en büyük değernn % 62,53 ve ortalama değernn % 40,05 olduğu gözlenmştr Deney sırasında htyaç duyulan 6,73 kwh enerjnn 2,76 kwh kadarı fotovoltak panellerden ger kalan 3,97 kwh kadarı şebeke bağlantısından elde edlmştr 7 SONUÇLAR Yapılan çalışmada şebeke bağlantılı fotovoltak sstemler le brlkte sera soğutma amacıyla kullanılan THID sstemnn ve elemanlarının performansı ve vermllğ ncelenmştr Yapılan ölçümler sonucunda elde edlen ortalama değerler şöyledr: Sera çndek güneş radyasyon değernn 669 W/m², THID neml hava grş sıcaklığının 38,73 ºC, çıkış sıcaklığının 31,00 ºC, sıcaklık farkının 7,73 ºC, grş bağıl nemnn % 40,56, çıkış bağıl nemnn % 59,66 olduğu gözlenmştr Yapılan elektrksel ölçümlerde şebekeden çeklen gücün 466,69 W, fotovoltak panellerden elde edlen gücün 324,44 W, ortalama fotovoltak katkının % 40,05, soğutma yükünün 4,63 kw ve COP değernn 6,29 olduğu gözlenmştr Elde edlen deneysel verlere at ortalama değerler ncelendğnde, fotovoltak destekl THID kullanılarak yaz dönemnde Ege bölgesnde zra bna klmlendrme şlemnde yıl boyunca başarıyla uygulanableceğ ön görülmektedr [8-14, 16, 17, 25, 26] Deney sırasında tüketlen 6,73 kwh elektrk enerjsnn 2,76 kwh olan kısmı fotovoltak panellerden, ger kalan 3,97 kwh kadarı şebeke bağlantısından elde edlmştr Bu şeklde tasarlanan br şebeke bağlantılı sstem elektrk enerjs sarfyatını azaltmak çn kullanılablr Bununla brlkte fotovoltak panel sayısı artırılarak ve/veya ssteme bataryalar lave ederek, elektrk şebekes olmayan tarımsal tesslerde kullanılablecek şebekeden bağımsız br fotovoltak destekl THID sstem kurmak da mümkündür [25-28] A SEMBOLLER Fotovoltak yüzey alanı (m²) cosφ Güç faktörü (-) h Özgül entalp (kj/kg) I T Eğk yüzeye düşen anlık toplam ışınım (W/m 2 ) m Kütlesel deb (kg/s) Q Toprağa atılan ısı transfer oranı (kw) W Elektrksel güç (W, kw) Yunan Harfler η Enerj verm (%) ω Alt İndsler a m o oc PV sc v Özgül nem değer (kg/kg) Hava Ölçülen çalışma değer Grş Çıkış Açık devre değer Fotovoltak Kısa devre değer Buhar Kısaltmalar AC DC Alternatf akım Doğru akım STK (COP) Performans katsayısı THID Toprak hava ısı değştrgec TEŞEKKÜR Bu araştırma, alfabatk sırayla Celal Bayar Ünverstes, Cornell Unversty Cornell Energy Insttute, Ege Ünverstes Güneş Enerjs Ensttüsü, Unversty of South Florda CERC, TÜBİTAK tarafından desteklenmştr Araştırmacılar, 09GEE003 ve 10GEE007 kodlu araştırma projelerne fnansal katkılarından dolayı Ege Ünverstes Blmsel Araştırma Fon Saymanlığı na teşekkür eder KAYNAKÇA 1 Bojc, M, Trfunovc, N, Papadaks, G, Kyrtss, S 1997 "Numercal Smulaton, Techncal and Economc Evaluaton of Earth to Ar Heat Exchanger Coupled to a Buldng," Energy, 22, p Bojc, M, Papadaks, G, Krytss, S 1999 "Energy From a Two Ppe Earth to Ar Heat Exchanger," Energy, 24, p Ghosal, MK, Twar, GN, Srvastava, NSL 2004 "Thermal Modelng of a Greenhouse wth an Integrated Earth to Ar Heat Exchanger, an Expermental Valdaton," Energy and Buldngs, 36(3), p Ghosal, MK, Twar, GN 2006 "Modelng and Parametrc Studes for Thermal Performance of an Earth to Ar Heat Exchanger Integrated wth a Greenhouse," Energy Converson and Management, 47 (13-14), p Chel, A, Twar, GN 2009 "Performance Evaluaton and Lfe Cycle Cost Analyss of Earth to Ar Heat Exchanger Integrated Adobe Buldng for New Delh Composte Clmate," Energy and Buldngs, 41, p Bansal, V, Msra, R, Agrawal, GD, Mathur, J 2010 "Performance Analyss of Earth-ppe-ar Heat Exchanger for Summer Coolng," Energy and Buldngs, 42, p Chel, A, Twar, GN 2010 "Stand Alone Photovoltac (PV) Integrated wth Earth to Ar Heat Exchanger (EAHE) for Space Heatng Coolng of Adobe House n New Delh (Inda)," Energy Converson and Management, 51, p Özgener, L, Özgener, Ö 2010 "An Expermental Study of the Exergetc Performance of an Underground Ar Tunnel System for Greenhouse Coolng," Renewable Energy, 35, p Özgener, L, Özgener, Ö 2010 "Energetc Performance Test of an Underground Ar Tunnel System for Greenhouse Coolng," Energy, 35(10), p Özgener, Ö, Özgener L 2010 "Exergoeconomc Analyss 44 Mühends ve Makna Mühends ve Makna 45

5 of an Underground Ar Tunnel System for Greenhouse Coolng System," Internatonal Journal of Refrgeraton, 33(5), p Özgener, Ö, Özgener, L 2010 "Exergetc Assessment of EAHEs for Buldng Heatng n Turkey: A Greenhouse Case Study," Energy Polcy, 38, p Özgener, Ö, Özgener, L 2011 "Determnng the Optmal Desgn of a Closed Loop EAHE for Greenhouse Heatng by Usng Exergoeconomcs," Energy and Buldngs, 43(4), p Özgener, Ö, Ozgener, L, Goswam, DY 2011 "Expermental Predcton of Total Thermal Resstance of a Closed Loop EAHE for Greenhouse Coolng System," Internatonal Communcatons n Heat and Mass Transfer, 38(6), p Özgener, L 2011 "A Revew on the Expermental and Analytcal Analyss of Earth to Ar Heat Exchanger (EAHE) Systems n Turkey," Renewable and Sustanable Energy Revews, 15(9), p Özgener, L 2012 "Coeffcent of Performance (COP) Analyss of Geothermal Dstrct Heatng Systems (GDHSs): Salhl GDHS Case Study," Renewable and Sustanable Energy Revews, 16(2), p Özgener, Ö, Özgener, L, Yıldız, A 2012 "Fotovoltak Destekl Yer Hava Isı Değştrgec Tasarımı ve Uygulaması," Ege Ünverstes 10GEE007 kodlu Blmsel Araştırma Projes, Bornova, İzmr, s Yıldız, A, Özgener, Ö, Özgener, L 2011 "Exergetc Performance Assessment of Solar Photovoltac Cell (PV) Asssted Earth to Ar Heat Exchanger (EAHE) System for Solar Greenhouse Coolng," Energy and Buldngs, 43, p Yıldız, A, Özgener, Ö, Özgener, L 2012 "Energetc Performance Analyss of Solar Photovoltac Cell (PV) Asssted Closed Loop Earth to Ar Heat Exchanger for Solar Greenhouse Coolng: An Expermental Study for Low Energy Archtecture n Aegean Regon," Renewable Energy, 44, p De Paepe, M, Jansens, A 2003 "Thermo Hydraulc Desgn of Earth-ar Heat Exchangers," Energy and Buldngs, 35, p Flordes, G, Kalogrou, S 2007 "Ground Heat Exchangers- A Revew of Systems, Models and Applcatons," Renewable Energy, 32, p Wu, H, Wang, S, Zhu, D 2007 "Modelng and Evaluaton of Coolng Capacty of Earth Ar Ppe Systems," Energy Converson and Management, 48, p Cucumo, M, Cucumo, S, Montoro, L, Vulcano, A 2008 "A One Dmensonal Transent Analytcal Model for Earth to Ar Heat Exchangers for Earth to Ar Heat Exchangers, Takng nto Account Condensaton Phenomena and Thermal Perturbaton from the Upper Free Surface as Well as around the Bured Ppes," Internatonal Journal of Heat and Mass Transfers, 51(3-4), p Tttelen, P, Achard, G, Wurtz, E 2009 "Modelng Earth to Ar Heat Exchanger Behavor wth the Convolutve Response Factor Methods," Appled Energy, 86, p Zhang, J, Haghghat, F 2007 "Convectve Heat Transfer Predcton n Large Rectangular Cross Sectonal Area Earth to Ar Heat Exchangers," Buldng and Envronment, 48, p Özgener, Ö, Özgener, L 2013 "Three Coolng Seasons Montorng of Exergetc Performance Analyss of an EAHE Asssted Solar Greenhouse Buldng," ASME- Journal of Solar Energy Engneerng, 135, Özgener, Ö, Özgener, L, Tester, JW 2013 "Three Heatng Seasons Montorng of Usage of Low Enthalpy Geothermal Resources:Exergetc Performance Analyss of an EAHE Asssted Agrcultural Buldng," 38 th Stanford Geothermal Workshop, February 11-13, 2013, Stanford Unversty, San Francsco CA, USA 27 Özgener, Ö, Özgener, L, Tester, JW 2013 "A Practcal Approach to Predct Sol Temperature Varatons for Geothermal (ground) Heat Exchangers Applcatons," Internatonal Journal of Heat and Mass Transfer, 62, p Özgener, Ö, Özgener, L 2013 "Three Coolng Seasons Montorng of Energetc Performance Analyss of an EAHE (Earth to Ar Heat Exchanger) Asssted Solar Greenhouse Buldng, Journal of Green Buldng, Sprng 2013, vol 8, no 2, p Mühends ve Makna

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI G. ASLAN 1, İ. KONUKSEVEN 2, A. B. KOKU 3 1 gokhan.aslan@msn.com ODTÜ Makna Mühendslğ Bölümü 06531 Ankara 2 konuk@metu.edu.tr, 3 kbugra@metu.edu.tr

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ 4 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya F85 DSP le Doğru Akım Motorunun Durum Ger Beslemel

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KALP RĠTĠM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN TEDAVĠ SÜREÇLERĠNĠ DESTEKLEMEK AMAÇLI MAKĠNE ÖĞRENMESĠNE DAYALI BĠR SĠSTEMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Fath AYDIN Yüksek Lsans

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI BAZI EEMENTERİN TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA YÜKSEK İSANS KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı tüdergs/d mühendslk Clt:9, Sayı:5, 3-14 Ekm 2010 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Nhat KASAP *1, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA 2 1 Sabancı Ünverstes, Yönetm Blmler Fakültes,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı